Page 1

regionálne noviny

2 2-6

ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO č. 05 / 31. január 2014 / 18. ročník

týždenne do 26 500 domácností a firiem

3 5 4 4,7

CELOROČNÁ PONUKA

Domáce zvieratá

Predaj

výkrmových ošípaných, odstavčiat. Objednávky a info: 8,00-20,00

0903 271 538

53-0018

ziarsko.sk

ZIARSKO

... nájdeš, čo hľadáš

2

6

3,6 7


2

5

6 1

4 7

7 6 5 1 7 9 4 3 4 1 5 6 7 9 4 3 6 9 2 3

ŠKOLY, KURZY, KRÚŽKY SLUŽBY A MAJSTRI

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné

2

byty/predaj

3

byty/prenájom

4

domy/predaj

5

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 4 dolu.

TÉMA TÝŽDŇA

KRÚŽKY,

kurzy, jazykovky

2


Okamžité skončenie pracovného pomeru

Právnik radí

JUDr. Tomáš Pavlovič

ší význam. Nebola to naša prvá výmena názorov. O niekoľko dní si ma nadriadený predvolal s tým, že takto to už ďalej nejde a že si mám vybrať z dvoch možností – buď so mnou okamžite skončí pracovný pomer z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny alebo sa „dohodneme“ a podpíšem mu dohodu o skončení pracovného pomeru k určenému dátumu. V prípade, že mu nepodpíšem dohodu, uvedie vo výstupných dokumentoch hrubé porušenie pracovných pravidiel, nikto ma viac nezamestná a mohol by som mať problémy aj na úrade prace s podporou v nezamestnanosti. Má zamestnávateľ právo prepustiť ma takto okamžite? Pracujem u tohto zamestnávateľa už 3 roky. Stáva sa, že máme s nadriade-

Otázka čitateľa Štefana: „Dobrý deň, pracujem ako zamestnanec súkromnej spoločnosti. Mal som miernu výmenu názorov s nadriadeným, ktorej som neprikladal žiadny vážnej-

ným na veci iný názor a veci si vydiskutujeme ale vždy nakoniec urobím ako mi nariadi. Ak dohodu podpíšem, neprídem o odstupné? Ďakujem za odpoveď.“ Vážený pán Štefan, z Vášho popisu situácie vyplýva, že zamestnávateľ Vám dal na výber medzi skončením pracovného pomeru dohodou a okamžitým skončením pracovného pre závažné porušenie pracovnej disciplíny. Na tomto mieste musíme upozorniť na to, že tzv. „okamžité ukončenie pracovného pomeru pre závažné porušenie pracovnej disciplíny“ je výnimočným spôsobom ukončenia pracovného pomeru, pokračovanie na nasledujúcej strane

Vtip: „Miško, prečo chodíš každý deň neskoro do školy?“ „Lebo na rohu je tabuľa s upozornením: Znížte rýchlosť! Škola!“ Adam Mickiewicz: „Keď ma chcete posudzovať, nebuďte so mnou, ale vo mne. “

3

SLUŽBY A MAJSTRI OKNÁ, DVERE, BRÁNY PENIAZE

občianska

47-0021

riadková inzercia

Kašmírový šál na pôvodná ce

25 €

-77% Zvýraznite sa týmto farebným kašmírovým šálom zo 100 % pašmíny a vyberte si až z 10 farieb. Rozmery: 190 x 68 cm

nová cena

5,90 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tlakový hrniec CLASSIC na pôvodná ce

54,80 €

Pánske mechanické hodinky

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

reality/iné stavba

7 8

domácnosť

9

na pôvodná ce

139 €

-75% Časomerný mechanizmus Winner SPORT Master stojí na Japonskom princípe oscilujúceho balančného koliečka. Materiál: nehrdzavejúca oceľ

nová cena

34,90 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Termohrnček Blaumann na pôvodná ce

19,90 €

záhrada a zverinec 10 -61% 5 litrový teraz len za 21,90 € 7 litrový teraz len za 23,90 € - špičková kvalita - jednoduché použitie - ľahká a jednoduchá údržba

-45% Objemný termohrnček z nerezovej ocele s úchytkou proti popáleniu. Objem: 380 ml Farby: zelená, fialová, červená, modrá

nová cena

21,90 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

hobby a šport

nová cena

10,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 4 dolu.

