Page 1

lser uddanne sklasse n e rd e i v

SYDDANSK UDDANNELSESAFTALES HANDLINGSPLAN 2014-15

Aftalens parter • Region Syddanmark • Kommunerne i Syddanmark • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) • Produktionsskolerne • De frie kostskoler • SOSU-skolerne • Handelsskolerne • Gymnasierne • VUC’erne • De tekniske skoler • Landbrugsskolerne • Erhvervsakademierne • Professionshøjskolerne • Syddansk Universitet • Studievalg Sydjylland og Fyn • DI – Organisation for erhvervslivet • Dansk Erhverv • Dansk Byggeri • DS Dansk Håndværk og Industri • Beskæftigelsesregionen Desuden bakker Undervisningsministeriet op om Syddansk Uddannelsesaftale


Side 2

Handlingsplan

lje nnelsespu rks udda a m r n e a d d d y itiativer, Region S lrettet in å saftale e m ls e 15 n n er i 2014 nsk Udda a d d y S r af udspringe

SY DA UDDANNELS Syddansk Uddannelsesaftale samler alle centrale aktører til en fælles koordineret uddannelsesindsats på regionalt niveau

95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Syddansk Uddannelsesaftale

20 % flere gennemfører naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser


Side 3

ANSK SESAFTALE Får de unge en ungdomsuddannelse? Forventet andel af en 9. klasses årgang 2011, der forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 10 år senere Kilde: Profilmodellen, Undervisningsministeret

50 %

3% 1%

14%

20%

Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Både erhvervsfaglig og gymnasial uddannelse

6%

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse

Videregående udd. uden forudgående ungdomsudd. 56%

Uden ungdoms- eller videregående uddannelse

Syddansk Uddannelsesaftale


Side 4

Handlingsplan

Handlingsplan for 2014-15 Syddansk Uddannelsesaftale videreføres. Det har vi i fællesskab besluttet, fordi vi kan se, at det giver resultater at samarbejde. Det går den rigtige vej for uddannelsesniveauet i Syddanmark, men vi er slet ikke i mål – der er altid behov for videreudvikling og nytænkning. Vi har med Syddansk Uddannelsesaftale en mulighed for at gøre netop det – højne uddannelsesniveauet i Syddanmark. Derfor er denne handlingsplan en fælles handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale og regionsrådet. Vi skal tage fat om de udfordringer, der er størst, så vi prioriterer og koncentrerer indsatsen på områder, der har den største effekt. Det er også baggrunden for, at indsatsen fokuseres yderligere med denne handlingsplan Vi skal sikre, at de unges forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse forbedres. Det gælder både de faglige forudsætninger, ligesom vi fortsætter indsatsen for unge med mistrivsel. Begge aspekter er vigtige, hvis vi skal have flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er fortsat vigtigt, at flere unge gennemfører en science-uddannelse og gerne en erhvervsfaglig science-uddannelse. Vi kan se, at virksomheder i fremtiden efterspørger dygtige faglærte og personer med tekniske, naturvidenskabelige eller sundhedsfaglige uddannelser. Den efterspørgsel skal vi imødekomme – derfor fokus på begge områder. Flere skal gennemføre en videregående uddannelse, og vi har valgt at fokusere på, at 50 % af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse. Såvel folkeskolereformen som erhvervsuddannelsesreformen forventes at give større incitamenter og muligheder for samarbejde mellem de forskellige parter. Med Syddansk Uddannelsesaftale har vi allerede gjort os nogle erfaringer og har derfor et godt fundament for at styrke samarbejde endnu mere og gribe de muligheder, som reformerne giver. Endelig skal vi sikre, at flere får gavn af den viden og de ting der udvikles. Vi vil arbejde for, at ny viden og koncepter kommer til at virke i praksis hos de relevante parter – kun på den måde får vi den fulde effekt af de investerede midler – det er vigtigt, og det er noget, vi vil prioritere. Ovenstående skal vi gøre i fællesskab – og i styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale vil vi tage fat om de udfordringer, der er beskrevet i handlingsplanen, og vi vil tage initiativ til de foreslåede løsninger, men de skal gennemføres i fællesskab. Vi ser frem til samarbejdet!

Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale og direktør på Social- og Sundhedsskolen Fyn

Syddansk Uddannelsesaftale

Carl Holst Regionsrådsformand


Side 5

“De unges faglige forudsætninger skal styrkes.”

Syddansk Uddannelsesaftale


Side 6

Handlingsplan

“Søgningen til erhvervsuddannelserne skal styrkes.”

