Page 1

regionálne noviny

ziarsko.sk

ZIARSKO

... nájdeš, čo hľadáš

ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO č. 20/ 18. máj 2018 / 22. ročník

týždenne do 26 500 domácností a firiem

2 2,7 3

481 220

6 7 7,8

59-344 59-0004-9

A PAROŽIE

VOLAJTE: 0904

59-0016-20

KÚPIM:

HOVÄDZIE KOŽE

8-15

Jednoduché napodobňujeme, ťažšie závidíme. Milan Ružička

ZH 18-20 STRANA - 01


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

PIESTANSKO ZIARSKO

redakčné slovo

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

týždenne do 26 500 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Nám. Matice Slovenskej 17, Žiar nad Hronom 045 / 673 33 04 ziarsko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Ivan Brožík

Jedno právo máme vždy A to je právo na názor. Hoci si to niektorí naši spoluobčania, boháči a politici nedokážu ani len pripustiť, každý z nás má právo na úplne vlastný názor a ten názor má taktiež právo vyslovovať bez toho, aby ho v

tom ktokoľvek obmedzoval. S jedinou výnimkou – a to je spravodajstvo. Tam je prípustná iba informácia. Akonáhle ide o komentár, poznámku, glosu, fejtón, esej a iné žánre, či už v novinárskom svete, alebo aj v tom medziľudskom, je iba na každom z vás/nás, ako toto právo využívame. Opäť sa vynárajú noví cenzori a kádrováci, ktorí by toto právo chceli ľuďom vziať. A ak tí vzdorujú, potom stúpa agresivita týchto umlčiavateľov pravdy, nepripustia žiaden argument, sú presvedčení, že jedine oni majú právo na všeobecnú pravdu. Je to smutné a je to zároveň varovné. Každý aspoň trošku demokraticky zmýšľajúci človek pozná Voltaireov vý-

Inzercia: Jana Žabenská 0907 877 860 Michaela Vlačuhová 0905 915 034 Distribúcia: (26.500 domácností/firiem)

Každý týždeň: Žiar nad Hronom, Lutila, Slaská, Kosorín, Janova Lehota, Lovčica Trubín, Ladomerská Vieska, Lovča, Dolná Trnávka, Horná Ždaňa, Prochot, Prestavlky, Horná Trnávka, Hliník nad Hronom, Lehôtka pod Brehmi, Žarnovica, Rudno nad Hronom, Brehy, Bzenica, Vyhne, Orovnica, Veľká Lehota, Sklené Teplice, Tek. Breznica, Župkov, Jastrabá, Štiavnické Bane, Nová Baňa, Tekovská Breznica, Hronský Beňadik, Psiare, Hrabičov, Ostrý Grúň, Horné Hámre, Stará Kremnička, Bartošova Lehôtka, Kremnica, Pitelová, Trnavá Hora, Jalná, Slaská, B.Štiavnica, Hodruša - Hámre, Svätý Anton, Banská Belá, Nevoľné, Ihráč Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 26.750 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

ZH 18-20 STRANA - 02

rok „nesúhlasím s tým, čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť tvoje právo povedať to“. Treba si ho asi oživiť. A treba to tým cenzorom pripomínať. Ich čas sa pominul pred tridsiatimi rokmi. Ak zaspali dobu, nie je to iba ich vec, je to problém náš všetkých. Ak ju však vracajú pred tých tridsať rokov vedome, ide o porušovanie zákonov a rúcanie základov krehkej demokracie na Slovensku, čoraz viac doráňanej zo všetkých možných i nemožných strán. Veľa odvahy v presadzovaní vlastných názorov a veľa šťastia na ceste k demokracii – aj na Slovensku! Ivan Brožík


prĂĄvnik radĂ­

UkonÄ?enie pracovnĂŠho pomeru poÄ?as PN

„DobrĂ˝ deĹˆ,  obraciam sa na vĂĄs s otĂĄzkou, Ä?i je moĹžnĂŠ daĹĽ vĂ˝poveÄ? zamestnĂĄvateÄžovi dohodou, za predpokladu, Ĺže JUDr. som momentĂĄlne prĂĄce Barbora neschopnå  a chcela by KoncovĂĄ som ju podaĹĽ poÄ?as PNky.

ZamestnanĂĄ som od. 1. 09.2017. V pracovnej zmluve mame uvedenĂş vĂ˝povednĂş dobu 1 mesiac do roka od podpisu pracovnej zmluvy a  3 mesiace po 1 roku. PracovnĂ˝ pomer by som ale chcela ukonÄ?iĹĽ Ä?o najskĂ´r, najradĹĄej dohodou.“ V  prvom rade je potrebnĂŠ ozrejmiĹĽ pojmy v  zmysle ZĂĄkonnĂ­ka prĂĄce. Neexistuje totiĹž pojem „vĂ˝poveÄ? dohodou“. ZĂĄkonnĂ­k prĂĄce poznĂĄ buÄ? vĂ˝poveÄ? alebo dohodu o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru. VĂ˝poveÄ?ou mĂ´Ĺže skonÄ?iĹĽ pracovnĂ˝ pomer zamestnĂĄvateÄž aj zamestnanec. VĂ˝poveÄ? musĂ­ byĹĽ pĂ­somnĂĄ a doruÄ?enĂĄ, inak je

neplatnĂĄ. VĂ˝poveÄ? je jednostrannĂ˝ Ăşkon, ktorĂ˝ adresujeme druhej strane. PokiaÄž dĂĄva vĂ˝poveÄ? zamestnĂĄvateÄž, musĂ­ maĹĽ na to zĂĄkonnĂ˝ dĂ´vod. Zamestnanec mĂ´Ĺže daĹĽ vĂ˝poveÄ? aj bez udania dĂ´vodu. Pri podanĂ­ vĂ˝povede pracovnĂ˝ pomer skonÄ?Ă­ uplynutĂ­m vĂ˝povednej doby. Dohoda o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru je dvojstrannĂ˝m prĂĄvnym Ăşkonom, uzavretĂ˝m medzi zamestnĂĄvateÄžom a zamestnancom. Ak sa zamestnĂĄvateÄž a zamestnanec dohodnĂş na skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru, pracovnĂ˝ pomer sa skonÄ?Ă­ dohodnutĂ˝m dĹˆom. pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

Vtip: UÄ?iteÄžka sa pĂ˝ta Ĺžiakov na slovenÄ?ine: „Žiaci, som peknĂĄ. AkĂ˝ je to Ä?as?“ „MinulĂ˝!“ F. de la Rochefoucauld: „Viac krutosti ako zloba napĂĄcha sebeckosĹĽ.“

3

obÄ?ianska

0LORYDQÂŁ

riadkovĂĄ inzercia na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

auto-moto/predaj 1

NRPSOHWQÂŤ SRLVWHQLH QDURN

°Predåm Fiat Brava 1.6 . Cena 400 eur. tel. 0907069533 °Predåm Alfa Romeo 145 1.4 16V Twin Spark, porucha motora. Cena dohodou. Tel. 0908265604 °VeĞmi výhodne predåm zachovalú KIA SEPHIA, najazdených 178 000km, zimnÊ aj letnÊ penumatiky na diskoch, novå baterka, novÊ EKa STK do marca 2020. Dohoda istå! Tel.: 0905 960 765

bË?

auto-moto/inĂŠ

2

°Kúpim prívesný vozík bez STK, len s platnými ŠPZ. Tel.: 0911 989 626

byty/predaj

3

°Predåm 3i centrum, 87m2,tehlový, 65900₏, 0948009112

2EGLYRYDQÂż

byty/prenĂĄjom

4

domy/predaj

5

°Predåm rodinný dom v obci Slaskå, 69000₏. 0910164302, 0944620068

na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

bË?

pozemky/predaj

6

reality/inĂŠ

7

stavba

8

°PredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄachty. Cena od 650 â‚Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku. T.Ä?.: 0905 925 991 °KĂşpim haki leĹĄenie, 0908 532 682

domĂĄcnosĹĽ

°PredĂĄm plyĹĄ.koberec 2x3m. 0903400138 °PredĂĄm aj na splĂĄtky od 10 â‚Ź mesaÄ?ne novy Herny Stolovy pocitac s procesorom Intel i5 s graďŹ ckou kartou Nvdia 1050gtx ,8Gb ddram3,1000gb Hdd,vhodny na internet,do skoly aj na hry,dovoz zdarma,prvĂĄ splĂĄtka aĹž po 4 TýŞdĹˆoch od dodania tovaru, dva roky zĂĄruka,darcek isty tel 0903752333 °PredĂĄm ĹĄijacĂ­ stroj Lada, perie, vyĹĄĂ­vanĂŠ obrusy a utierky, drevenĂ˝ podnos s misou, tel. 0908 343 450

EdĂ­cia pre vĹĄetkĂ˝ch, ktorĂ­ milujĂş SUV 1DMSUHGÂŁYDQHMÄŁLH6899LWDUDDSRSXOÂŁUQ\6;6&URVVSULFKÂŁG]DMÂźYbSRQXNHNWRUÂŁYÂŁVXUĂ?LWHFK\WÂŻ]DVUGFH =DVWDYWHVDXbVYRMKRQDMEOLŀģLHKRSUHGDMFX6X]XNLHÄŁWHGQHV 3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL9LWDUDFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁVSOÂŁWND VKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301  )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL6;6&URVVFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁ VSOÂŁWNDVKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301  )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 9ÄŁHWN\VXP\VÂźV'3+)LQDQFRYDQLHUHDOL]XMHĂŽ62%/HDVLQJDV $NFLDSODWÂŻGRY\SUHGDQLD]ÂŁVRE.XNDĹ€GÂŤPXPRGHOX68=8.,]ÂŻVNDWHURĂ?QÂź]ÂŁUXNXDDVLVWHQĂ?QÂŤVOXĹ€E\]GDUPD0RĹ€QRVħSUHGßŀHQLD]ÂŁUXN\DĹ€QDURNRY(PLVLH&2ĘŁJNP www.suzuki.sk NRPELQRYDQÂŁVSRWUHEDSDOLYDĘŁOQDNP,OXVWUDĂ?QÂŤIRWR

zåhrada a zverinec 10 °Predåm påvy tel 0949225092

52-0068

ZH 18-20 STRANA - 03

9

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

NĂĄvod nĂĄjdete na strane 4 dolu.


občianska

riadková inzercia

hobby a šport

11

°Predám 4 bicykle pre deti od 5 do 15 rokov, cena dohodou 0904439328 °ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A ĽUDOVÉ KROJE 0918439124 °Kúpim Česko-Slovenske 1,2,5,10 Dukáty a iné zlaté a strieborné mince, hodinky,šperky a bankovky aj šilingy t.0915627285

deťom

12

°Predám kočík dvojkombinácia -hlboký a športový,dá sa zložiť-lahká manipulácia. 0903400138

rôzne/predaj

13

rôzne/iné

14

°Zberateľ kúpi banícke lampy. Dobre zaplatím. 0907856068

hľadám prácu

15

zoznamka

16

V Žiari nad Hronom majú majitelia štvornohých miláčikov dôvod na radosť, v meste v týchto dňoch otvorili dva nové výbehy pre psov a agility park. Prvý výbeh sa nachádza na Sládkovičovej ulici. Osadili tu herné prvky, ktoré sa zachovali z ich demontáže na ihrisku Vetrík a

°56r.Hľadám milú a veselú ženu na tr.vzťah, ak nechceš byť už sama ozvy sa. Len SMS. 0949563315 °Ak si slušná od 50 do 60 r, a môžeš sa ku mne prisťahovať, môže byť aj nie čierna rómka zavolaj 0950333998 °Nájde sa slušná žienka do 60 r, ktorá sa ku mne prisťahuje 0940333998

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraZHmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP ZH 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, ZH zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

T E L T OU

sú pre psov prispôsobené. Majitelia psov tu nájdu kladinu, skokové prekážky, slalom, kruh aj tunel. Agility park je súčasťou psieho výbehu na Hviezdoslavovej ulici. Ako informoval primátor Peter Antal, nachádzajú sa tu pevné tunely, skokové prekážky, múr či slalom.

V obidvoch výbehoch sú podľa jeho slov lavičky a špeciálne stĺpiky slúžiace na močenie psov. "Verím, že sa našim psičkárom, ale najmä ich štvornohým miláčikom, budú tieto výbehy páčiť," podotkol Antal. (zdroj TASR, red. upr.)

Navštívte nás priamo vo firme, denne od 13:00 do 17:00.

Výpredaj kvalitných a moderných seda�iek priamo od výrobcu! LIND MOBLER SLOVAKIA • Priemyselná 2002/6, Krupina 045 / 555 00 65 • outlet@lind-slovakia.sk

ZH 18-20 STRANA - 04

Lind Mobler Slovakia

www.3c-lind.sk


Úvodník

Ing. Mária Zemčíková

Klimatizácia

Moja sila a úspech spočíva v mojej tvrdohlavosti. Pasteur

ZH 18-20 STRANA - 05

Počas horúcich letných dní sa už ani v našom zemepisnom pásme nedá zaobísť bez chladenia obytných miestností. Ak uvažujeme o kúpe klimatizácie, pre správny výber musíme brať do úvahy viacero faktorov. Trh ponúka množstvo chladiacich zariadení od najlacnejších mobilných ochladzovačov vzduchu až po zložité klimatizačné jednotky, schopné nielen chladiť, ale aj vykurovať. Aby sme sa rozhodli správne, najprv si treba uvedomiť, čo od tohto zariadenia očakávame. Výber klimatizácie ovplyvňuje v akom dome bývame, či ide o rodinný alebo bytový dom, či o výškovú viacposchodovú budovu, alebo iba nízky niekoľkopodlažný objekt. Ďalej nám musí byť jasné, ktorú miestnosť, prípadne viaceré priestory potrebujeme klimatizovať, či chceme pohodu v spálni alebo v obývačke. Výkon klimatizačnej jednotky sa navrhuje aj vzhľadom na podlahovú plochu a svetlú výšku miestnosti, jej orientáciu na svetové strany, veľkosť ochladzovaných plôch. Ďalej rozhoduje teplota, ktorú chceme v priestore udržiavať, ale aj počet ľudí, ktorí sa tam bežne zdržiava. Ak sme sa rozhodli pre klimatizáciu, nepomýľme si ju s ochladzovačom vzduchu. Klimatizácia má vlastný obeh s chladiacou kvapalinou, pri ochladzovačoch dochádza k znižovaniu teploty vzduchu odparovaním vody, následkom čoho sa zvyšuje vlhkosť vzduchu v miestnosti a efekt chladenia sa stráca. V princípe môžu byť klimatizačné jednotky mobilné alebo pevne namontované. Najmä pri dodatočnom zabudovaní pevných jednotiek vzniká čiastočný problém pri potrebe určitých stavebných úprav. Pevná klimatizácia môže byť inštalovaná centrálne – jedna pre všetky miestnosti, alebo do každej klimatizovanej miestnosti dáme samostatnú jednotku s menším výkonom. Druhý variant je drahší. Mobilná klimatizačná jednotka je síce lacnejšia, ale nedokáže ochladiť celú miestnosť, pretože odvádzané teplo miestnosť opäť ohrieva. Jej vypnutím sa účinok chladenia ihneď stratí. Pri rozhodovaní je veľmi dôležitá aj hlučnosť zariadenia, ktorá by nemala prekročiť 35dB. Pri 50dB sa už dostávame na úroveň umývačiek riadu, čo je pre spánok nevhodné. No a neposledným kritériom je spotreba energie, ktorú ovplyvňuje výkon chladenia, ale aj systém chodu. Klimatizačné jednotky zaradené do triedy A so systémom ON/OFF majú vyššiu spotrebu ako zariadenia s inverterom, u ktorých sa výkon kompresora dá plynule regulovať. Nevyberajme si ani podľa „zvučnej“ značky ani podľa ceny. Nechajme si poradiť od odborníka, ktorý nám navrhne pre naše potreby ten najvhodnejší model.


3 6 4 5

6 7 5 2 8 2 6 1 4 5 4 1 8 4 8 3 5 7 8 1 6 2 7

Právnik radí

pokračovanie

Ak by vám chcel dať zamestnávateľ výpoveď, musí rešpektovať ustanovenia Zákonníka práce o zákaze výpovede. Zákaz výpovede sa vzťahuje na rôzne životné situácie a skutočnosti, kedy sa zamestnanec nachádza v tzv. ochrannej dobe. Jednou z týchto situácii je aj trvanie práceneschopnosti. Zákaz výpovede počas trvania PN sa však nevzťahuje na zamestnanca. Ak sa ten rozhodne podať výpoveď počas ochrannej doby, môže tak urobiť a uplynutím

výpovednej doby dôjde ku skončeniu pracovného pomeru. Uvádzate, že by ste radšej ukončili pracovný pomer ihneď. Rozhodnutie bude však na vašom zamestnávateľovi, či bude súhlasiť s takýmto postupom. K uzavretiu dohody totiž nemožno ani jednu zo strán nútiť. Požiadajte svojho zamestnávateľa o uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru k určitému dátumu. Ak vyjadrí svoj nesúhlas, bude nutné aby ste podali výpoveď. Po podaní výpovede Vám bude plynúť výpovedná doba. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom

v mesiaci nasledujúci po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zamestnávateľovi. Pokiaľ by ste počas výpovednej doby neprišli do práce, za predpokladu, že máte v pracovnej zmluve túto situáciu ošetrenú, môže od vás zamestnávateľ žiadať peňažnú náhradu vo výške priemernej mesačnej mzdy. V prípade ďalších otázok je možné nás kontaktovať mailom na: advokat@zavaseprava.sk alebo telefonicky na čísle 0918 803 803. JUDr. Barbora Koncová advokát

zdravie

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Prečo je dôležitý obvod pásu Obvod pásu je ľahko merateľný parameter. Je aj ukazovateľ možnosti srdcovocievnych ochorení. Ak sa tuk hromadí v oblasti brucha viac ako inde, je rizikom pre zdravie. Stúpajúci obvod okolo brucha môže skrátiť život až o 20 rokov. Najprv je pozorované zhromažďovanie tuku v podkoží, postupne vzniká okolo brucha „pneumatika“, súbežne s ňou sa hromadí tuk aj v útrobách – okolo brušných orgánov, dochádza k stukovateniu pečene – steatóze, podžalúdkovej žľazy, obličiek. Tukom obalené orgány nedokážu správne pracovať. Riziko je väčšie, ako keď je tuk v oblasti zadku, alebo stehien. Útrobný tuk je iný ako podkožný. Je viac hormonálne aktívny. Vylučuje mnohé látky, ktoré sú žiaľ priamo spúšťačom srdcových ochorení Ovplyvňujú hladinu tukov, cukru, inzulínovú rezistenciu. Ľudia so širším pásom, či hrubším driekom zomierajú žiaľ skôr. Ako merať pás? Meranie sa robí vo výške prirodzeného pásu, ktorý sa nachádza nad pupkom. Pri úklonoch na stranu, záhyb, ktorý sa vytvorí, je prirodzená línia pásu. Nájdite vrchol svojej bedrovej kosti a spodnej hrany rebier. Normálne dýchajte. Krajčírsky centimeter umiestnite do stredu medzi týmito bodmi a obtočte ho okolo pásu. Skontrolujte svoje meranie. Zistené číslo je obvod pásu. 80 cm je horná hranica ideálneho obvodu pásu u žien, 94 cm u mužov. S pribúdajúcimi centimetrami veľmi stúpa riziko vysokého krvného tlaku, hladiny cholesterolu, kornatenia ciev a cukrovky. Táto hodnota je bez ohľadu na výšku a vek. Riziko je vyššie, keď okrem väčšieho obvodu v oblasti pásu, je v krvi zvýšená hladina tukov, cholesterolu, ale aj triglyceridov. Obvod pásu nie je len na určenie konfekčnej veľkosti oblečenia, ale je ľahko zistiteľný ukazovateľ prognózy. Preto, ak prekračujete tieto hodnoty, treba sa pustiť do boja. Napríklad prejsť 10 000 krokov denne, alebo 3 krát 10 minút rýchlej pohybovej aktivity ako jogging alebo beh. S rozhodnutím netreba váhať, lebo vnútrobrušný tuk metabolicky útočí na prognózu človeka. Racionálna strava je samozrejmou súčasťou opatrení. Redukcia hmotnosti o 1 kg obyčajne znamená aj zmenšenie obvodu pásu o 1 cm. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk

Uzávierka vydania regionálnych novín ŽIARSKO-ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO je 23. mája 2018

ZH 18-20 STRANA - 06

Manžel sa vrátil nečakane domov a našiel v skrini cudzieho muža, manželkinho milenca. - Čo tu robíte? - Čakám na autobus, snaží sa vyhovoriť chlap. - Prosím vás, – vraví manžel, – čo mi to tu chcete nahovoriť? Pokiaľ viem, po našej ulici autobusy nejazdia! ***** V predajni elektroniky: - Aký si prajete počítač? - Taký, ktorý mi vypočíta, ako vyžiť od výplaty k výplate! ***** Hovorí obhajca odsúdenému: - Nehnevajte sa, že som nemohol pre vás viac urobiť. - Nevadí, to je v poriadku. Tie dva roky, čo som dostal, mi stačia… ***** - Fridrich, je podľa teba na mesiaci život? - Podľa mňa áno. Napríklad moja manželka išla vlani na mesiac do kúpeľov a prišla odtiaľ tehotná! ***** Prvý rozhovor v histórii ľudstva: - Eva, tak chceš byť mojou ženou, alebo nie? - pýta sa Adam. - Ešte si to rozmyslím! - Dlho nerozmýšľaj, pretože mám ešte ďalšie rebrá! ***** - Počul som o profesionalizácii našej armády. Viete o tom niečo bližšie? - Áno, všetci profesionáli sa u nás čoskoro dostanú do armády nezamestnaných. ***** Hovorí jeden rybár druhému: - Keď chytám ryby, strašne ma štípu komáre! - Tak sa namaž rumom! - Potom ma už nebudú štípať? - Možno že hej, ale bude ti to jedno!


psychológ radí

Problémy nevlastnej matky

„Dostala som sa do role nevlastnej matky. Partner má 5 ročnú dcérku, ktorú spolu vychovávame, keďže žije s nami. Všetko bolo v  poriadku,   až kým ma nezačala jej biologická Mgr. Renáta matka pred malou ohovárať. Je Botková mi z toho ťažko, pretože pociťu-

jem zmenu správania voči mne zo strany malej. Neviem aký postoj mám zachovať?“ Je to veľmi náročná situácia, ktorá si vyžaduje nemalú dávku rešpektu a trpezlivosti, pretože bez toho sa ďaleko pohnúť nedá. Rola matky je v živote každého z nás nesmierne dôležitá, nech už je realita akákoľvek. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že rolu matky už v živote partnerovej dcérky zastáva niekto iný.  Vaša rola v jej živote by mohla byť úplne iná. Môžete byť jej priateľkou, ktorej sa dá s čímkoľvek zdôveriť, spriaznenou dušou, ktorá sa ju vždy snaží pochopiť, alebo „vychovávateľkou“, ktorá ju môže naučiť rôznym veciam... Ak toto bude zrejmé všetkým stranám,

verím, že to môže priniesť úľavu od strachu, ktorého vnímam, že aktuálne je okolo vás mnoho. Strach má totiž rôzne podoby. Môže byť ukrytý aj za vašim hnevom, či sklamaním, ako aj za „útokom“ biologickej matky partnerovej dcérky. Aj reakcia samotného dievčatka v sebe odráža určité pocity strachu, nakoľko môže napodobňovať reakcie svojej mamy. Situácii by mohlo dopomôcť aj spoločné stretnutie, kde by ste mali priestor, sa všetci otvorene porozprávať o celej situácii, svojich pocitoch, postojoch a tým celú situáciu zmierniť. Dcérka a jej ďalšie fungovanie by jednoznačne malo byť na prvom mieste. Prajem hlavne veľa šťastia a dávku trpezlivosti. Mgr. Renáta Botková psychológ

Vtip: Premiér na mítingu vraví občanom: „My chceme len vaše dobro!“ Občania: „Ale my si ho nedáme!“ A. P. Čechov: „Keď nedokážeš ovládnuť hnev, ovládne on teba.“

7

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

-Keď som sa vrátil zo silvestrovskej zábavy, deti ma ani nepoznali! -Musel si byť asi riadne nacenganý. A čo potom, keď si vytriezvel? -Zistil som, že som v cudzom dome… ***** -Pani, čo je s vašim manželom, už dlhšie som ho nevidela? -Je v nemocnici. Mal niečo na kolenách. -Exém? -Nie, sekretárku! ***** Hosť v kaviarni si objedná čiernu kávu a len čo ju ochutná, odloží ju. Privolá vrchného a rozčúlene hovorí: -Pán vrchný, tá káva sa nedá piť, smrdí ženským prirodzením! Ten uchopí šálku s kávou, privonia k nej, znovu ju položí na stôl pred hosťa a povie: -Pane, dovoľujem si navrhnúť vám, aby ste skúsili chytiť tú šálku do druhej ruky! ***** -Keď budeš mojim manželom, podelíš sa so mnou o všetky svoje starosti? -Ja žiadne nemám. -Neboj sa, keď si ma vezmeš, budeš ich mať! ***** Manželka leží v nemocnici. Prišiel ju navštíviť manžel a priniesol jej vázu s červenou ružou. Keď odišiel, vybrala ružu a vyhodila ju von oknom. Na veľké prekvapenie spolupacientky sa hlboko napila z vázy. -To by ste nemali robiť, – napomínala ju. – veď manžel vám tú ružu iste priniesol z lásky. -Čo tam po ruži, ale vo váze je vodka! Vo fľaške by mi to predsa nemohol priniesť… ***** Baník Vinco sa oprie o lopatu a hovorí Lojzovi: -Ja mám takého múdreho psa, že keď sa večer vraciam z krčmy domov, od radosti breše. -Ja to mám podobné, lenže na mňa nebreše pes a už vonkoncom nie od radosti!

Bohatstvom k poctám a pýche Vidím ich ako sa snažia. Začínajú už ako malé deti – zapáčiť sa pani učiteľke, správne odpovedať, dostať pochvalu alebo dobrú známku. Pekne sa obliekať, presvedčivo rozprávať a dosahovať ciele. Jezuita James Martin, popisuje rebrík, po ktorom nás od malička učia liezť: 1. Mať svoje individuálne ciele, sledovať svoje šťastie a dobro. 2. Potreba mať, vlastniť, konzumovať a kompenzovať si tým niekedy vlastnú neistotu a prázdnotu. 3. Postupovať v spoločenskom rebríčku smerom hore. 4. Preukazovať svoj status cez spoločenské symboly – funkcia, majetok, titul, oblečenie. 5. Zvnútornenie vonkajších statusov, pocit výnimočnosti a dôležitosti. 6. Delenie ľudí na „celebrity“, ktoré stoja na vrchole rebríčka a neschopných „chudákov,“ ktorí zostali dole. 7. Súťaž, ktorá ľudí ženie na rebríku smerom „hore“ a úspech druhých sa pre nich stáva ohrozením. 8. Presvedčenie, že hore je bezpečie a šťastie a dole neúspech a bieda, vtláčanie tohto spôsobu myslenia deťom a ďalším generáciám. 9. Vzniká pyramída, na ktorej sa bojuje o miesta na jednotlivých poschodiach, vedomé udržiavanie „tých dole“ v nevedomosti a závislosti na „tých hore.“ 10. Výsledkom tohto všetkého sú boje, nedôvera, strach, frustrácia a osamelosť. Sv. Ignác z  Loyoly hovorí o nepriateľovi človeka takto: „Najprv pokúša ľudí, aby chceli bohatstvá, ktoré následne vedú k márnej svetskej sláve. Tie často vedú k  prehnanej pýche, ktoré je bránou k  ostatným neprávostiam.“ Jezuiti túto deštrukciu človeka vyjadrujú jedinou vetou: „Bohatstvom k poctám a pýche.“ rebríček? Predstavte si cestu smerom dole. Nemám na mysli úpadok firmy, rozpad rodiny alebo osobnosti. Hovorím o oslobodení sa od majetku a všetkého, čo nás núti liezť niekam, bez jasného zmyslu. Aké krásne a oslobodzujúce je uvoľnene schádzať dole, a  stretávať tých, čo sa trápia šplhaním nahor. Zbavovať sa zbytočností, odkladať masky, pozície a tituly, hovoriť len to, čo je potrebné a  nie, čo chcú od nás počuť. To je tá správna cesta – zhora nadol. Od pýchy, moci a pôct ku skutočnému bohatstvu, v ktorom už nemusíme vlastniť vôbec nič. jk

ZH 18-20 STRANA - 07


6

3 8

7

7

4 3 8 2 4 1 9 6

3 2 7

4 2 7 2

9 6 1 4 3 4 8

osobnosti regiónov

Móric Beňovský

gust Beňovský, sa narodil 20. septembra 1746 vo Vrbovom a zomrel 23. mája 1786 v Agoncy, v osade „Mauritania“ na Slovenský dobrodruh, Madagaskare. Bol to prvý Európan, ktorý sa plavil v severcestovateľ, objaviteľ, ko- nom Tichom oceáne (sedem rokov pred Jamesom Cookom lonizátor, spisovateľ, kráľ a de La Pérousom). Napísal spomienkové dielo Pamäti a Madagaskaru, plukovník cesty. francúzskej armády, veliteľ Beňovský bol typický predstaviteľ obdobia osvietenstva, poľskej armády a rakúsky rozvoja dopravy a obchodu a objavovania neznámych vojak, gróf Móric Beňovský, území. Bol cestovateľ, ktorý preskúmal západné pobrežie celým menom Matúš Móric Aljašky medzi ústím Yukonu a Kuskokwinu, pričom sa plavil Michal František Serafín Au- pozdĺž ostrova Unimak (Aleuty) a jeho cesta do Macaa bola

duchovné okienko

1. časť

Otvorený list predstaviteľov cirkví a židovskej obce predsedovi vlády Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR napísali otvorený list predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu. „Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky! Pozorne vnímame dianie v spoločnosti po vražde novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pre zachovanie dôvery obyvateľov Slovenska v právny štát a v demokraciu je dôležité, aby táto úkladná vražda bola čím skôr vyšetrená a aby jej páchatelia boli potrestaní. Chceme oceniť úsilie všetkých vyšetrovateľov a policajtov, ktorí sa usilujú o naplnenie spravodlivosti. Spoločnosť potrebuje novinárov, ktorí s odvahou hľadajú pravdu. Slobodná žurnalistika a kontrola verejnej moci médiami je dôležitým pilierom demokracie. Ďakujeme tým novinárom, ktorí vyváženým spôsobom pri zachovaní úcty ku každému človeku informujú verejnosť o svojich zisteniach. Cirkvi a náboženské spoločnosti rešpektujú legitímne zvolených verejných predstaviteľov a vyzývajú všetkých, aby sa krízové situácie riešili s rozvahou a pokorou. Nevynášajme predčasné súdy a obvinenia, pretože aj krivé svedectvo je prestúpením Božích prikázaní. Slovensko je ohrozené stratou zmyslu pre mravné hodnoty. Prejavuje sa to neúctou k dôstojnosti ľudského života od počatia po prirodzenú smrť či ľahostajnosťou k manželstvu. Prejavom nedostatku mravnosti vo verejnom živote je aj korupcia, ktorá, žiaľ, je prítomná v mnohých sférach života spoločnosti. Tieto zlá nás ohrozujú, lebo sme sa vzdialili od Boha a nezachovávame Desatoro Božích prikázaní.

Mesto Žiar nad Hronom je bližšie k inteligentnému parkovaniu Mesto Žiar nad Hronom je o krok bližšie k inteligentnému parkovaniu. Primátor Peter Antal pred časom avizoval, že parkovacie miesta v centre mesta vybavia snímačmi, vďaka ktorým budú mať vodiči aktuálny prehľad o voľných miestach. Podľa zverejnenej zmluvy to bude mesto stáť 21.686 eur, inštalované by mali byť už v najbližších týždňoch. Ako sa uvádza v zmluve, pôjde o 120 parkovacích miest v centrálnej mestskej zóne. Predmetom zmluvy, ktorú mesto uzavrelo so spoločnosťou Orange Slovensko, je jednorazové zriadenie snímačov a ich uvedenie do systému, ale aj administračná webová aplikácia, mobilná aplikácia pre občanov a tiež možnosť platenia parkovného cez SMS či mobilnú aplikáciu. Antal už pred časom pripustil, že vďaka snímačom budú môcť nastaviť aj model časového parkovania. Samospráve sa nepáči, že parkovacie miesta v centre, ktoré majú slúžiť krátkodobo pre obyvateľov a návštevníkov mesta, využívajú na dlhodobé parkovanie zamestnanci priľahlých inštitúcií. (zdroj TASR, red. upr.)

ZH 18-20 STRANA - 08

prvá známa cesta zo severozápadného pobrežia Ameriky na juhovýchodné pobrežie Ázie. Ako prvý Slovák navštívil štyri kontinenty (Európa, Ázia, Afrika, Amerika), ako prvý človek vôbec preskúmal Ostrov svätého Vavrinca. Narodil sa vo Vrbovom a strávil tam aj svoje detstvo. Svoju kariéru začal ako dôstojník rakúskej armády (Slovensko bolo vtedy súčasťou Uhorska, ktoré bolo časťou rakúskej monarchie) v sedemročnej vojne. Jeho názory na náboženstvo a vzťah k autoritám spôsobili, že bol nútený opustiť rakúsku monarchiu (teda aj Uhorsko). Odišiel do Poľska kde sa 20. apríla 1768 oženil s Anou Hönsch. red


tip na výlet

Najkrajšia dolina Tatier

števníkov. Ak chcete zažiť ideálne podmienky na vysokohorskú turistiku, zavítajte práve na Roháče. Je tu možné podnikať jednoduPotulky po Roháčoch sa stali ché prechádzky dolinami ale aj náročné hrebeňové túry. Pri akoby nepísaným pravidlom troche šťastia môže pozorný turista vybavený ďalekohľadom pre každého milovníka tu- pozorovať už z priestoru Roháčskej doliny kamzíka, svišťa ristiky. Ide totiž o mimoriad- či orla skalného. Roháčska dolina je mimoriadne bohatá na ne nádherné, malebné a z výskyt chránených rastlinných a živočíšnych druhov. Aj preto turistického hľadiska dobre sú Roháčske plesá vyhlásené za prírodnú rezerváciu s vyšším prístupné prostredie, ktoré stupňom ochrany. Dolina je odvodňovaná Roháčskym potoláka každoročne tisíce náv- kom, ktorý má priemerný ročný prietok 3 700 litrov vody za

sekundu. Počas výdatných dažďov či jarného topenia snehu sa prietok zvyšuje až na päťnásobok. Značkovaný chodník vedie už zo Zuberca po Ťatliakovu chatu. Nástup na túru je ideálny od parkoviska rekreačného strediska Zverovka, kde sa nachádza aj najnižšie položené pleso v Tatrách – pleso pod Zverovkou (983 metrov nad morom). Ťatliakova chata leží na križovatke turistických trás, pri Ťatliakovom jazere. Cesty od chaty vedú na Roháčske plesá, Rákoň, Ostrý Roháč, Plačlivé či Volovec. Chata je ideálnym miestom, odkiaľ možno odštartovať túru po hrebeni Západných Tatier. Je tiež obľúbeným cieľom pre cyklistov či vozíčkarov. red

Vtip: „Oci, prečo všetci nadávajú tomu pánovi vedľa nás?“ „Pretože hodil po rozhodcovi kameň.“ „Ale veď ho netrafil.“ „Veď práve preto!“ L.N. Tolstoj: „Hoci vplyv minulosti na život je veľmi silný, človek ho silou svojho ducha môže zmeniť.“

9

duchovné okienko

2. časť

My všetci ľudia dobrej vôle - verejní predstavitelia i občianska spoločnosť - nesmieme ľutovať žiadne úsilie, aby korupcia zo slovenskej spoločnosti bola vytesnená. Predstavitelia cirkví a náboženských spoločností vyslovujú poďakovanie všetkým statočným a čestným ľuďom, ktorí na tieto problémy upozorňujú a chcú ich riešiť. Tí, ktorí sa korupcie dopúšťajú alebo vytvárajú pre ňu podmienky, sa prehrešujú voči Bohu i ľuďom. Korupcia, ktorá spôsobuje toľko nespravodlivosti, ohrozuje samotnú demokraciu. Strata dôvery v politický systém, ktorý nedokáže zabezpečiť spravodlivosť, vedie k rastu extrémizmu. Sme znepokojení atmosférou nenávisti, ktorá sa šíri v niektorých sociálnych skupinách. Máme právo i povinnosť zachovať si vlastné duchovné a kultúrne tradície a nekontrolovanú migráciu môžeme vnímať ako hrozbu. Ale ako ľudia - kresťania i nekresťania - sme povinní pomáhať ľuďom v núdzi bez ohľadu na farbu pleti a náboženstvo. Viacerí veriaci, kňazi aj cirkvi na Slovensku čelili počas komunizmu prenasledovaniu a na tento útlak nesmieme zabudnúť. Táto skúsenosť nás naučila vážiť si slobodu, rozoznať nové ideológie a brániť sa im. Veľmi dobre si uvedomujeme, že demokracia napriek ťažkostiam, je najlepším miestom na rozvíjanie náboženskej slobody i ostatných slobôd občanov. Odmietame korupciu v akejkoľvek podobe. Sme presvedčení, že budúcnosť obyvateľov Slovenska by mala byť vystavaná na vzájomnom rešpekte, dôvere, dobroprajnosti a úcte k nášmu duchovnému dedičstvu. Tieto hodnoty nám pomôžu prekonávať spoločenské krízy a upriamia náš duchovný zrak na Darcu života, pred ktorým sa každý z nás raz bude zodpovedať.

