Page 1


6 ǾDzǺǿȌǮǽȌ

02 Ǿǿǽ.

153.11.2006 2007 ǰ.

ǗȀǸȉǿȀǽǭ

Дорожная разметка на особом контроле

ɍ

ɠɟ ɧɟɞɟɥɸ ɜ ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ, ɤɚɤ ɢ ɩɨ ɜɫɟɣ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɨɩɟɪɚɰɢɹ «Ʉɨɧɬɪɨɥɶ — ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɪɚɡɦɟɬɤɚ», ɩɪɢɡɜɚɧɧɚɹ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɦɟɬɤɢ ɢ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ. Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ɍɨɜɫɬɨɥɭɰɤɢɣ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɝɨɫɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ȽɂȻȾȾ, ɨɬɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ, ɩɨɛɭɞɢɜɲɢɯ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɞɨɛɧɭɸ ɚɤɰɢɸ ɞɜɟ: ɜɨɡɪɨɫɲɢɟ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ ɢ ɩɥɨɯɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɦɟɬɤɢ ɢ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɝɨɪɨɞɚ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɚɤɰɢɢ ɚɜɬɨɜɥɚɞɟɥɶɰɵ ɫɦɨɝɭɬ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɡɚɹɜɢɬɶ ɨ ɧɢɡɤɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɪɚɡɦɟɬɤɢ ɥɢɛɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɢɥɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɢ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɥɸɛɨɦɭ ɚɜɬɨɢɧɫɩɟɤɬɨɪɭ ɥɢɛɨ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɞɨɜɟɪɢɹ ȽɂȻȾȾ 2-72-72, 2-32-26. ɇɢ ɞɥɹ ɤɨɝɨ ɧɟ ɫɟɤɪɟɬ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵ ɧɨɜɵɦɢ ɲɬɪɚɮɚɦɢ, ɢ, ɜɩɨɥɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɚɤɰɢɹ ɩɨɦɨɠɟɬ ɩɪɢɦɢɪɢɬɶ ɜɨɡɦɭɳɟɧɧɵɯ ɚɜɬɨɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɬɪɚɠɟɣ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ. ВИКТОР ШИРНИН

«Внимание — Дети!»

ɋ

ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨ ɲɟɫɬɧɚɞɰɚɬɨɟ ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ȽɂȻȾȾ ɛɭɞɭɬ ɱɚɳɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ Ɍɪɨɢɰɤɢɯ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɧɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɢɦ ɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɪɹɞɨɦ ɫɨ ɲɤɨɥɚɦɢ. Ɍɚɤ ɠɟ ɭɠɟɫɬɨɱɚɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤ ɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɞɟɬɫɤɢɯ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ «ȼɧɢɦɚɧɢɟ — ɞɟɬɢ!». ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɋɟɪɝɟɹ Ȼɟɡɧɨɫɨɜɚ, ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ ȽɂȻȾȾ Ɍɪɨɢɰɤɚ, ɰɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ. ɉɟɪɜɨɝɨ ɫɟɧɬɹɛɪɹ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ ȽɂȻȾȾ ɧɟɫɥɢ ɫɥɭɠɛɭ ɜ ɭɫɢɥɟɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ, ɞɟɠɭɪɢɥɢ ɜɨɡɥɟ ɲɤɨɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɛɥɢɡɤɨ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɤ ɞɨɪɨɝɚɦ, ɨɛɨɲɥɨɫɶ ɛɟɡ ɚɜɚɪɢɣ ɢ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ. ȽɂȻȾȾ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɛɚɛɭɲɤɚɦ, ɞɟɞɭɲɤɚɦ, ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɦ: ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɣɬɟ ɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɦɧɢɬɶ ɢ ɜɨɞɢɬɟɥɹɦ: ɧɚ ɞɨɪɨɝɟ, ɢɦɟɧɧɨ ɜɵ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵ ɡɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɝɨɪɨɠɚɧɚɦ. ɇɟ ɧɚɪɭɲɚɣɬɟ ɫɜɨɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɛɭɞɶɬɟ ɛɞɢɬɟɥɶɧɵ! Ɉɬ ɷɬɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɱɭɠɚɹ ɢ ȼɚɲɚ ɠɢɡɧɶ. ПОЛИНА МАРИНИНА

В расписании уроков — Православие

ȼ

ɧɨɜɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɨɫɧɨɜɵ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɜɟɞɟɧɵ ɜ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɭɪɨɤɨɜ Ɍɪɨɢɰɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ʋ 15. Ɍɟɩɟɪɶ ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɩɨ ɞɨɛɪɨɣ ɜɨɥɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɩɹɬɵɯ, ɲɟɫɬɵɯ ɢ ɫɟɞɶɦɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɛɭɞɭɬ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ Ȼɢɛɥɢɟɣ ɢ ȿɜɚɧɝɟɥɢɟɦ, ɱɢɬɚɬɶ ɠɢɬɢɹ ɫɜɹɬɵɯ, ɢɡɭɱɚɬɶ ɢɫɬɨɪɢɸ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ, ɬɚɤ ɭɠ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟɦ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɶ ɧɟɨɛɵɱɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɛɭɞɟɬ ɦɚɬɭɲɤɚ Ɋɚɢɫɚ ɢɡ ɋɜɹɬɨ-Ɍɪɨɢɰɤɨɝɨ ɯɪɚɦɚ. ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɲɤɨɥɵ Ʌɚɪɢɫɵ Ʉɚɬɪɢɱɟɜɨɣ, ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɭɪɨɤɚ «Ɉɫɧɨɜɚ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ» ɛɵɥɨ ɧɟɫɥɭɱɚɣɧɨ. Ɍɪɢ ɝɨɞɚ ɲɥɢ ɤ ɷɬɨɦɭ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ, ɭɱɟɧɢɤɢ ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɢ. ɋɟɣɱɚɫ ɭɠɟ ɡɚɤɨɧɱɟɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ, ɡɚɤɭɩɥɟɧɵ ɭɱɟɛɧɢɤɢ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɞɥɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɦɥɚɞɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɧɚɱɧɟɬ ɪɚɛɨɬɚ ȼɨɫɤɪɟɫɧɚɹ ɲɤɨɥɚ. ɉɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɲɤɨɥɚ ʋ 15 ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɲɚɝɚɯ ɨɬ ɯɪɚɦɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɇɟɜɫɤɨɝɨ. ɗɬɨɬ ɮɚɤɬ ɬɨɠɟ ɫɵɝɪɚɥ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ, ɜ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɭɪɨɤɚ. МАРИНА КЛАЙН «ЧР»

Не на шутку

ɋ

ɪɚɡɭ ɩɨ ɞɜɭɦ ɥɨɠɧɵɦ ɜɵɡɨɜɚɦ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɜɵɟɯɚɬɶ Ɍɪɨɢɰɤɢɦ ɫɩɚɫɚɬɟɥɹɦ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɦɢɧɭɜɲɟɟ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟ. Ɍɪɢɞɰɚɬɢɥɟɬɧɢɣ ɬɪɨɢɱɚɧɢɧ, ɩɨɡɜɨɧɢɜ ɭɬɪɨɦ ɜ ɫɥɭɠɛɭ ɫɩɚɫɟɧɢɹ, ɩɪɨɫɢɥ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɤɚɡɚɬɶ ɟɦɭ ɩɨɦɨɳɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɣ ɥɸɛɜɢ ɨɧ ɩɟɪɟɪɟɡɚɥ ɫɟɛɟ ɜɟɧɵ. Ʉɨɝɞɚ ɫɩɚɫɚɬɟɥɢ ɩɪɢɟɯɚɥɢ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɚɞɪɟɫɭ, ɬɨ ɞɜɟɪɶ ɨɬɤɪɵɥ, ɤɚɤ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɛɪɚɬ ɡɜɨɧɢɜɲɟɝɨ. ɋɚɦɨɝɨ ɠɟ «ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɝɨ» ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɢɫɤɚɬɶ ɫ ɦɢɥɢɰɢɟɣ. Ɉɧ ɫɩɪɹɬɚɥɫɹ ɨɬ ɫɩɚɫɚɬɟɥɟɣ ɜ ɛɟɥɶɟɜɨɦ ɲɤɚɮɭ, ɢ ɫɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ ɭ ɧɟɝɨ ɛɵɥɨ ɜɫɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ. ɇɟɬɪɟɡɜɵɣ ɦɭɠɱɢɧɚ ɪɟɲɢɥ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɞɲɭɬɢɬɶ ɧɚɞ ɫɩɚɫɚɬɟɥɹɦɢ. Ⱥ ɜɟɱɟɪɨɦ ɷɬɨɬ ɠɟ ɲɭɬɧɢɤ ɫɧɨɜɚ ɜɵɡɜɚɥ ɫɩɚɫɚɬɟɥɟɣ, ɧɨ ɭɠɟ ɧɚ ɚɞɪɟɫ ɫɜɨɟɝɨ ɨɬɰɚ. Ȼɨɣɰɵ ɨɬɪɹɞɚ ɛɵɥɢ ɧɟ ɜ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɟ. ɋɸɞɚ ɠɟ ɩɪɢɟɯɚɥɚ ɢ ɛɪɢɝɚɞɚ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵɡɜɚɥ ɜɫɟ ɬɨɬ ɠɟ ɬɪɨɢɱɚɧɢɧ. Ʉɚɤ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ ɇɢɤɨɥɚɣ Ʌɚɜɪɟɧɬɶɟɜ, ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɥɨɠɧɵɟ ɜɵɡɨɜɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɧɢɦɚɸɬ ɭ ɫɩɚɫɚɬɟɥɟɣ ɜɪɟɦɹ, ɧɨ ɢ ɧɚɧɨɫɹɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɭɳɟɪɛ. ВИКТОРИЯ ШМИДТ

Квитанции красного цвета

ɨɛ ɨɩɥɚɬɟ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɜ ɩɨɱɬɨɜɵɯ ɹɳɢɤɚɯ ɬɪɨɢɱɚɧ. ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɈɈɈ «Ɍɪɨɢɰɤɚɹ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɀɄɏ» ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ Ȼɨɬɚɤɨɡ Ʉɨɳɟɝɭɥɨɜɨɣ, ɜɫɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɞɨɥɠɧɢɤɨɜ ɧɟɞɚɜɧɨ ɩɨɞɟɥɢɥɢ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟ ɝɪɭɩɩɵ. ɉɟɪɜɚɹ — ɷɬɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɢ, ɜɬɨɪɚɹ — ɡɚɛɵɜɱɢɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ, ɬɟ, ɤɬɨ ɜ ɪɭɬɢɧɟ ɠɢɬɟɣɫɤɢɯ ɡɚɛɨɬ ɡɚɛɵɜɚɸɬ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɥɚɬɹɬ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨ, ɪɚɡ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɫɹɰɟɜ. Ʉ ɬɪɟɬɶɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɞɨɥɠɧɢɤɢ ɜ ɫɢɥɭ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɚ ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɭɸ ɜɯɨɞɹɬ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɥɠɧɢɤɢ, ɧɚɤɨɩɢɜɲɢɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɫɭɦɦɵ ɢ ɩɪɟɤɪɚɬɢɜɲɢɟ ɩɥɚɬɟɠɢ. ɂ ɟɫɥɢ ɤ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɝɪɭɩɩɟ ɞɨɥɠɧɢɤɨɜ ɦɟɪɵ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɚɦɵɟ ɠɟɫɬɤɢɟ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɟɥ ɜ ɫɭɞ, ɬɨ ɜɬɨɪɨɣ ɢ ɬɪɟɬɶɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɤɜɢɬɚɧɰɢɢ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ. ɐɟɥɶ ɷɬɨɣ ɚɤɰɢɢ — ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɢɦɟɸɳɭɸɫɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɛɭɞɢɬɶ, ɨɬɥɨɠɢɜ ɞɪɭɝɢɟ ɞɟɥɚ, ɡɚɩɥɚɬɢɬɶ ɧɚɤɨɧɟɰ-ɬɨ ɡɚ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɨɩɥɚɬɚ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬ ɝɨɪɨɠɚɧ ɨɬ ɨɩɥɚɬɵ ɩɟɧɢ ɡɚ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɱɢɫɥɹɟɬɫɹ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɀɢɥɢɳɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɚɜɝɭɫɬɚ ɷɬɨɝɨ ɝɨɞɚ. СОБ. ИНФ.

День знаний — праздник для детей Самым значимым событием прошедшей недели для школ и учреждений культуры стало, конечно же, начало учебного года. 1 сентября в этом году выпал на субботу, но в школах состоялись торжественные линейки, а работники культуры постарались сделать так, чтобы этот день стал для ребят не только началом периода учебы, но и надолго запомнившимся праздником.

ȼ

ɨ ɜɫɟɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɨɲɥɢ ɭɬɪɟɧɧɢɤɢ ɢ ɢɝɪɨɜɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ Ⱦɧɸ ɡɧɚɧɢɣ: «ɉɨ ɞɨɪɨɝɚɦ ɡɧɚɧɢɣ», «Ʉ ɡɧɚɧɢɹɦ ɫɬɭɩɟɧɶɤɚ», «Ɍɜɨɹ ɲɤɨɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ», «ɉɨɥɟ ɱɭɞɟɫ». ȼ ɩ.ȽɊɗɋ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɩɪɚɡɞɧɢɤ «Ȼɭɪɚɬɢɧɨ ɢ ɜɫɟ, ɜɫɟ, ɜɫɟ!», ɚ ɜɟɱɟɪɨɦ — ɞɢɫɤɨɬɟɱɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. Ⱦɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɫɟɥɤɚ ɛɵɥɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɪɚɡɞɧɢɤ Ɂɧɚɧɢɣ», ɫɨɛɪɚɜɲɚɹ ɧɟɦɚɥɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɪɢɬɟɥɟɣ.

ȼ ɩɚɪɤɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɬɞɵɯɚ ɢɦ.Ɍɨɦɢɧɚ ɜ ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ ɛɵɥɨ ɲɭɦɧɨ ɢ ɜɟɫɟɥɨ- ɞɥɹ ɪɟɛɹɬ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɛɵɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɩɪɚɡɞɧɢɤ «Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣ, ɫɬɪɚɧɚ ɍɱɥɹɧɞɢɹ!». Ⱦɟɬɢ ɫɥɟɞɢɥɢ ɡɚ ɩɪɢɤ ɥɸɱɟɧɢɹɦɢ «ɡ ɚɛ ɨɥ ɟ ɜ ɲ ɟ ɝ ɨ» ɒɤɨɥɶɧ ɨ ɝ ɨ ɡɜɨɧɤɚ, ɩɭ ɬɚɧɢɰɟɣ ɫ ɉɟɪɟ ɦɟɧɤɚɦɢ ɢ Ɏɪɚɭ ɍɪ ɨ ɤ. ɇɟ ɛɨɥɶɲɢɦ, ɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɛɵɥ ɤɨɧɰɟɪɬ: ɩɟɪɟɞ ɪɟɛɹɬɚɦɢ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɬɟɚɬɪ ɩɟɫɧɢ «Ɂɨɥɨɬɨɣ ɤɥɸɱɢɤ», ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ȼ ɚ ɯ ɚ ɪ ɟ ɜ ɚ Ʌ. Ⱦ ., ɝ ɨ ɪ ɨ ɞ ɫ ɤ ɨ ɣ ɰɢɪɤɨɜɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ «Ȼɥɟɫɤ», Ⱥ ɥɫɭ əɤɭɩɨɜɚ. Ʉɭɥɶɦɢɧɚɰɢ-

ɟɣ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ ɫɬɚɥ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɥɭɱɲɟɝɨ ɬɚɧɰɨɪɚ ɫ ɜɪɭɱɟɧɢɟɦ ɩɪɢɡɨɜ. ȼ ɷɬɨɬ ɠɟ ɞɟɧɶ, ɧɨ ɱɭ ɬɶ ɩɨɡɠɟ, ɜ ɩɚɪɤɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ Ɋɗɉɤɨɧɰɟɪɬ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɬɪɨɢɰɤ ɢɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɢ ɬɚɧɰɨ ɪɵ ɛɪɟɣɤ-ɞɚɧɫɚ ɢɡ 9 ɲɤɨɥɵ. ȼ ɤɨɧɰɟɪɬ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɜɥɢɥɢɫɶ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ ɞɠɚɡɦɨɞɟɪɧ ɫɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ «ɗɩɚɬɚɠ» (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ȿ. ɉɭɥɢɤɹɧ).

ɉɨɤɥɨɧɧɢɤɨɜ Ɋɗɉ-ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɧɟ ɦɚɥɨ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬ ɩɪɨɲɟɥ ɹɪɤɨ, ɩɨɞ ɛɭɪɧɵɟ ɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬɵ ɡɪɢɬɟɥɟɣ. Ⱥ ɡɚɜɟɪɲɢɥɫɹ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɦ ɤɨɧɰɟɪɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɧɚ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɭ ɡɞɚɧɢɹ ɑɟɥȽɍ. ЕЛЕНА ПРИТУЛЕНКО, МЕТОДИСТ УПРАВЛЕНИЯ ПО КУЛЬТУРЕ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

ǍǯǿǻǼǽǻǮDzǰ

1300 КИЛОМЕТРОВ ПАТРИОТИЗМА На Центральной площади Троицка в минувший выходной было по-особенному оживленно — разн ол и к ая д е т в о р а, взрослые в военной форме, яркие автомобили. Оказалось, что это отважные участники, совершающие многокилометровый автопробег «Шелковый путь России», посвященного Дню знаний, сделали остановку в старинном городе.

ɋ

ɬɚɪɬɨɜɚɥɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɵ ɜ Ɇɢɚɫɫɟ. ɉɨɡɚɞɢ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ, ɘɠɧɨɭɪɚɥɶɫɤ ɢ ɜɨɬ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɩɭɧɤɬ ɦɚɪɲɪɭɬɚ — ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ Ɍɪɨɢɰɤ. ɂɧɢɰɢɚɬɨɪɚɦɢ ɚɜɬɨɩɪɨɛɟɝɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɵ, ɫɬɚɥɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɢ Ɇɢɚɫɫɤɨɝɨ «ɋɨɸɡɚ ɞɟɫɚɧɬɧɢɤɨɜ

Ɋɨɫɫɢɢ» ɉɚɜɟɥ ȼɨɪɨɧɢɧ, ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɜɨɟɧɧɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ «Ⱥɡɢɦɭɬ» ȼɢɤɬɨɪ ɒɟɫɬɚɤɨɜ, ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ «Ȼɨɟɜɨɝɨ ɛɪɚɬɫɬɜɚ» Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɋɨɳɟɤɬɚɟɜ. ɇɚ ɩɭɬɢ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɚɥɶɫɤɢɯ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɛɨɥɶɲɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɩɨɫɟɥɤɢ, ɧɟɡɚɛɵɜɚɟ-

ɦɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɢ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ. ɂ ɜɟɡɞɟ ɝɨɫɬɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢ ɯɥɟɛɨɦ ɢ ɫɨɥɶɸ ɛɪɚɜɵɟ ɤɚɡɚɤɢ, ɛɨɟɜɵɟ ɞɟɫɚɧɬɧɢɤɢ, ɫɬɚɧɢɱɧɢɤɢ ɢ ɝɨɪɨɠɚɧɟ. ȼ ɞɨɪɨɝɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɨɱɟɜɧɢɤɢ ɩɨɩɚɥɢ ɩɨɞ ɩɪɨɥɢɜɧɨɣ ɞɨɠɞɶ. ɇɚ ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɚɡɟ ɍɩɪɭɧ ɸɧɵɟ ɩɚɬɪɢɨɬɵ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɫɩɭɫɤɚɟɦɵɣ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɩɩɚɪɚɬ, ɥɢɤɨɜɚɥɢ ɜ ɤɚɛɢɧɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɫɚɦɨɥɟɬɚ, ɡɚɝɥɹɧɭɥɢ ɜ ɤɚɡɚɪɦɵ. Ɋɚɧɧɢɣ ɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɨɞɴɟɦ, ɨɫɨɛɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ, ɧɢɱɬɨ ɧɟ ɢɫɩɭɝɚɥɨ ɦɚɥɶɱɢɲɟɤ ɢ ɞɟɜɱɨɧɨɤ. ȼ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɜɨɢɧɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɦɨɥɨɞɨɣ ɧɚɪɨɞ ɫ ɚɩɩɟɬɢɬɨɦ ɨɬɜɟɞɚɥ ɚɪɦɟɣɫɤɢɣ ɨɛɟɞ. ȼ Ɍɪɨɢɰɤɟ ɧɟɨɛɵɱɧɵɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɥɸɛɨɜɚɥɢɫɶ ɫɬɚɪɢɧɨɣ ɝɨɪɨɞɚ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɦɢ ɯɪɚɦɚɦɢ ɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɦ ɡɨɞɱɟɫɬɜɨɦ. ɉɨɛɪɨɞɢɥɢ ɩɨ ɩɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɭɥɨɱɤɚɦ, ɚ ɜ ɰɟɧ-

ɬ ɪɚ ɥɶɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢ ɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ ɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨ ɭɞɢɜɢɥɢɫɶ ɤɪɚɫɨɬɟ ɢ ɪɚɡɦɚɯɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Ɍɪɨɢɰɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ɑɟɥȽɍ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɩɪɨɛɟɝɚ ɜɪɭɱɢɥɢ ɬɪɨɢɰɤɢɦ ɤɚɞɟɬɚɦ ɦɟɞɚɥɢ «Ⱦɟɫɚɧɬɧɨɟ ɛɪɚɬɫɬɜɨ». — ɋɩɚɫɢɛɨ ɡɚ ɪɚɞɭɲɧɵɣ ɩɪɢɟɦ, — ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɪɚɫɫɬɚɜɚɹɫɶ, ɭ ɱɚɫɬɧɢɤ ɢ ɚɜɬɨɩɪɨɛɟɝɚ ɬɪɨɢɱɚɧɚɦ. — ɇɚɪɨɞ ɭ ɜɚɫ ɨɱɟɧɶ ɩɪɢɜɟɬɥɢɜɵɣ ɢ ɯɨɱɟɬɫɹ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɫɸɞɚ ɟɳɟ ɧɟ ɪɚɡ. Ɂɚɬɟɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɵ ɨɬɩ ɪɚɜɢ ɥɢɫɶ ɜ ɞɚ ɥɶɧɢɣ ɩɭɬɶ. Ɇɚɪɲɪɭɬ ɚɜɬɨɩɪɨɛɟɝɚ ɩɪɨɲɟɥ ɱɟɪɟɡ ɑɟɫɦɭ, ȼɚɪɧɭ, Ʉɚɪɬɚɥɵ, Ȼɪɟɞɵ, Ʉɢɡɢɥ, Ⱥɝɚɩɨɜɤɭ, ȼɟɪɯɧɟɭɪɚɥɶɫɤ. Ⱦɨɦɨɣ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɪɚɞɨɫɬɧɵɟ ɢ ɞɨɜɨɥɶɧɵɟ. ОЛЕГ СОЙНОВ. ФОТО АВТОРА.


6 ǾDzǺǿȌǮǽȌ 2007 ǰ.

Ǿǿǽ. 03 ǤǵǿǭǿDzǸȉ ǮȉDzǿ ǿǽDzǯǻǰȀ

Дадим ФОКу имя

ȼ

ɫɪɟɞɭ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɸ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɢ ɷɦɛɥɟɦɵ ɧɚɲɟɝɨ ɬɪɨɢɰɤɨɝɨ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ. ɉɨɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɩɪɢɫɥɚɧɨ ɧɟɦɧɨɝɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɟɲɟɧɨ ɤ ɷɬɨɦɭ ɛɥɚɝɨɦɭ ɞɟɥɭ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ ɜɫɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ Ɍɪɨɢɰɤɚ. Ʉɨɦɢɫɫɢɟɣ ɜɵɫɤɚɡɚɧɨ ɩɨɠɟɥɚɧɢɟ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɥɨɝɨɬɢɩɚ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɟɝɨ ɬɪɚɞɢɰɢɢ. ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɫɧɨɜɚ ɫɨɛɟɪɟɬɫɹ ɧɚ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ. Ɍɚɤ ɱɬɨ, ɠɟɥɚɸɳɢɟ ɦɨɝɭɬ ɞɟɪɡɚɬɶ! ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɹ ɠɞɟɬ ɩɪɢɡ: ɚɛɨɧɟɦɟɧɬ ɧɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɎɈɄɚ ɢ ɩɚɦɹɬɧɵɣ ɩɨɞɚɪɨɤ. НАТАЛЬЯ ПОЛУЯНОВА

Изъято более 5 килограммов наркотиков

ɇ

ɚ ɘɠɧɨɦ ɍɪɚɥɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɩɟɰɨɩɟɪɚɰɢɢ «Ʉɚɧɚɥ-2007» ɜɵɹɜɥɟɧɨ 4 ɮɚɤɬɚ ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɵ ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ. Ʉɚɤ ɫɨɨɛɳɢɥɢ ɜ ɩɪɟɫɫ-ɫɥɭɠɛɟ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɬɚɦɨɠɧɢ, ɜ ɦɢɧɭɜɲɭɸ ɩɹɬɧɢɰɭ ɜ Ɍɪɨɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɵ ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɫɜɵɲɟ 4,5 ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɨɜ ɦɚɪɢɯɭɚɧɵ. ȼ ɷɬɨɬ ɠɟ ɞɟɧɶ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɚɜɬɨɛɭɫɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɜɲɟɝɨ ɢɡ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, ɧɚ ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ ɩɪɨɩɭɫɤɚ «Ȼɭɝɪɢɫɬɨɟ» ɛɵɥɚ ɩɪɟɫɟɱɟɧɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɵ ɦɚɪɢɯɭɚɧɵ ɜɟɫɨɦ 10 ɝɪɚɦɦɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɢ ɩɨɩɵɬɤɟ ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɵ ɛɵɥɨ ɢɡɴɹɬɨ ɟɳɟ 800 ɝɪɚɦɦɨɜ ɝɟɪɨɢɧɚ. ɇɚɩɨɦɧɢɦ, ɧɚɪɤɨɫɛɵɬɱɢɤɢ ɢɡ Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧɚ, ɩɵɬɚɜɲɢɟɫɹ ɩɟɪɟɜɟɡɬɢ ɧɚɪɤɨɬɢɤ ɜ ɫɜɨɢɯ ɠɟɥɭɞɤɚɯ, ɛɵɥɢ ɡɚɞɟɪɠɚɧɵ ɜ ɚɷɪɨɩɨɪɬɭ «Ȼɚɥɚɧɞɢɧɨ». ɉɨ ɮɚɤɬɚɦ ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɵ ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ 4 ɭɝɨɥɨɜɧɵɯ ɞɟɥɚ. НОВЫЙ РЕГИОН

Таможенники задержали контрабандиста-лодочника

ɋ

ɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɋɈȻɊ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɬɚɦɨɠɧɢ ɡɚɞɟɪɠɚɥɢ ɥɨɞɨɱɧɢɤɚ-ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɢɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɩɵɬɚɥɫɹ ɩɟɪɟɜɟɡɬɢ ɢɡ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ ɨɛɭɜɶ. Ʉɚɤ ɫɨɨɛɳɢɥɢ ɜ ɍɪɚɥɶɫɤɨɦ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɡɚɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜ ɭɫɬɶɟ ɪɟɤɢ Ʉɚɟɪɚɤ, ɜ 2 ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ ɡɚɩɚɞɧɟɟ ɩɨɫɟɥɤɚ Ɂɨɥɨɬɚɹ ɋɨɩɤɚ Ɍɪɨɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. Ʉɨɧɬɪɚɛɚɧɞɢɫɬɨɦ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɉɧ ɧɚ ɫɚɦɨɞɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɨɪɧɨɣ ɥɨɞɤɟ ɩɵɬɚɥɫɹ ɩɟɪɟɜɟɡɬɢ ɬɵɫɹɱɭ ɩɚɪ ɨɛɭɜɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɛɨɥɟɟ 214 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ. ɉɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɮɚɤɬɭ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɢ ɞɟɥɚ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɢ. Ɍɨɜɚɪ ɭ ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɢɫɬɚ ɛɵɥ ɢɡɴɹɬ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧ ɧɚ ɫɤɥɚɞ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ. НОВЫЙ РЕГИОН

Тепла, похоже, нам не обещают!

— Приезжайте, посмотрите, что у нас под окнами творится! — раздался в редакции тревожный звонок. «Постеснявшиеся» назваться жильцы домов №№ 72 и 74 по улице Пионерская недоумевают по поводу того, что ближе к началу осени рядом с их жильем возникли громадные траншеи, из которых выкапывают ржавые трубы и закапывают новые. ɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɢɧɭɬ ɧɚ ɫɛɨɪɵ — ɢ ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɡɚɦɢ ɬɚ ɫɚɦɚɹ ɬɪɚɧɲɟɹ. Ɂɪɟɥɢɳɟ, ɩɪɹɦɨ ɫɤɚɠɟɦ, ɧɟ ɞɥɹ ɫɥɚɛɨɧɟɪɜɧɵɯ! Ɍɪɚɧɲɟɹ ɬɹɧɟɬɫɹ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɦɟɬɪɨɜ. ɑɚɫɬɶ ɟɟ ɭɠɟ ɡɚɜɚɥɟɧɚ ɝɪɭɧɬɨɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɢ ɩɨ ɬɨɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɤɪɵɬ ɞɥɹ ɡɨɪɤɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɨɣ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɵ, ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɡɚ ɪɚɛɨɬɵ ɡɞɟɫɶ ɜɟɞɭɬɫɹ. ɂɞɟɬ ɡɚɦɟɧɚ ɬɟɩɥɨɫɟɬɟɣ. ɋɬɪɚɧɧɨ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ Ɍɪɨɢɰɤɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɩɥɨɫɟɬɟɣ ɪɟɲɢɥɢ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɷɬɢɦ ɧɟ ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɥɟɬɚ, ɚ ɫ ɟɝɨ ɤɨɧɰɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɟɡɨɧ ɭɠɟ ɧɟ ɡɚ ɝɨɪɚɦɢ! ȼɟɞɶ ɞɚɠɟ ɜɡɝɥɹɞɚ ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜ ɷɬɢɯ ɞɟɥɚɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ: ɷɬɨɣ ɡɢɦɨɣ ɠɢɬɟɥɹɦ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɞɨɦɨɜ ɬɟɩɥɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɧɟ ɫɜɟɬɹɬ! ɉɨɱɟɦɭ ? Ⱦ ɚ ɩ ɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɦɟɠɞɭ ɭɠɟ ɡɚɜɚɪɟɧɧɵɯ ɜ ɬɟɩȼɨɬ ɬɚɤɢɟ ɪɟɦɨɧɬɧɵɟ ɪɚ- ɫɬɚɧɟɬ ɢɫɤɚɬɶ ɜɢɧɨɜɚɬɵɯ ɝɞɟ ɥɨɬɪɚɫɫɭ ɧɨɜɵɯ ɬɪɭɛ ɬɟɤɭɬ ɪɠɚɜɵɟ ɫɬɪɭɣɤɢ ɜɨɞɵ (ɫɦ. ɮɨɬɨ). ɛɨɬɵ ɧɚɤɚɧɭɧɟ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨ- ɭɝɨɞɧɨ, ɤɪɨɦɟ ɫɜɨɟɝɨ «ɝɟɪɨɢɋɭɞɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ, ɧɚ ɭɠɟ ɫɞɚɧɧɨɦ ɝɨ ɫ ɟɡɨɧɚ ɜɟɞɭ ɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɱɟɫɤɨɝɨ» ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɭ ɱɚɫ ɬɤɟ ɬɟɩɥɨɬɪɚɫ ɫɵ ɛɵɥɚ Ɍɪɨɢɰɤɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɩɥɨɫɟɬɟɣ. ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɨɬ ɭɠɟ ɤɨɬɨɪɭɸ ɡɢɦɭ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɨɩɪɟɫɫɨɜɤɚ. Ɋɟ- Ʉɚɤ ɬɭɬ ɧɟ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɛɚɫɧɸ ɩɨɞɪɹɞ ɬɟɪɪɨɪɢɡɢɪɭɸɬ ɝɨɪɨɞ, ɡɭɥɶɬɚɬ ɩɥɚɱɟɜɧɵɣ — ɲɜɵ ɞɚɥɢ ɧɚɲɟɝɨ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɡɟɦɥɹɤɚ ɩɪɨ ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɹ ɠɢɥɶɰɨɜ ɛɥɚɝɨɬɟɱɶ, ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɜɟɫɶ ɷɬɨɬ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨɩɪɵɝɭɧɶɸ ɫɬɪɟɤɨɡɭ. Ɇɟɧɟɟ ɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɤɜɚɪɬɢɪ. Ⱥ ɩɨɬɨɦ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɡɚɧɨɜɨ ɜɫɤɪɵɜɚɬɶ… ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɟ ɬɪɨɢɱɚɧɟ ɢɡ ɱɢɫ- ɟɳɟ ɢ ɫɭɞɢɬɫɹ ɫ ɧɢɦɢ, ɬɪɟɛɭɹ ɇɚ ɩɨɞɦɨɝɭ ɝɨɪɟ-ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɥɚ ɪɟɦɨɧɬɧɢɤɨɜ ɬɨɠɟ «ɥɟɬɨ ɩɥɚɬɢɬɶ ɡɚ ɬɟɩɥɨ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɩɪɢɛɵɥɚ ɜɨɞɨɜɨɡɤɚ, ɜ ɥɸɤ ɤɪɚɫɧɨɟ ɩɪɨɩɟɥɢ». ɇɚ ɱɬɨ ɠɟ ɛɵɥɨ… ȼɨɬ ɬɚɤɢɟ ɫɬɪɟɤɨɡɵ ɬɟɩɥɨɬɪɚɫɫɵ ɸɪɤɧɭɥ ɲɥɚɧɝ, ɬɟɩɟɪɶ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ ɠɢɥɶɰɚɦ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɬɨɹɬ ɧɚ ɫɬɪɚɠɟ ɧɚɱɚɥɫɹ ɨɬɫɨɫ ɜɨɞɵ. ɋɩɪɚɲɢ- ɨɤɪɟɫɬɧɵɯ ɞɨɦɨɜ? ɇɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɧɚɲɢɯ ɫ ɜɚɦɢ ɠɢɥɢɳ, ɜɚɟɬɫɹ, ɡɚɱɟɦ? ȼɟɞɶ ɧɚɡɚɜɬɪɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɩɥɨɫɟ- ɭɜɚɠɚɟɦɵɟ ɬɪɨɢɱɚɧɟ! КАРИНА НОВИКОВА ɥɸɤ ɫɧɨɜɚ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɨɧ ɜɨɞɵ… ɬɟɣ ɜ ɡɥɸɳɢɟ ɦɨɪɨɡɵ ɨɩɹɬɶ

ɇ

Магазины растут как грибы

МРОТ в России увеличен в 2 раза

И вновь звонок в редакцию позвал нас в дорогу. На этот раз читатели нашей газеты пожаловались на обилие магазинов в их многоквартирном доме:

ɨɝɥɚɫɧɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɫ 1 ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ (ɆɊɈɌ) ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɱɬɢ ɜɞɜɨɟ: ɫ 1 ɬɵɫɹɱɢ 100 ɪɭɛɥɟɣ ɞɨ 2 ɬɵɫɹɱ 300 ɪɭɛɥɟɣ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɪɟɝɢɨɧɵ ɬɟɩɟɪɶ ɦɨɝɭɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɆɊɈɌ, ɧɨ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ: ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɤɚɫɚɬɶɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɡɚɪɩɥɚɬɭ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɤɚɡɧɵ, ɢ ɪɚɡɦɟɪ ɆɊɈɌɚ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɢɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ. Ʉ ɧɚɱɚɥɭ 2011 ɝɨɞɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɜɥɚɫɬɢ ɩɨɨɛɟɳɚɥɢ ɞɨɜɟɫɬɢ ɆɊɈɌ ɞɨ ɩɪɨɠɢɬɨɱɧɨɝɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ. ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɆɊɈɌɚ ɩɨɤɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ 14 ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɟɳɟ ɭ 16 ɨɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɢɤɚɦ ɛɭɞɟɬ ɧɚɱɢɫɥɹɬɶɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ 6 ɬɵɫɹɱ 100 ɪɭɛɥɟɣ, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ — ɩɨɱɬɢ 4,5 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ — ɨɤɨɥɨ 4 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ — ɩɨɱɬɢ 3 ɬɵɫɹɱɢ ɪɭɛɥɟɣ, ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ — ɱɭɬɶ ɛɨɥɟɟ 4 ɬɵɫɹɱ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɆɊɈɌ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɟ ɫɩɟɲɚɬ, ɨɩɚɫɚɹɫɶ, ɱɬɨ ɛɸɞɠɟɬ ɧɟ ɜɵɞɟɪɠɢɬ ɧɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɜ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫ 1 ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɜɵɪɨɫɥɚ ɧɚ 16,9 %. НОВЫЙ РЕГИОН

— ȼ ɧɚɲɟɦ ɞɨɦɟ ɪɚɫ ɩɨ ɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɞɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɫɤɨɪɨ ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɨɮɢɫ, ɤɧɢɠɧɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ ɟɫɬɶ, ɚ ɬɟɩɟɪɶ ɟɳɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ ɜɵɤɭɩɢɥɚ ɞɜɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɞɴɟɡɞɚɯ ɢ ɬɨɠɟ ɱɬɨ-ɬɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɧɚɦɟɪɟɧɚ. Ɇɵ ɫɜɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɟ ɞɚɟɦ, ɦɚɥɨ ɬɨɝɨ, ɧɚɩɢɫɚɥɢ ɩɢɫɶɦɨ ɧɚ ɢɦɹ ɡɚɦɝɥɚɜɵ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ Ⱥ. ȼ. Ɇɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜɚ, ɫɨɛɪɚɥɢ ɩɨɞɩɢɫɢ ɠɢɥɶɰɨɜ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɪɨɬɢɜ ɷɬɨɝɨ ɡɚɫɢɥɶɹ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ. ɂ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɞɨɦɟ 35 ɩɨ ɭɥɢɰɟ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɪɹɞɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɟɳɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ: ɢ «ɍɪɚɥɨɱɤɚ», ɢ «Ɋɚɞɭɝɚ»… Ɍɚɤ ɡɚɱɟɦ ɠɟ ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɬɨɱɤɚ ɜ ɷɬɨɦ ɞɨɦɟ? Ⱦɨɥɠɧɨ ɠɟ ɛɵɬɶ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɪɚɡɭɦɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ? — ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ ɫɬɚɥɚ

ɋ

Патриотические силы Южного Урала пойдут на выборы единым фронтом

ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2007 ɝɨɞɚ, ɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɡɚɥɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ «ɂɧɬɟɪɮɚɤɫ — ɍɪɚɥ» ɩɪɨɲɥɚ ɩɪɟɫɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɥɢɞɟɪɨɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ «ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ», «ȼɟɥɢɤɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ» («ɊɈȾɂɇȺ») ɢ «ɉɚɬɪɢɨɬɵ Ɋɨɫɫɢɢ». Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ Ʉɥɢɦɨɜ, ȼɚɞɢɦ ȼɨɪɨɛɟɣ ɢ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɋɟɦɟɧɨɜ ɫɨɨɛɳɢɥɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦ, ɱɬɨ ɱɥɟɧɚɦɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɛɥɢɠɚɣɲɟɣ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɭɫɢɥɢɹ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɜɵɛɨɪɚɯ ɜ Ƚɨɫɞɭɦɭ. ȼ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨɞɩɢɫɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɬɪɟɯ ɩɚɪɬɢɣ, ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɬɪɟɯ ɩɚɪɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɩɚɬɪɢɨɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɨ ɢɦɹ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɛɵɥɨɝɨ ɜɟɥɢɱɢɹ ɧɚɲɟɣ Ɋɨɞɢɧɵ». ПРЕСС-СЛУЖБА ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» — «ВЕЛИКАЯ РОССИЯ» — «ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ»

3

ɫ ɨɛɢɪɚɬɶ ɩɨɞɩɢɫɢ - ɫ ɨɝɥɚɫ ɢɹ ɠɢɥɶɰɨɜ ɧɚ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɭ ɤɜɚɪɬɢɪ ɩɨɞ ɦɚɝɚɡɢɧ, — ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɠɢɬɟɥɢ ɞɨɦɚ. — Ɇɵ ɟɣ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɦ. Ƚɨɜɨɪɢɦ, ɧɟ ɧɚɞɨ ɧɚɦ ɛɨɥɶɲɟ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠɟ ɠɢɬɶ ɥɸɞɹɦ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ: ɨɬ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɬɚɤɨɣ «ɚɪɨɦɚɬ», ɱɬɨ ɠɢɜɵɯ ɜɵɧɨɫɢ. Ⱦɚ ɢ ɦɚɲɢɧɵ ɛɟɡ ɤɨɧɰɚ ɬɭɞɚɫɸɞɚ ɪɚɡɴɟɡɠɚɸɬ: ɬɨ ɨɞɢɧ ɬɨɜɚɪ ɩɪɢɜɟɡɭɬ, ɬɨ ɞɪɭɝɨɣ, ɬɨ ɱɬɨ-ɬɨ ɜɵɜɨɡɹɬ. ȼ ɨɛɳɟɦ, ɤɨɲɦɚɪ. Ⱥɫɮɚɥɶɬ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɟ ɜɵɧɨɫɢɬ, ɜɟɫɶ ɢɫɤɪɨɲɢɥɫɹ, ɞɟɬɢɲɤɚɦ ɢɝɪɚɬɶ ɧɟɝɞɟ. ȼɵɯɨɞɢɬ, ɦɵ ɢ ɧɟ ɯɨɡɹɟɜɚ ɬɟɩɟɪɶ ɧɢ ɫɜɨɟɝɨ ɞɨɦɚ, ɧɢ ɞɜɨɪɚ. ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ ɧɚɦ ɧɚ ɧɚɲ ɨɬɤɚɡ ɨɬɜɟɬɢɥɚ: «Ɇɨɢ ɤɜɚɪɬɢɪɵ — ɱɬɨ ɯɨɱɭ, ɬɨ ɢ ɞɟɥɚɸ ɫ ɧɢɦɢ». Ɋɚɡɜɟ ɷɬɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ? Ɉɧɚ ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɠɢɥɚ, ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɰɚ ɧɟ ɩɨɫɚɞɢɥɚ, ɚ ɬɟɩɟɪɶ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢ-

ɬɟɥɶɫɬɜɟ ɜɫɟ ɩɨɫɚɠɟɧɧɨɟ ɧɚɦɢ ɭɧɢɱɬɨɠɢɬ? Ⱥɧɞɪɟɣ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɢɱ Ɇɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜ, ɡɚɦ. ɝɥɚɜɵ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɩɪɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɨɬɜɟɬɢɥ ɠɢɬɟɥɹɦ ɷɬɨɝɨ ɞɨɦɚ ɬɚɤ: — ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɧɫɬɚɧɰɢɢ ɧɢɤɚɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɟɳɟ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ. ɗɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɫɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɨɥɧɟɧɢɹ ɛɟɫɩɨɱɜɟɧɧɵ. ȼɨɥɧɟɧɢɹ-ɬɨ ɦɨɠɟɬ ɢ ɛɟɫɩɨɱɜɟɧɧɵ, ɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɚ, ɜɟɞɶ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɜ ɨɬɤɭɩɥɟɧɧɵɟ «ɯɨɪɨɦɵ» ɤɚɤɢɯ-ɬɨ ɥɸɞɟɣ, ɨɧɢ ɱɬɨ-ɬɨ ɨɛɦɟɪɹɸɬ, ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ. ȼɨɬ ɢ ɡɚɛɢɥɢ ɠɢɥɶɰɵ ɞɨɦɚ ɬɪɟɜɨɝɭ: ɤɚɤ ɛɵ ɩɨɬɨɦ ɧɟ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɩɨɡɞɧɨ. ВЛАДА ВОЛИНА

Ⱦ

ɚɧ ɫɬɚɪɬ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨ ɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. ɍɤɚɡ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɢɢ ɜɵɛɨɪɨɜ ɜ Ƚɨɫɞɭɦɭ ɧɚ 2 ɞɟɤɚ ɛɪɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɜ ɫɪɟɞɭ ɜ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɟ». ɋ ɦɨɦ ɟɧɬɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɬɚɪ ɬɭɟɬ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟ ɥɶɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ.

ɂ

ɤɪɚ ɢ ɰɟɧɧɵɟ ɩɨɪɨ ɞɵ ɪɵɛ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɚɯ. ɋɜɹɡɚɧɨ ɷɬɨ ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨ ɜɢɹɦɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɩɪɨɞ ɭɤɬɨɜ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɠɟɫɬɤɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢ ɢɡɛɟ ɠɚɬɶ ɩɪɨɞɚɠɢ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨ ɞɨɛɵɬɨɣ ɢɤɪɵ.

ȼ

ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɨɣ ɡɨɧɟ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɪɤɨɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɦɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥ ɢɡɴɹɬ «ɠɢɞɤɢɣ» ɝɟɪɨɢɧ. Ʉɚɤ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɧɚɪɤ ɨɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ, ɷɬɚ ɫɦɟɫɶ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɥɚɫɶ ɞɥɹ ɫɛɵɬɚ ɜ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶ ɧɵɯ ɤɥɭɛɚɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɭɜɟɫ ɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɯ.

ȼ

ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɢɜɢɜɨɱ ɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ. ɋ ɫɟɝɨɞɧɹɲ ɧɟɝɨ ɞɧɹ ɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2-ɯ ɛɥɢɠ ɚɣɲɢɯ ɦɟɫɹɰɟɜ ɢɧɮɟɤɰɢ ɨɧɢɫɬɵ ɫɨɜɟɬɭɸɬ ɩɪɢɜɢɬɶɫɹ ɨɬ ɝɪɢɩɩɚ. ȼɚɤɰɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ ɝɪɢɩɩɚ ɭɠɟ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɧɚ ɩɪɢɥ ɚɜɤɚɯ ɸɠɧɨɭɪɚɥɶɫɤɢɯ ɚɩɬɟɤ.

Ɉ

ɤɨɥɨ 500 ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟ ɞɟɧɢɣ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɝɨɞɭ ɜ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚ ɡɨɜɚɧɢɹ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚ ɫɬɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɠɚɥɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ ɧɟ ɛɟɪɭ ɬ ɜ ɲɤɨɥɭ.

Ȼ

ɨɥɟɟ 70 ɬɵɫɹɱ ɸɠɧ ɨɭɪɚɥɶɫɤɢɯ ɩɟɧɫɢɨɧɟ ɪɨɜ ɭɠɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɟɞɢɧɨɜɪɟ ɦɟɧɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɨɦ ɨɳɶ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 500 ɪɭɛɥɟɣ. ȼɫɟɝɨ ɤ 1 ɨɤɬɹɛɪɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɶɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɩɨɥɭɱɚɬ 724 ɬɵɫɹɱɢ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ, ɞɨɫɬɢɝɲ ɢɯ 60 ɢ 55 ɥɟɬ ɞɥɹ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.

ɇ

ɚ ɜɨɞɨɟɦɚɯ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɭɱɚɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɢɪ ɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɫɬɜɚ. Ʉɚɤ ɫɨɨɛɳɢɥɢ ɜ ɨɛɥɚ ɫɬɧɨɦ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɟ ɩɨ ɪɚɞ ɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨ ɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 20 ɞɧɟ ɣ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɩɨ ɮɚɤɬɭ ɧɟɡɚ ɤɨɧɧɨɣ ɪɵɛɚɥɤɢ ɛɵɥɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟ ɧɨ 17 ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɨɜ.

Ȼ

ɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɸɠɧɨɭɪɚ ɥɶɫɤɢɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɧɟ ɞɨɜɟɪɹɸɬ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɪɬɢɹɦ. ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɜɵɛ ɨɪɵ ɜ Ƚɨɫɞɭɦɭ ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɪɨɯ ɨɞɹɬ ɩɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɨɧɢ ɫɬɚɥɢ ɨɛɟɡ ɥɢɱɟɧɧɵɦɢ, ɜ ɧɢɯ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɥɢɲɶ ɫɩɢɫɤɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɨɬ ɩɨɥɢɬɢɱɟ ɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɢ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɨɰɢ ɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ ɜɫɟɝ ɨ 25 % ɠɢɬɟɥɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɜɟ ɪɹɸɬ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɪɬɢɹɦ .


6 ǾDzǺǿȌǮǽȌ

04 Ǿǿǽ.

153.11.2006 2007 ǰ.

ǎDzǴǻǼǭǾǺǻǾǿȉ

Звездное детство позади

Ƚ

ɨɪɨɞɫɤɨɣ Ⱦɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɴɹɜɢɥ ɤɚɫɬɢɧɝ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ «ɍɬɪɟɧɧɹɹ ɡɜɟɡɞɚ». ɂɦɢ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɜɫɟ ɠɟɥɚɸɳɢɟ ɬɪɨɢɱɚɧɟ ɞɜɭɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ — 6-13 ɢ 14-25 ɥɟɬ. 15 ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ ɨɬɛɨɪɨɱɧɵɣ ɬɭɪ. ɉɪɨɲɟɞɲɢɟ ɟɝɨ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɵ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ ɜɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɧɫɚɦɛɥɢ «Ʌɚɞɭɲɤɚ» ɢ «Ⱥɧɞɚɧɬɟ» ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ Ɍɚɦɚɪɵ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢɱ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɫɱɚɫɬɥɢɜɚɹ ɩɨɪɚ ɞɟɬɫɬɜɚ ɭ ɦɧɨɝɢɯ «ɡɜɟɡɞɨɱɟɤ» ɷɬɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ ɭɠɟ ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɥɢɜ ɧɨɜɵɯ ɬɚɥɚɧɬɨɜ ɡɞɟɫɶ ɭɠɟ ɧɚɡɪɟɥ.

Кто же в школу не ходит?

Ɋ

ɚɛɨɬɧɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɩɨɲɥɢ ɜ ɧɚɪɨɞ». Ɍɚɤ ɨɧɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɩɨɞɜɨɪɧɵɣ ɨɛɯɨɞ ɩɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚɦ ɝɨɪɨɞɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɸɳɢɯ ɲɤɨɥɭ. ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɢɦ ɝɨɪɚɡɞɨ ɥɟɝɱɟ. ɍɡɧɚɜ ɨ ɜɵɩɥɚɬɚɯ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɦ ɫɟɦɶɹɦ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɩɨɫɩɟɲɢɥɢ ɨɬɜɟɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɱɚɞ ɜ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ. ȼɟɞɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ, ɩɪɢɱɟɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ — ɬɪɢ ɬɵɫɹɱɢ ɪɭɛɥɟɣ ɧɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɢ ɫɩɪɚɜɤɢ ɢɡ ɲɤɨɥɵ. Ɍɚɤ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɭɡɧɚɥɢ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɩɚɪɬɚ ɢ ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɞɟɬɢ ɤɨɱɭɸɳɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɫɟɬɭɸɬ, ɧɚɞɨɥɝɨ ɥɢ ɡɚɬɹɧɟɬɫɹ ɬɚɤɨɟ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ?

Троицкие гостинцы челябинцам

Ɍ

ɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɚɪɤɢ ɤ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɝɨɞɨɜɳɢɧɟ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥɢ ɥɭɱɲɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɘɠɧɨɝɨ ɍɪɚɥɚ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɥɚɭɪɟɚɬɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ: ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɤɚɡɚɱɢɣ ɯɨɪ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ Ⱥɧɚɬɨɥɢɹ Ɍɤɚɱɟɜɚ, ɜɨɤɚɥɶɧɵɣ ɚɧɫɚɦɛɥɶ «Ⱥɧɞɚɧɬɟ» Ɍɚɦɚɪɵ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢɱ ɢ ɫɨɥɢɫɬ ɬɚɬɚɪɨ-ɛɚɲɤɢɪɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ «Ɍɭɥɩɚɪ» Ɏɚɪɢɬ əɤɭɩɨɜ. Ɍɪɨɢɱɚɧɟ ɜ ɷɬɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɜɵɫɬɭɩɹɬ 8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚ — ɢɦ. Ɋɟɜɨɥɸɰɢɢ. Ɍɚɤɠɟ ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ Ʉɢɪɨɜɤɟ Ɍɪɨɢɰɤ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɤɨɧɰɟɪɬɧɨ-ɢɝɪɨɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɨɜɟɞɭɬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ Ɇɚɪɢɧɚ Ɋɭɤɨɜɢɲɧɢɤɨɜɚ ɢ Ⱥɧɠɟɥɢɤɚ Ƚɥɚɡɵɪɢɧɚ ɩɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ ɥɭɱɲɟɝɨ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɚɪɢɧɵ ɒɚɦɚɧɨɜɨɣ.

Праздники на любой вкус ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɛɭɞɟɬ ɦɧɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ. ɉɟɪɜɵɣ — ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ — ɥɟɝɤɨɚɬɥɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɫɬɚɮɟɬɚ ɧɚ ɩɪɢɡ ɝɚɡɟɬɵ «Ɇɟɠɞɭɪɟɱɶɟ» ɧɚ ɫɬɚɞɢɨɧɟ ɚɜɢɚɬɟɯɤɨɥɥɟɞɠɚ. ȼɬɨɪɨɣ ɜ ȽȾɄ — ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ ɸɛɢɥɟɸ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɫɨɥɢɫɬɤɢ, ɯɨɪɦɟɣɫɬɟɪɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɲɤɨɥɵ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ 1 Ʌɸɞɦɢɥɵ ɓɟɬɤɢɧɨɣ. ɂ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɬɪɟɬɢɣ, ɢ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɫɚɦɵɣ ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɜ ɚɤɬɨɜɨɦ ɡɚɥɟ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɵ — ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ Ⱦɟɧɶ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚ. Ƚɥɚɜɚ ɝɨɪɨɞɚ Ɇ. ɂ. ɋɢɧɟɨɤ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɢɣ ɩɨɞɚɪɨɤ ɩɟɪɜɨɤɥɚɲɤɚɦ. ɉɨ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɸ Ɇɢɯɚɢɥɚ ɂɜɚɧɨɜɢɱɚ Ɍɪɨɢɰɤ ɩɨɫɟɬɢɬ ɞɟɬɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ Ƚɥɚɞɤɨɜ. ɉɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɜɟɥɢɤɚ, ɱɬɨ ɞɜɚ ɝɨɪɨɞɚ ɋɒȺ ɨɛɴɹɜɢɥɢ ɟɝɨ ɩɨɱɟɬɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ. ɇɟɞɚɜɧɨ ɦɭɡɵɤɚɧɬ ɛɵɥ ɭɞɨɫɬɨɟɧ ɡɜɚɧɢɹ Ⱥɤɚɞɟɦɢɤɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ. ȿɝɨ ɢɦɹ ɜɧɟɫɟɧɨ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɤɧɢɝɭ Ɋɟɤɨɪɞɨɜ Ƚɢɧɟɫɫɚ, ɤɚɤ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ, ɱɶɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɜɵɩɭɳɟɧɵ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ. ɇɨ ɟɫɥɢ ɜɫɟ ɷɬɨ ɤɨɦɭ-ɬɨ ɧɢ ɨ ɱɟɦ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɚɩɟɬɶ ɦɟɥɨɞɢɸ ɢɡ ɦɭɥɶɬɢɤɚ «ɉɨ ɫɥɟɞɚɦ Ȼɪɟɦɟɧɫɤɢɯ ɦɭɡɵɤɚɧɬɨɜ» ɢɥɢ «ɉɪɨ ɥɶɜɟɧɤɚ ɢ ɱɟɪɟɩɚɯɭ», ɚ ɟɳɟ ɥɭɱɲɟ — ɢɡ «ɉɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɣ ɜɨɪɨɧɵ», ɢ ɫɪɚɡɭ ɧɚ ɧɚɲɢɯ ɥɢɰɚɯ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɭɥɵɛɤɢ ɢ ɞɨɛɪɨɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ. Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨ, ɤɚɤ ɧɢɤɬɨ ɞɪɭɝɨɣ, ɭɦɟɟɬ ɞɚɪɢɬɶ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ Ƚɥɚɞɤɨɜ. ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.ТРОИЦКА

22

В области планируется собрать не менее 2 млн. тонн зерна

ɇ

ɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɤɨɲɟɧɨ 369 ɬɵɫ. ɝɚ ɢɡ ɫɚɦɨɝɨ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɫɪɟɞɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɹɪɨɜɨɝɨ ɤɥɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1 ɦɥɧ. 355 ɬɵɫ. ɝɚ. Ɉɛɦɨɥɨɱɟɧɨ 23 % ɩɨɫɟɜɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɧɚɦɨɥɨɱɟɧɨ 456 ɬɵɫ. ɬ ɡɟɪɧɚ. 35% ɹɪɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɨɛɦɨɥɨɬɢɥɢ ɜ Ȼɪɟɞɢɧɫɤɨɦ, 33% — ɜ ȿɬɤɭɥɶɫɤɨɦ, 32 % — ɜ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɚɯ. ɉɨ 30 % ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɨɛɦɨɥɨɬɢɥɢ ɜ Ɍɪɨɢɰɤɨɦ ɢ ɍɜɟɥɶɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɚɯ. ɋɚɦɚɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɩɨɤɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ — 19,4 ɰ ɫ ɝɚ., 18 ɰ ɫ ɝɚ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜ ɑɟɛɚɪɤɭɥɶɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ. ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨɞɧɟɣ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 15 ɰ ɫ ɝɚ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɛɪɚɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɦɥɧ. ɬ ɡɟɪɧɚ. ɑɚɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɭɪɨɠɚɹ ɢɞɺɬ ɧɚ ɜɵɩɟɱɤɭ ɯɥɟɛɚ, ɧɚ ɡɚɤɥɚɞɤɭ ɫɟɦɹɧ, ɚ ɱɚɫɬɶ ɜɵɜɨɡɢɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ: ɦɚɤɚɪɨɧ, ɤɪɭɩ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ȼɥɢɡɢɬɫɹ ɤ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ ɤɨɪɦɨɜ. ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨ 20,5 ɰɟɧɬɧɟɪɨɜ ɤɨɪɦɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɧɚ ɨɞɧɭ ɭɫɥɨɜɧɭɸ ɝɨɥɨɜɭ ɫɤɨɬɚ, ɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ — 23 ɰ. ɤ. ɟ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɚɤɠɟ ɭɛɪɚɧɨ 38 % ɫɢɥɨɫɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ (ɤɭɤɭɪɭɡɵ ɢ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ), ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 22 ɬɵɫ. ɝɚ. ɋɪɟɞɧɹɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɫɢɥɨɫɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɞɨɫɬɢɝɥɚ 103 ɰ ɫ ɝɚ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɩɪɟɫɫ-ɫɥɭɠɛɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. УРБК

Убивают реже, но обворовывают чаще

На недавно прошедшем заседании совета общественной и экономической безопасности города Троицка были рассмотрено два актуальных вопроса: «О состоянии и мерах реализации комплексных программ по профилактике правонарушений, противодействию незаконному обороту наркотиков, обеспечению безопасности дорожного движения» и «О мерах по профилактике хищений и краж крышек (люков) канализационных и телефонных колодцев, кабелей телефонной связи».

Ⱦ

ɨɤɥɚɞɵɜɚɹ ɢɬɨɝɢ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚ ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ, ɢ. ɨ. ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɈȼȾ ɝ. Ɍɪɨɢɰɤɚ ȼ. ȼ. ɋɭɪɨɜɫɤɢɣ ɨɬɦɟɬɢɥ ɨɛɳɟɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɹɠɤɢɯ ɢ ɨɫɨɛɨ ɬɹɠɤɢɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɝɪɚɛɟɠɟɣ ɢ ɪɚɡɛɨɟɜ. ɇɚ 46, 2 ɩɪɨɰɟɧɬɚ — ɱɢɫɥɨ ɭɛɢɣɫɬɜ ɢ ɧɚ 37 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ — ɩɪɢɱɢɧɟɧɢɟ ɬɹɠɤɨɝɨ ɜɪɟɞɚ ɡɞɨɪɨɜɶɸ. ɇɚɦɟɬɢɥɚɫɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɣ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚ ɷɬɨɦ ɮɨɧɟ ɞɚɸɬ ɨ ɫɟɛɟ ɡɧɚɬɶ ɤɪɚɠɢ ɜ ɫɚɞɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ ɢ ɧɢɡɤɚɹ ɢɯ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɦɨɫɬɶ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ. ɇɟɦɚɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨɡɞɚɟɬ ɫɥɭɠɛɟ ȽɂȻȾȾ ɨɛɜɚɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɟɟ ɜ Ɍɪɨɢɰɤɟ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ 17 ɬɵɫɹɱ. Ɍɚɤ ɜɨɬ 10 ɬɵɫɹɱ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɵ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨɥɭɝɨɞɢɹ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ

ɤɚɠɞɵɣ ɜɬɨɪɨɣ ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ ɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ. Ƚɨɜɨɪɹ ɨɛ ɷɬɨɦ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ȽɂȻȾȾ ɋ. ȿ. ɋɨɛɱɟɧɤɨ, ɫɨɫɥɚɥɫɹ ɧɚ ɧɟɯɜɚɬɤɭ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɧɟ ɬɚɤ ɩɪɨɫɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɟɫɬɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɨɣ ɜɨɞɤɢ. Ⱦɥɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɟɟ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɜɨɡɚ ɢɥɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɧɭɠɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɦɟɫɬɧɵɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɯ ɧɟɬ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɇɚ ɫɨɜɟɬɟ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɨɬɞɟɥɨɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɫɬɚɥɨ ɛɨɥɟɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɨ ɩɪɢɟɦɭ ɦɟɬɚɥɥɨɥɨɦɚ, ɛɨɥɶɲɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɢ ɭɥɭɱɲɢɥɚɫɶ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɦɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɚ ɪɚ-

ɛɨɬɚ ɩɨ ɡɚɦɟɧɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɪɵɲɟɤ ɧɚ ɥɸɤɢ ɫ ɛɟɬɨɧɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ. ɇɨ ɷɬɨ ɧɢɤɨɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɟ ɫɧɢɡɢɥɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɪɚɠ ɤɪɵɲɟɤ ɢ ɨɝɨɥɨɜɨɤ ɭ Ɍɪɨɢɰɤɨɝɨ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥɚ» ɢɞɟɬ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɣ, ɫ 2005 ɝ. — 41, 43, 47 ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ. ȼɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɭɝɨɥɨɜɧɵɯ ɞɟɥ ɡɚ ɬɪɢ ɝɨɞɚ: 39, 42, 46. Ɋɚɫɤɪɵɬɨ 13, 16, 33. ɑɭɬɶ ɥɭɱɲɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫ ɩɨɜɪɟɠ ɞɟɧɢɟɦ ɤɚɛɟɥɟɣ ɢ

ǡDzǾǿǵǯǭǸȉ

ИСКОРКИ НАДЕЖДЫ

Ɉ

ɬɡɜɟɧɟɥ, ɨɬɰɜɟɥ ɛɭɣɫɬɜɨɦ ɤɪɚɫɨɤ IX ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ «ɂɫɤɨɪɤɢ ɧɚɞɟɠɞɵ», ɩɪɨɯɨɞɢɜɲɢɣ ɫ 27 ɚɜɝɭɫɬɚ ɩɨ 2 ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɧɚ ɂɥɶɦɟɧɫɤɨɣ ɬɭɪɛɚɡɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɠɢɜɨɩɢɫɧɨɝɨ ɨɡɟɪɚ ɂɥɶɦɟɧɶ. ɋɬɚɜ ɥɚɭɪɟɚɬɨɦ ɡɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɜ ȿɦɚɧɠɟɥɢɧɫɤɟ ɜ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ «ɚɜɬɨɪɫɤɨɟ ɱɬɟɧɢɟ», ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɦ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟ Ɍɪɨɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥ ɑɭɞɚɟɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ, ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ Ʉɥɸɱɟɜɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ. ɂ ɧɭɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫ ɱɟɫɬɶɸ ɫ ɷɬɢɦ ɫɩɪɚɜɢɥɫɹ. Ɉɧ ɫɬɚɥ ɥɚɭɪɟɚɬɨɦ ɢ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ. ɏɨɱɟɬɫɹ ɩɨɠɟɥɚɬɶ ɟɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɭɫɩɟɯɨɜ. Ⱥ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɷɬɚ ɩɨɟɡɞɤɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɢ ɩɨɦɨɳɢ ɐɟɧɬɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ. Ɉɝɪɨɦɧɨɟ ɫɩɚɫɢɛɨ ɡɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɬɚɤɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ ɐɟɧɬɪɚ — Ʌɵɬɤɢɧɨɣ ɇ. Ⱥ. Ȼɵɫɬɪɨ ɩɪɨɥɟɬɟɥɢ ɞɧɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ — ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ ɞɥɹ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ. ɂ ɜɨɬ ɭɠɟ ɩɪɨɳɚɥɶɧɵɣ ɤɨɫɬɟɪ, ɮɟɣɟɪɜɟɪɤ ɢ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɢɯ ɧɚɩɭɬɫɬɜɢɹ, ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ. «Ȼɨɝɚɬ ɬɚɥɚɧɬɚɦɢ ɍɪɚɥ», — Ɉɞɢɧ ɢɡ ɦɭɞɪɟɰɨɜ ɫɤɚɡɚɥ. ɇɨ ɡɞɟɫɶ ɫɨɛɪɚɥɢɫɶ ɬɚɤɢɟ ɫɥɢɜɤɢ, Ɍɚɤɨɣ ɛɨɦɨɧɞ, ɹ ɜɚɦ ɫɤɚɠɭ, ɉɪɟɜɨɡɦɨɝɚɹ ɛɨɥɶ, ɧɟɜɡɝɨɞɵ, ɉɨɸɬ, ɬɚɧɰɭɸɬ, ɦɚɫɬɟɪɹɬ. ɋɩɚɫɢɛɨ ɜɚɦ ɡɚ ɷɬɨ, ɞɟɬɢ. Ɇɵ ɜɨɫɯɢɳɟɧɵ, ɩɨɪɚɠɟɧɵ Ɍɚɥɚɧɬɨɦ ɜɚɲɢɦ ɢɫɤɪɨɦɟɬɧɵɦ, ɇɨ ɫɤɨɪɨ ɜ ɲɤɨɥɭ, ɧɚ ɭɪɨɤɢ. ɂ ɪɚɡɥɟɬɢɦɫɹ — ɤɬɨ-ɤɭɞɚ, ɇɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɦɵ ɧɟ ɡɚɛɭɞɟɦ ɂ ɜɫɬɪɟɱɢ ɛɭɞɟɦ ɠɞɚɬɶ ɜɫɟɝɞɚ. Ⱦɚɣ Ȼɨɝ ɜɚɦ ɤɪɟɩɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɇɚɞɟɠɞɵ ɫɜɟɬɥɨɣ ɢ ɦɟɱɬɵ, ɑɬɨɛ ɫɛɵɥɢɫɶ ɜɫɟ ɜɚɲɢ ɠɟɥɚɧɶɹ. ɍɞɚɱɢ! Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ! Ʌɸɛɜɢ! А. ИКТИСАМОВА (РУКОВОДИТЕЛЬ)

ɤɪɚɠɟɣ ɤɪɵɲɟɤ ɭ ɰɟɯɚ ɘɌɍɗɋ. ɇɨ, ɜ ɰɟɥɨɦ, ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚɧɨɫɢɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɭɳɟɪɛ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ. ɉɨ ɜɫɟɦ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦ ɭ ɱɚɫ ɬɧɢɤ ɢ ɫ ɨɜɟɳɚɧɢɹ ɩɪɢ ɧɹɥɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ ɢ ɫɪɨɤɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ. ОЛЬГА ОСМАНОВА

ǚǭ ǼȀǸȉǿDz DZDzdzȀǽǺǻǰǻ

Просто хотели чаю?

ɇ

ɟɨɛɵɱɧɨɟ ɜɨɪɨɜɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɜ ɩɨɫɟɥɤɟ ɐɟɥɢɧɧɵɣ. ɂɡ ɭɱɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɜɨɪɢɲɤɢ ɫɬɚɳɢɥɢ 2-ɯ ɥɢɬɪɨɜɵɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɱɚɣɧɢɤ ɢ… ɞɜɟ ɲɬɨɪɵ. ɉɨɤɚ ɩɨɯɢɬɢɬɟɥɢ ɧɟ ɧɚɣɞɟɧɵ, ɦɨɠɟɬ, ɩɪɨɫɬɨ ɤɬɨ-ɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɯɨɬɟɥ ɱɚɸ?

Почта осталась без компьютера

Ⱥ

ɜɨɬ ɜɨɪɢɲɤɢ ɢɡ ɫɟɥɚ əɫɧɵɟ ɉɨɥɹɧɵ ɫɜɨɪɨɜɚɥɢ «ɩɨ-ɤɪɭɩɧɨɦɭ»: ɭɤɪɚɥɢ ɢɡ ɩɨɱɬɵ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɢ ɜɫɟ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ ɤ ɧɟɦɭ. ɇɚɧɟɫɟɧɧɵɣ ɭɳɟɪɛ — 55 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ. Ʉɬɨ ɨɫɬɚɜɢɥ ɩɨɱɬɭ ɛɟɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɜɵɹɜɢɬ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ.

Зеркало в квадрате

ɇ

ɟ ɨɫɬɚɥɫɹ ɛɟɡ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɢ ɩɨɫɟɥɨɤ ɋɤɚɥɢɫɬɵɣ. ɇɚ ɩɪɨɲɥɨɣ ɧɟɞɟɥɟ ɦɟɫɬɧɵɟ ɡɥɨɭɦɵɲɥɟɧɧɢɤɢ ɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɟɥɶɫɤɢɣ Ⱦɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɟɡ ɞɜɭɯ ɡɟɪɤɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɤɚɤ ɚɪɬɢɫɬɚɦ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹɦ. «Ɂɟɪɤɚɥɶɧɵɯ ɩɨɯɢɬɢɬɟɥɟɣ» ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɦɢɥɢɰɢɹ.

Выстрел в ночи

ȼ

ɧɨɱɶ ɧɚ 1 ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɛɪɢɝɚɞɨɣ «ɋɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ» ɜ ɛɨɥɶɧɢɰɭ ɛɵɥ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧ ɞɜɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɢɣ ɬɪɨɢɱɚɧɢɧ ɫ ɨɝɧɟɫɬɪɟɥɶɧɵɦ ɪɚɧɟɧɢɟɦ ɝɨɥɨɜɵ. ɉɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜ ɛɟɫɟɞɤɟ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥɢɰɟ ɋɟɥɢɜɚɧɨɜɫɤɚɹ 49, ɝɞɟ ɢ ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɩɨɫɥɟ ɪɨɤɨɜɨɝɨ ɜɵɫɬɪɟɥɚ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɢɣ. Ʉ ɧɟɫɱɚɫɬɶɸ, ɫɬɭɞɟɧɬ ɢɡ Ȼɚɲɤɢɪɢɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ, ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɹ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɫɤɨɧɱɚɥɫɹ. «ɋɬɪɟɥɨɤ» ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɟɞɟɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ.

Виновата собака?

ȼ

ɧɨɱɶ ɧɚ 2 ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɧɚ ɭɥɢɰɟ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ȾɌɉ: ɦɚɲɢɧɚ «Ɋɢɬɭɚɥ», ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɬɟɥɨ ɩɨɤɨɣɧɨɝɨ ɜ ɦɨɪɝ, ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɥɚɫɶ. ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɜ ɚɜɚɪɢɢ ɜɢɧɨɜɚɬɚ ɫɨɛɚɤɚ, ɜɵɫɤɨɱɢɜɲɚɹ ɢɡ ɬɟɦɧɨɬɵ ɧɚ ɩɪɨɟɡɠɭɸ ɱɚɫɬɶ. ȼɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨɩɵɬɚɥɫɹ ɜɵɜɟɪɧɭɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɟ ɫɩɪɚɜɢɥɫɹ ɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ȾɌɉ ɟɫɬɶ ɩɨɝɢɛɲɢɟ ɢ ɪɚɧɟɧɵɟ. ВЛАДА ВОЛИНА


6 ǾDzǺǿȌǮǽȌ 2007 ǰ.

Ǿǿǽ. 05

С Новым

Первое сентября праздник не только школьников, но и студентов. Вот поэтому ранним утром на городских улицах так много молодежи. В этот праздничный день молодой народ нарядный, подтянутый и по-особому радостный потянулся к своим родным учебным заведениям.

9.00. ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɜɧɵɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɍɪɚ ɥɶɫɤɨɣ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɵ. Ɉɬɞɨɯɧɭɜɲɢɟ ɢ ɡɚɝɨɪɟɥɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɬɪɨɢɰɤɨɣ ɜɟɬɤɚɞɟɦɢɢ ɢ ɚɝɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɞɠɚ, ɫ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɬɚɜɲɢɟ ɨɞɧɨɣ ɞɪɭɠɧɨɣ ɫɟɦɶɟɣ, ɛɨɞɪɨ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɭ ɮɚɫɚɞɚ ɡ ɞɚɧɢɹ. Ɋɚ ɞɭɝɚ ɜɨɡ ɞɭɲɧɵɯ

ɲɚɪɨɜ, ɮɟɟɪɢɹ ɰɜɟɬɨɜ, ɜɨɤɪɭɝ ɪɚɡɜɟɫɟɥɵɟ ɸɧɨɲɢ ɢ ɞɟɜɭɲɤɢ... ȼɫɟ ɞɪɭɠɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɥɟɬɧɢɟ ɤɚɧɢɤɭɥɵ, ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɡɚɛɚɜɧɵɟ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ. Ȼɟɡɡɚɛɨɬɧɨɟ ɥɟɬɨ ɩɨɡɚɞɢ. Ⱦɥɹ ɩɟɪɜɨɤ ɭɪɫɧɢɤɨɜ ɡɚɤɨɧɱɢɥɨɫɶ ɢ ɞɟɬɫɬɜɨ, ɜɩɟɪɟɞɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɪɚ. Ⱥ ɭ ɫɬɚɪɲɟɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɩɨɡɚɞɢ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɛɭɞɧɢ ɜ ɫɬɪɨɣɨɬɪɹ-

ó÷ åá í û ì Годом!

ɞɚɯ. ɇɚɞɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɵɧɟɲɧɢɦ ɥɟɬɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɜ Ʉɚɫɥɹɯ, ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɋɚɥɟɯɚɪɞɟ, ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɪ ɟ ɦ ɨ ɧ ɬɟ ɩ ɪ ɨ ɦ ɵ ɲ ɥ ɟ ɧ ɧ ɵ ɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ. Ɋɚɛɨɬɚɥɢ ɜɨɠɚɬɵɦɢ ɜ ɞɟɬɫɤɢɯ ɥɚɝɟɪɹɯ ɧɚ ɑɟɪɧɨɦɨɪɫɤɨɦ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ. ȼɟɧɱɭɪɧɵɣ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɣ ɨɬɪɹɞ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɥ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɝɨ ɡɨɨɩɚɪɤɚ. ɂ ɜɨɬ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɜɭɱɚɬ ɮɚɧɮɚɪɵ, ɢ ɧɚ ɢɦɩɪɨɜɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɫɰɟɧɭ ɜɵɯɨɞɹɬ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɭɱɟɧɵɟ, ɭɜɚɠɚɟɦɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝ ɢ, ɠɟɥɚɧɧɵɟ ɝɨɫ ɬɢ. ɍ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɞɪɭɡɟɣ, ɢ ɜɫɟ ɨɧɢ ɜ 1800 ɫ ɬ ɭɞɟɧɬɨɜ. Ɂɞɟɫɶ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢ ɜɬɨɪɨɟ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. ȼ ɮɢɥɢɚɥɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ. ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɜ ɷɬɢ ɞɧɢ ɩɨɯɨɪɨɲɟɥɚ, ɩɪɢɧɚɪɹɞɢɥɚɫɶ. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ ɛɥɢɫɬɚɟɬ ɫɜɟɠɟɣ ɤɪɚɫɤɨɣ, ɧɟɭɡɧɚɜɚɟɦɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧ ɮɚɫɚɞ ɫɨɫɟɞɧɢɯ Ɍɨɪɝɨɜɵɯ ɪɹɞɨɜ, ɚ ɜɧɭɬɪɢ ɦɪɚɦɨɪ, ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɞɢɡɚɣɧ. Ɉɬɥɢɱɧɵɣ ɩɨɞɚɪɨɤ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɝɨɞɭ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɚ! ɍɠɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɟɫɬɶ ɫɜɨɣ ɱɢɬɚɥɶɧɵɣ ɡɚɥ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ, ɩɪɨɫɬɨɪɧɵɟ ɢ ɫɜɟɬɥɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. ȼɫɟ ɫɨɡɞɚɧɨ ɞɥɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɢ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɣ ɭɱɟɛɵ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɭɛɪɚɧɫɬɜɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ɨɛɥɚɝɨɪɨɠɟɧɨ ɤɚɪɬɢɧɚɦɢ ɬɪɨɢɰɤɢɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ.

12.00. ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɛɭɥɶɜɚɪ Ɍɪɨɢɰɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ɑɟɥȽɍ. ɉɨɝɨɞɚ ɛɵɥɚ ɜɫɟɰɟɥɨ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɫɨɛɪɚɥɫɹ ɜ ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ. ɋɨɥɧɰɟ ɢ ɥɟɝɤɢɣ ɜɟɬɟɪɨɤ ɞɨɩɨɥɧɹɥɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ Ⱦɧɹ ɡɧɚɧɢɣ. ȼɟɫɟɥɨɣ ɬɪɟɥɶɸ ɡɜɟɧɢɬ ɫɟɧɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɡɜɨɧɨɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɮɢɥɢɚɥɚ. Ɉɧ ɡɧɚɦɟɧɭɟɬ ɧɚɱɚɥɨ ɧɨɜɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɯɨɞɚ ɡɚ ɡɧɚɧɢɹɦɢ. Ɇɨɥɨɞɨɣ ɮɢɥɢɚɥ ɩɪɢɧɹɥ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɨɬɪɹɞ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɩɟɪɜɨɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɷɬɚ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹ ɫɬɚɧɟɬ ɩɟɪɜɨɣ ɢ ɫɚɦɨɣ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɟɣɫɹ. — Ƚɨɞ ɨɬ ɝɨɞɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɮɢɥɢɚɥɭ, — ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɬɚɪɲɢɣ ɦɟɬɨɞɢɫɬ ɭɱɟɛɧɨɣ

ɱɚɫɬɢ Ɉɥɶɝɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɚɹ. — ɍɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɬɪɨɢɱɚɧ ɢ ɢɯ ɡɟɦɥɹɤɨɜ-ɫɨɫɟɞɟɣ. ɉɨɥɭɱɢɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ Ɍɪɨɢɰɤ ɩɪɢɟɯɚɥɢ ɩɚɪɧɢ ɢ ɞɟɜɱɚɬɚ ɢɡ Ȼɪɟɞɢɧɫɤɨɝɨ, ȼɚɪɧɟɧɫɤɨɝɨ, Ʉɚɪɬɚɥɢɧɫɤɢɣ, Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɨɜ, ɪɟɛɹɬɚ ɢɡ ɉɥɚɫɬɚ ɢ ɘɠɧɨɭɪɚɥɶɫɤɚ. ȼ ɮɢɥɢɚɥɟ ɜɫɟɝɞɚ ɪɚɞɵ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɵɦ, ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɵɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ. ɇɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɯ ɝɨɬɨɜɹɬ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɜ, ɸɪɢɫɬɨɜ, ɮɢɥɨɥɨɝɨɜ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɧɚ ɨɱɧɨɦ ɢ ɡɚɨɱɧɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ

Ɍɟɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɬɨɪɠɟɫɬɜɨ ɜ ɫɚɦɨɦ ɪɚɡɝɚɪɟ. ɉɟɪɜɵɦ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɪɟɤɬɨɪ ɑɟɥȽɭ Ⱥ. ɘ. ɒɚɬɢɧ: — Ɂɧɚɧɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɷɬɨ ɜɵɫɲɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ. ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɬɪɚɧɵ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ, ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹɯ. Ɉɫɨɛɨ ɯɨɱɟɬɫɹ ɩɨɡɞɪɚɜɢɬɶ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɟɪɜɨɤɭɪɫɧɢɤɨɜ. ȼɵ ɜɥɢɜɚɟɬɟɫɶ ɜ ɫɟɦɶɸ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɗɬɢ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɚɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɜɚɲɟɝɨ ɞɥɢɧɧɨɝɨ ɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ. ȼ ɞɨɛɪɵɣ ɩɭɬɶ! ȼ ɭɧɢɫɨɧ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɭɱɟɧɵɦ ɝɨɜɨɪɢɬ ɢ ɝɥɚɜɚ Ɍɪɨɢɰɤɚ Ɇ. ɂ. ɋɢɧɟɨɤ: — Ɋɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜɭɡ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɱɢɫɥɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ɋɟɝɨɞɧɹ 400

ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɞɧɢ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɧɟ ɨɫɬɚɬɶɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ. ɋɥɵɲɧɵ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɥɨɜɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ, ɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬɵ, ɡɜɭɱɚɬ ɩɟɫɧɢ. Ⱥ ɜ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɹɞɚɯ ɧɟ ɡɚɬɢɯɚɸɬ ɨɠɢɜɥɟɧɧɵɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɵ. ɋ ɬ ɭɞ ɟ ɧ ɬ- ɩ ɟ ɪ ɜ ɨ ɤ ɭ ɪ ɫ ɧ ɢ ɤ ɋɚɲɚ ɐɢɧɤɨɜɫ ɤ ɢɣ ɩɪɢɟɯɚ ɥ ɜ Ɍɪɨɢɰɤ ɢɡ Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤɚ, ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥ ɜ ɜɟɬɚɤɚɞɟɦɢɸ. ȼ ɩɪɟɫɬɢɠɧɵɣ ɜɭɡ ɨɧ ɩɨɲɟɥ ɩɨ ɫɨɜɟɬɭ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɞɟɞɭɲɤɢ — ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɝɨ ɜɪɚɱɚ Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤɚ — ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ Ʌɨɝɜɢɧɨɜɢɱɚ ɐɢɧɤɨɜɫɤɨɝɨ. Ɍɚɤ ɱɬɨ, ɦɨɠɧɨ ɫɦɟɥɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɫɟɦɟɣɧɚɹ ɞɢɧɚɫɬɢɹ ɜɪɚɱɟɣ.

ɧɨɜɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɨɥɶɸɬɫɹ ɜ ɧɨɜɭɸ ɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ ɢ ɧɚɫɵɳɟɧɧɭɸ ɠɢɡɧɶ. ɋ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ, ɞɨɪɨɝɢɟ ɞɪɭɡɶɹ! Ƚɥɚɜɭ ɝɨɪɨɞɚ ɫɦɟɧɢɥ ɭ ɦɢɤɪɨɮɨɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ɍɪɨɢɰɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ɑɟɥȽ ɍ ȼ. Ƚ. ɉɢɳɭɥɢɧ. ȼɚɥɟɪɢɣ Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢɱ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɧɚ ɭɞɢɜɥɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɬɪɨɢɱɚɧ ɜɞɪɭɝ ɫɦɟɧɢɥ ɫɜɨɸ ɨɛɥɚɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɛɵɥ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɧɨɜɨɝɨ ɜɵɫɲɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɜ Ɍɪɨɢɰɤɟ. ɂ ɦɧɨɝɨɟ ɫɞɟɥɚɥ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɦɟɫɬɟ ɞɥɹ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɮɢɥɢɚɥɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ, ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɜɭɡ. ȼ ɭɫɩɟɯɚɯ ɮɢɥɢɚɥɚ ɟɫɬɶ ɧɟ ɦɚɥɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ ɟɝɨ ɬɪɭɞɚ. — Ⱦɨɪɨɝɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ, ɦɵ ɜɧɨɜɶ ɪɚɞɵ ɜɢɞɟɬɶ ɜɚɫ ɜ ɧɚɲɟɦ ɮɢɥɢɚɥɟ, — ɧɚɩɭɬɫɬɜɨɜɚɥ ȼɚɥɟɪɢɣ Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢɱ. — ɀɟɥɚɸ ɜɚɦ ɭɫɩɟɯɨɜ, ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɜ ɭɱɟɛɟ. Ɇɧɨɝɨ ɟɳɟ ɫɥɨɜ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ, ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɧɚɩɭɬɫɬɜɢɣ ɩɪɨɡɜɭɱɚɥɨ ɫɨ ɫɰɟɧɵ. ɉɪɨɢɡɧɨɫɢɥɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɛɪɚɧɢɹ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɂ. Ⱥ. Ɋɚɡɭɦɨɜɫɤɢɣ, Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɭɞɶɹ Ɍɪɨɢɰɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɫɭɞɚ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɮɢɥɢɚɥɚ, ɜɵɩɭɫɤɧɢɰɚ ɑɟɥȽɍ Ɉ. ɇ. ɒɩɢɝɭɧ. ȼɫɟ ɟɞɢɧɨɞɭɲɧɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶ ɨ ɩɪɢɹɬɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɚɯ ɜ ɮɢɥɢɚɥɟ. ɂ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɫɨɛɪɚɜɲɢɟɫɹ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ Ɍɪɨɢɰɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ ɞɨɫɬɨɣɧɨ ɫɬɚɥ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. ȼ ɩɟɪɜɵɣ ɞɟɧɶ ɧɨɜɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɝɨɫɬɢ ɞɚɪɢɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɩɥɵɟ ɫɥɨɜɚ. ɇɨɜɨɢɫɩɟɱɟɧɧɵɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜɪɭɱɢɥɢ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɛɢɥɟɬɵ.

ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɜɭɡ ɚɤ ɬɢɜɧɨ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ. ɂ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ — ɛɵɥɨ ɦɧɨɝɨ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɩɨɩɨɥɧɢɬɶ ɱɢɫɥɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ȼ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɫɬɚɥɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɭɱɢɬɶɫɹ, ɧɨ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. Ɍɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟ ɪɟɛɹɬɚ ɩɨɸɬ, ɬɚɧɰɭɸɬ, ɢɝɪɚɸɬ ɧɚ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɯ. ɋɪɟɞɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɧɨɜɢɱɤɨɜ ɧɵɧɱɟ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɨɧɢ ɩɨɩɨɥɧɹɬ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɟɤɰɢɢ ɚɤɚɞɟɦɢɢ. Ɍɟɩɟɪɶ ɢɦ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɱɟɫɬɶ ɜɭɡɚ. ɍɫɩɟɲɧɨ ɭɱɚɬɫɹ ɜ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɪɟɛɹɬɚ ɩɨ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɫɤɨɦɭ ɧɚɛɨɪɭ.

ɇɚ ɫɰɟɧɟ ɨɬɡɜɭɱɚɥɢ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɹ, ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ ɢ ɧɚɩɭɬɫɬɜɢɹ, ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɱɢ ɢ ɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬɵ. ɀɢɡɧɟɪɚɞɨɫɬɧɵɣ ɧɚɪɨɞ ɪɚɫɬɟɤɚɟɬɫɹ ɩɨ ɡɚɥɚɦ ɢ ɭɱɟɛɧɵɦ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹɦ. ɋ ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɧɹ ɧɨɜɨɢɫɩɟɱɟɧɧɵɦ ɫ ɬ ɭɞɟɧɬɚɦ ɪɚɫ ɫ ɤ ɚ ɠ ɭ ɬ, ɤɚɤ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ ɜɭɡɟ, ɩɨɡɧɚɤɨɦɹɬ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɢ ɤɭɪɚɬɨɪɚɦɢ, ɫɤɚɠɭɬ ɤɚɤɢɟ ɤɧɢɝɢ ɛɪɚɬɶ ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ, ɤ ɱ ɟ ɦ ɭ ɝ ɨɬɨ ɜ ɢ ɬ ɶ ɫ ɹ. ɍɱ ɟ ɛ ɧ ɵ ɣ ɝɨɞ ɨɬɤɪɵɬ, ɜɩɟɪɟɞɢ ɡɚɧɹɬɢɹ ɢ ɧɨɜɵɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ. Ƚɨɞɵ ɭɱɟɛɵ ɜ ɜɭɡɟ ɛɭɞɭ ɬ ɧɚɫɵɳɟɧɵ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɧɨɜɵɦɢ ɜɫɬɪɟɱɚɦɢ ɢ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚɦɢ.

