Page 1

regionálne noviny

2 2

ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

2

týždenne do 26 500 domácností a firiem

3 3

4 4

odškodné za chorobu z povolania, pracovné úrazy a iné. Bezplatná pomoc. 0944 916 238. www.chorobazpovolania.sk

52-0629

ziarsko.sk

ZIARSKO

... nájdeš, čo hľadáš

4 5 5 6 6 7 7


1 5

3

8 6 6 8 7 4

právnik radí

JUDr. Maroš Prosman

Otázka čitateľky Andrei: Dobrý deň, moji rodičia darovali bratovi, môjmu jedinému súrodencovi, všetky svoje finančné úspory, aby si mohol kúpiť byt, ktorý má teraz napísaný na seba na katastri a v ktorom býva. Mne rodičia prisľúbili, že po ich smrti mi nechajú dom, ktorý má vyššiu hodnotu a v ktorom oni

uskutočnilo by sa len darovanie financií Vášmu bratovi, napríklad vo výške 50.000 Eur, pričom dom, ktorého hodnota by bola napríklad vo výške 100.000 Eur, by sa právne neriešil, po smrti oboch rodičov by sa hodnota domu dedila v dvoch Darovanie počas života rodičov a dedenie Vážená čitateľka Andrea, ak vychádzame z toho, že úmys- následných dedičských konaniach (najskôr po prvom zomrelom Vašich rodičov bolo zabezpečiť bývanie pre obe deti, pre lom rodičovi, následne po druhom zomrelom rodičovi). Podľa syna počas ich života formou peňažného daru, z ktorého si zákona by sa musel zohľadniť aj (nie bežný) finančný dar romal kúpiť byt a pre dcéru bývanie v ich spoločnom dome po dičov synovi počas ich života a to tak, akoby sa spolu dedila ich smrti, tak musíme skonštatovať, že tento ich úmysel sa hodnota 150.000 Eur (hodnota domu a hodnota daru synovi). doposiaľ realizoval iba čiastočne. Uvediem to na príklade. Takže každé z detí by malo v takom prípade zdediť hodnotu Ak by sa do smrti oboch rodičov právne nič nezmenilo a teda (pokračovanie na ďalšej strane) teraz bývajú, keďže sa o nich osobne starám. Naše vzťahy sú dobré, ale chcem sa spýtať, či by sa nemala takáto dohoda nejako úradne potvrdiť, aby som mala istotu.

59-108, 230, 234

S U D O K U

9 3 7 1 5 8 2 3 7 4 8 2 6 8 9


pokračovanie

dom s možnosťou súčasného zriadenia práva vecného bremena doživotného bývania a užívania tejto nehnuteľnosti až do ich smrti, prípadne zaopatrovacieho záväzku alebo 2. Rodičia spíšu závety, ktorými by dom odkázali dcére s prejavením vôle (príkazom), aby sa do povinného zákonného podielu syna započítala hodnota finančného daru, ktorý dostal za ich života. V každom prípade odporúčame, aby ste sa pri realizácii týchto krokov poradili s Vašim právnikom, ktorý sa oboznámi s detailmi a navrhne najvhodnejšie právne kroky. JUDr. Maroš Prosman

Muž je nervózny a tak zastaví letušku a posťažuje sa: - Viete, letím prvý krát a veľmi sa bojím... - Ach vy chlapi, mávne rukou letuška. Teraz mi to isté povedal pilot. L. D. Vinci: Ani jeden mladý človek nie je tak nešikovný, aby nedospel k úspechu aspoň v jednej veci, ak je vytrvalý.

09-260

trval na svojom dedičskom podiele, museli by ste mu vyplatiť na základe dedičského rozhodnutia ešte 25.000 Eur a to 75.000 Eur, avšak z hodnoty podielu syna sa musí odpočítať napriek tomu, že za starostlivosť o rodičov ste mali sľúbené hodnota daru poskytnutého za života rodičov (50.000 Eur). nadobudnutie celého domu bez ďalších záväzkov. Ak by syn (Váš brat) v dedičskom konaní u notára nerešpektoval ústne prejavenú vôľu rodičov a nedohodol sa s Vami pod- Z toho je zrejmé, že k ústne prejavenej vôli rodičov je potrebné ľa ich vôle (v rámci dedičskej dohody by mohol z tohto svojho vykonať ďalšie právne úkony ešte za života rodičov. Z existuzákonného podielu ustúpiť), pri dedení by mu pripadla ešte júcich možností Vám odporúčame nasledovné možnosti, ktohodnota 25.000 Eur (150.000 Eur : 2 = 75.000 Eur; 75.000 Eur ré sú v súlade s vôľou rodičov (resp. sa k nej najviac približujú) – 50.000 Eur = 25.000 Eur), na ktorú by mal v dedení zo záko- a s Vašim záujmom na právnej istote: na nárok. Znamená to, že ak by Váš brat napriek vôli rodičov 1. Uzatvoriť s rodičmi darovaciu zmluvu, ktorou Vám darujú

