Page 1

Bilag til mødet i styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale mandag den 7. oktober 2013 Bilag 1 – Referat fra mødet i styregruppen den 20. juni 2013................................................................. 2 Bilag 2a – Udkast til nyt kommissorium for Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale ............... 11 Bilag 2b – Nuværende kommissorium for ............................................................................................. 13 Bilag 6a – Udkast Projektplan for ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelsen” ................. 16 Bilag 6b – Udkast til Kommissorium for styregruppen for unge med mistrivsel .................................... 27 Bilag 6c Udkast til Kommissorium for arbejdsgruppen for unge med mistrivsel ................................... 31 Bilag 11 - kommunikationsoversigt........................................................................................................ 36


Bilag 1 – Referat fra mødet i styregruppen den 20. juni 2013 Refererat – Styregruppemøde for Syddansk Uddannelsesaftale Tidspunkt: 20. juni 2013 kl. 14.00 – 16.30 Sted: Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 5. Deltagere: Vibeke Byriel Kinch, Marianne Keldorff, Peter Wagner, Hanne Birgitte Nylev, Peter Præstgaard, Mogens Kragh Andersen, Mette Andersen, Lisbeth Simonsen, Hans Jørgen Mortensen, Jesper Vildbrad, Jeppe Carlsen, Finn Sørensen, Karen Maigaard og Kjeld Bloch Jacobsen Sekretariatet: Anita Bisgaard, Christian Brincker Nordbek og Stine Haubro Falk Fraværende: Annette Schmidt, Henrik Larsen, Niels Milling, Kjeld Petersen, Christian Lorens Hansen, Bent Stokholm, Hans-Jørgen Mortensen, Mikkel Hemmingsen og Niels Conradsen

Dagsorden Dagsorden ............................................................................................................................................... 2 1. Godkendelse af referat fra mødet den 7. februar 2013 .................................................................. 3 2. Beskæftigelsesregionen som partner i Syddansk Uddannelsesaftale ........................................... 3 3. Handlingsplan 2014-15. .................................................................................................................. 4 4. Temaer for uddannelsespuljen 2014 .............................................................................................. 5 5. Konference om Syddansk Uddannelsesaftale................................................................................ 6 6. Arbejdsgruppen vedr. mistrivsel ..................................................................................................... 7 7. Orientering om indkomne ansøgninger til uddannelsespuljen ....................................................... 8 8. Kommunikationsoversigt................................................................................................................. 9 9. Evt. ................................................................................................................................................ 10


Beslutnings- og diskussionspunkter:

Godkendelse af referat fra mødet den 7. februar 2013 Sagsfremstilling Styregruppen skal godkende referatet fra seneste møde den 7. februar 2013. Indstilling Det indstilles, •

at styregruppen godkender referatet fra mødet den 7. februar 2013.

Bilag Bilag 1 – Referat fra mødet i styregruppen den 7. februar 2013. Beslutning: Styregruppen godkendte referatet uden bemærkninger.

Beskæftigelsesregionen som partner i Syddansk Uddannelsesaftale Sagsfremstilling Beskæftigelsesregionen har henvendt sig til sekretariatet i Region Syddanmark, da de ser en række mulige synergier mellem det arbejde der sker i regi af Syddansk Uddannelsesaftale, og de mål som Beskæftigelsesregionen arbejder ud fra. De vil derfor gerne indgå i Syddansk Uddannelsesaftale. Der er i Danmark fire Beskæftigelsesregioner under Arbejdsmarkedsstyrelsen. De fire beskæftigelsesregioner har til opgave at følge op på resultaterne af jobcentrenes indsats samt understøtte jobcentrene i at opnå gode resultater. Beskæftigelsesregionerne udarbejder derfor nøgletal, analyser m.m. om jobcentrenes resultater. Herudover gennemfører beskæftigelsesregionerne analyser af de regionale arbejdsmarkeder samt overvåger udviklingen i ledighed. Beskæftigelsesregionen og det regionale beskæftigelsesråd indgår hvert år kontrakt med beskæftigelsesministeren om de mål og resultater, der skal nås der kommende år. Kontrakten med ministeren kan suppleres med regionale fokusområder og handlingsplaner. En af de regionale indsatsområder er “Brobygning til Uddannelse” ift. den nationale 95 % målsætning. Målet med udviklingsprojektet ”Brobygning til uddannelse” er, at unge i målgruppen rustes til at kunne påbegynde og gennemføre et grundforløb i en erhvervsuddannelse samt efterfølgende opnå en praktikplads, der gør det muligt at komme videre i et hovedforløb. Desuden er der et regionalt initiativ ift. unge og ungdomsarbejdsløshed, hvor det bl.a. skal sikres at unge under 30 uden uddannelse starter på en ungdomsuddannelse. Beskæftigelsesregionen laver en række analyser for at kunne understøtte de regionale indsatsområder. Sekretariatet vurderer derfor, at det vil være relevant at Beskæftigelsesregionen fremadrettet deltager i Syddansk Uddannelsesaftale. På mødet vil kontorchef i Beskæftigelsesregion Syddanmark Peter Graversen holde et kort oplæg om Beskæftigelsesregionens arbejde ift. de unge og uddannelse. Indstilling Det indstilles, •

at styregruppen godkender, at Beskæftigelsesregion Syddanmark indgår i styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale.


Beslutning: Styregruppen godkendte, at Beskæftigelsesregion Syddanmark indgår i styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale.

Handlingsplan 2014-15. Sagsfremstilling Da den nuværende handlingsplan udløber med udgangen af 2013, skal der udarbejdes en ny handlingsplanen for 2014-15. Den nuværende handlingsplan er fælles for Syddansk Uddannelsesaftale og regionsrådet. Med handlingsplanen for 2012-13 fokuseredes indsatsen ind på de seks overordnede udfordringer, ud fra ønsket om at indsatsen skal tage udgangspunkt i de udfordringer, hvor en indsats vil have størst effekt på målsætningerne. Styregruppen drøftede på sit seneste møde den 7. februar 2013 de fire væsentlige udfordringer, som Effektmodellen 2012 peger på i forhold til de tre strategiske målsætninger. Styregruppen besluttede at anbefale regionsrådet, at de udfordringer, der skal adresseres i næste handlingsplan 2014-15 fokuseres ind på to af de fire udfordringer. Det drejer sig om følgende to udfordringer: Børn og unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse For få mænd gennemfører en videregående uddannelse Næste skridt i udarbejdelsen af handlingsplanen er at fastlægge konkrete indsatsområder inden for hver af de to udfordringer. Indsatsområder Der foreslås følgende indsatsområder for hver af de to overordnede udfordringer: Børn og unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse - Styrke børn og unges faglige forudsætninger Udvikle tilbud og indsatser til de unge, så de unges faglige forudsætninger er styrker når de forlader grundskolen og påbegynder en ungdomsuddannelse – særligt med fokus på drengene - Øge interessen og styrke de unges faglighed inden for Science i grundskolen Udvikling af initiativer, der skal sikre en øget faglighed og interesse for naturfagene i overgangen til ungdomsuddannelse For få mænd gennemfører en videregående uddannelse - EUD-vejen til videregående uddannelse Udbrede EUD-vejen til de videregående uddannelser for at fremme overgang til videre uddannelse - Øge antallet der påbegynder en videregående uddannelse efter studentereksamen En indsats, der skal sikre, at særligt drengene anvender deres studentereksamen til at tage en videregående uddannelse Fyrtårnsinitiativer Det forslås, at der i lighed med nuværende handlingsplan, sættes fokus på en række fyrtårnsinitiativer, som Styregruppen vil have særligt fokus på i 2014 og 2015. Der foreslås følgende tre fyrtårnsinitiativer: -

-

Udbredelse af eksisterende projekter Der er allerede udviklet en række initiativer og tiltag, som hvis de udbredes til flere aktører i regionen vil kunne give øget effekt. Faglighed De unges faglige forudsætninger skal styrkes i hele uddannelseskæden. EUD


En styrkelse af erhvervsuddannelserne så flere søger disse uddannelser efter grundskolen. Særlige indsatser Det foreslås, at Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale får mulighed for at iværksætte særlige indsatser inden for områder, hvor der opstår specielle udfordringer eller potentialer. - Mistrivsel Styregruppen har allerede igangsat en særlige indsats for unge med mistrivsel – denne indsats videreføres med henblik på, i samarbejde med kommunerne at udvikle og implementere strategier for, hvordan unge med mistrivsel sikres bedst mulig støtte. - Tysk En særlig indsats for at sikre, at de unge får kendskab til de muligheder det giver at indarbejde tysk, som en del af en karrierevej. Sekretariatet vil på mødet gennemgå udkastet til handlingsplan, som baggrund for styregruppens drøftelse. På Styregruppens kommende møde i oktober 2013 vil Styregruppen blive forelagt en endelig handlingsplan til godkendelse, som herefter forelægges regionsrådet til behandling og politisk godkendelse. Den endelige handlingsplan vil også indeholde effektmål for hvert af indsatsområderne. Effektmål, der vil kunne måles på via effektmodellen. Indstilling Det indstilles, •

At styregruppen drøfter, udkast til handlingsplan 2014-15, herunder godkender styregruppens forslag til indsatsområder for hver af de to overordnede udfordringer, fyrtårnsinitiativer og særlige indsatser.

Bilag Bilag 3 – Udkast til handlingsplan 2014-15.

Beslutning: Styregruppen diskuterede udkastet til den nye handlingsplan. Vibeke Byriel Kinch bemærkede, at det var væsentligt at sammentænke mål og indsatser med den kommende folkeskolereform. Det var der bred enighed om, men med det forbehold, at det tager lang tid før reformen reelt slår igennem. Lisbeth Simonsen fremsatte et ønske om, at det parallelle uddannelsessystem blev tydeliggjort i handlingsplanen herunder, at fyrtårnsinitiativerne EUD og faglighed præciseres. Herefter godkendte Styregruppen udkastet til handlingsplanen.

