Page 1

SENICKO SKALICKO

regionálne noviny

2

... nájdeš, čo hľadáš

týždenne do 31 000 domácností a firiem

4-6 11 7-8 2 3

Pôžičky od ľudí pre ľudí

11

0911 804 170

Nám. Oslobodenia10/17

Senica

predaj - montáž - servis Predajňa: Nádražná ul., Malacky

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

94-0083

Najlepší výber KOTLOV

00-0000

74-0130

OBCHODNÉ CENTRUM ochranných p pracovných ý p prostriedkov Senica, Kolónia a 1483/80 14 483/80 Tel.: 034/651 77 7 35 5 0903 410 378

• PRACOVNÉ I VOĽNOČASOVÉ ODEVY,

2 13

cena:

3€ 1 kus

NOSNICE

OBUV, RUKAVICE

• OCHRANNÉ OKULIARE A PRILBY • RESPIRÁTORY A CHRÁNIČE SLUCHU • HYGIENA • POTREBY PRE PRÁCU VO VÝŠKACH • A VŠETOK OSTATNÝ TOVAR

JAHŇATÁ cena:

50 €

PRE OOPP

Otvorené: Po - Pia: 8.00 - 16.30 So: 9.00 - 12.00 Pozrite si našu ponuku na

www.cammino.sk min no.sk

13-15

1 kus

0940 601 904 • Senica Kŕmne zmesi

SE 18-20 STRANA - 1

41-0038

senicko.sk

č. 20 / 18. máj 2018 / 22. ročník


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

redakčné slovo

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 30 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Potočná 16 Skalica 034 / 664 78 18 skalicko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia: Erika Herzáňová 0905 915 033 Silvia Lukůvková 0908 979 377

Distribúcia: (27.000 domácností/firiem) Každý týždeň: v Kútoch, Prietržke, v Senici, Skalici, Holíči, Jablonici, Radošovciach, Mokrom Háji, Trnovci, Kopčanoch, Kunove, Čáčove, Uníne, Štefanove, Kátove a Rovensku + v párnom týždni navyše: Borský Sv. Jur, Borský Mikuláš, Radimov, Letničie, Čáry, Smolinské, Moravský Sv. Ján, Sekule, Kuklov + v nepárnom týždni navyše: Chropov, Sobotište, Rybky, Koválovec, Smrdáky, Častkov, Hlboké, Cerová, Prievaly Šajdíkove Humence, Dojč, Lopašov, Koválov a Lieskové Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 27.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

Ivan Brožík

Jedno právo máme vždy

tom ktokoľvek obmedzoval. S jedinou výnimkou – a to je spravodajstvo. Tam je prípustná iba informácia. Akonáhle ide o komentár, poznámku, glosu, fejtón, esej a iné žánre, A to je právo na názor. Hoci či už v novinárskom svete, alebo aj v tom medziľudskom, je si to niektorí naši spolu- iba na každom z vás/nás, ako toto právo využívame. občania, boháči a politici Opäť sa vynárajú noví cenzori a kádrováci, ktorí by toto právo nedokážu ani len pripustiť, chceli ľuďom vziať. A ak tí vzdorujú, potom stúpa agresivita každý z nás má právo na týchto umlčiavateľov pravdy, nepripustia žiaden argument, úplne vlastný názor a ten sú presvedčení, že jedine oni majú právo na všeobecnú názor má taktiež právo vy- pravdu. Je to smutné a je to zároveň varovné. Každý aspoň slovovať bez toho, aby ho v trošku demokraticky zmýšľajúci človek pozná Voltaireov vý-

POZÝVAME VÁS DO ORIGINÁLNEJ TALIANSKEJ PIZZERIE PIVOVARSKÁ 29 SKALICA

rok „nesúhlasím s tým, čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť tvoje právo povedať to“. Treba si ho asi oživiť. A treba to tým cenzorom pripomínať. Ich čas sa pominul pred tridsiatimi rokmi. Ak zaspali dobu, nie je to iba ich vec, je to problém náš všetkých. Ak ju však vracajú pred tých tridsať rokov vedome, ide o porušovanie zákonov a rúcanie základov krehkej demokracie na Slovensku, čoraz viac doráňanej zo všetkých možných i nemožných strán. Veľa odvahy v presadzovaní vlastných názorov a veľa šťastia na ceste k demokracii – aj na Slovensku! Ivan Brožík

Po - So: 11.30 - 22.00 h Nedeľa: ZATVORENÉ

LIE E UH TÍVN i): K A r úky ky p lie kej m účin anic riaznivé čene (uh g r o z pe ukty, liečiv) ťp cesta e ma krvi a d y véhoitie (môž xikácia dové provy, zvyškvy. o n ó o a ž o sústa azitov. t b pou k r p e a d é d k , k o r y z orné - ťaž iacej pod. h pa dené é kúr Vnút oxikačn ahroma na toxínyenia tráv druhocrogami a toré - Det orbuje nmagnet é ochor mnohých ovaní d toxíny, k abs bí ako vírusov é aj pri redávk iť z tela pôsoeriálne a je účinn i - napr. p odstrán lavy. ov y t e id ih - Bakívne uhli m a jedmie pomáhú bolest triglycer ie Akt vy jedlo ne uhl e ako s erolu a (DNA) adúvan e d v t í a s nizm na a n o t r e t k h l A o o O - ohol. k nep o ch rga yseli - Alk pievajú diny zléhčovej v o dočná k anie pris enie hla liny mo ná žalú i, zvrac r e ie st ž - Zní ženie kys t, nadmenevoľno é infenc v í s é o n ú n k Z z - ran vasin ach - Zápotenstvo inalis - k b h l e a T dida - Can

0949 713 970

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

SE 18-20 STRANA - 2

od štvrtka do soboty uprednostňujeme OBJEDNÁVKY NA ŠPECIALITY: čierne mušle, sépie, chobotnice, krevety, ... VŠETKO ČERSTVÉ MORSKÉ RYBY, ŽIADNE MRAZENÉ

bezlepkové cestoviny • šaláty • rizotá • zdravé jedlá • čerstvé talianske pasty • pizza • cestoviny • Pilsner Urquell • Gambrinus Excelent

0944 230 584

63-0052

SENICKO PIESTANSKO SKALICKO


prĂĄvnik radĂ­

UkonÄ?enie pracovnĂŠho pomeru poÄ?as PN

„DobrĂ˝ deĹˆ,  obraciam sa na vĂĄs s otĂĄzkou, Ä?i je moĹžnĂŠ daĹĽ vĂ˝poveÄ? zamestnĂĄvateÄžovi dohodou, za predpokladu, Ĺže JUDr. som momentĂĄlne prĂĄce Barbora neschopnå  a chcela by KoncovĂĄ som ju podaĹĽ poÄ?as PNky.

ZamestnanĂĄ som od. 1. 09.2017. V pracovnej zmluve mame uvedenĂş vĂ˝povednĂş dobu 1 mesiac do roka od podpisu pracovnej zmluvy a  3 mesiace po 1 roku. PracovnĂ˝ pomer by som ale chcela ukonÄ?iĹĽ Ä?o najskĂ´r, najradĹĄej dohodou.“ V  prvom rade je potrebnĂŠ ozrejmiĹĽ pojmy v  zmysle ZĂĄkonnĂ­ka prĂĄce. Neexistuje totiĹž pojem „vĂ˝poveÄ? dohodou“. ZĂĄkonnĂ­k prĂĄce poznĂĄ buÄ? vĂ˝poveÄ? alebo dohodu o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru. VĂ˝poveÄ?ou mĂ´Ĺže skonÄ?iĹĽ pracovnĂ˝ pomer zamestnĂĄvateÄž aj zamestnanec. VĂ˝poveÄ? musĂ­ byĹĽ pĂ­somnĂĄ a doruÄ?enĂĄ, inak je

neplatnĂĄ. VĂ˝poveÄ? je jednostrannĂ˝ Ăşkon, ktorĂ˝ adresujeme druhej strane. PokiaÄž dĂĄva vĂ˝poveÄ? zamestnĂĄvateÄž, musĂ­ maĹĽ na to zĂĄkonnĂ˝ dĂ´vod. Zamestnanec mĂ´Ĺže daĹĽ vĂ˝poveÄ? aj bez udania dĂ´vodu. Pri podanĂ­ vĂ˝povede pracovnĂ˝ pomer skonÄ?Ă­ uplynutĂ­m vĂ˝povednej doby. Dohoda o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru je dvojstrannĂ˝m prĂĄvnym Ăşkonom, uzavretĂ˝m medzi zamestnĂĄvateÄžom a zamestnancom. Ak sa zamestnĂĄvateÄž a zamestnanec dohodnĂş na skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru, pracovnĂ˝ pomer sa skonÄ?Ă­ dohodnutĂ˝m dĹˆom. pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

Vtip: UÄ?iteÄžka sa pĂ˝ta Ĺžiakov na slovenÄ?ine: „Žiaci, som peknĂĄ. AkĂ˝ je to Ä?as?“ „MinulĂ˝!“ F. de la Rochefoucauld: „Viac krutosti ako zloba napĂĄcha sebeckosĹĽ.“

3

obÄ?ianska

0LORYDQÂŁ

riadkovĂĄ inzercia na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

auto-moto/predaj 1 R01_AUTO_PREDAJ Predåm Mazdu 121, r.v. 1997, STK a EK 12/2019, cena dohodou.Tel. 0907891683 ° Predåm Renault Twingo 1.2 l, r.v. 1997, najazdených 95000 km. Cena dohodou, okres SI.Tel. 0902143134

bË?

NRPSOHWQÂŤ SRLVWHQLH QDURN

2EGLYRYDQÂż

auto-moto/inĂŠ 2 R02_AUTO_MOTO_INE ÄŒZ 175, JAWA 90, JAWA 250, 350, PIONIER, MUSTAN, STADION, SIMSON. KĂşpim tieto motorky.Tel. 0915215406 ° PredĂĄm 4ks originĂĄlnych ruÄ?ne kovanĂ˝ch dvojdielnych diskov BBS Speedline, 5x112, 8.5x19, ET 43, stredovĂĄ diera 66.6, primĂĄrne urÄ?enĂŠ pre Audi A6, dobrĂ˝ stav, neopravovanĂŠ, nezvĂĄranĂŠ, rovnĂŠ, stredovĂŠ krytky s logom Audi, cena 630 â‚Ź za komplet. Po dohode moĹžnosĹĽ k diskom zobraĹĽ aj 4x letnĂŠ pneu o rozmere 215/35 R19.Tel. 0905423331 ° PredĂĄm 4ks letnĂ˝ch pneumatĂ­k zn. Yokohama BlueEarth o rozmere 175/65 R14, rok vĂ˝roby 2013, dezĂŠn 6mm, bez poĹĄkodenia, dobrĂ˝ stav, cena za komplet 60 â‚Ź.Tel. 0905423331 ° PredĂĄm 4ks letnĂ˝ch pneumatĂ­k o rozmere 175/65 R14 C zn. Kleber TransPro o rozmere 175/65 R14, rok vĂ˝roby 2013, dezĂŠn 6mm, bez poĹĄkodenia, dobrĂ˝ stav, cena za komplet 70 â‚Ź..Tel. 0905423331

na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

bË?

byty/predaj 3 R03_BYTY_PREDAJ PredĂĄm garsĂłnku v Skalici.Tel. 0903538625 byty/prenĂĄjom 4 R04_BYTY_PRENAJOM Prenajmem jednoizbovĂ˝ byt s rozlohou 48 m2 / spĂĄlĹˆa, kuchyĹˆa s obĂ˝vaÄ?kou, kĂşpeÄžĹˆa na Pivovarskej ulici v Skalici, byt je urÄ?enĂ˝ maximĂĄlne pre dve osoby, bez domĂĄcich zvieratiek. Byt je zariadenĂ˝.Cena nĂĄjmu 300 â‚Ź , vrĂĄtane energiĂ­. ZĂĄbezpeka je jeden mesiac.Pondelok aĹž piatok od 8 hod do 17 hod..Tel. 0903226790 ° DĂĄm do prenĂĄjmu 2-izb.byt zrekonĹĄtruovanĂ˝ v HolĂ­Ä?i, na prĂ­zemĂ­, len pre solventnĂ˝ch.Tel. 0910289118 ° Prenajmem 2-izb byt

Edícia pre vťetkých, ktorí milujú SUV 1DMSUHG£YDQHMģLH6899LWDUDDSRSXO£UQ\6;6&URVVSULFK£G]DMŸYbSRQXNHNWRU£Y£VXU�LWHFK\W¯]DVUGFH =DVWDYWHVDXbVYRMKRQDMEOLŀģLHKRSUHGDMFX6X]XNLHģWHGQHV

52-0068

3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL9LWDUDFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁVSOÂŁWND VKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301  )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL6;6&URVVFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁ VSOÂŁWNDVKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301  )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 9ÄŁHWN\VXP\VÂźV'3+)LQDQFRYDQLHUHDOL]XMHĂŽ62%/HDVLQJDV $NFLDSODWÂŻGRY\SUHGDQLD]ÂŁVRE.XNDĹ€GÂŤPXPRGHOX68=8.,]ÂŻVNDWHURĂ?QÂź]ÂŁUXNXDDVLVWHQĂ?QÂŤVOXĹ€E\]GDUPD0RĹ€QRVħSUHGßŀHQLD]ÂŁUXN\DĹ€QDURNRY(PLVLH&2ĘŁJNP www.suzuki.sk NRPELQRYDQÂŁVSRWUHEDSDOLYDĘŁOQDNP,OXVWUDĂ?QÂŤIRWR

SE 18-20 STRANA - 3

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

NĂĄvod nĂĄjdete na strane 5 dolu.


