Page 1

HRUBÁ STAVBA STAVEBNÉ MATERIÁLY A ČINNOSTI

Č. 45 / 9. NOVEMBER 2018 / 22. ROČNÍK

TOPOĽČIANSKO PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO

Téma týždňa

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 38 000 domácností a firiem

NEJDE VÁM BIZNIS?

KONTAKTUJ T

E NÁS

INZERCIA 0905 719 135

topolciansko@regionpress.sk

0905 719 135

v tomto čísle

Srdečný pozdrav, vážení naši čitatelia, nie, nemýlite sa, toto sú vaše noviny, ktoré ste roky od nás dostávali. Iba sú vynovené. Aj noviny treba totiž občas vynoviť. Snažili sme sa v tejto zmene zohľadniť mnohé vaše pripomienky, ktoré sme poctivo zaznamenávali a zamýšľali sa nad nimi. Tí z vás, ktorí nemajú až tak dokonalý zrak, si možno všimnú, že sme mierne zväčšili písmo. Možno sa tak k vám dostane menej textu, ale predsavzali sme si, že budeme naozaj v dobrej viere vyberať a zaraďovať pre vás také informácie, ktoré vás nielen zaujmú, ale vám aj poradia či prípadne čo-to pripomenú. Informácie z konkrétnych regiónov, v ktorých žijete, budú vám bližšie, adresnejšie a aktuálnejšie, lebo ich budú pripravovať naši kolegovia z regionálnych redakcií, znalí presne tých problémov – ale aj radostí a úspechov, ktorými žije práve váš región. Najčítanejšie rubriky zachovávame, od tých najstarších až po nie až tak dávno zaradené „Zdravie“. Pridáme však čosi navyše, čo považujeme za pridanú hodnotu pre vás. Pri pozornom listovaní v našom týždenníku na to rýchlo prídete, čo sme mali na mysli.

TO18-45 strana- 1

Súčasne sme rozhodnutí zvýšiť počet strán týždenníka. Naďalej ho však budete dostávať zadarmo, na tom sa nemení určite nič a mali by ste ho dostávať v tých dňoch, na ktoré ste boli doteraz zvyknutí. Súčasné zmeny však neznamenajú, že odteraz bude náš i váš týždenník zas roky vyzerať rovnako. Priebežné obsahové i vizuálne zmeny nevylučujeme ani v ďalších mesiacoch. Určite ste si už dávnejšie, vážení čitatelia, všimli, že vydavateľstvo REGIONPRESS, s.r.o. vo výbere tém, ktoré vám ponúka, dáva oveľa väčší priestor charite, dobročinnosti, nezištnosti a šíreniu podnetných slov, ako iné tituly na trhu. V tomto našom trende budeme pokračovať. Radi budeme informovať o aktivitách a podujatiach, ktoré sa z najrôznejších príčin nemajú o takzvašancu dostať do dií. Aj to ných veľkých médií. er. Svet je náš trvalý zámer. totiž nie je iba zlý.. A vy to viete asi najlepšie.. Nech sa vám m dobre číta!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor


2 FINANCIE, SPOMÍNAME / SLUŽBY

Streďanská 4055 TOPOĽČANY

topolciansko@regionpress.sk

Vydavateľ: REGIONPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg.MKSREV36736/09

INZERCIA Ľubomír Žaťko 0905 719 135

Distribúcia: Ing. Vladimír Šmehýl 0908 979 519 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk www.facebook.com/topolciansko.sk Šéfredaktor: Ivan Brožík DISTRIBÚCIA (38 000 domácností) Každý týždeň: v Topoľčanoch, Partizánskom, Bánovciach n/B, Tovarníkoch, Krušovciach a Chrabranoch + v párnom týždni navyše: Kuzmice, Bojná, Jacovce, N.Blatnica, Urmince, V.Ripňany, Nemčice, V.Dvorany, Tvrdomestice, H.Obdokovce, M.Uherce, Dvorec, M.Bielice, V.Bielice, D.Naštice, Pečeňany, H.Naštice, Biskupice, Rybany, Otrhánky, Haláčovce, V.Chlievany, Podlužany, Uhrovec, Ostratice, Zlatníky, Radošiná, Prašice, Nemečky a Tesáre + v nepárnom týždni navyše: Bošany, Brodzany, Chynorany, Klátová N.Ves, Krnča, Janova Ves, Krásno, Nedanovce, Návojovce, Hradište, Žabokreky n/N, V.Klíž, V.Uherce, H.Chlebany, Ješkova Ves, Klíž.Hradište, Rajčany, Skačany, Nadlice, Koniarovce, Hrušovany, Kovarce, Ludanice, Dvorany n/N, Mýtna N.Ves, Nitrianska Streda, Čeľadince, Oponice, Súľovce, Práznovce, Preseľany, Kamanová, Belince, Solčany, M.Bedzany a V.Bedzany Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou. Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

