Page 1

regionálne noviny

ziarsko.sk

ZIARSKO

... nájdeš, čo hľadáš

ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO č. 7/ 16. február 2018 / 22. ročník

týždenne do 26 500 domácností a firiem

SVADOBNý SALóN EMILY

2

svadobné a spoločenské šaty dámske, pánske a detské topánky a doplnky

Salón je presťahovaný na NOVEJ ADRESE

SNP 94 /Dom služieb, 1. posch./, 965 01 Žiar nad Hronom

tel.: 0904 852 382, 0904 238 296

2,4 15 3 5 7 doprava v cene!

13-1180042

www.salonemily.sk

2,3 4,15

52-0023

Trnavské mýto 1 /Istropolis/, 831 03 Bratislava tel.: 0902 702 382, 0902 793 483

9-13 15 15

ZH 18-07 STRANA - 01


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

PIESTANSKO ZIARSKO

redakčné slovo

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

týždenne do 26 500 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Nám. Matice Slovenskej 17, Žiar nad Hronom 045 / 673 33 04 ziarsko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Ivan Brožík

Začal sa nový rok... Nie, nepomýlili sme sa. To v astrológii starých Číňanov sa začal nový rok. Rok Psa. To, čo sľubuje ľudstvu je však natoľko zaujímavé, že predsa len mu treba venovať aspoň zopár myšlienok. Vraj, milí čitatelia, sa v

tomto roku naučíme povedať Nie, keď už naozaj treba povedať Nie. Vraj to bude rok mnohých pozitív, mal by nás zbaviť tých, ktorí podvádzajú, kradnú, klamú, mal by nás zbaviť bezprávia a sociálnej nespravodlivosti. Nuž, je to iba „čínsky horoskop“. Ale, znie pekne, treba uznať. Dobre znie aj rada, že sa máme zbaviť falošných priateľov. Rozhodne to spravte. O nič a ani o nikoho neprídete. Tí falošní vás časom aj tak odkopnú! Zbavia sa vás ako obnosenej obuvi. Bez mihnutia oka s argumentom, že veď aj oni majú právo „žiť“.

Bolo by krásne očistiť svet o falošnosti, od falošných priateľov i falošných prorokov. Potrebujeme na to horoskop či čosi ešte viac? Nestačíme si my sami? Naozaj to vyzerá na rok veľkých zmien. Hoci je už pol druha mesiaca z neho za nami, sme iba na začiatku. Verme si, my všetci vzájomne, že ten rok a tie zmeny budú pre nás dobré. Za celú redakciu a všetky jej pobočky vám želám pekný týždeň. Pekný, dobrý, pokojný i nádejný. Veď Ivan Brožík sa začal nový rok. Rok Psa.

Inzercia:

Michaela Vlačuhová0905 915 034 Jana Žabenská 0907 877 860

Distribúcia: (26.500 domácností/firiem)

PREDÁM A DOVEZIEM

Každý týždeň: Žiar nad Hronom, Lutila, Slaská, Kosorín, Janova Lehota, Lovčica Trubín, Ladomerská Vieska, Lovča, Dolná Trnávka, Horná Ždaňa, Prochot, Prestavlky, Horná Trnávka, Hliník nad Hronom, Lehôtka pod Brehmi, Žarnovica, Rudno nad Hronom, Brehy, Bzenica, Vyhne, Orovnica, Veľká Lehota, Sklené Teplice, Tek. Breznica, Župkov, Jastrabá, Štiavnické Bane, Nová Baňa, Tekovská Breznica, Hronský Beňadik, Psiare, Hrabičov, Ostrý Grúň, Horné Hámre, Stará Kremnička, Bartošova Lehôtka, Kremnica, Pitelová, Trnavá Hora, Jalná, Slaská, B.Štiavnica, Hodruša - Hámre, Svätý Anton, Banská Belá, Nevoľné, Ihráč

sliepky, mládky 12-22 týž., brojlerové kuriatka

1-14 dňové alebo 1 - 2,5 kg,

jačmeň, kukuricu, ovos, pšenicu, slnečnicu, zmesky, šrot

0904 481 220

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 26.750 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

ZH 18-07 STRANA - 02

59-0016

husi, kačky, husokačky, morky, kalimero


Nevyrovnaný záväzok a jeho plnenie

nančné prostriedky, ktoré súvisia s omeškaním dlžníka. Pokiaľ dlžník nesplní svoj záväzok riadne a včas, dostáva sa do omeškania. Omeškanie dlžníka spôsobuje zmenu záväzku, a to čo do oprávnení veriteľa a po„Zamestnávateľ ako podnikateľ vinností dlžníka tak, aby veriteľ nebol omeškaním dlžníka poškodený. som vykonal pre svojho obchod- Pri peňažných dlhoch môže veriteľ okrem plnenia požadovať i  úroky ného partnera služby, za ktoré z omeškania, ak nie je dlžník podľa zákona povinný platiť poplatky z mi nezaplatil včas a riadne. Mám omeškania. Úroky z  omeškania predstavujú sankciu za omeškanie právo si od svojho odberateľa vy- s  platením peňažného dlhu (treba odlišovať od úroku ako peňažnej JUDr. máhať aj nejaké iné nároky ako odmeny za poskytnutie finančných prostriedkov). Barbora samotnú nezaplatenú sumu?“ Úrok z omeškania je sankciou pre dlžníka. Pokiaľ sa dlžník dostane do omešKoncová Áno, máte nárok aj na ďalšie fi- kania, veriteľovi vzniká priamo zo zákona právny nárok na zaplatenie úroku

z omeškania ako príslušenstva k istine. Výška zákonných úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia (v obchodnoprávnych vzťahoch o osem percentuálnych bodov vyššia) ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Pričom je nutné poukázať na skutočnosť, že výšku úroku z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch nemožno modifikovať. Naproti tomu v obchodnoprávnych vzťahoch si zmluvné strany môžu dohodnúť vyšší úrok z omeškania, tento však nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Poplatok z  omeškania je akýmsi ekvivalentom pre úrok z  omeškania pri omeškaní s platením nájomného za užívanie bytu. Poplatok z omeškania je pokračovanie na nasledujúcej strane

Vtip: Blondínka stojí na autobusovej zastávke a prihovára sa jej okoloidúci pán: „Slečna, ale tento autobus chodí len cez sviatky.“ „Aké šťastie, že ja mám dnes narodeniny.“ L. Schidt: „Úsmev je svetlo, ktoré pri pohľade do očí naznačí, že srdce je doma.“

3

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 °Predám oceľové disky 14 Málo jazdené pneumatiky zimné 185 60 R 14 letné 175 65 R 14 štartér alternátor všetko Fiat Cena dohodou 0948013827

auto-moto/iné

59-0016-3

• starú bielu a čiernu techniku • ojazdené pneumatiky na osobné a nákladné autá od r. výr. 2012

0950 731 742

2

°CZ 175 PIONIER MUSTANG STADION JAWA 90 JAWA 250. KÚPIM TAKÚTO MOTORKU 0915215406 °ČZ-JAWA Odkúpim Motocykle/Diely- DOHODA ISTÁ 0908205521 °Kúpim staré mopedy, jawa,babeta, pionier,stadion aj diely, ihneď pricestujem, zaplatím. 0949154017 °KÚPIM veterán AUTO alebo MOTORKU, Platím v hotovosti 0918383828

ZADARMO ODVEZIEM

byty/predaj

3

byty/prenájom

4

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

reality/iné

7

stavba

8

°Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925 991

VOLAJTE: 0904

481 220

Chcete si podať inzerát? 59-0016-4

KOŽE VLNU•PAROŽIE•PERIE HOVÄDZIE A ZAJAČIE

KÚPIM:

právnik radí

ZH 18-07 STRANA - 03

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraZHmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP ZH 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, ZH zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Chcete si podať inzerát? Službu PlatbaMobilom.sk technicky Návod nájdete strane 4 dolu. zabezpečuje ELET,na s.r.o.


5

7 4 9 1

8 9 2 5 3 8 1 9

2 8

7

2

8 5 3 7 9 2 1 4 7

PrĂĄvnik radĂ­

pokraÄ?ovanie

za kaĹždĂ˝ deĹˆ omeĹĄkania 0,5 ‰ (promile) dlĹžnej sumy, najmenej vĹĄak 0,83 eura za kaĹždĂ˝ i zaÄ?atĂ˝ mesiac omeĹĄkania. PauĹĄĂĄlna nĂĄhrada nĂĄkladov spojenĂ˝ch s uplatnenĂ­m pohÄžadĂĄvky je sankÄ?nĂ˝ inĹĄtitĂşt v obchodnoprĂĄvnych vzĹĽahoch. V prĂ­pade omeĹĄkania dlĹžnĂ­ka mĂĄ veriteÄž prĂĄvo poĹžadovaĹĽ pauĹĄĂĄlnu nĂĄhradu nĂĄkladov spojenĂ˝ch s uplatnenĂ­m pohÄžadĂĄvky vo výťke 40,00 EUR za kaĹždĂş jednu pohÄžadĂĄvku bez ohÄžadu na dĺŞku omeĹĄkania. PrĂ­klad: A) Na zĂĄklade zmluvy o pĂ´ĹžiÄ?ke zo dĹˆa 01.01.2017 Peter M. ako veriteÄž poĹžiÄ?al JĂĄnovi T. ako dlĹžnĂ­kovi ďŹ nanÄ?nĂŠ prostriedky vo výťke 1.200,00

EUR. ZmluvnĂŠ strany sa dohodli, Ĺže tĂĄto pĂ´ĹžiÄ?ka je bezĂşroÄ?nĂĄ a mĂĄ byĹĽ splatenĂĄ dĹˆa 31.12.2017. KeÄ?Ĺže dlĹžnĂ­k dĹˆa 31.12.2017 nesplatil svoj dlh dostal sa do omeĹĄkania. VeriteÄžovi vznikol nĂĄrok na Ăşrok z omeĹĄkania vo výťke 5,00% roÄ?ne zo sumy 1.200,00 EUR od 01.01.2018 do zaplatenia. DlĹžnĂ­k vyrovnal svoj dlh dĹˆa 31.10.2018 vo výťke 1249,97 EUR (1.200,00 EUR ako istina + 49,97 EUR ako zĂĄkonnĂ˝ Ăşrok z omeĹĄkania za 304 dnĂ­). PrĂ­klad: B) SpoloÄ?nosĹĽ STAVEBNINY s.r.o. ako dodĂĄvateÄž dodal spoloÄ?nosti KROVSTAV s.r.o. ako odberateÄžovi materiĂĄl na zĂĄklade Ä?oho vystavil dodĂĄvateÄž faktĂşru Ä?. FV-0001 zo dĹˆa 25.07.2017, splatnĂş dĹˆa 15.08.2017 v sume 3.850,00 EUR. Na zĂĄklade rĂĄmcovej kĂşpnej zmluvy bol pre prĂ­pad omeĹĄkania dlĹžnĂ­ka dohodnutĂ˝ zmluvnĂ˝ Ăşrok z omeĹĄkania vo výťke 13,00% roÄ?ne z dlĹž-

nej sumy. Po mimosĂşdnom rokovanĂ­ skrze inkasnĂş spoloÄ?nosĹĽ dlĹžnĂ­k dĹˆa 05.03.2018 uhradil veriteÄžovi sumu vo výťke 4.166,99 EUR (3.850,00 EUR ako istina + 40,00 EUR ako pauĹĄĂĄlna nĂĄhrada nĂĄkladov spojenĂ˝ch s uplatnenĂ­m pohÄžadĂĄvky + 276,99 EUR ako zmluvnĂ˝ Ăşrok z omeĹĄkania za 202 dnĂ­). ZĂĄkonnĂ˝ Ăşrok z omeĹĄkania, poplatok z omeĹĄkania ako i pauĹĄĂĄlna nĂĄhrada nĂĄkladov spojenĂ˝ch s uplatnenĂ­m pohÄžadĂĄvky plynĂş zo zĂĄkona pri omeĹĄkanĂ­ dlĹžnĂ­ka a stĂĄvajĂş sa vaĹĄĂ­m nĂĄrokom. V prĂ­pade Ä?alĹĄĂ­ch otĂĄzok je moĹžnĂŠ nĂĄs kontaktovaĹĽ mailom na: advokat@ zavaseprava.sk alebo telefonicky na Ä?Ă­sle 0918 803 803. JUDr. Barbora KoncovĂĄ advokĂĄt

ÄŒesko chce zapĂ­saĹĽ banskĂş oblasĹĽ v KruĹĄnĂ˝ch horĂĄch do dediÄ?stva UNESCO

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

domĂĄcnosĹĽ

9

Žiar nad Hronom 45-0017

°PredĂĄm aj na splĂĄtky od 10 â‚Ź mesaÄ?ne novy vykonny notebook Hp s 15 palcovou Led obrazovkou,vhodny na internet,do skoly aj na hry,dovoz zdarma,prvĂĄ splĂĄtka aĹž po 4 TýŞdĹˆoch od dodania tovaru, dva roky zĂĄruka,darcek isty tel 0903752333

zĂĄhrada a zverinec 10 °PredĂĄm ruÄ?nĂş väÄ?ĹĄiu dvojkolesovĂş kĂĄru. Cena 50 euro. Tel. 0915953039 °PredĂĄm Ä?istokrvnĂŠ krĂĄliky „ BelgickĂ˝ obor“ na chov Cena od 25EUR KrĂĄliÄ?ie mäso - 7EUR/1kg Tel.: 0917 757 375

23

deĹĽom

12

rĂ´zne/predaj

13

rĂ´zne/inĂŠ

14

°PredĂĄm farebnĂŠ pogy -angry birds -12ks - stickits ďŹ gĂşrky - 21ks - kĂşpim stikizz panĂĄÄ?ikov Poliak a SlovĂĄk za dobrĂş cenu. Tel. 0907 877 860 Cena dohodou! Tel. 0907 877 860, zn. ZH

hÄžadĂĄm prĂĄcu

15

zoznamka

16

Predajca Ĺ˝arnovica, SNP 1500, nad Prima bankou 0903 351 226, zarnovica@herplast.eu Predajca NovĂĄ BaĹˆa, BernolĂĄkova 19, nad Elektrom SverĂ­k, 0915 186 898, oknabalazmontgmail.com

DrĹžitelia osvedÄ?enia

0903 405 588 0905 983 602

ðøÝòÞß

ăÜß ÚÞßÞý

Y V A Ä˝ Z É N D VĂ?HO VÉ OKNĂ O T S A L aĹž 9 okennĂ˝ch NA PproďŹ lov od slovenskĂ˝ch vĂ˝robcov Ä…Ă´

ăÄ‚Ăş

ÚÞßÞý ĆĆąô

Ć

STAVEBNÉ PRà CE RÔZNEHO DRUHU

08-03

°PredĂĄm knihy od Daniely Stell kus 4e tel.0902294416 °ODKĂšPIM KROJE AJ ÄŒASTI PAROĹ˝IE POHÄ˝ADNICE OBRAZY A INÉ 0903868361 °ZO STARĂ?CH DOMOV KĂšPIM STAROĹ˝ITNOSTI, STARÉ VECI A Ä˝UDOVÉ KROJE 0918439124

rokov „UĹž od ďŹ rmy“ LN MO Ă R

94-0040

11

59-0011-1

hobby a ĹĄport

GLAZĂšROVANIE VANĂ?