3

7

5 2

7 4 1 6

Ak by vám chcel dať zamestnávateľ výpoveď, musí rešpektovať ustanovenia Zákonníka práce o zákaze výpovede. Zákaz výpovede sa vzťahuje na rôzne životné situácie a skutočnosti, kedy sa zamestnanec nachádza v tzv. ochrannej dobe. Jednou z týchto situácii je aj trvanie práceneschopnosti. Zákaz výpovede počas trvania PN sa však nevzťahuje na zamestnanca. Ak sa ten rozhodne podať výpoveď počas ochrannej doby, môže tak urobiť a uplynutím

VSTAVANÉ SKRINE

HYDROIZOLÁCIE ZATEPLENIE

občianska

riadková inzercia v Skalici , info na.Tel. 0902512530 ° Prenajmem 1-izbový byt pre jednu osobu od 1.6.2018 v Skalici.Tel. 0910991669

• plochých striech • základov budov, terás, balkónov 0907 211 797

ZĽAVA -30%

0908 739 902, e-mail: viktor.ondrus23@gmail.com

Stolárstvo Jonáštik

domy/predaj 5 R05_DOMY_PREDAJ Predaj Kúty - 5-izb. novostavba, bungalov 193 m2, 680m2 pozemok, dvojgaráž.Tel. 0903214444 ° Predám čiastočne rekonštruovaný RD v obci Koválovec, za 49900 €.Tel. 0911447294

tel.: 0904 129 243, 0903 053 427 mjonastik@gmail.com | www. mjstolarstvo.sk

záhradaAaZVERINEC zverinec 10 R10_ZAHRADA Predám kŕmne obilie.Tel. 0915284292 ° Predám 6-týžd-

INTERIÉROVÉ EXTERIÉROVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ PROTIPOŽIARNE PLECHOVÉ POZINKOVANÉ PLASTOVÉ DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

AKCIA platí do vypredania zásob!

domácnosť 9 R09_DOMACNOST Predám manželskú posteľ s úložným priestorom za 40€, skriňu 2 dverovú 60x120x210 cm na vešanie aj s 5 policami. Na dverách sú 2 zrkadlá, je nová za 50€.Tel. 0907309961 ° Predám kuchynskú linku do chatky, 2 ks_ 180x50x70 k tomu 2ks_dvojdverové vrchné skrinky, cena 50€.Tel. 0907309961 ° Predám SMARTFON SAMSUNG S9, HERNÝ POČÍTAČ INTEL, NOVÝ NOTEBOOK HP, SMART LED TV SAMSUNG, splátky od 10 € /mes. .Tel. 0903752333

CENTRUM DVERÍ DVERE

PODLAHY LAMINÁTOVÉ PVC KORKOVÉ KOMPONENTY KAMENNÉ KOBERCE TAPETY KĽUČKY

41-0049

stavba 8 R08_STAVBA Predám polyuretánové zateplené sendviče na montovanú chatku 110x260x10cm, počet 14 ks. Nové nepoužité za 1200 €.Tel. 0907309961 ° Kúpim haki lešenie. Tel. 0908532682 ° Predám paletu tehál - 25 (72 ks). Nové, zostatok zo stavby, cena 50€.Tel. 0905442706

Návod nájdete na strane 5 dolu.

• detské izby • schody • sieśky a žalúzie • a ïalšie

6

reality/iné 7 R07_REALITY_INE Kúpim záhradku v Skalici v Hájkoch. Podmienka voda a elektrina.Tel. 0905759457 ° Predám vinohrad v lokalite Močidľanské vinohrady. Tel. 0907302301 ° Dám do prenájmu pole aj vinohrad, môžem aj predať, treba vidieť, dohoda.Tel. 0917106039

Chcete si podať inzerát?

• kuchyne • obývaèky • kancelárie • stoly • spálne

Vyrobíme pod¾a vašich predstáv a na mieru Predaj, rezanie, olepovanie plošného materiálu

STANČIAK

AUTODOPRAVA ∙ ZEMNÉ PRÁCE

BETÓNOVÉ VÝROBKY

TAPETY Klúčnik, s.r.o. Sasinkova 17, 908 51 Holíč - smer Hodonín

+421 918 536 949 infoklucnik.sk

www.klucnik.sk

41-0004

pozemky/predaj R06_POZEMKY_PREDAJ

v mesiaci nasledujúci po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zamestnávateľovi. Pokiaľ by ste počas výpovednej doby neprišli do práce, za predpokladu, že máte v pracovnej zmluve túto situáciu ošetrenú, môže od vás zamestnávateľ žiadať peňažnú náhradu vo výške priemernej mesačnej mzdy. V prípade ďalších otázok je možné nás kontaktovať mailom na: advokat@zavaseprava.sk alebo telefonicky na čísle 0918 803 803. JUDr. Barbora Koncová advokát

63-0018

5

9

výpovednej doby dôjde ku skončeniu pracovného pomeru. Uvádzate, že by ste radšej ukončili pracovný pomer ihneď. Rozhodnutie bude však na vašom zamestnávateľovi, či bude súhlasiť s takýmto postupom. K uzavretiu dohody totiž nemožno ani jednu zo strán nútiť. Požiadajte svojho zamestnávateľa o uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru k určitému dátumu. Ak vyjadrí svoj nesúhlas, bude nutné aby ste podali výpoveď. Po podaní výpovede Vám bude plynúť výpovedná doba. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom

Stančiak Ladislav, Horská 36, Skalica 909 01, tel.: 0905 494 758

SE 18-20 STRANA - 4

63-0110

2

9

6

pokračovanie

63-0009

1

3 5

7

Právnik radí

63-0014

9 7

3 1 6 3 6


psychológ radí

Problémy nevlastnej matky

„Dostala som sa do role nevlastnej matky. Partner má 5 ročnú dcérku, ktorú spolu vychovávame, keďže žije s nami. Všetko bolo v  poriadku,   až kým ma nezačala jej biologická Mgr. Renáta matka pred malou ohovárať. Je Botková mi z toho ťažko, pretože pociťu-

jem zmenu správania voči mne zo strany malej. Neviem aký postoj mám zachovať?“ Je to veľmi náročná situácia, ktorá si vyžaduje nemalú dávku rešpektu a trpezlivosti, pretože bez toho sa ďaleko pohnúť nedá. Rola matky je v živote každého z nás nesmierne dôležitá, nech už je realita akákoľvek. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že rolu matky už v živote partnerovej dcérky zastáva niekto iný.  Vaša rola v jej živote by mohla byť úplne iná. Môžete byť jej priateľkou, ktorej sa dá s čímkoľvek zdôveriť, spriaznenou dušou, ktorá sa ju vždy snaží pochopiť, alebo „vychovávateľkou“, ktorá ju môže naučiť rôznym veciam... Ak toto bude zrejmé všetkým stranám,

verím, že to môže priniesť úľavu od strachu, ktorého vnímam, že aktuálne je okolo vás mnoho. Strach má totiž rôzne podoby. Môže byť ukrytý aj za vašim hnevom, či sklamaním, ako aj za „útokom“ biologickej matky partnerovej dcérky. Aj reakcia samotného dievčatka v sebe odráža určité pocity strachu, nakoľko môže napodobňovať reakcie svojej mamy. Situácii by mohlo dopomôcť aj spoločné stretnutie, kde by ste mali priestor, sa všetci otvorene porozprávať o celej situácii, svojich pocitoch, postojoch a tým celú situáciu zmierniť. Dcérka a jej ďalšie fungovanie by jednoznačne malo byť na prvom mieste. Prajem hlavne veľa šťastia a dávku trpezlivosti. Mgr. Renáta Botková psychológ

Vtip: Premiér na mítingu vraví občanom: „My chceme len vaše dobro!“ Občania: „Ale my si ho nedáme!“ A. P. Čechov: „Keď nedokážeš ovládnuť hnev, ovládne on teba.“

5

občianska

riadková inzercia

41-0102

41-0012

ňového capka, cena 30 €.Tel. 0905442706 ° Darujem mačiatka. Tel. 0917959917 ° Kúpim malé prasiatko na opekanie.Tel. 0944843764 ° Predám pávy.Tel. 0949225092 ° Predám kvočky násadové vajcia aj zelené.Tel. 0346645276

Popudinské Močidľany Na križovatke tel: 034/668 34 93 po – pia: 10 – 17 h ut: 13.30 - 17 h ,00

Námestie Slobody 23, Skalica × 0911 313 516, 034/664 5202

ANTON kuchynská linka

CTM Rambler 2

459 € rám ALU 6061, veľ.18", 20, 22 × radenie Acera × prehadzovač Acera 9 speed × brzdy kotúčové hydraulické × prešmykovač Schimano Altus × rýchlosť 27 speed × plášte 29 x 2,25

604

CEBU sedacia súprava ZICO pohovka

249EU,00R

399

,00 EUR

CTM Charisma 1

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 308 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

63-0102

• výkup kovového odpadu a farebných kovov • výkup papiera (noviny, časopisy, letáky) cena 0,07 EUR/kg

predaj a montáž aj na splátky

0948 630 036 | www.uni-therm.sk

Predaj hydiny na ďalší chov

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne) 0903 373 854, 0903 404 138

SME PRVÁ FIRMA,

Čáčov 226

320 €

370 € 480 €

Príklady 2-izbový byt: 1 120 € montáže 3-izbový byt: 1 450 € okien: 4-izbový byt: 1 650 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie interiéru s 10% zľavou 41-0017

41-0037

Stále máme v ponuke mládky pred znáškou. Od marca predávame brojlerové kurčatá, kaliméra, kuričky na znášku. Od apríla predávame kačice, mulardény /husokačeny/, húsatá, morky a perličky. Predávame aj kŕmne zmesi od belgického výrobcu Versele Laga. Po dohode možnosť dovozu.

SE 18-20 STRANA - 5

12

rôzne/predaj 13 R13_ROZNE_PREDAJ Predám 2 lôžkový pletací stroj s príslušenstvom za 20€.Tel. 0907309961 ° Predám dámsky bicykel s novými plášťami za 40€. Tel. 0907309961 ° Predám rotavátor s motorom Tera 350 €, kuželovú štiepačku 140 €, cirkulár so štiepačkou 2v1 280 €, zúženú nápravu na malotraktor 95 €.Tel. 0944295367 ° Predám el. pánsky bicykel, cena dohodou.Tel. 0915239029 rôzne/iné 14 R14_ROZNE_INE Kto daruje deťom sladkosti a hračky na Deň detí. Ďakujem.Tel. 0948710036 ° Kúpim ľudové kroje. Tel. 0902708047 15

Chcete si podať inzerát?

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

0907 144 225, milanzburin@gmail.com facebook.com/Krokodíl Čáčov www.hydina.eu

deťom R12_DETOM

zoznamka 16 R16_ZOZNAMKA Hľadám kamarátku s dobrým srdcom od 50 -55 r..Tel. 0907369234 ° Sympatická 54r hľadá priateľa na zoznámenie.Tel. 0944724181

Odťahová služba zadarmo

41-0021

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

16-0191

ZÁRUKA + SERVIS + MOŽNOSŤ NA SPLÁTKY QUATRO

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

PPREDAJ M MONTÁŽ SSERVIS

11

hľadámPRACU prácu R15_HLADAM

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

KLIMATIZÁCIE

rám Alu 6061 × vidlice Suntour M303, 27,5 × radenie Schimano 7 speed × prehadzovač Schimano × brzdy V-brake × plášte 27,5 x 2,0 × rýchlosť 21 speed

madea@ltcnet.sk www.madea.sk

TURI váľanda

SKALICA

299 €

Šaštín - Stráže Hollého 651 (bývalý Kovotvar, vedľa VÚB banky) tel: 034/658 05 77 ut – pia: 9 – 17 h so: zatvorené

,00 EUR

269EU,00R KAROLÍNA posteľ

255EUR

63-0008

PONÚKAME V AKCIOVÝCH CENÁCH BICYKLE zn. CTM, DEMA, VEDORA horské, cestné trekingové, mestské, detské, elektrické. Opravy bicyklov a predaj náhradných dielov.

41-0110

PREDAJŇA ELEKTRO DOMÁCE POTREBY

hobbyAaSPOTR šport R11_HOBBY

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSE medzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SE 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Chcete si podať inzerát? Službu PlatbaMobilom.sk technicky Návod nájdete strane 3 dolu. zabezpečuje ELET,na s.r.o.


zdravie

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

V mesiaci máj 2018 vyhrajte finančnú hotovosť 300 EUR.