— ɉɨɱɟɦɭ ɹ ɩɪɢɟɡɠɚɸ ɜ Ɍɪɨɢɰɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ ɜ Ⱦɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ? — ɩɟɪɟɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ɪɟɤɬɨɪ ɑɟɥȽɍ Ⱥ. ɘ. ɒɚɬɢɧ. — Ɂɞɟɫɶ ɜ Ɍɪɨɢɰɤɟ ɨɫɨɛɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ, ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɛɪɚɧɢɹ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɤ ɮɢɥɢɚɥɭ. ȼɟɫɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɮɢɥɢɚɥɚ ɨɱɟɧɶ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ ɤ ɩɟɪɜɨɦɭ ɫɟɧɬɹɛɪɹ, ɤ ɧɚɱɚɥɭ ɧɨɜɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɯɨɱɟɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ. 18.00. ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɚɪɛɚɬ Ɍɪɨɢɰɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ɑɟɥȽɍ. Ȼɥɢɠɟ ɤ ɜɟɱɟɪɭ ɭ ɫɬɟɧ Ɍɪɨɢɰɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ɜɫɟ ɩɪɢɛɚɜɥɹɥɨɫɶ ɢ ɩɪɢɛɚɜɥɹɥɨɫɶ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɛɵɥɢ ɩɨɥɧɵ ɷɧɟɪɝɢɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨ ɨɬɞɵɯɚɬɶ ɢ ɜɟɫɟɥɢɬɶɫɹ. ȼɟɱɟɪɧɹɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɫ ɩɨɤɚɡɚ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɯ

ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɦɨɞɧɵɯ ɧɚɪɹɞɨɜ. ɇɚ ɫɰɟɧɟ ɩɨɥɨɜɨɞɶɟ ɤɪɚɫɨɤ ɢ ɰɜɟɬɨɜ. ȼ ɜɨɡɞɭɯɟ ɰɚɪɢɥɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɫɰɟɧɭ ɜɵɲɥɢ ɦɨɞɧɵɟ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵ. ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɬɟɦɚ ɜɟɫɶɦɚ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ ɜɩɢɫɚɥɚɫɶ ɜ ɩɪɚɡɞɧɢɤ — ɜɟɞɶ ɜ ɮɢɥɢɚɥɟ ɭɜɚɠɚɸɬ ɫɩɨɪɬ. ɋɸɪɩɪɢɡɵ, ɫɤɚɠɭ ɫɪɚɡɭ, ɧɚ ɷɬɨɦ ɧɟ ɡɚɤɨɧɱɢɥɢɫɶ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɍȽȺȼɆ. ɉɨɪɚɞɨɜɚɥɨ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɜɟɬɚɤɚɞɟɦɢɢ «ɇɨɜɵɣ ɮɚɫɨɧ». Ɍɟɦɩ ɜɟɱɟɪɚ ɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɦɚɫɫ ɩɨɜɵɲɚɥɢɫɶ ɨɬ ɩɟɫɧɢ ɤ ɩɟɫɧɢ, ɨɬ ɬɚɧɰɚ ɤ ɬɚɧɰɭ. ɇɚ ɫɰɟɧɟ ɜɫɟ ɛɭɪɥɢɬ, ɤɢɩɢɬ, ɢɫɤɪɢɬɫɹ ɬɚɥɚɧɬɚɦɢ. ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɡɜɟɡɞ ɦɟɫɬɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ Ʉȼɇ «Ɋɟɚɥ-Ȼɨɞɪɢɬ», «Ȼɨɞɪɢɬ», «ɇɨɜɵɟ ɥ ɢ ɰ ɚ». ɋ ɬ ɭɞɟɧɱ ɟ ɫ ɤɨ ɟ ɛɪɚɬɫɬɜɨ ɝɭɥɹɥɨ ɫ ɪɚɡɦɚɯɨɦ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ, ɨɱɚɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɛɚɹɧɢɟɦ ɞɢɪɟɤ ɬɨɪɚ ɮɢɥɢɚɥɚ ȼ. Ƚ. ɉɢɳɭɥɢɧɚ, ɫɩɟɲɢɥɢ ɫɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫ ɧɢɦ ɧɚ ɩɚɦɹɬɶ. ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɜɟɱɟɪ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɧɢɸ. Ⱥɩɨɮɟɨɡɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɞɨɫɬɢɝ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɛɨ ɧɚɞ ɝɨɪɨɞɨɦ ɨɡɚɪɢɥɢ ɨɝɧɢ ɮɟɣɟɪɜɟɪɤɚ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɨɡɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɫɨɬɧɢ ɥɸɞɟɣ ɫɨɛɪɚɥɢɫɶ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɮɢɥɢɚɥɚ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɤɪɚɫɨɱɧɨɣ ɰɟɪɟɦɨɧɢɟɣ ɢ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɬɶ ɧɚ ɮɨɬɨ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɮɟɣɟɪɜɟɪɤ. Ƚɪɨɯɨɬ ɢ ɬɪɟɫɤ ɮɟɣɟɪɜɟɪɤɚ ɪɚɫɰɜɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɧɟɛɨ, ɜɵɡɜɚɥ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɜɨɫɬɨɪɝ. ɋɬɚɪɬ ɧɨɜɨɦɭ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɝɨɞɭ ɞɚɧ!


6 ǾDzǺǿȌǮǽȌ

06 Ǿǿǽ.ǽ

153.11.2006 2007 ǰ.

АВТОР ИНФОРМАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ОЛЕГ СОЙНОВ. ФОТО АВТОРА.

Бобровский завод железобетонных конструкций «ЭНЕРГИЯ»:

добрые традиции и новые перспективы

В июне этого года собранием акционеров ЗАО «Бобровский завод железобетонных конструкций «ЭНЕРГИЯ» было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа — Управляющей Компании ООО «НОВАТЕК» (г.Магнитогорск)

ȼ

ɨɡɝɥɚɜɥɹɟɬ ɈɈɈ «ɇɨɜɚɬɟɤ» Ɋɚɢɫ Ɇɭɫɢɧ — ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɢ ɝɪɚɦɨɬɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɩɵɬɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɧɨɜɨɦɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢ ɜɵɜɨɞɢɬɶ ɟɝɨ ɜ ɥɢɞɟɪɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɡɚɜɨɞ ɀȻɄ «ɗɧɟɪɝɢɹ» ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ, ɟɫɬɶ ɯɨɪɨɲɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ: ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɢ ɝɪɚɠ ɞɚɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝɚɡɨɜɨɣ ɢ ɧɟɮɬɹɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɟɣ, ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɇɚ 2008 ɝɨɞ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɡɚɞɚɱɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ȼ ɩɥɚɧɚɯ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɡɚɜɨɞɚ ɞɨɜɟɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɡɚɜɨɞɚ — 70 ɬɵɫ. ɤɭɛɨɦɟɬɪɨɜ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɝɨɞ, ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 6-7 ɬɵɫ. ɤɭɛɨɦɟɬɪɨɜ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ ɦɟɫɹɰ. ɇɚ ɡɚɜɨɞɟ ɤ ɷɬɨɦɭ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɝɨɬɨɜɹɬɫɹ. ɋɟɣɱɚɫ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɡɚɜɨɞɚ, ɧɚɛɢɪɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɤɚɞɪɵ. ȿɠɟɞɧɟɜɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɢɲɶ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɱɟɧɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɞ ɩɪɢɲɥɢ ɪ ɪ ɮ ɧɚ ɡɚɜɨɞ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-

ɧɚɥɶɧɵɟ ɤɚɞɪɵ. ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɝɨɬɨɜɵ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ. Ɍɚɤ, ɡɚɜɨɞ ɡɚɤɥɸɱɢɥ ɞɨɝɨɜɨɪ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɚɞɪɨɜ ɫ Ȼɟɥɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɢ ɜɡɹɥɫɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɡɚɜɨɞɱɚɧ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɥɸɞɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. Ƚɪɭɩɩɚ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɡɚɜɨɞɚ ɜ ɷɬɨɦ ɧɨɜɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɡɚɧɹɬɢɹɦ. ȿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ: ɫɜɚɪɳɢɤɨɜ, ɮɨɪɦɨɜɳɢɤɨɜ, ɫɬɪɨɩɚɥɶɳɢɤɨɜ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɥ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɮɢɧɚɧɫɚɦ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɈɈɈ «ɇɨɜɚɬɟɤ» ɇɚɬɚɥɶɹ ɋɚɥɟɟɜɚ: — Ɇɵ ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ɧɚ ɡɚɜɨɞ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɫɬɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ. ɋ ɢɸɥɹ ɩɨɞɧɹɥɢ ɧɚ 30% ɡɚɪɩɥɚɬɭ, ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɭ ɧɚɫ ɪɚɛɨɱɢɣ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨɥɭɱɚɟɬ 8-9 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɨɦ ɰɟɯɟ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɫɞɟɥɶɧɚɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɭ ɥɸɞɟɣ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɛɨɥɶɲɟ. ɉɪɨɞɭɦɵɜɚɟɬɫ ɹ ɫ ɢɫ ɬɟɦɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɩɪɟɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɡɚ ɥɭɱɲɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɛɨɬɵ. ȼɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɢ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ ɧɚ ɡɚɜɨɞɟ. Ɂɚɞɭɦɚɥɢɫɶ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢ ɨ ɫ ɨɰɢɚ ɥɶɧɨɣ ɩ ɨ ɞ ɞɟɪɠ ɤɟ ɪɭɞ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. Ʉ ɧɚɲɟ-

ɦɭ ɪɚɡɝɨɜɨɪɭ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹ ɡɚɦ. ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɝɪɭɩɩɵ ɤɨɦɩɚɧɢɣ Ʌɸɛɨɜɶ ɉɚɪɬɢɧɚ. — ɇɚ ɡɚɜɨɞɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɋɨɜɟɬ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. Ɉɧ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɜɫɟɝɨ ɡɚɜɨɞɚ. ɉɪɟɠ ɞɟ ɜɫ ɟɝɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫ ɹ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɱɬɨɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ. Ɉɧ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶ-

ɦɨɫɬɶ ɤɚɥɨɪɢɣɧɨɝɨ, ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɨɛɟɞɚ ɡɞɟɫɶ ɫɬɨɢɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 40 ɪɭɛɥɟɣ. ɋɧɨɫɧɨ! Ⱦɥɹ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɜɨɞɚ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɡɚɜɨɞɟ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɩɹɬɢɫɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ. Ʌɶɝɨɬɧɚɹ ɫɬɨɥɨɜɚɹ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɡɞɪɚɜɩɭɧɤɬ — ɜɫɟ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɨɱɟɧɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɪɚɫɬɭɳɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. — ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɨɡɪɨɞɢɬɶ ɞɚɠɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨ-

ɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɡɚɜɨɞɟ ɪɟɲɢɥɢ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ɉɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. Ɉɧɚ ɩɨɤɚɠɟɬ ɩɨɥɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ, ɚ ɭɠɟ ɩɨɬɨɦ ɛɭɞɟɬ ɫɨɡɞɚɧ ɩɥɚɧ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɭɫ ɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ. ɋɩɟɰɢɚ ɥɢɫ ɬɵ ɤɨɦɢɫ ɫ ɢɢ ɩɪɢɫ ɦɨɬɪɹɬɫ ɹ ɢ ɩɪɨɞɭɦɚɸɬ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɡɚɝɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɡɚɩɵɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ. Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɤɭɪɫ ɜɡɹɬ ɩɨ ɜɫɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ. ȼɩɪɨɱɟɦ, ɱɬɨ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɛɭɞɭɳɟɦ. ɍɠɟ ɫɟɝɨɞɧɹ, ɟɫɥɢ ɡɚɝɥɹɧɭɬɶ ɜ ɡɚɜɨɞɫɤɭɸ ɫɬɨɥɨɜɭɸ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɹɬɧɨ ɭɞɢɜɢɬɶɫɹ. ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɬɨɢ-

ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ, — ɡɚɤɥɸɱɢɥɚ Ʌɸɛɨɜɶ ɉɟɬɪɨɜɧɚ. — ɉɥɚɧɨɜ ɭ ɧɚɫ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ! ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ Ɍɪɨɢɰɤɨɣ ȽɊɗɋ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɨɜ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɡɞɚɧɢɣ, ɢ ɡɞɟɫɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ Ȼɨɛɪɨɜɫɤɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɛɭɞɟɬ ɨɱɟɧɶ ɤɫɬɚɬɢ. — Ɂɚɜɨɞ ɝɨɬɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭ ɱ ɚɫ ɬ ɜ ɨ ɜ ɚɬ ɶ ɜ ɷɬɨ ɦ ɫ ɬ ɪ ɨ ɢ ɬ ɟ ɥ ɶ ɫ ɬ ɜ ɟ, — ɡ ɚ ɜ ɟ ɪ ɹ ɟ ɬ ɦ ɟ ɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɫɛɵɬɭ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɢɬɚɥɶɟɜ. — ɍɠɟ ɡɚɤ ɥɸɱɟɧ ɩɟɪɜɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜ ɥɟɧɢɢ. Ɇɵ ɞɨɪ ɨɠ ɢɦ ɞɨɜɟɪɢɟɦ ɧɚɲɢɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚɟɦ ɧɚɞ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɜɨɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ.

ɗɬɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɢ ɪɚɡɭɦɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɬɪɭɞɚ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ ɩɟɪɟɞ ɡɚɜɨɞɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɢ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɬɟɩɟɪɶ ɭɠɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɟɜɟɪɧɵɯ. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɟɣɱɚɫ ɞɚɥɶɧɨɜɢɞɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɟɫɬɶ ɫɨɥɢɞɧɵɣ ɩɚɤɟɬ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɡɚɜɨɞɚ ɀȻɄ «ɗɧɟɪɝɢɹ». Ɂɚɜɨɞɱɚɧ ɞɚɠɟ ɧɟ ɩɭɝɚɸɬ ɜɡɥɟɬɟɜɲɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ ɰɟɦɟɧɬ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞɨɪɨɠɚɥ, ɧɨ ɢ ɫɬɚɥ ɛɨɥɶɲɢɦ ɞɟɮɢɰɢɬɨɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ: ɥɟɬɧɢɣ ɫɟɡɨɧ, ɛɭɪɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. Ⱥ ɦɵ ɫ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɨɝɨ ɰɟɯɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ Ʉɪɸɱɤɨɜɵɦ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɦɫɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ. — ȼɨɬ ɫɟɣɱɚɫ ɩɹɬɵɣ ɩɪɨɥɟɬ ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɨɝɨ ɰɟɯɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɜɚɠɧɵɣ ɡɚɤɚɡ, — ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɦɟɧɹ ɩɨ ɰɟɯɭ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ. — ɇɚɲ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɥɹ Ɍɪɨɢɰɤɨɣ ȽɊɗɋ. Ⱥ ɤɨɝɞɚ ɪɹɞɨɦ ɬɪɭɞɢɬɫɹ ɜɟɬɟɪɚɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ — ɦɚɲɢɧɢɫɬ ɦɨɫɬɨɜɨɝɨ ɤɪɚɧɚ ɇɢɧɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ Ⱦɭɛɤɨɜɚ, ɪɚɛɨɬɚ ɫɩɨɪɢɬɫɹ. Ɍɟɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɤɥɚɫɫ ɧɟ ɫɩɟɲɚ ɩɨɬɹɧɭɥɫɹ ɧɚ ɨɛɟɞ. ɂɡ ɰɟɯɚ ɭɯɨɞɹɬ ɧɟ ɜɫɟ. — Ȼɟɬɨɧ ɧɟ ɛɪɨɫɢɲɶ, — ɩɪɟɞɜɢɞɹ ɦɨɣ ɜɨɩɪɨɫ, ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɤɚɪɬɢɧɭ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɨɝɨ ɰɟɯɚ. — ȿɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɚɛɨɬ ɦɵ ɫɟɣɱɚɫ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɞɭɟɦɫɹ. Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɡɚɜɨɞɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɪɭɩɧɨɩɚɧɟɥɶɧɵɯ ɛɵɫɬɪɨɦɨɧɬɢɪɭɟɦɵɯ ɡɞɚɧɢɣ (ȻɆɁ). ɂɡ ȻɆɁ ɫɬɪɨɹɬ ɦɢɧɢ-ɡɚɜɨɞɵ,

ɛɚɡɵ, ɰɟɯɚ, ɮɚɛɪɢɤɢ, ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ, ɲɤɨɥɵ, ɪɵɧɤɢ, ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɠɢɥɶɹ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɨ ɞɟɥɨɦ ɧɟɩɪɨɫɬɵɦ, ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ — ɞɨɥɝɢɦ. Ɂɚɜɨɞ ɬɟɫɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɩɪɨɟɤ ɬɧɨ -ɤɨɧɫɬɪɭɤ ɬɨɪɫɤɢɦɢ ɛɸɪɨ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ Ȼɵɫɬɪɨɦɨɧɬɢɪɭɟɦɵɯ ɡɞɚɧɢɣ — ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɦ ɈɈɈ «ɄȻ ɗɧɟɪɝɨɬɟɯɩɪɨɦ», Ɍɪɨɢɰɤɢɦ ɩɪɨɟɤ ɬɧɵɦ ɛɸɪɨ «ɋɮɟɪɚ», ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɜɲɢɦ ɩɪɨɟɤɬ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɦ ɷɬɚɠɨɦ. ɋɪɨɤ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2-ɯ ɦɟɫɹɰɟɜ. — Ɏɚɤɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɡɚɜɨɞɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɰɟɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɨɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɞɨ ɤɪɨɜɥɢ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɜɩɟɱɚɬɥɹɟɬ ɦɧɨɝɢɯ, — ɝɨɜɨɪɢɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɡɚɜɨɞɚ Ʌɸɛɨɜɶ əɧɨɜɚ. — ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɟ ɛɸɪɨ «Ɂɨɞɱɢɣ» ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɨ ɩɪɨɟɤɬ 4-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢɡ ɧɚɲɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ȻɆɁ, ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɧ ɭɠɟ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɜ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɝ. ɇɨɹɛɪɶɫɤɟ. Ɂɚɜɨɞ ɀȻɄ «ɗɧɟɪɝɢɹ» ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɟ ɠɢɥɶɺ» ɞɥɹ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɫɟɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɭɠɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ ɡɚɜɨɞɚ. ɈɈɈ «ɇɨɜɚɬɟɤ» ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɥɚɧɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɚɜɨɞɚ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ 70 ɬɵɫ. ɤɭɛɨɦɟɬɪɨɜ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɝɨɞ. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɷɬɚɩɧɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2008-2011 ɝɨɞɨɜ. ɂ ɬɨɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɫ ɩɨɥɧɨɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɵɣ ɬɪɟɯɫɦɟɧɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ.


$ 6ñåíòÿáðÿ ǾDzǺǿȌǮǽȌǾǿǽ. 17

2007 ǰ.

Ïå÷àòíûé îðãàí Ôèëèàëà ÎÀÎ «ÎÃÊ-2» - Òðîèöêàÿ ÃÐÝÑ

¹213/2007

Ðåôîðìà

Ïîäâåäåíû èòîãè ðàáîòû íîâûõ ïðàâèë îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðîýíåðãèè Ïîäâåäåíû èòîãè ïåðâîãî ãîäà ðàáîòû íîâîé ìîäåëè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðîýíåðãèè/ìîùíîñòè, êîòîðàÿ áûëà çàïóùåíà ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2006 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ «Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ïîðÿäêà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè/ìîùíîñòè» è «Î Ïðàâèëàõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè».

Äî 1 ñåíòÿáðÿ 2006 ã. â îòðàñëè ôóíêöèîíèðîâàëà èíàÿ ìîäåëü îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðîýíåðãèè/ìîùíîñòè. Îíà ñîñòîÿëà èç ðåãóëèðóåìîãî ñåêòîðà, â êîòîðîì òîðãîâëÿ âåëàñü ïî óòâåðæäåííûì ãîñóäàðñòâîì òàðèôàì, è ñåêòîðà ñâîáîäíîé òîðãîâëè (ÑÑÒ), ãäå öåíà ôîðìèðîâàëàñü íà îñíîâå ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ îïòîâîãî ðûíêà, à òàêæå ñåêòîðà îòêëîíåíèé, íà êîòîðîì îïëà÷èâàëèñü îòêëîíåíèÿ ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà (ïîòðåáëåíèÿ) ýëåêòðîýíåðãèè îò ïëàíîâûõ ïî÷àñîâûõ îáúåìîâ.  íîâîì îïòîâîì ðûíêå ýëåêòðîýíåðãèè (ìîùíîñòè) äåéñòâîâàâøèå ðàíåå îòíîøåíèÿ ïî êóïëå-ïðîäàæå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè â ðåãóëèðóåìîì ñåêòîðå ðûíêà áûëè çàìåíåíû ñèñòåìîé ðåãóëèðóåìûõ äâóñòîðîííèõ äîãîâîðîâ. À ñâîáîäíûå öåíû íà ðûíêå «íà ñóòêè âïåðåä» óñòàíàâëèâàþòñÿ â ðåçóëüòàòå êîíêóðåíòíîãî îòáîðà íåêîììåð÷åñêèì ïàðòíåðñòâîì «Àäìèíèñòðàòîð òîðãîâîé ñèñòåìû» (ÀÒÑ) öåíîâûõ çàÿâîê ïîñòàâùèêîâ è ïîêóïàòåëåé íà ïîëíûå îáúåìû ïîñòàâêè è ïîêóïêè ýëåêòðîýíåðãèè.  èþëå – àâãóñòå 2006 ã. è â äåêàáðå 2006 ã. – ÿíâàðå 2007 ã. ÀÒÑ ïðîâåëî äâå äîãîâîðíûå êàìïàíèè ïî çàêëþ÷åíèþ ðåãóëèðóåìûõ äîãîâîðîâ ó÷àñòíèêàìè îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòè.  ïåðèîä ñ ñåíòÿáðÿ ïî äåêàáðü ïðîøëîãî ãîäà âñåãî áûëî çàêëþ÷åíî îêîëî 5 òûñ. äîãîâîðîâ. Íà 2007 ã. áûëà çàêëþ÷åíî îêîëî 13 òûñ. ðåãóëèðóåìûõ äîãîâîðîâ íà ïîñòàâêó ýëåêòðîýíåðãèè.  ñîîòâåòñòâèè ñ ïî ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 7 àïðåëÿ 2007 ã., äâàæäû â ãîä – ñ 1 ÿíâàðÿ è ñ 1 èþëÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïîýòàïíîå óâåëè÷åíèå äîëè ýëåêòðîýíåðãèè, ðåàëèçóåìîé ïî íåðåãóëèðóåìûì ãîñóäàðñòâîì öåíàì. Îêîí÷àòåëüíàÿ ëèáåðàëèçàöèÿ îïòîâîãî ðûíêà ýëåêò ðî ý íåðãèè íàìå÷åíà íà 2011 ã. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2007 ã. ïî òàðèôàì â ðàìêàõ ðåãóëèðóåìûõ äîãîâîðîâ ðåàëèçîâûâàëîñü 96,4% îò îáúåìîâ ïðîãíîçíîãî áàëàíñà ÔÑÒ Ðîññèè íà 2007 ã., ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî íàñåëåíèå ïîëó÷àåò âñþ ýëåêòðîýíåðãèþ ïî óñòàíîâëåííîìó òàðèôó. Ñ 1 èþëÿ 2007 ãîäà ïî ðåãóëèðóåìûì äîãîâîðàì ôàêòè÷åñêè ïðîäàåòñÿ 91,3%. Äèíàìèêà öåí íà ðûíêå «íà ñóòêè âïåðåä» îòðàæàåò ðåàëüíóþ äèíàìèêó ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè è çà-

âèñèò îò ðåàëüíûõ ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèì â ýëåêòðîýíåðãåòèêå, à èìåííî: ôàêòîðàì ñåçîííîñòè, âîäíîñòè ðåê, ðåìîíòíûì êîìïàíèÿì, èçìåíåíèÿì öåí è îãðàíè÷åíèÿìè íà ïîñòàâêó òîïëèâà è äð. Òàê, ñðåäíåâçâåøåííàÿ öåíà â ïåðâîé öåíîâîé çîíå, êîòîðàÿ îõâàòûâàåò Åâðîïåéñêóþ ÷àñòü Ðîññèè è Óðàë, â ïåðèîä ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2006 ã. ïî 31 àâãóñòà 2007 ã. îêàçàëàñü íà óðîâíå 511,4 ðóá/ÌÂò÷ ïðè ñðåäíåì òàðèôå çà 2006-2007 ãã. – 333,66 ðóá/ÌÂò÷, ñðåäíåâçâåøåííàÿ ãîäîâàÿ öåíà âî âòîðîé öåíîâîé çîíå (Ñèáèðü) 179,5 ðóá/ÌÂò÷ (òàðèô – 245,3 ðóá/ ÌÂò÷). Óâåëè÷åíèå öåí íà îïòîâîì ðûíêå, êîòîðûå íàáëþäàëèñü â ôåâðàëå 2007 ã. â ïåðâîé öåíîâîé çîíå, áûëè âûçâàíû õîëîäíîé ïîãîäîé.  èþëå-àâãóñòå 2007 ã. ðîñò öåí íà ðûíêå áûë âûçâàí íà÷àëîì ðåìîíòíîé ïðîãðàììû è ïëàíîâûì âûâîäîì èç ýêñïëóàòàöèè çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà ãåíåðèðóþùèõ è ñåòåâûõ îáúåêòîâ.  òîì ÷èñëå, àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöèé – ïîñòàâùèêîâ «äåøåâîé» ýëåêòðîýíåðãèè â ïåðâîé öåíîâîé çîíå.  ðåçóëüòàòå ÷åãî öåíà îïðåäåëÿëàñü òåïëîâûìè ýëåêòðîñòàíöèÿìè, ïðîèçâîäèâøèìè äîïîëíèòåëüíûå îáúåìû ýëåêòðîýíåðãèè, èñïîëüçóÿ áîëåå äîðîãîé ìàçóò.  öåíîâîé çîíå Ñèáèðè â ïåðâîé ïîëîâèíå 2007 ãîäà èç-çà âûñîêîé âîäíîñòè ðåê, ãèäðîýëåêòðîñòàíöèè óâåëè÷èëè ñâîå ïðåäëîæåíèå ýëåêòðîýíåðãèè íà ðûíîê, «âûòåñíèâ» ïî öåíå âûðàáîòêó òåïëîâûõ ñòàíöèé.  ðåçóëüòàòå, öåíà ýëåêòðîýíåðãèè, ïðîäàþùåéñÿ ïî ñâîáîäíûì öåíàì, ñëîæèëàñü çäåñü íà óðîâíå 157,9 ðóá/ÌÂò÷. Ýòî íèæå òàðèôà, óñòàíîâëåííîãî ÔÑÒ Ðîññèè â 2007 ã. â ðàçìåðå 254,4 ðóá./ÌÂò÷.  èþëå-àâãóñòå òåêóùåãî ãîäà ñâîáîäíàÿ öåíà íà ýëåêòðîýíåðãèþ â Ñèáèðè âûðîñëà è âïåðâûå ñ çàïóñêà ÍÎÐÝÌ âî âòîðîé öåíîâîé çîíå ïðåâûñèëà óñòàíîâëåííûé ÔÑÒ òàðèô. Ïðè÷èíîé ðîñòà öåí ñòàëî íàáëþäàâøååñÿ ïîñëåäíèå äâà ìåñÿöà çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå ñðåäíåñóòî÷íîé âîäíîñòè ñèáèðñêèõ ðåê è, êàê ñëåäñòâèå ñíèæåíèå âûðàáîòêè íà ÃÝÑ.  ðåçóëüòàòå öåíó âî âòîðîé öåíîâîé çîíå â ýòè ìåñÿöû ôîðìèðîâàëè òåïëîâûå ýëåêòðîñòàíöèè, ðàáîòàþùèå íà óãëå. Íà ðûíêå «íà ñóòêè âïåðåä» íàáëþäàåòñÿ òàêæå ÿðêî âûðàæåííàÿ ðåãèîíàëüíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ öåí. Òàê, â ïåðèîä ñ ñåíòÿáðÿ 2006 ã. ïî àïðåëü 2007 ã. ñòî-

èìîñòü ýëåêòðîýíåðãèè, òîðãóåìîé íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèê Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, áûëà çíà÷èòåëüíî âûøå ñðåäíåãî óðîâíÿ öåí â ïåðâîé öåíîâîé çîíå. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ íàëè÷èåì ñåòåâûõ îãðàíè÷åíèé â ýíåðãîñèñòåìå ðåãèîíà è èñïîëüçîâàíèåì ìàçóòà â êà÷åñòâå îñíîâíîãî òîïëèâà íà ðÿäå ðàñïîëîæåííûõ çäåñü ýëåêòðîñòàíöèé.  Ìóðìàíñêîé îáëàñòè ñòîèìî ñòü ýëåêòðîýíåðãèè â ÿíâàðå-àâãóñòå 2007 ã. áûëà íà 36,5% íèæå ñðåäíåâçâåøåííûõ öåí ïî ïåðâîé öåíîâîé çîíå. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ âûñîêèì ïðåäëîæåíèåì ñî ñòîðîíû ãèäðîýëåêòðî ñòàíöèé è Êîëüñêîé ÀÝÑ ïðè íàëè÷èè ñåòåâûõ îãðàíè÷åíèé, ñäåðæèâàþùèõ îáúåì ïåðåäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè ýòèõ äåøåâûõ ýëåêòðîñòàíöèé â ñîñåäíèå ðåãèîíû. Ñòîèìîñòü ýëåêòðîýíåðãèè íà ðûíêå «íà ñóòêè âïåðåä» èìååò íå òîëüêî ðåãèîíàëüíóþ è ñåçîííóþ, íî è ñóòî÷íóþ äèôôåðåíöèàöèþ. Òàê, â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè ðàáîòû íîâîãî ðûíêà öåíû â ÷àñû ìèíèìóìà íàãðóçêè (â îñíîâíîì îò 0:00 äî 4:00 ÷àñîâ) â äâà-òðè ðàçà íèæå öåí â ÷àñû ìàêñèìóìà íàãðóçêè. Êîëè÷åñòâî çàêëþ÷åííûõ ñâîáîäíûõ äâóñòîðîííèõ äîãîâîðîâ â òå÷åíèå ãîäà çíà÷èòåëüíî âûðîñëî, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá óäîáñòâå äàííîãî èíñòðóìåíòà äëÿ ó÷àñòíèêîâ. Çà ïåðâûé ãîä ðàáîòû íîâîé ìîäåëè îïòîâîãî ðûíêà â Åâðîïåéñêîé ÷àñòè ïî ñâîáîäíûì äâóñòîðîííèì äîãîâîðàì áûëî ðåàëèçîâàíî 14 941 753 ÌÂò÷, â Ñèáèðè - 1 882 788 ÌÂò÷. Ïî ñâîáîäíûì äâóñòîðîííèì äîãîâîðàì ðàáîòàëî â îáùåé ñëîæíîñòè 83 ó÷àñòíèêà ðûíêà. Êëþ÷åâûì ýëåìåíòîì íîâîé ìîäåëè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðîýíåðãèè ÿâëÿåòñÿ ïðèíöèï òðàíñëÿöèè öåí ñ îïòîâîãî ðûíêà. Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ, ïðèîáðåòøàÿ ýëåêòðîýíåðãèþ íà îïòîâîì ðûíêå ïî íåðåãóëèðóåìîé öåíå, ðåàëèçóåò åå íà ðîçíè÷íîì ðûíêå òàêæå ïî íåðåãóëèðóåìîé öåíå â ðàìêàõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé ñâîáîäíûõ öåí. Ýòîò ïðèíöèï ïîçâîëÿåò äîíåñòè öåíîâûå ñèãíàëû îïòîâîãî ðûíêà äî êîíå÷íûõ ïîòðåáèòåëåé è ïîäãîòîâèòü èõ ê íîâûì óñëîâèÿì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Äàííûé ïðèíöèï ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñå êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé, çà èñêëþ÷åíèåì íàñåëåíèÿ, êîòîðîìó íà ïåðåõîäíûé ïåðèîä ãàðàíòèðóåòñÿ ïîñòàâêà ïî ðåãóëèðóåìûì öåíàì. Ñðåäíèé îáúåì òðàíñëÿöèè äî÷åðíèìè êîìïàíèÿìè Õîëäèíãà ÐÀÎ «ÅÝÑ Ðîññèè» ñîñòàâèë â ÿíâàðå-èþëå 2007 ã. ïðèìåðíî 8% â ïåðâîé è 6,5% âî âòîðîé öåíîâûõ çîíàõ.

www.rao-ees.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì è êîëëåêòèâ ÑÈÒ Ôèëèàëà ÎÀÎ «ÎÃÊ-2» - Òðîèöêàÿ ÃÐÝÑ ïîçäðàâëÿþò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ íà÷àëüíèêà ñëóæáû ÈÒ

Íèãìàòóëëèíà Äàìèðà Àäèññîíîâè÷à! Ïóñòü áóäåò â æèçíè âñå, êàê ïðåæäå: Çäîðîâüå, âåðà è íàäåæäà, Äâèæåíüå ê öåëè è óäà÷à, À ñåðäöå - äîáðûì è ãîðÿ÷èì!

Îôèö èàëüíî 4 ñåíòÿáðÿ 2007 ã. çàâåðøèëñÿ ïåðâûé ýòàï ðåîðãàíèçàöèè Ãîëîâíîãî îáùåñòâà ÐÀÎ «ÅÝÑ Ðîññèè» – èç íåãî áûëè âûäåëåíû äâå ïåðâûå ãåíåðèðóþùèå êîìïàíèè – ÎÀÎ «ÎÃÊ-5» è ÎÀÎ «ÒÃÊ-5».

Ïåðâûé ýòàï çàâåðøåí Òàêèì îáðàçîì, ÎÃÊ-5 è ÒÃÊ-5 ñòàëè ïåðâûìè â Ðîññèè ÷àñòíûìè ãåíåðèðóþùèìè êîìïàíèÿìè, ñîçäàííûìè â ïðîöåññå ðåôîðìèðîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè. Îáå êîìïàíèè äî âûäåëåíèÿ óñïåøíî ðàçìåñòèëè ýìèññèè äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé è ïðèâëåêëè 12,28 ìëðä. ðóáëåé è 11,63 ìëðä. ðóáëåé èíâåñòèöèé ñîîòâåòñòâåííî. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñîâîêóïíàÿ êàïèòàëèçàöèÿ ÎÃÊ-5 è ÒÃÊ-5 ïðåâûøàåò 170 ìëðä. ðóáëåé. Ñåãîäíÿ ÐÀÎ «ÅÝÑ Ðîññèè» ïîëó÷èëî èç Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèè ÔÍÑ Ðîññèè ¹46 îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû î òîì, ÷òî 3 ñåíòÿáðÿ 2007 ã. â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö áûëà âíåñåíà çàïèñü î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûäåëÿåìûõ èç ÐÀÎ «ÅÝÑ Ðîññèè» ïðîìåæóòî÷íûõ êîìïàíèé ÎÀÎ «ÎÃÊ-5 Õîëäèíã» è ÎÀÎ «ÒÃÊ-5 Õîëäèíã» ñ îäíîâðåìåííûì ïðèñîåäèíåíèåì ýòèõ îáùåñòâ ê ÎÀÎ «ÎÃÊ-5» è ÎÀÎ «ÒÃÊ-5» ñîîòâåòñòâåííî. Ñïèñîê àêöèîíåðîâ, êîòîðûå ïîëó÷àò â äîïîëíåíèå ê óæå èìåþùèìñÿ ó íèõ àêöèÿì ÎÀÎ ÐÀÎ «ÅÝÑ Ðîññèè» àêöèè ÎÀÎ «ÒÃÊ-5» è ÎÀÎ «ÎÃÊ-5» ñîñòàâëåí ïî ñîñòîÿíèþ íà 18:00 msk 3 ñåíòÿáðÿ 2007 ã. ×èñëî àêöèé ÎÀÎ ÐÀÎ «ÅÝÑ Ðîññèè», ïðèíàäëåæàâøåå èì íà òîò ìîìåíò, â ñâÿçè ñ âûäåëåíèåì ÎÃÊ-5 è ÒÃÊ-5 íå ìåíÿåòñÿ. Òàê, íà îäíó îáûêíîâåííóþ àêöèþ ÎÀÎ ÐÀÎ «ÅÝÑ Ðîññèè» ñ ó÷åòîì îêðóãëåíèÿ àêöèîíåðû ïîëó÷àò 0,41 îáûêíîâåííûõ àêöèé ÎÀÎ «ÎÃÊ-5» è 13,59 îáûêíîâåííûõ àêöèé ÎÀÎ «ÒÃÊ-5». Íà îäíó ïðèâèëåãèðîâàííóþ àêöèþ ÎÀÎ ÐÀÎ «ÅÝÑ Ðîññèè» àêöèîíåðû ïîëó÷àò 0,37 îáûêíîâåííûõ àêöèé ÎÀÎ «ÎÃÊ-5» è 12,45 îáûêíîâåííûõ àêöèé ÎÀÎ «ÒÃÊ-5». Ïî ñîãëàøåíèþ ñ ðåãèñòðàòîðàìè, àêöèè ÎÀÎ «ÒÃÊ-5» è ÎÀÎ «ÎÃÊ-5» áóäóò çà÷èñëåíû íà ñ÷åòà àêöèîíåðîâ ÐÀÎ «ÅÝÑ Ðîññèè» íå ïîçäíåå 7 ñåíòÿáðÿ. Ñîâåðøàòü ñ ýòèìè öåííûìè áóìàãàìè îïåðàöèè íà ôîíäîâîì ðûíêå àêöèîíåðû ñìîãóò óæå ñ 10 ñåíòÿáðÿ 2007 ã.

www.rao-ees.ru


6 ǾDzǺǿȌǮǽȌ

20 Ǿǿǽ.

153.11.2006 2007 ǰ.

ǎǍǚǗ «ǝǒǔǒǝǏ»: ǏǍǥ ǝǒǔǒǝǏ — ǚǍǥǍ ǔǍǎǛǟǍ Расстояние без преград

ОАО «Южно-Уральский банк социального развития «Резерв» свою историю ведет с 1993 года. И пусть это не такой долгий срок в масштабах человеческой жизни, но для банка это немало. За время своей работы Банк накопил значительный опыт в обслуживании клиентов, позволяющий гарантировать высокое качество и индивидуальный подход. Банк постоянно развивается, предлагает новые продукты и услуги для своих клиентов. Устойчивая динамика роста достигается благодаря правильно выбранной стратегии. В своей работе Банк «Резерв» ориентируется на обслуживание малого и среднего бизнеса, а также различных слоев населения.

ȼ

1995 ɝɨɞɭ ɛɚɧɤ «Ɋɟɡɟɪɜ» ɩɨɥɭɱɢɥ ɥɢɰɟɧɡɢɸ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ, ɚ ɜ 2003 ɝɨɞɭ ɜɧɟɞɪɢɥ ɫɢɫɬɟɦɭ «Ʉɥɢɟɧɬ-Ȼɚɧɤ», ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɧɨɜɵɟ ɜɢɞɵ ɜɤɥɚɞɨɜ ɢ ɤɪɟɞɢɬɨɜ. Ɇɢɫ ɫ ɢɹ ɛɚɧɤ ɚ «Ɋɟ ɡɟɪɜ» ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɟɝɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɥɢɟɧɬɚ: «Ɇɵ ɫ ɨɞɟɣɫɬɜɭɟɦ ɭɫɩɟɯ ɭ ɧɚɲɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɪɚɫɬɟɦ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦɢ». Ȼɚɧɤ «Ɋɟɡɟɪɜ» ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɹ ɫɜɨɟ ɡɜɚɧɢɟ ɛɚɧɤ ɚ ɫ ɨɰɢɚ ɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.

Деньги должны работать

ɗɬɨ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɛɚɧɤɭ «Ɋɟɡɟɪɜ» ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦɭ ɫ ɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɫɩɟɤ ɬɪɭ ɜɤ ɥɚɞɨɜ. ȼɤɥɚɞ «ɉɟɧɫɢɨɧɧɵɣ — ɩɥɸɫ» ɯɨɪɨɲ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ

ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɤɥɚɞɚ ɨɬ ɩɨɥɭɝɨɞɚ ɞɨ ɝɨɞɚ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɧɟɫɟɧɧɨɣ ɫɭɦɦɵ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ — ɨɬ 11 ɞɨ 12,4% ɝɨɞɨɜɵɯ, ɜɵɝɨɞɧɚɹ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɚɹ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ, ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɩɪɨɥɨɧɝɚɰɢɹ. ȼɤɥɚɞ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ» — ɨɬɥɢɱɧɵɣ ɩɨɞɚɪɨɤ ɪɟɛɟɧɤɭ ɤ ɟɝɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. ɋɱɟɬ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɢɦɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɞɨ 14 ɥɟɬ, ɧɚ 4 ɝɨɞɚ ɩɨɞ 11%. ɋɭɦɦɚ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɡɧɨɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɚɥɢɱɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɵɦ ɩɭɬɟɦ. Ⱦɥɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɩɨɞɨɣɞɟɬ ɜɤɥɚɞ «Ɇɨɥɨɞɟɠɧɵɣ». ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ — ɝɪɚɠ ɞɚɧɟ ɨɬ 14 ɞɨ 24 ɥɟɬ. ɋɱɟɬ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 1 ɝɨɞ, ɧɚ ɫɭɦɦɭ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɨɞɧɨɣ ɬɵɫɹɱɢ ɪɭɛɥɟɣ, ɩɨɞ 12% ɝɨɞɨɜɵɯ. Ⱦɥɹ ɛɟɪɟɠɥɢɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɩɥɚɧɢɪɭɸɳɢɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɩɢɬɶ ɫɜɨɢ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ, ɧɨ ɧɟ ɪɢɫɤɭɸɳɢɯ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ ɜɤɥɚɞɵ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɢɡ-ɡɚ ɨɩɚ-

ɫɟɧɢɹ ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɩɪɢ ɞɨɫɪɨɱɧɨɦ ɢɡɴɹɬɢɢ ɜɤɥɚɞɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɤɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɤɫɬɚɬɢ — ɜɤɥɚɞ «ɍɞɨɛɧɵɣ». Ɍɚɤ ɜɨɬ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɜɤɥɚɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɧɚɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɡɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɪɨɤ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜɤɥɚɞɚ ɜ ɛɚɧɤɟ: ɨɬ 4% ɡɚ 31 ɞɟɧɶ, ɞɨ 12, 5% ɫ 556 ɩɨ 730 ɞɟɧɶ. 9-9-9, ɬɚɤ ɢɧɚɱɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɜɤɥɚɞ «ɂɡɭɦɪɭɞɧɵɣ». Ɉɧ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɧɟɫɬɢ ɫɭɦɦɭ 9 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ, ɧɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɩɨɞ 9 %. Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɢɦɱɢɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɩɨ ɧɪɚɜɭ ɜɤɥɚɞ «Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ», ɩɪɢɱɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɪɢ ɟɝɨ ɪɚɡɧɨɜɢ ɞɧɨɫ ɬɢ. Ɉɧ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɜɤɥɚɞɱɢɤɨɦ ɞɟɩɨɡɢɬɚ ɧɚ ɜɵɝɨɞɧɵɯ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɤɥɚɞɱɢɤɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɥɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɟɥɟɜɵɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ. ȼɤɥɚɞɱɢɤ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɫɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɭɦɦɭ ɜɤɥɚɞɚ, ɫɪɨɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛ ɜɵɩɥɚɬɵ

ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɫɬɚɜɤɢ ɩɨ ɜɤɥɚɞɭ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. ȼɤɥɚɞ «Ɋɟɡɟɪɜ-ɩɥɸɫ» ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɫɜɨɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɢ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɭɸ ɩɪɨɰɟɧɬɧɭɸ ɫɬɚɜɤɭ. Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɜɡɧɨɫɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 500 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ, ɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɡɧɨɫ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ 30 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ, ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ. ɉɪɢɱɢɫɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ — 551 ɞɟɧɶ. ȼɤɥɚɞ «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ» ɭɞɨɛɟɧ ɞɥɹ ɬɟɯ ɜɤɥɚɞɱɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɢ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɞɨɫɪɨɱɧɨ ɢɡɴɹɬɶ ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɥɭɱɢɜ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ ɞɨɯɨɞ. Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɤɥɚɞɚ ɨɬ 60 ɞɧɟɣ ɞɨ 1,5 ɥɟɬ, ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬ 1 % ɞɨ 14,5 %.

ȼ ɛɚɧɤɟ «Ɋɟɡɟɪɜ» ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɟɳɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɚɠɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. Ɉɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ — ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɞɵ «Contact», «Western Union», «Ʌɢɞɟɪ», «Ɇɢɝɨɦ». ȼɫɟ ɨɧɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ, ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɛɥɢɠɧɟɝɨ ɢ ɞɚɥɶɧɟɝɨ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ. Ɉɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɜɨɞ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 15 ɦɢɧɭɬ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɦɢɧɭɬ ɡɚ 15-20 ɦɢɧɭɬ, ɫɚɦɨɟ ɛɨɥɶɲɟɟ — ɡɚ ɱɚɫ. Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɡɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɚɹ — ɨɬ 1,5 % ɞɨ 2 %, ɡɚ ɩɟɪɟɜɨɞ ɤɪɭɩɧɨɣ ɫɭɦɦɵ ɛɟɪɟɬɫɹ ɜɫɟɝɨ 1 %, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɭɦɦɚ 20 ɪɭɛɥɟɣ. ɋɭɦɦɚ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ. Ⱥ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɩɪɢ ɫɟɛɟ ɩɚɫɩɨɪɬ. Ȼɚɧɤ «Ɋɟɡɟɪɜ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ. ɉɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɩɥɚɬɟɠɢ ɢ ɧɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (Ɉɪɢɮɥɟɣɦ, Ⱥɦɜɷɣ ɢ ɬ. ɞ.) Ɉɧɢ ɨɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɱɚɫɚ, ɧɭɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɬɶ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ Ɍɪɨɢɰɤɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɮɢɫ ɛɚɧɤɚ «Ɋɟɡɟɪɜ» ɧɚ ɜɵɝɨɞɧɵɯ ɞ ɥɹ ɤ ɥɢɟɧɬɨɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɵɦɢ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶ ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɤɚɪɬɵ «Ɂɨɥɨɬɚɹ ɤɨɪɨɧɚ», «Master kard». ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɟɧ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɡɚ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɩɪɨɰɟɧɬ ɛɪɚɬɶɫɹ ɧɟ ɛɭɞɟɬ. Ⱥ ɤ ɤɨɧɰɭ ɫɟɧɬɹɛɪɹ, ɩɨɦɢɦɨ ɬɟɪɦɢɧɚɥɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɛɚɧɤɚ «Ɋɟɡɟɪɜ», ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ

ɛɚɧɤɨɦɚɬ. ȿɳɟ ɨɞɧɨ ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ — ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɫɱɟɬɚ ɢ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɨɫɨɛɢɣ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɢ ɬ. ɞ.) ȼ ɛɚɧɤɟ «Ɋɟɡɟɪɜ» ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɵɝɨɞɧɵɣ ɤ ɭɪɫ ɩɨ ɨɛɦɟɧɭ ɜɚɥɸɬɵ ȿɜɪɨ, ɞɨɥɥɚɪɨɜ, ɬɟɧɝɟ. Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɡɚ ɜɚɥɸɬɧɨ-ɨɛɦɟɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɧɟ ɛɟɪɟɬɫɹ. ȼ ɤɚɫɫɟ ɫɛɟɪɛɚɧɤɚ ɭɠɟ ɦɨɠɧɨ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɜɫɟ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ «Ƚɨɪɨɞ» ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɩɟɪɟɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɡɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ. Ɂɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ, ɤɜɚɪɬɩɥɚɬɭ, ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ, Ɋɨɫɬɟɥɟɤɨɦ ɡɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ, ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɩɥɚɬɟɠɚ ɩɨ ɫɨɬɨɜɵɦ ɬɟɥɟɮɨɧɚɦ ɛɟɡ ɤɨɦɢɫɫɢɢ. Ɂɞɟɫɶ ɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɲɬɪɚɮɵ ȽɂȻȾȾ, ɬɟɯɨɫɦɨɬɪ. ɋ ɨɤɬɹɛɪɹ ɛɚɧɤ «Ɋɟɡɟɪɜ» ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 8.30 ɞɨ 19 ɱɚɫɨɜ, ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ, ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ — ɜɵɯɨɞɧɨɣ. Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ, ɛɚɧɤ «Ɋɟɡɟɪɜ» ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɜɨɢɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɭɫɥɭɝ. ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɛɚɧɤɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɱɟɬɵɪɧɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɟɣ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɜɤ ɥɚɞɨɜ, ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɜɵɫɨɤɚɹ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɛɚɧɤɚ ɞɨɫɬɨɣɧɨɟ ɩɪɢɭɦɧɨɠɟɧɢɟ ɢɯ ɤɚɩɢɬɚɥɚ.

ǍDZǽDzǾ: ǰ. ǟǽǻǵȃǷ, ȀǸ. ǐǻǽȉǷǻǰǻ,1. ǟDzǸDzȁǻǺȈ: 8 (35163) 20585, 20926.

ВЛАДА ВОЛИНА

ǙȀdzǾǷǵDz ǴǭǮǭǯȈ

Первая группа инвалидности охоте не помеха

Фидаилю Багаутдиновичу Батыршину 68 лет, сорок из них он — заядлый рыболов и охотник. Зимой бегал на лыжах за зайцами, осенью обязательно вместе с другими промысловиками ездил за 800 километров в Тургайские степи на волков. И только однажды пропустил он открытие охотничьего сезона — заветную утреннюю зарю…

ȼ

ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɧɨɣ ɤɜɚɪɬɢɪɟ Ȼɚɬɵɪɲɢɧɵɯ ɜɫɟɝɞɚ ɦɧɨɝɨɥɸɞɧɨ. ɀɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɤɭɪɚɠɚ ɭ ɯɨɡɹɢɧɚ ɯɜɚɬɢɬ ɧɚ ɞɨɛɪɭɸ ɫɨɬɧɸ ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɦɭɠɢɤɨɜ. ɉɪɢɜɟɬɥɢɜ ɫ ɞɟɬɶɦɢ, ɜɟɠɥɢɜ ɫ ɞɚɦɚɦɢ. Ɉɧ ɨɬɥɢɱɧɵɣ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɱɢɤ. Ⱥ ɭɠ ɨɛ ɨɯɨɬɟ ɢ ɪɵɛɚɥɤɟ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɱɚɫɚɦɢ. ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɠɟ ɟɦɭ, ɨɯɨɬɧɢɤɭ ɫ ɫɨɪɨɤɚɥɟɬɧɢɦ ɫɬɚɠɟɦ ɟɫɬɶ ɱɬɨ. — ȿɳɟ ɧɟ ɬɚɤ ɞɚɜɧɨ ɜ ɧɚɲɢɯ ɪɟɤɚɯ ɪɵɛɵ ɛɵɥɨ ɧɚɜɚɥɨɦ, ɜ ɥɟɫɚɯ ɩɨɥɧɨ ɡɜɟɪɹ, ɚ ɧɚ ɨɡɟɪɚɯ ɩɬɢɰɵ, — ɧɚɱɚɥ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ Ɏɢɞɚɭɥɶ Ȼɚɝɚɭɬɞɢɧɨɜɢɱ. — Ɇɨɣ ɞɪɭɝ — ɉɟɬɪ Ʉ ɥɢɦɟɧɤɨ ɩɪɢɨɛɳɢɥ ɦɟɧɹ ɤ ɨɯɨɬɟ, ɹ ɜɫɬɭɩɢɥ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɢ, ɫ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɷɬɨ ɭɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɬɚɥɨ ɱɚɫɬɢɱɤɨɣ ɦɨɟɣ ɠɢɡɧɢ. Ɉɯɨɬɚ ɞɥɹ ɦɟɧɹ, ɤɚɤ ɜɩɪɨɱɟɦ, ɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɭɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɟɸ ɥɸɞɟɣ, ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɯɨɛɛɢ, ɚɡɚɪɬ, ɧɨ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ. ȼɟɞɶ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɯɨɬɵ ɧɟ «ɩɢɮ-ɩɚɮ» — ɷɬɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɦɟɬɤɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɢɹ, ɥɨɜɤɨɫɬɢ ɢ ɞɚɠɟ ɦɭɞɪɨɫɬɢ. Ɍɚɤ ɜɨɬ ɢ ɪɵɛɵ, ɢ ɩɬɢɰɵ ɛɵɥɨ ɦɧɨɝɨ, ɧɨ ɧɚɲɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɨɯɨɬɧɢɤɨɜ, ɨɬɱɚɹɧɧɵɟ ɝɨɥɨɜɵ, ɟɡɞɢɥɢ ɡɚ 800 ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɨɬ ɪɨɞɧɵɯ ɦɟɫɬ ɜ Ɍɭɪɝɚɣɫɤɢɟ ɫɬɟɩɢ ɧɚ ɨɬɫɬɪɟɥ ɜɨɥɤɨɜ, ɩɨɨɯɨɬɢɬɶɫɹ ɧɚ ɝɭɫɹ «ɤɚɡɚɪɭ». ɉɟɪɧɚɬɵɯ ɬɚɦ ɛɵɥɨ, ɱɬɨ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɬɶɦɚ.

Ȼɵɜɚɥɨ, ɥɹɠɟɲɶ ɜ ɤɨɜɵɥɶ, ɨɧɢ ɥɟɬɹɬ ɤɨɫɹɤ ɡɚ ɤɨɫɹɤɨɦ: ɬɚɤɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɤɨɧɰɚ ɢ ɤɪɚɹ ɢɦ ɧɟɬ. Ɉɬɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶ ɦɵ ɞɧɹ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟ, ɚ ɬɨ ɢ ɜɫɸ ɧɟɞɟɥɸ ɩɪɢɯɜɚɬɵɜɚ ɥɢ. Ɉɞɧɚ ɠ ɞɵ ɜ ɩɭɬɢ ɩɭɪɝɚ ɡɚɫɬɚɥɚ, ɧɨ ɢ ɨɧɚ ɧɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɧɚɫ! Ʉɭɞɚ ɟɣ! ȼɩɟɪɟɞɢ ɬɪɚɤɬɨɪ ɢɞɟɬ — ɩɭɬɶ ɪɚɫɱɢɳɚɟɬ, ɚ ɩɨɡɚɞɢ ɧɟɝɨ ɦɵ ɟɞɟɦ. — ɂ ɪɵɛɚɥɤɭ ɹ ɥɸɛɥɸ, — ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɪɚɡɝɨɜɨɪ «ɞɹɞɹ Ɏɟɞɹ» (ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɟɝɨ ɜɫɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ), — ɪɚɧɶɲɟ ɦɵ ɧɚ ɥɟɬɧɢɟ ɦɟɫɹɰɵ ɜɫɟɣ ɫɟɦɶɟɣ ɭɟɡɠɚɥɢ ɧɚ ɞɚɱɭ, ɭɬɪɟɱɤɨɦ, ɱɚɫɨɜ ɜ ɩɹɬɶ, ɩɨɤɚ ɜɫɟ ɫɩɚɥɢ, ɹ ɜɵɟɡɠɚɥ ɧɚ ɪɵɛɚɥɤɭ ɢ ɭɠɟ ɤ ɡɚɜɬɪɚɤɭ ɩɪɢɜɨɡɢɥ ɫɜɟɠɚɣɲɭɸ ɪɵɛɤɭ. Ⱥ ɤɚɤɭɸ! ɇɚɥɢɦɨɜ ɢɥɢ ɳɭɤ, ɨɝɪɨɦɧɵɯ ɫɨɦɨɜ ɢɥɢ ɫɭɞɚɤɨɜ… Ɉɞɧɚɠɞɵ ɨɬɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɦɵ ɫɜɨɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɧɚ ɪɵɛɚɥɤɭ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ Ɍɨɝɭɡɚɤɚ, ɧɚ ɪɟɤɭ Ⱥɹɬ. ɉɪɢɟɯɚɥɢ, ɨɛɭɫɬɪɨɢɥɢɫɶ. Ɉɞɢɧ ɧɚɲ ɬɨɜɚɪɢɳ ɩɨɲɟɥ ɡɚ ɫɭɲɧɹɤɨɦ, ɚ ɦɵ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɣɦɚɥɢ ɳɭɤɭ ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚ ɞɜɚ. ɂ ɪɟɲɢɥɢ ɩɨɞɲɭɬɢɬɶ ɧɚɞ ɫɜɨɢɦ ɞɪɭɝɨɦ. ɓɭɤɭ ɡɚɬɨɥɤɚɥɢ ɜ ɱɭɥɨɤ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɭɩɥɵɥɚ, ɧɚɫɚɞɢɥɢ ɧɚ ɤɪɸɱɨɤ ɢ ɡɚɤɢɧɭɥɢ ɭɞɨɱɤɭ. ɑɟɪɟɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɢɧɭɬ ɨɧ ɩɪɢɲɟɥ, ɢ ɭɜɢɞɟɥ: ɚɝɚ,

ɤɥɸɟɬ! Ɍɹɧɭɥ ɩɨɬɢɯɨɧɶɤɭ, ɨɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɛɨɹɥɫɹ ɨɛɨɪɜɚɬɶ ɥɟɫɤɭ ɢ… ɛɚɰ — ɜɵɬɚɳɢɥ ɳ ɭ ɤ ɭ ɜ ɱ ɭɥ ɤ ɟ. Ɉ ɬ ɭɞɢ ɜ ɥ ɟ ɧ ɢ ɹ ɚɠ ɩɪɢɫɟɥ, ɚ ɦɵ ɧɟ ɜɵɞɟɪɠɚ ɥɢ ɢ ɡɚɫɦɟɹɥɢɫ ɶ. Ɍɭɬ-ɬɨ ɨɧ ɢ ɩɨɧɹɥ: ɧɚɞ ɧɢɦ ɩɨɲɭɬɢɥɢ. ɇɚ ɪɵɛɚɥɤɟ ɢ ɨɯɨɬɟ ɨɫɨɛɵɣ ɞɭɯ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ, ɞɨɛɪɨɣ ɲ ɭ ɬ ɤ ɢ , ɦɭɠɫɤɨɣ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ. Ɉɬɤɪɵɬɢɹ ɨɯɨɬɧɢɱɶɟɝɨ ɫɟɡɨɧɚ ɫ ɧɟɬɟɪɩɟɧɢɟɦ ɠɞɭɬ ɫɨɬɧɢ ɭɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ. Ɏɢɞɨɭɥɶ Ȼɚɝɚɭɬɞɢɧɨɜɢɱ ɡɚ ɫɨɪɨɤ ɥɟɬ ɨɯɨɬɧɢɱɶɟɝɨ ɫɬɚɠɚ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɚɠɞɵ ɧɟ ɩɨɛɵɜɚɥ ɧɚ ɭɬɪɟɧɧɟɣ ɡɚɪɟ. ȼ ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ ɢɡ-ɡɚ ɫɚɯɚɪɧɨɝɨ ɞɢɚɛɟɬɚ ɟɦɭ ɚɦɩɭɬɢɪɨɜɚɥɢ ɫɧɚɱɚɥɚ ɩɪɚɜɭɸ ɧɨɝɭ, ɚ ɜ ɢɸɧɟ ɷɬɨɝɨ — ɥɟɜɭɸ. ɇɨ ɢ ɩɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɨɯɨɬɟ ɧɟ ɩɨɦɟɯɚ. ɂɥɶɮɚɬ Ⱥɯɦɟɬɠɚɧɨɜ, ɩɥɟɦɹɧɧɢɤ Ɏɢɞɚɭɥɹ Ȼɚɝɚɭɬɞɢɧɨɜɢɱɚ, ɤɫɬɚɬɢ, ɬɨɠɟ ɡɚɹɞɥɵɣ

ɨɯɨɬɧɢɤ — ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɞɹɞɸɲɤɢ, ɩɪɢɜɟɡ ɟɝɨ ɧɚ ɫɬɚɧ ɢ ɨɧ, ɨɤɭɧɭɜɲɢɫɶ ɜ ɩɪɢɜɵɱɧɭɸ ɨɯɨɬɧɢɱɶɸ ɫɪɟɞɭ, ɩɨɭɱɚɫɬɜɨɜɚɜ ɜ ɨɯɨɬɟ ɧɚ ɩɟɪɧɚɬɭɸ ɞɢɱɶ, ɩɨɫɬɪɟɥɹɜ, ɩɨɧɹɥ: ɠɢɡɧɶ ɭɞɚɥɚɫɶ. ɂ ɧɟɜɚɠɧɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɬɪɨɮɟɟɜ ɩɪɢɜɟɡ ɞɹɞɹ Ɏɟɞɹ. Ɋɚɞɭɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɧɨɜɚ ɩɨɥɨɧ ɠɢɡɧɢ ɢ ɷɧɟɪɝɢɢ. ɂ ɟɳɟ — ɧɚɲ ɨɯɨɬɧɢɤ ɜɧɨɜɶ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɯɨɬɭ. ɉɨɠɟɥɚɟɦ ɟɦɭ — ɧɢ ɩɭɯɚ, ɧɢ ɩɟɪɚ! НАТАЛЬЯ ПОЛУЯНОВА

Охота, брат, охота на охоту 25

ɚɜɝɭɫɬɚ ɨɬɤɪɵɥɫɹ ɥɟɬɧɟ-ɨɫɟɧɧɢɣ ɫɟɡɨɧ ɜ ɨɯɨɬɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɇɟ ɨɛɨɲɥɨ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɷɬɨ ɪɚɞɨɫɬɧɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ ɢ ɨɯɨɬɧɢɤɨɜ Ɍɪɨɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. ɇɚɤɚɧɭɧɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɫɟɡɨɧɚ ɩɪɨɲɥɨ ɫɨɜɟɳɚɧɢɟ ɩɪɢ ɡɚɦɝɥɚɜɵ Ɍɪɨɢɰɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɍɤɚɱɟɧɤɨ, ɝɞɟ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥɢɫɶ ɧɨɪɦɵ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɨɯɨɬɵ. Ȼɨɥɟɟ 600 ɩɭɬɟɜɨɤ ɛɵɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɢ ɩɪɢɟɡɠɢɦɢ ɨɯɨɬɧɢɤɚɦɢ. Ⱥ ɧɨɪɦɵ ɞɨɛɵɱɢ ɩɟɪɧɚɬɨɣ ɞɢɱɢ ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɨɯɨɬɧɢɤɚ ɡɚ ɞɟɧɶ ɨɯɨɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 10 ɝɨɥɨɜ, ɩɪɢɱɟɦ ɫ 1 ɨɤɬɹɛɪɹ ɨɧɢ ɨɬɦɟɧɹɸɬɫɹ. Ɉɯɨɬɢɬɶɫɹ ɧɵɧɱɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ-ɩɭɬɟɜɤɚɦ ɛɟɡ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɢɦɟɧɧɵɯ ɪɚɡɨɜɵɯ ɥɢɰɟɧɡɢɣ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɚ-ɩɭɬɟɜɤɢ ɧɚ ɩɟɪɧɚɬɭɸ ɞɢɱɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɯɨɬɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɚ Ɍɪɨɢɰɤɨɟ — ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. Ɉɬɫɸɞɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɰɟɧɵ — 150 ɪɭɛɥɟɣ ɞɟɧɶ ɨɯɨɬɵ, ɫɟɡɨɧ — 500 ɪɭɛɥɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɯɨɬɧɢɤɢ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ Ɋɨɫɨɯɨɬɪɵɛɨɥɨɜɫɨɸɡɚ, ɡɚ ɞɟɧɶ ɨɯɨɬɵ ɜɵɥɨɠɢɬɶ ɞɨɥɠɧɵ ɢ ɜɫɟ 500 ɪɭɛɥɟɣ. ɇɨ, ɤɚɤ ɩɨɟɬɫɹ, «ɨɯɨɬɚ, ɛɪɚɬ, ɨɯɨɬɚ ɧɚ ɨɯɨɬɭ». Ⱦɥɹ ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɩɨɨɯɨɬɢɬɶɫɹ ɧɚ ɤɪɭɩɧɭɸ ɞɢɱɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɫɭɥɸ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɭɬɟɜɤɢ — 18 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ. ɋ 1 ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɩɨ 31 ɨɤɬɹɛɪɹ ɡɚ ɬɵɫɹɱɭ ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ ɨɞɧɭ ɝɨɥɨɜɭ ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ ɨɯɨɬɢɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɪɫɭɤɚ, ɚ ɫ 1 ɨɤɬɹɛɪɹ ɩɨ 28 ɮɟɜɪɚɥɹ ɧɚ ɨɧɞɚɬɪɭ, ɡɚ 10 ɝɨɥɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɩɥɚɬɢɬɶ 300 ɪɭɛɥɟɣ. ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɨɯɨɬɧɢɱɶɟɝɨ ɫɟɡɨɧɚ ɜɩɟɪɜɵɟ ɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɨɯɨɬɧɢɤɨɜ-ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ, ɤɚɤ ɧɢɤɨɝɞɚ ɩɪɨɹɜɢɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɭɜɥɟɱɟɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɦɭɠɟɣ ɢ ɠɟɧɳɢɧɵ. Ɉɧɢ ɢ ɤɨɲɟɜɚɪɢɥɢ, ɢ ɩɪɨɛɨɜɚɥɢ ɫɟɛɹ ɜ ɨɯɨɬɧɢɱɶɟɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɭɞɚɥɫɹ ɧɚ ɫɥɚɜɭ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɨɝɨɪɱɢɥɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɜ ɫɭɛɛɨɬɭ ɧɚɱɚɥɫɹ ɩɨɠɚɪ ɜ ɡɨɧɟ ɩɨɤɨɹ «Ɋɭɛɟɠɧɚɹ ɞɚɱɚ», ɧɚɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɫɟɜɟɪɧɟɟ ɫɟɥɚ Ʉɚɪɚɤɭɥɶɤɚ. ɇɟɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶ ɨɯɨɬɧɢɤɨɜ ɛɵɥɚ ɩɟɪɜɨɣ ɜɟɪɫɢɟɣ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɨɲɢɛɨɱɧɨɣ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ɍɪɨɢɰɤɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨɯɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɪɵɛɨɥɨɜɨɜ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɵ. ȼ 17.45 ɱɚɫɨɜ ɨɱɚɝ ɩɨɠɚɪɚ ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɲɬɚɬɧɵɦ ɟɝɟɪɟɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɋ. Ⱥ. Ɋɭɞɧɟɜɵɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ. ɉɨ ɟɝɨ ɫɥɨɜɚɦ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɟ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɤɜɚɪɬɚɥɚ ʋ 14, ɝɞɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɢɲɧɟɜɧɢɤ. ȼɟɬɟɪ ɛɵɥ ɸɠɧɵɣ, ɧɨ ɫɥɚɛɵɣ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɨɝɧɹ. ȿɝɟɪɶ ɫɨɨɛɳɢɥ ɨ ɩɨɠɚɪɟ ɥɟɫɧɢɱɟɦɭ ɂɳɟɧɤɨ, ɚ ɬɨɬ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɢɥ ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ. ɑɟɪɟɡ ɩɨɥɱɚɫɚ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɨɠɚɪɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɬɪɢ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɦɚɲɢɧɵ. ɉɨɱɟɦɭ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ ɨɯɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɨɝɧɹ? Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɯ ɫɬɚɧ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɫɹ ɧɚ ɨɡɟɪɟ ɉɟɧɶɤɨɜɨ, ɱɬɨ ɜ 9-ɬɢ ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ ɨɬ 14 ɤɜɚɪɬɚɥɚ. Ƚɪɭɩɩɚ ɛɵɥɚ ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɚɹ, ɩɪɢɟɯɚɜɲɚɹ ɢɡ Ɇɢɚɫɫɚ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɧɢ ɧɟ ɡɧɚɸɬ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ. ȼ ɤɜɚɪɬɚɥɟ ʋ 12 ɜɟɞɭɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɟɥɢɫɶ ɢ 25 ɚɜɝɭɫɬɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɬɪɚɤɬɨɪɚ ɢ ɛɟɧɡɨɩɢɥɵ ɡɚɩɪɨɫɬɨ ɦɨɝɥɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɠɚɪɭ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɫɬɨɹɥɚ ɫɭɯɚɹ ɩɨɝɨɞɚ. ɇɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɩɨɫɟɳɟɧɢɢ ɷɬɢɯ ɦɟɫɬ ɤɟɦ-ɬɨ ɢɡ ɫɟɥɹɧ. ɉɨ ɱɶɟɣ ɜɢɧɟ ɜɨɡɧɢɤ ɩɨɠɚɪ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɝɚɞɵɜɚɬɶɫɹ. Ⱥ ɩɨɤɚ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɞɟɥɭ ɜɟɞɟɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ. ЮЛИЯ СЕРЕГИНА


Ǯ 6 ǾDzǺǿȌǮǽȌ 2007 00 ǰ.

Ǿǿǽ. ǽ 09 9

НЕ ПРОПУСТИ

ПЕРСОНА

ÍÒÂ Ïÿòíèöà, 14 ñåíòÿáðÿ, 21.00

Михаил Боярский:

ǎȀǹDzǽ

«Жена — мой главный враг!» Михаил Боярский, несмотря на десятки ролей в кино и театре, навсегда останется д’Артаньяном. Юным, дерзким, галантным покорителем женских сердец — Ʉɚɤ ɜɚɦ ɭɞɚɟɬɫɹ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɜɟɱɧɨ ɸɧɵɦ ɞ’Ⱥɪɬɚɧɶɹɧɨɦ? — ə ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɥɫɹ ɤ ɜɪɚɱɚɦ, ɧɟ ɞɟɥɚɥ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. ɂ ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɦɟɧɶɲɟ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. ȼɟɞɶ ɯɨɪɨɲɨ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ — ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ. — Ⱦɪɭɝɢɟ ɧɵɧɱɟ ɢɦɟɸɬ ɩɪɢɜɵɱɤ ɭ ɞɟɥɚɬɶ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ. ɇɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɥɢɫɶ? ȼɟɞɶ ɫ ɧɨɜɵɦ ɥɢɰɨɦ ɦɨɝ ɭ ɬ ɧɨɜɵɟ ɪɨɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ… — Ⱦɚ, ɟɫɬɶ ɬɚɤɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɟɝɭɬ, ɩɨɥɡɭɬ ɤ ɯɢɪɭɪɝɚɦ. ə ɧɟ ɢɡ ɢɯ ɱɢɫɥɚ. Ɇɟɧɹ ɷɬɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ ɜɨɥɧɭɟɬ ɢ ɧɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ. — ȼɵ ɭɠɟ ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɠɢɜɟɬɟ ɫ ɫɭɩɪɭɝɨɣ. ȿɫɬɶ ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ ɫɟɤɪɟɬ? — ɀɟɧɚ ɭ ɦɟɧɹ ɢ ɝɥɚɜɧɵɣ ɞɪɭɝ, ɢ ɝɥɚɜɧɵɣ ɜɪɚɝ. Ɇɵ ɥɸɛɢɦ

ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ. Ⱥ ɱɬɨɛɵ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɧɚɞɨ ɧɚ ɧɨɱɶ ɡɚɩɢɪɚɬɶɫɹ ɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ, ɚ ɭɬɪɨɦ ɜɵɯɨɞɢɲɶ ɢɡ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɚ — ɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɤɚɤ ɧɨɜɟɧɶɤɢɟ! Ⱦɚ ɢ ɜɨɨɛɳɟ — ɩɪɨɫɬɨ ɠɢɜɟɦ ɩɨ ɫɨɜɟɫɬɢ (ɭɥɵɛɚɟɬɫɹ ɫɤɜɨɡɶ ɭɫɵ ɧɟɩɨɞɪɚɠɚɟɦɨɣ ɦɭɲɤɟɬɟɪɫɤɨɣ ɭɥɵɛɤɨɣ) — «ɀɢɬɶ ɩɨ ɫɨɜɟɫɬɢ» — ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɬɚɤ ɠɟ ɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ. Ʉɚɤ ɜɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɫɶ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɦɧɨɝɢɟ ɩɨɸɬ ɩɨɞ ɮɨɧɨɝɪɚɦɦɭ? — ȿɫɥɢ ɩɨɞ ɦɢɧɭɫɨɜɤɭ (ɤɨɝɞɚ ɡɚɩɢɫɚɧ ɬɨɥɶɤɨ ɨɪɤɟɫɬɪ), ɬɨ ɢ ɧɟ ɫɬɪɚɲɧɨ. ə ɢ ɫɚɦ ɜɨɠɭ ɫ ɫɨɛɨɣ ɞɢɫɤ, ɚ ɧɟ ɰɟɥɵɣ ɨɪɤɟɫɬɪ. ɇɨ ɟɫɬɶ ɬɚɤɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɫɬɨ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ ɪɨɬ… Ɍɚɤ ɱɬɨ ɠ ɢɦ ɟɳɟ ɞɟɥɚɬɶ ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɬɚɥɚɧɬɚ, ɫɬɪɚɯɨɦ ɩɟɪɟɞ ɫɰɟɧɨɣ, ɩɟɪɟɞ ɡɪɢɬɟɥɹɦɢ? Ⱥ ɜ ɟɞɟ ɜɵ ɩɪɢɬɹɡɚɬɟɥɶɧɵ? — ȼɨɜɫɟ ɧɟɬ. Ɇɨɝɭ ɭɞɨɜɥɟɬ-

ɜɨɪɢɬɶɫɹ ɨɛɵɱɧɨɣ ɝɪɟɱɧɟɜɨɣ ɤɚɲɟɣ. Ⱥ ɫ ɝɨɞɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸ: ɱɬɨ ɛɵ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɢ ɩɪɨɛɨɜɚɥ ɡɚ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ, ɜɫɟɝɞɚ ɫɚɦɵɦ ɜɤɭɫɧɵɦ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɝɨɬɨɜɢɥɚ ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ ɦɚɦɚ. — Ⱥ ɦɹɫɨ ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ ɡɚɠɚɪɟɧɧɨɟ ɧɚɞ ɤɨɫɬɪɨɦ ɧɚ ɤɨɧɱɢɤɟ ɲɩɚɝɢ… — ɗ ɬɨ ɫ ɬɟ ɪ ɟ ɨɬ ɢ ɩ: ɟ ɫ ɥ ɢ ɦɹɫɨ — ɡɧɚɱɢɬ, ɲɚɲɥɵɤɢ ɧɚ ɞɚɱɟ. Ɇɨɠɧɨ ɢ ɞɨɦɚ ɧɚ ɫɤɨɜɨɪɨɞɤɟ. — ɋɚɦɢ ɦɨɠɟɬɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ? — ȼ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɦɨɝɭ, ɧɨ ɜɨɩɪɨɫ ɞɥɹ ɤɨɝɨ. Ⱦɨɱɤɚ ɨɱɟɧɶ ɤɚɩɪɢɡɧɚ ɜ ɟɞɟ. ɋɵɧ ɝɨɬɨɜɢɬ ɫɚɦ. ɀɟɧɚ ɫ ɷɬɢɦ ɯɨɪɨɲɨ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɛɟɡ ɦɨɟɣ ɩɨɦɨɳɢ. — Ɍɨ ɟɫɬɶ «ɞɨɦɨɜɢɬɵɣ» — ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨ ɜɚɫ? — Ⱦɨɦɚ ɹ ɜɫɟɝɞɚ ɤɚɤ ɧɚɬɹɧɭɬɚɹ ɫɬɪɟɥɚ, ɝɨɬɨɜɚɹ ɜɵɥɟɬɟɬɶ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ. Ⱦɨɦɚ ɹ ɜɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɥɸɫɶ ɤ ɪɚɛɨɬɟ. ɇɚ ɪɚɛɨɬɟ

ɹ ɛɨɥɟɟ ɫɩɨɤɨɟɧ. Ɉɬɞɵɯɚɬɶ ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ. ȿɫɥɢ ɟɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚ, ɬɨ ɦɧɟ ɞɨɦɚ ɢ ɫɩɚɬɶ ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ. — Ⱥ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ? — Ɇɨɝɭ ɜɵɩɢɬɶ ɜɨɞɤɢ! ȿɳɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɦɧɟ ɥɟɠɢɬ ɩɟɪɟɧɨɫɤɚ ɜɫɟɯ ɬɹɠɟɥɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɨɬ ɤɚɪɬɨɲɤɢ ɞɨ ɲɤɚɮɨɜ, ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ, ɤɨɧɟɱɧɨ. — ȿɫɬɶ ɭ ɜɚɫ ɫɜɨɢ ɩɪɢɦɟɬɵ, ɬɚɥɢɫɦɚɧɵ ɩɨ ɠɢɡɧɢ ɢ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ? — ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɹ ɫɨɛɥɸɞɚɸ, — ɫɚɠɭɫɶ ɧɚ ɭɩɚɜɲɭɸ ɪɨɥɶ, ɫɰɟɧɚɪɢɣ, ɧɨɬɵ. ɇɟɜɚɠɧɨ, ɤɭɞɚ ɨɧɚ ɭɩɚɥɚ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫɚɠɭɫɶ ɧɚ ɧɟɟ. Ɇɨɝɭ ɫɟɫɬɶ ɢ ɫɪɟɞɢ ɇɟɜɫɤɨɝɨ, ɢ ɜ ɥɭɠɭ. КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

В КАДРЕ...

Россия провалилась на «Евровидении»

В очередной раз россиянам не удалось завоевать первого, или хотя бы призового места на конкурсе «Евровидение». На этот раз конкурс был не песенным, а танцевальным. Но для России, кажется, стало принципиальным победить на любом из видов этого конкурса. Пока мы преуспели только на детском «Евровидении».

Ɋ

ɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɜ ɦɢɧɭɜɲɢɟ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɜ Ʌɨɧɞɨɧɟ, ɫɤɥɨɧɧɵ ɜɢɧɢɬɶ ɜ ɩɪɨɜɚɥɟ ɧɟɱɟɫɬɧɨɟ ɫɭɞɟɣɫɬɜɨ. ɉɚɪɚ Ɇɚɪɢɹ ɋɢɬɬɟɥɶ ɢ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ Ȼɨɪɨɞɢɧɨɜ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɬɟɥɟɡɪɢɬɟɥɹɦ ɟɳɟ ɩɨ «Ɍɚɧɰɚɦ ɫɨ ɡɜɟɡɞɚɦɢ». ɂɦɟɧɧɨ Ɇɚɪɢɹ ɢ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ɫɬɚɥɢ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦɢ

ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɩɨɥɸɛɢɥɢɫɶ ɩɭɛɥɢɤɟ. Ɇɧɨɝɢɟ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɩɚɪɚ ɛɵɥɚ ɥɭɱɲɟɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɋɢɬɬɟɥɶ ɢ Ȼɨɪɨɞɢɧɨɜɚ ɜ ɢɬɨɝɟ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɫɟɞɶɦɨɦ ɦɟɫɬɟ. «Ɇɵ ɛɵɥɢ ɧɚ ɪɟɩɟɬɢɰɢɹɯ ɞɪɭɝɢɯ ɩɚɪ ɢ ɜɢɞɟɥɢ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɚɦ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɭɫɬɭɩɚɸɬ, — ɝɨɜɨɪɢɬ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ. — ɉɨɷɬɨɦɭ

Сергей Безруков покрылся синяками Сергей Безруков нед авно совершил своеобразный дебют: популярный актер согласился сыграть роль военного. Никогда раньше представать перед зрителями в таком образе Сергею не приходилось.

ɋ

ɨɪɭɠɢɟɦ ɜ ɪɭɤɚɯ Ȼɟɡɪɭɤɨɜɚ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɟɪɢɚɥɟ «Ȼɪɢɝɚɞɚ». ɇɨ ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɪɨɞɢɧɭ ɫ ɚɜɬɨɦɚɬɨɦ ɜ ɪɭɤɚɯ ɋɟɪɝɟɣ ɜɩɟɪɜɵɟ. ȼ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɱɟɫɤɨɦ ɱɟɬɵɪɟɯɫɟɪɢɣɧɨɦ ɫɟɪɢɚɥɟ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɏɪɚɧɫɤɟɜɢɱɚ «ɂɸɧɶ» ɋɟɪɝɟɣ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢ ɩɟɪɟɜɨɩɥɨɬɢɥɫɹ ɜ ɛɪɚɜɨɝɨ ɥɟɣɬɟɧɚɧɬɚ-ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɠɟ ɞɧɢ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɫɹ ɫ ɜɪɚɝɨɦ, ɩɢɲɟɬ «Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ ɩɪɚɜɞɚ». ȼ ɮɢɥɶɦɟ ɟɫɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɨɩɚɫɧɵɯ ɬɪɸɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɵɱɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɤɚɫɤɚɞɟɪɵ. ɇɨ ɋɟɪɝɟɣ ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ ɨɬ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ ɢ ɜ ɤɚɞɪɟ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɜɫɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɚɦ. Ɍɟɥɨ ɚɪɬɢɫɬɚ ɭɠɟ ɩɨɤɪɵɥɨɫɶ ɫɢɧɹɤɚɦɢ, ɧɨ ɟɦɭ ɷɬɨ ɞɚɠɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ. «ɋ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɚɜɬɨɦɚɬɨɦ ɧɚɩɟɪɟɜɟɫ, ɢɡɦɚɡɚɧɧɵɣ ɛɭɬɚɮɨɪɫɤɨɣ ɤɪɨɜɶɸ, ɹ ɬɚɫɤɚɥ ɧɚ ɫɟɛɟ ɩɨ ɨɬɜɟɫɧɨɦɭ ɤɨɫɨɝɨɪɭ ɩɨ ɤɨɥɟɧɨ ɜ ɩɟɫɤɟ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɣ ɫɬɨɥɛ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɪɵ ɩɨɞɧɢɦɚɥɢ ɜɱɟɬɜɟɪɨɦ, — ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ Ȼɟɡɪɭɤɨɜ. — ɂ ɫɢɧɹɤɢ, ɢ ɫɬɪɭɹɳɢɣɫɹ ɩɨɬ ɛɵɥɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦɢ, ɚ ɧɟ ɧɚɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɝɪɢɦɟɪɚɦɢ. ɇɨ ɦɧɟ ɞɚɠɟ ɧɪɚɜɹɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ».

ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɢ ɫɬɚɬɶ ɩɭɫɬɶ ɧɟ ɩɟɪɜɵɦɢ, ɧɨ ɜɬɨɪɵɦɢ-ɬɪɟɬɶɢɦɢ ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ. ɂ ɜɞɪɭɝ ɬɚɤɨɟ. ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɜɟɪɢɬɶ ɜ ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ». Ɍɪɟɧɟɪ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɚɪɵ ȼɢɤɬɨɪ ɇɢɤɨɜɫɤɢɣ ɬɨɠɟ ɧɟ ɜɟɪɢɬ ɜ ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ ɢɝɪɵ. «Ⱦɜɟ ɢɥɢ ɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ ɧɟ ɞɚɥɢ

ɧɚɦ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɨɱɤɚ, — ɝɨɜɨɪɢɬ ɇɢɤɨɜɫɤɢɣ. — ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɧɢ ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɨɬɞɚɥ ɝɨɥɨɫ ɡɚ Ɋɨɫɫɢɸ. Ɍɚɤɨɝɨ ɱɢɫɬɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ».

(Êðèìèíàëüíûé áîåâèê. Ðîññèÿ. 2003 ã.) Ƚɥɚɜɧɵɣ ɝɟɪɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ, «ɧɚɜɨ-ɪɨɱɟɧɧɵɣ» ɱɟɪɧɵɣ BMW, ɭɤɪɚɞɟɧ-ɧɵɣ ɱɟɬɵɪɶɦɹ ɞɪɭɡɶɹɦɢ — Ɋɚɦɨɣ, Ʉɢɥɨɣ, Ɉɲɩɚɪɟɧɧɵɦ ɢ Ʉɨɬɨɦ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ, ɫɬɚɥ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɰɟɩɢ ɫɨ-ɛɵɬɢɣ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɯ ɤ ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɜɹɡɤɟ. ɇɟɥɶɡɹ ɛɵɬɶ ɛɚɧɞɢɬɨɦ ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ, ɮɢɧɚɥ ɜɫɟɝɞɚ ɨɞɢ-ɧɚɤɨɜɵɣ. ȼ ɪɨɥɹɯ: ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɞɨɜɢ-ɱ ɟ ɧ ɤɨ ɜ, Ⱥ ɧ ɞ ɪ ɟɣ Ɇ ɟ ɪ ɡ ɥ ɢ ɤ ɢ ɧ, Ɇ ɚ ɤ ɫ ɢ ɦ Ʉɨ ɧ ɨ ɜ ɚ ɥ ɨ ɜ, ɋ ɟ ɪ ɝ ɟɣ ɣ Ƚɨɪɨɛɱɟɧɤɨ, əɧɚ ɒɢɜɤɨɜɚ, Ʌɸɞ-ɦɢɥɚ ɉɨɥɹɤɨɜɚ.

1 êàíàë Ñóááîòà, 15 ñåíòÿáðÿ, 23.10

ǗǭǽǭǿDzǸȉ (Áîåâèê / Òðèëëåð. ÑØÀ-ÔÐÃ. 2004 ã.) Ɏɪɷɧɤ Ʉɚɫɥ — ɚɝɟɧɬ ɎȻɊ ɩɨɞ ɩɪɢɤɪɵɬɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɫɥɟ ɞɨɥɝɢɯ ɥɟɬ ɫɥɭɠɛɵ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɤɨɦ ɧɚɤɨɧɟɰ-ɬɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɤɚɛɢɧɟɬɧɭɸ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɢ ɯɨɱɟɬ ɧɚɱɚɬɶ ɫɩɨɤɨɣɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɠɟɧɨɣ ɢ ɞɟɬɶɦɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜɫɤɨɪɟ Ɏɪɷɧɤ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɫɬɪɚɲɧɨɟ ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɟ — ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɫɩɟɰɡɚɞɚɧɢɹ ɩɪɹɦɨ ɧɚ ɟɝɨ ɝɥɚɡɚɯ ɨɬ ɪɭɤ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ ɩɨɝɢɛɚɟɬ ɜɫɹ ɟɝɨ ɫɟɦɶɹ… Ɋɟɠɢɫɫɟɪ: Ⱦɠɨɧɚɬɚɧ ɏɟɧɫɥɢ. ȼ ɪɨɥɹɯ: Ɍɨɦɚɫ Ⱦɠɟɣɧ, Ⱦɠɨɧ Ɍɪɚɜɨɥɬɚ, Ⱦɠɟɮɮ ɑɟɣɡ, Ɇɚɪɤ Ʉɨɥɥɢ, Ȼɟɧ Ɏɨɫɬɟɪ.

Ðîññèÿ Âîñêðåñåíüå, 16 ñåíòÿáðÿ, 23.30

Ǚǭǿǽǵȃǭ: ǼDzǽDzǴǭǰǽȀǴǷǭ (Ôàíòàñòèêà. ÑØÀ (Ô ÑØÀ. 2003 ã.)) ɇɟɨ! Ɇɨɪɮɟɭɫ! Ɍɪɢɧɢɬɢ! ȼɚɲɢ ɥɸɛɢɦɵɟ ɝɟɪɨɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɬɪɹɫɚɸɳɟɣ ɜɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɨɣ ɬɪɢɥɨɝɢɢ «Ɇɚɬɪɢɰɚ», ɝɞɟ ɢɦ, ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɫɨɸɡɧɢɤɚɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɧɟɪɚɜɧɵɣ ɛɨɣ ɫ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɵɦɢ, ɢ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɵɦɢ, ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚɦɢ. ȼ ɪɨɥɹɯ: Ʉɢɚɧɭ Ɋɢɜɡ, Ʌɨɭɪɟɧɫ Ɏɢɲɛɟɪɧ, Ʉɷɪɪɢ-ɗɧɧ Ɇɨɫɫ, ɏɶɸɝɨ ɍɢɜɢɧɝ, Ⱦɠɚɞɚ ɉɢɧɤɟɬɬ ɋɦɢɬ, Ɇɨɧɢɤɚ Ȼɟɥɥɭɱɱɢ, Ⱦɷɧɢɷɥ Ȼɟɪɧɯɚɪɞɬ.

... И ЗА КАДРОМ

Ксения Собчак без макияжа поразила Юрмалу В этом году Ксюша приехала в Юрмалу не как прежде — веселиться и отдыхать, а работать.

Ʉ

ɛɨɥɶɲɨɣ ɪɚɞɨɫɬɢ ɋɨɛɱɚɤ, ɟɟ ɧɚɡɧɚɱɢɥɢ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚ «ɇɨɜɚɹ ɜɨɥɧɚ». ɂ ɨɧɚ ɞɨɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ ɤ ɫɜɨɢɦ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɨɱɟɧɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ɂ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɡɚɛɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɫɜɟɬɫɤɚɹ ɥɶɜɢɰɚ. Ɂɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɱɚɫɨɜ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɋɨɛɱɚɤ ɹɜɢɥɚɫɶ ɧɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɭɸ ɪɟɩɟɬɢɰɢɸ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɦɚɤɢɹɠɚ. ɇɨ ɟɟ, ɤɚɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ, ɛɨɥɶɲɟ ɡɚɛɨɬɢɥɚ ɧɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ, ɚ ɧɟɪɚɡɛɟɪɢɯɚ ɫɨ ɫɰɟɧɚɪɢɟɦ. Ɉɧɚ ɢ ɟɟ ɩɚɪɬɧɟɪ ɋɟɪɝɟɣ Ʌɚɡɚɪɟɜ ɨɱɟɧɶ ɧɟɪɜɧɢɱɚɥɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɤɚɤ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɱɚɫɵ, ɚ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɬɟɤɫɬɨɜ ɟɳɟ ɧɟ ɛɵɥ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ. Ʉɫɸɲɚ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɩɚɭɡ ɢ ɭɫɩɟɥɚ ɛɵ ɧɚɧɟɫɬɢ ɥɟɝɤɢɣ ɝɪɢɦ, ɧɨ, ɤɚɤ ɧɚɡɥɨ, ɨɧɚ ɨɫɬɚɜɢɥɚ ɤɨɫɦɟɬɢɱɤɭ ɜ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɦ ɧɨɦɟɪɟ. ɍɫɬɚɜɲɢɟ ɢ ɧɟɡɚɝɪɢɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɝɥɚɡɚ Ʉɫɸɲɚ ɩɪɹɬɚɥɚ ɩɨɞ ɬɟɦɧɵɦɢ ɨɱɤɚɦɢ, ɚ ɧɟɭɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜɨɥɨɫɵ — ɩɨɞ ɲɚɩɨɱɤɨɣ. ȼɩɪɨɱɟɦ, ɷɬɨ ɧɟ ɩɨɦɟɲɚɥɨ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɝɨɫɬɹɦ ɘɪɦɚɥɵ ɭɡɧɚɜɚɬɶ ɫɤɚɧɞɚɥɶɧɭɸ ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɭɸ ɢ ɚɬɚɤɨɜɚɬɶ ɟɟ ɩɪɨɫɶɛɚɦɢ ɨɛ ɚɜɬɨɝɪɚɮɚɯ. TDEN.RU

Кинотеатр «Комсомолец» приглашает: ɋ 6 ɩɨ 9 ɫɟɧɬɹɛɪɹ

«ǜǵǽǭǿȈ ǗǭǽǵǮǾǷǻǰǻ ǹǻǽȌ-4: Ǻǭ Ƿǽǭȋ ǾǯDzǿǭ» ǞǥǍ. ɇɚɱɚɥɨ ɫɟɚɧɫɨɜ: 14-00, 17-00, 20-00


6 ǾDzǺǿȌǮǽȌ

10 Ǿǿǽ.

