Page 1

Område: Afdeling: Journal nr.: Dato: Udarbejdet af: E-mail: Telefon:

Regional Udvikling Erhvervsudvikling og Udviklingsområder 11/2475 30. maj 2011 Christian Brincker Nordbek christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk 76631902

Bilag til mødet i styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale mandag den 6. juni 2011 Bilag 1 – Referat fra mødet i styregruppen den 10. februar 2011........................................................... 2 Bilag 3 – Udkast til tillæg til Syddansk Uddannelsesaftale...................................................................... 6 Bilag 4 – Udkast til koncept og program for konferencen den 7. november 2011 ................................ 11 Bilag 5a – Samlet oversigt over ansøgningerne med kort resumé ....................................................... 13 Bilag 5b – Brev fra højskolerne ............................................................................................................. 16 Bilag 6 – Kommunikationsoversigt Syddansk Uddannelsesaftale ........................................................ 17


Bilag 1 – Referat fra mødet i styregruppen den 10. februar 2011 Tidspunkt: Torsdag den 10. februar 2011 kl. 14.00 – 16.30 Sted: Odense Rådhus, Himmelrummet, Flakhaven 2 Deltagere: Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale Sekretariatet: Anna Marie Rasmussen, Merete Woltmann, Christian Nordbek (ref.) Afbud: Finn Sørensen, Mogens Kragh Andersen, Søren Hansen, Niels Conradsen, Liselotte Stokholm, Henrik Larsen, Petter Astrup, Kjeld Petersen, Mikkel Hemmingsen, Inge Lise Balken og Bent Stokholm.

Beslutnings- og diskussionspunkter: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 14. oktober 2010 2. a. b. c. d.

Status i forhold til hoved- og delaftalerne og igangsatte initiativer 95 % målsætningen, antal praktikpladssøgende, uddannelsesbalance etc. Hovedaftalen De enkelte delaftaler Hvad har hver enkelt aktør gjort ift. 95 % målet? Oplæg ved sekretariatet og næstformanden, diskussion og beslutning om evt. korrigerende handlinger

3. Strategiske temaer af relevans for Syddansk Uddannelsesaftale – er der behov for justeringer? a. Afstanden til ungdomsuddannelserne b. Campus og institutionsstruktur c. Praktikpladssituationen, herunder praktikpladscenteret Oplæg ved sekretariatet og næstformanden samt diskussion 4. Midtvejskonference efterår 2011 a. Vedr. konferencen ønskes styregruppens input til indhold og form Oplæg til program, dato og oplægsholdere ved sekretariatet og næstformanden, diskussion og beslutning 5. Udvælgelse af ideer der skal udvikles til ansøgninger til uddannelsespuljen, ansøgningsfrist 14. april 2011 a. Styregruppen skal beslutte, hvilke ideer og ansøgere der anmodes om at indsende ansøgning til uddannelsespuljen b. Næste ansøgningsrunde, oktober 2011 Fremlæggelse af indkomne ideer ved sekretariatet, drøftelse og beslutning Orienteringspunkter: 6. Kommunikation 7. Evt.

Side 2 af 17


Referat : Beslutnings- og diskussionspunkter: 1) Godkendelse af referat fra mødet den 14. oktober 2010 Indstilling:  Det indstilles at styregruppen godkender referatet fra mødet den 14. oktober 2010 Beslutning på mødet Indstillingen blev tiltrådt. 2) Status i forhold til hoved- og delaftalerne og igangsatte initiativer a. b. c. d.

95 % målsætningen, antal praktikpladssøgende, uddannelsesbalance etc. Hovedaftalen De enkelte delaftaler Hvad har hver enkelt aktør gjort ift. 95 % målet?