V Bratislave 23. apríla 2018

ZH 18-20 STRANA - 09


9

7 4

6

2 4 3

7 9 8 2

tradície

5 3 7

2

2

5 2 9 3 6 9 4 8 5 6 7

charita

Ľudia pomohli Ondrejkovi na nohy!

ho portálu ĽudiaĽuďom.sk získala vďaka štedrosti a dobroprajnosti darcov finančné prostriedky na prvú liečbu v Mexiku, následne i na druhú. Výsledkom je, Ondrejko sa narodil s že stojí na vlastných nohách. rázštepom chrbtice a Dvojročný Ondrejko počas prvých troch mesiacov hydrocefalom. Lekári mu života prekonal 11 operácií. To, že bude mať rázštep nedávali veľkú nádej, no chrbtice a hydrocefalus sa jeho mama, pani Petra jeho rodina verila a roz- Albrechtová, dozvedela 2 dni pred pôrodom. Následhodla sa pre nákladnú kom rážštepu bola poškodená miecha i nervy, veľa liečbu v zahraničí. Pros- detí s touto diagnózou je úplne ochrnutých. Rodine tredníctvom darcovské- vliala nádej na Ondrejkove uzdravenie informácia o

liečbe kmeňovými bunkami. Komplikáciou v jej realizácii nebolo miesto jej výkonu, Mexiko, ale suma – pre bežnú rodinu nepredstaviteľných 20-tisíc eur. Prostredníctvom darcovského portálu ĽudiaĽuďom. sk sa však sen premenil na realitu – za približne 2 a pol týždňa sa podarilo sumu získať a Ondrejko mohol liečbu podstúpiť. Prišlo výrazné zlepšenie jeho stavu a ďalšia žiadosť o pomoc na portáli ĽudiaĽuďom.sk. Potrebných ďalších 20-tisíc sa vďaka podpore verejnosti podarilo, za približne 3 mesiace, získať opäť. red

Extrémne obéznym ľuďom vie zákrokom pomôcť i Rooseveltova nemocnica

na Slovensku

Rozbehli sa nám po Slovensku hody Hody sa slávia ako pamiatka na počesť posviacky chrámu alebo pri príležitosti sviatku patróna chrámu – svätca, ktorému je kostol zasvätený. Tradícia hodov siaha až do stredoveku, keď sa spolu s rozvojom cirkevnej organizácie v Uhorsku dbalo aj na to, aby patróni jednotlivých chrámov takpovediac časovo rovnomerne pokryli spoločensky prijateľné dátumy v priebehu celého roka. V minulosti bola totiž s hodmi spojená nielen slávnostná hostina, ale najmä veľký, tzv. výročný jarmok. Pravdaže, na jarmok sa schádzali kupujúci a predávajúci zo širokého okolia a stúpol aj počet hostí zblízka i zďaleka. V priebehu 18. storočia, keď sa na Slovensku vplyvom rekatolizácie výrazne oživil mariánsky kult, stavali sa nové chrámy zasvätené Panne Márii, znova sa začalo putovať do starších i nových mariánskych pútnických miest, a tak sa viaceré hodové slávnosti presunuli práve na jesenné mesiace september a október. Čiastočne to súviselo aj s cyklom hospodárskeho života na vidieku – už bolo po žatve, väčšina úrody bola pod strechou, na hody sa chovali husi, ponúkalo sa mladé víno a burčiak – skrátka, bolo to obdobie hojnosti a dostatku potravín, takže hostí si bolo možné patrične uctiť dostatkom jedla i vína. Treba však pripomenúť, že dôležitá bola práve duchovná časť hodov. Hody sa slávili viac dní, v minulosti tri a viac, pričom najvýznamnejším časovým úsekom bola práve hodová nedeľa. Na západnom Slovensku sa ujal názov hody, pričom aj Slovania poznali slovo god, ktoré môžeme voľne preložiť ako hostina – čiže hody sa spájali s hostinou a hodovaním. Hody, odpusty, kermeše sa konali – podľa sviatku svätca, ktorému boli zasvätené – najmä na jar, v lete, na jeseň. Asi najmenšiu frekvenciu mali v zime. Na hody sa v minulosti chodievalo peši – zároveň to bolo spojené s púťou na hlavnú hodovú svätú omšu, do väčších vzdialeností sa docházalo kočom, vozom, vlakom, autobusom, neskôr aj autom. Na hodovú slávnosť sa chystala celá dedina – ženy vyriadili, vyumývali a vyzdobili kostol, ale aj svoje domácnosti, v jarných a letných mesiacoch sa vybielil interiér i exteriér domácností, všetko sa ligotalo čistotou. Zdroj: Katolícke noviny autorka je etnologička Katarína Nádaská (krátené)

Extrémne obézni ľudia majú o desať rokov kratší a navyše aj horší život s množstvom zdravotných komplikácií. Nádejou pre nich môže byť bariatrický zákrok, teda chirurgické zmenšenie objemu žalúdka a s ním aj odstránenie "hormónov hladu". Konštatoval to v piatok na tlačovej besede Ľubomír Marko, prednosta Chirurgickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, ktorá patrí medzi tri vedúce bariatrické pracoviská na Slovensku. V tomto roku tam vykonali už 150. operáciu. "Obezita je rizikovým faktorom vzniku diabetu druhého typu, srdcovocievnych ochorení, ako aj pohybového aparátu, chrbtice a niektorých druhov rakoviny, najmä v kolorektálnej oblasti, čiže chorôb, ktoré vytvárajú významný tlak i na zdravotnícky a sociálny systém," zdôraznil Marko. Na Slovensku sa problém extrémnej obezity týka takmer 100.000 ľudí. "Ľudia s extrémnou obezitou, teda BMI (body max index) nad 40, žijú nielen menej kvalitný život, ale kratšie než ľudia s normálnym BMI (18,5–25)," pripomenul prednosta. Jedným z bariatrických výkonov, ktoré sú momentálne na vzostupe, je sleeve resekcia, pri ktorej sa natrvalo odstráni asi 80 percent žalúdka. Spolu s resekovaním jeho časti sa odstráni aj časť buniek zodpovedných za pocit hladu, pričom hlavná funkcia zostávajúcej časti žalúdka je nezmenená. "Objem žalúdka sa po operácii zmenší z 1,5 litra na asi 150 ml. Dnes sa vo svete už nehovorí o bariatrickej chirurgii, ktorá rieši len chorobnú obezitu,

ZH 18-20 STRANA - 10

ale o metabolickej chirurgii, a to najmä preto, že rieši cukrovku a iné metabolické ochorenia," vysvetlil Marko. Menší žalúdok spôsobí, že extrémne obézny človek začne prijímať menej potravy, čo spolu so zmenou životného štýlu môže viesť k významnej redukcii váhy a k zlepšeniu zdravotného stavu. U pacientov sa upravia hodnoty cukru v krvi, zníži sa krvný tlak a ustúpia bolesti kĺbov a chrbtice. Musia však dodržiavať predpísanú životosprávu. Podľa odborníkov z Rooseveltovej nemocnice nie každý pacient je však na operáciu vhodný. Základným kritériom je BMI nad 40 bez pridružených ochorení alebo BMI nad 35 s pridruženými problémami ako cukrovka, vysoký krvný tlak či dlhodobé bolesti kĺbov a chrbtice riešené ortopédom alebo neurológom. Zároveň je potrebné vyšetrenie endokrinológa, ktorý musí potvrdiť, že pacient je hormonálne v poriadku a tiež vyšetrenie psychológa, aby sa vylúčili prípadné psychické poruchy ako príčina extrémnej obezity. Chirurgický zákrok patrí medzi štandardné operačné výkony a pacienti zhruba na tretí deň opúšťajú nemocnicu. Náklady na tento zdravotnícky zákrok vychádzajú okolo 5000 eur a v tomto roku by ho už mali hradiť všetky zdravotné poisťovne. Ako Marko poznamenal, povedomie o možnostiach a dostupnosti bariatrickej - metabolickej chirurgie na Slovensku je stále veľmi nízke. "V súčasnosti podstúpi niektorý z týchto zákrokov niekoľko desiatok Slovákov ročne. V susednom Česku je to takmer 3000 ľudí za rok. V západnej Európe ide o štandardnú metódu liečby obéznych ľudí," dodal. -TASR-


svet knihy

Príbeh o zrade a zradcoch

páchateľ zrady sníva. A dobre, že to tak je, pretože zrada si zaslúži ostrejšiu reakciu, ako iba pokrčenie ramenami. Na knižnom trhu je dielo Judáš autora Amosa Oza. Kniha Veľa ľudí zažilo zradu získala uznanie, recenzenti napríklad z New York Review of a mnohí z nás majú svojich Books ju prijali s ováciami a titul sa dostal medzi finalistov zradcov – Judášov. Zradca- prestížnej Man Bookerovej ceny. mi je pretkaný príbeh celej, Amos Oz je izraelský spisovateľ a novinár. Je nositeľom vianielen kresťanskej éry ľud- cerých prestížnych literárnych ocenení vrátane Bialikovej stva. A  ten nám odkazuje, ceny, Goetheho ceny a Ceny Franza Kafku. že zrada nevedie k šťastiu Patrí medzi najznámejších izraelských autorov, jeho diela a spokojnosti, aj keď o tom boli preložené do vyše 30 jazykov. V slovenčine vyšli jeho ro-

mány Čierna skrinka, Panter v podzemí a Vôňa ženy. V Judášovi mladého idealistického študenta Šmuela zaujme rukou napísaný inzerát na nástenke a zavedie ho do tajomného domu, kde žije starý invalid hľadajúci plateného intelektuálneho spoločníka a tajomná žena prenasledovaná prízrakmi minulosti. V príbehu o omyle, túžbe, neopätovanej láske a nezodpovedanej náboženskej otázke, ktorý sa odohráva v rozdelenom Jeruzaleme na prelome rokov 1959 a 1960, sa autor vracia k počiatkom židovsko-arabského konfliktu, k dejinám Jeruzalema a vzniku kresťanstva a radikálne prehodnocuje zažitú predstavu o zrade a zradcoch. red

Vtip: Prečo musí obžalovaný stáť pri čítaní rozsudku? „Lebo potom bude dlho sedieť.“ A. Mickiewicz: „Keď ma chcete posudzovať, nebuďte so mnou, ale vo mne.“

11

za život

Mária Raučinová

Dialóg, dialóg, dialóg Každý z nás sa už stretol s človekom, ktorý mal celkom opačné názory a postoje. Nevieme sa dosť vynačudovať, ako niekto môže vidieť veci úplne z inej perspektívy. A pritom  tvrdiť, že len on má pravdu. Diskusia s takým človekom postupne naberá na intenzite. Jeho jednostrannosť doslova vytáča. Stačí málo a konflikt prerastie do osobných urážok. Sme toho svedkami denne nielen u politikov, ale často aj v rodine, medzi rovesníkmi, v  spoločenstvách. Nejde však len o  politické hádky, ide o súboj hodnôt, ktoré vyznávame. Ak nám naozaj záleží na pravde, mali by sme sa držať istých princípov. Po prvé, nenechajme sa vyviesť z  miery. Ak staviame na hlbokých ľudských hodnotách, oprime sa o  skúsenosť, ktorá nás sama povedie. Nesnažme sa presvedčiť argumentmi, vyrozprávajme príbeh, ktorý pomôže protivníkovi „vžiť sa“ do našej situácie. Chceme mu umožniť pochopenie. Vytvorme v  dialógu atmosféru bezpečia. Neútočme na druhého, nezneisťujme ho, pretože vyvoláme protireakciu. Oceňme jeho prítomnosť, staňme sa empatickými, buďme poslucháčmi, vytvorme „kultúru stretnutia“, nie „stret kultúr“. Svoje hodnoty nepopisujme, nedefinujme, ukážme na ne prostredníctvom ľudí, ktorí tak konajú a  ktorí prinášajú konkrétne dobro druhým. Aj v  najväčšom popieračovi hodnôt možno nájsť kúsok dobra, niečo, čomu môžeme povedať „áno“. Takto nebudeme v  dialógu pôsobiť negativisticky, ale staneme sa nositeľmi svetla a  optimizmu. Citlivé intímne otázky ochrany života, sexuality, choroby, umierania, viery a  postoje k  nim sú často formované prežitými minulými udalosťami a zraneniami. Ak o  nich nevieme, máme ich predpokladať. Správajme sa súcitne, snažme sa pochopiť hnev, bolesť, frustráciu. Niekedy je súcit najcennejším svedectvom vyznávania hodnôt. Nemajme túžbu zvíťaziť za každú cenu a  poraziť protivníka. Dialóg je udalosťou stretnutia v rovnocennosti a v  láske. Sme len bránou k  pravde, svedkami, nie pravdou samou. Prílišné sebavedomie a agresia v debate strháva pozornosť na ľudské „ego“ a zatieňuje samotnú silu pravdy. Nikdy dialóg nevzdávajme. Veď pravda nám stojí za tú trpezlivosť. Mária Raučinová, Fórum života

ZH 18-20 STRANA - 11


9 6

3 9 8 5 6

5 1 9

2 1

5

spomienka

2

4 8

kg cukru a šťavy z 3 citrónov. Ak ho v zime zmiešate so sirupom zo šalvie a s medom, máte super Nastalo obdobie kvitnutia bazy, dostupného a kloktadlo na boľavé hrdlo. Na boľavé hrdlo, ale aj lacného zdroju vitamínu C, silice, organických ky- maškrtenie sú super bazové cukríky. Do ich výroselín a glykozidov pre každú gazdinku. Kvety bazy by môžete zapojiť aj deti. Drobné kvietky z 10 ks a produkty z nej vyrobené sa používajú pri pre- kvetov bazy ostrihajte, namočte na celú noc do chladnutí, horúčkach a kŕčoch v tráviacom trakte. 1 dcl vody. Ak máte časté zápchy siahnite po zápare z bazy Ďalší deň vylejte zmes do hrnca, pridajte 200 g alebo vyprážaných kvetov. Čierna baza pomáha cukru a štipku citrodeka. Poriadne premiešajte a varte 15 min. Zmes je hotová vtedy, keď po poaj pri migrénach, je močopudná a potopudná. Základom je bazový sirup uvarený z 30 kvetov, 1,5 norení hrnca do studeného kúpeľa začne tuhnúť.

gazdinka radí

2 8 3 1 4 4 6

Bazová jar

Ivan Brožík

Pravde žil som, krivdu bil som

(verne národ môj ľúbil som) Básnik, spoluautor Memoranda slovenského národa, stál pri vzniku Matice slovenskej, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského romantizmu tvorca historickej epiky a historického spevu – Samo Chalupka. Narodil sa 27. februára 1812 Hornej Lehote a zomrel desiateho mája 1883 tiež v Hornej Lehote. Narodil sa v rodine evanjelického farára Adama Chalupku. Samo Chalupka pochádzal zo starej literátskej rodiny, o ktorej máme už správy zo 16. storočia. Bol mladším bratom dramatika Jána Chalupku ktorý bol prvým významným autorom veselohier, v ktorých zosmiešnil zaostalosť malomešťanov a odsúdil panštenie sa a odrodilstvo. Základné vzdelanie získaval u otca učiteľa a kazateľa, neskôr navštevoval od roku 1821 gymnázium v Gemerskej Teplici a od roku 1822 študoval na lýceu v Kežmarku. Tam naňho vplývali národne uvedomelí profesori Ján Benedikti a Matej Slavkovský, priatelia a spolupracovníci Jána Kollára. Od roku 1824 študoval v Rožňave, od roku 1827 študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave filozofiu a teológiu. Samo Chalupka sa stal jedným zo zakladateľov študentského samovzdelávacieho spolku Společnost česko-slovanská (1829), v rokoch 1831-32 jej podpredsedom, kde začal prednášať výklad Kollárovej Slávy dcery. Členovia spoločnosti sa nevenovali len literatúre, ale zaujímali sa i o dejiny, osud národov a ich zápas za slobodu. Preto sa po vypuknutí povstania poľskej šľachty v roku 1830 proti cárskej nadvláde vydal do Poľska ako dobrovoľník, v nasledujúcom roku bol zranený v bojoch pri Haliči. Po rokoch v básni Všeslav nazval toto povstanie „nešťastnou vojnou“, záhubou slovanskej slobody, keď bojoval brat proti bratovi. V roku 1834 presvedčil listom Ľudovíta Štúra, ktorý pol roka pôsobil ako pisár v Uhrovci, aby sa neodkladne vrátil na lýceum. Celý tento pohyb súvisel s pohybom utláčaných národov v Európe a s bojom proti zvyškom feudálneho poriadku v Rakúskej ríši, s bojom za úplné zrušenie poddanstva, za občiansku rovnoprávnosť. A súvisel aj s maďarským národným hnutím, ktorého cieľom bolo zbaviť sa nadvlády Viedne a zabezpečiť v samotnom Uhorsku vedúcu úlohu maďarskému národu. A v tomto zápolení národov a národností chcel Samo Chalupka a po ňom celá štúrovská mládež literárnou, organizačnou a osvetovou činnosťou uplatňovať aj práva Slovákov. red