ZASKLIEVANIE TERÁS

Prečo je dôležitý obvod pásu Obvod pásu je ľahko merateľný parameter. Je aj ukazovateľ možnosti srdcovocievnych ochorení. Ak sa tuk hromadí v oblasti brucha viac ako inde, je rizikom pre zdravie. Stúpajúci obvod okolo brucha môže skrátiť život až o 20 rokov. Najprv je pozorované zhromažďovanie tuku v podkoží, postupne vzniká okolo brucha „pneumatika“, súbežne s ňou sa hromadí tuk aj v útrobách – okolo brušných orgánov, dochádza k stukovateniu pečene – steatóze, podžalúdkovej žľazy, obličiek. Tukom obalené orgány nedokážu správne pracovať. Riziko je väčšie, ako keď je tuk v oblasti zadku, alebo stehien. Útrobný tuk je iný ako podkožný. Je viac hormonálne aktívny. Vylučuje mnohé látky, ktoré sú žiaľ priamo spúšťačom srdcových ochorení Ovplyvňujú hladinu tukov, cukru, inzulínovú rezistenciu. Ľudia so širším pásom, či hrubším driekom zomierajú žiaľ skôr. Ako merať pás? Meranie sa robí vo výške prirodzeného pásu, ktorý sa nachádza nad pupkom. Pri úklonoch na stranu, záhyb, ktorý sa vytvorí, je prirodzená línia pásu. Nájdite vrchol svojej bedrovej kosti a spodnej hrany rebier. Normálne dýchajte. Krajčírsky centimeter umiestnite do stredu medzi týmito bodmi a obtočte ho okolo pásu. Skontrolujte svoje meranie. Zistené číslo je obvod pásu. 80 cm je horná hranica ideálneho obvodu pásu u žien, 94 cm u mužov. S pribúdajúcimi centimetrami veľmi stúpa riziko vysokého krvného tlaku, hladiny cholesterolu, kornatenia ciev a cukrovky. Táto hodnota je bez ohľadu na výšku a vek. Riziko je vyššie, keď okrem väčšieho obvodu v oblasti pásu, je v krvi zvýšená hladina tukov, cholesterolu, ale aj triglyceridov. Obvod pásu nie je len na určenie konfekčnej veľkosti oblečenia, ale je ľahko zistiteľný ukazovateľ prognózy. Preto, ak prekračujete tieto hodnoty, treba sa pustiť do boja. Napríklad prejsť 10  000 krokov denne, alebo 3 krát 10 minút rýchlej pohybovej aktivity ako jogging alebo beh. S rozhodnutím netreba váhať, lebo vnútrobrušný tuk metabolicky útočí na prognózu človeka. Racionálna strava je samozrejmou súčasťou opatrení. Redukcia hmotnosti o 1 kg obyčajne znamená aj zmenšenie obvodu pásu o 1 cm. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk

Kľúčová služba Vložky, zámky Zrkadlá na mieru Rámovanie obrazov Schránky, trezory

Slovenský certifikovaný výrobca ISO 9001 HLINÍKOVÝCH POSUVNÝCH OKIEN A PRÍSTREŠKOV

TERASY

ZÁDVERIA

ZIM. ZÁHRADY od

od

125es.€

/m

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka + doživotná na posúvny mechanizmus (kovanie) • Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA NA MÁJ 2018

od

od

206es.€

86es.€

/m

PRÍSTREŠKY

62es.€ /m

/m

10% - 50%

0948 787 777 www.balkona.eu

VÝROBA A PREDAJ

HOLÍÈ

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA

0918 645 802 0907 784 324

OBEDOVÉ MENU • PIZZA vždy èerstvé CESTOVINY • ŠALÁTY a chutné OBJEDNAJ PIZZU PROVINCIALE A DOSTANEŠ

ZDARMA

Mazúrová 9, Skalica (oproti Grafobalu) Tel.: 0918 586 322

PALIVOVÉHO DREVA

63-0047

1

Mertel Group s.r.o. • 0911 168 983

NAJVÄÈŠIA PIZZA V MESTE

DONlíèÁi GRŠÁTKISA v Ho Pondelok - Štvtok

XXL

10.30 - 20.00 Piatok - Sobota

10.30 - 21.00

ŠTANDARD

0915 539 077

Požičovňa lešenia Zateplovanie fasád Stavebné a murárske práce

63-0106

2

3

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Nové MATERIÁLY Nové TVARY KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

FO typ A, B a právnických osôb

§

NAJVÄČŠÍ VÝBER VYSTAVENÝCH POMNÍKOV ZĽAVY PRE SENIOROV

MZDY, PERSONALISTIKA Senica | 0911 521 767

Sme plátci DPH

63-0019

1 7

1 8 2

J AKCIA – MÁ O ZĽAVY AŽ D

0903 792 674 www.kamex.sk Hurbanova 2942, Senica

-35%

Príďte sa presvedčiť!

ZADARMO:

doprava, montáž, zlatá váza a svietnik, chodníky okolo hrobu, záruka 36 mes.

OTVORENÉ: Pon – Pia: 09.00 – 16.00 h

w w w.regionpress.com SE 18-20 STRANA - 6

41-0011

8 7

prvá známa cesta zo severozápadného pobrežia Ameriky na juhovýchodné pobrežie Ázie. Ako prvý Slovák navštívil štyri kontinenty (Európa, Ázia, Afrika, Amerika), ako prvý človek vôbec preskúmal Ostrov svätého Vavrinca. Narodil sa vo Vrbovom a strávil tam aj svoje detstvo. Svoju kariéru začal ako dôstojník rakúskej armády (Slovensko bolo vtedy súčasťou Uhorska, ktoré bolo časťou rakúskej monarchie) v sedemročnej vojne. Jeho názory na náboženstvo a vzťah k autoritám spôsobili, že bol nútený opustiť rakúsku monarchiu (teda aj Uhorsko). Odišiel do Poľska kde sa 20. apríla 1768 oženil s Anou Hönsch. red

63-0107

5 8

9

Slovenský dobrodruh, cestovateľ, objaviteľ, kolonizátor, spisovateľ, kráľ Madagaskaru, plukovník francúzskej armády, veliteľ poľskej armády a rakúsky vojak, gróf Móric Beňovský, celým menom Matúš Móric Michal František Serafín Au-

4

gust Beňovský, sa narodil 20. septembra 1746 vo Vrbovom a zomrel 23. mája 1786 v Agoncy, v osade „Mauritania“ na Madagaskare. Bol to prvý Európan, ktorý sa plavil v severnom Tichom oceáne (sedem rokov pred Jamesom Cookom a de La Pérousom). Napísal spomienkové dielo Pamäti a cesty. Beňovský bol typický predstaviteľ obdobia osvietenstva, rozvoja dopravy a obchodu a objavovania neznámych území. Bol cestovateľ, ktorý preskúmal západné pobrežie Aljašky medzi ústím Yukonu a Kuskokwinu, pričom sa plavil pozdĺž ostrova Unimak (Aleuty) a jeho cesta do Macaa bola

41-0009

9

1

3

Móric Beňovský

osobnosti regiónov

16-0009

4 7 3 9

5

41-0066

7 9


Najkrajšia dolina Tatier

števníkov. Ak chcete zažiť ideálne podmienky na vysokohorskú turistiku, zavítajte práve na Roháče. Je tu možné podnikať jednoduPotulky po Roháčoch sa stali ché prechádzky dolinami ale aj náročné hrebeňové túry. Pri akoby nepísaným pravidlom troche šťastia môže pozorný turista vybavený ďalekohľadom pre každého milovníka tu- pozorovať už z priestoru Roháčskej doliny kamzíka, svišťa ristiky. Ide totiž o mimoriad- či orla skalného. Roháčska dolina je mimoriadne bohatá na ne nádherné, malebné a z výskyt chránených rastlinných a živočíšnych druhov. Aj preto turistického hľadiska dobre sú Roháčske plesá vyhlásené za prírodnú rezerváciu s vyšším prístupné prostredie, ktoré stupňom ochrany. Dolina je odvodňovaná Roháčskym potoláka každoročne tisíce náv- kom, ktorý má priemerný ročný prietok 3 700 litrov vody za

tip na výlet

sekundu. Počas výdatných dažďov či jarného topenia snehu sa prietok zvyšuje až na päťnásobok. Značkovaný chodník vedie už zo Zuberca po Ťatliakovu chatu. Nástup na túru je ideálny od parkoviska rekreačného strediska Zverovka, kde sa nachádza aj najnižšie položené pleso v Tatrách – pleso pod Zverovkou (983 metrov nad morom). Ťatliakova chata leží na križovatke turistických trás, pri Ťatliakovom jazere. Cesty od chaty vedú na Roháčske plesá, Rákoň, Ostrý Roháč, Plačlivé či Volovec. Chata je ideálnym miestom, odkiaľ možno odštartovať túru po hrebeni Západných Tatier. Je tiež obľúbeným cieľom pre cyklistov či vozíčkarov. red

Vtip: „Oci, prečo všetci nadávajú tomu pánovi vedľa nás?“ „Pretože hodil po rozhodcovi kameň.“ „Ale veď ho netrafil.“ „Veď práve preto!“ L.N. Tolstoj: „Hoci vplyv minulosti na život je veľmi silný, človek ho silou svojho ducha môže zmeniť.“

FACEBOOK.COM/PILATZDENO.KAMENARSTVO

ZAVOLAJTE NÁM, UROBÍME VÁM NAJLEPŠIU CENU

• výber z 300 nápisných tabúl • 5-ročná záruka

Môžete si vybrať asi zo 100 druhov pomníkov

0908 742 287

Skalica, ul. Horská

41-0016

0902 624 774 • 034/664 87 86 www.kamenarstvostapav.sk Stačí zavolať a my vás navštívime.

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA NA VYSTAVENÝ TOVAR

Andrej Budovič - Servis

Príďte sa presvedčiť

Vystavené sú nové druhy materiálu. Najlepšie ceny v Skalici a okolí. Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba 63-0038

KLIMATIZÁCIE

výkup oceľového šrotu a farebných kovov zber elektroodpadu

0903 15 15 20

45-0224

Pripravíme kompletné podklady ZBAVÍTE SA DLHOV A EXEKÚCIÍ

predaj aj na splátky

63-0015

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica B

CHCETE ÍSŤ DO BANKROTU?

Volajte...

0905 963 819

AKCIA MÁJ

1-hrob od 1090 € • 2-hrob od 1390 € Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2200 € • 1-hr. 1650 € okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie, váza, ZADARMO: chodníky svietnik, záruka 36 mesiacov

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

SE 18-20 STRANA - 7

www.kamenarstvo-bocan.sk

ODŤAH ZDARMA

SME NAJLACNEJŠÍ 41-0021

mobil: 0948 630 036 e-mail: info@uni-therm.sk SKALICA

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica email: vamametal@gmail.com 0903 145 588, 0903 728 588

DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

VŔTANIE STUDNÍ

ZBER - VÝKUP AUTOVRAKOV

41-0054

NAŠA FIRMA MÁ 27 ROKOV

Pomníky sú vystavené priamo v areáli firmy

63-0064

63-0100

SERVIS ELEKTRICKÉHO RUČNÉHO NÁRADIA

M. R. Štefánika 25, Holíč • budovic.servis@azet.sk

KAMAX PILÁT Á

41-0065

NA VŠETKY MATERIÁLY

0944 716 337

0902 112 185

Bohatstvom k poctám a pýche

- 50%

ma¾by, nátery sadrokartóny tapetovanie fasády murárske a obkladaèské práce work.byvanie@gmail.com

Prof. Ján Košturiak

63-0006

Work

hlavu hore!

