Page 1

    Opgaveafdækning                    

 

                  Kontakt  information   EUC  Lillebælt   Teknikervej  2   7000  Fredericia   Erik  Peschardt     Tlf.  direkte:  7920  1232   E-­‐mail:  epe@eucl.dk      


Projektet ”Sammenhængskraft   som   dynamo   i   klasserummet”   (dynamoprojektet),   omfatter   11   ungdomsuddannelser  i  region  Syddanmark.       Dynamoprojektet   er   igangsat   for   at   udvikle   en   række   forskellige   værktøjer   til   at   fastholde   de   svagere   elever   gennem   en   øget   social   integration   i   klassen.   De   forskellige   værktøjer   er   blevet   udviklet  af  de  enkelte  undervisere  ud  fra  et  problemfelt,  de  selv  har  oplevet  i  deres  undervisning.   Da  der  indgår  undervisere  fra  en  lang  række  ungdomsuddannelser,  er  der  tale  om  en  lang  række   forskellige  værktøjer.    

Formål med  værktøjet   Mit   værktøj   blev   døbt   ”opgavestrukturering”   og   som   man   kan   udlede   af   navnet   omhandler   det   primært  opgaveregning  og  skriftlig  aflevering.     Det   har   været   mit   mål   at   udvikle   en   metodik   i   min   undervisning,   der   giver   eleverne   en   øget   forståelse   for   de   krav   der   stilles   til   det   skriftlige   arbejde.   Enhver   opgave,   både   afleverings-­‐   og   beregningsopgave,   struktureres   på   en   sådan   måde,   at   eleven   opnår   en   fortrolighed   med   løsningsmodellen.      

Baggrund for  valg  af  værktøj   En   ting   jeg   ofte   har   observeret,   er   effekten   af   skiftet   fra   folkeskole   til   HTX   på   de   nye   elever.   Specielt   kan   de   øgede   krav   til   det   skriftlige   arbejde   komme   som   et   chok   for   de   fagligt   svagere   elever.  Der  er  stor  forskel  på  deres  faglige  baggrund  og  de  faglige  traditioner,  som  de  har  oplevet   på  deres  folkeskole.  På  HTX  bliver  eleverne  udsat  for  større  krav  til  bearbejdning,  skriftlighed  og   vurdering  af  data  i  det  skriftlige  arbejde.     Trods   kravet   om   progression   i   det   skriftlige   arbejde   oplever   mange   af   de   nystartede   elever,   at   deres   karakter   falder,   og   faldet   er   ofte   markant.   De   kan   komme   fra   en   skriftlig   tradition,   der   ligger   langt  fra  kravene  på  ungdomsuddannelserne.     De   fagligt   svagere   elever   oplever,   at   de   har   svært   ved   at   forstå   og   leve   op   til   disse   krav   og   får   derfor  en  negativ  oplevelse  hver  gang,  der  arbejdes  med  opgaver  eller  gives  feedback  på  skriftligt   arbejde.  Dette  hænger  sammen  med,  at  eleverne  i  høj  grad  sammenligner  og  deler  deres  karakter   med  hinanden.       Da  disse  ”risikoelever”  har  svært  ved  at  forstå  eller  honorere  de  krav,  som  det  skriftlige  arbejde   stiller,  vil  de  hurtigt  føle  sig  isoleret  og  vil  opleve,  at  de  bliver  udstillet  i  det  skriftlige  arbejde.   ”Risikoeleverne”   bliver   derfor   let   isoleret   både   socialt   og   fagligt,   hvilket   ofte   ender   med   en   udmeldelse  fra  HTX.     I  dag  anvendes  rigtig  mange  fagspecifikke  programmer,  der  kan  beregne,  tegne  og  på  anden  måde   hjælpe   eleverne   med   deres   opgaveløsninger.   Men   da   disse   værktøjer   ofte   anvender   deres   egen   notation,  betyder  det  at  eleverne  risikerer  at  tabe  overblikket  og  strukturen  i  opgaven.  Simple  ting   som  enheder  bliver  blot  noget,  der  skal  tilføjes  facit.  


Den anvendte  metode   Værktøjet  ”opgavestrukturering”  omhandler  både  det  skriftlige  arbejde  til  aflevering,  beregning  af   mindre  opgaver  i  klassen  (og  hjemme)  og  en  anden  metodik  til  skriftlige  afleveringsopgaver.         Simple  opgaver   Enhver  simpel  beregning  (også  underviserens)  skal  opfylde  et  opgaveformat  (dvs.  skrivemåde):   • Overskrift   • Formel   • Formel  med  indsatte  tal  med  enheder   • Facit  med  enheder     Afleveringsopgaver   Her  anvendes  en  fast  skabelon  til  de  forskellige  genrer,  som  introduceres  i  faget.  I  kemi  opererer   jeg   med   to   faste   afleveringsgenrer:   journal   og   rapport.   Det   skriftlige   arbejde   er   desuden   altid   koblet  sammen  med  et  forsøg.  Her  indeholder  metodikken  følgende:   • Fast  afleveringsskabelon  (med  uddybende  forklaringer  til  hvert  punkt)   • I  lektionen  før  øvelseslektionen  introduceres  øvelsen  med  fokus  på  forståelse,  de  vigtigste   elementer  og  hvordan  øvelsen  skal  udføres   • Øvelsen   indledes   altid   med   en   kort   introduktion   til   øvelsen,   fokuspunkter   og   krav   til   aflevering   • I   den   efterfølgende   lektion   gennemgås   øvelsen   igen   med   fokus   på   krav   til   aflevering   og   eventuelle  spørgsmål   • Evalueringen  af  afleveringen  har  fokus  på  hvorledes  opgavens  krav  kan  honoreres     Generelt   • I  hver  lektion  er  der  fokus  på  krav,  form  og  struktur  i  alt  skriftligt  arbejde    

Kommentarer til  metoden   Dette   kan   virke   trivielt   for   nogle,   at   værktøjet   blot   omhandler   en   øget   struktur,   men   efter   at   have   anvendt   den   på   1g.   elever   er   jeg   begyndt   at   introducere   den   i   2g.   klasserne.     Den   konstante   fokus   på  krav  og  struktur  har  efter  min  mening  hjulpet  en  del  ”risikoelever”.     Værktøjet  ligger  godt  i  tråd  med  kravene  til  ”ny  skriftlighed”,  hvor  der  introduceres  nye  krav  om   progression  og  fokus  på  det  skriftlige  arbejde.     Personligt   vil   jeg   anvende   dette   værktøj   fremadrettet   i   min   undervisning,   da   jeg   oplever   en   stor   effekt  blandt  mine  1g.  elever.     Jeg  har  introduceret  værktøjet  til  flere  undervisere  på  HTX  Lillebælt,  og  umiddelbart  har  de  kunnet   anvende   det   i   deres   undervisning.   Omstillingen   til   den   øgede   fokus   på   krav   og   form   er   meget   tidskrævende  i  starten,  men  kan  relativt  let  indarbejdes  i  alle  naturvidenskabelige  fags  metodik.    

/Opgave_afd%C3%A6kn  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Vaerktojer/Opgave_afdaekning/Opgave_afd%C3%A6kning_-_beskrivelse.pdf