Page 1

lser uddanne klasse i verdens

UDDANNELSESBAROMETER 2013 SYDDANSK UDDANNELSESAFTALE


Side 2

Uddannelsesbarometeret Uddannelsesniveauet i Region Syddanmark skal styrkes. Det er nødvendigt, hvis vi fremadrettet vil have en region præget af vækst og beskæftigelse. Det er også vigtigt med et bredt samarbejde i Region Syddanmark. Alene kan ingen løfte udfordringen. Derfor er alle centrale aktører på uddannelsesområdet gået sammen i Syddansk Uddannelsesaftale om at finde fælles løsninger. Syddansk Uddannelsesaftale har tre målsætninger: • 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. • 50% af drengene på en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. • 20% flere på en ungdomsårgang skal gennemføre en scienceuddannelse, dvs. en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse, i forhold til 2010. Ungdomsuddannelserne er centrale, fordi det er fundamentet for job og for videre uddannelse. For at klare os i den globale konkurrence, har vi også brug for, at en stor del af vores unge gennemfører en videregående uddannelse (60% ifølge den nationale målsætning). Pigerne er allerede godt på vej, derfor fokuseres der i Syddansk Uddannelsesaftale særligt på drengene. Virksomhederne efterspørger i særlig grad dygtige faglærte medarbejdere, og medarbejdere med tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsfaglige uddannelser. Den efterspørgsel skal vi imødekomme. Derfor har vi en science-målsætning, som netop går på at få flere af de unge til at gennemføre disse uddannelser. Uddannelsesbarometeret er et fælles redskab for alle parterne bag uddannelsesaftalen, så man i højere grad kan monitorere udviklingen på uddannelsesområdet, og herunder skabe viden om, hvordan regionen udvikler sig i forhold til 95%-målsætningen, 50%-målsætningen og 20%-målsætningen. Den første udgave af det, der i dag hedder Uddannelsesbarometeret, udkom i 2011, under navnet Effektmodel 2011. Den gav en status på, hvor Region Syddanmark lå i forhold til 95%-målsætningen. Den anden udgave udkom i 2012, og beskrev dels udviklingen fra 2011 til 2012, og dels også udviklingen i forhold til 50%-målsætningen og 20%-målsætningen. Den udgave, du nu sidder med, er en videreudvikling af 2012-publikationen, hvor nye data er inddraget. Endvidere er den omorganiseret, således at udviklingen beskrives i relation til det ”normale” uddannelsesforløb. I samme ombæring, har publikationen skiftet navn fra Effektmodel til Uddannelsesbarometer. Det ”normale” uddannelsesforløb adresseres med følgende 5 fokusområder: 1. De unges nødvendige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse 2. Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse 3. Forløbet på ungdomsuddannelserne 4. Overgangen fra ungdomsuddannelse til en videregående uddannelse 5. Forløbet på de videregående uddannelser Hertil kommer et 6. fokusområde, der ser på de unge og deres forsørgelsesgrundlag, herunder eventuel kontakt med beskæftigelsessystemet. For hvert af disse fokusområder er valgt et antal indikatorer, der skal beskrive udviklingen inden for fokusområdet.

Regional Udvikling Februar 2014

Uddannelsesbarometer


Side 3

Se tabeller med alle resultater fra uddannelsesbarometeret på s. 48 – 74.

Sammenfatning: Syddanmark står fortsat over for udfordringer på uddannelsesområdet. Den eksisterende arbejdsstyrke har behov for øgede kvalifikationer, og de kommende generationer ventes ikke helt at leve op til de uddannelsespolitiske målsætninger. 95% af en ungdomsårgang skal have mindst en ungdomsuddannelse. For den årgang, der forlod 9. klasse i 2011, ventes andelen efter 10 år at være 86% og efter 25 år 92%. Pigerne når dog næsten op på 95% efter 25 år, mens det er drengene, der halter bagefter. 50% af en ungdomsårgang drenge skal have en videregående uddannelse. For den årgang drenge, der forlod 9. klasse i 2011, ventes andelen efter 25 år at være 52%. Den nationale målsætning er for både drenge og piger 60%, og denne målsætning forventes opnået for pigernes vedkommende. 20% flere skal gennemføre en scienceuddannelse i forhold til 2010. Ser vi på optaget til en scienceuddannelse, har det været nogenlunde uændret, og ser vi på andelen, der gennemfører en videregående scienceuddannelse ud af den samlede andel, som gennemfører en videregående uddannelse, er den heller ikke steget i forhold til 2010.

Region Syddanmark


Side 4

UDDANN BAROM 6 FOKUSOMRÅDER 1

De unges nødvendige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse

2

Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

3

Forløbet på ungdomsuddannelserne

4

Overgangen fra ungdomsuddannelse til en videregående uddannelse

5

Forløbet på de videregående uddannelser

6

Samspillet mellem uddannelses- og beskæftigelsessystemet

Uddannelsesbarometer


Side 5

NELSES METER 3 MÅLSÆTNINGER

95

%

af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

20% flere unge skal gennemføre en scienceuddannelse i forhold til 2010

50

%

af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse

Region Syddanmark


Side 6

“Vidste du, at knap 400 af de unge, der afsluttede 9. klasse i 2012, havde et gennemsnit under 2 i dansk og matematik?�

Uddannelsesbarometer


Side 7

Fokusområde 1 De unges nødvendige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse Hvorfor? I grundskolen skal de unges faglige, personlige og sociale kompetencer styrkes, da det er vigtige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder en scienceuddannelse. Det er afgørende, at skolerne tilbyder et differentieret læringsmiljø, der tilgodeser drengenes og pigernes forskellige læringsformer/behov. I fokusområde 1 benyttes 2 indikatorer til at måle i hvilken udstrækning det lykkes at forbedre drengenes og pigernes forudsætninger fra grundskolen. Der fokuseres på de faglige forudsætninger i dansk og matematik og på de unges uddannelsesparathed (dvs. faglige, personlige og sociale forudsætninger). Indikator 1.1: Dansk- og matematikforudsætninger Indikatoren viser, hvor mange drenge og piger der forlader grundskolen med utilstrækkelige formelle dansk- og matematikkundskaber. Elever med utilstrækkelige formelle dansk- og matematikkundskaber defineres her som elever, der enten har forladt grundskolen uden at aflægge alle afgangsprøver i dansk og matematik, eller som har et gennemsnit i de to fag på under 2. Indikator 1.2: Uddannelsesparathed Indikatoren viser, hvor mange drenge og piger, der bliver erklæret ikkeuddannelsesparate ved søgningen til en ungdomsuddannelse.

Arbejdet med fokusområde 1 i praksis Ordblindeundervisning – en vigtig brik i jagten på de 95 % Der er ca. 3,5 % af en årgang, der er ordblinde, og mange af dem mangler den hjælp, der fagligt og mentalt skal gøre dem i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet tilbyder derfor øget ordblindeundervisning i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Det giver dem, der lider af ordblindhed, bedre mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet er ét af ca. 25 igangværende projekter, der er et resultat af Syddansk Uddannelsesaftale, og som derfor har til formål at bidrage til opnåelsen af de tre målsætninger.

Region Syddanmark


Side 8

Figuren for indikator 1.1c viser, at der i Syddanmark er

Den positive udvikling skyldes både et fald i andelen

knap 15% af en årgang drenge og godt 9% af en årgang

med et gennemsnit under 2, og et fald i andelen, der ikke

piger, som har utilstrækkelige formelle dansk- og mate-

aflægger fuld afgangsprøve fra en prøvepligtig skole, og

matikkundskaber ved afslutningen af grundskolens

det gælder både drenge og piger. For hele landet ses der

9. klasse i 2012. Det svarer til i alt 1.915 unge.

en lignende positiv udvikling fra 2011 til 2012.

Dette skyldes for det første, at deres gennemsnit er under

I 2011 havde Syddanmark en lidt højere andel unge med

2 (3% drenge og 2% piger). For det andet skyldes det, at

utilstrækkelige formelle dansk- og matematikkundska-

de ikke har aflagt en fuld afgangsprøve fra en prøve-

ber sammenlignet med hele landet. Denne forskel er imid-

pligtig skole (8% drenge og 6% piger).

lertid udlignet i 2012, hvor Syddanmark har samme andel som hele landet.

Endvidere skyldes det for en dels vedkommende, at de i

de unges (og særligt drengenes) forudsætninger Andel uden fuld afgangsprøve fra prøvefri skole

Syddanmark fortsat en udfordring i at forbedre

(se indikator 1.1a og 1.1b).

Andel uden fuld afgangsprøve fra prøvepligtig skole

formelle dansk- og matematikkundskaber har

som har gået på en prøvefri skole eller en specialskole Andel med karaktergennemsnit under 2

Med samlet set 12% unge uden tilstækkelige

skole. I enkelte kommuner er der en betragtelig andel,

2011 samlet andel

9. klasse har gået på en prøvefri friskole eller en special-

fra grundskolen. Erhvervelsen af disse grundlæg-

Set i forhold til 2011, er der i 2012 sket et fald i andelen af

gende færdigheder er vigtige for de unges videre

unge med utilstrækkelige formelle dansk- og matematik-

færden i uddannelsessystemet. Samtidig er det en

kundskaber ved afslutningen af grundskolens 9. klasse,

forudsætning for at kunne indfri målsætningen

jvf. indikator 1.1c.

om, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.

Indikator 1.1a. Andelen af drenge på en 9. klasses årgang med utilstrækkelige formelle dansk- og matematikkundskaber, 2011-2012

0%

v1) Indikator1.1a_drenge_mg

Assens Billund Esbjerg Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Aabenraa Syddanmark Hele landet

Note: Af diskretionshensyn er det ikke muligt at angive tal for Fanø, Langeland og Ærø kommuner.

5%

10%

15%

Andel med karaktergennemsnit under 2 Andel uden fuld afgangsprøve fra prøvepligtig skole Andel uden fuld afgangsprøve fra prøvefri friskole eller specialskole  2011 samlet andel Uddannelsesbarometer

20%

25%


del uden fuld angsprøve fra vefri skole

del uden fuld angsprøve fra vepligtig skole

del med aktergennemsnit der 2

1 samlet andel

Side 9

Indikator 1.1b. Andelen af piger på en 9. klasses årgang med utilstrækkelige formelle dansk- og matematikkundskaber, 2011-2012 Assens Billund v1) Indikator1.1b_piger_mg

Esbjerg Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle

Note: Af diskretionshensyn er det ikke muligt at angive tal for Fanø, Langeland og Ærø kommuner.

Aabenraa Syddanmark Hele landet 0%

5%

10%

15%

20%

Andel med karaktergennemsnit under 2 Andel uden fuld afgangsprøve fra prøvepligtig skole Andel uden fuld afgangsprøve fra prøvefri friskole eller specialskole  2011 samlet andel Indikator1.1c_mg

Indikator 1.1c. Andelen af drenge og piger på en 9. klasses årgang med utilstrækkelige formelle dansk- og matematikkundskaber, 2011-2012

Syddanmark, alle - 2012

2,3 %

Syddanmark, drenge - 2012

3,0 %

Syddanmark, piger - 2012

1,6 %

Syddanmark, alle - 2011

3,3 %

Hele landet, alle - 2012

2,4 %

0%

2,9 %

6,9 %

3,6 %

8,0 %

2,2 %

5,6 %

2,8 %

7,8 %

6,6 %

5%

3,2 %

10 %

15 %

Andel med karaktergennemsnit i dansk og matematik under 2 Andel uden fuld afgangsprøve fra prøvepligtig skole Andel uden fuld afgangsprøve fra ikke-prøvepligtig friskole eller specialskole Andel med karakter-gennemsnit i dansk og matematik < 2 Andel uden fuld afgangsprøve fra prøvepligtig skole Andel uden fuld afgangsprøve fra ikke-prøvepligtig skole

Region Syddanmark


Side 10

Indikator 1.2. Andelen af elever i grundskolens 9. og 10. klasse, der vurderes til Indikator1.2_mg at være ikke-uddannelsesparate ved ansøgningsfristen (15. marts), 2012-2013

2,0 % Syddanmark, erhv.fagl. udd. - 2013

2,3 % 1,4 % 1,2 %

Syddanmark, erhv.fagl. udd. - 2012

1,1 % 1,3 % 2,2 %

Hele landet, erhv.fagl. udd. - 2013

2,3 % 1,9 % 6,6 %

Syddanmark, gymn. udd. - 2013

8,1 % 5,4 % 6,1 %

Syddanmark, gymn. udd. - 2012

7,3 % 4,9 % 6,3 %

Hele landet, gymn. udd. - 2013

7,5 % 5,3 % 0%

2%

4%

6%

I alt Drenge Piger

Figuren viser, at i Syddanmark i 2013 blev 2% af dem,

En forklaring på forskellen kan være, at nogle af de

der søgte en erhvervsfaglig uddannelse, vurderet til

unge, der ikke har de formelle dansk- og matematik-

at være ikke-uddannelsesparate, mens 7% af dem, der

kundskaber, har undladt at søge optagelse på en

søgte en gymnasial uddannelse, blev vurderet til at

ungdomsuddannelse og derfor ikke har fået nogen

være ikke-uddannelsesparate. Det svarer til, at næsten

parathedsvurdering. Det vides derfor ikke hvor mange

800 unge blev erklæret ikke-uddannelsesparate i

af dem, der ville være blevet erklæret ikke-uddannelses-

Syddanmark i 2013.

parate, hvis de havde fået en vurdering. Måske har en del haft et realistisk syn på deres egne forudsætninger

Fra 2012 til 2013 er andelen af ikke-uddannelsesparate

og derfor netop ikke søgt en ungdomsuddannelse.

steget relativt meget på de erhvervsfaglige uddannelser (men niveauet er lavt), og den er steget lidt for de

Samlet set er der i Syddanmark i 2013 knap 6%,

gymnasiale uddannelser.

som blev erklæret ikke-uddannelsesparate – svarende til situationen i hele landet. Det er så

I forhold til hele landet er niveauerne nogenlunde de

stor en gruppe, at grundskolen og ungdoms-

samme i 2013 som i 2012.

uddannelsesinstitutionerne stadig har en udfordring i at få indsluset og fastholdt også denne

På den ene side kan det opfattes som positivt, at rigtig mange elever således erklæres uddannelsesparate til den ønskede uddannelse. På den anden side er der en markant forskel til indikator 1.1, som viser, at 12% har et gennemsnit på under 2 eller har ikke gennemført en fuld adgangsprøve.

Uddannelsesbarometer

gruppe i et uddannelsesforløb.

8%

I alt Drenge Piger


Erhvervsfaglig uddannelse

Gymnasial uddannelse

Erhvervsfaglig uddannelse 2012

Gymnasial uddannelse 2012

Side 11

Indikator 1.2a. Andelen af elever i grundskolens 9. og 10. klasse, der vurderes til at være ikke-uddannelsesparate ved ansøgningsfristen (15. marts), 2012-2013 – fordelt på kommune Assens Billund Esbjerg Fredericia Indikator1.2a_mg

Faaborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Middelfart Nordfyn

Note: Af diskretionshensyn er det ikke muligt at angive tal for Fanø, Langeland og Ærø kommuner.

Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Aabenraa Syddanmark Hele landet 0%

5%

10 %

15 %

E  rhvervsfaglig uddannelse G  ymnasial uddannelse  Erhvervsfaglig uddannelse 2012  Gymnasial uddannelse 2012

Region Syddanmark


Side 12

“Vidste du, at kun 8% af de unge i 9. klasse i marts 2013 ønskede at starte på en erhvervsfaglig uddannelse?”

Uddannelsesbarometer


Side 13

Fokusområde 2 Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse Hvorfor? Det er vigtigt, at de unge er godt rustede til at klare overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, og at de har gode muligheder for at komme frem til den ønskede ungdomsuddannelse. Fokusområde 2 omfatter derfor fem indikatorer, der alle belyser forskellige aspekter af overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelsen. Indikator 2.1: Søgning til ungdomsuddannelserne Indikatoren viser søgningen til ungdomsuddannelserne pr. 15. marts. Indikator 2.2: Opstart på ungdomsuddannelserne Indikatoren viser, om de unges tilmelding pr. 15. marts bliver fulgt op af en faktisk optagelse og fastholdelse på en uddannelse et halvt år senere. Indikator 2.3: Optag på en scienceretning Indikatoren viser, i hvor høj grad søgningen til ungdomsuddannelserne er blevet kanaliseret hen mod scienceretninger. For en afgrænsning af scienceuddannelserne henvises til tabel 2.3 i bilaget. Indikator 2.4: Unge med lang transporttid Indikatoren viser, hvor stor andel af de unge, der har mere end 60 minutters transporttid med kollektiv transport til den nærmeste erhvervsfaglige hhv. gymnasiale uddannelse. Indikator 2.5: Transporttid med kollektiv transport Indikatoren viser transporttiden med kollektiv transport fra et givet område i regionen til nærmeste erhvervsfaglige eller gymnasiale uddannelse.

Arbejdet med fokusområde 2 i praksis Mobication fra grundskole til erhvervsliv Det er svært for mange unge at vælge uddannelse efter 9. klasse. Der er et hav af ungdomsuddannelser og endnu flere jobmuligheder. I Mobicationprojektet bygges der bro mellem undervisningen i folkeskolen og undervisningen på erhvervsuddannelserne ved hjælp af mobile læringsforløb. På den måde får eleverne allerede i 7. og 8. klasse kendskab til erhvervsuddannelserne og kravene på arbejdsmarkedet bagefter. Projektet er ét af ca. 25 igangværende projekter, der er et resultat af Syddansk Uddannelsesaftale, og som derfor har til formål at bidrage til opnåelsen af de tre målsætninger.

Region Syddanmark


Side 14

Indikator 2.1. De unges uddannelsessøgning fra 9. og 10. klasse pr. 15. marts 2012 og 2013 Indikator2.1_mg

9. klasse Syddanmark 2013

9. klasse Hele Landet 2013

10. klasse Syddanmark 2013

10. klasse Syddanmark 2012

0%

10. klasse 10. klasse

Almengymnasial udd. Almengymnasial udd.

19 %

47 %

10. klasse Hele Landet 2013

40 %

Erhvervsgymnasial udd.

60 %

Erhvervsfaglig udd.

Erhvervsgymnasial udd.

9%

5%

23 %

5%

5%

26 %

19 %

45 %

7%

25 %

18 %

50 %

20 %

9%

23 %

55 %

8%

10 %

30 %

48 %

9. klasse Syddanmark 2012

10 %

24 %

54 %

80 %

Anden uddannelse

Erhvervsfaglig udd.

100 %

Øvrige

Anden uddannelse

Øvrige

Fra 9. klasse ønsker godt halvdelen i Syddanmark i

Der er fortsat en lille gruppe af unge, der fravælger

2013 at fortsætte i 10. klasse. 24% vil gerne påbegynde

at søge direkte ind på en ungdomsuddannelse efter

en almengymnasial uddannelse, 10% en erhvervs-

henholdsvis 9. og 10. klasse. Denne gruppe af unge kan

gymnasial uddannelse, men kun 8% en erhvervsfaglig

naturligvis godt på et senere tidspunkt gå videre i uddan-

uddannelse.

nelsessystemet, og dermed opnå en ungdomsuddannelse eller tilsvarende. Omvendt starter nogle alligevel ikke

Fra 10. klasse ønsker knap halvdelen at påbegynde

eller falder fra igen (se indikator 2.2).

en almengymnasial uddannelse, 19% en erhvervsgymnasial uddannelse og 25% en erhvervsfaglig

Af tabel 2.1 i bilaget fremgår endvidere, at der er stor

uddannelse.

forskel på drengenes og pigernes ønsker, idet drengene i langt højere grad ønsker at gå i gang med en erhvervs-

Hvis vi sammenligner ønskerne fra 10. klasse med

faglig uddannelse eller en erhvervsgymnasial uddan-

ønskerne fra 9. klasse (excl. til 10. klasse), er fordelingen

nelse end pigerne, hvorimod det omvendte er tilfældet

således, at relativt flere fra 9. klasse ønsker en gymnasial

mht. de almengymnasiale uddannelser.

uddannelse (74% mod 68% fra 10. klasse) og relativt færre en erhvervsfaglig uddannelse (16% mod 25% fra

De unge ønsker i høj grad at fortsætte i uddan-

10. klasse).

nelsessystemet efter både 9. og 10. klasse. Det er derfor vigtigt, at de unges valg af ungdomsud-

Der er kun mindre forskelle mellem valget i 2012 og 2013.

dannelse understøttes af vejlederne og skolerne, og at vejledningen afspejler det store udbud af

For hele landet ønskes fra 9. klasse relativt sjældnere 10.

uddannelsesmuligheder med henblik på at sikre

klasse og tilsvarende oftere en almengymnasial uddan-

det bedste match op mod de unges interesser og

nelse, end det er tilfældet i Syddanmark. Fra 10. klasse

kompetencer.

er hovedforskellen, at i hele landet vælges relativt oftere en almengymnasial uddannelse og relativt sjældnere en erhvervsgymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse.

Uddannelsesbarometer


Side 15

Indikator 2.2. Uddannelsesstatus et halvt år efter uddannelsessøgningen pr. 15. marts 2012 Indikator2.2_mg

83 % 83 %

Erhvervsfaglig uddannelse

87 % 87 % 90 % 90 %

Erhvervsgymnasial uddannelse

91 %

Syddanmark 9. klasse Hele landet 9. klasse Syddanmark 10. klasse Hele landet 10. klasse

91 % 91 % 89 %

Almengymnasial uddannelse

92 % 90 % 95 % 94 %

10. klasse

75 %

80 %

85 %

Figuren viser, om de unge er startet og stadig er på den uddannelse, de tilmeldte sig pr. 15. marts.

Syddanmark 9. klasse

Hele landet 9. klasse

90 %

95 %

I forhold til 2011 er der kun mindre forskelle (se tabel 2.2 i bilaget).

Syddanmark 10. klasse

Hele landet 10. klasse

I Syddanmark var knap 95% af dem, der fra 9. klasse

Sammenligner vi med hele landet, er de syddanske unge

ønskede at gå i 10. klasse, også i gang med en 10. klasse

lidt mere tro mod deres oprindelige ønske, end det er

et halvt år senere. Også dem, der ønskede at komme i

tilfældet i hele landet – især dem, der valgte det almene

gymnasiet, er i stort omfang (over 90%) gået i gang med

gymnasium.

det (fra både 9. og 10. klasse). Andelen ligger endvidere højt ved de erhvervsgymnasiale uddannelser, mens

Allerede inden de unge fortsætter på en

andelen er noget mindre for dem, der søgte ind på en

uddannelse efter 9. klasse, har en stor del skiftet

erhvervsuddannelse (83% for 9. klasseseleverne og

ønske – især dem, der i marts ønskede at komme

87% for 10. klasseseleverne). Generelt er 10. klasses

på en erhvervsfaglig uddannelse

eleverne mere sikre på deres valg.

Region Syddanmark


Side 16

Indikator2.3_mg

Indikator 2.3. Andelen, der blev optaget på en scienceretning på en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, 2010-2013 45% Syddanmark - Erhv.fagl. udd. 40% Hele landet - Erhv.fagl. udd. 35%

Syddanmark - Erhv.gymn. udd. Hele landet - Erhv.gymn. udd.

30% Syddanmark - I alt Hele landet - I alt

25%

Syddanmark - Almengymn. udd. 20% Hele landet - Almengymn. udd. 15% 2010

2011

2012

2013

Figuren viser, at 42% af de optagne på en erhvervsfag-

Den negative udvikling i andelen, der vælger en science-

lig uddannelse i Syddanmark i 2013 er optaget på en

retning, kan alene tilskrives en klar negativ udvikling

scienceuddannelse (se tabel 2.3 i bilaget for afgrænsning

inden for det almengymnasiale område. Her ses et fald

af scienceuddannelser). Det er 2 procentpoint flere end i

fra 21% i 2010 til 18% i 2013.

hele landet, og marginalt højere end i 2012. Sammenlignes der med hele landet, kan der påvises På det erhvervsgymnasiale område ses en lille fremgang

et tilsvarende fald i den samlede andel, der vælger en

i andelen, der vælger en scienceretning. Trods denne

scienceretning. Her ses der imidlertid fald både inden

positive udvikling, ligger Syddanmark dog fortsat 4 pro-

for det almengymnasiale område og de erhvervsfaglige

centpoint lavere end hele landet.

uddannelser.

Hvad angår de almengymnasiale uddannelser, er det

Set i lyset af 20%-målsætningen kan det konklu-

fortsat færre end hver femte unge i Syddanmark, der

deres, at udviklingen er gået den forkerte vej i Syd-

vælger en scienceretning. Andelen svarer til landsgen-

danmark inden for ungdomsuddannelsesområdet

nemsnittet, men hvor der i Syddanmark er sket et lille fald

siden 2010. Den negative udvikling kan isoleres til

i scienceandelen, ses der en lille stigning for hele landet.

det almengymnasiale område, hvorfor udfordringen er klart størst her. Med status quo i andelen,

Den samlede andel, der vælger en scienceretning, er

der vælger en scienceretning blandt erhvervsud-

faldet siden 2010 fra 29% til 27%.

dannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser, er der dog også noget at tage fat på her.