11


8 3 5 2 2 1 5 7 9 4 8 5 4 7 1 2 4 7 3

7 5

4 7 9 1

8

9

mesiacov odo dňa, kedy sa mal pracovný pomer skončiť, domáhať na súde neplatnosti skončenia pracovného pomeru. ktorý zákon spája s veľmi závažným porušením zamestnancových Čo sa týka otázky ohľadom úradu práce, ako zamestnanec máte povinností. Závažným porušením pracovnej disciplíny môže byť nárok na dávku v nezamestnanosti, ak splníte podmienky ustanapr. neospravedlnená absencia v práci, výkon práce pod vply- novené v zákone o sociálnom poistení (doba trvania poistenia), vom alkoholu alebo drog, fyzické napadnutie kolegu či nadriade- a to bez ohľadu na to, či Váš pracovný pomer skončil dohodou o ného, atď. Iba výmena názorov s nadriadeným (za predpokladu, skončení pracovného pomeru, alebo okamžitým skončením praže neprekročí určitú intenzitu a riadne plníte jeho pokyny ako covného pomeru. uvádzate) bez ďalšieho, nezakladá dôvod na okamžité skonče- Pri skončení pracovného pomeru dohodou máte nárok na odnie pracovného pomeru. Pokiaľ by s Vami zamestnávateľ z tohto stupné len v prípade, ak bol pracovný pomer skončený z orgadôvodu okamžite skončil pracovný pomer, môžete sa v lehote 2 nizačných dôvodov, z dôvodu nadbytočnosti alebo z dôvodu,

Právnik radí

pokračovanie

že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Ak príde k skončeniu pracovného pomeru dohodou z iných ako vyššie uvedených dôvodov, musíte sa vždy so zamestnávateľom na poskytnutí odstupného (a jeho výške) dohodnúť, pričom uvedenú dohodu odporúčame zakomponovať do dohody o skončení pracovného pomeru. V prípade, že by ste sa so zamestnávateľom nevedeli korektne dohodnúť, odporúčame Vám poradu s právnikom. JUDr. Tomáš Pavlovič Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

REALITY DOMÁCNOSŤ A ELEKTRO

riadková inzercia

Kontakt: 0917 988 921.

deťom

12

rôzne/predaj

13

rôzne/iné hľadám prácu

14 15

Listové kabelky na pôvodná ce

zoznamka

19,90 €

16

-51% Farebné listové kabelky do ruky sú vhodné na rôzne príležitosti. Farby: červená, krémová , čierna , biela , ružová Materiál: PU koža Rozmery: 17 x 9 x 3 cm

nová cena

9,90 €

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraZHmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP ZH 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, ZH zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

20-016

Chcete si podať inzerát?

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

12-0021

Predám pozemok v Novej Bani časť Stále o výmere 45 á. IS: elektrina, vodovod. Cena: 9 EUR/m2.

občianska


Odborník radí

Zápis prvákov do základnej školy a na čo nesmieme zabudnúť Zápisy sú už v plnom prúde od 15. januára a potrvajú do 15. februára. Miesto, čas a dátum konania zápisu určí zriaďovateľ. Zapísať do prvého ročníka možno dieťa, ktoré do 1. septembra 2014

dovŕši 6 rokov veku a dosiahne školskú zrelosť. Potrebné dokumenty - Pri zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí. Ak dieťa po dovŕšení 6 roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, na žiadosť rodiča riaditeľ školy môže odložiť nástup povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ môže rozhodnúť o odklade aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na

základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom rodiča. Dôvodom môže byť zdravotný stav, psychická nezrelosť, prílišná emocionálna naviazanosť.O prijatí, resp. odložení školskej dochádzky rozhodne riaditeľ školy do 31. mája, o čom bude rodič dieťaťa informovaný. Zápis - Pri zápise pedagógovia formou rozhovoru a na základe výtvarného prejavu dieťaťa preveria ich psychické, fyzické a sociálne schopnosti. V podstate ide o orientačné posúdenie spôsobilostí dieťaťa, či dokáže nadviazať bezprostredný konpokračovanie na nasledujúcej strane