153.11.2006 2007 ǰ.

ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

10 ñåíòÿáðÿ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

05.00 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» 09.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 09.05 «Ɇɚɥɚɯɨɜ + « 10.30 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» 11.20 «Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ» 12.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 12.20 Ɍ/ɋ «ȺȽȿɇɌ ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇɈɃ ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ» 13.20 «Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵ» 14.00 Ⱦɪɭɝɢɟ «ɇɨɜɨɫɬɢ» 14.30 «Ɏɚɛɪɢɤɚ ɡɜɟɡɞ» 15.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 15.20 «Ȼɟɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ» 16.20 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ» 17.00 «Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɭɞɶɹ» 18.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 18.20 «ɀɞɢ ɦɟɧɹ» 19.10 Ɍ/ɋ «ɋɅȿȾ» 20.00 Ɍ/ɋ «ɌȺɌɖəɇɂɇ Ⱦȿɇɖ» 21.00 «ȼɪɟɦɹ» 21.30 ɏ/Ɏ «ɇɖɘ-ɃɈɊɄ. 9/11» 23.30 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 23.50 «Ɏɚɛɪɢɤɚ ɡɜɟɡɞ» 00.20 «ɂɧɫɬɢɧɤɬ ɫɚɦɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ» 01.10 «Ƚɟɧɢɢ ɢ ɡɥɨɞɟɢ» 01.40 ɏ/Ɏ «ɇȺɄȺɅ» 03.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 03.05 ɏ/Ɏ «ɆɈɌɂȼɕ»

05.00 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ, Ɋɨɫɫɢɹ!» 07.45 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 08.00 «Ʉɭɪɨɪɬɧɵɣ ɪɨɦɚɧ ɫ ɜɥɚɫɬɶɸ» 08.55 ɏ/Ɏ «ɌȺɄ ȻɕȼȺȿɌ» 10.45 «Ⱦɟɠɭɪɧɚɹ ɱɚɫɬɶ» 11.00 ȼɟɫɬɢ 11.30 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 11.50 «ɋɭɞ ɢɞɟɬ» 12.50 Ɇ/ɮ 13.40 «ȼɟɫɬɢ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ» 14.00 ȼɟɫɬɢ 14.10 Ɍ/ɋ «ɋȼɈə ɄɈɆȺɇȾȺ» 14.40 «ɋɬɭɩɟɧɢ» 15.40 Ɍ/ɋ «ɆȺɑȿɏȺ» 16.30 «Ʉɭɥɚɝɢɧ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɵ» 17.00 ȼɟɫɬɢ 17.20 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 17.40 Ɍ/ɋ «ȺɇȽȿɅ-ɏɊȺɇɂɌȿɅɖ» 18.40 Ɍ/ɋ «ȾȿɊɀɂ Ɇȿɇə ɄɊȿɉɑȿ» 19.40 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 20.00 ȼɟɫɬɢ 20.45 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ, ɦɚɥɵɲɢ!» 20.55 Ɍ/ɋ «ȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ ɌɍɊȿɐɄɈȽɈ» 22.50 «Ɇɨɣ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɲɚɪ. Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ Ʉɬɨɪɨɜ» 23.50 «ȼȿɋɌɂ+» 00.10 Ɉɱɟɜɢɞɧɨɟ - ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨɟ 00.40 «ɑɟɫɬɧɵɣ ɞɟɬɟɤɬɢɜ» 01.10 «ɋɢɧɟɦɚɧɢɹ» 01.45 Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɚɬɪɭɥɶ 01.55 ɏ/Ɏ «ɆȿɀȾɍɇȺɊɈȾɇɕɃ ɉɊɂɁ «ȼȿɅɖȼȿɌ»

06.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ ɭɬɪɨɦ» 09.05 «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ...» 10.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 10.20 «ɑɉ» 10.55 «Ʉɭɥɢɧɚɪɧɵɣ ɩɨɟɞɢɧɨɤ» 11.55 «Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ» 13.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 13.30 ɏ/Ɏ «ɅȺɊȿɐ ɆȺɊɂɂ ɆȿȾɂɑɂ» 15.30 «ɑɉ» 16.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 16.25 Ɍ/ɋ «ɁȺɄɈɇ ɂ ɉɈɊəȾɈɄ» 18.30 «ɑɉ» 19.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 19.40 Ɍ/ɋ «ȻȿɒȿɇȺə» 20.40 Ɍ/ɋ «ɗɊȺ ɋɌɊȿɅɖɐȺ» 21.40 Ɍ/ɋ «ɈɉȿɊȺ. ɏɊɈɇɂɄɂ ɍȻɈɃɇɈȽɈ ɈɌȾȿɅȺ» 22.45 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 23.10 Ɍ/ɋ «ȻȺɅɖɁȺɄɈȼɋɄɂɃ ȼɈɁɊȺɋɌ, ɂɅɂ ȼɋȿ ɆɍɀɂɄɂ ɋȼɈ...» 00.10 «ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ - ɪɟɩɨɪɬɟɪ» 00.25 Ɍ/ɋ «ɁɈɇȺ» 01.15 «Ƚɥɚɜɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ» 01.45 «ɏɨɤɤɟɣ. Ɋɨɫɫɢɹ-Ʉɚɧɚɞɚ» 03.20 «Ʉɪɢɦɢɧɚɥɶɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ» 03.45 ɏ/Ɏ «ɋȿɅɖɋɄɂɃ ȼɊȺɑ» 05.35 Ɇ/ɫ «Ⱥɥɶɮ-II»

16.00 «Ɇɹɫɧɢɤ». ɂɡ ɰɢɤɥɚ «Ⱦɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɢɧɵ» 16.30, 19.30, 22.30 «ɋɨɛɵɬɢɹ» 16.50 «Ɇɨɦɟɧɬ ɢɫɬɢɧɵ» 17.30 «ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣ» ɫ Ⱥ. ɉɪɨɯɨɪɨɜɨɣ 18.30 ɇɨɜɨɟ «ȼɪɟɦɟɱɤɨ» 19.55 «Ⱦɟɥɨɜɚɹ Ɇɨɫɤɜɚ» 20.15 «ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɬ Ȼ. ɇɨɬɤɢɧ». Ⱥ. ɉɟɫɤɨɜ 20.50 Ɍ/ɋ «ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ɊɈɆȺɇɋ» 21.50 ɂɫɬɨɪɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 21.55 «Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ: Ⱦɟɜɹɬɵɣ ɤɪɭɝ ɚɞɚ» 23.05 Ɍ/ɋ «ȾȿɅɈ ȻɕɅɈ ȼ ȽȺȼɊɂɅɈȼɄȿ» 00.00 Ɍ/ɋ «Ⱥ ɁɈɊɂ ɁȾȿɋɖ Ɍɂɏɂȿ» 01.00 «ɋɬɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ». ɂ. Ʉɨɛɡɨɧ 01.55 «25 ɱɚɫ» 02.25 ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ. Ɉɩɟɪɧɵɟ ɲɥɹɝɟɪɵ ɩɨɞ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɧɟɛɨɦ 03.15 «ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38» 03.35 Ɍ/ɋ «ɑɂɋɌɈ ȺɇȽɅɂɃɋɄɈȿ ɍȻɂɃɋɌȼɈ» 05.10 Ɍ/ɋ «ɈȾɇɈ ȾȿɅɈ ɇȺ ȾȼɈɂɏ» 06.05 ɏ/Ɏ «ȾɈɊɈȽȺə ȼȿɇȾɂ»

08.00 Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ 08.40 «ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɪɟɩɨɪɬɚɠ» 09.00 Ɇ/ɮ 10.00, 19.30 ɏ/Ɏ «ȻɅȺȽɈɋɅɈȼɂɌȿ ɀȿɇɓɂɇɍ» 1 ɋ. 11.15 ɏ/Ɏ «ɆȺɅɖɑɂɄ ɂ ɅɈɋɖ» («ɋɄȺɁɄȺ ȻɈɅɖɒɈȽɈ ȽɈɊɈȾȺ») 12.30, 23.15 «Ⱦɚɥɟɤɢɟ ɩɪɟɞɤɢ» 13.25 ɏ/Ɏ «ȾȼȺ ȼɈɋɄɊȿɋȿɇɖə» 15.00, 00.00 ɇɈȼɈɋɌɂ 15.30 «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ» 16.00 ɏ/Ɏ «ȼɋȿ ȾȿɅɈ ȼ ȻɊȺɌȿ» 17.20, 07.00 «Ȼɨɪɶɛɚ ɡɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɟ» 18.20 ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɟ 18.30 «ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ» 19.00, 21.00, 22.30 «ȼɊȿɆə ɇɈȼɈɋɌȿɃ» 20.30 Ⱦ/ɫ «Ʉɪɵɥɶɹ Ɉɬɱɢɡɧɵ» 21.40 «ȼɪɟɦɹ ɧɨɜɨɫɬɟɣ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ» 22.05 «Ɇɭɠɫɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ» 00.45 ɏ/Ɏ «ɈɌɄɊɕɌȺə ɄɇɂȽȺ» 5 ɋ. 02.00 ɏ/Ɏ «ȼɋȿ ɈɋɌȺȿɌɋə ɅɘȾəɆ» 03.45 ɏ/Ɏ «ə ȼȺɋ ɅɘȻɂɅ» 05.20 ɏ/Ɏ «ɋɅȺȾɄȺə ɀȿɇɓɂɇȺ»

05.45 Ɍ/ɋ «ɅɘȻɈȼɖ ɂ ɌȺɃɇɕ ɋȺɇɋȿɌ-Ȼɂɑ» 06.30, 13.30, 19.00 «Ɍɚɤɫɢ» 06.55 «Ƚɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɧɨɜɨɫɬɢ» 07.00, 08.30 «ɍɬɪɨ. ɌɇɌ» 10.00, 18.00, 20.00 Ɍ/ɋ «ɋɑȺɋɌɅɂȼɕ ȼɆȿɋɌȿ» 11.00 Ɇ/ɫ «Ƚɭɛɤɚ Ȼɨɛ Ʉɜɚɞɪɚɬɧɵɟ ɲɬɚɧɵ» 11.30 Ɇ/ɫ «ɇɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ Ɋɨɤɤɨ» 12.00 Ɇ/ɫ «Ɉɯ ɭɠ ɷɬɢ ɞɟɬɤɢ!» 12.30 Ɇ/ɫ «ɇɚɫɬɨɹɳɢɟ ɦɨɧɫɬɪɵ» 13.00 Ɇ/ɫ «Ʉɪɭɬɵɟ ɛɨɛɪɵ» 14.00 Ɍ/ɋ «ɋȺɒȺ + ɆȺɒȺ» 14.35, 21.00, 23.35, 03.55 Ⱦɨɦ-2 15.35 ɏ/Ɏ «ɏɊɈɇɂɄɂ ɊɂȾȾɂɄȺ» 19.30 «Ɇɨɫɤɜɚ. ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ» 22.00 ɏ/Ɏ «ɂɇɋɉȿɄɌɈɊ ȽȺȾɀȿɌ» 00.10 «ɋɟɤɫ» ɫ Ⱥ. ɑɟɯɨɜɨɣ 00.40 ɇɚɲɢ ɩɟɫɧɢ 00.55 «ɇɟɨɛɴɹɫɧɢɦɨ, ɧɨ ɮɚɤɬ» 01.55 ɏ/Ɏ «ɁȼȿɊɂɇȿɐ ȼ ɋɌɂɅȿ «ɇɗɒɇɅ ɅȺɆɉɍɇ» 04.50 Ʌɭɱɲɢɟ ɚɧɟɤɞɨɬɵ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ

15 ǾDzǺǿȌǮǽȌ 11.10, 11.35, 12.15, 14.10, 17.10, 10.00, 18.00, 00.00 ɇɨɜɨɫɬɢ 14.30 «ɀɢɜɨɬɧɵɟ» 21.00, 00.15 ȺɃɇȺ 15.30 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ Ⱦɠɟɤɢ 18.15 «ȾȿɅȺ ɀɂɌȿɃɋɄɂȿ» ɑɚɧɚ» 18.50 Ɍ/ɋ «ɋɌɊȺɋɌɂ ɉɈ-ɂɌȺɅɖ- 16.10 «Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ ȼȼɋ. «ɇɨɪɦɚəɇɋɄɂ» ɧɵ»

06.00 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɡɚɜɬɪɚɤ 09.30 Ɍɢɯɢɟ ɢɝɪɵ 10.00 ɏɨɱɭ ɜɫɟ ɫɧɹɬɶ! 10.30 News ɛɥɨɤ Weekly 11.00 ɋɚɦɵɟ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɟ 12.00 Ɉɛɵɫɤ ɢ ɫɜɢɞɚɧɢɟ 12.30, 00.15 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚɜɫɟɝɞɚ 14.30 Ɇ/ɫ «ɗɥɶ-ɏɚɡɚɪɞ: ɫɬɪɚɧɧɢɤɢ» 15.00 «News International» 15.30 «ɀɟɫɬɨɤɢɟ ɢɝɪɵ» 16.00 «Ɋɭɫɫɤɚɹ ɞɟɫɹɬɤɚ» 17.00 Ⱦɢɤɚɪɢ 17.30 ȼɢɪɬɭɚɥɢɬɢ 18.00 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɡɥɨɛɭ ɞɧɹ 18.30 Ɍ/ɋ «ɆȿɑɌɕ ȺɅɂɋɕ» 18.45 ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ! 19.00 «Ⱦɟɜɱɨɧɤɢ R’N’B’» 19.30 ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ ɬɚɥɚɧɬɨɦ 20.00 Ʉɢɧɨɱɚɪɬ 20.30 ɉɪɨɫɬɚɹ ɠɢɡɧɶ ɉɷɪɢɫ ɏɢɥɬɨɧ 21.00 Ɍ/ɋ «ɄɅɍȻ» 22.00 Ɍ/ɋ «ɄɅȺȼȺ, ȾȺȼȺɃ!» 22.30 ɀɚɪɤɨɟ ɥɟɬɨ 23.00 News ɛɥɨɤ Daily 23.15 Ʌɸɛɨɜɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ Ƚɨɥɥɢɜɭɞɚ 01.00 «Ʌɨɜɢ ɭɞɚɱɭ»

06.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ2009. Ɇɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ. Ɉɬɛɨɪɨɱɧɵɣ ɬɭɪɧɢɪ. Ɋɨɫɫɢɹ - ɉɨɥɶɲɚ 08.45, 11.00, 15.15, 15.20, 19.55, 23.10, 03.20 ȼɟɫɬɢ-ɫɩɨɪɬ 09.00 «Ɂɚɪɹɞɤɚ ɫ ɱɟɦɩɢɨɧɨɦ» 09.15 Ɇ/ɮ 10.00 «Ɇɚɫɬɟɪ ɫɩɨɪɬɚ» 10.15 Ɍ/ɋ «ɋȼɈə ɄɈɆȺɇȾȺ» 10.45 «Ɇɢɪ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ» 11.15 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɇɭɠɱɢɧɵ 13.15 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɇɭɠɱɢɧɵ. Ɋɨɫɫɢɹ - ɉɨɥɶɲɚ 15.25 Ɋɟɝɛɢ. Ⱦɧɟɜɧɢɤ Ʉɭɛɤɚ ɦɢɪɚ 16.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɇɭɠɱɢɧɵ 17.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ. ɀɟɧɳɢɧɵ. Ƚɟɪɦɚɧɢɹ - Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ 20.05 «ɋɛɨɪɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɢ». ɂ. ɋɟɦɲɨɜ 20.40 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ɋɨɫɫɢɢ. «Ⱥɤ Ȼɚɪɫ» (Ʉɚɡɚɧɶ)- «Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝ» 23.30 Ⱥɤɜɚɛɚɣɤ 00.20 «ɇɟɞɟɥɹ ɫɩɨɪɬɚ» 01.25 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɇɭɠɱɢɧɵ 03.30 «Ɋɵɛɚɥɤɚ» ɫ Ɋɚɞɡɢɲɟɜɫɤɢɦ 03.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ. ɀɟɧɳɢɧɵ. Ƚɟɪɦɚɧɢɹ - Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ 06.00 ɍɞɚɱɧɨɟ ɭɬɪɨ 05.45 Ɋɟɝɛɢ. Ⱦɧɟɜɧɢɤ Ʉɭɛɤɚ ɦɢɪɚ 06.50 «Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ȾɌȼ» 06.15 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ɋɨɫɫɢɢ. 05.00, 08.00, 13.00, 16.30, 01.00 06.55, 11.55 Ɇ/ɮ «Ⱥɤ Ȼɚɪɫ» - «Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝ» «ɆɍɁɌȼ. ɏɢɬ» 08.00, 18.55 «ɋɚɦɨɟ ɫɦɟɲɧɨɟ ɜɢ06.00 «ɇɚɲɟ» ɞɟɨ» 08.25, 00.25 «Ʉɚɪɞɚɧɧɵɣ ɜɚɥ» 07.00 «Ɍɜɨɣ ɜɵɛɨɪ» 08.50, 17.50 ɇɟɫɥɭɱɚɣɧɚɹ ɦɭɡɵɤɚ 10.00 «ɇɚɲɟ» 09.00 Ɍɟɥɟɦɚɝɚɡɢɧ 11.00 «Ɂɜɟɡɞɧɵɟ ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɤɢ» 09.30 Ⱦ/ɫ «Ʉɚɤ ɭɯɨɞɢɥɢ ɤɭɦɢɪɵ. ȿ. 12.00 «ɉɨɥɧɵɣ ɮɷɲɧ» 07.00, 23.45 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɤɚɧɚɥɟ Ɇɚɪɬɵɧɨɜ» 12.30 «Pro-ɨɛɡɨɪ» 09.55, 10.55 Ɍ/ɋ «ɄɈɊɈɅȿȼɋɌȼɈ 07.10, 14.00 «Ⱦɨɦ ɠɢɜɵɯ ɢɫɬɨɪɢɣ» 15.00 Ɂɜɟɡɞɵ ɡɚɠɢɝɚɸɬ 07.30, 17.00 «ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ» ɄɊɂȼɕɏ» 16.00 «FAQ» 08.35, 11.00, 18.00 «Ʉɪɚɫɨɬɤɚ» 12.25, 19.30 «Ʉɚɥɚɦɛɭɪ» 09.00 «ɋ ɞɨɛɪɵɦ ɭɬɪɨɦ, ɥɸɛɢ17.25 «Ɍɜɨɣ ɜɵɛɨɪ» 12.55 Ɍ/ɋ «ɄɈɆȺɇȾȺ «Ⱥ» ɦɚɹ!» 18.30 «Pro-ɨɛɡɨɪ» 13.55 «ɀɭɥɢɤɢ» 10.00, 14.25, 19.00 «ȼɫɟ ɥɭɱɲɟɟ, 14.30, 20.00 Ʉɚɦɟɪɚ ɫɦɟɯɚ 19.00 «Zoom» ɞɥɹ ȼɚɫ» 14.50, 22.00 Ɍ/ɋ «CSI: ɆȿɋɌɈ 19.30 «Pro-ɤɢɧɨ» ɫ Ⱥ. ɑɚɞɨɜɵɦ 12.00 «ɇɚɲɢ ɞɟɬɢ» ɉɊȿɋɌɍɉɅȿɇɂə» 20.00 Ɇ/ɮ 13.00 «ȼɚɲ ɞɨɤɬɨɪ» 15.50 ɏ/Ɏ «ɄɊɍȽ ȾɊɍɁȿɃ» 20.55 «Ɂɜɟɡɞɧɵɟ ɛɭɞɧɢ» 18.00, 23.30 ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɚɹ ɤɨɥɥɟɤ- 15.00, 23.00 Ɍ/ɋ «ɅɅɈȼɂɁɇȺ» 21.25 Ɂɜɟɡɞɵ ɡɚɠɢɝɚɸɬ 16.00 «Ɍɜɨɣ ɞɨɦ» ɰɢɹ ɦɢɫɬɟɪɚ Ɋɢɩɥɢ 22.25 «ɉɨɥɧɵɣ ɮɷɲɧ» 20.00 «Ɂɟɪɤɚɥɨ ɠɢɡɧɢ» 20.30 «ɗɤɫɬɪɚ» 22.55 «ȼɤɭɫ ɥɸɛɜɢ» 21.00 «ȼɚɲ ɥɢɱɧɵɣ ɩɚɪɚɩɫɢɯɨɥɨɝ» 21.30 Ɍ/ɋ «ȺȽȿɇɌɋɌȼɈ « 23.45 «PRO-ɇɨɜɨɫɬɢ» 22.00 «ɋɟɤɫɭɚɥɶɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ» 22.55, 00.55 Ƚɨɥɵɟ ɢ ɫɦɟɲɧɵɟ 00.05 «Ʉɥɚɫɫɢɤɢ» 23.55 «Ɍɜɨɣ ɜɵɛɨɪ» 01.20 ɂ ɫɦɟɯ, ɢ ɝɪɟɯ 08.00 «ɍɬɪɨ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɪɚɧɟ» 08.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ɋɟɣɱɚɫ» 08.50, 10.50, 02.10 ɋɟɣɱɚɫ ɨ ɫɩɨɪɬɟ 09.00 ɅɈɌ 11.40 Ⱦ/ɮ «ɏɨɥɨɞɧɨɟ ɥɟɬɨ ɩɹɬɶɞɟɫɹɬ ɬɪɟɬɶɟɝɨ» 12.40 ȺɃɇȺ 13.35 Ⱦ/ɮ «Ɍɚɣɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɤɨɲɟɤ» 14.45 Ⱦ/ɫ «ȼɟɥɥɢɧɝɬɨɧ - ɠɟɥɟɡɧɵɣ ɝɟɪɰɨɝ» 15.45 «ɇɚɛɨɥɟɜɲɢɣ ɜɨɩɪɨɫ» 16.45 «Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» 17.45 «Ⱦɨɦ ɛɵɬɚ» 18.10 Ɍ/ɋ «ɎɅɂɉɉȿɊ» 18.55 Ɍ/ɋ «ɋɌȺɊɒȿɄɅȺɋɋɇɂɄɂ-2» 19.35 Ɍ/ɋ «ɆȿȾɂɍɆ» 21.00 Ɍ/ɋ «ɋȿɊȾɐɍ ɇȿ ɉɊɂɄȺɀȿɒɖ» 22.00 Ƚɨɜɨɪɢɬ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 23.00 «ɗɤɫɬɪɟɧɧɵɣ ɜɵɡɨɜ 112» 23.30 ɋɟɣɱɚɫ ɨ ɝɥɚɜɧɨɦ 00.15 ɀɢɜɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ 01.10 «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɫɬɪɚɧɚ» 02.25 «ɀɟɧɫɤɢɟ ɩɨɪɬɪɟɬɵ».

06.00 Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɤɚɧɚɥ 06.45 Ɇ/ɫ «Ɇɨɝɭɱɢɟ ɪɟɣɧɞɠɟɪɵ. Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɬɪɭɥɶ «Ⱦɟɥɶɬɚ» 07.05 Ɍ/ɋ «ȻɊȺɌɖə ɉɈ-ɊȺɁɇɈɆɍ» 07.30 Ɍ/ɋ «ȾɊɍɁɖə» 07.50, 17.00 «Ɋɚɞɢ ɫɦɟɯɚ» 08.10, 15.00 Ɉɱɟɜɢɞɟɰ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 09.05 «Ⱦɚɥɶɧɢɟ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ» 09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24» 10.00, 18.00 «Ɂɜɚɧɵɣ ɭɠɢɧ» 11.00 «ɑɚɫ ɫɭɞɚ» 12.00 Ⱦ/ɮ «ɉɪɚɜɞɚ ɨɛ ɇɅɈ: Ɍɟɯɚɫɫɤɢɣ Ɋɨɡɜɟɥɥ» 13.00 Ɍ/ɋ «4400» 16.00 «ɋ.ɋ.ɋ.Ɋ.» 17.30 «Ȼɚɛɢɣ ɛɭɧɬ» 19.00 «ɇɚɪɭɲɢɬɟɥɢ ɩɨɪɹɞɤɚ» 20.00 Ɍ/ɋ «ȻɈȿɐ» 21.00 Ɍ/ɋ «ɋɈɅȾȺɌɕ-13» 22.00 «Ƚɪɨɦɤɨɟ ɞɟɥɨ» 23.00 «ȼɟɱɟɪ» ɫ Ɍ. Ʉɟɨɫɚɹɧɨɦ 00.15 ɏ/Ɏ «ɆɈɊȽ»

06.00 ɏ/Ɏ «ɎȺɃɅ ȼȿɄɌɈɊ» 08.00 ɏ/Ɏ «ɇȺ ɁɈɅɈɌɈɆ ɈɁȿɊȿ» 10.00 ɏ/Ɏ «ȻɊȺɌɖə-ɋɈɉȿɊɇɂɄɂ» 12.00 ɏ/Ɏ «ȼɈɃɇȺ» 14.10 ɏ/Ɏ «ɂȾȿȺɅɖɇɈȿ ɉɊȿɋɌɍɉɅȿɇɂȿ» 16.00 ɏ/Ɏ «ɋɈȼȿɊɒȿɇɇɕȿ ɇȿɁɇȺɄɈɆɐɕ» 18.00 ɏ/Ɏ «ɇɈɑɖ, ɄɈɌɈɊɍɘ Ɇɕ ɇȺɁȼȺɅɂ ȾɇȿɆ» 20.00 ɏ/Ɏ «ɊɍɋɌȿɊ ɄɈȽȻȿɊɇ» 22.00 ɏ/Ɏ «ɏɊɈɇɂɄɂ ɊɂȾȾɂɄȺ» 00.00 ɗɪɨɬɢɤɚ «ɂɇȾɍɋɌɊɂə» 01.15 ɗɪɨɬɢɤɚ «ɈȻɍɑȿɇɂȿ ɄɅɗɊ» 02.35 ɗɪɨɬɢɤɚ «ɋȼȿɋɌɂ ɋ ɍɆȺ ɆȿɊɋȿȾȿɋ» 04.00 ɏ/Ɏ «ȼɅɘȻɅȿɇɇɕɃ ɌɈɆȺ»

06.00 Ɍ/ɋ «ɒɄɈɅȺ «ɑȿɊɇȺə ȾɕɊȺ» 06.45 Ɇ/ɮ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɛɥɭɞɧɨɝɨ ɩɨɩɭɝɚɹ» 06.55, 14.00 Ɇ/ɫ «ɋɦɟɲɚɪɢɤɢ» 07.00, 17.00, 01.00 Ɍ/ɋ «ɆɈə ɉɊȿɄɊȺɋɇȺə ɇəɇə» 07.30, 19.00, 00.30 Ɍ/ɋ «ɉȺɉɂɇɕ ȾɈɑɄɂ» 08.00, 20.00 Ɍ/ɋ «ɄȺȾȿɌɋɌȼɈ» 09.00, 19.30, 00.00 «ɂɫɬɨɪɢɢ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» 09.30, 18.00 Ɍ/ɋ «ɒɄɈɅȺ N1» 10.30 «Ɂɜɨɧɨɤ» 11.30 Ɍ/ɋ «ȻȿɁɆɈɅȼɇɕɃ ɋȼɂȾȿɌȿɅɖ» 12.30 «Ɋɟɩɬɢɥɢ ɀɢɡɧɶ ɜ ɩɚɧɰɢɪɟ» 13.30 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɡɚ ɩɪɢɜɢɞɟɧɢɹɦɢ» 14.05 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ Ƚɟɤɥɶɛɟɪɪɢ Ɏɢɧɧɚ» 14.30 Ɇ/ɫ «ɒɚɦɚɧ ɤɢɧɝ» 15.00 Ɇ/ɫ «Ʌɟɝɟɧɞɚ ɨ Ɍɚɪɡɚɧɟ» 15.30 Ɇ/ɫ «ɑɚɪɨɞɟɣɤɢ» 16.00 Ɍ/ɋ «ɌȺɂɇɋɌȼȿɇɇɕɃ ɉɈɊɌȺɅ» 16.30 «Ƚɚɥɢɥɟɨ» 21.00 Ɍ/ɋ «ɌɊɂȾɐȺɌɂɅȿɌɇɂȿ» 22.00 ɏ/Ɏ «ɂɁ 13 ȼ 30» 01.30 Ɍ/ɋ «100 ɉɈȾȼɂȽɈȼ ɗȾȾɂ ɆȺɄȾȺɍȾȺ» 02.15 Ɍ/ɋ «ɉȺɋȺȾȿɇȺ» 03.40 Ɍ/ɋ «Ɇɂɋɋɂə əɋɇɈȼɂȾȿɇɂə» 04.20 Ɍ/ɋ «ɋȿɄɊȿɌɇɕȿ ȺȽȿɇɌɕ»

06.00 «ɉɨɛɟɞɨɧɨɫɧɵɣ ɝɨɥɨɫ» 06.30, 08.30 Ɇ/ɮ 07.15, 13.00 Ɇ/ɫ «Ɍɚɪɚɤɚɧ-ɪɨɛɨɬ» 07.45, 13.30 Ɇ/ɫ «Ɏɟɪɦɚ ɱɭɞɢɳɚ» 08.15 Ɇ/ɫ «Ȼɟɲɟɧɵɣ ɞɠɟɤ - ɩɢɪɚɬ» 09.00, 17.30 «ɍɉ-ɉɋ!» 10.00, 16.30 Ɍ/ɋ «ɁȼȿɁȾɇɕȿ ȼɊȺɌȺ» 11.00 ɏ/Ɏ «ɌɊɂ ɉɅɘɋ ȾȼȺ» 14.00 ɏ/Ɏ «ȻȺɅɅȺȾȺ Ɉ ȾɈȻɅȿɋɌɇɈɆ ɊɕɐȺɊȿ ȺɃȼȿɇȽɈ» 16.00 Ɇ/ɫ «Ɇɭɪɚɲɤɢ» 18.30 «ɍɫɩɟɬɶ ɡɚ 23 ɦɢɧɭɬɵ» 19.00 ɏ/Ɏ «ɋɆɈɌɊəɓɂɃ ȼɇɂɁ» 21.00 ɏ/Ɏ «ȼ ɉɈɂɋɄȺɏ ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃ» 23.00, 01.30 Ɍ/ɋ «ȻȺɃɄɂ ɂɁ ɋɄɅȿɉȺ» 23.30 ɏ/Ɏ «ɉɊɈɄɅəɌɂȿ-2» 02.00 «Ʉɭɥɶɬ ɧɚɥɢɱɧɨɫɬɢ»

12.00, 20.00, 04.00 ɏ/Ɏ «ɗɌɈ ɇȿ ə» 13.35, 21.35, 05.35 ɏ/Ɏ «ɉɈɌȿɊəɇɇȺə ɋɌɊȺɇȺ» 15.10, 23.10, 07.10 ɏ/Ɏ «ȺɆȿɊɂɄȺɇɋɄɂɃ əɄɍȾɁȺ» 16.45, 00.45, 08.45 ɏ/Ɏ «ɂȽɊȺ ɉȺɍɄȺ» 18.20, 02.20, 10.20 ɏ/Ɏ «Ʌɂɇɂə ɋɆȿɊɌɂ»

09.00 ɋɛɨɪɧɢɤ ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ 10.45, 20.00 Ɍ/ɋ «ɒɂɇȺ - ɄɈɊɈɅȿȼȺ ȾɀɍɇȽɅȿɃ» 13.25 «ɇɚɱɢɫɬɨɬɭ» 22.00 Ɍ/ɋ «Ɍȼɂɇ ɉɂɄɋ»

09.00 ɏ/Ɏ «ɉɊɈ ɄɊȺɋɇɍɘ ɒȺɉɈɑɄɍ» 11.30 ɏ/Ɏ «Ȼȿɒȿɇɕȿ ȾȿɇɖȽɂ» 13.00 ɏ/Ɏ «ȺɊɌɂɋɌ ɂ ɆȺɋɌȿɊ ɂɁɈȻɊȺɀȿɇɂə» 15.00 ɏ/Ɏ «ɆȺɅȿɇɖɄȺə ɉɊɂɇɐȿɋɋȺ» 17.00 ɏ/Ɏ «ɇȿ ɉɈɄɂȾȺɃ» 19.20 ɏ/Ɏ «ɇɕɇȿ ɉɊɈɋɅȺȼɂɋə ɋɕɇ ɑȿɅɈȼȿɑȿɋɄɂɃ» 21.00 ɏ/Ɏ «ɊȺɋɄȺɅȿɇɇȺə ɋɍȻȻɈɌȺ» 23.00 ɏ/Ɏ «ɆɈɋɄɈȼɋɄȺə ɀȺɊȺ» 01.00 ɏ/Ɏ «ȺɅɆȺɁɕ ɒȺɏȺ» 03.00 ɏ/Ɏ «ɑȿɅɈȼȿɄ ȼ ɎɍɌɅəɊȿ, ɑȿɅɈȼȿɄ ȼ ɉȺɅɖɌɈ ɂ ɑȿɅɈȼȿɄ ȼɈ ɎɊȺɄȿ» 04.35 ɏ/Ɏ «ɁɈɅɈɌɈɃ ɌȿɅȿɇɈɄ» 07.00 ɏ/Ɏ «ɅɘȻɈȼɖ ɇȺ ɈɋɌɊɈȼȿ ɋɆȿɊɌɂ»

07.00 «ȿɜɪɨɧɶɸɫ» 10.00, 19.45, 23.45 ɇɨɜɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 10.20 «ȼ ɝɥɚɜɧɨɣ ɪɨɥɢ» 10.55 ɏ/Ɏ «ȼ ɈȽɇȿ ȻɊɈȾȺ ɇȿɌ» 12.30 Ⱦ/ɮ «ɉɟɪɟɦɟɧɱɢɜɨɟ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨ» 12.50 «Ʌɢɧɢɹ ɠɢɡɧɢ». Ɇ. ɇɟɟɥɨɜɚ 13.45 «ɉɹɬɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ» 14.15 ɏ/Ɏ «ɉɊȿȾɅȺȽȺɘ ɊɍɄɍ ɂ ɋȿɊȾɐȿ» 15.40 «ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɥɨɜ» 15.45 «Ʉɧɢɝɚ ɝɨɞɚ-2007» 16.30 Ɇ/ɫ «Ƚɨɫɩɢɬɚɥɶ ɏɢɥɥɬɨɩ» 17.00 «Ⱥɪɤɬɢɤɚ ɜɫɟɪɶɟɡ» 17.25 Ⱦ/ɮ «Ƚɚɥɢɥɟɨ Ƚɚɥɢɥɟɣ» 17.35 Ⱦ/ɫ «Ⱦɧɟɜɧɢɤ ɛɨɥɶɲɨɣ ɤɨɲɤɢ» 18.05 «ɉɥɟɧɧɢɰɵ ɫɭɞɶɛɵ» 18.30 «Ⱦɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ». ɋɨɥɞɚɬɫɤɚɹ ɫɥɨɛɨɞɚ 18.45 «ȻɥɨɤɇɈɌ» 19.15 «ɇɨɱɧɨɣ ɩɨɥɟɬ» 20.10, 01.40 Ⱦ/ɫ «Ɇɟɬɪɨɩɨɥɢɢ». «Ⱥɮɢɧɵ. ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɪɨɞɚ» 21.05 «Ɉɫɬɪɨɜɚ» 21.45 «Ƚɜɚɪɞɟɣɫɤɢɣ ɤɨɪɩɭɫ» 22.15 «Ɍɟɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ» 23.15 Ⱦ/ɮ «Ɇɨɫɤɜɚ - «Ȼɚɬɭɦ» 00.10 «ɉɪɨ ȺɊɌ» 00.35 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɤɚɦɟɪɚ». 01.15 ɋ. Ɋɚɯɦɚɧɢɧɨɜ. ȼɚɪɢɚɰɢɢ ɧɚ ɬɟɦɭ Ʉɨɪɟɥɥɢ 02.35 «Ɇɢɪɨɜɵɟ ɫɨɤɪɨɜɢɳɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ». «ȼɨɤɡɚɥ ɤɨɪɨɥɟɜɵ ȼɢɤɬɨɪɢɢ ɜ Ɇɭɦɛɚɟ»


6 ǾDzǺǿȌǮǽȌ 2007 ǰ.

Ǿǿǽ. 11

ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

11 ñåíòÿáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ

05.00 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» 09.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 09.05 «Ɇɚɥɚɯɨɜ + « 10.30 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» 11.20 «Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ» 12.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 12.20 Ɍ/ɋ «ȺȽȿɇɌ ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇɈɃ ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ» 13.20 «Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵ» 14.00 Ⱦɪɭɝɢɟ «ɇɨɜɨɫɬɢ» 14.30 «Ɏɚɛɪɢɤɚ ɡɜɟɡɞ» 15.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 15.20 «Ȼɟɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ» 16.20 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ» 17.00 «Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɭɞɶɹ» 18.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 18.20 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» 19.10 Ɍ/ɋ «ɋɅȿȾ» 20.00 Ɍ/ɋ «ɌȺɌɖəɇɂɇ Ⱦȿɇɖ» 21.00 «ȼɪɟɦɹ» 21.30 Ɍ/ɋ «ɊɍɋɋɄɂɃ ɉȿɊȿȼɈȾ» 23.00 «Ʌɢɱɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɂɨɫɢɮɚ Ʉɨɛɡɨɧɚ» 00.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 00.20 «Ɏɚɛɪɢɤɚ ɡɜɟɡɞ» 00.50 «Ⱦɨɛɪɨɣ ɧɨɱɢ» 01.50 ɏ/Ɏ «ɈȻɕɄɇɈȼȿɇɇɕɃ ɉɊȿɋɌɍɉɇɂɄ» 03.50 Ɍ/ɋ «ȻɂɌȼȺ ɁȺ ȽȺɅȺɄɌɂɄɍ»

06.00 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɡɚɜɬɪɚɤ 09.15, 15.00, 23.00 News ɛɥɨɤ Daily 09.30, 19.30 ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ ɬɚɥɚɧɬɨɦ 10.00 Ʉɢɧɨɱɚɪɬ 10.30, 19.00 «Ⱦɟɜɱɨɧɤɢ R’N’B’» 11.00, 21.00 Ɍ/ɋ «ɄɅɍȻ» 12.00, 20.30 ɉɪɨɫɬɚɹ ɠɢɡɧɶ ɉɷɪɢɫ ɏɢɥɬɨɧ 12.30, 23.45 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚɜɫɟɝɞɚ 14.30 Ɇ/ɫ «ɗɥɶ-ɏɚɡɚɪɞ: ɫɬɪɚɧɧɢɤɢ» 15.15, 18.30 Ɍ/ɋ «ɆȿɑɌɕ ȺɅɂɋɕ» 15.30 Ƚɥɚɦɭɪɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ 16.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɱɚɪɬ» 17.00 «Ⱦɚɜɚɣ ɧɚ ɫɩɨɪ» 17.30 ɂɤɨɧɚ ɜɢɞɟɨɢɝɪ: «Oniblade» 18.00 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɡɥɨɛɭ ɞɧɹ 18.45 MTV Life Style 20.00 Ƚɢɞ ɩɨ ɫɬɢɥɸ 22.00 Ɍ/ɋ «ɄɅȺȼȺ, ȾȺȼȺɃ!» 22.30 ɀɚɪɤɨɟ ɥɟɬɨ 23.15 ɋɟɤɫ, ɥɨɠɶ, ɜɢɞɟɨ 01.00 «Ʌɨɜɢ ɭɞɚɱɭ» 02.00 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɧɨɱɶ

17.00, 01.00, 03.00 «ɆɍɁɌȼ. ɏɢɬ» 18.30 «Ȼɥɢɠɟ ɤ ɡɜɟɡɞɚɦ» 19.00 «PRO-ɇɨɜɨɫɬɢ» 19.05 «ȼɤɭɫ ɥɸɛɜɢ» 20.00 Ɇ/ɮ 20.25 «ɇɚ ɜɡɜɨɞɟ» 20.55 «Ʉɢɧɨ ɩɪɟɦɶɟɪɵ» 21.25 «Ȼɥɢɠɟ ɤ ɡɜɟɡɞɚɦ» 22.25 «ɉɨɥɧɵɣ ɮɷɲɧ» 22.55 «ȼɤɭɫ ɥɸɛɜɢ» 23.45 «PRO-ɇɨɜɨɫɬɢ» 23.55 «Ɍɜɨɣ ɜɵɛɨɪ» 02.00 «ɇɚɲɟ»

05.00 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ, Ɋɨɫɫɢɹ!» 07.45 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 08.00 «Ɍɚɣɧɚ ɫɦɟɪɬɢ Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ» 08.55 Ɍ/ɋ «ȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ ɌɍɊȿɐɄɈȽɈ» 10.45 «Ⱦɟɠɭɪɧɚɹ ɱɚɫɬɶ» 11.00 ȼɟɫɬɢ 11.30 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 11.50 «ɋɭɞ ɢɞɟɬ» 12.50 Ɇ/ɫ «Ȼɷɬɦɟɧ» 13.15 Ɇ/ɫ «Ɋɷɞɜɨɥɥ» 13.40 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 14.00 ȼɟɫɬɢ 14.10 Ɍ/ɋ «ɋȼɈə ɄɈɆȺɇȾȺ» 14.40 «ɋɬɭɩɟɧɢ» 15.40 Ɍ/ɋ «ɆȺɑȿɏȺ» 16.30 «Ʉɭɥɚɝɢɧ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɵ» 17.00 ȼɟɫɬɢ 17.20 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 17.40 Ɍ/ɋ «ȺɇȽȿɅ-ɏɊȺɇɂɌȿɅɖ» 18.40 Ɍ/ɋ «ȾȿɊɀɂ Ɇȿɇə ɄɊȿɉɑȿ» 19.40 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 20.00 ȼɟɫɬɢ 20.45 ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ, ɦɚɥɵɲɢ! 20.55 Ɍ/ɋ «ȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ ɌɍɊȿɐɄɈȽɈ» 22.50 «ɉɨɝɨɧɹ ɡɚ ɧɟɜɢɞɢɦɤɨɣ» 23.50 «ȼȿɋɌɂ +» 00.10 ɏ/Ɏ «ȾɈɊɈȽȺ» 01.45 Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɚɬɪɭɥɶ 02.00 «Ƚɨɪɹɱɚɹ ɞɟɫɹɬɤɚ» 03.05 Ɍ/ɋ «ɁȺɄɈɇ ɂ ɉɈɊəȾɈɄ» 03.50 Ɍ/ɋ «ȻɈɅɖɒȺə ɅɘȻɈȼɖ»

06.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ ɭɬɪɨɦ» 09.00 «ɇɚɲɟ ɜɫɟ!» 10.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 10.20 «ɑɢɫɬɨɫɟɪɞɟɱɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ» 10.55 Ɍ/ɋ «ɌȺɄɋɂɋɌɄȺ» 13.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 13.30 Ɍ/ɋ «ȻȿɒȿɇȺə» 14.30 Ɍ/ɋ «ɗɊȺ ɋɌɊȿɅɖɐȺ» 15.30 «ɑɉ» 16.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 16.30 Ɍ/ɋ «ȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ ɆɍɏɌȺɊȺ-2» 18.30 «ɑɉ» 19.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 19.40 Ɍ/ɋ «ȻȿɒȿɇȺə» 20.40 Ɍ/ɋ «ɗɊȺ ɋɌɊȿɅɖɐȺ» 21.45 Ɍ/ɋ «ɈɉȿɊȺ. ɏɊɈɇɂɄɂ ɍȻɈɃɇɈȽɈ ɈɌȾȿɅȺ» 22.45 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 23.10 Ɍ/ɋ «ȻȺɅɖɁȺɄɈȼɋɄɂɃ ȼɈɁɊȺɋɌ, ɂɅɂ ȼɋȿ ɆɍɀɂɄɂ ɋȼɈ...» 00.15 Ɍ/ɋ «ɁɈɇȺ» 01.10 «Top gear» 01.40 ɏ/Ɏ «ɉɈɌȺȿɇɇɈȿ» 03.55 Ɍ/ɋ «ȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ ɆɍɏɌȺɊȺ-2» 04.45 Ɍ/ɋ «ȺɗɊɈɉɈɊɌ» 05.35 Ɇ/ɫ «Ⱥɥɶɮ-II»

08.10 «Ʌɟɬɨɩɢɫɶ ɫɩɨɪɬɚ». Ⱦɟɛɸɬ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ ɜ ȿɜɪɨɤɭɛɤɚɯ 08.45, 11.00, 14.45, 19.10, 23.45, 03.20 ȼɟɫɬɢ-ɫɩɨɪɬ 09.00 «Ɂɚɪɹɞɤɚ ɫ ɱɟɦɩɢɨɧɨɦ» 09.10 Ɇ/ɫ «Ȼɷɬɦɟɧ» 09.35 Ɇ/ɫ «Ɋɷɞɜɨɥɥ» 10.00 «Ɇɚɫɬɟɪ ɫɩɨɪɬɚ» 10.15 Ɍ/ɋ «ɋȼɈə ɄɈɆȺɇȾȺ» 10.45 «Ɇɢɪ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ» 11.15 «ɇɟɞɟɥɹ ɫɩɨɪɬɚ» 12.15 ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɹɬɢɛɨɪɶɟ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ 13.25 Ɇɚɭɧɬɢɧɛɚɣɤ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ 14.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ. ɀɟɧɳɢɧɵ. ɋɒȺ - ɄɇȾɊ 16.55 «ɇɟɞɟɥɹ ɫɩɨɪɬɚ» 18.00 «Ʌɟɬɨɩɢɫɶ ɫɩɨɪɬɚ». Ⱦɟɛɸɬ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ ɜ ȿɜɪɨɤɭɛɤɚɯ 18.35 «ɋɤɨɪɨɫɬɧɨɣ ɭɱɚɫɬɨɤ» 19.25 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɇɭɠɱɢɧɵ 00.00 Ⱥɤɜɚɛɚɣɤ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. ɀɟɧɳɢɧɵ 00.50 «ɋɤɨɪɨɫɬɧɨɣ ɭɱɚɫɬɨɤ» 06.00 ɍɞɚɱɧɨɟ ɭɬɪɨ 01.25 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜ06.50, 04.55 «Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ȾɌȼ» ɪɨɩɵ. Ɇɭɠɱɢɧɵ 06.55, 12.00 Ɇ/ɮ 08.00, 18.55 «ɋɚɦɨɟ ɫɦɟɲɧɨɟ ɜɢ- 03.25 Ʌɟɝɤɚɹ ɚɬɥɟɬɢɤɚ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɬɭɪɧɢɪ ɞɟɨ» 08.25, 00.30 «Ʉɚɪɞɚɧɧɵɣ ɜɚɥ» 08.55 ɇɟɫɥɭɱɚɣɧɚɹ ɦɭɡɵɤɚ 09.00 Ɍɟɥɟɦɚɝɚɡɢɧ 09.30 Ⱦ/ɫ «Ʉɚɤ ɭɯɨɞɢɥɢ ɤɭɦɢɪɵ. ɘ. ɋɟɦɟɧɨɜ» 07.00, 23.45 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɤɚɧɚɥɟ 09.55, 10.55 Ɍ/ɋ «ɄɈɊɈɅȿȼɋɌȼɈ 07.15, 14.00 «ɋɥɟɞɵ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ» ɄɊɂȼɕɏ» 07.30, 17.00 «ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ» 12.25, 19.30 «Ʉɚɥɚɦɛɭɪ» 08.35, 11.00, 18.00 «Ʉɪɚɫɨɬɤɚ» 12.55 Ɍ/ɋ «ɄɈɆȺɇȾȺ «Ⱥ» 09.00 «ɋ ɞɨɛɪɵɦ ɭɬɪɨɦ, ɥɸɛɢ14.00, 21.30 Ɍ/ɋ «ȺȽȿɇɌɋɌȼɈ « ɦɚɹ!» 14.30, 20.00 Ʉɚɦɟɪɚ ɫɦɟɯɚ 14.50, 22.00 Ɍ/ɋ «CSI: ɆȿɋɌɈ 10.00, 14.25, 19.00 «ȼɫɟ ɥɭɱɲɟɟ, ɞɥɹ ȼɚɫ» ɉɊȿɋɌɍɉɅȿɇɂə» 12.00 «ɇɚɲɢ ɞɟɬɢ» 15.50 ɏ/Ɏ «ȽɅɍɒɂɌȿɅɖ» 13.00 «ȼɚɲ ɞɨɤɬɨɪ» 18.00, 23.30 ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɚɹ ɤɨɥɥɟɤ15.00, 23.00 Ɍ/ɋ «ɅɅɈȼɂɁɇȺ» ɰɢɹ ɦɢɫɬɟɪɚ Ɋɢɩɥɢ 16.00 «Ɍɜɨɣ ɞɨɦ» 20.30 «ɗɤɫɬɪɚ» 20.00 «Ɂɟɪɤɚɥɨ ɠɢɡɧɢ» 22.55, 01.00 Ƚɨɥɵɟ ɢ ɫɦɟɲɧɵɟ 21.00 «ȼɚɲ ɥɢɱɧɵɣ ɩɚɪɚɩɫɢɯɨ01.30 ɂ ɫɦɟɯ, ɢ ɝɪɟɯ ɥɨɝ» 02.00 ɇɨɱɧɨɣ ɤɥɭɛ 22.00 «ɋɟɤɫɭɚɥɶɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ» 04.00 Ɍ/ɋ «ȼɋɉɈɆɇɂɌɖ ȼɋȿ» 00.05 «Ʉɥɚɫɫɢɤɢ» 04.45 ȼ ɡɚɫɚɞɟ

08.00 «ɍɬɪɨ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɪɚɧɟ» 08.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ɋɟɣɱɚɫ» 08.50, 10.50, 03.40 ɋɟɣɱɚɫ ɨ ɫɩɨɪɬɟ 09.00 ɅɈɌ 11.40, 00.15 ɀɢɜɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ 12.40 ȺɃɇȺ 13.35 Ⱦ/ɮ «ɀɢɡɧɶ ɫ ɝɨɪɢɥɥɚɦɢ» 14.45 Ⱦ/ɫ «ȼɟɥɥɢɧɝɬɨɧ - ɠɟɥɟɡɧɵɣ ɝɟɪɰɨɝ» 15.45 «ɗɧɟɪɝɢɱɧɵɟ ɥɸɞɢ» 16.45 «Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» 17.45 «Ⱦɨɦ ɛɵɬɚ» 18.10 Ɍ/ɋ «ɎɅɂɉɉȿɊ» 18.55 Ɍ/ɋ «ɋɌȺɊɒȿɄɅȺɋɋɇɂɄɂ-2» 19.35 Ɍ/ɋ «ɆȿȾɂɍɆ» 21.00 Ɍ/ɋ «ɋȿɊȾɐɍ ɇȿ ɉɊɂɄȺɀȿɒɖ» 22.00 Ƚɨɜɨɪɢɬ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 23.00 «ɗɤɫɬɪɟɧɧɵɣ ɜɵɡɨɜ 112» 23.30 ɋɟɣɱɚɫ ɨ ɝɥɚɜɧɨɦ 01.10 ɏ/Ɏ «ɆȺɇɑɀɍɊɋɄɂɃ ɄȺɇȾɂȾȺɌ» 03.55 ɏ/Ɏ «ɆȺɇɂə ȼȿɅɂɑɂə»

08.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.50 «ɋɨɛɵɬɢɹ» 10.50, 13.15, 02.25 «ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38» 11.00,16.45, 21.50 ɂɫɬɨɪɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 11.05 ɏ/Ɏ «ɌȺȿɀɇȺə ɉɈȼȿɋɌɖ» 13.45 «Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ: Ⱦɟɜɹɬɵɣ ɤɪɭɝ ɚɞɚ» 14.25, 04.55 Ɍ/ɋ «ɈȾɇɈ ȾȿɅɈ ɇȺ ȾȼɈɂɏ» 15.30, 23.05 Ɍ/ɋ «ȾȿɅɈ ȻɕɅɈ ȼ ȽȺȼɊɂɅɈȼɄȿ» 16.50, 07.25 Ɇ/ɮ «Ɍɚɪɚɤɚɧɢɳɟ», «Ɂɨɥɨɬɨɣ ɦɚɥɶɱɢɤ» 17.30, 00.00 Ɍ/ɋ «Ⱥ ɁɈɊɂ ɁȾȿɋɖ Ɍɂɏɂȿ» 18.30 ɇɨɜɨɟ «ȼɪɟɦɟɱɤɨ» 19.55 «Ⱦɟɥɨɜɚɹ Ɇɨɫɤɜɚ» 20.00 Ɍȼ ɌɊɈɂɐɄ 20.50 Ɍ/ɋ «ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ɊɈɆȺɇɋ» 21.55 Ʌɢɰɨɦ ɤ ɝɨɪɨɞɭ 01.00 «ɋɤɚɧɞɚɥɶɧɚɹ ɠɢɡɧɶ». ȼ ɛɟɝɚɯ ɨɬ ɚɥɢɦɟɧɬɨɜ 01.55 «25 ɱɚɫ» 02.45 ɏ/Ɏ «ɋȾȿɅɄȺ» 05.50 ɏ/Ɏ «ȽɍɋȺɊɋɄȺə ȻȺɅɅȺȾȺ»

08.00, 19.00, 21.00, 22.30 «ȼɊȿɆə ɇɈȼɈɋɌȿɃ» 08.40 ȼɪɟɦɹ ɧɨɜɨɫɬɟɣ 09.00, 15.15, 18.20, 00.30 Ɍɟɥɟɦɚɝɚɡɢɧ 09.30 «ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ» 10.00, 19.30 ɏ/Ɏ «ȻɅȺȽɈɋɅɈȼɂɌȿ ɀȿɇɓɂɇɍ» 2 ɋ. 11.00,15.00, 00.00 ɇɈȼɈɋɌɂ 11.15 ɏ/Ɏ «ɈɌɄɊɕɌȺə ɄɇɂȽȺ» 5 ɋ. 12.30, 23.15 «Ⱦɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶ ɢɡ Ʉɨɪɫɭɧɹ» 13.15 ɏ/Ɏ «ȾȼȺ ɄȺɉɂɌȺɇȺ» 15.45 ɆɍɅɖɌɎɂɅɖɆɕ 16.00 ɏ/Ɏ «ɒȺɉɄȺ ɆɈɇɈɆȺɏȺ» 17.20, 07.00 «Ȼɨɪɶɛɚ ɡɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɟ» 18.30 «ȼɊȿɆȿɑɄɈ» 20.30 «Ȼɢɡɧɟɫ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɍɪɚɥɚ» 20.50 «ɇɚ ɥɢɧɢɢ ɨɝɧɹ» 21.40 «Ʌɢɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ» 22.00 «ɋɞɟɥɚɧɨ ɧɚ ɍɪɚɥɟ» ɧɨɜɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ 00.45 ɏ/Ɏ «ɈɌɄɊɕɌȺə ɄɇɂȽȺ» 6 ɋ. 02.00 ɏ/Ɏ «ə ȼȺɋ ɅɘȻɂɅ» 03.30 ɏ/Ɏ «ɋɅȺȾɄȺə ɀȿɇɓɂɇȺ» 05.15 ɏ/Ɏ «ȼɋȿ ɈɋɌȺȿɌɋə ɅɘȾəɆ»

06.00 Ɇ/ɫ «ɋɤɚɡɤɢ ɥɟɫɧɵɯ ɱɟɥɨɜɟɱɤɨɜ» 06.30, 13.30, 19.00 «Ɍɚɤɫɢ» 06.55 «Ƚɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɧɨɜɨɫɬɢ» 07.00, 08.30 «ɍɬɪɨ. ɌɇɌ» 10.00, 18.00, 20.00 Ɍ/ɋ «ɋɑȺɋɌɅɂȼɕ ȼɆȿɋɌȿ» 11.00 Ɇ/ɫ «Ƚɭɛɤɚ Ȼɨɛ Ʉɜɚɞɪɚɬɧɵɟ ɲɬɚɧɵ» 11.30 Ɇ/ɫ «ɇɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ Ɋɨɤɤɨ» 12.00 Ɇ/ɫ «Ɉɯ ɭɠ ɷɬɢ ɞɟɬɤɢ!» 12.30 Ɇ/ɫ «ɇɚɫɬɨɹɳɢɟ ɦɨɧɫɬɪɵ» 13.00 Ɇ/ɮ «ȼɟɫɟɥɵɣ ɤɥɚɫɫ» 14.00 Ɍ/ɋ «ɋȺɒȺ + ɆȺɒȺ» 14.30, 21.00, 00.00, 04.00 Ⱦɨɦ-2 15.15 ɏ/Ɏ «ɌɊɍɎɎȺɅɖȾɂɇɈ ɂɁ ȻȿɊȽȺɆɈ» 19.30 «Ɇɨɫɤɜɚ. ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ» 22.00 ɏ/Ɏ «ȾɈȻȿɃɋə ɍɋɉȿɏȺ» 00.30 «ɋɟɤɫ» ɫ Ⱥ. ɑɟɯɨɜɨɣ 01.00 ɇɚɲɢ ɩɟɫɧɢ 01.15 «ɇɟɨɛɴɹɫɧɢɦɨ, ɧɨ ɮɚɤɬ» 02.10 ɏ/Ɏ «ɉɈɅɇɕɃ ɈȻɅɈɆ» 04.50 Ʌɭɱɲɢɟ ɚɧɟɤɞɨɬɵ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ

11.10, 14.10, 17.10, 21.00, 00.45 ȺɃɇȺ 18.15 «ȾȿɅȺ ɀɂɌȿɃɋɄɂȿ» 18.50 Ɍ/ɋ «ɋɌɊȺɋɌɂ ɉɈ-ɂɌȺɅɖəɇɋɄɂ» 20.30 ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɜɟɫɬɧɢɤ

08.00, 00.00 ɇɨɜɨɫɬɢ 14.30 «ɀɢɜɨɬɧɵɟ» 15.30 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ Ⱦɠɟɤɢ ɑɚɧɚ» 16.10 «Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ ȼȼɋ. «ɇɨɪɦɚɧɵ»

10.45 Ɍ/ɋ «ɒɂɇȺ - ɄɈɊɈɅȿȼȺ ȾɀɍɇȽɅȿɃ» 11.30 «Ʌɢɧɢɹ ɫɭɞɶɛɵ» 20.00 Ɍ/ɋ «ɒɂɇȺ - ɄɈɊɈɅȿȼȺ ȾɀɍɇȽɅȿɃ» 22.00 Ɍ/ɋ «Ɍȼɂɇ ɉɂɄɋ»

06.30 Ɇ/ɫ «Ɇɨɝɭɱɢɟ ɪɟɣɧɞɠɟɪɵ. Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɬɪɭɥɶ «Ⱦɟɥɶɬɚ» 06.50 Ɍ/ɋ «ȻɊȺɌɖə ɉɈ-ɊȺɁɇɈɆɍ» 07.15 Ɍ/ɋ «ȾɊɍɁɖə» 07.35, 17.00 «Ɋɚɞɢ ɫɦɟɯɚ» 08.00, 14.00, 21.00 Ɍ/ɋ «ɋɈɅȾȺɌɕ-13» 09.00, 23.00 «ȼɟɱɟɪ» ɫ Ɍ. Ʉɟɨɫɚɹɧɨɦ 09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24» 10.00, 18.00 «Ɂɜɚɧɵɣ ɭɠɢɧ» 11.00 «ɑɚɫ ɫɭɞɚ» 12.00 Ⱦ/ɮ «ɉɪɚɜɞɚ ɨɛ ɇɅɈ» 13.00, 20.00 Ɍ/ɋ «ȻɈȿɐ» 15.00 ɏ/Ɏ «ɆɈɊȽ» 17.30 «Ȼɚɛɢɣ ɛɭɧɬ» 19.00 «ɇɚɪɭɲɢɬɟɥɢ ɩɨɪɹɞɤɚ» 22.00 «ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ» 00.00 «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɱɬɢɜɨ» 00.15 ɏ/Ɏ «ɍȾȺȼɄȺ» 02.00 Ɍ/ɋ «ɏɈɅɈɋɌəɄɂ» 02.50 Ɍ/ɋ «ɉɊȺȼɈ ɇȺ ɅɘȻɈȼɖ» 03.35 Ɍ/ɋ «ɊȿȾȺɄɐɂə» 04.10 «Zaɞɨɜ in reɚɥɢɬɢ»

06.00 ɏ/Ɏ «ɇɈɑɖ, ɄɈɌɈɊɍɘ Ɇɕ ɇȺɁȼȺɅɂ ȾɇȿɆ» 08.00 ɏ/Ɏ «ɊɍɋɌȿɊ ɄɈȽȻȿɊɇ» 10.00 ɏ/Ɏ «ɂȾȿȺɅɖɇɈȿ ɉɊȿɋɌɍɉɅȿɇɂȿ» 12.00 ɏ/Ɏ «ɋɈȼȿɊɒȿɇɇɕȿ ɇȿɁɇȺɄɈɆɐɕ» 14.00 ɏ/Ɏ «ɄɈɅɖɐɈ ȾɊȺɄɈɇȺ» 16.00 ɏ/Ɏ «ɇɂȽȾȿ ȼ ȺɎɊɂɄȿ» 18.20 ɏ/Ɏ «ɆȺɅɖɑɂɒɄɂ» 20.00 ɏ/Ɏ «ɆȺɅȿɇɖɄȺə ɊɕȻɄȺ» 22.00 ɏ/Ɏ «ȼɅɘȻɅȿɇɇɕɃ ɌɈɆȺ» 00.00 ɗɪɨɬɢɤɚ «ɇȿɉɊȺȼɂɅɖɇȺə ȾȿȼɍɒɄȺ» 01.15 ɗɪɨɬɢɤɚ «ɄɈɇȿɑɇȺə ɂȽɊȺ» 02.40 ɗɪɨɬɢɤɚ «ɈȻɍɑȿɇɂȿ ɄɅɗɊ» 04.00 ɏ/Ɏ «Ⱦȿɇȿɀɇɕȿ ɄɈɊɈɅɂ»

09.00 ɏ/Ɏ «ɆȺɅȿɇɖɄȺə ɉɊɂɇɐȿɋɋȺ» 11.00 ɏ/Ɏ «ɇȿ ɉɈɄɂȾȺɃ» 13.20 ɏ/Ɏ «ɇɕɇȿ ɉɊɈɋɅȺȼɂɋə ɋɕɇ ɑȿɅɈȼȿɑȿɋɄɂɃ» 15.00 ɏ/Ɏ «ɍɆɂɊȺɌɖ ɇȿ ɋɌɊȺɒɇɈ» 17.00 ɏ/Ɏ «ɎɊȺɇɐɍɁɋɄɂɃ ȼȺɅɖɋ» 19.00 ɏ/Ɏ «ɄȺɄȺə ɑɍȾɇȺə ɂȽɊȺ» 21.00 ɏ/Ɏ «ɑȿɅɈȼȿɄ ȼ ɎɍɌɅəɊȿ, ɑȿɅɈȼȿɄ ȼ ɉȺɅɖɌɈ ɂ ɑȿɅɈȼȿɄ ȼɈ ɎɊȺɄȿ» 23.00 ɏ/Ɏ «ɁɈɅɈɌɈɃ ɌȿɅȿɇɈɄ» 01.25 ɏ/Ɏ «ɅɘȻɈȼɖ ɇȺ ɈɋɌɊɈȼȿ ɋɆȿɊɌɂ» 03.00 ɏ/Ɏ «ɋɉȺɊɌȺɄ ɂ ɄȺɅȺɒɇɂɄɈȼ» 05.00 ɏ/Ɏ «ɈɃ ɆɈɊɈɁ, ɆɈɊɈɁ!» 07.00 ɏ/Ɏ «ɇȿȻɈ ȼ ȺɅɆȺɁȺɏ»

06.00 Ɍ/ɋ «ɒɄɈɅȺ «ɑȿɊɇȺə ȾɕɊȺ» 06.45 Ɇ/ɮ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɛɥɭɞɧɨɝɨ ɩɨɩɭɝɚɹ» 06.55, 14.00 Ɇ/ɫ «ɋɦɟɲɚɪɢɤɢ» 07.00, 17.00, 01.00 Ɍ/ɋ «ɆɈə ɉɊȿɄɊȺɋɇȺə ɇəɇə» 07.30, 19.00, 00.30 Ɍ/ɋ «ɉȺɉɂɇɕ ȾɈɑɄɂ» 08.00, 20.00 Ɍ/ɋ «ɄȺȾȿɌɋɌȼɈ» 09.00, 19.30, 00.00 «ɂɫɬɨɪɢɢ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» 09.30, 18.00 Ɍ/ɋ «ɒɄɈɅȺ N1» 10.30, 21.00 Ɍ/ɋ «ɌɊɂȾɐȺɌɂɅȿɌɇɂȿ» 11.30 Ɍ/ɋ «ȻȿɁɆɈɅȼɇɕɃ ɋȼɂȾȿɌȿɅɖ» 12.30 «Ʉɪɨɤɨɞɢɥɵ ɢ ɚɥɥɢɝɚɬɨɪɵ. ɉɪɢɪɨɠɞɟɧɧɵɟ ɯɢɳɧɢɤɢ» 13.30 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɡɚ ɩɪɢɜɢɞɟɧɢɹɦɢ» 14.05 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ Ƚɟɤɥɶɛɟɪɪɢ Ɏɢɧɧɚ» 14.30 Ɇ/ɫ «ɒɚɦɚɧ ɤɢɧɝ» 15.00 Ɇ/ɫ «Ʌɟɝɟɧɞɚ ɨ Ɍɚɪɡɚɧɟ» 15.30 Ɇ/ɫ «ɑɚɪɨɞɟɣɤɢ» 16.00 Ɍ/ɋ «ɌȺɂɇɋɌȼȿɇɇɕɃ ɉɈɊɌȺɅ» 16.30 «Ƚɚɥɢɥɟɨ» 22.00 ɏ/Ɏ «ȺɇȺɄɈɇȾȺ» 23.45 «6 ɤɚɞɪɨɜ» 01.30 Ɍ/ɋ «ɓɂɌ» 02.15 Ɍ/ɋ «ɉȺɋȺȾȿɇȺ» 03.40 Ɍ/ɋ «Ɇɂɋɋɂə əɋɇɈȼɂȾȿɇɂə» 04.20 Ɍ/ɋ «ɋȿɄɊȿɌɇɕȿ ȺȽȿɇɌɕ»

06.00 «ɉɨɛɟɞɨɧɨɫɧɵɣ ɝɨɥɨɫ» 06.30, 08.30 Ɇ/ɮ 07.15, 13.00 Ɇ/ɫ «Ɍɚɪɚɤɚɧ-ɪɨɛɨɬ» 07.45, 13.30 Ɇ/ɫ «Ɏɟɪɦɚ ɱɭɞɢɳɚ» 08.15 Ɇ/ɫ «Ȼɟɲɟɧɵɣ ɞɠɟɤ - ɩɢɪɚɬ» 09.00, 17.30 «ɍɉ-ɉɋ!» 10.00, 16.30 Ɍ/ɋ «ɁȼȿɁȾɇɕȿ ȼɊȺɌȺ» 11.00 ɏ/Ɏ «ɐɕȽȺɇɄȺ» 14.00, 19.00 ɏ/Ɏ «ɋɆɈɌɊəɓɂɃ ȼɇɂɁ» 16.00 Ɇ/ɫ «Ɇɭɪɚɲɤɢ» 18.30 «ɍɫɩɟɬɶ ɡɚ 23 ɦɢɧɭɬɵ» 21.00 ɏ/Ɏ «ɂɇɄɈȽɇɂɌɈ» 23.00, 01.30 Ɍ/ɋ «ȻȺɃɄɂ ɂɁ ɋɄɅȿɉȺ» 23.30 ɏ/Ɏ «ȼȺɋɂɅɂɋɄ - ɄɈɊɈɅɖ ɁɆȿɃ» 02.00 «Ʉɭɥɶɬ ɧɚɥɢɱɧɨɫɬɢ»

12.00, 20.00, 04.00 ɏ/Ɏ «ɉɊɂȼȿɌɋɌȼɂə» 13.35, 21.35, 05.35 ɏ/Ɏ «CɅɈȼȺ ɂ ɆɍɁɕɄȺ» 14.30, 22.30, 06.30 ɏ/Ɏ «ɉɊȿɄɊȺɋɇɕɃ ɇɈəȻɊɖ» 16.05, 00.05, 08.05 ɏ/Ɏ «ɂȽɊȺ ɉȺɍɄȺ» 17.35, 01.35, 09.35 ɏ/Ɏ «ɉɈɊɈɑɇɕɃ ȾȿȼɋɌȼȿɇɇɂɄ»

06.30 «ȿɜɪɨɧɶɸɫ» 10.00, 19.45, 23.45 ɇɨɜɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 10.20 «ȼ ɝɥɚɜɧɨɣ ɪɨɥɢ» 10.55 ɏ/Ɏ «ɂȽɊɈɄ» 12.40 Ⱦ/ɮ «ɂɧɫɩɟɤɬɨɪ Ɂɚɜɟɧ» 12.55 «Ɍɟɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ» 13.45 «Aɫademia» 14.15 ɏ/Ɏ «ɉəɌɖ ȾɇȿɃ ɈɌȾɕɏȺ» 15.50 «ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɥɨɜ» 16.00 Ⱦ/ɮ «Ɇɨɫɤɜɚ - «Ȼɚɬɭɦ» 16.30 Ɇ/ɫ «Ƚɨɫɩɢɬɚɥɶ ɏɢɥɥɬɨɩ» 17.00 ɑɭɞɟɫɚ ɩɨɝɨɞɵ 17.05 Ɍ/ɋ «ɇɈȼɕȿ ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂə Ʌȿɋɋɂ» 17.25 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɣɤɥ Ɏɚɪɚɞɟɣ» 17.35 Ⱦ/ɫ «Ⱦɧɟɜɧɢɤ ɛɨɥɶɲɨɣ ɤɨɲɤɢ» 18.05 «Ⱦɜɨɪɰɨɜɵɟ ɬɚɣɧɵ». «Ɍɚɣɧɚɹ ɚɭɞɢɟɧɰɢɹ ɭ ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɵ» 18.30 «ɋɟɤɪɟɬɵ ɫɬɚɪɵɯ ɦɚɫɬɟɪɨɜ». Ⱥɛɪɚɦɰɟɜɨ 18.45 «ɉɟɪɜɵɣ ɢɡ ɫɬɪɚɧɵ ɋɨɜɟɬɨɜ». Ʌ. Ɉɛɨɪɢɧ 19.15 «ɇɨɱɧɨɣ ɩɨɥɟɬ» 20.10, 02.10 Ⱦ/ɫ «Ɇɟɬɪɨɩɨɥɢɢ». «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢɹ. ɐɟɧɬɪ ɡɧɚɧɢɣ» 21.05 «Ȼɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɥɸɛɨɜɶ». ȿ. ɢ ɇ. Ⱦɜɨɪɠɟɰɤɢɟ 21.45 «Ƚɜɚɪɞɟɣɫɤɢɣ ɤɨɪɩɭɫ» 22.15 «Ⱥɩɨɤɪɢɮ» 23.00 ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟ ɞɟɥɨ 00.05 ɏ/Ɏ «ɀȿɊȼȿɁȺ»


6 ǾDzǺǿȌǮǽȌ

12 Ǿǿǽ.

153.11.2006 2007 ǰ.

ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

12 ñåíòÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ

05.00 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» 09.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 09.05 «Ɇɚɥɚɯɨɜ + « 10.30 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» 11.20 «Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ» 12.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 12.20 Ɍ/ɋ «ȺȽȿɇɌ ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇɈɃ ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ» 13.20 «Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵ» 14.00 Ⱦɪɭɝɢɟ «ɇɨɜɨɫɬɢ» 14.30 «Ɏɚɛɪɢɤɚ ɡɜɟɡɞ» 15.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 15.20 «Ȼɟɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ» 16.20 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ» 17.00 «Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɭɞɶɹ» 18.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 18.20 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» 19.10 Ɍ/ɋ «ɋɅȿȾ» 20.00 Ɍ/ɋ «ɌȺɌɖəɇɂɇ Ⱦȿɇɖ» 21.00 «ȼɪɟɦɹ» 21.30 Ɍ/ɋ «ɊɍɋɋɄɂɃ ɉȿɊȿȼɈȾ» 22.50 «Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ» 23.40 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 23.50 «Ɏɚɛɪɢɤɚ ɡɜɟɡɞ» 00.20 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɝɢɹ ɢɦɟɧɢ» 00.45 «Ɏɭɬɛɨɥ. Ɉɬɛɨɪɨɱɧɵɣ ɦɚɬɱ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ȿɜɪɨɩɵ 2008» 03.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 03.05 ɏ/Ɏ «ɋɉȺɊɌȺɄ»

06.00 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɡɚɜɬɪɚɤ 09.15, 15.00, 23.00 News ɛɥɨɤ Daily 09.30, 19.30 ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ ɬɚɥɚɧɬɨɦ 10.00, 15.30 Ƚɥɚɦɭɪɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ 10.30, 19.00 «Ⱦɟɜɱɨɧɤɢ R’N’B’» 11.00, 21.00 Ɍ/ɋ «ɄɅɍȻ» 12.00, 20.30 ɉɪɨɫɬɚɹ ɠɢɡɧɶ ɉɷɪɢɫ ɏɢɥɬɨɧ 12.30, 23.45 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚɜɫɟɝɞɚ 14.30 Ɇ/ɫ «ɗɥɶ-ɏɚɡɚɪɞ: ɫɬɪɚɧɧɢɤɢ» 15.15, 18.30 Ɍ/ɋ «ɆȿɑɌɕ ȺɅɂɋɕ» 16.00 «Ɇɢɪɨɜɨɣ ɱɚɪɬ» 17.00 «Ⱦɚɜɚɣ ɧɚ ɫɩɨɪ» 17.30 Ɍɚɱɤɭ ɧɚ ɩɪɨɤɚɱɤɭ 18.00 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɡɥɨɛɭ ɞɧɹ 18.45 ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ! 20.00 Ɂɜɟɡɞɧɵɣ ɫɬɢɥɶ: ɛɭɞɭɳɢɯ ɦɚɦ 22.00 Ɍ/ɋ «ɄɅɂɇɂɄȺ!» 22.30 ɀɚɪɤɨɟ ɥɟɬɨ 23.15 ɋɟɤɫ, ɥɨɠɶ, ɜɢɞɟɨ 01.00 «Ʌɨɜɢ ɭɞɚɱɭ» 02.00 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɧɨɱɶ

05.00 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ, Ɋɨɫɫɢɹ!» 07.45 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 08.00 «Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣ ɪɨɦɚɧ» 08.55 Ɍ/ɋ «ȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ ɌɍɊȿɐɄɈȽɈ» 10.45 «Ⱦɟɠɭɪɧɚɹ ɱɚɫɬɶ» 11.00 ȼɟɫɬɢ 11.30 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 11.50 «ɋɭɞ ɢɞɟɬ» 12.50 Ɇ/ɫ «Ȼɷɬɦɟɧ» 13.15 Ɇ/ɫ «Ɋɷɞɜɨɥɥ» 13.40 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 14.00 ȼɟɫɬɢ 14.10 Ɍ/ɋ «ɋȼɈə ɄɈɆȺɇȾȺ» 14.40 «ɋɬɭɩɟɧɢ» 15.40 Ɍ/ɋ «ɆȺɑȿɏȺ» 16.30 «Ʉɭɥɚɝɢɧ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɵ» 17.00 ȼɟɫɬɢ 17.20 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 17.40 Ɍ/ɋ «ȺɇȽȿɅ-ɏɊȺɇɂɌȿɅɖ» 18.40 Ɍ/ɋ «ȾȿɊɀɂ Ɇȿɇə ɄɊȿɉɑȿ» 19.40 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 20.00 ȼɟɫɬɢ 20.45 ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ, ɦɚɥɵɲɢ! 20.55 Ɍ/ɋ «ȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ ɌɍɊȿɐɄɈȽɈ» 22.50 «Ɂɜɟɡɞɧɚɹ ɥɸɛɨɜɶ ȼɢɬɚɥɢɹ ɋɨɥɨɦɢɧɚ» 23.50 «ȼȿɋɌɂ+» 00.10 ɏ/Ɏ «ɄɈɅɖɐɈ ɂɁ ȺɆɋɌȿɊȾȺɆȺ» 01.55 Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɚɬɪɭɥɶ 02.15 Ɍ/ɋ «ɁȺɄɈɇ ɂ ɉɈɊəȾɈɄ» 03.00 Ɍ/ɋ «ȻɈɅɖɒȺə ɅɘȻɈȼɖ» 03.50 «EuroNews»

06.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ ɭɬɪɨɦ» 09.00 «ɇɚɲɟ ɜɫɟ!» 10.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 10.25 «ɋɩɚɫɚɬɟɥɢ» 10.55 Ɍ/ɋ «ɌȺɄɋɂɋɌɄȺ» 13.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 13.30 Ɍ/ɋ «ȻȿɒȿɇȺə» 14.30 Ɍ/ɋ «ɗɊȺ ɋɌɊȿɅɖɐȺ» 15.30 «ɑɉ» 16.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 16.30 Ɍ/ɋ «ȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ ɆɍɏɌȺɊȺ-2» 18.30 «ɑɉ» 19.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 19.40 Ɍ/ɋ «ȻȿɒȿɇȺə» 20.40 Ɍ/ɋ «ɗɊȺ ɋɌɊȿɅɖɐȺ» 21.45 Ɍ/ɋ «ɈɉȿɊȺ. ɏɊɈɇɂɄɂ ɍȻɈɃɇɈȽɈ ɈɌȾȿɅȺ» 22.45 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 23.10 Ɍ/ɋ «ȻȺɅɖɁȺɄɈȼɋɄɂɃ ȼɈɁɊȺɋɌ, ɂɅɂ ȼɋȿ ɆɍɀɂɄɂ ɋȼɈ...» 00.15 Ɍ/ɋ «ɁɈɇȺ» 01.15 «ȼɫɟ ɫɪɚɡɭ!» 01.45 ɏ/Ɏ «ɆȺɇȾɗɊɅȿɃ» 04.05 «Ʉɪɢɦɢɧɚɥɶɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ» 04.45 Ɍ/ɋ «ȺɗɊɈɉɈɊɌ» 05.35 Ɇ/ɫ «Ⱥɥɶɮ-II»

06.45 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɇɭɠɱɢɧɵ 08.45, 11.00, 14.45, 18.40, 00.05 ȼɟɫɬɢ-ɫɩɨɪɬ 09.00 «Ɂɚɪɹɞɤɚ ɫ ɱɟɦɩɢɨɧɨɦ» 09.10 Ɇ/ɫ «Ȼɷɬɦɟɧ» 09.35 Ɇ/ɫ «Ɋɷɞɜɨɥɥ» 10.00 «Ɇɚɫɬɟɪ ɫɩɨɪɬɚ» 10.15 Ɍ/ɋ «ɋȼɈə ɄɈɆȺɇȾȺ» 10.45 «Ɇɢɪ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ» 11.10 Ɋɟɝɛɢ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ. Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ - Ƚɪɭɡɢɹ 13.25 Ɇɚɭɧɬɢɧɛɚɣɤ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ 14.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ. ɀɟɧɳɢɧɵ. ɇɨɜɚɹ Ɂɟɥɚɧɞɢɹ - Ȼɪɚɡɢɥɢɹ 17.00 Ⱥɤɜɚɛɚɣɤ 17.50 «Ɋɵɛɚɥɤɚ» ɫ Ɋɚɞɡɢɲɟɜɫɤɢɦ 18.05 «Ɉɞɢɧ ɧɚ ɨɞɢɧ ɫ ɨɤɟɚɧɨɦ» 18.55 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɇɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ. Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɣ ɦɚɬɱ. Ɍɭɪɰɢɹ - Ɋɨɫɫɢɹ 20.55 «ɉɭɬɶ Ⱦɪɚɤɨɧɚ» 21.40 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɇɭɠɱɢɧɵ 00.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ2008. Ɉɬɛɨɪɨɱɧɵɣ ɬɭɪɧɢɪ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ - ɗɫɬɨɧɢɹ 02.30 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ2008. Ɉɬɛɨɪɨɱɧɵɣ ɬɭɪɧɢɪ. 05.00, 08.10, 12.40, 16.30, 01.00, 06.00 ɍɞɚɱɧɨɟ ɭɬɪɨ 06.50, 04.55 «Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ȾɌȼ» Ɏɪɚɧɰɢɹ - ɒɨɬɥɚɧɞɢɹ 03.00 «ɆɍɁɌȼ. ɏɢɬ» 06.55, 12.00 Ɇ/ɮ 04.40 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɇɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɫɛɨɪ06.00 «ɇɚɲɟ» 08.00, 18.55 «ɋɚɦɨɟ ɫɦɟɲɧɨɟ ɜɢɧɵɟ. Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɣ ɦɚɬɱ. 07.00 «Ɍɜɨɣ ɜɵɛɨɪ» ɞɟɨ» Ɍɭɪɰɢɹ - Ɋɨɫɫɢɹ 08.00 «PRO-ɇɨɜɨɫɬɢ» 08.25, 00.30 «Ʉɚɪɞɚɧɧɵɣ ɜɚɥ» 10.00 «ɇɚɲɟ» 08.55 ɇɟɫɥɭɱɚɣɧɚɹ ɦɭɡɵɤɚ 11.00 «Ʉɢɧɨ ɩɪɟɦɶɟɪɵ» 09.00 Ɍɟɥɟɦɚɝɚɡɢɧ 11.30 «ɋɬɢɥɢɫɬɢɤɚ» 09.30 Ⱦ/ɫ «Ʉɚɤ ɭɯɨɞɢɥɢ ɤɭɦɢɪɵ. Ȼ. 12.00 «ɉɨɥɧɵɣ ɮɷɲɧ» Ȼɪɭɧɨɜ» 12.30 «PRO-ɇɨɜɨɫɬɢ» 09.55 ɏ/Ɏ «ɁɈɅɈɌȺə ɊȿɑɄȺ» 07.00, 23.45 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɤɚɧɚɥɟ 15.00 «ɏɢɬ-ɥɢɫɬ» 12.25, 19.30 «Ʉɚɥɚɦɛɭɪ» 07.10, 14.00 «Ⱦɨɦ ɠɢɜɵɯ ɢɫɬɨɪɢɣ» 16.00 «ɇɚ ɜɡɜɨɞɟ» 12.55 Ɍ/ɋ «ɄɈɆȺɇȾȺ «Ⱥ» 07.30, 17.00 «ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ» 17.25 «Ɍɜɨɣ ɜɵɛɨɪ» 14.00, 21.30 Ɍ/ɋ «ȺȽȿɇɌɋɌȼɈ « 08.35, 11.00, 18.00 «Ʉɪɚɫɨɬɤɚ» 18.30 «ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ ɜɟɪɧɨɫɬɢ» 14.30, 20.00 Ʉɚɦɟɪɚ ɫɦɟɯɚ 09.00 «ɋ ɞɨɛɪɵɦ ɭɬɪɨɦ, ɥɸɛɢ19.00 «PRO-ɇɨɜɨɫɬɢ» 14.50, 22.00 Ɍ/ɋ «CSI: ɆȿɋɌɈ ɦɚɹ!» 19.05 «ȼɤɭɫ ɥɸɛɜɢ» ɉɊȿɋɌɍɉɅȿɇɂə» 10.00, 14.25, 19.00 «ȼɫɟ ɥɭɱɲɟɟ, 20.00 Ɇ/ɮ 15.50 ɏ/Ɏ «ɍɅɂɐɕ ɈȽɇə» ɞɥɹ ȼɚɫ» 20.25 «ɇɚ ɜɡɜɨɞɟ» 20.55 «Ȼɥɢɠɟ ɤ ɡɜɟɡɞɚɦ». ɉ. ɏɢɥ- 18.00, 23.30 ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɚɹ ɤɨɥɥɟɤ- 12.00 «ɇɚɲɢ ɞɟɬɢ» ɰɢɹ ɦɢɫɬɟɪɚ Ɋɢɩɥɢ 13.00 «ȼɚɲ ɞɨɤɬɨɪ» ɬɨɧ 20.30 «ɗɤɫɬɪɚ» 15.00, 23.00 Ɍ/ɋ «ɅɅɈȼɂɁɇȺ» 21.25 «Ɂɜɟɡɞɧɵɟ ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɤɢ» 22.55, 01.00 Ƚɨɥɵɟ ɢ ɫɦɟɲɧɵɟ 16.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɨɞɵ» 22.25 «ɉɨɥɧɵɣ ɮɷɲɧ» 01.30 ɂ ɫɦɟɯ, ɢ ɝɪɟɯ 20.00 «Ɂɟɪɤɚɥɨ ɠɢɡɧɢ» 22.55 «ȼɤɭɫ ɥɸɛɜɢ» 02.00 ɇɨɱɧɨɣ ɤɥɭɛ 21.00 «ȼɚɲ ɥɢɱɧɵɣ ɩɚɪɚɩɫɢɯɨɥɨɝ» 23.45 «PRO-ɇɨɜɨɫɬɢ» 04.00 Ɍ/ɋ «ȼɋɉɈɆɇɂɌɖ ȼɋȿ» 22.00 «ɋɟɤɫɭɚɥɶɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ» 23.55 «Ɍɜɨɣ ɜɵɛɨɪ» 02.00 «ɇɚɲɟ» 00.05 «Ʉɥɚɫɫɢɤɢ» 04.40 ȼ ɡɚɫɚɞɟ 08.00 «ɍɬɪɨ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɪɚɧɟ» 08.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ɋɟɣɱɚɫ» 08.50, 10.50, 02.50 ɋɟɣɱɚɫ ɨ ɫɩɨɪɬɟ 09.00 ɅɈɌ 11.40, 00.15 ɀɢɜɚɹ ɢɫɬɨɪɢ 12.40 ȺɃɇȺ 13.35 Ⱦ/ɮ «Ʌɶɜɵ ɢɡ ɬɟɦɧɨɬɵ» 14.45 Ⱦ/ɫ «ȼɟɥɥɢɧɝɬɨɧ - ɠɟɥɟɡɧɵɣ ɝɟɪɰɨɝ» 15.45 ȼɫɬɪɟɱɢ ɧɚ Ɇɨɯɨɜɨɣ 16.45 «Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» 17.45 «Ⱦɨɦ ɛɵɬɚ» 18.10 Ɍ/ɋ «ɎɅɂɉɉȿɊ» 18.55 Ɍ/ɋ «ɋɌȺɊɒȿɄɅȺɋɋɇɂɄɂ-2» 19.35 Ɍ/ɋ «ɆȿȾɂɍɆ» 21.00 Ɍ/ɋ «ɋȿɊȾɐɍ ɇȿ ɉɊɂɄȺɀȿɒɖ» 22.00 Ƚɨɜɨɪɢɬ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 23.00 «ɗɤɫɬɪɟɧɧɵɣ ɜɵɡɨɜ 112» 23.30 ɋɟɣɱɚɫ ɨ ɝɥɚɜɧɨɦ 01.10 ɏ/Ɏ «Ⱥ ɌȿɉȿɊɖ ɄɈȿ-ɑɌɈ ɋɈȼɋȿɆ ȾɊɍȽɈȿ» 03.05 ɏ/Ɏ «ɆȺɊɅɈɍ»

05.45 Ɍ/ɋ «ɅɘȻɈȼɖ ɂ ɌȺɃɇɕ ɋȺɇɋȿɌ-Ȼɂɑ» 06.30, 13.30, 19.00 «Ɍɚɤɫɢ» 06.55 «Ƚɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɧɨɜɨɫɬɢ» 07.00, 08.30 «ɍɬɪɨ. ɌɇɌ» 10.00, 18.00, 20.00 Ɍ/ɋ «ɋɑȺɋɌɅɂȼɕ ȼɆȿɋɌȿ» 11.00 Ɇ/ɫ «Ƚɭɛɤɚ Ȼɨɛ Ʉɜɚɞɪɚɬɧɵɟ ɲɬɚɧɵ» 11.30 Ɇ/ɫ «Ɋɚɤɟɬɧɚɹ ɦɨɳɶ» 12.00 Ɇ/ɫ «Ɉɯ ɭɠ ɷɬɢ ɞɟɬɤɢ!» 12.30 Ɇ/ɫ «ɇɚɫɬɨɹɳɢɟ ɦɨɧɫɬɪɵ» 13.00 Ɇ/ɫ «Ʉɪɭɬɵɟ ɛɨɛɪɵ» 14.00, 14.30 Ɍ/ɋ «ɋȺɒȺ + ɆȺɒȺ» 15.00, 21.00, 23.55, 04.25 Ⱦɨɦ-2 16.00 ɏ/Ɏ «ȾɈȻȿɃɋə ɍɋɉȿɏȺ» 19.30 «Ɇɨɫɤɜɚ. ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ» 22.00 ɏ/Ɏ «ȾɈȻȿɃɋə ɍɋɉȿɏȺ ɋɇɈȼȺ!» 00.20 «ɋɟɤɫ» ɫ Ⱥ. ɑɟɯɨɜɨɣ 00.55 ɇɚɲɢ ɩɟɫɧɢ 01.10 «ɇɟɨɛɴɹɫɧɢɦɨ, ɧɨ ɮɚɤɬ» 02.05 ɏ/Ɏ «ɀɂɁɇɖ ɂ ɋɆȿɊɌɖ ɉɂɌȿɊȺ ɋȿɅɅȿɊɋȺ»