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraZHmedzeraÄŒĂ­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP ZH 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, ZH zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.

ZH 18-07 STRANA - 04

BanskĂ˝ regiĂłn v KruĹĄnĂ˝ch horĂĄch je nominovanĂ˝ na zĂĄpis do Zoznamu svetovĂŠho kultĂşrneho dediÄ?stva UNESCO. ÄŒeskĂ˝ MontanregiĂłn KruĹĄnohorie je cezhraniÄ?nĂ˝ s nemeckĂ˝m Saskom, s ktorĂ˝m majĂş dlhodobo spoloÄ?nĂ˝ zĂĄujem o tento zĂĄpis. "Je to cezhraniÄ?nĂĄ oblasĹĽ znĂĄma banskou Ä?innosĹĽou. Obsahuje mnoĹžstvo ĹĄachiet a stavieb, banskĂĄ tradĂ­cia ma v nej veÄžkĂ˝ vĂ˝znam. NĂĄvrh bol podanĂ˝ a je pred fĂĄzou schvaÄžovania. PotrebnĂŠ predchĂĄdzajĂşce rĂ´zne nĂĄleĹžitosti boli splnenĂŠ a schvĂĄlenĂŠ ministerstvom kultĂşry," uviedla pre TASR Ellen HerzogovĂĄ z oddelenia cestovnĂŠho ruchu KrajskĂŠho Ăşradu ĂšsteckĂŠho kraja. ZĂĄroveĹˆ dodala, Ĺže zĂĄpis do UNESCO by prospel aj turistickĂŠmu ruchu v tomto regiĂłne so ZĂĄpadom, ktorĂ˝ v odobĂ­ socializmu nebol preferovanĂ˝ ĹĄtĂĄtnymi inĹĄtitĂşciami. Ĺ˝iadosĹĽ o zĂĄpis sa tĂ˝ka 22 lokalĂ­t, z nich päż sa nachĂĄdza na Ä?eskej strane. Montanregion KruĹĄnohorie tvoria banskĂŠ krajiny JĂĄchymov, Krupka, MÄ›dnĂ­k, Abertamy – BoŞí Dar – HornĂ­ BlatnĂĄ a RudĂĄ věŞ smrti. Lokali‍ ‏boli vybranĂŠ podÄža dĂ´leĹžitosti a dĺŞky ĹĽaĹžby i spracovania nerastnĂ˝ch surovĂ­n (striebro, cĂ­n, olovo, Ĺželezo, kobalt, bizmut, nikel, volfrĂĄm, Ä?ierne uhlie, urĂĄn) d 12. do 20. storoÄ?ia. VĂ˝voj banĂ­ckych a hutnĂ­ckych metĂłd za viac ako osem storoÄ?Ă­ vĂ˝razne ovplyvnil celĂ˝ geografickĂ˝ priestor aj kultĂşrny rozvoj regiĂłnu. ŤaĹžba a spracovanie surovĂ­n spĂ´sobili vznik mnoĹžstva banskĂ˝ch, priemyselnĂ˝ch a architektonickĂ˝ch pamiatok, ale aj nehmotnĂŠ ĹĄpecifickĂŠ kultĂşrne hodno‍‏. Potvrdzuje to nominaÄ?nĂĄ dokumentĂĄcia, ktorĂĄ v troch zväzkoch obsahuje 782 strĂĄn. Predkladatelia - za Ä?eskĂş stranu ministerstvo kultĂşry, za nemeckĂş ministerstvo vnĂştra - dĂşfajĂş, Ĺže o ich Ĺžiadosti bude rozhodovaĹĽ 43. zasadnutie VĂ˝boru svetovĂŠho dediÄ?stva v lete 2019. (zdroj TASR, red.upr.)


Ako správne vybrať vysokú školu?

Jediná väzenská nemocnica na Slovensku získala prestížne ocenenie Jediná väzenská nemocnica na Slovensku - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín (ÚVTOS) pre odsúdených a obvinených získala pred pár dňami prestížne ocenenie. Na jubilejnom 10. ročníku slávnostného udeľovania cien RecruitRank Awards 2017 sa nemocnica umiestnila na 2. mieste vo svojej kategórii Malá firma. Do tejto kategórie spadajú spoločnosti, ktoré majú ročne do 100 zverejnených ponúk a získali minimálne 17 hodnotení od uchádzačov, informoval riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.

Do koncoročného rebríčka za minulý rok sa kvalifikovalo 339 firiem z celkového počtu 8239, čo je najviac firiem zo všetkých kategórií. Okrem 17 ústavov na výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody je Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín jediným osobitným väzenským zariadením zabezpečujúcim poskytovanie špecializovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti pre väznené osoby na Slovensku. Jej základom je stará sedriálna väznica z roku 1912, ktorá svojmu účelu slúžila až do roku 1960. V rokoch 1975-1977 bola opäť rekonštruovaná

na väznicu. Nové poslanie dostala v roku 1977, keď sa z nej po úpravách a inštalácii potrebnej techniky stala nemocnica pre obvinených a odsúdených. V nemocnici je systemizovaných 264 funkčných miest príslušníkov zboru a 60 zamestnancov zboru. Celková kapacita väzenskej nemocnice a ústavu je 359 miest, z toho kapacita lôžkovej časti nemocnice je 177 lôžok (psychiatrické oddelenie, interné oddelenie, neurologické oddelenie, pľúcne oddelenie a 12 lôžok na  chirurgickom oddelení, ktoré je súčasťou Fakultnej nemocnice v Trenčíne. (zdroj TASR, red.upr.)

ZH 18-07 STRANA - 05

Výber vysokej školy a fakulty je dôležitým životným medzníkom veľkej väčšiny stredoškolákov. Každý rok sa študenti a absolventi stredných škôl rozhodujú, na ktorú vysokú školu a fakultu si podajú prihlášky. Záujemcovia o štúdium na vysokých školách v Slovenskej republike si môžu vybrať z 20 verejných, 3 štátnych, 12 súkromných a z 5 pobočiek zahraničných vysokých škôl, ktoré majú spolu 115 fakúlt (z toho sú 103 verejné, 4 štátne, 8 súkromné), 14 vysokých škôl nemá žiadnu fakultu. Pri výbere vhodnej vysokej školy by ste mali prihliadať na svoje záujmy, profesiu, ktorej by ste sa radi v budúcnosti venovali a na svoje uplatnenie na trhu práce po skončení vysokoškolského štúdia. Kritériami pre výber je aj prestíž jednotlivých škôl a, samoreme, financie na štúdium a študentský život ako taký. Osoby s jasne vyhranenými záujmami majú väčšinou v tejto otázke jasno, ale mnoho mladých ľudí po maturite nemá jasnú predstavu o svojom smerovaní a ani vysnívanom povolaní. Štúdium v zahraničí je v dnešnej dobe stále viac populárne. Môže vám priniesť mnoho nových skúseností, umožní vám zdokonaliť sa v cudzom jazyku, a v neposlednom rade štúdium na zahraničnej univerzite zvýši vašu cenu na trhu práce. Termíny na podanie prihlášky na vysokú školu - prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávajú už od mesiaca november. Na väčšine vysokých škôl sa prihláška podáva v štandardnom termíne v mesiacoch február až máj. Niektoré fakulty prijímaju prihlášky ešte dodatočne v mesiacoch jún až september. Podrobné informácie Vám poskytnú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôl. Na stránkach sú publikované pokyny k vypĺňaniu elektronickej a papierovej prihlášky, aký je poplatok za prijímacie konanie, spôsob dokladovania platby, požadované prílohy prihlášky a termíny prijímacích skúšok. (red)


2 1 3 7 9 9 7 5 3 4 8 9 2

7

3 1 4 2 9 1 1 8 2 5 9 4

na rovinu

s prof. PhDr. Pavlom Mešťanom, DrSc.

... s riaditeľom Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Naša spoločnosť musí riešiť a vyriešiť veľmi vážnu otázku (ne)znášanlivosti, rasizmu a antisemitizmu. Kto by mal byť autoritou v takejto snahe? Neznášanlivosť, rasizmus a antisemitizmus sú postoje, ktoré sú viac-menej odolné voči akýmkoľvek argumentom. Preto sa treba snažiť, aby nemali živnú pôdu vôbec „vyklíčiť“ či „zakoreniť“. Aby sme to dosiahli, je to záležitosť výchovy už od raného detstva, a teda vecou každého rodiča. V tomto zmysle sa natíska odpoveď na vašu otázku – autoritou by mal byť každý čestný, spravodlivý, humanizmus vyznávajúci rodič. Aký máte názor na povinné návštevy školskej mládeže na pamätných miestach holokaustu? Navštevovať pamätné miesta holokaustu je chvályhodná aktivita, ale bez predchádzajúcej teoretickej prípravy detí a mladých ľudí môže byť takýto „výlet“ kontraproduktívny. Preto ja vždy navrhujem, aby na podobné miesta pedagógovia vodili len študentov, ktorí na to majú vek a potrebné znalosti. O holokauste sa vie vo všeobecnosti, že v rámci konečnej otázky riešil likvidáciu židovského etnika. Ale to asi nie je celá pravda. Slovo holokaust je všeobecne zaužívané na pomenovanie tzv. konečného riešenia židovskej otázky, ktoré nacistické Nemecko implantovalo do svojej každodennej existencie formou platného zákona. To, že jeho rasistický základ sa týkal aj potierania životných práv iných národov, etník, hendikepovaných členov ľudskej spoločnosti sa spomína spravidla v  iných súvislostiach, ale žiadny seriózny akademik (či veciznalý odborník) to nikdy nikde nepoprel. Máte už úctyhodný vek, ako vnímate, že v parlamente sedia ľudia, ktorých viditeľná symbolika na verejnosti spája s nacizmom a fašizmom? To, že sa ľudia s extrémnymi „antihumánnymi“ názormi (fašisti, rasisti, xenofóbi) stali aj u nás viditeľnými (sedia napríklad v parlamente), je výsledkom demokratických princípov, ku ktorým sa Slovensko po r. 1989 prihlásilo, ale aj neriešených historických tabuizovaných tém z obdobia existencie Slovenskej republiky (1939-1945). Kombinácia týchto dvoch fenoménov v súčasnej globalizovanej Európe nie je len „vráskou“ na čele Slovenska, ale aj iných stredoeurópskych, postkomunistických krajín. red

05:00 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:20 NOVÉ BÝVANIE 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:55 SÚDNA SIEŇ 11:00 OCHRANCOVIA 31 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 POLICAJTI V AKCII 15:00 NAŠI 16 15:45 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 22:00 HESLO 22:40 KUKÁTKO 23:35 Vražedné Miami II. 5 00:35 Myšlienky vraha 6 01:30 NOVINY TV JOJ 02:25 TOP STAR 02:45 OCHRANCOVIA 31 03:30 SÚDNA SIEŇ 04:15 SÚDNA SIEŇ

07:00 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou JEDNOTKA 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Sudkyňa Amy 14:55 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Neskoro večer 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body sekundy 20:20 Počasie 20:30 Návštevníci 2 22:25 Občan za dverami 23:00 Labyrint 00:05 Nash Bridges 00:45 Návštevníci 02:40 Občan za dverami 03:15 Dámsky klub

05:05 NOVINY TV JOJ 06:00 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:20 NOVÉ BÝVANIE 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 11:00 OCHRANCOVIA 32 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 POLICAJTI V AKCII 15:00 NAŠI 17 15:45 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 VLCI 22:40 Spackané plastické operácie: Po zákroku II. 7 23:10 Vražedné Miami II. 6 00:10 Myšlienky vraha 7 01:10 KRIMI 01:40 NOVINY TV JOJ 02:40 OCHRANCOVIA 32 03:25 SÚDNA SIEŇ 04:15 SÚDNA SIEŇ

06:05 Správy RTVS „N“ 06:55 Pravdivé príbeJEDNOTKA hy s Katkou Brychtovou 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Neskoro večer 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Sudkyňa Amy: Vina a trest 67 14:55 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:50 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Kolekcia 22:15 Polnočné slnko 23:10 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:55 Nash Bridges 00:40 Kolekcia 02:25 Slovensko v obrazoch

05:00 NOVINY TV JOJ 05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:20 NOVÉ BÝVANIE 08:45 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 11:00 OCHRANCOVIA 33 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 POLICAJTI V AKCII 15:00 NAŠI 18 15:45 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY II. 1/10 Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 12 2017 21:45 Kuriér 23:40 Vražedné Miami II. 7 00:40 Myšlienky vraha 8 01:40 NOVINY TV JOJ 02:35 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 03:25 POLICAJTI V AKCII 04:10 SÚDNA SIEŇ 04:55 NOVINY TV JOJ

05:40 Správy RTVS „N“ 06:30 Góly - body JEDNOTKA sekundy 06:50 Počasie 06:55 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Sudkyňa Amy 14:50 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa I 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Liga majstrov 23:30 Nash Bridges 00:15 Sudkyňa Amy 01:00 Komisár Montalbano

05:50 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:20 NOVÉ BÝVANIE 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:55 SÚDNA SIEŇ 11:00 OCHRANCOVIA 34 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:55 POLICAJTI V AKCII 15:00 NAŠI 15:40 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 Zdena Studenková, Zuzana Šebová, Michal Hudák, Marián Čekovský a ďalší 22:00 SEDEM 22:50 SILNÉ REČI 23:30 KOLABS 00:00 Vražedné Miami 01:00 Myšlienky vraha 9 01:55 NOVINY TV JOJ

06:55 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou JEDNOTKA 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Sudkyňa Amy 14:50 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Počasie 20:30 Zlaté časy 21:30 V mene môjho syna 23:00 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:45 Nash Bridges 00:30 Sudkyňa Amy 01:15 V mene môjho syna 02:45 Postav dom, zasaď strom

05:05 NOVINY TV JOJ 06:00 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:20 NOVÉ BÝVANIE 08:45 SÚDNA SIEŇ 09:55 SÚDNA SIEŇ 11:00 OCHRANCOVIA 35 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 POLICAJTI V AKCII 15:00 NAŠI 20 15:45 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 VEĽKÝ BALÍK Zábavno-súťažná relácia. MN 12 2018 21:45 VŠETKO ČO MÁM RÁD 23:25 Lavalantula 2: Druhá láva 01:05 SILNÉ REČI 01:45 VEĽKÝ BALÍK 02:55 KRIMI 03:20 OCHRANCOVIA 35 04:05 SÚDNA SIEŇ 04:50 SÚDNA SIEŇ