Temaer for uddannelsespuljen 2014 Sagsfremstilling Det foreslås, at styregruppen, i lighed med sidste år, allerede nu drøfter styregruppens anbefaling til regionsrådet ift. regionsrådets fastlæggelse af temaer for uddannelsespuljen i 2014. Det vil give mulige ansøgere bedre tid til at udarbejde en god ansøgning, hvis tema og ansøgningsfrist er kendt tidligst muligt i processen. Temaerne skal ligge inden for regionsrådets og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2014-15, som fortsat jf. dagsordenspunktet ovenfor er under udarbejdelse. Styregruppen vedtog på seneste møde, hvilke to overordnede udfordringer, som anbefales at være omdrejningspunktet for indsatserne de kommende to år.


Det indstilles, at styregruppen anbefaler regionsrådet at fastsætte følgende temaer og ansøgningsfrister for uddannelsespuljen 2014. 1. Ansøgningsfrist 17. januar 2014 med følgende temaer: a. Tema: Styrke de unges færdigheder i dansk og matematik. b. Tema: Flere unge med mistrivsel fastholdes i uddannelse. 2. Ansøgningsfrist fredag den 30. maj 2014 med følgende tema(er) a. Tema: Fremme antallet af særligt drenge på EUX og EUD uddannelserne i regionen. b. Tema: Sikre at de unge får kendskab til de muligheder det giver at indarbejde tysk, som en del af en karrierevej. Indstilling Det indstilles, •

At styregruppen drøfter og beslutter, hvilke temaer og ansøgningsfrister man vil anbefale regionsrådet at vedtage for uddannelsespuljen 2014.

Beslutning: Styregruppen drøftede temaerne og besluttede, at man vil anbefale regionsrådet at vedtage temaerne for uddannelsespuljen 2014.

Konference om Syddansk Uddannelsesaftale Sagsfremstilling Der blev afholdt en midtvejskonference for Syddansk Uddannelsesaftale i december 2011. I forlængelse heraf, blev det besluttet, at der afholdes en konference i 2013 i forbindelse med at den foreløbige 4 årige periode for Syddansk Uddannelsesaftale udløber. Konferencen afholdes mandag den 9. september 2013 på Koldinghus i Kolding fra kl. 10.00 (kaffe og brød fra kl. 9.30). Konferencen vil både give mulighed for at drøfte resultaterne af Syddansk Uddannelsesaftale og for at fremlægge planerne for de kommende år, sådan som de kommer til udtryk i udkast til handlingsplan 2014-2015. Der vil i lighed med seneste konference være mulighed for at give Syddansk Uddannelsesaftale karakter. Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini har sagt ja til at deltage på konferencen fra kl. 10.00 til 11.00 med et indlæg om regeringens fokus og initiativer, herunder hvordan de kan spille sammen med regionale initiativer. Foreløbigt program for konferencen er vedlagt som bilag. Indstilling Det indstilles, •

At styregruppen drøfter konferencen, herunder særligt ift. input til paneldebat mv.

Bilag Bilag 5 – program for konferencen mandag den 9. september 2013.

Beslutning: Styregruppen drøftede temaer til paneldebatten på uddannelseskonferencen. Der blev foreslået erhvervsuddannelser som tema, herunder hvorfor er der så få, som tager en erhvervsuddannelse, og hvorfor der er nogle, som tager to ungdomsuddannelser?


Arbejdsgruppen vedr. mistrivsel Sagsfremstilling I gruppen af syddanske unge, der ikke fortsætter på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen eller falder fra en ungdomsuddannelse inden for det første år, angiver ca. 25 pct. personlige problemer som den væsentligste årsag. Det svarer til, at ca. 880 unge ud af en ungdomsårgang ikke får en ungdomsuddannelse grundet mistrivsel. Derfor anbefalede styregruppen tilbage i juni 2012, at der blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle komme med konkrete forslag til indsatser omhandlende unge med mistrivsel der kan iværksættes hurtigt, og som vil have en markant effekt på gennemførselsprocenten på en ungdomsuddannelse. Arbejdsgruppen havde i løbet af efteråret 2012 en møderække, hvor der blev udarbejdet et notat indeholdende en række anbefalinger til indsatser og initiativer målrettet unge med mistrivsel. Sideløbende med arbejdsgruppens arbejde udarbejdede CABI en analyse af udfordringerne i forhold til at støtte unge, der mistrives eller er på vej ud i mistrivsel På det mødet i styregruppen den 9. oktober 2012 blev styregruppen præsenteret for arbejdsgruppens anbefalinger ift. de sårbare unge samt resultaterne af CABI’s analyse af unge med mistrivsel. Arbejdsgruppens anbefalinger vedrørte: Etablering af Facebookgrupper Etablering af tænketank (trivselsråd) på uddannelsesinstitutioner Relationsprojekt – udvikling af lærer-elev-relationer Derudover anbefalede arbejdsgruppen, at alle uddannelsesinstitutioner implementerer en beredskabsplan og aktivt tager stilling til, hvordan hvert enkelt element i planen håndteres lokalt. Projekt ”Professionelle relationer Rykker” I forlængelse af arbejdsgruppens anbefalinger har en række af parterne i Syddansk Uddannelsesaftale taget dele af arbejdsgruppens anbefalinger til sig, og har på den baggrund udarbejdet en ansøgning til regionsrådets uddannelsespulje under titlen ”Professionelle relationer Rykker”. Regionsrådet besluttede på mødet 29. april 2013 at støtte projektet med godt 5,1 mio. kr. fra uddannelsespuljen. Projektet vil målrettet arbejde på at forbedre lærer-elev-relationerne på de syddanske ungdomsuddannelser. Skoler fra hele regionen er gået sammen om projektet. Projektet vil bl.a. udvikle en ”kogebog” med opskrifter på den professionelle lærer/elev relation, og udarbejde en beredskabsplan for, hvordan man kan støtte sårbare unge på regionens uddannelsesinstitutioner. Det videre arbejde I forbindelse med regionsrådets budgetaftale for 2013 ønskedes det fra politisk side i Region Syddanmark at medvirke til at flere psykisk sårbare unge fuldfører en ungdomsuddannelse og får adgang til arbejdsmarkedet. Der er derfor afsat 4 mio. kr. årligt på psykiatriområdet til projektudvikling omkring psykisk sårbare på arbejdsmarkedet i perioden 2013-2015. I forlængelse heraf ansættes en projektleder til at varetage opgaven som tovholder i forhold til at planlægge og koordinere indsatsen over for unge med mistrivsel. Projektlederen starter efter sommerferien og ansættes i psykiatristaben. Arbejdsgruppen er siden det seneste møde i styregruppen den 7. februar 2013 blevet suppleret med flere repræsentanter fra praksissektoren. Der har ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen, idet sekretariatet vurderede, at det var mest hensigtsmæssigt at afvente afklaringen omkring ansættelse af en evt. projektleder inden gruppen blev indkaldt. Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale har i forbindelse med handlingsplanen for 2014-15 mulighed for at iværksætte særlige indsatser inden for områder, hvor der opstår specielle særlige udfordringer eller særlige potentialer.


Det anbefales derfor, at indsatsen over for unge med mistrivsel videreføres med henblik på, i samarbejde med kommunerne, at udvikle og implementere strategier for, hvordan unge med mistrivsel sikres bedst mulig støtte. Konkret foreslås det således at anmode arbejdsgruppen om følgende: • At udarbejde forslag til strategi for indsatsen målrettet de sårbare unge, herunder at strategien skal kunne omsættes til konkrete handlinger som parterne bag Syddansk Uddannelsesaftale kan implementere • At komme med konkrete forslag, på baggrund af eksisterende erfaringer med, hvad der virker af de mange tiltag, der allerede er i gang rundt i regionen. Sekretariatet arbejder i øjeblikket i samarbejde med psykiatri på at få den fremadrettede organisering af indsatsen på plads. Der lægges i den fremadrettede organisering op til, at arbejdet med indsatsen over for unge med mistrivsel forankres hos projektlederen i tæt samspil med arbejdsgruppen. Indstilling Det indstilles, • At styregruppen drøfter og godkender forslaget til proces for det videre arbejde med den særlige indsats over for unge med mistrivsel Beslutning: Anita Bisgaard orienterede om den forudgående proces vedr. unge med mistrivsel. Styregruppen drøftede forslag til proces og anbefalede, at de fleste resurser bruges på indsamling og videreformidling af evidensbaseret viden og ikke udvikling af nye tiltag, da der allerede er sat meget i gang. Styregruppen godkendte derefter forslaget til proces for det videre arbejde med den særlige indsats over for unge med mistrivsel.

Orienteringspunkter:

Orientering om indkomne ansøgninger til uddannelsespuljen Sagsfremstilling Der var ansøgningsfrist til regionsrådets uddannelsespulje den 1. juni 2013 inden for temaerne: -

Science – de unges kompetencer inden for natur, teknik og sundhed skal fremmes i hele uddannelsessystemet fra folkeskolen til de videregående uddannelser 50% af drengene skal tage en videregående uddannelse, med særlig fokus på EUD-vejen

Der er indkommet i alt 10 ansøgninger, der søger om i alt 22,2 kr. Ansøgningerne forventes behandlet på mødet i regionsrådet den 23. september 2013. Der er vedlagt en oversigt over de indkomne ansøgninger. Indstilling Det indstilles, •

at styregruppen tager punktet til orientering.

Bilag Bilag 7 – Oversigt over indkomne ansøgninger til regionsrådets uddannelsespulje den 1. juni 2013. Beslutning:


Styregruppen tog punktet til orientering.

