Page 1

Syddansk Uddannelsesaftale v/ Mogens Kragh Andersen.


Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale? Syddansk Uddannelsesaftale samler alle centrale aktører til en fælles koordineret uddannelsesindsats på regionalt niveau. Syddansk Uddannelsesaftale skal skabe ejerskab hos de forskellige aktører, der skal samarbejde om de regionale uddannelsespolitiske mål, særligt at flere unge tager en ungdomsuddannelse. Aftalen skal sikre, at alle trækker i samme retning. Syddansk Uddannelsesaftale blev etableret i 2009. Der er nedsat en styregruppe, hvor alle aftalepartnere er repræsenteret. Styregruppen mødes 2-4 gange årligt.

Aftalens parter • Region Syddanmark • Kommunerne i Syddanmark • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) • Produktionsskolerne • De frie kostskoler • SOSU-skolerne • Handelsskolerne • Gymnasierne • VUC’erne • De tekniske skoler • Landbrugsskolerne • Erhvervsakademierne • Professionshøjskolerne • Syddansk Universitet • Studievalg Sydjylland og Fyn • DI – Organisation for erhvervslivet • Dansk Erhverv • Dansk Byggeri • DS Dansk Håndværk og Industri • Beskæftigelsesregionen

Desuden bakker undervisningsministeriet op om Syddansk Uddannelsesaftale

2


Status p책 de oprindelige m책l i aftalen

Kilde: Undervisningsministeriets profilmodel


Den oprindelige aftale fra 2009 Fire indsatsområder – Udvikling af undervisningsmiljø og pædagogik – Personlige, sociale og faglige kompetencer/problemer – Overgange/vejledning – Praktik


Oversigt over uddannelsesstrategien og handlingsplanen 2012-13

Afstand til ungdomsuddannelse Manglende praktikpladser

For få uddanner sig indenfor sciencefag

For få drenge gennemfører en videregående uddannelse17-09-2013 2012

15% af de 18-19-årige drenge og 10% piger har utilstrækkelige formelle læse- og/eller matematikfærdigheder

5 % flere 18-29 årige har tilstrækkelige læse- og matematikfærdigheder end i 2010

92% tilmelder sig en ungdomsuddannelse. 78% er i gang 1. oktober

10 % flere unge er stadig i gang med en ungdomsuddannelse 3 mdr. efter studiestart end i 2010

14% har over 90 min. hver vej til en erhvervsuddannelse og 12% til en gymnasial uddannelse

15 % færre unge har over 90 min. transporttid til en ungdomsuddannelse end i 2010

9.586 gennemførte i 2011 grundforløbet. 6 måneder senere havde 47% en praktikplads

80 % af de unge har en praktikplads

34% af de optagne på videregående uddannelser og 25% på ungdomsuddannelserne har valgt en scienceretning

30 % flere unge vælger naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige fag/retninger på ungdomsuddannelserne end i 2010

Kun 28% af de 25-34-årige mænd har en videregående uddannelse mod 42% af pigerne

20 % flere drenge tager en kort eller mellemlang videregående uddannelse end i 2010

Syddansk Uddannelsesaftale

Frafald på ungdomsudd. ved studiestart

Ønsket effekt

Science Region

De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsud.

Udfordringen i tal

Videregående

Centrale udfordringer

Mål

95% skal gennemføre en ungdomsuddannelse 5

20% flere gennemfører naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser 50% af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse 2015


Tre fyrt책rnsinitiativer i handlingsplanen 1. 2. 3.

Uddannelsessamarbejder, herunder campus Syddanske talenter Praktikpladser til alle

De tre fyrt책rne var samtidig temaerne for uddannelsespuljen 2012, og der er givet tilskud til projekter indenfor alle temaerne.


Hvad har Syddansk Uddannelsesaftale så været med til at sætte i gang?