06:05 Správy RTVS „N“ 06:55 Pravdivé príbeJEDNOTKA hy s Katkou Brychtovou 07:30 Ranné správy RTVS 08:20 ZOH 2018 PJONGČANG 11:25 Duel 12:00 Správy RTVS 12:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Šikana 12:55 ZOH 2018 PJONGČANG 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie: Návrat ku koreňom - Island 16:55 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:50 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Milujem Slovensko 21:55 Fetiše socializmu II.: Prízrak vojenskej služby 22:25 Večerné správy RTVS 22:35 Scarface 01:20 Neskoro večer 02:15 Scarface

05:40 NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI 07:05 NOVINY TV JOJ 07:55 Timon a Pumbaa II. 12,13,14 09:15 PRÁZDNINY 10 10:20 NAŠI III. 8 10:55 SVET PODĽA EVELYN 12:10 DVOJIČKY 2 13:00 SUPER KARAOKE 13:45 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 15:30 Ja, robot 18:00 PRÁZDNINY II. 1/10 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Návrh Americká romantická komédia. MN 12 2009 S. Bullocková, R. Reynolds, B. Whiteová, C. T. Nelson, M. Akermanová, O. Nunez, A. Mandvi, M. Nouri, M. Steenburgenová a ďalší. 23:00 Novembrový muž 01:30 Niečo ako láska 03:30 KRIMI 03:55 NAJLEPŠIE SLOVENSKÉ TORTY 3

07:00 Prasiatko Peppa 07:05 Včielka Maja JEDNOTKA Nové dobrodružstvá 07:20 Martinka 07:35 Garfield 07:50 Mickey Mouseov klub 20/26 08:15 Fidlibumove rozprávky 08:45 Trpaslíci 09:10 Daj si čas: Kollár, najväčší kráľ knižníc 09:40 800 slov 7/8 10:25 Park 11:15 On air 11:45 Na vysokej skale: Zbojnícka nevesta 12:50 ZOH 2018 PJONGČANG 15:55 Zem spieva 17:55 Fetiše socializmu II.: Prízrak vojenskej služby 18:30 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Zem spieva 22:15 Nezvestná 00:00 Radosť zo života: Vlado Müller 00:25 Zem spieva 02:10 Nezvestná 03:55 800 slov

05:00 NOVINY TV JOJ 05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:25 Marley a ja: Keď bol ešte 05:05 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE šteňa 09:15 Geissenovci - Ťažký život milionárov 11:15 12 podMARKÍZA NOVINY 06:55 Tom a Jerry 07:10 Tučniaky z mienok dedičstva: Nekompromisný odkaz 13:20 Návrh 15:50 Madagaskaru II. 08:00 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 08:25 NOVÁ ZÁHRADA 16:55 NA CHALUPE 17:55 NOVÉ BÝVANIE DIZAJN Harry Potter a Dary smrti 2 11:00 CHART SHOW 13:00 Detektív 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE Dušo 14:15 Dannyho trinástka 16:55 Horná Dolná 18:15 Suse- POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI Slovenská rodinná show Vila dia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ Rozborila. MN 12 2017 23:00 Spása Dánsko-britsko-juhoafNOVINY 20:30 SUPERSTAR 22:30 Križovatka smrti 1/13 23:30 ricko-švédsko-belgický western. MN 18 2014 M. Mikkelsen, E. Chladná pomsta 01:50 G. I. Joe 2: Odveta 03:30 Horná Dolná Greenová, J. D. Morgan, E. Cantona, M. Persbrandt, J. Pryce a 04:55 TELEVÍZNE NOVINY ďalší. 01:00 Úžasný hotel Marigold 03:25 NA CHALUPE

07:55 Prasiatko Peppa 08:00 Včielka Maja Nové dobrodružstvá 08:15 Martinka 08:30 Garfield 08:45 Zázračný ateliér 09:10 STOJ! POZOR! CHOĎ! 09:35 Autosalón 10:05 Čarovné miesta Zeme 11:00 Slovensko v obrazoch 11:30 ZOH 2018 PJONGČANG 14:15 Agatha Christie : Poirot: Stratená baňa 15:05 „Na samotě u lesa“ 16:45 „Četnícke humoresky III.“: „Formule“ 7/13 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Inšpektor Max 21:30 Vrtieť psom 23:00 Poirot: Stratená baňa 23:55 Inšpektor Max: Dobrák od kosti 00:55 Vrtieť psom 02:25 Komisár Montalbano

TV program pondelok

19. 2. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 13:00 Mentalista III. 15-16/24 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:10 Horná Dolná 22:35 Šéfovia na zabitie 2 00:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:40 Mentalista III. 15-16/24 03:00 Šéfovia na zabitie 2 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program utorok

20. 2. 2018

06:00 Teleráno 08:40 Svokra 09:55 Oteckovia 11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista III. 17-18/24 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Šťastný domov 21:40 Dobre vedieť! 22:40 Rodinné prípady 23:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 14/24 00:45 Mentalista 02:20 Lovec zločincov IV. 1-2/22 03:45 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program streda

21. 2. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:50 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 12:55 Mentalista III. 19-20/24 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Ako uloviť frajera 00:40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 15/24 01:40 Mentalista III. 1920/24 03:00 Lovec zločincov 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program štvrtok

22. 2. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:45 Šťastný domov 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:50 Rodinné prípady 12:55 Mentalista III. 21-22/24 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Detektív Dušo 21:40 Dobre vedieť! 23:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 16/24 00:40 Mentalista III. 21-22/24 02:25 Lovec zločincov IV. 5-6/22 03:50 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV program piatok

23. 2. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista III. 23-24/24 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dvojníci 22:40 G. I. Joe 2: Odveta 00:50 Mentalista III. 23-24/24 02:30 Lovec zločincov IV. 7-8/22 03:55 Susedské prípady 04:45 Rodinné prípady

TV program sobota

24. 2. 2018

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Zajac Bugs a priatelia 07:05 Tom a Jerry 07:10 Olsen Twins: Mesačný kameň 09:20 Bláznivé prázdniny v tábore 11:00 Dvojníci 13:15 Cesta do Ameriky 15:45 Harry Potter a Dary smrti 2 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 33 životov Skutočný príbeh MN 12 (USA-Chile) 2015 A. Banderas, R. Santoro, J. Binocheová, J. Brolin, L. D. Phillips. 23:10 Kolíska do hrobu 01:20 33 životov 03:30 Kolíska do hrobu MARKÍZA

TV program nedeľa

25. 2. 2018

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

ZH 18-07 STRANA - 06

JEDNOTKA


Emócie a samota

že sa musíte cítiť osamelo. Skúste práve tento deň využiť vo svoj prospech. Na„Ako prežiť Valentína, po plánujte si nejaký príjemný program, urobte si radosť, prvý raz budem sama, doprajte si niečo, na čo ste už dlhú dobu nemali čas nechcem sa cítiť osame- a čo by vám prinieslo príjemné pocity. Nikde tiež nie je lo.“ napísané, že musíte byť sama. Stretnite sa so svojou Život nám prináša rôzne kamarátkou, vyrazte na kávu s  kolegyňou, navštívte situácie a nie vždy je mož- svoju maminu... , jednoducho skúste práve vy niekoho, né prežiť podobný sviatok na kom vám záleží, svojou spoločnosťou potešiť. Je to Mgr. Renáta po boku niekoho milova- na vás, možností je neúrekom, stačí si vybrať tú, ktorá Botková ného. To však neznamená, vám vyčarí dobrý pocit.

Čo je podľa mňa veľmi dôležité, je uvedomiť si, že aj keby ste strávili tento deň sama, nemusíte sa cítiť osamelo. Taktiež to neznamená, že to tak bude navždy. Jediná istota je, že veci sa neustále menia a život beží , a  to bohužiaľ , alebo našťastie, preto zaujmite ten správny postoj, ktorý vám energiu dodá a nezoberie. Určite poznáte citát, že „dnes strávim večer v  tej najlepšej spoločnosti - sám so sebou.“ A okrem toho, pre mnoho ľudí ide o bežný deň v týždni, možno aj to môže byť pre vás jedna z možností. Mgr. Renáta Botková psychológ

Vtip: Vyjde vrana z krčmy, párkrát laxne zamáva krídlami a povie: „Kašlem na to, idem peši.“ H. Kung: „Láska k Bohu nechráni pred každou bolesťou, ale chráni v každej bolesti.“

7

zdravie

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Strava nech je tvojim liekom

UŽITE SI JARNÉ PRÁZDNINY VO VAŠOM REGIÓNE A OD 21. FEBRUÁRA SLEDUJTE

66-0026-1

psychológ radí

ZH 18-07 STRANA - 07

(Hippokrates 6.st.p.n.l.) Úprava stravy dokáže predchádzať ochoreniam, vyliečiť z existujúcich zdravotných ťažkostí. Máme dostupné potraviny zo všetkých kútov sveta a v akomkoľvek množstve, môžeme si vyberať tie, ktoré sú najzdravšie. Dodržiavať stravovacie rady lekárov sa zdá ťažké, až nemožné. V ambulancii sa často stretávam s názorom, že iba „nezdravé“ je chutné. Nie je to tak. Tí, ktorí sa začali stravovať zdravšie, to opakovane potvrdzujú. Treba iba chcieť. Platí, že za posledných 30 rokov konzumujeme o 30 percent viac potravy, ako by sme mali. Narastá obezita. Navyše priemerne vydáme o 30 percent energie v každodennom živote menej ako naše telo vyžaduje. S obezitou, nedostatkom pohybu a stavom prostredia sa objavujú civilizačné ochorenia – choroby srdca, metabolické ochorenia, onkologické diagnózy. Moderná medicína vie liečiť veľa ochorení. Bežne ale pacienti s civilizačnými ochoreniami jedia 5-15 tabliet denne. Pýtajú sa, ktoré by sa dali zredukovať. Ak človek trpí vysokým krvným tlakom, vysokou hladinou cholesterolu, bolesťami na hrudníku, cukrovkou, bolesťami kĺbov, tak žiadne, ak nezmení svoje stravovanie. Takže veľa má každý vo svojich rukách. Až 80 percent všetkých chronických chorôb závisí od toho, čo človek skonzumuje. Platí, že telo nie je odpadkový kôš. Aké jedlo do seba prijíma, priamo ovplyvňuje kvalitu zdravia každého a vznik a rozvoj ochorení. Preto by sme mali poznať zloženie potravy. Človek nemusí byť biochemikom, aby vedel, že denne zjesť keksík alebo čokoládu je nesprávne. Ani mať klobásu každý deň na tanieri. Najjednoduchším ukazovateľom či je strava správna, je hmotnosť. Ak má človek nadváhu, alebo obezitu, stáva sa okamžite pacientom s rizikom mnohých ochorení. Každý však má v rukách nástroj, ako predísť civilizačným ochoreniam. Zmenu stravy sú ľudia ochotní zväčša dodržiavať iba na krátky čas, kým ustúpia najhlavnejšie príznaky, dlhodobo vydržať dokáže iba málo ľudí. V ambulancii mi často pacienti hovoria, že vždy odchádzajú z  vyšetrenia plní predsavzatí a  miera ich dodržiavania sa znižuje dobou uplynutou od návštevy. Znova začnú byť prísnejší až pred nasledujúcou kontrolou. A to je škoda. Správne spôsoby stravovania sú behy na dlhé trate, je to celoživotná snaha. Má byť dlhodobá, ešte lepšie trvalá. Má byť aj zábavou, z ktorej má byť človek radosť. Aj malé zlepšenie dokáže viesť k víťazstvám v podobe zdravia. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA


4

8 9 1 2 9

1 8 7

6

2

4

1 5

6

9 4 5 9

1 6 7 5 1 6 8

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

Víťazi? Občas vidím v mediách ľudí, ktorí sa hádajú a snažia sa za každú cenu poraziť súpera. Niektoré knihy o vedení podniku sú písané ako príručky pre vojnových dobyvateľov a niektorí manažéri sa tak aj správajú. Tlačia dodávateľov k  múru, zneužívajú svoje postavenie, chcú víťaziť za každú cenu. Automobilka podvádzala pri emisných skúškach. Zo športu prenikajú správy o  dopingu. Svetoví „ochrancovia demokracie“ v minulosti zneužívali chudobné krajiny. Prečo silní utláčajú slabých, prečo si bohatí myslia, že majú všetko dovolené, prečo chceme víťaziť v hádkach, bojoch a vojnách, keď je celý svet postavený na spolupráci? Prečo chceme porážať ľudí, ktorí majú iný názor, jazyk alebo vierovyznanie? Prečo v nich nevidíme svojich bratov? Celý svet je posiaty sochami vojvodcov a dobyvateľov, ktorí majú na rukách krv porazených ale aj vlastných vojakov. Nie je umenie prekričať alebo umlčať svojho protivníka. Umenie je, keď zvíťazia obe strany. Je ľúto víťazov, ktorí porazili druhých, vládnu im, ale nedokážu vládnuť sami sebe. Všímam si besedy na internete. Sú to prestrelky, kde dominuje iba slovo JA a o skutočnú pravdu nikto nemá záujem. Každý chce upozorniť iba na seba. Aké krásne je byť skrytý v tichu, nič nekričať a nikam sa nepchať. Byť sám sebou, jednoducho byť a nechať všetko plynúť. Starnutie je ako dozrievanie ovocia – všetko sa spomaľuje a život dostáva tu skutočnú chuť a vôňu. Už nepotrebujeme vynikať, zapáčiť sa niekomu, hovoriť to, čo chcú druhí počuť, bežať po rebríku za kariérou. Už nepotrebujeme porážať druhých. Skôr zvládnuť sám seba. Veru, najväčší víťazi nie sú tí, čo zrazia na kolená svojho súpera, ale tí, ktorí zvíťazia nad svojimi temnými stránkami, hriechmi a zlozvykmi. Radi posudzujeme a naprávame druhých, namiesto toho, aby sme sa venovali sebe. Ak hľadáme súperov, tak ich nosíme v  sebe – sú to naše každodenné pokušenia, výbuchy zlosti, pýcha, lenivosť, závisť, nenávisť, túžba na sláve, moci, peniazoch a  iných nebezpečných veciach. Odpúšťajme, prosme o  odpustenie, hľadajme zmierenie, zoberme si zrkadlo a  zmeňme súpera. jk

