Page 1

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje – september 2014 Ansøgningsskemaet skal bruges ved ansøgning om midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Under ansøgningsskemaets forskellige punkter findes vejledninger skrevet i kursiv. Disse vejledninger er ment som en hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet, og de skal slettes efterhånden, som skemaet udfyldes. Det vejledende omfang af en udfyldt ansøgning er 5-10 sider. Det udfyldte skema med relevante bilag sendes elektronisk til: Uddannelse.regionaludvikling@rsyd.dk. Specificeret udgifts- og finansieringsbudget skal medsendes som bilag samt evt. anden relevant dokumentation Hvis der er spørgsmål til skemaet, er I altid velkomne til at kontakte uddannelsesteamet, Region Syddanmark. 1. Generelle informationer Projektnavn Ansøgt beløb Projektperiode – start/slut 2. Ansøger Ansøgers navn

Ansøger skal være en ungdomsuddannelsesinstitution

Adresse Pengeinstitut CVR-nummer Kontaktperson(er) E-mail Telefonnummer Regnskabsansvarlig

Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf. 76 63 10 00

1


3. Projektbeskrivelse 3.a. Kort resumé af projektet

Her beskrives indholdet af projektet kort – hvad går projektet ud på?

(max. 12 linjer) 3.b. Formål og projektets forandringsteori

Her angives projektets formål og projektets forandringsteori (det vil sige, hvordan I forestiller jer, at jeres projekt skal virke). I beskriver: •

Hvad er formålet med projektet?

Hvilket problem vil projektet løse?

Hvordan vil projektet nå formålet?

Hvilken indsats vil der blive iværksat?

Hvorfor mener I, at indsatsen vil virke?

Få mere viden om tankerne bag formuleringen af en forandringsteori hos EVA: Se her 3.c. Kort beskrivelse af projektets leverancer

Her beskrives projektets leverancer. Hvad er de fysiske resultater af projektet, som andre vil kunne benytte sig af?

3.d. Projektets omfang og målgruppe

Angiv projektets omfang målt ved antal involverede personer. Det vil sige, f.eks. hvor mange lærere, elever og andre, der er involveret i projektet. Angiv projektets primære målgruppe og evt. andre. Hvem er projektet rettet mod og hvem får gavn af projektet direkte og indirekte?

3.e. Hovedtidsplan, hovedaktiviteter og milepæle

Beskriv hovedtidsplan og aktiviteter. Angiv de vigtigste milepæle, der skal opnås, for at nå projektets leverancer.

4. Uddannelsespuljens kriterier for støtte 4.a. Udviklingsprojekt og nyhedsværdi

Beskriv hvad der konkret udvikles i projektet, og hvad der gør projektet unikt. Der skal udvikles noget konkret – enten noget helt nyt eller en videreudvikling af noget eksisterende. Det kan fx være en ny metode eller en ny praksis på et område. Ansøger bedes orientere sig i projektdatabasen på EMU.dk og på www.syddanskuddannelsesaftale.dk for at sikre, at det der udvikles ikke allerede er udviklet.

4.b. Samarbejdet mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale

Regionsrådet har i 2014-2017 øremærket uddannelsespuljen til Syddansk Uddannelsesaftale. ”Med Syddansk Uddannelsesaftale samles alle centrale aktører til en fælles koordineret indsats på regionalt niveau. Ambitionen er at skabe ejerskab hos de forskellige aktører, der skal samarbejde for at sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Syddansk Uddannelsesaftale skal

Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf. 76 63 10 00

2


sikre, at alle trækker i samme retning.” Beskriv hvordan projektet medvirker til et øget samarbejde og videndeling mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale. Læs mere på www.syddanskuddannelsesaftale.dk 4.c. Temaer

Syddansk Uddannelsesaftales og regionsrådets handlingsplan for 20142015 fastlægger rammerne for uddannelsespuljen og for arbejdet i Syddansk uddannelsesaftale. Dertil har regionsrådet til ansøgningsfristen den 18. september 2014 prioriteret følgende temaer: •

Fremme antallet af særligt drenge på EUX og EUD uddannelserne i regionen

Sikre at de unge får kendskab til de muligheder det giver at indarbejde tysk, som en del af en karrierevej

Beskriv og begrund hvilket tema projektet retter sig mod. Læs mere på: www.rsyd.dk/wm285311 4.d. Effekt på et af de tre overordnede mål i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-2015. Eller på tysk som en karrierevej.