Kommunikationsoversigt Sagsfremstilling I bilaget ses hvor mange gange Syddansk Uddannelsesaftale har været nævnt i trykte medier og online eller i radioen fra medio januar 2013 til medio juni 2013 samt antal besøgende på hjemmesiden. I perioden den 1. januar 2013 til den 1. juni 2013 har medierne bragt nedenstående omtale af Syddansk uddannelsesaftale. Omtalen er fordelt på trykte medier, online medier, TV og radio. Dato 12. januar

Historie Morgenmad og morfar hjælper unge til uddannelse Direkte busser skal hjælpe elever

Medie VAF, Fredericia Dagblad, Horsens Folkeblad Fyens Stiftstidende

1. februar

Kvinderne fører overalt i uddannelsesverden

14. februar

Syddanmark vil hjælpe ordblinde

26. marts

Syddanske gymnasier er populære som aldrig før

26. april

Uddannelse til alle unge – også i yderområder Stærke lærere hjælper sårbare unge Klasser dystede på vand og strøm – Young Energy Quest

Dr.dk, Sønderborg Ugeavis, TV Syd, dknyt.dk, Lokaljournalen Otterup, dinby.dk, Flensborg Avis, TV2 Fyn, Newspaq, Radio Mojn, JV P4 Syd, dr.dk, Fyns Amts Avis, Newspaq, Radio VLR, TV Fyn, Newspaq, Radio VLR, Midtjysk Ugeavis, Flensborg Avis, Jydske Vestkysten, TV Syd, Kolding Ugeavis Indlæg fra Lasse Krull, Karsten Uno og Preben Jensen i Jydske Vestkysten FredericiaAvisen.dk, dr.dk, Newspaq, Radio VLR Budstikken Vejle, lokalavisen.dk, Vejle Amts Folkeblad, Nordjyske Stiftstidende, vafo.dk, dr.dk, Flensborg Avis, Vejle Amts Folkeblad, fredericiaavisen.dk, Elbo Bladet, Newspaq, Radio VLR, Budstikken Fredericia-Middelfart

21.januar

6. maj 27. maj

3. juni

Uddannelsesniveauet tager et hop i Syddanmark

Nyhedsbrev Der er nu 777 tilmeldte til nyhedsbrevet for Syddansk Uddannelsesaftale. I juni 2012 var tallet 749. Hjemmesiden Besøgstallene på hjemmesiden fra 1. januar – 1- juni 2013 kan ses i tabellen nedenfor.

Unikke besøgende

Jan 416

Feb 409

Mar 314

Indstilling Det indstilles, •

at styregruppen tager orienteringen til efterretning

April 315

Maj 244


Beslutning: Mogens Kragh Andersen opfordrede alle til at videreformidle nyhedsbrevet til baglandet, s책 flere tilmelder sig nyhedsbrevet og dermed f책r information og viden om Syddansk Uddannelsesaftale. Styregruppen tog punktet til orientering.

Evt. Der var ingen punkter til eventuelt.


Bilag 2a – Udkast til nyt kommissorium for Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale Notat

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftale Kommissorium for styregruppen Formålet med Syddansk Uddannelsesaftale, formuleret i aftalen: Ambitionen med Syddansk Uddannelsesaftale er at skabe ejerskab hos de forskellige aktører, der skal samarbejde både for at sikre at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, flere vælger naturvidenskabelig, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser samt at flere drenge gennemfører en videregående uddannelse. Syddansk Uddannelsesaftale skal sikre, at alle trækker i samme retning og er et initiativ, som gennem et stort ejerskab blandt de involverede parter skal skabe gode løsninger med stor effekt. Løsningerne vil være regionalt forankret, da de forskellige projekter samarbejder på tværs af kommunegrænser og skoletyper. Om Syddansk Uddannelsesaftale Syddansk Uddannelsesaftale blev etableret i september 2009 – i første omgang som et 4 årigt initiativ. Regionsrådet har med udgangen af august 2013 med udgangspunkt i opbakning fra aftalens parter besluttet at videreføre Syddansk Uddannelsesaftale. Arbejdet i Syddansk Uddannelsesaftale sker med udgangspunkt i regionsrådets Uddannelsesstrategi, hvoraf den nuværende er gældende frem til udgangen af 2015. Til at sikre den løbende implementering og forankring af Syddansk Uddannelsesaftale, nedsætter Regionsrådet en styregruppe. Formål med styregruppen Syddansk Uddannelsesaftale skal implementeres og der skal sikres bredt ejerskab til aftalen. Til at sikre implementering og igangsættelse af konkrete aktiviteter er en styregruppe nedsat. Nærværende kommissorium beskriver styregruppens opgaver, finansiering, organisering, deltagere og regionens rolle. Styregruppen skal rådgive regionsrådet ift. udarbejdelse af Uddannelsesstrategi, handlingsplaner og øvrige uddannelsespolitiske initiativer. Styregruppen udarbejder en årlig Effektmodel til løbende at følge med i udviklingen i de udvalgte indikatorer. Anbefalingerne til regionsrådet og de igangsatte initiativer skal være evidensbaserede og bygge på udarbejdede analyser – herunder Effektmodellen. Styregruppens opgaver Styregruppen skal konkret: 1. Rådgive regionsrådet ift. udarbejdelse af Uddannelsesstrategi, handlingsplaner og øvrige uddannelsespolitiske initiativer. 2. Udarbejde en årlig Effektmodel 3. Igangsætte indsatser og initiativer med udgangspunkt i den vedtagne handlingsplan. 4. Rådgive regionsrådet ift. prioritering af midler fra uddannelsespuljen. 5. Følge fremdriften i de igangsatte indsatser og initiativer så der sikres størst mulig effekt. 6. Sikre udbredelse af eksisterende succesfulde aktiviteter, vidensdeling og erfaringsudveksling således at nye aktiviteter og projekter understøtter eksisterende initiativer, bygger ovenpå disse og en regional koordinering sikres.


7. Arbejde inden for at indfri såvel regionalpolitiske som nationalpolitiske målsætninger på uddannelsesområdet. 8. Sikre den fortsatte forankring af Syddansk Uddannelsesaftale blandt aftaleparterne bag Syddansk Uddannelsesaftale på ledelses- og medarbejderniveau. 9. Indgå i samarbejder i relation til udmøntningen af øvrige regionale strategier og planer i det omfang det viser sig relevant – eksempelvis Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi, det kommende INTERREG 5A program og den Regionale Udviklings Plan. Finansiering Regionen dækker som udgangspunkt udgifterne i forbindelse med ovenstående sekretariatsbistand og mødeafholdelse i rimeligt omfang. Deltagere - 2 repræsentanter for regionsrådet - 2 repræsentanter for Børne- og Kulturchefforeningen i kommunerne - 1 repræsentant for KVU’erne - 1 repræsentant for MVU’erne - 1 repræsentant for LVU’erne - 1 repræsentant for erhvervsorganisationerne i fællesskab - 1 repræsentant for arbejdstager organisationerne - 1 repræsentant for Ungdommens Uddannelsesvejledning - 1 repræsentant for Studievalg - 1 repræsentant for Landbrugsskolerne - 1 repræsentant for STX - 1 repræsentant for HHX og HG - 1 repræsentant for Social- og Sundhedsskolerne - 1 repræsentant for VUC’erne - 1 repræsentant for de tekniske erhvervsuddannelser og HTX - 1 repræsentant for psykiatrien i Region Syddanmark - 1 repræsentant for Beskæftigelsesregion Syddanmark - 1 repræsentant for Undervisningsministeriet Desuden kan der indkaldes ressourcepersoner Ad Hoc, når det af Styregruppen skønnes nødvendigt. Ønsker et medlem at træde ud af styregruppen udpeger den pågældende aktør et nyt medlem via egen organisation. Tidsperiode Syddansk Uddannelsesaftale er gældende frem til udgangen af 2017, og styregruppen udpeges for den tilsvarende periode. Organisering Styregruppen udpeger selv formand og næstformand blandt de udpegede repræsentanter Styregruppen mødes 3-4 gange om året. Styregruppen nedsætter arbejdsudvalg og projektgrupper. Sekretariatsbistand fra Region Syddanmark Region Syddanmark vil yde sekretariatsbistand til styregruppen og også til evt. projektgrupper. Regionen vil bl.a. have følgende konkrete opgaver: - Sekretariatsbistand i forhold til gennemførelse af møder, herunder mødeindkaldelse, sekretærbistand og referatskrivning. - Procesbistand og rådgivning om projektansøgninger. - Evt. afholdelse af event, arrangementer, konferenceafholdelse i samarbejde med styregruppen. - Indhente og yde faglig bistand i form af f.eks. ekspertinddragelse, indsamling/bestilling af analyser.


