Page 1

lser uddanne sklasse n e rd e i v

SyddanSk UddannelSeSaftaleS HandlInGSPlan 2012-13

aftalens parter • Region Syddanmark • Kommunerne i Syddanmark • Ungdommens Uddannelsesvejledning • Produktionsskolerne • Landbrugsskolerne • De frie kostskoler • SOSU- skolerne • Handelsskolerne • Gymnasierne • VUC’erne • De tekniske skoler • Erhvervsakademierne • Professionshøjskolerne • Syddansk Universitet • Studievalg Sydjylland og Fyn • DI - Organisation for erhvervslivet • Dansk Erhverv • Dansk Byggeri • DS Håndværk & Industri Desuden bakker Undervisningsministeriet op om Syddansk Uddannelsesaftale


Side 2

Handlingsplan

lje nnelsespu rks udda iver, der a m n a d d y iat Region S ettet init annelsesaftale -13 målr Udd sk n er i 2012 a d d y r af S udspringe

sy da uddannels Syddansk Uddannelsesaftale samler alle centrale aktører til en fælles koordineret uddannelsesindsats på regionalt niveau

95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Syddansk Uddannelsesaftale

20 % flere på en ungdomsårgang skal gennemføre en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse i forhold til 2010


Side 3

ansk sesaftale Får de unge en ungdomsuddannelse? Forventet andel af årgang 2009, der har fået en ungdomsuddannelse 25 år senere Kilde: Profilmodellen, Undervisningsministeret Erhvervsfaglig uddannelse

RSD alle

50 % af drengene på en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse

Gymnasial uddannelse Begge uddannelser Uden ungdomsuddannelse

17 % 28 % 9%

EUD Gymn. Begge Uden ung.udd.

46 %

Syddansk Uddannelsesaftale


Side 4

Handlingsplan

Handlingsplan for 2012-13 Syddansk Uddannelsesaftale går nu ind i sit tredje år, og med denne handlingsplan for 2012-13 har vi et rigtig godt rygstød for at levere resultater, der lever op til ønsket med Syddansk Uddannelsesaftale – nemlig at sikre, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Vi har med Syddansk Uddannelsesaftale en unik mulighed for at højne uddannelsesniveauet i Syddanmark. Alle parter i uddannelsessektoren er med i aftalen, og alle har et ansvar for at løfte niveauet – til gavn for hele regionen. Derfor tager vi fat om de udfordringer, der er størst, og prioriterer og koncentrerer indsatsen på de områder, hvor det har størst effekt. Det betyder blandt andet, at de unges forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse skal forbedres, at frafaldet de første måneder skal reduceres, og at de, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse, skal kunne finde den nødvendige praktikplads. Samtidig er det vigtigt, at vi arbejder med 50 %-målsætningen, hvor vi især skal sørge for, at flere drenge tager en videregående uddannelse – og gerne en naturvidenskabelig eller teknisk en af slagsen. I styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale tager vi gerne hånd om udfordringerne og foreslår løsninger – men vi kan kun gennemføre dem i fællesskab. Derfor vil jeg gerne opfordre alle parter til at hjælpe med at løfte den store og vigtige opgave. Jeg ser frem til samarbejdet!

Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale og direktør på Social- og Sundhedsskolen Fyn

Syddansk Uddannelsesaftale


Side 5

“Region Syddanmark har et ønske om erhvervsudvikling, så vi også har arbejde til vores børn og børnebørn. Vi har en formodning om, at det naturvidenskabelige kommer til at spille en stor rolle, og derfor skal vi forædle disse kompetencer. Det er en stor opgave, som kræver, at vi står skulder ved skulder i regionen” Carl Holst (V), regionsrådsformand

Syddansk Uddannelsesaftale


Side 6

Handlingsplan

Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale Syddansk Uddannelsesaftale samler alle centrale aktører til en fælles koordineret uddannelsesindsats på regionalt niveau. Aftalen er indgået mellem en række aktører, der alle er selvstændige juridiske enheder, hvis suverænitet og selveje respekteres fuldt ud. Syddansk Uddannelsesaftale skal skabe ejerskab hos de forskellige aktører, der skal samarbejde om de regionale uddannelsespolitiske mål, særligt at flere unge tager en ungdomsuddannelse. Aftalen skal sikre, at alle trækker i samme retning. Syddansk Uddannelsesaftale løber 2009-13. Der er nedsat en styregruppe, hvor alle aftalepartnere er repræsenteret. Styregruppen mødes 2-4 gange årligt.

