Page 1

číslo 9 1. marca 2013

NEMÁTE Z ČOHO PLATIŤ DANE? 0907 748 731

Kancelária PROFI CREDITU v Šali Vlčanská 6, budova Phobos - železiarstvo (za autobusovou zastávkou)

www.proficredit.sk

Pracujem ako viazaný finančný agent pre Profi credit Slovakia, s.r.o.

26-0016 07

Posudzujeme Váš hrubý ročný príjem, nie daňový základ!!!

ÚRADNÉ A SÚDNE PREKLADY NEMČINA SLOVENČINA 0907 188 152 - Mgr. Csilla Molnárová, PhD. Preklad: rodných a sobášnych listov, diplomov, vysvedčení, certifikátov, výpisov z registra trestov a obchodného registra, súdnych rozhodnutí, splnomocnení a i. dokumentov.

Kura za veľkoobchodnú cenu

kamenárstvo kajal

Ponúkame čerstvé a len chladené kurčatá a porcovačky zo slovenského chovu a to priamo z bitúnku. Žiaden medzisklad.

Objednávka len nad 10 kg z jedneho sortimentu.

Kajal, pri cintoríne 0948 312 754

NAŠA CENA ZA 1 KG: - Kurča ................... 2,20 EUR - Kur. stehná ......... 2,50 EUR - Kur. rezne z pŕs ... 4,50 EUR - Kur. steh. štvrť ........ 2 EUR - Vykos. steh. rez. .. 3,50 EUR - Kur. krídla ................ 2 EUR

w w w. d o m e n y a r p i k a m e n . s k adomeny@netcomga.sk

Neobjednávajte zbytočne teraz! od 1. marca chystáme pre Vás veľkú výstavu

Pre reštaurácie a mäsiarstva možnosť ďalších výhod

Sme s Vami proti nekvalite a zdražovaniu

Volajte s individuálnou 0908 509 882 88 úpravou na mieru Predaj aj na splátky

Tešedíkovo 329 0948 158 815

pre zamestnancov aj dôchodcov pre živnostníkov a podnikateľov - od 300 € do 33 000 € - aj pre začínajúcich - pre pracujúcich v zahraničí

0915 725 352

PREDÁVAME ŠTIEPANÉ PALIVOVÉ DREVO BUK 3 11 bbox = 1,8m

Po dohode je možný dovoz

95 €

arega@arega.sk, areg ar eg ga@ a@ar areg eg ga.sk sk,, ttel.: el.:: 0 0910 910 91 0 751 751 051 051

4 Style, štúdio krásy a zdravia a skvelé novinky pre Vás za uvádzaciu cenu  Rašelinový zábal + 30 min. masáž 14,-Eur Medová masáž 9,90Eur Kompl. kozmetické ošetrenie pleti 20,-Eur + ultrazvukove ošetrenie pleti ZDARMA Brazilská depilácia + Swarovski krištáľ ZDARMA www.4-style.sk

Nev áha jte a nav štív te nás , teší me sa na vásTím 4 Styl e Námestie detí 2369/4, Galanta Tel.: 0948 036 595

GA 13-09 STRANA - 01

36-0032 GA05

INTERIÉROVÉ DVERE

ú úvery a pôžičky ôžičk na čokoľvek

otvorené denne od 9°° do 17°° v nedeľu na objednávku

36-0000 05

AKCIA do 10. marca na izolačné trojsko a vchodové dvere

Počas výstavy výrazné zľavy!

36-0006

Pl t é okná k á a dvere Plastové

Pracujem ako viazaný finančný agent, pre spoločnosť PROFI CREDIT ED DIT Slovakia, s.r.o.

Kontakt: mobil: 0915 462 184, ACTIVE TREND s. r. o.


TERMÍNY Do 28. februára bolo treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory, kde sa vyžaduje talentová skúška. Pre ostatné odbory je určený termín 10. apríl. Uchádzač, ktorý nie je žiakom ZŠ, podáva prihlášku priamo na strednú školu v uvedených termínoch. Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom možno podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Ak sa žiak hlásil na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a neuspel, môže si v riadnom termíne podať ďalšie dve prihlášky na bežné SŠ.

na Pôvodná ce

35€

V školskom roku 2013/2014 otvárame nasledovné odbory: 4-ročný študijný odbor s maturitou: 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo 3-ročné učebné odbory:

4580 H 02 chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo 6444 H čašník / servírka 6445 H kuchár 6456 H kaderník

Nadstavbové štúdium:

72 %

O škole:

Pomôže vám s chudnutím, predlžuje život. Goji = ovocná viagra

4512 L poľnohospodárstvo 6421 L spoločné stravovanie 6403 L podnikanie v remeslách a službách

Stredná odborná škola v Šali pre študentov ponúka ubytovanie na školskom internáte, stravovanie v školskej jedálni, telocvičňu, posilňovňu, krytú a otvorenú jazdiareň, dostihovú dráhu, vlastný chov koní, dielne. Študenti sa môžu zúčastňovať výmenných stáží v rámci programu Leonardo da Vinci v partnerských školách v Írsku, na Mallorce, v Maďarsku, v Českej republike.

Teraz za

9,99 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM Titul „DiS“ - DIPLOMOVANÝ ŠPECIALISTA 1. stupeň vysokoškolského vzdelania ISCED 5B cestovný ruch, 3- ročné (denná, diaľková a dištančná forma)

POMATURITNÉ KVALIFIKAČNÉ ŠTÚDIUM obchodná akadémia, 2- ročné (dištančné štúdium)

MATURITA DENNE AJ DIAĽKOVO obchodná akadémia, 4- ročné štúdium pre absolventov ZŠ, neukončená SŠ, SOU ( forma denná, diaľková 1x týždenne popoludní) Súkromná obchodná akadémia AMOS Holíčska 2, 851 05 Bratislava Tel., fax: 02/6381 5688; Tel.: 02/6381 5687, e-mail: soa@soa-amos.sk , www.soa-amos.sk Študijné odbory sú akreditované MŠ SR. Certifikát platný v krajinách EU.