právnik radí

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraBBmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP BB 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, BB zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


S U D O K U

4 9 8 7 8 3 7 2 1 3 8 9 4 6 2 5 1 3 1 2 6 7 8 8 2 1 2

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraBBmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP BB 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, BB zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Odborník radí fyzioterapeut

Mgr. Matúš Albert

Bolesť naša každodenná Bolesť sprevádza každého z nás. Stretávame sa s ňou denne. Občas nás bolí telo a inokedy zase duša. Bolesť je nám nepríjemná a najradšej by sme sa jej hneď zbavili. Najčastejšou fyzickou boles-ťou, ktorú pozná mnoho

z nás sú bolesti hlavy, chrbta, horných a dolných končatín. Najľahšou pomocou, ako sa ich zbaviť, je zhltnúť tabletku. Tieto lieky sú lacné a voľne dostupné. Po čase však táto „prvá pomoc“ zlyhá. Zlyhá z toho dôvodu, že sme „liečili“ bolesť. Tento postup je však absolútne nesprávny! Nesmieme predsa liečiť bolesť, musíme odstrániť príčinu vzniku bolesti! Skúsme zvoliť iný prístup a vstúpme si do svedomia. Kedy sme naposledy prešli vkuse aspoň 40 minút pešo? Koľko tekutín pijeme počas dňa? Koľkokrát za deň a čo všetko sme jedli? Sedíme pri počítači alebo v aute strnulo celý deň? Kedy sme boli naposledy cvičiť? Kedy sme naposledy niekomu ne-

zištne pomohli? V každodennej praxi kladiem pacientom oveľa viac otázok. Snažím sa poukázať najmä na nesprávny životný štýl, ktorý zahŕňa fyzickú aktivitu, stravovanie, príjem tekutín, správanie, rodinné a pracovné prostredie atď. Na základe mojej skúsenosti Vám môžeme povedať, že mnohých bolestí sa zbavíte, keď zmeníte svoj životný štýl. Jednotlivé ukazovatele Vášho zdravotného stavu sa začnú zlepšovať, zvýši sa Vaša kondícia, bude sa Vám lepšie zaspávať a spokojnejšie žiť. Prajem Vám veľa odvahy k zmene životného štýlu z pasívneho na aktívny. Matúš Albert


Odborník radí

Jana Turanská

Dentálna hygiena Profesionálna dentálna hygiena je významný liečebnopreventívny výkon, ktorý robí kvalifikovaný odborník - dentálna hygienička. Predchádza vzniku ochorení v ústnej dutine - zubnému kazu a parodontitíde, ktoré nie sú dedičné.

Môže za ne neodstránený povlak a v ňom žijúce baktérie, ktoré nededíme, ale sme nimi infikovaní (rodičmi, príbuznými), lebo dieťa sa narodí s ústnou dutinou bez baktérií, ktoré ich spôsobujú. Dentálna hygienička lieči zápal ďasien a závesného aparátu parodontitídu. Odstraňuje povlak a zubný kameň z priestoru nad, ale hlavne pod ďasnom, kde hlavne kameň vytvára ideálne podmienky pre baktérie spôsobujúce zápal. Ten pomalyanenávratnerozpúšťakosťavediekpredčasnejstratezubov. Produkty zápalu prenikajú do organizmu a sú často príčinou arteriorosklerózy ciev, infarktu, mozgovej príhody, atakujú kĺby, znižujú imunitu a i.