Vtip: Parašutista pri voľnom páde: „Pán kapitán! Nemôžem otvoriť padák!“ Kapitán zakričí z lietadla: „Nič sa nebojte, veď je to iba cvičenie!“ Kresťanské príslovie: „Bojuj s hriechom, ale s hriešnikom sa pomer. Nenáviď zlé v človeku, ale človeka samého miluj. “

5

INTERIÉR

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

Šmejdi

Viem, že slovo šmejdi nie je zo slovenského slovníka a premýšľal som, ako nazvať bezcharakterných egoistov, ktorí sa pokúšajú tlačiť do kúta slabších, zneužívať ich, prípadne bezočivo okrádať. Napadajú ma slová ako darebáci, zlodeji, ničomníci, špinavci, smradi alebo gauneri. Nedávno v kinách sa premietal film Šmejdi, ktorý ukazoval praktiky „obchodníkov“, ktorí pozvú dôchodcov na „výlet“ a vnucujú im tam predražené veci, ktoré nemajú žiadnu hodnotu. Zostaňme teda pri tomto českom slove, ktoré dobre vyjadruje vlastnosti daného človeka aj „hodnotu“, ktorú nám ponúka. V slovníku má slovo šmejd dva významy – nepoctivé obchodné jednanie a podradný tovar, bezcennú vec alebo brak. Toto slovo vraj vzniklo v období, keď ešte britské výrobky boli veľmi nekvalitné a mizerným veciam sa hovorilo „British made“, z čoho vzniklo skomolením slovo shmade alebo „šmejd.“ Je ich veľa. Mnohí sedia v manažmentoch firiem a správajú sa k svojim spolupracovníkom alebo dodávateľom podobne – vydierajú ich, manipulujú, zneužívajú, tlačia do kúta. Majú jediný cieľ – využiť situáciu vo svoj prospech. Sú na to školení a dostávajú za to plat. Niektorí sa vám snažia predať bankové produkty, iní vás tlačia k nezmyselným obchodným podmienkam. Ak sedia v oddelení nákupu, chcú od vás väčšinou tri veci – zľavu, zľavu a zľavu. Obrovské množstvo šmejdov sedí v nákupných oddeleniach obchodných reťazcov, ktoré sa predbiehajú v tom, kto predá väčší brak za nižšiu cenu. Sú to obyčajní výpalníci a vydierači, ktorí na jednej strane ničia poctivých dodávateľov a na druhej strane poškodzujú zdravie svojich zákazníkov. A za túto službu si bezočivo zoberú maržu 50% aj viac. Sedel som nedávno vo firme, ktorú tlačí jej veľký odberateľ k nevýhodným podmienkam. Na jednej strane majiteľ s manželkou, vo veku mojich rodičov, na druhej strane arogantný kšeftár, ktorý roztrhal starú zmluvu, priniesol novú a tára o dôvere a partnerstve. Majitelia firmy hovoria o ľuďoch, hodnotách a výhodnej spolupráci, on premýšľa v dimenziách čísel, ktoré si napísal do tabuľky. (pokračovanie na ďalšej strane)


7

9

2 1

1 1 5

3 6 2 4 9 3

9

OdbornĂ­k radĂ­

9 7 6 2 2 1 9 7 1 5 6

4

pokraÄ?ovanie

takt, mĂĄ dostatoÄ?ne rozvinutĂŠ zrakovĂŠ vnĂ­manie, jemnĂş motoriku, rozumovĂŠ, poznĂĄvacie, reÄ?ovĂŠ a pracovnĂŠ schopnosti. ° rozoznĂĄvanie farieb, zĂĄkladnĂ˝ch geometrickĂ˝ch tvarov, pomerovĂŠ mnoĹžstvo (viac, menej, poÄ?et), veÄžkosĹĽ, ° priestorovĂş orientĂĄciu (vpravo, vÄžavo, hore, dole), ° komunikaÄ?nĂŠ schopnosti, vĂ˝slovnosĹĽ – recitovanie bĂĄsniÄ?ky alebo spev piesne ° kresba obrĂĄzku – postava a vĹĄetky jej znaky ° odkreslenie pĂ­smena, tvarov