Západné Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

57.000 67.000 25.000 30.000 24.000 15.000 30.000 25.500 48.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000

Bratislavsko Východ Bratislavsko Západ Dunajskostredsko Galantsko+Šaliansko Hlohovecko+Sereďsko Komárňansko Levicko Malacko Nitriansko Novozámocko Pezinsko Piešťansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko Topoľčiansko+PE+BN Trenčiansko+IL Trnavsko Zlatomoravsko

Stredné Slovensko BB KY LI LC MT OR PB OR PB PD ZV ZH ZA

50.000 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 30.000 38.000 30.000 35.000 36.500 26.500 52.000

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK Lučenecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Žiarsko+ZC+BS Žilinsko+BY

Východné Slovensko BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

27.500 25.000 25.000 82.750 22.250 12.000 30.500 35.000 40.000 30.000

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Košicko Košicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Prešovsko+SB Spišsko+LE+GL

Nenávratný finančný príspevok na pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov budú môcť základné školy získať v rámci pripravovanej výzvy V základnej škole úspešnejší II. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Rezort školstva výzvu vyhlási ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje s cieľom podporiť aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečenia rovnosti príležitostí žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. Na tento zámer je vyčlenených 9,5 milióna eur. „Pre základné školy v menej rozvinutých regiónoch je určených deväť miliónov eur a pol milióna eur je určených pre základné školy Bratislavského samosprávneho kraja ako viac rozvinutejšieho regiónu,“ oznámilo ministerstvo školstva. Oprávnenými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok sú základné školy zaradené do siete škôl a školských zariadení. „V prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu, oprávneným žiadateľom je jej zriaďovateľ,“ vysvetlil rezort. Základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú oprávneným žiadateľom len pre aktivitu zameranú na vytvorenie pracovného miesta pre asistenta učiteľa pre žiaka so zdravotným

znevýhodnením. „Základným školám je tak umožnené vytvorenie nových pracovných miest nad rámec existujúcich miest v školách pre pozície pedagogických asistentov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov či asistentov učiteľa,“ vysvetlilo MŠVVaŠ. UNESCO definuje inkluzívne vzdelávanie ako flexibilný proces s cieľom tvoriť prostredie, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca bez výnimky. Vďaka podpore žiakov so špecifickými potrebami a prostredníctvom ich plnohodnotnej účasti na vzdelávaní, inkluzívny prístup má predpoklad zvyšovať úspešnosť žiakov so špecifickými potrebami a predchádzať ich dištancovaniu sa od vzdelania. Je to právo každého jednotlivca na prístup k vzdelaniu čo najvyššieho stupňa a kvality, založenom na morálnych hodnotách, pričom škola rešpektuje individuálne osobitosti človeka a osobitosti prameniace z jeho príslušnosti k určitej skupine. Výsledkom vzdelávania je jeho plnohodnotné začlenenie do spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Problematika inkluzívneho vzdelávania je súčasťou reformnej agendy nadnárodných inštitúcií, ktoré majú značný záujem o implementáciu inkluzívnej politiky na medzinárodnej úrovni.

sliepky, mládky 24 týž., br. kura, husi, husokačky, morky jačmeň, kukurica, ovos, pšenica, slnečnica, proso, zmesky, šrot ČISTENÁ HYDINA:

0917 389 060

59-0411

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 38 000 domácností a firiem

Redakcia:

PREDÁM A DOVEZIEM

Financie pre základné školy navyše

» red

Deň boja za slobodu a demokraciu Nezdá sa, ale prichádza. Bez boja a vzhľadom na verejnú mienku čoraz viac aj bez demokracie. Vraj ho slávime od roku 2001. Nuž, nejak sme si to asi nevšimli. Je tu totiž čoraz nástojčivejšia otázka či je čo sláviť, alebo si aspoň pripomínať. V tej menšej časti obyvateľstva, ktorá si ešte pamätá, o čo v Novembri 1989 na Slovensku išlo. Lebo, ukazuje sa, mnohým vyhovuje, že práve na to sa zabúda. Tak poďme spomínať. Na Slovensku sa od roku 2001 pripomína 17. november aj ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Dátum 17. november sa spájal s Medzinárodným dňom študentstva. Odpor proti totalitnej moci počas druhej svetovej vojny si 17. novembra pripomínajú študenti na celom svete. Medzinárodný deň študentstva vyhlásil v Londýne Medzinárodný zväz študentstva v roku 1941 na manifestácii solidarity s českými študentmi ako spomienku na rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám a ich študentom v roku 1939. Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a Bratislave významnú úlohu študenti vysokých škôl. Stali sa katalyzátormi všetkých neskôr nasledujúcich zmien. Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala Nežná revolúcia, predchádzali nelegálne stretnutia študentov v Prahe aj v Bratislave. Udiali sa v predvečer Me-

dzinárodného dňa študentstva. V novembri 1989 príslušníci Verejnej bezpečnosti na Národnej triede v Prahe zbili študentov, ktorí demonštrovali za základné ľudské práva. Udalosti nadobudli väčší rozmach. Rok 1989 priniesol národom v Československu slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a slobodu vo vyznávaní viery. Federálne zhromaždenie ČSFR schválilo 9. mája 1990 zákon č. 167/90 Zb. z., na základe ktorého sa 17. november - Deň boja študentov za slobodu a demokraciu - stal pamätným dňom ČSFR. Národná rada SR na svojom zasadnutí 20. októbra 1993 prijala nový zákon a 17. november - Deň boja proti totalite - vyhlásila za pamätný deň SR. Poslanci NR SR napokon 25. októbra 2001 rozhodli schválením príslušného zákona, že 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu - bude štátnym sviatkom SR. V Českej republike je 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu, štátnym sviatkom od roku 2000. Je iba symptomatické, že kým v súčasnosti je v susednej Českej republike 17. november štátnym sviatkom, u nás sa mu „šlo“ iba postavenie pamätného dňa. Niečo podobné sme zažívali počas nedávneho stého výročia vzniku Československej republiky. Asi nejde iba o náhodu.

» red

TO18-45 strana- 2

Diagnostika - vyšetrenie všetkých orgánov tela

Odhalíme všetky príèiny Vašich zdrav.problémov a riešime ich! Cena 12 €

0904 990 450

99-0023-25

TOPOĽČIANSKO PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO


3 NAŠI NEVIDIACI / SLUŽBY

Slepota nie je nákazlivá podať ruku – slepota nie je nákazlivá. Pri rozhovore majte tvár otočenú k spoločníkovi – bez ohľadu na to, či vidí, alebo nie. Nevidiaci s vami, pochopiteľne, očný kontakt nenadviaže, určite sa ale bude snažiť obrátiť sa smerom k vám. A jedna naozaj nad zlato: vždy mu oznámte svoj príchod aj odchod. Predídete tomu, že sa bude rozprávať s prázdnou stoličkou, či, naopak, mlčať pri obsadenej. Zo sprevádzania takisto netreba mať strach. Nevidiaci vám bude vedieť presne povedať, kam má namierené a čo by mu z vašej strany najviac osožilo – popis trasy, prevedenie cez priechod pre chodcov, odprevadenie na kúsku trasy, napríklad ak sú na chodníku nečakané prekážky vo forme výkopov, zaparkované autá a podobne. Ale pozor! Žiadne tlačenie pred sebou, ťahanie za bielu palicu, či pokyny vykrikované cez ulicu sa nehrajú. Ani popis trasy typu „tu“, „tam“ alebo „za tým zeleným domom“, navyše sprevádzané divokou gestikuláciou, nie je najšťastnejšia voľba. Nevidiacemu nič nepovedia. Formulujte to konkrétnejšie – na konci ulice, po 500 metroch, vľavo od vás.