36-0048

Dominantnou úlohou každého vzdelávacieho systému je príprava na trh práce. Mladý človek po skončení základnej školy už veľa vie o svete dospelých, ale o trhu práce sú jeho informácie najviac skreslené a zahmlené. Je skoro nemožné, aby sa pri voľbe školy, ktorá by mala byť prípravou na jeho pracovnú budúcnosť rozhodoval objektívne a správne. A tak zodpovednosť za toto rozhodnutie je v absolútnej väčšine prípadov v rukách rodiča. Rozhodujeme o tom, či po skončení strednej školy bude mať naše dieťa šancu rovnocenne súperiť o miesto na vysokej škole, v renomovanej firme, štátnej správe, divadle... alebo na Úrade práce. Štruktúra absolventov škôl u nás vytvára paradoxnú situáciu, keď pri mimoriadne vysokej miere nezamestnanosti na Slovensku zároveň zamestnávatelia pociťujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Najviac sa to prejavuje v najdôležitejšej zložke nášho hospodárstva - vo výrobnej sfére. Tam, kde sa tvoria hodnoty, zdokonaľujú technológie, rodia projekty, vznikajú nové výrobky. A to aj napriek podľa štatistík zaujímavému platovému ohodnoteniu. Pokiaľ nedostatok kvalifikovanej a vysokokvalifikovanej prac. sily bude pretrvávať je reálene, že najmä zahradičné firmy svoje sídla presťahujú tam, kde jej nájdu dostatok. Jedným z článkov, ktorý dokáže túto situáciu zmeniť najrýchlejšie a najzodpovednejšie je rodič. Má dve možnosti: 1/čakať na “štát” a jeho ďalšie reformy, ktoré vzhľadom na prebiehajúcu hospodársku krízu pravdepodobne nebudú prioritné 2/monitorovať aktuálny vývoj dopytu na trhu práce a vybrať strednú školu, ktorá nielen naše dieťa vzdelá, ale garantuje aj prípravu na povolanie, ktoré je momentálne žiadané. Rodič najlepšie pozná záujmy a povahu svojho dieťaťa. Ak sa rozhodneme správne môže sa naše dieťa na školu tešiť, v opačnom prípade ju môže odignorovať. Kam na strednú školu? Pre naše dieťa je to rozhodnutie na celý život. Ale robíme ho my - rodičia. Rozhodujme sa zodpovedne, objektívne, s rozumom a láskou. Rozhodujme sa správne. Aby naše dieťa raz mohlo povedať - Ďakujem.

Štúrova 74, 927 01 Šaľa, web: www.soupsala.edu.sk, e-mail: soup@inmail.sk, tel: 031/7702982

Výživový doplnok Goji Berry

02-0062

Škola? - Rozhodnutie na celý život

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SZAKKÖZÉPISKOLA

0905 338 872

Redakcia Galantsko - Šaliansko

hľadá študentov na roznos novín v Šali (ulice Horná, SNP, Nešporová, Vajanského, Čsl. Armády, Bottova, Robotnícka) Kontakt: galantsko@regionpress.sk do mailu treba napísať meno, telefónne číslo, adresu

GA 13-09 STRANA - 02


23-0059

OZNĂ MENIE O DRAĹ˝BE Miesto draĹžby: ReĹĄtaurĂĄcia PenziĂłn ARTIN, salĂłnik na prĂ­zemĂ­, SvätourbanskĂĄ 107/37, 949 01 Nitra ÄŒas draĹžby: 19.03.2013 o 13:00 hod. Predmet draĹžby: RodinnĂ˝ dom sĂşp. Ä?. 154, postavenĂ˝ na parc. Ä?. 248/1, spolu s pozemkami parc. Ä?. 248/1 zastavanĂŠ plochy a nĂĄdvoria o vĂ˝mere 162 m², parc. Ä?. 248/2 zastavanĂŠ plochy a nĂĄdvoria o vĂ˝mere 9 m² a parc. Ä?. 249 zastavanĂŠ plochy a nĂĄdvoria o vĂ˝mere 282 m², evidovanĂŠ na LV Ä?. 2886, k. Ăş. HornĂĄ krĂĄÄžovĂĄ, obec HORNĂ KRĂ Ä˝OVĂ , okres Ĺ aÄža. NajniŞťie podanie: 70 200,- EUR 52-0090

DraĹžobnĂ­k: PlatiĹĽ sa oplatĂ­ s.r.o., KoĹĄickĂĄ 56, Bratislava, tel.: 02-322 02 735, www.platitsaoplati.sk

StaÄ?Ă­ prezvoniĹĽ a my VĂĄm zavolĂĄme späż 41-0019

ruÄ?enie nehnuteÄžnosĹĽou - zostĂĄvate naÄ?alej jej vlastnĂ­kom

PoradĂ­me kaĹždĂŠmu

45-0057 09

www.pozicka.sk

  

/

0 *  /9) 12%'3+ 45 278 2%6 

   

(

)* ( * + ,+ ,- .

