Page 1

regionálne noviny

ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

týždenne do 26 500 domácností a firiem

2 2-5 3-5 3-6 7 5-6 3

59-095-4, 5

č. 20 / 16. máj 2014 / 18. ročník

2 2 2-7 2 7

030044

ziarsko.sk

ZIARSKO

... nájdeš, čo hľadáš

2

7,14 12 2-14

ZH 14-20 STRANA - 01


4 7 2

4 1 4 2 8 2 3 1 1 5 5 9 8 7 8

PrĂĄvnik radĂ­ 7 9 8 3 4 2 1

ObjektĂ­vna zodpovednosĹĽ drĹžiteÄža motorovĂŠho vozidla

DobrĂ˝ deĹˆ, pred nedĂĄvnom som mĂ´j osobnĂ˝ automoJUDr. bil poĹžiÄ?al znĂĄmemu, ktorĂ˝ MaroĹĄ nĂĄsledne prekroÄ?il povolenĂş Prosman rĂ˝chlosĹĽ v obci. PovinnosĹĽ za-

platiĹĽ pokutu vĹĄak bola urÄ?enĂĄ mne ako vlastnĂ­kovi vozidla. Tomuto postupu vĹĄak vĂ´bec nerozumiem. Ako sa mĂ´Ĺžem voÄ?i uvedenĂŠmu rozhodnutiu brĂĄniĹĽ? ÄŽakujem. VĂĄĹženĂ˝ Ä?itateÄž, predmetnĂĄ vec sĂşvisĂ­ s uplatnenĂ­m princĂ­pu objektĂ­vnej zodpovednosti drĹžiteÄža motorovĂŠho vozidla. PrincĂ­p objektĂ­vnej zodpovednosti vĹĄeobecne znamenĂĄ, Ĺže dotknutĂĄ osoba je zodpovednĂĄ za poruĹĄenie prĂĄvnej povinnosti bez ohÄžadu na svoje zavinenie. S objektĂ­vnou zodpovednosĹĽou vlastnĂ­ka motorovĂŠho vozidla sa stretĂĄvame i v zĂĄkone o cestnej premĂĄvke. OrgĂĄn PolicajnĂŠho zboru mĂĄ oprĂĄvnenie v prĂ­pade, ak dĂ´jde

k Vami uvedenĂŠmu prekroÄ?eniu povolenej rĂ˝chlosti, uloĹžiĹĽ pokutu priamo drĹžiteÄžovi vozidla. Ak orgĂĄn PolicajnĂŠho zboru zistĂ­ poruĹĄenie zĂĄkonom stanovenej povinnosti v zmysle zĂĄkona o cestnej premĂĄvke, vydĂĄ rozkaz o uloĹženĂ­ pokuty. Rozkaz sa vĹĄak nevydĂĄ v prĂ­pade, ak drĹžiteÄž motorovĂŠho vozidla nie je znĂĄmy, ak od poruĹĄenia povinnosti uplynuli viac ako dva roky, ak bolo v Ä?ase poruĹĄenia povinnosti odcudzenĂŠ motorovĂŠ vozidlo alebo tabuÄžka s evidenÄ?nĂ˝m Ä?Ă­slom alebo ak bola eĹĄte pred zaÄ?atĂ­m konania zistenĂĄ totoĹžnosĹĽ vodiÄ?a. Ak v predmetnej veci uĹž doĹĄlo k uloĹženiu pokuty drĹžiteÄžovi pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

ĂšvodnĂ­k

Ing. MĂĄria ZemÄ?Ă­kovĂĄ StavebnĂŠ materiĂĄly

KonĹĄtrukÄ?nĂ˝ systĂŠm rodinnĂŠho domu tvoria zvislĂŠ nosnĂŠ konĹĄtrukcie - steny prĂ­padne stÄşpy, stropnĂŠ konĹĄtrukcie, strecha a zĂĄklady. VĂ˝ber stavebnĂŠho materiĂĄlu ovplyvĹˆuje viacero kritĂŠriĂ­. Okrem ĹĄtandardnĂ˝ch – cena a dostupnosĹĽ nĂĄs zaujĂ­ma ĂşnosnoĹĽ nosnĂ˝ch Ä?astĂ­ a teplotechnickĂŠ vlastnosti obalu stavby. KaĹždopĂĄdne konĹĄtrukÄ?nĂ˝ systĂŠm by mal byĹĽ kompaktnĂ˝ stavebnicovĂ˝ systĂŠm pre celĂş hrubĂş stavbu domu vrĂĄtane prekladov, vencoviek, prieÄ?ok prĂ­padne stropov. KritĂŠrium trvanlivosti rozhoduje v prĂ­padoch, keÄ? rodinnĂ˝ dom nestaviame iba pre jednu generĂĄciu. Ak je to naĹĄa hlavnĂĄ poĹžiadavka pri vĂ˝bere stavebnej sĂşstavy volĂ­me trvanlivĂŠ materiĂĄly. VysokĂş trvanlivosĹĽ dosahujĂş klasickĂŠ kusovĂŠ stavivĂĄ napr. tehlovĂŠ tvĂĄrnice alebo ÄžahÄ?enĂŠ produkty, Ä?i prvky na bĂĄze stratenĂŠho debnenia s betĂłnovou vĂ˝plĹˆou (Medmax, Durisol). SlovenskĂ˝ trh ponĂşka naozaj ĹĄirokĂ˝ vĂ˝ber tehliarskych vĂ˝robkov – Porotherm, Matratherm, Britterm, Termobrik, alebo vĂ˝robkov z pĂłrobetĂłnu – najznĂĄmejĹĄie stavebnĂŠ systĂŠmyYtong a PorďŹ x. Ak je hlavnĂ˝m kritĂŠriom exibilita pĂ´dorysnĂŠho rieĹĄenia, prĂ­padne rĂ˝chlosĹĽ vĂ˝stavby, vyberĂĄme si z montovanĂ˝ch systĂŠmov, ktorĂŠ sĂş zhotovenĂŠ z prefabrikovanĂ˝ch prvkov Ä?i prvkov na bĂĄze dreva. HrubĂĄ stavba panelovĂ˝ch drevodomov s osadenĂ˝mi vĂ˝plĹˆami otvorov mĂ´Ĺže byĹĽ zmotovanĂĄ za jeden deĹˆ. Samozrejme, vopred zhotovenĂĄ zĂĄkladovĂĄ doska je podmienkou. Pri rekonĹĄtrukcii je dĂ´leĹžitĂŠ, Ä?i ide o rodinnĂ˝ dom alebo o byt v bytovom dome. StarĹĄĂ­ dom s Ăşspechom zrekonĹĄtruujeme s pouĹžitĂ­m klasickĂ˝ch murovacĂ­ch materiĂĄlov. Pri sadrokartĂłne treba braĹĽ do Ăşvahy jeho ĹĄpeciďŹ ckĂŠ vlastnosti a vybraĹĽ si materiĂĄl vhodnĂ˝ do danĂŠho prostredia, najmä ak ide o zvýťenĂŠ vlhkostnĂŠ zaĹĽaĹženie. RekonĹĄtrukcia vĹždy musĂ­ prihliadaĹĽ na nosnĂ˝ systĂŠm objektu. NemoĹžno vybĂşraĹĽ otvory v nosnĂ˝ch mĂşroch bez staticky vyrieĹĄenĂ˝ch prekladov. V bytoch obytnĂ˝ch domov na zhotovenie prieÄ?ok zĂĄsadne pouŞívajte ÄžahÄ?enĂŠ murovacie materiĂĄly alebo montovanĂŠ prieÄ?kovĂŠ konĹĄtrukcie, aby ste zaĹĽaĹženĂ­m neprekroÄ?ili ĂşnosnosĹĽ stropnej konĹĄtrukcie. Energeticky ĂşspornĂ˝ dom sa dĂĄ postaviĹĽ z masĂ­vnych materiĂĄlov, ale aj ako drevostavba. Okrem dosiahnutia potrebnĂŠho tepelnĂŠho odporu obalovĂ˝ch konĹĄtrukciĂ­ je veÄžmi dĂ´leĹžitĂŠ odstrĂĄnennie tzv. tepelnĂ˝ch mostov, ktorĂŠ mĂ´Ĺžu byĹĽ zdrojom tepelnĂ˝ch strĂĄt. Ide o detalily, ako je napojenie zvislĂ˝ch nosnĂ˝ch stien na zĂĄklady, styk obvodovej steny so stropom Ä?i detaily osadenia okien a vchodovĂ˝ch dverĂ­. Nielen projektovĂŠ rieĹĄenie tĂ˝chto detailov, ale aj ich realizĂĄciu prenechajme radĹĄej odbornĂ­kom!

   !"  89.):;<0:",,-=

 

!>)" !- .@@AB?>) +0 !  "# $%#"& '# "# ( )#" ) )" "#1! + )! &  !#  * ( + )#  ,!* ) ( ) "-

3+ 4262452!6" ++7-!-- 1 -!--"! + # +

12-0063+! -2!+ 

+ . #"$%&$!'$()$* +,- .$'/0    

CELOROÄ&#x152;NĂ PONUKA

DomĂĄce zvieratĂĄ

Predaj

ObjednĂĄvky a info: 8,00-20,00

59-096-1

0903 271 538

53-0081

vĂ˝krmovĂ˝ch oĹĄĂ­panĂ˝ch, odstavÄ?iat, oviec.

ZH 14-20 STRANA - 02


TV program pondelok

19. 5. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:05 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TN 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:00 Mike a Molly 23:30 Monk 00:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:20 Odložený prípad 02:00 NCIS MARKÍZA

05:55 DOBRÉ RÁNO 08:00 PANELÁK: Doktor sa vracia 09:05 SÚDNA SIEŇ: Búračka 09:55 SÚDNA SIEŇ: Vyrastá z neho grázel 10:50 Súdna sieň: Bude po mojom! 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 Hawaii 5.0 14:40 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:45 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 Búrka: Dobrodružstvo lásky 18:15 SÚDNA SIEŇ: Nezodpovedná matka 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Nemilujem ho 21:30 Agenti S.H.I.E.L.D. 22:30 DEDIČSTVO: Návraty 23:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 00:40 Živí a mŕtvi 02:20 Hawaii 5.0 II. 3 03:05 DEDIČSTVO: Návraty 30 03:50 PANELÁK: Nemilujem ho 04:35 TOP STAR 04:55 KRIMI JOJKA

06:15 Sila lásky 07:05 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:50 Nash Bridges: Vyslobodenie 08:40 Správy RTVS „N“ 09:45 Poirot: Aféra na Viktoriánskom bále 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:35 Čo ja viem 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 16:55 Doktor z hôr - Nové osudy 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Studniarova dcéra 22:05 Peklo na kolesách II. 2/10 22:45 Nash Bridges: Vyslobodenie 31 23:30 Studniarova dcéra 01:15 Peklo na kolesách II. 2/10 02:00 Dámsky klub 03:35 Sila lásky VI. 78 04:25 Ako využiť bioenergiu? 04:45 Správy RTVS „N“

Vtip: Jurko hovorí natešene mamičke: - Mami, už som odnaučil babičku obhrýzať si nechty. - A ako si to dokázal? - Schoval som jej zuby. A. Barthélemy: „Najväčšie víťazstvo, ktoré si človek vydobil od prírody, je láska na celý život.“

3

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 °Predám 16ročný Citroen Saxo za 300€. Malá oprava nutná.0908 571 861 °Predám čelný vysokozdvižný vozík CATERPILAR GP 20CN, bočný posun, kabína, cena dohodou. Mobil : 0903508189

auto-moto/iné

2

°Predám babetu 2rýchl po go za 240 nový lak 0908632624 ° Predám jazdené pneumatiky rozmer : 195/55/ R16 4 ks zimné a 4 ks letné, cena dohodou. Mobil : 0903 508 189.