TV program pondelok

19. 2. 2018

06:00 Curling 09:00 Freestylové lyžování 10:00 Snowboarding 11:00 Krasobruslení 11:30 Boby 13:00 Rychlobruslení 13:45 Skoky na lyžích 15:15 Boby 16:00 Rychlobruslení 16:30 Boby 17:00 Skoky na lyžích 18:00 Extrémní sporty 18:30 Lední hokej 19:00 Klasické lyžování 19:30 Alpské lyžování 20:45 Skoky na lyžích 21:30 Freestylové lyžování 22:00 Rychlobruslení 22:30 Boby 23:00 Extrémní sporty 23:30 Lední hokej 00:00 Klasické lyžování 00:30 Alpské lyžování 01:45 Boby 02:00 Freestylové lyžování EUROSPORT

TV program utorok

20. 2. 2018

06:45 Curling 09:15 Krasobruslení 09:45 Severská kombinace 10:45 Severská kombinace 12:00 Biatlon 13:30 Severská kombinace 14:30 Lední hokej 16:00 Severská kombinace 16:30 Severská kombinace 17:00 Biatlon 18:00 Extrémní sporty 18:30 Lední hokej 19:00 Klasické lyžování 19:30 Alpské lyžování 20:30 Alpské lyžování 20:45 Biatlon 21:15 Freestylové lyžování 22:00 Krasobruslení 23:00 Extrémní sporty 23:30 Lední hokej 00:00 Klasické lyžování 00:30 Freestylové lyžování 01:15 Snowboarding EUROSPORT

TV program streda

21. 2. 2018

06:45 Curling 09:00 Běžecké lyžování 11:00 Běžecké lyžování 12:00 Rychlobruslení 12:45 Boby 13:45 Rychlobruslení 14:30 Boby 14:45 Lední hokej 16:00 Freestylové lyžování 16:30 Běžecké lyžování 17:15 Alpské lyžování 18:00 Extrémní sporty 18:30 Lední hokej 19:00 Klasické lyžování 19:30 Alpské lyžování 20:45 Alpské lyžování 21:15 Běžecké lyžování 21:45 Rychlobruslení 22:15 Boby 22:45 Freestylové lyžování 23:00 Extrémní sporty 23:30 Lední hokej 00:00 Klasické lyžování 00:30 Alpské lyžování EUROSPORT

TV program štvrtok

22. 2. 2018

EUROSPORT 07:30 Alpské lyžování 08:15 Severská kombinace 09:30 Alpské lyžování 10:30 Severská kombinace 12:15 Biatlon 13:45 Curling 15:00 Short Track 16:00 Severská kombinace 16:45 Biatlon 17:30 Alpské lyžování 18:00 Extrémní sporty 18:30 Lední hokej 19:00 Klasické lyžování 19:30 Alpské lyžování 20:30 Alpské lyžování 20:45 Biatlon 21:15 Severská kombinace 22:00 Alpské lyžování 22:30 Short Track 23:00 Extrémní sporty 23:30 Lední hokej 00:00 Klasické lyžování 00:30 Freestylové lyžování 01:15 Snowboarding

TV program piatok

23. 2. 2018

EUROSPORT 06:00 Freestylové lyžování 06:45 Alpské lyžování 07:30 Curling 10:45 Rychlobruslení 12:15 Biatlon 13:45 Curling 15:00 Alpské lyžování 16:00 Freestylové lyžování 16:30 Alpské lyžování 17:15 Biatlon 18:00 Extrémní sporty 18:30 Lední hokej 19:00 Klasické lyžování 19:30 Alpské lyžování 20:30 Alpské lyžování 20:45 Biatlon 21:15 Alpské lyžování 21:45 Krasobruslení 22:30 Freestylové lyžování 23:00 Extrémní sporty 23:30 Lední hokej 00:00 Klasické lyžování 00:30 Freestylové lyžování 01:15 Boby 02:30 Snowboarding

TV program sobota

24. 2. 2018

08:15 Olympijské hry 08:30 Curling 10:30 Běžecké lyžování 11:30 Olympijské hry 11:45 Rychlobruslení 14:15 Lední hokej 16:00 Boby 16:30 Alpské lyžování 17:15 Běžecké lyžování 18:00 Extrémní sporty 18:30 Lední hokej 19:00 Klasické lyžování 19:30 Alpské lyžování 20:30 Alpské lyžování 20:45 Běžecké lyžování 21:15 Alpské lyžování 21:45 Rychlobruslení 22:30 Boby 23:00 Extrémní sporty 23:30 Lední hokej 00:00 Klasické lyžování 00:30 Snowboarding 01:15 Boby 02:30 Snowboarding 03:00 Boby EUROSPORT

TV program nedeľa

25. 2. 2018

05:00 Lední hokej 07:45 Běžecké lyžování 08:45 Krasobruslení 10:00 Lední hokej 11:00 Olympijské hry 14:00 Olympijské hry 14:30 Běžecké lyžování 15:00 Boby 15:30 Olympijské hry 16:00 Lední hokej 17:30 Běžecké lyžování 19:00 Běžecké lyžování 20:00 Olympijské hry 20:30 Alpské lyžování 20:45 Běžecké lyžování 21:00 Olympijské hry 23:00 Olympijské hry 23:30 Alpské lyžování 23:45 Běžecké lyžování 00:00 Olympijské hry 01:30 Lední hokej 03:00 Závěr vysílání EUROSPORT

07:00 Svätá omša 07:50 Ruženec 08:20 Starý zákon 08:55 Večerná univerzita 10:20 Z prameňa 10:35 Kresťan v spoločnosti 11:30 Vzťahy 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Duchovná poradňa 13:30 V škole Ducha 14:00 Kulmenie 14:15 Slovo v obraze 14:25 vKontexte 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Katechéza 16:45 LUXáreň 17:30 Doma je doma 18:35 Starý zákon 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:15 Pozvánka 20:30 V Samárii pri studni 21:55 Stretko 23:00 Quo vadis s Maxom Kašparů 23:45 Z prameňa 00:25 Kresťan v spoločnosti 01:20 Večerná univerzita 02:20 V škole Ducha

05:59 Studio 6 09:00 Panství Downton 09:55 168 hodin 10:30 Po stopách hvězd 11:00 Pošta pro tebe 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Nevěsta 14:25 Případ mrtvých spolužáků 15:55 To je vražda, napsala 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 Případy 1. oddělení 21:05 Dabing Street 21:35 Reportéři ČT 22:15 Kriminalista 23:15 Na stopě 23:40 Ve jménu vlasti VI 00:30 AZ-kvíz 00:55 Kalendárium 01:45 GEN - Galerie elity národa 02:05 Dobré ráno 04:40 Pod pokličkou

07:00 Svätá omša 07:50 Ruženec 08:20 Starý zákon 08:55 Poltónklub 10:10 Z prameňa 10:30 Duchovná poradňa 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Quo vadis s Maxom Kašparů 13:40 Viera v Rusku 14:35 Nová kvalita života 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Večerná univerzita 16:40 Tam a späť 16:55 Slovo v obraze 17:05 Peter medzi nami 17:30 Doma je doma 18:35 Starý zákon 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:25 vKontexte 21:15 Spojení oceánom 21:45 Si jedna z nás 22:15 LUXáreň 23:00 Chvály 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Poltónklub: Hrozen 02:25 vKontexte

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 Greenhornům je 25 10:25 Křtiny 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Z Divadélka pod věží 15:00 Doktor Martin 15:50 To je vražda, napsala VIII: Vražda na Madisonské třídě 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 Vyprávěj 20:55 Tichá bolest 22:25 Ve jménu vlasti VI 23:15 Taggart 00:25 AZ-kvíz 00:55 Banánové rybičky 01:25 Zajímavosti z regionů 01:55 Na stopě 02:20 Dobré ráno 04:50 Kočka není pes

07:00 Svätá omša 07:50 Ruženec 08:20 Starý zákon 09:15 Z prameňa 09:30 Slovo v obraze 09:45 Hrdinské duchovenstvo 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 V Samárii pri studni 14:25 vKontexte 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:25 Spojení oceánom 17:00 Klbko 17:30 Doma je doma 18:35 Starý zákon 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:30 Fundamenty 21:30 Runiverz 21:50 Viera v Rusku 22:20 Peter medzi nami 22:40 Vzťahy 23:15 LUXáreň 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Stretko 02:20 Vzťahy 03:00 Hodina milosrdenstva 03:20 Viera v Rusku

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 Doktor Martin 10:35 Nádobí 10:50 Vyprávěj 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Profíci 14:30 Tichá bolest 16:00 To je vražda, napsala: Vražda Sherlocka Holmese 1/2 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:05 Inspektor Max: Hračka 1/13 21:05 Cirkus Bukowsky 21:54 Výsledky losování Šťastných 10 21:55 Columbo 23:30 Kriminalista 00:30 AZ-kvíz 01:00 Hobby naší doby 01:25 Máte slovo s M. Jílkovou 02:30 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:50 Ruženec 08:20 Starý zákon 09:10 Quo vadis s Maxom Kašparů 10:10 Z prameňa 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Stretko 14:10 Chvály 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Večera u Slováka 16:30 Kulmenie 17:00 Nová kvalita života 17:30 Doma je doma 18:35 Starý zákon 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:20 Adorácia 21:10 Hudobné pódium 21:50 Na Zakarpatí s láskou 22:10 Duchovná poradňa 22:40 Spojení oceánom 23:15 V škole Ducha 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Peter medzi nami 01:35 Quo vadis s Maxom Kašparů 02:20 LUXáreň

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:55 F. . Věk 7/13 10:45 Zdeněk Podskalský 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Z Divadélka pod věží 15:10 Doktor Martin 16:00 To je vražda, napsala 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 Vyprávěj 20:55 Gejzír 21:25 Máte slovo s M. Jílkovou 22:24 Výsledky losování Šťastných 10 22:25 Případy detektiva Murdocha X 23:10 Taggart 00:05 AZ-kvíz 00:30 Objektiv 01:00 Toulavá kamera 01:35 Banánové rybičky 02:00 ... a šneka sníš? 02:30 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:50 Ruženec 08:20 Starý zákon 08:55 Stretko 10:10 Z prameňa 10:25 Ruženec 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Fundamenty 14:00 Večerná univerzita 14:40 Tam a späť 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Krížová cesta 16:00 Duchovná poradňa 16:25 V škole Ducha 17:30 Moja misia 18:35 Starý zákon 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:30 Viera v Rusku 21:05 Chvály 21:55 Večera u Slováka 22:25 vKontexte 23:15 Si jedna z nás 23:45 Z prameňa 00:30 V Samárii pri studni 01:50 Večera u Slováka 02:20 Duchovná poradňa 03:00 Hodina milosrdenstva 03:20 V škole Ducha

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 Párek 09:55 Doktor Martin 10:50 Vyprávěj 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Na stopě 14:20 Reportéři ČT 15:00 Z Divadélka pod věží 16:05 Cestománie 16:35 Polopatě 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 Četnické humoresky: Loupežník 21:30 Všechnopárty 22:24 Výsledky losování Šťastných 10 22:25 Hercule Poirot 23:20 Případy detektiva Murdocha X 00:05 AZ-kvíz 00:30 Banánové rybičky 01:10 Moravské choutky 01:40 Králíci na prodej 02:05 Bydlení je hra 02:30 Dobré ráno

07:00 Ruženec 08:00 Klbko 08:40 Runiverz 08:55 Večerná univerzita 09:35 Tam a späť 09:50 Slovo v obraze 10:00 vKontexte 10:30 Si jedna z nás 11:00 V škole Ducha 11:30 Viera v Rusku 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Revolúcia Jána XXIII. 14:00 Akatist 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Svätá omša z Manhattanu 17:05 Nová kvalita života 17:30 LUXáreň 18:00 Večera u Slováka 18:35 Klbko 19:05 Ruženec 19:40 Kulmenie 20:30 Svetlo pre opustených 22:35 Spojení oceánom 23:05 Fundamenty 00:35 Hudobné pódium 01:15 Na Zakarpatí s láskou 01:25 Fundamenty 02:30 vKontexte

06:00 Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 06:25 Polopatě 07:20 Sněhurka 07:45 Gejzír 08:15 Panství Downton 09:30 Columbo 11:05 Všechnopárty 12:25 Hobby naší doby 12:50 Postřehy odjinud 13:00 Zprávy 13:05 Putování za měsíční nitkou 13:55 Kmotři z blat 14:30 Konec starých časů 16:05 Neobyčejné životy 17:00 Hercule Poirot 17:55 Kočka není pes 18:25 Kluci v akci 19:00 Události 19:40 Branky, body, vteřiny 20:00 Tajemství těla 21:10 Všichni dobří rodáci 23:10 Sluha Jeho Veličenstva 01:10 Banánové rybičky 01:45 Diskodrom 2007 02:30 Žiješ jenom 2x 03:00 Sama doma 04:30 Na forbíně TM

07:00 Ruženec 08:00 Klbko 08:25 Večera u Slováka 08:55 LUXáreň 09:25 Peter medzi nami 10:00 Svätá omša 10:55 Viera do vrecka 11:15 Nová kvalita života 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 V Samárii pri studni 14:25 Si jedna z nás 15:15 Slovo v obraze 15:30 Krížová cesta 16:00 Viera v Rusku 16:30 Klinec po hlavičke 16:40 Svetlo pre opustených 18:15 Runiverz 18:35 Klbko 19:05 Ruženec 19:40 Katechéza 20:30 Na ceste v rodine 21:00 Medzi nebom a zemou 21:45 Kulmenie 22:05 Večerná univerzita 22:45 Tam a späť 23:05 Hudobné pódium 23:45 Na Zakarpatí s láskou 00:30 Doma je doma 01:30 Chvály 02:20 Spojení oceánom

06:35 Konec starých časů 08:10 Úsměvy Svatopluka Beneše 08:50 Polopatě 09:40 Dnes před 70 lety 09:45 Kalendárium 10:00 Toulavá kamera 10:30 Objektiv 11:05 F. . Věk 12:00 Otázky Václava Moravce 13:00 Zprávy 13:05 O spanilé Jašince 14:05 O princi Truhlíkovi 15:05 Dvanáct měsíčků 15:30 Dnes před 70 lety 15:35 Zdivočelá země 17:20 Dnes před 70 lety 17:25 Pošta pro tebe 18:25 Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 19:00 Události 19:40 Branky, body, vteřiny 20:00 GEN - Galerie elity národa 20:15 Masaryk 21:30 Dnes před 70 lety 22:25 105% alibi 23:55 Mladý Montalbano 01:40 Manéž Bolka Polívky

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

ZH 18-07 STRANA - 08

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1


charita

Maličká bojovníčka potrebuje pomoc

Dievčatko z Piešťan nemá ruky, zle počuje a trpí poruchou reči. Rodičia ju preto učia komunikovať pomocou očí. Percentá z daní od firiem i zamestnancov prispejú na nákup kom„Keď sa malá „Domča“ na- penzačnej pomôcky Tobii, ktorá bude Dominike pomáhať pri rodila, jej tatino písal svo- komunikácií. jim kolegom: „Je zdravá, je Špeciálny prístroj stojí 17 600 eur a mladá rodina má aj ďalšie krásna, nemá síce vyvinuté nemalé výdavky na rehabilitáciu svojej dcéry. Dvojročnej Domiručičky, ale to zvládneme, je nike po narodení diagnostikovali genetický syndróm Cornelia de Lange. Dievčatko má spomalený rast, oneskorený psychonaša prvá.“ S jeho súhlasom zverejňuje- motorický vývoj, poškodený sluch, poruchu reči a sťažené vnímanie okolia. Napriek tomu miluje hudbu i zvukové hračky. me nasledujúci text.