KaĹždĂĄ ĹĄkola mĂĄ zvyÄ?ajne vypracovanĂ˝ vlastnĂ˝ systĂŠm a rĂ´zne formy hodnotenia, ale obsah testovania je rovnakĂ˝. Ako vybraĹĽ ĹĄkolu - V zmysle zĂĄkona plnĂ­ Ĺžiak povinnĂş ĹĄkolskĂş dochĂĄdzku v zĂĄkladnej ĹĄkole v ĹĄkolskom obvode, v ktorom mĂĄ trvalĂ˝ pobyt. RiaditeÄž spĂĄdovej ĹĄkoly je povinnĂ˝ prednostne prijaĹĽ na plnenie ĹĄkolskej dochĂĄdzky Ĺžiakov, ktorĂ­ majĂş miesto trvalĂŠho pobytu v ĹĄkolskom obvode spĂĄdovej ĹĄkoly. Na ĹžiadosĹĽ rodiÄ?a a so sĂşhlasom riaditeÄža ĹĄkoly, mĂ´Ĺže byĹĽ dieĹĽa prijatĂŠ do ĹĄkoly mimo svojho ĹĄkolskĂŠho obvodu. Na Ä?o prihliadaĹĽ pri vĂ˝bere ĹĄkoly ° referencie (odporĂşÄ?ania a nĂĄzory) o ĹĄkole od znĂĄmych

a rodiÄ?ov detĂ­ navĹĄtevujĂşcich danĂş ĹĄkolu ° informĂĄcie z web strĂĄnky ĹĄkoly – ak sĂş k dispozĂ­cii a ĹĄkola mĂĄ zĂĄujem o informovanosĹĽ rodiÄ?ov a zĂĄujemcov o vzdelĂĄvanie (samohodnotiaca sprĂĄva za minulĂ˝ ĹĄkolskĂ˝ rok, koncepcia rozvoja ĹĄkoly, zameranie ĹĄkoly, ĂşspeĹĄnosĹĽ jej absolventov pri prijĂ­macĂ­ch konaniach na strednĂŠ ĹĄkoly a v rĂ´znych testovaniach, vĂ˝sledky z vykonanĂ˝ch komplexnĂ˝ch inĹĄpekciĂ­, zapojenosĹĽ do rĂ´znych projektov, materiĂĄlna vybavenosĹĽ ĹĄkoly, priestorovĂŠ podmienky, ponuka zĂĄujmovĂ˝ch Ăştvarov, akcie ĹĄkoly a pod.) ° nĂĄvĹĄteva ĹĄkoly pri dni otvorenĂ˝ch dverĂ­ Mgr. Dana

ZDRAVIE, KRà SA, MÓDA SLUŽBY A MAJSTRI PENIAZE

hlavu hore!

Prof. JĂĄn KoĹĄturiak

PÔŽIÄŒ0K0Y0 doaj pre1Ĺženy0 na materskej,

59-042

0949 129 474 0903 133 295 (staÄ?Ă­ prezvoniĹĽ)

www.serioznapozicka.sk

24-0004

ĹživnostnĂ­kov, dĂ´chodcov a opatrovateÄžky

PĂ´ĹžiÄ?ky pre zamestnancov a dĂ´chodcov

0910 908 680 

Pracujem ako viazanĂ˝ ďŹ nanÄ?nĂ˝ agent pre spoloÄ?nosĹĽ PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o