Syddansk Uddannelsesaftale


Side 7

Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale Syddansk Uddannelsesaftale samler alle centrale aktører til en fælles koordineret uddannelsesindsats på regionalt niveau. Syddansk Uddannelsesaftale skal skabe ejerskab hos de forskellige aktører, der skal samarbejde om de regionale uddannelsespolitiske mål, særligt at flere unge tager en ungdomsuddannelse. Aftalen skal sikre, at alle trækker i samme retning. Syddansk Uddannelsesaftale blev etableret i 2009. Der er nedsat en styregruppe, hvor alle aftalepartnere er repræsenteret. Styregruppen mødes 2-4 gange årligt.

Aftalens parter • Region Syddanmark • Kommunerne i Syddanmark • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) • Produktionsskolerne • De frie kostskoler • SOSU-skolerne • Handelsskolerne • Gymnasierne • VUC’erne • De tekniske skoler • Landbrugsskolerne • Erhvervsakademierne • Professionshøjskolerne • Syddansk Universitet • Studievalg Sydjylland og Fyn • DI – Organisation for erhvervslivet • Dansk Erhverv • Dansk Byggeri • DS Dansk Håndværk og Industri • Beskæftigelsesregionen Desuden bakker Undervisningsministeriet op om Syddansk Uddannelsesaftale

Syddansk Uddannelsesaftale


Handlingsplan

Side 8

Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi

4

Styrke 15-24-åriges faglige, sociale og personlige forudsætninger

Frafald på ungdomsuddannelserne ved studiestart

Afstanden til ungdomsuddannelserne

Syddansk Uddannelsesaftale

3

De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse

Manglende praktikpladser

5

For få uddanner sig inden for sciencefag

6

For få drenge tager en videregående uddannelse

2012

Syddansk Uddannelsesaftale

Styrke overgangen til ungdomsuddannelserne fra tilmelding til 3 måneder efter studiestart

Sikre nærhed til ungdomsuddannelserne

Sikre praktikpladser til alle

Science Region

2

Løsninger

Videregående

1

6 centrale udfordringer

Styrke børn og unges interesse for natur, teknik og sundhed

Skabe attraktive videregående uddannelsesmuligheder, særligt for drenge


Side 9

Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15, der fastlægger de regionale uddannelsespolitiske målsætninger og indsatsområder.

Effekt

Mål

5 % flere 18-29-årige har tilstrækkelige læse- og matematikfærdigheder end i 2010 10 % flere unge er stadig i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter studiestart end i 2010 15 % færre unge har over 90 min. transporttid til en ungdomsuddannelse end i 2010

95 % skal gennemføre en ungdomsuddannelse

80 % af de unge har en praktikplads

30 % flere unge vælger naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige fag/retninger på ungdomsuddannelserne end i 2010

20 % flere drenge tager en kort eller mellemlang videregående uddannelse end i 2010

20 %

flere gennemfører naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser

50 %

af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse

2015

Syddansk Uddannelsesaftale


Side 10

Handlingsplan

Udfordringer der adresseres i 2014-15

1

2 centrale udfordringer

Løsninger

De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse

Styrke børn og unges faglige forudsætninger Udvikle tilbud og indsatser til de unge, så de unges faglige forudsætninger er styrket, når de forlader grundskolen og påbegynder en ungdomsuddannelse – særligt med fokus på drengene

Øge interessen og styrke de unges faglighed inden for Science i grundskolen Udvikling af initiativer, der skal sikre en øget faglighed og interesse for naturfagene i overgangen til ungdomsuddannelse

2

For få drenge tager en videregående uddannelse

EUD-vejen til videregående uddannelse Udbrede EUD-vejen til de videregående uddannelser for at fremme overgangen til videre uddannelse

Øge antallet der påbegynder en videregående uddannelse efter studentereksamen En indsats der skal sikre, at særligt drengene anvender deres studentereksamen til at tage en videregående uddannelse

2014

Syddansk Uddannelsesaftale


Side 11

Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

Udfordringerne er udvalgt ud fra et ønske om fokusering

2014-15 fokuserer på to af de centrale

af indsatsen på baggrund af ønsket om:

udfordringer, som effektmodellen 2012 peger på i

• At sikre størst effekt for de investerede midler.

relation til målsætningerne i Region Syddanmarks

• At fokusere indsatsen på områder, hvor parterne

uddannelsesstrategi.

i Syddansk Uddannelsesaftale har størst indflydelse.

• Børn og unges forudsætninger for at gennemføre

en uddannelse

• For få mænd gennemfører en videregående uddannelse

Effekt

Fald på 20% ift. 2013 i andelen af afgangselever fra grundskolen med utilstrækkelige formelle læse/ matematik kundskaber.

Stigning på 7% point ift. 2013 i andelen der vælger en scienceretning på henholdsvis ungdoms- eller videregående uddannelser.

Stigning på 25% i andelen der tilmelder sig en videregående uddannelse efter en EUD.