Oversigt over projekter og deres målunderstøttelse Centrale udfordringer

Frafald på ungdomsudd. ved studiestart Afstand til ungdomsuddannelse Manglende praktikpladser

Bliv i Uddannelse – Digital Coaching UNIFORM112 Professionelle relationer rykker Fra bænken til banen Konkret udfoldning af campus-samarbejde fagligt og socialt Nyt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner – et samarbejde mellem Kolding kommune, SOSU Fredericia og IBC

2012

8

Klar til praktik i Region Syddanmark

Science Region Videregående

For få drenge gennem17-09-2013 fører en videregående uddannelse

95% skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Praktikplads til alle

Nye Stier – parat til erhvervsuddannelse

For få uddanner sig indenfor sciencefag

Mål

Ordblinde undervisning

Syddansk Uddannelsesaftale

De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse

Projekter

Rekruttering af elever med bredere forudsætninger til social- og sundhedsuddannelsen Flere til sciencefag Talentudvikling gennem uddannelsessamarbejde i Esbjerg Etablering af et Akademi for Talentfulde Unge

20% flere vælger naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser 50% af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse 2015


Effektmodellen • Syddansk Uddannelsesaftale bruger effektstyring som grundlag for indsatserne. Målsætningen med effektmodellen er: – At definere og skabe fælles forståelse for de værktøjer, der kan bruges i forhold til Syddansk Uddannelsesaftales målsætninger – At skabe fælles målbare indikatorer, der kan anvendes til systematisk opfølgning på fremdriften mod målsætningerne – At vurdere og evaluere projekter og tiltag ud fra de objektive målbare indikatorer

• Du kan finde effektmodellen på www.syddanskuddannelsesaftale.dk

9


Fremadrettet Hvad foresl책r vi fremadrettet at fokusere p책?


Udfordringer der adresseres i 2014-15 •

Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 vil fokusere på de to af de centrale udfordringer som effektmodellen 2012. 1. Børn og unges forudsætninger for at gennemføre en uddannelse 2. For få mænd gennemfører en videregående uddannelse

Udfordringerne er udvalgt ud fra et ønske om fokusering af indsatsen på baggrund af ønsket om: – –

At sikre størst effekt for de investerede midler. At indsatsen på områderne, hvor parterne i Syddansk Uddannelsesaftale har størst indflydelse.

11


Oversigt over handlingsplanen 2014-2015 To centrale udfordringer

De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsud.

For få drenge tager en videregående uddannelse

2014

Løsninger Styrke børn og unges faglige forudsætninger Udvikle tilbud og indsatser til de unge, så de unges faglige forudsætninger er styrker når de forlader grundskolen og påbegynder en ungdomsuddannelse – særligt med fokus på drengene Øge interessen og styrke de unges faglighed inden for Science i grundskolen Udvikling af initiativer, der skal sikre en øget faglighed og interesse for naturfagene i overgangen til ungdomsuddannelse

EUD-vejen til videregående uddannelse Udbrede EUD-vejen til de videregående uddannelser for at fremme overgang til videre uddannelse Øge antallet der påbegynder en videregående uddannelse efter studentereksamen En indsats der skal sikre at særligt drengene anvender deres studentereksamen til at tage en 17-09-2013 videregående uddannelse

Mål

95% skal gennemføre en ungdomsuddannelse 20% flere vælger naturvidenskabe -lige, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser

12 12

50% af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse

2015


Tre konkrete fyrtårnsinitiativer: • Udbredelse af eksisterende projekter – Der er allerede udviklet en række initiativer og tiltag, som hvis de udbredes til flere aktører i regionen vil kunne give øget effekt.

• Faglighed – De unges faglige forudsætninger skal styrkes i hele uddannelseskæden

• EUD – En styrkelse af erhvervsuddannelserne så flere søger disse uddannelser efter grundskolen

13


Særlige indsatser • En særlig indsats for unge med mistrivsel – det fortsætter vi. • En særlig indsats for at sikre, at de unge får kendskab til de muligheder det giver at indarbejde tysk, som en del af en karrierevej.

14


Uddannelse til arbejdslivet og ikke uddannelse for uddannelsens skyld • Uddannelse skal ses i relation til det arbejdsmarked den unge skal være en del af. • Perspektivet med uddannelse skal være klart. • Erhvervsuddannelsen rummer denne mulighed direkte, men skal være et muligt skridt til videre uddannelse

Oplæg mogens kragh andersen  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Oplæg_Mogens_Kragh_Andersen.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you