94-0002

92-0007

www.proficredit.sk

Na rĂłmsku otĂĄzku zdravĂ˝ rozum futbalovĂŠ kluby, ktorĂŠ majĂş nauÄ?iĹĽ RĂłmov, ako si zaloĹžiĹĽ biznis. Akosi nevadĂ­, Ĺže nevedia pĂ­saĹĽ ani Ä?Ă­taĹĽ. PodÄža nĂ´t Bruselu sme rozhajdĂĄkali na nezmyselnĂŠ projekty pre RĂłmov stovky miliĂłnov eur. Nepomohli sme ani RĂłmom v osadĂĄch, ani tĂ˝m, ktorĂ­ s nimi denne ĹžijĂş, naprĂ­klad uÄ?iteÄžkĂĄm z DobĹĄinej. Potrebujeme dostaĹĽ do EĂš ÄžudĂ­, ktorĂ­ sa neboja presadzovaĹĽ rieĹĄenia zdravĂŠho rozumu. MusĂ­me zaÄ?aĹĽ hovoriĹĽ nielen o prĂĄvach, ale aj o povinnostiach. MusĂ­me zjednoduĹĄiĹĽ cestu k  eurofondom pre tĂ˝ch, ktorĂ­ z  praxe vedia, Ä?o osady potrebujĂş a Ä?o nie. 24. mĂĄja voÄžte SaS, rieĹĄenia zdravĂŠho rozumu.

1SBDPWBMJTUFW[BISBOJɍ 10IJ*"%"+5&0735&/*&%"/‹

Lucia NicholsonovĂĄ KandidĂĄtka SaS do EP Ä?. 2

 

52-0023

www.eurovolby2014.sk

VĹĄetci za Brusel, my za vĂĄs!

XXXUKMFHBMDPN 23-0022,0023

EurĂłpska Ăşnia sa rada tvĂĄri, Ĺže rieĹĄi rĂłmsku otĂĄzku. Funguje to asi takto: pracovnĂŠ skupiny ÄžudĂ­, ktorĂ­ nikdy neboli v osade, pripravia podklad pre oficiĂĄlnych zĂĄstupcov, ktorĂ­ v osade tieĹž nikdy neboli. PrijmĂş vyhlĂĄsenie, dlhĂŠ a  zbytoÄ?nĂŠ. V  Ĺˆom Brusel povie asi toto: poĹĄleme vĂĄm viac eurofondov a  vy si udrĹž za tie peniaze udrĹžte vaĹĄich RĂłmov na vaĹĄom ĂşzemĂ­. Hlavne dbajte na dodrĹžiava dodrĹžiavanie ÄžudskĂ˝ch prĂĄv. V tej chvĂ­li je EĂš jedjed no, Ĺže sa za euro eurofondy podporia