Uddannelsesbarometer


Side 17

Indikator 2.4. Andelen af 15-19 årige med mere end 60 minutters transporttid med kollektiv transport til nærmeste erhvervsfaglige eller gymnasiale uddannelse, 2013 Indikator2.6_mg

4% 2%

Assens

7% 8%

Billund 2% 2%

Esbjerg Fanø

27%

13% 1% 1%

Fredericia Faaborg-Midtfyn

7%

2%

Haderslev

9%

6%

Kerteminde

3% 3% 2%

Kolding

8%

23% 21%

Langeland 4% 4%

Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder

udd. ErhvervsfagligErhv.fagl. uddannelse Gymnasial uddannelse Gymnasial udd.

31%

4% 1% 1% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 20%

8% 12% 11%

Varde 7% 6% 7% 6%

Vejen Vejle Ærø

100%

5% 7% 6% 6% 4%

Aabenraa Region Syddanmark

0%

10%

20%

30%

40%

Anm. Alle på Ærø (100%) har længere transporttid end 60 minutter med kollektiv transport til nærmeste erhvervsfaglige uddannelse.

Figuren viser, hvor stor andel af de unge, der har mere

Det er vigtigt at sikre let tilgængelighed til

end 60 minutters transporttid til den nærmeste er-

uddannelserne for de unge, da det er et af

hvervsfaglige uddannelse hhv. gymnasiale uddannelse.

midlerne til at nå 95%-målsætningen.

Samlet set har hver syvende i alderen 15-19 år over 1 times transporttid med kollektiv transport til en teknisk erhvervsfaglig uddannelse (teknisk skole), mens det kun gælder 8% til en merkantil erhvervsfaglig uddannelse (handelsskole) og 4% til en almengymnasial skole (se tabel 2.4 i bilaget).

Region Syddanmark


Side 18

Indikator 2.5. Transporttiden med kollektiv transport til nærmeste ungdomsuddannelse, 2013 Rejsetider

a. Erhvervsfaglig uddannelse

0 - 30 min. 30 - 60 min.

Tarm

60 - 90 min.

Tørring

over 90 min.

Grindsted Vejle Daugård

Billund

Erhvervsuddannelser EUD Merkantil

Varde Fredericia Esbjerg

Vejen

Kolding

Bramming

EUD SOSU

Bogense

Middelfart

Søndersø

Vamdrup

EUD Teknik

Otterup Kerteminde

Odense Aarup

Ribe Haderslev Toftlund

Assens

Nyborg

Glamsbjerg Ringe

Vojens

Rødekro Aabenraa Tønder

Faaborg

Svendborg

Oure

Nordborg Rudkøbing

Sønderborg Marstal

Figurerne viser hvor lang transporttid, man fra et

En decentralisering af uddannelsestilbuddene

givet sted har med kollektiv transport til det nærmeste

kan være fremmende for tilgangen til uddan-

uddannelsessted (hhv. erhvervsfaglig og gymnasial

nelserne, men samtidig skal de decentrale udbud

uddannelse).

sikres et volumen, der sikrer tilstrækkeligt udbud af f.eks. studieretninger.

Kun lige omkring byerne med uddannelsessteder er det muligt at nå uddannelsen med kollektiv transport på max. 30 minutter hver vej. Den forskellige tæthed af uddannelsesinstitutioner ses tydeligt af kortene. I figur 2.5 i bilaget findes en tilsvarende grafik med en mere detaljeret opsplitning af uddannelserne.

Uddannelsesbarometer


Side 19

b. Gymnasial uddannelse

Rejsetider 0 - 30 min.

Tarm

30 - 60 min.

Tørring

60 - 90 min.

Grindsted

over 90 min.

Vejle Daugård

Billund

Gymnasiale uddannelser

Varde Fredericia Esbjerg Bramming

Vejen

Kolding

Ribe

Toftlund

Tønder

Assens

HTX STX

Glamsbjerg Ringe

Vojens

RødekroAabenraa

HHX

Otterup Søndersø Kerteminde Odense Aarup Nyborg

Middelfart

Vamdrup

Haderslev

HF

Bogense

Faaborg

Svendborg

Oure

Nordborg Sønderborg

Rudkøbing Marstal

Region Syddanmark


Side 20

“Vidste du, at 88% af de unge, der startede på en gymnasial uddannelse i 2012, også forventes at gennemføre?”

Uddannelsesbarometer


Side 21

Fokusområde 3 Forløbet på ungdomsuddannelserne Hvorfor? At starte på en ungdomsuddannelse er ikke ensbetydende med, at den også gennemføres. Mange forhold udover de faglige forudsætninger (se fokusområde 1) spiller ind på dette, f.eks. undervisningens kvalitet, miljøet på skolen, og praktikpladssituationen. I dette fokusområde ses derfor på forløbet i form af praktikpladssituationen, fastholdelse generelt og de forventede gennemførelsesprocenter. Endvidere belyses den nuværende, og den forventede fremtidige situation i forhold til 95%-målsætningen. Indikator 3.1: Uddannelsesstatus over tid Indikatoren viser uddannelsesstatus 1 - 3 år efter, at de unge har påbegyndt deres ungdomsuddannelse. Indikator 3.2: Praktikpladssituationen Indikatoren viser praktikpladssituationen 6 måneder efter, at eleverne har gennemført deres grundforløb. Indikator 3.3: Forventet gennemførelse – erhvervsfaglige uddannelser Indikatoren viser den forventede gennemførelsesprocent på de erhvervsfaglige uddannelser. Indikator 3.4: Forventet gennemførelse – gymnasiale uddannelser Indikatoren viser den forventede gennemførelsesprocent på de gymnasiale uddannelser. Indikator 3.5: Faktisk andel med mindst en ungdomsuddannelse Indikatoren viser, hvor stor andel af de 25-34 årige, der har gennemført mindst en ungdomsuddannelse. Indikator 3.6: Fremtidig andel med mindst en ungdomsuddannelse Indikatoren viser, hvor stor en andel af dem, som forlod 9. klasse i 2011, der forventes at have opnået mindst en ungdomsuddannelse 10 og 25 år senere.

Arbejdet med fokusområde 3 i praksis Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet IBC Fredericia har i samarbejde med 10 andre uddannelsesinstitutioner udviklet nye værktøjer til at skabe et godt socialt miljø i klasseværelset. Et socialt fællesskab med gode relationer til de andre elever er en forudsætning for, at unge trives på ungdomsuddannelserne og har lyst til at lære nyt. I alt er der udviklet 32 værktøjer, som underviserne kan anvende til at holde sammen på klassen og sikre, at også de sårbare unge bliver en del af det sociale fællesskab og dermed fastholdt på ungdomsuddannelsen. Projektet har betydet, at underviserne oplever, at de nu er klædt på til at skabe et godt socialt fællesskab og en inspirerende og motiverende undervisning. Projektet er ét af ca. 25 igangværende projekter, der er et resultat af Syddansk Uddannelsesaftale, og som derfor har til formål at bidrage til opnåelsen af de tre målsætninger. Region Syddanmark


Side 22

Indikator3.1_mg

Indikator 3.1. Uddannelsesstatus 1-3 år efter påbegyndelsen af en ungdomsuddannelse i 2009 100 %

Almengym. Syddanmark

90 % Almengym. Hele landet

Erhvervsgym. Syddanmark

80 %

Erhvervsgym. Hele landet

70 % Erhv.fagl. udd. Syddanmark

60 % 2009

Erhv.fagl. udd. Hele landet 2010

2011

2012

Figuren viser, om dem, der startede på en ungdoms-

De almengymnasiale uddannelser oplever det mindste

uddannelse i 2009, fortsat er i gang med eller har

frafald, og efter tre år har knap 90% gennemført uddan-

afsluttet uddannelsen i løbet af de næste tre år.

nelsen eller er fortsat i gang med den.

I løbet af det første år sker der et stort frafald på de

Udviklingen i hele landet svarer i store træk til udviklin-

erhvervsfaglige uddannelser, idet kun 70% fortsat er

gen i Syddanmark, selvom der dog i Syddanmark for de

i gang eller har gennemført uddannelsen i 2010.

erhvervsfaglige og erhvervsgymnasiale uddannelser

Derefter falder andelen kun i mindre omfang, så 3 år

er marginalt færre, der har afbrudt uddannelsen, end i

efter påbegyndelsen er knap 2/3 fortsat i gang med

hele landet.

uddannelsen eller har gennemført den. Frafald er et betydeligt problem – især på de På de erhvervsgymnasiale uddannelser er der i det

erhvervsfaglige uddannelser. Det forekommer

første år et frafald på godt 10%, men tre år efter har

specielt inden for det første år, hvad der således

godt 80% gennemført uddannelsen eller er stadig i

kræver en særlig indsats på det tidspunkt i ung-

gang med den.

domsuddannelserne, men som også kan pege på, at for mange måske ikke har fået valgt ”rigtigt” fra starten.

Uddannelsesbarometer


Side 23

Indikator3.1a_mg Indikator3.1a_mg

Indikator3.1a_mg Indikator 3.2a. Praktikpladssituationen efter gennemført grundforløb i Syddanmark Syddanmark 2012 og hele landet, 2011-2012 Syddanmark 2012 Syddanmark 2012

35% 35% 35%

49% 49% 49%

7% 7% 9% 7%9% 9%

Figuren viser, at kun knap halvdelen af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2012 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter, de havde fuldført grundforløbet. Godt 1/3 var uden praktikI aftale plads, mens 9% var i skolepraktik og 7% havde mistet deres aftale. skolepraktik I Iaftale

aftale I aftale I Mistet skolepraktik Uden aftale I at skolepraktik Det betyder, ca. 4.500 elever på opgørelsestidspunktet stod uden Mistet Mistet aftale Uden aftale praktikplads i Syddanmark. Uden aftale

Syddanmark 2011 Syddanmark 2011 Syddanmark 2011

Praktikpladssituationen i 2012 er lidt forbedret i forhold til 2011.

40% 40% 40%

47% 47% 47%

I 2012 er andelene som har en ordinær praktikplads eller er i skolepraktik større end i 2011. Andelen uden aftale er således faldet fra 40% til 35%. I såvel 2012 som i 2011 har mændene oftere en ordinær praktikplads end

7% 7% 7% 7% 7% 7%

kvinderne (se tabel 3.2 i bilaget).

Hele landet 2012 Hele landet 2012 Hele landet 2012

I 2012 er situationen i Syddanmark lidt bedre end i hele landet.

37% 37% 37%

47% 47% 47%

7% 7% 9% 7%9% 9%

I aftale

I skolepraktik

Her har en mindre andel en ordinær praktikplads, og en større andel ingen praktikpladsaftale.

Mistet aftale

Uden aftale

Der er store forskelle i praktikpladsstatus i Syddanmark

Mistet eller ingen praktikplads finder vi især inden for

i 2012 mellem de forskellige uddannelsesområder

det merkantile område (55%) mod ”kun” 32% inden for

(indikator 3.2b). På det merkantile område er andelen i

teknik, håndværk og transport.

ordinær praktik kun 36%, mens den i de øvrige 4 områder ligger over 50%.

Det er stadig en stor udfordring i Syddanmark at skaffe flere praktikpladser til de unge efter deres

Skolepraktik anvendes især inden for teknik, håndværk

grundforløb, så flere kan færdiggøre deres

og transport (14%) og stort set ikke inden for sundhed

uddannelse.

og pædagogik (1%).

Region Syddanmark


Side 24

Indikator 3.2b. Praktikpladssituationen efter gennemført grundforløb i Indikator3.1b_mg Syddanmark, 2012 – fordeltIndikator3.1b_mg på hovedområder Grundforløb teknik, håndv. og transport Grundforløb teknik, håndv. og transport

Grundforløb merkantil Grundforløb merkantil

26% 26% 50% 50%

54% 54%

6% 6%

36% 36%

14% 14%

9% 5% 9% 5% Grundforløb sundhed og

Grundforløb krop, natur og service Grundforløb krop, natur og service

pædagogik Grundforløb sundhed og pædagogik

32% 32%

I aftale I skolepraktik Mistet aftale Uden aftale

35% 35%

52% 52%

55% 55%

12% 12% 5% 5% I aftale IIskolepraktik aftale Hvad laver de unge så, når de ikkeMistet i praktik? aftale I er skolepraktik I Syddanmark er en stor del fortsat i uddannelsesUden aftale Mistet aftale systemet (indikator 3.2c). Uden aftale

9% 9% 1% 1% Omvendt er der færre, der vælger en ny erhvervsfaglig uddannelse eller skifter til en gymnasial uddannelse (hhv. 35% og 13% i 2011).

Godt hver fjerde i 2012 er gået tilbage til grundskolen,

Situationen i hele landet i 2012 svarer nogenlunde til den

30% er startet på en ny erhvervsfaglig uddannelse og

i Syddanmark. Dog er andelen, der forlader uddannelses-

12% er skiftet til en gymnasial uddannelse. 31% har

systemet, højere i hele landet end i Syddanmark.

forladt uddannelsessystemet. Selvom halvdelen ikke har fået en praktikplads efSom det ses i bilaget (tabel 3.2), er der i 2012 en større

ter grundforløbet, er 7 ud af 10 kommet i gang med

andel end i 2011, der er gået tilbage til grundskole (28%

et andet uddannelsesforløb. Der er fortsat en stor

hhv. 25%). Andelen, der forlader uddannelsessystemet

gruppe (31%), der er gået ud af uddannelsessyste-

er imidlertid også steget siden 2011 (fra 27% til 31%).

met, og som derfor kræver særlig opmærksomhed.

Indikator 3.2c. Uddannelsessituationen for dem, der har mistet eller Indikator3.2c_mg Indikator3.2c_mg ikke har en praktikplads 6 måneder efter gennemført grundforløb, 2012 Syddanmark 2012 Syddanmark 2012

31 %

31 %

28 %

12 % 30 %

Hele landet 2012 Hele landet 2012

26 %

28 % 33 %

12 %

12 %

30 %

30 %

Uddannelsesbarometer 10. kl./forb. udd.

26 %

33 %

10. kl./forb. udd.

30 %

12 %

10. kl./forb. udd. Gymn. udd. mv. Ny erhv.fagl. udd. Ikke i udd.


Side 25

Indikator3.3_mg Indikator 3.3. Andelen, der påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse i 2011 og 2012, som ventes at gennemføre grund- og hovedforløbet

72 %

Syddanmark 2012

79 % 74 %

Syddanmark 2011

81 %

Sundhed og pædagogik Syddanmark 2012

67 %

Krop, natur og service Syddanmark 2012

66 %

71 %

71 %

Merkantil Syddanmark 2012 Teknik, håndv. og transport Syddanmark 2012

Grundforløb Hovedforløb

76 %

85 % 63 % 81 % 72 %

Hele landet 2012 60 %

79 % 65 %

70 %

75 %

80 %

85 %

Grundforløb Hovedforløb

Figuren viser, at kun 72% af eleverne på de erhvervs-

På grundforløbet er der i Syddanmark i 2012 en del

faglige uddannelser (årgang 2012) forventes at

spredning mellem de forventede gennemførelses-

gennemføre et grundforløb, mens 79% forventes at

procenter på de forskellige uddannelsesområder fra

gennemføre et hovedforløb.

63% på teknik, håndværk og transport til 71% på det merkantile område.

For både grundforløb og hovedforløb er det 2 procentpoint mindre end i 2011.

På hovedforløbet er der ligeledes store forskelle. Også her er den forventede gennemførelsesprocent højest

Sammenlignet med hele landet er andelene tilnærmel-

på det merkantile område (85%), mens den er næsthø-

sesvist de samme.

jest inden for teknik, håndværk og transport (81%) og lavest indenfor sundhed og pædagogik (71%). Der er

De erhvervsfaglige uddannelsers hovedforløb er

således meget store forskelle mellem gennemførelses-

karakteriseret ved, at de unges læring primært foregår

procenterne på grund- og hovedforløb inden for de

på virksomhederne, afbrudt af skoleforløb. At gennem-

enkelte uddannelsesområder.

førelsen således er højere på hovedforløbet end på grundforløbet kan være et udtryk for, at eleverne i

Kvinderne har generelt højere gennemførelsesprocent

højere grad motiveres af læring i praksis frem for

end mændene – bort set fra på uddannelsesområdet

almindelig skolegang, men det kan også være et udtryk

teknik, håndværk og transport (se tabel 3.3 i bilaget).

for, at de mindst motiverede unge faldt fra inden, de startede på hovedforløbet.

Der er fortsat en betydelig udfordring i at få langt flere til at gennemføre både grundforløbet og

hovedforløbet.

Region Syddanmark


Side 26

Indikator3.4_mg

Indikator 3.4. Andelen, der påbegynder en gymnasial uddannelse i 2011 og 2012, som ventes at gennemføre uddannelsen

87,7 %

Syddanmark

86,6 % 86,5 %

Stx

85,7 % 76,3 %

Hf

73,5 % 2012 2011

83,3 %

Hhx

82,8 % 79,8 %

Htx

80,5 % 87,5 %

Hele landet

86,8 %

65 %

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

2012 2011

Figuren viser, at den forventede gennemførelsesprocent

Generelt er de forventede gennemførelsesprocenter

på det gymnasiale område for de unge, der påbegyndte

lidt højere i 2012 end i 2011 – dog ikke på Htx.

en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2012, er 88%, hvilket er en lille stigning fra 2011.

Sammenlignet med hele landet (se tabel 3.4 i bilaget) ligger gennemførelsesprocenterne marginalt højere i

Andelen i Syddanmark svarer til andelen i hele landet.

Syddanmark end i hele landet – dog 4 procentpoint højere på Htx.

Der er store forskelle i de forventede gennemførelsesprocenter mellem de fire gymnasiale uddannelser.

Kvinderne har højere gennemførelsesprocenter end

I Syddanmark er den for 2012-årgangen højest på stx

mændene – bortset fra Hhx (se tabel 3.4 i bilaget).

(87%), hvorefter følger Hhx (83%) og Htx (80%), mens den kun er 76% på Hf.

På de gymnasiale uddannelser er der ligeledes en udfordring i at øge gennemførelsesprocenterne.

Uddannelsesbarometer


Side 27

Indikator 3.5. Andelen af de 25-34 årige mænd og kvinder, der har Indikator3.5_mg gennemført mindst en ungdomsuddannelse, 2012-2013

79 % Syddanmark 2013

76 % 82 %

79 % Syddanmark 2012

I alt Mænd Kvinder

76 % 82 %

81 % Hele landet 2013

78 % 85 %

65 %

70 %

I alt

Mænd

75 %

80 %

85 %

Kvinder

I alt Mænd Figuren viser, at i Syddanmark har 79% af de 25-34 Kvinder

Andelen i hele landet ligger 2 procentpoint højere end

årige gennemført mindst en ungdomsuddannelse.

i Syddanmark for mændenes vedkommende, og 3

Der er dog markant forskel for hhv. mænd (76%) og

procentpoint højere for kvindernes vedkommende.

kvinder (82%). Selvom Syddanmark når op på samme andele i I forhold til 2012 er der kun tale om meget marginale

de kommende årgange, så vil der i den samlede

ændringer.

erhvervsdygtige alder være et efterslæb i mange år frem.

Region Syddanmark


Side 28

Indikator 3.6a. Andelen af mænd og kvinder, som gik ud af 9. klasse Indikator3.6_mg i 2002-2011, der ventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 10 år senere

95 %

Målsætning

90 %

Syddanmark, kvinder Hele landet, kvinder 85 % Syddanmark, i alt Hele landet, i alt 80 % Syddanmark, mænd Hele landet, mænd 75 %

70 % 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Figuren viser, at godt 86% af dem, der afsluttede

Det samme har gjort sig gældende i hele perioden og er

9. klasse i Syddanmark i 2011, forventes at have

også gældende for hele landet.

mindst en ungdomsuddannelse 10 år senere. Blandt dem, der forlod 9. klasse i 2011, ventes Andelen har været stærkt stigende siden 2006.

86% at opnå mindst en ungdomsuddannelse 10 år senere. Det er mindre end det langsigtede mål,

Syddanmark har ligget stort set på samme niveau

men højere end andelen blandt de unge, der forlod

som hele landet siden 2006.

9. klasse for ca. 10-15 år siden, jvf. indikator 3.5.

Gennemsnittet dækker dog over en meget markant forskel mellem drenge og piger. I 2011 ligger pigerne således på ca. 89%, dvs. ikke mindre end 5 procentpoint over drengene.

Uddannelsesbarometer


Side 29

Indikator 3.6b. Andelen af mænd og kvinder, som gik ud af 9. klasse i 2002-2011, der ventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 25 år senere

95% Målsætning Syddanmark, kvinder Hele landet, kvinder 90%

Syddanmark, i alt Hele landet, i alt Syddanmark, mænd Hele landet, mænd

85%

80% 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Det er ikke slut med at tage en ungdomsuddannelse 10

Der er således stadig et stykke vej til målsæt-

år efter afslutningen af 9. klasse. Ser vi således 25 år ud

ningen om de 95%, selvom andelen er stigende.

i fremtiden, ventes andelen med mindst en ungdoms-

En samlet og koordineret indsats er dermed fort-

uddannelse at være på 92%, men fortsat med en større

sat påkrævet blandt de relevante aktører,

andel af kvinderne (94%) end mændene (91%).

herunder især i forhold til drengene – og også gerne, så der ikke går 25 år før ungdomsuddannelsen er taget.

Region Syddanmark


Side 30

“Vidste du, at 8% af de unge, der afsluttede en erhvervsfaglig uddannelse i 2010, 2 år efter er i gang med en videregående uddannelse?”

Uddannelsesbarometer


Side 31

Fokusområde 4 Overgangen fra ungdomsuddannelse til en videregående uddannelse Hvorfor? Synlige og attraktive videregående uddannelsesmuligheder kan bidrage både til at motivere de unge til at tage en videregående uddannelse og til at fastholde dem i deres ungdomsuddannelse. Både drenge og piger skal derfor opleve, at de videregående uddannelser er attraktive og er adgangsbillet til spændende job- og karrieremuligheder efterfølgende. I fokusområde 4 inddrages to indikatorer, der viser om overgangen umiddelbart lykkes, og i hvilket omfang scienceuddannelserne bliver valgt. Indikator 4.1: I gang med videregående uddannelse efter 27 måneder Indikatoren viser, om de unge er i gang med en videregående uddannelse 27 måneder efter, at de har afsluttet en ungdomsuddannelse. Indikator 4.2: Optag på en videregående scienceuddannelse Indikatoren viser, i hvor grad søgningen til de videregående uddannelser er blevet kanaliseret hen mod scienceuddannelserne. For en afgrænsning af scienceuddannelserne henvises til tabel 4.2 i bilaget.

Arbejdet med fokusområde 4 i praksis Uddannelse med perspektiv Projektet vil fastholde unge på gymnasiale ungdomsuddannelser ved hjælp af et konkret videreuddannelsesperspektiv, der skal motivere de unge i deres uddannelse. Projektet retter sig mod de studieretninger, hvor der ikke er et klart videreuddannelsesperspektiv, og som derfor i større omfang vælges af elever, der ikke har et konkret mål i forhold til gennemførelse af en gymnasial uddannelse. Projektet gennemføres af Fredericia Gymnasium i samarbejde med 11 parter fra gymnasiale og videregående uddannelser. Projektet er ét af ca. 25 igangværende projekter, der er et resultat af Syddansk Uddannelsesaftale, og som derfor har til formål at bidrage til opnåelsen af de tre målsætninger.

Region Syddanmark


Side 32

Indikator 4.1. Andelen, der er i gang med en videregående uddannelse 27 måneder efter gennemførelsen af en erhvervsfaglig eller gymnasial ungdomsuddannelse, 2011-2012 Erhvervsfaglig uddannelse

Indikator_4.1_erhvervsf_mg

Figuren viser, at godt 8% med en erhvervsfaglig uddannelse

8,3 % Syddanmark 2012

var i gang med en videregående uddannelse 27 måneder efter

9,3 %

gennemførelsen af den erhvervsfaglige uddannelse. Mændene

7,4 %

fortsætter i lidt højere grad end kvinderne. 7,8 % Syddanmark 2011

Det er en lille stigning i forhold til 2011, hvor knap 8% var

8,2 %

fortsat på en videregående uddannelse inden for 27 måneder.

7,4 %

Det skyldes udelukkende en stigning blandt mændene på 8,2 % Hele landet 2012

ca. 1 procentpoint. 9,1 %

7,2 % 0%

2%

4%

6%

I forhold til hele landet ligger Syddanmark på niveau med 8%

10 %

landsgennemsnittet for begge køns vedkommende.

I alt Mænd

I alt Kvinder Mænd Kvinder

Indikator4.1_gym_mg

Gymnasial uddannelse

Figuren viser, at godt 3 ud af 4 med en gymnasial uddannelse

78,2 % Syddanmark 2012

er fortsat med en videregående uddannelse 27 måneder efter

75,7 % 80,2 %

gennemførelsen af den gymnasiale uddannelse. Kvinderne fortsætter i langt højere grad (hurtigere) end mændene.

77,1 % Syddanmark 2011

73,6 %

Det er en lille stigning i forhold til 2011 for kvindernes vedkom79,7 %

mende og en pæn stigning for mændenes vedkommende.

76,5 % Hele landet 2012

Syddanmark ligger for både mændenes og kvindernes

74,0 %

vedkommende over gennemsnittene for hele landet.

