Page 1

Område: Afdeling: Journal nr.: Dato: Udarbejdet af: E-mail: Telefon:

Regional Udvikling Erhvervsudvikling og Udviklingsområder 10/840 7. maj 2010 Merete Woltmann Merete.Woltmann@regionsyddanmark.dk 76631038

Dagsorden Tidspunkt: 17. maj 2010 kl. 14 – 16.00 Sted: Regionshuset Deltagere: Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale, Anna Marie Rasmussen, Merete Woltmann

1) Velkomst og præsentation bordet rundt 2) Landbrugsskolerne har indgået delaftale – Kjeld Block Jacobsen, Kjærgaard Landbrugsskole, har underskrevet Syddansk Uddannelsesaftale på vegne af alle landbrugsskolerne. Udkast til delaftale er udarbejdet af landbrugsskolerne, men har ikke været i høring blandt øvrige aktører før nu. Indstilling: 

at styregruppen drøfter og godkender delaftalen for landbrugsskolerne

Bilag: Udkast til delaftale for landbrugsskolerne 3) Effektmodel – Et udkast til effektmodel er udviklet. Formålet med effektmodellen er at skabe et fælles billede af de ”værktøjer”, der kan anvendes til at skabe udvikling hos aktørerne ift. at nå 95% målet. Modellen indeholder målbare indikatorer, som aktørerne kan anvende til systematisk opfølgning på fremdriften mod målet. Indstilling: 

at styregruppen drøfter og godkender effektmodellens værktøjer og indikatorer som et fælles redskab for aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftaleat styregruppen orienteres om at effektmodellen af Region Syddanmark anvendes som det fremtidige værktøj til effektvurdering af ansøgninger til uddannelsespuljenat alle aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale opfordres til at anvende effektmodellen som det fremtidige værktøj til effektvurdering af de tiltag, aktørerne hver især iværksætter i forhold til 95 % målsætningenat styregruppen opfordrer til, at aktørerne bidrager med data til en årlig nulpunktsanalyse og efterfølgende årlige opfølgninger, som beskrevet i effektmodellen (hvor det ikke er muligt at indhente centrale data) og stiller sig til rådighed for sekretariatets videre arbejde med at udvikle modellen


Bilag: Udkast til effektmodellen. 4) Kortlægning – et udbud om kortlægning af projekter og tiltag i forhold til 95% målsætningen samt forskning på området har været sendt i udbud. Fem tilbud er indkommet, og regionen har indgået kontrakt med Schultz Information, der i samarbejde med SDU og Studievalg København vurderes til at have givet det bedste tilbud. Kortlægningen skal resultere i en database på internettet. Der er ved at blive nedsat en styregruppe for kortlægningsprojektet, hvortil en repræsentant for styregruppen fra Syddansk Uddannelsesaftale ønskes udpeget. Indstilling: 

at styregruppen drøfter, hvordan vi kan sikre, at databasen bliver et brugbart værktøj for aktører der vil projektudvikle nytat styregruppen vælger repræsentant til deltagelse i styregruppen for kortlægningsopgaven

Bilag: Udbuddet fra Region Syddanmark 5) Projektudvikling – To projektgrupper med repræsentanter for alle aktører i Syddansk Uddannelsesaftale har holdt fire heldagsmøder hver. Resulteret af arbejdet er, at der nu foreligger to udkast til ansøgninger. På www.syddanskuddannelsesaftale.dk ses kommissorier, deltagere og løbende udkast og ideer. Alle interesserede aktører inviteres til at deltage i informations- og planlægningsmøde om de kommende projekter tirsdag den 8. juni i Regionshuset i Vejle. Indstilling: 

at styregruppen drøfter og vurderer udkastene til ansøgninger i forhold til om de endelige projekter er tilstrækkelige til at indfri visionerne for projektgrupperne og i forhold til at understøtte delaftalerne i Syddansk Uddannelsesaftale

Bilag: Udkast til 2 ansøgninger: ”Anvendelsesorienteret undervisning” samt ”Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet”. 6) Elektronisk nyhedsbrev og hjemmesiden – formålet med nyhedsbrev og hjemmeside er at sikre en synlig forankring og ejerskab hos alle aktører samt sikre en platform for vidensdeling. Hjemmesiden er etableret og det første nyhedsbrev er klar til udsendelse efter styregruppemødet. Nyhedsbrevet vil blive sendt til alle aktører samt til de faglige lærerforeninger. Indstilling: 

at målgruppen for nyhedsbrevet drøftes, og at styregruppen giver input til øvrige interessenter, det er relevant at sende nyhedsbrevet til, således at forankring og ejerskab sikresat styregruppen orienteres om, at sekretariatet er ved at udarbejde en samlet kommunikationsplan for, hvordan vi når ud til alle aktører med resultaterne af kortlægning, projektudvikling, effektmodellen m.v.

Side 2 af 3


Bilag: Elektronisk nyhedsbrev sendes om muligt inden mødet til styregruppen. Se i øvrigt www.syddanskuddannelsesaftale.dk 7) Orientering i øvrigt 

Science Region – Region Syddanmark ønsker at blive en modelregion inden for science,som skal kunne skaleres til nationalt niveau. Formålet er at sikre, at der på sigt er en tilstrækkelig veluddannet arbejdsstyrke indenfor natur, teknik og sundhed. Region Syddanmark vil samarbejde med Dansk Naturvidenskabs Formidling og det Nationale Center for natur, teknik og sundhed om udviklingen af initiativet.Satspulje projekt – et samarbejdsprojekt i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommune om fastholdelse på ungdomsuddannelserne er under udvikling, og har en lang række aktører involveret.Øvrigt til orientering?

Indstilling: 

Til orientering

8) Evt. 

Næste møde 14. oktober kl. 14 – 16

Side 3 af 3

Dagsorden_maj2010  
Dagsorden_maj2010  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Indhold/Styregruppen/Dagsorden-referater/Dagsorden_maj2010.pdf