 

 !" # $ #%&' # 

= ,+

+; #

<

 ' 

> ? % :4

 

 

34-0069  

    

12-0047

 

5ď&#x161;şDĹ&#x2021;OVĂ? ZĂ JAZD DO PARĂ?Ĺ˝A

Darujte sebe alebo blĂ­zkym: ZĂ JAZD DO KRAKOWA

37%

Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a: - 2 x hotelovĂŠ ubytovanie 3* v Krakowe pre dve osoby dvojlĂ´Ĺžkovej izbe - 2 x raĹ&#x2C6;ajky - vstup do wellnes centra - bazĂŠn, sauna a ďŹ tnes centra - dopravu autobusom Pobyt P Pob obyt ob byt yt mĂ´Ĺž mĂ´Ĺžete m Ă´Ĺžete e - sprievodcu zakĂşpi zzak ak kĂşpi ĂşpiĹĽ n Ăşp na a - poistenie proti insolventnosti CK www.megaz w www ww w.me me m egaz g lav llava.sk la a ava.s a sk a.sk - prehliadky podÄža programu bez vstupov TermĂ­ny zĂĄjazdov: 05.04 - 07.04.2013 31.05 -02.06.2013

Poby Po ob byt by yt mô môŞe ôŞet ŞŞete Şe ete te zzakúpi za akú kúpi piż na piż a www. w ww ww. w.me w .me mega m ega gazl gazl zzlav llav ava. ava av a.sk a a. .sk k

33%

PĂ´vodnĂĄ cena 159â&#x201A;Ź teraz len za 99â&#x201A;Ź InformĂĄcie na 0917 78 78 78

GA 13-09 STRANA - 03

Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a: - 2 x hotelovĂŠ ubytovanie , 2 x francĂşzske raĹ&#x2C6;ajky - dopravu klimatizovanĂ˝m autobusom, sprievodcu - prehliadky podÄža programu bez vstupov - poistenie proti Ăşpadku CK TermĂ­ny zĂĄjazdov: 28.3.2013 - 1.4.2013 27.4.2013 - 1.5.2013 Disneyland 1.5.2013 - 5.5.2013 Asterix park 4.5.2013 - 8.5.2013 Disneyland 8.5.2013 - 12.5.2013 Asterix park 29.5.2013 - 2.6.2013 Disneyland aj Asterix park

PĂ´vodnĂĄ cena 229â&#x201A;Ź teraz len za 154â&#x201A;Ź InformĂĄcie na 0917 78 78 78


Analyzátor alkoholu v dychu na Pôvodná ce

22€

Klára Jurásová, 0905 338 872 Mgr. Dominik Smažák 0905336024

v Galante, Šali, Sládkovičove a v obciach: Matúškovo,Veľká Mača, Jelka, Kajal, Topoľnica, Veľké Úľany, Čierna Voda, Nebojsa, Gáň, Kráľová n/V, Diakovce, Vlčany, Neded, Trnovec n/V a Tešedíkovo, Čierny Brod

0905 338 872

WWW.GALANTSKO.SK

Cena kupónu pre dve osoby na dve noci zahŕňa: - 2x polpenzia pre 2 osoby - 2x ubytovanie pre 2 osoby - 2x nápoj k večeri pre 2 osoby - 2x múčnik alebo ovocie k večeri pre 2 osoby - 1x aperitív pre 2 osoby - 2x káva pre 2 osoby - 1x masážne kreslo 8 min. pre 2 osoby Grátis: ski bus, parkovisko, stolný tenis

50%

55 %

Registrované na MK SR pod číslom EV 3676/09

DOPRAJTE SI ODDYCH V TATRÁCH V HOTELI MAGURA

Pob Pobyt Pob obyt môžete môžete môž t zzakúpi zak akúpi akú úpiť piť n na a www.me w www ww w .me .me egaz e ga g gaz a lav la a a.s av a sk a.sk

- zľava 20% na termálne kúpalisko Vrbov - zľava 10-30% na ski pasy na Ski centrum Strednica - zľava 10-20% na ski pasy na Ski Bachledova

Bojíte sa zbytkového alkoholu v krvi ak si ráno sadáte za volant? Stavte na istotu s ALKOHOL testerom. Teraz za

9,99 €

Pôvodná cena 118€ teraz len za 59€ Informácie na 0917 78 78 78

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

R1 • AUTO-MOTO predaj

R2 • AUTO-MOTO kúpa

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R1 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R2 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

$Predam Kia Carens 2 . 0 CRDi 2008 vybava EX koz.volant aut. klima garazovane zimne pneu na hl. diskoch 107 000 km 9. 500 eur 0911 411819 $Predám CITROEN C 2 FIRRIO 1,1i, 3-dverový, tmavočervená metalíza, rok výroby 2005, najazdených 45 000 km, zimné + letné pneumatiky na diskoch, autorádio, veľmi nízka spotreba STK + EK do 6/2013, cena 2 900 Eur, Galanta 0903 962 052

Občianska riadková inzercia po novom Ako sme vás informovali už v minulom čísle, riadkovú inzerciu si môžete od teraz podať cez SMS.

R3 • AUTO-MOTO rôzne Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R3 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

R4 • BYTY kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R4 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

R5 • BYTY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R5 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

$Predam dvojizbovy byt v Sali na prvom posch.plast.okna,murované jadro.tel:0905260977 $3i Š-Veča 26600Eur 0949816708 $Predám 3-izb. RD v Tomášikove s garážou. Cena 39 000€ dohoda možná. 0903 296 687 $Predám starší RD v Matúškove, č. d. 314, možná obhliadka od pondelka do soboty od 16°° do 20°°.Kanalizácia a všetky inžinierske siete, veľká záhrada. $Predám 3-izb., čiastočne prerobený byt, Galanta – Jas. Cena dohodou. Realitky nevolajte. 031/780 6762

R7 • BYTY prenájom Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R7 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

$Dam do prenajmu 1-izbovy byt v Galante 0905329836 $Dam do prenájmu obchodne priestory! Budovatelska ul. 27, Sala. 0905188681 $DAM DO PRENAJMU 1-IZB. BYT V SALI 091570 6851 R8 • DOMY CHATY kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R8 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

Je to jednoduché... Už nemusíte nikam chodiť - jednoducho nám pošlite SMS podľa inštrukcií v kupóne a všetko vybavíte z pohodlia domova. Cenu inzerátu, ktorú si vyrátate v kupóne, vám vyúčtuje váš operátor. Ak vám obsluha mobilných zariadení robí ťažkosti, poproste o pomoc niekoho z vašich príbuzných.