08.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «ɋɨɛɵɬɢɹ» 10.50, 13.15, 02.25 «ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38» 11.00,16.45, 21.50 ɂɫɬɨɪɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 11.05 ɏ/Ɏ «ɋȼȿɌ ȼ ɄɈɇɐȿ ɌɈɇɇȿɅə» 13.00 «Ɋɟɩɨɪɬɟɪ» 13.45 «ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ» 14.20, 05.00 Ɍ/ɋ «ɈȾɇɈ ȾȿɅɈ ɇȺ ȾȼɈɂɏ» 15.30, 23.05 Ɍ/ɋ «ȾȿɅɈ ȻɕɅɈ ȼ ȽȺȼɊɂɅɈȼɄȿ» 16.50 Ⱦɟɧɶ ɚɢɫɬɚ 17.10 Ɇ/ɮ «Ʉɭɞɚ ɥɟɬɢɲɶ, ȼɢɬɚɪ?» 17.30, 00.00 Ɍ/ɋ «Ⱥ ɁɈɊɂ ɁȾȿɋɖ Ɍɂɏɂȿ» 18.30 ɇɨɜɨɟ «ȼɪɟɦɟɱɤɨ» 19.55 «Ɋɟɡɨɧɚɧɫ» 20.15 «21 ɤɚɛɢɧɟɬ» 20.50 Ɍ/ɋ «ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ɊɈɆȺɇɋ» 21.55 «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ». ȼɬɨɪɨɟ ɪɨɠɞɟɧɢɟ 01.00 «ɍɥɢɰɚ ɬɜɨɟɣ ɫɭɞɶɛɵ». Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɣ ɝɨɪɨɞ 01.55 «25 ɱɚɫ» 02.45 ɏ/Ɏ «ɄɊȺɋɈɌȺ ɉɈ-ȺɇȽɅɂɃɋɄɂ» 05.55 ɏ/Ɏ «ɌȺȿɀɇȺə ɉɈȼȿɋɌɖ» 07.30 Ɇ/ɮ «Ʌɟɛɟɞɢ ɇɟɩɪɹɞɜɵ»

08.00, 19.00, 21.00, 22.30 «ȼɊȿɆə ɇɈȼɈɋɌȿɃ» 08.40 «Ʌɢɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ» 09.00, 15.15, 18.20, 00.30 Ɍɟɥɟɦɚɝɚɡɢɧ 09.30 «ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ» 10.00, 19.30 ɏ/Ɏ «ȻɅȺȽɈɋɅɈȼɂɌȿ ɀȿɇɓɂɇɍ» 3 ɋ. 11.00,15.00, 00.00 ɇɈȼɈɋɌɂ 11.15 ɏ/Ɏ «ɈɌɄɊɕɌȺə ɄɇɂȽȺ» 6 ɋ. 12.30, 23.15 «ɏɢɬɪɵɣ ɦɭɠ» 13.35 ɏ/Ɏ «ɄɅɘɑɂ ɈɌ ɇȿȻȺ» 15.45 ɆɍɅɖɌɎɂɅɖɆɕ 16.00 ɏ/Ɏ «ɑȿɊɇȺə ɄɍɊɂɐȺ, ɂɅɂ ɉɈȾɁȿɆɇɕȿ ɀɂɌȿɅɂ» 17.20 «Ȼɨɪɶɛɚ ɡɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɟ» 18.30 «ȼɊȿɆȿɑɄɈ» 20.30 «Ʉɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɣ ɜɨɩɪɨɫ» 21.40 «ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɪɟɩɨɪɬɚɠ.» 22.00 «ɂɋɄɊɕ ɄȺɆɂɇȺ» 00.45 ɏ/Ɏ «ɈɌɄɊɕɌȺə ɄɇɂȽȺ» 7 ɋ. 02.15 ɏ/Ɏ «ɋɅȺȾɄȺə ɀȿɇɓɂɇȺ» 04.00 ɏ/Ɏ «ȼɋȿ ɈɋɌȺȿɌɋə ɅɘȾəɆ» 05.45 ɏ/Ɏ «ə ȼȺɋ ɅɘȻɂɅ» 07.20 «Ⱦɪɭɡɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɥɢ «Ɂɜɟɪɫɤɢɣ» ɬɚɥɚɧɬ»

09.30 Ɍ/ɋ «ɋɌɊȺɋɌɂ ɉɈ-ɂɌȺɅɖəɇɋɄɂ» 11.10, 14.10, 17.10, 21.00, 00.45 ȺɃɇȺ 18.50 Ɍ/ɋ «ɋɌɊȺɋɌɂ ɉɈ-ɂɌȺɅɖəɇɋɄɂ»

08.00, 10.00, 18.00, 00.00 ɇɨɜɨɫɬɢ 10.45 Ɍ/ɋ «ɒɂɇȺ - ɄɈɊɈɅȿȼȺ 14.00, 16.00 ɧɨɜɨɫɬɢ ȾɀɍɇȽɅȿɃ» 14.30 «ɀɢɜɨɬɧɵɟ» 20.00 Ɍ/ɋ «ɒɂɇȺ - ɄɈɊɈɅȿȼȺ 15.30 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ Ⱦɠɟɤɢ ȾɀɍɇȽɅȿɃ» ɑɚɧɚ» 20.45 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ -Ȼɟɥɶ16.10 «Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ ȼȼɋ. «ɇɨɪɦɚɧɵ» ɝɢɹ

06.00 Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɤɚɧɚɥ 06.30 Ɇ/ɫ «Ɇɨɝɭɱɢɟ ɪɟɣɧɞɠɟɪɵ. Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɬɪɭɥɶ «Ⱦɟɥɶɬɚ» 06.50 Ɍ/ɋ «ȻɊȺɌɖə ɉɈ-ɊȺɁɇɈɆɍ» 07.15 Ɍ/ɋ «ȾɊɍɁɖə» 07.35, 17.00 «Ɋɚɞɢ ɫɦɟɯɚ» 08.00, 14.00, 21.00 Ɍ/ɋ «ɋɈɅȾȺɌɕ-13» 09.00, 23.00 «ȼɟɱɟɪ» ɫ Ɍ. Ʉɟɨɫɚɹɧɨɦ 09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24» 10.00, 18.00 «Ɂɜɚɧɵɣ ɭɠɢɧ» 11.00 «ɑɚɫ ɫɭɞɚ» 12.00 Ⱦ/ɮ «ɉɪɚɜɞɚ ɨɛ ɇɅɈ» 13.00, 20.00 Ɍ/ɋ «ȻɈȿɐ» 15.00 ɏ/Ɏ «ɍȾȺȼɄȺ» 17.30 «Ȼɚɛɢɣ ɛɭɧɬ» 19.00 «ɇɚɪɭɲɢɬɟɥɢ ɩɨɪɹɞɤɚ» 22.00 «Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ» 00.15 ɏ/Ɏ «ɄɅȺɇ ȼȺɆɉɂɊɈȼ» 02.10 Ɍ/ɋ «ɏɈɅɈɋɌəɄɂ» 02.55 Ɍ/ɋ «ɉɊȺȼɈ ɇȺ ɅɘȻɈȼɖ» 03.40 Ɍ/ɋ «ɊȿȾȺɄɐɂə» 04.05 «Zaɞɨɜ in reɚɥɢɬɢ»

06.00 Ɍ/ɋ «ɒɄɈɅȺ «ɑȿɊɇȺə ȾɕɊȺ» 06.45 Ɇ/ɮ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɛɥɭɞɧɨɝɨ ɩɨɩɭɝɚɹ» 06.55, 14.00 Ɇ/ɫ «ɋɦɟɲɚɪɢɤɢ» 07.00, 17.00, 01.00 Ɍ/ɋ «ɆɈə ɉɊȿɄɊȺɋɇȺə ɇəɇə» 07.30, 19.00, 00.30 Ɍ/ɋ «ɉȺɉɂɇɕ ȾɈɑɄɂ» 08.00, 20.00 Ɍ/ɋ «ɄȺȾȿɌɋɌȼɈ» 09.00, 19.30, 00.00 «ɂɫɬɨɪɢɢ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» 09.30, 18.00 Ɍ/ɋ «ɒɄɈɅȺ N1» 10.30, 21.00 Ɍ/ɋ «ɌɊɂȾɐȺɌɂɅȿɌɇɂȿ» 11.30 Ɍ/ɋ «ȻȿɁɆɈɅȼɇɕɃ ɋȼɂȾȿɌȿɅɖ» 12.30 «Ɋɟɩɬɢɥɢɢ. Ɂɦɟɢ. Ɉɩɚɫɧɵɟ ɫɨɫɟɞɢ» 13.30 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɡɚ ɩɪɢɜɢɞɟɧɢɹɦɢ» 14.05 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ Ƚɟɤɥɶɛɟɪɪɢ Ɏɢɧɧɚ» 14.30 Ɇ/ɫ «ɒɚɦɚɧ ɤɢɧɝ» 15.00 Ɇ/ɫ «Ʌɟɝɟɧɞɚ ɨ Ɍɚɪɡɚɧɟ» 15.30 Ɇ/ɫ «ɑɚɪɨɞɟɣɤɢ» 16.00 Ɍ/ɋ «ɌȺɂɇɋɌȼȿɇɇɕɃ ɉɈɊɌȺɅ» 16.30 «Ƚɚɥɢɥɟɨ» 22.00 ɏ/Ɏ «ȾȿȼəɌɖ əɊȾɈȼ-2» 01.30 Ɍ/ɋ «ɓɂɌ» 02.15 Ɍ/ɋ «ɉȺɋȺȾȿɇȺ» 03.40 Ɍ/ɋ «Ɇɂɋɋɂə əɋɇɈȼɂȾȿɇɂə» 04.20 Ɍ/ɋ «ɋȿɄɊȿɌɇɕȿ ȺȽȿɇɌɕ» 04.45 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɋɌɋ

06.00 ɏ/Ɏ «ɆȺɅȿɇɖɄȺə ɊɕȻɄȺ» ɏ/Ɏ «ɄɈɅɖɐɈ ȾɊȺɄɈɇȺ» ɏ/Ɏ «ɇɂȽȾȿ ȼ ȺɎɊɂɄȿ» ɏ/Ɏ «ɆȺɅɖɑɂɒɄɂ» Ⱦ/ɮ «Ȼɨɭɥɢɧɝ ɞɥɹ Ʉɨɥɭɦɛɢɧɵ» 16.00 ȺɃɇȺ 18.00 ɏ/Ɏ «ɄɊɈȼȺȼɈȿ ȼɈɋɄɊȿɋȿɇɖȿ» 20.00 ɏ/Ɏ «ɈɄɇɈ ȼɈ ȾȼɈɊ» 22.00 ɏ/Ɏ «Ⱦȿɇȿɀɇɕȿ ɄɈɊɈɅɂ» 00.00 ɗɪɨɬɢɤɚ «ɉɊȿɋɕɓȿɇɂȿ» 01.15 ɗɪɨɬɢɤɚ «ɆɈɃ ɁɅɈȻɇɕɃ ȻɅɂɁɇȿɐ» 02.25 ɗɪɨɬɢɤɚ «ɄɈɇȿɑɇȺə ɂȽɊȺ» 04.00 ɏ/Ɏ «ɉɊɈɄɅəɌɕɃ ȽȺɁɈɇ»

09.00 ɏ/Ɏ «ɍɆɂɊȺɌɖ ɇȿ ɋɌɊȺɒɇɈ» 11.00 ɏ/Ɏ «ɎɊȺɇɐɍɁɋɄɂɃ ȼȺɅɖɋ» 13.00 ɏ/Ɏ «ɄȺɄȺə ɑɍȾɇȺə ɂȽɊȺ» 15.00 ɏ/Ɏ «ȺɋɌȿɇɂɑȿɋɄɂɃ ɋɂɇȾɊɈɆ» 17.30 ɏ/Ɏ «ȾɂɄȺə ɅɘȻɈȼɖ» 19.30 ɏ/Ɏ «ȺȽȿɇɌɕ ɄȽȻ ɌɈɀȿ ȼɅɘȻɅəɘɌɋə» 21.00 ɏ/Ɏ «ɋɉȺɊɌȺɄ ɂ ɄȺɅȺɒɇɂɄɈȼ» 23.00 ɏ/Ɏ «ɈɃ ɆɈɊɈɁ, ɆɈɊɈɁ!» 01.00 ɏ/Ɏ «ɇȿȻɈ ȼ ȺɅɆȺɁȺɏ» 03.00 ɏ/Ɏ «ɂɁȽɇȺɇɇɂɄ» 05.00 ɏ/Ɏ «ɂȽɊɕ ɆɈɌɕɅɖɄɈȼ» 07.00 ɏ/Ɏ «ɋɆȿɋɂɌȿɅɖ»

06.00 «ɉɨɛɟɞɨɧɨɫɧɵɣ ɝɨɥɨɫ» 06.30, 08.30 Ɇ/ɮ 07.15, 13.00 Ɇ/ɫ «Ɍɚɪɚɤɚɧ-ɪɨɛɨɬ» 07.45, 13.30 Ɇ/ɫ «Ɏɟɪɦɚ ɱɭɞɢɳɚ» 08.15 Ɇ/ɫ «Ȼɟɲɟɧɵɣ ɞɠɟɤ - ɩɢɪɚɬ» 09.00, 17.30 «ɍɉ-ɉɋ!» 10.00, 16.30 Ɍ/ɋ «ɁȼȿɁȾɇɕȿ ȼɊȺɌȺ» 11.00 ɏ/Ɏ «ɈȾɇɈ ȻȿɁɍɆɇɈȿ ɅȿɌɈ» 14.00 ɏ/Ɏ «ɋɆɈɌɊəɓɂɃ ȼɇɂɁ» 16.00 Ɇ/ɫ «Ɇɭɪɚɲɤɢ» 18.30 «ɍɫɩɟɬɶ ɡɚ 23 ɦɢɧɭɬɵ» 19.00 ɏ/Ɏ «ɋɆȿɋɂɌȿɅɖ» 21.00 ɏ/Ɏ «əɆȺɄȺɋɂ-2: ȾȿɌɂ ȼȿɌɊȺ» 23.00, 01.30 Ɍ/ɋ «ȻȺɃɄɂ ɂɁ ɋɄɅȿɉȺ» 23.30 ɏ/Ɏ «ɄȺȻȺɇ-ɋȿɄȺɑ» 02.00 «Ʉɭɥɶɬ ɧɚɥɢɱɧɨɫɬɢ» 05.00 «Rɟɥɚɤs»

06.30 «ȿɜɪɨɧɶɸɫ» 10.00, 19.45, 23.45 ɇɨɜɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 10.20 «ȼ ɝɥɚɜɧɨɣ ɪɨɥɢ» 10.55 ɏ/Ɏ «ɄɊɈɌɄȺə» 12.10 «Ɍɟɚɬɪ Ⱥ. Ɏɢɥɢɩɩɟɧɤɨ» 12.50 «Ⱥɩɨɤɪɢɮ» 13.35 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɤɚɦɟɪɚ» 14.15 ɏ/Ɏ «ȾȼȺ ȻȿɊȿȽȺ» 15.30 «ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɥɨɜ» 15.35 ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟ ɞɟɥɨ 16.20 ɀɢɜɨɟ ɞɟɪɟɜɨ ɪɟɦɟɫɟɥ 16.30 Ɇ/ɫ «Ƚɨɫɩɢɬɚɥɶ ɏɢɥɥɬɨɩ» 17.00 ɑɭɞɟɫɚ ɩɨɝɨɞɵ 17.05 Ɍ/ɋ «ɇɈȼɕȿ ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂə Ʌȿɋɋɂ» 17.25 Ⱦ/ɮ «Ɏɪɢɬɶɨɮ ɇɚɧɫɟɧ» 17.35 Ⱦ/ɫ «Ⱦɧɟɜɧɢɤ ɛɨɥɶɲɨɣ ɤɨɲɤɢ» 18.05 «ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ: ɜɪɟɦɹ ɢ ɦɟɫɬɨ» 18.30 Ⱦɢɪɢɠɢɪɭɟɬ Ƚ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɢɣ 19.15 «ɇɨɱɧɨɣ ɩɨɥɟɬ» 20.10, 02.10 Ⱦ/ɫ «Ɇɟɬɪɨɩɨɥɢɢ». «Ʉɚɪɮɚɝɟɧ. Ƚɨɪɨɞ ɦɨɪɹɤɨɜ» 21.05 «ȼɥɚɫɬɶ ɮɚɤɬɚ» 21.45 «Ƚɜɚɪɞɟɣɫɤɢɣ ɤɨɪɩɭɫ» 22.15 Ⱦ/ɮ «Ɂɜɟɡɞɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ» 22.55 Ⱦ/ɮ «Ɇɢɪɨɜɵɟ ɫɨɤɪɨɜɢɳɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ». «Ⱦɭɛɪɨɜɧɢɤ. Ʉɪɟɩɨɫɬɶ, ɨɬɤɪɵɬɚɹ ɞɥɹ ɦɢɪɚ» 23.15 Ⱦ/ɫ «ɂɦɩɟɪɢɹ Ʉɨɪɨɥɟɜɚ» 00.05 ɏ/Ɏ «ɁȺɉɊȿɌɇɕȿ ɂȽɊɕ» 01.35 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɞ ɤɚɩɟɥɥɵ Ɇɟɞɢɱɢ»

08.00 10.00 12.20 14.00

12.00, 20.00, 04.00 ɏ/Ɏ «ɉɊȺȼɈɋɍȾɂȿ-ɗɌɈ Ɇɕ» 13.35, 21.35, 05.35 ɏ/Ɏ «CɅɈȼȺ ɂ ɆɍɁɕɄȺ» 14.30, 22.30, 06.30 ɏ/Ɏ «ɍɆɇɂɄ» 16.25, 00.25, 08.25 ɏ/Ɏ «ɂɊɅȺɇȾɋɄɂɃ ɄȼȺɊɌȺɅ» 18.20, 02.20, 10.20 ɏ/Ɏ «ɇȺɒȺ ȻȿɁɍɆɇȺə ɀɂɁɇɖ»


6 ǾDzǺǿȌǮǽȌ 2007 ǰ.

Ǿǿǽ. 13

ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

13 ñåíòÿáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ

05.00 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ, Ɋɨɫɫɢɹ!» 07.45 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 08.00 Ɍ/ɋ «ȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ ɌɍɊȿɐɄɈȽɈ» 09.45 «Ⱦɟɠɭɪɧɚɹ ɱɚɫɬɶ» 10.00 ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɍɪɚɡɚ-Ȼɚɣɪɚɦ 05.00 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» 11.00 ȼɟɫɬɢ 09.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 11.30 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 09.05 «Ɇɚɥɚɯɨɜ + « 11.50 «ɋɭɞ ɢɞɟɬ» 10.30 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» 11.20 «Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ» 12.50 Ɇ/ɫ «Ȼɷɬɦɟɧ» 13.15 Ɇ/ɫ «Ɋɷɞɜɨɥɥ» 12.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 12.20 Ɍ/ɋ «ȺȽȿɇɌ ɇȺɐɂɈɇȺɅɖ- 13.40 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 14.00 ȼɟɫɬɢ ɇɈɃ ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ» 14.10 Ɍ/ɋ «ɋȼɈə ɄɈɆȺɇȾȺ» 13.20 «Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵ» 14.40 «ɋɬɭɩɟɧɢ» 14.00 Ⱦɪɭɝɢɟ «ɇɨɜɨɫɬɢ» 15.40 Ɍ/ɋ «ɆȺɑȿɏȺ» 14.30 «Ɏɚɛɪɢɤɚ ɡɜɟɡɞ» 16.30 «Ʉɭɥɚɝɢɧ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɵ» 15.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 15.20 «Ȼɟɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ» 17.00 ȼɟɫɬɢ 16.20 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ» 17.20 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 17.00 «Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɭɞɶɹ» 17.40 Ɍ/ɋ «ȺɇȽȿɅ-ɏɊȺɇɂɌȿɅɖ» 18.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 18.40 Ɍ/ɋ «ȾȿɊɀɂ Ɇȿɇə 18.20 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» ɄɊȿɉɑȿ» 19.10 Ɍ/ɋ «ɋɅȿȾ» 19.40 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 20.00 Ɍ/ɋ «ɌȺɌɖəɇɂɇ Ⱦȿɇɖ» 20.00 ȼɟɫɬɢ 21.00 «ȼɪɟɦɹ» 20.45 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ, ɦɚɥɵ21.30 Ɍ/ɋ «ɊɍɋɋɄɂɃ ɉȿɊȿȼɈȾ» ɲɢ!» 22.30 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɡɚɤɨɧ» 20.55 Ɍ/ɋ «ȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ 23.40 «ɇɨɜɨɫɬɢ» ɌɍɊȿɐɄɈȽɈ» 00.00 «ɋɭɞɢɬɟ ɫɚɦɢ» 22.50 «Ȼɨɦɛɚ ɞɥɹ ɩɟɜɰɚ. ȼɥɚ00.50 «Ɏɚɛɪɢɤɚ ɡɜɟɡɞ» ɞɢɦɢɪ Ɇɢɝɭɥɹ» 01.20 «Ⱦɨɛɪɨɣ ɧɨɱɢ» 23.50 «ȼȿɋɌɂ+» 02.20 ɏ/Ɏ «ɋɉȺɊɌȺɄ» 00.10 ɏ/Ɏ «ȻȺɇȾɕ ɇɖɘ-ɃɈɊɄȺ» 03.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 03.20 Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɚɬɪɭɥɶ 03.05 ɏ/Ɏ «ɋɉȺɊɌȺɄ» 03.30 Ɍ/ɋ «ɁȺɄɈɇ ɂ ɉɈɊəȾɈɄ» 04.10 Ⱦ/ɮ «Ɏɢɡɢɨɝɧɨɦɢɤɚ» 04.15 «EuroNews»

06.00 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɡɚɜɬɪɚɤ 09.15, 15.00, 23.00 News ɛɥɨɤ Daily 09.30, 19.30 ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ ɬɚɥɚɧɬɨɦ 10.00, 15.30 Ƚɥɚɦɭɪɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ 10.30, 19.00 «Ⱦɟɜɱɨɧɤɢ R’N’B’» 11.00 Ɍ/ɋ «ɄɅɍȻ» 12.00 ɉɪɨɫɬɚɹ ɠɢɡɧɶ ɉɷɪɢɫ ɏɢɥɬɨɧ 12.30, 23.45 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚɜɫɟɝɞɚ 14.30 Ɇ/ɫ «ɗɥɶ-ɏɚɡɚɪɞ: ɫɬɪɚɧɧɢɤɢ» 15.15, 18.30 Ɍ/ɋ «ɆȿɑɌɕ ȺɅɂɋɕ» 16.00 Ʉɢɧɨɱɚɪɬ 16.30 ɏɨɱɭ ɜɫɟ ɫɧɹɬɶ! 17.00 «Ⱦɚɜɚɣ ɧɚ ɫɩɨɪ» 17.30 ȼɫɟ ɨ Avril Lavigne 18.00 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɡɥɨɛɭ ɞɧɹ 18.45 ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ! 20.00 ɉɨɰɟɥɭɣ ɧɚɜɵɥɟɬ 21.00 Ɉɛɧɚɠɟɧɧɵɣ ɲɨɭ-ɛɢɡ 21.30 Ɂɜɟɡɞɧɵɣ ɫɬɢɥɶ: Halle Berry 22.00 Ɍ/ɋ «ɄɅɂɇɂɄȺ!» 22.30 ɀɚɪɤɨɟ ɥɟɬɨ. Ⱥɧɢɦɟ 23.15 ɋɟɤɫ, ɥɨɠɶ, ɜɢɞɟɨ 01.00 «Ʌɨɜɢ ɭɞɚɱɭ» 02.00 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɧɨɱɶ

06.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ ɭɬɪɨɦ» 09.00 «ɇɚɲɟ ɜɫɟ!» 10.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 10.20 «Ɉɫɨɛɨ ɨɩɚɫɟɧ!» 10.55 Ɍ/ɋ «ɌȺɄɋɂɋɌɄȺ-2» 13.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 13.30 Ɍ/ɋ «ȻȿɒȿɇȺə» 14.30 Ɍ/ɋ «ɗɊȺ ɋɌɊȿɅɖɐȺ» 15.30 «ɑɉ» 16.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 16.30 Ɍ/ɋ «ȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ ɆɍɏɌȺɊȺ-2» 18.30 «ɑɉ» 19.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 19.40 Ɍ/ɋ «ȻȿɒȿɇȺə» 20.40 Ɍ/ɋ «ɗɊȺ ɋɌɊȿɅɖɐȺ» 21.45 Ɍ/ɋ «ɈɉȿɊȺ. ɏɊɈɇɂɄɂ ɍȻɈɃɇɈȽɈ ɈɌȾȿɅȺ» 22.45 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 23.10 Ɍ/ɋ «ȻȺɅɖɁȺɄɈȼɋɄɂɃ ȼɈɁɊȺɋɌ, ɂɅɂ ȼɋȿ ɆɍɀɂɄɂ ɋȼɈ...» 00.15 «Ʉɚɛɚɪɟ ɫɬɨ ɡɜɟɡɞ» 01.20 «ɇɚɲ ɮɭɬɛɨɥ» 02.30 ɏ/Ɏ «əȾɈȼɂɌɕɃ ɉɅɘɓ-2» 04.15 «Ʉɪɢɦɢɧɚɥɶɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ» 04.45 Ɍ/ɋ «ȺɗɊɈɉɈɊɌ» 05.35 Ɇ/ɫ «Ⱥɥɶɮ II»

06.45 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɇɭɠɱɢɧɵ 08.45, 11.00, 14.45, 19.20, 00.05, 03.15 ȼɟɫɬɢ-ɫɩɨɪɬ 09.00 «Ɂɚɪɹɞɤɚ ɫ ɱɟɦɩɢɨɧɨɦ» 09.10 Ɇ/ɫ «Ȼɷɬɦɟɧ» 09.35 Ɇ/ɫ «Ɋɷɞɜɨɥɥ» 10.00 «Ɇɚɫɬɟɪ ɫɩɨɪɬɚ» 10.15 Ɍ/ɋ «ɋȼɈə ɄɈɆȺɇȾȺ» 10.45 «Ɇɢɪ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ» 11.15 «ɋɤɨɪɨɫɬɧɨɣ ɭɱɚɫɬɨɤ» 11.45 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɇɭɠɱɢɧɵ 13.25 Ɇɚɭɧɬɢɧɛɚɣɤ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ 14.55 Ɋɟɝɛɢ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ. ɂɬɚɥɢɹ Ɋɭɦɵɧɢɹ 16.55 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɇɭɠɱɢɧɵ 18.45 «Ɍɨɱɤɚ ɨɬɪɵɜɚ» 19.35 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ2008. Ɉɬɛɨɪɨɱɧɵɣ ɬɭɪɧɢɪ. Ⱥɧɝɥɢɹ - Ɋɨɫɫɢɹ 21.40 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɇɭɠɱɢɧɵ 00.20 «ɋɛɨɪɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɢ». ɂ. ɋɟɦɲɨɜ 00.55 «Ɍɨɱɤɚ ɨɬɪɵɜɚ» 01.25 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɇɭɠɱɢɧɵ. 1/4 ɮɢɧɚɥɚ 03.20 Ɋɟɝɛɢ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ. ɂɬɚɥɢɹ 06.00 ɍɞɚɱɧɨɟ ɭɬɪɨ Ɋɭɦɵɧɢɹ 06.50, 04.55 «Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ȾɌȼ» 05.20 Ⱥɤɜɚɛɚɣɤ 06.55, 11.40 Ɇ/ɮ 06.10 «ɋɛɨɪɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɢ». ɂ. ɋɟɦ08.00, 18.55 «ɋɚɦɨɟ ɫɦɟɲɧɨɟ ɜɢɲɨɜ ɞɟɨ» 05.00, 08.10, 12.40, 16.30, 01.10, 08.25, 00.30 «Ʉɚɪɞɚɧɧɵɣ ɜɚɥ» 03.00 «ɆɍɁɌȼ. ɏɢɬ» 08.55, 17.50 ɇɟɫɥɭɱɚɣɧɚɹ ɦɭɡɵɤɚ 07.00 «Ɍɜɨɣ ɜɵɛɨɪ» 09.30, 04.35 Ⱦ/ɫ «Ʉɚɤ ɭɯɨɞɢɥɢ ɤɭ08.00 «PRO-ɇɨɜɨɫɬɢ» ɦɢɪɵ. ȿ. Ɇɢɥɚɟɜ» 10.00 «ɇɚɲɟ» 09.55 ɏ/Ɏ «ɉɈȿɁȾ ȼɇȿ ɊȺɋɉɂ- 07.00, 23.45 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɤɚɧɚɥɟ 11.00 «Ȼɥɢɠɟ ɤ ɡɜɟɡɞɚɦ» 07.30, 17.00 «ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ» ɋȺɇɂə» 12.00 «ɉɨɥɧɵɣ ɮɷɲɧ» 08.35, 11.00, 18.00 «Ʉɪɚɫɨɬɤɚ» 12.25, 19.30 «Ʉɚɥɚɦɛɭɪ» 13.55 «Ɍɜɨɣ ɜɵɛɨɪ» 09.00 «ɋ ɞɨɛɪɵɦ ɭɬɪɨɦ, ɥɸɛɢ12.55 Ɍ/ɋ «ɄɈɆȺɇȾȺ «Ⱥ» 15.00 Ɂɜɟɡɞɵ ɡɚɠɢɝɚɸɬ ɦɚɹ!» 14.00, 21.30 Ɍ/ɋ «ȺȽȿɇɌɋɌȼɈ « 16.00 «ɇɚ ɜɡɜɨɞɟ» 10.00, 19.00 «ȼɫɟ ɥɭɱɲɟɟ, ɞɥɹ 14.30, 20.00 Ʉɚɦɟɪɚ ɫɦɟɯɚ 18.30 «Ȼɥɢɠɟ ɤ ɡɜɟɡɞɚɦ». Ɇɚɤɫɢɦ 14.50, 22.00 Ɍ/ɋ «CSI: ɆȿɋɌɈ ȼɚɫ» 19.00 «PRO-ɇɨɜɨɫɬɢ» 12.00 «ɇɚɲɢ ɞɟɬɢ» ɉɊȿɋɌɍɉɅȿɇɂə» 19.05 «ȼɤɭɫ ɥɸɛɜɢ» 13.00 «ȼɚɲ ɞɨɤɬɨɪ» 15.50 ɏ/Ɏ «ɁȿɆɅȿɌɊəɋȿɇɂȿ» 20.00 Ɇ/ɮ 18.00, 23.30 ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɚɹ ɤɨɥɥɟɤ- 14.00 «ɉɨɦɨɝɢ ɫɟɛɟ ɫɚɦ» 15.00, 23.00 Ɍ/ɋ «ɅɅɈȼɂɁɇȺ» 20.25 «ɇɚ ɜɡɜɨɞɟ» ɰɢɹ ɦɢɫɬɟɪɚ Ɋɢɩɥɢ 16.00 «ɂɦɟɸ ɩɪɚɜɨ» 20.55 Ɂɜɟɡɞɵ ɡɚɠɢɝɚɸɬ 20.30 «ɗɤɫɬɪɚ» 20.00 «Ɂɟɪɤɚɥɨ ɠɢɡɧɢ» 21.55 «Pro-ɤɢɧɨ» ɫ Ⱥ. ɑɚɞɨɜɵɦ 22.55, 01.00 Ƚɨɥɵɟ ɢ ɫɦɟɲɧɵɟ 21.00 «ȼɚɲ ɥɢɱɧɵɣ ɩɚɪɚɩɫɢɯɨɥɨɝ» 22.25 «ɉɨɥɧɵɣ ɮɷɲɧ» 01.30 ɂ ɫɦɟɯ, ɢ ɝɪɟɯ 22.00 «ɋɟɤɫɭɚɥɶɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ» 22.55 Ɂɜɟɡɞɵ ɡɚɠɢɝɚɸɬ 02.00 ɇɨɱɧɨɣ ɤɥɭɛ 00.05 «Ʉɥɚɫɫɢɤɢ» 04.00 Ɍ/ɋ «ȼɋɉɈɆɇɂɌɖ ȼɋȿ» 23.55 «PRO-ɇɨɜɨɫɬɢ» 08.00 «ɍɬɪɨ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɪɚɧɟ» 08.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ɋɟɣɱɚɫ» 08.50, 10.50, 02.55 ɋɟɣɱɚɫ ɨ ɫɩɨɪɬɟ 09.00 ɅɈɌ 11.40 ɀɢɜɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ 12.40 ȺɃɇȺ 13.35 Ⱦ/ɮ «Ɉɯɨɬɚ ɧɚ ɬɨɪɧɚɞɨ» 14.45 Ⱦ/ɮ «ɑɚɫɬɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɋɷɦɸɷɥɹ ɉɷɩɢɫɚ» 15.45 «ɀɢɡɧɶ ɤɚɤ ɠɢɡɧɶ» 16.45 «Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» 17.45 «Ⱦɨɦ ɛɵɬɚ» 18.10 Ɍ/ɋ «ɎɅɂɉɉȿɊ» 18.55 Ɍ/ɋ «ɋɌȺɊɒȿɄɅȺɋɋɇɂɄɂ-2» 19.35 Ɍ/ɋ «ɆȿȾɂɍɆ» 21.00 Ɍ/ɋ «ɋȿɊȾɐɍ ɇȿ ɉɊɂɄȺɀȿɒɖ» 22.00 Ƚɨɜɨɪɢɬ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 23.00 «ɗɤɫɬɪɟɧɧɵɣ ɜɵɡɨɜ 112» 23.30 ɋɟɣɱɚɫ ɨ ɝɥɚɜɧɨɦ 01.10 ɏ/Ɏ «ɋɆȿɊɌȿɅɖɇɕȿ ɉɈɉɍɌɑɂɄɂ» 03.10 ɏ/Ɏ «ɎɂɊɆȺ» 04.35 «Ƚɨɥɢɫɫɢɦɨ»

08.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «ɋɨɛɵɬɢɹ» 10.50, 13.15, 02.25 «ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38» 11.00 ɏ/Ɏ «ȼɋɌɍɉɅȿɇɂȿ» 12.55 «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ». ɋɜɚɞɶɛɚ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ 13.45 «ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ» 14.20, 04.55 Ɍ/ɋ «ɈȾɇɈ ȾȿɅɈ ɇȺ ȾȼɈɂɏ» 15.30, 23.05 Ɍ/ɋ «ȾȿɅɈ ȻɕɅɈ ȼ ȽȺȼɊɂɅɈȼɄȿ» 16.45, 21.50 ɂɫɬɨɪɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 16.50 «Ɇɚɪɲ-ɛɪɨɫɨɤ» 17.30, 00.00 Ɍ/ɋ «Ⱥ ɁɈɊɂ ɁȾȿɋɖ Ɍɂɏɂȿ» 18.30 ɇɨɜɨɟ «ȼɪɟɦɟɱɤɨ» 19.55 «Ⱦɟɥɨɜɚɹ Ɇɨɫɤɜɚ» 20.00 Ɍȼ ɌɊɈɂɐɄ 20.50 Ɍ/ɋ «ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ɊɈɆȺɇɋ» 21.55 «Ɋɚɫɤɨɥɶɧɢɤɨɜ». ɂɡ ɰɢɤɥɚ «Ⱦɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɢɧɵ» 01.00 «ɇɢɱɟɝɨ ɥɢɱɧɨɝɨ». Ɂɚɤɨɧ Ȼɨɠɢɣ ɢɥɢ ɢɫɬɨɪɢɹ ɪɟɥɢɝɢɢ? 01.55 «25 ɱɚɫ» 02.45 ɏ/Ɏ «ɄȺɅɅȺɋ ɇȺȼɋȿȽȾȺ» 05.55 ɏ/Ɏ «ɋȼȿɌ ȼ ɄɈɇɐȿ ɌɈɇɇȿɅə» 07.30 Ɇ/ɮ «Ɋɭɫɚɥɨɱɤɚ»

08.00 «ɇɈȼɈɋɌɂ» 08.40 «ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɪɟɩɨɪɬɚɠ.» 09.00, 15.15, 18.20, 00.30 Ɍɟɥɟɦɚɝɚɡɢɧ 09.30 «ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ» 10.00, 19.30 ɏ/Ɏ «ȻɅȺȽɈɋɅɈȼɂɌȿ ɀȿɇɓɂɇɍ» 4 ɋ. 11.00,15.00, 00.00 ɇɈȼɈɋɌɂ 11.15 ɏ/Ɏ «ɈɌɄɊɕɌȺə ɄɇɂȽȺ» 7 ɋ. 12.45, 23.15 «Ɍɪɢ ɂɜɚɧɚ» 13.30 ɏ/Ɏ «ɇȿ ɁȺȻɍȾɖ... ɋɌȺɇɐɂə ɅɍȽɈȼȺə» 15.30 «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ» 16.00 ɏ/Ɏ «ɀȾɂɌȿ Ɇȿɇə, ɈɋɌɊɈȼȺ» 17.20, 07.00 «Ȼɨɪɶɛɚ ɡɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɟ» 18.30 «ȼɊȿɆȿɑɄɈ» 19.00, 21.00, 22.30 «ȼɊȿɆə ɇɈȼɈɋɌȿɃ» 20.30 Ⱦ/ɫ «Ʉɪɵɥɶɹ Ɉɬɱɢɡɧɵ» 21.40 «ȺȼɌɈȾɊȺɃȼ» 22.05 «ɏɚɪɥɨɜɚ, 10» 22.10 «Ⱦɟɧɶɝɢ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚ». « 00.45 ɏ/Ɏ «ɈɌɄɊɕɌȺə ɄɇɂȽȺ» 8 ɋ. 02.00 ɏ/Ɏ «ȼɋȿ ɈɋɌȺȿɌɋə ɅɘȾəɆ» 03.45 ɏ/Ɏ «ɋɅȺȾɄȺə ɀȿɇɓɂɇȺ» 05.25 ɏ/Ɏ «ə ȼȺɋ ɅɘȻɂɅ»

05.45 Ɍ/ɋ «ɅɘȻɈȼɖ ɂ ɌȺɃɇɕ ɋȺɇɋȿɌ-Ȼɂɑ» 06.30, 13.30, 19.00 «Ɍɚɤɫɢ» 06.55 «Ƚɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɧɨɜɨɫɬɢ» 07.00, 08.30 «ɍɬɪɨ. ɌɇɌ» 10.00, 18.00, 20.00 Ɍ/ɋ «ɋɑȺɋɌɅɂȼɕ ȼɆȿɋɌȿ» 11.00 Ɇ/ɫ «Ƚɭɛɤɚ Ȼɨɛ Ʉɜɚɞɪɚɬɧɵɟ ɲɬɚɧɵ» 11.30 Ɇ/ɫ «Ɋɚɤɟɬɧɚɹ ɦɨɳɶ» 12.00 Ɇ/ɫ «Ɉɯ ɭɠ ɷɬɢ ɞɟɬɤɢ!» 12.30 Ɇ/ɫ «ɇɚɫɬɨɹɳɢɟ ɦɨɧɫɬɪɵ» 13.00 Ɇ/ɫ «Ʉɪɭɬɵɟ ɛɨɛɪɵ» 14.00, 14.30 Ɍ/ɋ «ɋȺɒȺ + ɆȺɒȺ» 15.00, 21.00, 00.00, 03.45 Ⱦɨɦ-2 16.00 ɏ/Ɏ «ȾɈȻȿɃɋə ɍɋɉȿɏȺ ɋɇɈȼȺ!» 19.30 «Ɇɨɫɤɜɚ. ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ» 22.00 ɏ/Ɏ «ɋȼȺȾȿȻɇȺə ȼȿɑȿɊɂɇɄȺ» 00.30 «ɋɟɤɫ» ɫ Ⱥ. ɑɟɯɨɜɨɣ 01.00 ɇɚɲɢ ɩɟɫɧɢ 01.15 «ɇɟɨɛɴɹɫɧɢɦɨ, ɧɨ ɮɚɤɬ» 02.10 ɏ/Ɏ «ɋɈ ȼɋȿɏ ɄȺɌɍɒȿɄ» 04.35 Ʌɭɱɲɢɟ ɚɧɟɤɞɨɬɵ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ

09.30 Ɍ/ɋ «ɋɌɊȺɋɌɂ ɉɈ-ɂɌȺɅɖəɇɋɄɂ» 11.10, 14.10, 17.10, 21.00, 01.00 ȺɃɇȺ 18.50 Ɍ/ɋ «ɋɌɊȺɋɌɂ ɉɈ-ɂɌȺɅɖəɇɋɄɂ»

08.00, 10.00, 18.00, 00.00 ɇɨɜɨɫɬɢ 14.00, 16.00 ɧɨɜɨɫɬɢ 14.30 «ɀɢɜɨɬɧɵɟ» 15.30 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ Ⱦɠɟɤɢ ɑɚɧɚ» 16.10 «Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ ȼȼɋ. «ɗɬɪɭɫɤɢ»

10.45, 20.00 Ɍ/ɋ «ɒɂɇȺ - ɄɈɊɈɅȿȼȺ ȾɀɍɇȽɅȿɃ» 21.45 Ʉɨɧɤɭɪɫ ɷɫɬɪɚɞɧɨɣ ɩɟɫɧɢ «Ⱥɫɬɚɧɚ-2007» 22.00 Ɍ/ɋ «Ɍȼɂɇ ɉɂɄɋ» 23.50 ɏ/Ɏ «ȺȾɊȿɇȺɅɂɇ»

06.00 Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɤɚɧɚɥ 06.30 Ɇ/ɫ «Ɇɨɝɭɱɢɟ ɪɟɣɧɞɠɟɪɵ. Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɬɪɭɥɶ «Ⱦɟɥɶɬɚ» 06.50 Ɍ/ɋ «ȻɊȺɌɖə ɉɈ-ɊȺɁɇɈɆɍ» 07.15 Ɍ/ɋ «ȾɊɍɁɖə» 07.35, 17.00 «Ɋɚɞɢ ɫɦɟɯɚ» 08.00, 14.00, 21.00 Ɍ/ɋ «ɋɈɅȾȺɌɕ-13» 09.00, 23.00 «ȼɟɱɟɪ» ɫ Ɍ. Ʉɟɨɫɚɹɧɨɦ 09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24» 10.00, 18.00 «Ɂɜɚɧɵɣ ɭɠɢɧ» 11.00 «ɑɚɫ ɫɭɞɚ» 12.00 Ⱦ/ɮ «ɉɪɚɜɞɚ ɨɛ ɇɅɈ» 13.00, 20.00 Ɍ/ɋ «ȻɈȿɐ» 15.00 ɏ/Ɏ «ɄɅȺɇ ȼȺɆɉɂɊɈȼ» 17.30 «Ȼɚɛɢɣ ɛɭɧɬ» 19.00 «ɇɚɪɭɲɢɬɟɥɢ ɩɨɪɹɞɤɚ» 22.00 «ɋɟɤɪɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ» 00.15 ɏ/Ɏ «ɉɊȿȾȺɇɇɕɃ ɋȺȾɈȼɇɂɄ» 02.45 Ɍ/ɋ «ɏɈɅɈɋɌəɄɂ» 03.35 Ɍ/ɋ «ɉɊȺȼɈ ɇȺ ɅɘȻɈȼɖ» 04.20 Ɍ/ɋ «ɊȿȾȺɄɐɂə» 04.45 «Zaɞɨɜ in reɚɥɢɬɢ»

06.00 ɏ/Ɏ «ɄɊɈȼȺȼɈȿ ȼɈɋɄɊȿɋȿɇɖȿ» 08.00 ɏ/Ɏ «ɈɄɇɈ ȼɈ ȾȼɈɊ» 10.00 ȺɃɇȺ 12.00 Ⱦ/ɮ «Ȼɨɭɥɢɧɝ ɞɥɹ Ʉɨɥɭɦɛɢɧɵ» 14.00 ɏ/Ɏ «27 ɍɄɊȺȾȿɇɇɕɏ ɉɈɐȿɅɍȿȼ» 16.00 ɏ/Ɏ «ɋɈȽɅȺɋɇɈ ɋɉȿɇɋȿɊȺ» 18.00 ɏ/Ɏ «ɗȾ ɂɁ ɌȿɅȿȼɂɁɈɊȺ» 20.10 ɏ/Ɏ «ɄȺɄ ɋɄȺɀȿɒɖ» 22.00 ɏ/Ɏ «ɉɊɈɄɅəɌɕɃ ȽȺɁɈɇ» 00.00 ɗɪɨɬɢɤɚ «ɆɈɃ ɁɅɈȻɇɕɃ ȻɅɂɁɇȿɐ» 01.10 ɗɪɨɬɢɤɚ «ɋ ȺɎɊɈȾɂɌɈɃ» 02.25 ɗɪɨɬɢɤɚ «ɆȿɌɊɈɉɈɅɂɋ» 04.00 ɏ/Ɏ «ɇȺɉɊɈɅɈɆ»

09.00 ɏ/Ɏ «ȺɋɌȿɇɂɑȿɋɄɂɃ ɋɂɇȾɊɈɆ» 11.30 ɏ/Ɏ «ȾɂɄȺə ɅɘȻɈȼɖ» 13.30 ɏ/Ɏ «ȺȽȿɇɌɕ ɄȽȻ ɌɈɀȿ ȼɅɘȻɅəɘɌɋə» 15.00 ɏ/Ɏ «ɋɕɇ ɁȺ ɈɌɐȺ» 17.00 ɏ/Ɏ «Ⱦɇɂ ɁȺɌɆȿɇɂə» 19.20 ɏ/Ɏ «ɉɈȾȺɊɂ Ɇɇȿ ɅɍɇɇɕɃ ɋȼȿɌ» 21.00 ɏ/Ɏ «ɂɁȽɇȺɇɇɂɄ» 23.00 ɏ/Ɏ «ɂȽɊɕ ɆɈɌɕɅɖɄɈȼ» 01.00 ɏ/Ɏ «ɋɆȿɋɂɌȿɅɖ» 03.00 ɏ/Ɏ «ɌȺȿɀɇɕɃ ɊɈɆȺɇ» 05.10 ɏ/Ɏ «ȾɈɊɈȽȺ» 07.00 ɏ/Ɏ «ɁɇȺɄɂ ɅɘȻȼɂ»

06.00 Ɍ/ɋ «ɒɄɈɅȺ «ɑȿɊɇȺə ȾɕɊȺ» 06.45 Ɇ/ɮ «ɇɢɱɭɬɶ ɧɟ ɫɬɪɚɲɧɨ» 06.55, 14.00 Ɇ/ɫ «ɋɦɟɲɚɪɢɤɢ» 07.00, 17.00 Ɍ/ɋ «ɆɈə ɉɊȿɄɊȺɋɇȺə ɇəɇə» 07.30, 19.00 Ɍ/ɋ «ɉȺɉɂɇɕ ȾɈɑɄɂ» 08.00, 20.00 Ɍ/ɋ «ɄȺȾȿɌɋɌȼɈ» 09.00, 19.30, 00.00 «ɂɫɬɨɪɢɢ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» 09.30, 18.00 Ɍ/ɋ «ɒɄɈɅȺ N1» 10.30, 21.00 Ɍ/ɋ «ɌɊɂȾɐȺɌɂɅȿɌɇɂȿ» 11.30 Ɍ/ɋ «ȻȿɁɆɈɅȼɇɕɃ ɋȼɂȾȿɌȿɅɖ» 12.30 «Ɋɟɩɬɢɥɢɢ. əɳɟɪɢɰɵ. Ɉɳɭɳɟɧɢɟ ɱɟɲɭɢ» 13.30 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɡɚ ɩɪɢɜɢɞɟɧɢɹɦɢ» 14.05 Ɇ/ɫ «ɋɤɭɛɢ Ⱦɭ» 14.30 Ɇ/ɫ «ɒɚɦɚɧ ɤɢɧɝ» 15.00 Ɇ/ɫ «Ʌɟɝɟɧɞɚ ɨ Ɍɚɪɡɚɧɟ» 15.30 Ɇ/ɫ «ɑɚɪɨɞɟɣɤɢ» 16.00 Ɍ/ɋ «ɌȺɂɇɋɌȼȿɇɇɕɃ ɉɈɊɌȺɅ» 16.30 «Ƚɚɥɢɥɟɨ» 22.00 ɏ/Ɏ «ȺȾɊȿɇȺɅɂɇ» 23.45 «6 ɤɚɞɪɨɜ» 00.30 «Ʉɢɧɨ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» 01.30 Ɍ/ɋ «ɓɂɌ» 02.15 Ɍ/ɋ «ɉȺɋȺȾȿɇȺ» 03.40 Ɍ/ɋ «Ɇɂɋɋɂə əɋɇɈȼɂȾȿɇɂə» 04.20 Ɍ/ɋ «ɋȿɄɊȿɌɇɕȿ ȺȽȿɇɌɕ» 04.45 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɋɌɋ

06.00 «ɉɨɛɟɞɨɧɨɫɧɵɣ ɝɨɥɨɫ» 06.30, 08.30 Ɇ/ɮ 07.15, 13.00 Ɇ/ɫ «Ɍɚɪɚɤɚɧ-ɪɨɛɨɬ» 07.45, 13.30 Ɇ/ɫ «Ɏɟɪɦɚ ɱɭɞɢɳɚ» 08.15 Ɇ/ɫ «Ȼɟɲɟɧɵɣ ɞɠɟɤ - ɩɢɪɚɬ» 09.00, 17.30 «ɍɉ-ɉɋ!» 10.00, 16.30 Ɍ/ɋ «ɁȼȿɁȾɇɕȿ ȼɊȺɌȺ» 11.00 ɏ/Ɏ «əɆȺɄȺɋɂ-2: ȾȿɌɂ ȼȿɌɊȺ» 14.00 Ɍ/ɋ «ɋɆȿɋɂɌȿɅɖ» 16.00 Ɇ/ɫ «Ɇɭɪɚɲɤɢ» 18.30 «ɍɫɩɟɬɶ ɡɚ 23 ɦɢɧɭɬɵ» 19.00 ɏ/Ɏ «ɒɌɈɅɖɇə» 21.00 ɏ/Ɏ «ɋɉȿɐɇȺɁ ɉɊɈɌɂȼ ɋȺɆɍɊȺȿȼ: Ɇɂɋɋɂə 1549» 23.00, 01.30 Ɍ/ɋ «ȻȺɃɄɂ ɂɁ ɋɄɅȿɉȺ» 23.30 ɏ/Ɏ «ɍȾȺɊɇȺə ȼɈɅɇȺ» 02.00 «Ʉɭɥɶɬ ɧɚɥɢɱɧɨɫɬɢ» 05.00 «Rɟɥɚɤs»

12.00, 20.00, 04.00 ɏ/Ɏ «ȾɂɄɈȿ ɋȿɊȾɐȿ» 13.45, 21.45, 05.45 ɏ/Ɏ «CɅɈȼȺ ɂ ɆɍɁɕɄȺ» 14.40, 22.40, 06.40 ɏ/Ɏ «ɊȺɇɑɈ ɄȺȾɂɅɅȺɄɈȼ» 16.25, 00.25, 08.25 ɏ/Ɏ «ɋɌɊȺȾɂȼȺɊɂ» 18.15, 02.15, 10.15 ɏ/Ɏ «ɇȺɊɄɈȻȺɊɈɇ»

06.30 «ȿɜɪɨɧɶɸɫ» 10.00, 19.45, 23.45 ɇɨɜɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 10.20 «ȼ ɝɥɚɜɧɨɣ ɪɨɥɢ» ɭ ɘ. Ɇɚɤɚɪɨɜɚ 10.55 ɏ/Ɏ «ɂȾɂɈɌ» 13.00 «ɋɨɡɟɪɰɚɧɢɟ ɧɨɱɢ». Ⱥ. Ƚɨɥɭɛɤɢɧɚ 13.40 «ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ». ȼɨɪɤɭɬɚ 14.15 ɏ/Ɏ «ɑȿɅɈȼȿɄ, ɄɈɌɈɊɈɆɍ ȼȿɁɅɈ» 15.35 Ⱦ/ɮ «Ɇɢɪɨɜɵɟ ɫɨɤɪɨɜɢɳɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ». «Ʌɟɩɬɢɫ Ɇɚɝɧɚ» 15.50 «ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɥɨɜ» 16.00 Ⱦ/ɫ «ɂɦɩɟɪɢɹ Ʉɨɪɨɥɟɜɚ» 16.30 Ɇ/ɫ «Ƚɨɫɩɢɬɚɥɶ ɏɢɥɥɬɨɩ» 17.00 ɑɭɞɟɫɚ ɩɨɝɨɞɵ 17.05 Ɍ/ɋ «ɇɈȼɕȿ ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂə Ʌȿɋɋɂ» 17.25 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɪɢɹ ɋɤɥɨɞɨɜɫɤɚɹɄɸɪɢ» 17.35 Ⱦ/ɫ «Ⱦɧɟɜɧɢɤ ɛɨɥɶɲɨɣ ɤɨɲɤɢ» 18.05 «Ɉɬɟɱɟɫɬɜɨ ɢ ɫɭɞɶɛɵ». ȼɢɜɶɟɧɵ 18.30 Ȼɢɥɟɬ ɜ Ȼɨɥɶɲɨɣ 19.15 «ɇɨɱɧɨɣ ɩɨɥɟɬ» 20.10, 02.10 Ⱦ/ɫ «Ɇɟɬɪɨɩɨɥɢɢ». «Ɋɢɦ. ɋɟɪɞɰɟ ɢɦɩɟɪɢɢ» 21.05 ɑɟɪɧɵɟ ɞɵɪɵ. Ȼɟɥɵɟ ɩɹɬɧɚ 21.45 «Ƚɜɚɪɞɟɣɫɤɢɣ ɤɨɪɩɭɫ» 22.15 «Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ» 23.15 «Ɋɭɫɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ». «Ʉɭɩɟɱɟɫɬɜɨ» 00.05 ɏ/Ɏ «ɇȺ əɊɄɈɆ ɋɈɅɇɐȿ»


6 ǾDzǺǿȌǮǽȌ

14 Ǿǿǽ.

153.11.2006 2007 ǰ.

ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

14 ñåíòÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ

05.00 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» 09.05 «Ɇɚɥɚɯɨɜ + « 10.30 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» 11.20 «Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ» 12.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 12.20 Ɍ/ɋ «ȺȽȿɇɌ ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇɈɃ ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ» 13.20 «Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵ» 14.00 Ⱦɪɭɝɢɟ «ɇɨɜɨɫɬɢ» 14.30 «Ɏɚɛɪɢɤɚ ɡɜɟɡɞ» 15.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 15.20 «Ȼɟɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ» 16.20 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ» 17.00 «Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɭɞɶɹ» 18.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 18.20 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» 19.00 «ɉɨɥɟ ɱɭɞɟɫ» 20.00 Ɍ/ɋ «ɌȺɌɖəɇɂɇ Ⱦȿɇɖ» 21.00 «ȼɪɟɦɹ» 21.25 «Ʉɨɧɰɟɪɬ ɂɨɫɢɮɚ Ʉɨɛɡɨɧɚ» 00.20 «Ɏɚɛɪɢɤɚ ɡɜɟɡɞ» 00.50 ɏ/Ɏ «ɇȿɋɄɈɅɖɄɈ ɏɈɊɈɒɂɏ ɉȺɊɇȿɃ» 03.30 ɏ/Ɏ «ɆɂɅɅɂɈɇɕ ȻɊɘɋɌȿɊȺ» 05.20 Ɍ/ɋ «ȻɂɌȼȺ ɁȺ ȽȺɅȺɄɌɂɄɍ»

06.00 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɡɚɜɬɪɚɤ 09.15, 15.00 News ɛɥɨɤ Daily 09.30 ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ ɬɚɥɚɧɬɨɦ 10.00 Ƚɥɚɦɭɪɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ 10.30 «Ⱦɟɜɱɨɧɤɢ R’N’B’» 11.00 «Ɋɭɫɫɤɚɹ ɞɟɫɹɬɤɚ» 12.00 Ɉɛɵɫɤ ɢ ɫɜɢɞɚɧɢɟ 12.30 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚɜɫɟɝɞɚ 14.30 Ɇ/ɫ «ɗɥɶ-ɏɚɡɚɪɞ: ɫɬɪɚɧɧɢɤɢ» 15.15, 18.30 Ɍ/ɋ «ɆȿɑɌɕ ȺɅɂɋɕ» 15.30 Ʉɢɧɨɱɚɪɬ 16.00 Ɍɢɯɢɟ ɢɝɪɵ 16.30 ȼɵɣɬɢ ɡɚɦɭɠ ɡɚ ɢɞɢɨɬɚ 17.00 ȼɢɪɬɭɚɥɢɬɢ 17.30 Ʉɨɧɰɟɪɬɧɵɣ ɡɚɥ: Maroon 5 18.00 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɡɥɨɛɭ ɞɧɹ 19.30 ɉɨɞɫɬɚɜɚ 20.00 ɉɨɥɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ 21.30 ɋɬɨɩ! ɋɧɹɬɨ: «ɂɜɚɧɭɲɤɢ International» 22.00 ɋɚɦɵɟ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɟ 23.00 News ɛɥɨɤ Weekly 23.30 Ɍɚɱɤɭ ɧɚ ɩɪɨɤɚɱɤɭ 00.00 Ɇɭɡɵɤɚ ɜ ɤɥɭɛɟ 01.00 «Ʌɨɜɢ ɭɞɚɱɭ» 02.00 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɧɨɱɶ

05.00 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ, Ɋɨɫɫɢɹ!» 08.00 «Ɇɨɣ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɲɚɪ» 08.55 «Ɇɭɫɭɥɶɦɚɧɟ» 09.05 Ɍ/ɋ «ȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ ɌɍɊȿɐɄɈȽɈ» 11.00 ȼɟɫɬɢ 11.30 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 11.50 «ɋɭɞ ɢɞɟɬ» 12.50 Ɇ/ɫ «Ȼɷɬɦɟɧ» 13.15 Ɇ/ɫ «Ɋɷɞɜɨɥɥ» 13.40 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 14.00 ȼɟɫɬɢ 14.10 Ɍ/ɋ «ɋȼɈə ɄɈɆȺɇȾȺ» 14.40 «ɋɪɚɡɢɫɶ ɫ ɧɚɰɢɟɣ» 15.10 «ɂɝɪɚ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ» 15.40 Ɍ/ɋ «ɆȺɑȿɏȺ» 16.30 «Ʉɭɥɚɝɢɧ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɵ» 17.00 ȼɟɫɬɢ 17.20 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 17.40 Ɍ/ɋ «ȺɇȽȿɅ-ɏɊȺɇɂɌȿɅɖ» 18.40 Ɍ/ɋ «ȾȿɊɀɂ Ɇȿɇə ɄɊȿɉɑȿ» 19.40 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 20.00 ȼɟɫɬɢ 20.15 «ɉɹɬɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» 20.50 ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ, ɦɚɥɵɲɢ! 21.05 Ʉɨɧɰɟɪɬ ɂɨɫɢɮɚ Ʉɨɛɡɨɧɚ 01.10 ɏ/Ɏ «ɍɋɌɊɂɐɕ ɂɁ ɅɈɁȺɇɇɕ» 03.00 Ɍ/ɋ «ɁȺɄɈɇ ɂ ɉɈɊəȾɈɄ» 03.45 Ɍ/ɋ «ȻɈɅɖɒȺə ɅɘȻɈȼɖ»

06.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ ɭɬɪɨɦ» 09.00 «ɇɚɲɟ ɜɫɟ!» 10.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 10.20 «Ʌɢɯɢɟ 90-ɟ» 10.55 Ɍ/ɋ «ɌȺɄɋɂɋɌɄȺ-2» 13.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 13.30 Ɍ/ɋ «ȻȿɒȿɇȺə» 14.30 Ɍ/ɋ «ɗɊȺ ɋɌɊȿɅɖɐȺ» 15.30 «Ɉɛɡɨɪ. ɫɩɚɫɚɬɟɥɢ» 16.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 16.30 Ɍ/ɋ «ȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ ɆɍɏɌȺɊȺ-2» 18.30 «ɑɉ» 19.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 19.40 «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ...» 20.35 «ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ. ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ» 21.00 ɏ/Ɏ «ȻɍɆȿɊ» 23.20 ɏ/Ɏ «ɂȾȿȺɅɖɇɈȿ ɍȻɂɃɋɌȼɈ» 01.25 ɏ/Ɏ «ɋȿɆɖ» 03.45 Ɍ/ɋ «ȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ ɆɍɏɌȺɊȺ-2» 05.15 Ɇ/ɫ «Ⱥɥɶɮ II»

06.45 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɇɭɠɱɢɧɵ 08.45, 11.00, 14.45, 18.40, 23.10, 23.25, 03.15 ȼɟɫɬɢ-ɫɩɨɪɬ 09.00 «Ɂɚɪɹɞɤɚ ɫ ɱɟɦɩɢɨɧɨɦ» 09.10 Ɇ/ɫ «Ȼɷɬɦɟɧ» 09.35 Ɇ/ɫ «Ɋɷɞɜɨɥɥ» 10.00 «Ɇɚɫɬɟɪ ɫɩɨɪɬɚ» 10.15 Ɍ/ɋ «ɋȼɈə ɄɈɆȺɇȾȺ» 10.45 «Ɇɢɪ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ» 11.15 «ɉɭɬɶ Ⱦɪɚɤɨɧɚ» 11.45 Ⱥɜɬɨɫɩɨɪɬ. Ɇɢɪɨɜɚɹ ɫɟɪɢɹ. Ⱦɨɧɢɧɝɬɨɧ-ɩɚɪɤ 14.10 «Ɍɨɱɤɚ ɨɬɪɵɜɚ» 14.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ. ɀɟɧɳɢɧɵ. ɒɜɟɰɢɹ - ɋɒȺ 17.00 Ⱥɤɜɚɛɚɣɤ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. ɀɟɧɳɢɧɵ 18.05 «Ɉɞɢɧ ɧɚ ɨɞɢɧ ɫ ɨɤɟɚɧɨɦ» 18.55 ɏɨɤɤɟɣ ɧɚ ɬɪɚɜɟ. ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɋɨɫɫɢɹ - ɒɜɟɰɢɹ 20.30 «Ɋɵɛɚɥɤɚ» ɫ Ɋɚɞɡɢɲɟɜɫɤɢɦ 20.45 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ɋɨɫɫɢɢ. ɐɋɄȺ - «ɏɢɦɢɤ» 23.30 Ɏɭɬɛɨɥ. ɀɭɪɧɚɥ Ʌɢɝɢ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ 00.05 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ 01.25 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɇɭɠɱɢɧɵ. 1/4 ɮɢɧɚɥɚ 03.20 Ɋɟɝɛɢ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ. Ⱥɧɝɥɢɹ 06.00 ɍɞɚɱɧɨɟ ɭɬɪɨ ɘȺɊ 08.00, 18.55 «ɋɚɦɨɟ ɫɦɟɲɧɨɟ ɜɢɞɟɨ» 05.20 Ⱥɤɜɚɛɚɣɤ 08.30 «Ʉɚɪɞɚɧɧɵɣ ɜɚɥ» 08.55 ɇɟɫɥɭɱɚɣɧɚɹ ɦɭɡɵɤɚ 05.00, 08.10, 12.40, 16.30, 00.55, 10.00 ɏ/Ɏ «Ɇȿɇə ɗɌɈ ɇȿ ɄȺɋȺȿɌɋə» 03.00 «ɆɍɁɌȼ. ɏɢɬ» 12.25, 19.30 «Ʉɚɥɚɦɛɭɪ» 08.00 «PRO-ɇɨɜɨɫɬɢ» 12.55 Ɍ/ɋ «ɄɈɆȺɇȾȺ «Ⱥ» 10.00 «ɇɚɲɟ» 07.00, 23.45 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɤɚɧɚɥɟ 14.00 Ɍ/ɋ «ȺȽȿɇɌɋɌȼɈ « 11.00 Ɂɜɟɡɞɵ ɡɚɠɢɝɚɸɬ 07.10, 14.00 «Ⱦɨɦ ɠɢɜɵɯ ɢɫɬɨɪɢɣ» 14.30, 20.00 Ʉɚɦɟɪɚ ɫɦɟɯɚ 12.00 «ɉɨɥɧɵɣ ɮɷɲɧ» 07.30, 17.00 «ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ» 14.50, 22.00 Ɍ/ɋ «CSI: ɆȿɋɌɈ 08.35, 11.00, 18.00 «Ʉɪɚɫɨɬɤɚ» 12.30 «PRO-ɇɨɜɨɫɬɢ» ɉɊȿɋɌɍɉɅȿɇɂə» 15.00 «Zoom» 09.00 «ɋ ɞɨɛɪɵɦ ɭɬɪɨɦ ɥɸɛɢ15.30 «Ȼɥɢɠɟ ɤ ɡɜɟɡɞɚɦ». Ɉ. Ȼɥɭɦ 15.50 ɏ/Ɏ «Ɇȿɑ əɄɍȾɁɕ» ɦɚɹ!» 18.00 ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɚɹ ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ 10.00, 14.25, 19.00 «ȼɫɟ ɥɭɱɲɟɟ, 16.00 «ɇɚ ɜɡɜɨɞɟ» ɦɢɫɬɟɪɚ Ɋɢɩɥɢ 17.15 «InterȺɤɬɢɜ ɱɚɪɬ» ɞɥɹ ȼɚɫ» 20.30 «ɗɤɫɬɪɚ» 18.20 «FAQ» 12.00 «ɇɚɲɢ ɞɟɬɢ» 21.30 «ɀɭɥɢɤɢ» 18.50 «PRO-ɇɨɜɨɫɬɢ» 13.00 «ȼɚɲ ɞɨɤɬɨɪ» 23.00 Ɍ/ɋ «ɆɕɋɅɂɌɖ, ɄȺɄ ɉɊȿ- 15.00, 23.00 Ɍ/ɋ «ɅɅɈȼɂɁɇȺ» 19.00 Ɂɜɟɡɞɵ ɡɚɠɢɝɚɸɬ ɋɌɍɉɇɂɄ» 20.00 Ɇ/ɮ 16.00 «Ɍɜɨɣ ɞɨɦ» 20.25 «Ɂɜɟɡɞɧɵɟ ɪɨɦɚɧɵ ɨɬ ɢ ɞɨ» 00.00 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɢɡɪɚɤɨɜ 20.00 «Ɂɟɪɤɚɥɨ ɠɢɡɧɢ» 01.00 Ɍ/ɋ «ɅȺȻɂɊɂɇɌɕ ɊȺɁɍ- 21.00 «ȼɚɲ ɥɢɱɧɵɣ ɩɚɪɚɩɫɢɯɨ21.25 «ɉɨɥɧɵɣ ɮɷɲɧ» ɆȺ» 22.20 «Ɂɜɟɡɞɵ ɩɨɞ ɩɪɢɰɟɥɨɦ» ɥɨɝ» 02.00 ɇɨɱɧɨɣ ɤɥɭɛ 23.15 «Ⱥɡɛɭɤɚ ɫɟɤɫɚ» 22.00 «ɋɟɤɫɭɚɥɶɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ» 03.00 ɏ/Ɏ «ȽɈɊɈȾɋɄɂȿ ɅȿȽȿɇȾɕ-2: 23.50 «Ɍɜɨɣ ɜɵɛɨɪ» ɫ ɗ. Ȼɥɟɞɚɧɫ ɉɈɋɅȿȾɇɂɃ ɈɌɊȿɁɈɄ» 02.00 «ɇɚɲɟ» 00.05 «Ʉɥɚɫɫɢɤɢ» 08.00 «ɍɬɪɨ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɪɚɧɟ» 08.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ɋɟɣɱɚɫ» 08.50, 10.50 ɋɟɣɱɚɫ ɨ ɫɩɨɪɬɟ 09.00 ɅɈɌ 11.40 ɀɢɜɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ 12.40 ȺɃɇȺ 13.35 Ⱦ/ɮ «ȿɝɢɩɟɬ: ɜɧɭɬɪɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɢɪɚɦɢɞ» 14.45 Ⱦ/ɮ «Ɋɷɬ ɉɷɤ. Ɏɪɷɧɤ ɋɢɧɚɬɪɚ» 15.45 «ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɉ. Ʌɨɛɤɨɜɚ» 16.45 «Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» 17.45 «Ⱦɨɦ ɛɵɬɚ» 18.05 Ɍ/ɋ «ɁȺɌȿɊəɇɇɕɃ ɆɂɊ ȺɊɌɍɊȺ ɄɈɇȺɇ-ȾɈɃɅȺ» 18.30 Ɍ/ɋ «ɒȿɄɅɌɈɇ» 19.40 Ɍ/ɋ «ɆȿȾɂɍɆ» 21.00 Ɍ/ɋ «ɋȿɊȾɐɍ ɇȿ ɉɊɂɄȺɀȿɒɖ» 22.00 Ƚɨɜɨɪɢɬ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 23.00 «ɗɤɫɬɪɟɧɧɵɣ ɜɵɡɨɜ 112» 23.30 ɏ/Ɏ «ɈɌȼȿɌ ɁɇȺȿɌ ɌɈɅɖɄɈ ȼȿɌȿɊ» 01.35 Ⱦ/ɮ «Ƚɪɭɩɩɚ UB40» 02.45 ɏ/Ɏ «ɑȺɋ ȼɈɅɄȺ»

08.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «ɋɨɛɵɬɢɹ» 10.50, 13.15, 02.30 «ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38» 11.00,16.45, 21.50 ɂɫɬɨɪɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 11.05 ɏ/Ɏ «ɁȺɋɌȺȼȺ ȼ ȽɈɊȺɏ» 13.45 ɏ/Ɏ «ɇȿȼȿɋɌɄȺ» 15.30 Ɍ/ɋ «ȾȿɅɈ ȻɕɅɈ ȼ ȽȺȼɊɂɅɈȼɄȿ» 16.50 «Ɉɩɚɫɧɚɹ ɡɨɧɚ» 17.30 Ɍ/ɋ «Ⱥ ɁɈɊɂ ɁȾȿɋɖ Ɍɂɏɂȿ» 18.30 ɇɨɜɨɟ «ȼɪɟɦɟɱɤɨ» 19.55 «Ⱦɟɥɨɜɚɹ Ɇɨɫɤɜɚ» 20.15 ɇɚɲɢ ɥɸɛɢɦɵɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ 20.50 Ɍ/ɋ «ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ɊɈɆȺɇɋ» 21.55 «ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ: Ⱦɚɱɧɢɤɢ-ɧɟɥɟɝɚɥɵ» 23.05 ɏ/Ɏ «ɒȺɇɏȺɃɋɄɂɃ ɉɈɅȾȿɇɖ» 01.05 «Ɇɨɦɟɧɬ ɢɫɬɢɧɵ» 02.00 «25 ɱɚɫ» 02.50 ɏ/Ɏ «21 ȽɊȺɆɆ» 05.10 ɏ/Ɏ «ȼɋɌɍɉɅȿɇɂȿ» 06.45 Ɇ/ɮ «Ʉɚɤ ɨɞɢɧ ɦɭɠɢɤ ɞɜɭɯ ɝɟɧɟɪɚɥɨɜ ɩɪɨɤɨɪɦɢɥ», «ɉɟɪɫɟɣ»

08.00 «ȼɊȿɆə ɇɈȼɈɋɌȿɃ» 08.40 «ȺȼɌɈȾɊȺɃȼ» 09.00, 00.30 Ɍɟɥɟɦɚɝɚɡɢɧ 18.30 «Ɇɭɠɫɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ» ɞɥɹ ɪɵɛɚɤɨɜ ɢ ɨɯɨɬɧɢɤɨɜ 19.00 «ȼɊȿɆə ɇɈȼɈɋɌȿɃ» 19.30 ɏ/Ɏ «ɆȺɅɖɑɂɄ ɂ ɅɈɋɖ» («ɋɄȺɁɄȺ ȻɈɅɖɒɈȽɈ ȽɈɊɈȾȺ») 20.45 «ȽɌɈ» 21.00 «ȼɊȿɆə ɇɈȼɈɋɌȿɃ» 21.40 «Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ» 22.00 «ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɪɟɩɨɪɬɚɠ» 22.15 «Ɇɢɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɨɛɴɟɤɬɢɜ» 22.30 «ȼɊȿɆə ɇɈȼɈɋɌȿɃ» 23.15 «Ɋɭɫɫɤɢɣ Ɋɢɲɟɥɶɟ ɢɥɢ ɢɧɨɤ Ⱥɧɬɨɧɢɣ» 00.00 ɇɈȼɈɋɌɂ 01.00 ɏ/Ɏ «ɈɌɄɊɕɌȺə ɄɇɂȽȺ» 9 ɋ. 02.10 Ɇɢɧɢ-ɮɭɬɛɨɥ 03.35 ɏ/Ɏ «ə ȼȺɋ ɅɘȻɂɅ» 05.15 ɏ/Ɏ «ȼɋȿ ɈɋɌȺȿɌɋə ɅɘȾəɆ» 07.00 «Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɦɨɧɨɥɨɝ»

05.45 Ɍ/ɋ «ɅɘȻɈȼɖ ɂ ɌȺɃɇɕ ɋȺɇɋȿɌ-Ȼɂɑ» 06.30, 13.30, 19.00 «Ɍɚɤɫɢ» 06.55 «Ƚɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɧɨɜɨɫɬɢ» 07.00, 08.30 «ɍɬɪɨ. ɌɇɌ» 10.00, 18.00 Ɍ/ɋ «ɋɑȺɋɌɅɂȼɕ ȼɆȿɋɌȿ» 11.00 Ɇ/ɫ «Ƚɭɛɤɚ Ȼɨɛ Ʉɜɚɞɪɚɬɧɵɟ ɲɬɚɧɵ» 11.30 Ɇ/ɫ «Ɋɚɤɟɬɧɚɹ ɦɨɳɶ» 12.00 Ɇ/ɫ «Ɉɯ ɭɠ ɷɬɢ ɞɟɬɤɢ!» 12.30 Ɇ/ɫ «ɇɚɫɬɨɹɳɢɟ ɦɨɧɫɬɪɵ» 13.00 Ɇ/ɫ «Ʉɪɭɬɵɟ ɛɨɛɪɵ» 14.00 «Ʉɭɥɢɧɚɪɧɵɣ ɞɨɡɨɪ» 14.30 Ɍ/ɋ «ɋȺɒȺ + ɆȺɒȺ» 15.00, 21.00, 01.00, 04.45 Ⱦɨɦ-2 16.00 ɏ/Ɏ «ɋȼȺȾȿȻɇȺə ȼȿɑȿɊɂɇɄȺ» 19.30 «Ɇɨɫɤɜɚ. ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ» 20.00 «ɂɧɬɭɢɰɢɹ» 22.00 «Ʉɨɦɟɞɢ ɤɥɚɛ» 23.00 Ɍ/ɋ «ɇȺɒȺ RUSSIA» 23.25 «ɋɦɟɯ ɛɟɡ ɩɪɚɜɢɥ» 00.30 «ɋɟɤɫ» ɫ Ⱥ. ɑɟɯɨɜɨɣ 01.30 ɇɚɲɢ ɩɟɫɧɢ 01.45 «ɇɟɨɛɴɹɫɧɢɦɨ, ɧɨ ɮɚɤɬ» 02.40 ɏ/Ɏ «ɋȿɄɊȿɌ ɆɈȿȽɈ ɍɋɉȿɏȺ» 05.40 Ʌɭɱɲɢɟ ɚɧɟɤɞɨɬɵ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ

09.30 Ɍ/ɋ «ɋɌɊȺɋɌɂ ɉɈ-ɂɌȺɅɖəɇɋɄɂ» 11.10, 14.10, 17.10, 21.00, 00.30 ȺɃɇȺ 18.50 Ɍ/ɋ «ɋɌɊȺɋɌɂ ɉɈ-ɂɌȺɅɖəɇɋɄɂ» 22.30 ɏ/Ɏ «ɌȺɇɐɍɃ!»

08.00, 18.00, 00.00 ɇɨɜɨɫɬɢ 15.30 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ Ⱦɠɟɤɢ ɑɚɧɚ» 16.10 «Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ ȼȼɋ. «ɂɫɬɨɪɢɹ ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɜɟɤɚ» 21.45 ɀɭɪɧɚɥ

10.45, 20.00 Ɍ/ɋ «ɒɂɇȺ - ɄɈɊɈɅȿȼȺ ȾɀɍɇȽɅȿɃ» 21.45 Ʉɨɧɤɭɪɫ ɩɟɫɧɢ «Ⱥɫɬɚɧɚ-2007» 22.00 Ɍ/ɋ «Ɍȼɂɇ ɉɂɄɋ» 23.55 ɏ/Ɏ «ȾɊȺɄɍɅȺ ɆȿɊɌȼɕɃ ɂ ȾɈȼɈɅɖɇɕɃ ɗɌɂɆ»

06.30 Ɇ/ɫ «Ɇɨɝɭɱɢɟ ɪɟɣɧɞɠɟɪɵ. Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɬɪɭɥɶ «Ⱦɟɥɶɬɚ» 06.50 Ɍ/ɋ «ȻɊȺɌɖə ɉɈ-ɊȺɁɇɈɆɍ» 07.15 Ɍ/ɋ «ȾɊɍɁɖə» 07.35, 03.40 «Ɋɚɞɢ ɫɦɟɯɚ» 08.00, 14.00 Ɍ/ɋ «ɋɈɅȾȺɌɕ-13» 09.00 «ȼɟɱɟɪ» ɫ Ɍ. Ʉɟɨɫɚɹɧɨɦ 09.30, 12.30, 19.30 «24» 10.00, 18.00 «Ɂɜɚɧɵɣ ɭɠɢɧ» 11.00 «ɑɚɫ ɫɭɞɚ» 12.00 Ⱦ/ɮ «ɉɪɚɜɞɚ ɨɛ ɇɅɈ» 13.00 Ɍ/ɋ «ȻɈȿɐ» 15.00 ɏ/Ɏ «ɉɊȿȾȺɇɇɕɃ ɋȺȾɈȼɇɂɄ» 17.30 «Ȼɚɛɢɣ ɛɭɧɬ» 19.00 «ɇɚɪɭɲɢɬɟɥɢ ɩɨɪɹɞɤɚ» 20.00 ɏ/Ɏ «ɋȿɆɖəɇɂɇ» 22.40 «ɑɚɫɬɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ» 23.40 «ɋɦɟɯ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ ɝɨɪɨɞɟ» 00.30 ɏ/Ɏ «ɁȺɉȺɏ ɇȿȼɂȾɂɆɄɂ: ɊɈɄɈȼɕȿ ɊȺɁȼɅȿɑȿɇɂə» 02.20 «ɋɯɟɦɚ ɫɦɟɯɚ» 03.00 «ɒɟɫɬɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ»

06.00 ɏ/Ɏ «ɄȺɄ ɋɄȺɀȿɒɖ» 08.00 ɏ/Ɏ «27 ɍɄɊȺȾȿɇɇɕɏ ɉɈɐȿɅɍȿȼ» 10.00 ɏ/Ɏ «ɋɈȽɅȺɋɇɈ ɋɉȿɇɋȿɊȺ» 12.00 ɏ/Ɏ «ɗȾ ɂɁ ɌȿɅȿȼɂɁɈɊȺ» 14.10 Ɇ/ɮ «Ʉɪɚɫɧɚɹ ɲɚɩɨɱɤɚ» 16.00 ɏ/Ɏ «ɋɄȺɁɈɑɇȺə ȽɊɍɉɉȺ» 18.00 ɏ/Ɏ «ɋɑȺɋɌɅɂȼɑɂɄ ȽɂɅɆɈɊ» 20.00 ɏ/Ɏ «ȻȺȽɊɈȼɕȿ ɊȿɄɂ-2: ȺɇȽȿɅɕ ȺɉɈɄȺɅɂɉɋɂɋȺ» 22.00 ɏ/Ɏ «ɇȺɉɊɈɅɈɆ» 00.00 ɗɪɨɬɢɤɚ «ɆȿɌɊɈɉɈɅɂɋ» 01.25 ɗɪɨɬɢɤɚ «24 ɑȺɋȺ ȼ ɅɈɇȾɈɇȿ» 02.45 ɗɪɨɬɢɤɚ «ɋ ȺɎɊɈȾɂɌɈɃ» 04.00 ɏ/Ɏ «ȻȿɒȿɇɕɃ ɉȿɋ ɂ ȽɅɈɊɂ»

09.10 ɏ/Ɏ «ɋɕɇ ɁȺ ɈɌɐȺ» 11.00 ɏ/Ɏ «Ⱦɇɂ ɁȺɌɆȿɇɂə» 13.20 ɏ/Ɏ «ɉɈȾȺɊɂ Ɇɇȿ ɅɍɇɇɕɃ ɋȼȿɌ» 15.00 ɏ/Ɏ «Ⱦ’ȺɊɌȺɇɖəɇ ɂ ɌɊɂ ɆɍɒɄȿɌȿɊȺ» 19.20 ɏ/Ɏ «ɇȺ ȾȿɊɂȻȺɋɈȼɋɄɈɃ ɏɈɊɈɒȺə ɉɈȽɈȾȺ» 21.00 ɏ/Ɏ «ɌȺȿɀɇɕɃ ɊɈɆȺɇ» 23.10 ɏ/Ɏ «ȾɈɊɈȽȺ» 01.00 ɏ/Ɏ «ɁɇȺɄɂ ɅɘȻȼɂ» 03.10 ɏ/Ɏ «ɉɌɂɐɕ ɇȿȻȿɋɇɕȿ» 05.00 ɏ/Ɏ «ɁɈɅɈɌȺə ȽɈɅɈȼȺ ɇȺ ɉɅȺɏȿ» 07.00 ɏ/Ɏ «ɋɌɈ ȾɇȿɃ ȾɈ ɉɊɂɄȺɁȺ»

06.00 Ɍ/ɋ «ɒɄɈɅȺ «ɑȿɊɇȺə ȾɕɊȺ» 06.45 Ɇ/ɮ «ɉɪɨ ɋɢɞɨɪɨɜɚ ȼɨɜɭ» 06.55, 14.00 Ɇ/ɫ «ɋɦɟɲɚɪɢɤɢ» 07.00, 17.00 Ɍ/ɋ «ɆɈə ɉɊȿɄɊȺɋɇȺə ɇəɇə» 07.30, 19.00 Ɍ/ɋ «ɉȺɉɂɇɕ ȾɈɑɄɂ» 08.00, 20.00 Ɍ/ɋ «ɄȺȾȿɌɋɌȼɈ» 09.00, 19.30 «ɂɫɬɨɪɢɢ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» 09.30, 18.00 Ɍ/ɋ «ɒɄɈɅȺ N1» 10.30 Ɍ/ɋ «ɌɊɂȾɐȺɌɂɅȿɌɇɂȿ» 11.30 Ɍ/ɋ «ȻȿɁɆɈɅȼɇɕɃ ɋȼɂȾȿɌȿɅɖ» 12.30 «Ʉɢɧɨ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» ɫ Ɏ. Ȼɨɧɞɚɪɱɭɤɨɦ 13.30 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɡɚ ɩɪɢɜɢɞɟɧɢɹɦɢ» 14.05 Ɇ/ɫ «ɋɤɭɛɢ Ⱦɭ» 14.30 Ɇ/ɫ «ɒɚɦɚɧ ɤɢɧɝ» 15.00 Ɇ/ɫ «Ʌɟɝɟɧɞɚ ɨ Ɍɚɪɡɚɧɟ» 15.30 Ɇ/ɫ «ɑɚɪɨɞɟɣɤɢ» 16.00 Ɍ/ɋ «ɌȺɂɇɋɌȼȿɇɇɕɃ ɉɈɊɌȺɅ» 16.30 «Ƚɚɥɢɥɟɨ» 21.00 «Ɂɜɨɧɨɤ» 22.00 ɏ/Ɏ «ɌɊɂɄ ɂɄɋ» 00.25 ɏ/Ɏ «ɄɈɋɆɂɑȿɋɄɂȿ əɃɐȺ» 02.05 ɏ/Ɏ «ȼ ȻɊȿȾɍ» 03.35 ɏ/Ɏ «ɋɉɊɈɋɂ ɍ ɉɕɅɂ»

06.00 «ɉɨɛɟɞɨɧɨɫɧɵɣ ɝɨɥɨɫ» 06.30, 08.30 Ɇ/ɮ 07.15, 13.00 Ɇ/ɫ «Ɍɚɪɚɤɚɧ-ɪɨɛɨɬ» 07.45, 13.30 Ɇ/ɫ «Ɏɟɪɦɚ ɱɭɞɢɳɚ» 08.15 Ɇ/ɫ «Ȼɟɲɟɧɵɣ ɞɠɟɤ - ɩɢɪɚɬ» 09.00, 17.30 «ɍɉ-ɉɋ!» 10.00, 16.30 Ɍ/ɋ «ɁȼȿɁȾɇɕȿ ȼɊȺɌȺ» 11.00 ɏ/Ɏ «ȼ ɉɈɂɋɄȺɏ ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃ» 14.00 ɏ/Ɏ «ɒɌɈɅɖɇə» 16.00 Ɇ/ɫ «Ɇɭɪɚɲɤɢ» 18.30 «ɍɫɩɟɬɶ ɡɚ 23 ɦɢɧɭɬɵ» 19.00 ɏ/Ɏ «ɊɂɋɄɍə ɀɂɁɇɖɘ» 21.00 Ɍ/ɋ «ɁȼȿɁȾɇɕɃ ɄɈɊȺȻɅɖ «ȽȺɅȺɄɌɂɄȺ» 23.00, 01.30 Ɍ/ɋ «ȻȺɃɄɂ ɂɁ ɋɄɅȿɉȺ» 23.30 ɏ/Ɏ «ȾȺɇɌɂɋɌ» 02.00 «Ʉɭɥɶɬ ɧɚɥɢɱɧɨɫɬɢ» 05.00 «Rɟɥɚɤs»

12.00, 20.00, 04.00 ɏ/Ɏ «ɅȿɌɇȿȿ ȼɊȿɆə» 13.40, 21.40, 05.40 ɏ/Ɏ «CɅɈȼȺ ɂ ɆɍɁɕɄȺ» 14.35, 22.35, 06.35 ɏ/Ɏ «ɇȿȽɈȾəɃ» 16.25, 00.25, 08.25 ɏ/Ɏ «ɆɂɋɌȿɊ ɋɍȻȻɈɌɇɂɃ ȼȿɑȿɊ» 18.25, 02.25, 10.25 ɏ/Ɏ «ȼȺɋȺȻɂ»

06.30 «ȿɜɪɨɧɶɸɫ» ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ 10.00, 19.45, 23.45 ɇɨɜɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 10.30 ɏ/Ɏ 12.30 «Ɉ ɑɟɯɨɜɟ». ɉɨ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦ ɂ. Ȼɭɧɢɧɚ 12.55 «Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ» 13.50 «ɋɬɪɚɧɫɬɜɢɹ ɦɭɡɵɤɚɧɬɚ» 14.15 ɏ/Ɏ «ɉɈɏɈɀȾȿɇɂə ɁɍȻɇɈȽɈ ȼɊȺɑȺ» 15.35 Ⱦ/ɮ «Ɇɟɞɧɚɹ ɛɚɛɭɲɤɚ» 16.00 «Ɋɚɡɧɨɱɬɟɧɢɹ» 16.30 Ɇ/ɫ «Ƚɨɫɩɢɬɚɥɶ ɏɢɥɥɬɨɩ» 16.50 «ȼ ɦɭɡɟɣ - ɛɟɡ ɩɨɜɨɞɤɚ» 17.05 Ɍ/ɋ «ɇɈȼɕȿ ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂə Ʌȿɋɋɂ» 17.25 Ⱦ/ɮ «Ⱦɚɧɢɟɥɶ Ⱦɟɮɨ» 17.35 Ⱦ/ɫ «Ⱦɧɟɜɧɢɤ ɛɨɥɶɲɨɣ ɤɨɲɤɢ» 18.05 «ɐɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɯɨɡɹɣɤɚ». ə ɫɧɨɜɚ ɜ ɉɚɜɥɨɜɫɤɟ 18.30 «Ʉɚɦɟɪɬɨɧ» 19.00 «Ʉɧɹɡɶ ɋɭɦɛɚɬɨɜ-ɘɠɢɧ» 20.05, 02.10 «ɋɮɟɪɵ» 20.50 ɏ/Ɏ «ȻȺɊɊȿɌɕ ɋ ɍɂɆɉɈɅ-ɋɌɊɂɌ» 22.35 «Ʌɢɧɢɹ ɠɢɡɧɢ». ɉ. Ʌɭɧɝɢɧ 23.25 Ⱦ/ɮ «Ɇɢɪɨɜɵɟ ɫɨɤɪɨɜɢɳɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ». «Ɍɢɤɚɥɶ. ɂɫɱɟɡɧɭɜɲɢɣ ɝɨɪɨɞ ɦɚɣɹ» 00.05 «Ʉɬɨ ɬɚɦ?» 00.35 ɏ/Ɏ «ɗɌɈɌ ɄɊȺɋȺȼɑɂɄ ȻɊȺɆɆȿɅɅ» 01.55 Ɇ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɚɹ ɢɝɪɚ» 02.50 Ⱦ/ɮ «Ɇɢɪɨɜɵɟ ɫɨɤɪɨɜɢɳɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ». «Ⱦɨɪɨɝɚ ɫɜɹɬɨɝɨ ɂɚɤɨɜɚ»


6 ǾDzǺǿȌǮǽȌ 2007 ǰ.