Bilag 2b – Nuværende kommissorium for Syddansk Uddannelsesaftale Kommissorium for styregruppen Baggrunden for Styregruppens nedsættelse Syddansk Uddannelsesaftale er en realitet. Det Regionale UngdomsuddannelsesRåd (RUR), Regionsrådet og Syddansk Vækstforum har i fællesskab taget initiativ til Syddansk Uddannelsesaftale som et middel til at øge gennemførelsen på ungdomsuddannelserne til 95%. Aftalen består af en underskrevet hovedaftale samt delaftaler for hver enkelt ungdomsuddannelsestype. Heri er de væsentligste udfordringer i forhold til at nå 95% målet samt forslag til afledte handlinger beskrevet. Formål med styregruppen Syddansk Uddannelsesaftale skal implementeres og der skal sikres bredt ejerskab til aftalen. Til at sikre implementering og igangsættelse af konkrete aktiviteter er en styregruppe nedsat. Nærværende kommissorium beskriver styregruppens opgaver, finansiering, organisering, deltagere og regionens rolle. Styregruppens opgaver Styregruppen skal konkret: 1. Fastlægge strategi for arbejdet med implementering af Syddansk Uddannelsesaftale 2. Sikre dokumentation, vidensdeling og erfaringsudveksling således at nye aktiviteter og projekter understøtter eksisterende initiativer, bygger ovenpå disse og en regional koordinering sikres 3. Prioriterer indsatser med udgangspunkt i de vedtagne delaftaler samt igangsætte afledte aktiviteter og projekter 4. Følge fremdriften i de prioriterede indsatsområder og evaluere delaftalerne løbende efter behov 5. Sikre forankring af Syddansk Uddannelsesaftale blandt aftaleparterne bag Syddansk Uddannelsesaftale Finansiering Regionen dækker som udgangspunkt udgifterne i forbindelse med ovenstående sekretariatsbistand og mødeafholdelse i rimeligt omfang. Deltagere Repræsentanter for: - Kommunerne - Undervisningsministeriet - Erhvervsakademier - Professionshøjskoler - Syddansk Universitet - DI - Dansk Erhverv - Dansk Byggeri - Dansk Håndværk og Industri - Ungdommens Uddannelsesvejledning - Studievalg - Produktionsskolerne - De frie kostskoler - Landbrugsskoler - Sosu: sosuhjælper og sosuassistent - Handelsskoler: HG og HHX - VUC: HF enkeltfag og 2-årigt HF - Tekniske skoler: EUD og HTX - Gymnasier: STX og 2-årigt HF - Region Syddanmark Ønsker et medlem at træde ud af styregruppen udpeger den pågældende aktør et nyt medlem via egen organisation.


Tidsperiode Syddansk Uddannelsesaftale er gældende fra januar 2010 til januar 2014. Styregruppen sidder i en periode af 4 år, det vil sige indtil ultimo 2013. Organisering Styregruppen udpeger selv formand og næstformand blandt de udpegede repræsentanter Regionsrådet stiller sekretariatsbistand til rådighed. Styregruppen mødes 2-3 gange om året. Styregruppen nedsætter arbejdsudvalg og projektgrupper. Sekretariatsbistand fra Region Syddanmark Region Syddanmark vil yde sekretariatsbistand til styregruppen og også til evt. projektgrupper. Regionen vil bl.a. have følgende konkrete opgaver: 1. Sekretariatsbistand i forhold til gennemførelse af møder, herunder mødeindkaldelse, sekretærbistand og referatskrivning 2. procesbistand og rådgivning om projektansøgninger 3. evt. afholdelse af event, arrangementer, konferenceafholdelse i samarbejde med styregruppen 4. indhente og yde faglig bistand i form af f.eks. ekspertinddragelse, indsamling/bestilling af analyser


Bilag 4 – Udkast til Handlingsplan 2014-15 (VEDLÆGGES SÆRSKILT)


Bilag 6a – Udkast Projektplan for ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelsen” Tværgående indsats ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne” Dette er ikke et projekt! Et projekt er kendetegnet ved at opfylde følgende krav: Tidsbegrænset periode Afgrænsning af målgruppe Afprøvning af nye metoder, tilgange osv. Det vil vi ikke gøre her. Vi vil iværksætte en indsats, der forankres lokalt, og som ikke har en slutdato. Indsatsen vil sætte ind, der hvor de unge er, inden mistrivslen sætter ind og/eller inden mistrivslen fører til uddannelsesstop. Målgruppen vil ikke blive defineret ved sygdom, kompleksitet eller alder. Målgruppen vil kort sagt blive dem, der forventes at kunne profitere af den enkelte indsats, uanset baggrund for den unges mistrivsel. De metoder og tilgange, der vil blive iværksat er allerede afprøvet med succes i andre projekter, og vil som sådan – med eventuelle mindre justeringer – blive implementeret direkte. Indsatsen vil bygge på samarbejdsaftaler omkring fælles indsatser eller aftaler omkring en arbejdsdeling, hvor de relevante parter bidrager med delelementer til en samlet sammenhængende indsats. Baggrund Regeringens målsætning er, at 95% af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I de seneste fremskrivninger på uddannelsesområdet i Region Syddanmark forventes 92,4% af de nuværende årgange at fuldføre en ungdomsuddannelse – målt 25 år efter endt 9. klasse. På kortere sigt viser opgørelser, at blandt de unge, der starter en ungdomsuddannelse, falder 16% fra i løbet af det første år. Frafaldet er mest markant på erhvervsuddannelserne, hvor frafaldet det første år er på 33%, mens det på de gymnasiale uddannelser er 11%. Frafaldet på erhvervsuddannelserne ligger jævnt fordelt henover det første år, mens frafaldet på de gymnasiale uddannelser koncentrerer sig i de første tre måneder (Syddansk Effektmodel, indikator 2.2). Psykiatrifonden konstaterer i en rundspørge blandt landets erhvervsskoler, at hos 58% af skolerne rangerer elevernes personlige og sociale problemer som den primære årsag ti frafald. Ligeledes svarer 95% af skolerne, at en indsats/støtte i forhold til de elever, der mistrives vil kunne nedbringe frafaldet (Støtte til sårbare elever, Psykiatrifonden 2012). I 2012 fik Region Syddanmark udarbejdet en analyse af mistrivslen blandt de unge, der henholdsvis falder fra en ungdomsuddannelse eller slet ikke får begyndt. Formålet med analysen var at kunne opstille anbefalinger til et videre arbejde, for dermed at sikre flere unge en ungdomsuddannelse. Analysen blev udført af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI). Sideløbende med CABIs analyse har en arbejdsgruppe (arbejdsgruppe vedr. mistrivsel I) under styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale drøftet og ligeledes frembragt en række forslag til initiativer, der skal sikre flere unge igennem en ungdomsuddannelse. Det er på baggrund af disse to initiativer, at nærværende indsats tager sit udspring. Dels via udvikling og spredning af allerede igangsatte projekter, dels ved initiering af nye indsatser på baggrund af anbefalingerne.


De anbefalinger, vi tager udgangspunkt i Nærværende indsats tager sit udgangspunkt i de anbefalinger, som CABIs analyse er fremkommet med:

De mørkeblå cirkler er de temaer, som Arbejdsgruppen vedr. mistrivsel I valgte at arbejde videre med, og som derfor danner udgangspunkt for denne indsats. De mellemblå cirker (uu-vejledning som bindeled, vedholdende relation til voksne og lærertrivsel) er temaer, som indsatsen vil berøre via de tre andre temaer, mens de to sidste temaer dels er fokus i et andet projekt (udpeg risikounge tidligt, jf. afsnit om de positivt afledede effekter), og dels via sit økonomiske udgangspunkt hører hjemme i en anden kontekst (cost-benefit analyse) som selvstændig analyse. Arbejdet med de forskellige indsatser her, vil naturligvis også berøre de økonomiske rammer, men ikke i form af deciderede økonomiske analyser.

Arbejdshypoteser Der lægges følgende hypoteser til grund for indsatsen: 1. Hvis vi giver både elever og lærere en mere grundlæggende forståelse af, hvilke sociale og psykiske udfordringer, det moderne ungdomsliv bringer med sig, herunder hvornår noget er helt normalt, og hvornår noget kræver yderligere hjælp (enten af professionelle eller i fx elevfællesskabet), så vil vi kunne bidrage til større fokus på det faglige, og de gode sociale relationer mellem eleverne og mellem eleverne og lærerne. 2. Hvis vi skaber nogle tilbud til de unge, der hvor de er (på deres ungdomsuddannelse) i det øjeblik, hvor de har det svært, kan vi forhindre fravær og efterfølgende frafald. 3. Hvis vi laver initiativer, der inddrager relevante faggrupper på ungdomsuddannelser – tæt på de unge – så vil vi understøtte en fremtidig forankring. 4. Hvis vi i vores løsninger indtænker sociale fællesskaber, vil vi kunne imødekomme de unges behov for løsninger baseret på fællesskaber samt nå en stor målgruppe med mindre midler. 5. Hvis vi har fokus på sammenhængen mellem initiativer på tværs i hele regionen, vil vi kunne medvirke til større samklang og viden på tværs om redskaber/indsatser, der virker.

Rammen (forudsætninger) Grundforudsætningen for denne samling af indsatser, der går under hovedoverskriften ”trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne” er:


a) Der skal ikke opfindes nye indsatser. Der skal tages udgangspunkt i allerede afprøvede metoder og indsatser. b) Implementeringen skal have som mål inden for perioden at nå alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark c) Indsatserne skal have et varigt sigte d) Der skal i perioden være plads til at gå andre veje (i overensstemmelse med styregruppens beslutninger), såfremt ny viden eller nye muligheder viser sig Der er for denne indsats udpeget tre overordnede overskrifter for indsatsen. Inden for de tre overskrifter imødekommes syv af de otte oprindelige anbefalinger fra CABI enten direkte eller indirekte (jf. anbefalingerne i CABIs rapport). Baggrunden for udvælgelsen af de tre af initiativerne som primære afsæt er til dels anbefalingerne fra arbejdsgruppen vedr. mistrivsel I, dels et ønske om at fokusere på initiativer, der har et gennemførbart potentiale inden for den givne tids- og ressourceramme. Den måde indsatser er skruet sammen på gør dog, at alle på nær en anbefaling imødekommes helt eller delvist. De primære initiativer Skab tilhørsforhold – det er vigtigt, at du er her, handler om de unges behov for tilhørsforhold. Det handler om, at det skal betyde noget, om de kommer eller ej. Det handler om menneskets grundlæggende behov for at være en del af et fællesskab. Der tales eksempelvis om, at grupperelationer har en betydning. Det kan være i form af gruppearbejde, gruppetilhørsforhold eller det kan være omsorg inden for en gruppe omkring fx fremmøde. Sæt fokus på det ønskede – trivsel og glæde, handler om, at det er vigtigt, at man har det godt. Frem for at sætte fokus på mistrivslen, så bør man sætte fokus på trivslen, og hvad der skal til for at man har det godt, der hvor man er. Et stærkt tværfagligt beredskab og delt viden herom, handler om, at de professionelle omkring de unge, skal have viden om, hvor de kan søge hjælp. Det handler også om, at der skal være let og tilgængelige redskaber til at håndtere den unges mistrivsel. Det pointeres endvidere i anbefalingen, at det er vigtigt, at kompetencerne skal ligge nært den unge, og at hjælpen kan iværksættes uden, at et større system hver gang skal i gang. Generelt er der flere af initiativerne, der berører hinanden, ligesom nogle af dem, der ikke har direkte fokus, alligevel berøres i udmøntningen af initiativerne. Lidt om de positivt afledte effekter (de indirekte berørte anbefalinger) Selvom indsatserne tager udgangspunkt i tre af anbefalingerne, vil vi have fokus på også at tage de andre anbefalinger med i indsatserne. Fx vil indsatsen omkring sæt fokus på det ønskede – glæde og trivsel, forhåbentlig også bidrage til lærernes trivsel, som er en af anbefalingerne i CABIs rapport. Ligeledes vil UU-vejledningen kunne blive en meget central samarbejdspart i en række af initiativerne – alt efter hvordan initiativerne udmøntes (tværfagligt beredskab og delt viden herom) og derved imødekommes CABI-anbefalingen omkring en central rolle i UU-vejledningerne også indirekte. Udpegning af risiko-unge tidligt er den anbefaling, der berøres mindst i denne indsats – i udgangspunktet. I perioden 2013-2015 kører der i regi af børne- og ungdomspsykiatrien i samarbejde med kommunerne et satspuljeprojekt, der har til formål at sikre, at børn og unge i alderen 5-16 år spottes og behandles for psykiske og sociale problemstillinger så tidligt som muligt. Det vil især ske ved en kompetenceopbygning i kommunerne ved inddragelse af psykiatrien som uddannelses- og supervisionsressource. Projektet gennemføres i tre store kommuner i regionen (Svendborg, Esbjerg og Kolding). Såfremt projektet viser positive resultater, vil indsatsen formentlig blive bredt ud til flere kommuner. Indsatsen forventes at kunne imødekomme et behov for en tidligere indsats over for unge, der mistrives, og derved ses projektet som en væsentlig ressource i det fælles mål om at få flere unge godt igennem ungdomsuddannelserne. Der vil i perioden være et tæt samarbejde mellem indsatserne.


CABIs anbefaling omkring cost-benefit analyse på værdien af tidlig koordineret indsats over for unge i mistrivsel vil ikke blive en del af denne indsats.

Indsatser = leverancer Ad 1

Skab tilhørsforhold – det er vigtigt, at du er her

Sociale medier Sociale medier fylder meget hos unge anno 2013. Både positivt og negativt. Flere offentlige institutioner har med succes taget sociale medier i anvendelse med forskellige formål. Det kan være at markedsføre kampagner (kommuner, sundhedskampagner osv.), det kan være i forhold til relevante oplysninger omkring konkrete temaer (fx skat, politiet osv.) og det kan være i form af fællesskabsdannelse (lokale foreninger, borgerinitiativer osv.). Arbejdsgruppen skal udfolde, hvordan en positiv anvendelse af sociale medier kan forventes at føre til øget trivsel og fællesskab på ungdomsuddannelserne. Såfremt arbejdsgruppen vurderer, at en aktiv og systematisk brug af sociale medier på ungdomsuddannelserne kan bidrage til større følelse af fællesskab og være med til at skabe rammer for trivsel blandt eleverne, skal arbejdsgruppen udarbejde en plan for implementering og understøttelse af indsatsen. Planen skal indeholde en vurdering af ressourceforbrug ved indsatsen. Undervisning i psykisk sundhed Beskrives under punkt 2, men kan også knyttes til den overordnede overskrift om tilhørsforhold. Netværkssamtaler Beskrives under punkt 3, men kan også knyttes til den overordnede overskrift om tilhørsforhold. Ad 2

Skab trivsel og glæde – det er vigtigt, at du har det godt

Undervisning i psykisk sundhed Undersøgelser peger på, at flere og flere unge har det svært i deres teenageår. Forskere peger på, at samfundet med dets mange valg og muligheder bidrager til denne mistrivsel. Ligeledes peges der på det faktum, at unge i dag døgnet rundt konfronteres med tilstedeværelse og krav om succes og fremgang. Der bliver mindre plads til de unge, der ikke er så udadvendte og stille tænksomhed belønnes ikke som tidligere, ligesom kravet om konstant succes presser selv de udadvendte og energiske, fordi ingen kan lykkes hele tiden. I andre sammenhænge har undervisning i psykisk sundhed vist sig at kunne bidrage til unges egne opfattelser af, hvad der er normale reaktioner og tilstande i teenageårene, og hvornår man måske har brug for hjælp. Italesættelse af normaltilstande versus psykisk sygdom forventes at kunne ruste de unge til at håndtere de op- og nedgange, teenageårene for de fleste bringer med sig. Endvidere kan undervisning i psykisk sundhed bruges til i højere grad at kunne inkludere unge med psykiske lidelser i fællesskabet. Med viden omkring konkrete psykiske lidelser, og hvordan det kan håndteres i unges dagligdag, kan kammerater omkring en ung med psykisk lidelse lettere forstå og handle hensigtsmæssigt i et fællesskab. Arbejdsgruppen skal derfor i samarbejde med Psykiatrisk Informationscenter (og dennes lokale centre) udarbejde et koncept for, hvordan centerets viden omkring psykiatri, psykiske problemstillinger og normalreaktioner versus unormale reaktioner bliver tilgængelig som fx undervisning i klasser på ungdomsuddannelserne, hos underviserne og/eller som tilbud til forældre. Internetpsykiatri/e-learning Region Syddanmark er ved at gøre sine første erfaringer med internetpsykiatri. På den baggrund skal arbejdsgruppen undersøge muligheder for anvendelse af internetpsykiatri og/eller e-learning i forhold til de unge med lette psykiske problemstillinger, alternativt internetløsninger, der retter sig mod en


styrkelse af unges mentale robusthed. Såfremt der findes brugbare muligheder skal arbejdsgruppen komme med et forslag til afprøvning og/eller udbredelse af redskabet til ungdomsuddannelsesinstitutionerne.

Ad 3

Tværfagligt beredskab og viden herom

Gruppecoachingforløb Psykiatrien har i andre sammenhænge gode erfaringer med forskellige former for gruppeforløb ved psykiske lidelser. Ved at anvende grupper opnås flere ting. For det første bliver det et tilbud, der for relativt få midler kan gøre gavn for flere. For det andet skaber det en gruppedynamik, der i sig selv kan bidrage til de unges opbygning af sociale kompetencer, følelse af fællesskab og træning i at bruge hinanden, når noget er svært. Tanken om gruppecoachingforløb bygger på ideen om, at medarbejdere i fx UU-vejledningerne, studievejledere eller psykologer på ungdomsuddannelserne uddannes af psykiatrien i metoderne, hvorefter de løbende superviseres af psykiatrien. Forløbene skal så finde sted lokalt og i sammenhæng med de unges hverdag. På den måde iværksættes et solidt tværfagligt redskab, der forventes at kunne nå en rimelig stor andel af de unge, der mistrives uden at de unge bliver en del af det psykiatriske system. Arbejdsgruppen skal beskrive, hvordan sådanne forløb kan se ud, hvordan de kan implementeres (hvad skal der til) og hvordan ressourceforbruget vil se ud. Arbejdsgruppen skal ligeledes foranstalte en implementering. Arbejdsgruppen bør overveje, om gruppecoachingforløbenes udvikling til uddannelsesinstitutionernes brug og efterfølgende implementering kan gøres til genstand for ansøgning af midler i uddannelsespuljen 2014. Netværkssamtaler Børne- og ungdomspsykiatrien har igennem forskellige projekter opnået gode resultater med en hurtig handling, når unge har haft det svært. Udover ”akut” aspektet, har metoden indebåret involvering af hele den unges netværk. For de unge, hvor de fælles initiativer (jf. ovenstående) ikke har været tilstrækkeligt, eller hvor situationen akut handler om at fastholde den unge i en konstruktiv hverdag, til at fortsætte sin uddannelse (eller tage et aktivt valg om en anden uddannelse) kan denne metode forventes at have en positiv effekt. Arbejdsgruppen skal beskrive, hvordan metoden kan overføres til uddannelsesinstitutionerne. Herunder hvordan undervisning af de relevante aktører kan gennemføres og hvilken form for supervision, det kræver. Arbejdsgruppen skal ligeledes foranstalte en implementering. Arbejdsgruppen bør overveje, om udvikling af metoden ”netværkssamtaler” til uddannelsesinstitutionernes brug og efterfølgende implementering kan gøres til genstand for ansøgning af midler i uddannelsespuljen 2014. Direkte adgang til psykiatrisk udredning For de unge, der i løbet af deres ungdomsuddannelse støder ind i så svære psykiske problemstillinger, at der vurderes at være behov for en psykiatrisk udredning, kan tidsperspektivet spille en rolle. Undersøgelser viser, at fravær genererer fravær, og at efterhånden som fraværet forøges, mindskes lysten hos den unge til at vende tilbage (frygt for ikke at kunne følge med, frygt for undervisernes og kammeraternes reaktioner på fraværet osv.). Derfor er det afgørende med hurtige handlingsmulighe1 der. I lighed med kommunens mulighed for direkte adgang til henvisning til børne- og ungdomspsyki1

Kommunerne har siden indgåelse af den børne- og ungdomspsykiatriske samarbejdsaftale, 2010, v.h.a. et henvisningsskema kunnet henvise børn og unge til psykiatrisk udredning og behandling uden inddragelse af den praktiserende læge. Det kræver som oftest, at en række undersøgelser og vurde-


atrien skal arbejdsgruppen drøfte mulighederne for en lignende model for fx UU-vejledningen og/eller uddannelsernes øvrige vejledere/psykologer. Arbejdsgruppen skal udarbejde en samarbejdsaftale med de relevante parter, der sikrer smidig og tilgængelig adgang til psykiatrisk udredning i de svære og komplekse tilfælde. For de unge, der er indlagt i ungdomspsykiatrien er der et tæt samarbejde mellem sygehusundervisningsenhederne og de enkelte unges ungdomsuddannelser omkring fastholdelse. Psykisk beredskabsplan – samarbejde med ”Professionelle relationer rykker” Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale har i 2013 givet midler til et 3-årigt projekt, der skal sætte fokus på den vedholdende relation til troværdige og betydningsfulde voksne. Dette projekt hedder ”Professionelle relationer rykker”. En del af opgaven i projektet ”Professionelle relationer rykker” består i at udvikle og implementere en ”beredskabsplan” på de involverede uddannelsesinstitutioner. Beredskabsplanen skal træde i kraft, når en ung mistrives, har for meget fravær o.lign. Der vil løbende blive koordineret mellem de to projekter/indsatser. Fx kan det drøftes, om de beskrevne initiativer her oven for skal være integrerede elementer i den psykiske beredskabsplan. Såfremt arbejdsgruppen vurderer, at den udviklede beredskabsplan vil kunne anvendes bredt på alle uddannelsesinstitutioner, kan arbejdsgruppen endvidere drøfte muligheden for at bistå med implementering på de institutioner, der ikke er omfattet af ”Professionelle relationer rykker”.