JARNÁ ZĽAVA

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

7

Vidím ich ako sa snažia. Začínajú už ako malé deti – zapáčiť sa pani učiteľke, správne odpovedať, dostať pochvalu alebo dobrú známku. Pekne sa obliekať, presvedčivo rozprávať a dosahovať ciele. Jezuita James Martin, popisuje rebrík, po ktorom nás od malička učia liezť: 1. Mať svoje individuálne ciele, sledovať svoje šťastie a dobro. 2. Potreba mať, vlastniť, konzumovať a kompenzovať si tým niekedy vlastnú neistotu a prázdnotu. 3. Postupovať v spoločenskom rebríčku smerom hore. 4. Preukazovať svoj status cez spoločenské symboly – funkcia, majetok, titul, oblečenie. 5. Zvnútornenie vonkajších statusov, pocit výnimočnosti a dôležitosti. 6. Delenie ľudí na „celebrity“, ktoré stoja na vrchole rebríčka a neschopných „chudákov,“ ktorí zostali dole. 7. Súťaž, ktorá ľudí ženie na rebríku smerom „hore“ a úspech druhých sa pre nich stáva ohrozením. 8. Presvedčenie, že hore je bezpečie a šťastie a dole neúspech a bieda, vtláčanie tohto spôsobu myslenia deťom a ďalším generáciám. 9. Vzniká pyramída, na ktorej sa bojuje o miesta na jednotlivých poschodiach, vedomé udržiavanie „tých dole“ v nevedomosti a závislosti na „tých hore.“ 10. Výsledkom tohto všetkého sú boje, nedôvera, strach, frustrácia a osamelosť. Sv. Ignác z  Loyoly hovorí o nepriateľovi človeka takto: „Najprv pokúša ľudí, aby chceli bohatstvá, ktoré následne vedú k márnej svetskej sláve. Tie často vedú k  prehnanej pýche, ktoré je bránou k  ostatným neprávostiam.“ Jezuiti túto deštrukciu človeka vyjadrujú jedinou vetou: „Bohatstvom k poctám a pýche.“ rebríček? Predstavte si cestu smerom dole. Nemám na mysli úpadok firmy, rozpad rodiny alebo osobnosti. Hovorím o oslobodení sa od majetku a všetkého, čo nás núti liezť niekam, bez jasného zmyslu. Aké krásne a oslobodzujúce je uvoľnene schádzať dole, a  stretávať tých, čo sa trápia šplhaním nahor. Zbavovať sa zbytočností, odkladať masky, pozície a tituly, hovoriť len to, čo je potrebné a  nie, čo chcú od nás počuť. To je tá správna cesta – zhora nadol. Od pýchy, moci a pôct ku skutočnému bohatstvu, v ktorom už nemusíme vlastniť vôbec nič. jk


7

6

1

9 5

4

charita

5 4 9 8 1 8 7 5 4 9 3 7 6 1 7 8 8 7 5 9 4 5

Ľudia pomohli Ondrejkovi na nohy!

ho portálu ĽudiaĽuďom.sk získala vďaka štedrosti a dobroprajnosti darcov finančné prostriedky na prvú liečbu v Mexiku, následne i na druhú. Výsledkom je, Ondrejko sa narodil s že stojí na vlastných nohách. rázštepom chrbtice a Dvojročný Ondrejko počas prvých troch mesiacov hydrocefalom. Lekári mu života prekonal 11 operácií. To, že bude mať rázštep nedávali veľkú nádej, no chrbtice a hydrocefalus sa jeho mama, pani Petra jeho rodina verila a roz- Albrechtová, dozvedela 2 dni pred pôrodom. Následhodla sa pre nákladnú kom rážštepu bola poškodená miecha i nervy, veľa liečbu v zahraničí. Pros- detí s touto diagnózou je úplne ochrnutých. Rodine tredníctvom darcovské- vliala nádej na Ondrejkove uzdravenie informácia o

liečbe kmeňovými bunkami. Komplikáciou v jej realizácii nebolo miesto jej výkonu, Mexiko, ale suma – pre bežnú rodinu nepredstaviteľných 20-tisíc eur. Prostredníctvom darcovského portálu ĽudiaĽuďom. sk sa však sen premenil na realitu – za približne 2 a pol týždňa sa podarilo sumu získať a Ondrejko mohol liečbu podstúpiť. Prišlo výrazné zlepšenie jeho stavu a ďalšia žiadosť o pomoc na portáli ĽudiaĽuďom.sk. Potrebných ďalších 20-tisíc sa vďaka podpore verejnosti podarilo, za približne 3 mesiace, získať opäť. red

duchovné okienko

1. časť

Otvorený list predstaviteľov cirkví a židovskej obce predsedovi vlády

• miešanie farieb a omietok • zateplenie • sadrokartón • miešanie autolakov • plnenie do sprejov

Slovensko je ohrozené stratou zmyslu pre mravné hodnoty. Prejavuje sa to neúctou k dôstojnosti ľudského života od počatia po prirodzenú smrť či ľahostajnosťou k manželstvu. Prejavom nedostatku mravnosti vo verejnom živote je aj korupcia, ktorá, žiaľ, je prítomná v mnohých sférach života spoločnosti. Tieto zlá nás ohrozujú, lebo sme sa vzdialili od Boha a nezachovávame Desatoro Božích prikázaní.

š.p. Pliešovce, o.z. Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky

Ponuka na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu - výberové konanie.

Murárske práce 0904 259 971

Najnižšie ceny na okná a dvere Zľavy na novostavby

• kompletné rekonštrukcie domov a bytov • sadrokartonárske práce • zatepľovacie práce

Garážové brány Vonkajšie žalúzie Rolety

KRTKOVANIE

Interiérové žalúzie Látkové roletky Siete proti hmyzu Markízy

ČISTENIE KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

INTERIÉROVÉ DVERE

www.abc-okna.sk Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

SŤAHOVANIE PREPRAVA

GARÁŽOVÉ BRÁNY A VJAZDOVÁ TECHNIKA

akéhokoľvek nábytku, atď., DOHODOU aj s obsluhou

nové motívy na brány Duraprint UNICO

0907 480 716 0907 042 311

0905 478 303 Vally 9, Skalica www.bomont.sk správny pomer kvality a ceny od roku 1998

NON STOP

tel.: 034/668 33 87 kl. 66, 0903 761 642 0948 344 401, 0911 761 642

SE 18-20 STRANA - 8

41-0005

okna@hotel-san.sk holic@abc-okna.sk

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0002

JARNÁ AKCIA

16-0189

Písomné ponuky zašlite do 24.05.2017 do 10:00 hod. Obálku označiť: „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE NEHNUTEĽNOSTI MALACKY VLM SR - MIKULÁŠOV“. Informácie o výberovom konaní na stránke: www.vlm.sk

63-0094

63-0062

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Mikulášov, obec: Lakšárska Nová Ves, okres: Senica: pozemok – parcela registra “C“ číslo 51 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 816 m2, LV č. 246. Minimálna predajná cena: 19 900,00 €.

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

Spoločnosť potrebuje novinárov, ktorí s odvahou hľadajú pravdu. Slobodná žurnalistika a kontrola verejnej moci médiami je dôležitým pilierom demokracie. Ďakujeme tým novinárom, ktorí vyváženým spôsobom pri zachovaní úcty ku každému človeku informujú verejnosť o svojich zisteniach. Cirkvi a náboženské spoločnosti rešpektujú legitímne zvolených verejných predstaviteľov a vyzývajú všetkých, aby sa krízové situácie riešili s rozvahou a pokorou. Nevynášajme predčasné súdy a obvinenia, pretože aj krivé svedectvo je prestúpením Božích prikázaní.

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR

63-0097

Pozorne vnímame dianie v spoločnosti po vražde novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pre zachovanie dôvery obyvateľov Slovenska v právny štát a v demokraciu je dôležité, aby táto úkladná vražda bola čím skôr vyšetrená a aby jej páchatelia boli potrestaní. Chceme oceniť úsilie všetkých vyšetrovateľov a policajtov, ktorí sa usilujú o naplnenie spravodlivosti.

www.regionpress.com

Hollého 8, Holíč • 0905 448 572 • Po-Pia: 8:00-16:00, So 8:00-11:00

63-0016

Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR napísali otvorený list predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu. „Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky!


9 ... u nás kúpite

Úvodník

skutočne originál

Ing. Mária Zemčíková

Klimatizácia

Lexmont s.r.o., Železničná 1420/47, Senica tel.: 0908 726 900, 0915 778 188, lexmont@lexmont.sk

41-0075

• Prestrešenia terás, bazénov, balkónov • Zimné záhrady • Posuvné presklenia systémom HPS NOVINKA Skleníky z LEXANu od 650 € • Predaj lexanu énov od 1950 € Zastrešenia kruhových baz a príslušenstva Ceny sú vrátane montáže

EUROOKNÁ A DVERE 61-0004-18

• HLINÍKOVÉ OKNÁ • PLASTOVÉ OKNÁ • Posuvné systémy • Exteriérové žalúzie a doplnky POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ 16-0026

Frézovanie

komínov

• Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma NA NEREZ

žalúzie · siete · rolety · roletky · okná · dvere · zasklenie balkónov · zimné záhrady

PRI MONTÁŽI OD NÁS DODATOÈN E

ZĽAVA

157.00

220.00 254.00 1500x1600

2100x1600

152.00 900x2400

57.00 500x500

10% Z¼AVA

15-0005

1200x1600

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY 94-0090

www.kominicek.sk 0905 702 276 • 0917 850 155

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk

0910 114 407 / 0903 526 876 PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

SE 18-20 STRANA - 9

41-0010

VYUŽITE NAJLEPŠIE CENY OKIEN V ROKU!!! VYUŽITE VÝHODNÉ CENY NA VONKAJŠIE ŽALÚZIE A ZASTREŠENIE TERÁS (aj na dia¾. ovládanie) Trnava, Suchovská 5 mob.: 0911 391 426, 0902 469 252 info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

Počas horúcich letných dní sa už ani v našom zemepisnom pásme nedá zaobísť bez chladenia obytných miestností. Ak uvažujeme o kúpe klimatizácie, pre správny výber musíme brať do úvahy viacero faktorov. Trh ponúka množstvo chladiacich zariadení od najlacnejších mobilných ochladzovačov vzduchu až po zložité klimatizačné jednotky, schopné nielen chladiť, ale aj vykurovať. Aby sme sa rozhodli správne, najprv si treba uvedomiť, čo od tohto zariadenia očakávame. Výber klimatizácie ovplyvňuje v akom dome bývame, či ide o rodinný alebo bytový dom, či o výškovú viacposchodovú budovu, alebo iba nízky niekoľkopodlažný objekt. Ďalej nám musí byť jasné, ktorú miestnosť, prípadne viaceré priestory potrebujeme klimatizovať, či chceme pohodu v spálni alebo v obývačke. Výkon klimatizačnej jednotky sa navrhuje aj vzhľadom na podlahovú plochu a svetlú výšku miestnosti, jej orientáciu na svetové strany, veľkosť ochladzovaných plôch. Ďalej rozhoduje teplota, ktorú chceme v priestore udržiavať, ale aj počet ľudí, ktorí sa tam bežne zdržiava. Ak sme sa rozhodli pre klimatizáciu, nepomýľme si ju s ochladzovačom vzduchu. Klimatizácia má vlastný obeh s chladiacou kvapalinou, pri ochladzovačoch dochádza k znižovaniu teploty vzduchu odparovaním vody, následkom čoho sa zvyšuje vlhkosť vzduchu v miestnosti a efekt chladenia sa stráca. V princípe môžu byť klimatizačné jednotky mobilné alebo pevne namontované. Najmä pri dodatočnom zabudovaní pevných jednotiek vzniká čiastočný problém pri potrebe určitých stavebných úprav. Pevná klimatizácia môže byť inštalovaná centrálne – jedna pre všetky miestnosti, alebo do každej klimatizovanej miestnosti dáme samostatnú jednotku s menším výkonom. Druhý variant je drahší. Mobilná klimatizačná jednotka je síce lacnejšia, ale nedokáže ochladiť celú miestnosť, pretože odvádzané teplo miestnosť opäť ohrieva. Jej vypnutím sa účinok chladenia ihneď stratí. Pri rozhodovaní je veľmi dôležitá aj hlučnosť zariadenia, ktorá by nemala prekročiť 35dB. Pri 50dB sa už dostávame na úroveň umývačiek riadu, čo je pre spánok nevhodné. No a neposledným kritériom je spotreba energie, ktorú ovplyvňuje výkon chladenia, ale aj systém chodu. Klimatizačné jednotky zaradené do triedy A so systémom ON/OFF majú vyššiu spotrebu ako zariadenia s inverterom, u ktorých sa výkon kompresora dá plynule regulovať. Nevyberajme si ani podľa „zvučnej“ značky ani podľa ceny. Nechajme si poradiť od odborníka, ktorý nám navrhne pre naše potreby ten najvhodnejší model.


9 6

3 9 8 5 6

5 1 9 5

2 1

2

4 8

svet knihy 2 8 3 1 4 4 6

duchovné okienko

2. časť

My všetci ľudia dobrej vôle - verejní predstavitelia i občianska spoločnosť - nesmieme ľutovať žiadne úsilie, aby korupcia zo slovenskej spoločnosti bola vytesnená. Predstavitelia cirkví a náboženských spoločností vyslovujú poďakovanie všetkým statočným a čestným ľuďom, ktorí na tieto problémy upozorňujú a chcú ich riešiť. Tí, ktorí sa korupcie dopúšťajú alebo vytvárajú pre ňu podmienky, sa prehrešujú voči Bohu i ľuďom. Korupcia, ktorá spôsobuje toľko nespravodlivosti, ohrozuje samotnú demokraciu. Strata dôvery v politický systém, ktorý nedokáže zabezpečiť spravodlivosť, vedie k rastu extrémizmu. Sme znepokojení atmosférou nenávisti, ktorá sa šíri v niektorých sociálnych skupinách. Máme právo i povinnosť zachovať si vlastné duchovné a kultúrne tradície a nekontrolovanú migráciu môžeme vnímať ako hrozbu. Ale ako ľudia - kresťania i nekresťania - sme povinní pomáhať ľuďom v núdzi bez ohľadu na farbu pleti a náboženstvo. Viacerí veriaci, kňazi aj cirkvi na Slovensku čelili počas komunizmu prenasledovaniu a na tento útlak nesmieme zabudnúť. Táto skúsenosť nás naučila vážiť si slobodu, rozoznať nové ideológie a brániť sa im. Veľmi dobre si uvedomujeme, že demokracia napriek ťažkostiam, je najlepším miestom na rozvíjanie náboženskej slobody i ostatných slobôd občanov. Odmietame korupciu v akejkoľvek podobe. Sme presvedčení, že budúcnosť obyvateľov Slovenska by mala byť vystavaná na vzájomnom rešpekte, dôvere, dobroprajnosti a úcte k nášmu duchovnému dedičstvu. Tieto hodnoty nám pomôžu prekonávať spoločenské krízy a upriamia náš duchovný zrak na Darcu života, pred ktorým sa každý z nás raz bude zodpovedať.