Ǿǿǽ. 15

ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

15 ñåíòÿáðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ

06.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 06.10 «ɒɭɬɤɚ ɡɚ ɲɭɬɤɨɣ» 06.40 ɏ/Ɏ «ȽɈɋɌɖ ɋ ɄɍȻȺɇɂ» 08.10 «Ⱥɥɥɚɞɢɧ», «Ɇɢɤɤɢ Ɇɚɭɫ ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɶɹ» 09.00 «ɋɥɨɜɨ ɩɚɫɬɵɪɹ» 09.10 «Ɂɞɨɪɨɜɶɟ» 10.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 10.20 «ɋɦɚɤ» 10.50 «ɂɝɨɪɶ Ʉɢɪɢɥɥɨɜ. ɍɥɵɛɤɭ ɲɢɪɟ, ɬɵ ɜ ɷɮɢɪɟ!» 12.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 12.10 ɏ/Ɏ «ɀȺɇɇȺ Ⱦ’ȺɊɄ» 15.10 «Ɂɜɟɡɞɧɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶ» 16.00 ɏ/Ɏ «ɅɖȼɂɇȺə ȾɈɅə» 18.00 «ȼɪɟɦɟɧɚ» 19.00 Ɇɢɯɚɢɥ Ɂɚɞɨɪɧɨɜ. «Ɂɚɩɢɫɤɢ ɭɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɤɚ» 21.00 «ȼɪɟɦɹ» 21.20 «Ʌɟɞɧɢɤɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ» 23.10 ɏ/Ɏ «ɄȺɊȺɌȿɅɖ» 01.30 ɏ/Ɏ «ɄɂɌȺɃɋɄɂɃ ɋɂɇȾɊɈɆ» 03.50 ɏ/Ɏ «ɀȿɋɌɈɄɂȿ ɂȽɊɕ 3»

Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɡɚɜɬɪɚɤ «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɱɚɪɬ» Ɉɛɧɚɠɟɧɧɵɣ ɲɨɭ-ɛɢɡ Ʉɨɧɰɟɪɬɧɵɣ ɡɚɥ: Blaɫk Eyed Peas 11.30 ɋɬɨɩ! ɋɧɹɬɨ: Fergie 12.00 Ⱦɨɫɬɭɩɧɵɣ ɷɤɫɬɪɢɦ 12.30 ȼɢɪɬɭɚɥɢɬɢ 13.00 Ɍɚɱɤɭ ɧɚ ɩɪɨɤɚɱɤɭ 13.30 ɏɨɱɭ ɜɫɟ ɫɧɹɬɶ! 14.00 «News International» ɫ Ɍ. Ʌɚɪɫɟɧ 14.30 ɉɨɰɟɥɭɣ ɧɚɜɵɥɟɬ 15.30, 22.00 ɋɚɦɵɟ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɟ 16.30 Ɂɜɟɡɞɧɵɣ ɫɬɢɥɶ: Halle Berry 17.00 Ⱦɧɟɜɧɢɤ Blaɫk Eyed Peas 17.30 MTV Life Style 17.45 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚɜɫɟɝɞɚ 18.30 Ɍɢɯɢɟ ɢɝɪɵ 19.00 «Ⱦɟɜɱɨɧɤɢ R’N’B’» 20.00 Ƚɢɞ ɩɨ ɫɬɢɥɸ 20.30 Ȼɨɥɶɲɨɣ ɤɢɧɨɱɚɪɬ 21.00 MTV VMA-2007: And the Nominees Are 21.30 Ɂɜɟɡɞɧɵɣ ɫɬɢɥɶ: ɛɭɞɭɳɢɯ ɦɚɦ 23.00 ȼɵɣɬɢ ɡɚɦɭɠ ɡɚ ɢɞɢɨɬɚ 23.30 ɉɨɞɫɬɚɜɚ 00.00 ɉɥɹɠɧɵɣ ɉɨɡɢɬɢf 01.00 «Ʌɨɜɢ ɭɞɚɱɭ» 02.00 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɧɨɱɶ 06.00 09.00 10.00 10.30

06.00 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ, Ɋɨɫɫɢɹ!» 07.30 «ɋɬɭɞɢɹ Ɂɞɨɪɨɜɶɟ» 08.00 ȼɟɫɬɢ 08.10 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 08.20 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ» 08.45 «ɍɬɪɟɧɧɹɹ ɩɨɱɬɚ» 09.20 «ɋɭɛɛɨɬɧɢɤ» 10.00 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ» 11.00 ȼɟɫɬɢ 11.10 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 11.20 «Ƚɭɛɟɪɧɢɹ» 12.00 «ɏɨɱɭ ɤɜɚɪɬɢɪɭ» 12.10 «ȼɵɛɨɪɵ-2007» 12.20 ɏ/Ɏ «ɋɅȿȾɋɌȼɂȿɆ ɍɋɌȺɇɈȼɅȿɇɈ» 14.00 ȼɟɫɬɢ 14.20 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 14.30 «Ƚɚɪɟɦ» 15.30 ɏ/Ɏ «ɋɄɍȻɂ-Ⱦɍ» 16.55 Ɇ/ɮ «Ʌɟɬɭɱɢɣ ɤɨɪɚɛɥɶ». «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ Ɍɨɱɤɢ ɢ Ɂɚɩɹɬɨɣ» 17.30 «ɋɭɛɛɨɬɧɢɣ ɜɟɱɟɪ» 19.35 «Ɍɚɧɰɵ ɧɚ ɥɶɞɭ. ȼɚɲ ɜɵɛɨɪ» 20.00 ȼɟɫɬɢ 20.15 «Ɋɟɜɢɡɨɪ» 20.45 ɏ/Ɏ «ɋɂɌɍȺɐɂə 202. ɋɌɊȺɒɇȺə ɋɂɅȺ» 22.55 ɏ/Ɏ «ɋɅɍɀɂɌȿɅɂ ɁȺɄɈɇȺ» 01.30 ɏ/Ɏ «ȾɊɍɁɖə ɀȿɇɂɏȺ» 03.30 ɏ/Ɏ «ɋɑȺɋɌɅɂȼɈȽɈ ɉɍɌɂ» 05.25 «EuroNews»

Ⱦ/ɫ «ɉɚɥɢɬɪɵ» Ⱦ/ɫ «Ȼɢɥɟɬ ɜ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɟ» ɅɈɌ ɏ/Ɏ «ɉəɌȿɊɈ ɋ ɇȿȻȺ» Ɇ/ɮ «ɉɢɧɨɤɤɢɨ 3000» «ɗɧɟɪɝɢɱɧɵɟ ɥɸɞɢ» ɏ/Ɏ «ɋɉȺɋȿɇɂȿ ɌȺɊɁȺɇȺ» 15.45 «ɇɚɛɨɥɟɜɲɢɣ ɜɨɩɪɨɫ» 16.30, 20.30 «ɋɟɣɱɚɫ» 16.45 «Ʌɸɞɢ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ» 17.50 ɏ/Ɏ «ɉɈɋɅȿȾɇɂɃ ɉȺɌɊɈɇ» 19.30 Ⱦ/ɮ «Ɋɨɡɵɝɪɵɲ» 21.00 ɏ/Ɏ «ȺɉɈɄȺɅɂɉɋɂɋ» 23.00 ɏ/Ɏ «ȾȺɇɌɈɇ» 01.45 Ⱦ/ɫ «Ɍɟɥɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ ɑɟɪɱɢɥɥɹ» 02.45 «5 ɩɟɫɟɧ ɧɚ «ɉɹɬɨɦ» 03.30 ɏ/Ɏ «ɎɊȺɇɄȿɇɒɌȿɃɇ ɋɈɁȾȺɅ ɀȿɇɓɂɇɍ» 08.00 08.30 09.00 10.00 11.50 13.10 13.55

06.00 ɍɞɚɱɧɨɟ ɭɬɪɨ 06.50 «Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ȾɌȼ» 07.05 ɒɨɭ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɪɟɤɨɪɞɨɜ 07.55 Ɍɵɫɹɱɚ ɦɟɥɨɱɟɣ 08.25 Ɇ/ɮ «ɋɚɮɚɪɢ ɫ Ʉɭɡɟɣ» 08.35 Ɇ/ɮ 10.25 ɏ/Ɏ «ɁȿɆɅȿɌɊəɋȿɇɂȿ» 12.25, 04.55 Ɍ/ɋ «ɉɈ ɁȺɄɈɇȺɆ ȾȿɌȿɄɌɂȼȺ» 05.00, 07.00, 16.00, 00.40, 03.00 13.30 Ⱦ/ɫ «Ʉɚɤ ɭɯɨɞɢɥɢ ɤɭɦɢɪɵ. ɇ. «ɆɍɁɌȼ. ɏɢɬ» Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ» 09.25 «Ɍɜɨɣ ɜɵɛɨɪ» 14.25, 15.30 Ɍ/ɋ «ɄɈɊɈɅȿȼɋɌȼɈ 10.30 «Pro-ɨɛɡɨɪ» ɄɊɂȼɕɏ» 11.00 «Zoom» 16.30, 17.00 Ɍ/ɋ «ȺȽȿɇɌɋɌȼɈ « 11.30 «Ɂɜɟɡɞɵ ɩɨɞ ɩɪɢɰɟɥɨɦ» 17.25 «ɀɭɥɢɤɢ» 12.25 «Ȼɥɢɠɟ ɤ ɡɜɟɡɞɚɦ». Ɉ. Ȼɥɭɦ 17.55, 18.35 «ɋɚɦɨɟ ɫɦɟɲɧɨɟ ɜɢ13.25 Ɂɜɟɡɞɵ ɡɚɠɢɝɚɸɬ ɞɟɨ» 14.25 «ɉɨɥɢɰɢɹ ɦɨɞɵ» 18.55, 00.00 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɢɡɪɚɤɨɜ 14.55 «Ɍɜɨɣ ɜɵɛɨɪ» 20.00 ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɚɹ ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ 16.30 «Ʉɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ» ɦɢɫɬɟɪɚ Ɋɢɩɥɢ 17.00 «FAQ» 21.00, 02.00 ɋɚɦɨɟ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɸ17.30 «ɏɢɬ-ɥɢɫɬ» ɳɟɟ ɜɢɞɟɨ 18.30 «Pro-ɤɢɧɨ» ɫ Ⱥ. ɑɚɞɨɜɵɦ 22.00 Ɍ/ɋ «CSI: ɆȿɋɌɈ ɉɊȿ19.00 Ɂɜɟɡɞɵ ɡɚɠɢɝɚɸɬ ɋɌɍɉɅȿɇɂə» 20.00 ɋɬɪɚɲɧɨ ɤɪɚɫɢɜɵɟ-2 23.00 Ɍ/ɋ «ɆɕɋɅɂɌɖ, ɄȺɄ ɉɊȿ21.00 «Ȼɥɢɠɟ ɤ ɡɜɟɡɞɚɦ» ɋɌɍɉɇɂɄ» 22.00 «Ȼɥɨɧɞɢɧɤɚ ɜ ɲɨɤɨɥɚɞɟ» 01.00 Ɍ/ɋ «ɅȺȻɂɊɂɇɌɕ ɊȺɁɍ22.30 «ɉɚɩɚɪɚɰɰɢ» ɆȺ» 02.55 ɇɨɱɧɨɣ ɤɥɭɛ 23.00 «Ȼɟɫɫɩɨɪɧɨ»

05.45 ɏ/Ɏ «ȻɍɆȿɊ» 07.30 «ɋɤɚɡɤɢ Ȼɚɠɟɧɨɜɚ» 08.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 08.15 «Ɂɨɥɨɬɨɣ ɤɥɸɱ» 08.45 «Ȼɟɡ ɪɟɰɟɩɬɚ» 09.20 «ɋɦɨɬɪ» 10.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 10.20 «Ƚɥɚɜɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ» 10.55 «Ʉɭɥɢɧɚɪɧɵɣ ɩɨɟɞɢɧɨɤ» 12.00 «Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ» 13.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 13.25 «Ɉɫɨɛɨ ɨɩɚɫɟɧ!» 14.00 ɏ/Ɏ «ɏɈɑɍ ȼ ɌɘɊɖɆɍ» 16.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 16.20 «ɀɟɧɫɤɢɣ ɜɡɝɥɹɞ» 17.00 «ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ» 17.55 Ɍ/ɋ «ɁȺɄɈɇ ɂ ɉɈɊəȾɈɄ» 19.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 19.40 «ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ - ɪɟɩɨɪɬɟɪ» 20.05 «ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɚɤɫɢɦɭɦ» 21.05 «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɫɟɧɫɚɰɢɢ» 21.55 «Ɍɵ ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɲɶ!» 22.45 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ» 23.25 ɏ/Ɏ «ɉɈɋɅȿ ɁȺɄȺɌȺ» 01.30 «Ɇɢɤɫ-ɮɚɣɬ ɦ-1. Ȼɨɢ ɛɟɡ ɩɪɚɜɢɥ» 02.20 ɏ/Ɏ «ɍȻɊȺɌɖ ɄȺɊɌȿɊȺ» 04.20 ɏ/Ɏ «ɏɈɑɍ ȼ ɌɘɊɖɆɍ»

06.55 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ɋɨɫɫɢɢ. ɐɋɄȺ - «ɏɢɦɢɤ» 09.00, 11.00, 14.50, 14.55, 19.15, 23.45, 00.05, 04.10 ȼɟɫɬɢɫɩɨɪɬ 09.15 ɏɨɤɤɟɣ ɧɚ ɬɪɚɜɟ. ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɋɨɫɫɢɹ - ɒɜɟɰɢɹ 11.10 «Ʌɟɬɨɩɢɫɶ ɫɩɨɪɬɚ». ȼɟɪɲɢɧɵ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɵ ɢ ɢɯ ɩɨɤɨɪɢɬɟɥɢ 11.45 Ɋɟɝɛɢ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ. Ⱥɧɝɥɢɹ ɘȺɊ 12.50 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɇɭɠɱɢɧɵ. 1/4 ɮɢɧɚɥɚ 15.05 «ɇɚ ɜɫɟɯ ɩɚɪɭɫɚɯ». Ⱥɥɢɤɚɧɬɟ - ɬɪɨɮɢ 2007 15.40 Ɍɟɧɧɢɫ. Ʉɭɛɨɤ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. Ɏɢɧɚɥ. Ɋɨɫɫɢɹ - ɂɬɚɥɢɹ 19.30 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ɋɨɫɫɢɢ. «Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝ» (Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤ)- «Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ» 21.40 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɇɭɠɱɢɧɵ. 1/2 ɮɢɧɚɥɚ 00.15 Ɋɟɝɛɢ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ. ɍɷɥɶɫ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ 02.15 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɇɭɠɱɢɧɵ. 1/2 ɮɢɧɚɥɚ 04.15 Ɋɟɝɛɢ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ. ɇɨɜɚɹ Ɂɟɥɚɧɞɢɹ - ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ 06.25 «ɇɚ ɜɫɟɯ ɩɚɪɭɫɚɯ». Ⱥɥɢɤɚɧɬɟ - ɬɪɨɮɢ 2007

07.00, 08.00, 23.45 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɤɚɧɚɥɟ 07.15, 14.00 «ɋɥɟɞɵ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ» 07.30, 17.00 «ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ» 08.35, 11.00, 18.00 «Ʉɪɚɫɨɬɤɚ» 09.00 «ɋ ɞɨɛɪɵɦ ɭɬɪɨɦ, ɥɸɛɢɦɚɹ!» 10.00, 14.25, 19.00 «ȼɫɟ ɥɭɱɲɟɟ, ɞɥɹ ȼɚɫ» 12.00 «ɇɚɲɢ ɞɟɬɢ» 13.00 «ȼɚɲ ɞɨɤɬɨɪ» 15.00, 23.00 Ɍ/ɋ «ɅɅɈȼɂɁɇȺ» 16.00 «ɍɦɧɵɟ ɜɟɳɢ» 20.00 «Ɂɟɪɤɚɥɨ ɠɢɡɧɢ» 21.00 «ȼɚɲ ɥɢɱɧɵɣ ɩɚɪɚɩɫɢɯɨɥɨɝ» 22.00 «ɋɟɤɫɭɚɥɶɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ» 00.05 «Ʉɥɚɫɫɢɤɢ»

07.30 ɏ/Ɏ «ɅȿɌɇɈȿ ɉɊɈɂɋɒȿɋɌȼɂȿ» 10.00 «ȺȻȼȽȾɟɣɤɚ» 10.30 «ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ» 11.00 Ⱦ/ɮ «ɏɢɬɪɵɣ, ɤɚɤ ɡɦɟɹ». ɂɡ ɰɢɤɥɚ «ɀɢɜɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ» 11.45 ɂɫɬɨɪɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 12.00 ɏ/Ɏ «ɈȽɈɇɖ, ȼɈȾȺ ɂ ɆȿȾɇɕȿ ɌɊɍȻɕ» 13.30, 16.30, 19.30, 01.20 «ɋɨɛɵɬɢɹ» 13.50 «Ɋɟɩɨɪɬɟɪ» 14.05 Ⱦ/ɮ «ɋɟɪɝɟɣ Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜ. Ɉɫɟɧɶ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚ» 14.50 «Ʌɢɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ» 15.40 Ƚɨɪɨɞɫɤɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ 16.55 ɏ/Ɏ «ɀȿɅȿɁɇȺə ɅȿȾɂ. ɍɋɌȺɅɈɋɌɖ ɆȿɌȺɅɅȺ» 17.45 ɏ/Ɏ «ȾȿɅɈ N 306» 19.45 «ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38» 20.00 Ɍȼ ɌɊɈɂɐɄ 21.00 Ɍ/ɋ «ɑɂɋɌɈ ȺɇȽɅɂɃɋɄɈȿ ɍȻɂɃɋɌȼɈ» 23.00 «ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦ» 00.10 «ɇɚɪɨɞ ɯɨɱɟɬ ɡɧɚɬɶ» 01.40 ɏ/Ɏ «ɂɇɌɂɆɇɕɃ ɋɅɈȼȺɊɖ» 03.50 Ɏɭɬɛɨɥ. «Ɍɨɪɩɟɞɨ»-ɋɄȺ 04.55 ɏ/Ɏ «ɒȺɇɏȺɃɋɄɂɃ ɉɈɅȾȿɇɖ» 06.50 Ɇ/ɮ «Ɉɫɬɪɨɜ ɨɲɢɛɨɤ», «Ɂɟɪɤɚɥɶɰɟ»

06.30 Ⱦ/ɫ «ɗɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ» 07.00, 20.45 «ɑɭɝɭɧɧɵɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ» 08.00 ɏ/Ɏ «ɋȿȽɈȾɇə - ɇɈȼɕɃ ȺɌɌɊȺɄɐɂɈɇ» 09.40 ɏ/Ɏ «ȽȾȿ Ɍɕ, ȻȺȽɂɊȺ?» 11.00 Ⱥɜɬɨɲɤɨɥɚ 11.10 Ɇ/ɮ 11.30 «ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ» 12.00 «ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɟ». Ȼɟɫɟɞɵ ɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɢ 12.10 «Ʉɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɣ ɜɨɩɪɨɫ» 12.35 «ɂɋɄɊɕ ɄȺɆɂɇȺ» 13.00, 01.30 «Ɍɨɱɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ» 14.00 ɏ/Ɏ «ɉȺɊɈɅɖ ɇȿ ɇɍɀȿɇ» 16.55, 05.20 Ⱦ/ɮ «Ɇɨɪɟ. ɋɤɚɥɵ. ɉɚɥɚɮɪɭɠɟɥɶ» 18.00, 04.20 «Ȼɨɥɶɲɨɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ» 19.00 «ɌɈɑɄȺ ɁɊȿɇɂə» 19.40 «ɋɞɟɥɚɧɨ ɧɚ ɍɪɚɥɟ» ɧɨɜɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ 20.10 «ȺȼɌɈȾɊȺɃȼ» 20.30 «Ʌɢɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ» 21.30 ɏ/Ɏ «ɎɈɇɌȺɇ» 23.45 ɏ/Ɏ «ɋȺɆȺɊȺ - ȽɈɊɈȾɈɄ» 1, 2 ɋ. 02.00 Ɇɢɧɢ-ɮɭɬɛɨɥ 03.25 «Ʌɟɣɛ-ɝɜɚɪɞɢɢ ɂɡɦɚɣɥɨɜɫɤɢɣ ɩɨɥɤ. Ⱦɨɫɭɝɚ ɩɪɚɡɞɧɨɝɨ ɜɪɚɝɢ» 07.30 «Ʉɚɡɚɤɢ»

07.00 Ɇ/ɫ «ɗɣ, Ⱥɪɧɨɥɶɞ» 08.40, 01.35 ɇɚɲɢ ɩɟɫɧɢ 09.05, 21.00, 00.55, 03.35 Ⱦɨɦ-2 10.00 «ɒɤɨɥɚ ɪɟɦɨɧɬɚ». «ȼɫɟ ɨɬɬɟɧɤɢ ɫɟɪɨɝɨ» 11.00 «Ȼɟɲɟɧɥ Ⱦɠɟɨɝɪɚɮɢɤ» 11.30 «Ȼɢɬɜɚ ɷɤɫɬɪɚɫɟɧɫɨɜ» 12.30 Ɇ/ɮ «ȼɟɫɟɥɵɣ ɤɥɚɫɫ» 13.00 «Ʉɥɭɛ ɛɵɜɲɢɯ ɠɟɧ» 14.00 «Cosmopolitan. ȼɢɞɟɨɜɟɪɫɢɹ» 15.00 ɏ/Ɏ «ɋȾȿɅɄȺ ɋ ȾɖəȼɈɅɈɆ» 17.00 Ɍ/ɋ «ɋȺɒȺ + ɆȺɒȺ» 18.00 Ɋɟɛɟɧɨɤ-ɪɨɛɨɬ 19.00 Ɍɚɤɫɢ ɜ ɉɢɬɟɪɟ 19.30 Ɍ/ɋ «ɀȿɇɋɄȺə ɅɂȽȺ» 20.00 «ɇɟɨɛɴɹɫɧɢɦɨ, ɧɨ ɮɚɤɬ». «Ɇɚɝɢɹ ɱɢɫɟɥ» 22.00 «Ʉɨɦɟɞɢ ɤɥɚɛ» 23.00 Ɍ/ɋ «ɇȺɒȺ RUSSIA» 23.25 ɍɛɨɣɧɚɹ ɥɢɝɚ 00.25 «ɋɟɤɫ» ɫ Ⱥ. ɑɟɯɨɜɨɣ 01.50 ɏ/Ɏ «ȼȿɅɂɄɈɅȿɉɇȺə ɑȿɌȼȿɊɄȺ» 04.25 Ʌɭɱɲɢɟ ɚɧɟɤɞɨɬɵ

08.05 Ɇ/ɮ «ɆɍɊȺȼȿɃ ȺɇɌɐ» 11.30 ɏ/Ɏ «ɁȺȻɕɌȺə ɆȿɅɈȾɂə ȾɅə ɎɅȿɃɌɕ» 17.10, 21.00, 01.10 ȺɃɇȺ 23.20 ɏ/Ɏ «ȾɈɊɈɀɇɈȿ ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂȿ»

09.00 ɇɨɜɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ 10.00 Ɇ/ɫ «ȼɢɧɧɟɬɭ» 17.10 Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ ɉɚɪɚɦɚɭɧɬ. «ɋɨɥɧɟɱɧɚɹ ɡɟɦɥɹ» 21.30 ɏ/Ɏ «ȾɀɂɅɅɂȺɇ ɇȺ Ⱦȿɇɖ ɊɈɀȾȿɇɂə»

11.00 ɏ/Ɏ «ȾȺɊ ȻɈȽɈȼ» 12.25 ɏ/Ɏ «ȼɂɌə ȽɅɍɒȺɄɈȼ -ȾɊɍȽ ȺɉȺɑȿɃ» 19.30 ɏ/Ɏ «ȻɈɃ ɉɈɋɅȿ ɉɈȻȿȾɕ» 21.50 Ʉɨɧɤɭɪɫ ɷɫɬɪɚɞɧɨɣ ɩɟɫɧɢ «Ⱥɫɬɚɧɚ-2007»

06.00 ɏ/Ɏ «ȻȺȽɊɈȼɕȿ ɊȿɄɂ-2: ȺɇȽȿɅɕ ȺɉɈɄȺɅɂɉɋɂɋȺ» Ɇ/ɮ «Ʉɪɚɫɧɚɹ ɲɚɩɨɱɤɚ» ɏ/Ɏ «ɋɄȺɁɈɑɇȺə ȽɊɍɉɉȺ» ɏ/Ɏ «ɋɑȺɋɌɅɂȼɑɂɄ ȽɂɅɆɈɊ» ɏ/Ɏ «ȺɎȿɊȺ» ɏ/Ɏ «ɉɈɋɅȿȾɇəə ɂɁ ȻɅɈɇȾɂɇɈɄ-ɄɊȺɋɈɌɈɄ» 18.00 ɏ/Ɏ «ɊɈɁȼȿɅɅ» 20.00 ɏ/Ɏ «ȾȼȿɇȺȾɐȺɌɖ ɈȻȿɁɖəɇ» 22.10 ɏ/Ɏ «ȻȿɒȿɇɕɃ ɉȿɋ ɂ ȽɅɈɊɂ» 00.00 ɗɪɨɬɢɤɚ «ɉɊɂȽɈȼɈɊ» 01.15 ɗɪɨɬɢɤɚ 02.30 ɗɪɨɬɢɤɚ «24 ɑȺɋȺ ȼ ɅɈɇȾɈɇȿ» 04.00 ɏ/Ɏ «ȾɈɊɈȽȺ ɇȺ ȺɊɅɂɇȽɌɈɇ»

09.00 ɏ/Ɏ «Ⱦ’ȺɊɌȺɇɖəɇ ɂ ɌɊɂ ɆɍɒɄȿɌȿɊȺ» 13.20 ɏ/Ɏ «ɇȺ ȾȿɊɂȻȺɋɈȼɋɄɈɃ ɏɈɊɈɒȺə ɉɈȽɈȾȺ» 15.00 ɏ/Ɏ «ɄɈɅɏɈɁ ɂɇɌȿɊɌȿɃɇɆȿɇɌ» 17.00 ɏ/Ɏ «ȻȺȻɍɋə» 19.00 ɏ/Ɏ «ȼȿɑȿɊɇɂɃ ɁȼɈɇ» 21.00 ɏ/Ɏ «ɉɌɂɐɕ ɇȿȻȿɋɇɕȿ» 23.00 ɏ/Ɏ «ɁɈɅɈɌȺə ȽɈɅɈȼȺ ɇȺ ɉɅȺɏȿ» 01.00 ɏ/Ɏ «ɋɌɈ ȾɇȿɃ ȾɈ ɉɊɂɄȺɁȺ» 03.00 ɏ/Ɏ «ɀɂȼɈɃ» 05.00 ɏ/Ɏ «ɒɂɄ» 07.00 ɏ/Ɏ «ȾȺɀȿ ɇȿ ȾɍɆȺɃ»

06.00 «Ƚɪɚɧ-ɩɪɢ» 06.25 Ɇ/ɫ «Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɜɛɨɢ» 06.50 Ɇ/ɫ «ɂɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧɟ» 07.10 Ɇ/ɮ «ȼɟɫɟɥɚɹ ɤɚɪɭɫɟɥɶ» 07.20 Ɍ/ɋ «ɉȺɉȿɇɖɄɂɇ ɋɕɇɈɄ» 08.00 «Ȼɨɥɶɲɢɟ ɦɨɡɝɨɥɨɦɵ» 08.45 ɏ/Ɏ «ɋȿɆɖəɇɂɇ» 11.30 Ɉɱɟɜɢɞɟɰ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 12.30 «24» 13.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» 14.00, 17.10 Ɍ/ɋ «ɋɈɅȾȺɌɕ-13» 15.50 «Ɏɨɪɦɭɥɚ-1». 18.10 «Ⱦɚɥɶɧɢɟ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ» 18.30, 03.30 «Ɋɟɤɥɚɦɧɵɣ ɨɛɥɨɦ» 19.00 «ɇɟɞɟɥɹ» 20.00 ɏ/Ɏ «ȿȼɊɈɌɍɊ» 22.00 «ɋ.ɋ.ɋ.Ɋ.» 23.00 «ɋɦɟɯ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ ɝɨɪɨɞɟ» 00.00 ɏ/Ɏ «ɁȺɉȺɏ ɇȿȼɂȾɂɆɄɂ: Ɇɂɋɋɂə «ɇȿȼɂȾɂɆɄȺ» 01.50 «ɋɯɟɦɚ ɫɦɟɯɚ» 02.50 «ɒɟɫɬɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ»

06.00 ɏ/Ɏ «ȼɊȺɌȺɊɖ» 07.10 Ɇ/ɮ «Ɂɚɤɨɥɨɞɜɚɧɧɵɣ ɦɚɥɶɱɢɤ» 07.55 Ɇ/ɫ «Ɏɥɢɩɩɟɪ ɢ Ʌɨɩɚɤɚ» 08.20 Ɇ/ɫ «ɋɦɟɲɚɪɢɤɢ» 08.30 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨɥɟɜɨɝɨ ɦɵɲɨɧɤɚ» 09.00 «ɍɥɢɰɚ ɋɟɡɚɦ» 09.30 Ɇ/ɫ «ɉɭɤɤɚ» 10.00 Ɇ/ɮ «ɋɤɭɛɢ Ⱦɭ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɟ ɦɟɪɬɜɟɰɨɜ» 11.30 ɏ/Ɏ «ɌɊɂ ɂɄɋ» 14.00 «ȼɟɪɧɢɬɟ ɦɧɟ ɦɚɦɭ» 15.00 «ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɷɬɨ ɤɪɚɫɢɜɨ» ɫ Ɇ. Ʉɚ 16.00 «ɂɫɬɨɪɢɢ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» 16.30 Ɍ/ɋ «ɉȺɉɂɇɕ ȾɈɑɄɂ» 17.00 Ɍ/ɋ «ɌȺɂɇɋɌȼȿɇɇɕɃ ɉɈɊɌȺɅ» 19.00, 23.15 «ɋɌɋ ɡɚɠɢɝɚɟɬ ɫɭɩɟɪɡɜɟɡɞɭ» 21.15 ɏ/Ɏ «102 ȾȺɅɆȺɌɂɇɐȺ» 00.25 ɏ/Ɏ «ɈɌɑȺəɇɇɕȿ ɆȿɊɕ» 02.15 ɏ/Ɏ «ɍȻɂɃɋɌȼȺ ȼ ɑȿɊɊɂɎɈɅɅɋ» 03.45 ɏ/Ɏ «ɋɈȿȾɂɇȿɇɇɕȿ ɒɌȺɌɕ ɅɂɅȺɇȾȺ»

08.00 10.00 12.00 14.00 16.10

06.00 Ɇ/ɮ 08.00 Ɇ/ɫ «ɑɟɪɟɩɚɲɤɢ-ɧɢɧɞɡɹ» 09.00 ɏ/Ɏ «ȺɊɌɂɋɌ ɂ ɆȺɋɌȿɊ ɂɁɈȻɊȺɀȿɇɂə» 11.00 «ɍɉ-ɉɋ!» 12.00 Ɇ/ɫ «Ɇɭɪɚɲɤɢ» 13.30 Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɨɛɨɡɪɟɧɢɟ 13.45 «ɋɜɟɬ ɢ ɬɟɧɶ» 14.00 ɏ/Ɏ «ɋɉȿɐɇȺɁ ɉɊɈɌɂȼ ɋȺɆɍɊȺȿȼ: Ɇɂɋɋɂə 1549» 16.00 ɏ/Ɏ «ɊɂɋɄɍə ɀɂɁɇɖɘ» 18.00 «Ɂɚ ɫɟɤɭɧɞɭ ɞɨ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ» 19.00 ɏ/Ɏ «ȼɕɏɈȾ ȾɊȺɄɈɇȺ» 21.00 Ɍ/ɋ «ɁȼȿɁȾɇɕɃ ɄɈɊȺȻɅɖ «ȽȺɅȺɄɌɂɄȺ» 23.00 Ɍ/ɋ «ɍɁɕ ɄɊɈȼɂ» 00.00 «Ⱦɪɭɝɨɟ ɤɢɧɨ» 00.15 ɏ/Ɏ «ɌȺɊɂɎ ɇȺ ɅɍɇɇɕɃ ɋȼȿɌ» 02.15 «Ʉɭɥɶɬ ɧɚɥɢɱɧɨɫɬɢ»

12.00, 20.00, 04.00 ɏ/Ɏ «ɊɈɀȾȿɋɌȼȿɇɋɄɂȿ ɄɈɅɈɄɈɅȺ» 13.35, 21.35, 05.35 ɏ/Ɏ «ɀɂɁɇɖ ȾɀɍɁȿɉɉȿ ȼȿɊȾɂ» 15.05, 23.05, 07.05 ɏ/Ɏ «ɈɋɌȿɊȿȽȺɃɌȿɋɖ ȽɊȿɄɈȼ ɋ ɈɊɍɀɂȿɆ» 16.35, 00.35, 08.35 ɏ/Ɏ «ɄɈȽȾȺ ɉɊɈȻɖȿɌ ȼɈɋȿɆɖ ɋɄɅəɇɈɄ» 18.10, 02.10, 10.10 ɏ/Ɏ «Ⱦȿɇɖ ȾȿɇȿȽ»

ǕǔǐǛǟǛǏǘǒǚǕǒ ǑǠǎǘǕǗǍǟǛǏ ǗǘǫǤǒǖ. Ɉɛɪ.: ɦ-ɧ «ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ» (ɨɫɬ. «ɉɟɞɭɱɢɥɢɳɟ», ɫ 9.00 ɞɨ 20.00, ɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 45 (ɌɄ «ɗɝɢɞɚ»), ɫ 9.00 ɞɨ 17.00.

06.30 «ȿɜɪɨɧɶɸɫ» ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ 10.10 Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ 10.40 ɏ/Ɏ «ȾȿɅɈ ȻɕɅɈ ȼ ɉȿɇɖɄɈȼȿ» 12.20 «Ʉɬɨ ɜ ɞɨɦɟ ɯɨɡɹɢɧ» 12.50 ɏ/Ɏ «ɇɈȼɕȿ ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂə ɄȺɉɂɌȺɇȺ ȼɊɍɇȽȿɅə» 14.05 Ɇ/ɮ «Ɂɚɣɤɚ-ɡɚɡɧɚɣɤɚ» 14.25 «ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɧɚɬɭɪɚɥɢɫɬɚ» 14.50 «ɒɢɪɨɤɢɣ ɮɨɪɦɚɬ» ɫ ɂ. Ʌɟɫɨɜɨɣ 15.15 ɏ/Ɏ «ȼȺɋɋȺ ɀȿɅȿɁɇɈȼȺ» 17.00 «ɋɜɟɬ ɞɚɥɟɤɨɣ ɡɜɟɡɞɵ». ȼ. ɉɚɲɟɧɧɚɹ 17.40 «Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɫɚ» 18.25 «Ɇɚɝɢɹ ɤɢɧɨ.» 19.05 «ɉɚɪɬɢɹ ɝɥɚɜɧɵɯ. ȼɟɥɢɤɢɟ ɝɨɥɨɫɚ ɏɏ ɜɟɤɚ» 19.35, 01.55 Ⱦ/ɫ «ɍ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚ ɤɭɯɧɟ». «Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɶ» 20.25 ɏ/Ɏ «ɄɈȽȾȺ ȾȿɊȿȼɖə ȻɕɅɂ ȻɈɅɖɒɂɆɂ» 22.00 ɇɨɜɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 22.25 ɏ/Ɏ «ɅȿɌɈ 2004 ȽɈȾȺ» 23.55 Ⱦ/ɮ «ɏɪɚɧɹɬ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ ɞɨɪɨɝɨɝɨ ɢɥɢ ɗɪɞɦɚɧ ɢ ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ» 00.55 Ʉɨɧɰɟɪɬ ɉɪɢɧɫɟɧɝɪɚɯɬ. Ƚ. ɒɷɯɷɦ


6 ǾDzǺǿȌǮǽȌ

16 Ǿǿǽ.

153.11.2006 2007 ǰ.

ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

16 ñåíòÿáðÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

06.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 06.10 ɏ/Ɏ «ɏɂɓɇɂɄɂ» 07.50 «Ⱥɪɦɟɣɫɤɢɣ ɦɚɝɚɡɢɧ» 08.30 «Ɋɭɫɚɥɨɱɤɚ», «ɑɟɪɧɵɣ ɩɥɚɳ» 09.20 «ɂɝɪɚɣ, ɝɚɪɦɨɧɶ ɥɸɛɢɦɚɹ!» 10.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 10.10 «ɇɟɩɭɬɟɜɵɟ ɡɚɦɟɬɤɢ» 10.30 «ɉɨɤɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» 11.20 «Ɏɚɡɟɧɞɚ» 12.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» 12.10 «ɉɨɥɡɭɱɚɹ ɚɝɪɟɫɫɢɹ» 13.20 «ɂɯ ɪɚɡɵɫɤɢɜɚɟɬ ɦɢɥɢɰɢɹ» 13.50 ɏ/Ɏ «ȾȼȺ ȻɊȺɌȺ» 15.40 «Ʉȼɇ» 17.20 ɏ/Ɏ «Ɍɕ ȼɋȿȽȾȺ ȻɍȾȿɒɖ ɋɈ ɆɇɈɃ» 19.10 «Ɇɢɧɭɬɚ ɫɥɚɜɵ» 21.00 ȼɨɫɤɪɟɫɧɨɟ «ȼɪɟɦɹ» 21.50 «Ɏɚɛɪɢɤɚ ɡɜɟɡɞ» 23.20 ɏ/Ɏ «ɋȺɆɈɅȿɌ ɉɊȿɁɂȾȿɇɌȺ» 01.40 ɏ/Ɏ «ɄɈɅɈɆȻɈ ɇɊȺȼɂɌɋə ɇɈɑɇȺə ɀɂɁɇɖ» 03.30 Ɍ/ɋ «ȻɂɌȼȺ ɁȺ ȽȺɅȺɄɌɂɄɍ» 04.20 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɚɦɹɬɢ»

Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɡɚɜɬɪɚɤ «Ɇɢɪɨɜɨɣ ɱɚɪɬ» «Ⱦɟɜɱɨɧɤɢ R’N’B’» Ƚɢɞ ɩɨ ɫɬɢɥɸ News ɛɥɨɤ Weekly Ȼɨɥɶɲɨɣ ɤɢɧɨɱɚɪɬ ɂɤɨɧɚ ɜɢɞɟɨɢɝɪ: «Ⱥɝɪɟɫɫɢɹ» 13.00 Ʉɨɧɰɟɪɬɧɵɣ ɡɚɥ: ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ - ɸɝ 13.30 Ʉɨɧɰɟɪɬɧɵɣ ɡɚɥ: Maroon 5 14.00 ȼɫɟ ɨ Avril Lavigne 14.30, 22.00 ɋɚɦɵɟ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɟ 15.30 Ɉɛɧɚɠɟɧɧɵɣ ɲɨɭ-ɛɢɡ 16.00 Ɍ/ɋ «ɆȿɑɌɕ ȺɅɂɋɕ» 17.00 ɋɬɨɩ! ɋɧɹɬɨ: Fergie 17.30 ɋɬɨɩ! ɋɧɹɬɨ: «ɂɜɚɧɭɲɤɢ International» 18.00 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚɜɫɟɝɞɚ 18.30 Ⱦɨɫɬɭɩɧɵɣ ɷɤɫɬɪɢɦ 19.00 Ɍ/ɋ «ɄɅɍȻ» 23.00 «News International» ɫ Ɍ. Ʌɚɪɫɟɧ 23.30 «ɀɟɫɬɨɤɢɟ ɢɝɪɵ» 00.00 Ʉɨɧɰɟɪɬɧɵɣ ɡɚɥ: Blaɫk Eyed Peas 01.00 «Ʌɨɜɢ ɭɞɚɱɭ» 02.00 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɧɨɱɶ

06.00 ɏ/Ɏ «ɇȿ ɋɌȺȼɖɌȿ ɅȿɒȿɆɍ ɄȺɉɄȺɇɕ...» 07.30 «ɋɟɥɶɫɤɢɣ ɱɚɫ» 08.00 ȼɟɫɬɢ 08.10 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 08.20 «Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ» 08.55 «ȼɫɹ Ɋɨɫɫɢɹ» 09.05 «ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚ» 10.05 «ɋɚɦ ɫɟɛɟ ɪɟɠɢɫɫɟɪ» 11.00 ȼɟɫɬɢ 11.10 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 11.50 «Ƚɨɪɨɞɨɤ» 12.20 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ» 13.15 «ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɢɣ ɱɚɫ» 14.00 ȼɟɫɬɢ 14.20 «ȼɟɫɬɢ» - ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» 14.30 «Ɏɢɬɢɥɶ ʋ146» 15.20 «Ⱦɟɠɭɪɧɚɹ ɱɚɫɬɶ» 15.50 «ɑɟɫɬɧɵɣ ɞɟɬɟɤɬɢɜ» 16.20 «ɋɬɪɚɫɬɢ-ɦɨɪɞɚɫɬɢ» 17.50 «Ɍɚɧɰɵ ɧɚ ɥɶɞɭ» 20.00 ȼɟɫɬɢ ɧɟɞɟɥɢ 21.00 «ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ» 21.25 Ɍ/ɋ «ȻɈɅɖɒȺə ɅɘȻɈȼɖ» 23.30 ɏ/Ɏ «ɆȺɌɊɂɐȺ. ɉȿɊȿɁȺȽɊɍɁɄȺ» 02.10 ɏ/Ɏ «ȼ ɈɀɂȾȺɇɂɂ ɗɏȺ» 04.00 Ɍ/ɋ «ȼɁȽɅəȾɕ»

06.00 ɏ/Ɏ «ɉɈɋɅȿ ɁȺɄȺɌȺ» 07.40 Ɇ/ɮ «Ɋɢɤɤɢ-Ɍɢɤɤɢ-Ɍɚɜɢ» 08.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 08.15 «Ɋɭɫɫɤɨɟ ɥɨɬɨ» 08.40 «Ⱦɢɤɢɣ ɦɢɪ» 09.05 «ɋɱɚɫɬɥɢɜɵɣ ɪɟɣɫ» 10.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 10.20 «ȿɞɢɦ ɞɨɦɚ!» 10.55 «ɂɯ ɧɪɚɜɵ» 11.30 «Ⱥɜɢɚɬɨɪɵ» 12.05 «Top gear» 12.40 «ɑɉ» 13.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 13.25 «Ʌɢɯɢɟ 90-ɟ» 14.00 ɏ/Ɏ «ɂɁ ɀɂɁɇɂ ɇȺɑȺɅɖɇɂɄȺ ɍȽɈɅɈȼɇɈȽɈ ɊɈɁɕɋɄȺ» 16.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 16.20 «Ɉɞɢɧ ɞɟɧɶ» 17.00 «ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ» 17.55 Ɍ/ɋ «ɁȺɄɈɇ ɂ ɉɈɊəȾɈɄ» 19.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ. ɂɬɨɝɨɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ» 19.50 «ɑɢɫɬɨɫɟɪɞɟɱɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ» 20.20 «ɑɉ» 20.55 «Ƚɥɚɜɧɵɣ ɝɟɪɨɣ» 22.00 «ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣ ɜɟɱɟɪ» 23.10 ɏ/Ɏ «ɂȽɊȺ ɊɂɉɅɂ» 01.20 ɏ/Ɏ «ɇɈȼɂɑɈɄ» 03.50 «Ʉɪɢɦɢɧɚɥɶɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ» 04.15 ɏ/Ɏ «ɋȿɆȿɃɋɌȼɈ ȻɅɘɁ ɉɈȾ ɉɊɂɄɊɕɌɂȿɆ» 05.35 «ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ - ɪɟɩɨɪɬɟɪ»

07.00 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɇɭɠɱɢɧɵ. 1/2 ɮɢɧɚɥɚ 09.00, 11.00, 14.25, 14.30, 19.40, 22.55, 23.15, 03.15 ȼɟɫɬɢɫɩɨɪɬ 09.15 ɏɨɤɤɟɣ ɧɚ ɬɪɚɜɟ. ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɋɨɫɫɢɹ - Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɹ 11.10 «ɋɬɪɚɧɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ» 15.25 11.40 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ɋɨɫɫɢɢ. 16.10 «ɋɚɥɚɜɚɬ ɘɥɚɟɜ» (ɍɮɚ)16.55 «Ⱥɤ Ȼɚɪɫ» 18.00 13.50 «ɋɛɨɪɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɢ». ɒ. Ɍɚɪ19.40 ɩɢɳɟɜ 20.30 14.40 Ɍɟɧɧɢɫ. Ʉɭɛɨɤ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 21.30 22.15 Ɏɢɧɚɥ. Ɋɨɫɫɢɹ - ɂɬɚɥɢɹ 19.55 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨ00.15 ɩɵ. Ɇɭɠɱɢɧɵ. Ɏɢɧɚɥ 01.00 21.45 «ɇɚ ɜɫɟɯ ɩɚɪɭɫɚɯ». Ⱥɥɢɤɚɧ02.00 ɬɟ - ɬɪɨɮɢ 2007 02.30 22.20 «ɋɛɨɪɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɢ». ɒ. Ɍɚɪɩɢɳɟɜ 23.20 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɬɚɥɢɢ 01.25 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. Ɇɭɠɱɢɧɵ. Ɏɢɧɚɥ 06.00 ɍɞɚɱɧɨɟ ɭɬɪɨ 03.20 Ɋɟɝɛɢ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ. ɋɚɦɨɚ 06.50 «Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ȾɌȼ» Ɍɨɧɝɚ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ɏɪɚɧ07.05, 00.00 ɒɨɭ ɪɟɤɨɪɞɨɜ Ƚɢɧɧɟɫɫɚ 07.55 Ɍɵɫɹɱɚ ɦɟɥɨɱɟɣ ɰɢɢ 08.25 Ɇ/ɮ «ɋɚɮɚɪɢ ɫ Ʉɭɡɟɣ» 05.20 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ 05.00, 07.00, 09.00, 17.40, 01.00, 08.35 Ɇ/ɮ 03.00 «ɆɍɁɌȼ. ɏɢɬ» 10.15 ɏ/Ɏ «Ɇȿɑ əɄɍȾɁɕ» 08.00 «Ɍɜɨɣ ɜɵɛɨɪ» 12.25, 04.55 Ɍ/ɋ «ɒɉɂɈɇɕ ɂ 10.55 Ɇ/ɮ ɉɊȿȾȺɌȿɅɂ» 11.05 «Ɂɜɟɡɞɧɵɟ ɛɭɞɧɢ» 13.30, 13.55 Ⱦ/ɫ «Ⱥɜɬɨɝɨɧɳɢɤ» 11.35 «Ʉɨɧɰɟɪɬ» 14.25, 15.30 Ɍ/ɋ «ɄɈɊɈɅȿȼɋɌȼɈ 07.00, 23.45 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɤɚɧɚɥɟ 12.55 «Ȼɥɨɧɞɢɧɤɚ ɜ ɲɨɤɨɥɚɞɟ» 07.30, 17.00 «ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ» ɄɊɂȼɕɏ» 13.25 Ɂɜɟɡɞɵ ɡɚɠɢɝɚɸɬ 08.35, 11.00, 18.00 «Ʉɪɚɫɨɬɤɚ» 16.30, 17.00 Ɍ/ɋ «ȺȽȿɇɌɋɌȼɈ « 14.25 «ɋɬɢɥɢɫɬɢɤɚ» 09.00 «ɋ ɞɨɛɪɵɦ ɭɬɪɨɦ, ɥɸɛɢ17.25 ɋɦɟɲɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ 15.00 «ɋɬɪɚɲɧɨ ɤɪɚɫɢɜɵɟ-2. ɉɪɟ- 17.55, 18.35 «ɋɚɦɨɟ ɫɦɟɲɧɨɟ ɜɢɦɚɹ!» ɜɪɚɳɟɧɢɟ» ɞɟɨ» 10.00, 19.00 «ȼɫɟ ɥɭɱɲɟɟ, ɞɥɹ 16.00 «ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ ɜɟɪɧɨɫɬɢ» 18.55 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɢɡɪɚɤɨɜ ȼɚɫ» 16.30 «Ɍɜɨɣ ɜɵɛɨɪ» 20.00 ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɚɹ ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ 12.00 «ɇɚɲɢ ɞɟɬɢ» 18.00 «Ɂɜɟɡɞɧɵɟ ɪɨɦɚɧɵ ɨɬ ɢ ɞɨ» ɦɢɫɬɟɪɚ Ɋɢɩɥɢ 13.00 «ȼɚɲ ɞɨɤɬɨɪ» 19.00 «Pro-ɨɛɡɨɪ» 21.00, 02.00 ɋɚɦɨɟ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɸ- 14.00 ɏ/Ɏ «ɑȿɊɇɕɃ ɅȿȻȿȾɖ» 19.30 «ɉɨɥɢɰɢɹ ɦɨɞɵ» ɳɟɟ ɜɢɞɟɨ 16.00 «Ɍɜɨɣ ɞɨɦ» 20.00 «ɋɥɢɜɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ» 22.00 Ɍ/ɋ «CSI: ɆȿɋɌɈ ɉɊȿ20.00 «Ɂɟɪɤɚɥɨ ɠɢɡɧɢ» 21.00 Ɂɜɟɡɞɵ ɡɚɠɢɝɚɸɬ ɋɌɍɉɅȿɇɂə» 22.00 «Ȼɥɨɧɞɢɧɤɚ ɜ ɲɨɤɨɥɚɞɟ» 23.00 Ɍ/ɋ «ɆɕɋɅɂɌɖ, ɄȺɄ ɉɊȿ- 21.00 «ȼɚɲ ɥɢɱɧɵɣ ɩɚɪɚɩɫɢɯɨɥɨɝ» 22.30 Ɂɜɟɡɞɵ ɡɚɠɢɝɚɸɬ ɋɌɍɉɇɂɄ» 23.25 «Ⱥɡɛɭɤɚ ɫɟɤɫɚ» 01.00 Ɍ/ɋ «ɅȺȻɂɊɂɇɌɕ ɊȺɁɍ- 22.00 «ɋɟɤɫɭɚɥɶɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ» 23.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɨɞɵ» 00.00 «Ɍɜɨɣ ɜɵɛɨɪ» ɆȺ» 02.55 ɇɨɱɧɨɣ ɤɥɭɛ 02.00 «ɇɚɲɟ» 00.05 «Ʉɥɚɫɫɢɤɢ» 06.00 09.00 10.00 11.00 11.30 12.00 12.30

08.00 09.00 10.00 10.25 10.50 11.05 11.45 13.35 14.20

Ⱦ/ɫ «ɇɚ ɤɭɯɧɟ» ɅɈɌ Ɍ/ɋ «ȺɊȿɇȾȺ ɉɊɂȼɂȾȿɇɂɃ» Ɇ/ɫ «Ɍɢɬɟɮ» Ɇ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɨɣ ɜɨɥɨɫ» «Ʉɥɭɛ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɯ ɯɭɥɢɝɚɧɨɜ» ɏ/Ɏ «ɀȿɇɂɌɖȻȺ» «Ʌɢɱɧɵɟ ɜɟɳɢ» «ȼ ɧɚɲɭ ɝɚɜɚɧɶ ɡɚɯɨɞɢɥɢ ɤɨɪɚɛɥɢ» «Ʉ ɞɨɫɤɟ» «ɀɢɡɧɶ ɤɚɤ ɠɢɡɧɶ» «Ƚɨɥɥɢɜɭɞɫɤɚɹ ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ» ɏ/Ɏ «ɇȺɑȺɅɈ» «ȼɫɬɪɟɱɢ ɧɚ Ɇɨɯɨɜɨɣ» «Ƚɥɚɜɧɨɟ» «ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɉ. Ʌɨɛɤɨɜɚ» ɏ/Ɏ «ɌɍȾȺ, ȽȾȿ ɀɂȼȿɌ ɋɑȺɋɌɖȿ» «ɇɟɞɟɥɹ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɪɚɧɟ» «ɨɉɹɬɶ ɨ ɮɭɬɛɨɥɟ» «Ʉɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɫɥɨɣ» ɏ/Ɏ «ɗɊɈɋ»

07.30 ɏ/Ɏ «ɁȺɋɌȺȼȺ ȼ ȽɈɊȺɏ» 09.30 «ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɧɚɞɟɠɞɭ» 09.55 Ⱦɧɟɜɧɢɤ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚ 10.25 «Ʉɪɟɫɬɶɹɧɫɤɚɹ ɡɚɫɬɚɜɚ» 11.00 Ⱦ/ɮ «Ɇɢɫɫɢɫɢɩɫɤɢɣ ɚɥɥɢɝɚɬɨɪ». 11.45 «21 ɤɚɛɢɧɟɬ» 12.20 ɇɚɲɢ ɥɸɛɢɦɵɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ 12.55 «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ» 13.30, 02.10 «ɋɨɛɵɬɢɹ» 13.40 ɏ/Ɏ «ɒɌɊȺɎɇɈɃ ɍȾȺɊ» 15.25 «ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɬ Ȼ. ɇɨɬɤɢɧ». Ɇ. ɀɢɝɚɥɨɜ 15.55 Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɰɢɪɸɥɶɧɢɤ 16.30 «ɋɨɛɵɬɢɹ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɧɟɞɟɥɹ» 17.00 ɂɫɬɨɪɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 17.25 «ɋɤɚɧɞɚɥɶɧɚɹ ɠɢɡɧɶ». ȼ ɛɟɝɚɯ ɨɬ ɚɥɢɦɟɧɬɨɜ 18.15 Ⱦ/ɮ «Ɍɚɣɧɚɹ ɦɢɫɫɢɹ ɋɟɪɝɟɹ ȼɪɨɧɫɤɨɝɨ» 19.05 «Ⱥɧɢɬɚ» 20.00 Ɍȼ ɌɊɈɂɐɄ 20.30 ɏ/Ɏ «ɀȿɇɋɄȺə ɂɇɌɍɂɐɂə» 23.00 «ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣ» 00.05 Ɍ/ɋ «ɉɍȺɊɈ ȺȽȺɌɕ ɄɊɂɋɌɂ» 02.30 ɏ/Ɏ «ɉȺȾɒɂɃ» 04.50 ɏ/Ɏ «ȺȾɋɄɂɃ ɇȿȻɈɋɄɊȿȻ» 06.20 ɏ/Ɏ «ȾȿɅɈ N 306» 07.40 Ɇ/ɮ «Ʉɭɞɚ ɥɟɬɢɲɶ, ȼɢɬɚɪ?»

04.40 ȼɂɁȺȼɂ ɋ ɆɂɊɈɆ 06.30 Ⱦ/ɫ «ɗɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ» 08.00 ɏ/Ɏ «ɎɈɇɌȺɇ» 09.50 ɏ/Ɏ «ɇȺ ɉɈɆɈɓɖ, ȻɊȺɌɐɕ!» 11.00 ɆɍɅɖɌɎɂɅɖɆɕ 11.30 «Ɍɨɱɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ» 12.00 «ɌɈɑɄȺ ɁɊȿɇɂə» 12.40 «ɋɞɟɥɚɧɨ ɧɚ ɍɪɚɥɟ» 13.10 «ɇɚ ɥɢɧɢɢ ɨɝɧɹ» 13.20 «Ⱥɜɬɨɞɪɚɣɜ» 13.40 «ɏɚɪɥɨɜɚ, 10» 13.45, 20.15, 23.15 Ɍɟɥɟɦɚɝɚɡɢɧ 14.00 ɏ/Ɏ «ɄɈɇɌɊȺɄɌ ȼȿɄȺ» 16.35, 05.05 Ⱦ/ɮ «Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ʌɢɯɚɱɟɜ. «ə ɜɫɩɨɦɢɧɚɸ» 18.00 ɏ/Ɏ «ȼȿɊɖɌȿ Ɇɇȿ, ɅɘȾɂ» 20.00 ɇɈȼɈɋɌɂ 20.45, 07.00 «ɉɚɥɚɲ ɂɡɦɚɣɥɨɜɚ» 21.30 ɏ/Ɏ «ɌȺȻȺɑɇɕɃ ɄȺɉɂɌȺɇ» 22.55 «ɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣ ɩɨɪɬɪɟɬ» 23.45 ɏ/Ɏ «ɋȺɆȺɊȺ - ȽɈɊɈȾɈɄ» 3, 4 ɋ. 01.30, 07.30 «ɇɚ ɫɬɚɪɬ!» 02.00 ɏ/Ɏ «ɉȿɊȼɕɃ ɍɑɂɌȿɅɖ» 03.45 «Ʌɟɣɛ-ɝɜɚɪɞɢɢ ɤɚɡɚɱɢɣ ɩɨɥɤ. Ⱦɨɧɫɤɚɹ ɩɨɜɟɫɬɶ»

07.00 Ɇ/ɫ «ɗɣ, Ⱥɪɧɨɥɶɞ» 08.20 ɋɉɂȾ. ɋɤɨɪɚɹ ɩɨɦɨɳɶ 08.50, 01.00 ɇɚɲɢ ɩɟɫɧɢ 09.05, 21.00, 00.30, 02.50 Ⱦɨɦ-2 10.00 «ɒɤɨɥɚ ɪɟɦɨɧɬɚ». «ɋɩɚɥɶɧɹ, ɱɟɦɨɞɚɧ ɢ ɞɨɦɚɲɧɟɟ ɝɪɚɮɮɢɬɢ» 11.00 «Cosmopolitan» 12.00 «Ʉɭɥɢɧɚɪɧɵɣ ɞɨɡɨɪ» 12.30 Ɍ/ɋ «ɋȺɒȺ + ɆȺɒȺ» 13.20 ɏ/Ɏ «ɋȾȿɅɄȺ ɋ ȾɖȼɈɅɈɆ» 15.20 ɏ/Ɏ «ȾȿɇɖȽɂ ɇȺ ȾȼɈɂɏ» 18.00 «Ʉɥɭɛ ɛɵɜɲɢɯ ɠɟɧ» 19.00 Ɍɚɤɫɢ ɜ ɉɢɬɟɪɟ 19.30 Ɍ/ɋ «ɀȿɇɋɄȺə ɅɂȽȺ» 20.00 «Ȼɢɬɜɚ ɷɤɫɬɪɚɫɟɧɫɨɜ» 22.00 «Ʉɨɦɟɞɢ ɤɥɚɛ» 23.00 «ɋɦɟɯ ɛɟɡ ɩɪɚɜɢɥ» 00.00 «ɋɟɤɫ» ɫ Ⱥ. ɑɟɯɨɜɨɣ 01.15 ɏ/Ɏ «ɇȿɉɊɈɉȿɑȿɇɇɕɃ» 03.40 Ʌɭɱɲɢɟ ɚɧɟɤɞɨɬɵ

08.00 Ɇ/ɮ 16.40 «Ⱦɢɚɝɨɧɚɥɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» 17.00 ɇɨɜɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 18.35 «Ⱥɦɚɧɚɬ» 21.50 ɏ/Ɏ «ɋɅɈɆȺɇɇȺə ɋɌɊȿɅȺ»

09.20 Ɇ/ɮ 10.30 Ɇ/ɫ «ȼɢɧɧɟɬɭ» 17.10 Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ ɉɚɪɚɦɚɭɧɬ. «ɋɨɥɧɟɱɧɚɹ ɡɟɦɥɹ» 18.10 Ɍ/ɋ «ɈɌɄɊɕɌɄɂ» 22.00 ɏ/Ɏ «ȽȺɊȺɀ»

11.00 ɏ/Ɏ «ɇɈȼɈȽɈȾɇɂȿ ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂə ɆȺɒɂ ɂ ȼɂɌɂ» 12.30 ɋɛɨɪɧɢɤ ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ 14.40 ɏ/Ɏ «ȽɊȺɇȺɌɈȼɕɃ ȻɊȺɋɅȿɌ» 17.40 ɏ/Ɏ «ɉɊȿȾɋȿȾȺɌȿɅɖ». 1-2

06.35 Ɇ/ɫ «Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɜɛɨɢ» 07.00 Ɇ/ɫ «ɂɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧɟ» 07.20 Ɇ/ɮ «ȼɟɫɟɥɚɹ ɤɚɪɭɫɟɥɶ» 07.50 Ɍ/ɋ «ɉȺɉȿɇɖɄɂɇ ɋɕɇɈɄ» 08.35 «Ȼɨɥɶɲɢɟ ɦɨɡɝɨɥɨɦɵ» 09.25 ɏ/Ɏ «ȿȼɊɈɌɍɊ» 11.30 Ɉɱɟɜɢɞɟɰ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 12.30 «24» 13.00 «ɇɟɞɟɥɹ» 14.00 «ɋ.ɋ.ɋ.Ɋ.» 15.00 «Ⱦɚɥɶɧɢɟ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ» 15.30 «Ɏɨɪɦɭɥɚ-1». 18.00 Ʉɨɧɰɟɪɬ Ɇ. Ɂɚɞɨɪɧɨɜɚ 20.00 Ɍ/ɋ «4400» 22.00 «Ɏɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ» 23.00 «Ȼɨɢ ɛɟɡ ɩɪɚɜɢɥ bodog FIGHT» 00.00 ɏ/Ɏ «ɋȿɄɋ-ɎȺɃɅɕ: ȼɂɊɌɍȺɅɖɇɕɃ ɋȿɄɋ» 01.50 «Ɏɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ» 02.50 Ƚɨɧɨɱɧɚɹ ɫɟɪɢɹ GP 2 (Ȼɟɥɶɝɢɹ)

06.00 ɏ/Ɏ «ȾȼȿɇȺȾɐȺɌɖ ɈȻȿɁɖəɇ» 08.10 ɏ/Ɏ «ȺɎȿɊȺ» 10.30 ɏ/Ɏ «ɉɈɋɅȿȾɇəə ɂɁ ȻɅɈɇȾɂɇɈɄ-ɄɊȺɋɈɌɈɄ» 12.00 ɏ/Ɏ «ɊɈɁȼȿɅɅ» 14.00 ɏ/Ɏ «ɊȿɄȺ» 16.10 ɏ/Ɏ «ɄɅȿɌɄȺ ȾɅə ȻɊȺɌȼɕ» 18.00 ɏ/Ɏ «ȺɆȿɊɂɄȺɇɋɄɂɃ ɉɊȿɁɂȾȿɇɌ» 20.00 ɏ/Ɏ «ɌɕɋəɑȺ ȺɄɊɈȼ» 22.00 ɏ/Ɏ «ȾɈɊɈȽȺ ɇȺ ȺɊɅɂɇȽɌɈɇ» 00.00 ɗɪɨɬɢɤɚ 01.15 ɗɪɨɬɢɤɚ «ɍȼȿɋȿɅɂɌȿɅɖɇɂɐȺ» 02.30 ɗɪɨɬɢɤɚ «ɉɊɂȽɈȼɈɊ»

09.00 ɏ/Ɏ «ɄɈɅɏɈɁ ɂɇɌȿɊɌȿɃɇɆȿɇɌ» 11.00 ɏ/Ɏ «ȻȺȻɍɋə» 13.00 ɏ/Ɏ «ȼȿɑȿɊɇɂɃ ɁȼɈɇ» 15.00 ɏ/Ɏ «ɏɈɑɍ ȼȺɒȿȽɈ ɆɍɀȺ» 17.00 ɏ/Ɏ «ȼȿɊɌɂɄȺɅɖ» 19.00 ɏ/Ɏ «ɊɍɋɋɄɈȿ» 21.00 ɏ/Ɏ «ɀɂȼɈɃ» 23.00 ɏ/Ɏ «ɒɂɄ» 01.00 ɏ/Ɏ «ȾȺɀȿ ɇȿ ȾɍɆȺɃ» 03.00 ɏ/Ɏ «ɊȺȽɂɇ» 05.00 ɏ/Ɏ «ȼ ɋɈɁȼȿɁȾɂɂ ȻɕɄȺ» 07.00 ɏ/Ɏ «ɉɈɋɌȿɅɖɇɕȿ ɋɐȿɇɕ»

06.30 07.00 08.00 ɄȺɉɂɌȺɇȺ 09.00

06.00 ɏ/Ɏ «ȾȿɌɂ ȽɊȺɇɌȺ» 07.25 Ɇ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɚɹ ɚɧɬɢɥɨɩɚ» 07.55 Ɇ/ɫ «Ɏɥɢɩɩɟɪ ɢ Ʌɨɩɚɤɚ» 08.20 Ɇ/ɫ «ɋɦɟɲɚɪɢɤɢ» 08.30 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨɥɟɜɨɝɨ ɦɵɲɨɧɤɚ» 09.00 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» 10.30 «ɋɌɋ ɡɚɠɢɝɚɟɬ ɫɭɩɟɪɡɜɟɡɞɭ» 14.00 «ɋɧɢɦɢɬɟ ɷɬɨ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ» 15.00 Ⱦ/ɮ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɨ ɟɞɟ». «Ʉɚɤ ɧɭɠɧɨ ɤɨɪɦɢɬɶ ɞɟɬɟɣ» 16.00 «ɂɫɬɨɪɢɢ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» 16.30 Ɍ/ɋ «ɉȺɉɂɇɕ ȾɈɑɄɂ» 17.00 Ɍ/ɋ «ɌȺɂɇɋɌȼȿɇɇɕɃ ɉɈɊɌȺɅ» 19.00 «Ȼɨɥɶɲɟ ɯɨɪɨɲɢɯ ɲɭɬɨɤ» 21.00 ɏ/Ɏ «50 ɉȿɊȼɕɏ ɉɈɐȿɅɍȿȼ» 23.00 ɏ/Ɏ «ɄɊɍɉɇȺə ɊɕȻȺ. ɂɋɌɈɊɂə ȾɅɂɇɈɘ ȼ ɀɂɁɇɖ» 01.50 ɏ/Ɏ «ɊɈɅɅȿɊȻɈɅ» 03.20 ɏ/Ɏ «ɉɊɈȾȺȼɓɂɐȺ» 05.00 Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɋɌɋ

11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 18.00 19.00 21.00 23.00 00.00 02.00 05.00

ɀɢɡɧɶ, ɩɨɥɧɚɹ ɪɚɞɨɫɬɢ Ɇ/ɮ Ɇ/ɫ «ɑɟɪɟɩɚɲɤɢ-ɧɢɧɞɡɹ» ɏ/Ɏ «ɋɌɊȿɅȿɐ ɇȿɉɊɂɄȺəɇɇɕɃ» «ɍɉ-ɉɋ!» Ɇ/ɫ «Ɇɭɪɚɲɤɢ» «Ɇɨɡɝɨɥɨɦɵ» Ɍ/ɋ «ɁȼȿɁȾɇɕɃ ɄɈɊȺȻɅɖ «ȽȺɅȺɄɌɂɄȺ» ɏ/Ɏ «ɉɍɌɖ ȾɊȺɄɈɇȺ» «Ɂɚ ɫɟɤɭɧɞɭ ɞɨ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ» ɏ/Ɏ «ɈɇȽ ȻȺɄ: ɌȺɃɋɄɂɃ ȼɈɂɇ» ɏ/Ɏ «ɅȿɉɊȿɄɈɇ» Ɍ/ɋ «ɍɁɕ ɄɊɈȼɂ» ɏ/Ɏ «ɋɈɅɈɆȿɇɇɕȿ ɉɋɕ» «Ʉɭɥɶɬ ɧɚɥɢɱɧɨɫɬɢ» «Rɟɥɚɤs»

12.00, 20.00, 04.00 ɏ/Ɏ «ɊɈɀȾȿɋɌȼȿɇɋɄȺə ɉȺɅɖɆȺ» 13.35, 21.35, 05.35 ɏ/Ɏ «ɀɂɁɇɖ ȾɀɍɁȿɉɉȿ ȼȿɊȾɂ» 15.05, 23.05, 07.05 ɏ/Ɏ «ɌȿȻȿ ɇȿ ɁɇȺȼɒȿɆɍ Ɇȿɇə» 17.00, 01.00, 09.00 ɏ/Ɏ «ɏɅȿȻ, ɅɘȻɈȼɖ ɂ ɎȺɇɌȺɁɂə» 18.30, 02.30, 10.30 ɏ/Ɏ «ɉȺɊȿɇɖ, Ɍɕ ɉɈɉȺɅ!»

06.30 «ȿɜɪɨɧɶɸɫ» ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ 10.10 ɍɤɪɨɳɟɧɢɟ ɫɬɪɨɩɬɢɜɵɯ 10.40 ɏ/Ɏ «ɉɈɋɅȿȾɇɂɃ ȾɘɃɆ» 12.05 «Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ». Ɇ. Ȼɪɚɧɞɨ 12.40 Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɤɢɨɫɤ 13.00 Ɇ/ɮ «ɋɤɚɡɤɚ ɨ ɦɟɪɬɜɨɣ ɰɚɪɟɜɧɟ ɢ ɫɟɦɢ ɛɨɝɚɬɵɪɹɯ», «ɋɤɚɡɤɚ ɨ ɪɵɛɚɤɟ ɢ ɪɵɛɤɟ» 14.05 Ⱦ/ɫ «Ɉɞɧɚɠɞɵ, ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ». «Ⱦɹɞɹ ȿɪɚɥɚɲ» 14.20, 01.55 Ⱦ/ɮ «Ɉɪɥɢɧɵɣ ɨɫɬɪɨɜ» 15.15 «ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ?» 16.00 «ɐɚɪɫɤɨɟ ɫɟɥɨ». «Ɋɟɰɟɩɬɵ ɨɩɬɢɦɢɡɦɚ ɨɬ ɂ. ɋɚɭɬɨɜɚ» 16.30 ɏ/Ɏ «ɁȺɋɌȺȼȺ ɂɅɖɂɑȺ» 19.45 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɦɟɯɚ. ɇɨɧ-ɫɬɨɩ» 20.30 «Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚɹ Ɇ. Ʉɚɥɥɚɫ» 22.10 Ⱦ/ɮ «ɂɝɪɵ ɜ ɱɟɫɬɶ ɛɨɝɨɜ» 23.05 ɏ/Ɏ «ȼɋȿ Ɉ ɆɈȿɃ ɆȺɌȿɊɂ» 00.55 ɉɪɨɝɭɥɤɢ ɩɨ Ȼɪɨɞɜɟɸ 01.25 «Ⱦɠɟɦ-5». ɀ. ɉɚɫɬɨɪɢɭɫ


ǾDzǺǿȌǮǽȌ 2007 ǰ. 6 ǾDzǺǿȌǮǽȌ

05 Ǿǿǽ. 07 ʋ29 ʋ36

] 2-ɤɨɦɧ. 2-ɤɨɦɧ. ɠɚɤɬ. ɤɜ. ɀȾȼ ɜɨɞɚ, ɨɝɨɪɨɞ, ] ɤɜ. 2-ɷɬ., ɛ/ɛ, Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 2 ɷɬ., 2 ɫɚɪɚɹ, ɭɝɨɥɶɧɢɤ, 14 Ⱥ, 730 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ.ɩɨɝɪɟɛ, 2-10-10,28,9 8ɤɜ. ɦ, ɬɪɟɛ. ɪɟɦɨɧɬ, ɰɟɧɚ ɞɨɝ. Ɍɟɥ. 8919-317-3572. 951-449-8301. ] ɤɜ.4-ɷɬ. ɰ. ɝɨɪɨɞɚ. Ɍɟɥ.29. 8-919] 2-ɤɨɦɧ. 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, Ɍɟɥ. 349-0113. 7-50-87, 8-922-6838-168. ] 2-ɤɨɦɧ. 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ., ɷɬɚɠ,ɦɚɝɚɡɢɧ, ɜɵɫɨɤɢɣ, ɭɝɥɨɛɪɟɠ] ɤɜ.1ɩɨɞ ɧɟɜɤɚ, ɩɨ ɭɥ.ɭɥ. Ɋɚɛɨɱɚɹ, 41 ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɜɚɹ, ȽɊɗɋ, ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɨɜ. Ɍɟɥ. ɧɚ 3-ɯ ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭ/ɩ ɫ ɞɨɩɥɚɬɨɣ ɜɨ 2, 5 8-904-301-9988. ɦɤɪ, 16 ɤɜ. Ɍɟɥ. 8-904-301-1508.

ÆÈËÜÅ ÆÈËÜÅ

] 1-ɤɨɦɧ. 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɠɟɥɟɡɧ. ɞɜɟɪɶ, ɤɜ.1 ɷɬɚɠ, 1 ɷɬɚɠ, ɠɟɥɟɡɧ. ] ɪɟɲɟɬɤɢ, ɟɜɪɨɪɟɦɨɧɬ, ɜɚɧɧɚ, ɬɭɚɥɟɬ, ɞɜɟɪɶ, ɪɟɲɟɬɤɢ, ɟɜɪɨɪɟɦɨɧɬ, ɜɚɧɬɟɥɟɮɨɧ, ɪ-ɧ ɉɢɜɡɚɜɨɞɚ. Ɍɟɥ. 7-65-76, ɧɚ, ɬɭɚɥɟɬ, ɬɟɥɟɮɨɧ, ɪ-ɧ ɉɢɜɡɚɜɨ8-902-600-8322. ɞɚ. Ɍɟɥ. 7-65-76, 8-902-600-8322. ] 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. Ɋɚɡɢɧɚ, 48. Ɍɟɥ. 8-951244-8713. 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. Ɋɚɡɢɧɚ, 48. Ɍɟɥ. 8] 951-244-8713. ] 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33. Ɍɟɥ. 8-951244-8713. ] 1-2-3-4-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ] 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. Ɍɟɥ. 8-902-619-5764. ɦɟɧɶɲɢɟ, ɛɨɥɶɲɢɟ ɢ ɱɚɫ. ɞɨɦɚ. ] 1-ɤɨɦɧ. ȽɊɗɋ ɫ ɛɚɥɤɨɧɨɦ ɠɟɥɚɬ. 5 Ɍɟɥ. 2-67-69, 8-908-043-8331. ɷɬɚɠ. Ɍɟɥ.8-903-088-4604. ] 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɰ. ɪɵɧɨɤ, 650 ɬ. ɪ. ] 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ.2-ɷɬ. Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 49. Ɍɟɥ. Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ. 2-57-14. 7-50-87, 8-922-6838-168.

ɤɜ.ɛɪɟɠɧ, 5 ɦɤɪ, ɞ. 16 10,ɤɜ.5-ɷɬ. ] ] 1-ɤɨɦɧ. 1-ɷɬ., ɢɥɢ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. Ɍɟɥ. 7-62-65, 8-902-869-5560. ɦɟɧɹɸ ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɫ ɞɨɩɥ. Ɍɟɥ. 8951-463-4293, 8-908-051-178. ] 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭ/ɩ ȽɊɗɋ, 10 ɤɜ, 10 ] 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 7 ɩɨɷɬ. ɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 26. Ɍɟɥ. ɞɨɦ, 35-43, Ɍɟɥ. 8-908-0598-912-479-2455. 8706, 8-908-063-3860. ] 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭ/ɩ 5 ɦɤɪ, 9 ɞɨɦ, 5-ɷɬ. 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. Ʌɨɜɱɢɤɨɜɚ, ɰɟɧɬɪ ] Ɍɟɥ. 8-908-058-7734. ɝɨɪɨɞɚ, 3 ɤɜ. ɷɬɚɠ, ɡɚɫɬ. 29,5 ɛɚɥɤɨɧ. ] 1-ɤɨɦɧ. ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɤɜ. ɦ,Ɍɟɥ. 1-ɷɬ. 7-57-32, 9-27-42. Ɍɟɥ. 8-908-047-7352. 5-ɷɬ., ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ] ] 1-ɤɨɦɧ. 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ.ɤɜ. ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ, 14 Ȼ, 5ɷɬ. Ɍɟɥ. 37, ɢɥɢ2-77-06, ɦɟɧɹɸ8-908-055-8137. ɧɚ 2-3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɫ ɞɨɩɥ. Ɍɟɥ.ɤɜ. 2-57-91, 8-963] 1-ɤɨɦɧ. ɭ/ɩ ɪ-ɧ 2-08-16, Ʉɢɪɡɚɜɨɞɚ. Ɍɟɥ. 8-908-043-0518. 083-5699. ] 1-ɤɨɦɧ. 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɦɤɪ. Ɍɟɥ. 7-66-44. ɤɜ.ɭ/ɩ ɪ-ɧ5 ȼɟɬɚɤɚɞɟɦɢɢ ɭɥ. ] ] 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 3-ɷɬɚɠ, ɪ-ɧ ɐɊȻ. 8Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 2-ɷɬ., ɛɚɥɤɨɧ, 620Ɍɟɥ. ɬ. ɪ. 961-787-4806. Ɍɟɥ. 2-35-31, ɜɟɱ. ] 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ., ȼȺɁ-2109 96 ɝ. Ɍɟɥ. 5-261-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɪɵɧɨɤ, 4-ɷɬ., ɛɪɟɠɧ. ] 24, 8-908-571-4689. Ɍɟɥ. 8-909-0762-583. ] 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭ/ɩ 2 ɦɤɪ, ɞ. 15. Ɍɟɥ. ɞ. 71-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɰ. ɪɵɧɨɤ. Ɍɟɥ. 8-950] 64-32, 8-950-721-9799. 733-6424. ] 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 16 ɤɜ, 2-ɷɬ., ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ1-ɤɨɦɧ. 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɤɜ. Ɍɟɥ. 7-43-24, 8-950ɭ/ɩ 5ɞ.ɦɤɪ, 9 ɞɨɦ, 5 ] 721-9797. ɷɬɚɠ. Ɍɟɥ. 8-908-058-7734. ] 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɪɵɧɨɤ,1-ɷɬ. Ɍɟɥ. 7-69-51, 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 5-ɷɬ., 16 ɤɜ. Ɍɟɥ. 7] 8-902-891-2171. 43-73, ɩɨɫɥɟ ] 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 18 5 ɦɤɪ. Ɍɟɥ. 2-10-01. ɤɜ.ɛɥɚɝ. ɭ/ɩ 5ɜɟɡ ɦɤɪ, 39,6ɩɨ ɤɜ.Ʉɚɪɦ. ] ] 1-ɤɨɦɧ. 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜɚɧɧɵ Ɍɟɥ. 7-62-56, 8-950-736-9962. ɬɚɲɨɜɚ. Ɍɟɥ. 2-67-69, 8-908-043-8331. ] 1-ɤɨɦɧ. 1-2-3-4-ɤɨɦɧ. ɪɚɡɧɵɯ ɤɜ. ɤɜ. 16 ɜɤɜ. Ɍɟɥ. ɪɚɣɨɧɚɯ 8-908] ɝɨɪɨɞɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɨɛɦɟɧɵ ɧɚ ɦɟɧɶ041-0282. ɲɢɟ, ɛɨɥɶɲɢɟ, ɱɚɫɬɧɵɟ ɞɨɦɚ. ȼɚɪɢ1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɀȾȼ8-908-043-8331. ɭɥ. ɉɭɬɟɜɚɹ, 16 ] ɚɧɬɵ. Ɍɟɥ. 2-67-69, «Ȼ» 2-ɷɬ. Ɍɟɥ. 7-21-60. ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭɥ. ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ. Ɍɟɥ. 8951-463-5519. 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. Ɋɚɛɨɱɚɹ, 37, 4-ɷɬ. ] ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 44 ɤɜ. ɦ, 1-ɷɬ., ɪɟɦɨɧɬ, Ɍɟɥ. 8-908-075-7932. Ʉɢɪɡɚɜɨɞ, 21-5. Ɍɟɥ. 8-905-839-7090. ] 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭ/ɩ 2 ɦɤɪ ɞ. 15. Ɍɟɥ. ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 4-ɷɬ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 30. 7-64-32, 8-950-721-9799. ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ȽɊɗɋ 4-ɷɬ. ɯɪɭɳ. Ɍɟɥ. 31-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 5-ɷɬ.. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 35. ] 15-58. Ɍɟɥ. 2-41-35, 8-904-300-6696. ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜ 16 ɤɜ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ 3ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜ ɤɜ. 16 ɤɜ ɢɥɢɦɚɝɚɡɢɧ. ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 8ɜɨ 2-ɤɨɦɧ. ɩɨɞ Ɍɟɥ. ] 2 ɦɤɪ ɫ ɞɨɩɥ. Ɍɟɥ. 7-41-97, 8-908-060951-471-7183. 4229. ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 16 ɤɜ, 2-ɷɬ., ɛ/ɛɚɥɤɨ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ȽɊɗɋ. Ɍɟɥ. 8-902-619ɧɚ. Ɍɟɥ. 2-56-23. 5764. ɰɟɧɬɪɟ, ɦɨɠɧɨ ɩɨɞ ] ] 2-ɤɨɦɧ. 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɤɜ., ɜɝɨɪɨɞ. Ɍɟɥ. 8-902-608ɦɚɝɚɡɢɧ, ɞɨɦ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɢɥɢ ɨɛɦɟɧ. 7112. Ɍɟɥ. 2-27-83, 2-27-56. ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜ 16 ɤɜ, 5-ɷɬ. Ɍɟɥ. 7-4275,2-ɤɨɦɧ. 8-950-7377-381. ɤɜ. ɯɪɭɳɟɜɤɭ ɜ 16 ɤɜ. ] Ɍɟɥ. 7-46-75, ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 8-904-300-2306. ɭ/ɩ ɩɨ ɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 5ɷɬ.,2-ɤɨɦɧ. ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɷɬɚɠɨɦ ɦɨɟɣ 3-ɷɬ.ɧɢɠɟ Ɍɟɥ. ɫ8-908ɤɜ. ɋɏɌ ] ɞɨɩɥɚɬɨɣ. Ɍɟɥ. 2-31-52, 3-44-75, 8-904053-3830. 941-8724. ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜ 5 ɦɤɪ, ɟɜɪɨɨɤɧɚ, ɜ ɨɬɥ. ɫɨɫɬ. Ɍɟɥ. 2-67-69, 8-908-043-8331. ] ɫɪɨɱɧɨ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭ/ɩ 10 ɤɜ, 5-ɷɬ., 750 ɬ. ɪ. ɛɟɡ ɬɨɪɝɚ. Ɍɟɥ. 3-29-26, 8-908576-1525. ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɯɪɭɳ., 1-ɷɬ., 16 ɤɜ, 690 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 7-46-75, 8-904-300-2306. ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 8-951480-9992. ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɉȺɌɉ. Ɍɟɥ. 8-963-0820306, 8-908-042-0292. ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 16 ɤɜ. Ɍɟɥ. 8-950-7350732. ] 2-ɤɨɦɧ. ɠɚɤɬ. ɤɜ. ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɛɥ. ɤɜ. Ɍɟɥ. 8-961-796-1643.

] ɤɜ. 1-ɷɬ., 1-ɷɬ. ɰɟɧɬɪ. ɰ. ɪɵɧɨɤ, ɦɚɝɚ] 2-ɤɨɦɧ. 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɪɵɧɨɤ ɩɨɞ 8-950-742-6381. Ɍɟɥ.Ɍɟɥ. ɨɮɢɫ. ɡɢɧ, ɦɚɝɚɡɢɧ, ɨɮɢɫ. 8-950-732-7370. ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɠɚɤɬɨɜɫɤɭɸ ɧɟɞɚɥɟ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. Ʉɢɪɡɚɜɨɞ. Ɍɟɥ. 2-27ɤɨ ɨɬ ɦɨɥɨɤɨɡɚɜɨɞɫɤɨɣ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜ23. ɤɢ. Ɉɛɪ. ɭɥ. Ⱥɜɬɨɞɪɨɦɧɚɹ, 19-2. Ɍɟɥ. 82-ɤɨɦɧ. ɤɜ. Ɍɟɥ. 8-951-480-9992. ] 908-5809-164. ] 2-ɤɨɦɧ. 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɩɨɞ ɦɚɤɜ.ɜɜɰɟɧɬɪɟ, 5 ɦɤɪ,ɦɨɠɧɨ 2-ɷɬ. Ɍɟɥ. 8] ɝɚɡɢɧ, ɞɨɦ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɢɥɢ ɨɛɦɟɧ. Ɍɟɥ. 2951-446-7261. 27-83, 2-27-56. ɤɜ. ɩɨ ɭ/ɩ ɭɥ. 2-ɷɬ., 2 ɦɤɪ. Ɍɟɥ. ] ] 2-ɤɨɦɧ. 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ, 30. 8-351-908-4767. Ɍɟɥ. 8-912-479-2455. ɤɜ.ɩ/ɦɪ-ɧ ɌȺɌɄ, ] ] 2-ɤɨɦɧ. ɨ/ɩ 86 ɤɜ. ɦ,3-ɷɬɚɠ. 2 ɷɬɚɠ, 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɰɟɧɬɪ, 410 ɬ. ɪ, ɫɪɨɱɧɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɴɌɟɥ. 7-54-81, 8-908-0444-809. ɟɡɞɨɦ. Ɍɟɥ. 8-951-485-2040. ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 16 ɤɜ, ɦɨɠɧɨ ɩɨɞ ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭ/ɩ ɧɚ Ʉɢɪɡɚɜɨɞɟ, 600 ɬ. ɨɮɢɫ. ɪ. Ɍɨɪɝ.Ɍɟɥ. Ɍɟɥ. 8-963-076-0801. 8-951-450-6498. ] 2-ɯ ɤɨɦɧ. ɤɜ., ɭ/ɩ, 5 ɦɤɪ., 3 ɷɬɚɠ. Ɍɟɥ. 7-66-88, 8-908-098-5776. ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 3-ɷɬ., ɪ-ɧ ȼɟɬɚɤɚɞɟɦɢɢ. Ɍɟɥ. 2-51-50. ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɰɟɧɬɪ. ɪɵɧɨɤ, 1 ɷɬɚɠ, ɂɜɚɧɨɜɚ, 58-81, 950 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ. 225-30, 8-951-246-3301. ] ɫɪɨɱɧɨ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜ ɩ. ɆɄ, ɜɚɪɢɚɧɬɵ. Ɉɛɪ. ɭɥ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ, 4-7. ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɰ. ɪɵɧɨɤ, 5-ɷɬ., ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 8-906-892-3857. ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭ/ɩ ɜ 2 ɭɪɨɜɧɹɯ, ɀȾȼ. Ɍɟɥ. 7-23-26, 8-908-042-6820. ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 92 ɤɜ. ɦ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ ȼɟɬ. Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ, ɟɜɪɨɪɟɦɨɧɬ, ɧɨɜɚɹ ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ, ɡɚɫɬɟɤɥ. ɛɚɥɤɨɧ, ɜɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɚɹ ɦɟɛɟɥɶ, ɝɚɪɚɠ ɜɨ ɞɜɨɪɟ, ɰɟɧɚ 1700000 ɪ. Ɍɟɥ. 8-963-461-4668, 82-ɤɨɦɧ. ɤɜ.2-17-49. 16 ɤɜ., 1-ɷɬ., ɯɪɭɳɟɜ] 963-078-5688, ɤɚ, 760 ɬ.ɤɜ. ɪ.ɭ/ɩ Ɍɟɥ. 7-43-87, 8-908] 3-ɤɨɦɧ. 5 ɷɬɚɠ, ɫ ɟɜɪɨɪɟɦɨɧ0420-292. ɬɨɦ, ɫ ɞɜɭɦɹ ɥɨɞɠɢɹɦɢ, ɜɨ 2 ɦɤɪ, ɞɨɦ 4, 2-ɤɨɦɧ. ɫ ɝɚɪɚɠɨɦ ɪ-ɧɟ 5ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɉɪɢɜɨɡ. ɤɜ.ɜ ɭ/ɩ, ɦɤɪ, 1 ɷɬ. Ɍɟɥ. ] ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 2-31-52, 3-44-75, 8-9047-71-51. 941-8724. ɤɜ.ɭ/ɩ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ. Ɍɟɥ. 8] ] 2-ɤɨɦɧ. 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 2 ɷɬ, 72 ɤɜ. ɦ. ɛɚɥɤɨɧ, 951-244-8713. ɥɨɞɠɢɹ. Ɍɟɥ. 8-951-480-5991. ] 2-ɤɨɦɧ. 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 4-ɷɬ., ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ 2-ɯ ɢ ɠɚɤɬ. ɤɜ. Ɍɟɥ. 8-951-244] 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɫ ɞɨɩɥ. Ɍɟɥ. 2-31-75. 8713. ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 2-ɷɬ. ɩ. Ʉɭɦɵɫɧɨɟ. Ɍɟɥ. 82-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 3-ɷɬ., 41,5 ɤɜ. ɦ, ɛɚɥ] 951-241-6243. ɤɨɧ ɡɚɫɬ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɢ ɫ/ɭ ɪɚɡɞ. ɢɥɢ ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɩ/ɦ Ɍɟɥ. 8-951-451-8241, ɦɟɧɹɸ ɧɚ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. + ɞɨɩɥɚɬɚ. 8-951-451-8241. Ɍɟɥ. 8-963-082-2955. ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 62 ɤɜ. ɦ. ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɭ/ɩ, 4-ɷɬ, 2ɛɚɧɹ, ɦɤɪ, ɫɪɨɱ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ.ɤɜ. ɩ. Ȼɨɛɪɨɜɤɚ, ɝɚɪɚɠ, ɯ/ɩ. Ɍɟɥ. Ɉɛɪ. 8-951-485-2040. ɩ. ɑɟɪɧɨɛɨɪɤɚ, ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɟɠɧɨ. ɧɚɹ, 14-1. ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭ/ɩ. Ɍɟɥ. 8-902-609] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜ ɝɨɪɨɞɟ. Ɍɟɥ. 2-67-69, 86881. 908-043-8331. ɤɜ.ɰ. ɛɪ. 5-ɷɬɚɠ, ɰɟɧɬɪ, ] ] 2-ɤɨɦɧ. 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɪɵɧɨɤ, 1-ɷɬ., 70 ɤɜ. ɦ, 740 ɬ. ɪ.ɩɨɞ Ɍɟɥ. 8-951-485-2040. ɦɨɠɧɨ ɨɮɢɫ, ɂɜɚɧɨɜɚ, 58-81. Ɍɟɥ. 8-951-246-3301. ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɀȾȼ. Ɍɟɥ. 7-23-35. ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɪ-ɧ ɝɨɪɬɨɩɚ, ɭ/ɩ 63,8 ɤɜ. ɤɜ. 2-ɷɬ., ɤɜɚɪɬɚɥ, ɭɥ. ] ɦ, 2-ɤɨɦɧ. 5-ɷɬ. ɧɟɞɨɪɨɝɨ ɭɥ. 16 Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 49-88. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ. Ɍɟɥ. 2-31-52, 3-44-75, 8Ɍɟɥ. 8-908-063-4297. 904-941-8724. ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭ/ɩ 5 ɦɤɪ, 4-ɷɬ. Ɍɟɥ. 89222-326682. 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɠɚɤɬ. 42 ɤɜ. ɦ, ɢɥɢ ] ] 3-ɤɨɦɧ. ɷɬɚɠ, 2 ɥɨɞɠɢɢ, ɦɟɧɹɸ ɧɚɤɜ. ɛɥ.2 ɦɤɪ, ɤɜ. ɫ5 ɞɨɥɝɨɦ, ɛɥɨɤ. ɧɚ ɩɨɞɴɟɡɞɟ ɠ/ɞ ɫ ɤɨɞɨɦ. Ɍɟɥ. 8-906Ɍɟɥ. 8-908-058-7593. 892-3630. 2-ɤɨɦɧ. ɠɚɤɬ. ɤɜ. 42 ɤɜ. ɦ. ɢɥɢ ] ] 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 60 ɤɜ. ɦ. 5-ɷɬ. ɭɝɥɨɜɚɹ, ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɛɥ. ɦɟɬ. ɠɢɥɶɟ, Ɍɟɥ.ɨɛ8ɫɨɥɧ., ɛɚɥɤɨɧ, ɞɜ., ɛɥɨɤ. ɜɚɪɢɚɧɬɵ 908-058-7593. ɦɟɧɚ. Ɍɟɥ. 7-08-35, 2-33-32. ] 2-ɤɨɦɧ. 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɰ. ɨɬɨɩɥ., ɤɜ.ɠɚɤɬ. ɯɪɭɳ. 2-ɷɬ.,ɜɨɞɨɩɪɨɛ/ɛ, ɰ. ] ɜɨɞ ɰɟɧɬɪ. Ɍɟɥ. 2-67-69. ɪɵɧɨɤ, 700(ɛɨɥɶɲɚɹ). ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 2-27-60. ] 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭ/ɩ 1 ɷɬɚɠ, ɩɨɞ ɨɮɢɫ, ɚɩ2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 5-ɷɬ. ȽɊɗɋ. Ɍɟɥ. 3] ɬɟɤɭ. Ɍɟɥ. 8-904-302-0238. 17-58. ] ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɧɟɛɥɚɝ. ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɛɥɚɝ. ɤɜ. ɢɥɢ ɞɨɦ, ɫ ɦɨɟɣ ɞɨɩɥ. Ɍɟɥ. 2-05-12, 2-27-46. ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 1-ɷɬ., ɰɟɧɬɪ ɪɵɧɨɤ ɩɨɞ ɦɚɝ., ɨɮɢɫ. Ɍɟɥ. 8-950-7426381. ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ȽɊɗɋ, ɯɪɭɳɟɜɤɚ, 3ɷɬɚɠ,ɛɚɥɤɨɧ, ɜɨɫɬɨɱɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ. Ɍɟɥ. 3-24-23. ] 2-ɯ ɤɨɦɧ. ɤɜ., ɭ/ɩ, 5 ɦɤɪ., 3 ɷɬɚɠ. Ɍɟɥ. 7-66-88, 8-908-098-5776. ] 1/2 ɜ 2-ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ ɤɜɚɪɬɢɪɟ, Ɇɹɫɨɤɨɦɛɢɧɚɬ. Ɍɟɥ. 2-27-23. ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭ/ɩ 5 ɦɤɪ. Ɍɟɥ. 89222-326682. ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɪɵɧɨɤ, Ʉɢɪɡɚɜɨɞ, ɀȾȼ, 16 ɤɜɚɪɬɚɥ, ɩ. Ʉɭɦɵɫɧɨɟ. Ɍɟɥ. 2-27-23. ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 2 ɦɤɪ. Ɍɟɥ. 8-908040-9558.