Indstilling:  Det indstilles, at styregruppen godkender effektmodellen og iværksætter opstart af nulpunktsanalyse  Det indstilles, at styregruppen drøfter om ovennævnte igangsatte tiltag er grebet an på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til at opnå effekter på: o de overordnede udfordringer o formålene med hovedaftalen o indsatsområderne i de enkelte delaftaler  Det indstilles, at styregruppen drøfter evt. korrigerende handlinger i henhold til de fremkomne kommentarer

Beslutning på mødet a. Christian Nordbek præsenterede status på de overordnede udfordringer. Særligt praktikpladsproblematikken blev drøftet, og frygten for ungdomsarbejdsløshed på længere sigt. Der kan være brug for regionale initiativer. b. Merete Woltmann præsenterede status på Hovedaftalen og særligt eksempler på brug af effektmodellen. Indstillingen vedrørende effektmodellen blev tiltrådt, og der udarbejdes nulpunktsanalyse på de indikatorer hvor det er muligt – de foreløbige resultater præsenteres på et kommende møde. På konferencen præsenteres effektmodellen endeligt. c. Delaftalerne blev drøftet, og der er bred enighed om at de enkelte initiativer langt hen ad vejen er adresseret af de enkelte skoler/aktører. Det er en udfordring, at skoler og kommuner bruger en masse ressourcer på at implementere ny lovgivning, der i stor udstrækning ligger indenfor initiativerne i delaftalerne.

Side 3 af 17


d. Til det kommende møde i styregruppen, vil sekretariatet afdække i hvilket omfang initiativerne i delaftalerne er adresseret – ved at tage kontakt til medlemmerne af styregruppen, der via deres baglande indhenter oplysninger om initiativer. Sekretariatet udarbejder oplæg til spørgeramme/skema. Styregruppen besluttede, at afdækningen skal danne udgangspunkt for fremadrettede initiativer og eventuelle tillæg til såvel hoved- som delaftaler. Selve delaftalerne bør være uændrede..

3) Strategiske temaer af relevans for Syddansk Uddannelsesaftale – er der behov for justeringer? a. Afstanden til ungdomsuddannelserne b. Campus og institutionsstruktur c. Praktikpladssituationen, herunder praktikpladscenteret Indstilling:  Det indstilles, at styregruppen drøfter de tre temaer og om der er behov for at sætte andre ting i gang udover projekter Beslutning på mødet Der var overordnet enighed om, at det er relevant at tage temaer op og drøfte disse ift. hvad styregruppen kan iværksætte af konkrete tiltag indenfor temaerne. a. Merete Woltmann præsenterede geografiske kort, der viser tilgængeligheden til hhv. gymnasiale uddannelser og teknisk EUD. Der var enighed om, at afstanden til en ungdomsuddannelse er vigtigt, og det er relevant at diskutere temaet. Særligt fordi de unge der tidligere kunne få et ufaglært job nu er arbejdsløse, hvilket har aktualiseret problemstillingen med afstanden til en ungdomsuddannelse. Styregruppen ønskede, at man på det kommende møde får et oplæg til drøftelse af afstanden til ungdomsuddannelserne og dennes betydning. b. Det er vigtigt, at definere hvad et Campus er, før der arbejdes videre med det. Det blev påpeget, at det er urealistisk at oprette nye uddannelser, men der kan være tale om udbredt brug af forlagt undervisning, uddannelsessamarbejder, kostskoler mv.. Det blev besluttet, at udarbejde et samlet oplæg til næste møde om afstanden til ungdomsuddannelse og uddannelsessamarbejder, jf. ovenfor. Lukninger af folkeskoler er en ligeså stor udfordring, da det vil give nogle elever i folkeskolen længere til skolen. c. Merete Woltmann orienterede om resultaterne af en analyse om mulighederne for at etablere et praktikpladscenter. Der var enighed om, at det ikke umiddelbart er en indsats Styregruppen vil arbejde videre med. Det er en stor udfordring, at den store mangel på praktikpladser fører til en stadig større grad af ungdomsarbejdsløshed. Sekretariatet udarbejder oplæg til temadrøftelse på kommende møde.