U nás je braná ako nadštandard, platí si ju pacient v plnej výške. Pritom zo zákona má nárok na odstránenie kameňa 2 krát ročne, ale u stomatológa. Ten na to, aby tento výkon urobil v rozsahu, aký je potrebný, nemá čas a jeho pracovnou náplňou sú rekonštrukcie zubov. Pacient musí platiť za všetko, pritom ho nikto k správnej hygiene nevedie, pretože systematická osveta u nás nefunguje. Potom nám pribúda bezzubá populácia a pritom sme v rámci zdravotníctva a prevencie patrili v minulosti v Európe k tým vyspelejším. Zrejme je najvyšší čas tento problém riešiť systémovo, veď osveta a účinná prevencia v praxi je vždy lacnejšia, ako liečba vzniknutého ochorenia. (jt, ddh)

HĽADÁME VODIČOV MKD

so Silviou Šarköziovou

02-0333

PONÚKAME:

latu ešte výp ! š e n h i t S i!! anocam i V d e r p

!! ! a c á r urá P V

H

DCO r PORA-p E M artne A RIJÍM vensko

ŽITE Pky RWE-Gas Slo i. OKAM ic oč ej Bystr vej pob

ožnosť

v Bansk tné školenie, m uto. bezpla

do no

euro, mné a Plat 900 bytovania, fire u

Osobný

pohov

odnite or si doh

ísle:

na tel. c

3 348

0918 56

23-0360

egVXV5hiY#h`™lll#hiY#h`™ )'&.%-'-.*(.

Oldřich Fišer: Lenivosť k vám prichádza najskôr ako cudzinec, potom ako hosť a nakoniec sa stáva vašim pánom.

na rovinu

Najväčšia dopravná spoločnosť na Slovensku STD DONIVO a.s., pobočka Zvolen prijme do pracovného pomeru vodičov MKD

™eaViZc‚k†`ZcYnk:×"dY(%")%:JG ™YdYg ^VkVc^ZkeaVicX]iZgb†cdk"egVk^YZacZ`'*#YĊjbZh^VXV ™oVeaViZc^ZkdY^ùh`‚]ddeg{kcZc^Vh`je^cn8 : ™oVeaViZc^Z`kVa^Ä`VùcZ_`VginkdY^ùV ™bd cdhĔcVYiVcYVgYc‚]do{gdW`j ™K>Eed^hiZc^ZhdhedgZc†begZgdY^cj ™)i YĊdkegVXdkcijgcjh ™hiVW^ac‚oVbZhicVc^Z ™bdYZgckdodkeVg`

Ide opitý chlap k starej pouličnej lampe a strká kľúč dolu do dvierok na lampe, samozrejme nie a nie otvoriť. Ide okolo policajt, ktorý ho chvíľu pozoruje, potom pristúpi k nemu a vraví. Skúste silno zabúchať, musia byť doma, lebo hore sa svieti!!!

Aké ste boli dieťa či žiačka? Nebola som výborná žiačka, už v detstve ma viac lákala hudba, ale inak som bola normálne poslušné dieťa, rodičom som príliš starosti nerobila. Vždy ste chceli byť tým, čím ste alebo ste túžili po inom povolaní? Nikdy mi nenapadlo robiť niečo iné, od malička som chcela stáť na pódiu a robiť ľuďom radosť svojím umením. Pamätáte si na svoj prvý ozajstný „job“, prvý zárobok? Ale áno, mala som 9 rokov a vystupovali sme s ĽŠU, vtedy sme dostali nejaké peniažky. Ale koľko to bolo, to si už nepamätám. Akého ste vierovyznania? Katolíčka. Máte nejaké životné krédo, motto, ktorým sa riadite? Snažím sa nerobiť ostatným to, čo nechcem, aby robili mne. Ako oddychujete? Máte obľúbenú hudbu, film, miesto na relax? Keď mi to čas dovolí byť celý deň doma, oddýchnem si pri upratovaní a, samozrejme, v mojej záhradke. Ak by ste si mohli vybrať, ktorou osobnosťou by ste na chívľu mohli byť, kto by to bol a prečo? Je mnoho osobností, s ktorými by som sa chcela v živote stretnúť, ale svoj život by som s nikým nemenila – ani na chvíľu. Spomínate si na prvú lásku či prvú pusu? Samozrejme, bol to môj manžel, kto ma prvý raz pobozkal. Aký je váš postoj k predmanželskému intímnemu životu či k nevere? Vzhľadom na to, že jediným mužom v mojom živote je môj manžel Ernest, postoj je očividný a jednoznačný. Ublížili ste niekedy svojim klamstvom inému človeku? Klamstvom asi nie. Ale niekedy sa zamýšľam nad tým, či bolo správne, že sme pred mojou maminou zamlčali jej skutočný zdravotný stav. Chceli sme jej dobre, aby sa netrápila. Dnes si však nie som istá, či sme jej nemali povedať pravdu. Aký je váš postoj v otázke trestu smrti? Som za prísnejšie tresty pri závažných trestných činoch, ale pokiaľ ide o trest smrti, som jednoznačne proti. Hlavne preto, že ak by bol takto odsúdený a potrestaný nevinný človek, žiadny súd by už nemohol svoje rozhodnutie zmeniť a vrátiť mu život.