59-095-1, 6, 7

byty/predaj

3

°Predám 2 izb. byt v OV v ZH. Cena 20 000EUR tel.0910 991 767. °Predám v ZH 3izb. byt. 0902944358 °Predám 3i, 63m,pl.okna,čias.pr. OV, 8/10, veľ. bal. 33.500 Tel. 0949855835 °Predám 3izbový byt s rozlohou 63m2 čiastočne prerobený s balkónom cena 32,500eura 0917966639 °Predám 2i byt 0908293061 °Predám 3. izb. byt, v OV, na ul. Drieňová v BŠ, zrekonštruovaný, veľký balkón a pivnica. Cena - 39 500EUR + Dohoda Tel.: 0915 297 645

byty/prenájom

4

°Prenajmem 1izb byt v ZH. 0915395140. °Prenajmeme 2izb. byt v Kremnici, cena 270eur, 0904919116 °Prenajmem zariadený 1-izb. byt v Hliníku nad Hr. za 220 € na mesiac vrátane energii. 0918725054 °Prenájmem 3-izb. byt v centre mesta ZH. Tel.: 0915 843 712

domy/predaj

5

°Predám starý dom v Kalinčiakove pri Leviciach 0905718357 °Predám starší 3i.dom 12km od TT,D.Dubové,13a pozemok 0903957702

pozemky/predaj

°Predám záhradu 657 m2 chatku l9 m2 Bartošova Lehôtka 0917531666 °v Novej Bani predám záhradu na st.pozemok 0949889060

Prečo sú bezpečnostné dvere

reality/iné

AKCIA

7

°Predám chatu na Ružinej,0903 504 189

stavba

m árubne vráátane ztá n o a m že

tky •aj na spvýlášenia a n z e b im a • j s istiadco podlahy bodom

Obchodné zastúpenie SHERLOCK: Žiar nad Hronom, Ul. SNP 82, 0905 274 752 Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 15, 045/673 8588

Akcia platí do 31. 5. 2014. Viac na www.sherlock.sk

8

°Kúpim Haki lešenie, 0904 066 203 °Predám sklolaminátovú žumpu o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov. Cena od 650 €. Doveziem, aj osadím. T.č.: 0905 925 991.

m

domácnosť

9

°Predám lacno zachovalý rozkladací gauč a 2 fotele,0918758777 15-0069

už od 680 €

6

ZH 14-20 STRANA - 03

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 4 dolu.


6 8 1 9 2 5 1 6 2 9 3 1 5 6

Právnik radí

3 9 7

1 3

6 5 7 8

pokračovanie

vozidla je potrebné, aby ste proti rozkazu podali do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal. V odpore proti rozkazu je potrebné uviesť údaje o vodičovi motorového vozidla, ktorý viedol motorové vozidlo v čase porušenia pravidiel cestnej premávky, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa jeho pobytu. Ak riadne uvediete totožnosť vodiča dopravného prostriedku, orgán Policajného zboru by konanie o správnom delikte držiteľa vozidla mal prerušiť a vec postúpiť na osobitné konanie o priestupkoch,

pričom vec bude ďalej prejednaná už so známym vodičom dopravného prostriedku. V prípade, ak však pokutu za porušenie povinnosti spáchanej vodičom dopravného priestupku zaplatíte, máte v zmysle zákona voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej ste zverili motorové vozidlo v čase porušenia povinnosti, nárok na náhradu uhradenej pokuty alebo jej časti, ktorú ste zaplatili na základe rozhodnutia o správnom delikte držiteľa vozidla. Na záver je možné zhrnúť, že princíp objektívnej zodpovednosti držiteľa motorového vozidla je založený na myšlienke zodpovednosti vlastníka vozidla za porušenie povinnosti, ak

občianska

riadková inzercia °Predam novy Notebok HP štvorjadrovy cpu, ati vga, Led 15“, wifi, Webcam, novy nabuchany hraci model 433€ aj na splatky po 10€ mes. Ako aj Led TV a Plazmy od 80 az po120 uhl. po10€ mes. Ako aj PC Athlon X4 -stvorjadrovy herny PC+19“mon. Ako aj Smartfon+tablet po10€ mes. Dovoz domov, darcek 0903752333 °Predám nábytkovú zostavu drevo- dub,dľžka 2,10 m +2dielná skriňa +stolík.cena \‘,150 eur. 0907605510. °Predám vstavanú umývačku riadu Whirlpool ADG 6900 nová ešte zabalená. Cena: 280 € alebo dohodou Tel: 0908 855 563 °Darujem kombinovaný sporák GAS a sporák Fiko na pevné palivo - funkčné, 045/6861105 °Predám stropnú lapmu- nerez. Cena – 15EUR Tel.: 0907 877 860 °Predám dvojplatničku- varič. Cena dohodou. Tel.: 0910 191 660 °Predám šrotár na ovocie. Cena dohodou. Tel.: 0910 191 660

záhrada a zverinec 10

hobby a šport deťom rôzne/predaj

09-35

°Predám násadové vajcia pekinskej kačice,AM 0908183347 °Predám záhradu v Lovci - Kutiny murovaná ovocné stromy hrozno cena 3000eurov na číslo 0917966639

11 12 13

°Predám P, nové dvere s kovaním a zámkom 80-ky,lacno. 0907605510. °Predám hobľovačku hrúbkovačku 300ku za300 tel 0907819770

rôzne/iné hľadám prácu

14 15

°HĽADÁM PRÁCU AKO OPATROVATEĽKA SENIOROV 0918258509

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraZHmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP ZH 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, ZH zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

ZH 14-20 STRANA - 04

je vodič neznámy. Dôležité tiež je, že uvedené sa týka výlučne zákonom presne stanovených správnych deliktov. Pre úplnosť dodávame, že držiteľovi vozidla, ktorému bude i napriek podaniu odporu uložená pokuta, príslušný orgán Policajného zboru uloží okrem iného i povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu, a to vo výške 30 eur. JUDr. Maroš Prosman Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.


20. 5. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:05 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:00 Mike a Molly 23:30 Monk 00:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:20 Odložený prípad 02:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad MARKÍZA

05:55 DOBRÉ RÁNO 08:00 PANELÁK: Nemilujem ho 09:05 SÚDNA SIEŇ: Paroháč 10:00 SÚDNA SIEŇ: Okradol si ma 10:50 Súdna sieň: Je to aj naše! 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 Hawaii 5.0 14:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 Búrka: Dobrodružstvo lásky 18:15 SÚDNA SIEŇ: Takto sa syn nespráva 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Kocúr v trúbe 21:30 Vtierka Castle VI. 7 22:30 VDOVA 18 23:30 Syndikát smrti 01:30 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. 3 02:20 Hawaii 5.0 II. 4 03:05 VDOVA 18 03:50 PANELÁK: Kocúr v trúbe 04:35 TOP STAR 04:55 KRIMI JOJKA

05:55 Sila lásky 06:45 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:30 Nash Bridges: Peniaze 08:15 Správy RTVS „N“ 09:20 Doktor z hôr - Nové osudy 10:15 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:30 Taxík 14:55 Postav dom , zasaď strom 15:30 Hokej MS 2014 18:30 Duel 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Nikto nie je dokonalý 21:20 Grand hotel II: Nárek v noci 11/16 22:45 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VIII.: Symbol 20/24 23:25 Nash Bridges: Peniaze 32 00:10 Grand hotel II: Nárek v noci 11/16 01:35 Dámsky klub 03:05 Sila lásky VI. 79 03:55 McLeodove dcéry IV.B 19/26

Vtip: Viete, ktoré slová má rád žralok plávajúci za loďou? - Muž cez palubu! Jack Dorsey: „Aj mojou najväčšou chybou bolo, že som sa ustavične bál, že urobím nejakú chybu. Až keď som sa prestal báť, prišiel úspech.“

5

duchovné okienko

Jozef Kozák

Predvolebná fotografia

09-74

TV program utorok

ZH 14-20 STRANA - 05

„Čo na to povieš?“ položil predo mňa predvolebné noviny a čakal na moju reakciu. Kandidát sa v nich predstavil v dobrom svetle, s jasnými názormi. K získaniu si sympatií, presnejšie povedané hlasov, použil šikovný ťah. Jednu celú stranu venoval fotogalérii. Dobre namierenú. Dal tam spoločnú fotku s cigánskou muzikou i so známym kardinálom. Po prezretí a prečítaní niektorých príspevkov som sa iba usmial a povedal: „ Budem si dávať väčší pozor s kým sa oddnes odfotím.“ Máme to tu pred každými voľbami. Dobrá fotka dobre predáva. Veď aj kampaň je reklama. A žiaľ, niektorým naozaj stačí, že vidia niekoho s niekým na fotke, či na pive a neraz tomu dávajú význam, či hodnotu, aké si to ani nezaslúžia a ani nemajú. Pred istým časom sa pápež František stretol so starostami talianskych miest. Okrem iného im povedal: „Starosta je uprostred ľudí. Nedávalo by to zmysel, keby tam nebol, pretože on je prostredníkom potrieb ľudí. Prostredník je ten, kto vlastný život nasadzuje za jednotu svojho ľudu, pre blaho svojho ľudu, pre nachádzanie rozličných riešení v tom, čo jeho ľudia potrebujú.“ Aký badateľný je rozdiel medzi tým, čo nám ponúkajú neraz politici a tým, čo očakáva, myslím nielen pápež od politikov. Nemôže stačiť, aby za kandidáta hovorila fotografia. Za politikov musí hovoriť ich doterajší život. A vnímavý človek mal by rozoznať koho má pred sebou. Pripomenulo mi to jednu starú príhodu. Ešte ako študent teológie som stretával jednu žobráčku. Stála pred kostolmi vždy s iným svätým obrázkom v ruke a čakala na almužnu. Raz sa stalo, že v rámci podpory predaja lístkov chodili študenti oblečení ako žobráci a rozdávali letáky na večerné predstavenie. Jeden z letákov dostala aj „moja žobráčka“. Zapadla do davu propagátorov a už s novým „obrázkom“ čakala na príspevok pre seba. Neviem ktorý obrázok jej priniesol viac, ale isto viem, že my, ktorí sme poznali jej život, nedali sme sa oklamať. Jozef Kozák, katolícky kňaz


3 5 9 8 7 8

6

6 5 2 3 1 5 3 2 9 8 2 8 9 6 1

8

lekár radí

7 3 6 9

Prof. MUDr. Eva Horváthová PhD.

Orálny alergický syndróm (OAS) Pacient s OAS udáva bezprostredne po požití potravín zväčša rastlinného pôvodu (čerstvé ovocie, zelenina, orechy, strukoviny, ale i koreniny alebo obilniny) mravčenie, pálenie, či svrbenie podnebia,

jazyka alebo pier, poruchy prehĺtania, kýchanie alebo obštrukciu nosa, výsev alebo opuch na tvári, najčastejšie v okolí úst. V najťažších, našťastie zriedkavých prípadoch, sa môže objaviť tzv. Quinckeho edém, t. j. typický opuch hlavy a krku alebo anafylaktický, život ohrozujúci šok s poruchami srdcovej činnosti a dýchania. Pacienti s OAS majú spravidla dokázanú alergiu na peľové alergény (stromy, trávy, buriny), avšak pri miernych príznakoch nemusia o tom vedieť. Ide o skríženú alergiu na podobné bielkoviny (alergény) prítomné v peľovom zrnku i v potravine (breza x jablko/ kiwi, ambrózia x banán/uhorka). OAS sa môže potvrdiť na základe údajov od pacienta, vyšetrenia peľovej alergie kožnými tzv. pric-

k-testami a krvnými testami špecifických IgE protilátok na rôzne potraviny. Na prvom mieste v liečbe a prevencii OAS je eliminácia inkriminovanej potraviny, čo pacient často robí intuitívne. Problémom to môže byť pri vyššom počte i tepelne upravených dráždiacich potravín, ktoré skrížene reagujú s ďalšími potravinami. Je možné preventívne podávanie antihistaminík, liekov potláčajúcich príznaky alergie. Ťažkosti netreba nikdy podceňovať, pretože sa môže vyvinúť život ohrozujúci stav. V najťažších prípadoch podávame kortikosteroidy a pacienti by mali mať pri sebe vždy autoinjektor s adrenalínom tak, ako pri alergii na jed blanokrídleho hmyzu. Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD, MPH,poslankyňa NRSR

na rovinu

s MUDr. Andreou Škripekovou

59-225

2. Na Slovensku je už niekoľko hospicov. Avšak ešte pred niekoľkými rokmi téma hospicov a paliatívnej starostlivosti patrila medzi pomaly „tabu“ témy. Ako to vy vidíte? Podarilo sa prelomiť toto tabu? Zaslúžilo sa o to veľa nadšencov, aj ja som “len” pokračovateľom vízie. Napĺňam víziu mojej medicínskej a aj ľudskej mentorky dr. Kristinky Križanovej. Mnohí lekári si uvedomujú, že nielen takzvaná víťazná medicína prináša zmysel pre lekára samotného a pre chorých ľudí. Medicínsky neopustiť znamená použiť všetky medicínske postupy na zmiernenie ľudského utrpenia. V hospicoch by mala byť dostupná komplexná starostlivosť na konci života u stabilizovaného pacienta. Paliatívna medicína je systémom vedomostí a zručností ako sa postarať o pacienta, ktorý fyzicky trpí, zahŕňa aj starostlivosť na konci života, ale má byť dostupná v ktorejkoľvek fáze chronickej alebo nevyliečiteľnej choroby.

