Page 1

Prečítajte si lepšie noviny.2

SENICKO SKALICKO

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

týždenne do 31 000 domácností a firiem

TERCO, s.r.o, Kátovská 33, Holíč

www.ter-co.sk • 0907 724 254 SIEŤKY

AKCIA

alebo

ŽALÚZIE

ku každému oknu

ZDARMA!!!

Plastové okná, dvere Parapety Sieťky, žalúzie Kompletné práce

zľava

41-0114

-40% FASÁDNE LEŠENIE

• DOPRAVA • MONTÁŽ • PRENÁJOM

ŤAŽNÉ

ZARIADENIA Najlepší výber KOTLOV

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

KONTAJNERY LIKVIDÁCIA A ODVOZ ODPADU INDIVIDUÁLNA LIKVID. V NAŠOM AREÁLI

VÝHODNÉ PÔŽIČKY pre oblasť SE, SI

0910 981 956

63-0152

predaj - montáž - servis Predajňa: Nádražná ul., Malacky

Montáž aj u zákazníka

16-0298

41-0170

0904 832 593

Exekútorský úrad JUDr. Pavla Šajánka so sídlom Sadová 621, Senica oznamuje, že dňa 18.09.2018 o 10:00 hod. bude vykonaná dražba nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Holíč vo výmere 19.266 m2. Najnižšie podanie 179.000,- EUR. Bližšie informácie na tel.: 034/694 1126

AKCIA

3 DN PRENÁ I KONTA JOM JNERA ZD

ARMA

0905 232 510 jztrans@jztrans.sk www.jztrans.sk

15-0187

ŠTEFANOV

SE 18-36 STRANA - 1

63-0167

0948 248 178

41-0154

cena za m2 0,07 €/deň

94-0150

senicko.sk

č. 36 / 7. september 2018 / 22. ročník


NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 30 000 domácností a firiem

e-mail:

Potočná 16 Skalica skalicko@regionpress.sk

Inzercia: Erika Herzáňová 0905 915 033 Silvia Lukůvková 0908 979 377

Ivan Brožík

zumieť tomu, že nie každý má všetko a že ten kto nemá nič, tomu je slušné pomôcť. Toto je úloha predovšetkým rodiny. Dokážeme si na diaľku adoptovať chudobné deti napríklad v Afrike, dokážeme prispievať na viaceré anonymné zbierky. Je to naozaj chvályhodné. Ale dokážeme si všimnúť aj akútnu núdzu konkrétnych spolužiakov našich detí? Treba to skúsiť. Deti sú deti. Nevyberali si svoj sociálny status. Určite by ich nejaký darček od spolužiaka potešil. Potrebný a nevyhnutný darček. Je to naozaj iba taká myšlienka... Ivan Brožík

Vydáva:

UPRATOVANIE NIE DOMY • BYTY • KANCELÁRIE ÁRIE NOVOSTAVBY ORY SPOLOČENSKÉ PRIESTORY

Študentská 2, 917 01 Trnava

IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Distribúcia: (27.000 domácností)

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 52.500 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 27.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravsko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.750 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

0910 921 948 8

• Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, vôd • Sprostredkovanie a manažment služieb v oblasti životného prostredia • Činnosť vodohospodára • Spracovanie podkladov pre dokumentáciu v oblasti životného prostredia

Hollého 8, Holíč • 0905 448 572 • Po-Pia: 8:00-16:00, So 8:00-11:00

• miešanie farieb a omietok • realizácie fasád • sadrokartón • miešanie autolakov • plnenie do sprejov LUX JR Sobotište

UPRATOVANIE A ČISTENIE

byty, domy, reštauračné zariadenia, kancelárie, hotelové izby a apartmány, fitness, wellness

TEPOVANIE UMÝVANIE OKIEN EXTERIÉROVÉ PRÁCE 63-0062

Každý týždeň: v Senici, Skalici, Holíči, Jablonici, Radošovciach, Mokrom Háji, Vrádišti, Prietržke, Trnovci, Kopčanoch, Pop. Močidlanoch, Dubovciach, Kunove, Čáčove, Štefanove, Kátove a Rovensku + v párnom týždni navyše: Radimov, Letničie, Petrová Ves, Čáry, Smolinské, Kuklov, Borský Mikuláš + v nepárnom týždni navyše: Brodské, Chropov, Sobotište, Rybky, Koválovec, Smrdáky, Častkov, Hlboké, Cerová, Prievaly, Šajdíkove Humence, Dojč, Rohov, Koválov a Lieskové

41-0164

Redakcia:

Začala sa škola, potrieb pre žiačikov je veľa a najmä, ich ceny neraz až zarážajú. Mnohí rodičia potvrdia, že v tomto období nejde o desiatky, ale niekedy aj stovku eur a viac. Na dieťa. Hoci vzdelanie na základnom stupni má štát poskytovať

zadarmo. Je to ústavné právo detí, ľudí, ktorí sa snažia získať vzdelanie, mať k nemu prístup. Deti sa samé nerozhodovali, či budú žiť v sociálne odkázanej rodine, alebo v  rodine, kde je dostatok. Všetkého, aj citového, aj hmotného. Deti sú deti. Už vôbec na ne nemožno preniesť vinu niektorých z ich rodičov, že uprednostňujú iné hodnoty a požitky, ako je vzdelanie, práca, plnenie si povinností. Popýtajte sa tých vašich školákov na deti v triede, porozprávajte sa s nimi a skúste pouvažovať. Niekedy stačí naozaj málo. Staršia školská taška, nejaké prezuvky za euro, dve, nejaká knižka. Učte vaše deti ro-

údržba okolia budov, údržba zelene

ENVIRO DATA s.r.o.

0903 489 433

PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

• ODKVAPOVÝ SYSTÉM • STREŠNÉ OKNÁ • OHÝBANIE PLECHOV • STAVEBNÉ REZIVO • REALIZÁCIE

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE ZA BEZKONKURENČNÉ CENY AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

VŠETKO NERECYKLOVANÝ MATERIÁL

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF AKCIA:

TEPLÝ MEDZISKLENNÝ RÁMIK ZDARMA Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR sobotiste@lux-sobotiste.sk

4 m ohýbačka

ŽALÚZIE VŠETKÝCH DRUHOV MARKÍZY A TEXTILNÉ ROLETKY ZA NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE Pri predložení konkurenčnej ponuky Vám vypracujeme nižšiu cenovú ponuku.

lanza@covering.sk | 0944 992 822

...stačí 2x zazvoniť a my zavoláme, prídeme a urobíme bezplatnú ponuku...

tel. 0908 702 522

Dodacia doba 10 dní od výmeru

41-0063

senicko.sk

Iba taká myšlienka

redakčné slovo

63-0162

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

Borský Mikuláš, Na výhone 1654 (žel. stanica)

SE 18-36 STRANA - 2

41-0150

SENICKO PIESTANSKO SKALICKO


škola

Politická gramotnosť

sa propagovali rôzne strany a hnutia. Ale ignorovať politiku ako takú v laviciach, v ktorých sedí budúca generácia, neraz Pred rokom som načrtol tému aj budúci politici, je veľkou chybou. Absencia politických diaotvorenia politickej gramot- lógov na vyučovaní máva rôzne dôsledky, ktoré vidíme napr. nosti na školách – schopnosti vo volebných preferenciách alebo vo voľbách samotných, prírozumieť (aktuálnej) politike. padne v uznávaní rôznych nebezpečných zoskupení. Tá je neoddeliteľnou súčas- Či chceme, či nie, nežijeme v anarchii a politika je našou neťou v niektorých západných oddeliteľnou súčasťou už od raných školských rokov. Preto krajinách. U nás pretrváva jednoznačne patrí aj do školy. Primerane veku učme žiakov, čo názor, že na akademickú je politika, čo môžu politici zmeniť, čo môžu, no nechcú zmepôdu nepatrí. Isto nie, ak by niť. Učme našich žiakov už od raného veku, čo je politika, ako

ovplyvňuje veci a ako sa porátať s politikmi, čo zvysoka kašlú nielen na školstvo, ale na celú spoločnosť. Učme ich politicky sa angažovať a nebyť mŕtvymi dušami, ktoré sú potrebné len mesiace pred voľbami. Učme ich voliť aktívne, nie pasívne. (Ide to, na našej ZŠ máme detský parlament a ja sa len udivujem, ako tie deti uvažujú, keď to v nich rozvíjame.) Hovorme so žiakmi otvorene, priamočiaro a konkrétne o dôsledkoch dobrej i zlej politiky. Je najvyšší čas rozvíjať aj politickú gramotnosť, ktorej spoznávanie vedie aj k potrebnej premene spoločnosti. A školstva. Ján Papuga, riadteľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