Side 4 af 17


4) Forberedelse af midtvejskonference efterår 2011 a. Vedr. konferencen ønskes styregruppens input til indhold og form Indstilling,  Det indstilles, at styregruppen drøfter og godkender oplægget til konferencen  Det indstilles, at konferencen afholdes sidst i oktober, konkret foreslås mandag den 31. oktober eller den 7. november 2011 Beslutning på mødet Oplægget til konferencen blev drøftet, og med få kommentarer godkendt. Drøftelserne fra mødet i styregruppen indarbejdes i koncept og program, herunder at ungdomsarbejdsløshed kan være et tema. Dato for konferencen meldes ud i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrevet. Der kan arbejdes med interaktive tiltag på konferencen. Idéer til konferencen, herunder forslag til oplægsholdere kan sendes til sekretariatet. 5. Udvælgelse af ideer der skal udvikles til ansøgninger til uddannelsespuljen a. Styregruppen skal beslutte, hvilke ideer og ansøgere der anmodes om at indsende ansøgning til uddannelsespuljen b. Næste ansøgningsrunde, oktober 2011 Indstilling:  Det indstilles, at styregruppen drøfter og udvælger ideer til videre projektudvikling efter ovenstående indstilling  Det indstilles, at styregruppen anbefaler regionsrådet, at ansøgningsfristen 15. oktober 2011 sløjfes, såfremt hele uddannelsespuljen bevilges i forbindelse med ansøgningsfristen 14. april 2011. Beslutning på mødet Indstillingerne blev fulgt med den tilføjelse, at projekterne 41 og 42 ligeledes indstilles under tema 3. Orienteringspunkter: 6. Kommunikation Indstilling:  Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning. Beslutning på mødet Orienteringen blev taget til efterretning. Evt. Næste møde afholdes den 6. juni 2011 kl. 14 – 16.30 i Vejle.

Side 5 af 17


Område: Afdeling: Journal nr.: Dato: Udarbejdet af: E-mail: Telefon:

Regional Udvikling Erhvervsudvikling og Udviklingsområder 11/2475 30. maj 2011 Christian Brincker Nordbek christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk 76631902

Bilag 3 – Udkast til tillæg til Syddansk Uddannelsesaftale 6 Udfordringer – mulige løsninger – forventet effekt

Udfordring 1. De unge har utilstrækkelige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse

Løsninger og handlemuligheder Styrke de 15 – 24-åriges faglige, sociale og personlige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse:

Utilstrækkelige faglige forudsætninger: • 16% af 15-årige danske elever har utilstrækkelige læsefærdigheder (Landstal fra Konkurrenceevneredegørelse 2010) • På erhvervsskolerne havde hver sjette af de 16½-årige ingen funktionelle læsekompetencer i 2006. For gymnasieelever er tallet mindre end 1 %. (Landstal fra Konkurrenceevneredegørelse 2010) • Kun 51 % af danskerne behersker et andet fremmedsprog, hvis der ses bort fra engelsk, norsk og svensk. (”Fremtidens kompetencer”, 2004). • Tysk vurderes af arbejdsgivere som lige så væsentligt som engelsk (Det nationale kompetenceregnskab 2005).

Styrke børn og unges faglige forudsætninger: 1. Opkvalificering af forældre til børn i grundskolen f.eks. i dansk og matematik, så de bedre kan støtte deres børns læring. 2. Internationale samarbejdsprojekter af længere varighed for at styrke interkulturelle og sproglige færdigheder.

Personlige forudsætninger • På de gymnasiale uddannelser angiver mellem 45 % og 89 % af uddannelsesinstitutionerne personlige problemer som en af de to hyppigste årsager til frafald. (Landstal fra Konkurrenceevneredegørelse 2010) • ”Stadig flere unge befinder sig i en gråzone med problemer” (CEFU: s.9-10)) • ”Jo ældre de unge bliver, desto vigtigere bliver relationerne til jævnaldrende unge. Forholdet til kammeraterne øver stadig

Styrke børn og unges sociale og personlige kompetencer: 1. Internationale samarbejdsprojekter og gensidige klasseudvekslinger som middel til at styrke klassens sociale fællesskab og styrke /modne den enkeltes personlige forudsætninger. 2. Oprette kostskoleafdelinger/kollegier i tilknytning til ungdomsuddannelserne, som tilbud til unge, der vil drage fordel af at bo i et ungt socialt fællesskab, inspireret af højskoler og efterskoler. Styrke lærernes undervisningskompetencer: 1. Opkvalificering af underviserne på ungdomsuddannelserne, så undervisningen matcher elevernes forskellige læringsstile og forudsætninger. Lovgivning: 1. Målrette taxametertilskuddet til ungdomsuddannelsesinstitutioner med mange svage elever