59-207

1. Pôsobíte ako primárka oddelenia Oddelenie paliatívnej medicíny Národného onkologického ústavu v Bratislave. Vedeli by ste jednoducho popísať, čomu sa vaše oddelenie venuje? Naše oddelenie s ambulanciami sa venuje pacientom, ktorí majú pri svojom onkologickom ochorení vážne ťažkosti – bolesti, dýchavicu, sú podvyživení, majú viacero ťažkých ochorení naraz alebo potrebujú medicínsku pomoc pri konci života. Slovo paliatívny pochádza z latinského slova pallium, čo znamená plášť, prikrývka. Paliatívna medicína je odpoveďou a uistením medicíny, že aj keď sa choroba nedá vyliečiť a smrť zostáva súčasťou života, stále máme prostriedky na to, aby sme pacientom zmiernili utrpenie, prikryli ich ťažkosti.

3. Váš manžel Branislav je poslanec NR SR za OĽaNO, kazateľ. Vystupuje za rodinu a aj proti eutanázii. Predpokladám, že v týchto oblastiach máte rovnaký názov. Zhodnete sa aj v názoroch na politiku? Hádajú sa Škripekovci doma pre politiku? Nehádame sa ani pre politiku... V mnohých veciach máme rovnaký názor, ale nie je to pravidlo. Mať rovnaký názor nie je zdroj dobrých vzťahov. Úcta k práci druhého, rešpektovanie jeho slobody a obyčajné príjemné ľudské správanie sú zdrojom dobrých vzťahov a príjemnej 34-0098

(pokračovanie na ďalšej strane)

ZH 14-20 STRANA - 06


TV program streda

21. 5. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:10 Odložený prípad 13:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:10 Monk 15:10 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA - K. O. 22:25 Arrow 00:20 Dva a pol chlapa 00:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:35 Odložený prípad 02:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad MARKÍZA

05:55 DOBRÉ RÁNO 08:00 PANELÁK: Kocúr v trúbe 09:05 SÚDNA SIEŇ: Syn robot 10:00 SÚDNA SIEŇ: Kosačka 10:50 Súdna sieň: Hra so zlým koncom 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 Hawaii 5.0 II. 5 14:40 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 Búrka: Dobrodružstvo lásky 16 18:15 SÚDNA SIEŇ: Skúter 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 PANELÁK: Testy DNA 21:30 Kosti IX. 19 22:30 Kravaťáci 7 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami III. 8,9 01:35 Hawaii 5.0 II. 5 02:25 C.S.I.: Kriminálka Miami III. 8,9 03:50 PANELÁK: Testy DNA 04:35 TOP STAR 04:55 KRIMI JOJKA

06:10 Sila lásky 07:00 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:45 Nash Bridges: Spása 08:30 Správy RTVS „N“ 09:35 Studniarova dcéra 11:30 Duel 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:20 Nebíčko v papuľke: Svadobné zvyky 15:05 Extrémni experti 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 16:55 Doktor z hôr - Nové osudy 18:30 Duel 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Schôdzka so smrťou 22:00 Vrchný inšpektor Banks: Studený hrob 3/3 23:30 Nash Bridges: Spása 33 00:10 Schôdzka so smrťou 01:50 Dámsky klub 03:25 Sila lásky VI. 80 04:10 McLeodove dcéry IV.B 20/26 04:55 Extrémni experti 55/68

Vtip: Manželka sa vráti o deň skôr z kúpeľov a doma nájde krásnu, mladú, štíhlu ženu. Skríkne na manžela: A toto čo má znamenať? Manžel pokojne odvetí: - To je Vitana, varí za teba. René Descartes: „Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby.“

7

na rovinu

s MUDr. Andreou Škripekovou (pokračovanie z predošlej strany) atmosféry doma. 4. Branislav Škripek kandiduje do europarlamentu. Podporujete svojho manžela v kampani? Vládzem ho podporovať len morálne. Želám mu, aby sa mu naplnili jeho vízie – spoločnosti, kde morálka nebude musieť pokľaknúť pred ekonomikou, ale ekonomika podporí morálku. Kde nevládne militantné hájenie si svojich postojov ale rešpekt a vzájomná úcta.

Maqui Berry

Kulma na vlasy

na pôvodná ce

30 €

-70% Maqui Berry vám dodá viac energie, pocit zdravia a pohody. 2000 mg balenie obsahuje 60 tabliet. - udrží Vaše srdce zdravé

nová cena

8,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

5. Máte krásnych dvoch synov. Ste vyťažená lekárka, ako zvládate starostlivosť o rodinu, prácu, manžela..? Pomáha vám aj manžel s domácimi prácami? Niekedy je zložité to zvládnuť organizačne, chce to disciplínu ale aj byť otvorení zmenám... na oboch stranách.

na pôvodná ce

159,99 €

-57% BaByliss PRO Perfect Curl - 3 stupne nastavenia teploty - nastavenie 3 smerov tvorby kučier - samonatáčací mechanizmus - kontrola zahrievania

6. Ako relaxujete a aké máte záľuby? Najväčší relax je pre mňa čítanie. Pravidelne behám dlhšie trate, je to výborný ventil na stres a preťaženie. Pravidelnú fyzickú aktivitu považujem za nevyhnutnú pre udržanie fyzickej a psychickej kondície. Milujem si vychutnávať čas so svojimi synmi, odpovedať im na otázky, uvariť im čo majú radi... milujem byť s blízkymi ľuďmi, pozrieť si dobrý film, ísť do divadla.

nová cena

69,99 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

7. Na záver otázka. Čo vás v poslednej dobe veľmi potešilo? Pred týždňom sme boli na Prokofievovom balete Romeo a Júlia s mojím 11-ročným synom. Sami dvaja. Neskutočne sme si to užili. Denne ma poteší pohľad do očí mojich detí. Každé ráno ma poteší, ako ma manžel s deťmi vyprevádzajú do práce, je z toho taký malý rituál. Už roky ma teší, že si stále viem vychutnať radosť a nadšenie z práce, ktorú robím. Zora Kováčová, regionPRESS Foto: archív AŠ

ZH 14-20 STRANA - 07


8

5

9 6 7 3

4

odborník radí

8

4 9 4

Mgr. Matúš Albert, fyzioterapeut

Bolesť naša každodenná

les-ťou, ktorú pozná mnoho z nás sú bolesti hlavy, chrbta, horných a dolných končatín. Najľahšou pomocou, ako sa ich zbaviť, je zhltnúť tabletku. Tieto lieky sú lacné a voľne doBolesť sprevádza každého stupné. Po čase však táto „prvá pomoc“ zlyhá. Zlyhá z toho z nás. Stretávame sa s ňou dôvodu, že sme „liečili“ bolesť. Tento postup je však absodenne. Občas nás bolí telo lútne nesprávny! Nesmieme predsa liečiť bolesť, musíme a inokedy zase duša. Bolesť odstrániť príčinu vzniku bolesti! je nám nepríjemná a naj- Skúsme zvoliť iný prístup a vstúpme si do svedomia. Kedy sme radšej by sme sa jej hneď naposledy prešli vkuse aspoň 40 minút pešo? Koľko tekutín pijeme počas dňa? Koľkokrát za deň a čo všetko sme jedli? Sedíme zbavili. Najčastejšou fyzickou bo- pri počítači alebo v aute strnulo celý deň? Kedy sme boli napo-

hlavu hore!

27rokov

Prof. Ján Košturiak

Stretnutia podnikateľov Stretnutia sú dôležité. Aj tie so sebou samým, kde sa v tichu dostávame do svojho najhlbšieho ja, aj tie, kde stretávame druhých ľudí, od ktorých dostávame spätné väzby, inšpirácie a nové pohľady na svet a naše podnikanie v ňom. Obdivované Silicon Valley nie je možno ani tak o budovách a laboratóriách, ako o stretnutiach výnimočných ľudí a ich sieťovaní sa. Celý náš život ovplyvňujú stretnutia. Je iba na nás, či sa ich zúčastníme a či máme schopnosť nájsť v nich hodnotu, ktorú nám prinášajú. Ja som si z rôznych stretnutí väčšinou odnášal toto: ° Sebapoznávanie a objavovanie vlastnej cesty ° Poučenie, skúsenosti a zaujímavé informácie pre podnikanie a život ° Inšpirácie a príležitosti ° Zárodky hodnotných vzťahov, projektov a partnerstiev Prečítal som v poslednom období veľa kníh a článkov o inováciách, diskutoval som s desiatkami ľudí a som presvedčený, že ešte nikdy v histórii ľudstva neriešili ľudia také množstvo zložitých problémov v takom časovom tlaku ako dnes. Explózia informácii je taká, že ani úzko špecializovaní vedci nemajú šancu prečítať a vyhodnotiť všetky relevantné publikácie vo svojom odbore. Výsledkom je, že sa špecializujú ešte užšie a zavŕtajú sa do svojej disciplíny tak hlboko, že nevidia svet okolo seba. Sme obklopení fragmentovaným svetom špecialistov, ktorý nás začína ohrozovať na živote. Rodinných lekárov, ktorí rozumeli celému človeku aj prostrediu, v ktorom žije, nahradili špecialisti, ktorí vám vedia diagnostikovať a liečiť časť vášho tela, ale niekedy zabíjajú celok. Takto je to však aj v podnikaní – znižujeme náklady, namiesto toho, aby sme zarábali peniaze, bojíme sa chyby a tak radšej stojíme na mieste, objavujeme veci, ktoré sú už objavené, len o nich nevieme, nenachádzame príležitosti, pretože nemáme ani poňatia o nových technológiách, materiáloch a riešeniach, ktoré sa testujú v laboratóriách. Čo tým chcem povedať? Že veľa vecí už existuje, len ich mnohí superšpecialisti nevidia alebo ich nevedia prepojiť. Ak sa na svet inovácii a podnikania pozrieme z inej perspektívy – cez nové biznis modely tak, ako to robil Steve Jobs, objavíme príležitosti, o akých sa nám ani nesnívalo. (pokračovanie na ďalšej strane)

sledy cvičiť? Kedy sme naposledy niekomu nezištne pomohli? V každodennej praxi kladiem pacientom oveľa viac otázok. Snažím sa poukázať najmä na nesprávny životný štýl, ktorý zahŕňa fyzickú aktivitu, stravovanie, príjem tekutín, správanie, rodinné a pracovné prostredie atď. Na základe mojej skúsenosti Vám môžeme povedať, že mnohých bolestí sa zbavíte, keď zmeníte svoj životný štýl. Jednotlivé ukazovatele Vášho zdravotného stavu sa začnú zlepšovať, zvýši sa Vaša kondícia, bude sa Vám lepšie zaspávať a spokojnejšie žiť. Prajem Vám veľa odvahy k zmene životného štýlu z pasívneho na aktívny. Mgr. Matúš Albert

skladáme vašu domácnos�

Elektro y Nábytok y Doplnky y Drogéria y Záhrada y Náradie

Z¼AVY NA KUCHYNE

-27% až do

499 €

Montáž kuchyne už od

1€

Viac informácií v predajni

199 €

BON - rohová sedaèka

NELA - kuchynský blok 210A

s rozkladaním, úložným priestorom a voľnými opierkovými vankúšmi vhodná aj do menších bytov. Prevedenie: látka Bronsen 6437/88 + 6439/88, ľavé alebo pravé prevedenie. Rozmer: 260x160x75cm, výška sedu 44cm, hĺbka sedu 55cm. Ložná plocha:214x140cm.

dub tmavý / jaseň coimbra, pracovná doska 150cm 3PIE, š/v/h: 210/207,2/60 cm

V CENE Drez + batéria

+

Na všetky obývaèky z¾ava

-10%

Kvalitný Slovenský V ý ro b o k

Zľavy nie je možné kumulovať. Neplatí na akciový, inak zlacnený tovar a na už uzatvorené kúpne zmluvy.

Zariadime celú vašu domácnos� kuchyne, obývaèky, spálne, detské izby, postele, matrace, skrine, sedaèky, pohovky, kreslá, stoly, stolièky, rohové lavice, bytový textil, obrazy, foto rámy, tapety

Point + / Base / Point / Bambi

Na univerzálny program z¾ava

-15%

Možnos� vyskladania detskej izby, obývaèky kancelárie, predsiene, knižnice ...