Vtip: Prvý rozhovor v histórii ľudstva: -Eva, tak chceš byť mojou ženou, alebo nie? – pýta sa Adam. -Ešte si to rozmyslím! -Dlho nerozmýšľaj, pretože mám ešte ďalšie rebrá! Erich Fromm: „Dobrý život nemôže existovať bez námahy, bez nej sa totiž nikto nedostane k tomu, čo je v živote podstatné.“

občianska

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

riadková inzercia Vydavateľ inzertných novín SENICKO-SKALICKO

auto-moto/predaj 1 R01_AUTO_PREDAJ Predám Ford Fiesta 1,6hdi, rok 2007, dobrý stav, nízka spotreba, nová batéria a štartér, cena 1950 €, Skalica.Tel. 0903232072

sa ospravedlňuje

Work

JUDr. Márii Trylčovej

ma¾by, nátery sadrokartóny tapetovanie fasády murárske a obkladaèské práce

za zverejnenie inzerátu, v roku 2018 v číslach 17, 19 a 21 41-0016

41-0012

auto-moto/iné 2 R02_AUTO_MOTO_INE Kúpim havarované alebo motoricky poškodené auto.Tel. 0905218938 ° Kúpim staré auto alebo motocykel, aj náhradné diely a všetko čo sa týkamotorizmu (trofeje).Tel. 0903818122 ° Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu. Tel. 0907374235 ° ČZ- JAWA Odkúpim Motocykle/Diely DOHODA ISTÁ.Tel. 0908205521 ° Kúpim jednorýchlostnú babetu v cene do 100€.Tel. 0902540910 ° Kúpim vlečku 7t alebo 9t s obilnou nádstavbou aj bez EC.Tel. 0948509556 ° Kúpim motorku JAWA ČZ 175, 250, 350, ŠPORTKA, PANELKA, KYVACKA, PERAK, PIONIER, STADION.Tel. 0915215406

ku ktorému došlo

0944 716 337

work.byvanie@gmail.com

PERGOLY ZASKLIEVANIE ZÁBRADLIA BAZÉNOVÉ PREKRYTIA

byty/predaj R03_BYTY_PREDAJ

0905 963 819

oleo.lorenc@gmail.com 0904 266 957

63-0064

aj s montážou

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo • výkup kovového odpadu a farebných kovov • výkup papiera (noviny, časopisy, letáky) cena 0,07 EUR/kg Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne) 0903 373 854, 0903 404 138

SE 18-36 STRANA - 3

63-0008

od 750 EUR s DPH

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

15-0187

KLIMATIZÁCIE DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

63-0043

MONT-ALU, s.r.o. Vrádište 269, 908 49 Vrádište Mobil: 00421/905 520 993 e-mail: palo@montalu.sk www.montalu.sk

• Jednoduché účtovníctvo • Podvojné účtovníctvo • Mzdy a personalistika • Účtovné a daňové poradenstvo

3

3

byty/prenájom 4 R04_BYTY_PRENAJOM Prenájom v Skalici pre 1 osobu, v centre mesta.Tel. 0902555258 ° Prenájom 1-izbového bytu s balkónom. Hľadáme samostatnú zodpovednú osobu. Dlhodobo. Tel. 0911240481 ° Prenajmem bytové a nebytové priestory od 30m2 do 50 m2 v centre mesta Skalica, oproti tržnice. 0949862872.Tel. 0903510062 ° Prenájom garzónky, 1-izb. bytu a 2-izb.bytu. Viac info na.Tel. 0903510062 ° Prenajmem celé poschodie rod. domu v Skalici, blízko centra. Tel. 0903200615 domy/predaj R05_DOMY_PREDAJ

5

pozemky/predaj R06_POZEMKY_PREDAJ

6

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 5 dolu.


1 5

Prenajmeme obchodné priestory na ul. Bratislavská v centre mesta Holíč, 50 m2 + 20 m2 skladové priestory. Info.: 0905 307 898

občianska

riadková inzercia

záhrada aAzverinec R10_ZAHRADA ZVERINEC 10 Predám HUSI živé aj očistené (Kopčany).Tel. 0903572514 ° Predám pšenicu, jačmeň, Prietržka 119.Tel. 0904159927 ° Predám jačmeň , pšenicu 15 €. Mokrý Háj.Tel. 0907480703 ° Predám včelí med a pšenicu.Tel. 0915247094 ° Predám ovos.Tel. 0903770577 ° Predám pávy.Tel. 0949225092 ° Predám pšenicu.Tel. 0903572514 ° Predám hruškový a sliv.kvas.Tel. 0944337772 ° Predám marhulový kvas.Tel. 0944337772 ° Predám hrozno, Gbely.Tel. 0903349351° Darujem mačiatka. Tel. 0903414309

Andrej Budovič - Servis

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

0902 112 185

M. R. Štefánika 25, Holíč • budovic.servis@azet.sk

FO typ A, B a právnických osôb

§

MZDY, PERSONALISTIKA Senica | 0911 521 767

Sme plátci DPH

SERVIS ELEKTRICKÉHO RUČNÉHO NÁRADIA

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 308 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk žalúzie · siete · rolety · roletky · okná · dvere · zasklenie balkónov · zimné záhrady

03-0005-182

domácnosť 9 R09_DOMACNOST Predám 45 ks školských stoličiek á 5 €/ks, 20ks ľahkých válend na chatu á 15 €/ks.Tel. 0908447091 ° Predám vyrezávaný 100 ročný nábytok na chatu, do búdy za 2 200 €, stôl a 2 lavice z masívu vhodná do záhrady, na chatu za 60 €/ 1 súprava.Tel. 0908447091

v ZOC Max Skalica, z rodinných dôvodov. Tel.: 0911 279 170

63-0155

stavba 8 R08_STAVBA Predám polyuretánové zateplené sendviče na montovanú chatku 110x260x10cm, počet 14 ks. Nové nepoužité za 1200 € + dohoda.Tel. 0907309961 ° Kúpim haki lešenie.Tel. 0908532682

ODSTÚPIM ZABEHNUTÚ PREVÁDZKU DOMÁCA KUCHYŇA

63-0019

reality/iné 7 R07_REALITY_INE Kúpim 2-izbový byt v Skalici.Tel. 0948967706 ° Prenajmem sklad v Skalici, 60m2. Tel. 0905251891

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY

Predaj hydiny na ďalší chov

0903 526 876 0910 114 407

Čáčov 226

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

U nás začína jeseň 20. augusta 2018. Predávame mládky pred znáškou. O dostupnosti jednotlivých farebných rázov sa informujte telefonicky. Po dohode možnosť dovozu.

Okná pre život.

PALUBOVKA 2 od 3,30 €/m

hobby aA šport 11 R11_HOBBY SPOTR Kúpim rôzne starožitnosti aj poškodené.Tel. 0903753758 12

rôzne/predaj R13_ROZNE_PREDAJ

13

Predám 2 lôžkový pletací stroj Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 5 dolu.

TATRANSKÝ PROFIL, dlážkovica, plotové dosky, OSB dosky, lišty, hranolky, zrubový profil, hoblované dosky, KV hranoly, dvere, plávajúce podlahy, vstavané skrine

SKALICA • Potočná 14

mobil: 0915 308 488 • 0917 666 027 skalica@slovaktual.sk

SE 18-36 STRANA - 4

» Holíč, sklad: 034/668 2082 0908 709 639 » Skalica: 034/662 8352 2 0908 032 982 » Senica, sklad: OSB dosky 0908 110 549 www.stolarskepotreby.com

0 947 0918 56

41-0171

deťom R12_DETOM

0907 144 225, milanzburin@gmail.com facebook.com/Krokodíl Čáčov www.hydina.eu

41-0037

9

41-0102

7

3 6 1

63-0164

9

2 8 3 9 7

tu problému a existencie závislosti. V praxi sa často stretávame s príbuznými závislých, ktorí svojich blízkych nielen chránia v zmysle popierania ich problému, ale pitie svojho blízkeho racionalizujú, či dokonca obhajujú. Často rodinní príslušníci preberajú na seba pocity závislého člena rodiny, stávajú sa jeho citovým zrkadlom. Balansujú medzi potrebou pomôcť a potrebou odlúčiť sa. Tieto myšlienky u nich spätne vyvolávajú najmä pocity viny, napätia, i strachu. Sami sa tak dostávajú do bludného kruhu, z ktorého bez pomoci odborníkov mnohokrát nevedia odísť. Mgr. Renáta Botková psychológ

63-0165

3

2

Alkoholizmus v rodine

vo veľkej miere zasahuje aj do životov najbližších príbuzných závislého jedinca. Nebezpečenstvo spoluzávislosti „Ako sa dá zistiť, či je niekto spočíva najmä v tom, že príbuzní závislého jedinca strácajú v rodine alkoholika spolu- postupne svoju identitu. závislý?“ V zameraní sa na potreby závislého, zanedbávajú seba saZávislosť, ako taká, je cho- mých, berú problémy závislého za svoje vlastné, preberajú roba, ktorá svojim priebe- za neho zodpovednosť, čím mu umožňujú unikať pred jeho hom a  prejavmi postihuje vlastnou zodpovednosťou a pred následkami jeho pitia. U nielen samotného človeka, spoluzávislých sa časom znižuje aj ich vlastné sebahodMgr. Renáta ktorý stratil kontrolu nad notenie, či sa skresľuje realita. Botková svojím pitím i správaním, ale Pre mnohé rodiny je charakteristické úplné popretie výsky-

psychológ radí

16-0275

6 5

6

41-0030

8 9 7 1 5 2 8


financie

Bývanie nás intenzívne zadlžuje

Objem úverov na bývanie na konci júla tohto roka dosiahol 26,2 miliardy eur. Medziročne objem úverov vzrástol o 2,6 miliardy eur, medzimesačne sa však znížil o 48,3 milióna eur. Vyplýva to z najnovších údajov Národnej banky Slovenska. Úvery stavebného sporenia na konci siedmeho mesiaca tohto roka dosiahli úroveň 2,36 miliardy eur, pričom toto číslo zahŕňa stavebné úvery a medziúvery. Slovenský regulátor od začiatku roka upravil vykazovanie údajov o poskytnutých úveroch. Dôvodom je legislatívna zmena hypotekárneho bankovníctva a následné zmeny vo výkazníctve od

