Page 1

Øvelser  til  styrkelse  af:  

Motivation, og

Personlige, Sociale og

Kommunikative                

kompetencer.    

   

- et bedre sted at lære 1


Øvelse 1.  Small  talk.               Formål:  Classbuilding,  Respekt,  personlig  udvikling.   Forberedelse:  Kort  –  se  bagved.   Øvelse:  Eleverne  får  udleveret  et  kort  hver.  De  rejser  sig,  går  rundt  imellem   hinanden  og  finder  en  anden  elev.  De  to  elever  præsenterer  sig  for  hinanden,  og   stiller  og  svarer  på  skift  på  spørgsmålene.  Herefter  roser/anerkender  de  hinanden,   siger  farvel,  finder  en  ny  elev,  og  starter  forfra.   Opsamling  i  plenum:  Hvorfor  denne  øvelse?  Hvad  fik  vi  ud  af  det?  

Noter:   _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________    

2  


Hvad er  dine  livretter?   Hvor  bor  du?   Hvad  laver  du  i  fritiden?   Hvilken  musik  kan  du  lide?   Hvad  er  du  dårlig  til?   Har  du  fritidsjob?     Hvad  laver  du  om  ét  år?   Hvad  laver  du  om  fem  år?   Hvad  gør  dig  sur?   Hvilken  årstid  kan  du  bedst   lide?   Kan  du  lave  mad?  

Hvad har  du  lavet  før  HG?   Hvad  er  din  yndlings  TV-­‐serie?   Hvor  mange  søskende  har  du?   Hvad  er  du  god  til?   Hvordan  kommer  du  i  skole?   Hvilket  dyr  kan  du  bedst  lide?   Hvad  laver  du  om  to  år?   Hvad  kan  du  grine  af?   Hvad  gør  dig  glad?   Hvad  er  en  god  fødselsdag?  

Hvad har  du  fået  til   morgenmad?   Hvad  er  en  god  weekend?   Hvis  du  skulle  give  1000  kr.  til   en  hjælpeorganisation,  hvilken   en  skulle  det  så  være?   Hvilken  ferie  ville  du  gerne  på?   Hvad  synes  du  om  kongehuset?   Hvem  er  din   Hvad  er  din  yndlingsfilm?   yndlingsskuespiller?   Hvad  gør  du  for  miljøet?   Du  står  i  kø  i  kantinen,  og  en   anden  elev  går  ind  foran  dig.   Hvad  siger  du?   Hvad  ønsker  du  dig  i   Hvad  er  den  dårligste   fødselsdagsgave?   undskyldning  du  er  kommet   med  for  at  aflevere  en  opgave   for  sent?       3    


Øvelse 2.  Mix  og  match    

RE

+ SPEKT

                                                                                                                                                                                                                 

  Formål:  Classbuilding,  teambuilding,  respekt,  personlig  udvikling  

Forberedelse: Kort  med  halve  ord,  der  passer  sammen  to  og  to,  skal  være  klar  –  se   bagved.  OBS!  –  kort  og  ord  og  antal  elever  skal  passe  sammen.  Der  kan  laves  andre   kort,  der  passer  sammen  tre  og  tre  eller  fire  og  fire.  Her  er  valgt  ord,  der  relaterer  til   hensigten  med  denne  øvelse  og  de  andre  øvelser  i  heftet.   Øvelse:  Alle  elever  får  udleveret  et  kort.    Når  læreren  siger  ”Mix”,  cirkulerer   eleverne  rundt  og  bytter  kort.  Når  læreren  siger  ”Match”,  leder  eleverne  efter  den,   der  har  det  kort  matcher  deres.  Når  alle  har  fundet  det  kort  der  matcher,  startes  der   forfra.   Opsamling  i  plenum:  Hvorfor  denne  øvelse?  Hvad  fik  vi  ud  af  det?  Hvorfor  er  netop   disse  ord  valgt?      