Drotárska expozícia v Hrnčiarskom múzeu Brehy Tvorba manželov Ďurčatovcov

K zaujímavým javom slovenskej histórie patrí drotárstvo, ktoré prerástlo do pozoruhodnej kultúrnej tradície. Rozvinulo sa na severozápade Slovenska ako doplnkové zamestnanie v poľnohospodársky neúrodných oblastiach – na Kysuciach, v širšom okolí Žiliny, Bytče a v severnej časti dnešného Považskobystrického okresu. Predpokladá sa, že vzniklo na začiatku 18. storočia. V počiatkoch drotári opletali keramické nádoby do pevných sietí, ktoré ich mali chrániť pred rozbitím, alebo nimi spevnili zlepenú nádobu. Popri tejto činnosti postupne začali vyrábať aj jednoduchšie predmety – špáraky do fajok, pasce na myši, stojany pod horúce hrnce a žehličky, vešiaky, či naberačky. Práca s drôtom, ktorý majstri tvarovali a viazali ručne si síce vyžadovala zručné ruky a len neveľa nástrojov. Preto drotári nepotrebovali dielňu, ale mohli vandrovať a tak ponúkať svoju prácu. V čase najväčšieho rozkvetu drotárstva v druhej polovici 19. storočia už

putovali do mnohých európskych krajín, Ázie i Ameriky. Zručnejší majstri zakladali vo svete dielne – k najväčším patrila moskovská továreň Štefana Hunčíka a Imricha Krutošíka z Vysokej nad Kysucou. Po úspešnom polstoročí drotárskej histórie nastala kríza, keď kvôli konkurencii

pozoruhodnú rozmanitosť. Svojou námetovo i žánrovo pestrou tvorbou k tejto rozmanitosti prispievajú aj manželia Rozália a Štefan Ďurčatovci, ktorí žijú a tvoria v Bratislave, ale obidvaja pochádzajú z Rybníka nad Hronom. Používajú rôzne druhy drôtov, ktoré ohýbajú a viažu

lacných priemyselných výrobkov a novému usporiadaniu sveta po 1. svetovej vojne remeslo upadalo a po 2. svetovej vojne takmer zaniklo. V 70. rokoch 20. storočia pôvodné drotárske práce vzbudili pozornosť niekoľkých umelcov, ktorí aktualizovali drotársky odkaz v umení i umeleckom remesle. Po roku 1990 záujem o prácu s drôtom a drotársku tradíciu vzrástol a nadobudol

ručne. Využívajú pritom pôvodné výplety (slučkový, lineárny) a prvky (špirály), ktoré sú z drotárskych prác známe viac ako 150 rokov. Pani Rozália z drôtu tvorí od roku 1999 úžitkové a dekoratívne predmety, plastiky a šperky. Príležitostne tiež opravuje a zachraňuje staré keramické nádoby tak, že ich opletá do drôtených sietí. S touto činnosťou sa stretla prvýkrát ako dieťa, sledujúc

šikovné ruky drotára Pacolta z dediny Kamienka zo severného Spiša (kde sa tiež drotárstvom živili muži z 9 obcí), ktorý do ich rodičovského domu pravidelne, každoročne zavítal. Jemnejšími sieťami Rozália Ďurčatová dekoruje sklo i kraslice. Tie opletá aj jej manžel Štefan, ktorého k práci s drôtom inšpirovala práve tvorba manželky. Od roku 2014 sa jej intenzívne venuje a tvorí menšie plastiky a ozdobné predmety. Práce obidvoch manželov sa vyznačujú remeselnou i výtvarnou čistotou, čo pramení z ich profesií. Rozália študovala a učila výtvarnú výchovu a matematiku, Štefan bol projektant. Často sa inšpirujú prírodou, okrem stromov im je azda najbližšia ríša zvierat, z ktorej pozoruhodne a vo veľmi prirodzených pózach zhmotnili jeleňa, viaceré druhy vtáčikov, rýb, motýľov či celú korytnačiu rodinku. Ich tvorbu si môžete pozrieť v Hrnčiarskom múzeu v Brehoch od 26. 5. do 15. 9. 2018 (zdroj - Monika Váleková, red. upr.)

ZH 18-20 STRANA - 12

Takto nachystanú cukríkovú hmotu nalejte na vopred vymastený plech, naolejujte si ruky a postupne tvarujte guľky. Hmota musí byť ešte teplá. Cukrík hneď po vytvarovaní obaľte v práškovom cukre (2PL) zmiešaným so solamilom (1ČL). Ku koncu leta sa zberajú výrazne sfarbené bobuľky. Z nich sa dá tiež robiť sirup a ideálne sú na výrobu lekváru. Pozor, plody bazy nekonzumujeme surové. Sú jedovaté. gazdinka Evka


svet múzeí

V Prešove sa oplatí zastaviť

ľa v Stropkove, kde bude inštalovaná do konca roka. Výstava pochádza zo zbierok Podkarpatského múzea v Krosne. Petrolej objavil kanadský geológ Abraham Gesner v roku Výstavu Petrolejové lampy - 1846 a prvú petrolejovú lampu, ktorá bola schopná použitia funkčnosť a krása sprístupni- v domácnostiach zostrojil Poliak Lukasiewicz v roku 1853 a lo Krajské múzeum v Prešove reguláciu knôtu jej v roku 1855 zabezpečil Američan Benjamin vo svojich priestoroch Ráko- Silliman. K výraznému rozšíreniu petrolejového osvetlenia ciho paláca. Diváci si ju budú došlo po začatí ťažby ropy v roku 1859 v Pensylvánii. Petrolej môcť pozrieť do konca augus- bol vyrábaný pomocou destilácie ropy vo vákuu a veľmi skota. Potom sa presťahuje do ro vytlačil z trhu olej do lámp, pretože mal vyššiu svietivosť a výstavných priestorov kaštie- bol lacnejší. Rozvoj naftárskeho priemyslu nastal hlavne kvôli

svieteniu, až potom v roku 1880 sa začali petrolej a neskôr benzín používať pre spaľovacie motory. Petrolejové svietidlá boli postupne zdokonaľované a petrolej sa vďaka novým technológiám postupne zbavoval zápachu a škodlivých prímesí. Jeho dokonalejšie druhy nazývané salónový petrolej boli dokonca parfumované. Petrolejové lampy, ktoré boli hlavne v období secesie bohato zdobené, dnes predstavujú cenné zberateľské exponáty. Kurátorom výstavy je Krzysztof Gierlach, vedúci oddelenia histórie osvetlenia a oddelenia histórie skla a sklárskeho priemyslu Podkarpatského múzea v Krosne. red

Vtip: „Ocko, čo je toto za ovocie?“ „To sú čierne ríbezle.“ „A prečo sú červené?“ „No, lebo sú ešte zelené.“ M. Twain: „Nerozprávajte všetkým okolo seba, že vám svet dlží lepší život. Svet vám nedlží nič. Bol tu totiž skôr ako vy.“

reflexia

13

Ivan Brožík

Rovní a rovnejší Demokracia je okrem iného popri rovnosti povinností aj rovnosť práv. Ak nefunguje jedno alebo druhé, nejde o nič iné ako o anarchiu. Ak nám niekto ako politiku predvádza v priamom prenose anarchiu, potom nemá právo nielen fungovať v politike, ale ani beztrestne sa pohybovať vo verejnom občianskom priestore. Zdá sa, že ktosi má u nás – bez toho, aby mal na to nárok – absolútne voľný prístup k daňovému tajomstvu. Čo horšie, nielen že má prístup k tomu, k čomu by sa zo zákona dostať nemal, ale údaje, takto, v rozpore so zákonom získané, využíva ako prostriedok politického nátlaku. Mohlo by sa to považovať aj za vydieranie. Ale to možno nateraz odložiť bokom. Zostaňme pri fakte, že ktosi tu u nás používa ako pracovnú metódu zneužívanie daňového tajomstva. Z tých inštitúcií, ktoré by mali dohliadať na dodržiavanie zákona, nekoná žiadna. Nekoná z nevedomosti? To by bolo zlé. Nekoná z politickej náklonnosti? To by bolo ešte horšie. Nekoná preto, že je súčasťou politického boja? To by mohlo byť to úplne najhoršie. Ako je to teda so zákonnosťou a najmä dohľadom nad ňou u nás? Veľmi biedne. Má niekoľko prístupov. Najprv sa presvedčí, o koho by sa mala „obtrieť“ a až potom sa rozhodne, či a ako bude konať, ak vôbec bude konať. Starčeka bezdomovca, ktorý v obchode ukradne „čučo“ za 80 centov dostanú tieto zložky – od polície až po súd do dvoch týždňov do basy na niekoľko rokov. Ten, kto má na drahých právnikov, ten sa môže spravodlivosti vyhýbať aj šestnásť rokov, hoci pokradol neporovnateľne viac ako onen bezdomovec a žije si ako nejaké knieža. Obklopený majetkom, ktorý úplne samozrejme „nevlastní“. S daňovým tajomstvom môže tak isto ktokoľvek pracovať na tlačových konferenciách ako s agentúrnou informáciou, stačí aby mal politický vplyv a beztrestnosť je priam automatická. Rozumiete tomu? Podľa ústavy, teda základného zákona tohto štátu sme si pred zákonom všetci rovní. No zjavne sú si podaktorí rovnejší. Presne ako za režimu, ktorý sa mal oficiálne skončiť na prelome rokov 1989 až 1990. Lenže o čom je potom takáto podoba tej klasickej nedemokracie? Nie je to tak trošku fraška? Asi je najvyšší čas sa nad tým dobre zamyslieť. Jediná výnimka, ktorú treba akceptovať je imunita na výroky, prednesené v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky. Na výroky. Neplatí však na činy, ako je napríklad porušenie daňového tajomstva a podobne. To sú vo všeobecnosti trestné činy. V demokratických štátoch. ib

ZH 18-20 STRANA - 13


7

6

1

9 5

4

5 4 9 8 1 8 7 5 4 9 3 7 6 1 7 8 8 7 5 9 4 5

rekreačný šport

Hubárčenie je tiež rekreačný pohyb

ani množstvo zohnutí, práve naopak. Čím ich je viac, tým väčšia šanca, ako naplniť košík. Z lesa sa vrátite teda nielen s plným (niekedy aj s prázdnym) košíkom, Hubárčenie je náruživý a ale aj vždy nabití pozitívnou energiou a mnohokrát aj s pekný koníček a zároveň nejakým tým zážitkom. A spálenou nadbytočnou enerpríjemný relax. Je to tiež giou. významný zdroj pohybu, Hubárčenie milujú aj rodinné psíky. Je to pre nich vítaná dokonca všestrannejšieho zmena, vnímajú ju ako hru a neraz sú schopné zapojiť ako je iba chôdza. Prejde- sa úplne plnohodnotne do nadšenia z nájdeného dute aj niekoľko kilometrov báčika. a  vôbec vám neprekáža Samozrejmosťou je, že ak máme vnímať hubárčenie

cykloturistika Z Podlavíc na Hušták V Banskej Bystrici vznikne v dohľadnej dobe prvá reálna cyklotrasa. Po dlhých procesoch majetkovo-právneho vysporiadania, výkupu pozemkov, prípravy projektu, územného a stavebného konania i verejného obstarávania, začalo pred niekoľkými dňami mesto s jej výstavbou. Na realizáciu asi dvojkilometrovej cyklocesty získala samospráva nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 857.870 eur. Povinná päťpercentná finančná spoluúčasť mesta predstavuje 45.151 eur. Podľa hovorkyne primátora Zdenky Marhefkovej mesto v  minulom období výstavbe cyklotrás nevenovalo veľkú pozornosť, o čom svedčí jediný 150-metrový úsek cyklistického chodníka od nákupného centra ESC po Štadión SNP. Reštart podľa nej nastal v  roku 2016, keď vedenie mesta vyčlenilo rekordnú sumu 360.000 eur na prípravu projektovej dokumentácie a výkupy pozemkov. „Prvá cyklotrasa bude viesť z Podlavíc na Hušták. Po napojení na už existujúci cyklochodník bude mať dĺžku približne 2,5 kilometra. Prísľub od zhotoviteľa je ukončiť celé dielo do konca roka,“ oznámil primátor Ján Nosko. „Prvá etepa sa začína pri športovej hale Štiavničky po hotel Dixon. Druhá vedie od hotela Dixon popri Tajovke až do Podlavíc. Cesta bude so živičným asfaltovým povrchom, krajnicami a  ochrannými zábradliami na miestach, kde dochádza k  styku s  potokom,“ objasnil Peter Kanát, stavebný dozor. V neďalekom Zvolene zas otvorili centrum na predaj, požičiavanie a servis elektrobicyklov. Spoločnosť ebajk ho otvorila pod Pustým hradom po Bratislave a Košiciach ako tretie na Slovensku. Zvolenské centrum chce v regióne pôsobenia vytvárať aj komunitné, súťažné či oddychové aktivity. Okrem predajne, požičovne a servisu buduje v kraji aj sieť nabíjacích staníc. Len v okolí Zvolena je už vytvorených deväť nabíjacích staníc, pri čom v týchto dňoch pribudli ďalšie dve. Samotní cyklisti si pochvaľujú, že región je priam stvorený na cykloturistiku. Jednak tam už sedem rokov funguje cyklobus, už druhý rok sa tiež buduje sieť nabíjacích a servisných staníc, ktorá prepája atraktivity v regióne. red

ZH 18-20 STRANA - 14

ako rekreačný šport, nemôžeme v tom vidieť komerčné drancovanie našich lesov a prírody ako takej. Huby tam nerastú iba pre nás, v prvom rade sú súčasťou potravinového reťazca obyvateľov prírody. Nestane sa nič, ak si nahľadáme na polievku, pár zavarených pohárikov, či na niekoľko smažených rezňov. To príroda zvládne, ak sme napríklad ešte aj šetrní k podhubiu a nechávame ho na mieste nálezu. Horšie je, ak do lesov vbehnú hordy ľudí a žnú ako kombajny všetko a čo nepoberú, to rozkopú. Nielenže to je nešportové, je to aj v obrovskom rozpore s ochranou prírody. red


Zavlažovanie rastlín knôtom

vždy je naporúdzi prakticky zadarmo veľmi spoľahlivý knôtový systém. Prísun vlahy knôtovým systémom je vhodný na izČi už idete na viac dní bové a balkónové rastliny vysadené vo veľkých a z  domu (prípadne si ťažkých nádobách, ktoré sa nedajú prenášať alebo chcete odskúšať zavla- sú chúlostivé na zmenu miesta. Postačí, ak sklenú žovací systém pred do- či plastovú fľašu s vodou postavíte vedľa rastlín. Na volenkou), alebo neviete jeden koniec knôtu priviažete závažie, spustíte ho na ako a kedy zalievať vaše dno fľaše a druhú časť zasuniete do pôdy. Takto si izbové a balkónové rastli- vytvoríte vlastný samozavlažovací systém. Je vhodné ny v letných horúčavách, umiestniť fľašu s vodou mierne vyššie, potom okrem

dobré rady

vzlínania vody funguje aj samospád a zavlažovanie je zaručené. Takýto systém je priateľský k rastlinám aj preto, že ich môže zavlažovať aj počas horúcich dní, vlaha totiž ide pod ne, nedotýka sa zelených častí rastliny. Navyše, voda vo fľaši je teplá tak isto ako okolie, nemôže dôjsť k teplotnému šoku pri takomto spôsobe zálievky. Podľa veľkosti objemu fľaše viete, na ako dlho asi závlaha postačí. Ak plánujete byť dlhšie na dovolenke, potom je správne zvoliť aj niekoľkolitrové plastové nádoby. red

Vtip: Ošetrovateľ vojde k bláznovi do izby a vidí, ako ten niečo usilovne píše na hárok papiera. „Čo to píšeš?“ prihovorí sa bláznovi. „List.“ „A komu ho píšeš?“ „Sebe.“ „A čo si tam píšeš?“ „Neviem, pošta príde až zajtra!“ F. Rabelais: „Zlosť je nebezpečná, človeka ponižuje.“

15

dobré správy

vybral Ivan Brožík

Výstava ľudového odevu

V Záhorskom osvetovom stredisku v Senici sprístupnili výstavu Kroje Záhoria, ktorá mapuje lokálne formy sviatočného a obradového mužského a ženského odevu. Prostredníctvom kompletných odevov, textov a obrazového materiálu výstava oboznámi návštevníka so skalickým, holíčskym, šaštínskym, senickým, jablonickým, moravskosvätojánskym, malackým a plaveckým ľudovým odevom v  minulosti. Panelová časť výstavy priblíži druhy a lokálne formy ľudového odevu na Záhorí a ponúkne podrobnejšie informácie k vystaveným predmetom. Výstava potrvá do 30. mája.

Dva listy sa nám píšu najťažšie: prvý a posledný. Petrarca

Peniaze pre regióny

Do regiónov poputujú financie pre poskytovateľov sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Určené sú na rekonštrukciu existujúcich aj výstavbu nových objektov, investície do materiálno-technického vybavenia či zvýšenia energetickej hospodárnosti. Z fondov EÚ je vyčlenených viac ako 72 miliónov eur. MPRV SR vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni. Celkovo je z Integrovaného regionálneho operačného programu vyčlenených z fondov EÚ 72,36 milióna eur.

75-16

Brány svojho väzenia si nesie každý človek v sebe. Sartre

Osobnosti Piešťan

Ceny primátora za rok 2017 odovzdali na galavečere Osobnosť mesta Piešťany v sobotu 12. mája v Dome umenia. Primátor Miloš Tamajka odovzdal ocenenie osobnostiam v desiatich kategóriách. Za aktivity v sociálnej, humanitárnej a charitatívnej oblasti udelilo mesto ocenenie Jozefovi Mikušovi, ktorý poskytol domov opustenému chlapcovi a vychovával ho napriek tomu, že nebol v pokrvnom príbuzenstve. Osobnosťou za aktivity v environmentálnej oblasti sa stala Ľubomíra Báleková za prácu v regionálnom centre Slobody zvierat Piešťany, ktoré vedie už vyše desať rokov.

Príprava minizoo na leto

Letná sezóna v sninskej minizoo je v  plnom prúde, rozbehli ju s  príchodom prvých teplých dní. Najväčšiu návštevnosť očakávajú počas prázdnin, kedy po štvrtý raz pripravujú detské tábory. Nielen tí najmenší si môžu v areáli Animoterapeticko-jazdeckého centra pozrieť nové zvieracie prírastky. Hlavná sezóna sa začne až v lete. Medzi hlavné činnosti, za účelom ktorých centrum vzniklo, patrí jazdenie na koni, ale aj hipoterapia, animoterapia a čiastočne aj kanisterapia. TA SR

ZH 18-20 STRANA - 15


Ä?Ă­slo 20 / 18. mĂĄj 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

ĹˆovĂ˝ 5-d tobusovĂ˝

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

au zĂĄjazd za a balti KrĂĄsami Po

tSPLPWQPNĂˆIBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂžTLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂžTLFIPĆŽFSWFOĂ?IPLSÓäB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂžTLBäJWOPTǸ

 www.daka.sk

280 â‚Ź 159 â‚Ź

www.konstrukter.sk ������������������������ info info in fo@k @kon @k o st on stru ruk ru kter kter kt er.s .sk k info@konstrukter.sk

EM

PRACOVN�K V SKLADE �������������������� ������������������������������ OPERà TOR V�ROBY �������������������� ELEKTRIKà R ��������������������� �������������������� ��������������������� OBSLUHA CNC ����������������� ���������������� ���������������������� �������������� ����������������������

������������������

ElektrikĂĄri,

PRIJM

���� E PRACOVN�KOV ���� ����� (PRà C A V EL � EKTRO V�ROB ���� E) ���� ���� ���� ����

TPP br ����� igåda ������ � 0905 867 1 72 0917 650 0 ������� 18 ������� ��

��� ������� ������ �����

�������

ZH 18-20 STRANA - 16

ZvĂĄraÄ?i CO2 zĂĄmoÄ?nĂ­ci

pre dlhodobĂş prĂĄcu do Nemecka, celoroÄ?nĂĄ prĂĄca aj cez zimu

10 aĹž 14 â‚Ź/hod.

variabilnĂĄ zloĹžka + ohodnotenie mesaÄ?ne cca 200-220h 4 týŞdennĂŠ turnusy, ubytovanie a doprava hradenĂŠ firmou, týŞdennĂŠ zĂĄlohy 100â‚Ź

0904 516 707 sokolova@granila.eu

85_0332

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

85_0268

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

85_0266

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

37-0032

StĂĄle ste vĂ­tanĂ­ v Bratislave! Dohodnite si individuĂĄlne stretnutie a pracujte v RakĂşsku uĹž o pĂĄr dnĂ­. www.aiw.sk

85_0309

! NOVINKA ! AIW zåstupca je aj v Žilinskom a Banskobystrickom kraji.