Zľavy nie je možné kumulovať. Neplatí na akciový, inak zlacnený tovar a na už uzatvorené kúpne zmluvy.

Spálòa Tirol

-15%

Nakupujte nábytok na všetky farebné prevedenia

Zľavy nie je možné kumulovať. Neplatí na akciový, inak zlacnený tovar a na už uzatvorené kúpne zmluvy.

on-line na www.tpd.sk

Ponuka platí od 16. 05. 2014 do 22. 05. 2014 alebo do vypredania zásob

Žilina EURONICS TPD, tel. 041/700 1035 y Zvolen OC TPD, RETAIL PARK - Obchodná 11, tel.: 045/540 1845 O aktuálnej dostupnosti letákových výrobkov sa môžete vopred informovať na telefónnych číslach jednotlivých predajcov uvedených v letáku. Ak sa výrobok uverejnený v letáku nenachádza v predajni uvedenej v zozname predajní, predajňa zabezpečí dodanie požadovaného výrobku do predajne. Technické parametre a vyobrazenia výrobkov sú prevzaté od výrobcov. Chyby a omyly v texte, cenách a technickom popise sú vyhradené. Niektoré obrázky môžu byť len ilustračné. Ceny výrobkov sú uvedené vrátane DPH. Vydavateľ letáku: František Majtán - Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava

regionpress_189x253_maj_2014.indd 1

ZH 14-20 STRANA - 08

14. 5. 2014 12:09:42

03-00

7 8 5 6 4 9 5 1 6 8 9 9 6 3 1


Vtip: Ä&#x152;o urobĂ­ blondĂ­nka, ak si chce daĹĽ jahodovĂ˝ lekvĂĄr? OlĂşpe si buchtu.

Oskar Wilde: â&#x20AC;&#x17E;Pre Ĺženu, ktorĂş raz miloval, urobĂ­ muĹž takmer vĹĄetko na svete â&#x20AC;&#x201C; aĹž na to, aby ju miloval znovu.â&#x20AC;&#x153;

9

hlavu hore!

Prof. JĂĄn KoĹĄturiak

(pokraÄ?ovanie z predoĹĄlej strany) ProblĂŠm je, Ĺže novĂŠ veci prichĂĄdzajĂş na trh s obrovskou rĂ˝chlosĹĽou. Pred pĂĄr rokmi sme povaĹžovali elektromobil za hudbu budĂşcnosti a Tesla dnes nestaÄ?Ă­ plniĹĽ objednĂĄvky.

03-0034

V roku 1903, prezident Michiganskej sporiteÄžne odhovĂĄral ďŹ rmu Henryho Forda od investovania do automobilov tĂ˝mito slovami: â&#x20AC;&#x17E;KĂ´Ĺ&#x2C6; je tu na stĂĄlo, ale automobil je len krĂĄtky mĂłdny vĂ˝strelok.â&#x20AC;? Nikto sa uĹž neÄ?uduje nad autami bez vodiÄ?a, kĞúÄ?iky a ovlĂĄdaÄ?e od ĂĄut miznĂş v mobilnĂ˝ch telefĂłnoch, karosĂŠrie sa zaÄ?Ă­najĂş vyrĂĄbaĹĽ z karbĂłnovĂ˝ch vlĂĄkien a zloĹžitĂŠ vĂ˝robky sa stĂĄle viac tlaÄ?ia na 3D tlaÄ?iarĹ&#x2C6;ach z hlinĂ­kovĂ˝ch a inĂ˝ch prĂĄĹĄkov.

 !%" ' ! %""&' -("/ %"(! %4 '$"#"%!"( / %3:%!/ %3 %1$*!- &(-$*$&!4( :$"( " ()-%! &"$. ":% #$!!3 " ./ %#1%"' 3 ! -! 3% ( ! &(-$ 9 ! $"(!" % &" %  3"' %"(!%." '$"#"%! !#$%&('  - *-' % *28 ! $""( " $'%' !' " ! #":'8 #$-( !"# " #$%(:!4 5 3" '$"#"%!  &/(! " # & ! & !  !% #$ %*"(8 *-' ) "(!% , % #" ("7- '3 !8 "!"

. +!!:!. #$(- "  $""( #$' ( "%& "!" ) 2&-&!" $"*#":&' !"(!/ &( +!!:!4 &$"( " %#"' '&"$" -"! " 3%&(! "( $* "-5 ( $'%"$-!8 (2 #!* 3&" (/*' (4"!' !-&' '$"#"%! #"!3 "&%'5":!" #"& ( $'% 2& !&!*/(!2 %'5 !"7"*"(!%"& ! '$"#"%!"(  &/ "-5' #$%8 (7 #"7 '3 #$"(8 " #&!&! #"&(" "("/ % &($85!!"*&"" !4         

  6' *2'#"#"$' $:!%3&"'

" #

/$!-&) "/  " '$0#%"#$ !&'

!$"' *!)

03-0041

$&(! 

 

" 

 

! " ! # "

ZH 14-20 STRANA - 09

V laboratĂłriĂĄch vznikajĂş linky na vĂ˝robu ÄžudskĂ˝ch tkanĂ­v, obrovskĂ˝ vĂ˝voj prebieha v oblasti novĂ˝ch materiĂĄlov a alternatĂ­vnych zdrojov energie. Viete, Ĺže sa dĂĄ zĂ­skavaĹĽ ropa z odpadov alebo vyrĂĄbaĹĽ asfalt z odpadovĂŠho kuchynskĂŠho oleja? PoznĂĄte sprchu bez odpadu, v ktorej sa recyklujĂş iba 2 litre vody? Videli ste uĹž funkÄ?nĂ˝ bicykel z papiera? Viete, Ĺže len v EurĂłpskej Ăşnii, sa roÄ?ne predĂĄ vyĹĄe miliĂłna e-bikov a v roku 2020 by to malo byĹĽ svetovo okolo 38 miliĂłnov? MnohĂ­ Äžudia v naĹĄom svete nevidia jasnĂŠ trendy, ktorĂŠ radikĂĄlne zmenia ich Ĺživot. MnohĂ­ podnikatelia nevidia veci, ktorĂŠ budĂş zĂĄsadnĂŠ pre to, Ä?o prĂĄve robia. V aprĂ­li sme o tĂ˝chto veciach hovorili na najväÄ?ĹĄom stretnutĂ­ podnikateÄžov Slovenska â&#x20AC;&#x201C; na konferencii Podnikatelia spojte sa! Diskutovali sme aj o tom, na akĂ˝ch technolĂłgiĂĄch, materiĂĄloch a rieĹĄeniach robia vedci v laboratĂłriĂĄch, akĂŠ biznis modely zĂĄsadne zmenia podnikanie vo svete a okolo nĂĄs. NĂĄĹĄ Ĺživot ovplyvĹ&#x2C6;ujĂş inovĂĄcie a novĂŠ biznis modely viac, ako prezidentskĂŠ, Ä?i inĂŠ voÄžby. Pozorujme preto rĂ˝chly vĂ˝voj okolo seba, pokĂşsme sa ho pochopiĹĽ a hÄžadajme v Ĺ&#x2C6;om prĂ­leĹžitosti.

(jk)

" 

52-0253

MARKĂ?ZA 06:00 TelerĂĄno 08:30 HLAS Ä&#x152;ESKO SLOVENSKA - K. O. 10:40 Chlapi neplaÄ?Ăş 11:45 KomisĂĄr Rex 12:45 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 13:45 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 14:40 Monk 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 17:25 ReďŹ&#x201A;ex 17:50 Chlapi neplaÄ?Ăş 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 21:40 RodinnĂŠ prĂ­pady 22:35 Dva a pol chlapa 23:00 Monk 00:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 00:55 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 01:40 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 02:25 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad

05:55 DOBRĂ&#x2030; RĂ NO 07:55 PANELĂ K: Testy DNA 06:55 Sila lĂĄsky 07:45 McLeodove dcĂŠry JEDNOTKA 08:30 Nash Bridges: VraĹždy podÄža Sherloc09:00 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: Tetin byt 09:50 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: ZadlĹženĂ­ po uĹĄi 10:50 SĂşdna sieĹ&#x2C6;: UĹž jej treba viac! 12:00 ka 09:15 Doktor z hĂ´r - NovĂŠ osudy 10:55 Galileo 11:30 Duel NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 Hawaii 5.0 14:40 NĂ KUPNĂ&#x2030; 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 14:00 Tajomstvo mojej MANIAÄ&#x152;KY 15:40 PĂ LI VĂ M TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O kuchyne 14:45 HurĂĄ do zĂĄhrady 15:45 Hokej MS 2014 19:00 17:00 17:15 BĂşrka: DobrodruĹžstvo lĂĄsky 18:15 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: Vy- SprĂĄvy RTVS 20:20 PoznĂĄĹĄ svojho milenca? 21:45 ReportĂŠzlieka sa na internete 19:00 VEÄ˝KĂ&#x2030; NOVINY TV JOJ 20:30 PA- ri 22:15 HlavnĂ˝ podozrivĂ˝ - newyorskĂŠ prĂ­pady: NĂĄdhernĂĄ NELĂ K: U mĹ&#x2C6;a konÄ?Ă­ĹĄ! 21:30 ProfesionĂĄli: Boh 22:30 KUKĂ TKO mozaika 23:00 HlavnĂ˝ podozrivĂ˝ - newyorskĂŠ prĂ­pady: VeÄžkĂ˝ 23:30 C.S.I.: KriminĂĄlka Miami 00:35 C.S.I.: KriminĂĄlka New York mĂşr ticha 23:40 Nash Bridges: VraĹždy podÄža Sherlocka 00:25 VI. 7 01:35 Hawaii 5.0 III. 15 02:25 Dexter VII. 8 03:20 Profesio- AutosalĂłn 00:50 Slovensko v obrazoch 01:10 Svet v obrazoch nĂĄli: Boh 15 04:05 PANELĂ K: U mĹ&#x2C6;a konÄ?Ă­ĹĄ! 04:50 TOP STAR 01:35 DĂĄmsky klub 03:10 Sila lĂĄsky 04:00 McLeodove dcĂŠry JOJKA

66-0065

22. 5. 2014

75-94

TV program ĹĄtvrtok


9

6

8 7

9

2

4 7 8 4 6 7 1

4

8

2 9

1 1 3 4 2

9

odborník radí

2 7 8

Mgr. Matúš Albert, fyzioterapeut

Čo je to správny alebo zdravý životný štýl? Na objasnenie týchto pojmov je dôležité v prvom rade vedieť, čo je nesprávne. Musíme identifikovať rizikové faktory. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že pokoj, pohodu a zdravie nikomu neprinesie pohodlnosť, lenivosť, či prejedanie sa.