Noter: _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________    

4  


Kort til  Mix  og  Match.  

Re SAM   RET   ANER   AN   PO   HJÆLP   INTER   RO   KAMMERAT   LYT   TI   AK   MÅL   RUMME   TIL    

SPEKT ARBEJDE   NING   KENDELSE   SVAR   SITIV   SOM   ESSERET   SE   SKAB   TE   E   TIV   RETTET   LIG   LID    

5  


Øvelse 3.  Aktiv  lytning.            

Formål: At  forbedre  kommunikationen  ved  at  være  en  aktiv  lytter,  og  at  vise  respekt   for  det  andre  har  at  sige.   Forberedelse:  Vælge  emner   Øvelse:  Vælg  et  emne,  som  klassen  skal  diskutere.  Vælg  en  ordstyrer.  Regel:  Inden   man  må  deltage  i  diskussionen,  skal  man  referere  den  foregående  talers  indlæg  til   dennes  tilfredshed.    Det  kan  være  aktuelle  emner,  men  det  kan  også  være  om  klassen,   f.eks.:  ”Respekterer  vi  hinanden  i  klassen”,  ”Er  der  ro  i  klassen”  eller  ”Taler  vi   ordentligt  til  hinanden  i  klassen”.      

Noter: _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________    

6  


Øvelse 4. Samarbejde og kommunikation Rollespil   Øvelsen  begynder  med  at  eleverne  udfylder  en  assertionstest  –  det  er  vigtigt  at   eleverne  ikke  bliver  introduceret  til  begreberne  inden  testen  tages.     Underviseren  holder  et  oplæg  omkring  kommunikation,  følgende  elementer   behandles  som  minimum:     • Transaktionsanalyse   • Assertions  træning   • Aktiv  lytning   Eleverne  skal  nu  i  grupper  af  2  –  6  personer  forberede  et  rollespil.  Dette  rollespil  skal   vises  for  klassen.  Klassen  skal  herefter  give  en  tilbagemelding  –  hvilke  elementer  fra   kommunikationsoplægget  kan  de  genkende.       Mål  med  øvelsen:   Eleven  skal  lære  at  beherske  kommunikation,  samt  at  der  findes  værktøjer  til  at   forbedre  kommunikationen  –  samt  at  samtlige  deltagere  i  processen  har  et  ansvar   for  at  kommunikationen  bliver  effektiv.      

7  


Rollespil i forbindelse med samarbejde

Formålet  med  opgaven  er,  at  I  skal  arbejde  i  praksis  med  det,  I  har  lært  om   samarbejde.  Herved  viser  I,  at  I  har  forstået  teorien.   I  grupper  på  to  til  fire  elever  skal  I  ”forfatte”  et  rollespil.     I  må  meget  gerne  tage  udgangspunkt  i  en  situation,  I  selv  har  været  ude  for,  i  skolen   eller  privat.   Rollespillet  falder  i  to  dele.   1. I  det  første  rollespil  går  samarbejdet  galt.  Forklar  efter  rollespillet,  hvorfor   samarbejdet  ikke  fungerer.     Inddrag  de  forskellige  elementer  fra  transaktionsanalyse  og  assertionstræningen.   2. I  det  andet  rollespil  viser  I,  hvordan  samarbejdet  skulle  have  været.  I  forklarer   også,  hvordan  det  kan  være,  at  det  lykkes  denne  gang  i  modsætning  til  første   gang.       Inddrag  også  her  de  forskellige  elementer  fra  transaktionsanalyse  og   assertionstræningen.    