32-0064

KritÊriå pre spolupråcu s AIW: ¡ opatrovateĞský kurz a prax ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka ¡ vek 25 aŞ 60 rokov

94-0072

-43%

HonorĂĄr brutto 70 â‚Ź, 80 â‚Ź,90 â‚Ź za 24 hod.

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!


regionálne noviny

ziarsko.sk

ZIARSKO

... nájdeš, čo hľadáš

2 2 6-7 3

ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO č. 20 / 18. máj 2018 / 22. ročník

3,5 8

týždenne do 26 500 domácností a firiem

3,5 8 3,8 4

94-0090

Plechové garáže od 279 € Koterce +421902 191 560 pre psy www.robstal.pl

45-0053

pozinkovaná konštrukcia zdarma dodávka a montáž zdarma

45-0191

Garážové vráta

ZH18-20 STRANA - 01


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

PIESTANSKO ZIARSKO

Jazda na rezervu

nemal zostať stáť. Ak si sleduje kontrolky a počítačom odhadované dojazdové kilometre. Príručnú bandasku s  benzí- Samozrejme, že ukazovatele stavu hladiny paliva v nádrži boli nom dnes v našich končinách v autách aj v minulosti. Keď sa ručička blížila k minimu, rozsvozí v aute asi naozaj už len vietila sa kontrolka, signalizujúca, že auto už ide na rezervu a ten, kto potrebuje doviezť je načase hľadať miesto pre doplnenie paliva. Plavákové snípalivo do kosačky. Moderné mače hladiny paliva merali objem a často sa rezerva rozsveautomobily a dostatočná sieť covala pri úrovní desať litrov paliva v nádrži. Akú vzdialenosť čerpacích staníc v bežnej eu- ujdete na toto množstvo, to si musel každý motorista spočítať rópskej krajine zaručujú, že sám. Spôsob merania zostatku paliva v nádrži sa však výrazbez benzínu či nafty by nikto ne zmenil. Moderné automobily majú namiesto karburátora

auto moto

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

týždenne do 26 500 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Nám. Matice Slovenskej 17, Žiar nad Hronom 045 / 673 33 04, 672 26 16-7 ziarsko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

vstrekovanie paliva riadené počítačom. Takže ukazovateľ paliva a jeho kontrolka rezervy nie je spínaná meračom v nádrži, ale počítačom riadiacim motor. Preto kontrolka neukazuje minimálne množstvo paliva, ale minimálny dojazd. A to dokonca taký dojazd, aký je obvyklý pre váš spôsob jazdy. Môže to byť 70 km pri dynamickejších šoféroch, ale aj 100 km v tých prípadoch, keď palubný počítač vyhodnotí, že vodič jazdí úsporne. Mimochodom, v horúčavách nikdy netankujte „po hrdlo“. Je to zbytočné. Stačí prestať tankovať pri prvom vypnutí čerpacej pištole. red

Inzercia: Jana Žabenská 0907 877 860 Michaela Vlačuhová 0905 915 034 Distribúcia: (26.500 domácností/firiem)

Každý týždeň: Žiar nad Hronom, Lutila, Slaská, Kosorín, Janova Lehota, Lovčica Trubín, Ladomerská Vieska, Lovča, Dolná Trnávka, Horná Ždaňa, Prochot, Prestavlky, Horná Trnávka, Hliník nad Hronom, Lehôtka pod Brehmi, Žarnovica, Rudno nad Hronom, Brehy, Bzenica, Vyhne, Orovnica, Veľká Lehota, Sklené Teplice, Tek. Breznica, Župkov, Jastrabá, Štiavnické Bane, Nová Baňa, Tekovská Breznica, Hronský Beňadik, Psiare, Hrabičov, Ostrý Grúň, Horné Hámre, Stará Kremnička, Bartošova Lehôtka, Kremnica, Pitelová, Trnavá Hora, Jalná, Slaská, B.Štiavnica, Hodruša - Hámre, Svätý Anton, Banská Belá, Nevoľné, Ihráč

Y R T N U O C D A U Q + S S O R C OHÁR P Y K S EURóP RODNÉ Á TVÁ SR MEDZIN S V O R T MAJS

ÁR OHÁR KÝ POH ÁLNY P S N N IO E G V E O SL F/ R CUP SM HOBBY

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 26.750 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

OV OBEC SKÝC

8 1 0 2 . 5 . 7 2 6 2 V

O C Ý K S

Program: 26. 5. 2018 9.30 12.00 15.00 16.30

-

štart HOBBY, REGIONÁL štart EP, MM SR, SP štart QUAD vystúpi kapela LEN TAK

27. 5. 2018 9.30 12.00 15.00 16.30

-

štart HOBBY, REGIONÁL štart EP, MM SR, SP štart QUAD vyhlásenie výsledkov

45-0245

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

Noc múzeí a galérií 2018 ponúkne prehliadku viac ako 100 lokalít

Vo Zvolene pripravujú Festival na zámku Do zoznamu festivalov na Slovensku pribudne tento rok aj Festival na zámku. Zvolenský zámok, jedna z  najzachovalejších pamiatok na Slovensku a  dominanta Zvolena, ho bude hostiť 31. augusta a  1. septembra. Vystúpia na ňom pod holým nebom Miro Žbirka,  David Koller, skupiny Love 4 Money s

Tomášom Palonderom, Chiki liki tu-a, Hrdza, Vrbovskí víťazi a Puding pani Elvisovej. Program festivalu doplní aj ďalšie pódium, na ktorom sa predstavia žánrovo pestré, zaujímavé kapely a rôzne sprievodné akcie a atrakcie pre všetky vekové kategórie. "Už dlhšie obdobie sme chceli vo  Zvolene urobiť niečo, čo sa hodí

k výnimočnosti nášho zámku - festival, ktorý bude peknou rozlúčkou s  letom a  zároveň poskytne priestor pre rôzne hudobné žánre. Sme radi, že už na prvom ročníku môžeme Zvolenčanom a návštevníkom ponúknuť exkluzívne jediný tohtoročný slovenský festivalový koncert Mira Žbirku, neopakovateľné súťaže pánov Bratov z Vrbového

a mnoho výnimočných koncertov v tomto nádhernom priestore. Veríme, že sa nám podarí zorganizovať festival, ktorý bude aspoň takou pýchou, ako je Zvolenský zámok," povedal pre médiá Michal Očovan, jeden z organizátorov festivalu. TASR informoval PR manažér Rado Mešša (zdroj TASR, red.upr.)

ZH18-20 STRANA - 02

Sobota 19. mája bude opäť patriť múzeám a galériám, ktoré sa už po štrnásty raz zapoja do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. Do neskorých večerných hodín budú pre návštevníkov pripravené výstavy, autorské výklady, tvorivé dielne, animácie či prehliadky vo viac ako 100 lokalitách na Slovensku. Podujatie organizuje Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci so Slovenským národným múzeom, ktoré je zároveň hlavným koordinátorom múzeí a galérií v Bratislave. Novinkou Noci múzeí a galérií v bratislavskom regióne je spojenie s dvoma festivalmi – BraKom (Bratislavský knižný festival), v rámci ktorého sa v niekoľkých galériách predstaví to najlepšie z oblasti knižnej ilustrácie a festivalom WhatCity? na Mickiewičke, ktorý má ambíciu prepájať a zlepšovať komunitný a kultúrny život obyvateľov hlavného mesta. Okrem kurátorských prehliadok Slovenského múzea dizajnu a ďalších takmer 40 múzeí a galérií v kraji pribudlo tohto roku Múzeum colníctva a finančnej správy a Miniexpozícia ťažby a spracovania bridlice v Marianke. Pre milovníkov vojenskej histórie sú pripravené bunkre Petržalského opevnenia II. svetovej vojny. Múzeum mesta Bratislavy, ktoré oslavuje 150. výročie svojej existencie, chystá svetelnú šou na priečelí Starej radnice. Storočnicu od vzniku prvej ČSR si Múzeum obchodu pripomenie koncertom československého blues. Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravilo tematické prechádzky mestom, Mestské centrum kultúry Malacky otvorí novú výstavu o rodine Pálffyovcov. Pre tento ročník je opäť zabezpečené dopravné prepojenie Bratislavy a regiónu špeciálnou bezplatnou dopravou smerom na Malacky, Záhorie a Senec. Predĺžené odchody nočných spojov z Bratislavy do regiónov sú naplánované o 23:50 hodine, aby sa návštevníci dostali domov aj v neskorších hodinách. Do podujatia sa zapoja aj ďalšie mestá na Slovensku. Už tradíciou sa stala Košická múzejná noc, spoločne postupujú aj inštitúcie v Banskej Bystrici a vo Zvolene. Novinkou tohto roku sú spoločné aktivity múzeí a galérií v Nitre a Kremnici. Ostatné regionálne múzeá a galérie sa zameriavajú aj na prezentáciu špecifík regiónu, pričom využívajú aj tradičné formy, akými sú tvorivé dielne, ukážky remesiel, bojových umení či ľudových krojov. Svoj program ponúkajú mnohé zdarma alebo za spoločné vstupné. „Tohtoročná Noc múzeí a galérií sa nesie tak ako ďalšie aktivity v  znamení osmičkových výročí. Tohto roku si Česká a Slovenská republika pripomína mnoho významných výročí, ktoré sú spojené práve s  rokom 1918. Nosnou témou je vznik Československej republiky, ale aj udalosti z augusta 1968, keď pôjdeme hlbšie do minulosti, tak 19. september si pripomenieme ako vznik Slovenskej národnej rady v roku 1848 a jej prvé zasadnutie na Myjave. Noc múzeí a galérií ponúka široké spektrum činností a aktivít múzeí. Samozrejmosťou sú špecializované prednášky na rozličné témy, často aj témy, ktoré by ste od múzejníkov nečakali. Sú to veľmi vzdelaní ľudia, vedia toho veľmi veľa a prezentujú veci, o ktorých sa bežným ľuďom nezdá. Tradične ponúkame návštevníkom aktivity pre deti, rozličné tvorivé dielne, modelovanie, kontakty s historickými zbraňami, ukážky reštaurovania zbierkových predmetov, ale aj netradičné prehliadky priestorov, kde sa bežný návštevník nedostane,“ uviedla pre TASR Gabriela Podušelová, námestníčka GR SNM pre Úsek odborných činností. (zdroj TASR, red. upr.)


slovenskĂŠ potraviny Pri nĂĄkupe potravĂ­n

nakupovaĹĽ najÄ?astejĹĄie do hypermarketov, stĂşpa vĹĄak zĂĄujem o malĂŠ predajne a trhoviskĂĄ. Ako zdroj informĂĄciĂ­ o rozhoduje kvalita vĂ˝robku slúŞi pre spotrebiteÄžov najmä obal. Kvalita a pĂ´vod zo Sloven- AĹž 80 percent ÄžudĂ­ nakupuje v hypermarketoch, v malĂ˝ch ska, to sĂş dva najdĂ´leĹžitej- predajniach blĂ­zko domu viac ako polovica. Spotrebitelia zĂ­sĹĄie faktory, podÄža Ä?oho sa kavajĂş informĂĄcie o potravinĂĄch v drvivej väÄ?ĹĄine z obalu. spotrebitelia rozhodujĂş pri NĂĄkupnĂŠ zvyklosti naĹĄich spotrebiteÄžov sa menia. KĂ˝m nĂĄkupe potravĂ­n. VyplĂ˝va v minulosti bola najdĂ´leĹžitejĹĄia cena, dnes zohrĂĄva najto z reprezentatĂ­vneho ce- väÄ?ĹĄiu Ăşlohu kvalita a pĂ´vod zo Slovenska. Agrorezort loslovenskĂŠho prieskumu. sa v reprezentatĂ­vnom celoslovenskom prieskume pĂ˝tal SlovĂĄci a Slovenky chodia spotrebiteÄžov, Ä?o je nich pri nĂĄkupe potravĂ­n dĂ´leĹžitĂŠ. PrvĂş

prieÄ?ku obsadila kvalita, ktorĂş uviedlo vo svojich odpovediach 55,2 percent respondentov, Ä?o je oproti minulĂŠmu roku nĂĄrast o 4,5 percenta. Nasledoval pĂ´vod potravĂ­n zo Slovenska (44,3 percenta) a cena (40,5 percenta). PribliĹžne pätinu spotrebiteÄžov zaujĂ­ma, Ä?i je potravina zdravĂĄ (20,7 percenta). ÄŒoraz viac spotrebiteÄžov si uvedomuje, Ĺže kvalita potravĂ­n sĂşvisĂ­ aj so zdravĂ­m Ä?loveka. Jednoducho povedanĂŠ, sme tĂ˝m, Ä?o jeme. PozitĂ­vne je tieĹž, Ĺže SlovĂĄci pri nĂĄkupe Ä?oraz viac vyhÄžadĂĄvajĂş domĂĄce potraviny. SĂş urÄ?ite Ä?erstvejĹĄie ako vĂ˝robky, ktorĂŠ precestovali pol sveta. red

Vtip: PrĂ­de Janko domov a hovorĂ­: „Mamka, predstav si, Ĺže som dostal jednotku z matematiky.“ Mamka: „VĂĄĹžne?“ Janko: „Nieee, len si to predstav...“ AndrĂŠ Maurois: „Bez rodiny sa Ä?lovek trasie od zimy v nekoneÄ?nom vesmĂ­re.“

Predajca Ĺ˝arnovica, SNP 1500, nad Prima bankou 0903 351 226, zarnovica@herplast.eu Predajca NovĂĄ BaĹˆa, BernolĂĄkova 19, nad Elektrom SverĂ­k, 0915 186 898, oknabalazmontgmail.com

DrĹžitelia osvedÄ?enia

kultĂşra PrichĂĄdza novĂ˝ muzikĂĄl Kubo

ðøÝòÞß

Üß ĂžĂźĂžĂ˝Äƒ

Y V A Ä˝ Z É N D O Ă N VĂ?H K O É V O T S A L P aĹž 9 okennĂ˝ch NA proďŹ lov od slovenskĂ˝ch vĂ˝robcov Ăš Ăúąô

ă ÚÞßÞý ĆĆÄ…Ă´

59-0011-1

Ć

STAVEBNÉ PRà CE RÔZNEHO DRUHU PLASTOVÉ A HLIN�KOVÉ OKNà , DVERE A GARà ŽOVÉ BRà NY

BEZPEÄŒNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

k objednaným oknåm Şalúzie a sieżky ZDARMA 6-komorový profil za cenu 5-komorovÊho - sieżky na balkónovÊ dvere - vonkajťie rolety vhodnÊ aj do WC a kúpelní - demontåŞ - montåŞ - likvidåcia odpadu - rekonťtrukcie domov a bytov Levice, Nåmestie ŠoltÊsovej, budova Santal oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

ZH18-20 STRANA - 03

59-27-2

-65 % 2

3

Peter Brajercik, JĂĄn Jackuliak, TomĂĄĹĄ Palonder, Karol ÄŒĂĄlik, Lucia VrĂĄblicovĂĄ a Jakub Jablonsky, celkom 22 ĂşÄ?inkujĂşcich si zahrĂĄ v novom Ä?esko-slovenskom muzikĂĄli Kubo! MuzikĂĄl je vernĂ˝ pĂ´vodnĂŠmu divadelnĂŠmu spracovaniu a  zĂĄroveĹˆ preberĂĄ to najlepĹĄie z legendĂĄrneho ďŹ lmu.  JedineÄ?nosĹĽ predstaveniu dodajĂş originĂĄlne piesne skvelej Simy Martausovej, aranĹžmĂĄny Petra UliÄ?nĂŠho a energickĂĄ choreograďŹ a Martina Urbana. MuzikĂĄl Kubo bude maĹĽ premiĂŠru 20. a 21. mĂĄja 2018 v Dome Umenia v PieĹĄĹĽanoch. NĂĄsledne poputuje za fanúťikmi po celom Slovensku! Kubo  je jednou z ďŹ lmovĂ˝ch a divadelnĂ˝ch klasĂ­k, ktorĂş poznĂĄ kaĹždĂ˝ SlovĂĄk. Je plnĂ˝ Ä?arovnĂ˝ch momentov, ktorĂŠ postupom Ä?asu zÄžudoveli a prenĂĄĹĄajĂş sa z generĂĄcie na generĂĄciu. Kubo a  jeho „AnÄ?a, ja mĂĄm noŞík“ teraz opäż oĹžije v novom muzikĂĄlovom spracovanĂ­. NovĂŠ ÄŒesko-slovenskĂŠ muzikĂĄlovĂŠ spracovanie divadelnej hry Jozefa HollĂŠho  je  oslavou slovenskĂŠho folklĂłru a slovenskĂ˝ch tradĂ­ciĂ­. Toto ĹživĂŠ, energickĂŠ a zĂĄbavnĂŠ predstavenie vtiahne divĂĄkov do deja, ktorĂ˝ dĂ´verne poznajĂş a obohatĂ­ ho o prvky modernĂŠho hudobno-taneÄ?nĂŠho divadla. „Z mĂ´jho pohÄžadu je to projekt, ktorĂ˝ nielen nadväzuje na tie najlepĹĄie inscenĂĄcie hry Jozefa HollĂŠho. PrĂ­beh, ktorĂ˝ nijako nestrĂĄca na svojej aktuĂĄlnosti. Dnes je predsa majetok a honba za nĂ­m moĹžno eĹĄte väÄ?ĹĄĂ­m boĹžstvom ako voÄžakedy a navyĹĄe prinĂĄĹĄa na javisko originĂĄlnu modernĂş komponovanĂş hudbu, ktorĂĄ vychĂĄdza z autentickĂŠho slovenskĂŠho folklĂłru a prĂ­ĹĽaĹžlivĂŠ spevĂĄcke a choreograďŹ ckĂŠ kreĂĄcie. Pridanou hodnotou bude ĂşÄ?inkovanie nielen slovenskĂ˝ch, ale aj Ä?eskĂ˝ch hercov, spevĂĄkov a taneÄ?nĂ­kov. Som presvedÄ?enĂĄ, Ĺže tento sviatok divadelnĂŠho umenia prispeje nielen k propagĂĄcii slovenskĂŠho folklĂłru a divadla, ale neobyÄ?ajnĂ˝m spĂ´sobom aj k oslavĂĄm stĂŠho vĂ˝roÄ?ia spoloÄ?nĂŠho ĹĄtĂĄtu ÄŒechov a SlovĂĄkov,“ povedala tĂştorka muzikĂĄlu Zuzana KronerovĂĄ. MuzikĂĄl Kubo uviedlo po prvĂ˝krĂĄt Divadlo NovĂĄ scĂŠna v rokoch 2009 – 2010 ako koprodukÄ?nĂ˝ projekt Novej scĂŠny a SÄ˝UKu v rĂŠĹžii Martina ŤapĂĄka. Po 8-mich rokoch sa opäż vracia na divadelnĂş scĂŠnu  v produkcii Umeleckej agentĂşry Mystik ako putovnĂŠ divadlo. red