Aftalens parter • Region Syddanmark • Kommunerne i Syddanmark • Ungdommens Uddannelsesvejledning • Produktionsskolerne • Landbrugsskolerne • De frie kostskoler • SOSU- skolerne • Handelsskolerne • Gymnasierne • VUC’erne • De tekniske skoler • Erhvervsakademierne • Professionshøjskolerne • Syddansk Universitet • Studievalg Sydjylland og Fyn • DI - Organisation for erhvervslivet • Dansk Erhverv • Dansk Byggeri • DS Håndværk & Industri Desuden bakker Undervisningsministeriet op om Syddansk Uddannelsesaftale

Syddansk Uddannelsesaftale


Side 7

“Det har været lidt hårdt at begynde, men jeg kommer fra en skole, hvor jeg har været vant til et meget højt fagligt niveau, og derfor har overgangen været lettere for mig end for andre. Jeg synes, at man skal mærke en hård kant i folkeskolen, hvis man ikke laver sine ting, og få belønning, hvis man gør det godt” Emma 15 år, IBC Fredericia

Syddansk Uddannelsesaftale


Handlingsplan

Side 8

Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi

4

Styrke 15-24-åriges faglige, sociale og personlige forudsætninger

Frafald på ungdomsuddannelserne ved studiestart

Afstanden til ungdomsuddannelserne

Syddansk Uddannelsesaftale

3

De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse

Manglende praktikpladser

5

For få uddanner sig inden for sciencefag

6

For få drenge tager en videregående uddannelse

2012

Syddansk Uddannelsesaftale

Styrke overgangen til ungdomsuddannelserne fra tilmelding til 3 måneder efter studiestart

Sikre nærhed til ungdomsuddannelserne

Sikre praktikpladser til alle

Science Region

2

Løsninger

Videregående

1

6 centrale udfordringer

Styrke børn og unges interesse for natur, teknik og sundhed

Skabe attraktive videregående uddannelsesmuligheder, særligt for drengene


Side 9

Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks Ud-

Regionsrådet har besluttet, at Syddansk Uddannel-

dannelsesstrategi 2012-15, der fastlægger de regionale

sesaftales Handlingsplan 2012-13 også skal være den

uddannelsespolitiske målsætninger og indsatsområder.

regionale handlingsplan for Uddannelsesstrategien.

Effekt

Mål

5 % flere 18-29-årige har tilstrækkelige læse- og matematikfærdigheder end i 2010 10 % flere unge er stadig i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter studiestart end i 2010 15 % færre unge har over 90 min. transporttid til en ungdomsuddannelse end i 2010

95 % skal gennemføre en ungdomsuddannelse

80 % af de unge har en praktikplads

30 % flere unge vælger naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige fag/studieretninger på ungdomsuddannelserne end i 2010

20 % flere drenge tager en kort eller mellemlang videregående uddannelse end i 2010

20 %

flere skal vælge naturvidenskabelig, tekniske, eller sundhedsfaglige uddannelser

50 % af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse

2015

Syddansk Uddannelsesaftale


Side 10

Handlingsplan

Indsatsområder 2012-13 Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan 2012-13 fokuserer på de seks centrale udfordringer i Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi. Derfor er de seks udfordringer udpeget til seks indsatsområder i handlingsplanen Syddansk Uddannelsesaftale vil inden for de seks indsatsområder sætte særligt fokus på tre fyrtårnsinitiativer: • Uddannelsessamarbejder, herunder campus • Praktikpladser til alle • Syddanske talenter

Syddansk Uddannelsesaftale


Side 11

Indsatsområde 1: De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannnelse

I 2012-13 kan der tages initiativ til følgende: Uddannelsessamarbejder Udvikling af nye uddannelsessamarbejder skal styrke det sociale miljø på ungdomsuddannelserne og dermed styrke de unges sociale og personlige forudsætninger

Styrke børn og unges faglige forudsætninger Udvikling af nye tilbud, der forbedrer børn og unges faglige forudsætninger og giver mulighed for at fremme alle typer af talenter

Styrke lærernes undervisningskompetencer Opkvalificering af underviserne ift. at kunne matche elevernes læringsstile og forudsætninger

Indsatsområde 2: Frafald på ungdomsuddannelserne ved studiestart

I 2012-13 kan der tages initiativ til følgende: Uddannelsessamarbejder Nærhed mellem uddannelsesinstitutioner gør det lettere at foretage omvalg og øger trygheden ved overgang mellem uddannelser f.eks. ved campus med bygningsfællesskab

Best practice Sikre vidensdeling og erfaringsformidling fra eksisterende projekter – f.eks. Hold Fast og de nye projekter, der er undervejs

Syddansk Uddannelsesaftale


Handlingsplan

Side 12

Indsatsområde 3: Afstanden til ungdomsuddannelserne

I 2012-13 kan der tages initiativ til følgende: Uddannelsessamarbejder Uddannelsessamarbejder kan give et større udbud af uddannelsestilbud i mindre byer, herunder gennem udvikling af kostskole/kollegiemiljø eller forlagt undervisning f.eks. ved hjælp af ny teknologi

