Page 1

NÆ RINFO R M AS J O N

E18/E39 Ytre ringveg A PRI L 20 14

VIGE–VOLL EB ERG

En veg for fremtiden

Trafikkveksten i Kristiansandsregionen har de senere årene vært høyere enn forutsae prognoser, og betydelig høyere enn befolkningsveksten. Trafikkavviklingen på E39 vest for sentrum er allerede i dag ustabil morgen og kveld.

Kristiansand er en by i vekst og det forventes nå en befolkningsøkning på rundt 50 prosent fram til 2040. Selv om ikke trafikken øker tilsvarende, vil behovet for en omkjøringsveg være der.


Sårbart trafikksystem

Trafikksystemet i Kristiansand i dag er sårbart fordi innfart til byen både fra øst og vest er eneste innfart, dee er også betenkelig beredskapsmessig. Omkjøringsmulighetene er begrenset og lokalvegsystemet er lite egnet til omkjøring. Ved stopp i trafikken på E18 eller E39 må trafikken ledes gjennom boligstrøk og bygater som ikke er tilpasset den trafikkmengde som er på disse vegene og dee fører til risikoutsae situasjoner, lange køer og tidvis full stans i trafikken.

Bakgrunn

Konseptvalgutredningen for samferdselspakke for Kristiansandsregionen (2011) har bestemt at det er «Konsept Ytre ringveg» som skal legges til grunn for den videre utviklingen av transportsystemet i Kristiansandsregionen.

KROSSEN/DALANE: Vegkryss ved rv. 9 mellom Krossen og Dalane, og videre vestover mot et nyŽ kryss ved Breimyr.

Konseptet skal gi en god fremkommelighet for gjennomgangstrafikken på det overordnede vegneet og økt potensiale for og mulighet for miljøvennlig transport for lokaltrafikken. Vegen skal gi nødvendig robusthet i transportsystemet ved at man får en paralellveg som leder forbi byområdet. Strekningen fra Otra til Gartnerløkka er kritisk når det gjelder robusthet i vegsystemet. Uønskede hendelser kan gi full stopp i trafikken.

Planlegging

Statens vegvesen skal planlegge en ny firefelts motorveg dimensjonert for 100km/t, fra Vige via Otra til Krossen/Dalane, og videre fra Breimyr til Søgnegrense ved Volleberg. Vegen skal koples på ny «E39 Volleberg-Døle bru» ved kryss på Monan i Søgne kommune. Strekningen er på om lag 15 kilometer hvorav omtrent 10 kilometer må gå i tunnel.

BREIMYR/VOLLEBERG: Fra Breimyr går ringvegen i tunnel gjennom Songdalen fram til den passerer Volleberg med mulig veg i dagen ved Rossevannsbekken.

BREIMYR 461

F Farvannet Bukkesteinvannet

«E18/E39 Ytre ringveg» bør ha kopling mot rv. 9 med et toplanskryss ved Krossen/Dalane, samt et toplanskryss ved Vige og Breimyr. Planarbeidet skal i tillegg vurdere behov for toplanskryss ved Eg/Sødal.

nd sa ian en ist al Kr ngd So

Sogndalselva

E39

23,0 3,0

3,5

3,5

0,5 2,0 0,5

3,5

3,5

3,0

Rossevannsbekken

Vegen skal bygges som firefeltsveg med 3,5 meter brede kjørefelt og 3 meter brede yŽerskuldere

Pr os je

Alle linjer pr april 2014. Linjene med farge er foreløpig de mest aktuelle.

kt E3 9V ol leb

er g-

le

br

u

VOLLEBERG

Songdalen Søgne

Rossevann


VIGE

E18

Jegersberg

1

Kongsgård

Sødal

9

Fiskåvannet

Dalane

Otra

25

Sykehus 

Bymarka

471

Lund

Eg

25 23

9

Baneheia Krossen Kvadraturen Grotjønn

30

Suldalen

KRISTIANSAND Vestre havn

Tinnheia

E18

Hellemyr

Odderøya

E39

456

Sleheia

Vågsbygda

VIGE: Prosjektet starter med toplanskryss ved Vige med god tilkobling til havn ved Vige/Kongsgård.

456

stiplet linje veg i tunnel kryssområder

OTRA: Videre går ringvegen i tunnel ved Jegersberg, et mulig kryss ved Otra, og videre i tunnel ved Baneheia.


Hva skjer fremover? Faser i planprosessen frem til bygging Planprogram - I løpet av våren vil det bli utarbeidet et planprogram som skal angi hvilke korridorer som skal utredes i det videre arbeidet. Planprogrammet skal også angi hvilke utredninger som skal gjøres i forbindelse med kommunedelplanen. Planprogrammet skal legges til offentlig eersyn i sommer/høst 2014. Når planprogrammet legges til offentlig eersyn, vil det samtidig bli formell oppstart på kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen.

18/ E39 Ytre ring Kristiansand

Reguleringsplan Ikke avklart

Kommunedelplan - vedtar en korridor for vegsystemet. De store grepene og føringene. Reguleringsplan - er en detaljutforming av vegsystemet. Grunnerverv - kjøp av grunn fra de respektive grunneiere, forsøkt løst gjennom minnelige avtaler og dialog. Konkurransegrunnlag - utarbeidelse av tekniske tegninger og beskrivelse av hvordan det skal bygges. Tilbudskonkurranse - konkurranse mellom entreprenører for å få jobben med å bygge vegen. Bygging

Kommunedelplan og konsekvensutredning 2015

Grunnerverv Ikke avklart

Dialog med berørte organisasjoner, grunneiere og andre aktører

Vi ønsker en åpen planprosess og kommer derfor til å arrangere åpne møter underveis. Det vil også bli informert om viktige milepæler gjennom brosjyrer som denne og kunngjøringsannonser. Planprogram 2014

Bygging Ikke avklart

ØMERKE ILJ T M

1

64

0

24

14-0720 grafisk.senter@vegvesen.no /Foto Kjell Inge Søreide,SVV

Tryk

ksak

Har du spørsmål eller innspill? Kontaktinformasjon: Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt 38 12 15 61 Mob: 918 29 408 nils-ragnar.tvedt@vegvesen.no Planleggingsleder Håkon Lohne 38 12 16 06 Mob: 977 14 881 hakon.lohne@vegvesen.no

Åpen kontordag

Det vil bli avholdt åpen kontordag på

Idda arena 6. mai kl. 1400–1800. Representanter fra Statens vegvesen vil være tilstede og kan svare på spørsmål og gi generell informasjon om prosjektet.

Planlegger Håkon Nordgaard 38 12 15 97 Mob: 911 90 532 haakon.nordgaard@vegvesen.no Vi er også på Facacebook. Lik oss gjerne på denne siden: www.facebook.com/e39sorlandet Les mer og hold deg oppdatert på vår ne side: hp://www.vegvesen.no/Europaveg/ytreringkristiansand

Nærinfo e18e39 ytre ringveg  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you