8  


Øvelse 4. ”Brikkerne” – en øvelse i samarbejde uden kommunikation Øvelsen laves  i  et  antal  grupper  på  hver  seks  personer.  Gruppen  sidder  ved  to  borde,  som  er  sat   sammen.  Bordene  skal  være  fuldstændig  tomme.       Der  skal  være  6  deltagere  i  hver  gruppe.  Går  seks  ikke  op  i  det  samlede  antal  deltagere,  bliver   resten  udnævnt  som  kontrollanter.       Deltagerne  instrueres  i,  at  det  er  strengt  forbudt  at  kommunikere  med  hinanden,  og  at  man  kun   må  give  brikker  til  et  andet  gruppemedlem,  aldrig  ”kræve”  en  brik.     Fremgangsmåde:     1. Hver  gruppe  får  seks  konvolutter  med  hver  tre  brikker  i     2. Alle  i  gruppen  skal  danne  den  samme  simple  figur  –  dvs.  6  ens  figure     3. Deltagerne  må  give  en  brik  til  en,  som  man  tror  kan  bruge  den.  Men  ikke  selv  bede  om  en     Når  en  gruppe  har  løst  opgaven,  bedes  de  forholde  sig  i  ro,  indtil  alle  grupper  er  færdige.     Til  slut  lægges  brikkerne  tilbage  i  konvolutterne  i  overensstemmelse  med  de  bogstaver,  som  står   på  forsiden.     Øvelsen  har  til  formål,  at  gruppen  kun  når  sit  mål  ved  at  samarbejde.  Og  at  det  kan  betyde,  at  man   må  give  noget  fra  sig,  uden  at  vide  om  man  får  noget  til  gengæld.   Desuden  understreger  øvelsen,  hvor  vigtig  kommunikation  er,  og  hvor  meget  sværere  det  hele   bliver,  når  man  netop  ikke  må  kommunikere.     Ud  fra  to  A4  ark  fremstilles  et  sæt  brikker  til  seks  kuverter.     D  

F

I E  

C

C

J F  

A

G H  

A A   B  

G

E

G A  

Pakkeliste: 1:   4:    

I,H,E                        2:   A,A,C                                  3:D,J,G   A,F,E                        5:   G,B,F                                    6:  G,C,A   9  


Øvelse 5.  Personlig  målsætning.                                      

S-pecifikt M-ålbart A-ttraktivt R-ealistisk T-idsbestemt

SMART                                     Underviseren  gennemgår  hvorledes  operationelle  /  SMART’e  mål  kan  udarbejdes.   Eleven  får  udleveret  en  mappe  samt  en  opgave  der  indeholder  nedenstående   elementer:   • Eleven  skal  opstille  mindst  5  uddannelsesmæssige  relaterede  mål  (disse  skal   være  operationelle  /  SMART’e)   • Tidshorisonten  for  disse  mål  skal  være  8  –  12  måneder   • Målene  skal  nedbrydes  i  nogle  delmål,  det  er  væsentligt  at  tidsperioden   fastsættes  af  underviseren  –  klassen  skal  have  samme  tidsperiode   • Når  tidsperioderne  er  gået  tages  mappen  frem  og  eleven  skal  herefter   evaluere  om  målet  er  nået   • Er  målet  nået  så  er  det  en  succes  –  hvis  dette  ikke  er  tilfældet  så  må  årsagen   findes  evt.  sammen  med  underviseren  –  og  nye  mål  kan  opstilles.     Målet  med  øvelsen:   Lære  eleven  at  arbejde  målrettet,  samt  lære  eleven  at  turde  sætte  sig  nogle   konkrete  mål.      

 

10  


Øvelse 6. Selvtillid/selværd/styrker:

1. Hver enkelt  elev  får  en  kuvert  med  sit  navn  på   2. Der  udleveres  ”små”  sedler  hvor  eleverne  skal  skrive  noget  positivt  om   hinanden   3. Alle  skal  noget  om  alle,  og  det  skal  være  positivt   Mål  med  øvelsen:   .   Alle  elever  har  nu  en  kuvert  de  kan  tage  frem  når  de  føler  et  behov  for  at  styrke   deres  selværd/selvtillid.  Herudover  ”tvinges”  de  til  at  se  noget  positivt  ved   samtlige  elever  i  klassen.          