Offentlig transport Fremme af bedre offentlig transport til ungdomsuddannelserne gennem forbedret koordination mellem uddannelsesinstitutioner og de regionale trafikselskaber samt øget viden om de unges transportbehov

Indsatsområde 4: Manglende praktikpladser påvirker gennemførelsen

I 2012-13 kan der tages initiativ til følgende: Praktikpladssamarbejder Fælles praktikpladsformidling mellem virksomheder og erhvervsskoler med henblik på, at virksomheder deler en elev

God adfærd på praktikpladsen Styrke de unges forudsætninger i forhold til adfærd, rettigheder og pligter på praktikpladsen

Grænseoverskridende praktik Udvikle grænseoverskridende uddannelser i samarbejde med de faglige udvalg, så elever kan færdiggøre deres uddannelse i både Danmark og Tyskland

Syddansk Uddannelsesaftale


Side 13

Indsatsområde 5: For få uddanner sig inden for sciencefag

I 2012-13 kan der tages initiativ til følgende: Syddanske talenter Initiativer, der kan støtte unge i at udfolde deres talent samt styrke deres interesse for scienceområdet

Virksomhedssamarbejder Virksomhedssamarbejder mellem grundskole og virksomheder for at øge kendskabet til sciencejob og det anvendelsesorienterede

Kvalitetsmærkning af ungdomsuddannelserne Undersøgelse af mulighederne for at udvikle en kvalitetsmærkning af ungdomsuddannelserne i samarbejde med erhvervslivet

Indsatsområde 6: For få drenge tager videregående uddannelser

I 2012-13 kan der tages initiativ til følgende: Syddanske talenter Initiativer, der kan støtte unge i at udfolde deres talent, uanset hvilket talent der er tale om, for at motivere til videre uddannelse

EUD-vejen til videregående uddannelse Udbrede EUD-vejen til de videregående uddannelser for at fremme overgang til videre uddannelse

Videnregion Grænseoverskridende uddannelser skal skabe attraktive uddannelser med dobbelt eksamensbevis

Syddansk Uddannelsesaftale


Side 14

Handlingsplan

3 fyrtårnsinitiativer Inden for de seks indsatsområder sættes der i Syddansk Uddannelsesaftale særligt fokus på tre konkrete fyrtårnsinitiativer: Uddannelsessamarbejder, herunder campus Nye samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner og andre kan være en vej til at styrke både kvaliteten og den geografiske spredning af ungdomsuddannelserne. Uddannelsessamarbejder kan spænde vidt fra virtuelle samarbejder til campus med bygningsfællesskab. Syddanske talenter Alle typer af talenter skal fremmes i hele uddannelsessystemet både i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. Praktikpladser til alle Der skal være praktikpladser til alle syddanske unge på erhvervsuddannelserne. Syddansk Uddannelsesaftale vil arbejde for flere praktikpladser.

Effektmodellen Syddansk Uddannelsesaftale vil bruge effektstyring som grundlag for indsatserne. Derfor er der i regi af Syddansk Uddannelsesaftale udarbejdet en effektmodel, som alle initiativer skal vurderes ud fra. Målsætningen med effektmodellen er: • At definere og skabe fælles forståelse for de værktøjer, der kan bruges i forhold til Syddansk Uddannelsesaftales målsætninger • At skabe fælles målbare indikatorer, der kan anvendes til systematisk opfølgning på fremdriften mod målsætningerne • At vurdere og evaluere projekter og tiltag ud fra de objektive målbare indikatorer Du kan finde effektmodellen på www.syddanskuddannelsesaftale.dk

Syddansk Uddannelsesaftale


Side 15

“Efter ti år på skolebænken ville jeg ikke sidde ned i tre år i gymnasiet, og på EUX får jeg både mulighed for at bruge mine hænder og har senere mulighed for at videreuddanne mig. Jeg synes dog, at der skal være adgangskrav til erhvervsuddannelserne ligesom på gymnasierne for at få en bedre fordeling” Mads 16 år, EUX Odense

finansiering Region Syddanmarks uddannelsespulje er i 2012-13 målrettet initiativer, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale • Der er ca. 18 mio. kr. til rådighed om året • Du kan læse mere om ansøgningsprocedurer og kriterier for uddannelsespuljen på www.regionsyddanmark.dk/udvikling • Syddansk Uddannelsesaftale vil desuden arbejde for at skaffe finansiering fra andre finansieringskilder

Syddansk Uddannelsesaftale


17084 Mediegruppen

Vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om Syddansk Uddannelsesaftale og de aktuelle indsatser, kan du g책 ind p책 hjemmesiderne: www.regionsyddanmark.dk/ udvikling eller ale.dk uddannelsesaft

www.syddansk

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle T. 7663 1000

lser uddanne lasse i verdensk

/17084  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Indhold/Velkommen/17084.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you