Effekt På 95 % målet

95 % af de unge skal afslutte 9.kl. afgangseksamen 10 % flere gennemfører en ungdomsuddannelse


større indflydelse på, om de trives eller mistrives” (CEFU: s.27) Fuldførelse: • På de gymnasiale ungdomsuddannelser gennemførte mellem 73 % og 84 % i 2008, højest på stx og lavest på hf. • På erhvervsuddannelserne fuldførte under 50 %. (Landstal fra Konkurrenceevneredegørelsen 2010) 2. Jo større afstand til en ungdomsuddannelse jo færre gennemfører

Sikre nærhed til ungdomsuddannelse

På 95 % målet

1. Campus, fusioner og uddannelsessamarbejder som eks. forlagt undervisning kan give et større udbud af uddannelsestilbud i mindre byer – f.eks. ved at have EUD grundforløbsudbud på gymnasier/handelsskoler. 2. Bedre infrastruktur / offentlig transport til ungdomsuddannelserne – f.eks. ved at tilbyde gratis transport fra randområderne ind til ungdomsuddannelserne. 3. Kostskolekonceptet kan udvikles i tilknytning til campus miljøer for elever, der har lang afstand til ungdomsuddannelsen. 4. Parallelpædagogik, udnyttelse af digitale medier til at undervise to geografisk adskilte undervisningssteder på samme tid.

5 % flere gennemfører en ungdomsuddannelse

3. Manglende praktikpladser påvirker gennemførelsen

Sikre praktikpladser til alle

På 95 % målet

1. Fælles praktikpladsformidling og praktikpladsopsøgende indsats erhvervsorganisationer og erhvervsskolerne imellem – en slags praktikpladscenter 2. Erhvervsorganisationerne skal være synlige på erhvervsskolerne og i samarbejde med skolerne undervise de unge i hvilke rettigheder og pligter, der følger med det at være i praktik, samt hensigtsmæssig adfærd på arbejdspladsen.

10 % flere gennemfører en EUD

• • •

Analyser fra Danske Regioner viser at i de kommuner, hvor færrest unge får en ungdomsuddannelse har 23% af de unge over 90 minutters transporttid hver vej I de kommuner hvor flest gennemfører har kun 13% over 90 minutters transporttid Afstanden til en uddannelsesinstitution er 50% længere i de kommuner, hvor færrest gennemfører

Udfordringen Der er en sammenhæng mellem afstand til ungdomsuddannelse og antal unge, der gennemfører.

• • •

På EUD er der pt ca. 1400 praktikpladssøgende elever i regionen (UniC) Der er pt 893 elever i skolepraktik i regionen (UniC) Virksomhederne angiver, at eleverne er for dårlige fagligt og socialt, hvorfor de ansætter færre elever end konjunkturerne tilsigter (Kilde: Cabi) På grundforløbene var der et frafald på 33 % i 2008, mens 23

Side 7 af 17


% faldt fra hovedforløbet (landstal fra konkurrenceevneredegørelsen 2010) Udfordringen Der er i teorien uddannelsesgaranti, idet den unge kan komme i skolepraktik, hvis det ikke lykkedes at finde en ordinær praktikplads. Skolepraktik findes dog ikke indenfor alle grundforløb, og er ikke attraktiv for hverken elever eller virksomheder. 4. Frafald på ungdomsuddannelserne ved uddannelsesstart • • •

97 % af en ungdomsårgang er pr. 15. marts tilmeldt en ungdomsuddannelse (uvm’s profilmodel) I oktober er kun 78 % fortsat tilmeldt (landstal fra konkurrenceevneredegørelsen 2010) Eleverne er utrygge ved studiestart på grund af manglende tilknytning (Hvis campus er fremtiden, DEA, 2011)