78,5 % 70 %

72 %

74 %

76 %

78 %

80 %

I alt Mænd Kvinder

Der er fortsat behov for at synliggøre de videregående

Ligeledes er der fortsat behov for at få flere med en

uddannelsesmuligheder for de unge i Syddanmark,

gymnasial uddannelse til at fortsætte (hurtigere) i

der har taget en erhvervsfaglig uddannelse. Derved

uddannelsessystemet, da en gymnasial uddannelse

bliver der et ekstra incitament til at flere unge går i

i sig selv ikke giver erhvervskompetence.

gang med en erhvervsfaglig uddannelse.

Uddannelsesbarometer


Side 33

Indikator 4.2. Optagne på en videregående uddannelse, der har valgt en Indikator4.2_ny scienceuddannelse, 2010-2012

50%

45%

Syddanmark - MVU Hele landet - MVU Syddanmark - I alt

40%

Hele landet - I alt Syddanmark - KVU Hele landet - KVU

35%

Syddanmark - Universitetsbachelor Hele landet - Universitetsbachelor

30% 2010

2011

2012

Figuren viser, at andelen, der vælger en scienceud-

Sammenlignet med hele landet ligger andelen af

dannelse, er knap 40% i 2012 (se tabel 4.2 i bilaget for

optagene i Syddanmark i hele perioden over andelen i

afgrænsning af scienceuddannelserne).

hele landet (39,5% mod 38,1% i 2012).

Andelene varierer på de korte, mellemlange og univer-

Andelene har nærmet sig hinanden på MVU og univer-

sitetsbacheloruddannelserne fra 34% (universitets-

sitetsbachelor. Den afgørende forskel ligger på KVU, hvor

bachelor) til 44% (MVU).

andelen har ligget markant højere i Syddanmark end i hele landet. Forskellen er endog øget fra 2011 til 2012.

Andelen er samlet set steget fra 38,8% i 2010 til 39,5% i 2012.

I forhold til 20%-målsætningen, må det konstateres, at det foreløbigt kun i mindre grad er lykkedes

Det skyldes en stigning i andelene på KVU og univer-

at øge andelen, der starter på en videregående

sitetsbacheloruddannelserne, som har mere end

scienceuddannelse.

opvejet et fald på MVU.

Region Syddanmark


Side 34

“Vidste du, at 67% af de piger, der afsluttede 9. klasse i 2011, ventes at få en videregående uddannelse mod 52% af drengene?”

Uddannelsesbarometer


Side 35

Fokusområde 5 Forløbet på de videregående uddannelser Hvorfor? At starte på en videregående uddannelse er ikke ensbetydende med, at den også gennemføres. Mange forhold spiller ind på dette. I dette fokusområde ses derfor på de forventede gennemførelsesprocenter. Den nuværende og forventede fremtidige situation ses således i forhold til den regionale 50%-målsætning og den nationale 60%-målsætning. Endvidere ses specifikt på de forventede gennemførelsesprocenter for at kunne vurdere udviklingen mod opnåelse af 20%-målsætningen. Indikator 5.1: Forventet gennemførelse på de videregående uddannelser Indikatoren viser de forventede gennemførelsesprocenter ved de videregående uddannelser. Indikator 5.2: Faktisk andel med en videregående uddannelse Indikatoren viser, hvor stor andel, af de 30-39 årige, der har gennemført en videregående uddannelse. Indikator 5.3: Fremtidig andel med en videregående uddannelse Indikatoren viser, hvor stor en andel af dem, som forlod 9. klasse i 2011, der forventes at have opnået en videregående uddannelse 25 år senere. Indikator 5.4: Forventet gennemførelse på de videregående scienceuddannelser Indikatoren viser de forventede gennemførelsesprocenter ved de videregående scienceuddannelser. For en afgrænsning af scienceuddannelserne henvises til tabel 5.4 i bilaget. Indikator 5.5: Forventet andel med en gennemført scienceuddannelse Indikatoren viser andelen, der gennemfører en scienceuddannelse, ud af alle dem, som gennemfører en videregående uddannelse.

Arbejdet med fokusområde 5 i praksis Flere til science I projektet udvikles flere IT-læringsspil om medicinens vej gennem kroppen. Læringsspillene skal illustrere, hvordan de naturvidenskabelige gymnasiale fag bruges i frontforskning, så eleverne kan se fagenes anvendelighed og udviklingsmuligheder. Læringsspillene skal ligeledes inddrages i den almindelige undervisning i de naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser, og derfor udvikles der undervisningsforløb, hvori spillenes temaer indgår. Projektet er ét af ca. 25 igangværende projekter, der er et resultat af Syddansk Uddannelsesaftale, og som derfor har til formål at bidrage til opnåelsen af de tre målsætninger.

Region Syddanmark


Side 36

Indikator 5.1. Andelen, der påbegynder en videregående uddannelse i 2011 og 2012, som ventes at gennemføre uddannelsen Indikator5.1_mg

71 % I alt

70 % 74 % 65 %

KVU

65 % 69 % 75 %

MVU

Syddanmark 2012 Syddanmark 2011 Hele landet 2012

75 % 76 % 68 %

Universitetsbachelor

66 % 74 %

60 %

65 %

70 %

75 %

Syddanmark 2012

Figuren viser, at den forventede gennemførelsesprocent Syddanmark 2011

De forventede gennemførelsesprocenter er markant

for de unge, der er startetHele på enlandet videregående 2012 uddan-

mindre i Syddanmark end i hele landet – især ved univer-

nelse i Syddanmark i 2012, er 71%. Det er lidt mere end i

sitetsbachelor og de korte videregående uddannelser,

2011.

mens det kun gælder i meget mindre grad ved de mellemlange videregående uddannelser.

De forventede gennemførelsesprocenter varierer stærkt fra 65% ved de korte videregående uddannelser til 75%

Kvinderne har højere gennemførelsesprocenter end

ved de mellemlange videregående uddannelser.

mændene inden for alle tre uddannelseskategorier (se tabel 5.1 i bilaget).

Også ved de mellemlange videregående uddannelse, og særligt ved universitetsbachelor, er de forventede gen-

Som ved ungdomsuddannelserne er der også ved

nemførelsesprocenter lidt større i 2012 end i 2011, mens

de videregående uddannelser et markant frafalds-

der er status quo ved de korte videregående uddannelser.

problem.

Uddannelsesbarometer


Side 37

Indikator 5.2. Andelen af 30-39 årige mænd og kvinder, der har Indikator5.2_mg gennemført en videregående uddannelse, 2012-2013

Syddanmark 2013, i alt

6%

Syddanmark 2013, mænd

7%

Syddanmark 2013, kvinder

5%

Syddanmark 2012, i alt

6%

Syddanmark 2012, mænd

7%

Syddanmark 2012, kvinder

5%

Hele landet 2013, i alt

6%

Hele landet 2013, mænd

7%

Hele landet 2013, kvinder

6%

0%

KVU

KVU

19 %

8%

12 %

7% 27 %

8%

19 %

7%

12 %

7% 27 %

8%

19 %

14 %

12 %

13 % 26 %

10 %

15 %

20 %

MVU (inkl. univ.bach.)

30 %

40 %

50 %

LVU

MVU (inkl. universitetsbachelor) LVU årige i SyddanFiguren viser, at andelen af de 30-39

alt) for både kvinder (46%) og mænd (33%). Det skyldes

mark, der har en videregående uddannelse, i 2013 er

først og fremmest, at langt flere på landsplan har en

33%. Heraf har 6% en kort videregående uddannelse,

lang videregående uddannelse (14%) end i Syddanmark

19% en mellemlang videregående uddannelse (inklusiv

(8%). Forskellen findes både hos kvinder og mænd.

universitetsbachelor) og 8% en lang videregående uddannelse.

Der er særlig grund til at sætte ind for at øge uddannelsesniveauet – især blandt mænd – og for

Kvinderne har i langt højere grad taget en videregående

både mænds og kvinders vedkommende især i

uddannelse (40%) end mændene (26%). Det skyldes

forhold til de lange videregående uddannelser.

især, at kvinder meget oftere tager en mellemlang

Her er den nationale målsætning for fremtidens

videregående uddannelse (27%) end mændene (12%).

unge 25%, hvilket både kvinder og mænd i Syddanmark halter langt bagefter.

Andelene i 2013 svarer nogenlunde til andelene i 2012. På landsplan ligger andelene betydeligt højere (39% i

Region Syddanmark


Side 38

Indikator 5.3a. Andelen af mænd og kvinder, som gik ud af 9. klasse i 2002-2011, der ventes at have gennemført en videregående uddannelse Indikator5.3_mg 25 år senere 70 % Syddanmark, kvinder 65 %

Hele landet, kvinder Syddanmark, i alt

60 % Hele landet, i alt Syddanmark, mænd

55 %

Hele landet, mænd 50 %

National målsætning Regional målsætning (kun mænd)

45 %

40 %

35 % 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Figuren viser, at 59% af dem, der afsluttede 9. klasse i

således stort set have nået den for 2011-årgangen

Syddanmark i 2011, forventes at have gennemført en

– kvinderne endda så rigeligt.

videregående uddannelse 25 år senere. Der er dog markant forskel på kvinderne (67%) og mændene (52%).

Den regionale målsætning er, at 50% af drengene skal have en videregående uddannelse, og den vil blive

Det er en fremgang på ikke mindre end 3 procentpoint

opfyldt med 2011-årgangen.

for både kvinderne og mændene i forhold til 2010årgangen.

Syddanmark er således godt på vej mht. at mange i de kommende årgange opnår en videregående

Syddanmark ligger for både kvinder og mænd på stort

uddannelse. Der bør nu især arbejdes på at få

set samme niveau som hele landet i 2011.

løftet også drengene til de 60%.

I forhold til den nationale målsætning om, at 60% skal have en videregående uddannelse, vil Syddanmark

Uddannelsesbarometer


Side 39

Indikator5.5b_mg

Indikator 5.3b. Andelen, der gennemfører en videregående uddannelse 5-25 år efter, de har afsluttet 9. klasse i 2011 70% Syddanmark, kvinder 60%

Hele landet, kvinder Syddanmark, i alt

50%

Hele landet, i alt Syddanmark, mænd

40%

Hele landet, mænd 30%

20%

10%

0% 5

10

15

20

25

Figuren viser, at allerede 15 år efter, at de unge afslut-

Det er således nødvendigt at sætte en indsats i

tede 9. klasse i 2011, har kvinderne nået den nationale

gang over for mændene på et tidligt tidspunkt,

målsætninger om at 60% skal gennemføre en videre-

hvis de skal nå op på niveau med kvinderne.

gåede uddannelse inden 25 år efter. Ud over at andelen af mænd, der får en vidergående uddannelse, er meget lavere end kvindernes, så er de i hele forløbet meget langsommere. Mændene når først op på 50% (den regionale målsætning) 20 år efter, at de har afsluttet 9. klasse, mens kvinderne når de 50% allerede 10 år efter afslutningen af 9. klasse og er 20 år efter afslutningen af 9. klasse nået op på 65%.

Region Syddanmark


Side 40

Indikator 5.4. Andelen, der påbegynder en videregående scienceIndikator5.4_mg uddannelse i 2011 og 2012, som ventes at gennemføre uddannelsen

72 % I alt

73 % 74 % 65 %

KVU

65 % Syddanmark 2012 Syddanmark 2011 Hele landet 2012

67 % 78 % MVU

78 % 76 % 67 %

Universitetsbachelor

69 % 74 %

60 %

65 %

70 %

75 %

80 %

Syddanmark 2012 Syddanmark 2011

Figuren viser, at den forventede gennemførelsesprocent Hele landet 2012

De forventede gennemførelsesprocenter for videre-

for de unge, der er startet på en videregående science-

gående scienceuddannelser er højere på landsplan end

uddannelse i Syddanmark i 2012, er 72% (se tabel 5.4 i

i Syddanmark for så vidt angår universitetsbachelor

bilaget for afgrænsning af scienceuddannelser). Det er

og kort videregående uddannelse. Dette gælder såvel

lavere end i både 2011 (73%) og 2010 (75%).

scienceuddannelserne som de videregående uddannelser generelt (indikator 5.1).

De forventede gennemførelsesprocenter varierer betragteligt fra 65% ved de korte videregående uddan-

For scienceuddannelserne er forholdet imidlertid

nelser, og 67% for universitetsbachelor, til 78% ved de

omvendt hvad angår de mellemlange videregående

mellemlange videregående uddannelser.

uddannelser.

Også ved de mellemlange videregående uddannelser,

Det er ikke kun generelt, at der er en udfordring

og i særlig grad universitetsbachelor, er de forventede

i at få de unge til at gennemføre deres videre-

gennemførelsesprocenter lidt lavere i 2012 end i 2011,

gående uddannelse. Det gælder i lige så høj grad

mens der er status quo ved de korte videregående

ved de videregående scienceuddannelser.

uddannelser. Gennemførelsesprocenterne er lavere i 2012 end Sammenligner vi de forventede gennemførelsesprocen-

i 2010, hvorfor Syddanmark ikke er på vej til at nå

ter for de videregående scienceuddannelser med alle

20%-målsætningen.

videregående uddannelser over én kam (indikator 5.1), ser vi ved scienceuddannelserne en lidt højere forventet gennemførelsesprocent på de mellemlange videregående uddannelser og en lidt mindre på universitetsbachelorerne.

Uddannelsesbarometer


Side 41

Indikator5.5b_mg

Indikator 5.5. Andelen af mænd og kvinder, der ventes at gennemføre en videregående scienceuddannelse

50%

Syddanmark, mænd 45% Hele landet, mænd

Syddanmark, i alt 40% Hele landet, i alt

Syddanmark, kvinder

35%

Hele landet, kvinder 30% 2010

2011

2012

Note: Der er tale om antallet, der ventes at gennemføre en videregående scienceuddannelse ud af antallet, der forventes at gennemføre en videregående uddannelse i alt. Udgangspunktet er de unge, der startede på en videregående uddannelse i 2010-2012.

Figuren viser, at ud af dem, der ventes at gennemføre

Andelen med en videregående scienceuddannelse i for-

en videregående uddannelse i Syddanmark (påbegyndt

hold til de videregående uddannelser i alt faldt fra 2010

i 2010, 2011 og 2012), forventes 39% at gennemføre en

til 2011, men har herefter været uændret.

videregående scienceuddannelse. Andelen er i 2012 væsentlig højere blandt mænd (47%) Det er marginalt højere andel, end andelen, der påbe-

end blandt kvinder (33%).

gynder en videregående scienceuddannelse ud af den samlede tilgang til de videregående uddannelser (38%).

Sammenlignet med hele landet, er andelen lidt højere

Det afspejler, at gennemførelsesprocenten er lidt højere

i Syddanmark, hvilket skyldes en højere andel blandt

for de unge, der går i gang med en videregående science-

mændene.

uddannelse (72%, jvf. indikator 5.4) end en videregående uddannelse i alt (71%, jvf. indikator 5.1).

Set i lyset af 20%-målsætningen er der således fortsat behov for en styrkelse af interessen for scienceuddannelserne for at få den ønskede stigning. Især blandt kvinderne er andelen lav.

Region Syddanmark


Side 42

“Vidste du, at i januar 2013 var knap 21.000 ud af 162.000 unge mellem 18 og 29 år på kontanthjælp eller dagpenge?”

Uddannelsesbarometer


Side 43

Fokusområde 6 Samspillet mellem uddannelses- og beskæftigelsessystemet Hvorfor? Vores unge skal have en uddannelse for at kunne klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Et mål for det ordinære uddannelsessystem er derfor at kunne få så mange som muligt igennem systemet, mens de stadig er unge. Imidlertid ser vi, at mange ikke har de fornødne kvalifikationer, når de skal i gang med en uddannelse, hvilket sammen med manglende praktikpladser er nogle af grundene til, at nogle falder fra/skifter uddannelse, og nogle endda går helt ud af uddannelsessystemet. Endvidere har vi specielt i disse år en del, der i en periode må klare sig på dagpenge. Det er vigtigt, at såvel uddannelsessystemet som beskæftigelsessystemet arbejder sammen om at få sluset de unge gennem uddannelsessystemet. I dette fokusområde har vi derfor to indikatorer, der ser på de unge, som i en periode har måttet klare sig på kontanthjælp eller dagpenge. Hvordan klarer de sig efterfølgende? Indikator 6.1: Forsørgelsesgrundlag Indikatoren viser forsørgelsesgrundlaget for de 18-29 årige. Indikator 6.2: Vejen ud af a-dagpenge/kontanthjælp Indikatoren viser, om de unge, der pr. 1.1.2010 var på a-dagpenge eller kontanthjælp, er kommet i arbejde eller tilbage i uddannelsessystemet.

Arbejdet med fokusområde 6 i praksis Undervisning i bevægelse VUC Sønderjylland har udviklet et særligt forløb for unge mænd i alderen 18-30 år, der ikke har en 9. klasses eksamen. Projektets formål er at hæve gennemførrelsen på almen forberedelseseksamen blandt unge mænd samt øge overgangen til ungdomsuddannelse. Undervisningen foretages af mandlige undervisere, og der er stort fokus på fysisk træning og anvendelsesorienteret undervisning. I forløbet får deltagerne en almen forberedelseseksamen, som kvalificerer dem til en ungdomsuddannelse. I den sidste del af forløbet deltager de i brobygning til en ungdomsuddannelse. Projektet er ét af ca. 25 igangværende projekter, der er et resultat af Syddansk Uddannelsesaftale, og som derfor har til formål at bidrage til opnåelsen af de tre målsætninger.

Region Syddanmark


Side 44

Indikator6.1a_mg

Indikator 6.1a. De 18-29 åriges forsørgelsesgrundlag, 2012-2013

Syddanmark, 2013

8% 5%

Syddanmark, 2012

7% 5%

Hele landet, 2013

7% 4%

Hele landet, 2012

6% 4%

0%

Kontanthjælp

Kontanthjælp

35%

45%

34%

47%

38%

6%

47%

40%

Dagpenge

Dagpenge

8%

45%

37%

20%

7%

60%

Uddannelsesstøtte

Uddannelsesstøtte

Figuren viser de unges forsørgelsesgrundlag.

6%

80%

Selvforsørgende

Selvforsørgende

100%

Øvrige

Øvrige

Sammenligner vi med situationen primo 2012, er der blevet lidt færre selvforsørgende, og lidt flere på

Af de i alt 162.000 unge i Syddanmark var knap halv-

kontanthjælp og uddannelsesstøtte.

delen selvforsørgende primo januar 2013 og godt 1/3 fik uddannelsesstøtte (primært SU). Af de resterende

Sammenligner vi Syddanmark med hele landet, er der

fik 13.000 (8%) kontanthjælp og 8.000 (5%) dagpenge

både i 2012 og 2013 relativt flere på kontanthjælp og

primo januar 2013. Hertil kommer 7% med anden

dagpenge i Syddanmark end i hele landet, men færre

ydelse.

under uddannelse.

Uddannelsesbarometer


Side 45

Indikator6.1b_mg

Indikator 6.1b. De 18-29 åriges forsørgelsesgrundlag fordelt på uddannelse, 2013

Syddanmark, erhvervsfaglig udd.

13 %

Syddanmark, videregående udd.

10 %

Syddanmark, uden erhvervskompetencegivende udd.

10 %

Hele landet, erhvervsfaglig udd.

12 %

Hele landet, videregående udd.

8%

Hele landet, uden erhvervskompetencegivende udd.

9%

0%

11 %

25 %

10 %

55 %

10 %

44 %

11 %

38 %

64 %

34 %

20 %

51 %

40 %

Dagpenge

Dagpenge

6%

10 %

45 %

Kontanthjælp

Kontanthjælp

63 %

7%

39 % 60 %

80 %

Uddannelsesstøtte

Uddannelsesstøtte

5% 100 %

Selvforsørgende

Selvforsørgende

Øvrige

Øvrige

Fordelingen på forsørgelsesgrundlag afhænger stærkt

Sammenligner vi med hele landet , er der kun begrænse-

af uddannelsesniveau. De unge uden erhvervskompe-

de forskelle, når vi ser på grupperne med erhvervsfaglig

tencegivende uddannelse (112.000 unge) er i mindre

uddannelse eller ingen erhvervskompetencegivende

grad selvforsynende (38%), men i højere grad under

uddannelse.

uddannelse (44%). I gruppen med en videregående uddannelse er der De unge med erhvervsuddannelse (33.000 unge) er i

betydelig forskel mellem de syddanske unge og de unge

meget høj grad selvforsynende (63%) og kun i begræn-

i hele landet, idet der i Syddanmark er relativt færre i

set omfang under uddannelse (11%).

gang med en uddannelse, hvilket stemmer med, at der i Syddanmark er relativt færre, som tager en videre-

De unge med en erhvervsakademi-, professionbachelor-

gående uddannelse end i hele landet. Omvendt er der i

eller universitetsbacheloruddannelse (17.000 unge) er

Syddanmark relativt flere selvforsørgende, på dagpenge

også i høj grad selvforsynende (55%) og i mindre grad

eller på andet forsørgelsesgrundlag.

under uddannelse (25%) – f.eks. en kandidatuddannelse.

Der er således en betydelig gruppe uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der er på kon-

Andelen med kontanthjælp eller dagpenge er 10-15%

tanthjælp (12.000) eller dagpenge (2.000), og

for alle tre uddannelsesgrupper, men for de unge uden

hvor det kræver en særlig opmærksomhed at få

erhvervskompetencegivende uddannelse er de især på

dem tilbage på sporet.

kontanthjælp, mens de unge med en uddannelse især får dagpenge.

Region Syddanmark


Side 46

Indikator6.2_mg

Indikator 6.2. Udviklingen i forsørgelsesgrundlag for de 18-29 årige, der pr. 1/1 2010 havde modtaget a-dagpenge eller kontanthjælp i det seneste halve år 90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

Kontanthjælp

40 %

Øvrige

30 %

Selvforsørgende

20 %

Uddannelsesstøtte

10 % Dagpenge 0% 2010

2011

2012

2013

Figuren viser, hvordan status har udviklet sig for de

Udgangspunktet er meget forskelligt for mænd og

unge, der i januar 2010 i de foregående 6 måneder

kvinder (se tabel 6.2 i bilaget).

havde været på kontanthjælp eller dagpenge. For det første er der ca. 20% flere kvinder (3.000) end Et år senere var andelen faldet for dem, der var på

mænd (2.600), der havde været på kontanthjælp eller

kontanthjælp fra 86% til 61% og på dagpenge fra 14%

dagpenge i et halvt år op til januar 2010. For det andet

til 7%. Den resterende del var nogenlunde ligeligt

er 9 ud af 10 af kvinderne i denne gruppe på kontant-

fordelt på uddannelsesstøtte, selvforsørgende eller

hjælp, men det for mændene er 8 ud af 10.

andet forsørgelsesgrundlag. Udviklingen herefter er meget parallel for mænd og Andelene på kontanthjælp eller dagpenge fortsætter

kvinder, idet forskellene i udgangspunktet bevares.

med at falde, men tre år efter (2013) er over halvdelen

Det betyder, at blandt mændene er 43% på kontant-

fortsat på kontanthjælp (50%) eller dagpenge (4%).

hjælp 3 år efter og 6% er på dagpenge. For kvinderne

Desværre er der kun tale om en mindre stigning i an-

er det derimod 56% hhv. 3%.

delen med uddannelsesstøtte eller selvforsørgende fra 2011 til 2012, hvorefter andelen er uændret.

Der er behov for en markant indsats for at få de unge tilbage i uddannelsessystemet eller i

Sammenlignet med udviklingen i hele landet er udvik-

arbejde, da de ellers ofte forbliver uden for, når de

lingen i andelen på kontanthjælp og dagpenge stort set

først er kommet på kontanthjælp eller dagpenge.

identisk (se tabel 6.2 i bilaget). Marginalt flere bliver selvforsørgende i hele landet end i Syddanmark, mens det omvendte er tilfældet med andelen under uddannelse.

Uddannelsesbarometer


Side 47

Konklusion Uddannelsesbarometeret viser hvordan de unge bevæger sig

er dermed fortsat påkrævet blandt de relevante aktører,

gennem uddannelsessystemet – fra de forlader grundskolen

herunder især i forhold til drengene.

til de forlader systemet. En ungdomsuddannelse gør det ikke alene. På nationalt plan De unge ønsker i høj grad at fortsætte i uddannelsessyste-

er målsætningen, at 60% af en årgang skal have en videre-

met efter både 9. og 10. klasse, men er de unge klar til at

gående uddannelse. Da piger langt oftere tager en videregå-

fortsætte i en ungdomsuddannelse?

ende uddannelse end drenge, er den regionale målsætning, at mindst 50% af drengene skal have en videregående

Med samlet set 12% unge uden tilstrækkelige formelle

uddannelse.

dansk- og matematikkundskaber i 2012 har Syddanmark fortsat en udfordring i at forbedre de unges (og særligt

Kun 8% af de unge med en erhvervsfaglig uddannelse

drengenes) faglige forudsætninger fra grundskolen. Det er

fortsætter inden for 27 måneder på en videregående uddan-

en af forudsætningerne for at kunne indfri målsætningen

nelse. Der er derfor behov for at synliggøre de videregående

om, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdoms-

uddannelsesmuligheder for dem. Derved bliver der et ekstra

uddannelse.

incitament til, at flere unge vælger at gå i gang med en erhvervsfaglig uddannelse.