S U D O K U

1

9 5 3 7 8 2 1

4

5 8 1 4

5 9 7 6

8

5

7 2 6 1 7 3 6

solíme až po uvarení, aby nebola tuhá. Aj mäsko by sme nemali soliť hneď na začiatku verenia. Ak ho solíme až po stiahnutí milé gazdinky, tento týždeň dáme do vašej pozornosti soľ. Soľ vieme použiť aj v kúpeľni. Soľný kúpeľ nám uvoľní svalstvo, teplom je šťavnatejšie. Pečeň solíme tiež až podusení aby neSlané biele kryštáliky, ktoré nechýbajú v žiadnej domácnosti. masírovanie suchej hlavy soľou nás zbaví lupín, kloktanie roz- zhorkla a nestvrdla. Naopak mäso na pečenie solíme vopred, Niekto si bez nej nevie predstaviť život, iného zmrazí už len myš- pustenej soli vo vode bacilov v hrdle. A príjemný relax môžeme v prípade kačice a husi aj 24 hodín. lienka z jej škodlivých účinkov. Ako použiť soľ v domácnosti nie mať z podomácky vyrobenej aromatickej nádoby, ak do pohára Čo robiť ak jedlo pri varení presolíme? Nie vždy pomôže zriediť vložíme striedavo v niekoľkých vrstvách ružové lupienky (levan- jedlo vodou. V prípade presolenej omáčky je vhodné v nej 10 len pri varení? Soľ je aj veľmi lacný čistiaci prostriedok. Veľmi jednoducho duľu) a soľ. minút povariť na hrubo nastrúhaný zemiak, mrkvu, petržlen vyčistíme fľaky z červeného vína, ak na ne nasypeme hrubšiu V kuchyni používame soľ stále, no správne? Pri varení zemia- alebo chlieb. Tieto ingrediencie potom z omáčky vyberieme. vrstvu soli. Obdobne čistíme aj pripálené hrnce a špinou zájde- kov v šupke čajová lyžička soli zabraňuje ich rozvareniu, vajíčka Bielko uvarené vo vývare tiež soľ pohltí. né fľaše. Prilepené cesto na doske tiež po posypaní soľou ľahšie sa lepšie ošúpu ak ich varíme v slanej vode. Naopak, praženicu Vaša gazdinka Eva

Gazdinka radí

odstránime. Hravo soľou vyčistíme riasy na akváriu. Naše babky

Soľ naša každodenná... čistili soľou začiernené striebro.

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

Hlavu hore! Kričal na mňa môj starý otec vo Varíne, keď ma učil jazdiť na bicykli. Podobné pokyny som dostával od trénera v mládežníckom tíme futbalu. Mať hlavu hore znamenalo vidieť smerovanie, mať prehľad o situácii, vedieť sa orientovať a správne reagovať. Nilton Bonder spomína židovského rabína, ktorý sledoval povrazolezca a pýtal sa ho, čo najdôležitejšie pre udržanie rovnováhy. A k r o b a t Väčšie nebezpečenstvo pre mnohých z nás mu odponie sú naše vedal, že príliš vysoké ciele, sa nesmie ktoré nedosiahneme, pozerať na ale príliš nízke ciele, zem ani na ktoré dosiahneme. povraz, ale na konečný (Michelangelo) bod, ktorý chce dosiahnuť. Za najnebezpečnejší však akrobat označil okamih, keď sa musí na chvíľu zastaviť, otočiť sa a stratí orientačný bod. Poučenie – ak sa budeme pozerať dozadu a pod nohy, často zastavovať a strácať orientačný bod, tak stratíme rovnováhu a môžeme spadnúť veľmi hlboko. Ak sa nevieme rozhodovať my, rozhodne za nás niekto druhý – obyčajne v náš neprospech.

pani Mária

obchodná zástupkyňa

Hľadáme nových obchodných zástupcov! S Providentom spolupracuje viac ako 1500 profesionálov. Aj Vy môžete byť našim novým partnerom a odštartovať tak svoju kariéru.

