Page 1

Område: Afdeling: Journal nr.: Dato: Udarbejdet af: E-mail: Telefon:

Regional Udvikling Erhvervsudvikling og Udviklingsområder 11. januar 2010 Christian Nordbek christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk 76631902

Syddansk Uddannelsesaftale Kommissorium for projektgruppen for ”Faglig, personlige og sociale kompetencer/problemer”

Baggrunden for projektgruppernes nedsættelse Det Regionale UngdomsuddannelsesRåd (RUR), Regionsrådet og Syddansk Vækstforum har i fællesskab taget initiativ til Syddansk Uddannelsesaftale som et middel til at øge gennemførelsen på ungdomsuddannelserne til 95%. Aftalen består af en underskrevet hovedaftale samt delaftaler for hver enkelt ungdomsuddannelsestype. Heri er de væsentligste udfordringer i forhold til at nå 95% målet samt forslag til handlinger beskrevet. Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale har på deres første møde 15. december 2009 vurderet at der skal konkret handling til, hvis det fælles mål skal nås. Der skal iværksættes en ambitiøs, fælles, målrettet og koordineret indsats i Region Syddanmark. Styregruppen besluttede derfor bl.a. at nedsætte to projektgrupper, som hver får til opgave at udvikle et ambitiøst projekt, som skal udvikle nye videnbaserede løsninger til at nå det fælles mål om ungdomsuddannelse til alle. Projektgruppernes arbejde skal tilrettelægges, så der sker en koordinering og forankring af den fælles indsats, så de mange aktører trækker i samme retning. De to projektgrupper har til opgave at udvikle projekter indenfor de to tværgående indsatsområder: • undervisningsmiljø og pædagogik • personlige, sociale og faglige kompetencer/problemer

Formål med projektgruppen for ”Personlige, sociale og faglige kompetencer/problemer” Projektgruppen har til formål at udvikle et regionalt ungdomsuddannelsesprojekt indenfor det tværgående indsatsområde ” Personlige, sociale og faglige kompetencer/problemer ” og en konkret projektansøgning, der bidrager til at hæve gennemførselsprocenten på tværs af ungdomsuddannelserne. Projektgruppen skal tage udgangspunkt i delaftalerne i Syddansk Uddannelsesaftale. Det endelige projekt kan samle alle skoletyper om én fælles intervention eller bestå af flere delprojekter, som hver især retter sig mod de særlige udfordringer, der gør sig gældende indenfor de forskellige skoletyper.


Visionen for det endelig projekt er: ” Vi vil skabe attraktive og motiverende uddannelsesforløb målrettet unge med begrænsende personlige, sociale og/eller faglige kompetencer. Vi vil skabe et succesfuldt samarbejde mellem relevante offentlige og private aktører, som resulterer i en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor de unge og særligt rettet mod sårbare unge med sociale, psykiske og/eller personlige problemer. Det succesfulde samarbejde og de målrettede uddannelsesforløb gør de unge i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.”

Leverancer Projektgruppen skal levere en konkret projektansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje med ansøgningsfrist 4. juni 2010. Dertil skal projektgruppen senest 1. april 2010 levere et udkast til ovennævnte projektansøgning. Udkastet skal sendes ud til alle aktører for at få yderligere input, der kan kvalificere projektet. Sammen med udkastet skal der også være en invitation til alle aktører om at deltage i projektet.

Krav til projektet Det endelige projekt og projektansøgning skal leve op til nedenstående krav: • Projektet skal have stor effekt i forhold til at få 95 % af alle unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet skal opstille effektmål og indikatorer for projektet, som der måles på før og efter projektet. • Projektet skal bidrage til at skabe en vedvarende praksisændring hos skolerne og andre involverede aktører, således at der opnås en langvarig effekt. • Projektet skal omfatte hele processen fra udvikling til implementeringen af et projekt, der retter sig mod et succesfuldt samarbejde og motiverende uddannelsesforløb på uddannelsesinstitutionerne/kommunerne i Syddanmark. • Projektet skal være et udviklingsprojekt og må ikke have karakter af drift. Der skal udvikles noget nyt, som tager udgangspunkt i og optimerer den eksisterende praksis på eller omkring ungdomsuddannelserne og som efterfølgende kan realiseres på uddannelserne uden tilførsel af ekstra ressourcer. • Projektet skal være additionelt. Det vil sige, at aktiviteterne skal være supplerende i forhold til den aktivitet, der ville kunne finde sted uden støtten. • Projektet skal så vidt muligt være regionalt geografisk dækkende. Der skal være deltagere fra hele regionen og der skal være en åben invitation til alle ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark samt til andre relevante aktører om at deltage i projektet, hvis de vil lægge de nødvendige ressourcer heri. • Projektet skal være videnbaseret – det skal bygge oven på den eksisterende viden om personlige og sociale problemer og disses betydning for elevens trivsel og uddannelse. Viden forstås bredt både som forskningsgeneret viden og som lokal skolebaseret praksisviden om, hvad der virker i forhold til de unge. Projektgruppen skal så