Udfordringen På alle ungdomsuddannelser er det største frafald fra tilmeldingen og indenfor de første 3-5 mdr. Lykkedes det at fastholde eleverne her, er sandsynligheden for at de gennemfører langt større. 5. For få unge uddanner sig indenfor science ift. erhvervslivets behov •

Forventning om mangel på naturvidenskabelige kandidater i 2030 på landsplan (kilde DI, 2010): Natur/veterinære: 4.000 Tekniske: 5.900 Sundhedsvidenskabelige: 2.800

3. De faglige udvalg udvikler grænseoverskridende erhvervsuddannelser, så det bliver muligt for danske unge at søge ledige elevpladser i Tyskland – kræver harmonisering af uddannelsessystemerne, og reel anerkendelse af hinandens uddannelser og dermed øgede meritmuligheder. Der er ikke vekseluddannelse i Tyskland. 4. Obligatorisk erhvervspraktik allerede i grundskolens 9. og 10. kl. skal give mere viden om erhvervslivet og styrke de unges erhvervskompetencer, adfærdsmæssigt, socialt og fagligt.

Styrk overgangen til ungdomsuddannelse fra tilmelding til 3 mdr. efter uddannelsesstart

På 95 % målet

1. Sikre vidensdeling og erfaringsformidling fra eksisterende projekter herunder Hold Fast samt de 5 nye projekter, der alle er målrettet overgange og vejledning. 2. Campus med bygningsfællesskab, hvor det er muligt:

5 % flere gennemfører

a) gør det lettere at skifte til en anden ungdomsuddannelse, da uddannelserne her ligger tæt, vejlederne har større kendskab til alle uddannelserne, og man er stadig tæt på tidligere kammerater. b) vil gøre eleverne trygge ved studiestart, da de følges med de kendte kammerater fra grundskole. Styrk børn og unges interesse for natur, teknik og sundhed

1. Regionale science talentklasser i 3.g i samarbejde med SDU og på sidste del af erhvervsuddannelserne i samarbejde med erhvervsakademierne. 2. Obligatoriske virksomhedssamarbejder mellem den enkelte grundskole og virksomheder, for at øge den praksisnære og anvendelses-

På Science 20 % flere vælger en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse 20 % flere vælger

Side 8 af 17


Andel af studenter der påbegynder videregående uddannelse indenfor natur, teknik eller sundhed indenfor 27 mdr. efter afsluttet studentereksamen (landstal fra konkurrenceevneredegørelsen 2010): Teknik: 9,2 Natur: 5,1 og Sundhed:10,3 % For få linjefagsuddannede lærere i grundskolen – hvor mange i dag?

Udfordringen For få (syd)danskere uddanner sig indenfor de naturvidenskabelige fag. Det betyder, at en række virksomheder, der allerede i dag efterspørger disse kompetencer, potentielt flytter arbejdspladserne væk fra regionen. 6. For få drenge tager en videregående uddannelse • • •

41 % af drengene tager en videregående uddannelse mod 55% af pigerne (UniC 2010) Drengene har en lavere overgangsfrekvens fra de gymnasiale uddannelse til videregående uddannelser (uvm’s profilmodel) Andel af erhvervsuddannede der påbegynder en KVU eller MVU indenfor 27 mdr. efter afsluttet hovedforløb (landstal fra konkurrenceevneredegørelsen 2010): KVU: 2,3 MVU: 3,5 og vidergående i alt: 5,9%

orienterede undervisning samt kendskabet til job indenfor science. 3. Udvikling af særlige science seminarier, der kan tiltrække unge med interesse for naturfag, så der på sigt bliver flere lærere i grundskolen, der har en linjefagsuddannelse. 4. Virksomheder gennemfører ”kvalitetsmærkning” af ungdomsuddannelserne hvert 3. år, som i Sverige, hvor en slags certificering har medført en øget konkurrence på det faglige niveau og en øget prestige. I Sverige har den øgede konkurrence givet et generelt løft på ungdomsuddannelserne. Lovgivning: 1. Kvoter på hvor mange der kan søge de forskellige linjefag på seminarierne, for at øge søgningen til de tekniske og naturvidenskabelige fag. Skabe attraktive videregående uddannelsesmuligheder, særligt for drengene 1