 

11  


Øvelse 7.  Øvelse  i  Kommunikation.  Øvelsen  skal  løses  på  2  minutter.    

1.

Læs opgaven  igennem,  før  du  gør  noget  andet.  

2.

Skriv dit  navn  i  øverste  højre  hjørne.  

3.

Sæt cirkel  om  ordet  ”navn”  i  spørgsmål  2.  

4.

Tegn 5  små  firkanter  i  øverste  højre  hjørne.  

5.

Sæt et  ”x”  i  hvert  firkant.  

6.

Tegn en  cirkel  om  hver  firkant.  

7.

Skriv dit  navn  under  ”øvelse”.  

8.

Efter ”øvelse”  skriver  du  ”Passiv  rygning”.  Stav  det  nu  rigtigt.  

9.

Tegn en  cirkel  om  hvert  af  ordene  i  spørgsmål  7.  

10. Set et  ”x”  i  nederste  venstre  hjørne.   11. Tegn  en  trekant  om  det  ”x”,  du  lige  har  sat.   12. På  bagsiden  af  dette  papir  udregner  du  703  gange  9805.   13. Tegn  en  firkant  om  ordet  ”hjørne”  i  spørgsmål  4.   14. Hvis  du  har  fulgt  anvisningen  hidtil,  skriver  du  ”Det  har  jeg”  nederst  i  venstre   hjørne.   15. På  bagsiden  af  dette  papir  lægger  du  8950  sammen  med  9850.   16. Tegn  en  cirkel  om  svaret.  Tegn  en  firkant  om  cirklen.   17. Skriv  tallene  baglæns  fra  10  til  1  på  en  række.     18. Efter  omhyggelig  gennemlæsning  nøjes  du  med  spørgsmål  2.   19. Tror  du,  du  klarede  alle  svarene  rigtigt?      

12  


Øvelse 8.  Forventningsafklaring        

Afklaring   af  forventninger  til  skoleforløb.  Eleverne  kan  have  stor  glæde  af,  at  kende  hinandens   forventninger  til  skolen.  S amtidig  forpligter  det,  at  have  u dtalt/skrevet  hvad  man  forventer.        

min.  til  personlig  afklaring.   10     min.  til  gruppe  diskussion  og  udfærdigelse  af  gruppe  ark.   20     20  min.  til  at  2  grupper  går  sammen  og  laver  deres  fælles  ark  på  A3  papir  så  d et  er  nemmere  at  se.     30  min.  o   psamling  i  plenum  for  at  finde  fælles  forventninger    

Spørgsmåls  ark  til  hver  elev.  (A4)   2  x  Spørgsmål  ark  til  hver  gruppe  (A3)     Malertape      

13  


Øvelse 9.    

 Aktivitets  beskrivelse:    

Forklar eleverne  nødvendigheden  af,  at  kende  alle  deltagernes  forventninger  til  skoleforløbet.  Når  man   kender  sine  egne  forventninger  er  det  n emmere  at  agere  derefter.  Ligeledes  er  det  godt  at  kende  sine   klassekammeraters  forventninger  til  sig  selv  og  andre,  da  man  så  kan  agere  på  deres  forventninger.   Gruppens  medlemmer  behøves  ikke  være  enige  om  forventningerne.  Vigtigheden  ligger  i,  at  de  får   diskuteret  deres  forventninger.      Det  er  vigtigt  at  eleverne  overvejer  hvert  enkelt  spørgsmål  grundigt.     Rollefordeling:    

1. Opgave løses  først  individuelt.   2. Dernæst  skal  der  laves  grupper  af  4  deltagere,  hvor  opgaven  diskuteres,  gruppen  finder  deres   fælles  forventninger.   3. Efterfølgende  sætter  2  grupper  sig  sammen  og  diskuterer  de  2  grupper  fælles  forventninger  og   samler  det  til  1  stor  gruppe.   4. De  store  gruppers  ark  hænges  op,  og  der  laves  en  diskussion  i  p lenum,  for  at  finde  h ele  klassens   fælles  forventninger.  