Udfordringen afspejler sig også i, at knap 6% blev erklæret ikke-uddannelsesparate til den ungdomsuddannelse de

Der er ligeledes behov for at få flere med en gymnasial ud-

søgte.

dannelse til at fortsætte (hurtigere) i uddannelsessystemet, da en gymnasial uddannelse i sig selv ikke giver erhvervs-

Set i lyset af målsætningen om, at 20% flere skal tage

kompetence.

en scienceuddannelse, kan det desværre konkluderes, at udviklingen er gået den forkerte vej i Syddanmark inden for

Som ved ungdomsuddannelserne er der også ved de videre-

ungdomsuddannelsesområdet siden 2010. Den negative

gående uddannelser et markant frafaldsproblem, idet gen-

udvikling kan isoleres til det almengymnasiale område, hvor-

nemførelsesprocenten her er på 71% – lavest på de korte

for udfordringen er størst her. Med status quo i andelen, der

videregående uddannelser, der er domineret af mænd, og hø-

vælger en scienceretning blandt erhvervsuddannelserne og

jest på de mellemlange videregående uddannelser, hvor der

de erhvervsgymnasiale uddannelser, er der dog også noget

er flest kvinder. På lang sigt ventes det, at 67% af de kvinder,

at tage fat på her.

der gik ud af 9. klasse i 2011, vil gennemføre en videregående uddannelse mod 52% af mændene. Den regionale 50%-mål-

Frafald er et betydeligt problem på ungdomsuddannelserne

sætning vil således blive nået ud fra prognoserne at dømme.

– især på de erhvervsfaglige uddannelser. Det forekommer specielt inden for det første år, hvad der således kræver en

Det er ikke kun generelt, at der er en udfordring i at få de

særlig indsats på det tidspunkt i ungdomsuddannelserne,

unge til at gennemføre deres videregående uddannelse. Det

men som også kan pege på, at for mange ikke har fået valgt

gælder i lige så høj grad ved de videregående scienceuddan-

”rigtigt” fra starten.

nelser, hvor det ikke mærkbart er lykkedes at øge andelen, der vælger denne retning, siden 2010 (20%-målsætningen).

Og det er stadig en stor udfordring i Syddanmark at skaffe flere praktikpladser til de unge efter deres grundforløb, så

Overordnet er det en udfordring at få flere unge igennem

flere kan færdiggøre deres uddannelse. Selvom halvdelen

uddannelsessystemet, bl.a. fordi det efterfølgende har kon-

ikke har fået en ordinær praktikplads efter grundforløbet,

sekvenser for deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

er 7 ud af 10 dog kommet i gang med et andet uddannelsesforløb. Men der er fortsat en stor gruppe (31%), der er gået

Af de 162.000 18-29 årige i Syddanmark var knap halvdelen

ud af uddannelsessystemet, og som derfor kræver særlig

selvforsørgende i januar 2013 og godt 1/3 modtog uddannel-

opmærksomhed.

sesstøtte (primært SU). Men af de resterende fik 13.000 (8%) kontanthjælp og 8.000 (5%) fik dagpenge.

Alt i alt ligger gennemførelsesprocenterne på de erhvervsfaglige uddannelser på 72% (grundforløb) og 79% (hoved-

Det er især unge uden en erhvervskompetencegivende ud-

forløb), mens gennemførelsesprocenten på de gymnasiale

dannelse, der er på kontanthjælp eller dagpenge.

uddannelser er 88%. Der er behov for en markant indsats for at få de unge tilbage Samlet set er der således stadig et stykke vej til målsætnin-

i uddannelsessystemet eller i beskæftigelse, da de ellers

gen om, at 95% skal have mindst en ungdomsuddannelse,

forbliver uden for, når de først er kommet på kontanthjælp

selvom andelen er stigende. En samlet og koordineret indsats

eller dagpenge.

Region Syddanmark


Side 48

Bilag Tabel 1.1. Andelen af en 9. klasses årgang med utilstrækkelige formelle dansk- og matematikkundskaber, 2011-2012 – fordelt på kommune 2012

2011

Andel med utilstrækkelige formelle faglige forudsætninger Antal afgangselever

Andel med fuld afgangsprøve

Andel med karaktergennemsnit under 2

Andel uden fuld afgangsprøve fra prøvepligtig skole

Andel uden fuld afgangsprøve fra prøvepligtig friskole eller specialskole

Andel med utilstrækkelige formelle faglige forudsætninger Andel med fuld afgangsprøve

Andel med karaktergennemsnit under 2

Andel uden fuld afgangsprøve fra prøvepligtig skole

Andel uden fuld afgangsprøve fra prøvepligtig friskole eller specialskole

Drenge Assens

293

89,4%

1,7%

6,8%

3,8%

82,7%

3,8%

13,8%

3,5%

Billund

198

91,9%

1,0%

7,6%

0,5%

94,0%

6,0%

5,5%

0,5%

Esbjerg

739

89,9%

3,0%

9,5%

0,7%

88,1%

5,7%

11,6%

0,4%

Fredericia

353

89,5%

2,3%

7,9%

2,5%

87,5%

6,5%

10,0%

2,5%

Faaborg-Midtfyn

372

78,2%

3,0%

10,5%

11,3%

83,0%

6,5%

8,2%

8,7%

Haderslev

396

88,6%

5,8%

6,6%

4,8%

84,0%

3,5%

11,6%

4,5%

Kerteminde

168

88,7%

1,8%

8,3%

3,0%

88,2%

2,8%

9,5%

2,4%

Kolding

583

90,2%

1,4%

6,3%

3,4%

89,3%

1,7%

6,1%

4,6%

Middelfart

269

84,4%

2,6%

7,4%

8,2%

87,0%

1,5%

6,5%

6,5%

Nordfyn

238

86,1%

1,3%

10,9%

2,9%

81,8%

3,9%

14,7%

3,5%

Nyborg

217

87,6%

0,9%

6,5%

6,0%

86,3%

2,3%

8,2%

5,5%

Odense

1.140

88,9%

3,8%

7,3%

3,8%

87,3%

4,7%

9,1%

3,6%

Svendborg

392

88,8%

2,8%

7,9%

3,3%

86,9%

4,3%

9,1%

4,0%

Sønderborg

540

86,5%

3,9%

9,4%

4,1%

88,9%

4,3%

8,0%

3,1%

Tønder

266

86,8%

4,1%

9,4%

3,8%

85,5%

6,1%

10,1%

4,4%

Varde

348

90,8%

2,6%

6,9%

2,3%

89,9%

2,9%

9,2%

1,0%

Vejen

343

89,2%

4,1%

10,2%

0,6%

91,1%

8,6%

8,3%

0,6%

Vejle

796

91,0%

3,0%

6,3%

2,8%

90,6%

2,9%

4,4%

5,0%

Aabenraa

416

88,2%

2,6%

6,7%

5,0%

86,4%

3,3%

8,7%

4,9%

Fanø, Langeland og Ærø

138

82,6%

4,3%

16,7%

0,7%

88,4%

6,8%

9,6%

2,1%

8.205

88,4%

3,0%

8,0%

3,6%

87,5%

4,3%

8,9%

3,6%

35.610

88,3%

3,0%

7,7%

4,0%

88,1%

3,9%

7,6%

4,2%

Assens

276

89,5%

1,1%

8,3%

2,2%

86,0%

2,1%

10,9%

3,2%

Billund

201

93,0%

1,5%

7,0%

0,0%

96,1%

0,6%

3,9%

0,0%

Esbjerg

736

94,4%

1,2%

4,9%

0,7%

93,8%

2,5%

5,6%

0,6%

Fredericia

324

95,1%

2,8%

4,0%

0,9%

92,5%

3,4%

7,5%

0,0%

Faaborg-Midtfyn

360

85,0%

1,4%

6,4%

8,6%

82,8%

2,7%

6,1%

11,1%

Haderslev

358

91,9%

1,4%

4,5%

3,6%

89,2%

2,2%

9,6%

1,2%

Kerteminde

143

86,7%

0,0%

9,8%

3,5%

93,8%

0,0%

5,0%

1,2%

Kolding

591

92,9%

2,5%

4,7%

2,4%

93,7%

2,3%

4,2%

2,1%

Middelfart

255

91,8%

1,2%

4,7%

3,5%

90,7%

0,0%

5,8%

3,5%

Nordfyn

162

86,4%

1,2%

10,5%

3,1%

88,8%

1,0%

7,8%

3,4%

Nyborg

192

93,2%

1,0%

4,2%

2,6%

93,2%

1,9%

6,8%

0,0%

Odense

1.028

94,4%

1,6%

4,9%

0,8%

88,5%

2,9%

9,8%

1,7%

332

90,4%

1,2%

6,9%

2,7%

93,6%

1,2%

4,2%

2,2% 0,6%

Syddanmark Hele landet Piger

Svendborg Sønderborg

479

92,9%

4,0%

6,1%

1,0%

93,1%

2,2%

6,3%

Tønder

264

93,6%

1,1%

4,5%

1,9%

89,0%

1,4%

8,9%

2,1%

Varde

329

92,1%

1,8%

7,3%

0,6%

91,4%

1,3%

8,1%

0,5%

Vejen

299

93,0%

1,0%

5,7%

1,3%

96,1%

4,5%

2,9%

1,0%

Vejle

699

92,0%

1,1%

3,9%

4,1%

93,5%

2,3%

3,7%

2,9%

Aabenraa

379

89,4%

1,3%

7,9%

2,6%

90,5%

2,1%

8,1%

1,4%

Fanø, Langeland og Ærø

144

93,8%

2,1%

6,3%

0,0%

91,5%

1,7%

6,8%

1,7%

7.551

92,1%

1,6%

5,6%

2,2%

91,3%

2,2%

6,7%

2,0%

33.846

92,2%

1,7%

5,4%

2,4%

92,2%

2,5%

5,4%

2,5%

Syddanmark

15.756

90,2%

2,3%

6,9%

2,9%

89,4%

3,3%

7,8%

2,8%

Hele landet

69.456

90,2%

2,4%

6,6%

3,2%

90,1%

3,2%

6,5%

3,4%

Syddanmark Hele landet Drenge og piger

Uddannelsesbarometer


Side 49

Note Tabellen viser resultater af afgangsprøven for personer, der har taget dansk 9. klasse. Resultaterne er opgjort efter afgang fra 9. klasse med årets karakterregistreringer, således at eleven har haft mulighed for evt. sygeeksamen for at få afsluttet sin afgangsprøve. Bopælen er opgjort via CPR-registret 1. januar det skoleår, hvor eleven har afsluttet 9. klasse. Oplysninger vedr. 9. klasse er opgjort i Elevregistret (KOMP1). Afgangskarakterer er opgjort på baggrund af årlige karakterindberetninger fra skolerne til UNI-C. For at tælle en elev som havende fuld 9. klasse afgangsprøve kræves, at eleven har aflagt 2 obligatoriske prøver i matematik, samt 4 obligatoriske prøver i dansk, hvis 9. klasse er afsluttet efter prøvereformen fra 2006/7, eller 3 obligatoriske prøver i dansk, hvis 9. klasse er afsluttet før prøvereformen. Registrering af prøvedeltagelse uden karakterafgivning opfattes som fritagelse fra den aktuelle prøve. Fritagelse fra enkelte prøver accepteres i det omfang fritagelsen er registreret. Elever med færre end det krævede antal prøver i dansk og matematik og elever, som har registreret fritagelse fra samtlige prøvediscipliner, regnes for ikke at have gennemført afgangsprøve. Karakterer fra før skalareformen er omregnet til 7-trinsskalaen med konverteringstabellen anvendt til omregning af eksamensresultater. Elever fra prøvefri friskoler og specialskoler mv. indgår i andelene med afgangsprøver, hvis de har valgt at aflægge prøve. Karaktergennemsnittene er udarbejdet på baggrund af alle aflagte obligatoriske prøver.

Som prøvepligtige skoler regnes skoler, der ikke er fritaget prøvepligt og som ikke har karakter af specialskoler mv. Som prøvefri friskoler indgår følgende: Ballerup Ny Skole, Børneskolen Bifrost, Calamus Privatskole, Enghaveskolen Fåborgegnens Friskole, Freja Skolen-Rudolf Steiner Skolen på Midtsjælland., Friskolen i Skive, Galten Friskole, Gjerndrup Friskole, Gregers Krabbe Friskolen, Hanstholm Friskole, Hedegaard Friskole, Helsingør Lille Skole, Holbæk Lille Skole, Holstebro Friskole, Haastrup Friskole, Johannes Skolen, Rudolf Steiner skolen i Vejle, Klim Friskole, Kristofferskolen, Lødderup Friskole, Michael Skolen Rudolf Steiner i Hjortespring, Middelfart Friskole, Odder Lille Friskole, Oksbøl Friskole, Osted Fri- og Efterskole, Oure Friskole, Roskilde Lille Skole, Rudolf Steiner Skolen i Gentofte, Vidar Skolen, Rudolf Steiner skolen Kvistgård, Rudolf Steiner Skolen, Skanderborg, Rudolf Steiner-Skolen i Odense, Ryslinge Friskole, Sdr. Jernløse Lilleskole, Sdr. Vium Friskole, Skallerup Friskole, Skamby Friskole, Struer Friskole, Vedsted Friskole, Vokslev Friskole, Østskolen, Waldorfskolen i Aalborg, Århus Friskole. Som specialskoler mv. indgår: Specialskoler for børn, specialskoler for voksne, uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov, dagbehandlingstilbud og behandlingshjem og kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. Institutioner af disse typer tilbyder typisk prøveforberedende undervisning og afgangsprøver, men institutionerne indberetter kun afgangsprøver for få elever. Af diskretionshensyn har det været nødvendigt at samle oplysningerne for Fanø, Langeland og Ærø.

Region Syddanmark


Side 50

Tabel 1.2. Andelen af drenge og piger i grundskolens 9. og 10. klasse, der vurderes til at være ikke-uddannelsesparate ved ansøgningsfristen (15. marts), 2012-2013 – fordelt på kommune 2013 Antal elever i 9. og 10. kl., der søger ungdomsuddannelse (minus STU)

Andel af alle, der vurderes til at være ikke-parate til deres uddannelsesvalg

Antal elever i 9. og 10. kl., der søger erhvervsfaglig uddannelse

2012

Andel af søgende til erhvervsfaglig uddannelse, der vurderes til at være ikkeparate

Antal elever i 9. og 10. kl., der søger gymnasial uddannelse

Andel af søgende til gymnasial uddannelse, der vurderes til at være ikkeparate

Antal elever i 9. og 10. kl., der søger ungdomsuddannelse (minus STU)

Andel af alle, der vurderes til at være ikke-parate til deres uddannelsesvalg

Andel af søgende til erhvervsfaglig uddannelse, der vurderes til at være ikkeparate

Andel af søgende til gymnasial uddannelse, der vurderes til at være ikkeparate

Assens

479

3,5%

138

0,7%

341

4,7%

518

4,6%

3,1%

5,6%

Billund

371

3,8%

78

3,8%

293

3,8%

348

5,2%

0,0%

6,8%

Esbjerg

1.425

3,9%

329

0,6%

1.096

4,8%

1.377

3,6%

1,3%

4,5%

Fredericia

605

4,0%

142

0,0%

463

5,2%

559

4,7%

0,0%

6,6%

Faaborg-Midtfyn

624

3,4%

182

0,5%

442

4,5%

610

3,6%

1,5%

4,5%

Haderslev

692

4,9%

161

3,7%

531

5,3%

743

6,6%

1,8%

7,9%

Kerteminde

292

7,5%

76

1,3%

216

9,7%

297

8,1%

1,6%

11,2% 6,2%

Kolding

1.092

7,9%

249

5,2%

843

8,7%

1.005

4,9%

0,9%

Middelfart

434

1,8%

87

2,3%

347

1,7%

461

2,2%

0,0%

2,9%

Nordfyn

365

7,1%

109

2,8%

256

9,0%

373

1,9%

0,7%

2,6%

Nyborg

376

8,5%

89

1,1%

287

10,8%

373

10,2%

0,0%

14,6%

Odense

2.035

8,8%

372

3,0%

1.663

10,2%

2.018

8,2%

0,9%

10,2%

Svendborg

600

6,0%

110

0,0%

490

7,3%

650

3,8%

3,0%

4,4%

Sønderborg

919

10,4%

211

4,7%

708

12,1%

917

5,2%

2,3%

6,2%

Tønder

493

3,2%

139

1,4%

354

4,0%

486

3,7%

0,0%

5,1%

Varde

666

3,5%

147

0,7%

519

4,2%

630

1,7%

1,2%

2,1% 2,3%

Vejen Vejle Aabenraa Fanø, Langeland og Ærø

506

2,4%

151

1,3%

355

2,8%

588

2,0%

1,6%

1.318

3,6%

311

0,3%

1.007

4,6%

1.357

4,4%

1,8%

5,5%

719

4,5%

159

3,8%

560

4,6%

705

2,7%

0,7%

3,7%

233

3,0%

83

1,2%

150

4,0%

245

1,2%

0,0%

2,2%

Syddanmark

14.244

5,5%

3.323

2,0%

10.921

6,6%

14.260

4,7%

1,2%

6,1%

Hele landet

62.278

5,5%

12.671

2,2%

49.607

6,3%

62.707

5,3%

1,5%

6,5%

Note: Tabellen viser antal elever, der 15. marts gennem Optagelse.dk har søgt henholdsvis gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser som 1. prioritet, samt de oprindelige parathedsvurderinger fra studievejlederene. Ansøgere til særligt tilrettelagte uddannelser (STU) er ikke medtalt. Søgeønskerne er hentet fra Optagelse.dk. Bopælen er opgjort 1. januar i søgeåret. Af diskretionshensyn har det været nødvendigt at samle oplysningerne for Fanø, Langeland og Ærø.

Uddannelsesbarometer


Side 51

Tabel 2.1a. Drenge og pigers uddannelsessøgning fra 9. klasse pr. 15. marts 2012 og 2013 – fordelt på kommuner 2013

2012

Andel, der vil fortsætte i Antal 9. klasseselever

10. klasse

Assens

281

60%

Billund

197

51%

Esbjerg

718

50%

Fredericia

311

Faaborg-Midtfyn Haderslev

Erhvervsfaglig udd.

Andel, der vil fortsætte i

Erhvervsgymnasial udd.

Almengymnasial udd.

Anden uddannelse

9%

10%

14%

12%

15%

19%

10%

14%

51%

12%

343

58%

346

Øvrige

10. klasse

Erhvervsfaglig udd.

0%

6%

60%

9%

0%

4%

57%

8%

22%

1%

3%

53%

12%

15%

18%

1%

4%

51%

11%

9%

16%

0%

6%

53%

12%

12%

16%

2%

5%

Erhvervsgymnasial udd.

Almengymnasial udd.

Anden uddannelse

Øvrige

11%

14%

0%

6%

14%

18%

0%

2%

15%

17%

1%

2%

12%

12%

19%

1%

5%

60%

15%

5%

14%

1%

5%

51%

11%

11%

19%

1%

6%

Drenge

Kerteminde

177

59%

8%

15%

13%

1%

5%

59%

12%

11%

11%

1%

5%

Kolding

600

44%

9%

18%

24%

1%

5%

47%

13%

19%

17%

1%

3%

Middelfart

253

57%

9%

14%

16%

0%

4%

49%

17%

11%

18%

0%

6%

Nordfyn

204

50%

15%

13%

17%

0%

6%

56%

12%

15%

13%

0%

4%

Nyborg

223

63%

7%

8%

18%

0%

3%

63%

10%

5%

19%

0%

2%

Odense

1.047

53%

9%

15%

21%

0%

2%

56%

10%

12%

17%

0%

4%

Svendborg

373

58%

8%

7%

14%

0%

13%

57%

13%

10%

14%

0%

6%

Sønderborg

526

42%

12%

12%

25%

0%

9%

41%

18%

11%

24%

0%

5%

Tønder

295

61%

12%

9%

11%

1%

5%

61%

11%

7%

14%

0%

7%

Varde

370

57%

10%

17%

10%

0%

5%

60%

11%

14%

13%

0%

1%

Vejen

284

54%

13%

9%

18%

0%

7%

45%

18%

16%

17%

0%

5%

Vejle

705

54%

14%

11%

18%

1%

3%

48%

18%

12%

19%

1%

2%

Aabenraa

382

52%

9%

15%

20%

0%

4%

56%

9%

13%

17%

0%

4%

Fanø, Langeland og Ærø

104

78%

8%

2%

6%

0%

7%

82%

10%

1%

7%

0%

1%

7.739

53%

11%

13%

18%

0%

5%

54%

13%

12%

17%

0%

4%

33.603

48%

10%

14%

23%

0%

4%

48%

12%

13%

23%

0%

4%

Assens

274

62%

4%

7%

23%

0%

4%

57%

7%

7%

21%

0%

7%

Billund

173

51%

3%

11%

33%

0%

2%

57%

4%

5%

32%

0%

2%

Esbjerg

703

45%

5%

10%

39%

0%

2%

51%

5%

8%

34%

0%

1%

Fredericia

337

50%

5%

9%

32%

0%

4%

54%

5%

6%

30%

0%

5%

Faaborg-Midtfyn

329

59%

6%

4%

25%

0%

6%

64%

5%

6%

23%

0%

2%

Haderslev

360

53%

6%

6%

33%

1%

2%

60%

5%

5%

25%

1%

4%

Syddanmark Hele landet Piger

Kerteminde

187

59%

5%

5%

26%

0%

5%

52%

6%

10%

26%

0%

6%

Kolding

539

49%

6%

10%

30%

1%

4%

53%

6%

11%

28%

0%

2%

Middelfart

276

57%

3%

8%

27%

0%

5%

49%

7%

9%

27%

0%

7%

Nordfyn

187

50%

6%

5%

33%

0%

5%

49%

12%

6%

27%

0%

6%

Nyborg

202

60%

4%

4%

29%

0%

2%

60%

4%

3%

30%

0%

3%

Odense

1.055

57%

4%

7%

30%

0%

2%

57%

3%

5%

33%

0%

2%

363

68%

2%

3%

19%

1%

8%

68%

3%

4%

19%

0%

6%

Sønderborg

504

44%

7%

5%

37%

0%

6%

45%

7%

4%

41%

0%

4%

Tønder

280

69%

2%

7%

20%

0%

2%

63%

4%

5%

26%

0%

3%

Varde

366

57%

2%

12%

25%

0%

4%

66%

3%

8%

22%

0%

2%

Vejen

275

48%

6%

8%

30%

1%

7%

51%

5%

11%

29%

0%

4%

Vejle

699

54%

5%

5%

33%

0%

1%

55%

5%

8%

29%

0%

3%

Aabenraa

357

54%

3%

11%

28%

0%

3%

54%

4%

10%

29%

0%

2%

Fanø, Langeland og Ærø

122

72%

4%

4%

16%

0%

3%

71%

7%

4%

13%

0%

4%

Svendborg

Syddanmark Hele landet

7.588

54%

5%

7%

30%

0%

4%

56%

5%

7%

29%

0%

3%

32.427

48%

4%

7%

37%

0%

3%

50%

5%

7%

36%

0%

3%

Drenge og piger Syddanmark

15.327

54%

8%

10%

24%

0%

4%

55%

9%

9%

23%

0%

4%

Hele landet

66.030

48%

7%

10%

30%

0%

4%

49%

8%

10%

29%

0%

4%

Note: Tabellen viser fordelingen af 1. prioritetsuddannelser hos elever, der fra 9. eller 10. klasse har søgt uddannelse via Optagelse.dk. Der er tale om oprindelige ansøgninger fra 15. marts.

Region Syddanmark


Side 52

Tabel 2.1b. Drenge og pigers uddannelsessøgning fra 10. klasse pr. 15. marts 2012 og 2013 – fordelt på kommuner 2013

2012

Andel, der vil fortsætte i Antal 10. klasseselever

10. klasse

Andel, der vil fortsætte i

Erhvervsfaglig udd.

Erhvervsgymnasial udd.

Almengymnasial udd.

Anden uddannelse

Øvrige

10. klasse

Erhvervsfaglig udd.

Erhvervsgymnasial udd.

Almengymnasial udd.