] ɠɚɤɬ. ɤɜ. ɀȾȼ ɉɭɬɟɜɚɹ, ɯ/ɜɨɞɚ, ɫɥɢɜ, ɬɟɥ, ɤɨɥɨɧɤɚ, ɠ/ɞ, ɠ. ɪɟɲɟɬɤɢ ɧɚ ɨɤɧɚɯ, ɯɨɪ. ɞɜɨɪ, 2 ɨɝɨɪɨɞɚ, ɞɜɟ ɫɬɚɣɤɢ, 300 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-961-797-1964. ] ɤɨɦɧɚɬɭ ɜ 2 ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɤɭɩɢɬɶ ɜɫɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ. Ɍɟɥ. 2-73-90, 2-51-59. ] ɠɚɤɬɨɜɫɤɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ 1-2-3-4- ɤɨɦɧ. ɛɥɚɝ. ɢ ɧɟɛɥɚɝɨɭɫɬɪ., ɢɦɟɸɬɫɹ ɡɟɦ. ɭɱɚɫɬɤɢ ɨɬ 200 ɬ. Ɍɟɥ. 2-67-69, 8-908043-8331. ] ɞɜɟ ɤɨɦɧɚɬɵ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ. Ɍɟɥ. 8951-244-8713. ] 2-ɤɨɦɧ. ɠɚɤɬ. ɤɜ. ɜ ɰɟɧɬɪɟ. Ɍɟɥ. 8951-244-8713. ] ɤɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ. Ɍɟɥ. 8-951244-8713. ɤɜ.ɤɜ. 1-ɷɬ., ɨ/ ] ] 3-ɤɨɦɧ. ɠɚɤɬ. ɛɥɚɝ. 45,1ɭɝɥɨɜɚɹ, ɤɜ. ɦ, ɧɚ ɭ/ɩ, ɰɟɧɬɪ. ɩɩɥɨɳɚɞɢ. 76,2 ɤɜ. ɦ, ɞɜɟ ɥɨɞɠɢɢ ɩɨɞ ɨɮɢɫ, Ɍɟɥ. 8-908-576-1971. ɦɚɝɚɡ., ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ] ɠɚɤɬ. ɤɜ. ɩ/ɨ, Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 5. Ɍɟɥ. 8Ɍɟɥ. 8-904-971-4987. 908-043-8675.

ɭ/ɩ 13 67ɤɜ. ɤɜ.ɦ.ɦ,Ɍɟɥ. ɥɨɞɠɢɹ ] ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɨɦɧɚɬɭ ɤɜ. ɜ ɨɛɳ. 8-9226639-0196. ɤɜ. ɦ, ɠ/ɞ, ɬɟɥ., ɭɯɨɠɟɧɚ, ɪ-ɧ ɩɹɬɢɥɟɬɤɢ, 600 ɬ. ɪ.18Ɍɟɥ. ɩɨ] ɤɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳ. ɤɜ. ɦ7-90-03, ɜ 16 ɤɜ. Ɍɟɥ. 8-902-867-2511. ɫɥɟ 17. ] ɤɨɦɧɚɬɭ ɩɪɢɜɚɬɢɡ. ɜ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɟ ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɯɪɭɳ., 2-ɷɬ., ɛ/ɛɚɥɤɨ-ɜ ɛɥɨɱɧɨɦ ɨɛɳɟɠ. ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɤɜɚɪɧɚ, ȼɟɬɚɤɚɞɟɦɢɢ. Ɍɟɥ. 2-43-39, ɬɢɪɭɪ-ɧ ɫ ɞɨɩɥ. Ɍɟɥ. 3-14-37. 8-908-052-8981. ] ɠɚɤɬ. ɤɜ. ɤɭɯɧɹ, ɤɨɦɧɚɬɚ 28,9 ɤɜ. ɦ, 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ȽɊɗɋ, ɝɚɪɚɠ. 3] ɩɨɝɪɟɛ, ɤɨɪɢɞɨɪ, ɫɟɧɰɵ, ɩ/ɨ,Ɍɟɥ. ɜɟɪɚɧɞɚ, ɧɟɛ. ɭɱɚɫɬɨɤ, ɫɚɪɚɣ, ɨɛɳ. ɞɜɨɪ, ɰ. 15-51, 7-65-62. ɪɵɧɨɤ. Ɍɟɥ. 8-951-449-8301 ɭɥ. ɂɜɚɧɨ3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭ/ɩ 5 ɦɤɪ, 4-ɷɬɚɠ. ] ɜɚ, 52-3. Ɍɟɥ. 8-919-314-4532, ɜ ɨɛɳ. 17,5 ɤɜ. 8-912-479ɦ. Ɉɛɪ. ɭɥ. ] ɤɨɦɧɚɬɭ 5875. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 16 «Ȼ»-108. ɝɚɪɚɠ ɫ ] ] 3-ɤɨɦɧ. ɠɚɤɬ. ɤɜ. ɤɜ. ɜ ɰ. ɪɹɞɨɦ ɝɨɪɨɞɚ. ɦɟɬ. Ɍɟɥ. 7-43-01. ɩɨɝɪɟɛɨɦ. 8-951-482-1167. ] ɠɚɤɬ. ɤɜ.Ɍɟɥ. ɨɝɨɪɨɞ, ɥɟɬɧɢɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ, ɫɤɜɚɠɢɧɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ, 1] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɩɨɫɥɟ ɪɟɦɨɧɬɚ,ɰɟɧɚ 200 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-908-578-4749. ɷɬ., ɥɨɞɠɢɹ ɡɚɫɬ., ɫ ɩɨɝɪɟɛɨɦ, ɯɨɥ. ] ɠɚɤɬ. 45,1 ɤɜ. ɦ. ɩɪɢɜɚɬɢɡ, ɰ. ɤɥɚɞ. ɫ ɤɜ. ɩɨɝɪɟɛɨɦ, ɨɝɨɪɨɞ ɭɥ. ɧɚ Ⱦɟɩɥɨɳɚɞɢ, ɨɝɨɪɨɞ, ɫɚɪɚɣ. Ɍɟɥ. 8-908ɪɢɛɚɫɚ, 576-1971,36-10, 2-55-82.ɩɨɫɥɟ 20 ɱ. Ɍɟɥ. 922-33, 8-902-894-3023. ] ɤɨɦɧɚɬɭ ɜ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɪ-ɧ ɰ. 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ.161-ɷɬ., Ʉɨɦɫ. ] ɪɵɧɤɚ, 1-ɷɬ., ɤɜ. ɦ. Ɍɟɥ. ɩɥɨɳɚɞɶ 8-951-4769282.ɦɟɧɹɸ ɧɚ 1-ɤɨɧ. ɤɜ. ɧɟ ɜɵɲɟ ɢɥɢ 3-ɷɬ. ɫ ɞɨɩɥ. 8-951-452-3941. ] ɤɨɦɧɚɬɭ ɜ Ɍɟɥ. ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, ȼȺɁ-21083 i 2001 ɝ, ɜɚɪɢɚɧɬɵ. Ɍɟɥ. 8-906-893-0132. ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭ/ɩ. Ɍɟɥ. 8-951-244] ɦɚɥɨɫɟɦɟɣɤɭ 39 ɤɜ. ɦ. ɬɟɥ., ɤɨɦɧɚɬɭ 8713. 18 ɤɜ. ɦ. ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɛɚɡɚɪɚ. Ɍɟɥ. 8-9513-ɤɨɦɧ. ɤɜ. Ɍɟɥ. 2-25-30. ] 773-8254. ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɨɦɧɚɬɚ ɤɜ. Ɇɹɫɨɤɨɦɛɢɧɚɬ, ɭɥ. Ⱥɜɬɨ1 ɷɬɚɠ, ɭɝɥɨɜɚɹ. Ɍɟɥ. ] ɞɪɨɦɧɚɹ. Ɍɟɥ. 8-908-824-1719. 2-15-63, 8-904-931-4607. ] ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨɞ ɤɨɬɬɟɞɠ 8 ɫɨɬɨɤ ɧɚɩɪɨ3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜ 16 Ɍɟɥ. 7-15-11, ] ɬɢɜ ɢɩɩɨɞɪɨɦɚ, ɭɥ. ɤɜ. Ƚɭɥɶɧɚɹ, 5, ɰɟɧɚ 8-908-571-3546. 250 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-9222-31-4181. 61 ɤɜ. ɦ, 16 ɤɜ, ɪ-ɧ ] ] 3-ɤɨɦɧ. ɞɨɦ. Ɍɟɥ.ɤɜ. 8-951-773-3669. ɁȺȽɋɚ. 8-9222-385-079, 8-951] ɞɨɦɢɤɌɟɥ. ɜ Ʉɢɪɫɚɪɚɹɯ. Ɍɟɥ. 8-908-043475-7702. 0799. ] 3-ɤɨɦɧ. ɞɨɦ Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ, 24.16 Ɍɟɥ. ɤɜ. 5 ɷɬɚɠ, ɤɜ,8-922-630970 ɬ. ɪ. ] 1990.2-63-32. Ɍɟɥ. ] ɞɨɦ Ƚɨɧɱɚɪɤɚ. Ɍɟɥ. 2-69-18, 7-16-80, 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɪ-ɧ ɰ. ɪɵɧɤɚ, ɨ/ɩ 80 ] 8-963-074-6987. ɤɜ. ɦ. Ɍɟɥ. 2-21-44. ] ɞɟɪ. ɞɨɦ ɇ. ɋɚɧɚɪɤɚ, 52,7 ɤɜ. ɦ, ɝɚɡ. 3-ɤɨɦɧ. ɜ 2-ɯ ɭɪɨɜɧɹɯ, ɭ/ɩ, 3 ] ɨɬɨɩɥ. Ɍɟɥ. ɤɜ. 46-5-23. ɥɨɞɠɢɢ, ɠ/ɞ, 60 ɪɹɞɨɦ ] ɞɨɦ ɧɚɪɟɦɨɧɬ ɇ. ɇɚɪɟɡɤɟ, ɤɜ. ɦ.ɝɚɪɚɠ, Ɍɟɥ. 8ɀȾȼ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ. 950-726-5562. Ɍɟɥ. 7-23-26, 8-908-042-6820. ] ɧɨɜɵɣ ɞɨɦ ɇ. ɇɚɪɟɡɤɚ. Ɍɟɥ. 8-902860-1983. 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɰɟɧɬɪ ȽɊɗɋ, ɭɝɥɨɜɚɹ, ] ] ɲɥɚɤɨɥɢɬɨɣ ɞɨɦɧɚɫ 2ɰɟɧɬɪ ɜɨɞɨɩɪɨɤɜ. ɢ 1-ɤɨɦɧ. 1-ɷɬ., ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɜɨɞɨɦ, ɇ. ɇɚɪɟɡɤɚ, 550 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-902ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɦ ɩɨɞ ɦɚɝɚɡɢɧ. ȼɚɪɢɚɧ860-1983. ɬɵ. Ɍɟɥ. 8-951-479-3186. ] ɞɨɦ ɜ ɪ-ɧɟ ɀɄ, ɢɦɟɸɬɫɹ ɯ. ɩɨɫɬɪɨɣɤɜ.ɡɟɦ. ɰɟɧɬɪ, 77 ɤɜ. ɦ, 3] ɤɢ,3-ɤɨɦɧ. ɫɤɜɚɠɢɧɚ, ɭɱ. Ɍɟɥ. 8-922-635ɷɬ., ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ. Ɍɟɥ. 2-45-20, 8-9069995. 894-5541. ] ɩɨɥ-ɞɨɦɚ ɜ ɰɟɧɬɪɟ. Ɍɟɥ. 8-951-2448713. 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɯɪɭɳ. 2-ɷɬ., ɛ/ɛɚɥɤɨ] ] ɞɨɦ 570 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ. 8ɧɚ. Ɍɟɥ.Ʉɢɪɫɚɪɚɢ, 2-43-39, 8-908-052-8981. 951-485-2040. ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 2 ɦɤɪ. Ɍɟɥ. 8-908] ɞɨɦ, ɨ/ɩ, 22 ɫɨɬ. ɡɟɦɥɢ, ɰɟɧɬɪ. Ɍɟɥ. 040-9558. 8-951-485-2040. ɤɜ. ȼɟɞɟɧɟɟɜɚ, Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ. 2-73-79, 8] ] 3-ɤɨɦɧ. ɞɨɦ ɩɨ ɭɥ. 57, ɤɚɧɚɥɢ950-736-2145. ɡɚɰɢɹ, ɜɨɞɚ. Ɍɟɥ. 8-902-608-9989, 8902-608-9998. ] 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ. Ɍɟɥ. 8-951-244-8713. ] ɞɨɦ ɧɚ ɇ. ɇɚɪɟɡɤɟ. Ɍɟɥ. 8-950-721ɫɪɨɱɧɨ 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 600 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. ] 3909. 8-908-060-6261, ɭɥ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, 7-9. ] ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ (ɋɥɨɛɨɞɤɚ). Ɍɟɥ. 8-902608-7112. ] 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɪ-ɧ ɀȾȼ, 4-ɷɬɚɠ. Ɍɟɥ. 7-21-59, 8-922-638-3007. ] ɞɨɦ ɜ ɰɟɧɬɪɟ. Ɍɟɥ. 8-909-081-7755. ] 4-ɤɨɦɧ. ɞɨɦ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ 23 ɫɨɬɤɢ ɤɜ. ɭ/ɩ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɪɢɜɚɬɢɡ., ɞɜɚ ] ɩɨ ɭɥ. ɑɭɪɢɤɨɜɚ, ɪɹɞɨɦ ɜɫɟ ɤɨɦɦɭɧɢɛɚɥɤɨɧɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞ., ɟɜɪɨɨɤɤɚɰɢɢ, ɬ. ɪ. ɢɥɢ8 ɦɟɧɹɸ ɧɚ Ɍɟɥ. ɤɜɚɪɬɢɧɚ. ɭɥ.800 ɉɭɬɟɜɚɹ, «Ȼ»-30. 8ɪɭ, ɞɨɦ. Ɍɟɥ. 8-951-240-2285. 908-057-5860. ] ɞɨɦ ɧɚ ɇ. ɇɚɪɟɡɤɟ. Ɍɟɥ. 7-24-37, 84-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 5/5, 63 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɋɢ] 951-463-7000. ɛɢɪɫɤɨɣ, 307-00-52, ɡɚ 810 8-951-472-2476. ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-951] ɞɨɦ. Ɍɟɥ. 779-1976. ] ɞɨɦ ɨ/ɩ 110 ɤɜ. ɦ. ɬɹɧɭɬ ɝɚɡ. Ɉɛɪ. ɭɥ. Ƚɟɪɰɟɧɚ, 63. ɛɥɨɤ ɩ ȽɊɗɋ. Ɍɟɥ. +7ɩɪɢɜɚɬɢɡ. ] 950-723-4297. ] ɞɨɦɢɤ ɧɚ ɝɨɧɱɚɪɤɟ ɧɟɞɨɪɨɝɨ, 3 ɤɨɦɧɚɬɵ, ɨɝɨɪɨɞ 6,4 ɫ. Ɉɛɪ. ɭɥ. Ɋɭɫɹɟɜɚ, 13 ɤɜ. ɦ, ɜ ɝɨɪɨɞɟ, ] 44,ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ ɨɫɬ. ɋɭɛɛɨɬɢɧɚ. ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ. Ɍɟɥ. 8-908-576-1873. ] ɞɨɦ Ȼɨɛɪɨɜɤɚ 66,8 ɤɜ. ɦ, ɫ/ɭ, ɯɨɥ. ɢ ɦɚɥɨɫɟɦɟɣɤɭ ɦ. ɭɥ. Ɋɚɡɢ] ɝɨɪ. ɜɨɞɚ, ɝɚɪɚɠ, 30 ɯ/ɩ,ɤɜ. ɛɚɧɹ, ɜɟɞɭɬ ɝɚɡ, ɫɚɞ.50, Ɍɟɥ.ɬɟɥɟɮɨɧɧɚɹ 8-919-351-3239. ɧɚ, ɬɨɱɤɚ, ɧɚɪɭɠɧɚɹ ɞɜɟɪɶ ɠɟɥɟɡɧɚɹ. Ɍɟɥ. 8-963] ɞɨɦ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɤɜ. Ɂɨɥɨɬɚɹ ɋɨɩ460-2740. ɤɚ, ɭɥ. Ɍɪɨɢɰɤɚɹ, 53.

] ɠɚɤɬ. ɞɨɦ Ƚɨɱɧɚɪɤɚ, Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ, ɛɥɚɝ. ɤɜ.ɭɥ. ɜ ɰɟɧɬɪɟ 45 ɤɜ.ɝɚɡ. ɦ. ] ɨɬɨɩɥ, ɛɚɧɹ, ɭɱɚɫɬɨɤ 6 ɫ. Ɉɛɪ. ɄɢɪɡɚɌɟɥ. 8-908-576-1971. ɜɨɞ, 26-8. Ɍɟɥ. 2-73-11, 8-951-489-3113. ɝɨɬɨ] ] ɦɚɥɨɫɟɦɟɣɤɭ, ɞɨɦ ɫɪɟɞɧɢɣ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɝɨɪɨɞɟ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɜɵ. Ɍɟɥ. 8-951-2477-591. ɧɚ ɛɥ. ɠɢɥɶɟ ɤɪɨɦɟ ɨɛɳɟɠ. Ɍɟɥ. 2-1984.ɠɚɤɬ. ɤɜ. ɀȾȼ, 29 ɤɜ. ɦ, ɜɨɞɚ, ɩ/ ] ] ɭɱɚɫɬɨɤ, ɞɨɦ Ⱥɦɭɪ,2 ɷɥɟɤɬɪɨɨɬɨɩɥɟɧ., ɨ, ɫɚɪɚɹ, ɩɨɝɪɟɛ, ɝɚɪɚɠ, ɬɪɟɛ. ɤɨɥɨɞɟɰ,ɇɟɞɨɪɨɝɨ. 10 ɫɨɬɨɤ. Ɍɟɥ. 2-67-69, 8-908ɪɟɦɨɧɬ. Ɉɛɪ. ɭɥ. ɂɜɚɧɨ043-8331. ɜɚ, 52-3, 8-951-449-8301. ] ɛɥɚɝ. 2-ɷɬ. ɞɨɦ ɩɨ Ɋɚɡɢɧɚ. Ɍɟɥ. 2-67ɠɚɤɬ. ɤɜ. 1-ɤɨɦɧ., ɰ/ɨ, ɜ/ ] 69,ɰɟɧɬɪ. 8-908-043-8331. ɩ, 400 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. 8-902] ɫɥɢɜ, ɞɨɦ ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɛɥɚɝ. Ɍɟɥ.Ɍɟɥ. 2-67-69. 863-6019. ] ɞɨɦɢɤ Ʉɢɪɫɚɪɚɢ, 150 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. Ɋɚɫ3 ɤɨɦɧɚɬɵ ɫ ɩɨɞɫɟɥɟɧɢɟɦ ] ɫɪɨɱɤɚ. Ɍɟɥ. 2-67-69, 8-908-043-8331. ɜ 16 ɤɜ ɠ/ɩ ɀɄ 35 ɤɜ. ɦ. ɢɥɢ ɧɚ ] ɞɨɦɢɤ ɰɟɧɬɪ. ɜɨɞɚ,ɦɟɧɹɸ 10 ɫɨɬɨɤ. ɯɪɭɳ. Ɍɟɥ. 8-951-460-0391. Ɍɟɥ. 2-67-69, 8-908-043-8331. ] 2-ɤɨɦɧ. ɞɨɦ ɭɥ. Ɍ. Ɇɟɧɶɲɟɧɢɧɨɣ, ɢɥɢ ɠɚɤɬ. ɤɜ. 42 ɤɜ. ɬɨɪɝ ɦ. ɢɥɢ ] ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɤɜ. ɫ ɞɨɩɥ. ɦɟɧɹɸ ɧɚ1-ɤɨɦɧ. ɛɥ. ɠɢɥɶɟ, ɛɥɨɤ.Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ.Ɍɟɥ. 82-53-56. 908-058-7593. ] ɩɨɥ-ɞɨɦɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɤɟ, ɜ ɞɨɦɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɱɟɪɧɨɜɚɹ ] ɜɨɞɚ, ɤɚɧɚɥɢɡ. Ɍɟɥ. 8-908-578-4290. ɨɬɞɟɥɤɚ ɭɥ. Ⱦɟɪɢɛɚɫɚ. Ɍɟɥ.ɤɨɥɨɞɟɰ, 8-922] ɞɨɦ Ȼɨɛɪɨɜɤɚ, ɯ/ɩ, ɛɚɧɹ, 636-4313. ɝɚɪɚɠ. Ɍɟɥ. 8-908-057-6051. ɩɥɨɳ. 102 ] ] ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɥ. ɠɚɤɬ.ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɨɦɚ, ɩ/ɨ, ɨɝɨɪɨɞ, ɯ/ɩ, ɀȾȼ. 8-951-244ɤɜ. ɦ., Ɍɟɥ. 1-ɷɬ.,8-951-463-9520, ɜ ɱɟɪɬɟ ɝɨɪɨɞɚ. Ɍɟɥ. 86220. 908-570-5797, 8-950-720-0877. ] ɞɨɦ ɛɥɚɝ. ɜɫɟ ɯ/ɩ, ɡɟɦ. ɭɱ. 24,7 ɤɜ. ɦ. 3 ɤɨɦɧɚɬɵ ] Ɍɟɥ. 62-5-20. ɫ ɩɨɞɫɟɥɟɧɢɟɦ ɧɚ 2 ɯɨɡɹɢɧɚ, 16 ɤɜ, ɠ/ɩ 35 ɤɜ. ɦ. Ɍɟɥ. 8] ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɞɨɦ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚ951-460-0391, ɦɢ+1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 7-44-60. ɧɚ 2-3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. Ɍɟɥ. 8951-447-0365. ɜ ɪɚɫɫɪɨɱɤɭ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɧɟɛɥɚɝ. ] ɩɪɢɜɚɬɢɡ. 20ɦ.ɤɜ. ɦ, ɫ,150 ɬ. ɪ. ] ɞɨɦ ɞɟɪ. ɤɜ. 56 ɤɜ. ɭɱ. 10 ɤɨɥɨɞɟɰ, 8ɪ-ɧ ɋɩɨɪɬɲɤɨɥɵ, 450 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ.30 Ɍɨɪɝ, ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɞɚɬɤɨɦ 8-950-733-7527. ɬ.908-5826-616, ɪ. Ɍɟɥ. 8-908-067-2445. ] ɞɨɦ Ⱥɦɭɪ, ɝɚɪɚɠ, ɛɚɧɹ, ɰ. ɜɨɞɚ, ɢɥɢ ɠɚɤɬ.ɧɚ ɤɜ. ɰɟɧɬɪɟ, 300 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. ] ɦɟɧɹɸ ɛɥ.ɜ ɤɜ. Ɍɟɥ. 8-950-727-3037. Ɍɟɥ. 2-49-49. ] ɞɨɦ 56 ɤɜ. ɦ. ɀȾȼ ɩɨɥɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɤɨɞɨɦ.ɯ/ɩ, Ɍɟɥ. 8-951-471-7165. ] ɥɨɞɟɰ, ɮ/ɞ, ɞɟɪ., ɝɚɡ ɩɨɞɜɨɞɹɬ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɞɨɦ ɜ ɝɨɪɨɞɟ. Ɍɟɥ. ɩɨɫɪ. 2ɞɨɦ ɭɥ. Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ, 34 ɩ. ] 49-31. ɘɠɧɵɣ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ 1-ɤɨɦɧ.ɤɜ. ] ɞɨɦ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜ ɪ-ɧɟ Ɇɨɥɨɤɨɡɚɜɨɜɞɚ, ɝɨɪɨɞɟ. ɜɫɟ ɤɪɨɦɟ ɛɚɧɢ. Ɍɟɥ. 500 ɬ. ɪ,Ɍɟɥ. ɟɫɬɶ8-908-584-4430. 3-27-91. ɛɨɥɶɲɨɣ 2-ɷɬɚɠɧɵɣ ɱɚɫɬɧɵɣ ] ɦ, ɰ. ɞɨɦ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ, 159 ɤɜ.ɝɨɪɨɞɚ ] ɞɨɦɚ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɛɥɚɝ. ɢɭɱɚɫɬɨɤ ɧɟɛɥɚɝ. ɧɚ Ⱥɦɭɪɟ,Ɍɟɥ. ȼɨɤɡɚɥɟ, ɇ. ɜɨɞɚ, 7 ɫɨɬɨɤ. 8-951ɇɚɪɟɡɤɟ, ɋɥɨɛɨɞɤɟ, ɝɨɪɨɞɟ, ɇ. ɋɚɧɚɪ475-9032. ɤɟ, əɫɧ. ɉɨɥɹɧɵ, ɉɹɬɢɥɟɬɤɟ. Ɍɟɥ. 2-67ɛɪɟɜɟɧɱɚɬɵɣ ɧɚ ɇ. ɇɚɪɟɡ] 69,ɞɨɦ 8-908-043-8331. ɤɟ. Ɍɟɥ. ɧɚ 2-31-52, 3-44-75, ] ɞɨɦ ȼɨɤɡɚɥɟ. Ɍɟɥ.8-904-9418-951-4848724. 5292. ] ɞɨɦ ɞɨɦɢɤ ɩɨ ɭɥ. Ʌɨɜɱɢɤɨɜɚ, 198-950ɇ. ɇɚȾɢɡɟɥɶɧɚɹ, 14. Ɍɟɥ. ] ɪɟɡɤɚ, ɝɚɪɚɠ, ɛɚɧɹ, ɤɨɥɨɞɟɰ, ɡ/ɭ 7 ɫɨɬ. 737-8473, 7-05-40. Ɍɟɥ. 8-950-725-6428, 8-963-074-7004. Ƚɨɧɱɚɪɤɚ, ɯ/ɩ, ɝɚɪɚɠ, ɤɨɥɨ] ɩɨɥɨɜɢɧɭ 2-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ] ɞɨɦ ɞɨɦɚ ɜ ɰɟɧɞɟɰ, ɡɟɦɥɢ Ɍɟɥ. 8-951-470ɬɪɟ, ɰ/ɨ, ɰ/ɜ, 10 ɰ/ɤ,ɫɨɬ. ɝɚɪɚɠ, ɥɟɬɧɢɣ ɞɨɦ, ɯ/ 2532, 8-908-045-0919. ɩ, ɭɱɚɫɬɨɤ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɛɥ. ɤɜ. ȼɚɪɢɚɧɬɵ. Ɍɟɥ. 8-908-041-0302. ] ɞɨɦ ɪ-ɧ ɇ. ɇɚɪɟɡɤɢ. Ɍɟɥ. 2-2723. ] ɤɨɬɬɟɞɠ ɜ 5 ɦɤɪ, 400 ɤɜ. ɦ. Ɍɟɥ. 8902-617-1317. ] ɞɨɦ ɇ. ɇɚɪɟɡɤɚ. Ɍɟɥ. 8-951-244] 2-ɷɬɚɠɧ. ɧɟɞɨɫɬɪ. ɤɨɬɬɟɞɠ 230 ɤɜ. ɦ, 8713. ɪ-ɧ ȼɟɬɥɟɱɟɛɧɢɰɵ, ɭɥ. Ⱦɪɭɠɛɵ ɇɚɪɨɞɨɦ ɜ Ɍɨɤɚɪɟɜɤɟ. Ɍɟɥ. 8-951] ɞɨɜ, 98. Ɍɟɥ. 3-15-45. 244-8713. ] ɤɨɬɬɟɞɠ ɛɥɚɝ. ɩ. ɍɜɚɪɨɜɨ 83 ɤɜ. ɦ, 40 ɫ. ɡɟɦɥɢ, ɝɚɡ. ɨɬɨɩɥ, ɟɜɪɨɞɜɟɞɨɦ Ɇɨɬɨɜɚ, 104.ɤɚɮɟɥɶ, Ɍɟɥ. 7-21-78, 8] ɪɢ, 650 ɬ. ɪ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ Ɍɪɨɢɰɤ ɦɨɠ908-050-7304. ɧɨ ɫ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɸ. Ɍɟɥ. 7-43-87, 756-32, ɞɨɦ8-963-0820-306. 44 ɤɜ. ɦ. ɭɥ. Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ, ] 51. Ɍɟɥ. 8-9222-341-301. ] 4-ɤɨɦɧ. ɛɥɚɝ. ɤɨɬɬɟɞɠ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɀȾ ɉɢɬɨɦɧɢɤ. Ɉɛɪ. ɭɥ. ɞɨɦ ɧɚ 4-1. Ⱥɦɭɪɟ ɷɥɟɤɬɪɨɨɬɨɩɥ. ] Ɋɟɦɨɧɬɧɚɹ, Ɍɟɥ. 8-908-051-7349. Ɍɟɥ. 2-67-64, 8-908-043-8331. ] 2-ɷɬ. ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɤɨɬɬɟɞɠ ɞɨɦɚ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚ. ] (Ɋɟɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪ), ɟɫɬɶ ɜɫɟ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɞɜɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ. ȼɚɪɢɚɧɬɵ. Ɍɟɥ. 2-67ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɛɦɟɧɚ. Ɍɟɥ. 2-67-69, 869, 8-908-043-8331. 908-043-8331. ] ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɛɚɡɚ, ɪɟɮɜɚɝɨɧ. ɞɨɦ ɀȾȼ 56,6 ɤɜ. ɦ, ɛɚɧɹ, ɫɤɜɚ] Ɍɟɥ. 8-351-900-9426. ɠɢɧɚ. Ɍɟɥ. 8-902-606-8756. ] ɬɨɪɝɨɜɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɛɚɡɚ ɜ Ɍɪɨɩɨɥ-ɞɨɦɚ, ɛɚɧɹ, ɯ/ɩ, ɨɝɨ] ɢɰɤɟ. ɂɦɟɸɬɫɹɰ/ɨ, ɫɤɥɚɞɵ, ɨɮɢɫɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ. ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ 0,5 ɪɨɞ, 48 ɤɜ. ɦ. Ɍɟɥ. 8-950-725-4355, ɝɚ, ɠɟɥ. ɩɨɞɴɟɡɞɧ. ɩɭɬɢ, ɬɨɪɝ. ɩɚɜɢɥɶ8-908-044-9032. ɨɧ 6ɯ4 - 100 5, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ. Ɍɟɥ. 2-67-69, ɞɨɦ ɜ ɩ. Ȼɟɥɨɤɚɦɟɧɤɚ. Ɍɟɥ. 2] 8-908-043-8331. 41-92.

ÃÀÐÀÆÈ

]ɛɨɥɶɲɨɣ ɭɯɨɠɟɧɧɵɣ ɞɨɦ Ƚɨɧ] ɝɚɪɚɠ ɩɨɞ ȽȺɁȿɅɖ. Ɍɟɥ. 2-78-21. ɱɚɪɤɚ ɜ ɪɚɫɫɪɨɱɤɭ. Ɍɟɥ. 8-908] ɝɚɪɚɠ ɜ ɩ. ȽɊɗɋ. Ɍɟɥ. 8-951-4647051-7097. 181, 8-951-477-8061 ɪ-ɧ Ɍɟɥ. Ɇɨɥɨɤɨɡɚ] ] ɢɥɢ ɝɚɪɚɠɦɟɧɹɸ ȽɊɗɋ ɞɨɦ ɋɟɬɟɜɢɤ 2-15-29, ɜɨɞɚ. ɩɨɫɥɟ Ɍɟɥ. 17. 8-908-052-4561. ] ɞɨɦ ɝɚɪɚɠɢ ɋɬɚɧɤɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶ 50 3ɬ. ɤɨɦɪ., 65 ɧɟɞɨɪɨɝɨ Ƚɨɧɱɚɪɤɚ, ] ɬ. ɪ. ɝɚɪɚɠ ɧɚ ɫɥɨɦ ɬ. ɪ.ɭɥ. Ɍɟɥ. 8-906ɧɚɬɵ, ɨɝɨɪɨɞ 6 ɫ. 13 Ɉɛɪ. Ɋɭɫɹɟ891-1133. ɜɚ, 44, ɨɫɬ. ɋɭɛɛɨɬɢɧɚ, ɀȾȼ. ] ɤɚɩ. ɝɚɪɚɠ Ʉɪɚɫɧɵɟ Ʉɚɡɚɪɦɵ, ɪ-ɪ ɞɨɦɌɟɥ. 83 8-950-7208-767. ɤɜ. ɦ., ɝɚɪɚɠ, ɛɚɧɹ + ] 7,5ɯ4. ɞɭɲ, ɰɟɧɬɪ. ɨɬɨɩɥ., ɝɨɪ/ɯɨɥ. ɜɨɞɚ, ] ɝɚɪɚɠ ɞɨ ɥɨɝɚ. Ɍɟɥ. 2-38-94, 8-912ɬɭɚɥɟɬ, ɜɚɧɧɚ, ɤɚɧɚɥɢɡ. Ɍɟɥ. 8-904404-1878. 301-3675. ] ɫɪɨɱɧɨ ɝɚɪɚɠ 2-ɷɬɚɠɧɵɣ ɧɚ 4 ɚ/ɦɚɞɨɛɪɨɬɧɵɣ ɞɨɦ ɜ Ȼɨɛɪɨɜɤɟ, ɷ/ ] ɲɢɧɵ. Ɍɟɥ. 8-919-116-8224. ɨ, ɝɚɡ, ɤɚɩ. ɝɚɪɚɠ, ɛɚɧɹ, ] ɝɚɪɚɠ 7ɯ9, ɹɦɚ, ɩɨɝɪɟɛ, ɩɨɞɩɨɝɪɟɛ, ȽȺɁɟɥɶ, ɡɟɦɥɹ ɫ,ɬ.ɨɝɨɪɨɞ, ɫɚɞ, ɯ/ɩ, ɨɛɜ 5 ɦɤɪ.,10330 ɪ. Ɍɟɥ. 8-902-617-1317. ɦɟɧ. Ɍɟɥ.ȽɋɄ 8-950-737-6732. ] ɝɚɪɚɠ ɋɬɚɧɤɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶ. Ɍɟɥ. 8904-302-3407. ɞɨɦ ɲɩɚɥɶɧɵɣ 50,4 ɤɜ. ɦ, ɯ/ɩ, ɜ/ ] ɨ, ɜɨɞɚ ɜ ɞɨɦɟ, ɟɫɬɶ ɫɥɢɜ, ] ɩɨɝɪɟɛ, ɝɚɪɚɠ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ Ⱥɜɬɨɥɸɛɢɬɟɥɶ ɜ 5 ɦɤɪ, ɩɥ. 6ɯ4 ɢɥɢ ɤɜ. ɦ.ɦɟɧɹɸ. Ɍɟɥ. 8-908-058ɀȾ ɩɢɬɨɦɧɢɤ ɋɪɨɱ1082. ɧɨ. Ɍɟɥ. 8-908-067-2750, 8-951-470] ɝɚɪɚɠ ɋɟɬɟɜɢɤ. Ɍɟɥ. 8-951-448-8624. 7271. ] ɞɨɦ ɝɚɪɚɠ80ȽɋɄ 8-950-742ɤɜ.ɘɠɧɵɣ. ɦ, ɧɨɜ.,Ɍɟɥ. ɞɟɪ., ɨɛɥɨ] 1146.ɤɢɪɩɢɱɨɦ, ɤɪɵɲɚ ɨɰɢɧɤɨɜɤɚ, ɠɟɧ ] ɝɚɪɚɠ ȽɋɄɝɚɪɚɠ, Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬ, ɹɦɚ, ɭɱ. ɩɨɛɥɚɝɨɭɫɬɪ., ɛɚɧɹ, ɫɚɪɚɣ, ɝɪɟɛ 8-951-451-6215. ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɝɚɪɚɠ ɌȺɌɄ. Ɍɟɥ. 2Ɍɟɥ. 55-71, 8-908-058-7570. ] ɩɨɥ-ɞɨɦɚ 49 ɤɜ. ɦ, ɨɝɨɪɨɞ 6 ɫ, ɯ/ ] ɝɚɪɚɠ (ɩɨɥɪɟɮɜɚɝɨɧɚ) ɛɟɡ ɭɬɟɩɥɢɩ, ɤɨɥɨɞɟɰ, ɬɟɥ, ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 8ɬɟɥɹ, ɛɟɡ ɩɨɥɚ. Ɍɟɥ. 8-908-067-2750. 951-771-7611. ] ɝɚɪɚɠ ȽɋɄ ɋɬɚɧɤɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶ 90 ɬ. ɪ. ɞɨɦ 400 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-909-069] Ɍɟɥ. 7-52-53. 0736. ] ɝɚɪɚɠ ȽɋɄ ɋɬɚɧɤɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶ ʋ 817. Ɍɟɥ. 8-908-044-8985. ɫɪɨɱɧɨ ɞɨɦ ɯ/ɩ, ɭɱɚɫɬɨɤ, ɤɨɥɨ] ɞɟɰ, ɉɢɜɡɚɜɨɞ, 600ɦ. ɬ. Ɍɟɥ. ɪ. Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ. ] ɝɚɪɚɠ ɦɟɬ. 6,5ɯ4,5 8-950-7307838. 7-07-28, 8-951-4422-673. ] ɞɨɦ ɝɚɪɚɠ ɌɀɄ. Ɍɟɥ. 7-36-45. Ʉɢɪɫɚɪɚɢ, ɝɚɡ. ɨɬɨɩɥ., ɜɨɞɚ ] ] ɝɚɪɚɠ ɋɬɚɧɤɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶ. Ɍɟɥ. ɞɨɦɚ, ɝɚɪɚɠ, ɛɚɧɹ, 1,5 ɦɥ. ɪ. 2-62ɢɥɢ 83, ɩɨɫɥɟ ɦɟɧɹɸ ɧɚ20.2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. +ɞɨɩɥ. Ɍɟɥ. 8-951-472-1292.

ÑÀÄÛ

] ɞɨɦ ɌɀɄ ɨɝɨɪɨɞ 10 ɫ, ɫɤɜɚɠ., ɯ/ ] Ɍɟɥ. ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨɞ ɤɨɬɬɟɞɠ ɩ. 7-33-73, 7-31-18.8 ɫɨɬɨɤ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɢɩɩɨɞɪɨɦɚ, ɭɥ. Ƚɭɥɶɧɚɹ, 5, ɰɟɧɚ ɞɨɦ ɞɟɪ. 60 ɤɜ. ɦ. ] 250ɢɥɢ ɬ. ɪ.ɦɟɧɹɸ Ɍɟɥ. 8-9222-31-4181. ɌɀɄ, ɫɤɜɚɠ., ɩɨɞɜɨɞɤɚ 7ɝɚɡɚ, ] ɡɟɦ. ɭɱ. ɩɨɞɛɚɧɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɨɬ, ɝɚɪɚɠ ɢɥɢ Ʉɢɪɫɚɪɚɢ. ɦɟɧɹɸ ɧɚɌɟɥ. ɛɥ.8-904-937ɤɜ. ɭ/ɩ. ɝɚɡ, ɜɨɞɚ, 7688.8-908-576-1781. Ɍɟɥ.


ǾDzǺǿȌǮǽȌ 6ǾDzǺǿȌǮǽȌ

06 08 Ǿǿǽ. ] ɉɨɥɟɬ 6 ɫ, ɞɨɦɢɤ. Ɍɟɥ. 2ɞɨɦɨɛɳ. 135 ɤɜ. ɦ, ɜɨɞɚ, ɤɚɧɚɥɢɡ., ɷ/ ] ɫɚɞ 25-52. ɨɬɨɩɥ, ɜɟɞɭɬ ɝɚɡ, ɜɫɟ ɯ/ɩ, ɡɟɦ. ɭɱ. ] ɡɟɦ. ɭɥ. ɑɚɩɚɟɜɚ. Ɍɟɥ. 824,7 ɤɜ.ɭɱɚɫɬɨɤ ɦ. Ȼɨɛɪɨɜɤɚ, ɭɥ. Ɋɚɛɨɱɚɹ, 951-244-8713. 1. Ɍɟɥ. 62-5-20. ] ɫɚɞ ɜ ɋɚɧɚɬɨɪɧɨɦ-2.Ɍɟɥ. 2-53-38. ] ɞɨɦ Ɂ. ɋɨɩɤɚ ɝɚɪɚɠ, ɯ/ɩ. Ɍɟɥ. 8908-042-9464.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ɧɟɞɨɫɬɪ. ɜɞɨɦ (ɫɬɪɨɣɤɚ) ɩ. Ȼɨɛ] ȼȺɁ-2101 ] ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɪɨɜɤɚ ɝɨɬɨɜɵ, 15 ɫ. ɡɟɦɥɢ, ɜɚɧɢɢ, 15 ɞɨɤ. ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 2-60-13. ɪɢɚɧɬɵ. Ɍɟɥ. ] ȼȺɁ-2101 748-908-819-6637. ɝ. Ɍɟɥ. 7-06-29, 8-908580-9289. ] ɞɨɦ ɭɥ. ȼɟɞɟɧɟɟɜɚ, 11, 54 ɤɜ. ɦ, ] 210ȼȺɁ-2101. ɫ. ɡɟɦɥɢ, Ɍɟɥ. ɜɨɞɚ,8-950-7233-915, ɯ/ɩ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ 38-16. ɧɚ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜ ɥɸɛɨɦ ɪ-ɧɟ. Ɍɟɥ. ] ȼȺɁ-2101 77 ɝ, 16 ɬ. Ɍɟɥ. 8-951-44261-5-81. 1786, 8-951-471-1425. ] ɞɨɦ 40 ɤɜ. ɦ. ɝɚɡ. ɨɬɨɩɥ, ɫɤɜɚɠ., ] ȼȺɁ-2101 71Ƚɨɧɱɚɪɤɚ. ɝ, 10 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-951-489ɯ/ɩ, ɭɱ. 5 ɫ, Ɍɟɥ. 8-9199303. 332-6492, 8-908-040-6437. ] ɞɟɪ. ɞɨɦ, ɛɚɧɹ, ɝɚɪɚɠ, ɯ/ɩ, ɩɨɝɪɟɛ, ɫɤɜɚɠ. Ɍɟɥ. 3-17-22. ] ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɞɨɦ ɪ-ɧ Ɇɨɥɨɤɨɡɚɜɨɞɚ. Ɍɟɥ. 8-908-052-4561. ] ɞɨɦ 45,5 ɤɜ. ɦ, 200 ɬ. ɪ. ɀɭɤɨɜɚ, 21. Ɍɟɥ. 8-922-6357-815. ] ɞɨɦ ɲɩɚɥɶɧɵɣ 50,4 ɤɜ. ɦ, ɯ/ɩ, ɩɨɝɪɟɛ, ɜ/ɨ, ɜɨɞɚ ɜ ɞɨɦɟ, ɫɥɢɜ, ɪɧ ɀɞ ɉɢɬɨɦɧɢɤɚ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ. Ɍɟɥ. 8-908-067-2750, 8-951-470-7271. ] ɞɨɦ 42 ɤɜ. ɦ. 200 ɬ. ɪ. Ⱥɦɭɪ. Ɍɟɥ. 89-22-635-7815. ] ɫɪɨɱɧɨ ɞɨɦ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ + ɞɨɩɥɚɬɚ. Ɉɛɪ. ɩ. ɘɠɧɵɣ, ɭɥ. ɑɟɫɦɟɧɫɤɚɹ, 12.ɛɟɡ ɬɨɪɝɚ. ] ȼȺɁ-21011 77 ɝ, 10 ɬ. ɪ., Ɍɟɥ. 8-963-075-5029, 8-961-795-4231. ɌɀɄ, ɭɱɚɫɬɨɤ 10 ɫɨɬɨɤ, ɯ/ɩ. ] ɞɨɦ ] ȼȺɁ-2101 747-31-18. ɝ. Ɍɟɥ. 8-951-445-3717. Ɍɟɥ. 7-33-73, ] 77 ɝ, ɨɪɚɧɠ.100 ɤ/ɪ Ⱦȼɋ ɤɜ. Ɍɟɥ. ɦ., ɞɨɦ ɇ. ɇɚɪɟɡɤɚ, ] ȼȺɁ-21011 8-950-723-3467, 7-46-92. 1ɦɥɧ.800 ɪɭɛ. Ɍɟɥ. 8-951-484-8854 ] ȼȺɁ-21011 81 ɝ. Ɉɛɪ. Ƚɨɧɱɚɪɤɚ, ɭɥ. Ɍɟɥ. 7-24-37, ] ɞɨɦ ɧɚ ɇ. ɇɚɪɟɡɤɟ. ȼɨɥɨɱɚɟɜɫɤɚɹ, 44. 8-951-463-7000. ] ȼȺɁ-2103 77 ɝ, ɰɟɧɚ 22 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ. 8-908-576-1752. ] ɞɟɪ. ɞɨɦ ɇ. ɋɚɧɚɪɤɚ, 52,7 ɤɜ. ɦ, ɝɚɡ. ɨɬɨɩɥ. Ɍɟɥ. 46-5-23. ɫɧɹɬ ɫ ɭɱɟ] ȼȺɁ-21043 92 ɝ ɤɪɚɫɧɵɣ ɬɚ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ. Ɍɟɥ. 8-908-048-0992. ] ɩɨɥɨɜɢɧɭ 2-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ] ȼȺɁ-2105 82 ɰ/ɜ, ɝ. Ɉɛɪ. ɭɥ.ɝɚɪɚɠ, Ʉɪɚɫɧɨɩɚɪɰɟɧɬɪɟ, ɰ/ɨ, ɰ/ɤ, ɥɟɬɬɢɡɚɧɫɤɚɹ, 32. Ɍɟɥ. 8-9222-327-673. ɧɢɣ ɞɨɦ, ɯ/ɩ, ɭɱɚɫɬɨɤ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ] 92 ɝ, 23 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. 8ɧɚȼȺɁ-21053 ɛɥ. ɤɜ. ȼɚɪɢɚɧɬɵ. Ɍɟɥ. Ɍɟɥ. 8-908908-5826-616. 041-0302. ] ȼȺɁ-2105 2000 ɝ, ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ. Ɍɟɥ. 8ɤɨɬɬɟɞɠ ɛɥɚɝ. ɩ. ɍɜɚɪɨɜɨ 83 ɤɜ. ] 908-577-9036. ɦ, 40 ɫ. ɡɟɦɥɢ, ɝɚɡ. ɨɬɨɩɥ., ɤɚɮɟɥɶ, ] ȼȺɁ-2106 95 ɝ. Ɍɟɥ. 8-951-477-8192. ɟɜɪɨɞɜɟɪɢ, 650 ɬ. ɪ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ] ȼȺɁ-21063 90 ɫ ɝ, ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɸ. ɛɟɧɡɢɧ+ɝɚɡ, ɧɟ ɛɢɌɪɨɢɰɤ ɦɨɠɧɨ ɬɵɣ, ɧɟ ɤɪɚɲɟɧ, 40 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 7-32-87, 8Ɍɟɥ. 7-43-87, 7-56-32, 8-963-0820909-744-0679. 306. ] ȼȺɁ-21063 98 ɝ ɧ. ɷ. 50 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8905-839-7665. ] 4-ɤɨɦɧ. ɛɥɚɝ. ɤɨɬɬɟɞɠ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɉɢɬɨɦɧɢɤ. Ɉɛɪ. ] ȼȺɁ-2106 95 ɝ.ɀȾ Ɉɛɪ. ɭɥ. Ȼɟɥɢɧɫɤɨɝɨ, 23-1. Ɍɟɥ. 8-908-045-0589. ɭɥ. Ɋɟɦɨɧɬɧɚɹ, 4-1. Ɍɟɥ. 8-908-0517349. ] ȼȺɁ-21063 93 ɝ, ɝɨɥ., ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ ɞɚɦɫɤɢɣ ɫɬɚɪɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ 500ɦ.ɪ.ɫɪɨɱɌɟɥ. ɜ 5 ɦɤɪ, 400 ɤɜ. ] ɤɨɬɬɟɞɠ 8-951-485-4785, 3-40-93. ɧɨ. Ɍɟɥ. 8-904-944-3423. ] ȼȺɁ-2106 76 ɝ, 15 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-950-741] 2-ɷɬɚɠɧɵɣ ɧɟɞɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɤɨɬ6636. ɬɟɞɠ 230 ɤɜ.ɧɟɞɨɪɨɝɨ. ɦ, ɪ-ɧ ȼɟɬɥɟɱɟɛɧɢɰɵ, ] ȼȺɁ-2106 Ɍɟɥ. 8-908-055ɭɥ. Ⱦɪɭɠɛɵ ɇɚɪɨɞɨɜ, 98. Ɍɟɥ. 83566. 951-442-1376. ] ȼȺɁ-2106 92 ɝ, Ⱦȼɋ 1600, Ɇɉ-3 ɉɢɨɧɟɪ, 4 ɤɨɥɨɧɤɢ, ɫɨɫɬ. ɨɬɥ., 36 ɬ. Ɍɟɥ. ɪ. Ɍɨɪɝ. Ɋɟɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪ. 2] ɤɨɬɬɟɞɠ ɋɪɨɱɧɨ. 27-23. Ɍɟɥ. 8-951-489-6460. ] ȼȺɁ-21063 88 ɝ, ɛ/ɝ, ɫɨɫɬ. ɯɨɪ. Ɍɟɥ. 7ɛɚɡɚ. Ɍɟɥ. 8] ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ 01-03, 8-951-4693-978. 351-900-9426. ] ȼȺɁ-2106 2000 ɝ, 60 ɬ. ɛɟɡ ɬɨɪɝɚ. Ɍɟɥ. 8-951-241-6195. ] ɫɪɨɱɧɨ ɛɢɡɧɟɫ (ɫɜɚɞɟɛɧɵɣ ɫɚɥɨɧ). Ɍɟɥ. 8-951-481-4438. ] ȼȺɁ-21061 82 ɝ, ȼȺɁ-21061 94 ɝ, ɯɨɪ. ɫɨɫɬ. Ɍɟɥ. 8-950-739-4635. ] ȼȺɁ-2106 96 ɝ, Ⱦ03, 43 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8951-450-6514. ] ɝɚɪɚɠ ɜ ɌɀɄ. Ɍɟɥ. 8-951-4647ȼȺɁ-21061 98 ɝ, ɯɨɪ. ɫɨɫɬ. Ɍɟɥ. 8-908] 181, 8-951-477-8061 827-5976. ] ɝɚɪɚɠ ɜ ɩ. ɘɠɧɵɣ 6ɯ7, ɰɟɧɚ 20 ] ȼȺɁ-21063 93 ɝ ɱɟɪɧɵɣ 40 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-912-407-4607. Ɍɟɥ. 8-908-043-0554. ɫɪɨɱɧɨ ɞɜɚ ɝɚɪɚɠɚ ɧɚ ȽɊɗɋɟ ] ȼȺɁ-2106 ] 87 ɝ, ɨɞɢɧ ɯɨɡɹɢɧ, ɝɚɡ, ɫɢɝ-ɜ ɝ/ɯ ɋɩɭɬɧɢɤ ɢ Ɍɟɩɥɢɱɧɨɟ. 3ɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɦɭɡɵɤɚ, ɰɟɧɚ 40 ɬ. Ɍɟɥ. ɪ. Ɍɟɥ. 35-29, ɫ 18 ɞɨ 20. 2-67-19. ] ɦɟɧɹɸ ȼȺɁ-2107 ɧɚ 2101. ȼɚɪɢɠɟɥɟɡɧɵɣ ɝɚɪɚɠ 3ɯ5,5. Ɍɟɥ. 7] ɢɥɢ ɚɧɬɵ. 44-65.Ɍɟɥ. 8-951-471-1522. ] ɝ.ɜ., 115 ɬ.ɪ. 7ɝɚɪɚɠ ɡɚ 2005 Ɍɨɤɚɪɟɜɤɨɣ ɞɨɌɟɥ. ɥɨɝɚ. ] ȼȺɁ-2107, 36-05. Ɍɟɥ. 2-38-94, 8-912-404-1878. ] ȼȺɁ-2107 95 ɝ. Ɍɟɥ. 2-47-78, 8-908] ɝɚɪɚɠ ɭ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɚɪɟɧ051-7732. ɞɚ. Ɍɟɥ. 8-951-447-0404. ] ȼȺɁ-21070 2004 ɝ, 89 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-902-

ÃÀÐÀÆÈ

610-5814. ] ɝɚɪɚɠ ȽɋɄ Ɂɜɟɡɞɚ. Ɍɟɥ. 8-904941-9128. ] ȼȺɁ-21074 ɢɧɠɟɤɬɨɪ 2004 ɝ ɰɜ. ɩɟɬɟɪɝɨɮ, 5 ɫɬ,ɋɟɬɟɜɢɤ. ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɡɚɦȽɊɗɋ Ɍɟɥ. 2-15] ɝɚɪɚɠɄɉɉ ɤɢ, ɦɭɡɵɤɚ, ɧɟ ɝɧɢɥɚɹ, ɧɟ ɛɢɬɚɹ, ɰɟɧɚ 29, ɬ.ɩɨɫɥɟ 115 ɪ. Ɍɟɥ.17. 8-908-040-6700, 8-951-441-

8321. ] ɝɚɪɚɠɧɵɟ ɜɨɪɨɬɚ ɧɚ ɥ/ɚ - 6000 ɪ.,ȼȺɁ-2174 ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ.2000 8-902-614-6535. ] ɝ. Ɍɟɥ. 8-908-5773550. ] ɝɚɪɚɠ ȽɋɄ Ɋɟɮɪɢɠɟɪɚɬɨɪɳɢɤ, 20000 ɪ, ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɪɚɫɫɪɨɱɤɚ. Ɍɟɥ. ] ȼȺɁ-2183 92 ɝ, 50 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ. 89-26-38, ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ, 61-5. 908-053-8039.

ɝɚɪɚɠ ɭ 87 ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɉɪɢɜɨɡ. ] ȼȺɁ-2108 ] ɝ, ɯɨɪ. ɫɨɫɬ., 45 ɬ. ɪ.Ɍɟɥ. Ɉɛɦɟɧ. Ɍɟɥ. 2-41-83, 8-950-742-4325. 8-950-725-6464. ɝ, ɯɨɪ. 75 ɬ. ɪ. ] ɤɚɩ. ɝɚɪɚɠ95 ɌɀɄ. Ɍɟɥ.ɫɨɫɬ. 9-26-62. ] ȼȺɁ-21099 Ɍɨɪɝ ɩɢ ɨɫɦɨɬɪɟ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ 6 ɋɌ ] ɠɟɥɟɡɧɵɣ ɝɚɪɚɠ. Ɍɟɥ. 8-904190 ɄȺɆȺɁ. Ɍɟɥ. 2-07-56. 977-6752. ] ȼȺɁ-21093 94 ɝ. Ɍɟɥ. 8-908-044-2038. ] ɝɚɪɚɠ ȽɋɄ ɋɬɚɧɤɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶ 45 ] ȼȺɁ-2109 30 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-908-0678-950-723ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-951-489-2489, 3892. 2892, 2-62-21. ] ȼȺɁ-21099 99 ɝ, ɯɨɪ. ɫɨɫɬ., ɢɥɢɌɟɥ. ɦɟ] ɝɚɪɚɠɢ ɋɬɚɧɤɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶ. ɧɹɸ. Ɉɛɪ. ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ. 4. 8-906-891-1133. ] ȼȺɁ-2109. Ɍɟɥ. 8-908-066-9513. ] ɝɚɪɚɠ 7ɯ9 ɜ 5 ɦɤɪ. Ɍɟɥ. 8-904] ȼȺɁ-2109 94 ɝ ɛɟɠɟɜɚɹ. Ɍɟɥ. 8-908944-3423. 580-8949. ] ȼȺɁ-2109 92 ɝ. Ɍɟɥ. 8-951-447-3441, 8-908-052-4134. ] ȼȺɁ-21099 ɰɜɟɬ ɦɭɪɟɧɚ, 97 ɝ. Ɍɟɥ. 8908-576-0239. ] ȼȺɁ-2109 2001 ɝ, ɰɜɟɬ ɦɟɬɚɥɥɢɤ, ɥɢɬɵɟ ɞɢɫɤɢ, ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɦɭɡɵɤɚ. Ɍɟɥ. 7-34-73, 8-908-827-4995. ] ȼȺɁ-2109 90 ɝ, ɰɟɧɚ 60 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ. 8-950-739-4603, ɞ. 7-26-52. ] ȼȺɁ-21099 97 ɝ, ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ. Ɍɟɥ. 8908-057-6815.

153.11.2006 153.11.2006 2007 2007ǰ.ǰ. ] ɧɨɹɛɪɶ 97 ɝ,ɞɨɨɬɥ. ɫɨɫɬ, ] ȼȺɁ-21099 ɝɚɪɚɠ ɡɚ Ɍɨɤɚɪɟɜɤɨɣ ɥɨɝɚ, 40 ɦɭɡ., ɫɢɝɧɚɥ., ɬɨɧɢɪ., ɰɜ. ɦɭɪɟɧɚ. Ɍɟɥ. ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 2-15-63, 8-904-931-4607. 3-45-08, 8-908-062-7876. ] ɝɚɪɚɠ ɜ ɪ-ɧɟ Ʉɪɚɫɧɵɯ Ʉɚɡɚɪɦ. ] ȼȺɁ-2109 92 ɝ, ɰɜ. ɡɨɥɨɬɢɫɬɵɣ ɦɟɌɟɥ. 8-904-815-8682. ɬɚɥɥɢɤ, ɧɟ ɛɢɬ, ɧɟ ɝɧɢɥɨɣ, 55 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ. 8-919-349-0020. ] ɝɚɪɚɠ ȽɋɄ Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬ 38 ɤɜ. ] 91 ɝ, 54 ɬ.ɢɥɢ Ɍɟɥ.ɦɟɧɹɸ 2-58-24. ɧɚ ɝɚɦ,ȼȺɁ-09 ɹɦɚ, ɩɨɝɪɟɛ ɪɚɠ ɌȺɌɄ. Ɍɟɥ. 2-55-71, 8-908-059] ȼȺɁ-21099 95 ɝ, ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɨɛɦɟɧ 7570. ȼȺɁ ɈɄȺ. Ɍɟɥ. 8-909-081-7755. ] 2005 ɝ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɛɨɌɟɩɥɢɱɧɨɟ. Ɍɟɥ. +7] ȼȺɁ-21101 ɝɚɪɚɠ ɨɛɳ. ɥɟɟ ɫɬɚɪɵɣ. Ɍɟɥ. 8-904-301-8051. 193-495-217. ] ȼȺɁ-2110 2000 ɝ, 130 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ. ȽɋɄ ɋɬɚɧɤɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶ. ] ɝɚɪɚɠ 7-54-69, 2-51-33. Ɍɟɥ. 8-908-044-8985. ] ȼȺɁ-21102 2002 ɝ, ɟɫɬɶ ɜɫɟ, 165 ɬ. ɪ., ɤɚɩ. Ɍɟɥ. ɝɚɪɚɠ Ɍɨɤɚɪɟɜɤɚ (ɹɦɚ, ] 2-ɷɬ. ɨɞɢɧ ɯɨɡɹɢɧ. 8-963-086-0799. ɩɨɝɪɟɛ) ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɨɜɵɣ ɯɨ] ȼȺɁ-2112 2003 ɝ. Ɍɟɥ.ɧɚ 2-43-07, 8-909ɥɨɞɢɥɶɧɢɤ. Ɍɟɥ. 8-909-083-6374. 746-2417. ] 2002 ɝ, ɜɫɟ ɟɫɬɶ, ɨɞɢɧ ɯɨɝɚɪɚɠ ɠɟɥɟɡɧɵɣ ɫ ɤɢɪɩɢɱɧ. ] ȼȺɁ-21120 ɡɹɢɧ. ɹɦɨɣ,Ɍɟɥ. 20 8-902-860-3239. ɬ. ɪ. ɭɝɨɥ ɋɢɛɢɪɫɤɨɣ ɭɥ. ] ȼȺɁ-21124 ɝ 1,6 ɫɧɟɠɧɚɹ ɤɨɪɨɊɚɡɢɧɚ. Ɍɟɥ.2005 8-950-730-7887. ɥɟɜɚ. Ɍɟɥ. 8-908-058-2186. ] ɝɚɪɚɠ 6ɯ6, ɩɨɝɪɟɛ, ɫ/ɹ, ȽɋɄ Ɍɟɩ] ȼȺɁ-21122 2001 ɝ, ɰɜɟɬ ɫɟɪɟɛɪɢɥɢɱɧɨɟ. Ɍɟɥ.58000 3-46-41, ɫɬɵɣ, ɩɪɨɛɟɝ ɤɦ, 3-21-98. ɰɟɧɚ 145 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-950-737-7495. ɋɬɚɧɤɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶ 6ɯ4, ɫ/ ] ɝɚɪɚɠ ɹ, ȼȺɁ-21015 ɩɨɝɪɟɛ, 75 ɬ. ɝ.ɪ.Ɍɟɥ. ʋ 60-363, 757. Ɍɟɥ. 2] 2000 8-950742-4630. 79-14. ] ɤɨɫɢɥɤɭ Ʉɉɋ5Ƚ, ɤɨɦɛɚɣɧ ȿɜɚ-281, Ʉ700 ɧɟɤɨɦɩɥɟɤɬ 2 ɲɬ, ɤɨɦɛɚɣɧɵ ɇɢɜɚ ɞɜ. Ⱥ41, ɤɭɥɶɬɢɜɚɬɨɪ ɄɌɋ-10. Ɍɟɥ. 82-53] ɫɚɞ ɜ ɋɚɧɚɬɨɪɧɨɦ-2.Ɍɟɥ. 904-805-3273, 8-902-865-5211. 38.ȼȺɁ-21213 ɇɢɜɚ 99 ɝ, ɢɥɢ ɩɨɦɟɧɹɸ. ] Ɍɟɥ. 8-902-860-1983. ɜ ɋɚɞɚɯ-3 ȽɊɗɋ ɩɨ 2 ɞɨɪɨɠ] ɫɚɞ ] 85 ɝ. Ɍɟɥ.48-908-057-5813. ɤɟȽȺɁ-24Ɇ ɨɬ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬ. ɪ, ɟɫɬɶ ɜɫɟ, ɤɪɨɦɟ ɝɪɭɲɢ. 3-27-91. ] ȽȺɁ-31029 94 Ɍɟɥ. ɝ, 38 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ȼȺɁ ɬɪɟɛɭɸɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬɚ. Ɍɟɥ. ɋɚɧɚɬɨɪɧɵɣ-2. Ɍɟɥ. 2-73] ɫɚɞ 8-951-477-2737. 68. ] ȽȺɁ-2410 87 ɝ, ɰɜ. ɛɟɥɵɣ, ɛɟɧɡɢɧ, Ɍɟɥ. 3-16-23. ] ɫɚɞ ɨɛɳ. Ɍɸɥɶɩɚɧ. ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɢ. Ɍɟɥ. 8-905-830-8607, 218-97. ] ɫɚɞ ɜ ɪ-ɧɟ Ɍɨɤɚɪɟɜɤɢ (ɰɟɧ] ȽȺɁɟɥɶ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɚɹ ɜ ɚɜɚɪ. ɫɨɫɬ. ɬɪɚɥɶɧɵɣ) ɞɨɦ ɫ ɪɟɦɨɧɬɨɦ, ɛɚɤ, ɧɚ ɡ/ɱɚɫɬɢ Ɍɟɥ. 2-32-31, 8-908-058ɨɬɥ. ɛɚɧɹ, ɧɟɞɨɪɨɝɨ. ɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 71082. 55-70. ] ȽȺɁ-3110 98 ɝ. Ɍɟɥ. 8-906-894-7136. ] ȽȺɁ-2402 81 ɝ 7-ɦɟɫɬɧ, ɰɜ. ɱɟɪɧɵɣ 20 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-908-049-8366. ] ȽȺɁɟɥɶ 2002 ɝ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ. Ɍɟɥ. 735-77. ] ȽȺɁ-3110. Ɍɟɥ. 8-951-4488-624. ] ȽȺɁɟɥɶ 33023 Ɏɟɪɦɟɪ 2004 ɝ ɜ ɨɬɥ. ɫɨɫɬ. Ɍɟɥ. 8-906-569-1111. ] ȽȺɁ-3307 ɛɨɪɬɨɜɨɣ 93 ɝ, ɝɚɡ-ɛɟɧɡɢɧ, ɧɨɪɦ. ɫɨɫɬ. Ɍɟɥ. +7-951-463-4211. ] ȽȺɁɟɥɶ ɬɟɪɦɨ-ɛɭɞɤɚ 99 ɝ. Ɍɟɥ. 89222-316-471. ] ȽȺɁɟɥɶ 96 ɝ. Ɍɟɥ. 8-912-807-9092. ] ȽȺɁ-3102 97 ɝ, ɝɚɡ-ɛɟɧɡ, ɢɧɠɟɤɬɨɪ, ɦɭɡ., ɫɢɝɧɚɥɤɚ, ɰɜ. ɫɟɪɵɣ, 68 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 2-19-16, 8-351-903-5696. ] 97 ɝ 3-43-29. ɢ ȽȺɁɟɥɶ ɰ/ɦ ɫɚɞ ɜ ɩ.ɛɨɪɬɨɜɚɹ ȽɊɗɋ. Ɍɟɥ. ] ȽȺɁɟɥɶ 7-ɦɟɫɬɧɚɹ, 2000 ɝ. Ɍɟɥ. 8-908-812-2222. ɤɨɬɬɟɞɠ 8 ɫɨɬɨɤ ɧɚɭɱɚɫɬɨɤ 80 ɩɨɞ ] Ɇ-Ʉɨɦɛɢ ] ɝ. Ɍɟɥ. 8-908-067-3500. ɩɪɨɬɢɜ ɢɩɩɨɞɪɨɦɚ, ɭɥ. Ƚɭɥɶɧɚɹ, 5, ] ɆȺɁ-54331 ɫɟɞɟɥɶɧɵɣ ɬɹɝɚɱ ɫ ɩ/ ɰɟɧɚ 250 ɬ. 8-9222-31-4181. ɩɪɢɰɟɩɨɦ, 90ɪ.ɝ. Ɍɟɥ. Ɍɟɥ. 8-922-715-3077.

ÑÀÄÛ

ɡɟɦ. ɭɱɚɫɬɨɤ. Ɍɟɥ. ] ɍȺɁ-469 ] 2002 ɝ, ɨɬɥ. ɫɨɫɬ,8-951-244ɤɨɦɩɥɟɤɬ 8713. ɧɚ ɍȺɁ. Ɍɟɥ. 8-351-906-6651. ɤɨɥɟɫ ] ɇɢɫɫɚɧ Ʌɚɧɝɥɟɣ 86 ɝ ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬ. ɧɟɞɨɪɨɝɨ ɢɥɢ ɨɛɦɟɧ. Ɍɟɥ. 8-908-5761971. ] ɇɢɫɫɚɧ ɉɪɟɦɶɟɪɚ 2001 ɝ, ȾȼȾ, ɦɭɡɵɤɚ, ɚɜɬɨɦɚɬ 2,0 ɥ, 400 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-963077-3873. ] ɇɢɫɫɚɧ-Ʌɚɧɝɥɟɣ 86 ɝ, ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 8-908-576-1971. ] ɢɧɨɦɚɪɤɚ 3 ɬ. Ɍɟɥ. 8-902-606-6709. ] ɡɟɦ. ɩɚɣ 14,8 ɝɚ ɜ ɫ. Ɍɪɚɜɹɧɤɚ. ] ɂɫɭɞɡɭ ɬɟɪɦɨ-ɛɭɞɤɚ 3,5 ɬ, 95 ɝ. Ɍɟɥ. Ɍɟɥ. 8-951-461-7430. 2-69-81, 8-902-8985-311. ɞɜɚ ɫɚɞɚ ȽɊɗɋ-3, ɪɹɞɨɦ 2,07, ] ɬɪɚɤɬɨɪ ] ɫɚɦɨɞɟɥɶɧɵɣ ɫ ɤɨɫɢɥɤɨɣ, 2,09, ɩɥɨɞɨɧɨɫɹɳɢɣ, ɜɫɟ, ɝɪɚɛɥɹɦɢ ɢ ɡɚɞɜɢɠɤɨɣ. Ɍɟɥ.ɟɫɬɶ 61-3-32. ɨɤɨɥɨ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ.93Ɍɟɥ. 8-951-452] Ɏɨɪɞ-Ⱥɷɪɨɫɬɚɪ ɝ, ɦɢɧɢɜɟɧ, 7 6970.ɷɥ. ɩɚɤɟɬ, ȽɍɊ, ȺɄɉɉ 3 ɥ. Ɍɟɥ. 8ɦɟɫɬ, 908-582-6549. ] ɫɚɞ ɜ ɨɛɳ. Ɍɸɥɶɩɚɧ 12 ɫɨɬɨɤ. ] Ɏɨɪɞ-ɋɢɟɪɪɚ Ɍɟɥ. 3-44-02. 2,0 ɥ, 87 ɝ ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 2-76-05, 8-963-085-4820. ] Ɍɨɣɨɬɚ RAV 4 94 ɝ. Ɍɟɥ. 8-919-1151786. ȼȺɁ-2101 72 ɝ,84ɫɨɫɬ. ɰɜ. ] Ɍɨɣɨɬɚ-Ʉɨɪɨɥɥɚ ] ɝ, ɛɟɥɯɨɪ., ɰɜ. ɫɨɫɬ. ɫɢɧɢɣ, ɯɨɪ., 2005ɫɢɝɧɚɥɢɡ. ɝ, ɤɚɩ. ɪɟɦ. Ɍɟɥ. 35 ɬ. ɪ.8-908-043Ɍɟɥ. 7-2266. 1891. ] Ɇɚɪɤ-2, ɨɬɥ. ɫɨɫɬ., 195 ȼȺɁ-2101 74 ɝ,94 15ɝ, ɬ.ɜ ɪ. Ɍɟɥ. 8-951] Ɍɨɣɨɬɚ ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-908-582-9250, 7-38-98. 440-2015. ] Ɍɨɣɨɬɚ Ɇɚɪɤ-2 94 ɝ, Ɏɨɪɞ ɋɢɟɪɪɚ 77 Ɉɩɟɥɶ ɝ, ɞɜ. Ⱥɫɤɨɧɚ. 06, 11 ɬ. ɪ. ] ȼȺɁ-21011 ɋɤɨɪɩɢɨ, ȻɆȼ 3,5 Ɍɟɥ. 8-908-577-3600. Ɍɟɥ. 8-904-971-5940. ] Ɇɚɡɞɚ 626 53 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-908-584] ȼȺɁ-2103 ɧɟ ɧɚ ɯɨɞɭ, ɬɪɟɛ. ɪɟɦ. 5753. ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɡɚɦɟɧɚ ɡɚɞ. ɤɪɵɥɶɟɜ, ] ɇɢɫɫɚɧ Ȼɥɸɛɟɪɞ 98 ɝ, ɜɫɟ ɨɩɰɢɢ, ɦɟɥɨɱɢ, 8 ɬ.ɰɟɧɚ, ɪ. Ɍɟɥ. ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ ɛ/ɭ8-908-060-2861, ɪɚɞɢɚɬɨɪ, ɧɨɜ. ɫɭɛɛɨɬɚ, ɜɨɫɤɪ. ɪɟɞɭɤɬɨɪɵ ɨɬ ȽȺɁ66, ɉȺɁ. Ɍɟɥ. 8-908577-6566. ] ȼȺɁ-2104 ɨɞɧɚ ɯɨɡɹɣɤɚ. Ɍɟɥ. 8] Ɋɟɧɨ Ʉɥɢɨ-3 2007 ɝ, ɨɛɦɟɧ ɧɚ ȼȺɁ951-447-0404. 10, 12, 14, 15, Ʉɚɥɢɧɭ. Ɍɟɥ. 3-29-26, 8963-466-5450. ] ȼȺɁ-2104 97 ɝ, ɭɩɚɤɨɜɚɧɚ. Ɍɟɥ. 2-48-28, 8-902-865-1779. ] Ɇɢɬɰɭɛɢɫɢ Ⱥɢɪɬɪɟɤ 2001 ɝ, 415 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-902-893-8117. ] ȼȺɁ-21043 98 ɝ, ɬɪɟɛ. ɧɟɛ. ɪɟ] ȻɆȼ ɬ. ɫɢɧɢɣ ɯɨɪ. ɫɨɫɬ, 90 ɝ. Ɍɟɥ. 8ɤɭɡɨɜɚ, ɧɚ ɯɨɞɭ, 38 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. ɦɨɧɬ 961-797-8655. ɉɪɢɰɟɩ ɥɟɝɤɨɜɨɣ 95 ɝ ɑɟɥɹɛɢɧ] ɦɢɤɪɨɚɜɬɨɛɭɫ ɇɢɫɫɚɧ-Ʌɚɪɝɨ 90 ɝ. ɫɤɢɣ2-45-82, ɡɚɜɨɞ.8-909-068-4423. Ɍɟɥ. 41-2-75. Ɍɟɥ.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

] Ɍɨɣɨɬɚ Ɍɚɭɧ 91 ȼȺɁ-21053 ɝɚɡ-ɛɟɧɡɢɧ 98-Ⱥɣɫ ɝ. Ɍɟɥ. ] ɦɢɤɪɨɚɜɬɨɛɭɫ ɝ,8-950-741-4234, ɫɨɫɬ. ɯɨɪ., ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 8-908-0448-908-058-7676. 2266. ȼȺɁ-21053 96 ɝ, ɫɜ. ɛɟɠ., ɝɚɡ-ɛɟɧ] ] ɄȺɆȺɁ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ. Ɍɟɥ. 2-54-79. ɡɢɧ, 30 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-908-577-4507.

] ȼȺɁ-2106 95 ɝ. Ɍɟɥ. 8-951-4778168.

] ȼȺɁ-21093 2001 ɝ. Ɍɟɥ. 8-963086-0799. ] ȼȺɁ-093 90 ɝ, 40 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-905839-5574. ] ɲɜɟɣɧɭɸ ɦɚɲɢɧɭ. Ɍɟɥ. 2-30-14. ] ȼȺɁ-21099 93 ɝ.ɜ., ɰɜɟɬ ɤɪɚɫ] ɪɚɫɩɪɨɞɚɠɚ ɲɜɟɣɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɧɵɣ, ɫɨɫɬ. ɯɨɪ. – 48 ɬ.ɪ., ɬɨɪɝ, 1022 ɜɨɡɤɥ, ɧɨɠɧɵɟ ɉɨɞɨɥɶɫɤɚɹ ɢ Ɂɢɧɝɟɪ; ɪɭɱɦɨɠɟɧ ɨɛɦɟɧ ɧɚ ȼȺɁ «ɤɥɚɫɫɢɤɭ». ɧɵɟ ɉɨɞɨɥɶɫɤɚɹ ɢ Ɂɢɧɝɟɪ, ɲɜ. ɦɚɲɢɌɟɥ.: 46-6-71 ɧɚ Ɍɭɥɚ ɫ ɷɥ. ɩɪɢɜ. Ɍɟɥ. 7-35-88. ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ] ɝɚɡɨɜɨɟ «Lovato», ɪɟɡɢɧɭ ɛ/ɭ ɜ ɨɬɥ. ɫɨɫɬ. ɫ ɬɢɬɚɧɨɜɵɦɢ ɞɢɫɤɚɦɢ. Ɍɟɥ.: 466-71.

] ȼȺɁ-2106 93 ɝ, ɰɟɧɚ 35 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-950-739-4660. ] ȼȺɁ-21061 95 ɝ. Ɍɟɥ. 2-09-62, 8951-783-1060. ] ȼȺɁ-21061 98 ɝ, 53 ɬ. ɪ.: ȼȺɁ21093 96 ɝ, 56 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 2-62-07, 8908-059-5638. ] ȼȺɁ-21063 93 ɝ ɱɟɪɧɵɣ 40 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ. 8-908-043-0554. ] ȼȺɁ-21061 2000 ɝ. Ɍɟɥ. 8-951474-9319. ] ȼȺɁ-21061 95 ɝ, ɫɢɝɧɚɥɢɡ., ɞɢɫɤɢ, ɦɭɡ. ɉɢɨɧɟɪ, ɡ. ɪɟɡɢɧɚ. ɲɢɩ., ɫɨɫɬ. ɯɨɪ, ɩɪ. 50 ɬ. Ɍɟɥ. 8-908-0576095. ] ȼȺɁ-21063 88 ɝ, 30 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8908-044-7904. ] ȼȺɁ-21073 ɨɤɬɹɛɪɶ 2006 ɝ, ɩɪɨɛɟɝ 10 ɬ ɤɦ. Ɍɟɥ. 41-3-15, 8-963-4653721. ] ȼȺɁ-2107 2004 ɝ, 87 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8902-610-5814. ȼȺɁ-2107 25 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. Ɍɨɪɝ.8-904Ɍɟɥ. ] ɬɪɚɤɬɨɪ ] Ɍ2591 ɧɚɝ,ɡ/ɱɚɫɬɢ. 941-9158. 8-951-479-8203. ] Ɍɟɥ. ȼȺɁ-2107,ɉɥɚɧɟɬɚ-5. 2005 ɝ. ɜ., 115 ɬ. ɪ.8-904Ɍɟɥ. ] ɦɨɬɨɰɢɤɥ 309-2294. 7-36-05. ] ɦ/ɰ ɍɪɚɥ ɩɨ ɡ/ɱ. Ⱦɥɹ ȼȺɁ-2109 ɛɚɦȼȺɁ-2107 92 ɝ. Ɍɟɥ. 8-951-481] ɩɟɪ ɡɚɞ., ɫɢɞɟɧɶɹ ɡɚɞɧ., ɛ/ɭ ɩɨ ɡ/ɱ ɧɨɜ. ɞ. 2-49-00. ɢ3550, ɛ/ɭ, ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɛɚɪɬɟɪ. Ɍɟɥ. 8-950-7233467, 7-46-92.94 ɝ. Ɍɟɥ. 8-951-777] ȼȺɁ-08 ] ɦɨɩɟɞ əɦɚɯɚ Ⱦɠɨɤ. Ɍɟɥ. 8-908-5761599. 1979. ] ȼȺɁ-21099 96 ɝ, ɫɢɧɢɣ ɦɟɬɚɥ] ɚɜɬɨɝɚɡɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ Ʌɨɜɚɬɨ ɥɢɤ, ɫɢɝɧɚɥɢɡ., ɷɥɟɤɬɪɨɩɨɞɴɟɦ7-59-15. ɂɬɚɥɢɹ, 3 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ. ɧɢɤɢ, ɦɭɡɵɤɚ, 78 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ. 2] ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɦɨɬɨɪɨɥɥɟɪ ɫ ɛɭɞɤɨɣ, 5 ɬ. 57-79. ɪ. Ɍɟɥ. 8-902-899-8631. ȼȺɁ-21099 94 ɝ, ɤɨɪɢɱɧ. ] ɩɪɢɰɟɩ ] ɞɥɹ ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨ. ɦɟɬɚɥɌɟɥ. 7ɥɢɤ, ɦɭɡ., ɱɟɯɥɵ, 65 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ. 36-31. 2-57-79. ] ɩɪɢɰɟɩ Ʉɭɪɝɚɧɫɤɢɣ 2003 ɝ. Ɍɟɥ. 2-1601, 8-9222-388-306. 95 ɝ, ɝɚɡ, ɥɸɤ, ɧɟɞɨ] ȼȺɁ-21099 ɪɨɝɨ. Ɍɟɥ.ɑɌɁ 8-951-240-6076. ] ɩɪɢɰɟɩ 91 ɝ, ɫɚɦɨɫɜɚɥɶɧɵɣ. Ɍɟɥ. 8-908-050-9815. ] ȼȺɁ-21099 96 ɝ, ɰɜ. ɫɢɧɹɹ ɩɨɥ] ɄȺɆȺɁ-5410 ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩ ɮɭɪɚ ɩɨɞ ɧɨɱɶ, 73 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-908-043-9499. ɬɟɧɨɦ 85 ɝ. Ɍɟɥ. 7-34-97. ] ȼȺɁ-21093 2001 ɝ, ɨɬɥ. ɫɨɫɬ. Ɍɟɥ. ] ɡ/ɱ Ɇ2141: ɬɪɚɦɛɥɟɪ, ɛ/ɧɚɫɨɫ, ɤɚɪ8-919-118-0757. ɛɸɪɚɬɨɪ, ɪɟɡɢɧɚ ɄȺɆȺ 185/65-14 ɜɫɟȼȺɁ-2106: ɞɟɬɚɥɢ Ⱦȼɋ ɫɟɡ. 2 ɲɬ, ɡ/ɱ 92 ɝ, ɰɜ. ɡɨɥɨɬɢɫɬɵɣ ] ȼȺɁ-2109 ɫɚɥɨɧɚ, ɯɨɞɨɜɨɣ, ɤɪɵɲɚ, ɞɜɟɪɢ ɡɚɞ ɦɟɬɚɥɥɢɤ, ɧɟ ɛɢɬ, ɧɟ ɝɧɢɥɨɣ, 55 ɜ ɬ. ɫɛɨɪɟ. Ɍɟɥ. 8-906-871-1540. ɪ. Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ. 8-919-349-0020. ] ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɧɚ ȼȺɁ-08-099 ȼȺɁ-2109ɫɬɨɟɤ 95 ɝ, ɯɨɪ. ɫɨɫɬ. Ɍɟɥ. ɢ8] ɩɟɪɟɞ. ɩɪɭɝɢ, ɜɫɟ ɜ ɭɩ., ɰ. 3400 ɪ. 908-054-7190, 8-963-076-4292. Ɍɟɥ. 3-11-77. ȼȺɁ-21093 90 ɝ. Ɍɟɥ. 8-951-772] ɚɜɬɨɝɚɡɨɜɨɟ ] ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɚɜɬɨ0289. ɦɚɝɧɢɬɨɥɭ ɋɨɧɢ. Ɍɟɥ. 8-904-308-6642.

] ɡ/ɱ Ɇɚɡɞɚ-626: ɤɚɪɛɸɪɚ96 ɬɪɚɦɛɥɟɪ, ɝ, ɬɨɧɢɪɨɜɤɚ, ɞɢɫ] ȼȺɁ-21093 ɬɨɪ, ɫɭɩɨɪɬɵ, ɩɟɪɟɞ. ɬɨɪɦ. ɤɢ, ɦɭɡ., ɯɨɪ. ɫɬɭɩɢɰɚ, ɫɨɫɬ. Ɍɟɥ. 8-951-467ɞɢɫɤɢ, 9759. ɩɨɦɩɚ, ɝɭɪ, ɞɢɫɤɢ ɤɨɥɟɫ 14 4 ɲɬ+ɤɨɥɩɚɤɢ ɨɪɢɝɢɧ., ɪɟɡɢɧɚ 185/65ȼȺɁ-21093 97 ɝ.ɡɢɦɧ. Ɍɟɥ. 28-904-805] ɜɫɟɫɟɡ., 14 185/65/14 ɲɬ. Ɍɟɥ. 8906-871-1540 2571. ] ɡ/ɱ Ɉɩɟɥɶ-Ⱥɫɤɨɧɚ: ɡɚɞ, ɰɟɧɚ ɩɪɭ90 ɝ, ɰɜ. ɮɚɪɚ ɱɟɪɧɵɣ, ] ȼȺɁ-2109 ɠɢɧɚ ɩɟɪ, ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ+ɫɚɥɶ60 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ. 8-950-739-4603, ɞ. ɧɢɤ ɧɨɜ. ɧɚ Ⱦȼɋ 1,3. Ɍɟɥ. 8-906-8717-26-52. 1540. ȼȺɁ-21099ȼȺɁ-2101 2000 ɝ;1500 ȼȺɁ-2109 ] ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ] ɪ. Ɍɟɥ. 8-i, 905-839-7665. 2004 ɝ. Ɍɟɥ. 8-9222-379-268. ] ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ȼȺɁ-2103 ɛ/ɭ. Ɍɟɥ. 2-3115, 8-951-451-2523, 8-909-0833-039. ] Ʉɍɇ. Ɍɟɥ. 8-922-639-3100. ] ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ȼȺɁ-2106 3 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8909-087-3447. ] ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɧɚ ȼȺɁ-09. Ɍɟɥ. 8-922-7011738. ] ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɚ/ɦ ȽȺɁ-53 ɛɟɡ ɧɨɦɟɪɧɨɟ. Ɍɟɥ. 8-951-477-9890.

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ È ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ ] ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɢ ɜɢɞɟɨɦɚɝɧɢɬɨɮɨɧ ɋɚɦɫɭɧɝ. Ɍɟɥ. 2-30-14. ] ɋɬɢɪ. ɦɚɲɢɧɚ ɧɟ ɚɜɬɨɦɚɬ 500 ɪ. Ɍɟɥ. 7-65-28.