7 9 4 7 3 9 9

stalo sa

1

3 9

5 8

5

8 7

1 7 2

3

živnostník

4

Vždy je dobré sa dohodnúť V prípade, ak živnostníkovi vznikol alebo  narástol voči Sociálnej poisťovni dlh na poistnom, ktorý nie je schopný jednorazovo uhradiť, môže požiadať o splátkový kalendár. Od 1. januára 2018 sa

1 8 2

1

predĺžilo obdobie splátkového kalendára pri splácaní dlhu Sociálnej poisťovni z 18 mesiacov na 24 mesiacov. Novinkou v tomto roku je aj to, že Sociálna poisťovňa umožní splácať dlh postupne podľa dohodnutého splátkového kalendára aj tým dlžníkom, ktorí už nie sú aktívnymi odvádzateľmi poistného napríklad v prípade, že zamestnávateľ už nie je evidovaný v registri zamestnávateľov Sociálnej poisťovne, pretože nezamestnáva ani jedného zamestnanca, alebo ak SZČO zaniklo povinné poistenie. „O splátkový kalendár treba žiadať príslušnú pobočku

Sociálnej poisťovne, v ktorej dlh na poistnom vznikol. Žiadosť je potrebné podať písomne, listom. Fyzická osoba ju podáva v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste svojho bydliska, právnická osoba-zamestnávateľ v mieste útvaru, ktorý vedie evidenciu miezd alebo v mieste svojho sídla. V žiadosti je potrebné uviesť identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby a dôvod, prečo dlh nie je možné vyrovnať jednorazovo,“ radí Peter Višváder, hovorca poisťovne. Sociálna poisťovňa vo zverejnenom zozname dlžníkov aktuálne eviduje vyše 135.000 dlžníkov. red

Pred 150 rokmi sa začala výstavba pražského Národného divadla

na Slovensku

Pozor na deti!

Vlakom zadarmo

Mladí Slováci sa budú môcť už o mesiac, 12. júna, uchádzať o bezplatné cestovanie po Európe v rámci iniciatívy Spoznávaj EÚ. Prihlasovanie bude otvorené dva týždne, teda do 26. júna. V prvom kole sa môžu prihlásiť len obyvatelia členských štátov, ktorí budú mať 1. júla 2018 presne 18 rokov. Žiadatelia budú ešte musieť absolvovať krátky kvíz, a zároveň prejaviť záujem navštíviť aspoň jednu z pamiatok kultúrneho dedičstva EÚ. Či boli vybraní, zistia začiatkom júla. Podrobnejšie informácie budú zverejnené v druhej polovici mája.

Pomýlená rodina

Pohľad našej verejnosti na rodičovské roly podlieha zmenám. Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied preto pri príležitosti Dňa matiek zverejnil názory verejnosti, ktoré ukazujú hodnotu materstva v niektorých spoločenských súvislostiach. Z výskumu vyplýva, že rastie počet tých, ktorí schvaľujú, ak chce žena dieťa, ale chce ho vychovávať sama a žiť bez muža. S týmto postojom súhlasilo 37,6 percenta respondentov. Opäť narástol podiel tých, ktorí si myslia, že manželstvo je zastaraná inštitúcia (21,2 percenta), hoci stále prevažuje opačný názor (77,7 percenta).

Sucho je extrémne

Extrémne sucho sa rozšírilo do ďalších regiónov Slovenska. Zverejnil to Matej Korpáš z tlačového oddelenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. „Deficit pôdnej vlahy bol najviac 80 mm na severozápade našej krajiny. Nedostatok vlahy sa prejavuje aj na vegetácii. Posledné dni však boli na mnohých miestach Slovenska daždivé, čo mohlo tešiť práve poľnohospodárov,“ pripomenul. Na viacerých miestach Slovenska bola podľa neho pre nedostatok vlahy prerušená orničná vrstva, pričom napríklad na ťažších pôdach v okolí Nového Mesta nad Váhom sa začali tvoriť aj pukliny. TA SR

ZĽAVY až do 50% Drewmax plus, Dituria s. c., Sv. Michala 5, Levice 036 634 87 43 0917 620 574 levice@pacyga.sk Otvorené: PO - SO 09:00 hod. - 20:00 hod.

Žiarska SSOŠT získala za duálne vzdelávanie cenu ministerstva hospodárstva Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom získala za školský rok 2016/2017 cenu Ministerstva hospodárstva SR za „Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v systéme duálneho vzdelávania". Cenu, ktorá je ocenením dlhoročnej spolupráce školy a zamestnávateľskej sféry, najmä firiem jej zriaďovateľského združenia InTech Žiar nad Hronom z.p.o., prevzali zástupcovia školy na výstave Mladý tvorca 2018 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. "Takéto prestížne ocenenie by sme dnes ťažko získali bez našich zriaďovateľských firiem združenia InTech, ktoré sa rozhodli realizovať duálne vzdelávanie ako jedni z prvých na Slovensku a v tomto svo-

jom rozhodnutí vytrvali aj napriek mnohým prekážkam, ktoré bolo treba prekonať. Dnes už tak spolu môžeme pracovať na jeho skvalitňovaní a zatraktívňovaní," uviedla riaditeľka školy Beata Tóthová. Skúsenosti získané pri spoločnej systematickej príprave žiakov pre prax už od roku 2008 využila škola spolu s firmami InTech-u aj pri zavádzaní duálneho systému vzdelávania od roku 2015, teda hneď po prijatí nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Škola tento systém overovala ako jedna z 21 pilotných škôl a podieľa sa na jeho skvalitňovaní aj v rámci národného programu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP". V súčasnosti má škola podpísané zmluvy o duálnom vzdelávaní s 11 zamestnávateľmi a v du-

álnom systéme študuje viac ako 100 žiakov. So zamestnávateľmi škola spolupracuje v rámci praktickej prípravy žiakov, ale aj v oblasti vytvárania kvalitných podmienok vyučovania. Vďaka dlhodobej a systematickej podpore priemyselných spoločností, akými sú Slovalco, Tubapack, Nemak Slovakia, Fagor Ederan Slovensko, Hydro Extrusion Slovakia, Remeslo strojal majú dnes žiaci školy možnosť pripravovať sa na najmodernejších technológiách a využívať moderné učebné pomôcky. „Naša škola ako jedna z mála na Slovensku, na základe požiadaviek zamestnávateľov, ponúka výlučne odbory aktuálne a perspektívne potrebné pre trh práce. Systematicky pracujeme na tom, aby sme ponuku našej školy a jej úroveň zosúlaďovali s požiadavkami firiem," po-

dotkol riaditeľ združenia InTech Marcel Pecník. Veľkú pozornosť venuje škola i spolupracujúce firmy najmä praktickej príprave žiakov. „Duálny systém prípravy spolu neustále skvalitňujeme zvyšovaním pedagogických zručností inštruktorov odborného vzdelávania (OV) vo firmách, realizáciou cyklovania žiakov na pracoviskách firiem, podporou inštruktorov zo strany koordinátora duálneho vzdelávania – majstra OV školy, vytváraním dobrých podmienok pre prípravu žiakov v samotných firmách, vťahovaním žiakov do procesov firiem i do pracovných kolektívov," dodala Tóthová s tým, že už dlhé roky je samozrejmosťou účasť zástupcov zamestnávateľov na maturitných a záverečných skúškach, ale aj v odborných komisiách stredoškolskej odbornej činnosti. -TASR-

ZH18-20 STRANA - 04

59-21-6

Pomerne skorý nástup teplého slnečného počasia nesie so sebou riziká najmä pre deti, upozorňujú odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR. Dlhší pobyt na priamom slnečnom žiarení im môže uškodiť, hoci ešte nejde o typicky letné horúčavy. Rodičia by mali dbať na to, aby deti počas teplých slnečných dní nosili pokrývku hlavy, kvalitné slnečné okuliare a používali krémy proti UV žiareniu s vysokým ochranným faktorom. „Deti by si mali častejšie robiť prestávky v tieni, vhodné je nosiť ľahký, vzdušný odev.

Pred 150 rokmi položili základný kameň na stavbu pražského Národného divadla (ND). Jeho položením bol poverený 16. mája 1868 František Palacký, ktorý sa svojou prácou a postojom stal symbolom českého verejného života. Podľa dobových záznamov sa historickej udalosti zúčastnilo okolo 150.000 ľudí. Historická novorenesančná budova pražského Národného divadla od architekta Josefa Zítka je dodnes jednou z najvýznamnejších stavieb v Českej republike (ČR). Projekt realizoval staviteľ František Havel a sochári Josef Uzel a Antonín Wildt. Myšlienka vybudovania dôstojného kamenného divadla sa rodila od jesene 1844 na poradách vlastencov v Prahe a začala sa realizovať žiadosťou o výstavbu samostatného českého divadla, ktorú stavovskému výboru slovanského snemu 29. januára 1845 predložil František Palacký. Privilégium bolo udelené už v apríli 1845. Za šesť rokov, v apríli 1851, vydal ustanovený Zbor pre zriadenie českého Národného divadla v Prahe prvú verejnú výzva k začatiu zbierok. Na budovanie prvej národnej divadelnej scény sa zbierkami podieľali široké vrstvy všetkého ľudu. Ľudia sa na ňu skladali po grajciaroch aj zlatkách. Časť prostriedkov však daroval aj cisár František Josef II. (5 tisíc zlatých, neskôr venoval ďalších 13 tisíc zlatých). Z toho vyplýva, že významní českí vlastenci nakoniec dosiahli uznanie svojbytnosti českého národa a tak aj kultúry dokonca od samotného cisára. Všetky príjmy i výdavky sa pozorne evidovali v troch účtovných knihách. Prispievala šľachta aj nastupujúca buržoázia, príspevky prúdili aj zo zahraničia. Základný kameň mal byť pôvodne dovezený iba z vrchu Říp, nakoniec sa ich ale zišlo podstatne viac. Prvý dorazil do Prahy z Radhošťa 5. mája 1868, potom nasledovali kamene z Blanska, Trocnova, Buchlova, Vyšehradu a ďalších miest. Z výnosu prvých zbierok bol zakúpený pozemok

o rozlohe necelých 28 árov, ktorý síce predurčil nádhernú polohu divadla na brehu rieky Vltava oproti panoráme Hradčan, zároveň však svojou stiesnenosťou a lichobežníkovým tvarom vytvoril náročné podmienky pre projektovanie budovy. Základný kameň na stavbu pražského Národného divadla položili 16. mája 1868. V novembri 1868 boli dokončené základy divadla v tesnej blízkosti Prozatímního divadla, ktoré slúžilo Čechom od roku 1862. V  roku 1875 na stavbe ND vztýčili glajchu (glajcha znamená dovedenie stavby do úrovne strechy, stuhami vyzdobený stromček sa pri tejto príležitosti pripevňuje na krov). V roku 1877 bolo divadlo pod strechou, vyrástlo na križovatke dnešnej ulice Národní třída a vltavského nábrežia. Národné divadlo slávnostne otvorili premiérou opery Libuša od Bedřicha Smetanu 11. júna 1881. Stalo sa to pri príležitosti návštevy korunného princa Rudolfa v Prahe. Cez prestávku medzi prvým a druhým dejstvom monarcha vyslovil Smetanovi svoj obdiv a uznanie. Niekoľko mesiacov po otvorení divadla došlo k  tragédii. Dňa 12. augusta 1881 požiar zničil medenú kupolu, hľadisko i  javisko divadla. Ihneď po požiari bola vyhlásená nová zbierka, v  ktorej bol za 47 dní vyzbieraný jeden milión zlatých. Obnovené divadlo bolo otvorené opäť operou Libuša 18. novembra 1883. Takto divadlo fungovalo až do roku 1977, kedy bolo v  dôsledku rekonštrukcie znovu na niekoľko rokov zatvorené. Stavebné práce boli dokončené a divadlo bolo slávnostne otvorené rovnako ako v minulosti v symbolický deň 18. novembra 1983. To bola posledná veľká prestavba v  histórii divadla. Ďalšie práce už uzatvorenie budovy pre verejnosť nevyžadovali. Národné divadlo rovnako ako Karlov most, Pražský hrad a Vltava sa stali nádhernými kulisami pre mnohých turistov fotografujúcich historickú Prahu. (zdroj TASR, red. upr.)


komunálne voľby Voľby do orgánov

voliči mali vopred vybaviť termíny, v ktorých môžu cestovať tam, kde majú prihlásený trvalý pobyt. Napríklad len v Brasamosprávy obcí tislave sa to týka asi 200 tisíc občanov, ktorí v nej pracujú 2018 a bývajú, ale bez nahláseného trvalého pobytu. Komunálne voľby by mali V  komunálnych voľbách totiž nemožno voliť na voličský byť 3. alebo 10. novembra preukaz. 2018. Komunálne voľby Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. Právo voliť do orgávyhlasuje predseda par- nov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a culamentu najneskôr 110 dní dzinec (ďalej len „obyvateľ obce“), ktorý má trvalý pobyt v predo dňom ich konania. Aj obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. vzhľadom na to by si mnohí Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie

škola

cukrovku a iné metabolické ochorenia," vysvetlil Marko. Menší žalúdok spôsobí, že extrémne obézny človek začne prijímať menej potravy, čo spolu so zmenou životného štýlu môže viesť k významnej redukcii váhy a k zlepšeniu zdravotného stavu. U pacientov sa upravia hodnoty cukru v krvi, zníži sa krvný tlak a ustúpia bolesti kĺbov a chrbtice. Musia však dodržiavať predpísanú životosprávu. Podľa odborníkov z Rooseveltovej nemocnice nie každý pacient je však na operáciu vhodný. Základným kritériom je BMI nad 40 bez pridružených ochorení alebo BMI nad 35 s pridruženými problémami ako cukrovka, vysoký krvný tlak či dlhodobé bolesti kĺbov a chrbtice riešené ortopédom alebo neurológom. Zároveň je potrebné vyšetrenie endokrinológa, ktorý musí potvrdiť, že pacient je hormonálne v poriadku a tiež vyšetrenie psychológa, aby sa vylúčili prípadné psychické poruchy ako príčina extrémnej obezity. Chirurgický zákrok patrí medzi štandardné operačné výkony a pacienti zhruba na tretí deň opúšťajú nemocnicu. Náklady na tento zdravotnícky zákrok vychádzajú okolo 5000 eur a v tomto roku by ho už mali hradiť všetky zdravotné poisťovne. Ako Marko poznamenal, povedomie o možnostiach a dostupnosti bariatrickej - metabolickej chirurgie na Slovensku je stále veľmi nízke. "V súčasnosti podstúpi niektorý z týchto zákrokov niekoľko desiatok Slovákov ročne. V susednom Česku je to takmer 3000 ľudí za rok. V západnej Európe ide o štandardnú metódu liečby obéznych ľudí," dodal. -TASR-

Bez zmien to nepôjde

Viete, ktoré slová má rád žralok plávajúci za loďou? - Muž cez palubu! Jack Dorsey: „Aj mojou najväčšou chybou bolo, že som sa ustavične bál, že urobím nejakú chybu. Až keď som sa prestal báť, prišiel úspech.“

stalo sa

Slovenský certifikovaný výrobca ISO 9001 HLINÍKOVÝCH POSUVNÝCH OKIEN A PRÍSTREŠKOV

ZASKLIEVANIE TERÁS TERASY

ZÁDVERIA od

125es.€ /m

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka + doživotná na posúvny mechanizmus (kovanie) • Možnosť splátok s 0% úrokom

ZIM. ZÁHRADY od

86es.€ /m

AKCIA NA MÁJ 2018

od

206es.€ /m

10% - 50%

5

v zahraničí

Praha/Česká republika

V mesiaci máj 2018 vyhrajte finančnú hotovosť 300 EUR.

PRÍSTREŠKY od

62es.€ /m

0948 787 777 www.balkona.eu

63-0107

Extrémne obézni ľudia majú o desať rokov kratší a navyše aj horší život s množstvom zdravotných komplikácií. Nádejou pre nich môže byť bariatrický zákrok, teda chirurgické zmenšenie objemu žalúdka a s ním aj odstránenie "hormónov hladu". Konštatoval to v piatok na tlačovej besede Ľubomír Marko, prednosta Chirurgickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, ktorá patrí medzi tri vedúce bariatrické pracoviská na Slovensku. V tomto roku tam vykonali už 150. operáciu. "Obezita je rizikovým faktorom vzniku diabetu druhého typu, srdcovo-cievnych ochorení, ako aj pohybového aparátu, chrbtice a niektorých druhov rakoviny, najmä v kolorektálnej oblasti, čiže chorôb, ktoré vytvárajú významný tlak i na zdravotnícky a sociálny systém," zdôraznil Marko. Na Slovensku sa problém extrémnej obezity týka takmer 100.000 ľudí. "Ľudia s extrémnou obezitou, teda BMI (body max index) nad 40, žijú nielen menej kvalitný život, ale kratšie než ľudia s normálnym BMI (18,5–25)," pripomenul prednosta. Jedným z bariatrických výkonov, ktoré sú momentálne na vzostupe, je sleeve resekcia, pri ktorej sa natrvalo odstráni asi 80 percent žalúdka. Spolu s resekovaním jeho časti sa odstráni aj časť buniek zodpovedných za pocit hladu, pričom hlavná funkcia zostávajúcej časti žalúdka je nezmenená. "Objem žalúdka sa po operácii zmenší z 1,5 litra na asi 150 ml. Dnes sa vo svete už nehovorí o bariatrickej chirurgii, ktorá rieši len chorobnú obezitu, ale o metabolickej chirurgii, a to najmä preto, že rieši

Vtip:

České hnutie ANO schválilo koaličnú dohodu s Českou stranou sociálnodemokratickou. „Nikto nebol proti a nikto sa ani nezdržal,“ povedal pre iDNES.cz vicepremiér a podpredseda ANO Richard Brabec. Pol roka po voľbách tak môže vzniknúť vláda s dôverou väčšiny poslancov. Koalíciu ANO s ČSSD majú tolerovať komunisti a vláda sa má opierať o 108 poslancov. Sociálni demokrati ešte musia vznik takejto vlády potvrdiť vo vnútrostraníckom referende. „Som rád, že sme to nejako dohodli. Koaličná dohoda je dôležitá, ale ešte dôležitejšie je, aby to fungovalo lepšie než za tej prvej koaličnej vlády,“ uviedol predseda hnutia ANO Andrej Babiš.