Špeciálny počítať Tobii, na ktorý je zbierka percent z daní určená, bude môcť Dominika ovládať pomocou zreničiek. Pomôcka zlepší jej kognitívne funkcie, učenie i mentálny vývoj. Zamestnanci môžu požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie do 15. februára, potom vyplniť tlačivo a poslať ho do 30. apríla na daňový úrad. Právnické a fyzické osoby môžu vyplniť údaje o prijímateľovi časti zo svojich daní v daňovom priznaní. Údaje o prijímateľovi: Úsmev pre druhých, občianske združenie. Pod Párovcami 7152/151, 921 01 Piešťany. IČO: 50 607 740. O syndróme Cornelia de Lange sa viac dočítate na genetickesyndromy.sk. red

Vtip: Na vojenčine pri cvičných streľbách sa kapitán pýta vojaka: „Vojak, čím vy sa vlastne živíte v civile?“ „Prečo sa pýtate, pán kapitán?“ „Ja nič, len vás tak pozorujem, že vždy, keď vystrelíte, tak vytiahnete vreckovku a poutierate všetky otlačky na zbrani!“ Démokrtitos: „Priateľstvo jedného múdreho je lepšie než priateľstvo všetkých nerozumných.“

9

inšpiratívne ženy

Vyveslovali pre Sýriu

Naučme sa oddychovať Zamýšľate sa niekedy nad tým, na čom je postavená dnešná spoločnosť? Prečo je syndróm vyhorenia takým častým javom a prečo hltáme tabletky na depresiu v kvantách? Jednou z hlavných príčin je stres vyvolaný neustálymi požiadavkami na podávanie výkonu. Výkonu v práci, doma ako partner/otec/matka, či v spoločenskej oblasti. Je to častokrát až neúnosný tlak, ktorý sa následne prejaví totálnym vyčerpaním, ba až fyzickými ťažkosťami. V súlade so sebou samým - Uvedomme si, že tu nie sme preto, aby sme plnili predstavy druhých, ale preto, aby sme naplnili náš potenciál. Aby činnosti, ktorým venujeme našu pozornosť neboli len bezhlavým plnením úloh alebo generátorom peňazí, ale aby nám prinášali spokojnosť a súlad so sebou samým. Pokiaľ ten chýba, nastáva stres, ktorý sa prejavuje psychickými i fyzickými ťažkosťami. Signály nadmerného stresu a vyhorenia: ° dlhodobo zlá nálada ° vyčerpanosť a únava ° strata radosti ° strata motivácie ° strata zmyslu života ° zanedbávanie rodiny a priateľov ° migrény °bolesti chrbtice Čo s tým? Šport - výborný spôsob ako vybiť negatívne emócie, vyčistiť myseľ a načerpať zdravú energiu. Navyše posilníte svoje telo a imunitu. Nie nadarmo sa vraví „V zdravom tele, zdravý duch“. Počúvajte sa a vyberte si šport, ktorý vám najviac vyhovuje. Niekto sa potrebuje z emócii „vytrieskať“, niekto vybehať, niekto naopak potrebuje pokojné a pomalé pohyby. Umenie - umenie v nás otvára emócie a necháva racionálnu zložku odpočívať. Meditácia - veľmi dobrý pomocník pri nervovom vypätí. Pokiaľ ste meditáciu ešte neskúsili alebo praktikujete len krátko, je normálne, že vám budú myšlienky „lietať“. Nenechajte sa odradiť a myšlienky nechajte sebou len preplávať, nezachytávajte ich. Pravidelným tréningom a kultiváciou mysli im prestanete prikladať takú veľkú váhu a budete ich lepšie kontrolovať. Pamätajte, vy ste pánom svojej mysle, nie ona vaším. „Hodinka pre mňa“ - aj keď máte povinností vyše hlavy, nezabúdajte na seba. Čas, ktorý si na seba vyhradíte je investíciou do vás samotných. Nájdite si pre seba aspoň hodinku času. Choďte na masáž, kaderníkovi, uvarte si dobré jedlo, stretnite sa s kamarátmi, kúpte si niečo pekné na seba, prečítajte si knihu, pozrite si dobrý film...alebo si len vyložte si nohy a doprajte si šlofíka. Máte otázky? Zastihnete ma na e-mailovej adrese alena@inspirativnezeny.sk. Teším sa na Vaše spätné väzby. Mgr. Alena Kručayová, koučka

ZH 18-07 STRANA - 09


5

3

4 4 8

1 7 4

2

5 3

veterinĂĄr radĂ­

9

Psom rastĂş pazĂşre rovnako ako ÄžuÄ?om nechty. NiektorĂŠ psĂ­ky si pazĂşre obrusujĂş pri vychĂĄdzke, ale obrĂşsenie nemusĂ­ byĹĽ rovnomernĂŠ, niektorĂŠ si pazĂşre neobrusujĂş vĂ´bec. Po zime, keÄ? je menej behania vonku, najmä u

8

5

9 1 3 8 4 2 7 9 5 1 4

Pozor na dĺŞku pazúrikov

8

psĂ­kov, chovanĂ˝ch vo vnĂştornĂ˝ch priestoroch je vĹždy dobrĂŠ venovaĹĽ kontrolu a ĂşdrĹžbe pazĂşrov nejakĂş tĂş hodinku – dve. Ak by ste im pazĂşre nestrihali, zaÄ?nĂş sa skrucovaĹĽ a mĂ´Ĺžu zaÄ?aĹĽ zarastaĹĽ. To je pre zvieratko veÄžmi bolestivĂŠ a neprĂ­jemnĂŠ. DlhĂŠ pazĂşre sa mĂ´Ĺžu tieĹž zlomiĹĽ a krvĂĄcaĹĽ. To, Ĺže mĂĄ psĂ­k dlhĂŠ pazĂşriky, spoznĂĄte podÄža toho, Ĺže pri chĂ´dzi po dlaĹždiciach mu labky klepocĂş a Ä?asto sa mu ĹĄmĂ˝ka. Pre skĂşsenĂŠho chovateÄža, ktorĂ˝ je vybavenĂ˝ kvalitnĂ˝mi ĹĄpeciĂĄlnymi noĹžnicami, skrĂĄtenie pazĂşrikov nie je problĂŠm. A keÄ? uĹž sa venujete tejto Ä?innosti, zbavte psiu tlapku eĹĄte aj prerastenĂ˝ch chlpov v medziprstovom priestore – tieĹž noĹžnicami.

Vo vĹĄeobecnosti je vĹĄak lepĹĄie psiu „manikĂşru“ prenechaĹĽ na odbornĂ˝ personĂĄl veterinĂĄrnych ambulanciĂ­. NiektorĂŠ psĂ­ky majĂş totiĹž pazĂşre sfarbenĂŠ tak, Ĺže laik ĹĽaĹžko odhadne, na akĂş vzdialenosĹĽ od konca je to iba mĹ•tva rohovina a kde sa uĹž nachĂĄdza prekrvovanĂ˝ nerv. PriveÄžmi odstrihnutĂ˝ pazĂşr krvĂĄca a psa to bolĂ­. Potom treba ranu oĹĄetriĹĽ, dezinďŹ kovaĹĽ a zabrĂĄniĹĽ infekcii. KeÄ? upravĂ­te pazĂşriky na vĹĄetkĂ˝ch ĹĄtyroch labkĂĄch, venujte eĹĄte pozornosĹĽ takzvanĂ˝m „vlÄ?Ă­m pazĂşrom“, ak ich vĂĄĹĄ psĂ­k mĂĄ. To sĂş tie vyrastajĂşce zboku, vyĹĄĹĄie nad tlapkou. Aj tie red totiĹž treba skracovaĹĽ.

sociĂĄlna poradĹˆa RodiÄ?ia a oĹĄetrovnĂŠ detĂ­ ChrĂ­pkovĂĄ epidĂŠmia zatvĂĄra na Slovensku Ä?oraz viac ĹĄkolskĂ˝ch i predĹĄkolskĂ˝ch zariadenĂ­. VeÄžkĂŠ percento ich Ĺžiakov je chorĂŠ, musĂ­ zostaĹĽ v domĂĄcej opatere rodiÄ?ov. V sĂşvislosti s rozĹĄĂ­renĂ˝m chrĂ­pkovĂ˝m ochorenĂ­m na Slovensku SociĂĄlna poisĹĽovĹˆa pripomĂ­na rodiÄ?om, ktorĂ­ potrebujĂş zostaĹĽ doma s chorĂ˝m dieĹĽaĹĽom, ako treba postupovaĹĽ pri Ĺžiadosti o dĂĄvku - oĹĄetrovnĂŠ. VzhÄžadom na to, Ĺže ide o nemocenskĂş dĂĄvku, o oĹĄetrovnĂŠ Ĺžiada rodiÄ?, ktorĂŠmu trvĂĄ nemocenskĂŠ poistenie, prĂ­p. mu plynie ochrannĂĄ lehota po jeho zĂĄniku (spravidla sedem dnĂ­). UrobĂ­ tak podanĂ­m I. dielu Ĺ˝iadosti o oĹĄetrovnĂŠ, ktorĂŠ vystavĂ­ lekĂĄr-pediater. Tento I. diel Ĺžiadosti treba odoslaĹĽ najlepĹĄie ihneÄ? po vystavenĂ­ do SociĂĄlnej poisĹĽovne (zamestnanec v zĂĄsade podÄža sĂ­dla zamestnĂĄvateÄža, SZÄŒO a dobrovoÄžne poistenĂĄ osoba podÄža miesta trvalĂŠho bydliska), a to buÄ? priamo, alebo ak ide o zamestnanca, prostrednĂ­ctvom svojho zamestnĂĄvateÄža, ktorĂ˝ ho pred odovzdanĂ­m potvrdĂ­. Rovnako potvrdenie o skonÄ?enĂ­ osobnĂŠho a celodennĂŠho oĹĄetrovania – II. diel tohto tlaÄ?iva – treba zaslaĹĽ Ä?o najskĂ´r prĂ­sluĹĄnej poboÄ?ke SociĂĄlnej poisĹĽovne. NĂĄrok na oĹĄetrovnĂŠ trvĂĄ najviac 10 kalendĂĄrnych dnĂ­, samotnĂĄ potreba oĹĄetrovania (ale uĹž bez nĂĄroku na dĂĄvku oĹĄetrovnĂŠ zo SociĂĄlnej poisĹĽovne) mĂ´Ĺže trvaĹĽ aj dlhĹĄie. Pri chorobe dieĹĽaĹĽa si nĂĄrok na oĹĄetrovnĂŠ mĂ´Ĺže uplatniĹĽ vĹždy len jeden rodiÄ?, rodiÄ?ia sa nemĂ´Ĺžu pri dieĹĽati vystriedaĹĽ. VĹĄeobecne totiĹž platĂ­, Ĺže nĂĄrok na oĹĄetrovnĂŠ vznikĂĄ v tom istom prĂ­pade (pri tej istej osobe a rovnakom ochorenĂ­) len raz a len jednĂŠmu poistencovi. Ak dieĹĽa vyzdravie a neskĂ´r znovu ochorie, t.j. nepĂ´jde o ten istĂ˝ prĂ­pad, nĂĄrok na oĹĄetrovnĂŠ vznikne, aj keby to bolo v tom istom mesiaci. ZĂĄkon o sociĂĄlnom poistenĂ­ neuvĂĄdza, koÄžko dnĂ­ musĂ­ byĹĽ medzi jednotlivĂ˝mi dĂĄvkami oĹĄetrovnĂŠho a ani koÄžkokrĂĄt do mesiaca mĂ´Ĺže byĹĽ oĹĄetrovnĂŠ poskytnutĂŠ, avĹĄak vĹždy musĂ­ Ă­sĹĽ o novĂŠ ochorenie alebo o inĂş diagnĂłzu. OĹĄetrovnĂŠ sa vyplĂĄca od prvĂŠho dĹˆa potreby oĹĄetrovania, najdlhĹĄie do desiateho dĹˆa. Zdroj: SP

0905 915 034 0907 877 860

.FHB;ÇĽBWBTL

OF[OJäVKUFTBLWZTPLâNDFOĂˆN

$FTUPWBOJF Za tajomstvami krvavej grĂłfky BĂĄthory Teraz len za

31.90 â‚Ź

23,90 â‚Ź

26%

1-dĹˆovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd. NĂĄvĹĄteva zĂĄmku Deutschkreutz, hradu Lockenhaus (tento hrad je povaĹžovanĂ˝ za jeden z najkrajĹĄĂ­ch hradov v celom RakĂşsku). Presun do mesta SĂĄrvĂĄr, kde grĂłfka podÄža legendy zabila najviac svojich obetĂ­. TermĂ­n: 2.6.2018

ZĂĄmok Mikulov a slĂĄvnosti mandlĂ­ a vĂ­na v HustopeÄ?e Teraz len za

27,90 â‚Ź

19,90 â‚Ź

29%

1-dĹˆovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd. PrechĂĄdzka po historickom centre Mikulova - SgrafitovĂ˝ dom U rytierov, DietrichsteinskĂĄ hrobka v bĂ˝valom kostole Sv. Anny na hlavnom nĂĄmestĂ­. Presun do mesta HustopeÄ?e, kde sa konajĂş slĂĄvnosti mandlĂ­ a vĂ­na. TermĂ­n: 24.03.2018