] ȼȺɁ-2110 2006 ɝ, ɟɫɬɶ ɜɫɟ, ɧɚ ɝɚɪɚɧɬɢɢ. Ɉɛɦɟɧ. Ɍɟɥ. 3-14-83, 8-950735-7161. ] ȼȺɁ-21102 99 ɝ. Ɍɟɥ. 8-951-480] ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɉɟɧɬɢɭɦ-4, ɧɟɞɨɪɨɝɨ. 1811. Ɍɟɥ. 8-904-305-2504. ȼȺɁ-21010 99 ɝ. Ɍɟɥ. 2-74-24, ] ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ ] ɉɨɥɸɫ-10 2500 ɪ, 8 +7ɤɜ. ɦ. 1000 ɪ. Ɍɟɥ. 2-03-51. 951-451-7775. ] Ɍȼ Ƚɨɪɢɡɨɧɬ ɛ/ɭ 2002 1 ɩɨɤɨɥɟɢɥɢɥɚɦɩ. ɦɟɧɹɸ ȼȺɁ-21102 ɝ ɧɟ ] ɰɜ. ɧɢɹ ɧɚ ɡ/ɱ 200 ɪ. Ɍɟɥ. ɪ. 39-8-21, ɞ. 3ɛɢɬ. Ɍɟɥ. 8-908-048-9298. 14-65. ȼȺɁ-2110 ɝ. Ɍɟɥ. 8-908-093] ɦɭɡ. ] ɰɟɧɬɪ 2000 Ʉɟɧɜɭɞ ɩɨɥɧɵɣ ɩɞɭ 70 ȼɯ2, 2015.3 ɋȾ, ɷɤɫɬɪɚ ɛɚɫɫ ɨɬɥ. ɫɨɫɬ 3500 ɪ. Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ. ɪ. 39-8-21, ɞ. 3-14-85. ] ȼȺɁ-3110 2003 ɝ. Ɍɟɥ. 8-902-890] ɜ/ɦɚɝɧɢɬɨɮɨɧ ɋɨɧɢ ɜ ɨɬɥ. ɫɨɫɬ. 5205, 94-3-31. 1000 ɪ, ɜ/ɤɚɫɫɟɬɵ ɫ ɡɚɩɢɫɹɦɢ 10 ɪ/ɲɬ. Ɍɟɥ. 3-47-07, 8-908-067-2390. 2006 ɝ, ɰɜ. ɫɨɱɢ. Ɍɟɥ. ] ȼȺɁ-21104 ɞ. ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ 7-11-27, 8-908-051-7099. ] ɈɄȺ 2-ɤɚɦ. ɞɟɲɟɜɨ. Ɍɟɥ. 7-52-52. ] ȼȺɁ-010 97 ɝ, ȼȺɁ-06 78 ɝ, ȽȺɁ] ɷɥ. ɫɭɲɢɥɤɭ ɞɥɹ ɮɪɭɤɬɨɜ, ɷɥ. ɦɚɝ31022 ɭɧɢɜɟɪɫɚɥ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ. ȼɚɧɢɬɨɥɭ, ɦɟɞ. ɚɩɩɚɪɚɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɬɟɪɢɚɧɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɚ/ɦ ɫ ɤɚɡ. ɭɱɟɪɚɩɢɢ ɗɥɢɬɨɤ ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 3-17-06. ɬɨɦ. Ɍɟɥ. 8-951-489-1409, 2-24-49. ] ɡɜɭɤ. ɤɨɥɨɧɤɢ ɢ ɭɫɢɥɢɬɟɥɶ 150 ȼɬ ɛɚɪɚɛɚɧɧɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ. 8-951ɨɬɥ. ɫɨɫɬ. ɝ. ɜ., ɜɌɟɥ. ]ȼȺɁ-2111 2004 470-3375. ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ȼȺɁ-2109-010 ɫ ɞɨɩɥɚɬɨɣ. Ɍɟɥ.: 7-32-57, 8-902604-3990. ] ȼȺɁ-21112 2003 ɝ, ɨɬɥ. ɫɨɫɬ. Ɍɟɥ. 8-950-742-1211. ] ȼȺɁ-2112 2007 ɝ, ɫɟɪɟɛɪɢɫɬɨ-ɝɨ] ɤɚɫɫɨɜɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ, ɜɢɬɪɢɧɵ, ɷɤɨɥɭɛɚɹ. Ɍɟɥ. 7-21-78. ɧɨɦ. ɩɚɧɟɥɢ ɞ/ɨɛɭɜɢ. Ɍɟɥ. 2-11-00. ȼȺɁ-21015 ɧɨɜ. ɱɟɯ] ɩɥɢɬɭ ] ɧɚ ɩɟɱɶɫɢɝɧɚɥɢɡ., ɫɬɚɥɶɧɭɸ 110ɯ45ɯ20, ɥɵ, ɦɭɡ., ɥɢɬɵɟ. Ɍɟɥ. 8-90442 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ.ɞɢɫɤɢ 8-908-576-1971. 810-2279. ] Ɍȼ ɋɚɦɫɭɧɝ ɯɨɪ. ɫɨɫɬ. 2500 ɪ. Ɍɟɥ. 2-52-15. ] ȼȺɁ-2115 2004 ɝ, ɫɧɟɠɤɚ, ɰɟɥɚɹ. ɤɚɫɫɨɜɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ȺɆɋ-110 Ʉ 2005 ] Ɍɟɥ. 8-912-407-4166. ɝ. Ɍɟɥ. 8-951-451-7797. ] ȼȺɁ-2115 2000 ɝ, ɰɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪ] ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ ɘɪɸɡɚɧɶ ɛ/ɭ ɜ ɯɨɪ. ɧɚɹ. Ɍɟɥ. 8-904-303-4012. ɫɨɫɬ. Ɍɟɥ. 2-44-38. ɤɭɩɥɸ ɚ/ɦ ɇɢɜɚɫɚɛɛɭɮɟɪ. ɧɟ ɪɚɧɟɟ Ɍɟɥ. 20038-ɝ. ] ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ] 908-075-4879. Ɍɟɥ. 8-922-6345-062. ] 25 ɞɨɦɚ ɬ. ɪ. ɬ. ɪ, ɫɪɭɛ ɌɚɜɪɢɹYamaha 93 ɝ, 20ɨɬɥ.ɫɨɫɬ., ] ɫɤɭɬɟɪ Ɍɟɥ. 8-904-305-6232, 8-951-774-6500. 7ɯ8. 17 ɬ. ɪ. ɂɥɢ ɨɛɦɟɧ. Ɍɟɥ. 7-48] ɭɫɢɥɢɬɟɥɢ, ɫɚɛɛɭɮɟ49,ɚ/ɦɚɝɧɢɬɨɥɵ, 8-951-477-8758. ɪɵ. Ɍɟɥ. 8-908-582-5183. Ɍɚɜɪɢɹ-1105 ɋɬɢɧɨɥ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥ, 5] ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ ] ɤɨɜɟɪ ɧɚɬ ɞɜɟɪɧ., 95 ɝ, ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɫɬɟɤɨɥ 2ɯ3. Ɍɟɥ. 2-70-02. Ɉɩɟɥɶ Ɋɟɤɨɪɞ, ɞɢɫɤɢ 5 ɲɬ. Ɍɟɥ. 8908-055-4542.

ÌÅÁÅËÜ

ɦɢɧɢ-ɬɪɚɤɬɨɪ, ȼȺɁ-21083 98 ɝ, ] ] ɧɨɜɵɟ ɦɹɝɤɢɟ ɭɝɨɥɤɢ, ɧɟɞɨɪɨɝɨ, ɞɨɫɬɚɜɤɚ, ɝɚɪɚɧɬɢɹ. Ɉɛɪ. ɭɥ. ɋɢɛɢɪ90 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-908-580-8888. ɫɤɚɹ, 22 «Ⱥ» Ɍɟɥ. 2-16-95. ] Ɇ-2141 94 ɝ, 20 ɬ. ɪ. Ɉɛɪ. ɭɥ. Ƚɚ] ɧɨɜɵɟ ɦɹɝɤɢɟ ɭɝɨɥɤɢ, ɨɛɟɞɟɧɧɭɸ ɝɚɪɢɧɚ, 3-24. Ɍɟɥ. 8-908-044-8443. ɡɨɧɭ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ, ɝɚɪɚɧɬɢɹ, ɞɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ. 2-16-65, 8-951-452-7206. 7-ɦɟɫɬɧɚɹ, ɰɟɥɶɧɨɦɟ] ȽȺɁɟɥɶ ɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ, 2005 ɲɤɚɮ-ɤɭɩɟ. ɝ, ɞɜ. 405, Ɍɟɥ. ɢɧ] ɧɨɜ. ɤɭɯ. ɝɚɪɧɢɬɭɪ, 7-68-39. ɠɟɤɬɨɪ, ɧɚ ɨɛɳɟɠɢȽȺɁɟɥɶ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ] ] ɤɪɨɜɚɬɶ-ɦɚɫɫɚɠɟɪ «ɇɭɝɚ-Ȼɟɫɬ» ɫɨ ɫɤɢɞɤɨɣ. Ɍɟɥ. 7-65-22, 8-951-4641ɬɢɟ. Ɍɟɥ. 7-35-77. 933. ] ȽȺɁ-3110 98 ɝ. Ɍɟɥ. 8-906-894] ɫɬɟɧɤɭ 2 ɲɤɚɮɚ+ɩɨɫɭɞɧɢɤ+ɤɧɢɠɧɢɤ 7136. ɢɡ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ 4 ɬ. ɪ, ɠɭɪɧ. ɫɬɨɥɢɤ 500 ɪ, ɩɨɞɫɬɚɜɤɭ ɩɨɞ Ɍɟɥ. 72000 ɝ, Ɍȼ 80 800 ɬ. ɪ.ɪ. Ɍɟɥ. 2] ȽȺɁ-3110 45-51, 02-40.7-45-63.


ǾDzǺǿȌǮǽȌ 2007 ǰ. 6 ǾDzǺǿȌǮǽȌ

15 Ǿǿǽ. 17 ] ɤɨɪɨɜɭ, ɬɟɥɤɭ ɫɬɟɥɶɧɭɸ. Ɍɟɥ. 42-6-36.

] ȽȺɁɟɥɶ ɞɟɬ. ɞɢɜɚɧɱɢɤ ɮɥɨɤ, ɝ,ɩɪ-ɜɨ ɑɟɥɹ] 3302 2005 ɢɧɠɟɤɬɨɪ ɛɢɧɫɤ,ɭɞɥɢɧɟɧɧɚɹ. ɨɬɥ. ɫɨɫɬ. Ɍɟɥ. 2-56-13, 8-951ɬɟɧɬ Ɍɟɥ. 8-902-866463-6763, ɩɨɫɥɟ 18. 5959, 8-919-126-0853. ] ɤɭɯ. ɝɚɪɧɢɬɭɪ 7 ɩɪɟɞɦ., ɭɝɨɥɨɤ ] ɫɪɨɱɧɨ ȽȺɁɟɥɶ ɰɟɥɶɧɨɦɟɬɚɥɲɤɨɥɶɧɢɤɚ (ɫɬɨɥ, ɲɤɚɮ, ɤɪɨɜɚɬɶ) ɥɢɱɟɫɤɚɹ 20023-47-03, ɝ. Ɍɟɥ. 8-908-826-0474, 7-63-02. ɫɨɫɬ. ɯɨɪ. Ɍɟɥ. 8-904-803-3591. ] ȽȺɁ-52 80 ɝ, ɛɨɪɬɨɜɨɣ. Ɍɟɥ. 8] ɦɟɛ. ɫɬɟɧɤɚ 4-ɫɟɤɰ. 3 ɬ. ɪ., ɫɬɨɥ ɪɚɡ902-8919-208. ɞɜɢɠɧ. ɨɛɟɞ., 600 ɪ, ɩɥɢɬɚ ɢ ɤɨɥɨɫɧɢɤ ȽȺɁ-3129 95 ɭɥ. ɝ, ɝɚɡ-ɛɟɧɡɢɧ, Ʉɉɉ 5 ] ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɉɛɪ. ɑɚɩɚɟɜɚ, 69-3. ɫɬ. Ɍɟɥ. 8-908-0666-312. ] ɭɝɥɨɜɨɣ ɞɢɜɚɧ ɫɜ. ɤɨɪɢɱɧ. ɧɚ ɠɟɧɨɠɤɚɯ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɮɥɨɤ ɥɟɡɧɵɯ ] ȽȺɁ-24 83 ɝ, 25 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 6-02-00. ɞɨɪɨɝɨɣ, 3 ɩɨɞɭɲɤɢ ɧɚ ɞɢɜɚɧɟ ɰɜɟɬȽȺɁ-3307 ɛɨɪɬɨɜɨɣ ɝ, ɝɚɡ] ɧɵɟ ɨɬɥ. ɫɨɫɬ., ɤɨɜɟɪ 6ɯ3 93 ɫ ɪɢɫɭɧɤɨɦ ɫɜ. ɤɨɪɢɱɧ. ɨɬɥ. ɫɨɫɬ. 2-26-96. ɛɟɧɡɢɧ, ɧɨɪɦ. ɫɨɫɬ.Ɍɟɥ. Ɍɟɥ. +7-951463-4211. ] ɫɬɟɧɤɚ ɩɨɥɢɪɨɜɚɧ. 3,5 ɦ ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬ. ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 7-09-68, 8-908-5740-519. ] ȽȺɁ-2410 ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 8-904] 2-ɹɪɭɫɧ. ɤɪɨɜɚɬɶ Ɍɟɥ. 7-07-02, ɩɨ800-6119. ɫɥɟ 20. ɬɟɪɦɨ-ɛɭɞɤɚ 99 ɝ. 8] ] ȽȺɁɟɥɶ ɤɭɯ. ɝɚɪɧɢɬɭɪ ɧɚ ɡɚɤɚɡ ɜ Ɍɟɥ. ɤɭɯɧɸ9222-316-471. ɛɪɟɠɧɟɜɤɭ (ɫɩɪɚɜɚ). Ɍɟɥ. 8-922-6327556, 2-21-63. ] ȽȺɁ-3102 97 ɝ, ɝɚɡ-ɛɟɧɡ, ɢɧɠɟɤ] ɦɹɝ. ɭɝɨɥɨɤ ɞɢɜɚɧ+2ɰɜ. ɤɪɟɫɥɨ-ɤɪɨɜɚɬɨɪ, ɦɭɡ., ɫɢɝɧɚɥɤɚ, ɫɟɪɵɣ, 68 ɦɨɠɧɨ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɬ.ɬɢɪ.ɨɬɥ. Ɍɟɥ.ɫɨɫɬ. 2-19-16, 8-351-903-5696. Ɍɟɥ. 2-75-84, 8-9222-347-773. 94 ɝ, Ʉɉɉ 5 ɫɬ, ɥɟɬɧɸɸ. ɞɜ. 402 ] ] ȽȺɁ-3102 ɞɟɬɫɤɭɸ ɤɪɨɜɚɬɤɭ, ɤɨɥɹɫɤɭ Ⱥɂ76 ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬ., ɤɚɩ. ɪɟɦ., ɯɨɞ. Ɍɟɥ. 8-950-726-0111. ɞɜɢɝ., ɰɜɟɬ ɱɟɪɧɵɣ, ] ɧɟɞɨɪɨɝɨ ɛ/ɭ ɩɥɚɬ.ɪɟɡɢɧɚ, ɲɤɚɮ, ɞɢɫɤɢ. ɩɢɫɶɦ. ȼɚɪɢɚɧɬɵ. Ɍɟɥ. 8-908-042-0727. ɫɬɨɥ, ɫ/ɦ ɑɚɣɤɚ-3. Ɍɟɥ. 7-49-26. 95 ɝ.ɛ/ɭ, Ɍɟɥ. 8-908-043-8066. ] ] ɈɄȺ ɦ/ɭɝɨɥɨɤ ɦɨɠɧɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɟɥ. 8-904-302-0238. ] ɈɄȺ 99 ɝ, ɝɚɡ-ɛɟɧɡɢɧ. Ɍɟɥ. 8-908042-9464.

ÎÄÅÆÄÀ

2002 ɝ. Ɍɟɥ. 7] ] Ɍɨɣɨɬɚ ɤɨɫɬɸɦ Ʉɨɪɨɥɥɚ ɫɩɨɪɬ. ɠɟɧ. 46 ɪ, ɤɨɫɬɸɦ 49-32, 8-963-076-0801. ɛɪɸɱɧɵɣ ɬɪɨɣɤɚ ɪ 46 ɠɟɧ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 7-36-66. ] ɏɨɧɞɚ-ɐɢɜɢɤ Ɏɟɪɢɨ, 97 ɝ.ɜ., ɟɫɬɶ ɜɫɟ Ɍɟɥ. 8-908-053-0502 ] ɇɢɫɫɚɧ Ʉɭɛ 2001 ɝ, ɷɥ. ɩɚɤɟɬ, ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ, ȽɍɊ, ȺɄɉɉ, ɛɟɡ ɩɪɨɛɟɝɚ ɩɨ ɊɎ. Ɍɟɥ. 8-908-570-8843. ] ɏɨɧɞɚ HR V 2001 ɝ, ɰɜɟɬ ɫɟɪɟɛɪɢɫɬɵɣ ɦɟɬɚɥɥɢɤ, ɜɫɟ ɨɩɰɢɢ, ɛɟɡ ɩɪɨɛɟɝɚ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɍɟɥ. 8-951-4466818. ] ɇɢɫɫɚɧ ɋɚɧɧɢ 2002 ɝ, ȺɄɉɉ, ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ, ȽɍɊ, ɋȾ, ɛɟɡ ɩɪɨɛɟɝɚ ɩɨ ɊɎ, ɰɟɧɚ 240 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ. 8904-935-3452. ] ɧɨɜ. ɫɜɚɞ. ɢ ɜɟɱ. ɩɥɚɬɶɹ ɢɥɢ ɞɚɦ ɧɚɩɪɨɤɚɬ, ɧɨɜ. ɠɟɧ.88 ɛɟɥ. ɬɭɮɥɢ, ɜɫɟ ɪDaihatsu Higet ɝ 45 ɥ. ɫ, ɦ/ɚɜ] ɪɵ. Ɍɟɥ. 2-41-95, 8-908-576-1974. ɬɨɛɭɫ, ɝ/ɩɚɫɫɚɠ., ɰɜ. ɠɟɥɬɵɣ 4,5 ] ɤɨɫɬɸɦ ɪ 50, ɧɟɞɨɪɨɝɨ, ɤɨɫɥ. ɧɚ 100 ɦɭɠ. ɤɜ, ɭɞɨɛɟɧ ɞɥɹ ɪɵɛɚɬɸɦ ɠɟɧ. ɥɟɬ. ɪ 44-48, ɰɜ. ɛɢɪɸɡɚ ɧɟɤɨɜ, ɪɚɡɜɨɡɚ ɬɨɜɚɪɚ, 58 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. ɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 7-07-52. 2-57-66.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

] Volvo 740 86 ɝ.ɜ. Ɍɟɥ.: 8-909-0683136. ] ɤɨɪɨɜɭ ɜɵɫɨɤɨɭɞɨɣɧɭɸ, ɬɟɥɟɧɤɚ 1 ɦɟɫ. Ɍɟɥ. 2-07-30,Ⱦɠɟɬɬ ɭɥ. ɋɜɨɛɨɞɵ, Ɏɨɥɶɰɜɚɝɟɧ 80 ɝ, 2560.ɬ. ɪ. ] ] ɦɟɪɟɧɚ. Ɍɟɥ. 8-912-471-5113. Ɍɟɥ. 8-908-584-5708. ] Ɏɨɥɶɰɜɚɝɟɧ ɳɟɧɤɚ ɤɚɪɥɢɤɨɜɵɣ ɩɢɧɱɟɪ ɩɚɫɫɚɬ 89 ɝ,ɞɟɜɨɱɭɧɢ] ɤɚ 1 ɦɟɫ. Ɍɟɥ. 7-10-77, ɭɥ. ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ, ɜɟɪɫɚɥ; ȼȺɁ-21093 ɢɧɠɟɤɬɨɪ 2001 24-48. ɝ. Ɍɟɥ. 8-904-308-9404, 8-908-052] ɤɨɪɨɜɭ ɱ/ɩ 4 ɨɬɟɥɚ. Ɍɟɥ. 8-908-0508909. 9815. ɤɭɪɝɚɧɫɤɢɣ, ] ] ɩɪɢɰɟɩ ɬɚɤɫɭ 8 ɦɟɫɹɰɟɜ (ɫɭɱɤɭ).ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ Ɍɟɥ. 8-951441-0227. ɛ/ɭ 1 ɬ. ɪ, ɫɬ. ɦɚɲɢɧɭ ɑɚɣɤɚ 2 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 7-35-97, 8-909-089-6842. ] ɳɟɧɤɢ Ⱥɥɨɛɚɣ. Ɍɟɥ. 2-51-52, 8-950743-8679, 8-908-052-8887. ɬɪɚɤɬɨɪ ɫɚɦɨɞɟɥɶɧɵɣ ɫ ɤɨɫɢɥ] ɤɨɣ, ɝɪɚɛɥɹɦɢ ɢ ɡɚɞɜɢɠɤɨɣ. Ɍɟɥ. 61-3-32. ] ɩɚɦɩɟɪɫɵ ɜɡɪɨɫɥɵɟ 2 ɞɟɲɟɜɨ. ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ, ɦɨɬɨɤɭɥɶɬɢɜɚɬɨɪ. ] Ɉɛɪ. ɭɥ. ɂɥɶɢɧɚ, 48, ɬɟɥ. 2-54-43 Ɍɟɥ. 8-908-445-1964. ] ɩɟɧɨɛɥɨɤ 600ɯ300ɯ200, ɰɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ, ɞɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ. 2-02-31, 8-922ɤɨɦɛɚɣɧ ɋɄ-5 ɇɢɜɚ 92 ɝ, ɦɨɥɨ] 6379-187. ɬɹɳɢɣ ɫɨɫɬ. ɪɚɛ. Ⱦɟɲɟɜɨ. ] ɤɨɥɹɫɤɭ ɡɢɦɚ-ɥɟɬɨ ɛ/ɭ ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬ. ] ɦɨɤɢɤ Susuki. Ɉɛɪ. ɭɥ. ɉɭɬɟɜɚɹ, Ɍɟɥ. 8-9222-395-624. 111. Ɍɟɥ. 5-09-12 ] ɰɟɦɟɧɬ. Ɍɟɥ. 8-951-4647-181. ] ɡ/ɱ Ɇ-2141 ɛ/ɭ, ɟɫɬɶ ɜɫɟ, ɧɟɞɨɪɨ] ɨɬɪɭɛɢ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ. 8-951-448ɝɨ. Ɍɟɥ. 8-908-061-3269. 8624.

ÏÐÎ×ÅÅ

ɬɹɝɚ ɛ/ɭ 1008-351-907ɪ, ɤɨɪɡ. ] ] ɪɟɚɤɬɢɜɧɚɹ ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ ȿɝɨɡɚ. Ɍɟɥ. ɫɰɟɩɥ. 5389. ɛ/ɭ 150 ɪ, ɡɚɦɨɤ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ Ɍɟɥ. ɪ. 39-8-21,450 ɞ. 70 ɨɬ ȼȺɁ2106. ] ɪ ɫɩɨɪɬ-ɛɚɣɤ - «Ʉɚɜɚɫɚɤɢ-ɇɢɧɡɹ» 3-14-65. ɫɦ ɤɭɛ. Ɍɟɥ. 7-21-67, 8-908-570-6095. ] ɚɜɬɨɪɚɡɛɨɪ Ɍɨɣɨɬɚ Ɇɚɪɤ-2, ȻɆȼ3,5, Ɏɨɪɞ-ɋɢɟɪɪɚ, ɋɤɨɪɩɢɨ, ɨɩɟɥɶ-Ⱥɫɤɨɧɚ. Ɍɟɥ. 8-908-5773600. ] ɛɚɦɩɟɪɚ (ɬɸɧɢɧɝ) ɧɚ ȼȺɁ-2109, 99. Ɍɟɥ. 8-951-471-7155. ] ɛɟɧɡɨɩɪɨɜɨɞ ɧɚ ȼȺɁ-2110. Ɍɟɥ. 8-908-068-4876. ] ɩɢɚɧɢɧɨ ɄȺɆȺ. Ɍɟɥ. 8-908-060-3036. ] ɡ/ɱ ɁɂɅ. Ɍɟɥ. 8-951-471-7165. ] ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɛ/ɭ, ɤɢɪɝɚɡɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ]ɩɢɱ ɤɪɚɫɧɵɣ 3,5 ɪɭɛ, ɛɟɥɵɣɧɚ 2,5ɥ/ɚ, ɪɭɛ.3 ɬ.Ɍɟɥ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-951-443-0668. 8-902-610-0154. ɁɂɅ-131 ɧɨɜɚɹ, ɲɜɟɥ] ] ɪɟɡɢɧɭ ɩɨɥɨɝ. Ɍɟɥ. 7-68-04, 8-908-043-2234. ɥɟɪ ɧɚ 200, ɪɚɞɢɚɬɨɪ ɁɂɅ, ɤɚɛɟɥɶ ] ɝɥɭɲɢɬɟɥɶ (ɩɪɹɦɨɩɨɬɨɱɧɵɣ). Ɍɟɥ. ɚɥɸɦɢɧ., 4-ɠɢɥɶɧɵɣ1 50 ɤɜɚɞɪɚɬ. 8-908-042-0364. Ɍɟɥ. 8-904-800-6119. ] ɩɢɥɨɪɚɦɭ 63. Ɍɟɥ. 2-54-79. ] ɜɨɪɨɬɚ ɝɚɪɚɠɧɵɟ 4,5ɯ4. Ɍɟɥ. 8-951448-8624. ] ɩɟɱɢ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɞɥɹ ɛɚɧɢ, ɩɨ ɰɟɧɟ 4500 ɪ, ɬɨɪɝ, ɬɪɭɛɚ ɞɢɚɦ. 89, 108. Ɍɟɥ. 8-919-116-8224. ] ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɢ ɜɢɞɟɨɦɚɝɧɢɬɨɮɨɧ ɋɚɦɫɭɧɝ. Ɍɟɥ. 2-30-14.

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ È ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

] ɲɜɟɣɧɭɸ ɦɚɲɢɧɭ. Ɍɟɥ. 2-30-14. ] ɪɚɫɩɪɨɞɚɠɚ ɲɜɟɣɧɵɯ ɦɚɲɢɧ 1022 ɤɥ, ɧɨɠɧɵɟ ɉɨɞɨɥɶɫɤɚɹ ɢ Ɂɢɧɝɟɪ; ɪɭɱɧɵɟ ɉɨɞɨɥɶɫɤɚɹ ɢ Ɂɢɧɝɟɪ, ɲɜ. ɦɚɲɢɧɚ Ɍɭɥɚ ɫ ɷɥ. ɩɪɢɜ. Ɍɟɥ. 7-35-88. ] ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ 1-ɤɚɦ. Ȼɢɪɸɫɚ, 2004 ɝ, 5,5 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 2-32-49. ] ɜ/ɤɚɦɟɪɭ GVC ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 8908-058-7115. ] ɷɥ. ɩɥɢɬɚ 4-ɤɨɧɮ. 3000 ɪ. Ɍɟɥ. 8951-452-6970. ] Ɍȼ ɋɚɦɫɭɧɝ 54 ɫɦ 3000 ɪ. Ɍɟɥ. 8951-452-6970.

] ɞɜɟɪɢ ɦɟɠɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ. Ɍɟɥ. 8-919-116-8224. ] ɦɨɯ. Ɍɟɥ. 8-951-475-7361. ] ɞɜɟɪɶ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɪ 200ɯ106 1700 ɪ, ɷɥɟɤɬɪɨɳɢɬ 380 ȼ 750 ɪ. Ɍɟɥ. 2-34-11. ɫɬɢɪ. ɦɚɲɢɧɭ ɑɚɣɤɚ-3, ɯɨɪ. ] ] ȽɋɆ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ. Ɍɟɥ.ɜɟɱɟɪ. 8-904-301ɫɨɫɬ. Ɍɟɥ. 7-38-71, ɭɬɪɨ, 8411. ] ɷɥ. ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ 1 ɤɜɬ ɜ ɯɨɪ. ] ɫɬɨɥɛɢɤɢ, ɠɟɪɞɢ, ɫɬɪɨɩɢɥɵ. 8ɫɨɫɬ, 350 ɪ, ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɨɬ Ɍɟɥ. ɫɬɢɪ. 904-301-9123. ɦɚɲɢɧɵ ɉɪɢɦɨɪɶɟ 6 Ɇ 200 ɪ. Ɍɟɥ. ] 39-8-21, ɀȻɂ ɤɨɥɶɰɚ, ɀȻɂ ɲɩɚɥɵ. Ɍɟɥ. 8ɪ. ɞ. 3-14-65. 904-301-9123. ] ɫɢɫɬ. ɛɥɨɤ Ⱥɬɥɨɧ 1900. Ɍɟɥ. 2] ɞɪɨɜɚ ɛɟɪɟɡɚ, ɫɨɫɧɚ ɫɭɯɚɹ ɫ ɞɨɫ06-50. ɬɚɜɤɨɣ. Ɍɟɥ. 8-904-301-9123. 8-908-578] ] ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ. ɞɪɨɜɚ ɤɨɥɨɬɵɟ. Ɍɟɥ.: Ɍɟɥ. 8-902-891-9208, 4746. 8-902-605-1638. ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɫɬɟɥɥɚɠɢ, ] ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ, 5-ɫɟɤɰ., 15 ɦɚɬ. ɪ. ɫɬɢɪɚɥɶɧɭɸ ] Ɍɟɥ. 8-912-893-6746. ɲɢɧɭ. Ɍɟɥ. 2-13-35. ] ɛɥɨɤɢ ɎȻɋ 5,6 ɩɨɥɨɜɢɧɤɢ, 6 ɲɬ. ɋɚ] ɲɜɟɣɧɭɸ ɦɚɲɢɧɭ Textima. Ɍɟɥ. ɦɨɜɵɜɨɡ. Ɍɟɥ. 8-912-306-5155 3-28-98. ] ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɭɸ ɚɧɬɟɧɧɭ ɛ/ɭ ɜ ɯɨɪ. ɭɫɢɥɢɬɟɥɶ ɛɚɹɧ ɧɨ] ɫɨɫɬ., 2 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ.Ɍɨɦ-1201; 8-912-893-6746. ɜɵɣ, ɪɟɡɢɧɚ Dunlup 165/60. Ɍɟɥ. 8] ɢɧɤɭɛɚɬɨɪ 950 ɪ, ɬɟɪɦɨɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵ 951-463-2960. 200 ɪ ɞɥɹ ɮɟɪɦɟɪɨɜ, ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɩɬɢɥɤɚ, ɛɵɫɬɪɨɟ ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɤɨɩɱɟɧɢɟ. Ɍɟɥ. 7-24-37.

ÌÅÁÅËÜ

] ɞɪɨɜɚ ɩɢɥɟɧɵɟ, ɤɨɥɨɬɵɟ. Ɍɟɥ. 8ɦɹɝɤɢɟ ɭɝɨɥɤɢ, ɧɟɞɨɪɨ]ɧɨɜɵɟ 904-941-4105. ɝɨ, ɞɨɫɬɚɜɤɚ, ɝɚɪɚɧɬɢɹ. Ɉɛɪ. ɭɥ. ɛ/ɭ ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ] ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ, 22 «Ⱥ» Ɍɟɥ. ɲɥɚɤɨɛɥɨɤ, 2-16-95. ɤɢɪɩɢɱ, ɀȻɂ, ɩɥɢɬɵ. Ɍɟɥ. 8-902-863ɫɬɟɧɤɭ 5 ɫɟɤɰ. 6000 ɪ. Ɍɟɥ. 7-46] 3042. 75. ] ɝɚɪɚɠɧɵɟ ɜɨɪɨɬɚ ɜɵɫɨɬɚ 2 ɦ, ɲɢɪɢɧɚ 2,6ɲɤɚɮɵ-ɤɭɩɟ ɦ, ɰɟɧɚ 1200 ɪ.Versal Ɍɟɥ. 8-902-861ɧɨɜ. ɫɨɜɪɟ] 9997. ɦɟɧɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ, ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 8904-9730-712. ] ɜɨɪɨɬɚ ɝɚɪɚɠɧɵɟ, ɤɟɪɚɦɡɢɬ. Ɍɟɥ. 715-77. ɤɭɯ. ɝɚɪɧɢɬɭɪ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ. 7-64-08. ] ] ɩɨɥɭɚɜɬɨɦɚɬ ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ ɧɚ 220 ȼ ] ɦɹɝɤɢɣ ɭɝɨɥɨɤ Ɋɟɝɢɧɚ-4, ɮɥɨɤɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ 380 ȼ. Ɍɟɥ. 8-912-407ɜɟɥɸɪ, ɦɭɡ. ɰɟɧɬɪ ɋɨɧɢ, ɬɟɥɟɜɢ4607. ɡɨɪ ɋɚɦɫɭɧɝ ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬ. ɇɟɞɨɪɨ] ɝɚɪɚɠɧɵɟ ɜɨɪɨɬɚ ɫ ɤɚɥɢɬɤɨɣ. Ɍɟɥ. ɝɨ. Ɍɟɥ. 7-62-93. 2-35-62. 3-ɫɟɤɰɢɨɧɧɭɸ. Ɍɟɥ. 2] ] ɫɬɟɧɤɭ ɛɚɧɹ 60 ɤɜ. ɦ. 2 ɷɬɚɠɚ, ɫɨɫɧɚ, ɨɬɞɟɥ13-72. ɤɚ, ɟɜɪɨɪɟɦɨɧɬ. Ɍɟɥ. 8-922-630-1990. ɭɝɨɥɨɤ ɛ/ɭ, ɯɨɪ. ɫɨɜ.ɫɨɫɬ. ɞɢɡɚɣɧ, ] ɤɨɥɹɫɤɚ ] ɦɹɝ. ɡɢɦɚ-ɥɟɬɨ ɧɟɞɨɨɬɥ. Ɍɟɥ. 8-904-800-1254. ɪɨɝɨ.ɫɨɫɬ. Ɍɟɥ. 8-908-055-4636. ] 4ɞɪɨɜɚ. Ɍɟɥ. 8-951-247-3666, ɩɥɢɬɵ+ɝɚɪɚɠɧ. ɜɨɪɨɬɚ, 128-951ɬ. ɪ. ] 240-6076. Ɍɟɥ. 8-908-060-3036. ] ɬɪɭɛɚ 76 ɦɦ, 25 ɦɦ, ɲɜɟɥɥɟɪ 120 ] ɞɜɚ ɤɪɟɫɥɚ 400 ɪ. Ɍɟɥ. 8-951ɦɦ, ɲɢɮɟɪ, ɲɥɚɤɨɛɥɨɤ. Ɍɟɥ. 7-08-38, 452-6970. ɩɨɫɥɟ 20 ɱ. 2-ɫɩɚɥɶɧ. ɤɪɨɜɚɬɶ, ɧɟɞɨɪɨɝɨ, ] ] ɛɨɥɶɲ. ɤɨɦɧ. ɩɚɥɶɦɵ, ɤɨɦɧ. ɰɜɟɬɵ, ɤɨɜɪɵ, 2 ɤɪɟɫɥɚ. Ɍɟɥ. 7ɰɟɧɚ ɞɨɝ.ɩɚɥɚɫɵ, Ɍɟɥ. 8-919-345-2760. 16-81. ] ɥɟɫ ɧɚ ɛɚɧɸ 7ɯ7 ɨɲɤɭɪɟɧɵɣ, ɛɚɤ 1 ɫɬɟɧɤɚ 5-ɫɟɤɰ. ɜ ɨɬɥ. ɫɨɫɬ. Ɍɟɥ. ] ɤɭɛ. Ɍɟɥ. 7-34-97. 8-904-303-4012. ] ɩɥɢɬɭ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 4ɯ2. Ɍɟɥ. 2-3983.ɲɢɮɨɧɶɟɪ 3-ɫɬɜɨɪɱ. ɫ ɚɧɬɪɟ] ɫɨɥɶɸ ɫɩ. ɝɚɪɧɢɬɭɪɚ ɡɚ 3000 ɪ, ] ɀȻɂ ɨɬ ɲɩɚɥɵ. Ɍɟɥ. 8-951-473-3330. ɫɬɟɧɤɭ 3-ɫɟɤɰ. ɪ. ɜ ɨɬɥ. ] ɩɪɵɝɭɧɤɢ ɧɨɜ.6000 , ɤɟɧɝɭɪɭ ɧɨɜ. ɫɨɫɬ. 300 ɪ, Ɍɟɥ. 3-17-08, ɞɟɬ. ɜɟɳɢ. Ɍɟɥ.3-37-59. 2-12-64. ɤɨɦɨɞ, ɰɜ. 4 ɹɳɢ] ] ɧɨɜ. ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɢ ɩɨɞɫɜɟɬɥɵɣ ɥɚɦɩɵ ɅȻ 20, 4 ɤɚ, ɪ. Ɍɟɥ.Ɍɟɥ. 7-34-89. ɲɬ 3500 ɫ ɥɚɦɩɚɦɢ. 3-14-37. ] ɤɭɯ. ɜɟɥɨɬɪɟɧɚɠɟɪ ɫ ɤɨɦɝɚɪɧɢɬɭɪ,ɦɚɝɧɢɬɧɵɣ ɞɟɬ. ɝɚɪɧɢɬɭɪ, ] ɩɶɸɬ. ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɨɫɬ. 4500 ɪ. ɩɪɢɯɨɠɚɹ, ɜɫɟ ɛ/ɭ, ɨɬɥ. ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ. 8-919-320-4723. 8-9222-326-682. ] ɡɟɪɧɨɞɪɨɛɢɥɤɚ Ɉɛɪ. Ȼɨɛɪɨɜɤɚ, ɭɥ. ] ɧɨɜɵɟ ɦɹɝɤɢɟ ɭɝɨɥɤɢ, ɨɛɟɞɟɧ8 Ɇɚɪɬɚ, 14. Ɍɟɥ. 39-428. ɧɭɸ ɡɨɧɭ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ, ɝɚɪɚɧɬɢɹ, ] ɩɢɚɧɢɧɨ Ɍɟɥ. ɜ ɯɨɪ.2-16-65, ɫɨɫɬ. 1 ɬ. ɪ. Ɍɨɪɝ. Ɍɟɥ. ɞɨɫɬɚɜɤɚ. 8-951-4527-61-68. 7206. ɫɬɟɧ.ɤɭɯɨɧɧɵɣ ɩɚɧɟɥɢ ɝɚɪɧɢɬɭɪ. ɭɬɟɩɥ. Ɍɟɥ. ɛɥɨɤɢ ] ɧɨɜ. 7] 215ɯ115ɯ18, 7 ɲɬ. Ɍɟɥ. 2-43-88. 68-39. ] ɞɨɦɚɲɧɢɣ ɯɨɡɢɧɜɟɧɬɚɪɶ ɢ ɢɧɫɬɪɭ] ɞɟɬɫɤɭɸ ɤɪɨɜɚɬɤɭ, ɰɜɟɬ ɪɨɡɨɦɟɧɬ ɛ/ɭ ɧɟɞɨɪɨɝɨ, ɤɪɚɫɧɵɣ ɤɢɪɩɢɱ, ɜɵɣ. 29-51. ɭɥ. ɋ. Ʌɚɡɨ, ɰɢɪɤ. Ɍɟɥ. ɩɢɥɚ.7-23-15, Ɉɛɪ. Ƚɨɧɱɚɪɤɚ,

] 15,ɫɩɚɥɶɧɵɣ ɜ ɪɚɛ. ɞɧɢ ɝɚɪɧɢɬɭɪ ɩɨɫɥɟ 17, ɜɜɜɵɯɨɞɧɵɟ ɨɬɥ. ɫɨɫɬ,ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ. ɩɨɥɨɱɤɭ ɞɥɹ ɤɧɢɝ, ɤɨɜɪɵ 2ɯ3, ɤɨɜɪɨɜ. ɞɨɪɨɠɤɚ, ɲɤɚɮ-ɩɪɢɯ. ] ɩɢɚɧɢɧɨ Ɋɢɬɦ. Ɍɟɥ. 7-10-09. Ɍɟɥ. 347-12, 8-951-481-0139. ] ɰɢɪɤ. ɩɢɥɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ, ɩɪɢɰɟɩ ] 4-ɫɟɤɰ. ɫɟɧɚ ɰɜ. ɨɪɟɯ. Ɍɟɥ.Ɍɟɥ. 2ɥ/ɚɫɬɟɧɤɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɧɟɞɨɪɨɝɨ. 79-36. 2-57-68. ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ] ɦɹɝ. 1 ɞɨɫɨɫɬ. 15 ɤɜɬ, ] ɦɟɛɟɥɶ ɜɨɬɨɬɥ. 6 ɬ.ɞɜɚ ɪ. ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ, ɞ/ɨ ɫɬɚɧɨɤ, ɦɟɬɥɵ ɢɡ ɱɢɌɟɥ. 7-25-13, 8-963-078-0411. ɥɢɝɢ. Ɉɛɪ. ɝ. ɉɥɚɫɬ, ɭɥ. Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ, 25. ] ɦɹɝɤɢɣ ɭɝɨɥɨɤ, ɬɪɟɥɶɹɠ. ɅɸɫɌɟɥ. 8-902-861-8876. ɬɪɚ ɩɨɞ ɯɪɭɫɬɚɥɶ. Ɍɟɥ. 8-904-302] ɤɨɥɹɫɤɚ Geobu ɡɢɦɚ-ɥɟɬɨ. Ɍɟɥ. 23481. 33-80. ] ɫɟɪɜɚɧɬ, ɛɭɮɟɬ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ, ] ɷɥ. ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɜ ɯɨɪ.ɝɚɡ. ɫɨɫɬ. 350 ɪ, ɬɭɦɛɚ, ɲɩɚɥɵ, ɞɪɨɜɚ, ɩɥɢɬɚ. 1000 ȼ, ɷɥ. ɞɜɢɝ. ɨɬ ɫɬɢɪ. ɦɚɲɢɧɵ ɉɪɢɌɟɥ. 2-74-42. ɦɨɪɶɟ 6 Ɇ, 200 ɪ. Ɍɟɥ. ɪ. 39-8-21, ɞ. 314-65. ] ɨɤɨɧ. ɛɥɨɤɢ: ɞɜɨɣɧɵɟ ɡɚɫɬɟɤɥ. 2 ] (Ƚɟɪɦɚɲɬɛɪɸɱɧɵɣ 1200ɯ1200 ɤɨɫɬɸɦ ɦɦ, 1 ɲɬ. ɧɨɜ. 1200ɯ1000 ɦɦ, ɧɢɹ), ɦɨɞɧɵɣ ɫɜ.-ɛɟɠ., ɪ 503 ɲɬ. ɠɟɧ. ɩɨɞɨɤɨɧɧɢɤɚ. Ɍɟɥ. 8-922-71243330. 52, ɪɨɫɬ ɨɬ 164 ɫɦ, ɰɟɧɚ 1700 ɪ (ɨɬɞɚɦ ɡɚ 1500ɞɥɹ ɪ). ɮɥɹɝɢ, Ɍɟɥ. 2-30-96. ] ɬɟɥɟɠɤɚ ɝɚɡ. ɛɚɥɥɨɧɵ, ɩɨɞɪɨɫɬɤ. ɤɪɨɜɚɬɶ ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. ] ɦɭɠɫɤ. ɞɟɪ. ɤɨɫɬɸɦ ɪ 50, ɧɟɞɨɪɨɝɨ, 8-922-704-9856. ɠɟɧ. ɤɨɫɬɸɦɵ ɪ 44-48 ɲɟɥɤ ɛɢɪɸɡɚ. Ɍɟɥ. 7-07-52. ] ɫɜɟɬɥɵɣ ɥɚɦɢɧɚɬ 1290ɯ195 ɦɦ 35 ɲɬ.ɧɨɜ. Ɍɟɥ. ɢ 2-03-51. ] ɛ/ɭ ɫɜɚɞ. ɢ ɜɟɱ. ɩɥɚɬɶɹ, ] ɥɟɬɧɸɸ ɤɨɥɹɫɤɭ ɩɨɱɬɢ ɧɨɜ. ɛɢɠɭɬɟɪɢɹ, ɫɜɚɞ. ɬɭɮɥɢ, ɫɜɚɞ.ɫɢɧɟɚɤɝɨɥɭɛɭɸ. 1500 ɪ. 2-41-95. Ɍɟɥ. 8-951-467-9423. ɫɟɫɫɭɚɪɵ. Ɍɟɥ.

ÎÄÅÆÄÀ

ÆÈÂÎÒÍÛÅ ] ɤɪɨɥɢɤɢ, ɨɜɰɵ. Ɍɟɥ. 2-39-49. ] ɤɨɪɨɜɚ 2-ɦ ɨɬɟɥɨɦ, ɱ/ɩ, ɜ/ɭ, ɨɬɟɥ ɜ ɹɧɜɚɪɟ. Ɍɟɥ. 8-908-052-2114. ] ɤɨɪɨɜɭ 3 ɨɬɟɥɚ, ɬɟɥɤɭ 2 ɝɨɞɚ. Ɍɟɥ. 8-909-091-7181. ] ɳɟɧɤɨɜ Ʉɚɜɤɚɡɟɰ. Ɍɟɥ. 8-904815-3824, ɭɥ. ɒɦɢɞɬɚ, 94. ] ɦɟɪɢɧɚ. Ɍɟɥ. 8-912-471-5113. ] ɤɨɛɵɥɭ 3,5 ɝɨɞɚ, ɠɟɪɟɛɰɚ 2,5 ɝ. Ɉɛɪ. ɍɜɟɥɶɫɤɢɣ ɪ-ɧ, ɫ. Ʉɚɬɚɟɜɨ, ɭɥ. Ɍɪɚɤɬɨɜɚɹ, 12. Ɍɟɥ. 8-908-8116031.

] ɤɨɡ ɞɨɣɧɵɟ ɤɪɭɩɧɵɟ. ɇɟɞɨɪɨ] Ɉɛɪ. ɫɪɨɱɧɨ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɢɥɢ ɞɨɦ. Ɍɟɥ. 7ɝɨ. ɭɥ. Ⱥɪɬɟɥɶɧɚɹ, 14, ɩɨɫɥɟ 32-57, 8-902-604-3990. 20. ] ɤɭɩɥɸ ȼȺɁ-2110. Ɍɟɥ. 7-36-05, ɜɟɱ. ] ɤɨɡɭ, ɤɨɡɥɚ, ɤɨɡɨɱɤɭ 5 ɦɟɫ. Ɍɟɥ. ] ɥɨɦ ɤɚɪɛɸɪɚɬɨɪɨɜ, ɛɟɧɡɨɧɚɫɨɫɨɜ, 8-950-735-8087. ɰɢɧɤ, ɝɚɪɬɰɢɧɤ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ,

ÏÐÎ×ÅÅ

] ȽȺɁ, ɍȺɁ ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 8-902-6107357. ]ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɛ/ɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɤɢɪɩɢɱ ɤɪɚɫɧɵɣ 3,5 ɪ. Ɍɟɥ. 8902-610-0154.

] ɫɤɭɬɟɪ ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬ. Ɍɟɥ. +7-906861-6086. ] ɞɪɨɜɚ – ɛɟɪɟɡɚ, 1 ɤɭɛ - 500 ɪ. Ɍɟɥ. 8-908-057-5834, 8-908-0521453. ɤɨɥɨɬɵɟ. Ɍɟɥ. 8-902-8919]]ɞɪɨɜɚ Ɇɨɫɤɜɢɱ ɧɚ ɡɚɩɱɚɫɬɢ. Ɍɟɥ. 8-902610-7357. 208, 8-902-605-1638. ] ɛ/ɭ Ɇɨɫɤɜɢɱ ɜ ɚɜɚɪ. ɫɨɫɬ. ɦɨɠɧɨ ɧɟ ɧɚ ɲɢɮɟɪ, ɞɨɫɤɢ ɧɚ ɞɪɨɜɚ. Ɍɟɥ. ] ɯɨɞɭ. Ɍɟɥ. 7-16-80, 2-69-18, 8-963-0748-902-610-2029. 6987. 8-902-8919] ] ɞɪɨɜɚ ɝɚɪɚɠ ɤɨɥɨɬɵɟ. ɦɟɬ. 6ɯ3,5Ɍɟɥ. ɤɪɨɦɟ ɜɚɝɨɧɨɜ. 208, Ɍɟɥ. 8-902-605-1638. 8-908-572-2585. ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɵɟ ] ɹɣɰɨ, ɪɟɞɭɤɬɨɪ, ɩɬɟɧɰɨɜɲɥɚɧɝɢ, ɩɟɪɟɩɟɥɨɜ. Ɍɟɥ. ] ɪɟɡɚɤ. Ɍɟɥ. 8-950-730-7838. 8-908-058-7550, 7-65-55. ] ɚɜɬ. ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɢ, ɦɚɝ. ɩɭɫɤɚɬɟɥɢ, ɤɨɧɬɚɤɬɨɪɵ, ɝɢɞɪɨɬɨɥɤɚɬɟɥɢ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 2-41-22, 8-908-052-1501. ] ɫɚɞɨɜɵɣ ɞɨɦɢɤ, ɝɚɪɚɠ ɧɚ ɫɥɨɦ. Ɍɟɥ. 8-951-445-4355, 8-951-448-8763. ] ɤɨɥɶɰɚ ɠ/ɛ ɛ/ɭ ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 8-951773-8254. ] 1-2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. Ɍɟɥ. 8-912-479-2455. ] 5-ɫɬ. ɤɨɪɨɛɤɭ ɩɟɪɟɞɚɱ ɧɚ ɤɥɚɫɫɢɤɭ. Ɍɟɥ. 8-902-608-9129. ] ɫɪɨɱɧɨ ɞɨɦ ɢɥɢ ɠɚɤɬ. ɤɜ. Ɍɟɥ. 8-908576-0176. ] ɛɥɨɤ ɧɚ ȽɊɗɋɟ ɫɪɨɱɧɨ. Ɍɟɥ. 8-9514683-594. ] ɛɟɬɨɧɨɦɟɲɚɥɤɭ. Ɍɟɥ. 8-904-3019123. ] ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɭɸ ɜɢɬɪɢɧɭ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ, ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 8-904-301-9123. ] ɳɟɧɤɚ ɨɜɱɚɪɤɢ. Ɍɟɥ. 8-351-9048002. ] 3-4-ɤɨɦɧ. ɩɨɥɧɨɦɟɬɪɚɠɧɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩ. ȽɊɗɋ (1 ɢ 5 ɷɬɚɠ ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ). Ɍɟɥ. 3-37-77, 8-963-086-0830, ɦɢɧ. ɩɨɫɥɟ ɜɨɞɚ,18, ɜɟɫɶ ɚɫɫɨɪɬɢ]ɝɚɡ., ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ. ɦɟɧɬ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɨɩɬɨɜɵɟ ɰɟɧɵ ɪɨɡɧɢɰɭ ɛɟɡ ɨɩɬɨɦ ɢ ɜ ] ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɵɣ ɢɦɩɨɪɬɧɵɣɜɵɯɨɞɬɟɥɟɜɢɡɨɪ. 7-58-83. ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ ɧɵɯ.Ɍɟɥ.ɉɪɨɫɶɛɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɩɨɫɥɟ 15 ɰɢɧɤ ɱ. Ɉɛɪ. ɭɥ. ] ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ ɛ/ɭ, ɚɜɬɨɦɨȾɭɛɢɧɢɧɚ, 26. Ɍɟɥ. 2-48-40. ɥɸɛɨɣ. Ɍɟɥ. 8-951ɛɢɥɶɧɵɣ, ɫɜɢɧɟɰ 473-3330. ] ɩɥɢɬɵ 40, 60, 59, 36, 63, ɝɚɪɚɠ] ɟɜɪɨɩɨɞɞɨɧɵ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɧɵɟ ɜɨɪɨɬɚ. Ɍɟɥ.ɹɳɢɤɢ 8-951-448-8763. ɜɵɟ, ɩɢɜɧɵɟ, ɜɨɞɨɱɧɵɟ, ɨɜɨɳɧɵɟ. ɤɢɪɩɢɱ, ɛɥɨɤɢ, ɩɥɢɬɵ, ɲɥɚ] Ɍɟɥ. 8-951-473-3330. ɤɨɛɥɨɤ, ɞɨɫɤɚ, ɬɪɭɛɚ, ɭɝɨɥɨɤ, ] ɩɪɢɰɟɩ ɞɥɹ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɲɜɟɥɥɟɪ, ɩɟɧɨɩɥɚɫɬ. ɧɟɞɨɪɨɝɨ ɛ/ɭ. ɜɨɪɨɬɚ, Ɍɟɥ. 8-951-473-3330. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ. 8-951-471-7165, 8] ɲɤɭɪɤɢ ɤɪɨɥɢɤɨɜ. Ɍɟɥ. 8-351-907951-464-2661. 5389. 15 ɲɬ. Ɍɟɥ. 7-62-65, 8] ] ɲɩɚɥɵ ɤɚɛɟɥɶ. Ɍɟɥ. 8-351-907-5389. 951-463-9514. ] ɛɚɥɥɨɧɵ ɩɪɨɩɚɧ, ɤɢɫɥɨɪɨɞ. Ɍɟɥ. 8ɧɨɜ. ɢɧɜ. ɤɨɥɹɫɤɭ. Ɍɟɥ. 3-12-91. ] 351-907-5389. ] ɧɨɜ. ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ. Ɍɟɥ. 8-351-907-5389. ɥɢɩɨɜɵɟ ɥɚɩɬɢ (ɞɥɹ ɥɟ] ɱɟɧɢɹ, ɫɭɜɟɧɢɪ). Ɍɟɥ. 8-908-066] 1-2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. Ɍɟɥ. 8-912-479-2455. 9409. ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜ 16 ɤɜɚɪɬɚɥɟ, ɷɬ. 1 ɢ 2-ɣ. Ɍɟɥ. 2-31-52, 3-44-75, 8-904-941-8724. ] 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜ 16 ɤɜɚɪɬɚɥɟ ɢɥɢ ɧɚ ȽɊɗɋɟ. Ɍɟɥ. 2-31-52, 3-44-75, 8-904-9418724. ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɋɵɧɨɤ. Ɍɟɥ. 8950-7277-246.

Ìåíÿþ ] 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ.+ɞɨɩɥ ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜ 16 ɤɜ. Ɍɟɥ. 2-64-80. ] 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜ 16 ɤɜ. ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ.+ɞɨɩɥ. ɜ 16 ɤɜ. 1 ɢ 5 ɷɬ. ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ. Ɍɟɥ. 7-37-87, 2-15-81. ] 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 2-ɷɬ., ɠɟɥ. ɞɜ., ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɜɨɞɟ, ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬ., ɫ ɞɨɩɥ. ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 2-3-ɷɬ. ɫ ɛɚɥɤɨɧɨɦ ɜɫɟ ɧɚ ȽɊɗɋɟ. Ɍɟɥ. 8-922-631-0790. ] 2 ɤɨɦɧɚɬɵ ȼɨɤɡɚɥ ɧɚ ɞɨɦ. Ɍɟɥ. 347-04 ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 3-ɷɬ., ɰɟɧɬɪ, ɬɟɥ., ɞɜɟ ɫɩɚɥɶɧɢ ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭ/ɩ ɛɪɟɠɧ. ɢɥɢ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɯɪɭɳ., ɞɨɦ ɜ ɝɨɪɨɞɟ, 2 ɢ 5ɷɬ. ɧɟ ɩɪɟɞɥ. Ɍɟɥ. 2-24-05. ] 3 ɤɨɦɧɚɬɵ ɜ 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɫ ɞɨɩɥ. ɧɚ ɫɦɚɡɤɚ 38 ɤɝ 1200 ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɰɢɚɬɢɦ-ɛɨɱɤɚ Ɍɟɥ. 8-951-475-2739. ɪ, ɰɢɪɤɭɥɹɪɤɚ 250 ɦɦ) ɛɪɟɠɧ.(ɪɭɛɚɧɨɤ 4 ɷɬɚɠ, Ʉɢɪɡɚɜɨɞ ] 3-ɤɨɦɧ. ɧɚ ɛɟɡ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 1,5 ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-9082-ɤɨɦɧ. ɤɜ. Ɍɟɥ. 8-908-051-7193. 051-7177. ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭ/ɩ ɫ ɟɜɪɨɪɟɦɨɧɬɨɦ ɫ ɩɟɱɶɥɨɞɠɢɹɦɢ ɞɥɹ ɛɚɧɢ ɧɨɜ.ɜ ] ɞɜɭɦɹ ɜɨ 2ɢɡ ɦɤɪɧɟɪɠ., ɫ ɝɚɪɚɠɨɦ ɪ-ɧɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɉɪɢɜɨɡ ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭ/ 4500 ɪ. Ɍɟɥ. 8-908-051-7177. ɩ ɫ ɞɨɩɥɚɬɨɣ ɢɥɢ ɧɚ ɞɜɟ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɩɨ ɨɤɨɧ. ɛɥɨɤɢ ɜɚɪɢɚɧɬɵ. 2 ɲɬ ɞɜ., ] ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ. Ɍɟɥ.ɡɚɫɬ, 2-311200ɯ1200 ɦɦ. Ɍɟɥ. 8-922-71252, 3-44-75, 8-904-941-8724. 4330. ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɯɪɭɳ. ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɫ ɞɨɩɥ. ȽɊɗɋ. Ɍɟɥ. 3-27-74. ɜɚɧɧɭ, ɪɚɤɨɜɢɧɭ ɧɚ ɧɨɠɤɟ. Ɍɟɥ. ] 7-61-22. ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 4-ɷɬ. ɜ 16 ɤɜ ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ.ɞɥɹ 1-2 ɷɬɚɠ ɫ ɛɚɥɤɨɧɨɦ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɬɶ 2ɨɮɢɫɨɜ 1,5-ɦɟɬɪ. ɝɢɛɢɫɤɭɫ ] 5 ɦɤɪ, 16 ɤɜ. Ɍɟɥ. 2-53-38. (ɤɢɬɚɣɫɤɭɸ ɪɨɡɭ). Ɍɟɥ. 7-30-17, ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭ/ɩ ɷɬ. 5, ȽɊɗɋ ɜ 10 ɤɜɚɪɜɟɱ., 8-908-053-0320. ɬɚɥɟ, ɜ ɞɨɦɟ ʋ 30 ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜ ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɛ/ɭ: ɲɥɚɤɨ] ɷɬɨɦ ɠɟ ɤɜɚɪɬɚɥɟ. ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɨɛɦɟɧ ɧɚ 1 ɷɬɚɠ. Ɍɟɥ.ɤɢɪɩɢɱ, 2-31-52, 3-44-75, ɛɥɨɤ, ɞɨɫɤɭ, ɬɪɭɛɵ. 8-904Ɍɟɥ. 941-8724. 8-951-440-2015. ɠɚɤɬ. 2-ɤɨɦɧ.ɚɜɬɨɦɚɬɢɱ., ɤɜ. 42 ɤɜ. ɦ. ɦɟɞɢɰ. ] ɬɨɧɨɦɟɬɪ ɧɚ ɛɥɚɝ. ] ɤɜ. ɫ ɞɨɥɝɨɦ ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɦ. Ɍɟɥ. 8-908ɚɩɩɚɪɚɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ 058-7593. ɗɥɢɬɨɧ, ɷɥ. ɲɚɲɥɵɱɧɢɰɚ ɧɟɞɨɪɨ] ɞɨɦ ɝɨ. Ɍɟɥ.ɫɪɟɞɧɢɣ 3-17-06.ɪ-ɧ ɉɢɜɡɚɜɨɞɚ ɧɚ ɛɥ. ɠɢɥɶɟ ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɦ. Ɍɟɥ. 2-19-84. ɩɨɥɭɚɜɬɨɦɚɬɢɱ. ɡɚ] ] ɫɜɚɪɨɱɧ. ɯɨɪ. ɞɨɛɪɨɬɧɵɣ ɞɨɦ Ƚɨɧɱɚɪɤɚ ɧɚ 2ɪɹɞɧɨ-ɩɭɫɤɨɜɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 123-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɦɨɠɧɨ ɫ ɞɨɥɝɨɦ. Ɍɟɥ. 8-90827. Ɍɟɥ. 8-904-806-2263. 051-7097. ɲɥɚɤɨɛɥɨɤ, ] ] ɤɢɪɩɢɱ, ɞɨɦ ɞɟɪ. 30ɜɨɪɨɬɚ, ɤɜ. ɦ. ɫ ɯɨɡ. ɩɨɫɬɪɨɣɤɚɦɢ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ ɧɚ ɥɸɛɨɟ ɜ Ɍɪɨɩɥɢɬɵ, ɲɢɮɟɪ, ɞɨɫɤɢ.ɠɢɥɶɟ Ɍɟɥ. 8-950ɢɰɤɟ. Ɍɟɥ. 8-951-776-8841. 8-951-467-9687. 737-6704,

] ɬɪɭɛɵ, ɨɬɜɨɞɵ, ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɜɟɧɬɢɥɹ, ɛɚɬɚɪɟɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɞɜɭɬɚɜɪ, ɭɝɨɥɨɤ, ɚɪɦɚɬɭɪɭ, ɥɢɫɬ, ɤɢɪɩɢɱ, ɲɥɚɤɨɛɥɨɤ, ɫɬɟɤɥɨ 4 ɦɦ, ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ ɦɟɬ. 700 ɪ, ɩɪɢɰɟɩ ɤ ɦ/ɰ. Ɍɟɥ. 7-58-60. ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ Ƚɚɡɟɥɢ ɛɭɞɤɢ 3 ɬ.; ɜɵɫɨɤɢɣ ɬɟɧɬɜɢɬɪɢɧɭ 3 ɬ., Ƚɨɪɨɞ, ɦɟɠɝɨɪɨɞ, ɫɬɟɤɥɹɧ. (2,4ɯ1,2) ɧɟ] ɋɇȽ, ɞɨɦ,ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɟ ɜɟɳɢ. Ƚɪɭɡɱɢɤɢ. ɩɥɟɱɢɤɢ Ɍɚɦɨɠɟɧɞɨɪɨɝɨ, ɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ. Ɍɟɥ. 8908500 ɲɬ. Ɍɟɥ. 8-922-634-3400. 052-8646, 7-69-31. ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ȽȺɁɟɥɶ. Ɍɟɥ. 7-59ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭɸ ]ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɭɸ 02, 8-908-578-1651 ɩɢɥɨɪɚɦɭ ɅɊȼ-55. Ɍɟɥ. 8-902] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ȽȺɁɟɥɶ-ɬɟɧɬ 609-9426. 36, (37-38, 39, 40) 1,5 ɬ. Ɍɟɥ. 2-71-85, 8-951-484-6551, 8-908-581ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɫɬɟɥɥɚɠɢ, 5-ɫɟɤɰ., 15 ] 0409. ɬ. ɪ. Ɍɟɥ. 8-912-893-6746. ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɞɨ 5 ɬ. Ȼɨɪɬ. Ɍɟɥ. 8950-736-3868. ]ɫɟɧɨ (ɤɨɫɬɟɪ) 1 ɬɨɧɧɚ 3 ɬ. ɪ. ɫ ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɢɧɨɦɚɪɤɢ 5 ɬ, ɮɭɪɞɨɫɬɚɜɤɨɣ. Ɍɟɥ. 2-23-22. ɝɨɧɵ 33 ɢ 24 ɤɭɛ. Ɍɟɥ. 8-9222-39-1933, ] ɜɨɪɨɬɚ ɝɚɪɚɠɧɵɟ. Ɍɟɥ. 8-9518-9222-391-911. 240-2290. ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ Ƚɚɡɟɥɶ ɬɟɧɬ ɤɭɡɨɜ 4 ɦ. ɧɨɜɚɹ, Ƚɨɪɨɞ-ɦɟɠɝɨɪɨɞ, ɞɨɦ, ɜɟɳɢ. ]ɞɪɨɜɚ ɛɟɪɟɡɚ. Ɍɟɥ. 8-951-489-8Ɍɟɥ.8-351-632-0016, 8-912-896-7864, 1481, 8-950-736-3868. 951-447-3414.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

]]ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɭɸ ɛ/ɭ ɜ ɨɬ ɯɨɪ. ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢɚɧɬɟɧɧɭ ȽȺɁɟɥɶ-ɬɟɧɬ, 1 ɫɨɫɬ., ɬ. ɪ.ɬ Ɍɟɥ. 8-912-893-6746. ɤɝ ɞɨ 21500 ɛɟɡ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ. Ɍɟɥ. 8-908-060-9707, 2-37-04. ] ɢɧɤɭɛɚɬɨɪ 950 ɪ, ɬɟɪɦɨɪɟɝɭɥɹ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɢɧɨɦɚɪɤɢ ɮɭɪɝɨɬɨɪɵ 200 ɪ ɞɥɹ ɮɟɪɦɟɪɨɜ, ɷɥɟɤɧɵ 5 ɬ, 4 ɬ, 3 ɬ (23, 16 ɤɭɛ) 6 ɦɟɫɬ, ɬɟɪɬɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɩɬɢɥɤɚ, ɛɵɦɨɫ. Ƚɪɭɡɱɢɤɢ. Ɍɟɥ. 8-922-6323-638, 8ɫɬɪɨɟ ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɤɨɩɱɟɧɢɟ. Ɍɟɥ. 922-698-8979. 7-24-37. ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ȽȺɁɟɥɶ ɬɟɧɬ. Ɍɟɥ. 719-77, 8-908-824-9377. ] ɠɟɥɟɡɨ 3 ɢ 4 ɦɦ, ɜɤɥɚɞɵɲɢ ɧɚ Ɍ40. Ɍɟɥ. 8-950-737-8473. ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ: ȽȺɁɟɥɶ ɬɟɧɬ, ɦɟɛɟɥɶɧɚɹ ɛɭɞɤɚ. Ɍɟɥ. 8-908-075-4879. ] ɞɪɨɜɚ ɩɢɥɟɧɵɟ, ɤɨɥɨɬɵɟ. Ɍɟɥ. ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ȽȺɁɟɥɶ ɬɟɧɬ. Ɍɟɥ. 88-904-941-4105. 963-4640-551. ɛ/ɭ ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɲɥɚɤɨ] ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɞɨ 2-ɯ ɬɨɧɧ, ɦɟɠɝɨɩɥɢɬɵ. Ɍɟɥ. 8ɛɥɨɤ, ɤɢɪɩɢɱ, ɪɨɞ, ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ.ɀȻɂ, Ɍɟɥ. 8-904-802-7032 902-863-3042. ] ɭɫɥɭɝɢ ɬɚɞɚɧɚ. ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ 5 ɬɨɧɧ, ɚɜɬɨɤɪɚɧ 3ɧɚ ɬ. 220 Ɍɟɥ. ] ɩɨɥɭɚɜɬɨɦɚɬ ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ 8-919-115-1799. ȼ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ 380 ȼ. Ɍɟɥ. 8-912] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɁɂɅ Ȼɵɱɨɤ ɬɟɧɬ. 407-4607. Ɍɟɥ. 8-919-357-6165. ] ɞɪɨɜɚ ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 8-951-240] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ȽȺɁɟɥɶ ɤɭɡɨɜ 4 ɦ 6076. ɝɨɪɨɞ-ɦɟɠɝɨɪɨɞ, ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 8ɤɢɪɩɢɱ ɛ/ɭ ɤɪɚɫɧɵɣ ɢ ɫɢɥɢɤɚɬ]904-977-9828. ɧɵɣ. Ɍɟɥ. 8-904-930-6628. ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ȽȺɁɟɥɶ ɬɟɧɬ. Ɍɟɥ. 751-57, 8-908-051-3082. ɬɪɭɛɵ ɛ/ɭ ɞɢɚɦ. 59, ɨɬɜɨɞɵ ] ɞɢɚɦ. 59, ɥɢɫɬ 3ɦɦ ɢ 5 ɦɦ, ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɢɧɨɦɚɪɤɚ 3 ɬɪɚɦɵ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ, ɨɛɥ. Ɍɟɥ. 8-902-606-6709. ɨɫɬɟɤɥ. ɛ/ɭ. Ɉɛɪ. ɭɥ. ɀɞɚɧɨɜɚ, 55. Ɍɟɥ. 9-29-20. ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɧɚ ɍȺɁ ɞɨ 1 ɬɨɧɧɵ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ ɢ ɪɚɣɨɧɭ. Ɍɟɥ. 8-950-732]ɨɬɪɭɛɢ 65 ɤɝ/ɦɟɲ 20 ɤɝ, ɤɨɦɛɢ7372. ɞɨɫ-8ɤɨɪɦ 190 ɪ/ɦɟɲ.ȽȺɁɟɥɶ ȼɨɡɦɨɠɧɚ ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɬɟɧɬ. Ɍɟɥ. ɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ. 7-52-93. 908-5783-742. ] ɫɟɣɮ ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ȽȺɁɟɥɶ 1,5 ɬ. Ɍɟɥ. 8ɦɟɬɚɥɥɢɱ. Ɍɟɥ. 2-48-05. ] 908-576-0061. ] ɬɪɭɛɭ 159 ɞɥɹ ɫɤɜɚɠɢɧɵ. Ɍɟɥ. 8908-8222-750.

ÒÀÌÀÄÀ, ÂÈÄÅÎÑÚÅÌÊÀ

ɜɟɪɫɬɚɤ, ɫɬɟɥɥɚɠ. Ɍɟɥ. 2] ] ɬɟɫɵ, ɬɚɦɚɞɚ. Ɍɟɥ. 7-30-21, 8-922-63079-72. 9968. ] ɬɪɭɛɭ ɬɚɦɚɞɚ,ɧɚɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ. Ɍɟɥ. 7-61-49. 500, ɬɨɥɳɢɧɚ 8 ɦɦ ɧɟ] ɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 8-908-096-9803. ] ɬɚɦɚɞɚ, ɠɢɜɚɹ ɦɭɡɵɤɚ. Ɍɟɥ. 8-909068-4599. ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɋɆȾ-60 ɛɟɡ ɌɇȼȾ ] ] ɫɜɚɞɶɛɵ,Ɍɟɥ. ɦɨɧɬɚɠ, ɜɢɞɟɨ. Ɍɟɥ. 8ɇɟɞɨɪɨɝɨ. 8-908-096-9803. 950-7429-767. ] ɬɚɦɚɞɚ. Ɍɟɥ. 8-951-4635-515. ] ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɚ, ɬɚɦɚɞɚ. Ɍɟɥ. 8-906893-0137. ] ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɜ ɚɜɚɪ. ɫɨɫɬ. Ɍɟɥ. ] ɰɢɮɪɨɜɚɹ ɮɨɬɨɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɚ, ɩɟɪɟ8-902-895-3053. ɡɚɩɢɫɶ DVD. Ɍɟɥ. 2-22-26, 8-950-7429222, 8-908-5764-911. ɲɩɚɥɵ. Ɍɟɥ. 8-904-800-5107. ] ] ɸɛɢɥɟɣ,ȼȺɁ-2110. ɫɜɚɞɶɛɵ. Ɍɟɥ. 7-48-95. Ɍɟɥ. 7-36-05, ] ɤɭɩɥɸ ] ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɚ. Ɍɟɥ. 8-950-7335-290, ɜɟɱ. 7-06-68. ] ɠɚɤɬ. ɤɜ., ɧɟɛ. ɞɨɦɢɤ ɜ ɱɟɪɬɟ ɝɨ] ɜɢɞɟɨɮɨɬɨɫɴɟɦɤɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜ. Ʉɚɱɟɪɨɞɚ. Ɍɟɥ. 8-904-931-0434. ɫɬɜɟɧɧɨ. Ɍɟɥ. 8-961-788-3082. 200-ɥ ɛɨɱɤɭ.8-904-970Ɍɟɥ. 8] ] ɧɟɞɨɪɨɝɨ ɬɚɦɚɞɚ. Ɍɟɥ. 2-39-50, 9929. 951-481-4439. ] ɭɝɨɥɶ 8-908-046ɜɢɞɟɨɮɨɬɨɫɴɟɦɤɚ. ɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ɜɌɟɥ. ɤɨɥ-ɜɟ 3-4 ɬ. ] 2290.2-57-66. Ɍɟɥ. ] ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɚ. Ɍɟɥ. 8-904-307-3957. ] ɤɭɩɥɸ ɛ/ɭ ɛɥɨɤɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ] ɫɱɚɫɬɥɢɜɚɹ ɬɚɦɚɞɚ,ɫɪɭɛ Ⱦɢɧɵɟ, ɩɥɢɬɵ ɫɜɚɞɶɛɚ, ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɞɠɟɣ, ɮɨɬɨ-ɜɢɞɟɨɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɤɨɫɬɸɦɵ. 6ɯ9. Ɍɟɥ. 8-9222-314-178. ɍɫɥɭɝɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ. Ɍɟɥ. 7-45-80, 8-908-827-6798, 8-904-970-8677, 8-909] ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨ068-4413. ɤɚɬ, Ⱥɂ76, ɞ/ɬ, ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɭ, ɲɤɭɪɵ ɄɊɋ, ɲɥɚɧɝɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɵɟ, ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ, ɩɪɨɮɢɥɶ ɞɥɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧɚ. Ɍɟɥ. 7-58-60. ] ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. Ɍɟɥ. ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɥɢɫɬ, ɬɪɭɛɵ, ]8-908-584-5458. ] ɫɞɟɥɚɸɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɟɦɨɧɬ. ɞɜɭɌɟɥ. ɨɬɜɨɞɵ, ɲɜɟɥɥɟɪ, 2-46-12ɭɝɨɥɨɤ, ɞ/ɬ, ɲɤɭɪɵ ɄɊɋ 34 ɪ/ ɬɚɜɪ, ] ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɦ ɪɟɦɨɧɬ, ɤɝ, ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ȺɄȻ.ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɌɟɥ. 7-58ɜɨ ɤɪɵɲ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ. Ɍɟɥ. 8-90960. 068-4414, 8-909-068-4413, 8-904-970ɫɚɞ. ɭɱɚɫɬɨɤ ɫ ɞɨɦɢɤɨɦ ɜ ɩ. ] 8677. Ɇɢɪɧɵɣ. 8-902-610-2029. ] ɪɟɦɨɧɬ Ɍɟɥ. ɤɜɚɪɬɢɪ. Ⱦɢɡɚɣɧ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ. Ɍɟɥ. 8-904-800-5179. ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɵɣ ɢɦɩɨɪɬɧɵɣ ɬɟɥɟ] ] ɟɜɪɨɪɟɦɨɧɬ, ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɜɢɡɨɪ. Ɍɟɥ. 7-58-83. ɪɚɛɨɬ. Ɍɟɥ. 8-9222-382-755. ] ɹɳɢɤɢ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɟ ɩɢɜ] ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɫɨɬɨɧɵɟ, ɜɨɞɨɱɧɵɟ. Ɍɟɥ. 8-9222-306ɜɵɯ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ GSM ɥɸɛɨɣ 490. ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɝɚɪɚɧɬɢɹ, ɩɟɪɟɩɪɨɲɢɜɤɚ,3-ɤɨɦɧ. ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɜ. ɜɩɚɦɹɬɢ, 2-ɦ ɢɥɢɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɹ. 5 ɦɤɪ. Ɍɟɥ. ] Ɍɟɥ. 8-902-604-3990. Ɉɛɪ. Ʉɨɧɞɢɬɟɪ8-904-944-3423. ɫɤɚɹ ɮɚɛɪɢɤɚ, ɜɯɨɞ ɫ ɭɥ. Ɋɚɡɢɧɚ.

ÐÅÌÎÍÒÛ

ʋ 3, 4,ɞɭɛɥɢɤɚɬɨɜ 5. Ɍɟɥ. 8-951-446] ] ɞɪɨɛɶ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɤɥɸɱɟɣ. 7262. Ɉɛɪ. ɦɚɝ. «ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ» (ɨɫɬ. «ɉɟɞɭɱɢɥɢɳɟ», ɫ 9 ɞɨ 20, ɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 45 ɫɚɞɨɜɵɣ ɞɨɦɢɤ, ɝɚɪɚɠ, ɡɞɚɧɢɟ ] (ɌɄ «ɗɝɢɞɚ») ɫ 9 ɞɨ 17. ɧɚ ɫɥɨɦ. Ɍɟɥ. 8-950-737-6704, 8] ɪɟɦɨɧɬ ɠɢɥɶɹ, ɬɟɥɟ-ɚɭɞɢɨ-ɚɩɩɚɪɚ951-776-8841. ɬɭɪɵ. Ɍɟɥ. 8-951-484-6524, ɭɥ. Ƚɚɫɬɟɥɥɨ, 118. ]1-2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. Ɍɟɥ. 8-912-479] ɪɟɦɨɧɬ ɲɜɟɣɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɜɟɪɥɨ2455. ɝɨɜ. Ɍɟɥ. 7-35-88. ɞɨɦ ɧɚ ɫɥɨɦ. Ɍɟɥ. 8] ] ɫɚɞɨɜɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɩɟɪɟɬɹɠɤɚ ɦɹɝɤɨɣ ɦɟɛɟ951-440-2015. ɥɢ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɮɨɪɦɵ ɧɚ ɡɚɤɚɡ ɧɨɜɨɣ ɦɟɛɟɥɢ. Ƚɪɷɫ. Ⱦɨɦ ɛɵɬɚ. Ɍɟɥ. ɪ. 3-49] 44.ɫɚɞɨɜɵɣ ɞ. 2-16-95.ɞɨɦɢɤ, ɝɚɪɚɠ ɧɚ ɫɥɨɦ. Ɍɟɥ. 8-951-448-8763. ] ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɩɟɪɟɬɹɠɤɚ ɦɹɝɤɨɣ ɦɟɛɟ]ɥɢ. ɫɚɞ. ɞɨɦɢɤ, ɝɚɪɚɠ ɫɥɨɦ, ɛɟɧɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɮɨɪɦɵ.ɧɚ Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ, ɝɚɡɢɧ. Ɍɟɥ. 8-951-471-7165, ɪɚɧɬɢɹ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ. Ɍɟɥ. 2-75-82.8-951464-2661. ] ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɩɟɪɟɬɹɠɤɚ ɦɹɝɤɨɣ ɦɟɛɟ]ɥɢ. 1-ɤɨɦɧ. ɠɚɤɬ.ɮɨɪɦɵ, ɤɜ. ɫ ɰ/ɨ ɢ ɯ/ɜ ɢɥɢ ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɝɚȾɨɫɬɚɜɤɚ,ɧɟɞɨɪɨɝɨ. ɝɚɪɚɧɬɢɹ. Ɉɛɪ. ɫ ɪɚɧɬɢɹ. ɩ/ɨ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡ. Ɍɟɥ.ɭɥ. 8ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ, 22 «Ⱥ» Ɍɟɥ. 2-16-95. 908-584-6307.


ǾDzǺǿȌǮǽȌ 6ǾDzǺǿȌǮǽȌ

16 18 Ǿǿǽ.

153.11.2006 153.11.2006 2007 2007ǰ.ǰ. ] ɝɚɪɚɠ Ɍɟɥ. 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ.ɋɬɚɧɤɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶ. 3 ɷɬɚɠ, ɬɟɥ., ɰɟɧɬɪ ] ɫɞɚɦ 2-76-18, 8-908-043-2247. ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭ/ɩ ɛɪɟɠɧ. ɢɥɢ 3] ɫɞɚɦ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɰɟɧɬɪ. Ɍɟɥ. 2-11ɤɨɦɧ. ɤɜ. 1 ɢ 5 ɷɬ. ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ. 00. Ɍɟɥ. 2-24-05 8-919-353-7943. ] ɫɞɚɦ ɝɚɪɚɠ ɡɚ Ɍɨɤɚɪɟɜɤɨɣ ɞɨ ɥɨɝɚ. ] 2-ɤɨɦɧ. Ɍɟɥ. 2-28-54.ɤɜ. 4-ɷɬ. Ʉɢɪɡɚɜɨɞ ɧɚ 1ɤɨɦɧ. ɜ ɷɬɨɦ ɠɟ ɪ-ɧɟ. 7] ɫɞɚɦɤɜ. ɤɨɦɧɚɬɭ ɞɟɜɭɲɤɚɦ ɢɥɢɌɟɥ. ɦɨɥɨɞɨɣ ɫɟɦɶɟ ɛɟɡ ɞɟɬɟɣ ɜ ɪ-ɧɟ ɌȺɌɄ ɩɪɨ23-61. ɠɢɜɚɧɢɟ ɫ ɯɨɡɹɣɤɨɣ. Ɍɟɥ. 2-40-46. ] 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. Ʉɢɪɡɚɜɨɞ ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ] 1 ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɫɞɚɦ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 3ɤɜ.ɫ Ɍɟɥ. 8-908-051-7193. 4 ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ. Ⱦɨɪɨɝɨ. Ɉɩɥɚɬɚ ɡɚ ɝɨɞ. Ɍɟɥ. 8-951-454-5094. ɜ ɨɛɳɟɠ. ɧɚ ɞɨɦ. Ɋɚɫ] ɤɨɦɧɚɬɭ 7-36ɫɦɨɬɪɢɦ ɜɫɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ. ] ɫɞɚɦ ɤɨɦɧɚɬɭ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟɌɟɥ. ɛɟɡ ɯɨɡɹɟɜ. 3-27-95, 8-919-362-7989. 80,Ɍɟɥ. 8-963-4653-721.

] ɫɜɨɣ ɞɨɦ ɧɚ ɤɜɚɪɬɢɪɭ. Ɍɟɥ. 268-04. ] ɝɚɪɚɠ ɧɚ Ʉɢɪɡɚɜɨɞɟ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ. Ɍɟɥ. 7-64-08.

] ɞɨɦɢɤ ɫ ɡɟɦ. ɭɱ. ɜ Ɍɨɤɚɪɟɜɤɟ ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 7-61-00, 8-908-0528989.

] 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭ/ɩ, ɪɟɦɨɧɬ, 5 ɦɤɪ ɢ ɨɛɳɟɠ. 24 ɤɜ. ɦ. ɩɨɛɟɥɤɚ, ɫ ɥɨɞɠɢɟɣ, ɪɟ] ɪɟɦɨɧɬ ɤɜɚɪɬɢɪ: ɩɨɤɪɚɦɨɧɬ ɯɨɪɨɲɢɣ ɫɤɚ, ɨɛɨɢ, ɤɚɮɟɥɶɧɚ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 3-38-02. ] ɩɟɪɟɬɹɠɤɚ ɦɟɛɟ1-ɤɨɦɧ.ɢ ɤɜ. 1-ɷɬ., 16ɦɹɝɤɨɣ ɤɜ, ɛɪɟɠɧ. ] ɪɟɦɨɧɬ ɥɢ, ɮɨɪɦɵ. Ƚɚɪɚɧɬɢɹ. Ⱦɨɫɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ.+ɞɨɩɥ. ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɦ. ɬɚɜɤɚ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ. Ɍɟɥ. 2-14-53, 8-908Ɍɟɥ. 8-951-463-4293, 8-908-051041-3245. 3178. ] ɪɟɦɨɧɬ ȽɄɅ ɆȾɎ ɩɥɚɫɬɢɤ, ɤɚɮɟɥɶ, ɤɜ.ɨɬɤɨɫɵ, ɧɚ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɫ ɞɨɩɥ. ] 2-ɤɨɦɧ. ɫɚɣɞɢɧɝ, ɚɪɤɢ, ɦɟɠɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɞɜɟɪɢ. Ɍɟɥ. 2-50-77. Ɍɟɥ. 8-904-945-0138. ] ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɩɟɪɟɬɹɠɤɚ ɦɹɝɤɨɣ ɧɟ ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜ ɝɨɪɨɞɟ. (1 ɢ 5 ɷɬ.ɦɟɛɟɥɢ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɮɨɪɦɵ. Ƚɚɪɚɧɬɢɹ. ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ). ȼɚɪɢɚɧɬɵ. Ɍɟɥ. 8-904Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ. Ɍɟɥ. 2-16-65, 8815-3294, 7-66-11, 8-904-933-9002. 951452-7206. ] 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭ/ɩ ɧɚ ɯɪɭɳɟɜɤɭ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɩɨ ɞɨɝ, ɤɪɨɦɟ 1 ɷɬɚɠɚ. Ɍɟɥ. 2-17-39, ɜɟɱ. ɤɭɪɫɨɜɵɟ, ɞɢɩɥɨɦɧɵɟ ] ɜɵɩɨɥɧɸ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɢ. Ɍɟɥ. 7-09-74, 8-909076-1343. ] ɩɟɪɟɜɨɞ ɫ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɢ ɫ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ), ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɪ. ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɤɨɣ ɩɨ ɚɧɝ. ɬɟɦɚɬɢɤɟ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɉɛɪ. ɩ. Ⱥɦɭɪ, ɨɫɬ. Ⱥɦɭɪɫɤɚɹ ɩɨɱɬɚ, ɭɥ. ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ, 7. Ɍɟɥ. 2-67-68. ] ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɵɫɲɟɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ. Ɉɛɪ. ɩ. Ƚɨɧɱɚɪɤɚ, ɭɥ. ɋ. Ʌɚɡɨ, 30. ] ɤɭɪɫɵ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ, ɝɢɬɚɪɵ. Ɍɟɥ. 8904-800-1249.

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÓÃÈ ] ɩɨɲɢɜ, ɪɟɦɨɧɬ ɲɚɩɨɤ, ɲɭɛ. Ɍɟɥ. 8950-724-0314. ] ɷɥɟɤɬɪɨɝɚɡɨɫɜɚɪɤɚ, ɫɚɧɬɟɯɪɚɛɨɬɵ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɫɚɣɞɢɧɝ. Ɍɟɥ. 7-06-56, 8-951-442-5544. ] ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɢɧɠɟɤɬɨɪɧɵɯ ɢ ɤɚɪɛɸɪɚɬɨɪɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ȼȺɁ, ȽȺɁ, ɂɀ. Ɍɟɥ. 8-908-577-3697. ] ɫɜɚɪɤɚ ɚɪɝɨɧɨɦ. Ɍɟɥ. 8-902-6097342. ] ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠ. ȼɫɟ ɭɫɥɭɝɢ. Ɍɟɥ. 8908-050-8595. ] ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɧɨɝɬɟɣ. Ɍɟɥ. 8-908571-8860.

] ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɤɨɪɩɭɫɧɨɣ ɦɟɛɟɥɢ ɧɚ ɡɚɤɚɡ (ɫɬɟɧɤɢ, ɤɭɯɧɢ, ɫɩɚɥɶɧɢ, ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɧ. ɞɪ.) ȼɵɟɡɞ ɧɚ ɡɚɦɟɪɵ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ. 8-951-445-4355, 8-951-4488763. ] Ⱦɨɦ Ȼɵɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. Ɉɛɪ. ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 61. Ɍɟɥ. 7-18-98. ] ɦɚɫɫɚɠ ɧɚ ɞɨɦɭ. Ɍɟɥ. 8-908-0444606.

] ɫɞɚɦ ɠɢɥɶɟ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ (1 ɷɬɚɠ 2-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɰ/ ɨ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ), ɩɪɟɞɨɩɥɚɬɚ ɡɚ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ ɜɩɟɪɟɞ, 1 ɦɟɫ. – 1600 ɪ. Ɍɟɥ: 8951-481-3598.

] ɫɪɨɱɧɨ ɫɞɚɦ ɝɚɪɚɠ ɩɨɞ ɦɚɫɬɟɪɫɤɭɸ ɜ ȽɋɄ Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 2-30-14, 8-909-089-5101. ] ɫɞɚɦ ɝɚɪɚɠ. Ɍɟɥ. 8-908-577-3550. ] ɫɞɚɦ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɨɫɭɬɨɱɧɨ, ɩɨɱɚɫɨɜɨ. Ɍɟɥ. 8-951-470-3846. ] ɫɞɚɦ ɨɮɢɫɵ ɢ ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 8-351-904-5502. ] ɫɞɚɦ ɞɨɦɢɤ ɫɬɨɪɨɠɚ. ȽɊɗɋ. Ɍɟɥ. 347-04 ] ɫɞɚɦ ɤɨɦɧɚɬɭ ȼɨɤɡɚɥ ɨɞɢɧɨɤɨɣ ɩɨɠɢɥɨɣ ɠɟɧɳɢɧɟ. Ɍɟɥ. 3-47-04 ] ɫɞɚɦ 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 3500 ɪ. Ɍɟɥ. 8-904304-0979, ȼɟɪɚ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɧɚ.