Stačí teda, keď budem žiť aktívne a budem málo jesť? Bohužiaľ nestačí... Každého z nás trápia iné problémy, každý z nás má iné potreby. Z toho následne vyplýva potreba individuálneho prístupu. Pri bezhlavom resp. nesprávnom používaní „univerzálnych“ rád môžeme človeku spôsobiť viac škody ako úžitku. Základom musí byť kvalitná a komplexne odobraná anamnéza. Na jej základe musí terapeut vybudovať systém činností, ktoré je daný jedinec schopný a ochotný vykonávať, pri čo najmenšej zmene jeho doterajšieho životného štýlu. Zmenu je vhodné dávkovať pozvoľna a postupne tak, aby sme človeka neodradili hneď na začiatku jeho snaženia. U niektorých jedincov je možné

a niekedy aj nutné použiť radikálne opatrenia. Inak takýto postup nie je potrebný. Na začiatok je vhodné upraviť príjem tekutín na 2,5 až 3 litre vody denne, zvýšiť fyzickú aktivitu (najvhodnejšie je začať obyčajnou chôdzou, prípadne bicyklovaním aspoň na 50 minút denne v jednom kuse), upraviť príjem potravy (často nie je nutné meniť spektrum potravín, stačí zmeniť poradie jedál, veľkosť jednotlivých porcií a skrátiť čas medzi jednotlivými jedlami). Je vhodné zjesť päť až sedem menších jedál počas 24 hodín. Kto mi teda poradí, čo mám robiť? Najlepšie je poradiť sa s lekárom, fyzioterapeutom, trénerom alebo masérom. Bude však veľmi dôležitá Vaša úprimnosť, snaha a spolupráca.

príbehy pre dušu

Bruno Ferrero

ÚČET Raz večer, keď mama pripravovala večeru, jedenásťročný synček vošiel do kuchyne s listom papiera v ruke. Úradným spôsobom chlapča podalo svoj papier matke. Utrela si ruky do zástery a začala čítať: „Za to, že som vytrhal z chodníka burinu: 5 000 lír, že som si urobil poriadok v izbe: 10 000 lír, že som bol kúpiť mlieko: 1 000 lír, že som trikrát dával pozor na sestričku: 15 000 lír, že som dostal v škole dve jednotky: 10 000 lír, že som každý večer vynášal smeti, spolu: 7 000 lír, spolu: 48 000 lír.“ Mama sa nežne pozrela synkovi do očí. Spomienky v hlave sa jej začali rojiť. Vzala guľôčkové pero a začala písať: Za to, že som ťa deväť mesiacov nosila v lone: 0 lír, za všetky prebdené noci, keď si bol chorý: 0 lír, že som ťa kolísala, keď si bol smutný: 0 lír, že som ti vždy utierala slzy: 0 lír, že som ťa deň čo deň učila: 0 lír, za všetky raňajky, desiate, obedy, večere, obložené chlebíky, čo som ti pripravovala: 0 lír, za život, ktorý ti každý deň dávam: 0 lír, spolu: 0 lír.“ Keď skončila, usmiala sa a podala lístok synovi. Keď si dieťa mamin účet prečítalo, v očiach mu zažiarili dve veľké slzy. Chlapec obrátil list a na svoj účet napísal: „Zaplatené.“ Potom vyskočil mame na krk a zaplavil ju bozkami. Keď sa v osobných a rodinných vzťahoch začne účtovať, všetkému je koniec. Láska je zadarmo. Alebo vôbec nie je. Raz v lete som pripravila oblátkové špice so zmrzlinou a povedala som štyrom svojim deťom, že si ich môžu kúpiť za objatie. Deti sa hneď postavili do radu, aby získali svoj tovar. Tri najmenšie ma rýchlo objali, vzali si svoj špic a vybehli von. Keď prišiel na rad môj dospievajúci syn, posledný v rade, objal ma dvakrát. „Zvyšok si vezmi,“ povedal s úsmevom. 66-0063

Príbehy pre potešenie duše nájdete v kníhkupectve www.donbosco.sk

ZH 14-20 STRANA - 10


TV program piatok

23. 5. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:05 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Ťažko ho zabiť 00:40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:25 Odložený prípad 02:15 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad MARKÍZA

05:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 05:55 DOBRÉ RÁNO 08:00 PANELÁK: U mňa končíš! 09:00 SÚDNA SIEŇ: Poľovník: Manželka alebo srnka? 09:50 SÚDNA SIEŇ: Odíď, lebo ťa zabijem! 10:55 Súdna sieň: Šišky 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti V. 7 13:40 Hawaii 5.0 II. 7 14:40 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 Búrka: Dobrodružstvo lásky 18 18:15 SÚDNA SIEŇ: Zaplať tú pokutu 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Kokosy na snehu 22:45 Vykoľajení - Hra s neverou 01:10 Krvavá lúpež 03:00 Insomnia 04:55 Hawaii 5.0 II. 7 JOJKA

06:15 Sila lásky 07:00 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:45 Nash Bridges: Stratené a nájdené 08:30 Správy RTVS 09:35 Slovensko v obrazoch 09:55 Svet v obrazoch 10:30 Fetiše socializmu 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Občan za dverami 14:25 Reportéri 14:55 Extrémni experti 16:00 Správy RTVS 16:20 Milujem Slovensko 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Čo ja viem 21:40 Fetiše socializmu: Bicyklom k lepším zajtrajškom 22:10 Verejný nepriateľ č. 1: Epilóg 00:20 Nikto nie je dokonalý 01:20 Nash Bridges: Stratené a nájdené 35 02:05 Tajomstvo mojej kuchyne 02:45 Dámsky klub 04:20 Sila lásky VI. 82

Vtip: Zdravotná sestra sa nakloní nad posteľ a vraví pacientovi: - Až príde lekár, povedzte mu niečo povzbudzujúce, lebo váš zdravotný stav mu robí veľké starosti. Gustave Flaubert: „Hnev nemá silu - je to kolos, ktorému sa chvejú kolená a omnoho viac zraňuje seba ako iných.“

11

viete, že?

... čo možno nevieme

viete, že?

239 €

429 €

papierové vrecko s rozšíreným dnom vymyslela žena? Margaret Knight chcela papierové vrecko využívať aj na prepravu vecí. Dovtedy sa vrecká podobali skôr na obálky. V roku 1870 vytvorila drevený stroj, ktorý vyrábal vrecká - strihal, skladal a lepil. Keďže bol drevený, vymyslela aj jeho kovovú verziu. No medzitým jej dizajn ukradol Charles Annan, ktorý videl jej drevený stroj. Spor o patent vyhrala vďaka svojím starým náčrtom a poznámkam. Patent jej udelili v roku 1871. Margaret bola veľmi vynaliezavá. Kým stihla umrieť, získala spolu 87 patentov, napr. na číslovací stroj, okenný rám s krídlom, automatický stroj na vŕtanie, hobľovanie, rotačný motor, spaľovací motor, zariadenie, ktoré automaticky vypínalo priemyselný stroj, pokiaľ sa v ňom niečo zachytilo, ...

viete, že?

Kto to povedal: „Ja som tvoja mamička, láskou zohrievam a toto je tvoja staršia sestrička …“ áno Dagmar Jánošíková, rodená Trautenbergerová alias pani Katarína Kolníková. Nepochybne patrí medzi najvýraznejšiu predstaviteľku insitného herectva na Slovensku. Jej život bol veľmi spätý s Radošinským naivným divadlom, kde vystupovala takmer vo všetkých inscenáciách Stanislava Štepku. Známe sú jej úlohy Matky v Jááánošíííkovi, Starej matky v Človečine, Zelinárky v Rozprávke, Poštárky v Slovenskom tangu, Kuchárky v Pavilóne B atď. Pôsobila aj vo filme, či rozhlase. Napriek svojmu ťažkému životu, sama vychovávala svoje štyri deti, vedela rozdávať úsmev a svoje čaro všetkým divákom. Ďakujeme..

49,90 €

289 €

viete, že? môžete byť nadšen-

279 € 189 €

499 €

49,90 €

ZH 14-20 STRANA - 11

com Geocachingu? Geo znamená zem a cache znamená skrýša, sú to teda skrýše na zemi, väčšinou na pekných zaujímavých miestach. Geocaching je určitý druh zábavného športu. Geocacher – hľadač hľadá tieto skrýše pomocou súradníc GPS, ktoré nájde na internete. Skrýšu väčšinou tvorí vodotesná nádoba, v ktorej je ceruzka, zápisník - logbook a rôzne iné premety. Hľadač si pri nájdení skrýše môže z nádoby čokoľvek zobrať, no zároveň niečo aj dať, aby v skrýši ostalo čosi aj pre ďalších hľadačov. Po nájdení cache je potrebné urobiť o tom záznam aj na internete. Tak sa hľadači delia o zážitky s ostatnými. Nadšenci geocachingu osadili niekoľko skrýš na našom území, a tým umožnili spoznávať naše lesy trochu inak, po novom.


2

6

7

7 9 5 6 2 5

stalo sa

5

1 3 8

1 7 9 3 6 1 6 9 2 5 3

premixovať v mixéry, poprípade si v pohári rozmiešajte detskú krupicu s vodou, pridajte do zrazenej omáčky a povarte. Každá z nás pri varení zažila nejakú tú nehodu. Kuchynské Našim babkám táto finta zaberala. So zrazenou omáčkou ponešťastie sa prihodí hlavne vtedy, keď na obed či večeru ča- môže aj sóda bikarbóna poprípade prášok do pečiva. Hlavne káme hostí a chceme aby nami pripravené jedlo bolo tip-top. opatrne, aby vám omáčka nespenila a nevykypela. No a mierZopár „babských rád“ v krízových situáciách vám zachráni ne pripálenú omáčku prelejte do čistého hrnca, pridajte plátok citrónu, povarte. Nezabudnite na koniec pridať na zjemnenie čas, peniaze a hlavne nervy. Ak nechcete, aby sa v omáčke pri zahusťovaní spravili hrudky, trošku masla. S presolenou omáčkou vám pomôže troška medu. do hladkej muky pridajte soľ a tieto ingrediencie poriadne pre- Vždy počkajte s ochutnávaním až keď sa med poriadne rozpustí, miešajte s vodou. Závarka sa v omáčke rovnomerne rozpustí aby ste to s ním neprehnali. A nikdy ho nenahradzujte cukrom. a hrudky sa nespravia. Zrazenú smotanovú omáčku môžeme Soľ z omáčky vytiahne aj zemiak, mrkva, striedka chleba či va-

Gazdinka radí

Kuchynské trápenia.

ječný bielok. Všetko okrem bielka po povarení z jedla vyberieme. Ak sa nám podarilo presoliť mäso, bude nutné ho poriadne umyť a dať ho do studenej vody s octom a hnedým cukrom. Chvíľku ho povarte nálev zlejte. Na presolené mäso pomôže aj jogurt, no musíte ho v ňom nechať namočené aspoň 10 hodín. Ak vám mäsko nechce zmäknúť a je suché nebojte sa k nemu pridať trošku octu. Obdobný účinok má aj pivo, koňak, slivovica či červené víno. Nebojte sa, alkohol sa pri varení vyparí. Šťavnaté pečené mäsko nám zasa zabezpečí širšia nádoba s vodou postavená v rúre. A dobré šťavnaté fašírky zasa na hrubo nastrúgazdinka Evka haný zemiak pridaný do pomletej hmoty.

na Slovensku

Rodina

15. mája sme si pripomenuli Medzinárodný deň rodín, ktorý ako 6. ročník celoslovenského podujatia pri príležitosti 20. výročia Medzinárodného roka Rodiny je spojení s rôznymi akciami na utužovanie rodín cez rôzne hry, prednášky, koncerty, osobné svedectvá, … Hlavným cieľom je poukázanie na dôležitosť rodiny, rodiny ako základnej bunky zdravej spoločnosti.

V Banskej Bystrici budujeme nový obchodný team zameraný na komunikáciu so zákazníkom! Prijímame mladých, komunikatívnych ľudí, ktorým ponúkame bezplatné zaškolenie, ubytovanie v BB, ale hlavne

Projekt „rodinné pasy“

(TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil od 1. mája nový projekt pre rodiny s deťmi, vďaka ktorému môžu aktívnejšie tráviť svoj voľný čas a využívať množstvo zliav aj za hranicami regiónu. Do projektu rodinného pasu sa zapojila bratislavská a trnavská župa, Burgenland a Dolné Rakúsko. Zľavy sú určené pre oblasť turizmu, relaxu, športu a kultúry. Karty sa vzťahujú na rodiny, ktoré majú deti do 18 rokov. Zaregistrovaných je zatiaľ 129 rodín s jedným dieťaťom, 152 rodín s dvoma deťmi, 23 rodín s troma, päť rodín so štyrmi, štyri rodiny s piatimi a jedna rodina so šiestimi deťmi. Registrovať sa možno prostredníctvom webstránky www.rodinne-pasy.sk.

Maturanti a absolventi POZOR!

ŠANCA PRE VÁS!

Okrem toho, že za posledné roky sa nám stráca Šírava pre nedostatok vody, tentokrát vodu pomaly nahradzovali tony odpadu. Na problém upozornili rybári, ktorí pridali ruku k dielu a začali ju čistiť. No špina sa opäť doplavila z Laborca. Preto požiadali príslušné orgány a tie im vyhoveli a prisľúbili, že do začatia sezóny bude Šírava čistá pre ryby, ale aj pre turistov. Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. Ľuboš Krno potvrdil, že zamestnanci zo Správy povodia Laborca začali odstraňovať naplavený odpad už v stredu ráno.

príjme :

0911 065 911

ZVÁRAČOV CO2

Volajte cez pracovné dni

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti hlasu, dát a internetu do svojej novootvorenej kancelarie v Banskej Bystrici okamžite prijma väčší počet obchodníkov (počas prázdnin aj brigádne). Hľadáme: komunikatívnych, časovo flexibilných ľudí, ktorí sú hladní po úspechu Ponúkame: bezplatné zaškolenie, ubytovanie v BB, služobné auto, plat 1000 € až 1500 €, v závislosti od výkonu

STAJAN Slovakia s.r.o.