01 AUTO-MOTO / predaj 02 AUTO-MOTO / iné » CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG SIMSON. KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406 » ČZ-JAWA kúpim Motocykel / Diely - DOHODA ISTÁ 0908 205 521

Plechové garáže od 279 € Koterce +421 902 191 560 pre psy www.robstal.pl

03 BYTY / predaj

pozinkovaná konštrukcia zdarma dodávka a montáž zdarma

45-0191

Garážové vráta

04 BYTY / prenájom 05 DOMY / predaj 06 POZEMKY / predaj 07 REALITY / iné 08 STAVBA » Kúpim haki lešenie, 0908 532 682

09 DOMÁCNOSŤ » Predám čiernu, nízku obyv. stenu (Zoja), 0911 932 111

131180224

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

» Mgr. Dušana Blašková

LETÁKY 0905 719 135 Topoľčany Dispečing SK - 0950 333 222

45-0017

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzera TO medzera Číslo rubrikymedzera Text inzerátu Príklad: RP TO 12 Predám kočík, 0987 654 321.

76-0017

Vplyv celoslovenských i regionálnych kampaní o ľuďoch so zrakovým postihnutím a ich živote pociťuje na sebe každý z nás. Už sa nám pomaly dostáva pod kožu, že nevidiaci je človek ako my. Má dobré aj zlé vlastnosti, prednosti, ale aj nedostatky. Akurát nevidí. Ak sa ale stále okúňate, prosím, pri príležitosti blížiaceho sa Dňa nevidiacich vám ponúkame niekoľko rád, ako sa zbaviť počiatočnej neistoty. Komunikácia s ľuďmi so zrakovým postihnutím sa svojou podstatou neodlišuje od tej, na ktorú ste zvyknutí – aj nevidiaci vám bežne povie „dovidenia“, „som rád, že sa vidíme“, „pozeral som film“, „ukáž mi to“. Samozrejme, má na mysli prostý fakt, že sa s niekým stretol, oboznámil sa s niečím nie zrakom, ale prostredníctvom ostatných zmyslov. Bez zábran môžete povedať: „Chcete si to pozrieť?“, pričom mu predmet podáte do ruky. Aj metafory ako „slepé uličky“ či „slepá dôvera“ sú dovolené. Koniec koncov, aj nevidiaci sa môže slepo zaľúbiť. Chcete s človekom so zrakovým postihnutím nadviazať rozhovor, alebo mu ponúknuť na ulici pomoc? Oslovte ho, aby si bol načistom, že vaše slová patrili jemu. Ak je to niekto, s kým ste už merali cestu, alebo sa poznáte z videnia, pokojne sa mu predstavte. Hoci aj po niekoľký raz. Hluk z okolia (rušná premávka, rekonštrukčné práce, šumenie lístia, dážď a pod.) mu môžu sťažiť identifikáciu vášho hlasu. Môžete sa ho zľahka dotknúť, príp. mu

Občianska riadková inzercia

TO18-45 strana- 3

Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, TO zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT 12 DEŤOM » Najväčší výber školských tašiek pre prvákov. Odľahčené, vystužené, anatomické tvarovanie, V detskej obuvi Minitopánočka na rohu námestia v Topoľčanoch. Tel.: 0908 979 471

13 RÔZNE / predaj 14 RÔZNE / iné » Prosím!!! Ak už nájdete také malé šteniatko alebo mačiatko, ktoré nevie samostatne papať /čo ho naučí vždy jeho maminka, okamžite mu nájdite náhradnú kojacu maminku, ktorá ho opatri ako to maličký potrebuje. Vy to nebudete vedieť a malé to neprežije. » Kúpim ľudové kroje 0902 708 047

15 HĽADÁM PRÁCU » Hľadám si prácu ako seniorov. opatrovateľka 0918 174 552. Skúsenosti mám.

16 ZOZNAMKA » SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 0944724181 » Ponúkam lásku žene 0915326014

Chcete si podať inzerát? Návod nájdete naľavo.


