Page 1

Område: Afdeling: Journal nr.: Dato: Udarbejdet af: E-mail: Telefon:

Regional Udvikling Sekretariat for Regional Udvikling 13/2446 13. juni 2013 Christian Brincker Nordbek christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk 76631902

Dagsorden – Styregruppemøde for Syddansk Uddannelsesaftale Tidspunkt: 20. juni 2013 kl. 14.00 – 16.30 Sted: Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 5. Deltagere: Christian Lorens Hansen, Vibeke Byriel Kinch, Bent Stokholm, Henrik Larsen, Marianne Keldorff, Annette Schmidt, Niels Conradsen, Caroline Høegh-Guldberg, Peter Wagner, Hanne Birgitte Nylev, Kjeld Petersen, Peter Præstgaard, Mogens Kragh Andersen, Mette Andersen, Lisbeth Simonsen, Hans Jørgen Mortensen, Jesper Vildbrad, Jeppe Carlsen, Finn Sørensen og Mikkel Hemmingsen Sekretariatet: Anita Bisgaard, Christian Brincker Nordbek og Stine Haubro Falk Afbud:

Dagsorden Dagsorden ............................................................................................................................................... 1 1. Godkendelse af referat fra mødet den 7. februar 2013 .................................................................. 2 2. Beskæftigelsesregionen som partner i Syddansk Uddannelsesaftale ........................................... 2 3. Handlingsplan 2014-15. .................................................................................................................. 3 4. Temaer for uddannelsespuljen 2014 .............................................................................................. 4 5. Konference om Syddansk Uddannelsesaftale................................................................................ 5 6. Arbejdsgruppen vedr. mistrivsel ..................................................................................................... 5 7. Orientering om indkomne ansøgninger til uddannelsespuljen ....................................................... 7 8. Kommunikationsoversigt................................................................................................................. 8 9. Evt. .................................................................................................................................................. 9


Beslutnings- og diskussionspunkter:

1. Godkendelse af referat fra mødet den 7. februar 2013 Sagsfremstilling Styregruppen skal godkende referatet fra seneste møde den 7. februar 2013. Indstilling Det indstilles, •

at styregruppen godkender referatet fra mødet den 7. februar 2013.

Bilag Bilag 1 – Referat fra mødet i styregruppen den 7. februar 2013.

2. Beskæftigelsesregionen som partner i Syddansk Uddannelsesaftale Sagsfremstilling Beskæftigelsesregionen har henvendt sig til sekretariatet i Region Syddanmark, da de ser en række mulige synergier mellem det arbejde der sker i regi af Syddansk Uddannelsesaftale, og de mål som Beskæftigelsesregionen arbejder ud fra. De vil derfor gerne indgå i Syddansk Uddannelsesaftale. Der er i Danmark fire Beskæftigelsesregioner under Arbejdsmarkedsstyrelsen. De fire beskæftigelsesregioner har til opgave at følge op på resultaterne af jobcentrenes indsats samt understøtte jobcentrene i at opnå gode resultater. Beskæftigelsesregionerne udarbejder derfor nøgletal, analyser m.m. om jobcentrenes resultater. Herudover gennemfører beskæftigelsesregionerne analyser af de regionale arbejdsmarkeder samt overvåger udviklingen i ledighed. Beskæftigelsesregionen og det regionale beskæftigelsesråd indgår hvert år kontrakt med beskæftigelsesministeren om de mål og resultater, der skal nås der kommende år. Kontrakten med ministeren kan suppleres med regionale fokusområder og handlingsplaner. En af de regionale indsatsområder er “Brobygning til Uddannelse” ift. den nationale 95 % målsætning. Målet med udviklingsprojektet ”Brobygning til uddannelse” er, at unge i målgruppen rustes til at kunne påbegynde og gennemføre et grundforløb i en erhvervsuddannelse samt efterfølgende opnå en praktikplads, der gør det muligt at komme videre i et hovedforløb. Desuden er der et regionalt initiativ ift. unge og ungdomsarbejdsløshed, hvor det bl.a. skal sikres at unge under 30 uden uddannelse starter på en ungdomsuddannelse. Beskæftigelsesregionen laver en række analyser for at kunne understøtte de regionale indsatsområder. Sekretariatet vurderer derfor, at det vil være relevant at Beskæftigelsesregionen fremadrettet deltager i Syddansk Uddannelsesaftale. På mødet vil kontorchef i Beskæftigelsesregion Syddanmark Peter Graversen holde et kort oplæg om Beskæftigelsesregionens arbejde ift. de unge og uddannelse. Indstilling

Side 2 af 9


Det indstilles, •

at styregruppen godkender, at Beskæftigelsesregion Syddanmark indgår i styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale.