V Bratislave 23. apríla 2018

Príbeh o zrade a zradcoch

páchateľ zrady sníva. A dobre, že to tak je, pretože zrada si zaslúži ostrejšiu reakciu, ako iba pokrčenie ramenami. Na knižnom trhu je dielo Judáš autora Amosa Oza. Kniha Veľa ľudí zažilo zradu získala uznanie, recenzenti napríklad z New York Review of a mnohí z nás majú svojich Books ju prijali s ováciami a titul sa dostal medzi finalistov zradcov – Judášov. Zradca- prestížnej Man Bookerovej ceny. mi je pretkaný príbeh celej, Amos Oz je izraelský spisovateľ a novinár. Je nositeľom vianielen kresťanskej éry ľud- cerých prestížnych literárnych ocenení vrátane Bialikovej stva. A  ten nám odkazuje, ceny, Goetheho ceny a Ceny Franza Kafku. že zrada nevedie k šťastiu Patrí medzi najznámejších izraelských autorov, jeho diela a spokojnosti, aj keď o tom boli preložené do vyše 30 jazykov. V slovenčine vyšli jeho ro-

mány Čierna skrinka, Panter v podzemí a Vôňa ženy. V Judášovi mladého idealistického študenta Šmuela zaujme rukou napísaný inzerát na nástenke a zavedie ho do tajomného domu, kde žije starý invalid hľadajúci plateného intelektuálneho spoločníka a tajomná žena prenasledovaná prízrakmi minulosti. V príbehu o omyle, túžbe, neopätovanej láske a nezodpovedanej náboženskej otázke, ktorý sa odohráva v rozdelenom Jeruzaleme na prelome rokov 1959 a 1960, sa autor vracia k počiatkom židovsko-arabského konfliktu, k dejinám Jeruzalema a vzniku kresťanstva a radikálne prehodnocuje zažitú predstavu o zrade a zradcoch. red

Prvý koncert Musica Sacra Skalica 2018

V nedeľu 13. mája 2018 sa v Skalickom jezuitskom kostole konal prvý koncert XIII. ročníka medzinárodného organového festivalu chrámovej a organovej hudby Musica Sacra Skalica, organizovaný Mestom Skalica a Bachovou spoločnosťou na Slovensku, pod zá-

štitou primátora mesta Skalica Ľudovíta Baráta. Vystúpil na ňom Bachchor Kothen z Nemecka, založený v roku 1908, ktorý si kladie za cieľ oživovať a prezentovať diela Johana Sebastiana Bacha, pod vedením Martiny Apitz, ktorá sa tiež ve-

Martinou Apitz často spolupracuje. Zbor predniesol Žalm 8 od Klausa Heizmana /1944/ pieseň Ježiš moja radosť od Johana Sebastiana Bacha /1685 - 1750/, Žalm 50 /51/ Zmiluj sa Bože nado mnou od Gregoria Allegriho /1582 – 1652/, 5 častí z Ne-

meckej omše od Franza Schuberta /1797 – 1828/ na text Johanna Philippa Neumanna, Nepochybne veľké je tajomstvo zbožnosti od Bernharda Christiana Kaysera /1705 – 1758/ a skladbu Johana Sebastiana Bacha Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš.

Ďalšie koncerty tohtoročného festivalu Musica Sacra Skalica sa budú konať v jezuitskom kostole 17. júna, kedy vystúpi organista Klaus Kuchling z Rakúska, 26. augusta Michal Novenko z Českej republiky a 9. septembra Daniel Zaretzky z Ruskej federácie.

odviesť -čo si nejakým spôsobom zabezpečí. Je to občan už starší,tak nad šesťdesiat ale postavy pomerne vzpriamenej. Jeho hlavným znakom je - pre toho kto ho pozná-výborná vedomosť o rastlinách, ktoré sa v lesoch okolo Skalice vyskytujú.V čase nášho stretnutia už mal pozberaný medvedí cesnak a chystal sa na zber ďalších bylín a húb. Pozberané vie ponúknuť známym a kto mu dá nejaké éčko tak zoberie s poďakovaním. Z húb vymenoval dubáky,kuriatka, máslaky, vie kam na ne a pamätám si ešte pes-

trec a sirovec, ktorý rastie na kmeni stromov a popísal mi aj jeho úpravu ku konzumu. Hovoril aj o rastlinách ktoré sa v okolí dajú zberať s obsahom alkaloidov -organických látok, ktoré sú halucinogénné a návykové-a ako skonštatoval,to keď si dáš semená týchto rastlín,tak sa cítiš ako kozmonaut-nič není problém. Vie kde rastú,nezberá ich nikomu neprezradí kde sa nachádzajú,ani mne. Vlado je zdravý šesťdesiatnik ,muž prírody žijúci v civilizácii,známy svojim rovesníkom i mladšej generácii. Je samostatný,nezávislý,-

prajný a zdá sa že sa má dobre.Podľa nášho zvyku na toto téma v našej rozprave sme ho podľa jeho hlavných osobných daností pomenovali - Vlado -bylinkár,a želáme mu zdárnu zberateľskú sezónu. Samozrejme, že sme prebrali i ďalšie témy ako je napr. skalické zastupiteľstvo, ktoré sa nejako tvári avšak nevieme či je k dispozícii informácia ako to bude v nasledujúcich rokoch so splácaním dlhov a schopnosťou mesta udržať vyrovnaný rozpočet. Spomenula sa taktiež enviromentálna záťaž z rôznych priemy-

selných činností a či to je vôbec téma na stole mesta. Niečo by o tom mohli zverejniť v médiách ,pretože nepotrebujeme v tisku čítať len o úspechoch a kto kde koho slávnostne prijal ale aj o záležitostiach kde je tŕn v päte čo sa tak nejako opomína. Vraj sme tretí v poradí na Slovensku v triedení odpadov.Tak to poteší. Sedeli sme na súkromnej terase,ku konzumu bolo pivo desiatka zo siedmeho schodku schodiska do pivnice. Stačilo. V Skalici - terasa máj 2018 účasť - traja zapísal - Řepa Karel

knižku s Detským kinom DETSKÉ KINO: Sherlock Gnomes 2D 14:20, Dve a pol kačky 13:50, Ukradnutá princezná 14:30, 16:40, Deadpool 2D 15:50, 18:20, 20:50, Dve nevesty a jedna svadba 16:30, Polnočná láska 18:30, Pomsta 18:40, Avengers: Nekonečná vojna 2D

ST 20:30 Tiché miesto 21:00 Pondelok 21.5. Deadpool 2D 15:50, 18:20, 20:50, Dve nevesty a jedna svadba 16:30, Ukradnutá princezná 16:40, Polnočná láska 18:30, Pomsta 18:40, Avengers: Nekonečná vojna 2D ST 20:30 Tiché miesto 21:00

Utorok 22.5. ARTMAX FILMY – Flákači 18:30, Deadpool 2D 15:50, 18:20, 20:50, Dve nevesty a jedna svadba 16:30, Ukradnutá princezná 16:40, Pomsta 18:40, Avengers: Nekonečná vojna 2D ST 20:30 Tiché miesto 21:00 Streda 23.5. PREDPREMIÉRA – Solo:

A Star wars Story 3D SD 20:00, Deadpool 2D 15:00, 17:30, Dve nevesty a jedna svadba 16:30, Ukradnutá princezná 16:40, Pomsta 18:40, Avengers: Nekonečná vojna 2D ST 20:30 Tiché miesto 21:00

nuje hre na organ a cirkevnej hudbe. Hrou na organe sprevádzal zbor i niekoľko samostatných skladieb zahral Winfried Kuntz organista z Bad Belzig, zo spolkového štátu Brandenburska, ktorý je znalcom historických nástrojov a s Bachovým zborom Kothen aj

Rozprava máj 2018 - Vlado V jeden májový deň, keď po týždňoch sucha konečne zapršalo som stretol na ulici Potočnej -Vlada. Ten mi hovoríčítal som aprílovú rozpravu,kde si písal o skalických chodcoch s pomenovaním -bludný holanďan a ešte chodec - nezaháľajúci. Ja ich poznám podľa toho popisu, bývam s nimi v azylovom dome ,napíš niečo aj o mne. Povedal som mu ,že to nie je vylúčené pokiaľ bude spĺňať podmienky zverejnenia z našej rozpravy a súhlasu mojich spolusediacích , samozrejme pokiaľ to vytiskne týždenník Skalicko-Senicko, čo zá-

visí od toho, koľko bude mať voľného priestoru, pretože núdzu o témy a príspevky tento týždenník nemá. Takýto dostal prísľub skalický chodec menom Vlado ,postava podľa charakteristiky by mala byť známa mnohým skaličanom. Vlado býva v skalickom azyle,pôvodom skaličan,chudý , strednej až vyššej postavy tak okolo 175 cm nosí akúsi bradu -takú preriedenú a oproti iným skalickým chodcom sa pohybuje po meste pešo ale s bicyklom po pravej strane ,čo má svoju výhodu že na -pakláku- si môže čosi

Program kina

Piatok 18.5. Deadpool 2D 15:50, 18:20, 20:50, Dve nevesty a jedna svadba 16:30, Ukradnutá princezná 16:40, Polnočná láska 18:30, Pomsta 18:40, Avengers: Nekonečná vojna 2D ST 20:30 Tiché miesto 21:00 Sobota 19.5. DETSKÉ KINO: Sher-

lock Gnomes 2D 14:20, Dve a pol kačky 13:50, Ukradnutá princezná 14:30, 16:40, Deadpool 2D 15:50, 18:20, 20:50, Dve nevesty a jedna svadba 16:30, Polnočná láska 18:30, Pomsta 18:40, Avengers: Nekonečná vojna 2D ST 20:30 Tiché miesto 21:00 Nedeľa 20.5. – vyhraj

SE 18-20 STRANA - 10


gazdinka radí

Bazová jar

Nastalo obdobie kvitnutia bazy, dostupného a lacného zdroju vitamínu C, silice, organických kyselín a glykozidov pre každú gazdinku. Kvety bazy a produkty z nej vyrobené sa používajú pri prechladnutí, horúčkach a kŕčoch v tráviacom trakte. Ak máte časté zápchy siahnite po zápare z bazy alebo vyprážaných kvetov. Čierna baza pomáha aj pri migrénach, je močopudná a potopudná. Základom je bazový sirup uvarený z 30 kvetov, 1,5

kg cukru a šťavy z 3 citrónov. Ak ho v zime zmiešate so sirupom zo šalvie a s medom, máte super kloktadlo na boľavé hrdlo. Na boľavé hrdlo, ale aj maškrtenie sú super bazové cukríky. Do ich výroby môžete zapojiť aj deti. Drobné kvietky z 10 ks kvetov bazy ostrihajte, namočte na celú noc do 1 dcl vody. Ďalší deň vylejte zmes do hrnca, pridajte 200 g cukru a štipku citrodeka. Poriadne premiešajte a varte 15 min. Zmes je hotová vtedy, keď po ponorení hrnca do studeného kúpeľa začne tuhnúť.

Takto nachystanú cukríkovú hmotu nalejte na vopred vymastený plech, naolejujte si ruky a postupne tvarujte guľky. Hmota musí byť ešte teplá. Cukrík hneď po vytvarovaní obaľte v práškovom cukre (2PL) zmiešaným so solamilom (1ČL). Ku koncu leta sa zberajú výrazne sfarbené bobuľky. Z nich sa dá tiež robiť sirup a ideálne sú na výrobu lekváru. Pozor, plody bazy nekonzumujeme surové. Sú jedovaté. gazdinka Evka

krmivo na Váš Dvor

Vtip: Prečo musí obžalovaný stáť pri čítaní rozsudku? „Lebo potom bude dlho sedieť.“ A. Mickiewicz: „Keď ma chcete posudzovať, nebuďte so mnou, ale vo mne.“

tradície

mix

Králiky

Ošípané

Ostatné

Regionálny predajca:

Krmivá JOKI - Martin Žilavý , Hviezdoslavova 1873/34, 901 01 Malacky, tel.: +421 907 059 647 JAKO Ján Záhončík, M. R. Štefánika 408/6, 908 77 Borský Mikuláš, tel.: +421 905 490 537 Hospodárske potreby Fajnor, Priemyselná 2566/18A, 905 01 Senica, tel.: +421 34 651 29 12

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY 0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

30EU0R

OD

OD

2100

34EU5R

2400

OD

1500

1600

1600

-50%

1600

AKCIA

1200

21EU0R

OD

900 Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže, murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy, likvidácie okien a DPH.

-10% Z¼AVA GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY

20EU2R

v = 2000 mm š = 900 mm a jednostranná laminácia

ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ • INTERIÉROVÉ DVERE • AKCIE NA NOVOSTAVBY • 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA • VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY • UVÁDZACIE CENY

AKCIA PRE SENIOROV

GARÁŽOVÉ BRÁNY za ve¾koobchodné ceny!