Kupón na SMS uverejnenie občianskej inzercie do novín GALANTSKO-ŠALIANSKO Označte rubriku kam máme zaradiť váš inzerát: kód: názov rubriky: cenová kat.: R1 Auto-moto predaj A R2 Auto-moto kúpa A R3 Auto-moto rôzne A R4 Byty-kúpa A R5 Byty-predaj A R6 Byty-výmena A R7 Byty-prenájom A R8 Domy, chaty-kúpa A R9 Domy,chaty-predaj A R10 Domy, chaty-prenájom A R11 Pozemky, záhrady-predaj A R12 Pozemky, záhrady-kúpa A R13 Vzdelávanie A R14 Hľadám prácu B R15 Elektro-technika B R16 Móda B R17 Drobnochov B R18 Hobby-záľuby B R19 Športové potreby B R20 Rôzne kúpa B R21 Rôzne predaj B R22 Všetko pre deti B R23 Stavba B R24 Bývanie B R25 Dielňa – záhrada B R26 Darujem B R27 Zoznámenia B

Cenu inzerátu vypočítate tak, že do políčok napíšete text inzerátu vrátane medzier a na konci posledného riadku si nájdete cenu. Nezabudnite uviesť váš kontakt:

Napíšte SMS v tvare: RP medzera GA medzera kód rubriky medzera text vášho inzerátu. VZOR: RP GA R17 Predám mladé zajace 0905 XXX XXX Takto napísanú SMS pošlite na číslo 8866. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu. Výsledná cena vám bude účtovaná vaším mobilným operátorom. Ak chcete inzerát zopakovať viac krát, pošlite nám SMS vždy v požadovanom týždni, najneskôr v utorok. Inzerát odoslaný v stredu a neskôr uverejníme až v ďalšom týždni.

kategória A

kategória B

0,40 €

0,30 €

0,80 €

0,60 €

1,20 €

0,90 €

1,60 €

1,20 €

2,00 €

1,50 €

2,40 €

1,80 €

2,80 €

2,10 €

3,20 €

2,40 €

3,60 €

2,70 €

4,00 €

3,00 €

Podnikateľskú inzerciu riadkovou formou neuverejňujeme. Kontaktujte redakciu: 031 / 780 79 72. Redakcia má právo odmietnuť inzerciu, ktorá nerešpektuje dobré mravy, alebo je v rozpore so zákonom. Ceny uvádzame v eurách s 20% DPH podľa zvolenej redakcie a rubriky za každých, aj začatých, 30 znakov. Reklamácie a požiadavky na daňový doklad si uplatňujte prostredníctvom e-mailu na adrese: riadkova@regionpress.sk. Platíte len za text vášho inzerátu vrátane medzier. Žiadne iné poplatky neúčtujeme. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje spoločnosť ELET, s.r.o. (www.PlatbaMobilom.sk)

GA 13-09 STRANA - 04


Predám tatranský profil - brúsený

ďalej v ponuke: dlážkovica a zrubový obklad cena aj s dovozom do 3 dní 0905 808 616, 0907 885 834

52-0017

1. trieda - 4 € 2. trieda - 3 €

PALIVOVÉ DREVO

POZOR! AKCIOVÉ CENY PLATNÉ AJ PRE TENTO ROK

0917 649 213

16-0122

BUK, DUB s dovozom

Príjme pracovníkov na pracovné pozície:

Podmienky nástupu: presnosť, spoľahlivosť. Zabezpečujeme ubytovanie a dopravu.

Adresa: Šaľa, P. Pázmáňa 49/3, budova Merusu(bývalý Hydrostav), e-mail: request@request.sk, web: www.request.sk, mobil: 0915 953 631

R9 • DOMY CHATY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R9 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

R10 • DOMY CHATY prenájom Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R10 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

$DAM DO PODNAJMU RAZ V SALI NA VLCANSKEJ PRI KOLAJNICIACH TEL 0915 706 850 R11 • POZEMKY ZÁHRADY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R11 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

R12 • POZEMKY ZÁHRADY kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R12 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

19monitor,dvdrw,vga512mb-425e aj na splatky po10e,dovoz cele SR 0903 752 333 R16 • MÓDA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R16 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

09-61

0915 953 631

36-0050

personálna agentúra reQUEST spol. s r.o.

- Operátor výroby - Kontrolór - Vodič VZV, NZV - Manipulant

Dreváky ako pracovná obuv, alebo na bežné nosenie Pôvodná cena

59 €

R17 • DROBNOCHOV Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R17 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

$Hladam psa bigla na krytie jar 2013 Galanta a ok. 0903190973 R18 • HOBBY - ZÁĽUBY Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R18 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R19 • ŠPORTOVÉ POTREBY Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R19 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

51 %

Teraz už od

29€

Protišmyková podrážka, kvalitné železné pracky, používajú sa zosilnené materiály. Výroba drevákov na objednávku. Veľkosti: 35 - 46 .Možnosť výberu z 9 farieb.