03-0008

(pokraÄ?ovanie z predoĹĄlej strany) PĂ­ĹĄe mi vynĂĄlezca, ktorĂ˝ roky pracuje na zloĹžitom technickom rieĹĄenĂ­. Bol sa poradiĹĽ s profesormi a docentmi na technickej univerzite, ako posunúż svoje rieĹĄenie Ä?alej. HĂĄdajte vĂ˝sledok. Ukradli mu jeho rieĹĄenie a profesori s docentmi premýťĞajĂş, ako na Ĺˆom zbohatnúż. Ani tituly pred a za menom nezaruÄ?ia sluĹĄnĂŠ korektnĂŠ sprĂĄvanie. RovnakĂ­ ĹĄmejdi si pĂ˝tajĂş peniaze od svojich pacientov, ĹĄtudentov alebo dodĂĄvateÄžov, mnohĂ­ sedia na ĹĄtĂĄtnych Ăşradoch. NajväÄ?ĹĄĂ­ ĹĄmejdi sedia v takzvanĂ˝ch ĹĄtandardnĂ˝ch politickĂ˝ch stranĂĄch. Vo vĹĄetkĂ˝ch bez vĂ˝nimky. MusĂ­me ich vo voÄžbĂĄch postupne vymazaĹĽ. Ĺ mejdi poslali vymyslenĂ˝ ĂşÄ?et za pohÄžadĂĄvku aj s Ăşrokmi mĂ´jmu nebohĂŠmu svokrovi. Sedem rokov po jeho smrti straĹĄia a vydierajĂş jeho manĹželku, dĂ´chodkyĹˆu. Ja povaĹžujem za ĹĄmejdov naprĂ­klad nadnĂĄrodnĂŠ obchodnĂŠ reĹĽazce, ďŹ rmy John GarďŹ eld, Ĺ˝elgass, Monsanto alebo Mattoni. ÄŒo majĂş spoloÄ?nĂŠ? MyslĂ­m si, Ĺže nemajĂş Ăşctu k zĂĄkaznĂ­kom a vĹĄetko podriadili svojim ziskom. Ĺ mejdi, ktorĂ­ ĹĄetria kde sa dĂĄ, len nie na zĂĄkaznĂ­kovi, ktorĂŠmu predĂĄvajĂş predraĹženĂŠ autĂĄ a servis. ÄŒo s nimi? Ja sa im snaŞím vyhĂ˝baĹĽ. Mali by sme vĹĄak ochraĹˆovaĹĽ ÄžudĂ­, ktorĂ­ sa stĂĄvajĂş ich obeĹĽami – starĂ˝ch a dĂ´verÄ?ivĂ˝ch. Dnes mĂĄme obrovskĂŠ moĹžnosti chrĂĄniĹĽ sa pred podvodnĂ­kmi – mĂ´Ĺžeme daĹĽ na internet video, fotograďŹ u alebo text a takto varovaĹĽ ÄžudĂ­ pred ich praktikami. Ĺ mejdi majĂş aj jednu dobrĂş strĂĄnku. SĂş takĂ­ nenĂĄsytnĂ­ a drzĂ­, Ĺže pomĂĄhajĂş ÄžuÄ?om pochopiĹĽ, Ĺže rozprĂĄvaĹĽ iba o najniŞťích cenĂĄch, obrovskĂ˝ch zÄžavĂĄch a neodolateÄžnĂ˝ch ponukĂĄch, je podozrivĂŠ, Ĺže kvalitnĂŠ produkty a sluĹžby majĂş svoju hodnotu a cenu, Ĺže tlaÄ?iĹĽ slabĹĄieho k nevĂ˝hodnĂ˝m podmienkam je hriech. Pozor na ĹĄmejdov pri nĂĄkupe. (jk)


lekár radí

Ako sa brániť chrípke a prechladnutiu? Chrípka, či prechladnutie sa najčastejšie objavujú v zimných mesiacoch. Vtedy sa viac zdržujeme vnútri, máme menej slnka, vitamínov, čo naše telo oslabuje a je náchylnejšie ochorieť.

Obe ochorenia spôsobujú vysokonákazlivé vírusy a ľudia si ich často mýlia. Šíria sa kvapôčkovou infekciou pri kýchaní alebo kašli, priamym kontaktom s chorým alebo s predmetmi. Chrípka zvyčajne začne náhle bolesťami svalov, kĺbov, horúčkou, suchým kašľom a únavou. Pre prechladnutie je typický postupný vznik, nádcha, teplota len mierne zvýšená. Ani jedno ochorenie nie je dobré podceniť, hoci chrípka môže mať závažnejšie následky, a obe sa môžu komplikovať bakteriálnou infekciou. Vyhnúť sa chrípke nám pomôže zvládnuť posilňovanie imunitného systému - otužovaním, pravidelným pohybom, najmä na čerstvom vzduchu i zdravou stravou, nemenej dôležitý je i poriadny spánok.

Najlepším zdrojom vitamínov, najmä vitamínu C, sú ovocie a zelenina – pre nás sú najdostupnejšie jabĺčka, kyslá kapusta, citrusy, šípky. Nemôžeme zabúdať i na dostatočný pitný režim. Dôležité je pravidelné vetranie miestností, upratovanie navlhko. Nezabúdať na časté umývanie rúk, používanie jednorazových utierok a vreckoviek. Je vhodné vyhýbať sa miestam s vysokou koncentráciou ľudí. Jedným z preventívnych opatrení pred ochorením chrípkou je i očkovanie, ktoré je najvhodnejšie absolvovať na konci septembra alebo začiatkom októbra, ale zaočkovať sa dá aj koncom januára. Ak už chrípku dostanete, oplatí sa zostať v posteli, piť veľa čaju, MUDr. Michaela a poriadne sa vypotiť.