V Poprade spustili testovaciu prevĂĄdzku prvĂŠho slovenskĂŠho elektrobusu PrvĂ˝ slovenskĂ˝ plne elektrickĂ˝ autobus bude jazdiĹĽ v testovacej prevĂĄdzke v rĂĄmci mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Poprade. Ten mal premiĂŠru na vĂ˝stavbe BUSWORLD 2017 vlani v belgickom meste Kortrijku. "VĂ˝voj prvĂŠho typu, ktorĂ˝ bude jazdiĹĽ v Poprade, trval dva roky, k dispozĂ­cii je uĹž aj druhĂ˝ typ, ktorĂ˝ preĹĄiel urÄ?itĂ˝mi Ăşpravami," uviedol na tlaÄ?ovej konferencii v Poprade obchodnĂ˝ riaditeÄž spoloÄ?nosti Troliga Bus, s.r.o., LevoÄ?a Branislav MitrovÄ?ĂĄk. LacnejĹĄĂ­ ako diesel Vozidlo funguje plne na elektrickĂ˝ pohon, vnĂştornĂŠ priestory sĂş vykurovanĂŠ prostrednĂ­ctvom zvyĹĄkovĂŠho tepla, ktorĂŠ sa pouŞíva na chladenie elektropohonov. NabĂ­ja sa ť‍‏ri hodiny, predpoklad je, Ĺže na jedno nabitie dokĂĄĹže prejsĹĽ 200 kilometrov. "Autobus bol testovanĂ˝ v hornatom terĂŠne v plnom

zaĹĽaĹženĂ­, v lete aj v zime, a dokĂĄĹže jazdiĹĽ v teplotĂĄch od mĂ­nus 40 do plus 60 stupĹˆov Celzia, takĹže zvlĂĄdne aj extrĂŠmnejĹĄie poveternostnĂŠ podmienky. NĂĄklady na prevĂĄdzku elektrobusu sĂş podstatne niŞťie ako pri klasickom dieselovom vozidle. ÄŽalĹĄia vec, ktorĂş nie je potrebnĂŠ rieĹĄiĹĽ, sĂş servisnĂŠ nĂĄklady, nemenĂ­ sa olej, ďŹ ltre, nie je tam prevodovka a Ä?alĹĄie veci sĂş omnoho lacnejĹĄie. VstupnĂĄ cena je vĹĄak vyĹĄĹĄia oproti dieselovĂŠmu autobusu," objasnil MitrovÄ?ĂĄk. PodÄža neho budĂşcnosĹĽ patrĂ­ elektricky pohĂĄĹˆanĂ˝m vozidlĂĄm, v tejto sĂşvislosti by vĹĄak vĂ˝robca privĂ­tal pomoc zo strany ĹĄtĂĄtu. PopradskĂĄ samosprĂĄva vlani v decembri schvĂĄlila zmluvu na prevĂĄdzkovanie MHD s opciou na Ä?alĹĄĂ­ch päż rokov so Slovenskou autobusovou dopravou Poprad, a. s. "Jedna vec je Ä?asovĂ˝ ho-

rizont tejto zmluvy a druhå vec je zvyťovanie kvality a vyuŞívania MHD. Súvisí to s viacerými aspektmi, na jednej strane nåm tu chýbali autobusy, preto sme pristúpili k rozťíreniu vozovÊho parku. CieĞom je vťak aj zvýťiż komfort v autobusoch, napr. aj zavedením GPS, aby sme dokåzali vyuŞívaż inteligentnÊ zaståvky. Pomôcż må k tomu naťa novå mestskå aplikåcia," dodal primåtor Popradu Jozef Švagerko. CieĞom mesta je v tejto súvislosti rieťiż aj problÊm integrovanej osobnej dopravy v regióne, najmä prepojenie MHD s medzimestskou autobusovou aj vlakovou dopravou. Rozťirujú vozový park "Technológie sa vyvíjajú, v tomto smere sme opatrní, uvidíme, ako sa elektrobusu bude dariż. MoŞno si budeme môcż do budúcna nakúpiż aj vlastnÊ elektro-

busy. KeÄ? bude vyhlĂĄsenĂĄ vĂ˝zva na predkladanie ĹžiadostĂ­ o pridelenie prostriedkov z fondov EurĂłpskej Ăşnie, zvĂĄĹžime aj tĂşto moĹžnosĹĽ," zdĂ´raznil Ĺ vagerko s tĂ˝m, Ĺže vĂ­ziou mesta je v budĂşcnosti vyuŞívaĹĽ v rĂĄmci MHD len elektrobusy, aby bola prevĂĄdzka Ä?o najekologickejĹĄia a najlacnejĹĄia. VozovĂ˝ park v Poprade sa okrem uvedenĂŠho elektrobusu rozĹĄĂ­ril aj o ĹĄesĹĽ novĂ˝ch dieselovĂ˝ch autobusov. Postupne do testovacej prevĂĄdzky zavedĂş aj druhĂ˝ novĹĄĂ­ ‍‏p elektrobusu. ZĂĄstupcovia mesta predstavili aj novĂ˝ vyhliadkovĂ˝ vlĂĄÄ?ik, ktorĂ˝ by mal podÄža primĂĄtora jazdiĹĽ v rĂĄmci MHD do viacerĂ˝ch mestskĂ˝ch Ä?astĂ­. DoposiaÄž si radnica na letnĂş sezĂłnu vlĂĄÄ?ik poĹžiÄ?iavala a nĂĄvĹĄtevnĂ­kov i obyvateÄžov vozil len z centra do mestskej Ä?asti SpiĹĄskĂĄ Sobota. (zdroj TASR, red. upr.)

ZH 18-07 STRANA - 10

Výstava veterånov Oldtimer Show 2018 s prehliadkou Budapeťti Teraz len za

29,90 â‚Ź

22,90 â‚Ź

24%

1-dĹˆovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd. NĂĄvĹĄteva HistorickĂŠho parku ĹželeznĂ­c, najväÄ?ĹĄieho festivalu veterĂĄnov v strednej a vĂ˝chodnej EurĂłpe. Prehliadka mesta so sprievodcom – hradnĂŠ nĂĄvrĹĄie, chrĂĄm krĂĄÄža Mateja, RybĂĄrska baĹĄa, Bazilika svätĂŠho Ĺ tefana, Parlament.

Výstava orchideí a tilandsií Teraz len za

25 â‚Ź

17,50 â‚Ź

30%

1-dĹˆovĂ˝ zĂĄjazd do Viedne na medzinĂĄrodnĂş vĂ˝stavu orchideĂ­ a tilandsiĂ­ s CK Trip. Doprava: autobusovĂĄ TermĂ­n zĂĄjazdu: 24.02. 2018

www.megazlava.sk ÄŒo je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹˆ novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny. Zaujala VĂĄs zÄžava? Chcete na MegaZÄžava.sk nakĂşpiĹĽ a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po – Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradĂ­me VĂĄm, ako nakupovaĹĽ.


Venujme, prosím, pozornosż niekoĞkým riadkom osobnosti, ktorå pråvom dominuje naťim dejinåm. Prvý predseda Slovenskej nårodnej rady, slovenský spisovateĞ, novinår, politik a organizåtor kultúrneho

Ĺživota slovenskĂŠho nĂĄrodnĂŠho hnutia, evanjelickĂ˝ kĹˆaz a vedĂşca osobnosĹĽ slovenskĂŠho povstania 1848 – 1849. PĂ´vodne stĂşpenec JĂĄna KollĂĄra, neskĂ´r Ä˝udovĂ­ta Ĺ tĂşra – to vĹĄetko bol Jozef Miloslav Hurban. Narodil sa 19. marca 1817 v Beckove a zomrel 21. februĂĄra 1888 v Hlbokom. Na veÄ?nĂş pamiatku je po Ĺˆom pomenovanĂĄ planĂŠtka (3730) Hurban. Do nĂĄrodnobuditeÄžskej, literĂĄrnej a kultĂşrno-organizaÄ?nej Ä?innosti sa zapojil v roku 1835. Spolu s Ä˝udovĂ­tom Ĺ tĂşrom, ktorĂ˝ na neho osobne vplĂ˝val, sa stal najaktĂ­vnejĹĄĂ­m Ä?lenom SpoleÄ?nosti Ä?esko-slovanskej a neskĂ´r po jej zruĹĄenĂ­

i Ăšstavu reÄ?i a literatĂşry Ä?eskoslovenskej. 24. aprĂ­la 1836 sa zĂşÄ?astnil stretnutia ĹĄtĂşrovskej mlĂĄdeĹže na DevĂ­ne, kde prijal slovanskĂŠ meno Miloslav. V rokoch 1837 – 1840 bol aktĂ­vnym Ä?lenom tajnĂŠho spolku VzĂĄjomnosĹĽ. V roku 1837 vystĂşpil s tĂŠzou o kmeĹˆovej svojbytnosti SlovĂĄkov, v roku 1839 podnikol cestu do Ä?eskĂ˝ch krajĂ­n. Za jeho pĂ´sobenia v Brezovej pod Bradlom a Hlbokom sa stal podjavorinskĂ˝ kraj centrom nĂĄrodnooslobodzovacieho hnutia a taktieĹž centrom jeho boja proti feudalizmu, Ăştlaku zo strany MaÄ?arov Ä?i boja za spoloÄ?enskĂş emancipĂĄciu SlovĂĄkov. red

Vtip: „DĂ´verne vĂĄm prezradĂ­m, Ĺže idem naÄ?ierno,“ zdĂ´veril sa nenĂĄpadne v elektriÄ?ke muĹž inĂŠmu - vedÄža sediacemu. „DĂ´vera za dĂ´veru,“ povie oslovenĂ˝, „ja som revĂ­zor!“ Amaru: „ŽiĹĽ so Ĺženou, ktorĂş nemilujeĹĄ, znamenĂĄ byĹĽ ochudobnenĂ˝ o vĹĄetku ĹženskĂş krĂĄsu pod tĂ˝mto slnkom.“

tradĂ­cie

11

na Slovensku

Mali by sme sa postiĹĽ

SBS LAMA SK prĂ­jme strĂĄĹžnikov

na obchodnĂŠ prevĂĄdzky

v Žiari nad Hronom a Banskej Štiavnici Nåstup IHNEĎ! POS nutný! Kontakt: 0948 491 167

36-0003

Jozef Miloslav Hurban

OkamĹžitĂĄ prĂĄca v Ĺ˝arnovici na TPP Doprava zo Ĺ˝iaru nad Hronom ZDARMA t0CTMVIBWâSPCOFKMJOLZ t.PäOPTĹ˜LBSJĂ?SOFIPBmOBOIJOĂ?IPSBTUV tBQMBU t%PDIĂˆE[LPWâCPOVT t7âLPOOPTUOâCPOVT t4USBWOĂ?MĂ“TULZ t1SĂˆDBWIPEOĂˆBKQSFäFOZ

0904 516 569

Podnik, ktorĂ˝ neprinĂĄĹĄa niÄ? viac ako peniaze, je ĂşbohĂ˝ podnik. H. Ford

VzdelanosĹĽ je ĹĄĹĽastnĂ˝m ÄžuÄ?om ozdobou a neĹĄĹĽastnĂ˝m ĂştoÄ?iskom. DĂŠmokritos -----------------KeÄ? deti niÄ? nerobia, robia nezbedu. H. Fielding

ZH 18-07 STRANA - 11

02-0005

osobnosti regiĂłnov

Popolcovou stredou, ktorĂĄ v roku 2018 pripadla na 14. februĂĄra, sa pre veriacich kresĹĽanov zaÄ?alo 40-dĹˆovĂŠ obdobie pĂ´stu. PoÄ?as neho sa veriaci duchovne pripravujĂş na najväÄ?ĹĄĂ­ sviatok kresĹĽanskĂŠho cirkevnĂŠho roka - VeÄžkĂş noc. VeÄžkĂ˝ pĂ´st sa zaÄ?al pre rĂ­mskokatolĂ­cku aj evanjelickĂş cirkev. V rĂ­mskokatolĂ­ckej cirkvi je PopolcovĂĄ streda spojenĂĄ s prĂ­snym pĂ´stom a zdrĹžiavanĂ­m sa mäsitĂŠho pokrmu. Aj podÄža ÄžudovĂ˝ch tradĂ­ciĂ­ konzumĂĄcia bezmäsitĂ˝ch jedĂĄl v tento deĹˆ mala zabezpeÄ?iĹĽ úŞitok v hospodĂĄrstve. BĂ˝valo zvykom jesĹĽ cestoviny, pirohy a pod. HlavnĂ˝m zmyslom Popolcovej stredy je pripomenúż ÄžuÄ?om dĂ´leĹžitosĹĽ pokĂĄnia, prehÄşbenia viery v Boha a lĂĄsky k blĂ­Ĺžnym. SĂşÄ?asĹĽou liturgie v katolĂ­ckych kostoloch je v tento deĹˆ posvätenie popola a nĂĄsledne kĹˆazi a diakoni robia znak krĂ­Ĺža popolom na Ä?elĂĄ veriacich so slovami: „Pamätaj, Ĺže prach si a na prach sa obrĂĄtiĹĄâ€œ, alebo: „Kajajte sa a verte v evanjelium“. Popol mĂĄ pripomenúż Ä?loveku jeho pĂ´vod zo zeme i skutoÄ?nosĹĽ, Ĺže sa do zeme vrĂĄti. Popol je aj symbolom oÄ?istenia a budĂşceho zmĹ•tvychvstania. Obrad sypania popola na hlavu v prvĂ˝ deĹˆ pĂ´stu sa praktizoval v cirkvi uĹž od 8. storoÄ?ia. PĂ´vodne to bol obrad vyhradenĂ˝ len pre veÄžkĂ˝ch a verejnĂ˝ch hrieĹĄnikov, ktorĂ­ v ten deĹˆ zaÄ?Ă­nali svoju cestu pokĂĄnia. Vstupovali do chrĂĄmu bosĂ­, zaodetĂ­ vrecovinou a sypali si na hlavu popol. NeskĂ´r podobnĂ˝m spĂ´sobom zaÄ?Ă­nali svoje pokĂĄnie nielen verejnĂ­ kajĂşcnici, ale aj ostatnĂ­ veriaci a sypanie popola na hlavu sa stalo vĹĄeobecnĂ˝m symbolom rozhodnutia nastĂşpiĹĽ na cestu pokĂĄnia. V roku 1091 koncil v Benevente zaviedol tento obrad pre celĂş cirkev, priÄ?om sypanie popola na hlavu sa nahradilo znaÄ?enĂ­m krĂ­Ĺža popolom na Ä?elo. PĂ´stne obdobie v rĂ­mskokatolĂ­ckej cirkvi trvĂĄ od Popolcovej stredy do VeÄžkonoÄ?nej nedele, v tomto roku pripadla na 1. aprĂ­la. V grĂŠckokatolĂ­ckej cirkvi sa zaÄ?al VeÄžkĂ˝ pĂ´st (SvätĂĄ Ĺ tyridsiatnica) pred VeÄžkou nocou (Paschou) v pondelok12. februĂĄra. DeĹˆ pred Popolcovou stredou sa skonÄ?ili faĹĄiangy, Ä?as zĂĄbav, plesov a karnevalov. V tomto roku faĹĄiangy trvali od 7. januĂĄra do 13. februĂĄra. red


7 5 3 5 1 8 2

8

2

1 8 5 2

8 2 1

4 6 7 5

tip na výlet 3 6 2

7

Pozvánka do lužných lesov Najskôr učebnicové vysvetlenie - lužný les alebo luh je podmáčaný les s vysokou hladinou podzemnej vody a s pravidelným záplavovým cyklom. Tento kedysi bežný biotop žiaľ mizne s rastúcou regulovateľnosťou vodných

tokov. Na Slovensku sa lužné lesy nachádzajú pozdĺž riek Dunaj, Morava, Váh, Hron, Latorica či Bodrog. Nuž a práve v týchto lokalitách sa zo zeme začína v tomto období tlačiť medvedí cesnak. Takže cieľ pre rodinný výlet je daný, teraz si vysvetlime prečo práve medvedí cesnak. Je to jeden z úplne prvých zdrojov prírodných a ešte predjarných vitamínov a iných dôležitých látok v roku pre ľudský organizmus. Obvykle začína rásť skoro na jar, v niektorých prípadoch už vo februári. Následne rastie a kvitne až do konca mája. Po odkvete jeho listy a stonka zhnijú a stanú sa súčasťou pôdy.