Každý potrebuje bývať. Keďže výstavba nájomných bytov je taká, aká je, teda, skôr nie je a ak aj niekde také byty stavajú, tak potom pre tých sociálne naozaj odkázaných, potom jediným riešením je bývanie na dlh.

začiatku tohto roka. Po novom tak nie sú k dispozícii časové rady o podkategóriách úverov na bývanie. Z hľadiska podielov jednotlivých bánk na poskytnutých úveroch na bývanie mala najväčší podiel Slovenská sporiteľňa, kde predstavoval 27,85 percenta. Za ňou nasledovala VÚB s 20,62 percenta. Na treťom mieste je Tatra banka s podielom 14,23 percenta. Pri úveroch zo stavebného sporenia mala najväčší podiel Prvá stavebná sporiteľňa. Predstavoval 82,94 percenta. Za ňou nasledovali zvyšné spoločnosti podnikajúce na Slovensku, a to Wüstenrot stavebná sporiteľňa a ČSOB stavebná sporiteľňa. red

Vtip: -Viete, ako sa hovorí škodovke na vrchu kopca? -To neviem. -Zázrak. L. N. Tolstoj: „Pravda nemá ľahký život. Keby ho mala, bolo by to klamstvo.“

... u nás kúpite

občianska

skutočne originál

riadková inzercia s príslušenstvom za 20€. Tel. 0907309961 ° Predám 2 kolesovú káru plne funkčnú za 40 €.Tel. 0908447091 ° Predám chladič, zadné okno, bočné plechy na motor, predné osvetlenie a mnoho ďalších vecí na traktor Major, volať po 20 hod.Tel. 0902132709 ° Predám nový cestovný kufor na kolieskach, pôvodná cena 35€, teraz 15€.Tel. 0949429145

tel.: 0908 726 900, 0915 778 188, lexmont@lexmont.sk

41-0075

• Prestrešenia terás, bazénov, balkónov • Zimné záhrady • Posuvné presklenia systémom HPS NOVINKA Skleníky z LEXANu od 650 € • Predaj lexanu énov od 1950 € Zastrešenia kruhových baz a príslušenstva Ceny sú vrátane montáže

Lexmont s.r.o., Železničná 1420/47, Senica

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY

GARANCIA PRE DOMÁCNOSTI 99 ROKOV

PODLAHY

rôzne/iné 14 R14_ROZNE_INE Kto cestuje denne do zamestnania do Bratislavy – ul. Klemensova, Dobrovičova, Mlynské nivy, os. autom a má voľné miesto pre spolucestujúceho? Ak áno, volajte. Len seriózne. Tel. 0911830126 ° Kto mi ukáže prácu s internetom za finančnú odmenu. Volať po 20 hod. Tel. 0902132709 ° Kúpim unimobunku 6 m dlhú maringotku.Tel. 0908447091 ° Kúpim ľudové kroje.Tel. 0902708047

LAMINÁTOVÉ DREVENÉ KORKOVÉ VINYLOVÉ PRISLUŠENSTVO

0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk • PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ, JEDNOSPÁDOVÉ, VALBOVÉ, SEDLOVÉ... • SAMOVO¼NE STOJACE ALTÁNKY • ODKVAPOVÝ SYSTÉM • ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ZÁHRADNÝ NÁBYTOK • TATRANSKÝ R AKCIA NA SEPTEMBE PROFIL • LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH

63-0011

-30% NA PRÁCU

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

5

hľadám prácu R15_HLADAM PRACU

CENTRUM DVERÍ DVERE

15

zoznamka 16 R16_ZOZNAMKA Hľadám ženu na občasné stretnutie, pre krásne chvíle. Skalica okolie.Tel. 0949480755 ° Hľadám kamarátku od 4655r., okr.SE okolie. Stretnutie vítané.Tel. 0907369234

INTERIÉROVÉ EXTERIÉROVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ PROTIPOŽIARNE PLECHOVÉ POZINKOVANÉ

63-0135

Chcete si podať inzerát?

VÝROBA A PREDAJ

0918 645 802 0907 784 324

41-0009

PONÚKAME

Klúčnik, s.r.o. Sasinkova 17, 908 51 Holíč - smer Hodonín

+421 918 536 949 infoklucnik.sk

www.klucnik.sk

info@kkd.sk · 0905 920 716

SE 18-36 STRANA - 5

63-0161

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE / PRISTAVENIE KONTAJNEROV / LIKVIDÁCIA ODPADOV / DOVOZ ŠTRKU, DREVA, UHLIA 41-0083

• široký sortiment bezlepkových, bezlaktózových vegetariánskych, bio produktov • mrazené bezlepkové upečené torty - stačí rozmraziť • mrazené bezlepkové polotovary, lístkové, pizzové cesto, bagetky Na požiadanie Vám objednáme výrobky, s možnosťou darčekového zabalenia S našimi výrobkami sa môžete zoznámiť na facebook.com/Pekáreň na Tržnici

TAPETY

PALIVOVÉHO DREVA

41-0004

Vážení zákazníci, pozývame Vás do predajne pekárenských výrobkov a zdravej výživy na Tržnici v Skalici

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSE medzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SE 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Chcete si podať inzerát? Službu PlatbaMobilom.sk technicky Návod nájdete strane 3 dolu. zabezpečuje ELET,na s.r.o.


Garážové brány Vonkajšie žalúzie Rolety

0948 807 929

ROZUMNÁ PÔŽIČKA

Interiérové žalúzie Látkové roletky Siete proti hmyzu Markízy

• 500-5000 € • splatnosť 12-60 mes. • bez poplatku za poskytnutie 0915 646 327 www.silverside.sk

INTERIÉROVÉ DVERE

www.abc-okna.sk okna@hotel-san.sk holic@abc-okna.sk

SPRACOVANIE

tel.: 034/668 33 87 kl. 66, 0903 761 642 0948 344 401, 0911 761 642

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

ZBER - VÝKUP AUTOVRAKOV

VJAZDOVÁ TECHNIKA

ODŤAH ZDARMA

PÚ, JÚ A MZDOVEJ EVIDENCIE

PRE FIRMY AJ ŽIVNOSTNÍKOV 0903 570 321

GARÁŽOVÉ BRÁNY A

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

63-0163

Najnižšie ceny na okná a dvere Zľavy na novostavby

63-0154

LETNÁ AKCIA

Ako sa „vyrábajú“ strany

nové motívy na brány Duraprint UNICO

výkup oceľového šrotu a farebných kovov zber elektroodpadu VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica email: vamametal@gmail.com 0903 145 588, 0903 728 588

Murárske práce 0904 259 971

0905 478 303 Vally 9, Skalica www.bomont.sk 63-0015

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

• kompletné rekonštrukcie domov a bytov • sadrokartonárske práce • zatepľovacie práce

VSTAVANÉ SKRINE

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

ZĽAVA -30%

0908 739 902 viktor.ondrus23@gmail.com /

320 €

Vstavané skrine Ondrúš

370 € 480 €

Príklady 2-izbový byt: 1 120 € montáže 3-izbový byt: 1 450 € okien: 4-izbový byt: 1 650 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie interiéru s 10% zľavou

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba 41-0017

Sila médií spočíva okrem iného aj v tom, že dokážu pozitívne i negatívne ovplyvňovať rozhodnutia ľudí vo voľbách. Ide o  obrovskú moc a  ak sa neviaže aj so zodpovednosťou, často dochádza k manipuláciám. Príkladom nezvládnutej zodpovednosti je spôsob, akým médiá informujú o  ohlasovanej novej strane prezidenta Andreja Kisku. Základnou zásadou žurnalistiky je, že noviny realitu nevytvárajú, ale o  nej informujú. V rozpore s tým si dal jeden internetový denník urobiť prieskum verejnej mienky, mapujúci názory voličov na to, ako by sa postavili k strane, ktorú pravdepodobne založí súčasný prezident Andrej Kiska. Bolo by prirodzené a logické, keby sa o podobnú otázku zaujímal predovšetkým sám zakladateľ. Ten, kto uvažuje o vytvorení novej strany, potrebuje poznať nálady voličov, názory svojich sympatizantov, ale aj aj oponentov. Prečo však za neho túto prácu robia novinári? To je otázka, na ktorú neexistuje žiadna uspokojivá odpoveď. Úlohou novín predsa nie je zisťovať, ako by sa voliči postavili k vzniku takej či onakej strany. Ich povinnosťou je informovať o činnosti existujúcich strán a mapovať okrem iného aj ich preferencie. Avšak vo chvíli, keď si noviny dajú urobiť prieskum na stranu, ktorá vzniknúť ešte len má, zákonite je na stole podozrenie, že konajú v  zhode s  jej zakladateľom, ba dokonca na jeho objednávku. A to už nie je informovanie o  realite, ale jej umelé vytváranie. Súčasťou tejto grotesky je okolnosť, že neostalo len pri ojedinelom článku, pretože o výsledkoch prieskumu názorov na neexistujúcu stranu rad za radom informovali takmer všetky mienkotvorné médiá. To už nie je zlyhanie jednej redakcie, ale podstatnej časti slovenskej novinárskej obce, ktorá nekriticky sympatizuje s Andrejom Kiskom. Nie je to prvýkrát, čo médiá asistujú pri vzniku novej strany. Stalo sa to napríklad v  prípade Strany občianskeho porozumenia Rudolfa Schustera či Aliancie nového občana Pavla Ruska a je príznačné, že tí istí novinári, čo dnes drukujú Andrejovi Kiskovi, to v minulosti prehnane aktívnym kolegom vyčítali. Dodajme, že oprávnene. Teraz robia to isté oni, no s kritikou sa pre zmenu neozýva nik. A dodajme, že je to škoda. Úlohou médií je okrem iného kontrolovať moc. Ako si budú plniť novinári túto funkciu, ak sa k  nej aj ich pričinením dostane nová strana? Žiaľ, ani na túto otázku neexistuje uspokojivá odpoveď. Potom sa však novinári nemajú právo čudovať, prečo čoraz viac ľudí verí konšpiračným teóriám, keď sa sami správajú ako politickí sprisahanci. pt

» STROJOVÉ OMIETKY » FASÁDY DOMOV » STAVBA DOMOV » a ďalšie práce...