Stigning på 10% i andelen af drenge, der er i gang med en videregående uddannelse 27 måneder efter afsluttet studentereksamen.

Mål

95 % skal gennemføre en ungdomsuddannelse

20 %

flere gennemfører naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser

50 %

af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse

2015

Syddansk Uddannelsesaftale


Side 12

Handlingsplan

Indsatsområde 1: De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse

I 2014-15 vil Syddansk Uddannelsesaftale tage initiativ til følgende tiltag: Styrke børn og unges faglige forudsætninger Udvikle tilbud og indsatser til de unge, så de unges faglige forudsætninger er styrket, når de forlader grundskolen og påbegynder en ungdomsuddannelse – særligt med fokus på drengene

Øge interessen og styrke de unges faglighed inden for Science i grundskolen Udvikling af initiativer, der skal sikre en øget faglighed og interesse for naturfagene i overgangen til ungdomsuddannelse

Indsatsområde 2: For få drenge tager en videregående uddannelse

I 2014-15 vil Syddansk Uddannelsesaftale tage initiativ til følgende tiltag: EUD-vejen til videregående uddannelse Udbrede EUD-vejen til de videregående uddannelser for at fremme overgang til videre uddannelse

Øge antallet der påbegynder en videregående uddannelse efter studentereksamen En indsats der skal sikre, at særligt drengene anvender deres studentereksamen til at tage en videregående uddannelse

Syddansk Uddannelsesaftale


Side 13

3 fyrtårnsinitiativer Inden for de to indsatsområder, vil Syddansk Uddannelsesaftale sætte særligt fokus på tre konkrete fyrtårnsinitiativer: Udbredelse af eksisterende projekter Der er allerede udviklet en række initiativer og tiltag, som hvis de udbredes til flere aktører i regionen, vil kunne give øget effekt. Faglighed De unges faglige forudsætninger skal styrkes i hele uddannelseskæden fra grundskole til videregående uddannelse, incl. via ”det parallelle” uddannelsessystem. EUD En styrkelse af erhvervsuddannelserne så flere søger disse uddannelser efter grundskolen.

Særlige indsatser Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale har mulighed for at iværksætte særlige indsatser inden for områder, hvor der opstår særlige udfordringer eller potentialer: • Styregruppen har allerede igangsat en særlig indsats for unge med mistrivsel – denne indsats videreføres med henblik på at videreformidle og implementere metoder på ungdomsuddannelserne og i kommunerne til at øge unges trivsel og til at sikre bedst mulig støtte til unge, der mistrives • En særlig indsats for at sikre, at de unge får kendskab til de muligheder det giver at indarbejde tysk, som en del af en karrierevej

Syddansk Uddannelsesaftale


Side 14

Handlingsplan

Effektmodellen Syddansk Uddannelsesaftale bruger effektstyring som grundlag for indsatserne. Derfor har Syddansk Uddannelsesaftale udarbejdet en effektmodel, som alle initiativer skal vurderes ud fra. Styregruppen anbefaler, at alle aftalens parter aktivt bruger effektmodellen, så lokale og regionale initiativer målrettes de udfordringer, som Effektmodellen viser. Målsætningen med effektmodellen er: • At definere og skabe fælles forståelse for de relevante fokusområder i forhold til

Syddansk Uddannelsesaftales målsætninger

• At skabe fælles målbare indikatorer der kan anvendes til systematisk opfølgning på

fremdriften mod målsætningerne

• At vurdere og evaluere projekter og tiltag ud fra de objektive målbare indikatorer Du kan finde effektmodellen på www.syddanskuddannelsesaftale.dk

Finansiering Region Syddanmarks uddannelsespulje er i 2014-15 målrettet initiativer, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale • Der er ca. 20 mio. kr. til rådighed om året • Du kan læse mere om ansøgningsproceduren og kriterier for

uddannelsespuljen på www.regionsyddanmark.dk/udvikling

• Syddansk Uddannelsesaftale vil desuden arbejde for at skaffe

finansiering fra andre finansieringskilder

Syddansk Uddannelsesaftale


Side 15

�Vi skal have udbredt eksisterende initiativer.�

Syddansk Uddannelsesaftale


1665 Mediegruppen

Vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om Syddansk Uddannelsesaftale og de aktuelle indsatser, kan du gå ind på hjemmesiden www.syddanskuddannelsesaftale.dk og læse mere ale.dk uddannelsesaft

www.syddansk

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle T. 7663 1000

lser uddanne lasse i verdensk

Bilag 6 syddansk uddannelsesaftale handlingsplan 2014 15  
Bilag 6 syddansk uddannelsesaftale handlingsplan 2014 15  

http://syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Bilag_6_-_Syddansk_Uddannelsesaftale_-_Handlingsplan_2014-15.pdf