ŠOI varuje Pozor na falošných kontrolórov Na Slovensku sme si zvykli už na kadečo, respektíve kadekoho. Zažili sme falošných odpočtárov plynu, falošných agentov vracajúcich záhadné preplatky na čomkoľvek, falošných príbuzných, okrádajúcich dôchodcov o ich pohotovostnú hotovosť. Zdá sa, že pribudli aj falošní kontrolóri Slovenskej obchodnej inšpekcie. Dá sa tak vyvodiť z varovania, ktoré SOI najnovšie adresovala podnikateľským subjektom. Vo varovaní sa uvádza: Kontrolu SOI, v zmysle platných právnych predpisov, môže vykonať len zamestnanec SOI, ktorému bol vydaný preukaz SOI, alebo oprávnenie na vykonanie kontroly, podpísané ústrednou riaditeľkou SOI (ďalej len „ÚR SOI“). Popis preukazu s platnosťou od 05.02.2018 Biely kriedový papier so zlatou potlačou. Na ľavej strane je farebne vyobrazený štátny znak SR, farebná fotografia zamestnanca, podpis zamestnanca a číslo preukazu. Na pravej strane je výňatok zo zákona č. 128/2002 Z. z., dátum vydania a podpis ÚR SOI. Na fotke a pri podpise ÚR SOI sú okrúhle pečiatky so štátnym znakom SR. Preukaz je uložený v čiernom koženom puzdre, na ktorom je zlatý štátny znak SR a názov Slovenská obchodná inšpekcia. Popis preukazu, ktorý je platný do 04.02.2018 Biely kriedový papier so svetlobéžovou potlačou. Na ľavej strane je znak SR, fotka zamestnanca, podpis zamestnanca a číslo preukazu. Na pravej strane je výňatok zo zákona č. 128/2002 Z. z., dátum vydania a podpis ÚR SOI. Na fotke a pri podpise ÚR SOI sú okrúhle pečiatky SOI. Preukaz je uložený v hnedom koženom puzdre so zlatým znakom SR. Aj preto, ak vám do prevádzky vojde človek či skupina ľudí, ktorí tvrdia, že sú kontrolóri SOI, máte plné právo pokojne a korektne požiadať o preukázanie sa takýmito dokladmi z ich strany. Pri akejkoľvek pochybnosti si možno „podozrivých“ kontrolórov preveriť aj telefonátom na SOI, na čo máte tiež právo. Ak sú vaše pochybnosti o ich pravosti závažné a ak sa kontrolóri dostatočne neverifikovali, pokojne sa môžete obrátiť na políciu. A to na známych číslach 112 či 158, v prípade mestskej polície na čísle 159. red

ZH 18-07 STRANA - 12

Ide o zelenú prízemnú bylinu, väčšinou sa vyskytuje húfne a pokrýva veľké plochy v lese. Dosahuje výšku 10-45 cm. Široké zelené listy sú 10-12 cm dlhé a 2-5 cm široké. Má typickú cesnakovú vôňu. Staršie a väčšie listy cesnaku bývajú horké, preto sa pri zbere sústreďte na mladé lístky, ktoré sú bohatšie na vitamíny a chuťovo príťažlivejšie. Pri zbere cesnaku si treba dať pozor, aby ste si ho nepomýlili s jedovatou konvalinkou. Nepozornejší ľudia si často mýlia listy mladej konvalinky s medvedím cesnakom. Ak si nie ste istý, overte si rastlinku čuchom – typická vôňa vám zaručene pomôže pri jeho identifikácii. red


počin týždňa

Málo rečí, veľa činov

osobnej hygieny, ktoré bude slúžiť na zabezpečenie nevyhnutnej osobnej hygieny pre ľudí bez prístrešia, ťažko Výstavba komunitného zdravotne postihnutých a ľudí v dôchodkovom veku. Jeho centra (KC) v michalovskej kapacita zatiaľ nie je schválená, Úrad verejného zdravotosade Angi mlyn je vo finál- níctva SR tak urobí po obhliadke budovy. Stavia sa s prednej fáze. Ukončenie staveb- pokladanou kapacitou do 30 klientov. ných prác predpokladajú už V komunitnom centre budú pracovať podľa hovorkyne v tomto mesiaci. Informova- traja zamestnanci. Poskytovať budú viaceré služby, medzi la o tom hovorkyňa radnice ne patrí základné sociálne poradenstvo, prevencia sociálIveta Palečková. no-patologických javov, podpora začleňovania klientov do Súčasťou KC je aj stredisko existujúcich sociálnych sietí, štruktúr, služieb a inštitúcií či

pomoc pri efektívnom riešení sporov a konfliktov v komunite. Ich pracovnou náplňou bude tiež podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času, vzdelávania detí a mládeže, ale aj iniciatív obyvateľov v oblasti zdravého a čistého životného prostredia, tiež realizácia zdravotnej osvety či osvety v oblasti plánovaného rodičovstva. Pomáhať budú obyvateľom komunity v oblasti bývania a zvyšovania zodpovednosti zaň, poskytovať budú tiež služby podpory pre zvyšovanie zamestnateľnosti a zamestnanosti, vrátane základného poradenstva. TA SR + red

Vtip: Policajti pri obchôdzke vidia, že pri lese je zle zaparkované auto. Podišli k autu a vodiča nikde. Nuž poobzerali sa a vidia, že neďaleko cesty za kríčkom čupí chlapík a tlačí. „Hej, občan a máte papiere? použil úradný tón jeden z policajtov.“ „Nemám, ale mne stačia lopúchy!“ P. Strauss: „Život je niekedy taký tragický, že sa musíme vedieť zasmiať, aby sme ho vydržali.“

spomienka

13

Ivan Brožík

Bitka o Verdun Naša spoločnosť, najmä jej generačne mladšia súčasť, si už len matne a útržkovito z toho, čo bola naučená v školách, spomína na to, že v Európe bola nejaká druhá svetová vojna. Nuž a o tej prvej sa hovorí už naozaj iba výnimočne. Ak sa však povie Verdun, kontrolky sa rozblikajú. Na Verdun sa nezabudlo, hoci na tie pôvodné súvislosti a fakty zrejme áno. Bitka o Verdun niekedy tiež označovaná ako Verdunský mlynček na mäso bola jedna z najkrvavejších bitiek prvej svetovej vojny na západnom fronte. Stáli v nej proti sebe nemecká a francúzska armáda. Bitka trvala od 21. februára do 18. decembra 1916 a bola najdlhšou v prvej svetovej vojne. Odohrala sa v okolí mesta Verdun vo Francúzsku. Vyžiadala si na oboch stranách životy asi 250 000 vojakov a pol milióna ranených. Verdun bol jednou z najdlhších a najkrvavejších bitiek prvej svetovej vojny a dejín vôbec. Pre Francúzsko aj Nemecko bitka znamenala stelesnenie všetkých hrôz vojny, podobne ako bitka na Somme pre Spojené kráľovstvo a Commonwealth. 21. februára 1916 začalo 1200 nemeckých kanónov deväťhodinovú delostreleckú prípravu, počas ktorej vypálili vyše milióna granátov, na fronte širokom len 40 km. Nasledoval útok nemeckého III., VII. a XVIII. armádneho zboru. Pri útoku boli po prvýkrát Nemcami použité aj plameňomety. Francúzska obrana Verdunu bola na začiatku bitky veľmi slabá. Za dva dni útoku sa Nemcom podarilo obsadiť Bois des Caures ale postúpili iba 5 km. Po tom, čo sa Nemcom nepodarilo obsadiť Verdun frontálne, obrátili svoju pozornosť na krídla. 21. októbra 1916 začali Francúzi pod vedením generála Nivellea protiofenzívu. Kombinovala ťažké delostrelecké ostreľovanie a prudké útoky pechoty. Pomocou 400 mm ťažkých diel, ktoré prepravili na po železnici ostreľovali pevnosť Douaumont, pričom ich paľbu korigovali z pozorovacích lietadiel. Pevnosť aj vďaka tomu získali naspäť už 24. októbra. 2. novembra vyrvali Nemcom z rúk aj pevnosť Vaux. Nasledujúca fáza ofenzívy, ktorá sa začala 11. decembra zatlačila Nemcov takmer do svojich pôvodných pozícií. red

ZH 18-07 STRANA - 13


1 4

9 3 8 7

7 4 5 3 9 8 3 1 7 9 2

4 7 2 5 9 1 7 4

Esej najcitovanejšieho autora

toho, aby sa človek stal vrahom. O tom všetko sa v nej dočítate. Keď Camusovi vyšla jeho filozofická esej prvý raz, znamenala definitívny rozkol s J. P. Sartrom a jeho žiakmi a epigónmi z raAlbert Camus je meno milov- dov francúzskych ľavicových intelektuálov. Najviac ich pravdeníkov citátov. Albert Camus: podobne popudil Camusov pokus očistiť revoltu od krvavého Človek revoltujúci je názov tieňa, ktorý ju v dejinách vždy sprevádzal, pomocou kompromiúžasnej knižky, ktorú vo svojej su a hľadaním strednej cesty medzi extrémami. podstate tvorí jedna jediná Camusove dielo sa zaoberá cestou európskej civilizácie, ktorá viedla k dvom najvražednejším vojnám v histórii ľudstva Camusova esej z roku 1951. Ako sa búriť voči moci, ako a najtotalitnejším ideológiám, v ktorých masové vraždenie a revoltovať, ako meniť svet bez totálne zotročenie sa stali základnou dejinnou realitou. Celá

svet knihy

3

eko okienko Európa záhrad Európa záhrad je názov hlavnej témy X. ročníka kultúrno-vzdelávacieho a dobrovoľníckeho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktoré sa uskutoční v dňoch 1. - 3.6.2018. Hlavným cieľom uvedeného podujatia je zdôrazňovať a atraktívnym spôsobom sprístupňovať jedinečné hodnoty slovenských parkov a záhrad a zapájať ľudí do ich aktívnej ochrany a údržby. Víkend otvorených parkov a záhrad umožňuje ľuďom spoznať obľúbené miesta záhradného umenia našej krajiny nentradičným spôsobom, či nahliadnuť do bežne neprístupných parkov a záhrad. Do konca apríla 2018 môžete do podujatia zapojiť aj vaše lokality! V desiatom ročníku podujatia sú vítané všetky parky a záhrady na Slovensku, ktoré sa môžu pochváliť niečím zaujímavým napr. kultúrno-historickým významom, príťažlivým dizajnom, netradičnou záhradnou architektúrou, ekologickým prístupom či citlivým využívaním, dendrologickými alebo botanickými zbierkami, zaujímavou históriou či príbehmi, ktoré sa k nim viažu. Organizátori podujatia uvítajú aj zapojenie sa ďalších zaujímavých či významných plôch zelene – ovocné sady, komunitné záhrady, prírodné záhrady, námestia s historickou zeleňou, historické cintoríny, arboréta, historické stromoradia, botanické záhrady ale i školské záhrady či susedské dvory. Podujatie je otvorené pre verejné i súkromné parky a záhrady a iné plochy zelene zo všetkých krajov Slovenska. Do podujatia sa každý rok zapája čoraz väčší počet verejných i súkromných parkov a záhrad. V roku 2017 mali návštevníci možnosť nahliadnuť do 73 parkov a záhrad Slovenska. Ak vás podujatie oslovilo a chceli by ste sa stať jeho súčasťou, prihláste sa do 30.4.2018 cez stránku podujatia www.vopz.sk v časti „Chcem sa prihlásiť“ alebo nás kontaktujte na adrese kubikova@nt.sk. Konkrétny režim sprístupnenia Vašej záhrady (deň, návštevné hodiny, max. počet návštevníkov atď.) dohodneme individuálne pre každú zapojenú lokalitu po prediskutovaní s jej vlastníkom či správcom. Všetkým prihláseným lokalitám poskytneme bezplatne metodiku organizovania podujatia na miestnej úrovni a možnosť využitia medzinárodného loga podujatia. Zároveň zapojeným lokalitám ponúkame možnosť pomoci pri ich propagácii na národnej i medzinárodnej úrovni. Podrobnejšie informácie o podujatí a jeho minulých ročníkoch sa dozviete na stránke www.vopz.sk. red

doterajšia história je históriou európskej pýchy. Základnou príčinou, prečo sa svet dostal tam kde je, je skutočnosť, že človek je jediné stvorenie, ktoré odmieta byť tým, čím je. Jeho dielo sa teda zaoberá revoltou ako odpoveďou človeka na skutočnosť, ktorá ho obklopuje, dusí a pohlcuje. Je to náčrt dejín a foriem revolty ako toho jediného a posledného, čo človeku ostáva v konfrontácii so skutočnosťou, ktorú nemôžeme prijať, zmeniť, ani sa s ňou zmieriť. V súčasnom období, keď je spoločnosť rečou vulkanológov v stave, keď nikto nevie, kedy dôjde k erupcii, je Camusova esej red mimoriadne zaujímavým čítaním.

Krížovky s úsmevom Pomôcky: log, rodea, rás, roks, alager

odhalia (zried.)

1. as tajni ky

vyhynutý Indián

štikútal

farba (kniž.)

druh kartovej hry

malá opica

brnkol

zatínala skratka logaritmu zvuk pri sekaní

skratka tankového pluku

Pani vojde do lekárne a od lekárnika si pýta jed: - Vážená pani a na o vám bude ten jed? - Chcem zabi manžela! - Ale ja vám nemôžem preda jed, aby ste niekoho zavraždili! Pani vytiahne z kabelky fotku na ktorej je v jednozna nej polohe jej muž a lekárnikova manželka. Lekárnik sa pozrie na fotku a hovorí: (Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.) britská objemová jenotka

Eduard (dom.)

inferno

bijem, š ahám (expr.)