0918 500 492

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

4E3U9R

63-0011

5E1U5R

Výber zo 70 druhov akciových vchodových dverí

V ponuke profily VEKA za akciové ceny Garancia úspor, nákladov, na energie pri profiloch VEKA triedy A

AKCIA

CENTRUM DVERÍ ...ked´sú dvere dverami

SLOVENSKÝ VÝROBOK S 10-ROČNOU ZÁRUKOU

PREDOKENNÉ ROLETY, za VONKAŠIE najlepšie ceny ŽALÚZIE v regióne A MARKÍZY

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

SE 18-20 STRANA - 11

16-0197

63-0099

• PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ, JEDNOSPÁDOVÉ, VALBOVÉ, SEDLOVÉ... • SAMOVO¼NE STOJACE ALTÁNKY • ODKVAPOVÝ SYSTÉM • ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ZÁHRADNÝ NÁBYTOK • TATRANSKÝ PROFIL • LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

na Slovensku

Rozbehli sa nám po Slovensku hody

www.afeedmix.sk

Kompletné krmivá pre domáce hospodárske zvieratá Doplnkové bielkovinové krmivá pre domáce hospodárske zvieratá Vyvážený pomer živín pre správny vývoj, rast a výborné zdravie zvierat Všetky potrebné živiny bez nutnosti pridávať ďalšie krmivá Obsahuje suroviny vhodné pre potravinársku výrobu Krmivá pre vysoko intenzívny rast pre výkrm hydiny a ošípaných

Hydina

11

Hody sa slávia ako pamiatka na počesť posviacky chrámu alebo pri príležitosti sviatku patróna chrámu – svätca, ktorému je kostol zasvätený. Tradícia hodov siaha až do stredoveku, keď sa spolu s rozvojom cirkevnej organizácie v Uhorsku dbalo aj na to, aby patróni jednotlivých chrámov takpovediac časovo rovnomerne pokryli spoločensky prijateľné dátumy v priebehu celého roka. V minulosti bola totiž s hodmi spojená nielen slávnostná hostina, ale najmä veľký, tzv. výročný jarmok. Pravdaže, na jarmok sa schádzali kupujúci a predávajúci zo širokého okolia a stúpol aj počet hostí zblízka i zďaleka. V priebehu 18. storočia, keď sa na Slovensku vplyvom rekatolizácie výrazne oživil mariánsky kult, stavali sa nové chrámy zasvätené Panne Márii, znova sa začalo putovať do starších i nových mariánskych pútnických miest, a tak sa viaceré hodové slávnosti presunuli práve na jesenné mesiace september a október. Čiastočne to súviselo aj s cyklom hospodárskeho života na vidieku – už bolo po žatve, väčšina úrody bola pod strechou, na hody sa chovali husi, ponúkalo sa mladé víno a burčiak – skrátka, bolo to obdobie hojnosti a dostatku potravín, takže hostí si bolo možné patrične uctiť dostatkom jedla i vína. Treba však pripomenúť, že dôležitá bola práve duchovná časť hodov. Hody sa slávili viac dní, v minulosti tri a viac, pričom najvýznamnejším časovým úsekom bola práve hodová nedeľa. Na západnom Slovensku sa ujal názov hody, pričom aj Slovania poznali slovo god, ktoré môžeme voľne preložiť ako hostina – čiže hody sa spájali s hostinou a hodovaním. Hody, odpusty, kermeše sa konali – podľa sviatku svätca, ktorému boli zasvätené – najmä na jar, v lete, na jeseň. Asi najmenšiu frekvenciu mali v zime. Na hody sa v minulosti chodievalo peši – zároveň to bolo spojené s púťou na hlavnú hodovú svätú omšu, do väčších vzdialeností sa docházalo kočom, vozom, vlakom, autobusom, neskôr aj autom. Na hodovú slávnosť sa chystala celá dedina – ženy vyriadili, vyumývali a vyzdobili kostol, ale aj svoje domácnosti, v jarných a letných mesiacoch sa vybielil interiér i exteriér domácností, všetko sa ligotalo čistotou. Zdroj: Katolícke noviny autorka je etnologička Katarína Nádaská (krátené)


9

7 4

6

2 4 3

5 3 7

7 9 8 2

2

5 2 9 3 6

2

svet múzeí

9 4 8 5 6 7

za život

Mária Raučinová

Dialóg, dialóg, dialóg Každý z nás sa už stretol s človekom, ktorý mal celkom opačné názory a postoje. Nevieme sa dosť vynačudovať, ako niekto môže vidieť veci úplne z inej perspektívy. A pritom  tvrdiť, že len on má pravdu. Diskusia s takým človekom postupne naberá na intenzite. Jeho jednostrannosť doslova vytáča. Stačí málo a konflikt prerastie do osobných urážok. Sme toho svedkami denne nielen u politikov, ale často aj v rodine, medzi rovesníkmi, v  spoločenstvách. Nejde však len o  politické hádky, ide o súboj hodnôt, ktoré vyznávame. Ak nám naozaj záleží na pravde, mali by sme sa držať istých princípov. Po prvé, nenechajme sa vyviesť z  miery. Ak staviame na hlbokých ľudských hodnotách, oprime sa o  skúsenosť, ktorá nás sama povedie. Nesnažme sa presvedčiť argumentmi, vyrozprávajme príbeh, ktorý pomôže protivníkovi „vžiť sa“ do našej situácie. Chceme mu umožniť pochopenie. Vytvorme v  dialógu atmosféru bezpečia. Neútočme na druhého, nezneisťujme ho, pretože vyvoláme protireakciu. Oceňme jeho prítomnosť, staňme sa empatickými, buďme poslucháčmi, vytvorme „kultúru stretnutia“, nie „stret kultúr“. Svoje hodnoty nepopisujme, nedefinujme, ukážme na ne prostredníctvom ľudí, ktorí tak konajú a  ktorí prinášajú konkrétne dobro druhým. Aj v  najväčšom popieračovi hodnôt možno nájsť kúsok dobra, niečo, čomu môžeme povedať „áno“. Takto nebudeme v  dialógu pôsobiť negativisticky, ale staneme sa nositeľmi svetla a  optimizmu. Citlivé intímne otázky ochrany života, sexuality, choroby, umierania, viery a  postoje k  nim sú často formované prežitými minulými udalosťami a zraneniami. Ak o  nich nevieme, máme ich predpokladať. Správajme sa súcitne, snažme sa pochopiť hnev, bolesť, frustráciu. Niekedy je súcit najcennejším svedectvom vyznávania hodnôt. Nemajme túžbu zvíťaziť za každú cenu a  poraziť protivníka. Dialóg je udalosťou stretnutia v rovnocennosti a v  láske. Sme len bránou k  pravde, svedkami, nie pravdou samou. Prílišné sebavedomie a agresia v debate strháva pozornosť na ľudské „ego“ a zatieňuje samotnú silu pravdy. Nikdy dialóg nevzdávajme. Veď pravda nám stojí za tú trpezlivosť. Mária Raučinová, Fórum života

V Prešove sa oplatí zastaviť

ľa v Stropkove, kde bude inštalovaná do konca roka. Výstava pochádza zo zbierok Podkarpatského múzea v Krosne. Petrolej objavil kanadský geológ Abraham Gesner v roku Výstavu Petrolejové lampy - 1846 a prvú petrolejovú lampu, ktorá bola schopná použitia funkčnosť a krása sprístupni- v domácnostiach zostrojil Poliak Lukasiewicz v roku 1853 a lo Krajské múzeum v Prešove reguláciu knôtu jej v roku 1855 zabezpečil Američan Benjamin vo svojich priestoroch Ráko- Silliman. K výraznému rozšíreniu petrolejového osvetlenia ciho paláca. Diváci si ju budú došlo po začatí ťažby ropy v roku 1859 v Pensylvánii. Petrolej môcť pozrieť do konca augus- bol vyrábaný pomocou destilácie ropy vo vákuu a veľmi skota. Potom sa presťahuje do ro vytlačil z trhu olej do lámp, pretože mal vyššiu svietivosť a výstavných priestorov kaštie- bol lacnejší. Rozvoj naftárskeho priemyslu nastal hlavne kvôli

svieteniu, až potom v roku 1880 sa začali petrolej a neskôr benzín používať pre spaľovacie motory. Petrolejové svietidlá boli postupne zdokonaľované a petrolej sa vďaka novým technológiám postupne zbavoval zápachu a škodlivých prímesí. Jeho dokonalejšie druhy nazývané salónový petrolej boli dokonca parfumované. Petrolejové lampy, ktoré boli hlavne v období secesie bohato zdobené, dnes predstavujú cenné zberateľské exponáty. Kurátorom výstavy je Krzysztof Gierlach, vedúci oddelenia histórie osvetlenia a oddelenia histórie skla a sklárskeho priemyslu Podkarpatského múzea v Krosne. red

Ve Skalici na rínečku 2018

Aj tohto roku hostila 9. mája Skalica v priestoroch svojho kultúrneho stánku najlepších interpretov hudobného folklóru detí z okresov Trnavského kraja – víťazov regionálnych prehliadok na súťaži detských ľudových hudieb, speváckych skupín a sólistov Trnavského kraja – Ve Skalici na rínečku, kde sa bojovalo o postup na celoštátnu prehliadku. Na podujatí, ktoré organizačne uskutočnili Záhorské osvetové stredisko v Senici a Oddelenie kultúry Mesta Skalica, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Mesto Skalica, sa prezentovali detské ľudové hudby: ZUŠ Skalica,

Mladí huslisti z Červeníka, detský citarový súbor Igricek z Veľkého Medera, spevácke skupiny: Spjevule ze Skaličánku zo Skalice, dievčenská spevácka skupina DFS Trnavček z Trnavy, detská spevácka skupina Važinka zo Šoporne, detská spevácka skupina Igricek z Veľkého Medera, 10 sólistov spevákov a 1 inštrumentalista. Odborná porota, ktorej predsedal Mgr. Samuel Smetana, hudobník a hudobný publicista, PhDr. Hana Kyseľová, muzikologička, speváčka, hlasová pedagogička a PaedDr. Angela Vargicová, speváčka a hlasová pedagogička rozhodla, že na Celoštátny detský

festival ľudovej hudby do Habovky 16. – 17. júna postúpia: Detská ľudová hudba ZUŠ Skalica, spevácka skupina Spjevule ze Skaličánku zo Skalice, speváčka Viktória Zsoldos z Veľkého Medera a inštrumentalista Daniel Snoha z Krakovian s hrou na akordeón, ktorým udelila zlaté pásmo s postupom. Tiež porota udelila jedno zlaté pásmo s návrhom na postup na celoštátnu súťaž a to speváckemu duu, sestrám Michaele a Lenke Holičovým. Ďalšie zlaté pásmo získali dievčenská spevácka skupina DFS Trnavček a speváčky Zuzana Kopáčová zo Skalice, Dominika Bieliková z Červeníka, Karin Garajová

zo Šoporne a Virág Vass z Čilizskej Radvane. V striebornom pásme sa umiestnili detské ľudové hudby Mladí huslisti z Červeníka, detský citarový súbor Igricek a detská spevácka skupina Igricek z Veľkého Medera, spevácka skupina Važinka zo Šoporne, speváčky Vanesa Antálková z Kútov, Natália Bolebruchová z Gbiel. Bronzové pásmo

získala speváčka Adela Huláková zo Šoporne. Súčasťou prehliadky bola aj otvorená diskusia pedagogického vedenia interpretov súťažných vystúpení s odbornou porotou na rozborovom hodnotiacom seminári. Víťazom blahoželáme. Veríme, že mladí muzikanti a speváci z nášho Trnavského kraja, so vzťahom k

hodnotám tradičnej ľudovej kultúry, si z tohoročnej sviatočnej atmosféry vytvorenej Súťažnou prehliadkou hudobného folklóru detí Trnavského kraja Ve Skalici na rínečku, nabrali vrchovato, načerpali mnoho nových inšpirácií a Skalica zostane miestom ich častých návratov. Viera Juríčková, ZOS Senica

Boris Janata obhájil prvenstvo na MTB maratóne Kráľ Záhoria 2018 Dňa 12.5.2018 sa v Skalici v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina konal jubilejný 10. ročník preteku Kráľ Záhoria MTB maratón. Peter Hertl spolu s jeho otcom pripravili pre pretekárov novú trať, ktorá bola rozdelená na 50km, 25km a 25km Fatbike a pozostávala z dlhých výjazdov a technických zjazdov a končila sa na najzaujímavejšom úseku-okruhu Cross Country. Na štart sa celkovo postavilo 239 pretekárov zo Slovenska a Českej republiky. Preteku sa zúčastnil aj domáci pretekár z klubu Kompava H-Triathlon Team