63-0166

Petra Tótha

STAVEBNÉ PRÁCE

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

63-0151

1

63-0009

6 4

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

HE L PE T BAU

• MURÁRSKE PRÁCE • SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE • OBKLADY • ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY • PLOTY, BRÁNY • ODPADY, DOMÁCE ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD 0917 625 934 | www.helpetbau.sk

plastové septiky žumpy akumulačné nádrže nádrže na dažďovú vodu čerpacie nádrže AKCIA vodomerné šachty SINEKO Engineering SK s. r. o., domové čističky Šoltésovej 26, Hlohovec filtre... www.sineko-sk.sk, 0903 573 090

SE 18-36 STRANA - 6

63-0038

postreh

1

96-0 TT24

2

zákonného zástupcu. „Školám odporúčam čo najtransparentnejší opis súhlasu. Treba čo najpodrobnejšie opísať účel, formu zobrazenia, teda či ide o fotografiu alebo video. Taktiež musia rodičov oboznámiť so spôsobom zverejnenia, či bude fotografia visieť iba na nástenke alebo bude v školskom časopise, prípadne na webstránke školy. V ideálnom prípade môžu školy poskytnúť rodičom možnosť autorizácie, teda možnosť vybrať fotografie a videá, ktoré majú byť zverejnené,“ vysvetlila Matejčíková. Určite však školy nesmú zabudnúť upozorniť rodičov, že svoj súhlas so zverejnením fotografie môžu kedykoľvek odvolať. red

41-0005

2 2 5 4 8 7 6 1 3 4 7 7 6 8 2

napríklad fotografiu, zverejniť, mala by žiadať rodiča o súhlas. Podľa audítorky TÜV SÜD Slovakia Kataríny MatejčíkoŠkoly nepotrebujú súhlas vej uplatňovanie nariadenia GDPR a zákona o ochrane na zhromažďovanie viace- osobných údajov neznamená, že sa školy nebudú môcť rých osobných údajov žia- pochváliť úspešnými riešiteľmi v súťažiach alebo zverejka. Ide napríklad aj o údaje, ňovať fotografie z akcií, ktoré usporiadali. Ak školy rodiako je mentálny vývoj či čom oznámia pravidlá, ktoré budú obsahovať všetky podfyzické a duševné zdravie mienky spracúvania osobných údajov detí, nemal by byť žiaka. Ak by však chcela problém s ich zverejnením. škola akékoľvek údaje, Zverejniť fotografie môžu školy len na základe súhlasu

63-0016

3

Ochrana osobných údajov detí

dobré rady

63-0013

3 6 8 2 7 4


Dobrá iniciatíva v Dunajskej Strede Samospráva Dunajskej Stredy bude i do budúcna podporovať iniciatívu vsádzania spomienkových kameňov do chodníkov, pretože na Slovensku je iba málo takýchto pamätníkov nemecky nazýva-

ných Stolpersteine (maďarsky: botlatókövek). Kamene do chodníkov začali na Slovensku vkladať od roku 2012. Ako informoval primátor mesta Zoltán Hájos, na Hlavnej ulici vložili tri takéto pamätné kamene do chodníka ako spomienku na židovský holokaust. Nakoľko približne polovica mesta je židovského pôvodu, primátor si myslí, že vedenie mesta na to musí reagovať. „Ďalšie zakladanie pamätných kameňov bude aj finančne podporovať,“ dodal Hájos. Tri takéto kamene rodiny Kornfeldovcov, ktorá bola

zavlečená do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, vložili prednedávnom do chodníka oproti mestskému úradu. Sú dielom nemeckého sochára Guntera Demniga a vsádzali ich s pripevnenou medenou tabuľkou pred voľakedajšie bydlisko obete. Pozostalý člen dotknutej rodiny Tibor Kornfeld prízvukoval, že sa už počas rozosielania pozvánok na podujatie ozvalo viacero rodín, ktoré by si týmto spôsobom taktiež chceli pripomenúť svojich predkov z Dunajskej Stredy. Budúci rok sa preto zrejme rozšíri počet pamätných kameňov v meste. TA SR

Vtip: Zhovárajú sa dve priateľky: „Dostala si k narodeninám aj nejaké veľké prekvapenie?“ „Áno, od teba.“ „???“ „Darovala si mi knihu, ktorú som ti ja kúpila na Vianoce pod stromček!“ Leonardo da Vinci: „Kto chce za deň zbohatnúť, do roka chce odvisnúť.“

FACEBOOK.COM/PILATZDENO.KAMENARSTVO

BIKE SPORT

Námestie Slobody 23, Skalica × 0911 313 516, 034/664 5202

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

LETNÁ ZĽAVA

PONÚKAME V AKCIOVÝCH CENÁCH BICYKLE zn. CTM, DEMA, VEDORA horské, cestné trekingové, mestské, detské, elektrické. Opravy bicyklov a predaj náhradných dielov.

Najčastejšie zlozvyky v stravovaní V.

- 50%

CTM REIN 3

NA VŠETKY MATERIÁLY

429 €

ZAVOLAJTE NÁM, UROBÍME VÁM NAJLEPŠIU CENU

rám ALU 6061, veľ.18", 20, 22 × radenie Acera × prehadzovač Acera 9 speed × brzdy kotúčové hydraulické × prešmykovač Schimano Altus × rýchlosť 27 speed × plášte 29 x 2,25

• výber z 300 nápisných tabúl • 5-ročná záruka

Liberta e-Avenue 6spd

KAMAX PILÁT Á

0908 742 287

Frézovanie

komínov

predaj aj na splátky

63-0131

AKCIA 2018

1-hrob od 1090 € • 2-hrob od 1390 € Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2200 € • 1-hr. 1650 € okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie, váza, ZADARMO: chodníky svietnik, záruka 36 mesiacov

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

KRTKOVANIE

• Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma NA NEREZ

ČISTENIE KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE 0915 213 700

15-0005

www.upchaty-odpad.sk

16-0002

NON STOP

ZĽAVA

Nové MATERIÁLY Nové TVARY KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

NAJVÄČŠÍ VÝBER VYSTAVENÝCH POMNÍKOV ZĽAVY PRE SENIOROV

0903 792 674 www.kamex.sk Hurbanova 2942, Senica

41-0129

www.kominicek.sk 0905 702 276 • 0917 850 155

0910 902 635•0905 323 022

KVALITA É ZA VÝBORN CENY! Príďte sa presvedčiť!

ZADARMO:

doprava, montáž, zlatá váza a svietnik, chodníky okolo hrobu, záruka 36 mes.

OTVORENÉ: Pon – Pia: 09.00 – 16.00 h

SE 18-36 STRANA - 7

16-0009

ZÁRUKA + SERVIS + MOŽNOSŤ NA SPLÁTKY QUATRO

63-0006

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica B

kvalitný el. bicykel od českého výrobcu × rýchlosť max 25 km/h × Li-Ion akumulátor 36V/250W × dojazd 65 km × farby – malina, tyrkysová, antracit × záruka × servis

www.kamenarstvo-bocan.sk

ELEKTRICKÝ BICYKEL

850 €

7

zdravie

41-0065

inšpirácia

(Píše pre vás diabetologička, odborníčka na poruchy metabolizmu a výživy.) Zhrnutie najčastejších omyly o stravovaní z predchádzajúcich častí: 1. Všetko, čo je na tanieri, treba zjesť. 2. Po obede musí byť niečo sladké. 3. Po obede si treba dať „šlofíka“. 4. Prijímanie tekutín iba pri pocite smädu. 5. Pred jedlom sa nemá piť. 6. Fast-food je moderný. 7. Hladovanie medzi jedlami je prospešné. 8. Na rýchlosti jedenia nezáleží. 9. Stravu netreba pozorne požuvať. 10. Jedlo slúži iba na zasýtenie. 11. Rozdielne stravovanie počas týždňa a cez víkend. Po predchádzajúcich jedenástich najčastejších zlozvykov ponúkam prehľad zaužívaných ďalších omylov a chýb: 12. Jedenie pred spánkom upokojuje. - Je to častý omyl, ktorý je príčinou zlých snov, neoddýchnutia v  noci , čo je potrebné pre mozog, ale aj tráviaci trakt. Najjasnejším dôkazom nevhodnosti jedenia neskoro večer alebo počas sledovania televízora je postupné priberanie. Častým je pálenie záhy, alebo odborne pyróza. Ide o stav, keď sa natrávená potrava zo žalúdka dostáva späť do pažeráka, do jeho spodných úsekov. Pri pocite hladu neskoro večer si treba jedlo cez deň starostlivo naplánovať a  večer zjesť niečo zdravé, napríklad malé jablko alebo mrkvu. 13. Vynechávanie jedenia počas dňa. - Dodávať energetický zdroj je potrebné vtedy, keď sa spotrebuje. Jesť treba, keď je človek aktívny a to býva počas dňa. Pričom aktivita je psychická aj fyzická. Pravidelným jedením v malých množstvách je zabezpečená stabilná hladina krvného cukru a predchádza sa veľkým pocitom hladu a následne zvyčajným prejedením sa. 14. Nezdravé potraviny blízko seba. - Ak sa chcete zdravo stravovať, nezdravú majonézu, mastné výrobky, klobásy a párky netreba mať ani v  chladničke. Najlepšie je mať doma iba zdravé potraviny, človek potom chybu nespraví. 15. Maškrty na dosah - Iba málo ľudí má takú pevnú vôľu, že sladkosti, čokolády, zmrzlinu si rozdelí a  postupne je vo veľmi  malom, pre zdravie neškodnom množstve. Lepšie je preventívne nemať doma zásobu obľúbených dobrôt. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk


4 8

5 8 1 7 2 6

9

6 8 5 4

9

5 7 1 4 6 2 9 7 8

poÄ?in týŞdĹˆa

Ĺ tudenti Strednej priemyselnej ĹĄkoly elektrotechnickej v PreĹĄove Sebastian Ivan a Jakub Fecko zĂ­skali druhĂŠ miesto na 33. roÄ?nĂ­ku medzinĂĄrodnej vedecko-technickej súżaĹže inovĂĄciĂ­ CASTIC v Ä?Ă­nskom meste Chongqing. Nad súżaĹžou pre mladĂ˝ch vedĂĄtorov a in-

5 4 6

pozor (na) liek

Ondrej SukeÄž

Pozor (na) liek... VeÄža ÄžudĂ­ sa domnieva, Ĺže prĂ­rodnĂŠ lieky Ä?i doplnky výŞivy len pomĂĄhajĂş, pritom nemajĂş neĹžiaduce ĂşÄ?inky a nemĂ´Ĺžu spĂ´sobovaĹĽ liekovĂŠ interakcie. VĹĄeobecne sa vĹĄak dĂĄ povedaĹĽ, Ĺže ak mĂĄ maĹĽ prĂ­rodnĂ˝ liek Ĺžiaduce ĂşÄ?inky, je potrebnĂŠ sa obĂĄvaĹĽ aj moĹžnĂ˝ch neĹžiaducich ĂşÄ?inkov, alebo aj interakciĂ­ s inĂ˝mi liekmi, hoci ich vĂ˝robcovia mnohokrĂĄt neuvĂĄdzajĂş. Ä˝ubovnĂ­k bodkovanĂ˝ - nenĂĄpadnĂĄ Ĺžlto kvitnĂşca rastlina, ktorej listy pri pohÄžade do svetla majĂş charakteristickĂŠ priehÄžadnĂŠ bodky sa povaĹžuje za uÄ?ebnicovĂ˝ prĂ­klad farmakokinetickĂ˝ch interakciĂ­. Tieto interakcie ovplyvnia vstrebĂĄvanie, metabolizmus, distribĂşciu Ä?i vyluÄ?ovanie lĂĄtok – teda vedĂş k zvýťeniu, alebo znĂ­Ĺženiu hladĂ­n lieÄ?iva v krvi a takto k zvýťeniu, Ä?i znĂ­Ĺženiu jeho ĂşÄ?inku. ObsahovĂŠ lĂĄtky ÄžubovnĂ­ka ovplyvĹˆujĂş enzĂ˝my odbĂşravajĂşce lieÄ?ivĂĄ v  peÄ?eni. Ä˝ubovnĂ­k je tzv. induktor – teda zvyĹĄuje aktivitu peÄ?eĹˆovĂ˝ch enzĂ˝mov, Ä?Ă­m urĂ˝chÄžuje odbĂşravanie mnohĂ˝ch lieÄ?iv. DochĂĄdza k znĂ­Ĺženiu a nezriedka aj k  vymiznutiu ĂşÄ?inku lieÄ?iva, Ä?o naprĂ­klad pri lieÄ?be srdcovĂŠho zlyhania, hypertenzie, onkologickĂ˝ch ochorenĂ­ mĂ´Ĺže maĹĽ aĹž fatĂĄlny nĂĄsledok. Ä˝ubovnĂ­k je sĂşÄ?asĹĽou naprĂ­klad upokojujĂşcich Ä?ajovĂ­n, Ä?i doplnkov výŞivy. U Şien uŞívajĂşcich antikoncepciu mĂ´Ĺže spĂ´sobiĹĽ jej zlyhanie. InformĂĄciĂ­ o  vplyve rastlĂ­n na lieky je veÄža. NaprĂ­klad fialka interaguje s prehĂĄĹˆadlami, hloh nevhodnou kombinĂĄciou s  inĂ˝mi lieÄ?ivami (sedatĂ­va, antihypertenzĂ­va), spĂ´sobuje Ăşnavu, nevoÄžnosĹĽ a nadmernĂŠ potenie, ginkgo a jeho extrakty mĂ´Ĺžu ovplyvniĹĽ ĂşÄ?innosĹĽ lieÄ?iv uŞívanĂ˝ch pri poruchĂĄch zrĂĄĹžania krvi a  obĞúbenĂĄ mäta sa neodporĂşÄ?a pri ĹžlÄ?nĂ­kovĂ˝ch kameĹˆoch a  ochorenĂ­ ĹžlÄ?nĂ­ka. ÄŒo teraz? MĂĄme sa bĂĄĹĽ vypiĹĽ Ä?aj, Ä?i zjesĹĽ ovocie? Isto nie. AvĹĄak pri sĂşÄ?asnom, zvlĂĄĹĄĹĽ dlhodobom uŞívanĂ­ liekov a akĂ˝chkoÄžvek rastlinnĂ˝ch prĂ­pravkov musĂ­ byĹĽ pacient opatrnĂ˝. VĹždy je vhodnĂŠ spĂ˝taĹĽ sa lekĂĄrnika, prĂ­padne lekĂĄra Ä?i v prĂ­rodnom prĂ­pravku obsiahnutĂŠ lĂĄtky nemĂ´Ĺžu ovplyvĹˆovaĹĽ lieky, ktorĂŠ tieĹž uŞíva. S  pomocou aplikĂĄcie www. interakcieliekov.sk, kde sĂş   aktuĂĄlne vedeckĂŠ informĂĄcie o  tom, ktorĂĄ kombinĂĄcia liekov spĂ´sobuje riziko, akĂĄ je vĂĄĹžnosĹĽ tohto rizika a akĂŠ sĂş rieĹĄenia, v  laicky zrozumiteÄžnej forme vĂĄm vysvetlĂ­, Ä?i akĂĄkoÄžvek kombinĂĄcia vaĹĄich liekov je dostatoÄ?ne bezpeÄ?nĂĄ a úÄ?innĂĄ a tieto zistenia viete osobne konzultovaĹĽ s niektorĂ˝m z lekĂĄrnikov vo viac neĹž dvesto zapojenĂ˝ch lekĂĄrĹˆach po celej SR. Ondrej SukeÄž Prezident Slovenskej lekĂĄrnickej komory

ĂšspeĹĄnĂ­ ĹĄtudenti

Ĺžinierov, ktorĂĄ sa konala v uplynulĂ˝ch dĹˆoch, prevzala zĂĄĹĄtitu ÄŒĂ­nska asociĂĄcia pre vedu a technolĂłgie a viacerĂŠ ministerstvĂĄ. Tento rok bolo v súżaĹži 88 medzinĂĄrodnĂ˝ch projektov zo 45 krajĂ­n. Informoval o tom zĂĄstupca riaditeÄža ĹĄkoly Marek SotĂĄk. Prezentovali projekt SpĂ­nanie odpojovaÄ?om v elektrickej stanici, ktorĂ˝ bol jednĂ˝m z vĂ­ĹĽaznĂ˝ch projektov nĂĄrodnĂŠho Festivalu vedy a techniky AMAVET 2017, organizovanĂŠho AsociĂĄciou pre mlĂĄdeĹž, vedu a techniku. CieÄžom súżaĹžnĂŠho projektu bolo vyrobiĹĽ model, ktorĂ˝ by v praxi zvýťil bezpeÄ?nosĹĽ pri prĂĄci s vysokonapäżovĂ˝m odpĂĄjaÄ?om. Okrem podpory zo strany alma mater, ĹĄtudentov podporili

Program kina Piatok 07.09. Kubko hrdina 15:50, DĂ´vernĂ˝ nepriateÄž 16:00, MnĂ­ĹĄka 16:30, 18:40, 20:50, Christopher Robin 18:00, NĂĄÄ?elnĂ­k 2D 18:20, Cesta za lĂĄskou 20:20, Uprage 20:30 Sobota 08.09. Rodina ÚŞasnĂ˝ch 2 2D 13:20, Hotel TransylvĂĄnia 3: StraĹĄidelnĂĄ dovolenka 2D 13:40, SmelĂŠ maÄ?iatko 14:20, Kubko hrdina 15:50, DĂ´vernĂ˝ nepriateÄž 16:00, MnĂ­ĹĄka 16:30, 18:40, 20:50, Christopher Robin 18:00, NĂĄÄ?elnĂ­k 2D 18:20, Cesta za lĂĄskou 20:20, Uprage 20:30 NedeÄža 09.09. Rodina ÚŞasnĂ˝ch 2 2D 13:20, Hotel TransylvĂĄnia 3: StraĹĄidelnĂĄ dovolenka 2D 13:40, SmelĂŠ maÄ?iatko 14:20, Kubko hrdina 15:50, DĂ´vernĂ˝ nepriateÄž 16:00, MnĂ­ĹĄka 16:30, 18:40, 20:50, Christopher Robin 18:00, NĂĄÄ?elnĂ­k 2D 18:20, Cesta za lĂĄskou 20:20, Uprage 20:30