3. Handlingsplan 2014-15. Sagsfremstilling Da den nuværende handlingsplan udløber med udgangen af 2013, skal der udarbejdes en ny handlingsplanen for 2014-15. Den nuværende handlingsplan er fælles for Syddansk Uddannelsesaftale og regionsrådet. Med handlingsplanen for 2012-13 fokuseredes indsatsen ind på de seks overordnede udfordringer, ud fra ønsket om at indsatsen skal tage udgangspunkt i de udfordringer, hvor en indsats vil have størst effekt på målsætningerne. Styregruppen drøftede på sit seneste møde den 7. februar 2013 de fire væsentlige udfordringer, som Effektmodellen 2012 peger på i forhold til de tre strategiske målsætninger. Styregruppen besluttede at anbefale regionsrådet, at de udfordringer, der skal adresseres i næste handlingsplan 2014-15 fokuseres ind på to af de fire udfordringer. Det drejer sig om følgende to udfordringer: -

Børn og unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse For få mænd gennemfører en videregående uddannelse

Næste skridt i udarbejdelsen af handlingsplanen er at fastlægge konkrete indsatsområder inden for hver af de to udfordringer. Indsatsområder Der foreslås følgende indsatsområder for hver af de to overordnede udfordringer: Børn og unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse - Styrke børn og unges faglige forudsætninger Udvikle tilbud og indsatser til de unge, så de unges faglige forudsætninger er styrker når de forlader grundskolen og påbegynder en ungdomsuddannelse – særligt med fokus på drengene - Øge interessen og styrke de unges faglighed inden for Science i grundskolen Udvikling af initiativer, der skal sikre en øget faglighed og interesse for naturfagene i overgangen til ungdomsuddannelse For få mænd gennemfører en videregående uddannelse - EUD-vejen til videregående uddannelse Udbrede EUD-vejen til de videregående uddannelser for at fremme overgang til videre uddannelse - Øge antallet der påbegynder en videregående uddannelse efter studentereksamen En indsats, der skal sikre, at særligt drengene anvender deres studentereksamen til at tage en videregående uddannelse Fyrtårnsinitiativer Det forslås, at der i lighed med nuværende handlingsplan, sættes fokus på en række fyrtårnsinitiativer, som Styregruppen vil have særligt fokus på i 2014 og 2015. Der foreslås følgende tre fyrtårnsinitiativer:

Side 3 af 9


-

-

Udbredelse af eksisterende projekter Der er allerede udviklet en række initiativer og tiltag, som hvis de udbredes til flere aktører i regionen vil kunne give øget effekt. Faglighed De unges faglige forudsætninger skal styrkes i hele uddannelseskæden. EUD En styrkelse af erhvervsuddannelserne så flere søger disse uddannelser efter grundskolen.

Særlige indsatser Det foreslås, at Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale får mulighed for at iværksætte særlige indsatser inden for områder, hvor der opstår specielle udfordringer eller potentialer. - Mistrivsel Styregruppen har allerede igangsat en særlige indsats for unge med mistrivsel – denne indsats videreføres med henblik på, i samarbejde med kommunerne at udvikle og implementere strategier for, hvordan unge med mistrivsel sikres bedst mulig støtte. - Tysk En særlig indsats for at sikre, at de unge får kendskab til de muligheder det giver at indarbejde tysk, som en del af en karrierevej. Sekretariatet vil på mødet gennemgå udkastet til handlingsplan, som baggrund for styregruppens drøftelse. På Styregruppens kommende møde i oktober 2013 vil Styregruppen blive forelagt en endelig handlingsplan til godkendelse, som herefter forelægges regionsrådet til behandling og politisk godkendelse. Den endelige handlingsplan vil også indeholde effektmål for hvert af indsatsområderne. Effektmål, der vil kunne måles på via effektmodellen. Indstilling Det indstilles, •

At styregruppen drøfter, udkast til handlingsplan 2014-15, herunder godkender styregruppens forslag til indsatsområder for hver af de to overordnede udfordringer, fyrtårnsinitiativer og særlige indsatser.