Indsatsernes indbyrdes sammenhæng (pyramiden) Ved udvælgelsen af de forskellige indsatser har indgået en beslutning om en bred indsats med flere elementer. Disse elementer skal alle have det fokus at sikre flere unge godt igennem en ungdomsuddannelse. Elementerne skal også ses som indsatser, der supplerer hinanden. Det betyder i praksis, at indsatserne skal ses som indsatser, der henholdsvis er rettet mod de mange, de færre og de færreste. I lighed med sundhedsvæsenets specialetrekant, er indsatserne derfor stillet op i en pyramide.

ringer har fundet sted i kommunen. En meget stor andel af henvisningerne kommer i dag fra kommunerne.


Pyramiden skal forstås således, at i bunden er indsatsen bred og rettet mod en stor del af målgruppen (studerende på ungdomsuddannelserne), mens jo længere man bevæger sig op ad i pyramiden retter indsatsen sig imod en mindre og mere psykisk belastet målgruppe, ligesom indsatsen samtidig bliver gradvis mere indgribende. Indholdet i pyramiden svarer til de leverancer, der beskrives længere oppe. Indsatsen omkring eventuelt samarbejde omkring implementering af en psykisk beredskabsplan er ikke med, da det er en indsats, der ligger uden for kerneopgaven her.

Inklusionskriterier (målgruppen) 2

Mistrivsel omhandler både om psykosocial trivsel og psykisk trivsel . Mistrivsel med betydning for gennemførelsen af en ungdomsuddannelse kan være et parameter:    

I folkeskolen Ved valg af ungdomsuddannelse Efter opstart af ungdomsuddannelse Ved overgangen i ungdomsuddannelsen Ved frafald af ungdomsuddannelsen Ved overgang fra ungdomsuddannelse til videre uddannelse/job Ved nye personlige, helbredsmæssige og sociale hændelser

Denne samling af indsatser vil rette sit fokus mod de fem fremhævede situationer. Der vil ikke blive sat en aldersmæssig begrænsning, ligesom der ikke afgrænses på geografi eller på sværhedsgraden/kompleksiteten af de unges problemstillinger. Målgruppen er med andre ord alle de unge på en given ungdomsuddannelse, der af UU-vejlederen/studievejlederen/psykologen på uddannelsesinstitutionen forventes at kunne drage nytte af indsatsen, og dermed forøge sine chancer for med succes at gennemføre sin ungdomsuddannelse. Det bør i princippet også være sådan, at deltagelse i et af tilbuddene ikke er tidsbegrænset fænomen. Det betyder, at samme klasse, kan få undervisning omkring psykiatri 2 gange, hvis det er nødvendigt. Det betyder også, at en unge, der har brug for at få i gruppecoachforløb i 1½ år skal kunne det, mens andre måske kan nøjes med 2 måneder. Eksempler på, hvilke unge, der er ønske om at nå i denne indsats (mangler)

Mål og succesparametre (ufærdigt) Det overordnede mål er 1) at mindske mistrivslen hos de unge på ungdomsuddannelserne og 2) at få flere unge igennem en ungdomsuddannelse. Målingerne vil ske ved mål på andel af unge, der har dårligt mentalt helbred, mængden af fravær på ungdomsuddannelserne samt mål på det samlede frafald i løbet af det første år af en ungdomsuddannelse. Der vil desuden blive en vurdering af implementeringsgraden af de enkelte indsatser. Evalueringen vil blive foretaget af ekstern evaluator. Succesparameter 1 – færre unge mistrives I den regionale sundhedsprofil for 2010 var der 12,7% af dem, der er var under uddannelse, der vurderede sig selv til at have dårligt mentalt helbred (den regionale sundhedsprofil, 2010, s.52). Blandt de

2

For yderligere omkring definitionerne henvises til CABIs ”analyse af unge i mistrivsel” oktober 2012 og Statens Institut for Folkesundhed.


16-24-årige mænd er det 8,2% og blandt de 16-24-årige kvinder er det 16%, der vurderer, at de har et dårligt mentalt helbred. Velvidende, at ikke alle disse på måletidspunktet var i gang med en ungdomsuddannelse, vil dette blive brugt som udgangspunkt til mål på trivsel. 

Andel af unge mellem 16 og 24 år, der vurderer eget mentale helbred som dårligt skal falde til xx% for mændene og xx% for kvinderne.

Succesparameter 2 – mindre fravær Fraværet skal falde xx% på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Der er som bilag vedlagt en oversigt over fraværet blandt eleverne på de enkelte skoler fra skoleåret 2012/2013. Succesparameter 3 – samlede frafald mindskes Af de unge, der startede en ungdomsuddannelse i 2009 faldt 16% fra i løbet af det første år. Heraf 33% på erhvervsuddannelserne og 11% på de gymnasiale uddannelser. 

Andelen af unge, der falder fra i løbet af det første år af deres ungdomsuddannelse skal falde med en xx%. Det vil sige, at frafaldet for dem, der starter i 2015, ved udgangen af skoleåret 2015/2016 ikke må ligge over xx% for erhvervsuddannelse og knap x% for de gymnasiale uddannelser.

Succesparameter 4 – fuld implementering af tiltagene At der på alle ungdomsuddannelser er implementeret løbende tilbud om gruppecoachforløb At der på alle ungdomsuddannelser er implementeret metoden om netværksarbejde/åben dialog At der mellem psykiatrien og alle ungdomsuddannelser er udarbejdet et tillæg til den børneog ungdomspsykiatriske samarbejdsaftale, der sikrer let og hurtig adgang til psykiatrisk afklaring Definitioner og måling vil blive beskrevet detaljeret i en evalueringsplan udarbejdet af projektlederen og ekstern evaluator inden udgangen af 2013.


Organisation

Styregruppe Der er nedsat en styregruppe bestående af Psykiatri- og socialdirektør, Region Syddanmark (formand), Vicedirektør/afdelingschef i regional udvikling, 2 repræsentanter fra styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale, 1 repræsentant fra kommunerne og 1 repræsentant fra psykiatriens sygehusledelse. Sekretariatet varetages af projektlederen. Styregruppen forventes at fungere i perioden september 2013-juli 2016, hvorefter ansvaret påhviler Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale samt de to direktørområder i et samarbejde. Kommissorium er vedlagt som bilag. Tværgående gruppe vedr. mistrivsel II = Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne Der er nedsat en tværgående gruppe bestående af 2 repræsentant(er) fra børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, 5 repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, 2 repræsentanter fra kommunerne (jobcenter, UU-vejledningen og PPR), og 1 repræsentant fra Psykiatrisk Informationscenter. Projektleder er formand og sekretariat varetages af Regional udvikling eller Psykiatri- og socialstaben. Den tværgående gruppe mødes 3 gange årligt - 2-4 uger før afholdelse af styregruppemøder. Der fastlægges mødedatoer for et år ad gangen. Kommissorium er vedlagt som bilag. Psykiatriens følgegruppe Som (tidsmæssig afgrænset) pendant til Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale er nedsat i perioden september 2013 - Juli 2016 en følgegruppe i psykiatrien. Gruppen nedsættes med: De børne- og ungdomspsykiatrisk afdelingsledelser svarende til styregruppen for projektet ”Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge”. Kommunale psykiatriressourcepersoner inddrages ved behov. Følgegruppen fungerer i perioden september 2013 – juli 2016. Herefter forventes de igangsatte indsatser at være forankret i de relevante systemer, og et ledelsesmæssigt ”følgebehov” varetages herefter af det almindelige ledelsessystem.


Evaluering Evalueringen vil blive foretaget af en ekstern evaluator Evalueringen vil blive foretaget i foråret 2016 og blive præsenteret på det sidste styregruppemøde i juni 2016.

Mål og milepælsplan Projektet løber i perioden august 2013 – juli 2016. Mål- og milepælsplan er vedlagt som bilag.

Perspektiv - samarbejde Indsatserne i denne handleplan er resultatet af en række tidligere indsatser og undersøgelser på henholdsvis uddannelsesområdet og i psykiatrien. Derfor vil der også undervejs og efterfølgende blive fokuseret på relationer til nærliggende projekter/indsatser, ligesom der undervejs vil blive taget stilling til, hvordan de implementerede indsatser med fordel vil kunne udrulles eller overføres andre steder. Konkret vil der i hele forløbet være tæt parløb med projekterne ”Professionelle relationer rykker” og ”Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge”. Endvidere vil der undervejs blive kigget på, hvordan folkeskoleområdet kan drage nytte af de igangsatte initiativer og/eller erfaringer fra disse. Det kunne fx være ved at gøre nogle af uddannelsestilbuddene tilgængelige her også. Der vil i hele perioden være fokus på sideløbende at skabe sammenhæng mellem og til projekter og initiativer, der berører sammenhængen mellem trivsel og uddannelse.