ERGONOMIC

nĂĄĹĄ

VĂ?TÄšZ

SOFT / HARD

š›    • —  • Œ“Â?‡ Âœ ÂŽ • Â… Â…­•Â? Â? …­•˜ „ Â…­Â…   • Â…” Â…Â?ž    Â… • Â… Â… €Â? Â?Â&#x;ZITA ‚ „ Â…ÂŽÂ… Â?ÂŒ   Œ“Â?‡   ” ”   Â? Â?  •   Â? –    —    ­•  Â?   ­ Â… ÂŽ  ­ÂŽ  ”…˜­Â? ™…ÂŒPOCKETROLL H1 / H2 / H3 ‡  Â… „  Â… 

ˆ„‰  ˆŠ‹   Â… Â?  Â? ­Â?ÂŒ  ÂŽÂ?‘ Â?‚  Â… 

 Â…  Â? Â’

 

DANIELA

Pondelok 10.09. Kubko hrdina 15:50, DĂ´vernĂ˝ nepriateÄž 16:00, MnĂ­ĹĄka 16:30, 18:40, 20:50, Christopher Robin 18:00, NĂĄÄ?elnĂ­k 2D 18:20, Cesta za lĂĄskou 20:20, Uprage 20:30

         Â?Â?  Â?  Â?      ­€Â?‚ ƒ  ­„Â… Â…  Â… Â?Â? †

Utorok 11.09. ARTMAX FILMY – Utoya, 22.jĂşla 20:30, Kubko hrdina 15:50, DĂ´vernĂ˝ nepriateÄž 16:00, MnĂ­ĹĄka 16:30, 18:40, 20:50, Christopher Robin 18:00, NĂĄÄ?elnĂ­k 2D 18:20, Cesta za lĂĄskou 20:20

  ÂĄ Â? Â…Â…   Â… Â… ‹¢   Â…ÂŽ  ˜ÂŽ „ Â…Â? Â?  Â…  Â…”  Â… Â…›   ”  „Â… Â? ÂŁœ¤›ÂĽÂŚ›ŠÂ? ÂŒ…€Â…

Streda 12.09. PREDPREMIÉRA – PredĂĄtor: EvolĂşcia 2D 20:30, Kubko hrdina 15:50, DĂ´vernĂ˝ nepriateÄž 16:00, MnĂ­ĹĄka 16:30, 18:40, 20:50, Christopher Robin 18:00, NĂĄÄ?elnĂ­k 2D 18:20, Cesta za lĂĄskou 20:20

AMAVET - AsociĂĄcia pre mladĂ˝ch, vedu a techniku, PreĹĄovskĂ˝ samosprĂĄvny kraj a VSD – VĂ˝chodoslovenskĂĄ distribuÄ?nĂĄ, a. s. Za vzornĂş reprezentĂĄciu boli obaja ĹĄtudenti ocenenĂ­ predsedom PSK Milanom MajerskĂ˝m. ÄŒerstvĂ­ absolventi SPĹ E PreĹĄov budĂş podÄža SotĂĄka pokraÄ?ovaĹĽ v ĹĄtĂşdiu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde plĂĄnujĂş aj naÄ?alej aktĂ­vne rozvĂ­jaĹĽ svoje vedomosti a zruÄ?nosti v odbore. Vznik Strednej priemyselnej ĹĄkoly elektrotechnickej sa datuje do roku 1952, kedy vznikla VyĹĄĹĄia priemyselnĂĄ ĹĄkola elektrotechnickĂĄ. Odvtedy jej brĂĄny opustilo vyĹĄe 8000 ĂşspeĹĄnĂ˝ch absolventov. TA SR

DOPRAVA ZDARMA

Let na zĂĄru jĂĄd ka ro

6QUADRA SMALL

Aerobik a Power Yoga v HolĂ­Ä?i Pravidelne poÄ?as ĹĄkolskĂŠho roka 2018/2019 sa mĂ´Ĺžete v HolĂ­Ä?i zĂşÄ?astniĹĽ cviÄ?enia Aerobiku a Power Yogy. Aerobik sa konĂĄ kaĹždĂ˝ pondelok o 18:30 a Power Yoga kaĹždĂş stredu o 18:30 v telocviÄ?ni na KollĂĄrovej ulici v HolĂ­Ä?i. CviÄ?enie je vhodnĂŠ pre zaÄ?iatoÄ?nĂ­kov aj mierne pokroÄ?ilĂ˝ch a je zameranĂŠ na posilnenie a pruĹžnosĹĽ svalstva, redukciu hmotnosti a zlepĹĄenie celkovej fyzickej kondĂ­cie. BliŞťie info: 0949 044 484.

SE 18-36 STRANA - 8

 §¨¼‹ Œ‘¤‹Š§• Â…ÂŁ‰ Š” Â…Â?  ‚Â…ÂŁ‘Œ‘‰¼¨¼‰‰‰ 

 


Zviera už nie je vecou

vyhnutné prípady v záujme ochrany zdravia a človeka. Právna norma zavádza aj opatrenia proti týraniu zvierat a tráveniu zvierat na sídliskách. Veterinárni Účinnosť nadobudla no- inšpektori zároveň získajú právomoc vo výnimočných vela zákona o veterinárnej prípadoch vstupovať do obydlia. Napríklad v prípade starostlivosti, ktorá defi- dôvodného podozrenia, že je ohrozený život alebo nuje zviera ako živého tvo- zdravie zvieraťa. ra a cítiacu bytosť. Veteri- Ak pes narodený do 31. augusta nepotrebuje ošetrenie, nár tiež po novom nemôže stačí ho začipovať do 31. októbra 2019. To však neplatí, ošetriť nezačipovaného ak sa takýto pes uvádza na trh, mení majiteľa alebo sa psa. Výnimkou sú len ne- umiestňuje do karanténnej stanice či útulku pre zvie-

ratá. Pri zmene majiteľa bude musieť pôvodný vlastník psa nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi do 21 dní prostredníctvom veterinárneho lekára. Rovnako má postupovať aj pri úhyne psa. Čip musí mať aj tehotná suka. V prípade plánovaného rozmnožovania ju musí dať majiteľ zaregistrovať ešte pred pripustením, v prípade neplánovaného otehotnenia bezodkladne. Inak psov narodených po 31. auguste musia dať majitelia začipovať najneskôr do 12 týždňov od narodenia. Majiteľovi psa, ktorý má byť podľa zákona začipovaný a nie je, hrozí pokuta 50 eur. red

AKCIA

OD

OD

30EU0R

2100

34EU5R

1200

21EU0R

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ • INTERIÉROVÉ DVERE • AKCIE NA NOVOSTAVBY • 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA • VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY • UVÁDZACIE CENY • GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV NA ENERGIE

Garážové brány za ve¾koobchodné ceny!

EUROOKNÁ A DVERE • HLINÍKOVÉ OKNÁ • PLASTOVÉ OKNÁ • Posuvné systémy • Exteriérové žalúzie a doplnky VYUŽITE VÝHODNÉ CENY NA VONKAJŠIE ŽALÚZIE A ZASTREŠENIE TERÁS (AJ NA DIA¼KOVÉ OVLÁDANIE) Trnava, Suchovská 5 mob.: 0911 391 426, 0902 469 252 info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

PREDOKENNÉ ROLETY, za VONKAŠIE najlepšie ceny v regióne ŽALÚZIE A MARKÍZY

16-0026

0907 211 797

BONUS

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU • -10% PRE SENIOROV A ZŤP • TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

0918 500 492

Rozhodovanie

OD

20EU2R

RÝCHLO NE KVALITO LACN

CENTRUM DVERÍ ...ked´sú dvere dverami v = 2000 mm š = 900 mm a jednostranná laminácia

39R 4EU

15R 5EU

Výber zo 70 druhov akciových vchodových dverí

SLOVENSKÝ VÝROBOK S 10-ROČNOU ZÁRUKOU

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

16-0013

1500

AKCIA

63-0146

• plochých striech • základov budov, terás, balkónov

Máte doma školáka? Poistite ho! poistenie Provital Junior od KOMUNÁLNEJ poisťovne garantuje, že pri každej zlomenine v takomto prípade dostane dieťa jednorazové odškodné.

Peniaze na štúdium, svadbu alebo byt

Najčastejším rizikom je u detí úraz Podľa štatistík postihne úraz každé piate dieťa. Najčastejšie ide o zranenie rúk alebo nôh – bežné sú podvrtnutia, neúplné zlomeniny dolnej časti vretennej kosti či zlomeniny prstov na rukách a nohách. K úrazom dochádza najčastejšie doma alebo v škole. Väčšina zranení je zapríčinená neopatrnosťou. Každý vážnejší úraz však môže významne skomplikovať život celej rodiny. Okrem psychickej záťaže hrozí aj výrazný zásah do rodinného rozpočtu. Minimálne jeden rodič totiž musí liečbe dieťaťa prispôsobiť pracovné povinnosti. Práve v týchto prípadoch pomôže finančnú stratu vykompenzovať poistenie. Svojmu dieťaťu alebo vnúčaťu môžete dopriať ešte väčšiu ochranu formou rôznych pripoistení. Odborníci odporúčajú pripoistenie kritických chorôb, času nevyhnutného liečenia úrazu, materiálnej škody či trvalých následkov úrazu. Napríklad v KOMUNÁLNEJ poisťovni dostanete s ktorýmkoľvek z týchto pripoistení ako bonus ZDARMA pripoistenie zlomenín. Detské

prípadoch oceníte pripoistenie materiálnej škody v priestoroch školy, vďaka ktorému zaplatí škody spôsobené vašim nezbedníkom poisťovňa.