2

3 •

Ti år efter eksamen har mellem 8 og 17 % af studenterne ikke påbegyndt en erhvervskompetencegivende uddannelse eller er faldet fra uden at gå i gang med en ny. Lavest for stx og højest for hhx. (Landstal fra konkurrenceevneredegørelsen 2010). De unge (både drenge og piger) søger til Århus og København for at læse og vender ikke tilbage i tilstrækkelig grad (kil-

4

5

Obligatorisk brobygning i EUD uddannelsen allerede under grundforløbet til videregående uddannelse for at fremme og synliggøre videregående uddannelsesmuligheder. Grænseoverskridende uddannelser, særligt science uddannelserne, målrettet regionens styrkepositioner skal skabe attraktive uddannelser, med dobbelt eksamensbevis, og bedre jobmuligheder, og dermed fastholde de unge i uddannelse i regionen. Forsøg med oprettelse af kønsadskilt undervisning i grundskolen vil give bedre indskoling for drengene, og dermed en højere indlæring. Udbredelse af ”Akademi for særligt talentfulde unge” på ungdomsuddannelserne. Et særligt tilbud til både drenge og piger, der udover normal skolegang tilbydes undervisning, f.eks. i natur, teknik og sundhed, men også i sprog. Forsøg med brobygning for drenge på velfærdsuddannelserne.

naturfagslinie i gymnasiet 20 % flere vælger videregående scienceuddannelser 20 % flere vælger at tage en KVU/MVU efter afsluttet erhvervsuddannelse

50 % af drengene skal tage en videregående uddannelse Øge andelen af unge der tager en videregående uddannelse i Syddanmark med 10 %

Side 9 af 17


de: Region Sydanmark) Udfordringen Der er særlig en overvægt af kvinder på de humanistiske, pædagogiske og sundhedsfaglige fag, mens mændene samles på de tekniske og naturvidenskabelige dag. Det er svært at fastholde de unge i regionen, og derfor svært at få tilstrækkelig veluddannet arbejdskraft.

Side 10 af 17


Område: Afdeling: Journal nr.: Dato: Udarbejdet af: E-mail: Telefon:

Regional Udvikling Erhvervsudvikling og Udviklingsområder 11/2475 30. maj 2011 Christian Brincker Nordbek christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk 76631902

Bilag 4 – Udkast til koncept og program for konferencen den 7. november 2011 Uddannelsessektoren til eksamen Syddansk Uddannelsesaftale - Konference november 2011 Uddannelsessektoren i Syddanmark skal underkastes en kritisk evaluering!!

Moderator og eksaminator: Clement Kjærsgaard Sted: Koldinghus kl. 10.00 – 14.00

Forslag til Program 1. Velkomst og Udtrækning af eksamensfag v. Carl Holst 2. Eksamensforberedelse – provokerende oplæg v. Nikolaj Malchow Møller, SDU 3. Tillæg til Syddansk Uddannelsesaftale præsenteres v. Mogens Kragh Andersen a. Strategiske indsatser – Det skal sikres sammenhæng til den nye uddannelsesstrategi og de udfordringer der skitseres her b. Evt. udvidelse af aftalen til at omfatte 50 % målsætningen og andre mulige tiltag 4. Salen forbereder eksamensspørgsmål i grupper v. mindre borde a. Spørgsmål der adresserer i hvilket omfang eksaminanderne er rustet til at løse de skitserede udfordringer. 5. Eksamen herunder afgivelse af karakterer a. Uddannelsessektoren eksamineres som gruppe eksamen. Hvor godt rustet er eksaminanderne til at løse de tre væsentlige udfordringer, som aftalen skitserer. i. Eksaminator: Clement Kjærsgaard og salen der interaktivt kan stille uddybende spørgsmål. ii. Censor: Repræsentant fra erhvervslivet iii. Eksaminander: 1. Carl Holst 2. Undervisningsministeren 3. Borgmester 4. Repræsentant fra ungdomsuddannelserne 5. Repræsentant for de videregående uddannelser 6. Elevrepræsentant


6. Votering: Salen voterer interaktivt i. Består uddannelsessektoren som helhed når der kigges 5-10 år ud i fremtiden? 7. Translokation a. Overrækkelse af diplomer på baggrund af data fra effektmodellen v. Carl Holst i. Årskarakter fra effektmodellen ii. Bedste skole til at undgå frafald iii. Bedste kommune til at få flest mulig videre ind på ungdomsuddannelserne.