Formål med  øvelsen:   At  gøre  eleverne  bevidste  om  den  indvirkning  deres  d eltagelse  eller  mangel  på  samme  har,  når  der   laves  fremlæggelser.  

14  


Øvelse 10.  Kropssprog  og  adfærd      

   

Denne øvelse  handler  om,  at  gøre  eleverne  bevidste  om,  hvordan  deres  kropsprog  og  adfærd   påvirker  andre  mennesker.   F.eks.  Hvordan  er  det  at  stå  og  fremlægge  når  andre  sidder  og  lytter  til  musik,  kigger  på   computeren,  snakker  med  sidemanden,  fniser  og  lign.?   Hvordan  er  det  at  være  underviseren  der  bliver  mødt  med  ovenstående  adfærd?   Hvilken  adfærd  er  mest  irriterende?  

   

1. Eleverne d eles  i  par.  Den  med  største  sko  størrelse  skal  gå  ud  af  lokalet.   2. Gruppen  i  klassen  instrueres  i,  at  skulle  fortælle  deres  makker,  om  en  spændende  film   eller  oplevelse.  2-­‐3  min.  til  at  forberede  fortællingen.   3. Gruppen  udenfor  instrueres  i,  at  være  aktive  lyttere,  der  spørger  ind,  nikker,  smiler  osv.   4. Fortælleren  skal  nu  fortælle  i  2-­‐3  min,  mens  lytteren  udfører  instruksen.   5. Diskussion  i  p lenum.  Hvordan  er  det  at  være  fortæller?  /  Hvordan  er  det  at  være  aktiv   lytter?   6. Derefter  byttes  der  roller.  Gruppen  i  klassen  instrueres  i  at  bruge  alle  midler,  for  at  få   makkeren  til  at  lytte  interesseret.  Stemme,  gestik,  smil  osv.  Emnet  kan  være  den  bedste   sommerferie.   7. Gruppen  udenfor  instrueres  i,  at  starte  som  aktive  lyttere,  men  derefter  skifte  til  at  være   uinteresseret.  Kigge  på  telefon,  kigge  på  andre  omkring  sig,  gabe  eller  lignende.  

15  


Øvelse 11.  Forventnings  afklaring     1. Hvad  ønsker  jeg  mig  af  mit  skoleforløb?         2. Hvad  skal  jeg  gøre  for  at  være  en  god  klassekammerat?         3. Hvad  skal  helst  ikke  ske  for  mig  på  HG         4. Hvad  regner  jeg  med  at  lære  noget  om?         5. Hvad  er  en  god  klasse?       6. Hvordan  ved  jeg,  at  HG  har  været  en  succes?         7. Hvad  forventer  jeg  af  de  andre  i  en  gruppe  til  gruppearbejde?    

16  


Gruppeindeling: I forbindelse  med  gruppearbejde  inddeler  underviseren  eleverne  lidt  utraditionelt.   Inddelingen  forgår  evt.  således:   • Alle  rejser  sig   o Underviseren  beder  alle  skal  samle  sig  i  grupper  med  samme  hårfarve   o Inden  for  denne  gruppe  skal  man  finde  4  med  samme  antal  søskende   o Indenfor  disse  4  skal  de  2  ældste  og  2  yngste  danne  en  gruppe   • Ovenstående  skal  ses  som  eksempler  på  hvorpå  eleverne  kan  inddeles  i   grupper  –  kriterierne  er  mangfoldige  og  kun  fantasien  sætter  grænser      

17  

/Bilag._Trivsel_i_ta  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Vaerktojer/Trivsel_i_tasken/Bilag._Trivsel_i_tasken.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you