Detské poistenie poskytuje

° poistnú ochranu dieťaťa až do dospelosti ° finančnú pomoc pri úraze či vážnej chorobe dieťaťa

° formu sporenia, ktoré bude vyplatené

pri dovŕšení poistného veku alebo keď začne dieťa študovať, vstúpi do manželstva, resp. si vezme hypotéku na bývanie ° široké spektrum rôznych pripoistení Okrem zdravia poistite aj možné škody Viacerí to poznáme: dieťa v zápale hry rozbije v škole okno či sklo na skrinke. V takýchto

Čas letí veľmi rýchlo: ani sa nenazdáte a vaše dieťa alebo vnúča bude stáť na prahu dospelosti. Sporiaca zložka detského poistenia mu tento štart do novej životnej etapy uľahčí. S poistením Provital Junior vyplatí KOMUNÁLNA poisťovňa každému poistenému dieťaťu finančnú prémiu vo výške 105 % aktuálnej hodnoty poistenia pri prijatí na vysokú školu buď jednorazovo alebo formou štipendia. Rovnakú prémiu získa aj v prípade uzatvorenia manželstva či čerpania úveru na bývanie. Ak by ste potrebovali poradiť, v KOMUNÁLNEJ poisťovni vám radi pomôžu. Poistných poradcov nájdete na každom obchodnom mieste KOMUNÁLNEJ poisťovne a svoje otázky môžete položiť aj telefonicky na bezplatnom čísle 0800 11 22 22. Tip na záver Ak sa vy alebo vaši rodičia trápite otázkou, čo darovať novonarodenému vnúčaťu, zvážte detské poistenie. Pomôžete tak pri štarte do života, aj pri nepriazni osudu.

SE 18-36 STRANA - 9

52-0085

Začiatok nového školského roka je tu.Deti sú počas prestávok aj po vyučovaní na školskom dvore či krúžkoch v neustálom pohybe. Úmerne tomu narastá aj počet detských úrazov. Tie vážnejšie môžu mať dopad aj na rodinný rozpočet. Možné zvýšené výdavky či stratu časti príjmu – napríklad počas pobytu s dieťaťom v nemocnici alebo počas dlhšieho domáceho ošetrovania – môže pomôcť nahradiť poistenie.

9

Prof. Ján Košturiak

2400

OD

900 Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže, murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy, likvidácie okien a DPH.

HYDROIZOLÁCIE ZATEPLENIE

Abraham Lincoln: „Ten má právo kritizovať, kto má odvahu pomáhať.“

1600

1600

-50% 3x

Vtip: Pýta sa jedna žena druhej: „Myslíš, že ten tvoj to myslí s tebou vážne?“ „Asi áno, už spolu chodíme 2 roky a ešte sa nezasmial.“

hlavu hore! 1600

veterinár radí

Pozorujem mladých ľudí. Mnohí sa nevedia rozhodnúť. Majú viac možností, stimulov a informácii. Rozhodovacia funkcia je zložitejšia, ako výber medzi dvoma možnosťami, ktoré sme mali pri nakupovaní za socíku my – majú alebo nemajú. Ako sa teda rozhodovať v dnešnom komplikovanom svete? Cítime sa ako v obchode s tisíckami konkurenčných ponúk? Bojíme sa, čo povedia na naše rozhodnutie druhí? Chceme aby boli všetci spokojní? Váhame a odkladáme naše rozhodnutie? Aj Ignác z Loyoly žil v podobnom svete ako my. Starovek sa dal do pohybu a vznikal chaotický novovek. Prvým predpokladom dobrého rozhodovania je oslobodenie sa od egoistických výhod pre seba. Byť slobodný teda znamená byť nesebecký, hľadať pri rozhodovaní výhody viac pre druhých. Dalo by sa povedať, že ide o vzdanie sa sebectva a zla v prospech dobra pre všetkých. Keď sa oslobodíme od toho, čo nám škodí, volíme si slobodu k tomu, čo nám prospieva. Ignác z Loyoly má tri stupne rozhodovania: 1. Božie povolanie, priame osvietenie Bohom. Spomínam si, ako to kedysi vysvetľoval pán farár Peter Gombita: „Je to taká sila, že človek jednoducho vstane a ide, už viac nepremýšľa.“ 2. Druhým spôsobom je vnímanie našich pocitov, emócii, toho, čo prebieha vo vnútri v našej duši. Pomáha nám ticho, rozjímanie, modlitba a pôsobenie Ducha svätého. 3. Racionálne uvažovanie je u Ignáca až tretím krokom a dalo by sa povedať, že núdzovým riešením. Hlavné kritériá toho rozhodovania sa zameriavajú na „viac ovocia pre druhých (dávanie) a útechy pre seba (prijímanie).“ Kritérium „viac“ nie je zamerané na úspech, peniaze, moc alebo kariéru, ale na to, aby sa svet stal lepším, spravodlivejším, milosrdnejším, láskyplnejším a pokojnejším. Ber skutočnosť aká je, poraď sa s priateľmi, prepoj srdce, rozum a intuíciu. Prekonaj strach vierou, nerob rozhodnutia v kríze. Poznaj svoje limity, Nevyberaj si kríž a utrpenie, ale prijmi ich, keď prídu. Neľutuj možnosti, ktoré si si nevybral. Nauč sa rozhodnúť, urobiť prvý krok, prijať riziko a odovzdať sa Bohu. To bolo niekoľko rád Ignáca z Loyoly. jk


8 5

3 2

4

1

osobnosti regiónov

6 3 4 7 2 6 6 7 3 1 8 5 4 5 8 2 1 6

Belo I.

zul na príkaz kráľa Štefana I. oslepený, ušiel Belo spolu s bratmi Leventem a Ondrejom a bratrancom Domoslavom Knieža Nitrianskeho knie- do Čiech. Neskôr Belo spolu s bratmi odišiel do Poľska, žatstva a Biharska, v ro- k poľskému kniežaťu Kazimírovi. Tam Belo získal povesť koch 1060 – 1063 uhorský skúseného a silného bojovníka v bojoch s Pomorancami. kráľ, potomok z rodu Ar- Získal si priazeň kniežaťa Kazimíra I., ktorý mu dal svoju pádovcov Belo I., narodený sestru Rychezu za manželku. Ondrej a Levente sa v tejto niekedy okolo roku 1016, situácii rozhodli odísť k Pečenehom a neskôr na Kyjevskú zomrel 11. septembra 1063. Rus. Život v exile - Potom ako Pravdepodobne za Belovej vlády bolo vybudované nové bol roku 1031 jeho otec Va- opevnenie Nitrianskeho hradu, ktorý bol jeho sídlom.

za život

Všetci túžime po harmonickom živote. V nedeľu večer, po oddychovom víkende, keď zaspávam, želám si, aby nasledujúci týždeň prebehol bez stresov, napätí a  konfliktov. Dávam si aj osobné predsavzatia, že v  rodine budem chápavejšia, trpezlivejšia a vyhnem sa mrzutostiam. Mám veľkú nádej, že tento týždeň sa mi to podarí. No v piatok pri rekapituláciu opäť zisťujem, že moje slabosti sa vrátili a z predsavzatí veľa neostalo. Víkend je aj na to, aby človek v  pokore akceptoval seba samého. Tá harmónia je vlastne túžba, ku ktorej sa týždeň čo týždeň vzťahuje náš život. A preto dokážeme v ňom pokračovať. Friedrich Nietzsche, ktorý inak nepatrí k mojim obľúbencom, povedal veľmi múdru vetu: „Ten, kto má dôvod na svoj život, vydrží takmer všetko.“ Túžba po harmonickom šťastí, po súlade vo vzťahoch, po láske je silným motívom na prekonanie aj najzložitejších situácií. Ak táto méta zmizne, stráca sa chuť zdolávať prekážky. Život je dynamikou striedania rovnovážneho stavu a vychýlenia - čiže konfliktov, problémov a ťažkostí. Jedno poháňa druhé, túžba po ideáli harmónie udáva intenzitu úsilia kráčania. Psychológovia a  filozofi nepovažujú konflikty a  krízy za tragédie, naopak, bez nich by sme sa v živote neposúvali. Z  tohto uhla pohľadu by sme mali vnímať všetky ťažkosti, bolesti a  utrpenia – ako výzvy na vlastný rast. Nechcime ostať iba v  šťastí, v „pokojných vodách“ istoty, lebo ak nevyskúšame vyjsť až na hranicu svojich možností, nemôžeme pokročiť. Myslím, že máme vlastnú skúsenosť, ako sa vieme príliš rýchlo unaviť zo sladkého rovnovážneho stavu, ako nás to statické neuspokojí, aké prchavé je šťastie z  úspechu. No ak prídu ťažkosti, napätia síce hromžíme, trpíme, bolí nás to, nechce sa nám do riešenia. Po čase, pri spätnom hodnotení, však zistíme, že práve vďaka nim sme pocítili skutočné naplnenie. Život je skonštruovaný ako hojdačka, ktorá sa vychýli, aby  opäť nachádzala rovnováhu. To je podstata zdravého životného fungovania. Mária Raučinová, Fórum života