Anden uddannelse

Øvrige

Drenge Assens

171

2%

40%

23%

30%

2%

4%

1%

43%

23%

25%

1%

Billund

101

0%

27%

32%

36%

1%

5%

1%

31%

19%

45%

2%

2%

Esbjerg

382

1%

36%

32%

26%

3%

3%

1%

33%

32%

27%

3%

4%

6%

Fredericia

170

1%

32%

14%

45%

5%

3%

1%

30%

19%

37%

8%

5%

Faaborg-Midtfyn

220

3%

32%

18%

36%

2%

9%

1%

32%

20%

33%

3%

10%

Haderslev

222

1%

27%

22%

37%

7%

6%

0%

23%

33%

33%

5%

5%

Kerteminde

103

0%

34%

21%

28%

3%

14%

0%

34%

21%

34%

5%

6%

Kolding

273

0%

36%

28%

32%

1%

3%

2%

27%

35%

31%

2%

3%

Middelfart

145

0%

25%

23%

37%

9%

6%

2%

30%

27%

27%

7%

7%

Nordfyn

137

1%

36%

28%

26%

2%

6%

2%

44%

13%

32%

5%

5%

Nyborg

134

1%

32%

14%

42%

5%

5%

1%

35%

23%

31%

3%

7%

Odense

641

3%

23%

27%

39%

2%

6%

2%

27%

25%

38%

4%

5%

Svendborg

230

3%

20%

27%

41%

4%

6%

2%

20%

30%

35%

3%

10%

Sønderborg

241

3%

27%

16%

43%

4%

7%

1%

26%

18%

46%

3%

5%

Tønder

174

2%

35%

17%

35%

4%

6%

1%

28%

23%

40%

3%

5%

Varde

202

2%

31%

39%

24%

2%

2%

0%

32%

31%

28%

2%

7%

Vejen

139

1%

41%

22%

31%

1%

4%

1%

45%

18%

32%

1%

3%

Vejle

386

1%

25%

25%

41%

4%

4%

1%

30%

27%

38%

2%

3%

Aabenraa

240

1%

28%

29%

32%

5%

5%

1%

33%

18%

28%

7%

12%

Fanø, Langeland og Ærø

109

7%

39%

19%

23%

1%

10%

3%

37%

24%

28%

3%

7%

Syddanmark

4.420

2%

30%

25%

35%

3%

5%

1%

31%

25%

34%

3%

6%

Hele landet

17.115

2%

28%

23%

38%

3%

6%

2%

29%

23%

37%

3%

6%

Piger Assens

151

3%

23%

15%

54%

1%

5%

1%

23%

19%

51%

2%

5%

Billund

107

0%

21%

13%

64%

0%

2%

0%

19%

12%

66%

1%

2%

Esbjerg

370

0%

23%

19%

54%

1%

2%

1%

30%

15%

49%

3%

2%

Fredericia

164

1%

20%

10%

65%

2%

1%

1%

25%

7%

57%

7%

3%

Faaborg-Midtfyn

217

1%

24%

8%

57%

3%

6%

0%

26%

10%

53%

3%

7%

Haderslev

219

0%

17%

11%

64%

4%

3%

1%

17%

23%

56%

1%

2% 7%

Kerteminde

87

2%

20%

8%

59%

2%

9%

0%

22%

13%

54%

3%

Kolding

295

1%

22%

20%

52%

3%

2%

1%

25%

17%

55%

2%

1%

Middelfart

120

2%

17%

16%

58%

3%

5%

0%

21%

15%

59%

2%

3% 6%

Nordfyn

76

0%

24%

12%

54%

3%

8%

2%

32%

10%

48%

3%

Nyborg

116

0%

19%

20%

54%

1%

6%

1%

24%

12%

55%

2%

7%

Odense

598

1%

15%

13%

66%

2%

3%

2%

19%

8%

63%

2%

6%

Svendborg

221

2%

12%

13%

67%

1%

5%

1%

15%

13%

61%

3%

7%

Sønderborg

225

0%

20%

4%

65%

3%

7%

0%

22%

7%

60%

1%

10%

Tønder

175

3%

21%

13%

59%

1%

2%

4%

18%

6%

64%

2%

5%

Varde

214

1%

19%

16%

57%

3%

4%

1%

14%

23%

56%

2%

3%

Vejen

151

1%

27%

17%

50%

1%

5%

1%

28%

12%

55%

1%

4%

Vejle

382

1%

21%

12%

61%

1%

4%

1%

18%

15%

62%

1%

3%

Aabenraa

198

1%

23%

18%

54%

2%

3%

1%

26%

17%

43%

5%

8% 10%

Fanø, Langeland og Ærø Syddanmark Hele landet

105

4%

26%

8%

60%

0%

3%

1%

24%

10%

55%

1%

4.191

1%

20%

14%

60%

2%

4%

1%

22%

13%

57%

2%

5%

16.758

2%

18%

12%

62%

2%

5%

1%

20%

13%

59%

2%

6%

Drenge og piger Syddanmark Hele landet

8.611

1%

25%

19%

47%

3%

5%

1%

26%

19%

45%

3%

5%

33.873

2%

23%

18%

50%

2%

5%

2%

24%

18%

48%

2%

6%

Note fortsat: Kategorien ”øvrige” indeholder bl.a. unge, der søger forberedende uddannelsestilbud (forberedende og almen voksenuddannelse, ordblindeundervisning, produktionsskole mv.), samt uafklarede unge, som – gennem ansøgningsforløbets senere vejledningsprocesser – i mange tilfælde når frem til egentlige uddannelsesønsker.

Uddannelsesbarometer

Søgeønskerne er hentet fra Optagelse.dk. Bopælen er opgjort 1. januar i søgeåret. Af diskretionshensyn har det været nødvendigt at samle oplysningerne for Fanø, Langeland og Ærø.


Side 53

Tabel 2.2a. Uddannelsesstatus for mænd og kvinder et halvt år efter søgningen fra 9. klasse (15. marts), 2011-2012 – fordelt på kommune 2012 10. klasse

Erhvervsfaglig udd.

2011

Erhvervsgymnasial udd.

Almengymnasial udd.

10. klasse

Erhvervsfaglig udd.

Erhvervsgymnasial udd.

Almengymnasial udd. 86,6%

Assens

96,0%

81,4%

93,9%

86,3%

93,5%

86,3%

88,6%

Billund

95,4%

82,6%

80,0%

93,8%

97,1%

80,0%

93,9%

91,5%

Esbjerg

95,6%

77,5%

91,5%

93,2%

94,5%

74,8%

91,6%

89,8%

Fredericia

97,6%

84,5%

96,5%

93,5%

90,4%

89,7%

90,2%

90,6%

Faaborg-Midtfyn

95,1%

87,1%

85,7%

83,6%

93,0%

83,0%

85,7%

84,8%

Haderslev

91,0%

86,4%

86,4%

88,8%

96,7%

87,7%

90,2%

91,4%

Kerteminde

87,6%

76,7%

97,0%

87,7%

87,4%

77,5%

91,4%

92,0%

Kolding

91,7%

85,9%

89,6%

88,1%

93,7%

83,3%

86,6%

90,6%

Middelfart

96,7%

79,3%

93,8%

93,7%

95,4%

90,7%

86,8%

94,8%

Nordfyn

90,5%

90,9%

88,1%

95,8%

92,8%

79,1%

96,9%

92,4%

Nyborg

94,0%

88,9%

86,7%

92,9%

94,8%

76,3%

83,3%

89,8%

Odense

96,7%

79,4%

85,6%

89,3%

94,1%

81,9%

89,9%

87,1%

Svendborg

96,7%

84,2%

82,0%

88,1%

91,0%

83,3%

76,9%

82,6%

Sønderborg

95,2%

81,5%

86,5%

92,4%

94,9%

76,6%

84,6%

90,9%

Tønder

94,7%

91,9%

96,7%

93,1%

93,6%

88,7%

88,7%

84,8%

Varde

94,0%

90,9%

91,5%

95,6%

95,6%

78,5%

98,7%

94,1%

Vejen

92,8%

82,2%

92,9%

96,3%

94,5%

79,0%

90,4%

90,7%

Vejle

96,0%

82,0%

90,1%

85,5%

94,5%

84,6%

84,5%

89,4%

Aabenraa

89,0%

88,0%

90,6%

94,7%

93,7%

90,5%

90,7%

96,2%

Fanø, Langeland og Ærø

95,7%

82,6%

85,7%

92,6%

96,5%

83,3%

80,0%

83,3%

Syddanmark

94,5%

83,2%

89,6%

90,7%

94,0%

82,5%

88,8%

89,7%

Hele landet

93,6%

82,8%

90,1%

89,0%

94,3%

81,5%

90,3%

89,5%

Tabel 2.2b. Uddannelsesstatus for mænd og kvinder et halvt år efter søgningen fra 10. klasse (15. marts), 2011-2012 – fordelt på kommune 2012 Erhvervsfaglig udd.

2011

Erhvervsgymnasial udd.

Almengymnasial udd.

Erhvervsfaglig udd.

Erhvervsgymnasial udd.

Almengymnasial udd. 88,8%

Assens

85,0%

94,7%

93,4%

90,9%

94,5%

Billund

92,0%

100,0%

90,3%

78,0%

95,8%

92,3%

Esbjerg

87,9%

92,0%

90,8%

81,7%

92,0%

91,4% 89,9%

Fredericia

85,7%

88,1%

89,7%

88,4%

83,3%

Faaborg-Midtfyn

92,9%

89,4%

92,4%

87,7%

85,0%

95,6%

Haderslev

82,2%

88,0%

95,0%

85,6%

94,4%

93,4%

Kerteminde

89,5%

82,9%

85,9%

91,7%

89,7%

84,1%

Kolding

92,5%

94,1%

87,3%

88,4%

92,7%

84,8%

Middelfart

87,0%

85,7%

96,6%

89,2%

88,0%

92,9%

Nordfyn

90,2%

96,4%

92,6%

86,4%

91,1%

84,8%

Nyborg

89,7%

89,1%

92,7%

90,8%

87,2%

94,6%

Odense

85,1%

86,5%

88,5%

87,0%

88,4%

87,2%

Svendborg

86,0%

87,6%

93,8%

84,1%

92,0%

94,2%

Sønderborg

85,3%

91,1%

96,3%

82,7%

91,9%

92,4%

Tønder

84,1%

96,1%

95,1%

86,9%

91,9%

92,4%

Varde

90,3%

96,6%

94,5%

90,2%

96,3%

93,9%

Vejen

83,9%

95,6%

93,5%

93,0%

91,1%

93,9%

Vejle

88,6%

93,5%

94,5%

86,2%

93,5%

94,3%

Aabenraa

84,0%

95,3%

93,5%

87,8%

93,2%

91,3%

Fanø, Langeland og Ærø

90,9%

94,7%

94,0%

87,3%

70,6%

91,0%

Syddanmark

87,3%

91,4%

92,2%

86,9%

91,0%

91,1%

Hele landet

86,7%

91,3%

90,2%

85,5%

90,9%

90,4%

Note: Tabellerne viser antallet af 15. marts-ansøgere fra hhv. 9. og 10. kl. til hhv. 10. klasse, erhvervsfaglige og gymnasiale uddannelser, samt hvor stor en andel, der inden 30. september samme år er påbegyndt den ønskede uddannelse. Da der kun er meget få, som fra 10. klasse ønsker at gå i 10. klasse igen (se tabel 2.1b), er denne kategori ikke medtaget i tabel 2.2b.

Bopælen er opgjort via CPR-registret 1. januar det skoleår, hvor elever søger optagelse gennem Optagelse.dk. Oplysninger vedr. uddannelse påbegyndt inden 30. september er opgjort i Elevregistret (KOMP1). Af diskretionshensyn har det været nødvendigt at samle oplysningerne for Fanø, Langeland og Ærø.

Søgedata er hentet fra Optagelse.dk. Region Syddanmark


Side 54

Tabel 2.3. Andelen af drenge og piger, der blev optaget på en scienceretning på en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, 2010-2013 – fordelt på kommune 2013 Scienceuddannelse

Ungdomsuddannelser i alt

Erhvervsfaglige uddannelser

Erhvervsgymnasiale uddannelser

Almengymnasiale uddannelser

Assens

35,7%

30,8%

20,6%

129

479

Billund

37,5%

30,8%

19,7%

101

371

27,2%

Esbjerg

43,8%

23,9%

23,4%

398

1.425

27,9%

Fredericia

46,8%

33,4%

14,0%

159

605

26,3%

Faaborg-Midtfyn

37,8%

36,4%

16,8%

166

624

26,6%

Ansøgere til scienceuddannelse

Ansøgere i alt

Andel scienceansøgere 26,9%

Haderslev

43,1%

21,2%

14,6%

164

692

23,7%

Kerteminde

47,8%

55,4%

12,8%

90

292

30,8%

Kolding

40,6%

22,6%

20,2%

277

1.092

25,4%

Middelfart

49,6%

39,6%

12,2%

116

434

26,7%

Nordfyn

33,5%

36,3%

17,4%

98

365

26,8%

Nyborg

26,0%

55,0%

17,1%

99

376

26,3%

Odense

42,8%

37,7%

21,4%

602

2.035

29,6%

Svendborg

44,8%

31,1%

15,7%

151

600

25,2%

Sønderborg

44,9%

25,3%

21,0%

254

919

27,6%

Tønder

36,0%

19,9%

14,5%

108

493

21,9%

Varde

42,3%

31,9%

18,6%

186

666

27,9%

Vejen

31,5%

23,5%

11,6%

104

506

20,6%

Vejle

45,9%

27,9%

19,2%

366

1.318

27,8%

Aabenraa

41,0%

19,4%

19,3%

173

719

24,1%

Fanø, Langeland og Ærø

48,7%

30,6%

11,6%

66

233

28,3%

Syddanmark

41,6%

29,9%

18,4%

3.807

14.244

26,7%

Hele landet

39,5%

33,8%

18,2%

16.273

62.278

26,1%

2012 Scienceuddannelse

Ungdomsuddannelser i alt

Erhvervsfaglige uddannelser

Erhvervsgymnasiale uddannelser

Assens

33,9%

40,5%

18,3%

156

518

30,1%

Billund

41,6%

26,7%

20,4%

96

348

27,6%

Almengymnasiale uddannelser

Ansøgere til scienceuddannelse

Ansøgere i alt

Andel scienceansøgere

Esbjerg

41,9%

26,5%

19,4%

376

1.377

27,3%

Fredericia

39,8%

46,6%

19,8%

165

560

29,5%

Faaborg-Midtfyn

36,8%

33,1%

23,8%

181

610

29,7%

Haderslev

43,7%

19,5%

11,9%

156

743

21,0%

Kerteminde

42,3%

34,0%

17,8%

87

297

29,3%

Kolding

38,1%

27,4%

18,2%

263

1.005

26,2%

Middelfart

41,5%

36,7%

15,5%

130

461

28,2%

Nordfyn

32,4%

44,2%

19,4%

109

373

29,2%

Nyborg

37,3%

32,5%

13,4%

89

373

23,9%

Odense

43,2%

41,8%

18,8%

565

2.018

28,0%

Svendborg

42,2%

30,1%

17,4%

169

650

26,0%

Sønderborg

46,7%

20,3%

29,2%

293

917

32,0%

Tønder

45,0%

21,5%

16,3%

118

486

24,3%

Varde

45,7%

30,5%

18,4%

188

630

29,8%

Vejen

40,9%

22,2%

19,7%

162

588

27,6%

Vejle

39,1%

26,9%

17,0%

351

1.357

25,9%

Aabenraa

44,9%

17,1%

27,6%

208

705

29,5%

Fanø, Langeland og Ærø

40,8%

26,0%

16,2%

68

245

27,8%

Syddanmark

41,1%

29,4%

19,4%

3.930

14.261

27,6%

Hele landet

39,7%

32,9%

17,6%

16.322

62.713

26,0%

Note: Tabellen viser antal og andel elever, der gennem Optagelse.dk har søgt en scienceuddannelse. Søgeønskerne er hentet fra Optagelse.dk. Bopælen er opgjort 1. januar i søgeåret.

Alle htx-studieretninger betegnes som sciencestudieretninger. Blandt erhvervsuddannelserne regnes indgangene: Bil, fly og andre transportmidler, Produktion og udvikling, Strøm, styring og it og Sundhed, omsorg og pædagogik som scienceretninger.

De gymnasiale sciencestudieønsker på stx er identificeret som 1. prioritetsansøgninger, hvor både 1. og 2. studieretningsfag er enten matematik, fysik, kemi, bioteknologi, informationsteknologi, kommunikation/it, geovidenskab, teknologi og innovation eller it.

I 2013-søgningen findes det nye studieretningsfag It, som er tilføjet listen af sciencefag.

Uddannelsesbarometer

Af diskretionshensyn har det været nødvendigt at samle oplysningerne for Fanø, Langeland og Ærø.


Side 55

Tabel 2.3. Fortsat

2011 Scienceuddannelse

Ungdomsuddannelser i alt

Erhvervsfaglige uddannelser

Erhvervsgymnasiale uddannelser

Assens

40,3%

30,8%

22,9%

150

506

29,6%

Billund

41,5%

19,6%

23,0%

99

342

28,9%

Esbjerg

46,9%

26,5%

19,6%

391

1.357

28,8%

Fredericia

39,5%

27,3%

17,0%

155

610

25,4%

Faaborg-Midtfyn

42,6%

38,7%

20,9%

216

679

31,8%

Haderslev

53,2%

14,3%

19,0%

189

737

25,6%

Kerteminde

44,6%

50,4%

19,4%

108

312

34,6%

Kolding

37,4%

26,9%

18,9%

269

1.042

25,8%

Middelfart

51,1%

41,9%

16,0%

141

446

31,6%

Nordfyn

39,3%

34,9%

19,6%

97

344

28,2%

Nyborg

41,7%

40,2%

17,7%

108

376

28,7%

Odense

41,2%

39,6%

22,9%

602

2.011

29,9%

Almengymnasiale uddannelser

Ansøgere til scienceuddannelse

Ansøgere i alt

Andel scienceansøgere

Svendborg

37,6%

36,5%

17,8%

189

673

28,1%

Sønderborg

48,0%

20,9%

24,5%

257

860

29,9%

Tønder

45,1%

20,9%

19,4%

162

570

28,4%

Varde

39,2%

30,7%

18,7%

174

635

27,4%

Vejen

46,9%

32,0%

16,8%

161

519

31,0%

Vejle

40,4%

28,8%

19,7%

378

1.388

27,2%

Aabenraa

40,0%

11,9%

23,6%

190

718

26,5%

Fanø, Langeland og Ærø

40,5%

25,3%

19,4%

58

213

27,2%

Syddanmark

42,8%

29,4%

20,3%

4.094

14.338

28,6%

Hele landet

40,4%

33,8%

18,3%

16.839

62.534

26,9%

2010 Scienceuddannelse

Ungdomsuddannelser i alt

Erhvervsfaglige uddannelser

Erhvervsgymnasiale uddannelser

Almengymnasiale uddannelser

Assens

34,3%

37,0%

19,3%

155

556

Billund

39,5%

16,5%

25,3%

105

382

27,5%

Esbjerg

43,9%

30,9%

19,9%

400

1.368

29,2%

Fredericia

42,0%

40,8%

24,5%

182

537

33,9%

Faaborg-Midtfyn

41,9%

43,2%

19,6%

220

687

32,0%

Ansøgere til scienceuddannelse

Ansøgere i alt

Andel scienceansøgere 27,9%

Haderslev

42,3%

16,7%

12,8%

159

699

22,7%

Kerteminde

36,9%

50,7%

14,2%

98

312

31,4%

Kolding

35,9%

24,3%

24,3%

282

1.015

27,8%

Middelfart

32,9%

38,7%

18,6%

116

425

27,3%

Nordfyn

37,4%

41,9%

18,5%

93

312

29,8%

Nyborg

31,2%

41,5%

21,1%

94

329

28,6%

Odense

40,4%

45,0%

23,8%

615

1.909

32,2%

Svendborg

41,4%

34,9%

17,6%

189

682

27,7%

Sønderborg

51,4%

30,6%

29,6%

342

956

35,8%

Tønder

46,6%

21,9%

16,3%

127

473

26,8%

Varde

40,7%

25,7%

18,2%

190

685

27,7%

Vejen

36,2%

23,7%

18,7%

150

554

27,1%

Vejle

38,4%

24,8%

22,5%

343

1.250

27,4% 28,9%

Aabenraa

53,1%

12,9%

23,2%

219

758

Fanø, Langeland og Ærø

45,2%

14,8%

10,7%

50

198

25,3%

Syddanmark

41,2%

30,4%

21,4%

4.129

14.087

29,3%

Hele landet

40,7%

33,4%

19,9%

17.385

61.517

28,3%

Region Syddanmark


Side 56

Tabel 2.4. Andelen af 15-19 årige med mere end 60 hhv. 90 minutters transporttid med kollektiv transport til den nærmeste erhvervsfaglige eller gymnasiale uddannelse, 2013 Andelen med en transporttid over 60 minutter til Antal 15-19 årige

Teknisk erhv. fagl. udd. (teknisk skole)

Merkantil erhv. fagl. udd. (handelsskole)

Social og sundhed (Sosuskole)

Erhv. gymn. udd.

Almengymn. udd.

Erhv. fagl. og gymn. udd.

Andelen med en transporttid over 90 minutter til Teknisk erhv. fagl. udd. (teknisk skole)

Merkantil erhv. fagl. udd. (handelsskole)

Social og sundhed (Sosuskole)

Erhv. gymn. udd.

Almengymn. udd.

Erhv. fagl. og gymn. udd.

Assens

2.912

29,1%

4,3%

22,8%

4,2%

2,4%

2,4%

4,1%

1,4%

4,0%

1,4%

1,4%

1,4%

Billund

1.908

9,9%

8,1%

83,3%

8,1%

8,1%

7,2%

6,8%

6,5%

16,5%

6,5%

7,7%

6,0%

Esbjerg

7.878

9,2%

2,9%

12,1%

2,5%

2,4%

2,3%

3,4%

1,9%

4,2%

1,9%

2,0%

1,9%

181

26,5%

47,0%

100,0%

26,5%

13,3%

13,3%

5,0%

5,0%

8,3%

5,0%

0,6%

0,6%

3.350

0,6%

0,5%

0,9%

0,5%

0,6%

0,5%

0,5%

0,5%

0,9%

0,5%

0,5%

0,5%

Fanø Fredericia FaaborgMidtfyn

3.590

13,6%

15,1%

26,0%

7,1%

2,0%

2,0%

3,3%

2,2%

3,9%

2,2%

1,9%

1,9%

4.020

28,3%

8,9%

50,6%

8,8%

6,7%

6,1%

12,5%

4,3%

19,0%

4,2%

4,5%

4,1%

Kerteminde

1.723

13,8%

12,1%

43,6%

7,7%

5,5%

3,3%

3,3%

3,8%

7,5%

2,1%

2,1%

2,1%

Kolding

6.043

4,5%

3,2%

6,5%

1,7%

1,6%

1,6%

1,6%

1,4%

2,9%

1,4%

1,4%

1,4%

Langeland

672

26,2%

23,4%

34,2%

23,4%

21,1%

21,1%

12,6%

11,6%

15,9%

11,6%

11,3%

11,3%

Middelfart

2.595

16,1%

11,8%

5,4%

10,9%

4,6%

3,7%

1,5%

1,4%

2,1%

1,4%

0,9%

0,8%

Nordfyns

1.938

59,2%

34,5%

52,0%

32,5%

4,4%

4,4%

8,5%

4,0%

9,5%

3,5%

1,9%

1,9%

Nyborg

2.137

22,7%

1,4%

41,7%

1,4%

1,4%

1,3%

2,7%

1,3%

5,2%

1,3%

1,4%

1,3%

Odense

11.909

0,5%

0,6%

1,6%

0,3%

0,3%

0,2%

0,3%

0,2%

0,5%

0,2%

0,3%

0,2%

Svendborg

3.985

3,7%

2,6%

4,3%

2,6%

2,1%

2,0%

2,3%

2,1%

3,4%

2,1%

2,4%

2,1%

Sønderborg

5.164

2,5%

3,6%

84,5%

2,3%

1,6%

1,6%

1,4%

1,4%

28,0%

1,4%

1,4%

1,4%

Tønder

2.810

23,5%

24,1%

88,7%

20,5%

8,4%

8,1%

10,1%

6,3%

35,8%

6,1%

6,0%

5,8%

Varde

3.721

32,4%

12,7%

50,5%

12,5%

12,1%

11,2%

10,8%

6,1%

19,9%

6,1%

6,2%

5,9%

Vejen

3.027

47,9%

7,1%

47,0%

7,0%

6,2%

5,6%

20,6%

5,5%

19,4%

5,5%

5,9%

5,5%

Vejle

7.527

7,9%

8,5%

9,5%

7,1%

6,0%

5,7%

5,3%

5,3%

7,3%

5,2%

5,3%

5,2%

Haderslev

Ærø Aabenraa Syddanmark

424

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

5,2%

5,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

4,2%

4,2%

4.081

8,1%

10,8%

16,7%

6,8%

7,3%

6,0%

5,5%

5,0%

7,3%

4,8%

5,0%

4,7%

81.609

13,7%

7,7%

27,1%

6,4%

4,0%

3,6%

5,2%

3,4%

9,5%

3,3%

2,8%

2,7%

Note: Tilgængeligheden udregnes således at rejserne inddeles efter hvor lang tid de tager fra afgangssted (f.eks. bopæl) til sidste stoppested. En rejse vil derfor typisk være en beregnet tid fra bopæl til uddannelsesstedets nærmeste stoppested. De farvede områder på kortet er derfor udtryk for hvor lang tid dem, der bor inden i området, skal bruge fra de går ud af hoveddøren, til de står af ved det nærmeste stoppested til uddannelsen. Der er således ikke medtaget tid fra stoppested til uddannelsessted, men stoppestedet er typisk placeret netop ved uddannelsesstedet, så det har kun lille betydning. Derudover er ventetid på uddannelsesstedet indtil undervisningen begynder (ringetid) ikke medregnet.

Uddannelsesbarometer

Metoden til at beregne rejsetider er ændret væsentligt i forholdt til metoden der blev benyttet i 2012. Det er derfor ikke muligt at sammenligne resultaterne fra sidste år med resultaterne for i år. En af de væsentlige ændringer er, at det opland der beregnes med den nye metode, i langt højere grad end før, følger den faktiske infrastruktur, dvs. vejforløløb, stier ol. i stedet for blot et område omkring stoppestedet. På den måde ”fanges” flere indbyggere af modellen end tidligere. Derfor er der potentielt langt flere, der har adgang til ungdomsuddannelserne.