Výhodná ponuka pre každého

(ZM1 )

miesto výkonu práce:

Banský úrad povolil Ortac-u hlbinnú ťažbu zlato-strieborných rúd

Obvodný banský úrad (ObBÚ) v Banskej Bystrici povolil spoločnosti Ortac hlbinnú ťažbu zlato-strieborných rúd v lokalite Šturec. Kým Ortac toto rozhodnutie víta, odporcovia ťažby avizujú proti rozhodnutiu ObBÚ ďalšie kroky. Námietky voči tomuto zámeru spoločnosti Ortac vznieslo mesto Kremnica, niekoľko jednotlivcov a združení, medzi nimi aj OZ Kremnica nad zlato. Práve štatutárny zástupca tohto združenia Ľuboš Kürthy avizuje proti rozhodnutiu odvolanie. „Určite bude odvolanie a asi to opäť skončí na súde,“ podotkol v tejto súvislosti. Naznačil tým, že ak Hlavný banský úrad potvrdí rozhodnutie banskobystrického ObBÚ, celú vec napadne združenie aj na súde. 

Ortac takéto konanie podľa vyjadrení jeho generálneho riaditeľa Vassiliosa Carellasa očakáva. „Sme radi, že sme od ObBÚ dostali pozitívne rozhodnutie, a počítame s prípravami na začatie hlbinnej ťažby z ložiska Šturec. Zároveň si uvedomujeme, ako sme už predtým povedali, že pravdepodobne dôjde k výzve na preskúmanie rozhodnutia ObBÚ Hlavným banským úradom, ako aj k výzve na preskúmanie samotného procesu súdom,“ uviedol v tejto súvislosti Carellas. Ako ďalej uviedol, takéto preskúmania sú očakávané a sú súčasťou normálneho, zdravého a transparentného procesu zapojenia dotknutých strán, s ktorými budeme aj naďalej úzko spolupracovať pri riešení všetkých

Kontakt: 0911 360 067

85-0182

0918 493 960

85-0120

MALACKY ubytovanie hradí firma

23-0085

Zárobok v pohodlí domova

pripomienok, tak ako budú vznesené. ObBÚ podľa jeho predsedu Vladimíra Bubelínyho vychádzal pri posudzovaní žiadosti spoločnosti Ortac okrem iného aj z rozhodnutia Okresného úradu v Žiari nad Hronom, ktorý rozhodol, že sa tento zámer nebude hodnotiť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. „ObBÚ v Banskej Bystrici vyhodnotil predložené námietky ako nepodložené,“ konštatoval Bubelíny. Spoločnosť Ortac chce zabezpečiť ťažbu zlato-strieborných rúd v podzemí cez existujúcu štôlňu Andrej v dobývacom priestore Kremnica v celkovom množstve 1000 ton za rok. Spoločnosť má licenciu na hlbinnú ťažbu platnú do júna tohto roka.  (TASR)

Bezplatná linka:

0800 189 099 (SR) praca@xawax.sk

ZH 14-20 STRANA - 12

 Náborové pobočky na Slovensku: Bardejov, Dlhý rad 6, gsm: 0911 8282 00, 01, 02, 04 Vranov nad Topľou, Staničná 1268, gsm: 0911 8282 06 Brezno, B. Nemcovej 10, gsm: 0903 990 014 Poprad, Alžbetina 409/2, gsm: 0911 8282 07 Nitra, Coboriho 2, gsm: 0911 8282 03 Košice, Hlavná 82, gsm: 0911 3378 26 Martin, A. Kmeťa 13, gsm: 0911 8282 08 Lučenec, T.G. Masaryka 32, gsm: 0911 8381 32 Trenčín, Hviezdoslavova 199, gsm: 0911 8382 26

23-0108

Zemplínska Šírava

23-0085

Kontakt:

+421 911 557 260 +421 948 875 007

Neoficiálne

V stredu sa začala bezpečnostná konferencia Globsec zaraďovaná expertmi do päťky najvýznamnejších konferencií na svete, ktorú „založili“ pred desiatymi rokmi slovenskí študenti. V súčasnosti je už dosť známou a svojou medzinárodnou účasťou aj preferovanou konferenciou. Hlavnou témou tohtoročnej konferencie bola kríza na Ukrajine. Účasť na nej bola pestrá a využil ju aj nastupujúci prezident SR Andrej Kiska, aby sa mohol neformálne stretnúť s niektorými predstaviteľmi zahraničnej politickej scény. V Bratislave sa stretli napríklad premiéri Višegrádskej štvorky, námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Victoria Nulandová, bývalý ekonomický poradca ruského prezidenta Andrej Illarionov, švédsky šéf diplomacie Carl Bildt, expert na národnú bezpečnosť a spravodajské služby George Friedman a mnoho ďalších. Účasť potvrdilo 800 hostí zo 70 krajín.

PRÁCU.

Čaká na Vás mladý a príjemný kolektív, možnosť finančného a pozičného rastu. Plat 1000 - 1500 € mesačne!


TV program sobota

24. 5. 2014

06:00 Čarodejnice 06:45 Legendy Chima 07:10 Scooby-Doo 07:35 Tom a Jerry 07:45 Kung Fu Panda 08:10 Tučniaky z Madagaskaru II. 12/39 08:35 Vice Versa 10:35 2 baby na mizine II. 7/24 11:05 Kráska a zviera I. 9/22 12:05 Arrow 19-20/23 14:00 HLAS ČESKO SLOVENSKA - K. O. 16:35 Nezvestné 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Život je raz taký (HD) 23:00 Obchod s bielym mäsom 02:25 Nezvestné 03:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 18/24 MARKÍZA

05:40 TOP STAR 06:10 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:00 Materove neuveriteľné príbehy 07:10 Max Steel 07:35 Káčerovo 08:30 Späť v hre 10:20 Geissenovci - Ťažký život milionárov V. 17 11:25 NOVÉ BÝVANIE 12:30 Kokosy na snehu 14:45 X FACTOR 17:00 Skok do neznáma 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Na vlásku Americká animovaná komédia. 2010 Nathan Greno, Byron Howard 22:40 Na ostrie noža Americký akčný dobrodružný thriller. MN 12 1997 A. Hopkins, A. Baldwin, E. Macphersonová, L.Q. Jones, G. Tootoosis, R. Birch. 01:20 Bastardi 2 03:15 Skok do neznáma 04:40 KRIMI JOJKA

07:20 Pingu 07:25 Požiarnik Sam 07:35 FranJEDNOTKA klin 07:50 Škaredé káčatko 08:15 Garfield 08:25 Trpaslíci 08:40 Fidlibum 09:10 Daj si čas 09:40 Spadla z oblakov: Otec to zariadi 10:15 Berlin, Berlin: Svadobné šaty 11:05 On air 11:35 Čo ja viem 13:00 Fetiše socializmu: Bicyklom k lepším zajtrajškom 13:30 Hokej MS 2014 16:35 Milujem Slovensko 18:00 Postav dom , zasaď strom 18:30 Taxík 19:00 Správy RTVS 20:20 Liga majstrov - finále 22:40 Liga majstrov - zostrihy 22:50 Krajina rebelov - Nový svet 8/8 00:30 Inšpektor Rocca II: Pochybnosti 02:10 Verejný nepriateľ č. 1: Epilóg 04:20 Krajina rebelov - Nový svet 8/8

Vtip: 5-ročný Janko sa pýta rovnako starej Marienky: - Marienka vydáš sa za mňa? - A dokážeš uživiť ženu s piatimi bábikami? Jean Paul : „Malé bolesti nás vyvádzajú z rovnováhy, ale veľké nás navracajú k samým sebe.“

stalo sa

13

v zahraničí

Anglicko

Len 19-ročný Stephen Sutton chorý na rakovinu, ktorý vyzbieral na charitu vyše tri milióny libier (3,69 milióna eur), v stredu ráno zákernej chorobe podľahol. Uviedla to agentúra Reuters. Správa o Suttonovej smrti zarmútila aj britského premiéra Camerona, ktorý na Twitteri uviedol: ,,Som hlboko zarmútený správou, že Stephen Sutton zomrel. Jeho zápal, statočnosť a zbierka peňazí na výskum rakoviny boli obrovskou inšpiráciou.“

Turecko

V utorok popoludní nastala explózia v tureckej uhoľnej bani. V čase nešťastia bolo, podľa dostupných informácii, pod zemou 787 baníkov. Väčšina z baníkov sa otrávila uvoľneným oxidom uhoľnatým. Počet mŕtvych po výbuchu a požiari stúpol na 232. Do stredy sa podarilo z bane previezť 80 ľudí do nemocní, z ktorých štyria boli v kritickom stave. Evakuovať sa podarilo už vyše 360 ľudí.

USA

(TASR) - Medzinárodná organizácia pre ľudské práva Human Rights Watch (HRW) dnes vyhlásila, že deti vo veku len sedem rokov pracujú dlhé hodiny na amerických poliach, kde zbierajú tabak v niekedy nebezpečných podmienkach a v horúcom počasí. Deti hovorili o príznakoch zodpovedajúcich akútnej otrave nikotínom. Ten sa do ich tela dostal pri manipulácii s rastlinami tabaku cez tenkú kožu.

Vatikán

Unikátnu zbierku kníh a stredovekých rukopisov, ktorá sa nachádza vo Vatikánskej apoštolskej knižnici, opäť dal k dispozícii pápež František. Prístup do nej majú len vedci. Ale oni to nemajú ľahké. Vypožičať a odniesť si knihu z knižnice môže iba sám pápež. Pripomeňme si históriu. Knižnicu založil v polovici 15. storočia pápež Mikuláš V. s 350 latinskými spismi. Ešte za jeho života sa zbierka rozrástla na 1500 diel. V súčasnosti vo svojich zbierkach opatruje 75 000 rukopisov, 8 500 inkunábulí (najstaršie diela) a 1 600 000 kníh. Od roku 2010 začala knižnica digitalizovať diela. Na konci desať rokov trvajúceho projektu bude zdigitalizovaných asi 40 miliónov strán. Od 23. januára 2013 sú prvé digitalizované manuskripty dostupné online.

Švajčiarsko

V utorok v Ženeve vydražili za 14,5 milióna švajčiarskych frankov (11,9 milióna eur) vzácny žltý diamant (100,09 karátu). Bola to rekordná suma zaplatená za žltý diamant. „Vďaka jeho výnimočnej veľkosti a nádhernej farbe narcisu je Graff Vivid Yellow naozaj mimoriadny diamant,“ citovala zástupcu aukčnej spoločnosti Sotheby‘s Švajčiarsko Bennetta, agentúra Reuters.

ZH 14-20 STRANA - 13


6

3

2 7

1 5 2 4 3 6 4 9 9 7 5

myslím si

2 4 6 7

5

3 7

5

TV program nedeľa

25. 5. 2014

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Čarodejnice VI. 2/23 06:45 Legendy Chima I. 07:10 Scooby -Doo 07:30 Tom a Jerry 07:45 Kung Fu Panda II. 13/26 08:10 Tučniaky z Madagaskaru II. 13/39 08:35 Rex - superpes 10:50 Dva a pol chlapa V. 10/19 11:20 Pán domu 13:30 FORMULA 1: Veľká cena Monaka 16:20 Život je raz taký (HD) 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Splnený sen (HD) 23:10 Králi ulice 01:20 Splnený sen (HD) 03:25 Králi ulice MARKÍZA

6 2

Igor Matovič

Vodu kážu, víno pijú Určite si ešte pamätáte, ako počas kampane náš pán premiér dennodenne obviňoval Andreja Kisku, že je scientológ. S hrôzou v pohľade nám všetkým starostlivo vysvetľoval, aká je scientológia nebezpečná, aké veľké bezpečnostné riziko predstavuje pre štát. Vari stokrát spomenul, že ak by sa Kiska stal prezidentom, Slovensko bude preto veľmi veľmi ohrozené. Áno scientológia je nebezpečná. A veľmi. V tom mal pán premiér Fico pravdu. Voľby napriek Ficovej síre vyhral Kiska. Avšak zaujímavé veci sa začali diať. Novinári vyňúrali (ešte tesne pred voľbami), že Ficova vláda vo veľkom dávala dotácie firme verejne známeho scientológa ... a z Úradu vlády zrazu zaznelo hrobové ticho. Dnes, už po voľbách smečkári vyňúrali ešte niečo zaujímavejšie. Nominant strany Smer v Centrálnom depozitári cenných papierov vraj vo veľkom rozdáva štátne zákazky (čuduj sa svete) firmám scientológov. Postup používa vždy rovnaký - do užšieho výberu „vyberie“ tri firmy a z nich jedna zákazku vyhrá - a čudujme sa svete - firma iného scientológa. Avšak najzaujímavejšie na týchto „súťažiach“ je, že nie len víťazná firma, ale vždy všetky tri firmy v užšom „výbere“ patria scientológom. Zrejme kamarátom scientológom, chcelo by sa mi dodať. A čo na to náš pán premiér? Nič. Mlčí ako voš pod chrastou. Ani sa neunúva, čo i len reagovať. Nechápem, ale vlastne chápem scientológia bola pre Smer ohrozením len pred voľbami, dnes už o nej nepovedia ani slovíčko a k tomu ešte kryjú špinavé kšefty, ktoré si scientológovia robia na úkor všetkých nás.