Vtip: Pani učiteľka hovorí v skole žiakom: Dnes každý urobíte 1 dobrý skutok. Janko ide domov a pred dverami kričí mamičke: -Už nikdy nebudeš musieť polievať kvety. -Prečo? -Všetky som ti ich vytrhal. J.-A. B. D‘Aurevilly : „Ak chceš poznať chyby ženy, obráť sa na jej najlepšiu priateľku. “

7

PRÁCA

DOMÁCNOSŤ A ELEKTRO

myslím si

Igor Matovič

Boľševika nezmeníš Státisíce nezamestnaných ľudí živorí a náš pán predseda parlamentu Paška sa rozhodol doslova vyhodiť von oknom desiatky tisíc eur. Na desať dverí na vnútorných chodbách parlamentu dal namontovať zámky, aby sa viac poza ne nedostali novinári. Argumentuje - veď musí byť poriadok. Počuli ste za 25 rokov od Novembra 1989 o jedinom prípade, keď by neporiadok v parlamente robil nejaký novinár? Ja nie a ani taký prípad neexistuje. Čo som však videl na vlastné oči a čo videli cez médiá aj milióny ľudí na Slovensku, boli prípady, kedy doslova na mol sťatý „PÁN“ poslanec ledva prepletal nohami a hubou. Na vlastnej koži som zažil, ako banda pripitých „PÁNOV“ poslancov zaútočila na môjho kolegu Jozefa Viskupiča len preto, lebo sme si dovolili do sály umiestniť figurínu jeho veličenstva. Títo ľudia robia hanbu a neporiadok v parlamente, nie novinári ... a úlohou novinára je na takéto prípady upozorniť ľudí a dosiahnuť tak, aby sa nabudúce „PÁNI“ poslanci aspoň neožrali, keď už hlasujú o osudoch ľudí. Úlohou novinára je robiť strážneho „psa“ demokracie tým, že slobodne dohliada na výkon práce politikov. Slobodne. Po Paškovom ataku na slobodu pohybu novinárov už o slobode nebude ani reči. Kolegov „PÁNOV“ poslancov uzavrel za ticho dverí, kde už žiadny novinár neuvidí grcajúceho zákonodarcu. Boľševik sa môže pretvarovať raz za kresťana, inokedy za demokrata. Hlboko v jeho ateistickom vnútri je a vždy zostane boľševikom. To nezmení. A práve v takýchto situáciách sa ich podstata odkrýva donaha. Oni sú raz takí - aj vtáka, ktorého zavrú do klietky považujú za slobodného - veď mu blahosklonne dovolili slobodne v nej lietať. (boľševici vždy radi určujú hranice iným, len ich rozkrádanie štátu je akosi bezhraničné) Igor Matovič


Pozerajte sa na čísla s chladnou hlavou.

Rado radí

Mgr. Radoslav Gloznek

Dostávam od obchodníkov na nové obchodné podmienky veľa pozitívnych reakcií. Chvália najmä výhodu, že za tie isté peniaze, ktoré klienti preinvestovali u nás minulý rok môžu dostať viac inzerátov, alebo môžu inzerovať na väčšej ploche. Ak si mierne

priplatia, tak množstvo inzerátov dramaticky narastá. Bohužiaľ, ako to už v živote býva, aj takto výhodné podmienky dokáže časť klientov vnímať negatívne. A tak ma obchodníci poprosili, či by som im s tým nevedel pomôcť. Tým, že poznám našich klientov veľmi dobre viem o čom hovoria. Klient sa pozerá na čísla v kalkulácii s emóciami a nie s chladnou hlavou. V týchto situáciách klient prestane úplne vnímať výhody obchodnej ponuky a argumentácia skončila. Moja rada znie: Číslo bude vždy len číslo a preto sa skúste po tom, ako ste už uvoľnili svoje emócie (sme predsa len ľudia) pozerať na čísla vždy s chladnou hlavou. Ja tento stav volám procesom, kedy začnete svoje emócie racionalizovať. Kedy tento stav nastane? Spo-