Kommunikation Der vil undervejs i perioden (ved behov) blive givet orientering til følgende interessenter: Borgmesterkredsen i Region Syddanmark Børne- og kulturdirektørkredsen i Region Syddanmark Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale Psykiatriens sygehusledelse Der skal endvidere løbende tages stilling til, om andre interessenter bør inddrages/informeres, ligesom arbejdsgruppen skal være opmærksom på, om erfaringer og ideer skal offentliggøres via fx pressemeddelelse, nyhed på hjemmesiden e.l.

Økonomi Der er afsat 4 mio. kr. til projektet over en 3-årig periode. Overordnet budget: Budget Udgifter Løn (Projektleder) Driftsomkostninger v/projektledelsen (Kørsel, telefon, kurser osv..) Projektgruppe og styregruppe (mødeafholdelse, kørsel osv.) Afvikling af indsatser (uddannelse, supervision, net-

2013

2014

2015

2016

I alt

250.355

600.852

600.852

350.497

1.802.556

20.000

40.000

40.000

20.000

120.000

10.000

25.000

25.000

10.000

70.000

0

823.428

850.944

255.000

1.929.372


værk osv.) Evaluering Udgifter i alt Indtægter Bevilling Honorar fra Tænketank Indtægter i alt Balance

0 280.355

0 1.489.280

0 1.516.796

150.000 785.497

150.000 4.071.928

292.799 7.992

1.460.852 7.992

1.460.852 55.944

785.497 0

4.000.000 71.928

300.791 +20.436

1.468.844 -20.436

1.516.796 0

785.497 0

4.071.928 -


Bilag 6b – Udkast til Kommissorium for styregruppen for unge med mistrivsel Kommissorium for Styregruppe ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelsen” Baggrund Regeringens målsætning er, at 95% af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I de seneste fremskrivninger på uddannelsesområdet i Region Syddanmark forventes 92,4% af de nuværende årgange at fuldføre en ungdomsuddannelse – målt 25 år efter endt 9. klasse. På kortere sigt viser opgørelser, at blandt de unge, der starter en ungdomsuddannelse falder 16% fra i løbet af det første år. Frafaldet er mest markant på erhvervsuddannelserne, hvor frafaldet det første år er på 33%, mens det på de gymnasiale uddannelser er 11%. Frafaldet på erhvervsuddannelserne ligger jævnt fordelt henover det første år, mens frafaldet på de gymnasiale uddannelser koncentrerer sig i de første tre måneder (Syddansk Effektmodel, indikator 2.2). Psykiatrifonden konstaterer i en rundspørge blandt landets erhvervsskoler, at hos 58% af skolerne rangerer elevernes personlige og sociale problemer som den primære årsag ti frafald. Ligeledes svarer 95% af skolerne, at en indsats/støtte i forhold til de elever, der mistrives vil kunne nedbringe frafaldet (Støtte til sårbare elever, Psykiatrifonden 2012). I 2012 fik Region Syddanmark udarbejdet en analyse af mistrivslen blandt de unge, der henholdsvis falder fra en ungdomsuddannelse eller slet ikke får begyndt. Formålet med analysen var at kunne opstille anbefalinger til et videre arbejde, for dermed at sikre flere unge en ungdomsuddannelse. Analysen blev udført af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI). Sideløbende med CABIs analyse har en arbejdsgruppe (arbejdsgruppe vedr. mistrivsel I) under styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale drøftet og ligeledes frembragt en række forslag til initiativer, der skal sikre flere unge igennem en ungdomsuddannelse. Det er på baggrund af disse to initiativer, at nærværende indsats tager sit udspring. Dels via udvikling og spredning af allerede igangsatte projekter, dels ved initiering af nye indsatser på baggrund af anbefalingerne. I nedenstående figur fremhæves de indsatsområder (de mørkeblå), som arbejdsgruppen skal tage 3 udgangspunkt i

3

Svarer til de 8 anbefalinger, som CABI fremkom med i deres analyse, jf. ovenfor


De mellemblå cirkler (uu-vejledning som bindeled, vedholdende relation til voksne og lærertrivsel) er temaer, som indsatsen vil berøre via de tre andre temaer, mens de to sidste temaer dels er fokus i et andet projekt (udpeg risikounge tidligt, jf. afsnit om de positivt afledede effekter), og dels via sit økonomiske udgangspunkt hører hjemme i en anden kontekst (cost-benefit analyse) som selvstændig analyse. Arbejdet med de forskellige indsatser her, vil naturligvis også berøre de økonomiske rammer, men ikke i form af deciderede økonomiske analyser. Formål Formålet med denne indsats er at overordnet at mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark. Konkret vil det betyde, at der skal opbygges indsatser, der retter sig mod både elevernes trivsel i al almindelighed (forebyggelse af mistrivsel) og konkrete handlingsalternativer i de situationer, hvor de unge er i fare for at falde ud af uddannelsen (mistrivsel). I bestræbelserne på at nå det overordnede formål vil indsatsen lægge op til en bred indsats, der dækker hele regionen og alle ungdomsuddannelsesinstitutioner. Pyramiden – den idémæssige ramme!

Pyramiden skal forstås således, at i bunden er indsatsen bred og rettet mod en stor del af målgruppen (elever på ungdomsuddannelserne), mens jo længere man bevæger sig op ad i pyramiden retter indsatsen sig imod en mindre og mere psykisk belastet målgruppe, ligesom indsatsen samtidig bliver gradvis mere indgribende. For en detaljeret gennemgang af elementerne i pyramiden, henvises til handlingsplanen og mål- og milepælsplanen. Værktøjerne De værktøjer, der vil blive taget i anvendelse i indsatsen, er: Uddannelse (af fx vejledere) Kurser (i fx anvendelse af sociale medier) Supervision
Samarbejdsaftaler (fx omkring psykinfo undervisning, levering af supervision, adgang til hurtig udredning m.m.)

Det vil være op til arbejdsgruppen at udfolde og udmønte indsatserne. Såfremt en indsats af arbejdsgruppen ikke bliver vurderet gavnlig eller gennemførbar, vil dette blive fremlagt for styregruppen. Organisation

Projektorganisationen tager udgangspunkt i et ønske om enkelthed. Der vil derfor foruden selve projektets arbejdsgruppe (arbejdsgruppe vedr. mistrivsel II) blive tæt samarbejde med allerede eksisterende grupper, frem for nedsættelse af nye selvstændige grupper. Det drejer sig om Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale samt Styregruppen for projekt ”Tidlig Indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge”. Sidstnævnte vil i denne sammenhæng blive benævnt Psykiatriens følgegruppe. Der vil ske en mindre supplering af kommunale psykiatrikompetencer i følgegruppen ved behov, idet gruppen for i sin sammensætning alene består af de tre børne- og ungdomspsykiatriske afdelingsledelser samt en repræsentant for sygehusledelsen. Styregruppen bliver derfor – foruden selve arbejdsgruppen – den eneste særligt nedsatte gruppe i dette projekt. Styregruppens sammensætning Psykiatri- og socialdirektør Jacob Steengaard Madsen (formand) Vicedirektør i Regional Udvikling Anita Bisgaard Forstander Lisbeth Simonsen, HFog VUC Fyn Rektor Mette Andersen, IBC Børn- og Familiechef Lone Tue Hansen, Odense Kommune Sygeplejefaglig direktør, Ole Ryttov, Psykiatrien i Region Syddanmark Projektleder Birthe Navntoft (sekretariat) Styregruppens opgave og mødeafholdelse Styregruppen forventes at fungere i perioden september 2013-juli 2016, hvorefter ansvaret påhviler Styregruppen for syddansk uddannelsesaftale samt de to regionale direktørområder i et samarbejde. Styregruppens opgave er på baggrund af den vedtagne handleplan:  

At sikre fremdrift på indsatsens definerede målsætninger At stå til rådighed for beslutninger af ledelsesmæssig karakter At understøtte ledelsesmæssig opbakning til indsatsen i de respektive sektorer/hos de respektive aktører


Styregruppen mødes 3 gange årligt; oktober, februar og maj. Der fastlægges mødedatoer et år ad gangen (besluttes på oktobermødet). Møderne vil have en varighed af 1-2 timer per gang. På møderne vil projektlederen give status på projektets fremdrift, og der vil forud for møderne blive fremsendt overblik over de udfordringer, projektet står over for, som kræver ledelsesmæssig stillingtagen. Der udarbejdes beslutningsreferat fra hvert møde. Styregruppen kan blive inddraget mellem møderne, såfremt projektlederen vurderer behov for en hurtig stillingtagen til et konkret problem.