Beskriv og begrund hvordan projektet vil bidrage til at skabe effekt på et af de tre mål i Syddansk Uddannelsesaftale: •

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse

20% flere af en ungdomsårgang skal gennemføre en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse end i 2010

50% af drengene på en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse

Hvis projektet retter sig mod temaet vedr.Tysk som en karrierevej skal projektet ikke skabe effekt på et af de tre mål. Målet er derimod at få flere unge til at vælge tysk som en del af deres karrierevej. 4.e. Indikatorer til at måle projektets effekt

Angiv hvilke(n) indikatorer som projektet vil skabe effekt på og skal måles på. Begrund hvorfor disse indikatorer er valgt. Er projektet rettet mod temaet vedr. flere til EUD og EUX vælges der en eller flere indikatorer fra uddannelsesbarometret. Er projektet rettet mod temaet vedr.Tysk som en karrierevej vælges der en eller flere af nedenstående tyskindikatorer. •

andel der vælger tysk på ungdomsuddannelserne

Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf. 76 63 10 00

3


• • • •

andel der har tysk på højt niveau på ungdomsuddannelserne andel af unge på erhvervsuddannelserne, der vælger praktikplads i Tyskland andel der vælger tysk på de videregående uddannelser andel der tager på udvekslingsophold, studiebesøg eller sprogskole i Tyskland

Suppler gerne med andre indikatorer, hvis uddannelsesbarometrets og tyskindikatorerne ikke er dækkende. Angiv for hver af de valgte indikatorer projektets forventede effekt i tal (antal, procent eller lignende) 4.f. Projektets implementering og videreførelse

Beskriv hvordan projektets indsatser implementeres hos parterne i projektperioden, og hvordan indsatserne videreføres efter støtteperiodens ophør uden tilførsel af ekstra midler udefra.

4.g. Projektets formidling

Beskriv hvordan projektets resultater formidles bredt i regionen og til alle aktører i Syddansk Uddannelsesaftale.

5. Evaluering 5. Evaluering

6. Projektets organisering 6.a. Samarbejdsparter i projektet og deres rolle

Opgiv her navnene på de institutioner o.a., der deltager som partner i projektet og redegør for, hvordan de bidrager til projektet.

6.b. Andre netværksdeltagere

Opgiv projektets netværksdeltagere. Netværksdeltagere er mere løst tilknyttet projektet, og bidrager i modsætning til parterne ikke direkte til projektets aktiviteter.

7. Budget Bemærk: Specificeret udgiftsbudget og finansieringsbudget skal vedlægges som bilag til ansøgningen. Følgende skal således blot give et kort overblik over projektet samlede udgifter og indtægter. Se skabelon til specificeret budget på hjemmesiden. Angiv udgiftsposterne således at de er tilpasset projektet og de konkrete projektaktiviteter iflg. ansøgningen. Der skal være overensstemmelse mellem udgiftsbudgettet og finansieringsbudgettet. Der skal angives det samlede budget for projektet og ikke kun uddannelsespuljens andel.

Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf. 76 63 10 00

4


Angiv, hvornår i projektperioden ønskes midlerne udbetalt (skal være i overensstemmelse med hovedaktiviteter og tidsplan).

8.a. Udgiftsposter i 1.000 kr.

Udgiftsbudget 1. år

2. år

3. år

I alt

8.b. Finansieringsbudget i 1.000 kr.

Hele projektperioden

Uddannelsespulje

Her angives, hvor meget man forventer i støtte fra Uddannelsespuljen, det vil sige det samlede beløb puljen søges om (i beløb og i procent af det samlede budget).

Egenfinansiering

Her angives, hvor meget projektets parter samlet set bidrager med ift.. projektets samlede udgifter (i beløb og i procent af det samlede budget). Egenfinansieringen skal være på mindst 20 %.

Øvrig medfinansiering I alt

Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf. 76 63 10 00

5

Ansoegningsskema september 2014  

http://syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Ansoegningsskema_september_2014.doc