Side af 4

2


• • •

vidt muligt inddrage kortlægningen af eksisterende projekter og forskning som styregruppen har iværksat. Projektet skal indtænke kommunikation til aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale, så videnspredning sikres og den fælles, koordinerede indsats fastholdes. Projektet forventes at være 2-4-årigt. Styregruppen for det endelige projekt skal have deltagelse af Styregruppemedlemmer fra Syddansk Uddannelsesaftale.

Arbejdsform i projektgruppen Projektgruppen har til opgave at udvikle et projekt og en konkret projektansøgning. Udgangspunktet for projektgruppens arbejde er, at det antages, at alle deltagere er eksperter på egen praksis og på deres skoletypes særlige udfordringer og løsninger. Deltagerne har derfor til opgave at bringe denne viden ind i arbejdet i projektgruppen, så der udvikles et videnbaseret projekt, der virker i praksis. For yderligere at fremme en videnbaseret udviklingsproces inddrager projektgruppen eksterne videnpersoner med specifik viden om udvikling af fagligheden og minimering af elevernes personlige og sociale problemer samt metoder til at skabe succesfulde forandringsprocesser. Projektgruppen organiseres som en ”åben” projektgruppe, hvor projektgruppen løbende informerer om udviklingsprocessen på Syddansk Uddannelsesaftales hjemmeside. Andre aktører kan hermed følge udviklingen og selv bidrage med nye ideer eller en videreudvikling af eksisterende ideer ved at henvende sig til projektgruppen.

Rollefordeling: Deltagernes roller: • repræsentere alle relevante aktører fra Syddansk Uddannelsesaftale • ide- og projektudvikle ud fra deres viden om eksisterende praksis, metoder og værktøjer, og evt indhente yderligere viden hos andre aktører • skrive den endelige projektansøgning • skrive status på udviklingsprocessen til hjemmesiden • informere deres respektive baglande og netværk om projektgruppens arbejde • projektgruppen opløses igen når endelig projektansøgning er indsendt, og opgaverne overgår til projektgruppe med evt. styregruppe, projektledelse mv. • projektet skal endelig forankres hos en ungdomsuddannelsesinstitution, der vil være formel ansøger, med øvrige interesserede aktører som partnere. Den formelle ansøger kan evt. være anden skole, end de skoler projektgruppens medlemmer er ansat i. Region Syddanmarks roller: • yde sekretariatsbistand i forhold til gennemførelse af møder, herunder mødeindkaldelse, sekretærbistand, opdatering af hjemmeside, rekvirere eksterne videnpersoner o.lign. • evt. facilitere møderne herunder mødeledelse • rådgive og vejlede om Regionens uddannelsesstrategi og de kriterier, der knytter sig til ansøgninger til uddannelsespuljen

Side af 4

3


afrapportere undervejs til styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale.

Finansiering Regionen dækker udgifterne i forbindelse med facilitering af projektgrupperne herunder honorar til eksterne oplægsholdere fx (forskere, organisationskonsulenter). Medlemmer af projektgruppen bidrager med egne timer.

Deltagere Repræsentanter for styregruppen heriblandt alle skoletyper samt øvrige repræsentanter for aftalepartnerne • • • • • • • •

Teknisk EUD, Merkantil EUD, SOSU og Landbrugsskole Gymnasiale uddannelser og VUC enkeltfag Produktionsskoler, De frie kostskoler Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Syddansk Universitet Studievalg Kommuner, UU’ere Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, DS Dansk Håndværk og Industri Undervisningsministeriet

Side af 4

4

/Kommissorium  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Indhold/Projekter/Kommissorium.pdf

/Kommissorium  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Indhold/Projekter/Kommissorium.pdf