Čo ponúkame:

Čo požadujeme:

9ĘSODWXSURYâ]LâNDĜGĘWĘĜGHñ 3RGQLNDQLHYRNROâ9ÀĄKR E\GOLVND 9ODVWQĘËDVRYĘKDUPRQRJUDP

1DMPHQHMVWUHGQÒRGERUQÒ Y]GHODQLH YĘXËQĘOLVW

.RPXQLNDWâYQRVĈ 6SRìDKOLYRVĈ

6SROXSUÀFXVRVWDELOQRX PHG]LQÀURGQRXVSRORËQRVĈRX

0850 21 14 31 Zavolajte nám a dozviete sa viac

www.providentoz.sk Navštívte naše webové stránky

19-0110

Mladí ľudia sú niekedy bezradní, že nemajú prácu a nevidia okolo seba prípokračovanie na ďalšej strane

„S Providentom môžete mať zaistený stabilný príjem a flexibilný časový plán“

95-077

Vztýčená hlava neznamená pýchu, ale hľadanie, porozumenie svetu a proaktivitu. Niekedy sa mi zdá, že žijeme vo svete rečí a plánov, kde sa viac sľubuje ako plní, viac rozpráva ako robí, kde väčšina analyzuje, kontroluje a vyberá dane od menšiny, ktorá na nich pracuje. Mladí ľudia mi dávajú niekedy otázku: „Ako začať?“ Odpovedám im: „Začať!“ Zodvihnite hlavu, vymeňte v nej negatívne myšlienky za svoje sny a pustite sa do práce. Nerobte si nič z toho, že nebudete úspešní na prvý krát. Aj Henry Ford alebo Tomáš Baťa na začiatku skrachovali. Tri „nepodarené“ deti nechceli zobrať do školy -– volali sa Leonardo da Vinci, Edison a Einstein. Každý človek na tomto svete je obdarený talentom. Nie sme ľudské zdroje, ako nás často označujú vo fabrikách, ale jedinečné ľudské bytosti. Mnohí chodia do zamestnania, ktoré ich „zamestnáva“ zarábaním peňazí. Stojí za to, aby sme zodvihli hlavu a hľadali svoje povolanie – čo nás povoláva a dostali sme na to výbavu.

12-0348

Mať sklonenú hlavu a nadávať na zlý svet, je málo na to, aby sme sa mali lepšie. Človek by sa mal častejšie pozerať smerom k nebesiam a objavovať smer a zmysel svojej cesty na tomto svete. Mali by sme sa občas zastaviť, byť v tichu sami so sebou a porozumieť hlasu v našom vnútri a signálom z okolia.


Je ťažká doba a nechcem urobiť chybný krok. Nemám peniaze na rozdávanie. Uvedomujem si zároveň, že bez reklamy bude naša firma na tom ešte horšie. Ako si mám správne rozvrhnúť inzerciu do schránkových novín, aby bola naozaj efektívna a nemíňal som peniaze zbytočne?

Rado radí

Mgr. Radoslav Gloznek

Na začiatok musíme pochopiť, ako vlastne schránkové noviny fungujú, respektíve, kto, kedy a prečo reaguje na inzerciu v nich. Schránkové noviny sú špecifické reklamné médium, po ktorom ľudia siahnu zvyčajne vtedy, keď v nich dozrelo, tzv. nákupné rozhodnutie. Inak povedané - ak sa napríklad rodina rozhodne vymeniť okná v byte, niekto z rodiny siahne viacmenej podvedome po schránkových regionálnych novinách. Tento fakt si mnohí klienti vôbec neuvedomujú a inzerciu si zadávajú nárazovo, lebo chcú zaujať. Za 17 rokov, čo fungujem v tejto brandži som zažil stovky klientov, ktorí používali tzv. stratégiu “ohurovania”. Prišli raz, dvakrát do roka a zadali

