Page 1

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje – januar 2014 Ansøgningsskemaet skal bruges ved ansøgning om midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Under ansøgningsskemaets forskellige punkter findes vejledninger skrevet i kursiv. Disse vejledninger er ment som en hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet, og de skal slettes efterhånden, som skemaet udfyldes. Det vejledende omfang af en udfyldt ansøgning er 5-10 sider. Det udfyldte skema med relevante bilag sendes elektronisk til: Uddannelse.regionaludvikling@rsyd.dk. Specificeret udgifts- og finansieringsbudget skal medsendes som bilag samt evt. anden relevant dokumentation Hvis der er spørgsmål til skemaet, er I altid velkomne til at kontakte uddannelsesteamet, Region Syddanmark. 1. Generelle informationer Projektnavn Ansøgt beløb Projektperiode – start/slut 2. Ansøger Ansøgers navn

Ansøger skal være en ungdomsuddannelsesinstitution

Adresse Pengeinstitut CVR-nummer Kontaktperson(er) E-mail Telefonnummer Regnskabsansvarlig

Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf. 76 63 10 00

1


3. Projektbeskrivelse 3.a. Kort resumé af projektet

Her beskrives indholdet af projektet kort – hvad går projektet ud på?

(max. 12 linjer) 3.b. Formål

Her angives kort projektets overordnede formål: Hvorfor gennemføres projektet? Hvad er den gode ide i projektet?

3.c. Kort beskrivelse af projektets leverancer

Her beskrives projektets leverancer. Hvad er de fysiske resultater af projektet, som andre vil kunne benytte sig af?

3.d. Projektets omfang og målgruppe

Angiv projektets omfang målt ved antal involverede personer. Det vil sige, f.eks. hvor mange lærere, elever og andre, der er involveret i projektet. Angiv projektets primære målgruppe og evt. andre. Hvem er projektet rettet mod og hvem får gavn af projektet direkte og indirekte?

3.e. Hovedtidsplan og projektets hovedaktiviteter

Beskriv hovedtidsplanen og hovedaktiviteterne, der iværksættes for at nå projektets enkelte leverancer.

3.f. Milepælsplan

Angiv projektets 3-5 vigtigste milepæle frem til den enkelte leverance.

4. Uddannelsespuljens kriterier for støtte 4.a. Udviklingsprojekt

Beskriv hvad der udvikles i projektet, og hvad der gør projektet unikt. Der skal udvikles noget konkret – enten noget helt nyt eller en videreudvikling af noget eksisterende. Det kan fx være en ny metode eller en ny praksis på et område. Ansøger bedes orientere sig på www.vejetilviden.dk og på www.syddanskuddannelsesaftale.dk for at sikre, at det der udvikles ikke allerede er udviklet.

4.b. Syddansk Uddannelsesaftale

Regionsrådet har i 2014-2017 øremærket uddannelsespuljen til Syddansk Uddannelsesaftale se www.syddanskuddannelsesaftale.dk Syddansk Uddannelsesaftales og regionsrådets handlingsplan for 2014-2015 fastlægger, hvad der arbejdes indenfor. Til ansøgningsfristen den 17. januar 2014 har regionsrådet prioriteret temaerne: 1. 2.

Styrke de unges færdigheder i dansk og matematik Styrke indsatsen overfor unge, der under uddannelse oplever mistrivsel.

Beskriv og begrund hvilket tema projektet retter sig mod.

4.c. Samarbejdet mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale

Beskriv hvordan projektet medvirker til et øget samarbejde og videndeling mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale, som er grundtanken med Syddansk Uddannelsesaftale. ”Med Syddansk Uddannelsesaftale samles alle centrale aktører til en fælles Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf. 76 63 10 00

2


koordineret indsats på regionalt niveau. Ambitionen er at skabe ejerskab hos de forskellige aktører, der skal samarbejde for at sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Syddansk Uddannelsesaftale skal sikre, at alle trækker i samme retning.”