Skalica Boris Janata, ktorý pretekal na 25 km trati v kategórii Fatbike. V tejto kategórii vyhral a celkovo obsadil na 25 km trati z 96 pretekárov 9. miesto. Ako povedal samotný Boris: „Po nevydarenom úvode sezóny som sa rozhodol urobiť zmenu a vymeniť bajk a pretekať na Fatbiku. Potreboval som nový impulz a práve preto som sa rozhodol pre túto zmenu, keďže na fatbiku sa mi už aj predtým darilo. Pretek som si chcel hlavne užiť, keďže sa konali na domácej pôde a vyhnúť sa najmä technickým problémom, ktoré

ma sprevádzajú od začiatku sezóny a nakoniec z toho bol pekný výsledok. Toto víťazstvo mi dodalo stratenú silu a sebadôveru

do ďalšej časti sezóny a nakoplo ma hlavne po psychickej stránke. Ďakujem rodine, ktorí tam boli a povzbudzovali ma a boli mojim

SE 18-20 STRANA - 12

druhým motorom. Ich videl a prehodili zopár podpora bola naozaj slov a tým bol ten precítiť a aj vďaka im sa to tek ešte krajší.“ podarilo. Takisto som tam stretol priateľov, ktorých som dlhšie ne-


Hubárčenie je tiež rekreačný pohyb

ani množstvo zohnutí, práve naopak. Čím ich je viac, tým väčšia šanca, ako naplniť košík. Z lesa sa vrátite teda nielen s plným (niekedy aj s prázdnym) košíkom, Hubárčenie je náruživý a ale aj vždy nabití pozitívnou energiou a mnohokrát aj s pekný koníček a zároveň nejakým tým zážitkom. A spálenou nadbytočnou enerpríjemný relax. Je to tiež giou. významný zdroj pohybu, Hubárčenie milujú aj rodinné psíky. Je to pre nich vítaná dokonca všestrannejšieho zmena, vnímajú ju ako hru a neraz sú schopné zapojiť ako je iba chôdza. Prejde- sa úplne plnohodnotne do nadšenia z nájdeného dute aj niekoľko kilometrov báčika. a  vôbec vám neprekáža Samozrejmosťou je, že ak máme vnímať hubárčenie

rekreačný šport

ako rekreačný šport, nemôžeme v tom vidieť komerčné drancovanie našich lesov a prírody ako takej. Huby tam nerastú iba pre nás, v prvom rade sú súčasťou potravinového reťazca obyvateľov prírody. Nestane sa nič, ak si nahľadáme na polievku, pár zavarených pohárikov, či na niekoľko smažených rezňov. To príroda zvládne, ak sme napríklad ešte aj šetrní k podhubiu a nechávame ho na mieste nálezu. Horšie je, ak do lesov vbehnú hordy ľudí a žnú ako kombajny všetko a čo nepoberú, to rozkopú. Nielenže to je nešportové, je to aj v obrovskom rozpore s ochranou prírody. red

Vtip: „Ocko, čo je toto za ovocie?“ „To sú čierne ríbezle.“ „A prečo sú červené?“ „No, lebo sú ešte zelené.“ M. Twain: „Nerozprávajte všetkým okolo seba, že vám svet dlží lepší život. Svet vám nedlží nič. Bol tu totiž skôr ako vy.“

spomienka

13

Ivan Brožík

Pravde žil som, krivdu bil som

Do nášho tímu pre závod v Lozorne hľadáme

OPERÁTOR/-KA VÝROBY na 2 zmeny POŽADUJEME ▪ Manuálnu zručnosť, zodpovednosť, lojálnosť PREČO ÍSŤ K NÁM? ▪ Hrubá hod. sadzba počas prvých 3 mesiacov 4,40 € ▪ Hrubá hod. sadzba po 3 mesiacoch 4,81 € ▪ Mesačné odmeny 114 € ▪ 13. + 14. plat ▪ Pravidelné navyšovanie mzdy ▪ Zmenové príplatky nad rámec zákona ▪ Odmena za ochotu pracovať nadčasy až 200 € ▪ Odmena za odporúčanie nového kolegu 400 € ▪ Príspevok na DDS ▪ Jubilejné odmeny ▪ Zmluvná autobusová doprava ▪ Stravné lístky nad rámec zákona

PREDÁM A DOVEZIEM

PRIJMEME

sliepky, mládky 19-24 týž., brojlerové kuriatka 1-14 dňové alebo 1-2,5 kg, husi, kačky, husokačky, morky, kalimero

brigádničku do predajne textilu

550 € brutto /mes. Skalica, Pplk. Pľjušťa 3 0902 833 133

63-0109

0904 481 220

PREDAVAČKU 59-0016-15

jačmeň, kukuricu, ovos, pšenicu, zmesky, šrot

15-0116

Kontaktujte nás: 0918 712 705 • nabory@faurecia.com

hľadá

na roznos novín počas víkendov na dohodu

Poliklinika Senica / 0948 773 180

Skalica: min. 9,04 € brutto za jeden roznos Jablonica: min. 6,42 € brutto za jeden roznos Unín: min. 4,32 € brutto za jeden roznos Gbely: min. 14,08 € brutto za jeden roznos Holíč: min. 6,77 € brutto za jeden roznos

Odborník na výživu a chudnutie

+ príplatky: väčší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu 32-0080

www.svet-zdravia.sk

KOLPORTÉROV

tel.: 0908 979 377 e-mail: skalicko@regionpress.sk

SE 18-20 STRANA - 13

(verne národ môj ľúbil som) Básnik, spoluautor Memoranda slovenského národa, stál pri vzniku Matice slovenskej, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského romantizmu tvorca historickej epiky a historického spevu – Samo Chalupka. Narodil sa 27. februára 1812 Hornej Lehote a zomrel desiateho mája 1883 tiež v Hornej Lehote. Narodil sa v rodine evanjelického farára Adama Chalupku. Samo Chalupka pochádzal zo starej literátskej rodiny, o ktorej máme už správy zo 16. storočia. Bol mladším bratom dramatika Jána Chalupku ktorý bol prvým významným autorom veselohier, v ktorých zosmiešnil zaostalosť malomešťanov a odsúdil panštenie sa a odrodilstvo. Základné vzdelanie získaval u otca učiteľa a kazateľa, neskôr navštevoval od roku 1821 gymnázium v Gemerskej Teplici a od roku 1822 študoval na lýceu v Kežmarku. Tam naňho vplývali národne uvedomelí profesori Ján Benedikti a Matej Slavkovský, priatelia a spolupracovníci Jána Kollára. Od roku 1824 študoval v Rožňave, od roku 1827 študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave filozofiu a teológiu. Samo Chalupka sa stal jedným zo zakladateľov študentského samovzdelávacieho spolku Společnost česko-slovanská (1829), v rokoch 1831-32 jej podpredsedom, kde začal prednášať výklad Kollárovej Slávy dcery. Členovia spoločnosti sa nevenovali len literatúre, ale zaujímali sa i o dejiny, osud národov a ich zápas za slobodu. Preto sa po vypuknutí povstania poľskej šľachty v roku 1830 proti cárskej nadvláde vydal do Poľska ako dobrovoľník, v nasledujúcom roku bol zranený v bojoch pri Haliči. Po rokoch v básni Všeslav nazval toto povstanie „nešťastnou vojnou“, záhubou slovanskej slobody, keď bojoval brat proti bratovi. V roku 1834 presvedčil listom Ľudovíta Štúra, ktorý pol roka pôsobil ako pisár v Uhrovci, aby sa neodkladne vrátil na lýceum. Celý tento pohyb súvisel s pohybom utláčaných národov v Európe a s bojom proti zvyškom feudálneho poriadku v Rakúskej ríši, s bojom za úplné zrušenie poddanstva, za občiansku rovnoprávnosť. A súvisel aj s maďarským národným hnutím, ktorého cieľom bolo zbaviť sa nadvlády Viedne a zabezpečiť v samotnom Uhorsku vedúcu úlohu maďarskému národu. A v tomto zápolení národov a národností chcel Samo Chalupka a po ňom celá štúrovská mládež literárnou, organizačnou a osvetovou činnosťou uplatňovať aj práva Slovákov. red


3 8

7

4 3 8 2 4 1 9 6

3 2

reflexia

4

dobré rady

2 7 2

9 6 1 4 3 4 8

7

Ivan Brožík

Rovní a rovnejší Demokracia je okrem iného popri rovnosti povinností aj rovnosť práv. Ak nefunguje jedno alebo druhé, nejde o nič iné ako o anarchiu. Ak nám niekto ako politiku predvádza v priamom prenose anarchiu, potom nemá právo nielen fungovať v politike, ale ani beztrestne sa pohybovať vo verejnom občianskom priestore. Zdá sa, že ktosi má u nás – bez toho, aby mal na to nárok – absolútne voľný prístup k daňovému tajomstvu. Čo horšie, nielen že má prístup k tomu, k čomu by sa zo zákona dostať nemal, ale údaje, takto, v rozpore so zákonom získané, využíva ako prostriedok politického nátlaku. Mohlo by sa to považovať aj za vydieranie. Ale to možno nateraz odložiť bokom. Zostaňme pri fakte, že ktosi tu u nás používa ako pracovnú metódu zneužívanie daňového tajomstva. Z tých inštitúcií, ktoré by mali dohliadať na dodržiavanie zákona, nekoná žiadna. Nekoná z nevedomosti? To by bolo zlé. Nekoná z politickej náklonnosti? To by bolo ešte horšie. Nekoná preto, že je súčasťou politického boja? To by mohlo byť to úplne najhoršie. Ako je to teda so zákonnosťou a najmä dohľadom nad ňou u nás? Veľmi biedne. Má niekoľko prístupov. Najprv sa presvedčí, o koho by sa mala „obtrieť“ a až potom sa rozhodne, či a ako bude konať, ak vôbec bude konať. Starčeka bezdomovca, ktorý v obchode ukradne „čučo“ za 80 centov dostanú tieto zložky – od polície až po súd do dvoch týždňov do basy na niekoľko rokov. Ten, kto má na drahých právnikov, ten sa môže spravodlivosti vyhýbať aj šestnásť rokov, hoci pokradol neporovnateľne viac ako onen bezdomovec a žije si ako nejaké knieža. Obklopený majetkom, ktorý úplne samozrejme „nevlastní“. S daňovým tajomstvom môže tak isto ktokoľvek pracovať na tlačových konferenciách ako s agentúrnou informáciou, stačí aby mal politický vplyv a beztrestnosť je priam automatická. Rozumiete tomu? Podľa ústavy, teda základného zákona tohto štátu sme si pred zákonom všetci rovní. No zjavne sú si podaktorí rovnejší. Presne ako za režimu, ktorý sa mal oficiálne skončiť na prelome rokov 1989 až 1990. Lenže o čom je potom takáto podoba tej klasickej nedemokracie? Nie je to tak trošku fraška? Asi je najvyšší čas sa nad tým dobre zamyslieť. Jediná výnimka, ktorú treba akceptovať je imunita na výroky, prednesené v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky. Na výroky. Neplatí však na činy, ako je napríklad porušenie daňového tajomstva a podobne. To sú vo všeobecnosti trestné činy. V demokratických štátoch. ib

Zavlažovanie rastlín knôtom

vždy je naporúdzi prakticky zadarmo veľmi spoľahlivý knôtový systém. Prísun vlahy knôtovým systémom je vhodný na izČi už idete na viac dní bové a balkónové rastliny vysadené vo veľkých a z  domu (prípadne si ťažkých nádobách, ktoré sa nedajú prenášať alebo chcete odskúšať zavla- sú chúlostivé na zmenu miesta. Postačí, ak sklenú žovací systém pred do- či plastovú fľašu s vodou postavíte vedľa rastlín. Na volenkou), alebo neviete jeden koniec knôtu priviažete závažie, spustíte ho na ako a kedy zalievať vaše dno fľaše a druhú časť zasuniete do pôdy. Takto si izbové a balkónové rastli- vytvoríte vlastný samozavlažovací systém. Je vhodné ny v letných horúčavách, umiestniť fľašu s vodou mierne vyššie, potom okrem

vzlínania vody funguje aj samospád a zavlažovanie je zaručené. Takýto systém je priateľský k rastlinám aj preto, že ich môže zavlažovať aj počas horúcich dní, vlaha totiž ide pod ne, nedotýka sa zelených častí rastliny. Navyše, voda vo fľaši je teplá tak isto ako okolie, nemôže dôjsť k teplotnému šoku pri takomto spôsobe zálievky. Podľa veľkosti objemu fľaše viete, na ako dlho asi závlaha postačí. Ak plánujete byť dlhšie na dovolenke, potom je správne zvoliť aj niekoľkolitrové plastové nádoby. red

Prinášame riešenia pre mobilitu zajtrajška

Schaeffler Skalica hľadá nových kolegov

• PRIEMERNÁ MZDA 1200 € • OD 1. MARCA NOVÝ ZRÝCHLENÝ AUTOBUSOVÝ SPOJ SENICA - SCHAEFFLER SKALICA Ďalšie benefity:

Pracovné pozície:

• • • •

• • • • •

• • • • • • • •

Schaeffler bonus, 13. a 14. plat Každoročné zvyšovanie miezd Bonus za prítomnosť v práci Doplnkové dôchodkové sporenie do 3% z hrubej mzdy Stravovanie v modernej jedálni na všetkých pracovných zmenách Príspevok pri narodení dieťaťa 100 € Príspevok za odporučenie nového zamestnanca 100 € Príspevky pri príležitosti pracovného alebo životného jubilea Príspevok pri odchode do dôchodku Príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti Odmena za zlepšovací návrh Odmena pre najlepšieho zamestnanca 400 €