DRAŽBA, RODINNÝ DOM - LUTILA, 226 000 EUR

si jeden-dva celostranové inzeráty a potom celý rok nič. Väčšina z nich už dnes neexistuje. Jeden-dva veľké inzeráty totiž nevyriešia nič. Ľudia ich často ani len nepostrehnú, lebo práve vtedy neplánujú nič kupovať a noviny preto ani nečítajú, alebo prozaicky - viac dôverujú stabilite, t.j. firmám, ktoré inzerujú síce v menšom, ale stabilne dlhé roky v každom čísle. Preto, ak by som mal odpovedať na otázku, na základe mojich dlhoročných skúseností, jednoznačne odporúčam držať sa múdrosti predkov - Menej je niekedy viac. Inzerujete radšej s menším formátom, ale o to častejšie. A keď budete občas potrebovať zvyčajný formát zväčšiť, tak to urobíte. (rg)

Vietnamská vojna. Na hranici beží vojak vpred s bielou zástavou a kričí: - Mier! Mier! A na druhej strane ostreľovač hovorí: - Však mierim, len sa toľko nehýb Theodore Hesburgh: Najdôležitejšou vecou, ktorú môže otec urobiť pre svoje deti, je, že bude milovať ich matku.

príbehy pre dušu

Bruno Ferrero

VEDEL SI TO Aby mládencov z jedného indiánskeho kmeňa uznali za dospelých, musia sa podrobiť obradnej skúške. Spočíva v tom, že dokážu žiť v prísnom osamotení. Jeden z nich sa raz vybral do nádhernej doliny, žiariacej zeleňou a kvetmi. Ako sa tak pozeral po vrchoch, ktoré zvierali údolie, upútal ho jeden strmý končiar, pokrytý snehom oslňujúcej belosti. „Zdolať tento štít, to bude moja skúška,“ pomyslel si. Obliekol si košeľu z bizónej kože, prehodil si cez seba prikrývku a dal sa na výstup.

Typ: Novostavba, 5 izbový Rodinný dom Obec: Lutila - Moyzesova ul., okr. Žiar nad Hronom Termín dražby: 19.12.2013 o 11:30 hod Najnižšie podanie: 226 000 EUR Termín obhliadok: 02. 12. 2013 o 12:00 a 16. 12. 2013 o 12:00 hod. Dražobná zábezpeka: 15 000 EUR Miesto dražby: Mestský úrad, Malá zasadacia miestnosť č. 250 na 2. poschodí, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica. Predmet dražby: Rodinný dom postavený na parc.č. 236/6 a 241/7 a pozemky parc.č. 241/5, 241/7, 242/2, 243/2, 236/1, 236/6 o celkovej výmere 2449 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 2013 a 2040, kat. územie Lutila. Kontaktná osoba: Miroslav Martvoň 02/322 02 734, 0911/833 855

52-0668

viac info na www.platitsaoplati.sk

Keď vyšiel na vrch, videl pod sebou celý svet. So srdcom plným hrdosti blúdil pohľadom po bezhraničnom obzore. Zrazu začul pri nohách akýsi šuchot, pozrel sa tam a zbadal hada. Prv než sa stihol pohnúť, had prehovoril: „Umieram,“ povedal. „Je mi tu hore strašná zima a nemám tu čo jesť. Prosím ťa, schovaj ma pod košeľu a znes ma do údolia.“ „Nie!“ povedal mladík. „Poznám ťa. Dobre viem, čo si zač. Si jedovatý štrkáč. Ak ťa vezmem, poštípeš ma a zabiješ.“ „Neboj sa,“ povedal had, „tebe to neurobím. Ak ma znesieš, neublížim ti.“ Mladík chvíľu odmietal, no had vedel presviedčať. Nakoniec ho mladík schoval pod košeľu a vzal ho so sebou. Keď zišli do údolia, jemne ho položil na zem. Had sa zrazu stočil, zaštrkal, vymrštil sa a chlapca poštípal. „Sľúbil si mi...“ zakričal mladík. „Vedel si, čo si riskoval, keď si ma vzal so sebou,“ povedal a odplazil sa. Tento príbeh možno venovať každému, kto sa dá pokúšať drogami, alkoholom a prehnanou rýchlosťou na ceste. „Vedel si, akému nebezpečenstvu sa vystavuješ, keď si ma vzal so sebou.“ To je to isté ako povedať: „Pozde, milý drozde.“ Alebo: „Neskoro zajaca chytať za chvost, keď si ho nechytil za uši.“ Príbehy pre potešenie duše nájdete v internetovom kníhkupectve www.donbosco.sk

CELOROČNÁ PONUKA

JATOČNÉ MORKY

Domáce zvieratá

Predaj

Objednávky a info: 8,00-20,00

0903 271 538

53-0318

výkrmových ošípaných, odstavčiat, oviec.