ženské meno

hotel v autobuse

4. as tajni ky leptavý kamienok

etiópsky hodnostár

trváca rastlina ohmatával (hovor.)

zámer, cie

druh cukríkov mužské meno

Pomôcky: spriadam lápis, lema, cord, chytalo sa mungo

solmiza ná slabika podbradník (po esky)

škvrnitá ma kovitá šelma 2. as tajni ky zbavme vlhkosti

grécky a rímsky starovek zaujal sedaciu polohu strojene

E V Partizánskeho

lisár, lisova zna ka hliníka

skratka Akadémie výtvarných umení

malý dravec Izidor (dom.)

pomocná veta (odb.)

krajina znížený tón E

obliekli

horský su ový prúd

3. as tajni ky

vzorec oxidu hlinatého

sekaním dookola oddelil

www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

ZH 18-07 STRANA - 14


gazdinka radĂ­

Starostlivosż o obuv v zime ...

MokrĂŠ topĂĄnky nedĂĄvame do skrine. Najprv ich vypchĂĄme novinami a nechĂĄme vyschnúż pri izbovej teplote. IdeĂĄlne je ich napnúż tzv. napĂ­naÄ?mi z vnĂştra topĂĄnky. Nikdy nedĂĄvame topĂĄnky k tepelnĂŠmu zdroju. Takto vyÄ?istenĂŠ topĂĄnky sa budĂş lĂĄmaĹĽ a stvrdnĂş. Pred kaĹždĂ˝m Ä?istenĂ­m topĂĄnok treba najskĂ´r odstrĂĄniĹĽ hrubĂş ĹĄpinu a potom ich treba vyÄ?istiĹĽ vlhkou handrou. Takto pripravenĂŠ topĂĄnky mĂ´Ĺžeme nakrĂŠmovaĹĽ (keÄ? sĂş topĂĄnky vlhkĂŠ,

krĂŠm lepĹĄie vsiakne do koĹže). Po 30 minĂştach ich vyleĹĄtite s mäkkou handriÄ?kou, prĂ­padne nylonovĂ˝mi panÄ?uchĂĄÄ?mi. Ak chceme aby sa topĂĄnky leskli, tak ich mĂ´Ĺžeme pretrieĹĽ banĂĄnovou ĹĄupou (vnĂştornou stranou). TopĂĄnky z hladkej koĹže vyÄ?istĂ­me tieĹž mäkkou vlhkou handriÄ?kou a neutrĂĄlnym mydlom. ÄŒistenie soÄžnĂ˝ch mĂĄp - ak nepomĂ´Ĺže vlhkĂĄ handriÄ?ka tak si zarobte ocot s vodou (pomere 50:50). Mäkkou tkaninou nanĂĄĹĄame octovĂş vodu a fÄžaky urÄ?ite odstrĂĄnime. Po vyschnutĂ­ nezabudnite topĂĄnky poriadne nakrĂŠmovaĹĽ. SemiĹĄovĂŠ topĂĄnky sĂş na ĂşdrĹžbu nĂĄroÄ?nĂŠ. Ĺ kvrny sa Äžahko odstrĂĄnia hubkou namoÄ?enou do mydlovej vody. ÄŒĂ­m menej

vody a viac peny, tĂ˝m lepĹĄie. Alebo pouĹžite suchĂş penu na koberce. ZaschnutĂŠ blato odstrĂĄĹˆte gumovou alebo krepovou kefou. KoĹženĂŠ topĂĄnky a koĹženĂŠ vloĹžky do topĂĄnok treba oĹĄetrovaĹĽ ĹĄpeciĂĄlnym olejom urÄ?enĂ˝m na tento druh topĂĄnok. PredĂ­dete lĂĄmavosti koĹže. V tomto prĂ­pade je vĹĄak vhodnĂĄ aj klasickĂĄ indulona. ImpregnĂĄcia je dĂ´leĹžitĂĄ na koĹženĂŠ aj semiĹĄovĂŠ topĂĄnky. ImpregnaÄ?nĂ˝ sprej pouĹžite pred prvĂ˝m pouĹžitĂ­m. A aby nĂĄm Ä?istĂŠ topĂĄnky nepĂĄchli, tak ich raz za Ä?as si vysypte kuchynskou soÄžou a nechajte ju tam celĂş noc. gazdinka Evka

Vtip: „Čo robĂ­ vĂĄĹĄ manĹžel?“ „LeŞí v nemocnici.“ „A na Ä?o sa sĹĽaĹžuje?“ „Na nedostatok piva.“ L. N. Tolstoj: „ŠżastnĂ˝ je ten, kto naĹĄiel ĹĄĹĽastie v rodine.“

15

za Ĺživot

MĂĄria RauÄ?inovĂĄ

Po Ä?om túŞime

MOBILNĂ? VĂ?KUP PAPIERA

ÝøúąøóĎòøðĂ°Ä‚ĂşĂ°Ä ÄƒĂžÄ…Ă°Ă˝Ă¸Ă´Ă°Ä Ă˛ĂˇÄąÄ…ĂžÄ… ąŭúĄÿĂżÄ Ă¸Ă°ĂźĂžÄ„‚ĎĂóÞßð ÿôýøðĉôøáýôĥðÝôùÞąŭßôýÞĄĉðĂˇÄˆĂśĂ¸Ă´Ă˝Ă¸Ă˛ĂşÄ˘ĂżĂžÄƒÄ Ă´ĂąÄˆ ZM - NR - LV - ZC - ZH - BS - NZ - KN VĂ?KUP Â—Ă¸Ă´Ä Ă˝Ă´wĽðÄ?Ă°Ă˝ÄˆtĂžÄ Ă˝ÄŽÄ„ĂťX_`RZ] CENA

W`X\XW[YZ[W`[[[YZ\]]

DOHODOU

45-0055

45-0053

ÄŒASOPISY, NOVINY, LETĂ KY, KANC. PAPIER, KARTĂ“N

ŠVK dåva nahliadnuż do Şivota kanadských Slovåkov

Ĺ tĂĄtna vedeckĂĄ kniĹžnica (Ĺ VK) v Banskej Bystrici na utorĹˆajĹĄĂ­ podveÄ?er prichystala prednĂĄĹĄku kanadskĂŠho SlovĂĄka Ondreja MihĂĄÄža na tĂŠmu SlovĂĄci v Kanade. EkonĂłm, manaŞÊr, spisovateÄž, novinĂĄr, programĂĄtor, historik, prekladateÄž, etnograf Ä?i fotograf – to je zĂĄber Ä?innosti SlovĂĄka, pochĂĄdzajĂşceho z Vojvodiny, ktorĂ˝ roky Ĺžije a pĂ´sobĂ­ v kanadskom Toronte. Ako predseda KanadskĂŠho slovenskĂŠho inĹĄtitĂştu mĂĄ bohatĂŠ informĂĄcie z beĹžnĂŠho Ĺživota tamojĹĄĂ­ch SlovĂĄkov. "Jeho knihy, venovanĂŠ dejinĂĄm a kultĂşre SlovĂĄkov ĹžijĂşcich v Kanade, sĂş autentickĂŠ a dokumentaÄ?ne veÄžmi hodnotnĂŠ. InĹĄpiruje ho tieĹž originĂĄlny, vĂ˝raznĂ˝ a typickĂ˝ slovenskĂ˝ folklĂłr, ktorĂ˝ mĂĄ vo svetovej folkloristike unikĂĄtne miesto. Ondrej MihĂĄÄž je nielen autorom poÄ?etnĂ˝ch kniĹžnĂ˝ch publikĂĄciĂ­, ale i autorom vĂ˝stav fotograďŹ Ă­ kanadskĂ˝ch reĂĄliĂ­ Ä?i Ĺživota vojvodinskĂ˝ch SlovĂĄkov, ktorĂŠ videli nĂĄvĹĄtevnĂ­ci poÄ?etnĂ˝ch expozĂ­ciĂ­ v Srbsku, RakĂşsku, Kanade a inĂ˝ch krajinĂĄch," zdĂ´raznila Ä˝ubica LaĹĄĹĄĂĄkovĂĄ, manaŞÊrka kultĂşry Ĺ VK. PodÄža nej MihĂĄÄžova najnovĹĄia kniha "Na budĂşci rok ideme domov" je zhrnutĂ­m nĂĄzorov a skĂşsenostĂ­ slovenskej prisĹĽahovaleckej rodiny, jeho vlastnej i rodĂ­n, ktorĂŠ priĹĄli a prichĂĄdzajĂş do Kanady s ĂşsilĂ­m zaÄ?leniĹĽ sa do multikulturĂĄlnej spoloÄ?nosti a pritom nestratiĹĽ svoje slovenskĂŠ korene. -TASR-

ZH 18-07 STRANA - 15

Ĺ˝ivot sa odvĂ­ja v kaĹždodennĂ˝ch povinnostiach. VäÄ?ĹĄinu z  neho venujeme splneniu termĂ­nov, v odosielanĂ­ platieb, v  organizovanĂ­ Ä?asu. Striedame obdobie zdravia s chorobami, trĂĄpime sa s rodinou a blĂ­zkymi. Sme spoluĂşÄ?astnĂ­ na ich Ĺživotoch. ObÄ?as si spestrĂ­me chvĂ­le humorom, kultĂşrou a pobytom v prĂ­rode. TakĂĄ je realita ubiehania rokov. To, Ä?o nĂĄs vĹĄak naozaj motivuje, Ä?o nĂĄm dĂĄva dĂ´vod na pokraÄ?ovanie, na zmenu a pohyb k  lepĹĄiemu, sĂş okamihy preĹžitĂŠho hlbokĂŠho ĹĄĹĽastia. Niekedy sĂş to len omrvinky v  mori prevaĹžujĂşcich bolestĂ­. LovĂ­me ich z  minulosti blĂ­zkej Ä?i vzdialenej v  spomienkach. PremietajĂş sa nĂĄm ako svetlĂŠ body Ĺživota. CĂ­time, Ĺže pre tieto kamienky ĹĄĹĽastia mĂĄ zmysel ĹžiĹĽ. NemyslĂ­m teraz blaho rozkoĹĄe – hoci aj tĂĄ je cestou k  hÄžadaniu skutoÄ?nej radosti. PravĂŠ ĹĄĹĽastie sa zapisuje do stredu bytosti a Ä?lovek ho vnĂ­ma v úplnom zjednotenĂ­ bez prekĂĄĹžok vĂ˝Ä?itiek. Ba naopak, je motorom konaĹĽ dobro, rozdĂĄvaĹĽ sa, vyjsĹĽ k druhĂ˝m, aby preŞívali rovnakĂŠ ĹĄĹĽastie. Vieme, Ĺže tento stav nie je trvalĂ˝. PrĂ­de a opäż zmizne. Dlho sa Ä?lovek pri Ĺˆom neohreje. Dokonca akoby sa po Ĺˆom eĹĄte priĹĽaĹžilo. ZvlĂĄĹĄtne, Ĺže za ĹĄĹĽastie je potrebnĂŠ „zaplatiĹĽâ€œ. No napriek tomu zostĂĄva nezmazateÄžnou túŞbou, ĹželanĂ­m zopakovaĹĽ ho. Tajne preÄ?kĂĄva v komĂ´rke srdca. ÄŒo to znamenĂĄ? Chce nĂĄs len prilĂĄkaĹĽ, privĂĄbiĹĽ, aby nĂĄm znova uletelo a  zanechalo v  nĂĄs sklamanie? Zdalo by sa, Ĺže sa naĹˆ radĹĄej nemĂĄme viazaĹĽ. Ĺ˝e si mĂĄme ĹĄĹĽastie „zaobstaraĹĽâ€œ sami. Ale tak to nefunguje. MĂ´Ĺžeme sa zabezpeÄ?iĹĽ, zadovĂĄĹžiĹĽ si pohodlie, obmedziĹĽ utrpenie, ale to eĹĄte neprinĂĄĹĄa ĹĄĹĽastie. OzajstnĂ˝ zdroj ĹĄĹĽastia nepoznĂĄme a nemĂĄme nad nĂ­m kontrolu. Vieme len to, Ĺže v  ĹĄĹĽastĂ­ by sme chceli ĹžiĹĽ stĂĄle. RĂĄno s nĂ­m vstĂĄvaĹĽ a veÄ?er zaspĂĄvaĹĽ. PreÄ?o tĂĄto túŞba v nĂĄs existuje? KaĹždĂ˝ ju cĂ­ti a nikto ju nevie umlÄ?aĹĽ. Je dĂ´vodom, zmyslom, pre ktorĂ˝ sa oplatĂ­ krĂĄÄ?aĹĽ Ä?alej – za ĹĄĹĽastĂ­m. MĂĄria RauÄ?inovĂĄ


číslo 7 / 16. február 2018

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

MALIAR/LAKÝRNÍK,

CNC-SÚSTRUŽNÍK/FRÉZAR,

2018

ELEKTRIKÁR, MECHANIK,

2018

VODIČ KAMIÓNU, ZVÁRAČ,

2018

na zamestnanie v Nemecku

OPERÁTOR OPERÁTOR UB BYTOVANIE B YTOV YT TOV O AN NIE IE,, DOPR DOPR DO PRAV PRA AV AV VA, A ST A, STRA TRA RAVA AVA VA 09449 3300 094 09 00 345 45

INŠTALATÉR, ZÁMOČNÍK, VODIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA

61_0028

2018

Pracovná ponuka

OPERÁTOR/KY VÝROBY

1. Nemeckú pracovnú zmluvu na neurčitý čas vrátane nemeckého poistenia a pripoistenia 2. Pravidelnú výplatu mzdy vrátane možnosti záloh 3. Ubytovanie a pomoc s prekladmi na úradoch 4. Pomoc pri daňovom priznaní 5. Príspevky na Vianoce a na letnú dovolenku 6. Možnosť dlhodobej spolupráce 7. Nárok na nemecké prídavky 8. Nárok na pracovné oblečenie a obuv zadarmo 9. Dopravu do Nemecka hradíme 10. Nemocenský bonus až do výšky 600 € za rok

PRIJMEME PRACOVNÍKOV

�������������� (PRÁCA V ELEKTROVÝROBE)

ELEKTRIKÁROV ��������

Weiderer Personaldienste GmbH

www.weiderer-personal.de

bewerber@weiderer-personal.de

34-0046

Graflingerstr. 20 94469 Deggendorf

bewerber@weiderer-personal.de Tel.: +49 991 / 27 00 50 - 26

ZH 18-07 STRANA - 16

0905 867 172 0917 650 018

85_0092

TPP - brigáda ������������ 34-0028

2018

2018

2018

2018

Pre našich zamestnancov ponúkame:

Ziarsko 18 07  

Ziarsko 18 07

Ziarsko 18 07  

Ziarsko 18 07

Advertisement