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

R13 • VZDELÁVANIE Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R13 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

R14 • HĽADÁM PRÁCU Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R14 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

$Upratujem domy a byty v Ga a okoli. 0914214899 R15 • ELEKTRO - TECHNIKA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R15 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

$Z rod.dovodov predam notebook hp655,dualcore cpu,2gbram,320hdd,15displej,wif i,webc am,blueto oth,taska-399e aj na splatky po10eako aj pcATHLON x4 2. 8 gh z ,50 0 h d d,4 g b r am,-

Na konci minulého roku vyšiel mladej slovenskej speváčke Michaelle jej druhý sólový album s názvom Mám čo mám. Mnohých možno príjemne prekvapí, že ide o svieže dielo plné dobrého spevu, chytľavých pesničiek, zmysluplných textov a navyše album má aj sviežu a modernú zvukovú podobu, čo je výsledok práce renomovaného prešovského producenta Vlada “Randyho” Gnepu, za ktorých cestujú na východ aj mnohí bratislavskí speváci a hudobníci, ak chcú nahrať niečo naozaj kvalitné. Práve on sa postaral o aranžmány všetkých desiatich albumových skladieb a čiastočne aj bonusovej pesničky O nás, ktorú Michaella naspievala spoločne s vokálnym zoskupením Free Voices. Hneď prvou pesničkou albumu je hitovka Chcem letieť, ktorá sa ako singel vyšplhala vlani až na 6.miesto v hranosti slovenských rádií podľa rebríčka IFPI a úspech zožala aj vďaka videoklipu nakrútenom pri mori v Taliansku, ktorý vysielala hudobná televízia Óčko. Michaelle sa však podarilo niečo, o čom mnohí súčasní interpreti len snívajú – presadila sa s viacerými skladbami zo svojho aktuálneho cédečka a v éteri sa postupne objavili pesničky Vravieť ti chcem (19.miesto v hranosti), letný singel Všetko je tak, ako má byť (14. miesto) a skladba Hranice – spoločný duet s Petrom Bendem, ktorý dokonca hrali aj české rádiá. A aby toho nebolo málo, tak zabodovala aj so songom Do neba volám, ktorý je inšpirovaný tématikou smrti (16.miesto). S pesničkou O nás sa zase uchádzala o miestenku na Eurovízii a vďaka skladbe Vravieť ti chcem vybrali Michaellu spomedzi 246 uchádzačov na Carpathia Festival v poľskom Rzeszowe. Chválihodné je aj to, že samotná Michaella sa aktívne zapojila do hudobnej tvorby, keď vymyslela melódie až ku šiestim svojim pesničkám. O texty sa podelila trojica – Silvia Kaščáková, Ivana Drábová a Jozef Husovský, ktorý ukázal svoj hitový potenciál, kým jeho kolegyne zase skvele vystihli, o čom by mali v súčasnosti spievať mladé dievčatá, akým je napríklad stále aj Michaella. A to aj napriek tomu, že sa jej vlani narodil syn Denyell Lucas, takže je momentálne speváčkou na materskej dovolenke. Michaellin najnovší album Mám čo mám vyšiel vo vydavateľstve RKP production a to nielen na vinylových CD nosičoch, ale v limitovanej verzii aj na vinylových LP platniach, čo je jedným zo signálov, že si speváčka naozaj verí. Samotný album je dôkazom, že právom môže byť na seba hrdá a určite aj spokojná. Najmä keď prvý náklad bol už po pár dňoch vypredaný a v súčasnosti sa chystá jeho reedícia.

Roman Slušný, hudobný publicista

GA 13-09 STRANA - 05


TVPROGRAM

PONDELOK

4. marec 2013

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 NAJPRÍSNEJŠÍ RODIČIA - NOVÁ SHOW 10:40 Tajomstvo múmie - Dobrodružná komédia, Francúzsko, 2010. Hrajú: L. Bourgoinová, M. Amalric 12:40 Komisár Rex IV. 4/18 14:35 Monk III. 12/16 15:30 Alf II. 22/24 16:00 Dr. House VI. 2/22 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Lampáreň 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 10:40 Tajomstvo múmie 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Zámena manželiek 21:30 Extrémne premeny: Druhá šanca na život 22:40 Nočné Televízne noviny 23:05 Dr. House VI. 2/22 00:05 Monk III. 12/16 00:55 Začiatok konca: Zrážka s kométou 02:25 Alf II. 22/24 02:50 Komisár Rex IV. 4/18 04:40 Lampáreň 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:55 Krimi 06:20 Noviny TV JOJ 07:50 Súdna sieň: Nevážia si nič a nikoho 08:55 Súdna sieň: Znásilnená kamarátkou 10:00 Dom snov IV. 14,15 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 SUPERMAMA 14:00 Utajené znásilnenie 16:00 PÁLI VÁM TO? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Nevlastná dcéra - Súdne prípady zo Slovenska plné emócii, ktoré sú inšpirované skutočnosťou 21:30 Bučkovci (2013) 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 19:59 Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:30 Panelák: Vyhadzov 21:30 Bučkovci 8/8 - Slovenská reality šou (2013) 23:15 Experti 8 00:00 Kúp, požičaj, ukradni ! 02:20 Bučkovci 8/8 03:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 7 04:15 Zločinné úmysly II. 3,4 05:20 Správy RTVS 06:00 Dámsky klub 07:25 Správy RTVS 08:25 Galileo 09:00 Duel 09:35 5 proti 5 10:20 District: Obete 7 11:05 Sila lásky V. 60 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:10 Dámsky klub 13:40 Tajomstvo mojej kuchyne 14:20 Žena na úteku 90 15:05 Doktorka Quinnová V.: Tornádo 16:00 Správy RTVS o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 73 17:15 Galileo 17:50 Duel - Vedo17:50 Duel mostná súťaž s jedným moderátorom a dvoma hráčmi 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Šťastie po brazílsky 21:40 Na krok od neba: Deň svätca 3/12 22:35 District: Obete 7 23:15 Doktorka Quinnová V.: Tornádo 00:00 Šťastie po brazílsky 01:30 Na krok od neba: Deň svätca 3/12