Bilag Bilag 3 – Udkast til handlingsplan 2014-15.

4. Temaer for uddannelsespuljen 2014 Sagsfremstilling Det foreslås, at styregruppen, i lighed med sidste år, allerede nu drøfter styregruppens anbefaling til regionsrådet ift. regionsrådets fastlæggelse af temaer for uddannelsespuljen i 2014. Det vil give mulige ansøgere bedre tid til at udarbejde en god ansøgning, hvis tema og ansøgningsfrist er kendt tidligst muligt i processen. Temaerne skal ligge inden for regionsrådets og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2014-15, som fortsat jf. dagsordenspunktet ovenfor er under udarbejdelse. Styregruppen vedtog på seneste møde, hvilke to overordnede udfordringer, som anbefales at være omdrejningspunktet for indsatserne de kommende to år.

Side 4 af 9


Det indstilles, at styregruppen anbefaler regionsrådet at fastsætte følgende temaer og ansøgningsfrister for uddannelsespuljen 2014. 1. Ansøgningsfrist 17. januar 2014 med følgende temaer: a. Tema: Styrke de unges færdigheder i dansk og matematik. b. Tema: Flere unge med mistrivsel fastholdes i uddannelse. 2. Ansøgningsfrist fredag den 30. maj 2014 med følgende tema(er) a. Tema: Fremme antallet af særligt drenge på EUX og EUD uddannelserne i regionen. b. Tema: Sikre at de unge får kendskab til de muligheder det giver at indarbejde tysk, som en del af en karrierevej. Indstilling Det indstilles, •

At styregruppen drøfter og beslutter, hvilke temaer og ansøgningsfrister man vil anbefale regionsrådet at vedtage for uddannelsespuljen 2014.

5. Konference om Syddansk Uddannelsesaftale Sagsfremstilling Der blev afholdt en midtvejskonference for Syddansk Uddannelsesaftale i december 2011. I forlængelse heraf, blev det besluttet, at der afholdes en konference i 2013 i forbindelse med at den foreløbige 4 årige periode for Syddansk Uddannelsesaftale udløber. Konferencen afholdes mandag den 9. september 2013 på Koldinghus i Kolding fra kl. 10.00 (kaffe og brød fra kl. 9.30). Konferencen vil både give mulighed for at drøfte resultaterne af Syddansk Uddannelsesaftale og for at fremlægge planerne for de kommende år, sådan som de kommer til udtryk i udkast til handlingsplan 2014-2015. Der vil i lighed med seneste konference være mulighed for at give Syddansk Uddannelsesaftale karakter. Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini har sagt ja til at deltage på konferencen fra kl. 10.00 til 11.00 med et indlæg om regeringens fokus og initiativer, herunder hvordan de kan spille sammen med regionale initiativer. Foreløbigt program for konferencen er vedlagt som bilag. Indstilling Det indstilles, •

At styregruppen drøfter konferencen, herunder særligt ift. input til paneldebat mv.

Bilag Bilag 5 – program for konferencen mandag den 9. september 2013.