Voliť pôjdem V sobotu budú voľby. Eurovoľby. Mnoho ľudí si ani len nechce pripustiť, že by v nich išli voliť. Priznám sa, že aj ja som mal niekedy také úmysly. Našťastie ma to prešlo a dnes viem, že ísť voliť v eurovoľbách je pre Slovensko ešte dôležitejšie ako voliť vo voľbách národných. Raz sme sa EÚ upísali a tým sme súhlasili s tým, že všetko, čo sa rozhodne v Bruseli v europarlamente, my do bodky na Slovensku naplníme. A presne tak to aj funguje. Preto, prosím, choďte voliť. Koho, nechám, samozrejme, na vás. Ja budem voliť nášho Joja Viskupiča a druhý krúžok dám niekomu ... lenže ešte neviem komu. Dali sme na kandidátke priestor tak zaujímavým a dobrým ľuďom, že vybrať z nich len jedného, bude trošku problém. Škoda, že sa krúžkujú len dvaja. Na druhej strane - vždy lepšie mať takýto problém, ako voliť len naslepo podľa názvu strany na lístku.

19

05:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 05:40 Späť v hre 07:25 Gumkáči 08:30 Káčerovo 09:25 Šéf v utajení II. 17 10:25 VARÍ VÁM TO 11:15 CENA JE SPRÁVNA 12:00 Stratené duše II. 9 13:00 Na ostrie noža 15:45 Tiene Toskánska 18:00 NOVÉ BÝVANIE 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:45 ŠPORT 19:50 KRIMI 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 X FACTOR 22:45 X FACTOR 23:35 Prebudená smrť Britsko-nemecko-francúzskojuhoafrický koprodukčný akčný film. MN 18 2004 J.-C. Van Damme, S. Yam, Ph. Tam, V. Tianová, T. Schiena, L. Kingová, W. Grier, T. Wu a ďalší. réžia: Philippe Martinez 01:40 Tajomný ostrov JOJKA

07:25 Pingu 07:30 Požiarnik Sam 07:40 JEDNOTKA Franklin 07:50 Škaredé káčatko: Kráľ na farme 08:15 Garfield II.: Čudesné počasie 08:30 Trpaslíci 08:45 Zázračný ateliér 09:15 Život rýb: Nočný život 09:40 Autosalón 10:10 Planéta Zem zhora 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:30 Bud Bindi 14:05 Poirot: Žltý kosatec 15:00 Zlatá klasika: Boj o Moskvu 16:40 Nikto nie je dokonalý 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:45 Hokej MS 2014 00:30 Komisárka: Tanec smrti 01:20 Komisárka: Melódia smrti 02:10 Inšpektor Rocca II: Bez príčiny

Jozef Viskupič

Kandidát na poslanca Európskeho parlamentu

www.jozefviskupic.sk

„V Bruseli budem pozerať politikom na prsty“

Spolu s Igorom Matovičom sme založili hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, aby sme zabránili politikom rozkrádať Slovensko. Dávame priestor obyčajným ľuďom, odborníkom v rôznych oblastiach a výnimočným osobnostiam, pretože sme presvedčení, že ľudí majú zastupovať ľudia a nie hlasovacie stroje, ktoré plnia príkazy straníckych centrál, ich sponzorov, frakcií v Európskom parlamente a lobistov.

Politici nechcú, aby sa medzi nich dostal niekto, kto im bude pozerať na prsty a nastavovať zrkadlo. Viem, že z EÚ k nám prúdia miliardy eur, ktoré si zaslúžia aktívnu kontrolu a skutočnú obranu pred rozkrádaním. Tieto peniaze môžu priniesť prácu a vyrovnať medziregionálne rozdiely, aby ľudia nemuseli utekať zo Slovenska. Aj preto kandidujem za poslanca Európskeho parlamentu.

Moje hlavné ciele: 1. Aktívne dozerať, kam prúdia peniaze z eurofondov 2. Presadzovať v EÚ rovnaké práva pre našich ľudí – nie sme predsa občania 2. kategórie 3. Strážiť, aby Slovensko v EÚ zostalo samé sebou 4. Zmeniť fungovanie inštitúcií EÚ tak, aby riešili problémy obyčajných ľudí: a) viac práce b) odstránenie chudoby v regiónoch c) viac moci v rukách ľudí, nie euroúradníkov

24.mája volíme do Európskeho parlamentu Jozefa Viskupiča, číslo 1

Mám desaťročné skúsenosti z práce v Európskej komisii v Bruseli. Pred dvoma rokmi som sa rozhodla vrátiť na Slovensko, aby som získané skúsenosti využila v prospech svojej krajiny. Európsku úniu veľmi dobre poznám a viem, ako presadiť potrebné zmeny. Ovládam angličtinu, francúzštinu a španielčinu.

Veronika Remišová

NDQGLGiWNDQDHXURSRVODQN\ļX

Nekradnem, mám skúsenosti a mám rada túto krajinu

Ak chcete podporiť Veroniku, vyberte si hlasovací lístok Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (19) a zakrúžkujte číslo 7 – Veroniku Remišovú. Vaša Veronika (37 rokov, vydatá, som zo Žiliny a bývam v Bratislave)

#mameradislovensko

Viac o mne a o programe pre Slovensko: www.veronika2014.sk

Igor Matovič

ZH 14-20 STRANA - 14

19


19

2/-3-E 5 

+;(

444#2/-),"'"1)0) 

a nezĂĄv islĂŠ osobn osti

 ,9) 1/.+.I-$4.+;,$H3#;-($!$7.!1 A-?1*0 2*3/.+(2(" a nezĂĄv islĂŠ osobn osti *$)120 -6,J*"J1!</-.<"%,*J1!<I,1(94)&B".,41*"'@ B&2,01 -.,);*,* ,3I'+A % J1!< *'@ 491'"* & % .&"?&H "2,J*"-,)&0& (;/0.+3(0,.;2-.2,*'-,/)"!+,*.!".&"?& )"+/2,'"/0.+< ("491'*3"-,0."1'"*"B&2&H/0.+< ("-.9 G-)+&H2." (9& %/-,+4,.,2-,0."1'"*".&"?&H/@I/+,/H 1!@ +,/H+?"'(.'&+33/*"/2?"0 &*)&)"-?&",/0)& /*"2".+<-."/2"!I"+&1B"J1!<*'@4/01-,2HJ1!&+&"%) /,2 &"/0.,'"(0,.;4-9.!.,+A %23*"+&/2,'"/2"!,*&"4 -."!/"!,2,+&"(,J(,/0,2&"(J1!</*"23.)&0A %0,0.&+9/H @0,J1!&(0,.A %2/01-"+(,1++?1(+!&!90(1+",)& % /0.+< ((+&B((0,.@+&+"*'@)"& %B&2,0 1!@29/!,." 4/01-,2H*>B"0"&*!>2".,2H1I<*4+& %&.0 2.4(I

/'?'#*F02/- 'D.-/'"-)

 /;A+# .-*'1')-+ /-6)/; '#0+#E2"' )1#%>/'# "D#2/-$-,"5

 (3@9!&!#+#6-01D0+' 0# -2

 8!,/092*"!"/&0(3*&)&9.!"1.2,#,.*" "1.,#,+!,2 ?& -,)&0& & 2?( ' 0&"0, -"+& 4"1.I"+;+9*2?"0(A*2,2"J(,*01+")1'@ ."0,'".,2+(,!>)"B&0;4,',2H'2 .1 /")& , %.9+&H +?" /-,),I+; -"+&4" -."! /(,.1*-,2+A*&-,)&0&(*&

),2"+/(,'"(.9/+(.'&+/,/2,'&*&423(*& 0.!< &*& % "*"3& % 8."?-"(0,2) +"/+B&)/& %-,0)9IHI&4(4,2H" -,0."1'"*"+"4*3/")+;."$1)9 &"-.<(43 49(43 '2 1.=-/("'@+&& % "*"4,/0H/*& /",1-,)1)"/*&/",1

8*)3H/-,),I"+/02,.,2+, "++A %-.0 +".,2 /(10,I+,/0& +9/ ".@ )"+ !, -,I01 D,/(,., +9* 23(@-& ->!1 -,! +,%*& 2,!1-."/*".1'@+9-!."I,",+?& -,)&0& &+",)&+&"/@/ %,-+</4),2"+/(, &H4/0H/&+?"-.92

#01"- /20#*23#"'#!#6*-3#,0),/00+A*"/& +?&(+!&!90&!, 1.=-/(" %,-.)*"+01-."?)& ");),2"+/(,+2?0<2&)& !"/&0(3 *&"/0 , < /0."0)& / / 0&/< (*& 4 29/-."0,B"2"!&B" "/0!, .1/")12"!&" "4),2"+/(, "4-.,);*3(0,.;*1/<*"( B!,!"++"!,*.&"?&H,4-.92)&//2*&, 0,*B"+?&"1.,-,/)+ &/-,(,'+"2"$"0,2)&

2 .1/")&-,)&0& &.,4(.9!)&"1.,#,+!340&JI, /0" 23 49-/&)& / (B!,!"++A*& -.,);**& (0,.;-.&+9?)23/,(9+"4*"/0++,/H+<4(" *4!3 5++I+9 (.<4 3.4&)& /*" 4 2*& 3 /*" -,I@2)& 2?" +94,.3 + 1.=-/(1 @+&13/*"29*-,2"!)&I, % "*"4*" +&H +"//)<B&*"!,5+9)"

,)&0&(,*2"J*&23%,21'"(/J1!&+"41'<*'@,2" &2"."'+; '2"1.,2,J9 %&*&!",0,3/*"!4&+& %+"!,/0)+&"(0,(0,&* 1!"-,4".H+-./G+/02,2H4.(!), 8(+9*&!@*&)&.!3"1.(0,.;/&4/)@B&,I&+/(1(,+0.,)1&+(& %,-:H.,4(.!+@

0$2. ,9) 4.+;,$* -#(#92.4'-32( G8F -$794(1+:.1.!-.12(I;1+.

$.-6#$'0)2.'F -,)14()!0"J %+10& D 6 C  +"492&/); ,/,+,/0&-,/)+" 

%.* .%& ;/'2F',-3; D)"+(A,.1-.".,!,2@.,2 +,/H 4 0,)< (" %+10&" B&"+ ),2"+/(

$..0'#/2 F-3; I&+/((0&2&/0(.,(,2 /2"+1'"0A*/)A*(0,.</& /*&+"!,(9B1-,*> H

+$*"'+=/'/-1) %' B&2+,/0+<(,2 * )A % -,!+&(0"J,2 -."4&!"+0 ),2"+/("' /, &9 &" *)A % -,!+&(,2

 *"'+=/C -2,  )2 3-1 4+92+A 2"!" )"/+< (3 &2!")+A ."B&/;. !.*01.$ (.'&++A"(,)=$23/,(,?(,)/(A 4()!0"J@)2;%,!&2!) -.,#"/,.