4 EDITORIÁL / SLUŽBY

Téma týždňa

HRUBÁ STAVBA STAVEBNÉ MATERIÁLY A ČINNOSTI

Hospodárite s vodou? Opäť dobrý deň i týždeň, milí čitatelia. Tiež patríte medzi tých, ktorí sú presvedčení, že cez pákové batérie voda jednoducho nemôže unikať? Tak sa mýlite. Môže a dosť vo veľkých objemoch. Ak nemáme v poriadku naše domáce sanitárne zariadenia, medzi ktoré patrí napríklad bidet, pisoár, splachovacie wc, umývadlo, vaňa či sprchovací kút a prirátame k nim aj batériu nad kuchynským drezom, strata vody môže byť denne aj v objeme sto litrov na priemernú domácnosť. Nielen, že ide o ekologický hazard so vzácnou tekutinou, ale ide aj o domáci rozpočet. A hneď dvojnásobne. Tých sto litrov denne navyše platíte vodárňam a ak si dávate vyvážať žumpu, tak ich platíte aj v častejšom odvoze obsahu tejto zbernej nádrže. Úplne základným krokom by preto malo byť preveriť si, ako sme ošetrili prívod vody na vstupe do nášho domáceho systému. Akékoľvek drobné nečistoty v prívodnom potrubí – hoci aj malé šupinky hrdze zo starého rozvodu – dokážu totiž takmer znefunkčniť aj tie najmodernejšie pákové batérie. Tak isto stupeň tvrdosti vody rozhoduje o tom, do akej miery prestávajú byť hladké trecie plochy kartuší. A – samozrejme aj obsah vápnika vo vode. Vodný kameň je nepriateľ číslo jeden všetkých zariadení, fungujúcich na báze prietoku a ohrevu vody.

Oplatí sa teda investovať do takzvaných vstupných zariadení, ktoré vodu na prívode do domáceho rozvodu nielen dôkladne filtrujú, ale upravujú aj jej tvrdosť či vápenatosť. Hlavnou funkciou vodovodných batérii je samozrejme kontrola intenzity prietoku vody a jej teploty bez ohľadu na to, či ide o kuchynské drezové batérie, kúpeľné batérie na umývadlách alebo v sprche. Moderné vodovodné batérie majú aj prídavnú funkciu – dizajn. Značkové kuchynské batérie už nie sú len statickými vývodmi vody, ale sú plné prídavných funkcii ako je otočenie o 360 stupňov, výsuvná hadica na uľahčenie umývania objemných hrncov a nádob, ba majú dokonca bezdotykové ovládanie. Šetriť sa dá aj na funkčných a spoľahlivo pracujúcich zariadeniach. Ale musíte dlhšie čakať na teplú vodu alebo, naopak, na studenú, pri každom otočení kohútika zbytočne unikne osem až dvanásť litrov. Ak tento problém nevyriešite, využite vodu inak, napríklad na polievanie kvetov. Ak vodu práve nepoužívate, jednoducho ju zastavte, napríklad pri umývaní zubov či počas mydlenia pod sprchou. Za minútu zbytočného vypúšťania vody vyplytváte aj vyše 8 litrov. Rozdiel medzi napustenou vaňou a krátkou sprchou je viac ako 50 litrov.

» red

TO18-45 strana- 4


5 ZDRAVIE, SLOVENSKÉ POTRAVINY / BÝVANIE

Mäso, hydina a hydinové výrobky v racionálnej strave človeka I. Mäso je biologicky veľmi cenná potravina hlavne pre svoj obsah, bielkovín, železa, zinku, vitamínov. Okolo konzumácie sa vytvorilo veľa mýtov, týkajúcich sa správnosti konzumácie mäsa, jeho druhov a množstva. Tak poďme rozpliesť túto sledovanú problematiku. Nutričné priaznivé aspekty konzumácie mäsa Mäso je pre väčšinu ľudí obľúbenou a prirodzenou zložkou potravy. Mäso je pre človeka zdrojom bielkovín. Nazývajú sa aj kvalitné alebo plnohodnotné, lebo obsahujú nevyhnutné - esenciálne aminokyseliny. Okrem bielkovín obsahuje aj tuk, vodu, minerálne a stopové prvky, niektoré vitamíny. Sacharidov obsahuje málo. Mäsové výrobky sú najdôležitejším zdrojom železa. Človek získava zo živočíšnych zdrojov dve tretiny železa a z rastlinných jednu tretinu. Bielkoviny prijaté v mäse, náš organizmus rozkladná na jednoduchšie zložky - aminokyseliny, ktoré sú základným stavebným kameňom bielkovín. Ľudské telo potrebuje na svoj rast a správne fungovanie 20 rôznych druhov aminokyselín. Dve tretiny z nich si dokáže vytvoriť, ale 8 je esenciálnych, tie si vytvoriť nedokáže a je odkázené na ich príjem potravou. Hlavne mäso, ale aj strukoviny a zemiaky, pokrývajú ich potrebu.