] ɍȺɁ-315122 2002 ɝ ɧɚ ȼȺɁ. Ɍɟɥ. 8-351-906-6651. ] ɫɞɚɦ 1-ɤɨɦɧ. ɠɚɤɬ. ɤɜ. 3-4 ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ (ɞɟɜɭɲɤɚɦ, ɩ/ɨ, ɨɩɥɚɬɚ ɩɨɦɟɫɹɱɧɨ). Ɍɟɥ. 8-951-451-7133. ] ɜɨɡɶɦɭ ɧɚ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɞɜɭɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. Ɉɛɪ. ɭɥ. Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 25. ] ɫɞɚɦ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 16 ɤɜ, ɰ/ɜ, ɰ/ɤ, ɩ/ɨ. Ɍɟɥ. 2-45-48, 7-18-96. ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ Ƚɚɡɟɥɢ ɛɭɞɤɢ 3 ɤɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ. ] ɬ.;ɫɞɚɦ ɜɵɫɨɤɢɣ ɬɟɧɬ 3 ɬ., Ƚɨɪɨɞ,ɉɪɟɞɦɟɠɨɩɥɚɬɚ. Ɍɟɥ. 8-963-078-3145. ɝɨɪɨɞ, ɋɇȽ, ɞɨɦ, ɜɟɳɢ. Ƚɪɭɡɱɢɤɢ. ] ɫɞɚɦ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɫ ɚɜɝɭɫɬɚ. Ɍɟɥ. 7Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɬɨɜɚ42-77. ɪɚ. ɉɟɪɟɜɨɡ ɩɢɚɧɢɧɨ. Ɍɟɥ. 8908] ɫɞɚɦ ɫɤɥɚɞ ɜ ɚɪɟɧɞɭ 600 ɤɜ. ɦ. ɪɧ052-8646. Ɍɗɋ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫ ɩɢɥɨɪɚɦɨɣ. Ɍɟɥ. 8951-452-6061. ]ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ȽȺɁɟɥɢ 3 ɬ, ]ɝɪɭɡɱɢɤɢ, ɫɞɚɦ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɧɟɞɜɢɠɢɝɢɛɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɤɢɦɨɫɬɶ. Ɍɟɥ. 8-951-244-8713. ɞɨɤ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ] ɫɞɚɸɬɫɹ ɤɜɚɪɬɢɪɵ: ɱɚɫɵ, ɧɨɱɶ, ɫɭɤɚɠɞɨɦɭ Ɍɟɥ. 8-950-737ɬɤɢ. Ɍɟɥ. ɤɥɢɟɧɬɭ. 8-951-484-1993, 8-909-7497292, 7-69-31. 3692.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ Ɍɟɥ. ] ɫɞɚɸɬɫɹ ɤɜɚɪɬɢɪɵ:ȽȺɁɟɥɶ. ɩɨɱɚɫɨɜɨ, ɩɨ-759-02, 8-908-578-1651 ɫɭɬɨɱɧɨ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ. 8-951-4841993, 8-908-044-7348. ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɁɂɅ Ȼɵɱɨɤ ɬɟɧɬ. Ɍɟɥ. 8-919-357-6165. ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ȽȺɁɟɥɶ: ɬɟɧɬ ɨɬ 1 ɤɝ ɞɨ 1500 ɬ. ɧ. Ɍɟɥ. 8-908-060] ɫɧɢɦɭ ɝɚɪɚɠ ɜ ɤ. Ɂɜɟɡɞɚ ɢɥɢ ɋɬɚɧɤɨ9707, 2-37-04. ɛɟɡɫɪɨɤ. ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɜ ɥɸɫɬɪɨɢɬɟɥɶ ɧɚ ɞɥɢɬ. Ɍɟɥ. 8-906-894ɛɨɟ 8-908-583-6836. ɜɪɟɦɹ. 9789, ] ɫɧɢɦɭ ɝɚɪɚɠ ɜ ɪ-ɧɟ ɰɟɧɬɪ. ɪɵɧɤɚ. Ɍɟɥ. 8904-972-5705, 8-908-058-7561. ] ɫɧɢɦɭ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜ ɪ-ɧɟ ɛɚɡɚɪɚ ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ. Ɍɟɥ. 8-908-066-0546. ] ɫɧɢɦɭ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɧɚ ɞɥɢɬ. ɫɪɨɤ, ɫɞɟɥɚɸ ɪɟɦɨɧɬ. Ɍɟɥ. 2-61-55, 8-908-060-3358. ] ɦɨɥɨɞɚɹ ɫɟɦɶɹ ɫɧɢɦɟɬ ɤɜɚɪɬɢɪɭ. ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɨɩɥɚɬɭ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɦ. Ɍɟɥ. 8-950-7416581. ] ɫɧɢɦɭ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜ ɝɨɪɨɞɟ (ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ). Ɍɟɥ. 8-908-572-0992. ] ɫɟɦɶɹ ɫɧɢɦɟɬ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ. Ɍɟɥ. +7-904-302-3202. ] ɫɧɢɦɭ ɠɢɥɶɟ ɞɥɹ ɫɨɥɢɞɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɫɟɦɟɣ ɜ/ɫɥɭɠɚɳɢɯ, ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ (ɜ ɝɨɪɨɞɟ, ɧɚ ȽɊɗɋɟ). Ɍɟɥ. 8-908-042-0292, 7-43-87. ] ɫɧɢɦɭ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜ ɪ-ɧɟ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ. Ɍɟɥ. 8-963-092-3625. ] ɦɨɥɨɞɚɹ ɫɟɦɶɹ ɫɧɢɦɟɬ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ. Ɍɟɥ. 8-951-448-2355. ] ɦɨɥɨɞɚɹ ɫɟɦɶɹ ɫɧɢɦɟɬ ɱɚɫɬɧɵɣ ɞɨɦ ɜ ɪ-ɧɟ ɀȾ ɜɨɤɡɚɥɚ. Ɍɟɥ. 8-951-446-1918. ] ɫɧɢɦɭ ɞɨɦ ɫ ɩɨɫɥ. ɜɵɤɭɩɨɦ. Ɍɟɥ. 8-908062-6292. ] ɫɟɦɶɹ 3 ɱɟɥ. ɫɧɢɦɟɬ ɞɨɦɢɤ ɠɟɥɚɬ. ɫ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɦ ɜ ɞɨɦɟ. ɢɥɢ ɛɥɚɝ. ɤɜ. Ɍɟɥ. 8951-470-7302. ] ɫɧɢɦɭ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɢɥɢ ɞɨɦ ɜ 16 ɤɜ, (ɫɟɦɟɣɧɵɟ). Ɍɟɥ. 8-908-056-7550. ] ɫɟɦɶɹ 3 ɱɟɥ. ɫɧɢɦɟɬ ɠɢɥɶɟ ɧɚ ɞɥɢɬ. ɫɪɨɤ ɪ-ɧ Ƚɨɧɱɚɪɤɢ. Ɍɟɥ. 8-950-725-5235. ] ɫɧɢɦɭ ɞɨɦ ɫ ɩɨɫɥ. ɜɵɤɭɩɨɦ. Ɍɟɥ. 8-908062-9292. ] ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɫɧɢɦɟɬ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. Ɍɟɥ. 8-919302-2719. ] ɦɨɥɨɞɚɹ ɫɟɦɶɹ ɫɧɢɦɟɬ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜ ɝɨɪɨɞɟ. Ɍɟɥ. 8-922-7133360, 7-13-03. ] ɫɟɦɶɹ ɫɪɨɱɧɨ ɫɧɢɦɟɬ ɠɢɥɶɟ ɧɚ ȽɊɗɋɟ ɧɚ ɞɥɢɬ. ɫɪɨɤ. Ɍɟɥ. 8-951-468-3594. ] ɫɧɢɦɭ ɞɨɦ ɧɚ ɞɥ. ɫɪɨɤ ɫ ɩɨɫɥ. ɜɵɤɭɩɨɦ. Ɍɟɥ. 8-950-7377-113. ] ɫɟɦɶɹ ɫɧɢɦɟɬ ɞɨɦ ɧɚ ɞɥɢɬ. ɫɪɨɤ, ɨɩɥɚɬɚ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ. Ɍɟɥ. 8-951-476-9304. ] ɫɟɦɶɹ ɫɧɢɦɟɬ ɞɨɦ ɢɥɢ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɀȾȼ, ɢɥɢ ɠɚɤɬ. ɤɜ. ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 8-908-0479038. ] ɫɟɦɶɹ ɫɧɢɦɟɬ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ȽɊɗɋ. Ɍɟɥ. 8908-054-8077. ] ɫɧɢɦɭ 1-2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɭɯɨɠɟɧɭɸ ɜ 16 ɤ, 5 ɦɤɪ, ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ. Ⱦɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 8-951-4703351, ɫ 18. ] ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɫɧɢɦɟɬ ɤɨɦɧɚɬɭ. Ɍɟɥ. 8-919302-2719. ] ɫɟɦɶɹ ɫɧɢɦɟɬ ɞɨɦ ɪ-ɧ ɀȾȼ. Ɍɟɥ. 8-902613-6516. ] ɫɟɦɶɹ 3 ɱɟɥ. ɫɧɢɦɟɬ ɞɨɦ ɧɚ ɇ. ɇɚɪɟɡɤɟ ɧɚ ɞɥɢɬ. ɫɪɨɤ, ɨɩɥɚɬɚ ɡɚ ɦɟɫɹɰ. Ɍɟɥ. 8951-451-7133. ] ɫɧɢɦɭ ɞɨɦ ɜ Ɍɪɨɢɰɤɟ ɧɚ ɞɥ. ɫɪɨɤ ɫ ɩɨɫɥ. ɜɵɤɭɩɨɦ. Ɍɟɥ. 8-950-7377-113. ] ɫɧɢɦɭ ɤɜɚɪɬɢɪɭ 2-5 ɦɤɪ, 16 ɤɜ ɧɚ ɞɥɢɬ. ɫɪɨɤ. Ɍɟɥ. 7-71-84, 8-950-742-4394. ] ɫɟɦɶɹ ɫɧɢɦɟɬ ɢɥɢ ɤɭɩɢɬ ɛɥɨɤ ɧɚ ȽɊɗɋɟ, ɫɪɨɱɧɨ. Ɍɟɥ. 8-951-468-3594. ] ɫɧɢɦɭ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ȽɊɗɋ ɧɚ ɞɥ. ɫɪɨɤ ɦɨɠɧɨ ɦɟɛɥɢɪ. Ɍɟɥ. 3-18-15, ɪ, 3-39-15, ɞ. ɩɨɫɥɟ 17. ] ɫɧɢɦɭ ɞɨɦ ɧɚ ɞɥ. ɫɪɨɤ ɫ ɩɨɫɥ. ɜɵɤɭɩɨɦ, ɨɮɨɪɦɥɸ ɨɩɟɤɭ ɧɚ ɠɟɧɳɢɧɭ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɢɦɟɸɳɭɸ ɫɜɨɟ ɠɢɥɶɟ. Ɉɞɢɧɨɤɭɸ. Ɍɟɥ. 8950-737-7113. ] ɫɟɦɶɹ ɫɧɢɦɟɬ ɞɨɦ ɧɚ ɞɥ. ɫɪɨɤ. Ɍɟɥ. 8950-741-6526. ] ɦɨɥɨɞɚɹ ɫɟɦɶɹ ɫɧɢɦɟɬ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. Ɍɟɥ. 8-904-802-8054.

ðàáîòà ] ɯɥɟɛɨɤɨɦɛɢɧɚɬ ȽɊɗɋ ɩɪɢɦɟɬ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤɚɬ. ȼ. ɢ ɋ, ɮɨɪɦɨɜɳɢɰ ɬɟɫɬɚ, ɬɟɯɧɢɱɤɭ. Ɍɟɥ. 3-49-25. ] ɮɢɪɦɚ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɩɪɢɦɟɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɤɚɫɫɢɪɚ, ɚɜɬɨɦɟɯɚɧɢɤɚ, ɞɟɜɭɲɟɤ ɞɥɹ ɦɨɣɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. Ɉɛɪ. ɭɥ. ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ, 29 ɚ «Ⱥɫɩɟɤɬ».

] ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ, ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɄȺɆȺɁ ɫɷɤɨɧɨɩɪɢ] ɩɪɢɦɟɦ ɦɢɫɬɚ, Ɍɟɥ. 8-904ɰɟɩɨɦ.ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ. Ɍɟɥ. 8-950-741-0274, 7-218171-760. 55. ] ɫɬɚɧɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɦ ɗɞɟɥɶɫɬɚɪ ɢ ɩɨȽȺɁɟɥɶ ɬɟɧɬ 1,5 ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɥɭɱɢ ɜ ɩɨɞɚɪɨɤ ɤɪɟɞɢɬɧɭɸ ɤɚɪɬɭ ɛɚɧɤɚ «Ɍɢɧɶɤɨɮɮ. ɫɢɫɬɟɦɵ.» Ɍɟɥ. 8ɬ. ɪ. Ƚɨɪɨɞ,Ʉɪɟɞɢɬɧɵɟ ɦɟɠɝɨɪɨɞ. Ɍɟɥ. 2-27-31, 922-632-5886. 8-908-573-8589, 8-908-581-4796. ] ɗɞɟɥɶɫɬɚɪ. Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ. ȾɨȽȺɁɟɥɶ. Ɍɟɥ. 8] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɪɚɛɨɬɨɤ. ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɦ 922-705-6614. ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. Ɍɟɥ. 8-951-470-3157. ] ɗɞɟɥɶɫɬɚɪ ɞɨ ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ ɤ ɫɨɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ 5 ɬ. Ȼɨɪɬ. ] ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɫɟɬɟɜɢɤɨɜ. ȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɌɟɥ. 8-950-736-3868. ɧɵɣ ɞɨɯɨɞ. Ɉɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶ ɜɢɞɨɜ ɡɚɪɚɛɨɬɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ] Ɍɟɥ. ɤɚ. 8-902-864-0805. ɢɧɨɦɚɪɤɢ 5 ɬ,

ÒÀÌÀÄÀ, ÂÈÄÅÎÑÚÅÌÊÀ

] ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ. Ɍɟɥ. 8-904-308-7201. ] ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɢ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɨɤɨɧ, ɨɬɞɟɥɨɱɧɢɤɢ ɨɬɤɨɫɨɜ. Ɉɩɥɚɬɚ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ. Ɍɟɥ. 2-54-45. ] Ɉȼɋ ɇɚɞɟɠɞɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ: ɫɬɚɠ, ɩɟɧɫɢɹ, ɫɬɪɚɯɨɜɤɚ. Ɍɟɥ. 8-950-742-4288, 204-39, ɫ 17 ɱ, Ⱦɟɧɢɫ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ. ] ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ Ⱦɷɤɚɪɨɥɚɣɧ ɧɚɛɢɪɚɟɬ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ 35 %+ɩɪɟɦɢɹ, ɫɨɰ. ɩɚɤɟɬ. Ɍɟɥ. 8-950-742-4288, 2-04-39, ɫ 17. ] ɧɭɠɧɚ ɧɹɧɹ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ 5 ɥɟɬ (ɦɟɞ. ɫɟɫɬɪɚ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ). Ɍɟɥ. 2-44-32. ] Ɉɪɢɮɥɟɣɦ. ɂɳɭ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚ. Ɍɟɥ. 3-11-25, 8-951-484-5445. ] ɛɢɡɧɟɫ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɬɹɫɹɱɟɥɟɬɢɹ. ȿɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨɟ ɛɨɧɭɫɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ. Ɍɟɥ. 8908-054-7381. ]ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɩɟɪɟɬɹɠɤɚ ɦɹɝɤɨɣ ]ɦɟɛɟɥɢ. ɢɳɭ ɧɹɧɸɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚɮɨɪɦɵ, ɠɟɧɳɢɧɨɣɤɚɧɚ ȽɊɗɋɟ. Ɍɟɥ. ɝɚɪɚɧɬɢɹ. 3-11-98. ɱɟɫɬɜɨ, Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ, ɝɚɈɛɪ. ɭɥ. ɰɟɧɬɪ. ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ, 22 ]ɪɚɧɬɢɹ. ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ Ɍɪɟɛɭɸɬɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɤɚɪɶɟɪɚ, ɩɟɧɫɢɹ, ɬɪɭɞɨɭɫɬ«Ⱥ» Ɍɟɥ. 2-16-95. ɪɨɣɫɬɜɨ, ɨɬɞɟɥ 6/4. Ɍɟɥ. 8-9222-346-364. ] ɪɟɦɨɧɬ, ɨɬɞɟɥɤɚ. Ɍɟɥ. 8-950-730] ɧɭɠɧɵ ɞɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɥɹ ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ ɪɚ8229.ɜ ɨɮɢɫɟ. Ɉɛɪ. ɭɥ. ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ, 53, ɨɬɛɨɬɵ ɞɟɥ 41/1. Ɍɟɥ. 8-951-482-1217. ɞɨɦɨɜ, ɤɜɚɪɬɢɪ, ] ɟɜɪɨɪɟɦɨɧɬ ] ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ ɚɜɬɨɡɚɩɨɮɢɫɨɜ. Ɍɟɥ. 8-951-776-5346. ɱɚɫɬɟɣ. Ɍɟɥ. 8-904-808-9618. ] ɪɟɦɨɧɬ ɠɢɥɶɹ, ɬɟɥɟ-ɜɢɞɟɨ-ɚɭ] ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɦɭɠɱɢɧɨɣ ɧɭɠɧɚ ɠɟɧɳɢɧɚ ɞɢɨ. Ɉɛɪ. Ƚɚɫɬɟɥɥɨ, 118. Ɍɟɥ. ɞɨ 60 ɥɟɬ. ( ɫ ɭɥ. ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟɦ) ɋɪɨɱɧɨ. Ɍɟɥ. 8-951-484-6524. 7-48-61. ] ɪɚɛɨɬɭ ɨɯɪɚɧɧɢɤɚ, ɝɪɭɡɪɟɦɨɧɬ ɨɬɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɞɨ ɫɥɨɠɧɨ] ɢɳɭ ɱɢɤɚ, ɤɚɬ. ȼ, ɋ, ɢɦɟɟɬɫɹ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ. Ɍɟɥ. 7ɝɨ, ɞɟɲɟɜɨ. Ɍɟɥ. 8-951-487-0795. 92-14, 8-951-480-9207. ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɩɟɪɟɬɹɠɤɚ ɦɹɝɤɨɣ ɦɟ] ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ] ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɛɟɥɢ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɮɨɪɦɵ. ɞɥɹ Ƚɚɪɚɧɪɚɛɨɬɵ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɩɹɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜɬɢɹ. ɨɮɢɫɟ. ɉɪɢɟɦ ɫ 10Ʉɚɱɟɫɬɜɨ. ɞɨ 13 ɱ, ɨɬɞɟɥɌɟɥ. 6. Ɉɛɪ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ. 2ɭɥ. ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ, 53. 14-53, 8-908-041-3245. ] ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫ ɦɹɝɤɨɣ ɥɢɱɧɵɦ ɦɟɚ/ɦ ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɩɟɪɟɬɹɠɤɚ ] ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɟɥ. 8-908-093-2121, 2-18-00, ɛɟɥɢ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɮɨɪɦɵ. Ƚɚɪɚɧ7-19-00. ɬɢɹ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ. Ɍɟɥ. 2] ɧɭɠɧɨ 5 ɱɟɥ. ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɮɢɫɟ. Ɉɛɪ. 16-65, 8-951452-7206. ɭɥ. ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ, 53, ɨɬɞɟɥ 41/1 ɫ 10 ɞɨ 13 ɱ, ɥɢɫɬɨɜɤɭ ɫ ɫɨɛɨɣ. ] ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɨɬɞɟɥɤɚ ɤɜɚɪɬɢɪ ] ɢɳɭ ɪɚɛɨɬɭ ɧɹɧɟɣ. Ɍɟɥ. Ƚɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ, 7-10-82, ɜɟɱ. ɥɸɛɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. ] ɞɧɹ ɜ ɧɟɞɟɥɸ. Ɍɟɥ. ɢɳɭ ɢ ɫɢɞɟɥɤɭ ɧɚ ɞɜɚ ɨɛɨɢ ɬ. ɞ. Ɍɟɥ. 8-906-898-0143. 8-908-091-0195. ] ȽɄɅ, ɩɥɚɫɬɢɤ, ɤɚɮɟɥɶ, ɨɬɤɨɫɵ, ] ɤɪɭɩɧɚɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɠɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɞɜɟɪɢ, ɥɚɦɢɧɚɬ, ɝɥɚɲɚɟɬ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɦɨɥɨɞɵɯ ɤɨɦɚɪɤɢ, ɫɚɣɞɢɧɝ. Ɍɟɥ.ɜ2-50-77. ɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɜɨɡɪ. ɨɬ 18 ɞɨ 30 ɥɟɬ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɮɢɫɟ. Ɍɟɥ. 8-963-463ɩɥɚ] ɟɜɪɨɪɟɦɨɧɬ, ɩɨɬɨɥɤɢ ȽɄɅ, 1105. ɫɬɢɤ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 8-951-479] ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɥɢɱ8203. ɧɵɟ ɥɸɞɢ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɮɢɫɟ, ɤɨɧɬɪɚɤɬ, ɝɢɛɤɢɣ ɝɪɚɮɢɤ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ. Ɍɟɥ. 8-951-4813134, ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ɉɟɬɪɨɜɧɚ.

49. ] ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɝ. ɋɚɦɚɪɚ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɞɟɜɭɲɤɢ ɨɬ 18 ɥɟɬ, ɡ/ɩ ] ɬɚɦɚɞɚ. Ɍɟɥ. 8-951-4635-515.

] ɩɟɪɟɜɨɞ ɫ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɢ ɫ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ), ] ɩɨɡɧɚɤɨɦɥɸɫɶ ɫ ɠɟɧɳɢɧɨɣ ɞɥɹɫɫɟɪɶɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɪ. ɜɨɡɟɡɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ31 ɝɨɞ, 184 ɫɦ, ɂɄ-18, ɦɨɠɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɤɨɣ ɨɬɪɹɞ 14 ɝ. Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤ, ȿɜɞɨɤɢɦɨɜ ɩɨ ɚɧɝ. ɬɟɦɚɬɢɤɟ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɉɛɪ. ɋɟɪɝɟɣ. ɩ. Ⱥɦɭɪ, ɨɫɬ. Ⱥɦɭɪɫɤɚɹ ɩɨɱɬɚ, ɭɥ. ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ, 7. Ɍɟɥ. 2-67-68.

ɮɭɪɝɨɧɵ 33 ɢ 24 ɤɭɛ. Ɍɟɥ. 8-9222] ɧɭɠɧɵ ɪɚɛɨɱɢɟ ɩɨ ɪɚɡɛɨɪɭ ɡɞɚɧɢɣ, 39-1933, 8-9222-391-911. ɤɚɦɟɧɳɢɤɢ, ɲɬɭɤɚɬɭɪɵ, ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ

ɡɞɚɧɢɹ. Ɍɟɥ. 8-902-6100-154. ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ȽȺɁɟɥɶ ɛɭɞɤɚ ] ] ɧɹɧɹ. ɍɯɨɞ ɡɚ ɪɟɛɟɧɤɨɦ. Ɍɟɥ. 7-68-04, 82 ɬɨɧɧɵ. Ɍɟɥ. 8-908-072-5143. 908-043-2234. ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ Ƚɚɡɟɥɶ ɬɟɧɬ ɤɭ] ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ, ɚɜɬɨɷɥɟɤɬɪɢɤ, ɜɨɡɨɜ 4 ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɚ. ɦ. ɧɨɜɚɹ, Ɍɟɥ. Ƚɨɪɨɞ-ɦɟɠɝɨɪɨɞ, ɞɢɬɟɥɶ 2-22-18. ɞɨɦ, ɜɟɳɢ. Ɍɟɥ.8-351-632-0016, 8] ɰɟɧɬɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛ912-896-7864, ɳɟɧɢɹ ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ8-951-447-3414. ɧɚɛɨɪ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɬ 18 ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɟ ɞɨ 2 ɬ,ɢ ɜɵɫɲɟɟ. ɦɟɠɝɨ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɜɧɟ ɤɨɧɤɭɪɫɚ: ɩɟɞɚɝɨɝɢ, ɜɪɚɱɢ, ɜɨɟɧɧɵɟ, ɪɨɞ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ ȽȺɁɟɥɶ ɬɟɧɬ. Ɍɟɥ. ɤɚɞɪɨɜɢɤɢ, ɮɢɧɚɧɫɢɫɬɵ. Ɂɚɩɢɫɶ ɧɚ ɩɪɢɟɦ 8-904-802-7032. ɩɨ ɬɟɥ. 8-919-310-7182, 8-351-632-2511. Ɉɛɪ. ɭɥ. ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ, 53 ɫ 10 ɞɨ 13, ɨɬɞɟɥ 2. ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ȽȺɁɟɥɶ ɬɟɧɬ 1,5 ] ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɜɨɞɢɬɟɥɢ ɫ ɥɢɱɧɵɦ ɚɜɬɨ ɬ. Ɍɟɥ. 7-19-77, 8-908-824-9377. ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɚɤɫɢ. Ɍɟɥ. 2-65-77. ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɨɪɨɞ, ] ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ] ɨɯɪɚɧɧɢɤɢȽȺɁɟɥɶ ɜ ɢɝɪɨɜɨɣ ɡɚɥ. ɦɟɠɝɨɪɨɞ. Ɍɟɥ. 8-908-075-4879. Ɍɟɥ. 8-951-441-8360. ] ɫɪɨɱɧɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɞɚɜɟɰ. Ɍɟɥ. 2-58] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɢɧɨɦɚɪɤɢ ɮɭɪ96, 7-46-75, 8-908-576-8760. ɝɨɧɵ 5 ɬ, 4 ɬ, 3 ɬ (23, 16 ɤɭɛ) 6 ɦɟɫɬ, ] ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɞɚɜɟɰɌɟɥ. ɜ ɤɧɢɠɧɵɣ ɨɬɞɟɥ. ɬɟɪɦɨɫ. Ƚɪɭɡɱɢɤɢ. 8-922-6323Ɍɟɥ. 2-79-30, ɜ ɛɭɞɧɢ. 638, 8-922-698-8979. ] ɤɪɭɩɧɚɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɨɛɴ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɁɂɅ ɜɚɤɚɧɬɧɨɣ Ȼɵɱɨɤ ɹɜɥɹɟɬ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɡɚɦɟɳɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ. Ɂ/ɩ ɬɟɧɬ. Ɍɟɥ.ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 8-919-357-6165. ɨɬ 20 ɬ. ɪ.+ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɧɚ ɫɜɹɡɶ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ. ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ȽȺɁɟɥɶ ɬɟɧɬ. Ɍɟɥ. Ɍɟɥ.2-65-11. 8-908-578-3742. ] ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɤɥɚɞɨɜɳɢɤ, ɝɪɭɡɱɢɤ ɧɚ ɨɩɬɨ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ȽȺɁɟɥɶ 1,5 ɬ. ɜɭɸ ɛɚɡɭ. Ɍɟɥ. 2-65-11. Ɍɟɥ. 8-902-890-0829, 8-902-609] ɜ ɤɚɮɟ ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɑȿɅȽɍ ɬɪɟ3205. ɩɨɜɚɪ, ɩɨɜɚɪ-ɤɨɧɞɢɬɟɪ. Ɉɛɪ. ɭɥ. Ɋɚɛɭɟɬɫɹ ɡɢɧɚ, 9. Ɍɟɥ. 8-951-479-9539,ɝɨɪɨɞ-ɦɟɠɝɨ8-950-7377-372. ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ] ɠɟɫɩɪɢɦɟɦ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɚɜɬɨɫɥɟɫɚɪɹ, 4 ɦ, ɧɟɞɨɪɨɝɨ. ɪɨɞ, ȽȺɁɟɥɶ-ɤɭɡɨɜ. ɬɹɧɳɢɤɚ, ɡ/ɩ ɜɵɫɨɤɚɹ. Ɍɟɥ. 8-904-970-8635, Ɍɟɥ. 8-904-974-9828. 8-904-808-0359.

] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ȽȺɁɟɥɶ ɬɟɧɬ ɭɞɥɢɧɟɧɧɚɹ. Ɍɟɥ. 8-902-866-5959, 8-919-126-0853. ] ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ȽȺɁɟɥɶ ɝɨɪɨɞ, ɦɟɠɝɨɪɨɞ. Ɍɟɥ. 8-908-070-9970. ] ɜ ɤɚɮɟ Ɋɟɬɪɨ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɨɮɢɰɢɚɧɬɤɢ. Ɍɟɥ. 8-951-479-9539, 8-950-7377-372. ] ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɚ. Ɍɟɥ. 8-950-743] ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɡɚɤɪɨɣɳɢɤ, ɩɨɪɬɧɵɟ, ɩɚɪɢɤ8463. Ɍɟɥ. 8-950-730-6952. ɦɚɯɟɪ. ] «ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ ɠɢɥɢɳɧɚɹ8-922-630ɤɨɦɩɚɧɢɹ ] ɈɈɈ ɬɚɦɚɞɚ. Ɍɟɥ. 7-30-21, «ɉɥɸɫ» 9968. ɩɪɢɦɟɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɲɬɭɤɚɬɭɪɨɜ-ɦɚɥɹɪɨɜ, ɩɥɨɬɧɢɤɨɜ, ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɫɞɟɥɶɧɚɹ. Ɍɟɥ. 2-22-85, 94-4-17.ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ. Ɉɛɪ. ɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 3 «Ȼ». ] ɬɚɦɚɞɚ, Ɍɟɥ. 7-61-

ɨɬ 500 ɪɭɛ. ɜ ɱɚɫ, ɠɢɥɶɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ] ɫɹ.ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɚ. Ɍɟɥ. 8-960-831-7775Ɍɟɥ. 8-904-3073957. ] ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɫɜɚɪɳɢɤɢ, ɩɥɢɬɨɱɧɢɤɢ, ɤɚɦɟɧɳɢɤɢ, ɲɬɭɤɚɬɭɪɵ, ɩɨɞɫɨɛɧ. ɪɚɛɨɱɢɟ. ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɚ. Ɍɟɥ. 8-950-7335] Ɍɟɥ. 7-15-77. 290, 7-06-68. ] ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɥɟɩɳɢɰɵ ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ, ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɞɨɫɬɨɣɧɚɹ, ɩɢɬɚɧɢɟ. Ɍɟɥ. 7-17-51. ɧɚ ] ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɚ, ɩɟɪɟɡɚɩɢɫɶ DVD. Ɍɟɥ. 7-64-58, 8-908-042-0261. ] ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɪɚɡɧɨɪɚɛɨɱɢɟ. Ɉɛɪ. ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 88, ɫ 8 ɞɨ 9 ɭɬɪɚ. ] ɬɚɦɚɞɚ, ɦɭɡɵɤɚ. Ɍɟɥ. 7-35-77. ] ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɪɚɛɨɱɢɟ ɜ ɦɟɛɟɥɶɧɵɣ ɰɟɯ. ] ɜɢɞɟɨɮɨɬɨɫɴɟɦɤɚ. Ɉɛɪ. ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 88, ɫ 8 ɞɨɌɟɥ. 9 ɭɬɪɚ.8-908046-2290. ] ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɣɤɭ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɦɨɣɳɢɰɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. Ɍɟɥ. 8-908-066-9539. ] ɈɈɈ ɍȺɁ-ȺɌɈ ɫɪɨɱɧɨ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɚɜɬɨɫɥɟɫɚɪɢ, ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɫɞɟɥɶɧɚɹ, 50 % ɨɬ ɫɭɦɦɵ ɡɚɤɚɡɨɜ, ɩɨɥɧɵɣ ɫɨɰ. ɩɚɤɟɬ (ɨɬɩɭɫɤ, ɛɨɥɶɧɢɱɧɵɟ, ɩɟɧɫ. ɫɬɚɠ). Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɟ. Ɉɛɪ. ɪ-ɧ Ⱥɜɬɨɪɵɧɤɚ. Ɍɟɥ. 7-5866, ɫ. 8-909-079-4902.

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

Çíàêîìñòâà

ðàçíîå

] ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɵɫɲɟɣɞɚɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɞɟɧɶɝɢ ɩɨɞɢ%.ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ. Ɍɟɥ. 8-963-081] Ɉɛɪ. ɩ. Ƚɨɧɱɚɪɤɚ, ɭɥ. ɋ. Ʌɚɡɨ, 30. 4000. ] %. Ɍɟɥ. 7-18-41. ɧɨɜɵɣɩɨɞɧɚɛɨɪ ɜ ɝɪɭɩɩɵ ɚɧɝ] ɞɟɧɶɝɢ ɥɢɣɫɤɨɝɨ, ɝɢɬɚɪɵ. ] ɞɚɦ ɞɟɧɶɝɢ ɩɨɞ %.Ɍɟɥ. Ɍɟɥ.8-904-8008-922-6955454. 1249. ] ɞɟɧɶɝɢ ɩɨɞ 10 %. Ɍɟɥ. 8-908-576-1979. ] ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ, ɮɢɡɢ] ɩɨɞ %. Ɍɟɥ. 8-950-735ɤɚ.ɞɚɦ Ɍɟɥ.ɞɟɧɶɝɢ 2-47-21. 7755, 7-15-12. ] ɰɟɧɬɪ ɨɦɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɠɟɧɳɢɧ ɨɬ 30 ɥɟɬ. Ɍɟɥ. 7ɪɟɦɨɧɬ ɲɚɩɨɤ, ɲɭɛ. ] ɩɨɲɢɜ, 65-22, 8-951-4641-933. Ɍɟɥ. 8-950-724-0314. ] ɨɬɞɚɦ ɤɨɬɹɬ. Ɍɟɥ. 7-13-73, 41-7-22.

ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÓÃÈ

] ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɢɧɠɟɤɬɨɪɧɵɯ ɢ ɤɚɪɛɸɪɚɬɨɪɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ȼȺɁ, ȽȺɁ, ɂɀ. Ɍɟɥ. 8908-577-3697. ] ɭɫɥɭɝɢ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚ. Ɍɟɥ. 8-902863-3042. ]ɧɚɬɹɠɧɵɟ ɩɨɬɨɥɤɢ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ, ɝɚɪɚɧɬɢɹ, ɫɪɨɤɢ. Ɍɟɥ. 2-59-05, 8950-7300-958, 8-908-061-6131. ] ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯ ɚɧɬɟɧ «ɌɪɢɤɨɥɨɪɌȼ» (31 ɤɚɧɚɥ, ɫɚɦɵɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɤɚɧɚɥɵ, 10 ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɣ). Ɍɟɥ.: 8-951-2455-556, 8904-803-3002.

ÐÅÌÎÍÒÛ ]ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. Ɍɟɥ. 8-908-584-5458. ] ɟɜɪɨɨɬɞɟɥɤɚ: ɩɥɚɫɬɢɤ, Ɍɟɥ. 8-951-776-5346.

ȽɄɅ.

] ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɫɨɬɨɜɵɯ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ GSM ɥɸɛɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɝɚɪɚɧɬɢɹ, ɩɟɪɟɩɪɨɲɢɜɤɚ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɚɦɹɬɢ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ. Ɍɟɥ. 8-902-604-3990. Ɉɛɪ. Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɤɚɹ ɮɚɛɪɢɤɚ, ɜɯɨɞ ɫ ɭɥ. Ɋɚɡɢɧɚ.

] ɢɡɝɨɬɨɜɥɸ ɤɨɪɩɭɫɧɭɸ ɦɟɛɟɥɶ ɧɚ ɡɚɤɚɡ (ɫɬɟɧɤɢ, ɤɭɯɧɢ, ɞɟɬɫɤɢɟ, ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɧ. ɞɪ.) Ⱦɟɲɟɜɨ. Ɍɟɥ. 8-951-448-8763. ] ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɜɟɪɟɣ. Ɍɟɥ. 8-908-067-1115. ] ɩɪɨɦɵɜɤɚ ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɟɣ. Ɍɪɟɛɭɸɬɫɹ: ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪ, ɦɚɫɬɟɪ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɪɚɞɢɨ-ɬɟɥɟ-ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ. Ɉɛɪ. ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 61.

] ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɞɭɛɥɢɤɚɬɨɜ ɤɥɸɱɟɣ. Ɉɛɪ. ɦɚɝ. «ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ» (ɨɫɬ. «ɉɟɞɭɱɢɥɢɳɟ», ɫ 9 ɞɨ 20, ɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 45 (ɌɄ «ɗɝɢɞɚ») ɫ 9 ɞɨ 17. ] ɪɟɦɨɧɬ ɲɜɟɣɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɜɟɪɥɨɤɨɜ. Ɍɟɥ. 7-35-88. ] ɦɨɧɬɚɠ ɞɜɟɪɟɣ, ɩɨɬɨɥɤɨɜ, ɩɚɧɟɥɟɣ. Ɍɟɥ. 8-963-082-9831. ] ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɩɟɪɟɬɹɠɤɚ ɦɹɝɤɨɣ ɦɟɛɟɥɢ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɮɨɪɦɵ ɧɚ ɡɚɤɚɡ ɧɨɜɨɣ ɦɟɛɟɥɢ. Ƚɪɷɫ. Ⱦɨɦ ɛɵɬɚ. Ɍɟɥ. ɪ. 3-49-44. ɞ. 2-16-95.

] ɫɪɨɱɧɨ ɫɞɚɦ ɝɚɪɚɠ ɩɨɞ ɦɚɫɬɟɪɫɤɭɸ ɜ ȽɋɄ Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 2-30-14, 8-909-0895101.

]ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɩɟɪɟɬɹɠɤɚ ɦɹɝɤɨɣ ɦɟɛɟɥɢ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɮɨɪɦɵ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ, ɝɚɪɚɧɬɢɹ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ. Ɍɟɥ. 2-75-82.

] ɫɞɚɦ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɤɢɨɫɤ. Ɍɟɥ. 8-950-730-7808.

] ɪɟɦɨɧɬ ɤɜɚɪɬɢɪ: ɩɨɛɟɥɤɚ, ɩɨɤɪɚɫɤɚ, ɨɛɨɢ, ɤɚɮɟɥɶ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 338-02.

] ɫɞɚɦ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɫɤɥɚɞ-ɦɨɞɭɥɶ 600 ɤɜ. ɦ. ɜ ɪ-ɧɟ ɌɌɗɋ. Ɍɟɥ. 8-902609-9426.

] ɫɞɚɦ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɨɫɭɬɨɱɧɨ. Ɍɟɥ. 8-951-489-6354.

ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ ȺɊɌȿɆɖȿȼɍ ɇɗɅɅɍ ɆɂɏȺɃɅɈȼɇɍ ɫ ɸɛɢɥɟɟɦ! Ƚɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɪɨɤ ɩɹɬɶ Ȼɚɛɚ - ɹɝɨɞɤɚ ɨɩɹɬɶ. Ɍɵ ɠ ɭ ɧɚɫ ɟɳɟ ɰɜɟɬɨɤ, ɋɚɦɵɣ ɰɜɟɬ ɢ ɫɚɦɵɣ ɫɨɤ! ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ ɜɫɟɣ ɞɭɲɨɣ! Ȼɭɞɶ ɠɟ ɜɟɱɧɨ ɦɨɥɨɞɨɣ! Ȼɭɞɶ ɠɟ ɫɱɚɫɬɥɢɜɚ ɜɨɜɟɤ, ɇɚɲ ɥɸɛɢɦɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ! ɋɵɧ ɢ ɫɧɨɯɚ.

] ɭɬɟɪɹɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɢɦɹ Ʌɭɤɶɹɧɨɜɚ Ⱦɦɢɬɪɢɹ ɂɜɚɧɨɜɢɱɚ ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢɥɢ ɜɟɪɧɭɬɶ ɡɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ. Ɍɟɥ. 2-44-69

] ɩɪɨɩɚɥɚ ɫɨɛɚɤɚ ɤɚɪɥɢɤɨɜɵɣ ɩɢɧɱɟɪ ɦɚɥɶɱɢɤ ɤɨɪɢɱɧ. ɰɜ. Ɂɧɚɸɳɢɯ ɨ ɟɝɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ, ɩɪɨɫɶɛɚ ɩɨɡɜɨɧɢɬɶ ɡɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞ. ɩɨ ɬɟɥ. 7-71-42.

] ɨɬɞɚɦ ɤɨɬɢɤɨɜ 1,5 ɦɟɫ, ɱɟɪɧɵɣ ɢ ɬɢɝɪɨɜɵɣ. Ɍɟɥ. 8-902-866-5069, 7-48-13.

] ɞɟɜɨɱɤɚ ɤɚɪɥɢɤɨɜɨɝɨ ɩɢɧɱɟɪɚ ɢɳɟɬ ɠɟɧɢɯɚ, ɨɩɥɚɬɚ ɞɨɝ. Ɍɟɥ. 8-963-079-7551, Ʉɚɬɹ.

] ɭɬɟɪɹɧɨ ɜɨɞ. ɭɞɨɫɬɨɜ. Ƚɭɪɤɢɧ ɋ. Ⱥ. Ɍɟɥ. 8-963-082-5130. ] ɨɬɞɚɦ ɦɨɥɨɞɭɸ ɱɢɫɬɨɩɥɨɬɧɭɸ ɤɨɲɟɱɤɭ ɯɨɪɨɲɢɦ ɥɸɞɹɦ. Ɍɟɥ. 8-951-4752-715. ] ɨɬɞɚɦ ɤɨɬɹɬ ɜ ɞɨɛɪɵɟ ɪɭɤɢ, ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 21-19.

] 14 ɢɸɥɹ ɭɬɟɪɹɧ ɱɟɪɧɵɣ ɦɭɠɫɤɨɣ ɛɭɦɚɠɧɢɤ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɢɦɹ Ʉɭɱɟɜɫɤɨɝɨ Ⱥ. Ⱥ. ɉɪɨɫɶɛɚ ɜɟɪɧɭɬɶ ɡɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ. Ɍɟɥ. 7-18-23, 8-9222-841-318, 8-904-930-5258.


ǾDzǺǿȌǮǽȌ 2007 ǰ. 6 ǾDzǺǿȌǮǽȌ ] ɫɞɚɟɬɫɹ ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɩɨɱɚɫɨɜɨ, ɩɨɫɭɬɨɱɧɨ. Ɍɟɥ. 8-909-749-3692. ] ɫɞɚɸɬɫɹ 1-2-3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɩɨɱɚɫɨɜɨ, ɩɨɫɭɬɨɱɧɨ. Ɍɟɥ. 8-951-4841993. ] ɫɞɚɟɬɫɹ ɤɜɚɪɬɢɪɚ - ɱɚɫɵ, ɧɨɱɶ, ɫɭɬɤɢ. Ɍɟɥ. 8-908-044-7348. ]ɫɞɚɦ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɞ ɦɚɝɚɡɢɧ ɢɥɢ ɨɮɢɫ ɩɨ ɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 5 (ɨɤɨɥɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɋɭɫɥɚɧ») ɩɥɨɳɚɞɶɸ 58 ɤɜ. ɦ. 380 ȼ. Ɍɟɥ. 8-908-5766-880, 7-62-53. ] ɫɞɚɦ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɀȾȼ. Ɍɟɥ. 270-11. ] ɫɞɚɦ ɩɨɥɭɬɨɪɤɭ ɜ ɪ-ɧɟ ɀɌɄ. Ɍɟɥ. ɞ. 62-6-34, 8-908-068-4876. ] ɫɞɚɦ ɤɨɦɧɚɬɭ ɩɨɠɢɥɨɣ ɠɟɧɳɢɧɟ. Ɍɟɥ. 8-908-040-6458. ] ɫɞɚɦ ɠɢɥɶɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ. Ɍɟɥ. 757-95, 7-38-61, ɩɨɫɥɟ 18. ] ɫɞɚɦ ɝɚɪɚɠ ɋɬɚɧɤɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶ. Ɍɟɥ. 8-906-8911-133. ] ɫɞɚɦ ɝɚɪɚɠ ɜ ɚɪɟɧɞɭ 5,5ɯ11 ɩɨɞ ɚ/ɦɚɫɬɟɪɫɤɭɸ ɢɥɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 346-42. ] ɫɞɚɦ ɤɜɚɪɬɢɪɭ. Ɍɟɥ. 8-951-4431232.

Ǿǿǽ. 19 ] ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɦɚɫɬɟɪ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɭɜɢ. Ɍɟɥ: 8-908044-8436. ] ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɤɚɞɪɚɦ, ɥɟɤɬɨɪɚ. ɉɪɢɟɦ ɫ 10 ɞɨ 13, ɭɥ. ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ, 53, 1-ɷɬ., ɨɬɞɟɥ 6. ] ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ɜ ɰɟɧɬɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. Ɉɛɪ. ɭɥ. ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ, 53, ɨɬɞɟɥ 41-1. ] ɩɪɢɦɟɦ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɞɟɜɭɲɤɭ ɫɨ ɡɧɚɧɢɟɦ ɉɄ ɨɬ 20 ɞɨ 35 ɥɟɬ (ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ). Ɍɟɥ. 8-904-817-1760. ] ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɜɨɞɢɬɟɥɢ ɫ ɥɢɱɧɵɦ ɚɜɬɨ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɚɤɫɢ. Ɍɟɥ. 714-69, 8-951-467-9531. ] ɩɪɢɦɟɦ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫɬɨɥɹɪɚ, ɭɦɟɸɳɟɝɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɫɬɚɧɤɚɯ; ɨɯɪɚɧɧɢɤɨɜ 25-45 ɥɟɬ, ɞɜɨɪɧɢɤɨɜ. Ɍɟɥ. 2-45-88. ] ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɜ ɤɢɨɫɤ. Ɍɟɥ. 8-950-730-7808. ] ɢɳɭ ɧɹɧɸ ɪɟɛɟɧɤɭ. Ɉɩɥɚɬɚ 100 ɪ ɜ ɞɟɧɶ. Ɍɟɥ. 8-909-743-0608. ] ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɨɯɪɚɧɧɢɤɢ, ɪ-ɧ Ʉɢɪɡɚɜɨɞ. Ɍɟɥ. 8-908-053-5206. ] ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɜ ɤɢɨɫɤ ɨɤɨɥɨ ɊɈȼȾ, ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 730 ɞɨ 23-30. Ɍɟɥ. 8-908-058-7231.

ɏɈɅɄɂɇɍ ȼɟɪɭ ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ ɫ Ⱦɧɟɦ ɪɨɠɞɟɧɢɹ! ɀɟɥɚɟɦ ɫɱɚɫɬɶɹ ɰɟɥɵɣ ɜɨɪɨɯ, ɍɥɵɛɨɤ ɪɚɞɨɫɬɧɵɯ ɛɭɤɟɬ, Ⱦɪɭɡɟɣ ɧɚɞɺɠɧɵɯ ɢ ɜɟɫɺɥɵɯ, ɋɱɚɫɬɥɢɜɨɣ ɠɢɡɧɢ ɰɟɥɵɣ ɜɟɤ! Ɇɭɠ Ⱦɦɢɬɪɢɣ, ɪɨɞɧɵɟ ɢ ɞɪɭɡɶɹ

ɉȺɏɈɆɈȼɕɏ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɢ ɇɚɞɟɠɞɭ ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ ɫ ɸɛɢɥɟɟɦ ɫɜɚɞɶɛɵ! ɀɟɥɚɟɦ ɜ ɸɛɢɥɟɣɧɵɣ ɝɨɞ ɉɪɢɹɬɧɵɯ ɪɚɞɨɫɬɧɵɯ ɯɥɨɩɨɬ, ɑɬɨɛ ɡɚ ɲɚɦɩɚɧɫɤɢɦ ɜɵ ɫɢɞɟɥɢ, ɑɬɨɛ ɜɟɫɟɥɢɥɢɫɶ, ɩɟɫɧɢ ɩɟɥɢ, ɑɬɨɛ ɸɛɢɥɟɣɧɵɣ ɫɥɚɜɧɵɣ ɩɢɪ ɉɪɢɧɟɫ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɫɱɚɫɬɶɹ, ɦɢɪ. ɑɬɨ ɡɚɞɭɦɚɥɢ, ɩɭɫɬɶ ɢɫɩɨɥɧɢɬɫɹ. Ʌɢɲɶ ɯɨɪɨɲɟɟ ɩɭɫɬɶ ɡɚɩɨɦɧɢɬɫɹ. ɉɭɫɬɶ ɝɥɚɡɚ ɫɱɚɫɬɶɟɦ ɫɜɟɬɹɬɫɹ, ɂ ɥɸɞɢ ɞɨɛɪɵɟ ɩɭɫɬɶ ɜɚɦ ɜɫɬɪɟɬɹɬɫɹ! Ɋɨɞɧɵɟ ɢ ɞɪɭɡɶɹ

] ɤɨɦɩɚɧɢɹ «ɗɞɟɥɶɫɬɚɪ» ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ ɛɵɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɦ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ. Ɍɟɥ. 8-904-9702607. ] ɞɟɜɭɲɤɚɦ - ɪɚɛɨɬɚ ɢɥɢ ɩɨɞɪɚɛɨɬɤɚ ɜ ɝ. ɋɚɦɚɪɚ, ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɜɵɫɨɤɚɹ, ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ, ɠɢɥɶɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ. Ɍɟɥ. 8-960-8317775, 8(846) 342-0772.

] ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɚɡɧɨɪɚɛɨɱɢɟ. Ɍɟɥ. 8-908-057-5834. ] ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ (ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɟɧ), ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ. Ɍɟɥ. 7-6830, ɫ 8 ɞɨ 16, ɤɪɨɦɟ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɹ.

] ɩɪɢɦɟɦ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɩɟɤɚɪɟɣ, ɭɱɟɧɢɤɚ ɩɟɤɚɪɹ, ɡ/ɩ ɨɬ 5000 ɪ. Ɍɟɥ. 8-951-468-3587, 8-951-4526994.

] ɫɞɚɦ ɤɨɦɧɚɬɭ ɜ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ. 2-ɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜ ɰɟɧɬɪɟ. ɉɪɟɞɨɩɥɚɬɚ ɡɚ 6 ɦɟɫ. Ɍɟɥ. 8-908-060-3036. ] ɫɞɚɦ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɨɫɭɬɨɱɧɨ. Ɍɟɥ. 8-902-609-6881.

] ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ ɨɞɟɠɞɵ, ɜɨɡɪɚɫɬ 35-45 ɥɟɬ, ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɫ ɨɩɵɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɟɥ. 8-922-634-3400.

] ɢɳɭ 5244.

] ɫɧɢɦɭ ɞɨɪɨɝɨ ɠɢɥɶɟ ɞɥɹ ɫɨɥɢɞɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɫɟɦɟɣ ɜ/ɫɥɭɠɚɳɢɯ, ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ (ɜ ɝɨɪɨɞɟ, ɧɚ ȽɊɗɋɟ). Ɍɟɥ. 8-908-042-0292, 7-43-87. ] ɫɟɦɶɹ ɫɧɢɦɟɬ ɤɜɚɪɬɢɪɭ. Ɍɟɥ. 721-78. ] ɫɧɢɦɭ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜ 16 ɤɜɚɪɬɚɥɟ, ɨɩɥɚɬɚ ɩɨɦɟɫɹɱɧɨ. Ɍɟɥ. 8-950735-1255. ] ɫɧɢɦɟɦ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɧɚ ɞɥɢɬ. ɫɪɨɤ. Ɍɟɥ. 8-912-799-9492. ] ɫɧɢɦɭ 2-3-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɧɚ ɞɥɢɬ. ɫɪɨɤ. Ɍɟɥ. 8-908-052-8619. ] ɫɪɨɱɧɨ ɫɧɢɦɭ ɞɨɦɢɤ, ɤɭɯɧɹ+2ɤɨɦɧɚɬɵ, ɨɩɥɚɬɚ ɩɨɦɟɫɹɱɧɨ, ɧɟɞɨɪɨɝɨ, ɪ-ɧ ɀȾȼ, ɉɹɬɢɥɟɬɤɢ - ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ. Ɍɟɥ. 8-950-7225676. ] ɫɟɦɶɹ ɫɧɢɦɟɬ ɧɚ ɞɥɢɬ. ɫɪɨɤ 23-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɉɪɟɞɨɩɥɚɬɚ ɡɚ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ ɜɩɟɪɟɞ. Ɍɟɥ. 7-54-81, 8-9080444-809. ] ɦɨɥɨɞɚɹ ɫɟɦɶɹ ɫɧɢɦɟɬ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɧɚ ɞɥɢɬ. ɫɪɨɤ, ɠɟɥɚɬ. ɫ ɩɨɫɥ. ɜɵɤɭɩɨɦ. Ɍɟɥ. 8-950-7278335, 8-904-301-8545. ] ɫɧɢɦɭ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. Ɍɪɨɢɰɤ-ȽɊɗɋ. Ɍɟɥ. 8-908-040-7737. ] ɫɧɢɦɭ 2-4-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɜ ɩ. ȽɊɗɋ. Ɍɟɥ. 7-63-19, 8-902-890-2761. ] ɫɧɢɦɭ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ. ɢɥɢ ɤɨɦɧɚɬɭ. Ɍɟɥ. 8-909-743-0982. ] ɫɟɦɶɹ ɢɡ 2-ɯ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɧɢɦɟɬ 1ɤɨɦɧ. ɤɜ. Ɍɟɥ. 2-70-66, 8-951-4899316. ] ɫɧɢɦɭ ɞɨɦ ɧɚ ɞɥ. ɫɪɨɤ. Ɍɟɥ. 8951-776-8842.

] ɨɩɬɨɜɨɣ ɛɚɡɟ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪɵ, ɝɪɭɡɱɢɤɢ, ɤɚɫɫɢɪ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ. Ɉɛɪ. ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 82; ɬɟɥ. 2-01-00 ] ɢɳɭ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɥɢɱɧɵɦ ɚɜɬɨ ɈȾȺ ɂɀ 2724. Ɍɟɥ. 8-951-487-4530, ɭɥ. ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ, 20. ] ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɢɡɚɣɧɟɪ ɩɨ ɤɨɪɩɭɫɧɨɣ ɦɟɛɟɥɢ ɫɨ ɡɧɚɧɢɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɦɟɛɟɥɢ. Ɍɟɥ. 2-33-35, ɭɥ. Ɋɚɡɢɧɚ, 20 «ȽɪɚɧȾɢɡɚɣɧ». ] ɢɳɭ ɪɚɛɨɬɭ ɧɹɧɢ, ɫɢɞɟɥɤɢ, ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɛɨɥɶɧɵɦɢ, ɦɨɠɧɨ ɫ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟɦ. Ɍɟɥ. 8-908-080-7354.

] ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɬɨɪɨɠ (ɩɟɧɫɢɨɧɟɪ, ɠɢɬɟɥɶ ɩ ȽɊɗɋ).Ɍɟɥ. 8-951-2582579.

] ɜ ɫɜɚɞɟɛɧɵɣ ɫɚɥɨɧ «ɘɥɢɹ» ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɞɚɜɟɰ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɫɨ ɲɜɟɣɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ. Ɉɛɪ. ɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 92. Ɍɟɥ. 8-919116-9193. ] ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɧɚ ɚ/ɦ ȽȺɁɟɥɶ, ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɟɧ. Ɍɟɥ. 7-69-31, 8-950-737-7292. ] ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɛɪɢɝɚɞɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɞɨɦɚ ɢɡ ɩɟɧɨɛɥɨɤɚ. Ɍɟɥ. 8-951-489-1481. ] ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɨɦɨɳɧɢɰɚ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɨɣ ɠɟɧɳɢɧɨɣ ɧɚ 2 ɱɚɫɚ. Ɉɩɥɚɬɚ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ. Ɉɛɪ. 5 ɦɤɪ. Ɍɟɥ. 7-67-62, 768-33. ] ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɞɜɨɪɧɢɤɢ. Ɍɟɥ. 2-49-15. ] ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɥɟɫɚɪɶ-ɫɚɧɬɟɯɧɢɤ. Ɍɟɥ. 2-19-19, 246-80. ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪ-ɭɧɢ] ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɟɪɫɚɥ. Ɍɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɦɟɞɫɬɪɚɯɨɜɤɚ, ɜɵɩɥɚɬɵ ɜ ɉɎ. Ɍɟɥ. 8-950-730-6952.

8-950-739-

] ɬɪɢ ɩɨɪɹɞɨɱɧɵɟ, ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɵɟ ɠɟɧɳɢɧɵ, 25-33 ɝ., ɥɸɛɢɬɟɥɶɧɢɰɵ ɦɟɫɬɧɵɯ ɬɭɫɨɜɨɤ, ɜ ɦɟɪɭ ɩɶɸɳɢɟ ɢ ɤɭɪɹɳɢɟ ɩɨɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ ɫ ɬɪɟɦɹ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦɢ ɦɭɠɱɢɧɚɦɢ 25-45 ɥɟɬ. Ɍɟɥ. 8951-772-7944, ɫ 12 ɞɨ 16 ɱ

] ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɦɟɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɝɪɭɡɱɢɤɨɜ, ɪɚɡɧɨɪɚɛɨɱɢɯ, ɝɚɡɨɪɟɡɱɢɤɨɜ, ɤɚɦɟɧɳɢɤɨɜ, ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤɚɬ. ɋ, ȿ. Ɍɟɥ. 8-951-778-3197.

]ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ - ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɨɮɢɫɧɵɦ ɩɪɨɞɚɠɚɦ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: 22-45 ɥɟɬ, ɜ/ɨ, ɠɟɥɚɬɟɥɟɧ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɟɬɟɜɨɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɛɵɫɬɪɚɹ ɨɛɭɱɚɟɦɨɫɬɶ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ. Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɨɮɢɫɟ. Ʉɨɧɬ. ɬɟɥ. 3-47-78, ɫ 9 ɞɨ 11, ɜ ɛɭɞɧɢ.

Ɍɟɥ.

çíàêîìñòâà

] ɜ ɫɚɥɨɧ ɤɪɚɫɨɬɵ «Ʉɪɢɫɬɢ» ɫɪɨɱɧɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪ. Ɍɟɥ. 2-22-02. ] ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɨɬɞɟɥɨɱɧɢɤɢ. Ɍɟɥ. 8-951-776-5346.

] ɝɚɪɚɠ ɜ ȽɋɄ «ɋɬɚɧɤɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶ». ɬɟɥ. 8-908-062-7937

ɧɹɧɸ.

ðàçíîå ] ɞɟɧɶɝɢ ɩɨɞ 10 %. Ɍɟɥ. 8-908576-1979 ] ɞɟɧɶɝɢ ɩɨɞ 10 %. Ɍɟɥ. 8-963081-4000. ] ɞɚɦ ɞɟɧɶɝɢ ɩɨɞ %. Ɍɟɥ. 7-1841.

] ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ. Ɉɩɬ. Ⱥ/ɦ ɢ ɫɬɚɠ ɨɛɹɡɚɬɟɥɟɧ. Ɍɟɥ. 8-902-612-5448. ] ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɝɪɭɡɱɢɤɢ, ɩɨɞɛɨɪɳɢɤɢ, ɡ/ɩ ɨɬ 4500 ɪ. Ɍɟɥ. 2-35-01. 36 ] ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ: ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɧɚ ɚ/ɦ ȽȺɁɟɥɶ ɫ ɨɩɵɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ ɫ ɨɩɵɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ. Ɉɛɪ. ɭɥ. 30 ɥɟɬ ȼɅɄɋɆ, 1, ɡɞɚɧɢɟ ɨɛɭɜɧɨɣ ɮɚɛɪɢɤɢ, 2 ɷɬɚɠ, «ɏɢɦɛɵɬɨɩɬ», ɨɩɬɨɜɚɹ ɛɚɡɚ. ]ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɤɚɦɟɧɳɢɤɢ ɢ ɩɨɞɫɨɛɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ. Ɍɟɥ. 8-902610-0154. ] ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɩɪɨɞɚɜɰɵ, ɜɹɡɚɥɶɳɢɰɚ ɤɨɥɛɚɫɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɥɟɩɳɢɰɵ ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɚɧ. ɤɧɢɠɤɢ. Ɍɟɥ. 7-17-51, 6-2-46. ]ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɪɚɛɨɱɢɟ ɜ ɰɟɯ ɩɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɟɜɪɨɨɤɨɧ, ɭɫɬɚɧɨɜɳɢɤɢ ɨɤɨɧ. Ɂɚɤɥɸɱɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɳɢɤɚɦɢ ɨɤɨɧ. Ɍɟɥ. 8-908-040-9696, 7-21-55, ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, 33.

] ɞɚɦ ɞɟɧɶɝɢ ɩɨɞ %. Ɍɟɥ. 8-922695-5454. ] ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɛɢɥɟɬ ɧɚ ɢɦɹ Ⱥɞɢɝɚɧɨɜɚ ɂ.ɏ. ɍȽȺȼɆ ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ. ] 15 ɚɜɝɭɫɬɚ ɭɬɟɪɹɧɵ ɩɚɫɩɨɪɬ ɧɚ ɢɦɹ Ɇɭɪɚɜɶɟɜɚ ɋ. Ƚ. ɩɪɨɫɶɛɚ ɜɟɪɧɭɬɶ ɡɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ. Ɍɟɥ. 7-29-19. ] ɧɚɲɥɚɫɶ ɫɨɛɚɤɚ ɩɨɪɨɞɵ ɤɨɤɟɪ-ɫɩɚɧɢɟɥɶ, ɞɟɜɨɱɤɚ, ɩɪɢɦɟɪɧɨ 5-6 ɥɟɬ. Ɍɟɥ. 8-906-8934-902. ] ɭɬɟɪɹɧɚ ɛɚɪɫɟɬɤɚ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ Ʌɭɰɟɧɤɨ Ɉɥɟɝɚ ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɢɱɚ, ɧɚɲɟɞɲɢɯ, ɩɪɨɫɶɛɚ ɡɜɨɧɢɬɶ ɩɨ ɬɟɥ. 6-02-00, 8-950733-6984. ] ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ «ȼɟɬɟɪɚɧ ɬɪɭɞɚ», ɜɵɞ. ɧɚ ɢɦɹ Ɇɭɯɚɱɟɜɨɣ Ƚ. ɇ., ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ.


22 Ǿǿǽ.

ǾDzǺǿȌǮǽȌ $6ñåíòÿáðÿ

153.11.2006 2007 ǰ.

Îáúÿâ ëåíèå Ôèëèàë ÎÀÎ «ÎÃÊ-2» - Òðîèöêàÿ ÃÐÝÑ ïðîâîäèò ïîäáîð êàíäèäàòóð â îòäåë êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà äîëæíîñòè: - Èíæåíåð; - Âåäóùèé èíæåíåð; - Ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû. Òðåáîâàíèÿ. Âûñøåå èëè ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå (êâàëèôèêàöèÿ: «Èíæåíåð-ñòðîèòåëü», «Èíæåíåð-ãåîäåçèñò»). Çíàíèå ÏÊ. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 39-3-04, 39-3-29.

Âíèìàíèå Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè Òðîèöêîé ÃÐÝÑ! Íàïîìèíàåì âàì, ÷òî â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ êðàæ è õèùåíèé ñ òåððèòîðèè ýëåêòðîñòàíöèè, Ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè è ðåæèìà Òðîèöêîé ÃÐÝÑ îðãàíèçîâàíà êðóãëîñóòî÷íàÿ «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ». Ïîçâîíèâ ïî ñïåöèàëüíûì òåëåôîíàì (3-99-84, 3-94-58), ìîæíî ñîîáùèòü î ãîòîâÿùåìñÿ èëè ñîâåðøåííîì ïðàâîíàðóøåíèè íà òåððèòîðèè ñòàíöèè. Çà äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ ãàðàíòèðîâàíî ìàòåðèàëüíîå âîçíàãðàæäåíèå. Àíîíèìíîñòü ëèöà, ñîîáùèâøåãî î äàííîì ôàêòå, ãàðàíòèðóåòñÿ.

Òåìàòè÷åñêèå ñòðàíèöû ïîäãîòîâëåíû ïðåññ-ñëóæáîé Ôèëèàëà ÎÀÎ «ÎÃÊ-2» - Òðîèöêàÿ ÃÐÝÑ

Èçäàåòñÿ ñ 2003 ãîäà Ðàñïðîñòðàíÿå òñÿ òîëüêî ñ ãàçå òîé «Ðåã èîí Þæíûé Óðàë»

Òðîèöêàÿ ÃÐÝÑ: «ÑÂÅÒ È ÒÅÏËÎ ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ!»

ÆÊ Õ

ÇÀÎ «ÒÝÑ» - èäåàëüíûé âàðèàíò Óïðàâëåíöåâ Ñäåëàòü âûáîð â ïîëüçó òîé èëè èíîé êîììóíàëüíîé ñëóæáû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ åé ñòàòóñà Óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè – îáÿçàííîñòü êàæäîãî æèòåëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òàêèå èçìåíåíèÿ â Æèëèùíîì êîäåêñå ÐÔ, êîòîðûå âñòóïàþò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2008 ãîäà, ïðèíÿëî Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ. Òåïåðü æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïðîñòî îáÿçàíû âûáðàòü Óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ. òàâëÿåò íåïðèÿòíûé îñàäîê. Ãëàâíàÿ áåäà â Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî æèëèùíîòîì, ÷òî â ñôåðå êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íèêîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî — îäíà èç êðóïêîãäà íå ðàáîòàë îñíîâíîé ðûíî÷íûé ïðèíöèï: íåéøèõ îòðàñëåé ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, Ïîêóïàòåëü çàêàçûâàåò è îïëà÷èâàåò óñëóãó – êàê ïî ÷èñëó çàíÿòûõ â íåé ëþäåé, òàê è Ïðîäàâåö ñâîåâðåìåííî è ñ äîëæíûì êà÷åïî ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ. Îòðàñëü ñòâîì å¸ èñïîëíÿåò. ýòà ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãè÷åñêè âàæíîé è èãÂûáîð åäèíîé Óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïîðàåò îãðîìíóþ ñîöèàëüíóþ ðîëü. Ïîýòîçâîëèò ðåøèò ìíîãèå ïðîáëåìû - ýòî ïîëíîå, ìó óñïåõ äåëà âî ìíîãîì çàâèñèò îò ëþêà÷åñòâåííîå è îïåðàòèâíîå âûïîëíåíèå îáÿäåé, êîòîðûå òàì ðàáîòàþò. ÇÀÎ «Òðîèöçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðàì óïðàâëåíèÿ ñ ñîáñòâåíêèå Ýíåðãåòè÷åñêèå Ñèñòåìû» - ýòî íîâîå íèêàìè ïîìåùåíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì â íåîáíàïðàâëåíèå â ÆÊÕ. Ïðåäïðèÿòèå äåëàåò õîäèìûõ îáú¸ìàõ ìàòåðèàëüíûõ è ôèíàíñîâûõ ïåðâûå, íî óâåðåííûå øàãè â íàøåì ãîðîðåñóðñîâ è ìàêñèìàëüíîì óäîâëåòâîðåíèè âàäå, çàâîåâûâàÿ àâòîðèòåò íå ïóñòûìè îáåøèõ òðåáîâàíèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíûõ, ùàíèÿìè, à êîíêðåòíûìè äåëàìè. äîñòàòî÷íî êîìôîðòíûõ è ýêîëîãè÷åñêè áåçÓ ìíîãèõ æèòåëåé ï. ÃÐÝÑ ìîãóò âîçâðåäíûõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ. íèêíóòü âîïðîñû: Çà÷åì íóæåí âûáîð ÓïÇÀÎ «ÒÝÑ» ïðåäëàãàåò âñå âèäû óñëóã ïî ðàâëÿþùåé êîìïàíèè? ×òî äàñò ïîäïèñàóïðàâëåíèþ æèëèùíûì ôîíäîì: íèå äîãîâîðà íà óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèð- Îðãàíèçàöèÿ ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ è ðåíûì äîìîì? Êàêèå ôóíêöèè âîçëàãàþòñÿ ìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà æèëûõ ìíîãîêâàðíà ÇÀÎ «ÒÝÑ», êàê íà óïðàâëÿþùóþ êîìòèðíûõ äîìîâ (òåõíè÷åñêèå îñìîòðû, ïëàíèïàíèþ? – Îòâåò íà ýòè âîïðîñû ïðîñò. ðîâàíèå, âûäà÷à çàäàíèé, òåõíè÷åñêèé íàäçîð, Ðåôîðìà ÆÊÕ ïðåäïîëàãàåò èçìåíåíèå ïðîâåðêà è ïðèåì âûïîëíåííûõ ðàáîò, ïîäãîïðèíöèïèàëüíûõ ïîäõîäîâ ê êà÷åñòâó óïòîâêà îò÷åòîâ); ðàâëåíèÿ æèëûìè äîìàìè. Ðå÷ü èä¸ò, - Îðãàíèçàöèÿ êðóãëîñóòî÷íîãî àâàðèéíîïðåæäå âñåãî, î âíåäðåíèè íîâûõ ñèñòåì äèñïåò÷åðñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ñ ïðèåìîì çàÿè òåõíîëîãèé óïðàâëåíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ âîê îò íàñåëåíèÿ íà óñòðàíåíèå àâàðèé è íåäîìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ. Ñëîæèâñòàòêîâ â êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòàõ çäàíèé è øàÿñÿ ñèñòåìà îáñëóæèâàíèÿ ïîêàçàëà èíæåíåðíîì îáîðóäîâàíèè; ñâîþ íåýôôåêòèâíîñòü.  íàñòîÿùèé ìîìåíò áîëüøèíñòâî - Çàùèòà èíòåðåñîâ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåãðàæäàí ïðèâûêëè ðåøàòü âñå ñâîè êîìíèé ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ èì â ïîëíîì ìóíàëüíûå âîïðîñû â ðàçíûõ îðãàíèçàöèîáú¸ìå êà÷åñòâåííûõ êîììóíàëüíûõ óñëóã (òåïÿõ. Ïî÷òè âñåãäà îáùåíèå ñ ýòèìè îðãàíèëîñíàáæåíèå, õîëîäíîå è ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåçàöèÿìè îòíèìàåò ìíîãî âðåìåíè è ñèë, îñíèå, âîäîîòâåäåíèå è ýëåêòðîñíàáæåíèå);

- Êîíòðîëü êà÷åñòâà è îáú¸ìîâ ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ ñìåæíûìè è âçàèìîäåéñòâóþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîáñòâåííèêàì ïîìåùåíèé æèëèùíûõ è äðóãèõ óñëóã (âûâîç òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, îáñëóæèâàíèå îáùèõ ïðèáîðîâ ó÷¸òà); - Âçàèìîäåéñòâèå ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, ïðîæèâàþùèìè â îáñëóæèâàþùåì æèëèùíîì ôîíäå (ñ àðåíäàòîðàìè, ñîáñòâåííèêàìè è íàíèìàòåëÿìè æèëûõ ïîìåùåíèé, ñ îðãàíàìè ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè, ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè è äð.) - Âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî, îïåðàòèâíîãî è òåõíè÷åñêîãî ó÷åòà (ôîðìèðîâàíèå áàç äàííûõ ïî ïëàòåæàì íàñåëåíèÿ, ðåãèñòðàöèè ãðàæäàí ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàñõîäàì íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà æèëûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, äåëîïðîèçâîäñòâî è îáåñïå÷åíèå ðàáîòû ïàñïîðòíîãî ñòîëà). Õî÷åòñÿ ñäåëàòü áîëüøîé àêöåíò íà òîì, ÷òî ïðè ïîäïèñàíèè äîãîâîðà íà ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà, ÇÀÎ «ÒÝÑ» ãàðàíòèðóåò èñïðàâíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå îáúåêòà, èíæåíåðíûõ ñèñòåì è îáîðóäîâàíèÿ, êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå ðàáîò â ïîëíîì îáú¸ìå, â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèåé, ñâîåâðåìåííîå óñòðàíåíèå íåäîñòàòêîâ è äåôåêòîâ. ÇÀÎ «ÒÝÑ» êàê Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ â ïîñåëêå Ýíåðãåòèêîâ, ñîâìåñòíî ñ Ôèëèàëîì ÎÀÎ «ÎÃÊ-2» - Òðîèöêàÿ ÃÐÝÑ, îáåñïå÷èò ïðåäîñòàâëåíèå êà÷åñòâåííûõ êîììóíàëüíûõ óñëóã æèòåëÿì íàøåãî ïîñåëêà!

Ïðåññ-ñëóæáà

Ýíåðãîíîâîñ ò è

Íå ìåíåå ìèëëèàðäà ðóáëåé èíâåñòèðóåò â 2007 ã. ×åëÿáýíåðãî â ðàçâèòèå ýëåêòðîñåòåâîãî êîìïëåêñà  2007 ãîäó ÎÀÎ «×åëÿáýíåðãî» ïëàíèðóåò èíâåñòèðîâàòü íå ìåíåå îäíîãî ìèëëèàðäà ðóáëåé â ðàçâèòèå ðåãèîíàëüíîãî ýëåêòðîñåòåâîãî êîìïëåêñà.  ýòîì ãîäó ïðîâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ ïîäñòàíöèè «Íîâîãðàäñêàÿ» (Êóð÷àòîâñêèé ðàéîí ×åëÿáèíñêà), ïðîèçâåäåíà çàìåíà äâóõ ñèëîâûõ òðàíñôîðìàòîðîâ ñ óâåëè÷åíèåì ìîùíîñòè ñ 25 äî 40 ÌÂÀ. Çàìåíåí òðàíñôîðìàòîð (óñòàíîâëåí áîëüøåé ìîùíîñòè - 63 ÌÂÀ) íà ïîäñòàíöèè «Àýðîäðîìíàÿ», îò êîòîðîé çàïèòàíû 26-îé è 29-ûé æèëûå ìèêðîðàéîíû. Ìîäåðíèçàöèÿ «Àýðîäðîìíîé» ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ïîòðåáíîñòü â ïîäêëþ÷åíèè íîâûõ îáúåêòîâ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì «×åëÿáýíåðãî».  îäíîì èç ñàìûõ íàïðÿÇà ïåðâîå ïîëóãîäèå áûëî îñâîåíî ïîæåííûõ ðàéîíîâ ãîðîäà, Ëåíèíñêîì, ïëàíèðóðÿäêà 200 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. åòñÿ â ñåíòÿáðå 2008 ãîäà ââåñòè â ñòðîé ïîäÎá ýòîì ñîîáùèë æóðíàëèñòàì, íà ñîñòàíöèþ «Ãðàíèòíàÿ». Ñåé÷àñ ýëåêòðîñíàáæåñòîÿâøåìñÿ 4 ñåíòÿáðÿ áðèôèíãå, èñïîëíèíèå ðàéîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ïîäñòàíöèè òåëüíûé äèðåêòîð ×åëÿáýíåðãî Èãîðü Áó«Ëåíèíñêàÿ», êîòîðàÿ óæå íå ñïðàâëÿåòñÿ ñ âîçòàêîâ, èç âûäåëåííîãî ìèëëèàðäà 30 ïðîðîñøåé íàãðóçêîé è íóæäàåòñÿ â êîìïëåêñíîé öåíòîâ ñðåäñòâ ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü íà ðåêîíñòðóêöèè. ñòðîèòåëüñòâî ïîäñòàíöèé, 70 ïðîöåíòî⠖ Âåäåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ïîäñòàíöèè â Øåðíà ðåêîíñòðóêöèþ. øíÿõ, â ðàéîíå òåïëîòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà Ïîëîâèíà ñðåäñòâ íàïðàâëÿåòñÿ â ×åëÿïîäñòàíöèè «Çàðå÷íàÿ».  áëèæàéøåì áóäóùåì áèíñê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîãî ýëåêòðî«×åëÿáýíåðãî» ïëàíèðóåò ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ñíàáæåíèÿ è ñîçäàíèÿ óñëîâèé ïî ïðèñîåòðåòüåãî òðàíñôîðìàòîðà íà ýòîé ïîäñòàíöèè. äèíåíèþ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ïîòðåáèÓëó÷øàþòñÿ ñåòè ÷åëÿáèíñêèõ ïîñåëêîâ Ñóòåëåé.

õîìåñîâî, Íåêðàñîâî, Äìèòðèÿ Äîíñêîãî. Àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèÿ ýëåêòðîñåòåâûõ îáúåêòîâ âåäåòñÿ è â îáëàñòè.  àâãóñòå â Àðãàÿøñêîì ðàéîíå çàâåðøàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà ïî âûïóñêó àëþìèíèåâûõ áàíîê êîìïàíèè «Rexam», ýíåðãîñíàáæåíèå êîòîðîãî áóäåò îáåñïå÷èâàòü íîâàÿ ïîäñòàíöèÿ «Êàìûøè».  ýòîì ãîäó áóäåò ââåäåíà ïîäñòàíöèÿ «Õàìàäóëëèíî» îáùåé ìîùíîñòüþ 40 ÌÂò â Þæíîóðàëüñêå, òàì ñóùåñòâóåò ïîòðåáíîñòü âî âòîðîì èñòî÷íèêå ýíåðãîñíàáæåíèÿ. Áóäåò ïîäêëþ÷åíî íîâîå æèëüå è îáåñïå÷åíà íàäåæíîñòü ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ãîðîäà (òàê êàê åäèíñòâåííûé èñòî÷íèê ïåðåãðóæåí). Åùå â ýòîì ãîäó íà÷àëè ñòðîèòåëüñòâî ïîäñòàíöèè «Íîâàÿ Êóñà» â Êóñå (25 ÌÂò, ïëàí ââîäà – îñåíü 208 ãîäà).  áëèæàéøèõ ïëàíàõ ýíåðãåòèêîâ - ðàçâèòèå ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè â Àãàïîâñêîì ðàéîíå, ãäå íàìå÷åíî ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíîãî æèëüÿ, à òàêæå ðåêîíñòðóêöèÿ ïîäñòàíöèè «Ñòàíêîçàâîäñêàÿ» â Òðîèöêå, êîòîðàÿ áóäåò îáåñïå÷èâàòü ýëåêòðîýíåðãèåé àêòèâíî ðàñòóùèé çàïàäíûé ðàéîí. Íà÷àòû ïðîåêòíûå ðàáîòû ïî Ìèàññó, ïî ×åëÿáèíñêó (ïî ñòðîèòåëüñòâó ïîäñòàíöèè «Êðàñíîïîëüñêÿ» íà Êðàñíîïîëüñêîé ïëîùàäêå).  ýòîì ãîäó ×åëÿáýíåðãî íà ïðîåêòèðîâàíèå íàïðàâèò ïîðÿäêà 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Óðàë-ïðåññ-èíôîðì


6 ǾDzǺǿȌǮǽȌ 2007 ǰ.

Ǿǿǽ. 23

Уважаемые читатели! Наш конкурс подошел к концу. В следующем номере будет оглашен победитель

АНЕКДОТЫ — ɐɟɧɬɪ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɟɬɚɦɢ ɹ ɜɚɫ ɧɟ ɫɥɵɲɭ, ɹ ɜɚɫ ɧɟ ɫɥɵɲɭ! — ȼɨɫɯɨɞ — 3, ȼɨɫɯɨɞ — 3, ɡɟɦɥɹ ɫɥɵɲɢɬ ɜɚɫ. — ɐɍɉ, ɝɞɟ ɡɞɟɫɶ ɬɭɚɥɟɬ?! ə ɜɚɫ ɧɟ ɫɥɵɲɭ, ɝɞɟ ɡɞɟɫɶ ɬɭɚɥɟɬ?! — ɂ ɪɨɜɧɨ ɱɟɪɟɡ ɬɪɢ ɦɢɧɭɬɵ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɩɟɪɜɵɣ ɜɵɯɨɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɤɨɫɦɨɫ. ̅̅̅̅̅ Ƚɪɟɯ ɩɪɟɞɚɜɚɬɶɫɹ ɭɧɵɧɢɸ, ɤɨɝɞɚ ɟɫɬɶ ɞɪɭɝɢɟ ɝɪɟɯɢ! ̅̅̅̅̅ — Ɂɧɚɟɲɶ, ɋɸɡɢ, ɹ ɬɚɤ ɨɞɢɧɨɤɚ, — ɠɚɥɭɟɬɫɹ Ƚɚɛɢ ɩɨɞpɭɠɤɟ. — Ʉɚɤ, ɧɨ ɜɟɞɶ ɜɫɟɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɭ ɬɟɛɹ ɟɫɬɶ ɥɸɛɹɳɢɣ ɦɭɠ ɢ ɤpɚɫɚɜɟɰ ɥɸɛɨɜɧɢɤ. — ȼɨɬ ɢɦɟɧɧɨ: ɨɧɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɧɚɞɟɸɬɫɹ ɞpɭɝ ɧɚ ɞpɭɝɚ. ̅̅̅̅̅ ɋɟɤɬɨɪ Ƚɚɡɚ. Cɢɞɹɬ ɜ ɨɤɨɩɟ ɞɜɚ ɟɜɪɟɹ: — ɉɨɝɨɞɢɬɟ, ɜɵ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɚɬaɤɟ ɜɵɯɨɞɢɬe? — ɇɟɬ. ə ɱɟɪɟɡ ɨɞɧɭ.

Ʌɟɤɬɨɪ: — ə ɧɟ ɦɨɝɭ ɜɟɪɢɬɶ ɜ ɫɭɳɟɫ ɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɟɝɨ ɧɟ ɜɢɞɟɥ ɫɜɨɢɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ! Ƚɨɥɨɫ ɢɡ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ: — Ⱥ ɫɜɨɣ ɦɨɡɝ ɜɵ ɫɜɨɢɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ ɜɢɞɟɥɢ? ̅̅̅̅̅ Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɨɜɨɪɢɬ ɫɜɨɟɦɭ ɲɟɮɭ: — ɒɟɮ, ɹ ɩɪɢɞɭɦɚɥ, ɤɚɤ ɧɚɲɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɧɟɦɚɥɭɸ ɫɭɦɦɭ! — Ɏɟɞɹ! Ɍɵ ɱɬɨ, ɭɜɨɥɶɧɹɟɲɶɫɹ?! ̅̅̅̅̅ Ɋɨɫɫɢɹ ɫɬɚɧɟɬ ɯɨɪɨɲɨ ɠɢɬɶ, ɤɨɝɞɚ Ɇɨɫɤɜɚ ɪɚɡɪɚɫɬɟɬɫɹ ɞɨ ɟɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ. ̅̅̅̅̅ — ɉɨɱɟɦɭ ɭ ɬɟɛɹ ɫɥɟɞ ɨɬ ɫɚɩɨɝɚ ɧɚ ɡɚɞɧɢɰɟ? — Ⱦɚ ɷɬɨ ɹ ɜ ɩɚɪɚɲɸɬɧɭɸ ɲɤɨɥɭ ɡɚɩɢɫɚɥɫɹ. ̅̅̅̅̅ ȿɫɥɢ ɫ ɡɚɹɞɥɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɚ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɫɧɹɬɶ ɪɸɤɡɚɤ — ɬɨ ɨɧ ɬɭɬ ɠɟ ɭɩɚɞɺɬ ɥɢɰɨɦ ɜ ɡɟɦɥɸ…

7 ɫɟɧɬɹɛɪɹ

9 ɫɟɧɬɹɛɪɹ

10 ɫɟɧɬɹɛɪɹ

+7 +19

+10 +26

+19 +30

+13 +25

744

741

736

740

ɋɋɁ

ɘɘɁ

ɘɘɁ

ȼ

1-4

3-4

5-9

3-4

Ȼɟɡ ɨɫɚɞɤɨɜ ɇɟɬ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɛɭɪɶ

Ȼɟɡ ɨɫɚɞɤɨɜ ɇɟɬ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɛɭɪɶ

ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɨɫɚɞɤɢ ɇɟɬ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɛɭɪɶ

Ȼɟɡ ɨɫɚɞɤɨɜ ɇɟɬ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɛɭɪɶ

ȼɨɫɯɨɞ 07.15 Ɂɚɯɨɞ 20.26 Ⱦɨɥɝɨɬɚ ɞɧɹ 13.11

ȼɨɫɯɨɞ 07.17 Ɂɚɯɨɞ 20.23 Ⱦɨɥɝɨɬɚ ɞɧɹ 13.07

ȼɨɫɯɨɞ 07.11 Ɂɚɯɨɞ 20.31 Ⱦɨɥɝɨɬɚ ɞɧɹ 13.20

8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɨ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɭɬɜɟɪɞɢɥɨ ɩɥɚɧ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɧɚ ɛɭɞɭɳɢɣ ɝɨɞ. ̅̅̅̅̅ ɇɢɤɨɥɚɣ ȼɚɥɭɟɜ ɨɛɟɡɜɪɟɞɢɥ ɬɪɟɯ ɯɭɥɢɝɚɧɨɜ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɱɟɫɚɜ ɫɟɛɟ ɫɩɢɧɭ… ̅̅̅̅̅ «… ɉɨɫɥɟ ɨɛɵɫɤɚ ɭ ɫɚɦɨɝɨɧɳɢɰɵ ɋɢɞɨɪɨɜɨɣ ɹ ɢ ɫ ɟɪɠɚɧɬ Ʉɪɚɫ ɸɤ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɧɚɣɬɢ ɜɯɨɞɧɭɸ ɞɜɟɪɶ. Ʉɨɝɞɚ Ʉɪɚɫɸɤ ɭɫɬɚɥ ɢ ɭɫɧɭɥ ɜ ɬɭɚɥɟɬɟ, ɞɜɟɪɶ ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɧɚɲɟɥ. Hɨ ɜɨɬ ɡɚɱɟɦ ɹ ɩɪɢɧɟɫ ɷɬɭ ɞɜɟɪɶ ɜ ɧɚɲɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ, ɧɟ ɩɨɦɧɸ…» ̅̅̅̅̅ ɋɩɨɪɬɫɦɟɧɵ ɢɡ Ɇɨɥɞɚɜɢɢ ɭɠɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ Ɉɥɢɦɩɢɚɞɭ-2014 ɜ ɋɨɱɢ ɢ ɩɨɱɬɢ ɞɨɫɬɪɨɢɥɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɭɞɭɬ ɠɢɬɶ… ̅̅̅̅̅ — Ⱦɟɜɭ ɲɤ ɚ, ɚ ɫ ɤɨɥɶɤɨ ɜɚɦ ɥɟɬ? — Ⱥ ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɫɩɪɚɲɢɜɚɬɶ ɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɨ ɟɟ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɧɟɜɟɠɥɢɜɨ? — Ⱥ ɫɟɫɬɶ ɡɚ ɫɨɜɪɚɳɟɧɢɟ ɦɚɥɨɥɟɬɧɟɣ, ɩɨ-ɜɚɲɟɦɭ, ɜɟɠɥɢɜɨ ɛɭɞɟɬ?

ȼɨɫɯɨɞ 07.13 Ɂɚɯɨɞ 20.28 Ⱦɨɥɝɨɬɚ ɞɧɹ 13.15

ǘǛǟǛǟǝǛǚ

673 ǿǵǽǭdz, 2 ǾDzǺǿȌǮǽȌ

363 ǿǵǽǭdz, 2 ǾDzǺǿȌǮǽȌ

5.09.2007.ɝ.

14 120


6 ǾDzǺǿȌǮǽȌ

24 Ǿǿǽ.

153.11.2006 2007 ǰ.

Ɉȼȿɇ ȿɫɥɢ ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟ ɲɥɨ ɩɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚ ɷɬɨɣ ɧɟɞɟɥɟ, ɬɨ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɞɭɦɚɣɬɟ ɷɬɨɬ ɫɚɦɵɣ ɩɥɚɧ. ɇɟ ɡɚɧɢɦɚɣɬɟɫɶ ɧɟɧɭɠɧɵɦɢ ɞɟɥɚɦɢ ɧɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ, ɧɢ ɞɨɦɚ. ȼ ɱɟɬɜɟɪɝ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɞɟɥɚɯ. ȼ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɩɨɛɭɞɶɬɟ ɧɚɟɞɢɧɟ ɫ ɫɨɛɨɣ.

6

ɌȿɅȿɐ ɇɚ ɷɬɨɣ ɧɟɞɟɥɟ ɭ ɜɚɫ ɟɫɬɶ ɜɫɟ ɲɚɧɫɵ ɫɬɚɬɶ ɞɭɲɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ȿɫɥɢ ɛɭɞɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ — ɩɨɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɯɨɪɨɲɨ ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ ɢ ɩɨɜɟɫɟɥɢɬɶɫɹ. Ɋɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɧɟɞɟɥɢ ɜɵ ɛɭɞɟɬɟ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɢ ɫɦɨɠɟɬɟ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɥɥɟɝɚɦ ɫɜɨɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɢɞɟɪɚ. ȻɅɂɁɇȿɐɕ ɇɟɞɟɥɹ ɩɪɢɧɟɫɟɬ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɢ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. ȼ ɫɪɟɞɭ ɧɟ ɢɞɢɬɟ ɧɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ. ɉɪɟɠɞɟ, ɱɟɦ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜ ɩɹɬɧɢɰɭ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɬɟ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ, ɩɨɫɨɜɟɬɭɣɬɟɫɶ ɫ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. ȼ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ ɜɚɦ ɭɞɚɫɬɫɹ ɪɚɫɫɥɚɛɢɬɶɫɹ.

4 7

ɊȺɄ ɇɚ ɷɬɨɣ ɧɟɞɟɥɟ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɴɟɦ. Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɜɚɫ ɥɸɞɢ ɩɨɦɨɝɭɬ ɨɬɤɪɵɬɶ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ. ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɢ ɫɪɟɞɭ ɛɭɞɶɬɟ ɩɨɫɩɨɤɨɣɧɟɟ ɢ ɫɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ ɫɟɛɹ — ɷɬɨ ɜɚɦ ɩɨɦɨɠɟɬ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ. ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɧɟɞɟɥɢ ɩɨɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɧɚɣɬɢ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ ɫ ɛɥɢɡɤɢɦɢ.

3

Ʌȿȼ ȼɚɲɟɣ ɤɚɪɶɟɪɟ ɩɨɦɨɠɟɬ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ, ɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ — ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɧɟɞɟɥɢ ɩɪɢɜɟɞɢɬɟ ɜ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɫɟ ɫɜɨɢ ɞɟɥɚ. ȼɵɯɨɞɧɵɟ ɩɨɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨ. ȾȿȼȺ ɇɚ ɷɬɨɣ ɧɟɞɟɥɟ ɜɚɦ ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɫɹ ɹɫɧɚɹ ɝɨɥɨɜɚ. ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɩɨɟɡɞɤɢ. ɋɪɟɞɚ ɯɨɪɨɲɚ ɞɥɹ ɥɸɛɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ȼ ɱɟɬɜɟɪɝ ɥɭɱɲɟ ɧɟ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɧɢɤɚɤɢɯ ɧɨɜɵɯ ɞɟɥ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɷɦɨɰɢɢ. ȼ ɫɭɛɛɨɬɭ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɣɬɟɫɶ ɞɨɦɚɲɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ. ȼȿɋɕ ȼ ɞɟɥɚɯ ɜɚɦ ɩɨɦɨɠɟɬ ɪɚɫɤɪɟɩɨɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɚɠɟɧɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɢ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. ɏɨɪɨɲɚɹ ɧɟɞɟɥɹ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ. ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɟɟ ɫɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɧɨɜɨɫɬɹɦɢ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶ ɜɚɠɧɨɣ ɞɥɹ ɜɚɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɋɄɈɊɉɂɈɇ Ɂɚɛɭɞɶɬɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɥɟɧɶ ɢ ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ, ɪɚɛɨɬɚɣɬɟ ɫɤɨɥɶɤɨ ɦɨɠɟɬɟ. ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ — ɯɨɪɨɲɢɣ ɞɟɧɶ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɥɚɧɨɜ. ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɧɟɞɟɥɢ ɜɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɧɚɣɬɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɭ ɞɪɭɡɟɣ. ȼ ɩɹɬɧɢɰɭ ɫɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɪɟɱɶɸ. ȼ ɫɭɛɛɨɬɭ ɥɭɱɲɟ ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ ɫ ɞɪɭɡɶɹɦɢ. ɋɌɊȿɅȿɐ Ɉɬɫɬɚɢɜɚɹ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɷɬɨɣ ɧɟɞɟɥɟ, ɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɣɬɟɫɶ ɤ ɫɥɨɜɚɦ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ — ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜɚɠɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. ɑɬɨɛɵ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ ɰɟɥɢ ɜ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ, ɩɪɨɹɜɢɬɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ. ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɢ ɜ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ ɢɡɛɟɝɚɣɬɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ.

1

5

2

ɄɈɁȿɊɈȽ ȼɚɦɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɜɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɜɨɣ ɬɚɥɚɧɬ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɧɟɞɟɥɢ. ȼɨɨɛɳɟ ɜɫɹ ɧɟɞɟɥɹ ɯɨɪɨɲɚ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɥɚɧɨɜ. ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɢɳɢɬɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɭ ɞɪɭɡɟɣ. ɉɨɹɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɦɟɧɹɬɶ ɪɚɛɨɬɭ. ȼ ɫɭɛɛɨɬɭ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ ɨɬɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ. ȼɈȾɈɅȿɃ ɋɨ ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɜɚɦ ɩɨɦɨɠɟɬ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɨɩɬɢɦɢɡɦ. ȼɚɲɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɦɨɝɭɬ ɩɨɧɪɚɜɢɬɶɫɹ ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɭ. ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɩɨɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ ɨɬ ɡɚɛɨɬ ɢ ɫɭɟɬɵ. ɉɹɬɧɢɰɚ ɭɞɚɱɧɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɥɚɧɨɜ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ. ɊɕȻɕ ɇɚ ɷɬɨɣ ɧɟɞɟɥɟ ɜɚɦ ɭɞɚɫɬɫɹ ɢ ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ. Ƚɥɚɜɧɨɟ ɞɥɹ ɜɚɫ — ɧɟ ɩɪɨɝɥɹɞɟɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɞɟɥɚ. ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ. ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɧɟɞɟɥɢ ɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɩɨɛɨɥɶɲɟ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɥɸɞɶɦɢ.

Ʉɥɸɱɟɜɨɟ ɫɥɨɜɨ ɫɤɚɧɜɨɪɞɚ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ «ɅɈɉɍɒɈɄ» ɉɪɢɡ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɎȺɃɁɍɅɅɂɇ Ⱥ. Ⱥ. ɝ. Ɍɪɨɢɰɤ.

Ɉɬɜɟɬɵ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ

№36(557)  

Регион от 6 сентября 2007 г.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you