znáte ho veľmi jednoducho, keď si začnete zostavovať argumenty typu „pre a proti“. V týchto momentoch budete vidieť čísla vo svojej podstate a bez emócií. P.S.: Príklad z praxe. Tento týždeň klient oznámil, že sme pre tento rok skončili. Chvalabohu sme ho priviedli k racionálnej diskusii. Presvedčil sa, že za 200 €, ktoré si doobjedná k objednávke z minulého roka navyše dostane 112 inzerátov, čo znamená inzerát za 1,78 €. Keď sa na to pozrel s chladnou hlavou nezostávalo mu nič iné, iba túto výhodnú ponuku akceptovať. A preto by mal argument chladnej hlavy vždy zvíťaziť vo vašom rozhodovaní. (rg)

tiráž

regionálnych novín

Žiarsko - Štiavnicko - Žarnovicko Nám. Matice Slovenskej 17, Žiar nad Hronom tel/fax: 045 / 672 26 16-7, 673 33 04 e-mail: ziarsko@regionpress.sk Redakcia:

Inzercia:

Jana Žabenská 0907 877 860 Adriana Jančová 0905 915 034

Vydáva: regionPRESS, s.r.o. Študentská 2 917 01 Trnava, IČO: 36252417 registrované MK SR EV 3676/09 Náklad: 26.500 výtlačkov (18. ročník) týždenne do domácností a firiem okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

Západné Slovensko Bratislavsko Východ Bratislavsko Západ Dunajskostredsko Galantsko+Šaliansko Hlohovecko+Sereďsko Komárňansko Levicko Malacko Nitriansko Novozámocko Pezinsko Piešťansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko Topoľčiansko+PE+BN Trenčiansko+IL Trnavsko Zlatomoravecko

09-27

83.229 86.771 25.000 30.000 26.750 15.000 30.000 25.500 50.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000

36-0031

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

Stredné Slovensko Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK Lučenecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NA+TS Považsko=PB+PU Prievidzsko Zvolensko+DT+KA Žiarsko+ZC+BS Žilinsko+BY

Východné Slovensko BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

27.500 25.000 25.000 82.750 22.250 12.000 30.500 35.000 40.000 30.000

Bardejovsko+SK+SP Gemersko=RV+RS+RA Humensko+VT+SV+ML Košicko Košicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Prešovsko+SB Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000 domácností a firiem

S novým rokom , HĽADÁME VODIČOV MKD nová práca!!!

Najväčšia dopravná spoločnosť na Slovensku STD DONIVO a.s., pobočka Zvolen prijme do pracovného pomeru vodičov MKD

Otvorili sme novú kanceláriu RWE Gas Slovensko-partner v Banskej Bystrici a ihneď prijímame

PONÚKAME: ™eaViZc‚k†`ZcYnk:×"dY(%")%:JG ™YdYg ^VkVc^ZkeaVicX]iZgb†cdk"egVk^YZacZ`'*#YĊjbZh^VXV ™oVeaViZc^ZkdY^ùh`‚]ddeg{kcZc^Vh`je^cn8 : ™oVeaViZc^Z`kVa^Ä`VùcZ_`VginkdY^ùV ™bd cdhĔcVYiVcYVgYc‚]do{gdW`j ™K>Eed^hiZc^ZhdhedgZc†begZgdY^cj ™)i YĊdkegVXdkcijgcjh ™hiVW^ac‚oVbZhicVc^Z ™bdYZgckdodkeVg`

TELEKOMUNIKAČNÝCH PORADCOV.

Plat 900€, bezplatné zaškolenie, možnosť ubytovania.

3 348 Kontakt: 0918 56

egVXV5hiY#h`™lll#hiY#h`™ )'&.%-'-.*(.

02-0004

50.000 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 30.000 35.000 36.500 26.500 52.000

23-0026

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

Žiarsko 14 05  

Žiarsko 14 05

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you