TVPROGRAM

UTOROK

5. marec 2013

06:00 Teleráno 08:40 Búrlivé víno 09:45 Extrémne premeny: Druhá šanca na život 10:45 Niet kam pristáť 12:35 Komisár Rex IV. 5/18 14:35 Monk III. 13/16 15:30 Alf II. 23/24 16:00 Dr. House VI. 3/22 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 NAŠI MA ZABIJÚ! - NOVÁ ZÁBAVNÁ SHOW 21:30 HORÚCA KRV 21:30 HORÚCA KRV II. - O šťastie treba bojovať. Rodinný dramatický seriál, SR, 2013. Hrajú: A. Bárta, Z. Kanócz 22:40 Nočné Televízne noviny 23:05 Dr. House VI. 3/22 00:05 Monk III. 13/16 00:55 Útek do Mexika 02:50 Komisár Rex IV. 5/18 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:45 Krimi 06:10 Noviny TV JOJ 07:40 Súdna sieň: Pohrebníctvo 08:45 Súdna sieň: Moja žena ma chce zabiť 09:50 Panelák: Utekajme, už ide... 11:00 Náš nový dom III. 13 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 SUPERMAMA 14:00 PÁLI VÁM TO? 15:00 Panelák: Veľký návrat 16:00 PÁLI VÁM TO? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Slepota 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 19:59 22:45 Geissenovci Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:30 Panelák: Láska nebeská 21:30 Rodinné záležitosti 2 22:45 Geissenovci III. 1/19 - Nemecká dokumentárna reality-šou (2011) 23:45 Kosti II. 3 00:45 Omen - Satan prichádza 03:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 8 03:40 Zločinné úmysly II. 5,6 05:00 Správy RTVS 06:00 Dámsky klub 07:20 Správy RTVS 08:25 Galileo 09:00 Duel 09:35 5 proti 5 10:20 District: Šakal 8 11:05 Sila lásky V. 61 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:10 Dámsky klub 13:35 Postav dom, zasaď strom 14:15 Žena na úteku 91 15:10 Doktorka Quinnová V. 16:00 Správy RTVS o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 74 17:15 Galileo 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 21:40 Dr.House Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Nikto nie je dokonalý 21:10 Hlavne, že sa máme radi... 9/15 21:40 Dr.House VIII.: V zdraví a chorobe 9/23 - Seriál z lekárskeho prostredia, USA 2011 22:25 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VIII.: Sivá zóna 9/24 23:05 District: Šakal 8 23:50 Doktorka Quinnová V. 00:35 Nikto nie je dokonalý

GA 13-09 STRANA - 06


R20 • RÔZNE kúpa

R24 • BÝVANIE

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R20 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R24 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

$Kúpim starožitné kolesá z voza. 0903 957 395 R21 • RÔZNE predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R21 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R22 • VŠETKO PRE DETI Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R22 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R25 • DIELŇA ZÁHRADA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R25 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R26 • DARUJEM Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R26 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R23 • STAVBA

R27 • ZOZNÁMENIA

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R23 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GA R27 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

TVPROGRAM

STREDA

6. marec 2013

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 HORÚCA KRV II. 10:40 Let‘s Dance 3 12:40 Komisár Rex IV. 6/18 13:40 Odložený prípad II. 18/23 14:35 Monk III. 14/16 - Detektívny seriál, USA, 2004-2005. Hrajú: T. Shalhoub, T. Howardová 15:30 Alf II. 24/24 16:00 Dr. House VI. 4/22 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 20:20 Modré z neba ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Modré z neba - Séria neobyčajných príbehov, ktoré chytia za srdce... 22:30 Nočné Televízne noviny 23:00 Dr. House VI. 4/22 00:00 Monk III. 14/16 00:50 Odložený prípad II. 18/23 01:35 Pokrvné puto 03:05 Alf II. 24/24 03:30 Komisár Rex IV. 6/18 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:05 PÁLI VÁM TO? 05:50 Krimi 06:15 Noviny TV JOJ 07:45 Súdna sieň: Zbabelec 08:50 Súdna sieň: Už nevládzem platiť 09:50 Panelák: Niečo za niečo 11:00 Náš nový dom III. 14 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 SUPERMAMA 14:00 PÁLI VÁM TO? 15:00 Panelák: Vyhadzov 16:00 PÁLI VÁM TO? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Futbalová hviezda 19:00 Krimi 19:30 Noviny 21:30 Kosti TV JOJ 19:59 Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:30 Kuriér 10 21:30 Kosti VI. 17 - Americký kriminálny mysteriózny seriál (2011). Hrajú E. Deschanelová, D. Boreanaz 22:30 Vtierka Castle: IV. 1/23 23:30 Kosti II. 4 00:30 Kuriér 10 01:35 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 9,10 03:10 Myšlienky vraha - Správanie podozrivých 13/13 03:50 Zločinné úmysly II. 7,8 05:10 Správy RTVS 06:10 Dámsky klub 07:30 Správy RTVS 08:30 Galileo 09:10 Duel 09:40 5 proti 5 10:25 District: Drogy pre zábavu 9 11:05 Sila lásky V. 62 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:10 Dámsky klub 13:40 Taxík 14:10 Žena na úteku 92 15:05 Doktorka Quinnová V.: Miesto, kde sa zomiera 16:00 Správy RTVS o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 75 17:15 Galileo 17:50 Duel 20:10 Liga majstrov 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Liga majstrov: Paríž SG - Valencia - Priamy prenos 22:45 Liga majstrov - zostrihy 23:30 District: Drogy pre zábavu 9 00:15 Doktorka Quinnová V.: Miesto, kde sa zomiera 01:00 Taxikárka 4/4 02:30 Žena na úteku 92 03:25 Sila lásky V. 62 04:15 Sila lásky VI. 75