4.d. Projektets implementering og videreførelse

Beskriv hvordan projektets indsatser implementeres hos parterne i projektperioden, og hvordan indsatserne videreføres efter støtteperiodens ophør uden tilførsel af ekstra midler udefra.

4.e. Projektets formidling

Beskriv hvordan projektets resultater formidles bredt i regionen og til alle aktører i Syddansk Uddannelsesaftale.

5. Effekter Projektet vurderes ud fra, hvor stor effekt, det forventes at skabe på målene i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-2015. Ansøgere til Region Syddanmarks uddannelsespulje skal bruge Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel. Effektmodellen 2012 har 10 værktøjer og hvert værktøj har et antal indikatorer til at måle status på værktøjet. Du kan finde effektmodellen her: http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/effektmodel. 5.a. Effekt på en af de tre overordnede mål i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-2015.

5.b. Effektmodellens værktøjer og indikatorer til at måle projektets effekt

Beskriv og begrund hvordan projektet vil bidrage til at skabe effekt på et af de tre mål i Syddansk Uddannelsesaftale:: •

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse

20% flere af en ungdomsårgang skal gennemføre en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse end i 2010

50% af drengene på en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse

Angiv hvilke(t) af effektmodellens 10 værktøjer og herunder max. 3 indikatorer, som projektet vil skabe effekt på og skal måles på. Begrund hvorfor disse indikatorer er valgt. Suppler gerne med andre indikatorer, hvis effektmodellens indikatorer ikke er dækkende.

5.c. Forventet effekt

Angiv for hver af de valgte indikatorer projektets forventede effekt i tal (antal, procent eller lignende)

6. Evaluering 6. Evaluering

Region Syddanmark vil stå for den endelige evaluering af projektets leverancer og effekter. Projektet skal derfor ikke afsætte midler til slutevaluering i projektets budget. Derimod kan det være relevant, at projektet selv undervejs foretager en løbende intern evaluering for at sikre læring og kvaliteten i projektet.

Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf. 76 63 10 00

3


Det kan der godt afsættes midler af til i projektets budget.

7. Projektets organisering 7.a. Samarbejdsparter i projektet og deres rolle

Opgiv her navnene på de institutioner o.a., der deltager som partner i projektet og redegør for, hvordan de bidrager til projektet.

7.b. Andre netværksdeltagere

Opgiv projektets netværksdeltagere. Netværksdeltagere er mere løst tilknyttet projektet, og bidrager i modsætning til parterne ikke direkte til projektets aktiviteter.

Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf. 76 63 10 00

4


8. Budget Bemærk: Specificeret udgiftsbudget og finansieringsbudget skal vedlægges som bilag til ansøgningen. Følgende skal således blot give et kort overblik over projektet samlede udgifter og indtægter. Se skabelon til specificeret budget på hjemmesiden. Angiv udgiftsposterne således at de er tilpasset projektet og de konkrete projektaktiviteter iflg. ansøgningen. Der skal være overensstemmelse mellem udgiftsbudgettet og finansieringsbudgettet. Der skal angives det samlede budget for projektet og ikke kun uddannelsespuljens andel. Angiv, hvornår i projektperioden ønskes midlerne udbetalt (skal være i overensstemmelse med hovedaktiviteter og tidsplan).

8.a. Udgiftsposter i 1.000 kr.

Udgiftsbudget 1. år

2. år

3. år

I alt

8.b. Finansieringsbudget i 1.000 kr.

Hele projektperioden

Uddannelsespulje

Her angives, hvor meget man forventer i støtte fra Uddannelsespuljen, det vil sige det samlede beløb puljen søges om (i beløb og i procent af det samlede budget).

Egenfinansiering

Her angives, hvor meget projektets parter samlet set bidrager med ift.. projektets samlede udgifter (i beløb og i procent af det samlede budget). Egenfinansieringen skal være på mindst 20 %.

Øvrig medfinansiering I alt

Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf. 76 63 10 00

5


Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf. 76 63 10 00

6

Ansoegningsskema januar 2014  
Ansoegningsskema januar 2014  

http://syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Ansoegningsskema_januar_2014.doc