Bielkoviny z potravy si ľudské telo rozloží na aminokyseliny a z nich si, ako zo skladačky, znovu poskladá bielkoviny, ktoré sú už vlastné človeku. Sú potrebné na tvorbu svalov, hormónov, tvorbu krviniek, spojivového tkaniva, šliach, kože, nechtov, vlasov, správne fungovanie enzýmov. Proste sú potrebné všade. Ich nedostatok môže vyústiť až do vážnych a niekedy život ohrozujúcich zdravotných stavov. Podiel bielkovín v mäse určuje jeho biologickú kvalitu. Tuk predstavuje koncentrovaný zdroj energie. Z vitamínov sú najdôležitejšie zo skuminy B - najmä B1, B6, B12. Mäso navyše spôsobuje dlhodobý pocit nasýtenia.

VIZITKY 0905 719 135

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Ing. Andrej Jarošinec 0910 307 001 info@tureality.sk

Štúrova 15, TOPOĽČANY

www.TUreality.sk

89 990 €

64 990 € ID 31029

Podnikateľský objekt, VEĽKÉ RIPŇANY - TOPOĽČANY, 903 m², 0910 307 001

59-0012

3-i RD, garáž, dielňa, hosp. budova, pozemok 1620 m², NEMČICE, okr. TOPOĽČANY, 0910 307 001

03-5-234

ID 31239

TO18-45 strana- 5


6 HLAVU HORE / BÝVANIE

Poslanci a starostovia

» red

OVOCNÉ SADY Horné Lefantovce - Ondrej Ťažár

ponúka na predaj

JABLKÁ Začiatok predaja 24. septembra Po - So od 09:00 do 18:00 hod. Nedeľa ZATVORENÉ ul. Sadová, Horné Lefantovce tel.: 0903 286 993, e-mail: ondrejtazar@centrum.sk

TO18-45 strana- 6

0907 652 710

45-0003

bo svojich sponzorov a v tretej skupine sú tí, ktorí slúžia občanom. Tretia skupina je v menšine. Vždy som si myslel, že by nás malo zastupovať viac žien - majú viac empatie, schopnosti spájať a bývajú aj menej náchylné na vystatovanie sa a korupciu ako chlapi. Aj tento názor som si musel poopraviť, keď v médiách rozoberali akési roškovo - troškové grófky. Všimol som si, že do politiky idú aj normálni ľudia. Niektorí sa zmenia - skorumpujú ich, alebo akosi osprostejú. Rozšírte skupinu číslo tri! Čo sa s tým dá robiť? Napadá ma jediné. Vy, slušní ľudia, máte skúsenosti a chcete slúžiť, prihláste sa, kandidujte! V našich obciach žije veľa šikovných ľudí, len sa potrebujeme viac spájať, budovať medzi sebou dôveru. Viem si predstaviť, že založíme spolky, v ktorých budeme premieňať odpad na energiu, budovať športové a rekreačné areály, lokálne farmy a predajné siete. Veď takto fungovali už naši starí rodičia a gazdovské spolky zakladali Jurkovič, Lichard alebo Ferienčik.

07-0102

Majú nás zastupovať a slúžiť nám. Niektorých si aj platíme. A čo dostávame? Dvíhajú ruky ako roboti. Medzi ľudí prídu pred voľbami. Na plagátoch nám vysvetľujú akú sú šikovní a ako dobre robia svoju prácu. Škoda, že sme si to nevšimli. Keď treba pristaviť kontajner na odpad, tak je problém, ale obecný časopis (starostova bezplatná reklama) hlása, akú techniku nakúpili a čo všetko sa buduje. Istý starosta má kamaráta, ktorý robí dopravné značenia. Dedina je vyznačená tak, že sa v nej môže jazdiť formula jedna. Poznám podnikateľov, ktorí zamestnávajú tisíce ľudí a kňazov, ktorí pomáhajú stovkám núdznym. Nepotrebujú o sebe lepiť plagáty a písať akí sú úžasní. „Nezávislý“ chlapec, kandiduje na primátora a chce vybudovať silné mesto na Strednom Slovensku. Z pozadia ho riadi a financuje oligarcha, ktorý sa na meste už roky priživuje. Zdá sa mi, že sú tri skupiny ľudí, ktorí kandidujú vo voľbách - v jednej skupine sú takí, ktorí sa nevedia uplatniť, v druhej sú tí, čo tam idú robiť obchod pre seba ale-