Side 12 af 17


Område: Afdeling: Journal nr.: Dato: Udarbejdet af: E-mail: Telefon:

Regional Udvikling Erhvervsudvikling og Udviklingsområder 11/2475 30. maj 2011 Christian Brincker Nordbek christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk 76631902

Bilag 5a – Samlet oversigt over ansøgningerne med kort resumé Projektnavn v/ansøger

Ansøger og partnere

Kort beskrivelse af projektet

Målgruppe

95% målsætning – Transfaglighed i et ungeperspektiv

Tietgen HG; Middelfart, Varde, Odense og Nordfyns Kommune; Sønderborg Kommune; UC Lillebælt; NVR; Læremidler.dk; Århus Købmandsskole; SOSU Fyn; SOSU Esbjerg; Syddansk Erhvervsskole; EUC Syd; EUC Vest

Projektet skal i tre delprojekter udvikle redskaber, metoder og samarbejdsmodeller for arbejdet med ikke-uddannnelsesparate unge. De tre delprojekter handler om: 1: Udvikling af nye metoder og redskaber til overgange for ikkeuddannelsesparate unge i forbindelse med udskoling og mellem kommunale forvaltninger. 2: Udvikling af fælles redskaber og metoder til dokumentation og vurdering af uddannelsesparathed. 3: Udvikling og afprøvning af nye tilbud på produktionsskole og ungdomsskole.

Ikkeuddannelsesparate unge, 1525 årige

Total budget 9.196.020

Ansøgt beløb Indstillet beløb 5.991.600

4.600.000


Udvikling af nye 10.-klassestilbud efter 20-20 modellen

Undervisning i bevægelse

Kold College; Odense, Vejle og Billund Kommune; Syddansk Erhvervsskole Odense, Vejle og Grindsted; Tietgenskolen; SOSU Fyn; Campus Vejle; Grindsted Erhvervsskole

Projektet skal udvikle og afprøve 6-10 forskellige nye 10. klassestilbud efter 20-20 modellen, hvor 20 ugers ungdomsskole kombineres med 20 ugers ungdomsuddannelse. Tilbuddet skal fokusere på de ikke-uddannelsesparate unge. Det drejer sig bl.a. om forløb på hhv. Korsløkke Ungdomsskole (Odense) og Kold College (Mad til mennesker), Dalum Ungdomsskole og SOSU Fyn, samt Syddansk Erhvervsskole Vejle (Bygge og anlæg) og 10. klassescentret i Vejle. VUC Sønderjylland; EUC Syd; Projektet skal få flere unge mænd (18-30 år), Haderslev kaserne; Hærens ser- der ikke har gennemført grundskolen, til at gentskole; UU i Haderslev Aagennemføre en ungdomsuddannelse. Der skal benraa Tønder og Sønderborg; udvikles et særligt AVU-tilbud til gruppen med Politiet i Haderslev, Aabenraa en særlig trænings- og anvendelsesorienteret og Sønderborg; Beredskabssty- profil. Det tilsigtes, at klassen består af mandrelsen; SDU - FRPR; Odense ligere kursister og undervisningen foretages af Katedralskole; Jobcentrene i mandligere undervisere. Der inddrages pædaHaderslev, Aabenraa, Tønder og gogiske metoder fra Politiet, BeredsskabsstySønderborg relsen og Forsvaret. Tilbuddet skal udvikles og gennemføres i samarbejde med politi, beredskabsstyrelsen, militær, UU'er, ungdomsuddannelser og jobcentre.