0915 747 030 0908 615 992

45-0438

farma Vinodol

ilustrácia © Juraj Martiška


Páči sa vám zmena, ktorú sme s týmito Páči sa vám zmena, ktorú sme s týmito novinami urobili? Veríme, že áno a na zmenu upozorníte aj iných ľudí. Pridali sme kopu zaujímavých informácií, ktoré môžete využiť. Bezplatný právny servis, rady lekára, rôznych odborníkov, či názory známych ľudí. Všetko sú to informácie, ktoré v týchto novinách dlhodobo chýbali. Snažili sme sa noviny urobiť tak, aby si v nich našiel svoje okienko viac-menej každý čitateľ. Aj deti, cez poučné príbehy Bruna Ferrera, ktoré určite zaujmú aj nás dospelákov, ale aj

Pomôžme si navzájom

tiráž

regionálnych novín

Žiarsko - Štiavnicko - Žarnovicko Nám. Matice Slovenskej 17, Žiar nad Hronom tel/fax: 045 / 673 33 04 e-mail: ziarsko@regionpress.sk Redakcia:

Inzercia:

Jana Žabenská 0907 877 860 Adriana Jančová 0905 915 034

Vydáva: regionPRESS, s.r.o. Študentská 2 917 01 Trnava, IČO: 36252417 registrované MK SR EV 3676/09 Náklad: 26.500 výtlačkov (17. ročník) týždenne do domácností a firiem okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

Západné Slovensko BV BZ DS GA HC KN LE MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

83.229 86.771 25.000 30.000 26.750 15.000 30.000 25.500 50.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000

Bratislavsko Východ Bratislavsko Západ Dunajskostredsko Galantsko+Šaliansko Hlohovecko+Sereďsko Komárňansko Levicko Malacko Nitriansko Novozámocko Pezinsko Piešťansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko Topoľčiansko+PE+BN Trenčiansko+IL Trnavsko Zlatomoravecko

Stredné Slovensko BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

50.000 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 30.000 35.000 36.500 26.500 52.000

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK Lučenecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NA+TS Považsko=PB+PU Prievidzsko Zvolensko+DT+KA Žiarsko+ZC+BS Žilinsko+BY

Východné Slovensko BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

27.500 25.000 25.000 82.750 22.250 12.000 30.500 35.000 40.000 30.000

Bardejovsko+SK+SP Gemersko=RV+RS+RA Humensko+VT+SV+ML Košicko Košicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Prešovsko+SB Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000 domácností a firiem

veriaci cez pravideľné duchovné okienko. Hore hlavu profesora Košturiaka, či zážitky profesora Krčméryho - hĺbavé a hodnotné slová, múdrych a vzácnych ľudí. Všetka naša snaha však bude márna, ak kolportér, ktorý dostane zaplatené za to, aby vám naše/vaše noviny dal do schránky, tak neurobí. Bohužiaľ, stáva sa to a často. Veľmi nás to mrzí, lebo takto vychádza navnivoč úsilie všetkých ľudí, ktorí sa na tvorbe našich novín podieľajú a vy prichádzate o možnosť opäť v nich zalistovať. Preto vás chceme poprosiť o malú-veľkú pomoc. Akú? V podstate je to jednoduché. Ak viete o mieste, kde sa tieto noviny nedostávajú každý

víkend priamo do schránok, dajte nám, prosíme, vedieť do redakcie (kontakt je uverejnený na zadnej stránke). Pomôžete mnohým ľuďom, verte. Pomôžete klientom, ktorí si platia inzerciu a tým vlastne platia aj všetky tieto nové informácie, o ktoré sme vaše noviny obohatili. Pomôžete ľuďom, ktorí si radi prečítajú niečo užitočné, či zaujímavé. V neposlednom rade veľmi pomôžete aj nám, ktorí sa na príprave týchto novín podielame. ... a keď chcete pomôcť ešte viac, existuje aj iná forma pomoci - povedzte vašim známym, že tieto noviny máte radi a radi by ste videli v nich aj ich reklamu, lebo bez nej nedokážeme dobré noviny robiť. ďakujeme, redakcia

Žiarsko 13 47  
Žiarsko 13 47  

Žiarsko 13 47

Advertisement