TVPROGRAM

PIATOK

8. marec 2013

06:00 Teleráno 08:40 Búrlivé víno 09:45 HORÚCA KRV II. 10:55 Frajer mojej frajerky 12:35 Komisár Rex IV. 8/18 13:35 Odložený prípad II. 20/23 14:35 Monk III. 16/16 15:30 Alf III. 2/25 16:00 Dr. House VI. 6/22 - Seriál, USA, 2008-2009. Hrajú: H. Laurie, L. Edelsteinová 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:55 Búrlivé víno - Rodinný seriál, SR, 2013. Hrajú: E. Horváth 20:20 Iron Man 2 ml., N. Pocisková 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 AKČNÝ PIATOK: Iron Man 2 (HD) - Akčný film, USA, 2010. Hrajú: R. Downey Jr., G. Paltrowová 23:00 AKČNÝ PIATOK: Profesionál 00:55 Myšlienky vraha IV. 22/26 01:40 Iron Man 2 (HD) 03:35 Alf III. 2/25 04:35 TELEVÍZNE NOVINY 05:55 Krimi 06:15 Noviny TV JOJ 07:45 Súdna sieň: Dediť sa oplatí 08:55 Súdna sieň: V pasci dvoch žien 09:55 Panelák: Veľký návrat 11:00 Náš nový dom III. 16 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 SUPERMAMA - Talkshow s Renátou Názlerovou (2013) 14:00 PÁLI VÁM TO? 15:00 Panelák: Útek 16:00 PÁLI VÁM TO? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Sanitka 19:00 Krimi 21:30 Austrália 19:30 Noviny TV JOJ 19:59 Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:30 Panelák: Zlé správy 21:30 Austrália - Austrálsko-americko-britsko romantický western (2008). Hrajú N. Kidmanová, H. Jackman 01:05 Strážca zákona 03:25 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 13 04:10 Zločinné úmysly II. 11,12 05:30 Správy RTVS 06:15 Dámsky klub 07:35 Správy RTVS 08:35 Galileo 09:10 Duel 09:45 5 proti 5 10:25 District: Vojna Santa Clausov 11 11:10 Sila lásky V. 64 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:10 Dámsky klub 13:40 Nebíčko v papuľke: Templári 14:15 Žena na úteku 94 15:05 Doktorka Quinnová V.: Smrteľná choroba 16:00 Správy RTVS o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 77 17:15 18:15 5 proti 5 Galileo 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 - Rodinná zábavná súťaž s moderátorom Andrejom Bičanom 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Nikto nie je dokonalý na Silvestra 21:50 Krstný otec 00:35 District: Vojna Santa Clausov 11 01:15 Svet v obrazoch 01:45 V hlbinách mora 01:50 Krstný otec 04:40 Sila lásky V. 64

TVPROGRAM

ŠTVRTOK

7. marec 2013

06:00 Teleráno 08:40 Búrlivé víno 09:45 Zámena manželiek 10:50 Včely - zabijaci 12:40 Komisár Rex IV. 7/18 13:40 Odložený prípad II. 19/23 14:35 Monk III. 15/16 15:30 Alf III. 1/25 16:00 Dr. House VI. 5/22 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 NAJPRÍSNEJŠÍ RODI20:20 NAJPRÍSNEJŠÍ RODIČIA ČIA - Nezvládnuteľní tínedžeri prežijú týždeň v cudzej rodine pod prísnymi pravidlami 21:30 HORÚCA KRV II. 22:45 Nočné Televízne noviny 23:10 Dr. House VI. 5/22 00:10 Monk III. 15/16 01:00 Odložený prípad II. 19/23 01:50 Včely - zabijaci 03:15 Alf III. 1/25 03:40 Komisár Rex IV. 7/18 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:25 PÁLI VÁM TO? 06:10 Noviny TV JOJ 06:40 Krimi 07:40 Súdna sieň: Robí zo mňa blázna 08:45 Súdna sieň: Z kola von 09:50 Panelák: Paparazzi 11:00 Náš nový dom III. 15 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 SUPERMAMA 14:00 PÁLI VÁM TO? - Slovná hra, v ktorej nejde iba o slovíčka 15:00 Panelák: Láska nebeská 16:00 PÁLI VÁM TO? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: 14:00 PÁLI VÁM TO? Vek nerozhoduje 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 19:59 Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:30 Panelák: Útek 21:30 Dr. Dokonalý: Chlapská záležitosť 10 22:45 Geissenovci III. 2 23:45 Kosti II. 5 00:45 Dom hrôzy 02:35 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 11,12 04:00 Črepiny ) 04:30 Zločinné úmysly II. 9,10 05:05 Správy RTVS 06:10 Dámsky klub 07:30 Správy RTVS 08:30 Galileo 09:10 Duel 09:40 5 proti 5 10:25 District: Washingtonský škrtič 10 11:05 Sila lásky V. 63 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:10 Dámsky klub 13:40 Občan za dverami 14:10 Žena na úteku 93 15:05 Doktorka Quinnová V.: Čas zázrakov 16:00 Správy RTVS o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 76 17:15 Galileo 22:20 Borgiovci 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Krajina rebelov - Nový svet 6/8 21:50 Reportéri 22:20 Borgiovci 9/9 - Historický seriál, Kanada, Írsko 2011. Účinkujú: Irons Jeremy, François Arnaud 23:10 District: Washingtonský škrtič 10 23:50 Doktorka Quinnová V.: Čas zázrakov 00:40 Žiť ako lev 6/6