7 ZAMESTNANIE

Firma REMIREL s.r.o. PrĂĄca v ÄŒeskej republike

prijme

(ODBORNO-TECHNICKĂ KONTROLA + BALENIE)

BrigĂĄda na december BĂĄnovce nad Bebravou

Dokladanie tovaru zĂ´Ă˝ÄŽÄ ĂžÄ?ýĎßðýĄĎÝýðĂżÄ ÄŽĂ˛Ă° |Ä ÄŽĂ˛Ă°ýðÄ‰ĂźĂ´Ă˝ÄˆÿÞóĽðĂłĂžĂˇĂžĂłÄˆ

VhodnĂŠ pre Ĺženy aj muĹžov HodinovĂĄ mzda: 3,64â‚Ź/brutto stravnĂŠ lĂ­stky 3,60â‚Ź/ks prĂ­platkyÿÞóĽð†ĎúÞýýĹúðĂżÄ ÄŽĂ˛Ă´

|Ä Ă´ąøðòøýþÞ 0948 650 905 Mahax Slovakia, s.r.o.

75-03-7

ejĹĄie NajÄ?Ă­tan ne regionĂĄl noviny

+421 917 650 018

23-0005

+421 918 607 897

85_0569

- MONTĂ Ĺ˝NY PRACOVNĂ?K - ELEKTRIKĂ R -ZVĂ RAÄŒ - PLASTOVĂ VĂ?ROBA

TO18-45 strana- 7


8 EDITORIà L / SLUŽBY

SKVELĂ PONUKA

info@konstrukter.sk

www.konstrukter.sk

PRĂ?JMEME PRĂ?JM MEM

MikulĂĄĹĄsky pobyt v Oravskej horĂĄrni

   5 dnĂ­ / 4 noci !!! 3.12. - 7.12.2018 iba za 132.- EUR/ 1 osoba

     

Cena zahĹ•Ĺˆa: 4 x ubytovanie, 4 x bufetovĂŠ raĹˆajky, 4 x veÄ?era, tradiÄ?nĂŠ vianoÄ?nĂŠ folklĂłrne vystĂşpenie, Ä?aj o piatej Bonus: „hodnotnĂ˝ mikulĂĄĹĄsky balĂ­Ä?ek„ „predvianoÄ?nĂŠ nĂĄkupy v Jablonke uĹž v cene pobytu„

27-0249

'()*+ 

85_0814 !"#$%&"

e sa

TeĹĄĂ­m RezervĂĄcie: na VĂĄs!!! 0918 591 942 www.oravskahoraren.sk OravskĂ˝ PodzĂĄmok Ä?. 396

PONĂšKA PRĂ CU

 Strong Work

       :

   

900 - 1500 â‚Ź 34-0248

!  " 

 " 0950 212 742

85_0781

  !" 

#    " $,   

www.konstrukter.sk  info@konstrukter.sk

OPERĂ TOR VĂ?ROBY 

PRACOVNĂ?K V SKLADE 

Dovoz prĂ­vesov na VaĹĄu adresu za 20â‚Ź s DPH

PrĂ­vesnĂŠ vozĂ­ky od 750 do 3500 kg

jedno-dvoj-troj nĂĄpravovĂŠ brzdenĂŠ - nebrzdenĂŠ

É CENY AKCIOVenÊ vozíky

 

   OBSLUHA CNC  

na nebrzd

akcia na brzdenĂŠ prĂ­vesy - zÄžava 12% 85-0774

moĹžnĂ˝ nĂĄkup sobota - nedeÄža po tel. dohode www.hrackybruder.sk .sk .sk www.bruderhracky.sk

45-0087

!"# 

HoleĹĄovĂĄ 18, 951 93 TopoÄžÄ?ianky (pri ZlatĂ˝ch Moravciach) Tel./fax: 037 / 6323 788, Mobil: 0903 763 654 E-mail: privesy@gmail.com, Web: www.mini-trans.sk

TO18-45 strana- 8

Topolciansko 18-45  

Topolciansko 18-45

Topolciansko 18-45  

Topolciansko 18-45

Advertisement