Bilag 6c Udkast til Kommissorium for arbejdsgruppen for unge med mistrivsel Kommissorium for arbejdsgruppe ”Trivsel og psykisk velfærd på ungdomsuddannelsen” Justeret kommissorium per 23. sep. 2013 Baggrund Regeringens målsætning er, at 95% af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I de seneste fremskrivninger på uddannelsesområdet i Region Syddanmark forventes 92,4% af de nuværende årgange at fuldføre en ungdomsuddannelse – målt 25 år efter endt 9. klasse. På kortere sigt viser opgørelser, at blandt de unge, der starter en ungdomsuddannelse falder 16% fra i løbet af det første år. Frafaldet er mest markant på erhvervsuddannelserne, hvor frafaldet det første år er på 33%, mens det på de gymnasiale uddannelser er 11%. Frafaldet på erhvervsuddannelserne ligger jævnt fordelt henover det første år, mens frafaldet på de gymnasiale uddannelser koncentrerer sig i de første tre måneder (Syddansk Effektmodel, indikator 2.2). Psykiatrifonden konstaterer i en rundspørge blandt landets erhvervsskoler, at hos 58% af skolerne rangerer elevernes personlige og sociale problemer som den primære årsag ti frafald. Ligeledes svarer 95% af skolerne, at en indsats/støtte i forhold til de elever, der mistrives vil kunne nedbringe frafaldet (Støtte til sårbare elever, Psykiatrifonden 2012). I 2012 fik Region Syddanmark udarbejdet en analyse af mistrivslen blandt de unge, der henholdsvis falder fra en ungdomsuddannelse eller slet ikke får begyndt. Formålet med analysen var at kunne opstille anbefalinger til et videre arbejde, for dermed at sikre flere unge en ungdomsuddannelse. Analysen blev udført af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI). Sideløbende med CABIs analyse har en arbejdsgruppe (arbejdsgruppe vedr. mistrivsel I) under styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale drøftet og ligeledes frembragt en række forslag til initiativer, der skal sikre flere unge igennem en ungdomsuddannelse. Det er på baggrund af disse to initiativer, at nærværende indsats tager sit udspring. Dels via udvikling og spredning af allerede igangsatte projekter, dels ved initiering af nye indsatser på baggrund af anbefalingerne. Formål Formålet med denne indsats er overordnet at mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark. Konkret vil det betyde, at der skal opbygges indsatser, der retter sig mod både elevernes trivsel i al almindelighed (forebyggelse af mistrivsel) og konkrete handlingsalternativer i de situationer, hvor de unge er i fare for at falde ud af uddannelsen (mistrivsel). I bestræbelserne på at nå det overordnede formål vil indsatsen lægge op til en bred indsats, der dækker hele regionen og alle ungdomsuddannelsesinstitutioner. Arbejdsgruppens opgaver Den tværgående gruppe forventes at fungere i perioden september 2013 - juli 2016, hvorefter de etablerede tilbud og samarbejdsrelationer forventes fuldt ud implementeret og forankret i styregruppen for syddansk uddannelsesaftale.


Gruppen refererer i perioden september 2013 – juli 2016 til en særlig nedsat styregruppe. I nedenstående figur fremhæves de indsatsområder (de mørkeblå), som arbejdsgruppen skal tage 4 udgangspunkt i

De mellemblå cirkler (uu-vejledning som bindeled, vedholdende relation til voksne og lærertrivsel) er temaer, som indsatsen vil berøre via de tre andre temaer, mens de to sidste temaer dels er fokus i et andet projekt (udpeg risikounge tidligt, jf. afsnit om de positivt afledede effekter), og dels via sit økonomiske udgangspunkt hører hjemme i en anden kontekst (cost-benefit analyse) som selvstændig analyse. Arbejdet med de forskellige indsatser her, vil naturligvis også berøre de økonomiske rammer, men ikke i form af deciderede økonomiske analyser. Leverancer

5

For alle leverancer gælder, at de skal være levedygtige/bæredygtige efter juni 2016, hvor dette projekt afsluttes. Der lægges op til indgåelse af samarbejdsaftaler, hvor der er tale om indsatser, der kræver flere aktørers aktive medvirken og/eller flere aktørers anvendelse af ressourcer.

 ”Skab tilhørsforhold – det er vigtigt, at du er her” Arbejdsgruppen skal udfolde, hvordan en positiv anvendelse af sociale medier kan forventes at føre til øget trivsel og fællesskab på ungdomsuddannelserne. Såfremt arbejdsgruppen vurderer, at en aktiv og systematisk brug af sociale medier på ungdomsuddannelserne kan bidrage til større følelse af fællesskab og være med til at skabe rammer for trivsel blandt de studerende, skal arbejdsgruppen udarbejde en plan for implementering og understøttelse af indsatsen. ”Sæt fokus på trivsel og glæde – det er vigtigt, at du har det godt” Arbejdsgruppen skal i samarbejde med Psykiatrisk Informationscenter (og dennes lokale centre) udarbejde et koncept for, hvordan centerets viden omkring psykiatri, psykiske problemstillinger og normalreaktioner versus unormale reaktioner bliver tilgængelig som fx undervisning i klasser på ungdomsuddannelserne og/eller hos underviserne. Arbejdsgruppen skal undersøge muligheder for anvendelse af e-learning og eller internetpsykiatri i forhold til de unge med lette psykiske problemstillinger. Såfremt der findes brugbare muligheder skal arbejdsgruppen sikre udbredelse af redskabet til ungdomsuddannelsesinstitutionerne. 4 5

Svarer til de 8 anbefalinger, som CABI fremkom med i deres analyse, jf. baggrundsafsnittet For en uddybning af baggrunden for udvælgelsen af indsatsområderne henvises til handleplanen


 Tværfagligt beredskab og viden herom Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i allerede afprøvede metoder i børne- og ungdomspsykiatrien og/eller almenpsykiatrien opbygge model for gruppecoaching/-forløbstilbud til udfoldelse på ungdomsuddannelserne, herunder udarbejde samarbejdsaftale til brug for den fremtidige forankring. Modellen skal indeholde plan for uddannelse, supervision og implementering. Ligeledes skal arbejdsgruppen med udgangspunkt i metoden omkring netværkssamtaler udarbejde en model for metodens anvendelse på ungdomsuddannelserne. Modellen skal indeholde plan for uddannelse, supervision og implementering. Arbejdsgruppen skal drøfte og afklare muligheder for ungdomsuddannelsernes tilgængelighed til psykiatrisk udredning i særlige tilfælde. Drøftelserne skal munde ud i en samarbejdsaftale mellem parterne, der sikrer tilgængelighed og fokus på problemløsning. Sidst men ikke mindst skal arbejdsgruppen i samarbejde med projektet ”professionelle relationer rykker” afklare, om de psykiske beredskabsplaner, som ”professionelle relationer rykker” udvikler og afprøver på udvalgte uddannelsesinstitutioner, med hjælp fra denne indsats skal udbredes til alle institutioner. Alle indsatser skal være baseret på best practice, afstemmes med den Regionale samarbejdsaftale for det børne- og ungdomspsykiatriske område, samt kunne implementeres inden for en tidshorisont på 2 år. Såfremt en indsats af arbejdsgruppen ikke bliver vurderet gavnlig eller gennemførbar, skal dette fremlægges for styregruppen. For mål- og milepælsplan henvises til den samlede handlingsplan for indsatsen. Pyramiden – den idémæssige ramme!

Pyramiden skal forstås således, at i bunden er indsatsen bred og rettet mod en stor del af målgruppen (elever på ungdomsuddannelserne), mens jo længere man bevæger sig op ad i pyramiden retter ind-


satsen sig imod en mindre og mere psykisk belastet målgruppe, ligesom indsatsen samtidig bliver gradvis mere indgribende. Indholdet i pyramiden svarer til de leverancer, der beskrives længere oppe. Organisation Eftersom gruppen forventes at skulle fungere i 3 år på effektiv vis og i perioden være tæt knyttet til de enkelte leverancers udmøntning, er der ønske om en arbejdsgruppe, hvor afstanden mellem tanke og handling er kort. Der forventes af alle arbejdsgruppemedlemmer, at de løbende er i tæt kontakt med det bagland, hvis faglighed de repræsenterer. Idet sigtet har taget en drejning til større fokus på mistrivsel og især, hvordan psykiatrien kan bidrage med viden, erfaringer og kompetencer i den egentlige udmøntning, vil der i arbejdsgruppens sammensætning være større behov for psykiatrien, end det fremgår i den første sammensætning til arbejdsgruppen.

Den tværgående gruppe mødes 3 gange årligt - 2-4 uger før afholdelse af styregruppemøder. Der fastlægges mødedatoer for et år ad gangen. Der kan forventes behov for afstemning og tilbagemeldinger per mail/telefon mellem møderne, ligesom der ved behov kan blive indkaldt til korte videomøder uden for aftalt møderække. Arbejdsgruppens sammensætning: 5 repræsentanter fra ungdomsuddannelsesområdet (1 fra teknisk skole, 1 fra handelsskole, 1 fra sosu-skole, 1 fra VUC og 1 fra det almene gymnasium) 1 repræsentant fra en UU-vejledning 1 repræsentant fra et kommunalt jobcenter 1 repræsentant fra PPR 2 repræsentanter fra børne- og ungdomspsykiatrien 1 repræsentant fra Psykiatrisk Informationscenter 1 repræsentant fra Regional udvikling Projektleder (formand) Arbejdsgruppen er sammensat ud fra 1) kendskab til de enkelte sektorers behov og muligheder 2) viden om målgruppen 3) besiddelse af ressourcer, der skal inddrages i de enkelte indsatser Mål og succeskriterier For succeskriterier henvises til den samlede handleplan for indsatsen.


Tids- og handleplan For en detaljeret tidsplan henvises til den samlede handleplan for indsatsen. Arbejdsgruppens finansiering Regionen dækker som udgangspunkt udgifterne i forbindelse med mødeafholdelse (forplejning og transport, der dækkes ikke ”tab af arbejdstimer”). For økonomi i øvrigt henvises til den samlede handlingsplan for indsatsen. Øvrige muligheder - økonomisk Arbejdsgruppen vil muligvis kunne opdele indsatserne i enkeltstående projekter for dermed at kunne søge midler i puljen under Syddansk Uddannelsesaftale. Første ansøgningsfrist er 17. januar 2014.


Bilag 11 - kommunikationsoversigt

Bilag til m%c3%b8det i styregruppen den 7 oktober 2013  
Bilag til m%c3%b8det i styregruppen den 7 oktober 2013  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Indhold/Styregruppen/Bilag_til_m%C3%B8det_i_styregruppen_den_7._oktober_2013.pdf