Side 57

Tabel 2.5. Transporttiden med kollektiv transport til nærmeste ungdomsuddannelse, 2013

EUD-merkantil og Hhx (handelsskoler): Rejsetider

Tarm

0 - 30 min.

Tørring Grindsted

30 - 60 min. Vejle Daugård

Billund

60 - 90 min. over 90 min.

Varde Fredericia Esbjerg

Vejen

Bramming

Kolding

Otterup Søndersø Kerteminde Odense Aarup Nyborg

Vamdrup Ribe Haderslev Toftlund

Bogense

Middelfart

Assens

EUD Merkantil EUD SOSU EUD Teknik

Glamsbjerg Ringe

Vojens Faaborg

RødekroAabenraa

Erhvervsuddannelser

Svendborg

Oure

Nordborg

Tønder

Rudkøbing

Sønderborg

Marstal

EUD-teknisk og Htx (tekniske skoler): Tarm Tørring Grindsted Vejle Daugård

Billund Varde

Fredericia Esbjerg Bramming

Vejen

Kolding

Otterup Søndersø Kerteminde Odense Aarup Nyborg

Vamdrup Ribe

Glamsbjerg

Haderslev Toftlund

Tønder

Ringe

Assens

Vojens

RødekroAabenraa

Bogense

Middelfart

Faaborg

Svendborg

Oure

Nordborg Sønderborg

Rudkøbing Marstal

Note: Tilgængeligheden udregnes således at rejserne inddeles efter hvor lang tid de tager fra afgangssted (f.eks. bopæl) til sidste stoppested. En rejse vil derfor typisk være en beregnet tid fra bopæl til uddannelsesstedets nærmeste stoppested. De farvede områder på kortet er derfor udtryk for hvor lang tid dem, der bor inden i området, skal bruge fra de går ud af hoveddøren, til de står af ved det nærmeste stoppested til uddannelsen. Der er således ikke medtaget tid fra stoppested til uddannelsessted, men stoppestedet er typisk placeret netop ved uddannelsesstedet, så det har kun lille betydning. Derudover er ventetid på uddannelsesstedet indtil undervisningen begynder (ringetid) ikke medregnet.

Metoden til at beregne rejsetider er ændret væsentligt i forhold til metoden, der blev benyttet i 2012. Det er derfor ikke muligt at sammenligne resultaterne fra sidste år med resultaterne for i år. En af de væsentlige ændringer er, at det opland der beregnes med den nye metode, i langt højere grad end før, følger den faktiske infrastruktur, dvs. vejforløb, stier ol. i stedet for blot et område omkring stoppestedet. På den måde ”fanges” flere indbyggere af modellen end tidligere. Derfor er der potentielt langt flere, der har adgang til ungdomsuddannelserne.

Region Syddanmark


Side 58

Tabel 2.5. Fortsat

EUD-Sosu (social- og sundhedsskoler): Rejsetider

Tarm Tørring

0 - 30 min.

Grindsted

30 - 60 min. Vejle Daugård

Billund

60 - 90 min. over 90 min.

Varde Fredericia Esbjerg

Kolding

Vejen

Bramming

Bogense

Otterup Søndersø Kerteminde Odense Aarup Nyborg

Middelfart

Vamdrup Ribe Haderslev

Assens

Glamsbjerg Ringe

Vojens

Toftlund

RødekroAabenraa

Faaborg

Svendborg

Oure

Nordborg

Tønder

Rudkøbing

Sønderborg

Marstal

Stx og studenterkursus: Tarm Tørring Grindsted Vejle Daugård

Billund Varde

Fredericia Esbjerg Bramming

Vejen

Kolding

Otterup Søndersø Kerteminde Odense Aarup Nyborg

Vamdrup Ribe Haderslev Toftlund

Assens

Glamsbjerg Ringe

Vojens

RødekroAabenraa Tønder

Bogense

Middelfart

Faaborg

Svendborg

Nordborg Sønderborg

Rudkøbing Marstal

Uddannelsesbarometer

Oure

Erhvervsuddannelser EUD Merkantil EUD SOSU EUD Teknik


Side 59

Tabel 3.1. Uddannelsesstatus 1-3 år efter påbegyndelsen af en ungdomsuddannelse i 2009

Okt. 2009 antal i gang

Okt. 2010 - andel i gang

gennemført

Okt. 2011 - andel

afbrudt

i gang

gennemført

Okt. 2012 - andel

afbrudt

i gang

gennemført

afbrudt

Erhvervsfaglige udd. Fyn

2.171

68,3%

1,5%

30,3%

53,2%

11,6%

35,3%

46,0%

17,5%

36,5%

Sydvestjylland

1.154

71,0%

0,8%

28,2%

55,8%

9,7%

34,5%

47,5%

15,6%

36,9%

Sydøstjylland

1.161

68,4%

0,9%

30,7%

53,5%

8,9%

37,6%

47,6%

14,3%

38,1%

Trekantsområdet

1.886

70,2%

1,3%

28,5%

56,4%

10,3%

33,3%

50,3%

15,3%

34,4%

6.372

69,4%

1,2%

29,4%

54,6%

10,4%

35,0%

47,8%

15,9%

36,2%

24.935

68,5%

1,2%

30,3%

53,0%

10,5%

36,4%

45,2%

17,0%

37,7%

Syddanmark Hele landet Erhvervsgymnasiale udd. Fyn Sydvestjylland Sydøstjylland

1.051

81,4%

1,3%

17,2%

79,3%

1,3%

19,4%

3,1%

75,7%

21,1%

726

84,8%

3,6%

11,6%

80,3%

3,7%

16,0%

3,0%

79,3%

17,6%

579

80,8%

4,8%

14,3%

77,0%

5,5%

17,4%

2,8%

78,1%

19,2%

Trekantsområdet

1.088

87,6%

2,4%

10,0%

84,2%

2,7%

13,1%

2,6%

83,7%

13,7%

Syddanmark

3.444

84,0%

2,7%

13,3%

80,7%

3,0%

16,4%

2,9%

79,4%

17,7%

14.117

84,9%

2,1%

12,9%

80,4%

2,6%

17,0%

4,4%

76,9%

18,7%

Fyn

2.241

88,8%

1,4%

9,7%

77,0%

14,2%

8,8%

2,9%

80,9%

16,2%

Sydvestjylland

1.204

92,0%

0,3%

7,6%

76,2%

15,4%

8,3%

3,6%

86,9%

9,6%

Sydøstjylland

1.259

91,5%

0,3%

8,2%

75,8%

14,5%

9,7%

4,6%

85,8%

9,6%

Trekantsområdet

1.848

90,0%

0,2%

9,8%

77,5%

13,0%

9,4%

4,1%

86,4%

9,5%

Syddanmark

6.552

90,3%

0,7%

9,1%

76,8%

14,2%

9,1%

3,7%

84,5%

11,8%

31.699

90,9%

0,7%

8,4%

76,7%

14,0%

9,3%

4,4%

84,3%

11,3%

Hele landet Almengymnasiale udd.

Hele landet

Note: Statistikken viser gennemløb i ungdomsuddannelsessystemet for personer, som første gang påbegynder erhvervsfaglige eller gymnasiale uddannelser. De syddanske områder er inddelt som følger: Fyn: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg, Ærø. Sydvestjylland: Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde.

Uddannelserne er påbegyndt juli-september i påbegyndelsesåret. Status er opgjort årligt 1. oktober – efter 1, 2 og 3 studieår. Hvis en person på en uddannelse har opnået status gennemført, bevarer vedkommende denne status, uanset evt. ny påbegyndelse i efterfølgende år. Bopælen er opgjort via CPR-registret 1. januar det år, hvor eleven påbegynder ungdomsuddannelsen. Oplysninger vedr. påbegyndt uddannelse og uddannelsesstatus er hentet i Elevregistret (KOMP1).

Sydøstjylland: Haderslev, Sønderborg, Aabenraa. Trekantområdet: Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle.

Region Syddanmark


Side 60

Tabel 3.2. Praktikpladssituationen efter gennemført grundforløb, 2011-2012

2012 Gennemførte grundforløb i alt

I aftale

I skolepraktik

Mistet aftale

Ingen aftale

Uden aftale (mistet + ingen aftale) 10. kl./ forb. udd.

Ny erhv. fagl. udd.

Gymn. udd. mv.

Ikke i udd.

Mænd EUD grundf., teknik, håndværk og transport EUD grundforløb merkantil EUD grundforløb, krop, natur og service EUD grundforløb, sundhed og pædagogik Syddanmark Hele landet

3.263

55,8%

13,4%

5,6%

25,2%

24,1%

41,2%

8,4%

932

41,0%

5,9%

4,6%

48,5%

24,7%

18,4%

21,2%

26,2% 35,7%

1.063

51,7%

3,4%

13,9%

31,0%

27,2%

43,7%

5,6%

23,5%

137

47,4%

0,0%

5,8%

46,7%

43,3%

25,4%

0,0%

31,3%

5.395

52,2%

9,8%

7,1%

30,9%

25,6%

35,3%

10,8%

28,3%

22.387

50,8%

10,5%

6,3%

32,4%

24,6%

34,0%

10,5%

30,9%

368

37,8%

19,6%

9,0%

33,7%

24,0%

46,5%

3,9%

25,6%

1.752

33,9%

10,0%

5,7%

50,5%

27,9%

15,3%

18,9%

37,9%

Kvinder EUD grundf., teknik, håndværk og transport EUD grundforløb merkantil EUD grundforløb, krop, natur og service

927

51,3%

6,5%

9,1%

33,1%

25,1%

41,7%

8,8%

24,5%

EUD grundforløb, sundhed og pædagogik

965

56,0%

0,9%

9,4%

33,7%

42,8%

20,7%

4,0%

32,6%

4.012

43,6%

7,9%

7,7%

40,9%

30,3%

24,2%

12,5%

33,1%

16.898

41,5%

7,6%

7,1%

43,9%

26,9%

24,9%

14,0%

34,3%

EUD grundf., teknik, håndværk og transport

3.631

54,0%

14,0%

6,0%

26,1%

24,1%

41,9%

7,9%

26,2%

EUD grundforløb merkantil

2.684

36,4%

8,6%

5,3%

49,8%

26,7%

16,4%

19,8%

37,1%

EUD grundforløb, krop, natur og service

1.990

51,6%

4,8%

11,7%

32,0%

26,3%

42,8%

7,0%

24,0%

Syddanmark Hele landet Mænd og kvinder

EUD grundforløb, sundhed og pædagogik

1.102

54,9%

0,8%

9,0%

35,3%

42,9%

21,4%

3,3%

32,4%

Syddanmark

9.407

48,5%

9,0%

7,3%

35,2%

27,8%

30,0%

11,6%

30,6%

39.285

46,8%

9,2%

6,6%

37,4%

25,7%

29,6%

12,1%

32,5%

Gennemførte grundforløb i alt

I aftale

I skolepraktik

Hele landet

2011 Mistet aftale

Ingen aftale

Uden aftale (mistet + ingen aftale) 10. kl./ forb. udd.

Ny erhv. fagl. udd.

Gymn. udd. mv.

Ikke i udd.

Mænd EUD grundf., teknik, håndværk og transport EUD grundforløb merkantil EUD grundforløb, krop, natur og service EUD grundforløb, sundhed og pædagogik Syddanmark Hele landet

3.233

52,9%

11,8%

5,6%

29,7%

21,6%

45,7%

7,9%

963

36,4%

3,5%

4,8%

55,2%

24,9%

18,5%

25,5%

24,9% 31,1%

1.206

56,3%

2,2%

10,4%

31,1%

20,7%

52,0%

5,6%

21,8%

108

33,3%

0,0%

6,5%

60,2%

37,3%

31,3%

3,0%

28,4%

5.510

50,4%

8,0%

6,5%

35,1%

22,7%

39,5%

11,8%

26,0%

22.422

50,4%

8,5%

6,2%

34,9%

23,8%

36,5%

10,2%

29,5%

Kvinder EUD grundf., teknik, håndværk og transport

403

39,2%

14,9%

7,7%

38,2%

22,0%

50,6%

12,8%

14,6%

1.775

32,6%

8,3%

5,5%

53,6%

26,4%

23,5%

18,1%

32,0%

EUD grundforløb, krop, natur og service

974

46,1%

4,4%

8,4%

41,1%

22,5%

39,6%

12,0%

25,9%

EUD grundforløb, sundhed og pædagogik

836

55,5%

0,6%

6,2%

37,7%

39,1%

24,8%

6,7%

29,4%

3.988

41,4%

6,4%

6,6%

45,6%

27,4%

30,0%

14,1%

28,5%

16.903

41,8%

6,2%

7,4%

44,6%

25,0%

29,8%

13,7%

31,5%

23,5%

EUD grundforløb merkantil

Syddanmark Hele landet Mænd og kvinder EUD grundf., teknik, håndværk og transport

3.636

51,4%

12,1%

5,8%

30,7%

21,6%

46,3%

8,6%

EUD grundforløb merkantil

2.738

34,0%

6,6%

5,2%

54,2%

25,8%

21,6%

20,9%

31,7%

EUD grundforløb, krop, natur og service

2.180

51,7%

3,2%

9,5%

35,6%

21,5%

46,1%

8,6%

23,7% 29,2%

EUD grundforløb, sundhed og pædagogik Syddanmark Hele landet

944

53,0%

0,5%

6,3%

40,3%

38,8%

25,9%

6,0%

9.498

46,6%

7,3%

6,5%

39,5%

24,9%

35,1%

12,9%

27,1%

39.325

46,7%

7,5%

6,7%

39,0%

24,3%

33,4%

11,8%

30,5%

Note: Statistikken viser aftale- og uddannelsesfordeling hos personer, der har gennemført det erhvervsfaglige grundforløb. Status er opgjort 6 måneder efter grundforløbets afslutning.

Uddannelsesbarometer

Aftaleoplysninger er hentet fra EASY-S (UNI-C), mens status for unge uden aftale er hentet i Ungedatabasen (UNI-C). Bopælen er opgjort 1. januar det år, hvor eleverne afslutter grundforløbet.


Side 61

Tabel 3.3. Andelen af mænd og kvinder, der påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse i 2011 og 2012, som ventes at gennemføre grund- og hovedforløbet 2012 Grundforløb Tilgang

2011 Hovedforløb

Grundforløb

Hovedforløb

Gennemførelsesprocent

Tilgang

Gennemførelsesprocent

Tilgang

Gennemførelsesprocent

Tilgang

Gennemførelsesprocent

Mænd Teknik, håndværk og transport

4.142

63%

2.644

82%

4.296

66%

2.543

83%

Merkantil

1.122

63%

910

85%

1.237

63%

922

85%

Krop, natur og service

1.458

65%

868

76%

1.535

69%

837

75%

291

62%

351

65%

224

60%

432

68%

Sundhed og pædagogik Syddanmark Hele landet

6.399

70%

4.734

81%

6.682

72%

4.703

81%

27.563

70%

19.822

80%

27.932

73%

19.880

81%

Kvinder Teknik, håndværk og transport

609

56%

273

73%

620

56%

276

75%

Merkantil

1.964

75%

1.292

85%

1.975

75%

1.417

85%

Krop, natur og service

1.460

67%

783

76%

1.387

67%

733

78%

Sundhed og pædagogik

1.347

67%

2.247

72%

1.368

73%

2.550

79%

Syddanmark

4.988

76%

4.547

77%

4.985

77%

4.929

81%

20.456

75%

19.833

77%

20.619

76%

20.600

80%

Teknik, håndværk og transport

4.751

63%

2.917

81%

4.916

65%

2.819

82%

Merkantil

3.086

71%

2.202

85%

3.212

70%

2.339

85%

Krop, natur og service

2.918

66%

1.651

76%

2.922

68%

1.570

76%

Sundhed og pædagogik

1.638

67%

2.598

71%

1.592

72%

2.982

77%

Syddanmark

11.387

72%

9.281

79%

11.667

74%

9.632

81%

Hele landet

48.019

72%

39.655

79%

48.551

74%

40.480

80%

Hele landet Mænd og kvinder

Note: Tabellen viser tilgangen og den forventede gennemførelsesprocent for fire retninger af erhvervsfaglige grund- og hovedforløb. Tilgangen 2012 omfatter alle påbegyndte i perioden 1/10/2011 til 30/9/2012. Gennemførelsesprocenten er andelen af den årlige tilgang, der gennemfører (eller estimeres til at gennemføre) uddannelsen. F.eks. er gennemførelsesprocenten i 2012 den andel af tilgangen i 2012, der gennemfører (eller estimeres til at gennemføre). Gennemførelsesprocenten er beregnet for hver af de 4 uddannelsesområder. Nogle personer kan have skiftet uddannelsesområde undervejs i uddannelsesforløbet og indgår på den måde i gennemførelsesprocenten flere gange.

Ved beregningen af gennemførelsesprocenten for de 4 uddannelsesområder under ét på regionsniveau er der taget højde for det, således at gennemførelsesprocenten her kun medregner en person én gang. Personerne henføres ikke til bopæl, men til institutionens beliggenhed, dvs. tilgangen i Syddanmark er tilgangen til institutioner beliggende i Syddanmark uanset bopæl. Tallene er hentet i UNI-C’s Databank, Elevtal: Bestand, tilgang, fuldførte og afbrudte samt fuldførelsesprocenter (EAK).

Region Syddanmark


Side 62

Tabel 3.4. Andelen af mænd og kvinder, der påbegynder en gymnasial uddannelse i 2011 og 2012, som ventes at gennemføre uddannelsen 2012

2011

Syddanmark

Hele landet

Syddanmark

Hele landet

Tilgang

Gennemførelsesprocent

Gennemførelsesprocent

Tilgang

Gennemførelsesprocent

Gennemførelsesprocent

2.664

85%

85%

2.510

84%

84%

977

74%

73%

959

71%

71%

1.430

84%

81%

1.408

83%

80%

Mænd Stx Hf Hhx Htx

871

77%

74%

859

79%

76%

I alt

5.639

86%

86%

5.457

85%

85%

Stx

4121

88%

87%

4.239

87%

87%

Hf

1.167

78%

79%

1.141

76%

77%

Hhx

1.044

82%

83%

1.089

82%

82%

Htx

262

88%

83%

224

87%

82%

I alt

6.291

89%

89%

6.454

88%

88%

Stx

6.785

87%

86%

6.749

86%

86%

Hf

2.144

76%

76%

2.100

73%

75%

Hhx

2.474

83%

82%

2.497

83%

81%

Kvinder

Mænd og kvinder

Htx

1.133

80%

76%

1.083

80%

77%

I alt

11.930

88%

88%

11.911

87%

87%

Note: Tabellen viser tilgangen og den forventede gennemførelsesprocent for de gymnasiale retninger. Tilgangen 2012 omfatter alle påbegyndte i perioden 1/10/2011 til 30/9/2012. Gennemførelsesprocenten er andelen af den årlige tilgang, der gennemfører (eller estimeres til at gennemføre) uddannelsen. F.eks. er gennemførelsesprocenten i 2012 den andel af tilgangen 2012, der gennemfører (eller estimeres til at gennemføre). Gennemførelsesprocenten er beregnet for hver af de 4 uddannelsesområder. Nogle personer kan have skiftet uddannelsesområde undervejs i uddannelsesforløbet og indgår på den måde i gennemførelsesprocenten flere gange.

Uddannelsesbarometer

Ved beregningen af gennemførelsesprocenten for de 4 uddannelsesområder under ét på regionsniveau er der taget højde for det, således at gennemførelsesprocenten her kun medregner en person én gang. Personerne henføres ikke til bopæl, men til institutionens beliggenhed, dvs. tilgangen i Syddanmark er tilgangen til institutioner beliggende i Syddanmark uanset bopæl. Tallene er hentet i UNI-C’s Databank, Elevtal: Bestand, tilgang, fuldførte og afbrudte samt fuldførelsesprocenter (EAK).


Side 63

Tabel 3.5. Andelen af de 25-34 årige mænd og kvinder, der har gennemført mindst en ungdomsuddannelse, 2012-2013 – fordelt på kommune 2013

2012

Antal 25-34 årige

Andel med mindst en ungdomsuddannelse

Antal 25-34 årige

Andel med mindst en ungdomsuddannelse

Assens

1.655

70,0%

1.677

70,7%

Billund

1.344

76,7%

1.316

76,1%

Esbjerg

6.626

77,5%

6.546

77,0%

Fredericia

2.695

69,6%

2.737

69,9%

Faaborg-Midtfyn

2.066

74,0%

2.080

74,2%

Haderslev

2.715

70,5%

2.710

72,2%

926

74,8%

927

77,9% 77,0%

Mænd

Kerteminde Kolding

5.007

76,6%

5.034

Middelfart

1.422

74,6%

1.486

75,7%

Nordfyn

1.220

74,7%

1.251

74,8%

Nyborg

1.352

71,2%

1.421

72,2%

Odense

13.769

80,4%

13.554

80,5% 74,6%

Svendborg

2.727

74,4%

2.773

Sønderborg

3.500

74,8%

3.585

76,1%

Tønder

1.712

73,6%

1.711

73,4%

Varde

2.376

75,9%

2.464

76,9%

Vejen

2.150

74,0%

2.226

74,6% 74,4%

Vejle

5.725

73,6%

5.810

Aabenraa

2.693

74,4%

2.719

74,1%

740

74,6%

746

73,8%

Fanø, Langeland og Ærø Syddanmark

62.420

75,7%

62.773

76,0%

327.436

78,4%

326.465

78,5%

Assens

1.606

79,7%

1.678

80,0%

Billund

1.243

78,1%

1.243

79,2%

Esbjerg

6.106

80,7%

6.130

80,6%

Fredericia

2.527

76,8%

2.588

76,5%

Faaborg-Midtfyn

2.115

80,0%

2.166

79,4%

Haderslev

2.600

79,6%

2.676

80,0%

949

79,3%

957

80,1%

4.993

84,3%

5.063

84,4%

Hele landet Kvinder

Kerteminde Kolding Middelfart

1.457

82,2%

1.513

82,5%

Nordfyn

1.203

81,0%

1.265

81,0%

Nyborg

1.327

79,1%

1.352

80,0%

Odense

13.026

86,0%

12.839

85,7%

Svendborg

2.530

80,2%

2.586

81,3%

Sønderborg

3.370

80,7%

3.429

79,5%

Tønder

1.617

77,2%

1.627

77,9%

Varde

2.249

83,5%

2.313

83,3%

Vejen

2.085

80,1%

2.115

80,2%

Vejle

5.597

82,5%

5.662

82,5%

Aabenraa

2.661

80,6%

2.706

80,0%

Fanø, Langeland og Ærø

648

79,0%

676

77,7%

59.909

82,0%

60.584

81,8%

322.849

84,6%

323.346

84,4%

Syddanmark

122.329

78,8%

123.357

78,9%

Hele landet

650.285

81,5%

649.811

81,5%

Syddanmark Hele landet Mænd og kvinder

Note: Tabellen viser antal personer i alderen 25-34 år, samt den andel af personerne, der som højest gennemførte uddannelse har mindst en ungdomsuddannelse (dvs. en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, eller en videregående uddannelse uden forudgående ungdomsuddannelse)

Uddannelsesoplysningerne er opdateret til og med 30. september året før statustidspunktet. Af diskretionshensyn har det været nødvendigt at samle oplysningerne for Fanø, Langeland og Ærø.