Ikkeuddannelsesparate unge, som ikke tiltrækkes af almindelige 10. klassestilbud, 15-17-årige

5.829.000

4.663.000

2.800.000

Unge mænd i alderen 18-30 år, der ikke har gennemført grundskolen

3.419.330

2.710.580

2.300.000

Side 14 af 17


Mobication fra grundskole til erhvervsliv

EUC Lillebælt, UU Haderslev, UU Lillebælt, Haderslev Fredericia og Middelfart kommune, EUC Syd, Haderslev Handelsskole, SOSU Syd Middelfart og Fredericia, IBC Fredericia/Middelfart, LBR, Dansk Industri, Håndværksrådet m.fl.

Projektet skal synliggøre erhvervsuddannelserne som attraktiv karrierevej, både for stærke elever og dem, der har brug for ekstra støtte. Projektet skal udvikle metoder, materialer, redskaber og samarbejdskoncepter til at bygge bro mellem undervisningen hhv. i grundskolen og på erhvervsuddannelserne. Projektet indeholder to spor: Spor 1 henvender sig til hele klasser i 7.-9. klasse. Spor 2 henvender sig til enkelte, skoletrætte elever, hvor der kan laves individuelle aftaler.

Spor 1: Alle elever i grundskolens 7.-9. klasse; Spor 2: Skoletrætte elever i 7.-9. klasse

5.949.800

4.182.600

3.100.000

Uddannelse med perspektiv

Fredericia Gymnasium; Rødkilde Gymnasium; Alssund Gymnasium; Syddansk Erhvervsskole Odense (htx); Tønder el. Varde Handelsskole (hhx); Erhvervsakademi Lillebælt; UC Lillebælt; UC Syddanmark; Designskolen Kolding; Syddansk Universitet; Studievalg Fyn og Syd

Projektet skal udvikle 13 korte, praksisorienterede og tematiserede undervisnings- eller studieretningspakker, som gennemføres i samarbejde med lærere og studerende fra videregående uddannelser. Det kan f.eks. være et samarbejde mellem Biologi-undervisningen og Sygeplejerske-uddannelsen. Projektet skal give særligt tøvende og usikre unge motivation og perspektiv med ungdomsuddannelsen. Projektet retter sig derfor mod studieretninger, hvor der ikke er et klart videreuddannelsesperspektiv. Der er fokus på samarbejdet med KVU og MVU.

Elever på gymnasiale uddannelser, som er frafaldstruede pga. manglende fremtidsperspektiv, 1619 årige

4.568.740

3.980.500

1.900.000

28.962.890 21.528.280

14.700.000

14.704.678

4.678

I alt Til rådighed

Side 15 af 17


Område: Afdeling: Journal nr.: Dato: Udarbejdet af: E-mail: Telefon:

Regional Udvikling Erhvervsudvikling og Udviklingsområder 11/2475 30. maj 2011 Christian Brincker Nordbek christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk 76631902

Bilag 5b – Brev fra højskolerne Se særskilt bilag


Bilag 6 – Kommunikationsoversigt Syddansk Uddannelsesaftale Medieomtale I perioden den 24. januar 2011 – 25. maj har medierne bragt nedenstående omtale af Syddansk uddannelsesaftale. Omtalen er fordelt på trykte medier, online medier, TV og radio. Trykte medier: 0 Online: 3 Radio: 0 Nyhedsbrev Der er udsendt et nyhedsbrev 14. februar 2011. Der er et stadigt stigende antal tilmeldinger til nyhedsbrevet. Der er nu 722 tilmeldte til nyhedsbrevet Hjemmesiden Besøgstallene på hjemmesiden fra februar-april 2011 kan ses i tabellen nedenfor. Februar Unikke besøgende Nye besøgende

Marts

April

360

238

143

60

45

29

I perioden siden sidste styregruppe har der været 134 nye besøgende. Særligt analysesiderne har været meget besøgt.

Side 17 af 17

Bilag_juni2011  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Indhold/Styregruppen/Dagsorden-referater/Bilag_juni2011.pdf

Bilag_juni2011  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Indhold/Styregruppen/Dagsorden-referater/Bilag_juni2011.pdf