6. Arbejdsgruppen vedr. mistrivsel

Side 5 af 9


Sagsfremstilling I gruppen af syddanske unge, der ikke fortsætter på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen eller falder fra en ungdomsuddannelse inden for det første år, angiver ca. 25 pct. personlige problemer som den væsentligste årsag. Det svarer til, at ca. 880 unge ud af en ungdomsårgang ikke får en ungdomsuddannelse grundet mistrivsel. Derfor anbefalede styregruppen tilbage i juni 2012, at der blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle komme med konkrete forslag til indsatser omhandlende unge med mistrivsel der kan iværksættes hurtigt, og som vil have en markant effekt på gennemførselsprocenten på en ungdomsuddannelse. Arbejdsgruppen havde i løbet af efteråret 2012 en møderække, hvor der blev udarbejdet et notat indeholdende en række anbefalinger til indsatser og initiativer målrettet unge med mistrivsel. Sideløbende med arbejdsgruppens arbejde udarbejdede CABI en analyse af udfordringerne i forhold til at støtte unge, der mistrives eller er på vej ud i mistrivsel På det mødet i styregruppen den 9. oktober 2012 blev styregruppen præsenteret for arbejdsgruppens anbefalinger ift. de sårbare unge samt resultaterne af CABI’s analyse af unge med mistrivsel. Arbejdsgruppens anbefalinger vedrørte: Etablering af Facebookgrupper Etablering af tænketank (trivselsråd) på uddannelsesinstitutioner Relationsprojekt – udvikling af lærer-elev-relationer Derudover anbefalede arbejdsgruppen, at alle uddannelsesinstitutioner implementerer en beredskabsplan og aktivt tager stilling til, hvordan hvert enkelt element i planen håndteres lokalt. Projekt ”Professionelle relationer Rykker” I forlængelse af arbejdsgruppens anbefalinger har en række af parterne i Syddansk Uddannelsesaftale taget dele af arbejdsgruppens anbefalinger til sig, og har på den baggrund udarbejdet en ansøgning til regionsrådets uddannelsespulje under titlen ”Professionelle relationer Rykker”. Regionsrådet besluttede på mødet 29. april 2013 at støtte projektet med godt 5,1 mio. kr. fra uddannelsespuljen. Projektet vil målrettet arbejde på at forbedre lærer-elev-relationerne på de syddanske ungdomsuddannelser. Skoler fra hele regionen er gået sammen om projektet. Projektet vil bl.a. udvikle en ”kogebog” med opskrifter på den professionelle lærer/elev relation, og udarbejde en beredskabsplan for, hvordan man kan støtte sårbare unge på regionens uddannelsesinstitutioner. Det videre arbejde I forbindelse med regionsrådets budgetaftale for 2013 ønskedes det fra politisk side i Region Syddanmark at medvirke til at flere psykisk sårbare unge fuldfører en ungdomsuddannelse og får adgang til arbejdsmarkedet. Der er derfor afsat 4 mio. kr. årligt på psykiatriområdet til projektudvikling omkring psykisk sårbare på arbejdsmarkedet i perioden 2013-2015. I forlængelse heraf ansættes en projektleder til at varetage opgaven som tovholder i forhold til at planlægge og koordinere indsatsen over for unge med mistrivsel. Projektlederen starter efter sommerferien og ansættes i psykiatristaben. Arbejdsgruppen er siden det seneste møde i styregruppen den 7. februar 2013 blevet suppleret med flere repræsentanter fra praksissektoren. Der har ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen, idet sekretariatet vurderede, at det var mest hensigtsmæssigt at afvente afklaringen omkring ansættelse af en evt. projektleder inden gruppen blev indkaldt.

Side 6 af 9


Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale har i forbindelse med handlingsplanen for 2014-15 mulighed for at iværksætte særlige indsatser inden for områder, hvor der opstår specielle særlige udfordringer eller særlige potentialer. Det anbefales derfor, at indsatsen over for unge med mistrivsel videreføres med henblik på, i samarbejde med kommunerne, at udvikle og implementere strategier for, hvordan unge med mistrivsel sikres bedst mulig støtte. Konkret foreslås det således at anmode arbejdsgruppen om følgende: • At udarbejde forslag til strategi for indsatsen målrettet de sårbare unge, herunder at strategien skal kunne omsættes til konkrete handlinger som parterne bag Syddansk Uddannelsesaftale kan implementere • At komme med konkrete forslag, på baggrund af eksisterende erfaringer med, hvad der virker af de mange tiltag, der allerede er i gang rundt i regionen. Sekretariatet arbejder i øjeblikket i samarbejde med psykiatri på at få den fremadrettede organisering af indsatsen på plads. Der lægges i den fremadrettede organisering op til, at arbejdet med indsatsen over for unge med mistrivsel forankres hos projektlederen i tæt samspil med arbejdsgruppen. Indstilling Det indstilles, • At styregruppen drøfter og godkender forslaget til proces for det videre arbejde med den særlige indsats over for unge med mistrivsel