Opgørelserne er hentet i Statistikbanken, tabel KRHFU1. Bopælen er opgjort 1. januar i statusåret. Region Syddanmark


Side 64

Tabel 3.6. Andelen af mænd og kvinder, som gik ud af 9. klasse i 2010-2011, der ventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 10 år senere – fordelt på kommune 2011 Andelen med mindst en ungdomsuddannelse

Andelen med en erhvervsfaglig uddannelse

Andelen med en studieforberedende uddannelse

2010

Andelen med både erhvervsfaglig og gymnasial uddannelse

Andelen med særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Øvrige med videregående uddannelse uden forudgående ungdomsuddannelse

Andelen med mindst en ungdomsuddannelse

Mænd Assens

83%

32%

50%

4%

2%

3%

82%

Billund

85%

34%

54%

8%

2%

3%

86%

Esbjerg

84%

27%

56%

4%

2%

3%

84%

Fredericia

83%

29%

56%

6%

2%

2%

79%

Faaborg-Midtfyn

83%

33%

50%

5%

2%

3%

81%

Haderslev

87%

32%

60%

8%

3%

1%

85%

Kerteminde

84%

32%

56%

7%

1%

2%

83% 86%

Kolding

86%

30%

60%

7%

1%

2%

Langeland

80%

34%

43%

5%

5%

2%

82%

Middelfart

88%

31%

60%

7%

2%

2%

84%

Nordfyn

83%

40%

45%

6%

2%

1%

80%

Nyborg

80%

27%

52%

5%

3%

2%

82%

Odense

81%

23%

57%

3%

1%

3%

79%

Svendborg

80%

26%

55%

5%

1%

3%

79% 83%

Sønderborg

84%

28%

59%

7%

2%

3%

Tønder

85%

39%

50%

9%

2%

3%

85%

Varde

89%

38%

55%

7%

2%

2%

86%

Vejen

87%

37%

53%

7%

2%

3%

86%

Vejle

87%

29%

60%

5%

1%

2%

84% 82%

Ærø

80%

32%

47%

5%

2%

4%

Aabenraa

84%

33%

53%

7%

1%

3%

85%

Syddanmark

84%

30%

56%

6%

2%

2%

83%

Hele landet

84%

28%

57%

6%

2%

2%

82%

88%

Kvinder Assens

90%

24%

67%

5%

1%

3%

Billund

91%

22%

72%

6%

1%

2%

90%

Esbjerg

87%

22%

65%

4%

1%

3%

86%

Fredericia

90%

22%

69%

6%

1%

4%

87%

Faaborg-Midtfyn

88%

23%

65%

5%

2%

3%

88%

Haderslev

92%

21%

75%

8%

1%

2%

91%

Kerteminde

85%

26%

59%

5%

1%

3%

84%

Kolding

91%

25%

70%

8%

1%

3%

87%

Langeland

86%

25%

63%

5%

1%

3%

85%

Middelfart

91%

22%

70%

6%

1%

4%

85%

Nordfyn

87%

23%

63%

3%

2%

3%

86%

Nyborg

89%

21%

69%

5%

2%

4%

85%

Odense

87%

17%

70%

4%

1%

3%

86%

Svendborg

88%

21%

68%

6%

1%

3%

86%

Sønderborg

89%

21%

72%

7%

1%

2%

89%

Tønder

91%

26%

71%

10%

1%

3%

90%

Varde

92%

25%

72%

8%

1%

2%

90%

Vejen

90%

23%

68%

6%

1%

3%

88%

Vejle

89%

22%

69%

6%

1%

3%

88%

Ærø

89%

23%

71%

8%

0%

3%

91%

Aabenraa

88%

24%

68%

6%

1%

2%

88%

Syddanmark

89%

22%

69%

6%

1%

3%

87%

Hele landet

89%

21%

70%

6%

1%

3%

88%

Syddanmark

86%

26%

62%

6%

1%

3%

85%

Hele landet

86%

25%

63%

6%

1%

2%

85%

Mænd og kvinder

Uddannelsesbarometer


Side 65

Note til tabel 3.6: Tabellen viser andelen af personer, der inden for 10 år efter 9. klasse ventes at have opnået mindst en ungdomsuddannelse. I tabellen medtælles personer, der får dobbeltuddannelser (både erhvervsfaglige og gymnasiale uddannelser) i begge kategorier. Ved sammenlægning af andelene skal andelen, der får dobbeltuddannelser, derfor trækkes fra for at opnå den korrekte andel, der får erhvervsfaglige eller gymnasiale uddannelser.

Opgørelserne er hentet fra Profilmodellen, Databanken, UNI-C. Bopæl er opgjort som bopælskommune ved tilgang til 9. klasse. Der er tale om fremskrivningstal, der viser ungdomsårgangens forventede uddannelse, når uddannelsesmønstre i de gældende år hos andre (ældre elever og studerende) lægges til grund. Af diskretionshensyn indgår Fanø ikke i tabellen.

F.eks. har 6% mænd og kvinder i Syddanmark i 2011 både en erhvervsfaglig og gymnasial uddannelse. Det betyder, at 20% (26% - 6%) udelukkende har en erhvervsfaglig uddannelse, og 56% (62% - 6%) udelukkende har en gymnasial uddannelse. I alt har 86% (20% + 56% + 6% + 1% + 3%) således mindst en ungdomsuddannelse.

Tabel 4.1. Andelen, der er i gang med en videregående uddannelse 27 måneder efter gennemførelsen af en erhvervsfaglig eller gymnasial ungdomsuddannelse, 2011-2012 – fordelt på kommune 2012 Antal med erhvervsfaglig udd.

Andel med erhv.fagl. udd. i gang med VU

2011

Antal med gymnasial udd.

Andel med gymn. udd. i gang med VU

Antal med erhvervsfaglig udd.

Andel med erhv.fagl. udd. i gang med VU

Antal med gymnasial udd.

Andel med gymn. udd. i gang med VU

Assens

258

7,0%

234

82,1%

250

6,0%

240

75,8%

Billund

181

5,0%

231

73,6%

161

8,1%

195

68,7%

Esbjerg

923

7,0%

864

80,2%

771

7,5%

876

79,1%

Fredericia

367

9,3%

116

74,1%

321

5,6%

317

81,4% 81,8%

Faaborg-Midtfyn

278

5,0%

299

79,3%

281

3,9%

297

Haderslev

349

6,0%

466

74,2%

397

8,8%

377

74,3%

Kerteminde

143

7,7%

139

79,9%

128

3,1%

137

79,6%

Kolding

618

10,7%

624

79,3%

547

8,2%

578

75,4%

Middelfart

222

6,8%

92

67,4%

180

2,8%

208

77,4%

Nordfyn

178

7,3%

165

81,8%

170

5,3%

147

85,0%

Nyborg

191

5,8%

175

81,7%

195

7,2%

194

74,2%

Odense

1.311

9,1%

1.101

80,1%

1.292

9,2%

1.251

81,1%

Svendborg

368

13,3%

508

78,5%

355

10,7%

482

69,1%

Sønderborg

469

7,9%

557

79,2%

486

8,8%

495

76,2%

Tønder

291

7,6%

317

75,1%

306

6,9%

282

77,7%

Varde

405

8,1%

374

74,3%

344

6,1%

334

69,8%

Vejen

276

8,0%

246

76,0%

230

7,8%

281

76,2%

Vejle

672

9,8%

684

78,7%

550

9,1%

730

78,5%

Aabenraa

416

7,5%

421

78,1%

439

6,8%

483

79,7%

Fanø, Langeland og Ærø

171

10,5%

108

72,2%

131

15,3%

149

63,8%

8.087

8,3%

7.721

78,2%

7.534

7,8%

8.053

77,1%

33.163

8,2%

36.855

76,5%

31.836

7,7%

35.894

76,2%

Syddanmark Hele landet

Note: Tabellen viser uddannelsesstatus (i gang med videregående uddannelser) samt antal af personer 27 måneder efter gennemførelse af erhvervsfaglige hovedforløb eller gymnasiale uddannelser. Året, der angives i tabellen, er det tællingsår (1. oktober - 30. september), hvori 27-måneders statustidspunktet ligger. Uddannelsesdata (gennemførelse af erhvervsfaglige hovedforløb og gymnasiale uddannelser, samt status på videregående uddannelse) er dannet på baggrund af Elevregistret (KOMP1).

Bopælen er opgjort 1. januar det år, eleven har gennemført sin ungdomsuddannelse. Af diskretionshensyn har det været nødvendigt at samle oplysningerne for Fanø, Langeland og Ærø.

Region Syddanmark


Side 66

Tabel 4.2. Optagne på en videregående uddannelse, der har valgt en scienceuddannelse, 2010-2012 – fordelt på kommune 2012 Antal påbegyndte

Andel påbegyndte på scienceuddannelser

KVU

MVU

Univ.bachelor

I alt

48

118

137

Assens

KVU

MVU

303

43,8%

55,1%

Univ.bachelor 35,8%

I alt 44,6%

Billund

37

82

55

174

37,8%

37,8%

0,0%

25,9%

Esbjerg

261

600

450

1.311

39,1%

43,2%

37,6%

40,4%

Fanø Fredericia

5

10

0

15

0,0%

0,0%

.

0,0%

101

237

152

490

41,6%

51,9%

30,3%

43,1% 44,6%

Faaborg-Midtfyn

50

138

171

359

56,0%

50,0%

36,8%

Haderslev

96

209

168

473

40,6%

39,2%

34,5%

37,8%

Kerteminde

31

67

68

166

29,0%

55,2%

41,2%

44,6%

Kolding

172

389

363

924

34,3%

35,5%

30,9%

33,4%

Langeland

5

23

25

53

0,0%

73,9%

24,0%

43,4%

Middelfart

60

98

109

267

30,0%

38,8%

28,4%

32,6%

Nordfyn

36

91

65

192

30,6%

50,5%

29,2%

39,6%

Nyborg

49

92

115

256

49,0%

41,3%

36,5%

40,6%

Odense

530

1.438

1.141

3.109

42,5%

44,4%

33,5%

40,1%

Svendborg

55

268

256

579

32,7%

46,3%

37,5%

41,1%

Sønderborg

117

323

281

721

47,0%

46,1%

33,5%

41,3%

Tønder

49

120

128

297

26,5%

41,7%

32,0%

35,0%

Varde

67

185

169

421

31,3%

44,3%

40,2%

40,6%

Vejen

69

129

115

313

39,1%

45,7%

38,3%

41,5%

Vejle

193

404

404

1.001

32,6%

46,3%

28,2%

36,4%

Ærø

29

16

12

57

89,7%

0,0%

0,0%

45,6%

Aabenraa

71

209

182

462

25,4%

37,3%

35,2%

34,6%

Syddanmark Hele landet

2.136

5.246

4.572

11.954

40,1%

44,3%

33,7%

39,5%

12.104

27.234

25.563

64.901

33,4%

44,3%

33,6%

38,1%

. Tal kan ifølge sagens natur ikke forekomme, da der ikke er nogen påbegyndte.

2011 Antal påbegyndte KVU

MVU

44

84

Assens

Univ.bachelor 121

Andel påbegyndte på scienceuddannelser I alt

KVU

MVU

249

52,3%

52,4%

Univ.bachelor 33,9%

I alt 43,4%

Billund

41

66

93

200

24,4%

45,5%

28,0%

33,0%

Esbjerg

210

652

440

1.302

38,6%

44,8%

33,9%

40,1%

Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn

0

7

0

7

.

0,0%

.

0,0%

77

234

167

478

33,8%

41,9%

38,3%

39,3% 38,0%

45

137

155

337

26,7%

42,3%

37,4%

104

212

160

476

26,9%

40,1%

28,1%

33,2%

22

55

69

146

45,5%

47,3%

33,3%

40,4%

152

395

361

908

34,2%

41,8%

29,1%

35,5%

0

31

31

62

.

45,2%

38,7%

41,9%

Middelfart

52

101

109

262

34,6%

47,5%

29,4%

37,4%

Nordfyn

32

72

78

182

43,8%

51,4%

32,1%

41,8%

Haderslev Kerteminde Kolding Langeland

Nyborg

47

86

97

230

48,9%

48,8%

14,4%

34,3%

Odense

370

1.298

1.070

2.738

40,5%

45,4%

32,9%

39,8%

Svendborg

94

229

239

562

39,4%

48,9%

31,4%

39,9%

Sønderborg

93

326

251

670

28,0%

50,3%

34,7%

41,3%

Tønder

53

146

100

299

35,8%

40,4%

28,0%

35,5%

Varde

65

203

130

398

36,9%

48,8%

27,7%

39,9% 38,2%

Vejen

54

155

92

301

29,6%

47,1%

28,3%

Vejle

177

399

344

920

27,7%

46,1%

29,9%

36,5%

Ærø

36

15

0

51

77,8%

0,0%

.

54,9%

Aabenraa Syddanmark Hele landet

80

206

181

467

27,5%

46,1%

33,1%

37,9%

1.858

5.116

4.303

11.277

36,8%

45,4%

31,8%

38,8%

11.066

25.779

24.884

61.729

33,0%

46,1%

33,5%

38,7%

. Tal kan ifølge sagens natur ikke forekomme, da der ikke er nogen påbegyndte. Uddannelsesbarometer


Side 67

Tabel 4.2. Fortsat

2010 Antal påbegyndte

Assens

KVU

MVU

35

100

Univ.bachelor 98

Andel påbegyndte på scienceuddannelser I alt 233

KVU

MVU

42,9%

46,0%

Univ.bachelor 34,7%

I alt 40,8%

Billund

20

83

71

174

0,0%

36,1%

31,0%

29,9%

Esbjerg

199

635

384

1.218

38,2%

43,0%

32,6%

38,9%

Fanø

0

14

12

26

.

71,4%

0,0%

38,5%

Fredericia

73

223

161

457

35,6%

43,9%

24,8%

35,9%

Faaborg-Midtfyn

54

126

139

319

22,2%

46,0%

36,7%

37,9%

Haderslev

74

181

166

421

31,1%

38,7%

30,1%

34,0%

Kerteminde

25

53

61

139

36,0%

50,9%

41,0%

43,9%

150

338

339

827

36,7%

44,7%

22,4%

34,1%

Langeland

7

28

17

52

0,0%

0,0%

35,3%

11,5%

Middelfart

40

101

93

234

52,5%

54,5%

37,6%

47,4%

Nordfyn

31

81

63

175

32,3%

51,9%

23,8%

38,3%

Nyborg

21

89

88

198

38,1%

53,9%

20,5%

37,4%

Odense

420

1.130

1.005

2.555

37,9%

45,7%

33,5%

39,6%

Kolding

Svendborg

91

296

181

568

46,2%

60,1%

32,0%

48,9%

106

286

206

598

33,0%

52,4%

40,8%

45,0%

Tønder

57

129

111

297

12,3%

41,9%

21,6%

28,6%

Varde

83

173

143

399

38,6%

43,4%

36,4%

39,8%

Sønderborg

Vejen Vejle

47

126

140

313

48,9%

42,1%

28,6%

37,1%

189

398

340

927

30,7%

38,7%

28,2%

33,2% 30,6%

Ærø

16

16

17

49

93,8%

0,0%

0,0%

Aabenraa

72

206

144

422

36,1%

40,3%

34,0%

37,4%

1.813

4.812

3.979

10.604

37,5%

45,4%

31,3%

38,8%

10.855

23.912

23.056

57.823

31,4%

47,2%

33,0%

38,6%

Syddanmark Hele landet

. Tal kan ifølge sagens natur ikke forekomme, da der ikke er nogen påbegyndte.

Note: Tabellen viser tilgangen for sciencerettede erhvervsakademiuddannelser (korte videregående uddannelser), professionsrettede mellemlange vidergående uddannelser og universiteternes bachelor-uddannelser. Tilgangen 2012 omfatter alle påbegyndte i perioden 1/10/2011 til 30/9/2012. Sciencerettede uddannelser defineres for de korte videregående uddannelser som tekniske uddannelser (Installatør, Offshore uddannelser, Produktionsteknolog og Andre tekniske uddannelser), it-uddannelser og sundhedsuddannelser.

De sciencerettede akademiske bacheloruddannelser består af universiteternes tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsfaglige bacheloruddannelser. Tallene er hentet i UNI-C’s Databank, Elevtal: Bestand, tilgang, fuldførte og afbrudte samt fuldførelsesprocenter (EAK). Regions- og kommuneopdelingen henfører til de studerendes bopæl 1. januar forud for tilgangen.

For de professionsrettede mellemlange vidergående uddannelser defineres sciencerettede uddannelser som tekniske professionsbacheloruddannelse (inkl. akademiingeniøruddannelser) og sundhedsprofessionsbacheloruddannelser, samt øvrige tekniskeog naturvidenskabelige mellemlange vidergående uddannelser.

Region Syddanmark


Side 68

Tabel 5.1. Andelen af mænd og kvinder, der påbegynder en videregående uddannelse i 2011 og 2012, som ventes at gennemføre uddannelsen 2012

2011

Tilgang

Gennemførelsesprocent

Tilgang

Gennemførelsesprocent 64%

Mænd KVU

1.426

64%

1.172

MVU

2.096

70%

1.909

70%

Universitetsbachelor

1.870

66%

1.788

64%

Syddanmark

5.392

67%

4.869

66%

29.865

71%

28.029

70%

KVU

951

66%

840

67%

MVU

3.303

78%

3.283

77%

Universitetsbachelor

2.102

70%

2.042

67%

Hele landet Kvinder

Syddanmark

6.356

74%

6.165

73%

35.584

77%

34.141

76%

KVU

2.377

65%

2.012

65%

MVU

5.399

75%

5.192

75%

Universitetsbachelor

3.972

68%

3.830

66%

Hele landet Mænd og kvinder

Syddanmark

11.748

71%

11.034

70%

Hele landet

65.449

74%

62.170

73%

Note: Tabellen viser tilgangen og den forventede gennemførelsesprocent for erhvervsakademiuddannelser (korte videregående uddannelser), professionsrettede mellemlange videregående uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser. Tilgangen 2012 omfatter alle påbegyndte i perioden 1/10/2011 til 30/9/2012. Gennemførelsesprocenten er andelen af den årlige tilgang, der gennemfører (eller estimeres til at gennemføre) uddannelsen. F.eks. er gennemførelsesprocenten i 2012 den andel af tilgangen i 2012, der gennemfører (eller estimeres til at gennemføre). Personerne henføres ikke til bopæl, men til institutionernes beliggenhed, dvs. tilgangen i Syddanmark er tilgangen til institutioner beliggende i Syddanmark uanset bopæl. Tallene er hentet i UNI-C’s Databank, Elevtal: Bestand, tilgang, fuldførte og afbrudte samt fuldførelsesprocenter (EAK).

Uddannelsesbarometer


Side 69

Tabel 5.2. Andelen af 30-39 årige mænd og kvinder, der har gennemført en videregående uddannelse, 2012-2013 – fordelt på kommune 2013 Antal 30-39 årige

Andel med KVU

Andel med MVU

Andel med Univ.bach.

2012 Andel med kandidateksamen eller ph.d.

Andel med VU i alt

Andel med VU i alt

Mænd Assens

2.197

6,6%

8,8%

0,9%

4,6%

20,8%

Billund

1.518

4,7%

4,5%

0,1%

3,1%

12,5%

13,3%

Esbjerg

6.747

7,1%

11,5%

1,2%

6,2%

26,0%

25,8% 33,6%

Fanø

21,4%

137

7,3%

18,2%

0,0%

8,0%

33,6%

Fredericia

3.099

6,5%

9,7%

1,1%

5,6%

22,8%

23,5%

Faaborg-Midtfyn

2.721

7,1%

7,8%

0,7%

3,5%

19,0%

20,4%

Haderslev

3.064

6,1%

8,8%

0,8%

4,2%

19,9%

20,2%

Kerteminde

1.201

6,8%

9,4%

0,7%

4,4%

21,4%

20,8%

Kolding

5.664

7,9%

10,9%

1,7%

8,9%

29,4%

29,7%

Langeland

500

6,2%

5,4%

0,6%

0,8%

13,0%

12,4%

Middelfart

2.039

6,6%

11,0%

0,8%

8,6%

27,0%

26,9%

Nordfyn

1.647

6,2%

7,2%

0,5%

3,3%

17,2%

18,3%

Nyborg

1.740

6,7%

9,1%

0,8%

5,7%

22,4%

22,9%

Odense

12.552

7,6%

13,6%

3,3%

13,2%

37,6%

37,1%

Svendborg

3.060

6,9%

17,5%

1,0%

5,1%

30,5%

30,7%

Sønderborg

3.944

6,6%

10,8%

1,2%

7,5%

26,1%

26,7%

Tønder

1.817

5,4%

4,8%

0,5%

2,4%

13,2%

14,4%

Varde

2.757

6,0%

6,3%

0,8%

3,4%

16,5%

16,9%

Vejen

2.670

5,7%

6,4%

0,5%

3,4%

16,0%

16,4%

Vejle

6.887

7,9%

10,8%

1,4%

8,4%

28,5%

29,1%

235

10,6%

11,9%

0,4%

5,5%

28,5%

26,1%

3.156

6,0%

6,8%

0,9%

4,2%

17,9%

18,8%

69.352

6,9%

10,4%

1,4%

7,1%

25,8%

26,1%

350.817

6,9%

10,1%

2,4%

13,3%

32,6%

32,4%

36,0%

Ærø Aabenraa Syddanmark Hele landet Kvinder Assens

2.287

5,1%

23,0%

1,6%

6,9%

36,5%

Billund

1.468

5,2%

18,3%

1,4%

3,9%

28,7%

27,6%

Esbjerg

6.540

4,5%

28,4%

1,8%

5,6%

40,3%

40,0%

Fanø

132

6,1%

27,3%

3,0%

14,4%

50,8%

47,6%

Fredericia

3.029

5,0%

22,5%

2,3%

6,8%

36,5%

35,9%

Faaborg-Midtfyn

2.767

5,7%

22,3%

1,4%

6,4%

35,7%

35,5%

Haderslev

3.055

5,1%

25,8%

1,7%

4,6%

37,2%

37,5%

Kerteminde

1.241

4,6%

22,3%

2,3%

5,6%

34,9%

35,0%

Kolding

44,1%

5.721

6,9%

23,4%

3,0%

10,8%

44,2%

Langeland

496

2,8%

17,1%

1,2%

2,8%

24,0%

23,5%

Middelfart

2.159

6,1%

24,9%

2,0%

9,7%

42,8%

42,4%

Nordfyn

1.697

6,0%

20,8%

1,4%

4,2%

32,4%

33,1%

Nyborg

1.720

4,5%

24,2%

1,5%

7,7%

38,0%

36,9%

Odense

48,9%

12.075

4,9%

27,0%

3,8%

14,5%

50,1%

Svendborg

3.131

4,6%

29,7%

1,8%

5,8%

41,9%

41,5%

Sønderborg

3.961

4,2%

23,8%

2,2%

7,0%

37,2%

37,6%

Tønder

1.787

4,7%

20,1%

1,0%

4,2%

29,9%

28,7%

Varde

2.658

5,2%

23,7%

1,1%

4,6%

34,6%

34,2%

Vejen

2.566

5,3%

20,8%

1,6%

5,7%

33,4%

32,7%

Vejle

6.834

5,7%

26,5%

1,6%

10,0%

43,8%

43,9%

Ærø Aabenraa Syddanmark

224

3,6%

16,5%

2,2%

7,6%

29,9%

30,7%

3.178

4,7%

21,8%

1,6%

5,3%

33,4%

32,9%

68.726

5,1%

24,7%

2,2%

8,2%

40,3%

39,8%

349.217

5,5%

22,7%

2,9%

14,7%

45,8%

45,2%

Syddanmark

138.078

6,0%

17,5%

1,8%

7,7%

33,0%

32,9%

Hele landet

700.034

6,2%

16,4%

2,7%

14,0%

39,2%

38,8%

Hele landet Mænd og kvinder

Note: Tabellen viser antal personer i alderen 30-39 år, samt den andel af personerne, der som højest gennemførte uddannelse har videregående uddannelser (dvs. kort videregående uddannelse (KVU), mellemlang professionsrettet videregående uddannelse (MVU), universitetsbacheloruddannelse (Univ.bach.) eller lang videregående uddannelse (LVU).

Opgørelserne er hentet i Statistikbanken, tabel KRHFU1. Bopælen er opgjort 1. januar i statusåret. Uddannelsesoplysningerne er opdateret til og med 30. september året før statustidspunktet. Region Syddanmark


Side 70

Tabel 5.3. Andelen af mænd og kvinder, som gik ud af 9. klasse i 2010-2011, der ventes at have gennemført en videregående uddannelse 25 år senere – fordelt på kommune 2011 Andel der ventes at opnå KVU

Andel der ventes at opnå MVU (inkl. Univ.bach.)

2010

Andel der ventes at opnå LVU

Andel der ventes at opnå videreg. udd. i alt

Andel der ventes at opnå LVU

Andel der ventes at opnå videreg. udd. i alt

Mænd Assens

7%

19%

25%

51%

23%

49%

Billund

7%

24%

20%

50%

17%

46%

Esbjerg

7%

26%

23%

56%

21%

54%

Fredericia

6%

24%

24%

54%

20%

48%

Faaborg-Midtfyn

6%

19%

25%

50%

21%

47%

Haderslev

6%

25%

22%

53%

18%

47%

Kerteminde

5%

23%

25%

53%

22%

47%

Kolding

6%

22%

28%

55%

23%

50%

Langeland

3%

18%

18%

39%

14%

39%

Middelfart

6%

22%

26%

54%

20%

49%

Nordfyn

7%

22%

17%

47%

14%

44%

Nyborg

5%

20%

22%

46%

20%

46%

Odense

5%

25%

25%

55%

22%

50%

Svendborg

5%

21%

24%

50%

20%

52%

Sønderborg

6%

22%

24%

51%

22%

48%

Tønder

6%

18%

21%

45%

18%

43%

Varde

6%

24%

19%

49%

18%

49%

Vejen

6%

22%

24%

52%

20%

49%

Vejle

6%

23%

27%

56%

23%

53%

Ærø

7%

22%

17%

46%

18%

50%

Aabenraa

6%

21%

22%

50%

18%

46%

Syddanmark

6%

23%

24%

52%

21%

49%

Hele landet

6%

22%

25%

53%

23%

51%

Assens

3%

34%

29%

65%

26%

63%

Billund

4%

33%

29%

66%

25%

65%

Esbjerg

3%

40%

23%

65%

22%

62%

Fredericia

3%

36%

28%

67%

24%

60%

Faaborg-Midtfyn

4%

31%

29%

64%

22%

59%

Haderslev

5%

39%

26%

70%

24%

66%

Kvinder

Kerteminde

4%

32%

24%

60%

22%

59%

Kolding

4%

33%

30%

66%

27%

64%

Langeland

3%

35%

23%

61%

13%

53%

Middelfart

3%

38%

27%

68%

22%

61%

Nordfyn

4%

37%

25%

66%

23%

62%

Nyborg

5%

35%

30%

70%

23%

59%

Odense

3%

35%

32%

69%

28%

66%

Svendborg

4%

35%

28%

67%

27%

65%

Sønderborg

3%

41%

23%

67%

22%

66%

Tønder

4%

37%

23%

64%

21%

62%

Varde

3%

41%

25%

69%

26%

66%

Vejen

4%

37%

26%

67%

22%

62%

Vejle

4%

36%

29%

68%

25%

64%

Ærø

3%

40%

26%

69%

23%

65%

Aabenraa

4%

37%

23%

64%

22%

62%

Syddanmark

4%

36%

27%

67%

24%

63%

Hele landet

4%

34%

28%

66%

26%

64%

Mænd og kvinder Syddanmark

5%

29%

25%

59%

22%

56%

Hele landet

5%

28%

27%

59%

25%

57%

Note: Tabellen viser andelen af personer, der inden for 25 år efter 9. klasse ventes at have opnået videregående uddannelser. Forventede højeste uddannelse efter 25 år fordeles på korte videregående uddannelser (KVU), mellemlange professionsrettede videregående uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser (MVU) og kandidat- og forskeruddannelser (LVU).