$.1-:/,5 00,I+A 1I&0"J ,',2+<( -.,0& (,.1- &&!.B&0"J, "+"+&" &") .+

$. /,'0*38)/'.#) 2+'")&490,.-,/)+" '"%,%"/),*'"/)1?+,/H/-. 2,!)&2,/H."?-"(02,I& ,%1

 #/-,')#+'?-3; !,.+<I(+ 1.=-/(1@+&1 .&"?& -.,);*3 24!")92+& *)!A %J1!<-,!-,.3!, .,2,J+< 02

1,'0*3,'#* 7-" &)&/0 + 24!")92+&" =*,2-.&*,2.=*/(3 %(, *1+&09 % / *"!4&+9.,!+A*&

1,'0*3/,-3#!  ."!/"! ()11 *+,%,!"0 +A % .,!<+ -."/!41'" .&"?" +&+-,!-,.1.,!<+4,/0.+3 ?0901

'!&*/3F=) 10,. *"!4&+9.,!+" 14+92 +;%, -.,0&-,2,!F,2;%, -., '"(01 %.9!4,( (0,A !) -.9 1 0&/< ,*+"4*"/0++A %

$0;,$A$1/.);,$- >$'+ 16 !64031$+( 1(+-. 7 7-$+ '+ 1 .!6I )-@"' H3#; 7. +.4$- 1* !61,$1 /.#$1( 2("'0.*."'/.0( #-$ /.70$+(/.+(2(*.,- /01C !6$30.%.-#67 I +( /0(-9> E /09"3 H3B., -($ H '*: 790.! *6 /.+(2(*., !6 1,$ 4 30</$ 7.12 +( 1 ,( 1$!.3

)-3-*'D),"'";1-3&,21' C 7B ,#6;3'0*<-0- ,-01' *-$,=A$2$!6E4#$D4.+($!4,($12$14.)'.204 +:'.!6#+(1* 2,)&H(!"(,J 2"(9*1*,B+<4.+(I1*@/0$3* 7'"%,23!+&"*>B"0"-,B&!H," +A@.! ,/,+"-</,*+")"'")"(0.,+& (3" 9*2,)&I/(A-."1(4-,?)"4!.*, !,2)/0+A %.@((!"(,J2"(2 (/&+"2&"0".!3/,B&!,/H,1/0.9+(555 /.#,$4.+(2$323.&"?&?"-.,);*3B&!,/H2302,.<4-9./"(@+!49/ !"F2,)&"/-)0+A*,I&+/(3*-."1(4,*23%J!'0"2?12,)"+@*&" /0+,/H2*&"/0"29?%,0.2);%,3!)&/( (2,)<0"/4.+(I1*@,/0$3* 7.,23%J!'0"2!"F2,)&"J1,2,J+@2,)"+@ *&"/0+,/H

,4."$&/0.,2+<24,4+*"2,)&I,2!,/0+"0".!9+*3 '+ 1.4 "($+;12*61209- -)"+0,123%J!'0"%)/,2 <+;12.*I;1+.%+10&G8F -$79 4(1+:.1.!-.12(

%)/,2 ,*)</0(17 *0?A*3)2$/.0 #.4:I;1+ - )4( "#4."'* -#(#92.4 (0,.</@29*/3*-0& (< )/,2 <)</0,(/,4(.@B(,2+A*&!2,*(+!&!90*&2),B0"!,,9)(3/(,+ 0.,)1'0"I&/0"2),B&)&&'"!"+%)/,2 <)</0,(4)"-0",9)(12%,E0"!,%) /,2 "'1.+3 /00+;+"-,1B&0;%)/,2 &")</0(32%,E0"!,1.I"+"'+9!,3 ,,9)(3*>B"0"2),B&H& %)/,2 <)</0,( (+!&!1'@ "' /0.+3)",%+10&&"'"*,B+;23.H!2, %(+!&!90,2+.,4!&")+3 %%) /,2 < %)</0(, %(;0,%)/,2+&"3,),+"-)0+;29?%)/3/+"4-, I<02)!,%)/,2+& (/+"*>B"0"4,4!.2,0+A %)",&+A %492B+A %!>2,!,2!,/02&H!, 2,)"+"'*&"/0+,/0&,/,+"*90"-.92,-,B&!H,(./(,2@2,)"+@(,*&/&1, 23(,++&"%)/,2+&!,/0$-.1-$)4.+$!-$)1"'09-*6

$./-?2*','

,',2+<( -.,0& -,!2,!,* %.9+&->!1-,0.2&+3%,! +,G,3I'+A %J1!<

ZH 14-20 STRANA - 15

24.mĂĄj 03-0041

%-/1-3'F


  

  

 

PIESTANSKO

 

Rado radĂ­

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO  

 Redakcia: tel/fax: e-mail:

NĂĄm. Matice Slovenskej 17, Ĺ˝iar nad Hronom 045 / 672 26 16-7, 673 33 04 ziarsko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄ&#x152;O: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Mgr. Radoslav Gloznek

Ä&#x152;o je lepĹĄie letĂĄk v schrĂĄnke, alebo inzerĂĄt v novinĂĄch? Moja odpoveÄ? je v tomto jednoznaÄ?nĂĄ. Peniaze za letĂĄk do schrĂĄnky mĂ´Ĺžete vyuĹžiĹĽ efektĂ­vnejĹĄie. LetĂĄk si dajte vytlaÄ?iĹĽ iba ak s nĂ­m myslĂ­te naozaj vĂĄĹžne. MaĹĽ s letĂĄkmi vĂĄĹžne Ăşmysly, znamenĂĄ robiĹĽ ich pravidelne a niekoÄžko rokov, tak ako to robia veÄžkĂŠ spoloÄ?nosti. Ak sa chcete

len raz za Ä?as objaviĹĽ s letĂĄkom v schrĂĄnke, â&#x20AC;&#x17E;vodu s nĂ­m moc nenamĂştiteâ&#x20AC;&#x153;. HrozĂ­, Ĺže sa stratĂ­ v zĂĄplave letĂĄkov bez povĹĄimnutia. DruhĂ˝ argument je cena. SamostatnĂ˝, aj malĂ˝ letĂĄk, je niekoÄžkokrĂĄt drahĹĄĂ­ ako inzerĂĄt v novinĂĄch. LetĂĄkov (alebo reklamnĂ˝ch materiĂĄlov) sa vĹĄak nevzdĂĄvajte a naÄ?alej ich tlaÄ?te a zaraÄ?te ich do svojho marketingovĂŠho plĂĄnu. Len ich nedistribuujte zbytoÄ?ne do schrĂĄnok. Oslovujte s nimi zĂĄkaznĂ­kov adresnejĹĄie. Majte ich pripravenĂŠ pre tĂ˝ch, Ä?o navĹĄtĂ­via vaĹĄu predajĹ&#x2C6;u, prĂ­padne ich zaĹĄlite adresnou poĹĄtou a oslovte tak potenciĂĄlnym zĂĄkaznĂ­kov. VyuĹžijete ich dobre na veÄžtrhoch, v obchodnĂ˝ch centrĂĄch, pri prezentaÄ?nĂ˝ch akciĂĄch. Mali by byĹĽ nieÄ?Ă­m, Ä?o si potenciĂĄlny zĂĄkaznĂ­k mĂ´Ĺže od vĂĄs odniesĹĽ.

To, Ä?o uĹĄetrĂ­te radĹĄej investujte do kvality. TĂ˝m, Ĺže nebudete letĂĄk distribuovaĹĽ do schrĂĄnok uĹĄetrĂ­te nemalĂş Ä?asĹĽ ďŹ nanÄ?nĂ˝ch prostriedkov, ktorĂŠ investujte radĹĄej do lepĹĄej kvality letĂĄkovĂŠho papiera. A nezabudnite, ak chcete byĹĽ v schrĂĄnkach a osloviĹĽ so svojimi podnikateÄžskĂ˝mi aktivitami priamo domĂĄcnosti, tak na tieto aktivity sme tu my, uĹž viac ako 17 rokov. StaÄ?Ă­, ak sa obrĂĄtite na niektorĂş z naĹĄich 36 poboÄ?iek v rĂĄmci celej SR a podĂĄte si inzerĂĄty do naĹĄich novĂ­n. Ale, ak sa predsa len rozhodnete pre letĂĄk, dokĂĄĹžeme vĂĄm ho tak isto vytlaÄ?iĹĽ a rozniesĹĽ do schrĂĄnok. VaĹĄe postrehy, nĂĄmety, otĂĄzky posielajte na radoradi@regionpress.sk

Inzercia: Adriana JanÄ?ovĂĄ 0905 915 034 Jana Ĺ˝abenskĂĄ 0907 877 860

DistribĂşcia: (26.500 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) KaĹždĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6;: Ĺ˝iar nad Hronom, Lutila, SlaskĂĄ, KosorĂ­n, Janova Lehota, LovÄ?ica - TrubĂ­n, LadomerskĂĄ Vieska, LovÄ?a, DolnĂĄ TrnĂĄvka, HornĂĄ Ĺ˝daĹ&#x2C6;a, Prochot, Prestavlky, HornĂĄ TrnĂĄvka, HlinĂ­k nad Hronom, LehĂ´tka pod Brehmi, Ĺ˝arnovica, Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy, Bzenica, Vyhne, Orovnica, VeÄžkĂĄ Lehota, SklenĂŠ Teplice, Tek. Breznica, Ĺ˝upkov, JastrabĂĄ, Ĺ tiavnickĂŠ Bane, NovĂĄ BaĹ&#x2C6;a, TekovskĂĄ Breznica, HronskĂ˝ BeĹ&#x2C6;adik, Psiare, HrabiÄ?ov, OstrĂ˝ GrĂşĹ&#x2C6;, HornĂŠ HĂĄmre, StarĂĄ KremniÄ?ka, Kremnica, PitelovĂĄ, TrnavĂĄ Hora, JalnĂĄ, SlaskĂĄ, HronskĂĄ DĂşbrava, B.Ĺ tiavnica, SvätĂ˝ Anton, BanskĂĄ BelĂĄ, NevoÄžnĂŠ, IhrĂĄÄ?, DolnĂĄ Ves + v pĂĄrnom týŞdni navyĹĄe: PrenÄ?ov, BanskĂ˝ Studenec, MalĂĄ Lehota + v nepĂĄrnom týŞdni navyĹĄe: HodruĹĄa-HĂĄmre

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. Ä&#x17D;akujeme V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu: ZĂĄpadnĂŠ Slovensko BV 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod BZ 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad DS 25.000 Dunajskostredsko GA 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko HC 26.750 Hlohovecko+SereÄ?sko KM 15.000 KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko LV 30.000 Levicko MA 25.500 Malacko NR 50.000 Nitriansko NZ 35.000 NovozĂĄmocko PK 21.000 Pezinsko PN 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY SC 25.000 Senecko SE 31.000 Senicko+Skalicko TO 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN TN 52.000 TrenÄ?iansko+IL TT 45.500 Trnavsko ZM 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko BB 50.000 Banskobystricko+BR KY 30.000 Kysucko=CA+KM LI 35.500 Liptovsko=LM+RK LC 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT MT 39.250 Martinsko+TR OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS PB 30.000 PovaĹžsko=PB+PU PD 35.000 Prievidzsko ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA ZH 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS ZA 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko BJ 27.500 Bardejovsko+SK+SP GE 25.000 Gemersko=RV+RS+RA HU 25.000 Humensko+VT+SV+ML KE 82.750 KoĹĄicko KS 22.250 KoĹĄicko okolie SL 12.000 Ä˝ubovniansko MI 30.500 Michalovsko+TV+SO PP 35.000 Popradsko+KK PO 40.000 PreĹĄovsko+SB SN 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

EurovoÄžby 2014 uĹž v sobotu 24.5. V sobotu 24.mĂĄja spoloÄ?ne voÄžme ÄžudĂ­, nie bezobsaĹžnĂş skratku politickej strany. VoÄžme ÄžudĂ­ s prĂ­behom, ÄžudĂ­ Ä?o ukĂĄzali, Ĺže rozumejĂş Ĺživotu a problĂŠmom obyÄ?ajnĂ˝ch ÄžudĂ­ a majĂş zĂĄujem ich rieĹĄiĹĽ. NevoÄžme politickĂŠ strany, ktorĂŠ v prvom aj poslednom rade rieĹĄia len svoje stranĂ­cke zĂĄujmy. Nepotrebujeme ĹživiĹĽ stranĂ­cke aparĂĄty a plniĹĽ vreckĂĄ ich sponzorov, potrebujeme rieĹĄiĹĽ sĂşÄ?asnosĹĽ a bud-

ZH 14-20 STRANA - 16

ĂşcnosĹĽ naĹĄej krajiny, aby sme sa vĹĄetci mali lepĹĄie. Z niekoÄžko stoviek ÄžudĂ­ sme na kandidĂĄtku vybrali trinĂĄsĹĽ so silnĂ˝m ĹživotnĂ˝m prĂ­behom. SĂş to Äžudia, ktorĂ­ vĂĄs budĂş dobre zastupovaĹĽ, mĂ´Ĺžete im dĂ´verovaĹĽ. RuÄ?Ă­m za nich. Igor MatoviÄ?

nĂĄjdete na strane 15

Žiarsko 14 20  
Žiarsko 14 20  

Žiarsko 14 20

Advertisement