Soul/Južná Kórea

Severná Kórea plánuje zrušiť jadrové testovacie stredisko. V sobotňajšom vyhlásení uviedli, že sa tak stane od 23. do 25. mája. Analytici tvrdia, že spomínané miesto je skôr symbolické a nepredstavuje „dôležitý krok k denuklearizácii“. Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že zničí všetky tunely a odstráni pozorovacie a výskumné zariadenia, ako aj pozemné kontrolné stanovištia. Predstavitelia krajiny plánujú pri tejto príležitosti pozvať novinárov z USA, Južnej Kórey, Číny, Ruska a Veľkej Británie. Odstránenie areálu bude predchádzať stretnutiu Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Samit sa uskutoční 12. júna v Singapure.

Varšava/Poľsko

76-0017

Extrémne obéznym ľuďom vie zákrokom pomôcť i Rooseveltova nemocnica

osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. red

Poľský súd v plnom rozsahu oslobodil ochrancov životného prostredia, ktorí sa v júni minulého roka snažili blokovať výrub v Bielovežskom pralese. Niektorí z nich sa na protest proti ťažbe v tomto najstaršom a najväčšom pralese v Európe, ktorý je od roku 1979 súčasťou svetového dedičstva UNESCO, pripútali k ťažobným strojom. Lesníci v spolupráci s políciou svoje stroje poľahky oslobodili a ekológov následne zažalovali. Podľa rozhodnutia súdu sa však aktivisti ničoho zlého nedopustili, naopak, konali vo verejnom záujme.

Varšava/Poľsko

napríklad v akreditáciách či v študijných programoch. Opozícia ich nevníma celkom optimisticky, ale niektorí poslanci avizovali podporu. Vysoké školstvo potrebuje „Naše vysoké školstvo umiera. A máme tu zákon, ktorého zmeny, zhodujú sa poslanci hlavný problém nie je to, čo v ňom je, ale čo v ňom nie je,“ Národnej rady SR. Rozchá- povedal v pléne poslanec Miroslav Beblavý. Aj podľa Martidzajú sa však v riešeniach. na Klusa vysoké školstvo potrebuje zmeny. „Naše univerziMinisterka školstva Martina ty si musia zlepšiť imidž,“ pripomenul. Podľa Petra OsuskéLubyová predložila návrhy, ho by slovenské vysoké školy mali študentom ponúkať to, ktorými chce vo vysokom za čím odchádzajú študovať na zahraničné školy. školstve presadiť zmeny Pavol Goga nesúhlasí s názorom, že slovenské vysoké školy

sú v katastrofálnom stave. „Máme vzdelanú akademickú obec aj kvalitné školy“ povedal. Zároveň si však myslí, že „ak prijmeme návrhy na zvýšenie kvality vysokého školstva a pedagógov, je to len dobre“. Novelou zákona o vysokých školách prináša ministerka nový typ bakalárskeho študijného programu. Ide o interdisciplinárne štúdiá. Má umožniť vysokým školám novú formu organizácie štúdia. Študentom zas vytvoriť si jedinečný profil s ohľadom na výber absolvovaných predmetov. Majú tiež získať možnosť oddialiť svoje rozhodnutie o hlavnom študijnom zameraní. red

ZH18-20 STRANA - 05

Poľsko vybuduje 40 kilometrov od Varšavy nové letisko, ktoré bude patriť medzi najväčšie letiská v Európe. Rozhodol o tom poľský parlament, pričom za túto legislatívu hlasovalo 235 poslancov, 190 boli proti a štyria sa zdržali. Vybudovanie nového veľkého letiska pri Varšave je dávnym plánom šéfa vládnej strany Právo a spravodlivosť Jaroslawa Kaczynského a jedným z cieľov tohto projektu je posilnenie dopravného spojenia, a teda aj obchodnej výmeny s Čínou. Projekt ráta s postupným odstavením súčasného varšavského Letiska Fryderyka Chopina. red + internet


9 7 1

3 1 6 3 6 3 5

2

7

9

6

5

3

9

7

5 2

7 4 1 6

sociálna poradňa Študentské brigády Sociálna poisťovňa v súvislosti so začínajúcou sa letnou sezónou brigád upozorňuje najmä študentov strednej alebo vysokej školy denného štúdia, že počas brigády nemajú žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Povinnosť prihlásiť ich do Sociálnej poisťovni a odvádzať poistné za nich plní ich zamestnávateľ. Ak si u zamestnávateľa takýto študent uplatní výnimku z platenia poistného a neprekročí mesačný príjem 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne neplatí ani sám študent, ani zamestnávateľ. Túto výnimku si však študent môže uplatniť len pri jednej dohode o brigádnickej práci. Ak príjem z dohody o brigádnickej práci študentov presiahne hraničnú sumu 200 eur, študentovi vznikne dôchodkové poistenie aj v prípade, že o výnimku požiadal. Poistné na dôchodkové poistenie v takom prípade zaplatí len z prekročenej čiastky, ktoré zaňho odvedie zamestnávateľ. Študent o výnimku z platenia poistného musí požiadať u zamestnávateľa prostredníctvom tlačiva Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov (vzor tlačiva je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre). Zamestnávateľa informuje študent písomne aj v prípade, že výnimku si už ďalej uplatňovať nechce. Ak má študent v rovnakom čase uzatvorených viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, v rovnakom čase si môže uplatniť výnimku najviac na jednu dohodu.

Exekúcie dôchodkov

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House V. 14 14:55 POLICAJTI V AKCII 15:55 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:40 INKOGNITO 23:00 Najlepšie Haló 23:40 Spravodlivosť v krvi VII. 13 00:40 Myšlienky vraha III. 4 01:35 KRIMI 02:05 NOVINY TV JOJ 03:00 TOP STAR 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ

06:10 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhJEDNOTKA rady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Druhá šanca 09:55 Nash Bridges 10:40 HiSTORY 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady: Le Rayol, Francúzsko 16:55 Neskoro večer 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Fantomas sa hnevá 22:05 Občan za dverami 22:45 Kriminálka Staré Mesto 23:40 Zajtrajšie noviny 00:25 Fantomas sa hnevá 02:05 Občan za dverami 02:40 Dámsky klub

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:45 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House V. 15 14:55 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ZA SKLOM II. Slovenský kriminálny seriál. MN 15 2017 22:00 HESLO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 23:00 HESLO 23:55 Spravodlivosť v krvi VII. 14 00:55 Myšlienky vraha III. 5 01:50 KRIMI 02:25 NOVINY TV JOJ 03:10 POLICAJTI V AKCII 03:55 SÚDNA SIEŇ 04:45 NOVINY TV JOJ

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhJEDNOTKA rady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Neskoro večer 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhradyo 16:55 Druhá šanca 17:40 HiSTORY 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 „Četníci z Luhačovic“: „Baron Kafr“ 21:55 Skôr než zomrieme 23:50 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 00:35 Skôr než zomrieme 02:35 Dámsky klub

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House V. 16 14:55 POLICAJTI V AKCII 15:55 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ZA SKLOM II. 21:55 VEĽKÝ BALÍK 23:00 Skorumpovaní poliši I. 4 00:00 Spravodlivosť v krvi VII. 15 01:00 Myšlienky vraha III. 6 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ 03:15 POLICAJTI V AKCII 03:55 SÚDNA SIEŇ 04:45 NOVINY TV JOJ

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhJEDNOTKA rady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:05 Druhá šanca 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Krstný otec 23:15 Nash Bridges 00:00 Zajtrajšie noviny 00:45 Komisár Montalbano: Hlas huslí 02:30 Autosalón 02:55 Dámsky klub

06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. 06:00 Teleráno 08:30 Najväčší víťaz 10:00 MARKÍZA Oteckovia 11:00 Susedské prípady 12:00 House 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 Rodinné prípady 13:00 Monk III. 15:00 Susedské prípady MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NO16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 VINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 PO- INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 ČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:40 Zdena Studenková, Zuzana Šebová, Jozef Vajda, Michal Dobre vedieť! 23:55 Monk III. 01:40 Mama III. 13-14/22 02:15 Hudák, Marián Čekovský a ďalší 21:40 SEDEM 22:40 SILNÉ Kredenc 03:00 Najväčší víťaz 04:10 Rodinné prípady 04:50 REČI 23:10 Spravodlivosť v krvi 00:10 Myšlienky vraha 01:05 KRIMI 01:40 NOVINY TV JOJ 02:30 POLICAJTI V AKCII TELEVÍZNE NOVINY

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do JEDNOTKA záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Druhá šanca 09:55 Profesionáli 10:45 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Druhá šanca 17:40 HiSTORY 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:45 Svadba nie je pre zbabelcov 23:15 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 00:00 Zajtrajšie noviny 00:45 Obdobie zločinu 02:20 Postav dom, zasaď strom

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House V. 18 14:50 Ako Mike 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 VŠETKO ČO MÁM RÁD Hudobno-zábavná šou so Štefanom Skrúcaným, Kandráčovcami a veselými hosťami. MN 12 2018 22:30 VŠETKO ČO MÁ ANDER RÁD 23:00 Vojak 3 00:55 Za nepriateľskou líniou 2 03:00 NOVINY TV JOJ 03:35 TOP STAR 03:50 POLICAJTI V AKCII 04:30 SÚDNA SIEŇ

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhJEDNOTKA rady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:05 Druhá šanca 09:55 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Čo ja viem 21:55 Cestou necestou 22:25 Večerné správy RTVS 22:40 Sliedič 00:30 Neskoro večer 01:25 Cestou necestou 01:55 Zajtrajšie noviny 02:40 Sliedič 04:35 Dámsky klub

05:25 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:40 UHÁDNI MÔJ VEK 09:10 Gumkáči III. 6,7 10:00 NAŠI III. 24 10:35 Dovidenia, stará mama! 17,18 12:00 Vidiečania z Beverly Hills 14:00 Strážca 16:30 VŠETKO ČO MÁM RÁD 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Pelé: Zrodenie legendy Americký športový životopisný film. MN 12 2016 Kevin de Paula, Vincent D´Onofrio, Leonardo Lima Carvahlo, Seu Jorge, Mariana Nunesová, Colm Meaney, Rodrigo Santoro a ďalší. 23:05 Previnenie 01:30 Strašná haluz 03:05 NOVINY TV JOJ 03:45 UHÁDNI MÔJ VEK 04:35 NOVINY TV JOJ

07:00 Vtáčí ostrov 07:05 Veselá farma JEDNOTKA 07:10 Hádaj, ako veľmi ťa mám rád 07:25 Prasiatko Peppa 07:30 Calimero 07:45 Mickey Mouseov klub 08:10 Sofia Prvá 08:35 Fidlibum 09:00 Trpaslíci 09:30 Daj si čas 09:55 Robin Hood 10:40 Park 11:15 On air 11:35 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku 12:05 Domovníkov syn 13:15 Svadba nie je pre zbabelcov 14:55 Čo ja viem 16:25 Posledný vlak z Gun Hillu 17:55 Cestou necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Liga majstrov - finále 23:20 Posledný vlak z Gun Hillu 00:40 Komisár Montalbano 02:25 Domovníkov syn 03:40 Park

05:25 KRIMI 05:55 NOVINY TV JOJ 07:00 Ako Mike 09:05 Gumkáči III. 8/8 09:35 Gumká06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Kung Fu či IV. 1/10 10:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov VI. 18 MARKÍZA Panda III. 07:25 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. 11:10 X-Men 13:20 Dobrý ročník 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 II. 07:45 Ona je on! 09:50 Policajt zo škôlky 2 11:50 CHART NA CHALUPE 17:55 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY SHOW 14:10 Bezva ženská na krku 16:20 Kuchyňa 16:55 TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Most špiHorná Dolná 18:15 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ónov Americko-nemecký historický životopisný triler. MN 12 POČASIE 20:10 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:25 SUPERSTAR Kto sa 2015 Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryanová, Alan Alda, stane ďalšou SuperStar? MN 12 23:00 SUPERSTAR - Roz- Andrew Stowell, Sebastian Koch, Billy Magnussen, Will hodnutie 23:30 Ona je on! Komédia MN 12 (USA) 2006 01:50 Rogers a ďalší. 00:05 Démoni minulosti 01:55 Vidiečania z Román pre ženy 03:30 Horná Dolná Beverly Hills 03:35 KRIMI 04:00 NA CHALUPE

06:45 Vtáčí ostrov 07:00 Hádaj, ako veľmi ťa mám rád 07:15 Prasiatko Peppa 07:20 Calimero 07:30 Mickey Mouseov klub 07:55 Sofia Prvá 08:20 Zázračný ateliér 08:50 Superhrdinovia 09:25 Autosalón 10:00 Highlands 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:40 Test magazín 13:55 Poirot: Záhada španielskej truhlice 15:45 Most pri Remagene 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Martino tajomstvo 23:30 Poirot: Záhada španielskej truhlice 00:25 Poirot: Krádež kráľovského rubínu. 01:10 O 5 minút 12

TV program pondelok

Počet dôchodcov s exekúciou sa každý rok zvyšuje. Ku koncu apríla 2018 malo exekvovaný dôchodok 36 580 dôchodcov. Nie vždy však musí poberateľ dôchodku platiť oprávnenému (veriteľovi) toľko, koľko mu prikáže Exekučný poriadok. Ak sa s oprávneným dohodne, môže platiť viac, alebo aj menej, ako mu to stanoví exekučné konanie. Povinnému musí však byť v každom prípade z jeho dôchodku vyplatená suma, ktorú nie je možné postihnúť výkonom rozhodnutia. Táto suma sa vypočíta z výšky životného minima pre plnoletú fyzickú osobu platnej v kalendárnom mesiaci (od 1.7.2017 je výška životného minima 199,48 eur). Zdroj: SP

21. 5. 2018

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 12:55 Monk II. 14:55 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:20 Kuchyňa 22:00 Kredenc 23:00 Sekerovci 23:40 Križovatka smrti 00:40 Monk 02:20 Mama 03:10 Zámena manželiek 04:10 Rodinné prípady MARKÍZA

TV program utorok

22. 5. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 09:50 Oteckovia 10:50 Susedské prípady 11:50 Rodinné prípady 12:50 Monk II. 13:50 Monk III. 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Najväčší víťaz 22:00 Rodinné prípady 00:15 Monk II. 01:10 Monk III. 02:10 Mama III. 9-10/22 02:50 Svokra 03:50 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program streda

23. 5. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:50 Zlaté manželky 09:50 Oteckovia 10:50 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Monk III. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Hviezdna párty 23:35 Monk III. 01:30 Mama III. 11-12/22 02:10 Zlaté manželky 02:50 Susedské prípady 03:35 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program štvrtok

24. 5. 2018

TV program piatok

25. 5. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 12:55 Monk III. 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Milenky Štyri ženy. Štyri tváre lásky. Seriál MN 15 (SR) 2018 21:35 Ukradla mi bábätko 23:35 Monk III. 01:30 Mama III. 1516/22 02:25 Spy Game 04:20 Zámena manželiek

TV program sobota

26. 5. 2018

05:15 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:05 Kung Fu Panda III. 07:30 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 08:00 Nádherné bytosti 10:20 SUPERSTAR 13:20 SUPERSTAR - Rozhodnutie 13:50 Kozmetička a zviera 16:10 Ona je on! 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Bezva ženská na krku 22:40 Román pre ženy 00:45 Ukradla mi bábätko 02:35 Bezva ženská na krku 04:25 Ukradla mi bábätko MARKÍZA

TV program nedeľa

27. 5. 2018

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

ZH18-20 STRANA - 06

JEDNOTKA


07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Gigi, Božia princeznička 08:55 Univerzita tretieho veku 10:20 Z prameňa 10:30 Svätá omša z Opátstva Jasov 12:25 Ruženec 12:55 Na ceste v rodine 13:30 V škole Ducha 14:00 Kulmenie 14:15 Slovo v obraze 14:25 vKontexte 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Katechéza 16:45 LUXáreň 17:30 Doma je doma 18:35 Gigi, Božia princeznička: Účes 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:15 Pozvánka 20:30 V Samárii pri studni 21:55 Moja misia 23:00 Medzi nebom a zemou 23:45 Z prameňa 00:10 Krátke správy 00:25 Fundamenty 01:20 Univerzita tretieho veku

05:59 Studio 6 09:00 Otec Brown 09:55 168 hodin 10:30 Po stopách hvězd 11:00 Pošta pro tebe 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Kamarád z vojny 14:20 Na kolejích čeká vrah 15:55 To je vražda, napsala 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Případy 1. oddělení 21:05 Infiltrace 22:10 Kriminalista 23:10 Na stopě 23:35 Taggart 00:25 AZ-kvíz 00:50 Kalendárium 01:05 GEN - Galerie elity národa 01:55 Žiješ jenom 2x 02:25 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Gigi, Božia princeznička 08:55 Hudobné pó05:00 Tenis 06:15 Cyklistika 07:15 Tenis dium 10:10 Z prameňa 10:30 Fatimské posolstvo 11:00 Doma EUROSPORT 08:30 Tenis 08:45 Šerm Grand Prix Series v je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Medzi nebom Šanghaji 09:45 Cyklistika Giro d‘Italia - 15. etapa 10:45 Ces- a zemou 13:40 Vaticano 14:35 Nová kvalita života 15:00 Hoditovní vozy SP v Zandvoortu - 3. závod 11:15 Fotbal MLS - 12. na milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Univerzita trekolo Chicago Fire - Houston Dynamo 12:30 Cyklistika 13:15 tieho veku 16:55 Slovo v obraze 17:05 Viera do vrecka 17:30 Cyklistika 17:30 Tenis 18:00 Tenis 20:00 Tenis 20:10 Zprávy Doma je doma 18:35 Gigi, Božia princeznička 19:05 Ruženec 20:15 Cyklistika 22:00 Jezdectví 22:25 Zprávy 22:30 Formule 19:35 Z prameňa 20:25 vKontexte 21:15 Spojení oceánom 23:30 Závody GT 00:30 Závody GT 00:45 Tenis 01:30 Cyklisti- 21:45 Na území Boha 22:15 LUXáreň 23:00 Chvály 23:45 Z praka 03:00 Tenis 03:00 Závěr vysílání 04:00 Cyklistika meňa 00:25 Doma je doma 01:20 Hudobné pódium