Orienteringspunkter:

7. Orientering om indkomne ansøgninger til uddannelsespuljen Sagsfremstilling Der var ansøgningsfrist til regionsrådets uddannelsespulje den 1. juni 2013 inden for temaerne: -

Science – de unges kompetencer inden for natur, teknik og sundhed skal fremmes i hele uddannelsessystemet fra folkeskolen til de videregående uddannelser 50% af drengene skal tage en videregående uddannelse, med særlig fokus på EUD-vejen

Der er indkommet i alt 10 ansøgninger, der søger om i alt 22,2 kr. Ansøgningerne forventes behandlet på mødet i regionsrådet den 23. september 2013. Der er vedlagt en oversigt over de indkomne ansøgninger. Indstilling Det indstilles, •

at styregruppen tager punktet til orientering.

Bilag Bilag 7 – Oversigt over indkomne ansøgninger til regionsrådets uddannelsespulje den 1. juni 2013.

Side 7 af 9


8. Kommunikationsoversigt Sagsfremstilling I bilaget ses hvor mange gange Syddansk Uddannelsesaftale har været nævnt i trykte medier og online eller i radioen fra medio januar 2013 til medio juni 2013 samt antal besøgende på hjemmesiden. I perioden den 1. januar 2013 til den 1. juni 2013 har medierne bragt nedenstående omtale af Syddansk uddannelsesaftale. Omtalen er fordelt på trykte medier, online medier, TV og radio. Dato 12. januar

Historie Morgenmad og morfar hjælper unge til uddannelse Direkte busser skal hjælpe elever

Medie VAF, Fredericia Dagblad, Horsens Folkeblad Fyens Stiftstidende

1. februar

Kvinderne fører overalt i uddannelsesverden

14. februar

Syddanmark vil hjælpe ordblinde

26. marts

Syddanske gymnasier er populære som aldrig før

26. april

Uddannelse til alle unge – også i yderområder Stærke lærere hjælper sårbare unge Klasser dystede på vand og strøm – Young Energy Quest

Dr.dk, Sønderborg Ugeavis, TV Syd, dknyt.dk, Lokaljournalen Otterup, dinby.dk, Flensborg Avis, TV2 Fyn, Newspaq, Radio Mojn, JV P4 Syd, dr.dk, Fyns Amts Avis, Newspaq, Radio VLR, TV Fyn, Newspaq, Radio VLR, Midtjysk Ugeavis, Flensborg Avis, Jydske Vestkysten, TV Syd, Kolding Ugeavis Indlæg fra Lasse Krull, Karsten Uno og Preben Jensen i Jydske Vestkysten FredericiaAvisen.dk, dr.dk, Newspaq, Radio VLR Budstikken Vejle, lokalavisen.dk, Vejle Amts Folkeblad, Nordjyske Stiftstidende, vafo.dk, dr.dk, Flensborg Avis, Vejle Amts Folkeblad, fredericiaavisen.dk, Elbo Bladet, Newspaq, Radio VLR, Budstikken Fredericia-Middelfart

21.januar

6. maj 27. maj

3. juni

Uddannelsesniveauet tager et hop i Syddanmark

Nyhedsbrev Der er nu 777 tilmeldte til nyhedsbrevet for Syddansk Uddannelsesaftale. I juni 2012 var tallet 749. Hjemmesiden Besøgstallene på hjemmesiden fra 1. januar – 1- juni 2013 kan ses i tabellen nedenfor.

Unikke besøgende

Jan 416

Feb 409

Mar 314

April 315

Maj 244

Indstilling

Side 8 af 9


Det indstilles, •

at styregruppen tager orienteringen til efterretning

9. Evt.

Side 9 af 9

Dagsorden_til_mødet_i_styregruppen_den_20._juni_2013  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Indhold/Styregruppen/Dagsorden-referater/Dagsorden_til_mødet_i_styregruppen_den_20._jun...