TVPROGRAM

SOBOTA

9. marec 2013

05:35 Škaredá Betty III. 15-16/24 07:00 Kung Fu panda I. 12/16 07:25 Tučniaky z Madagaskaru 11/16 07:45 Len si tak kopnúť 09:35 Bláznivý Jimov život VIII. 15-16/18 10:30 Bláznivá strela 2 1/2: Vôňa strachu 12:15 SUPERSTAR 14:20 Harry Potter a Ohnivá čaša - Filmová adaptácia najúspešnejšej detskej ságy J. K. Rowlingovej, VB-USA, 2005. Hrajú: D. Radcliffe, R. Grint 20:20 Život je raz taký 17:25 NAŠI MA ZABIJÚ! - NOVÁ ZÁBAVNÁ SHOW 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Život je raz taký (HD) - Rodinná komédia, USA, 2010. Hrajú: K. Heiglová, J. Duhamel 22:55 Neľútostný zabijak 00:50 Profesionál 02:15 Neľútostný zabijak 04:30 Smotánka 05:35 Rýchla rota Chipa a Dala 06:20 Timon a Pumbaa 06:40 Gumkáči 07:40 Beyblade Metal Fusion 08:10 Bakugan 08:35 Čarodejníkov učeň - Nemecký fantazijný film (2008). Hrajú D. Kross, D. Brühl 11:10 Najprísnejší rodičia na svete 14,15 Americká reality show (2009) 13:15 Austrália 16:50 Rodinné záležitosti 2 18:00 PÁLI VÁM TO? 19:00 Krimi 19:30 Noviny 22:00 Správna sexi trojka TV JOJ 19:59 Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:30 NAJLEPŠIE SLOVENSKÉ TORTY 22:00 Správna sexi trojka - Americká akčná komédia (2011). Hrajú J. Vothová, E. Cummingsová 00:15 Dobrodružstvo v oblakoch 02:15 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 14,15 03:40 Zmena je život II. 4,5 06:20 Správy RTVS 07:05 Škaredé káčatko 07:30 No,počkaj!: Na ceste 07:40 Bola raz jedna planéta 08:10 Fidlibum 08:35 Dunajské rozprávky: Hrádza 3/3 09:05 Tanečná akadémia 17, 18/26 10:05 Anička Jurkovičová 2/3 11:20 Nikto nie je dokonalý 12:20 Reportéri 12:50 Autosalón 13:20 On air 13:45 Krajina rebelov - Nový svet 6/8 15:35 Afričan 17:15 Postav dom, zasaď 20:10 Pošta pre teba strom 18:00 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pošta pre teba - Rodinný program pre všetkých, ktorí sa nezľaknú výzvy zmeniť to,čo sa ešte zmeniť dá 21:15 Skutočný príbeh: Nočný let 22:45 Góly - body - sekundy 23:00 Otvor oči 00:55 Afričan 02:30 Skutočný príbeh: Nočný let

GA 13-09 STRANA - 07


DopravnĂĄ firma PRĂ?JME

+*( ()

NJ, AJ podmienkou. Info na e-mail: abrahammilan@mail.t-com.sk

#"! !        #  

SUPER PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;KA Pre vĹĄetkĂ˝ch zamestnanĂ˝ch a dĂ´chodcov, aj invalidnĂ˝ch. 94-0032

$ !" 

!#$    

%%%#" '! '&#

0907 748 731

26-0010 08

    

www.proficredit.sk

Pracujem ako viazanĂ˝ finanÄ?nĂ˝ agent pre Profi credit Slovakia, s.r.o.

PRĂ?JMEME

VYCVIÄ&#x152;Ă?M VĂ Ĺ HO PSA

VODIÄ&#x152;A MKD Info: Po. - pia. od 8:00 do16:00

viac info na 0915 518 876

KANĂ LSERVIS

GlazĂşrovanie vanĂ­

36-0044 08

Tel: 031 / 701 35 93

0903 405 588 0905 983 602

0903 353 166

www.kanalservis.sk

45-0015 09

Ä&#x152;ISTENIE TLAKOM A Ĺ PIRĂ LOU MONITORING KAMEROU

Jazda na motokĂĄrach

Legíny s lesklým vzhĞadom na Pôvodnå ce

PĂ´vodnĂĄ cena

14,99â&#x201A;Ź

37 % Sexi modernĂŠ legĂ­ny, lesklĂŠho, koĹženĂŠho vzhÄžadu. VeÄžkosti: S, M, L Farby: Ä?ierna, Teraz za zlatĂĄ, striebornĂĄ

9,50 â&#x201A;Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

10 â&#x201A;Ź

50 % ZaĹžite skutoÄ?nĂ˝ adrenalĂ­novĂ˝ zĂĄĹžitok spolu so svojou rodinou a priateÄžmi. Cena kupĂłnu zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a 2 jazdy na 8 minĂşt (spolu 16 minĂşt). KupĂłn sa dĂĄ zakĂşpiĹĽ vĂ˝hradne na www.megazlava.sk

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

GA 13-09 STRANA - 08

Teraz uĹž od

5â&#x201A;Ź

94-002

0911 990 463

WC odtokov, umĂ˝vadiel, spĹ&#x2022;ch, priemyselnĂ˝ch a inĂ˝ch kanalizĂĄciĂ­

16-0121

"UĹž 19 rokov od firmy MOLNĂ R"

Ä&#x152;ISTENIE KANALIZĂ CIĂ?

rĂ˝chlo â&#x20AC;˘ Ä?isto â&#x20AC;˘ spoÄžahlivo â&#x20AC;˘ NON STOP

36-0049

administratĂ­vnu pracovnĂ­Ä?ku

Galanstko-Šaliansko 13-09  
Galanstko-Šaliansko 13-09  

Galanstko-Šaliansko 13-09