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 Kamarád z vojny 10:05 Dveře 10:45 Sázka pro dva 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Telegram 14:20 Zločin na poště 15:05 Doktor Martin V 15:55 To je vražda, napsala 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Vyprávěj 20:55 Hlídač č. 47 22:45 Případy detektiva Murdocha 23:30 Taggart 00:40 AZ-kvíz 01:20 Zajímavosti z regionů 01:50 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Gigi, Božia princeznička 09:15 Z prameňa 09:30 Slovo v obraze 09:45 Generálna audiencia 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 V Samárii pri studni 14:25 Vaticano 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Nová kvalita života 16:25 Spojení oceánom 17:00 EkoKlbko 17:30 Doma je doma 18:35 Gigi, Božia princeznička 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:30 Kresťan v spoločnosti 21:30 Runiverz 21:50 Fatimské posolstvo 22:20 Viera do vrecka 23:15 LUXáreň 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Moja misia 03:00 Hodina milosrdenstva

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 Manželská hra 10:00 Doktor Martin 10:45 Vyprávěj 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 V porodnici 14:15 Vondráčkovo pozdní odpoledne 15:10 Všechnopárty 15:55 To je vražda, napsala 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 19:59 Losování Sportky a Šance 20:00 Clona: Únos 20:55 Zlatá mládež 21:40 Otisky doby 22:35 Taggart 23:55 Případy detektiva Murdocha 00:40 AZ-kvíz 01:05 Banánové rybičky 01:40 Na stopě

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Ichtis 08:55 Viera do vrecka 09:10 Medzi nebom a zemou 10:10 Z prameňa 10:45 Prehľad katolíckych periodík 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Moja misia 14:10 Chvály 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Večera u Slováka 16:30 Kulmenie 17:00 Nová kvalita života 17:30 Doma je doma 18:35 Ichtis - antivírus pre deti 1 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:20 Adorácia 21:10 Poltónklub 22:10 Na ceste v rodine 22:40 Vaticano 23:15 V škole Ducha 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Viera do vrecka 01:35 Medzi nebom a zemou

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:55 Cirkus Humberto 10:45 Neobyčejné životy 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Výfuk 14:15 Šimek a Sobota 15:10 Doktor Martin 15:55 To je vražda, napsala 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Vyprávěj 20:55 Gejzír 21:25 Máte slovo s M. Jílkovou 22:25 Případy detektiva Murdocha 23:10 Kriminalista 00:10 AZkvíz 00:35 Otisky doby: Hrdinové nebo oběti? 01:30 Objektiv 01:55 Toulavá kamera 02:30 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Ichtis 08:55 Moja misia 10:10 Z prameňa 10:25 Ruženec 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 EUROSPORT 05:00 Tenis 06:15 Cyklistika 07:15 Tenis 08:30 Tenis 08:45 Cyklistika Giro d‘Italia - 18. etapa Ruženec 12:55 Kresťan v spoločnosti 14:00 Univerzita tretie10:00 Cestovní vozy SP v Zandvoortu - 2. závod 10:30 Ces- ho veku 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd tovní vozy SP v Zandvoortu - 3. závod 11:00 Formule Formule 16:00 Na ceste v rodine 16:25 V škole Ducha 16:55 Teplička E v Berlíně 12:00 Cyklistika 13:00 Cyklistika Giro d‘Italia - 19. nad Váhom 17:30 Ostrov mníchov 18:35 Ichtis - antivírus pre etapa 17:30 Tenis French Open - kvalifikace 20:00 Tenis 20:15 deti 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:30 Fatimské posolsTenis 21:10 Zprávy 21:15 Cyklistika 22:00 Tenis 23:10 Zprávy tvo 21:05 Chvály 21:55 Večera u Slováka 22:25 vKontexte 23:15 Cyklistika 00:30 Tenis 01:30 Cyklistika 03:00 Tenis 03:00 23:15 Na území Boha 23:45 Z prameňa 00:30 V Samárii pri studni 01:50 Večera u Slováka 02:20 Na ceste v rodine Závěr vysílání 04:00 Cyklistika

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 Doktor Martin 10:35 Výfuk 10:45 Vyprávěj 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Na stopě 14:30 Cestománie 15:00 Úsměvy Vladimíra Menšíka 15:40 Nespoutaný živel 16:35 Polopatě 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Četnické humoresky 21:35 Všechnopárty 22:30 Hercule Poirot 23:25 Případy detektiva Murdocha XI 00:10 AZ-kvíz 00:35 Zlatá mládež 01:15 Banánové rybičky 01:55 Žiješ jenom 2x 02:30 Dobré ráno

07:00 Ruženec 08:55 Univerzita tretieho veku 09:50 Slovo v obraze 10:00 vKontex05:00 Tenis 06:15 Cyklistika 07:15 Tenis te 10:30 Na území Boha 11:00 V škole Ducha 11:30 Fatimské EUROSPORT 08:30 Tenis 08:45 Cyklistika Giro d‘Italia - 19. posolstvo 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Generálna etapa 10:00 Tenis WTA Tour v Norimberku - semifinále 11:00 audiencia 14:00 Akatist 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Tenis ATP Tour v Ženevě - semifinále 12:00 Cyklistika Giro Ruženec z Lúrd 16:00 Svätá omša z Manhattanu 16:45 Ved‘Italia - 19. etapa 13:00 Cyklistika Giro d‘Italia - 20. etapa černá univerzita 17:05 Nová kvalita života 17:30 LUXáreň 17:30 Tenis 18:45 Tenis 20:15 Tenis 20:25 Zprávy 20:30 Motor- 18:00 Večera u Slováka 18:35 EkoKlbko 18:50 Slovo v obraze ky 21:00 Cyklistika 22:00 Tenis 23:10 Zprávy 23:15 Cyklistika 19:05 Ruženec 19:40 Kulmenie 20:30 Dávid 22:05 Teplička 00:30 Tenis 01:30 Cyklistika 03:00 Závěr vysílání 03:00 Tenis nad Váhom 22:35 Spojení oceánom 23:05 Kresťan v spoločnosti 00:35 Poltónklub 01:25 Kresťan v spoločnosti 04:00 Cyklistika

05:00 Hobby naší doby 05:30 Události v regionech 06:00 Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 06:30 Polopatě 07:25 Učedník čaroděje Čáryfuka 08:10 Gejzír 08:40 Otec Brown 09:30 Columbo 11:05 Všechnopárty 12:25 Hobby naší doby 12:50 Postřehy odjinud 13:00 Zprávy 13:05 O houslích krále snů 14:10 Pohádka z Kampy 14:45 Hledá se táta! 16:05 Zlatí úhoři 17:30 Hercule Poirot 18:25 Kluci v akci 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 Četnické humoresky 21:45 Poloviční šance 23:35 Columbo 01:10 Infiltrace 02:15 Banánové rybičky 02:40 Sama doma 04:15 Přes nový práh

07:00 Ruženec 08:00 EkoKlbko 08:25 Večera u Slováka 08:55 LUXáreň 09:25 Viera do 05:00 Tenis 06:15 Cyklistika 07:15 Tenis vrecka 10:00 Svätá omša z Prešova 11:15 Nová kvalita života EUROSPORT 08:30 Tenis 08:45 Cyklistika Giro d‘Italia - 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 V Samárii pri studni 20. etapa 10:00 TenisFrench Open 2017 - souhrn 11:00 Tenis 14:25 Na území Boha 15:00 Hodina milosrdenstva 15:15 SloFrench Open 15:45 Cyklistika Giro d‘Italia - 21. etapa 19:00 vo v obraze 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Fatimské posolstvo TenisFrench Open 21:15 Tenis Game, Schett and Mats 21:40 16:30 Klinec po hlavičke 16:40 Dávid 18:15 Runiverz 18:35 Zprávy 21:45 Tenis Duel of the Day 22:30 Závody GT Porsche EkoKlbko 19:05 Ruženec 19:40 Katechéza 20:30 Duchovná Supercup v Monaku 23:00 Motorky MS supersportů v Do- poradňa 21:00 Quo vadis s Maxom Kašparů 21:45 Kulmeningtonu 23:30 Motorky 23:55 Zprávy 00:00 Fotbal 02:00 nie 22:05 Univerzita tretieho veku 23:05 Poltónklub 00:30 Doma je doma 01:30 Chvály 02:20 Spojení oceánom Cyklistika 03:00 Závěr vysílání

06:00 Zajímavosti z regionů 06:30 Po stopách hvězd 06:55 Hledá se táta! 08:15 Úsměvy Dalimila Klapky 08:55 Polopatě 09:45 Kalendárium 10:00 Toulavá kamera 10:30 Objektiv 11:05 Cirkus Humberto 12:00 Otázky Václava Moravce 13:00 Zprávy 13:05 Princové jsou na draka 14:05 Doktorská pohádka 14:50 Jak se Matěj učil čarodějem 15:40 Zdivočelá země 17:25 Pošta pro tebe 18:25 Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 19:00 Události 20:00 GEN - Galerie elity národa 20:15 Dukla 61 21:40 168 hodin 22:10 Nahá pastýřka 23:45 Inspektor Banks 01:20 Bolkoviny 02:10 Žiješ jenom 2x

TV program pondelok

21. 5. 2018

05:00 Fotbal 06:15 Cyklistika 07:15 Fotbal 08:30 Cyklistika Giro d‘Italia - 15. etapa 09:00 Tenis Australian Open - souhrn 10:00 Tenis French Open - kvalifikace 12:00 Cestovní vozy SP v Zandvoortu - 2. závod 13:00 Tenis 16:30 Cestovní vozy 17:30 Tenis 20:00 Tenis 20:10 Zprávy 20:15 Cestovní vozy 21:00 Cyklistika 22:00 Fotbal 22:55 Zprávy 23:00 Fotbal 01:15 Watts 01:30 Cestovní vozy 02:15 Cestovní vozy 03:00 Tenis 03:00 Závěr vysílání 04:00 Cyklistika EUROSPORT

TV program utorok

TV program streda

22. 5. 2018

23. 5. 2018

05:00 Tenis 06:15 Cyklistika 07:15 Tenis 08:30 Tenis 08:45 Cyklistika Giro d‘Italia 16. etapa 10:00 Anatomy of Success 11:00 Cestovní vozy SP v Zandvoortu - 3. závod 11:45 Cyklistika 13:00 Cyklistika Giro d‘Italia - 17. etapa 17:30 Tenis ATP Tour v Ženevě - osmifinále 18:00 Tenis 20:00 Tenis 20:10 Zprávy 20:15 Cyklistika 22:00 Fotbal 22:30 Fotbal 23:00 Cestovní vozy 23:25 Zprávy 23:30 Cyklistika 00:30 Tenis 01:30 Cyklistika 03:00 Závěr vysílání 03:00 Tenis 04:00 Cyklistika EUROSPORT

TV program štvrtok

24. 5. 2018

EUROSPORT 05:00 Tenis 06:15 Cyklistika 07:15 Tenis 08:30 Tenis 08:45 Cyklistika 10:00 Formule Formule E v Berlíně 11:00 Cestovní vozy SP v Zandvoortu 11:30 Fotbal MLS Highlights 12:00 Cyklistika 13:00 Cyklistika 17:30 Tenis 18:00 Tenis 19:00 Tenis 20:00 Tenis 20:10 Zprávy 20:15 Cyklistika 22:00 Lands of Legends 22:30 Anatomy of Success 22:55 Zprávy 23:00 Watts 23:15 Cyklistika 00:30 Tenis 01:30 Cyklistika 03:00 Tenis 03:00 Závěr vysílání 04:00 Cyklistika

TV program piatok

TV program sobota

TV program nedeľa

25. 5. 2018

26. 5. 2018

27. 5. 2018

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

ZH18-20 STRANA - 07

Vtip: Jurko hovorí natešene mamičke: - Mami, už som odnaučil babičku obhrýzať si nechty. - A ako si to dokázal? - Schoval som jej zuby. A. Barthélemy: „Najväčšie víťazstvo, ktoré si človek vydobil od prírody, je láska na celý život.“

7

ŠOI varuje Spoplatňovanie ľahkých plastových tašiek S účinnosťou od 01.01.2018 bola do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedená povinnosť spoplatňovania ľahkých plastových tašiek. Táto povinnosť sa vzťahuje na výrobcu obalov, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou, alebo je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh, alebo uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu SR tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v SR, alebo ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru, alebo ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo uvádza na trh obaly. Podľa zákona o odpadoch je výrobca obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky (plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov) k nákupu tovaru alebo výrobkov povinný poskytovať ich za úhradu; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek (plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 15mikrometrov, ktoré sa vyžadujú z hygienických dôvodov alebo sa poskytujú ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami) a zároveň poskytovať aj iné druhy tašiek. Možnosť poskytovania veľmi ľahkých plastových tašiek zdarma z hygienických dôvodov sa spája výlučne s balením potravín. Bezplatné poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek na balenie iných výrobkov nie je možné. Poskytovanie obalového materiálu okrem zákona o odpadoch rieši aj zákon o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého je predávajúci povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci. Obalový materiál v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa nie je len veľmi ľahká plastová taška; obalovým materiálom môže byť aj termo obal, papierová taška a pod. Povinnosť poskytovať ľahké plastové tašky za úhradu zákon o odpadoch ukladá výlučne výrobcovi obalov, ktorým je len fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba. Zdroj: SOI


6

3

2 7

1 5 2 4 3 6 4 9 9 7 5

2 4 6 7

5

3 7

5

dovolenka

6 2

Letecké dovolenky sú drahšie

dráhy napríklad v Bratislave sa už môžete prechádzať popri Jadranskom mori. Tí, ktorí radi cestujú autom, môžu oponovať, že si Cestovať lietadlom na naložia všetko čo chcú, môžu bez väčších problédovolenku je v  podsta- mov cestovať aj s domácim zvieratkom, nie sú viate celkom príjemné. Ak zaní nijakými časmi a sú všade a vždy mobilní. všetko funguje tak, ako Pre leteckých dovolenkárov však prišla zlá správa má, nikde sa nič nepred- – vzhľadom na prudký nárast ropných produktov vídané nestane, možno zdraželo aj letecké palivo – takmer o 700 dolárov už o  dve hodiny od od- za tonu a to sa musí premietnuť aj do cien leteniek. lepenia sa zo vzletovej Nateraz stúpli asi o 25 eur, nevylučuje sa, že nárast

prekročí aj 30 eurové zdraženie. Situácia v medzinárodných vzťahoch a najmä rastúce napätie v oblasti blízkeho a stredného východu ani nedáva nádej, že trend by sa mohol zvrátiť. A  tak zdraženie v  leteckej preprave zrejme bude gradovať. Mierne, ale naozaj mierne podobne je na tom samozrejme aj autobusová doprava a  doprava individuálna. Žiaľ, za dovolenku v  sezóne 2018 si tak priplatíme asi všetci. Ak ju nestrávime na bicykli, čo má určite tiež svoje veľké čaro. red

IQ olympiáda

Zuzana Ondrisová

IQ Olympiáda je pred finále

45-0006

GARANCIA Y NAJVYŠŠEJ KVALIT Y N CE E ŠI IŽ N ZA NAJ

PREDÁM A DOVEZIEM

PREDAJ MALEJ HYDINY za bezkonkurenčné ceny husokačky MULÁRD brojlerové KAČKY HUSI brojlerové KURENCE

45-0017

2-3 týždňové 2-3 týždňové 2-3 týždňové 2 týždňové

Žiar nad Hronom

2,80 € 2,80 € 7,50 € 1,80 €

26.05. 2018 a potom každú druhú sobotu v Žarnovici, Sandrická ul. - za mostom, bývalé skleníky 9:00 - 10:00 hod.

0905 745 006 • p. Vavrová • Turá, bývalé PD

ZH18-20 STRANA - 08

jačmeň, kukuricu, ovos, pšenicu, zmesky, šrot

0904 481 220

59-0016-15

sliepky, mládky 19-24 týž., brojlerové kuriatka 1-14 dňové alebo 1-2,5 kg, husi, kačky, husokačky, morky, kalimero

59-0096

Regionálne kolo Západ (Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj) sa uskutočnilo dňa 07.05.2018 v priestoroch trnavského samosprávneho kraja. Do regionálneho kola postúpilo 80 najlepších detí, ktorí postúpili na základe svojich výsledkov v školskom kole z 4 702 súťažiacich. Deti prišiel povzbudiť aj pán predseda Trnavského samosprávneho kraja pán Jozef Viskupič, ktorý prevzal aj záštitu nad týmto regionálnym kolom a spravil si s nami aj selfíčku. Do finále postupuje v každom regióne 20 najlepších súťažiacich. Regionálne kolo Stred (Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj) sa uskutočnilo v stredu, 09.05.2018 v priestoroch parlamentnej miestnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku. Do regionálneho kola Stred sa zapojilo v tomto regióne 5 471 detí, z ktorých 20 najlepších postupuje do finále. Regionálne kolo Východ (Košický a Prešovský kraj) sa uskutočnilo na akademickej pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach dňa 11.05.2018 pod záštitou dekana PF UPJŠ v Košiciach. Do regionálneho kola Východ sa zapojilo v tomto regióne 4 439 detí, z ktorých 20 najlepších postupuje do finále. IQ olympiáda je určená pre všetkých žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií, je postupová, prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále). Nepreveruje „naučené“ vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať. Je zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh. Do celoštátneho kola postupujú súťažiaci podľa poradia v regionálnom kole – 20 detí z každého regiónu, spolu 60 detí. Celoštátne finále sa uskutoční 28.05.2018 na Smolenickom zámku. Každý súťažiaci sa musí zúčastniť osobne, náhradný termín nie je možný. Bodový výsledok zo školského a regionálneho kola sa nezapočítava; všetci účastníci začínajú na rovnakej úrovni a súťažia v jednej kategórii. Pri riešení úloh je dovolené používať iba písacie potreby, kalkulačku (nie však grafickú, ani kalkulačku na mobilnom telefóne) a poznámkový papier. Všetko ostatné je zakázané. red

Ziarsko 18 20  

Ziarsko 18 20

Ziarsko 18 20  

Ziarsko 18 20

Advertisement