Obsluha sústruhov Obsluha lisovacích zariadení Obsluha kaliacich zariadení Obsluha brúsok Obsluha montážnych liniek

Bližšie informácie na:

www.praca-schaeffler.sk Schaeffler Skalica, spol. s r.o. Dr. G. Schaefflera 1, 909 01 Skalica Tel.: +421 34/696 1111, +421 34/696 1112 e-mail: schaefflerskalica@schaeffler.com

41-0040

6

7

SE 18-20 STRANA - 14


Jazda na rezervu

nemal zostať stáť. Ak si sleduje kontrolky a počítačom odhadované dojazdové kilometre. Príručnú bandasku s  benzí- Samozrejme, že ukazovatele stavu hladiny paliva v nádrži boli nom dnes v našich končinách v autách aj v minulosti. Keď sa ručička blížila k minimu, rozsvozí v aute asi naozaj už len vietila sa kontrolka, signalizujúca, že auto už ide na rezervu a ten, kto potrebuje doviezť je načase hľadať miesto pre doplnenie paliva. Plavákové snípalivo do kosačky. Moderné mače hladiny paliva merali objem a často sa rezerva rozsveautomobily a dostatočná sieť covala pri úrovní desať litrov paliva v nádrži. Akú vzdialenosť čerpacích staníc v bežnej eu- ujdete na toto množstvo, to si musel každý motorista spočítať rópskej krajine zaručujú, že sám. Spôsob merania zostatku paliva v nádrži sa však výrazbez benzínu či nafty by nikto ne zmenil. Moderné automobily majú namiesto karburátora

auto moto

vstrekovanie paliva riadené počítačom. Takže ukazovateľ paliva a jeho kontrolka rezervy nie je spínaná meračom v nádrži, ale počítačom riadiacim motor. Preto kontrolka neukazuje minimálne množstvo paliva, ale minimálny dojazd. A to dokonca taký dojazd, aký je obvyklý pre váš spôsob jazdy. Môže to byť 70 km pri dynamickejších šoféroch, ale aj 100 km v tých prípadoch, keď palubný počítač vyhodnotí, že vodič jazdí úsporne. Mimochodom, v horúčavách nikdy netankujte „po hrdlo“. Je to zbytočné. Stačí prestať tankovať pri prvom vypnutí čerpacej pištole. red

Vtip: Ošetrovateľ vojde k bláznovi do izby a vidí, ako ten niečo usilovne píše na hárok papiera. „Čo to píšeš?“ prihovorí sa bláznovi. „List.“ „A komu ho píšeš?“ „Sebe.“ „A čo si tam píšeš?“ „Neviem, pošta príde až zajtra!“ F. Rabelais: „Zlosť je nebezpečná, človeka ponižuje.“

SBS PROFI V+K

cykloturistika

prijme

PRIJMEM VODIČA MKD

Tel.: 0907 209 577

Dopravná firma so sídlom v Holíči príjme do TPP

IDEAL Automotive Malacky, s.r.o.

Výrobný závod výrabajúci obloženia batožinového priestoru automobilov

s návesom s posuvnou podlahou. Plat 1800€/mes. brutto 0903 418 512

OPERÁTOR VO VÝROBE » Stravovanie vo vlastnej jedálni » Práca vhodná pre mužov aj ženy » Dlhodobá a stabilná práca na hlavný pracovný pomer » Viaczmenná prevádzka

Firma využíva práva pravopisných chýb.

+ 421 34 323 5221, +421 34 323 5222

10-0112

Životopisy zasielajte na adresu: pardubska@zapadotlac.sk alebo Mallého 60, Skalica

Prijmeme vodiča nákladného automobilu na trasu MA-Viedeň

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom a strojárenskom priemysle

brutto 2,76 €/h + bonusy + diety

hľadá nových pracovníkov na TPP na pozíciu:

OPERÁTOR / OPERÁTORKA NA MONTÁŽNEJ LINKE

STAVEBNINY

SBS GUARDING s. r. o. príjme strážnikov na prevádzky

v Skalici a Holíči

Mzda: 2,7590 € /h. brutto Nástup ihneď.

75-16

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

prijmeme na TPP SKLADNÍKA

PRIJMEME

práca na VZV, vod. preukaz B plat 900 EUR/mes. brutto

ZVÁRAČ CO2

POKLADNÍKA/NÍČKU samostatnosť, práca PC Office plat 700 EUR/mes. brutto

0905 665 720 • klimova@krajn.sk

6 EUR/HOD BRUTTO cestovný príspevok, ubytovanie, týždenné zálohy, 16-0085

LAKŠÁRSKA NOVÁ VES

am@hammerl-textilcare.com

16-0195

do 3 a 4 zmennej prevádzky Miesto výkonu práce: APP Lozorno, Malacky Podmienky: manuálna zručnosť, samostatnosť, flexibilita, chuť pracovať, práca vhodná aj pre absolventov. Ponúkame: mzda 800 € brutto + variabilná zložka, zálohy, stravné lístky, doprava zdarma, príspevok na ubytovanie a iné benefity. Životopis zasielajte na: office@ttcontrols.sk tel. kontakt: 034/778 20 90, www.ttcontrols.sk alebo osobne Radlinského 23, Malacky 90101 po – pia 8:00-12:00 / 12:30 – 16:00

EXPEDIENTKU/TA

Požiadavky: SŠ vzdelanie s maturitou, znalosť práce s PC. Prax v polygrafii a v obore výhodou. Mzdové podmienky: Základná zložka mzdy brutto 500 € + osobné príplatky. Druh pracovného pomeru: úplný .

ia-kariera.sk@ideal-automotive.com | www.ideal-automotive.com IDEAL Automotive Malacky, s.r.o., Priemyselná 5471, Malacky Doprava zabezpečená zo smerov: 1. Brodské – Čáry – Šastín-Stráže- Kuklov – Borský Svätý Jur – Sekule – Moravský Svätý Ján – Závod – Veľké Leváre – Malacky • 2. Senica – Jablonica – Cerová – Prievaly – Pl. Peter – Pl. Mikuláš – Pl. Podhradie – Sološnica – Rohožník – Kuchyňa – Pernek - Malacky

Požiadavky: odborné učilište, prípadne SŠ vzdelanie s maturitou. Prax v polygrafii výhodou. Mzdové podmienky: základná zložka mzdy brutto 520 € + osobné príplatky. Druh pracovného pomeru: úplný (možnosť čiastočného).

63-0112

Pracovná pozícia:

» Miesto výkonu práce: MALACKY, Priemyselná ulica » Nástupná mzda: 750,- € brutto, výrazné navýšenie po skúšobnej dobe, dochádzkový a mesačný bonus + ostatné benefity » Moderné a nové pracovné prostredie

PRACOVNÍKOV DO TLAČIARENSKEJ VÝROBY

VODIČA MKD

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV / KOLEGYNE DO NÁŠHO TÍMU

Požiadavky: SŠ vzdelanie s maturitou, znalosť ADOBE + prax. Prax v polygrafii a s prácou na plotri a lasere výhodou. Mzdové podmienky: základná zložka mzdy brutto 600 € + osobné príplatky. Druh pracovného pomeru: úplný (možnosť čiastočného).

10-0118

0915 372 754 0907 169 032

63-0089

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

63-0005

3,50€ / h brutto. Nástup ihneď

36-0012

čašníka/-čku

VP sk. C + E. Každý vodič má pridelenú svoju súpravu. Jazdí sa DE, CZ, SK. Víkendy voľné. Plat 576 € mes. brutto + odmeny + diéty. Spolu cca 1700 € mes. brutto. Nástup možný ihneď.

0908 265 925 - 0911 485 358 r.katrinak@rkrecruitment.sk

SE 18-20 STRANA - 15

85_0333

(sklady, výrobný podnik) Preukaz odbornej spôsobilosti Plat 3 €/h brutto

Z Podlavíc na Hušták

Západoslovenské tlačiarne Skalica prijmú GRAFIKA + OPERÁTORA PLOTRA A LASERA

16-0194

Reštaurácia Laguna Bar v Šaštín Stráže prijme

na objekty v Skalici

63-0098

ČLENOV STRÁŽNEJ SLUŽBY

0903 435 184 0903 918 949

15

V Banskej Bystrici vznikne v dohľadnej dobe prvá reálna cyklotrasa. Po dlhých procesoch majetkovo-právneho vysporiadania, výkupu pozemkov, prípravy projektu, územného a stavebného konania i verejného obstarávania, začalo pred niekoľkými dňami mesto s jej výstavbou. Na realizáciu asi dvojkilometrovej cyklocesty získala samospráva nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 857.870 eur. Povinná päťpercentná finančná spoluúčasť mesta predstavuje 45.151 eur. Podľa hovorkyne primátora Zdenky Marhefkovej mesto v  minulom období výstavbe cyklotrás nevenovalo veľkú pozornosť, o čom svedčí jediný 150-metrový úsek cyklistického chodníka od nákupného centra ESC po Štadión SNP. Reštart podľa nej nastal v  roku 2016, keď vedenie mesta vyčlenilo rekordnú sumu 360.000 eur na prípravu projektovej dokumentácie a výkupy pozemkov. „Prvá cyklotrasa bude viesť z Podlavíc na Hušták. Po napojení na už existujúci cyklochodník bude mať dĺžku približne 2,5 kilometra. Prísľub od zhotoviteľa je ukončiť celé dielo do konca roka,“ oznámil primátor Ján Nosko. „Prvá etepa sa začína pri športovej hale Štiavničky po hotel Dixon. Druhá vedie od hotela Dixon popri Tajovke až do Podlavíc. Cesta bude so živičným asfaltovým povrchom, krajnicami a  ochrannými zábradliami na miestach, kde dochádza k  styku s  potokom,“ objasnil Peter Kanát, stavebný dozor. V neďalekom Zvolene zas otvorili centrum na predaj, požičiavanie a servis elektrobicyklov. Spoločnosť ebajk ho otvorila pod Pustým hradom po Bratislave a Košiciach ako tretie na Slovensku. Zvolenské centrum chce v regióne pôsobenia vytvárať aj komunitné, súťažné či oddychové aktivity. Okrem predajne, požičovne a servisu buduje v kraji aj sieť nabíjacích staníc. Len v okolí Zvolena je už vytvorených deväť nabíjacích staníc, pri čom v týchto dňoch pribudli ďalšie dve. Samotní cyklisti si pochvaľujú, že región je priam stvorený na cykloturistiku. Jednak tam už sedem rokov funguje cyklobus, už druhý rok sa tiež buduje sieť nabíjacích a servisných staníc, ktorá prepája atraktivity v regióne. red


Ä?Ă­slo 20 / 18. mĂĄj 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

ĹˆovĂ˝ 5-d tobusovĂ˝

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

au zĂĄjazd za a balti KrĂĄsami Po

tSPLPWQPNĂˆIBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂžTLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂžTLFIPĆŽFSWFOĂ?IPLSÓäB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂžTLBäJWOPTǸ

 www.daka.sk

280 â‚Ź 159 â‚Ź

37-0032

EM

PRACOVN�K V SKLADE �������������������� ������������������������������ OPERà TOR V�ROBY �������������������� ELEKTRIKà R ��������������������� �������������������� ��������������������� OBSLUHA CNC ����������������� ���������������� ���������������������� �������������� ����������������������

������������������

ElektrikĂĄri,

PRIJM

���� E PRACOVN�KOV ���� ����� (PRà C A V EL � EKTRO V�ROB ���� E) ���� ���� ���� ����

TPP br ����� igåda ������ � 0905 867 1 72 0917 650 0 ������� 18 ������� ��

��� ������� ������ �����

�������

SE 18-20 STRANA - 16

ZvĂĄraÄ?i CO2 zĂĄmoÄ?nĂ­ci

pre dlhodobĂş prĂĄcu do Nemecka, celoroÄ?nĂĄ prĂĄca aj cez zimu

10 aĹž 14 â‚Ź/hod.

variabilnĂĄ zloĹžka + ohodnotenie mesaÄ?ne cca 200-220h 4 týŞdennĂŠ turnusy, ubytovanie a doprava hradenĂŠ firmou, týŞdennĂŠ zĂĄlohy 100â‚Ź

0904 516 707 sokolova@granila.eu

85_0332

www.konstrukter.sk ������������������������ info info in fo@k @kon @k o st on stru ruk ru kter kter kt er.s .sk k info@konstrukter.sk

85_0266

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

85_0268

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

85_0309

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

32-0064

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Žilinskom pre spolupråcu s AIW: a Nitrianskom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! Dohodnite si individuålne stretnutie ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk

94-0072

-43%

HonorĂĄr brutto 70 â‚Ź, 80 â‚Ź,90 â‚Ź za 24 hod.

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Senicko-Skalicko 18-20  

Senicko-Skalicko 18-20

Senicko-Skalicko 18-20  

Senicko-Skalicko 18-20

Advertisement