Opgørelserne er hentet fra Profilmodellen, Databanken, UNI-C. Bopæl er opgjort som bopælskommune ved tilgang til 9. klasse.

Uddannelsesbarometer

Af diskretionshensyn indgår Fanø ikke i tabellen.

Der er tale om fremskrivningstal, der viser ungdomsårgangens forventede uddannelse, når uddannelsesmønstre i de gældende år hos andre (ældre elever og studerende) lægges til grund.


Side 71

Tabel 5.4. Andelen af mænd og kvinder, der påbegynder en videregående scienceuddannelse i 2010-2012, som ventes at gennemføre uddannelsen 2012 Tilgang

2011

Gennemførelsesprocent

Tilgang

2010

Gennemførelsesprocent

Tilgang

Gennemførelsesprocent

Mænd KVU

724

65%

599

65%

639

MVU

1.032

74%

963

76%

982

77%

713

65%

608

66%

504

65%

2.469

69%

2.170

70%

2.125

72%

12.984

71%

12.451

70%

11.458

71%

Universitetsbachelor Syddanmark Hele landet

68%

Kvinder KVU

208

67%

153

66%

129

73%

MVU

1.256

81%

1.243

80%

1.264

82%

Universitetsbachelor Syddanmark Hele landet

561

70%

500

73%

462

75%

2.025

77%

1.896

77%

1.855

80%

11.750

77%

11.508

77%

10.977

78%

Mænd og kvinder KVU

932

65%

752

65%

768

69%

MVU

2.288

78%

2.206

78%

2.246

80%

Universitetsbachelor

1.274

67%

1.108

69%

966

69%

Syddanmark

4.494

72%

4.066

73%

3.980

75%

24.734

74%

23.959

73%

22.435

74%

Hele landet

Note: Tabellen viser tilgangen og den forventede gennemførelsesprocent for sciencerettede erhvervsakademiuddannelser (korte videregående uddannelser), professionsrettede mellemlange videregående uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser. Tilgangen 2012 omfatter alle påbegyndte i perioden 1/10/2011 til 30/9/2012. Science defineres for de korte videregående uddannelser som tekniske uddannelser (Installatør, Offshore uddannelser, Produktionsteknolog og Andre tekniske uddannelser), it-uddannelser og sundhedsuddannelser. For de professionsrettede mellemlange videregående uddannelser defineres sciencerettede uddannelser som tekniske professionsbacheloruddannelse (inkl. akademiingeniøruddannelser) og sundhedsprofessionsbacheloruddannelser samt øvrige tekniske- og naturvidenskabelige mellemlange videregående uddannelser.

De sciencerettede akademiske bacheloruddannelser består af universiteternes tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsfaglige bacheloruddannelser. Gennemførelsesprocenten er andelen af den årlige tilgang, der gennemfører (eller estimeres til at gennemføre) uddannelsen. F.eks. er gennemførelsesprocenten i 2012 den andel af tilgangen i 2012, der gennemfører (eller estimeres til at gennemføre). Personerne henføres ikke til bopæl, men til institutionernes beliggenhed, dvs. tilgangen i Syddanmark er tilgangen til institutioner beliggende i Syddanmark uanset bopæl. Tallene er hentet i UNI-C’s Databank, Elevtal: Bestand, tilgang, fuldførte og afbrudte samt fuldførelsesprocenter (EAK).

Region Syddanmark


Side 72

Tabel 5.5. Andelen af mænd og kvinder, der ventes at gennemføre en videregående scienceuddannelse 2012 Forventet gennemført

2011 Andel science

Forventet gennemført

2010 Andel science

Forventet gennemført

Andel science

Mænd KVU

915

51%

747

52%

797

55%

MVU

1.475

52%

1.331

55%

1.340

56%

Universitetsbachelor

1.228

38%

1.150

35%

902

36%

Syddanmark

3.617

47%

3.229

47%

3.038

50%

21.081

43%

19.530

45%

18.422

44%

Hele landet Kvinder KVU

631

22%

562

18%

502

19%

MVU

2.584

39%

2.541

39%

2.444

42% 28%

Universitetsbachelor

1.476

27%

1.371

27%

1.221

Syddanmark

4.691

33%

4.473

33%

4.166

35%

27.403

33%

25.983

34%

24.929

34%

Hele landet Mænd og kvinder KVU

1.545

40%

1.309

38%

1.299

41%

MVU

4.059

44%

3.872

45%

3.784

47%

Universitetsbachelor

2.703

32%

2.521

30%

2.122

32%

Syddanmark

8.307

39%

7.702

39%

7.205

42%

48.484

38%

45.513

39%

43.351

38%

Hele landet

Note: Tabellen viser antallet, der forventes at gennemføre en videregående uddannelse samt andelen heraf, der ventes at gennemføre en videregående scienceuddannelse. Udgangspunktet er de unge, der startede på en videregående uddannelse i 2010-2012. Sciencerettede uddannelser defineres for de korte videregående uddannelser som tekniske uddannelser (Installatør, Offshore uddannelser, Produktionsteknolog og Andre tekniske uddannelser), it-uddannelser og sundhedsuddannelser. For de professionsrettede mellemlange videregående uddannelser defineres sciencerettede uddannelser som tekniske professionsbacheloruddannelse (inkl. akademiingeniøruddannelser) og sundhedsprofessionsbacheloruddannelser, samt øvrige tekniske- og naturvidenskabelige mellemlange uddannelser.

Uddannelsesbarometer

De sciencerettede akademiske bacheloruddannelser består af universiteternes tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsfaglige bacheloruddannelser. Gennemførelsesprocenten er andelen af den årlige tilgang, der gennemfører (eller estimeres til at gennemføre) uddannelsen. F.eks. er gennemførelsesprocenten i 2012 den andel af tilgangen i 2012, der gennemfører (eller estimeres til at gennemføre). Tallene er hentet i UNI-C’s Databank, Elevtal: Bestand, tilgang, fuldførte og afbrudte samt fuldførelsesprocenter (EAK). Regionsopdelingen henfører til institutionens beliggenhed. Summen af antallene summerer ikke nødvendigvis til det samlede antal på grund af afrunding.


Side 73

Tabel 6.1. De 18-29 åriges forsørgelsesgrundlag fordelt på uddannelse, 2012-2013

2013 Uden erhvervskompetencegivende uddannelse (kun grundskole eller gymnasial uddannelse) Antal 18-29årige

Antal 18-29årige

Kontanthjælp

Dagpenge

Uddannelsesstøtte

Selvforsørgende

Øvrige

Erhvervsuddannelse Antal 18-29årige

Kontanthjælp

Dagpenge

Videregående uddannelse

Uddannelsesstøtte

Selvforsørgende

Øvrige

Antal 18-29årige

Kontanthjælp

Dagpenge

Uddannelsesstøtte

Selvforsørgende

Øvrige

Assens

3.991

2.839

14%

2%

36%

41%

7%

935

4%

17%

7%

62%

10%

217

1%

11%

16%

56%

17%

Billund

3.149

2.186

10%

3%

29%

51%

7%

784

2%

10%

4%

73%

11%

179

1%

10%

6%

64%

18%

Esbjerg

10%

17.434

11.923

11%

2%

43%

39%

6%

3.620

2%

11%

12%

65%

10%

1.891

0%

9%

18%

63%

Fredericia

6.579

4.607

13%

2%

42%

38%

6%

1.434

4%

12%

12%

64%

9%

538

1%

9%

16%

61%

13%

Faaborg-Midtfyn

5.129

3.563

10%

2%

39%

42%

7%

1.236

2%

18%

7%

61%

12%

330

0%

10%

19%

58%

14%

Haderslev

7.087

5.109

13%

2%

40%

39%

6%

1.525

3%

13%

7%

68%

9%

453

1%

12%

13%

61%

13%

Kerteminde

2.339

1.632

14%

2%

38%

39%

7%

550

3%

21%

7%

55%

14%

157

2%

11%

19%

57%

11%

12.785

8.559

9%

2%

41%

43%

5%

2.653

2%

11%

10%

67%

10%

1.573

1%

9%

21%

61%

9%

3.576

2.465

10%

2%

39%

43%

6%

852

2%

11%

7%

69%

11%

259

0%

8%

16%

62%

14%

Kolding Middelfart Nordfyn

2.753

1.922

13%

3%

32%

45%

8%

676

4%

16%

5%

61%

14%

155

1%

10%

17%

61%

12%

Nyborg

3.282

2.347

10%

2%

43%

36%

9%

724

2%

15%

8%

65%

11%

211

0%

11%

13%

64%

12%

Odense

39.287

26.695

9%

1%

59%

28%

4%

5.763

3%

16%

19%

54%

8%

6.829

0%

10%

39%

44%

7%

7.449

5.426

12%

2%

49%

33%

5%

1.401

3%

17%

15%

56%

10%

622

0%

12%

20%

56%

11%

Sønderborg

9.290

6.543

11%

2%

41%

40%

6%

1.907

3%

13%

10%

62%

12%

840

1%

11%

16%

61%

12%

Tønder

4.668

3.207

12%

2%

34%

46%

7%

1.201

3%

15%

5%

66%

11%

260

0%

11%

8%

63%

18%

Svendborg

Varde

5.863

3.871

11%

2%

34%

47%

6%

1.592

3%

10%

6%

70%

11%

400

1%

9%

9%

66%

15%

Vejen

4.876

3.306

12%

2%

31%

48%

7%

1.268

2%

9%

5%

71%

12%

302

0%

9%

12%

62%

17%

Vejle

12%

13.857

9.726

9%

2%

38%

44%

7%

2.813

2%

11%

10%

67%

9%

1.318

0%

8%

17%

62%

Aabenraa

6.813

4.602

11%

2%

40%

41%

7%

1.751

3%

13%

7%

67%

11%

460

0%

12%

8%

64%

15%

Fanø, Langeland og Ærø

1.788

1.266

13%

2%

41%

39%

5%

450

2%

14%

8%

66%

9%

72

0%

10%

13%

64%

14%

Syddanmark

161.995

111.794

10%

2%

44%

38%

6%

33.135

3%

13%

11%

63%

10%

17.066

0%

10%

25%

55%

10%

Hele landet

827.352

565.616

9%

1%

45%

39%

5%

137.427

3%

12%

11%

64%

10%

124.309

0%

8%

34%

51%

7%

2012 Uden erhvervskompetencegivende uddannelse (kun grundskole eller gymnasial uddannelse) Antal 18-29årige

Antal 18-29årige

Kontanthjælp

Dagpenge

Uddannelsesstøtte

Selvforsørgende

Øvrige

Erhvervsuddannelse Antal 18-29årige

Kontanthjælp

Dagpenge

Videregående uddannelse

Ud- Selvdanfornelses- sørstøtte gende

Øvrige

Antal 18-29årige

Kontanthjælp

Dagpenge

Uddannelsesstøtte

Selvforsørgende

Øvrige

Assens

3.894

2.734

12%

2%

36%

42%

8%

938

3%

14%

4%

66%

13%

222

0%

7%

14%

61%

18%

Billund

3.090

2.072

8%

2%

29%

54%

7%

821

1%

10%

4%

74%

11%

197

1%

8%

12%

62%

17%

Esbjerg

16.936

11.591

9%

2%

42%

41%

6%

3.603

2%

10%

11%

67%

10%

1.742

0%

8%

15%

66%

11%

Fredericia

6.377

4.425

12%

2%

40%

40%

6%

1.427

4%

11%

10%

64%

11%

525

1%

6%

13%

66%

15% 14%

Faaborg-Midtfyn

5.018

3.453

10%

2%

36%

43%

9%

1.229

2%

16%

5%

64%

12%

336

0%

13%

16%

57%

Haderslev

7.001

4.966

11%

2%

41%

39%

7%

1.566

3%

14%

5%

66%

12%

469

1%

11%

13%

58%

17%

Kerteminde

2.243

1.542

12%

3%

37%

41%

8%

558

3%

19%

4%

62%

12%

143

1%

6%

15%

60%

18%

12.501

8.355

8%

2%

42%

43%

5%

2.667

2%

10%

9%

70%

10%

1.479

1%

8%

22%

59%

10%

Middelfart

Kolding

3.483

2.391

8%

3%

38%

44%

7%

829

2%

10%

5%

71%

12%

263

0%

9%

13%

62%

16%

Nordfyn

2.673

1.845

11%

2%

32%

46%

9%

681

3%

13%

5%

64%

15%

147

3%

9%

14%

64%

11%

Nyborg

3.251

2.256

11%

2%

40%

36%

10%

756

2%

15%

6%

66%

12%

239

0%

10%

12%

60%

18%

Odense

37.491

25.327

8%

1%

57%

30%

4%

5.767

3%

15%

17%

56%

9%

6.397

0%

9%

39%

45%

6%

7.358

5.340

10%

1%

49%

33%

6%

1.401

3%

17%

14%

56%

11%

617

0%

10%

20%

58%

11%

Svendborg Sønderborg

9.174

6.465

10%

2%

39%

43%

7%

1.919

3%

13%

8%

64%

12%

790

0%

8%

12%

66%

14%

Tønder

4.615

3.169

10%

2%

34%

47%

7%

1.183

2%

10%

5%

72%

11%

263

0%

8%

6%

63%

23%

Varde

5.756

3.749

10%

2%

32%

48%

7%

1.624

3%

10%

3%

71%

13%

383

1%

7%

10%

66%

16%

Vejen

4.854

3.228

9%

2%

33%

49%

7%

1.311

3%

10%

5%

70%

12%

315

0%

11%

11%

60%

17%

Vejle

13.417

9.306

9%

2%

37%

44%

8%

2.815

2%

10%

8%

70%

10%

1.296

0%

7%

13%

67%

14%

Aabenraa

6.656

4.475

10%

2%

40%

41%

6%

1.749

2%

12%

5%

68%

12%

432

1%

11%

8%

65%

15%

Fanø, Langeland og Ærø

1.819

1.278

12%

2%

38%

42%

7%

463

1%

13%

9%

68%

9%

78

3%

4%

15%

67%

12%

Syddanmark

157.607

107.967

9%

2%

43%

39%

6%

33.307

3%

12%

9%

65%

11%

16.333

0%

9%

24%

56%

11%

Hele landet

799.039

541.818

8%

1%

44%

41%

5%

138.149

2%

11%

10%

67%

10%

119.072

0%

7%

33%

52%

7%

Region Syddanmark


Side 74

Tabel 6.2. Udviklingen i forsørgelsesgrundlag for de 18-29 årige, der pr. 1/1 2010 havde modtaget a-dagpenge eller kontanthjælp i det seneste halve år – fordelt på køn Antal 18-29 årige der i min. 6 mdr. har været på kontanthjælp eller dagpenge Antal i alt

Andel på kontanthjælp

Andel på dagpenge

Status 1. januar 2011

Kontanthjælp

Dagpenge

Status 1. januar 2012

Uddannelsesstøtte

Selvforsørgende

Øvrige

Kontanthjælp

Dagpenge

Uddannelsesstøtte

Status 1. januar 2013

Selvforsørgende

Øvrige

Kontanthjælp

Dagpenge

Uddannelsesstøtte

Selvforsørgende

Øvrige

Mænd Fyn Sydvestjylland

1.098

75%

25%

52%

15%

7%

14%

12%

46%

10%

9%

19%

16%

43%

6%

11%

21%

19%

410

84%

16%

60%

7%

9%

16%

9%

53%

6%

11%

19%

12%

50%

6%

10%

19%

16% 23%

Sydøstjylland

412

82%

18%

55%

10%

7%

16%

12%

46%

6%

10%

20%

18%

41%

6%

8%

22%

Trekantsområdet

636

80%

20%

55%

10%

5%

17%

12%

42%

7%

10%

22%

18%

41%

6%

9%

23%

21%

2.556

79%

21%

55%

12%

7%

15%

11%

46%

8%

10%

20%

16%

43%

6%

10%

21%

19%

11.340

80%

20%

55%

10%

7%

18%

10%

47%

7%

9%

22%

15%

44%

6%

9%

23%

18%

1.156

90%

10%

64%

5%

12%

9%

10%

58%

4%

14%

10%

13%

55%

3%

15%

10%

16%

541

95%

5%

69%

2%

10%

11%

8%

60%

3%

13%

12%

12%

55%

3%

12%

11%

18%

Syddanmark Hele landet Kvinder Fyn Sydvestjylland Sydøstjylland

563

93%

7%

70%

2%

11%

8%

9%

58%

3%

15%

10%

15%

61%

3%

11%

8%

17%

Trekantsområdet

789

93%

7%

66%

3%

14%

9%

8%

58%

3%

16%

11%

11%

55%

3%

16%

11%

15%

3.049

92%

8%

67%

3%

12%

9%

9%

59%

3%

14%

11%

13%

56%

3%

14%

10%

16%

12.929

91%

9%

66%

4%

11%

11%

9%

57%

3%

14%

13%

13%

55%

3%

14%

12%

16%

18%

Syddanmark Hele landet Mænd og kvinder Fyn

2.254

83%

17%

58%

10%

10%

12%

11%

52%

7%

12%

14%

15%

49%

5%

13%

16%

Sydvestjylland

951

90%

10%

65%

4%

9%

13%

9%

57%

4%

12%

15%

12%

53%

4%

11%

14%

17%

Sydøstjylland

975

88%

12%

64%

6%

10%

11%

10%

53%

4%

13%

14%

16%

53%

4%

10%

14%

19%

Trekantsområdet

1.425

87%

13%

61%

6%

10%

13%

10%

51%

5%

14%

16%

14%

49%

4%

13%

16%

17%

Syddanmark

5.605

86%

14%

61%

7%

10%

12%

10%

53%

6%

12%

15%

14%

50%

4%

12%

15%

18%

24.269

86%

14%

61%

7%

9%

14%

9%

52%

5%

12%

17%

14%

50%

4%

11%

17%

17%

Hele landet

Noter til tabel 6.1 og tabel 6.2: Tabel 6.1 viser arbejdsmarkeds- og uddannelsesstatus for 18-29 årige personer fordelt på kommuner, regionen og hele landet. Af diskretionshensyn har det været nødvendigt at samle oplysningerne for Fanø, Langeland og Ærø. Tabel 6.2 viser udviklingen i arbejdsmarkedsog uddannelsesstatus januar 2010 til januar 2013 for 18-29 årige personer, der 1. januar 2010 var på kontanthjælp eller dagpenge og på dette tidspunkt havde været det uden pause i 6 måneder. Bopælen er opgjort 1. januar. Kun bosatte i Danmark er medtaget. Definitionen af de fire geografiske områder: Se noten til tabel 3.1. Oplysninger vedr. alder, køn og bopæl er hentet fra CPR-registret. Uddannelsesstatus er hentet fra registret over højest fuldført uddannelse. Til fuldført videregående uddannelse henregnes erhvervsakademi-, professionsrettet bachelor- og universitetsbacheloruddannelser. Alle arbejdsmarkedsog ydelsesoplysninger er hentet i DREAMdatabasen. Alle oplysninger er primo januar registreringer. Dagpengemodtager 111: Dgp., Fuld ledighed 112: Dgp., Ledighed (>=50 pct. i ugen) 113: Dgp., Ledighed (<50 pct. i ugen) 121: Ferieledighed fra beskæftigelse 122: Ferieledighed fra beskæftigelse (>=50 pct. i ugen) 123: Ferieledighed fra beskæftigelse (<50 pct. i ugen) 124: Ferieledighed fra ledighed 125: Ferieledighed fra ledighed (>=50 pct. i ugen) 126: Ferieledighed fra ledighed (<50 pct. i ugen) 211: Dgp., Vejledning, afklaring og opkvalificering (2010 og tidligere) Uddannelsesbarometer

212: Dgp., Vejledning 4 uger og under (2011 og frem) 213: Dgp., Vejledning over 4 uger (2011 og frem) 214: Dgp., Ordinær uddannelse (2011 og frem) 215: Dgp., Løntilskud, Privat 216: Dgp., Løntilskud, Off. 217: Dgp., Virksomhedspraktik, Privat 218: Dgp., Virksomhedspraktik, Off. 231: 6-ugers-selvvalgt uddannelse 232: 6-ugers-selvvalgt uddannelse (samtidig dagpengeledighed/aktivering) 299: Dgp. Anden aktivering Kontanthjælp 130: Arb. parat, Kontanthjælp, Passiv. 131: Arb. parat Kth., Vejl., afkl. og opkvalificering (2006 og tidligere) 132: Arb. parat Kth., Vejledning 4 uger og under (2007 og frem) 133: Arb. parat Kth., Vejledning over 4 uger (2007 og frem) 134: Arb. parat Kth., Ordinær uddannelse (2007 og frem) 135: Arb. parat Kth., Løntilskud, Privat 136: Arb. parat Kth., Løntilskud, Off. 137: Arb. parat Kth., Virksomhedspraktik, Privat 138: Arb. parat Kth., Virksomhedspraktik, Off. 730: Kontanthjælp, Passiv. 731: Kth., Vejl., afkl. og opkvalificering (2006 og tidligere) 732: Kth., Vejledning 4 uger og under (2007 og frem) 733: Kth., Vejledning over 4 uger (2007 og frem) 734: Kth., Ordinær uddannelse (2007 og frem) 735: Kth., Løntilskud, Privat 736: Kth., Løntilskud, Off. 737: Kth., Virksomhedspraktik, Privat 738: Kth., Virksomhedspraktik, Off. 740: Ledighedsydelse, Passiv.

741: Ledighedsydelse, Vejl., afkl. og opkvalificering (2006 og tidligere) 742: Ledighedsydelse, Vejledning 4 uger og under (2007 og frem) 743: Ledighedsydelse, Vejledning over 4 uger (2007 og frem) 744: Ledighedsydelse, Ordinær uddannelse (2007 og frem) 745: Ledighedsydelse, Løntilskud, Privat 746: Ledighedsydelse, Løntilskud, Off. 747: Ledighedsydelse, Virksomhedspraktik, Privat 748: Ledighedsydelse, Virksomhedspraktik, Off. Uddannelsesstøtte 413: Uddannelsesorlov 521: Voksenlærlinge 651: SU med ydelse 652: SU uden ydelse 661: VUS/SVU Øvrige 139: Særlig uddannelsesydelse 412: Orlov (sabbat og børnepasning) 511: Servicejob 522: Rotationsvikarer 611: Overgangsydelse 621: Efterløn 622: Fleksydelse 750-758: Forrevalidering 760-768: Revalidering 771-774: Fleksjob 781: Skånejob, Off. 782: Skånejob, Privat 783: Førtidspension 784: Ressourceforløb 881: Barseldagpenge 890-899: Sygedagpenge 997: Ikke bosiddende i Danmark 998: Folkepension 999: Død


Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udvik-

Planen har 4 Regionale initiativer: Viden,

lingsplan i Syddanmark, og Det Gode Liv som vækst-

Uddannelse, Infrastruktur & Mobilitet, Klima.

skaber er temaet for den Regionale Udviklingsplan. Uddannelsesinitiativet skal hæve det generelle udDet Gode Liv skabes både af det enkelte menneske og af

dannelsesniveau i Syddanmark, så fremtidens arbejds-

omgivelserne. Den Regionale Udviklingsplan skal være

styrke kan matche erhvervslivets stigende efterspørg-

med til at skabe sammenhæng og udviklingsmulighe-

sel efter kvalificeret arbejdskraft.

der i omgivelserne. Rammerne for et godt og sundt liv med adgang til job, boliger, servicetilbud, uddannelse,

Planen har desuden 4 Områdeinitiativer med

kultur og fritidstilbud i både by- og landdistrikter skal

særlig indsats for: Sydvestjylland, Sønderjylland,

tiltrække nye borgere samt inspirere og skabe mulig-

Trekantområdet og Fyn.

heder for de mennesker, der bor i Syddanmark, og som skal skabe væksten i Syddanmark nu og i fremtiden.


2599 Mediegruppen

Vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om Syddansk Uddannelsesaftale, kan du gå ind på hjemmesiderne: www.regionsyddanmark.dk/ udvikling eller

ale.dk uddannelsesaft www.syddansk

Aftalens parter • Region Syddanmark • Kommunerne i Syddanmark • Ungdommens Uddannelsesvejledning • Produktionsskolerne • Landbrugsskolerne • De frie kostskoler • SOSU- skolerne • Handelsskolerne • Gymnasierne • VUC’erne • De tekniske skoler • Erhvervsakademierne • Professionshøjskolerne • Syddansk Universitet • Studievalg Sydjylland og Fyn • DI – Organisation for erhvervslivet • Dansk Erhverv • Dansk Byggeri • DS Håndværk & Industri Desuden bakker Undervisningsministeriet op om Syddansk Uddannelsesaftale

Februar 2014

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle T. 7663 1000

Effektmodel 2013  
Effektmodel 2013  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/effektmodel_2013.pdf