Putovanie skalickou históriou – Spomienkové podujatie na Dušana Samuela Jurkoviča

benteler.jobs.cz

Mária Raučinová

Život je napätie a rovnováha

Tam razil aj vlastné mince, ktoré boli kvalitnejšie ako mince kráľa Ondreja I. Spolu s bratom žili spolu v zhode, spoločne bránili krajinu proti vpádom Nemcov v rokoch 1050 – 1052, až kým roku 1053 neuzavreli s nemeckým cisárom mier. 6. decembra 1060 bol Belo v Stoličnom Belehrade korunovaný za uhorského kráľa. Určil pevnú cenu tovarov, znížil dane, zrušil vymáhanie starých dlhov a namiesto nedele sa trhovníckym dňom stala sobota. Belo I. bol pochovaný v benediktínskom kláštore v Szekszárde, ktorý sám založil v roku 1061. red

PRACUJEME NIELEN PRE AUTOMOBILKY, ALE AJ NA VAŠEJ KARIÉRE

Mesto Skalica spolu so Záhorským múzeom v Skalici pozývajú na ďalší diel cyklu Putovanie skalickou históriou, ktorý je tento raz venovaný spomienke na architekta Dušana Samuela Jurkoviča pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. Podujatie sa uskutoční v Dome kultúry v Skalici, Námestie slobody 11 vo štvrtok 20. septembra 2018 o 17.00 hod. Po úvodných príhovoroch Ing. Ľudovíta Baráta, primátora Mesta Skalica a Ing. Kataríny Salayovej-Jurkovičovej, vnučky architekta bude premietnutý film PhDr. Eduarda Moceka Bás-

PONÚKAME: trvalý pracovný pomer na dobu neurčitú ihneď po nástupe koncoročná odmena za dobrý hospodársky výsledok 150% príplatok za prácu cez sviatky stravovanie na pracovisku so zvýšeným príspevkom zamestnávateľa – obed máte iba za 0,90 € firemná doprava za zvýhodnené ceny po trasách SKALICA, SENICA, BORSKÝ SVÄTÝ JUR, ŠAŠTÍN-STRÁŽE možnosť navýšiť tarifnú triedu každých 6 mesiacov podľa skúseností a kvalifikácie príspevok pri narodení dieťaťa a detský tábor BENTELER dni voľna nad rámec zákona (svadba a narodenie dieťaťa) služby fyzioterapeuta na pracovisku

finančnú odmenu pri životnom výročí možnosť ďalšieho vzdelávania, rozvoja a kariérneho posunu športové a spoločenské aktivity

pozície ZÁLEŽÍ LEN NA VÁS TEAMLEADER NASTAVOVAČ (po zaškolení)

NASTAVOVAČ VODIČ VZV OPERÁTOR VÝROBY OPERÁTOR VÝROBY

676 €

základná mzda v deň nástupu na danú pozíciu

(po 6 mesiacoch)

706 €

733 € 793 € 854 € Prémie a príplatky k základnej mzde

854 €

62 € (nepretržitá prevádzka) + prémie (podľa výkonu/odpracovaných hodín cca 0,90 €/hod.) + príplatky + nadčasy

Zaujíma vás viac? Kontaktujte nás! Nástup možný ihneď. Lenka Paľagová

lenka.palagova@benteler.com

0912 323 311

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov v rámci výberových konaní nájdete na: https://career.benteler.cz/benteler-v-ceske-republice-a-na-slovensku/zakladni-informace/ alebo u zodpovednej osoby na osobne.udaje@benteler.com

hľadá KOLPORTÉROV

na roznos novín počas víkendov na dohodu • Šaštín: min. 9,00 € brutto za jeden roznos • Unín: min. 4,32 € brutto za jeden roznos • Gbely: min. 14,08 € brutto za jeden roznos • Skalica: min. 11,50 € brutto za jeden roznos • Holíč: min. 9,17 € brutto za jeden roznos • Kátov: min. 2,70 € brutto za jeden roznos + príplatky: väčší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

tel.: 0908 979 377, e-mail: skalicko@regionpress.sk

SE 18-36 STRANA - 10

nik dreva Dušan Jurkovič. Nasledovať budú príspevky s obrazovou prezentáciou s témou Brezová pod Bradlom, miesto mladosti a posledného odpočinku architekta a Mohyla M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom od PhDr. Matúša Valihoru; Jurkovičove Luhačovice a Slovenská búda v Luhačoviciach od PhDr. Blanky Petrákovej; Dušan Jurkovič a Skalica od PhDr. Viery Drahošovej. V kultúrnom programe vystúpi Kopaničiarska muzika Martina Janšta z Košarísk. Moderátorkou podujatia bude Jana Koutná. www.zahorskemuzeum.sk

Organizácie majú čas na predkladanie výziev do 15. septembra 00-0000

7

Skalica (TASR) – Skalica v pondelok zverejnila výzvu pre rozpočtové organizácie, občianske združenia, športové a iné organizácie na podanie žiadostí o dotáciu na rok 2019 v rámci vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry. Svoje žiadosti môžu záujemcovia posielať mestu do 15. septembra. TASR informoval pracovník mesta pre styk s verejnosťou Miroslav Minďáš. Mesto výzvami sleduje podporu športovej činnosti klubov a prácu s mládežou. O dotáciu sa môžu uchádzať organizácie s právnou subjektivitou so sídlom v Skalici. „Z príspevku na športovú činnosť môžu byť hradené predovšet-

kým náklady na bežnú činnosť,“ uviedol referent mesta. Ako ďalej dodal, ide o odmeny trénerom a rozhodcom, odmeny za usporiadateľské, masérske, lekárske a dokumentačné služby, náklady na športové sústredenia, športovú prípravu, turnaje, cestovné a prepravné náhrady, nájomné, ubytovanie, nákup výstroja a športových zariadení. „Z dotácie nemôžu byť hradené dary, ceny na tombolu a podobne,“ spresnil Minďáš. V prípade žiadosti o dotáciu na podporu práce s mládežou sa bude každý projekt posudzovať individuálne.


tip na výlet

Veľká udalosť v Kremnici

je, aby si každý z obyvateľov či návštevník mesta našiel v programe podujatie, ktoré ho zaujme. Ťahákov by preto malo byť viac, podľa vekovej kategórie. Týždenný maratón osláv Kremnica oslavuje tento rok začne v pondelok 10. septembra. 690. výročie udelenia mest- Oslavy vyvrcholia v sobotu 15. septembra celodenným ských privilégií a zároveň za- programom na hlavnom pódiu na Štefánikovom námestí. Založenia mincovne dňa 17. no- hrajú domáce i cezpoľné kapely, vystúpi dychová hudba Minvembra 1328. Okrúhle výročie ciar, pozdraviť prídu účastníci 5. ročníka veterán rallye Strebude Kremnica oslavovať už dom Európy 2018, zatancuje detský folklórny súbor Dukátik, v septembri a to po celý týž- chýbať nebudú divadelné predstavenia pre deti. Krstiť sa deň. Cieľom mestských osláv bude aj nová kniha Kremnica a Kremničania – Ako sme tu žili,

ktorá je výpoveďou osobných spomienok kolektívu autorov. Top podujatím má byť podľa organizátorov historický kráľovský sprievod, živá pripomienka atmosféry z tohto obdobia. Honosný sprievod plný farieb, kostýmov, stredovekých šľachticov, kráľovskej rodiny, ale aj bežných mešťanov, hrdých Kremničanov sa od Kostola sv. Alžbety presunie mestom až k pódiu na Štefánikovom námestí, kde si pripomenú odovzdanie privilegiálnej listiny panovníkom, Kremnicu pozdravia zástupcovia partnerských miest a hostia. Sprievod bude pokračovať do Kostola sv. Kataríny, kam hostí odprevadí na slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva. red

Vtip: „Čo bude dnes k obedu? „Nič“ „Aj včera sme mali nič!“ „Viem varila som na dva dni“ Budha: „Hnev sa neprekoná hnevom, ale láskou.“

Oslavy 170. výročia Povstania slovenského ľudu 1848

duchovné okienko Blahoslavená Anka

ľudu 1848. Oslavy bude sprevádzať pietny akt kladenia vencov k „Pamätníku 1848“, príhovory hostí, priblíženie historických udalostí, piesne v podaní detí zo školy z Vrboviec, ako aj zasadenie pamätných stromov.

Firma zaoberajúca sa výrobou PET predliskov a HDPE uzáverov prijme do pracovného pomeru do nepretržitej prevádzky na pozíciu: • VEDÚCI ZMENY – OPERÁTOR • OBSLUHA VSTREKOLISOV • POMOCNÝ PRACOVNÍK

Do konca septembra môžu návštevníci knižníc hlasovať o Knihu Záhoria

» Vedúci zmeny – operátor - 670 eur + osobné ohodnotenie do 25% zákl. mzdy » Obsluha vstrekolisov - 575 Eur + osobné ohodnotenie do 25% zákl. mzdy » Pomocný pracovník - 575 Eur

2017,“ uviedla riaditeľka knižnice. V doterajších deviatich ročníkoch súťažilo spolu 393 kníh. V prvom ročníku sa Knihou Záhoria 2008 stal titul Ján Náhlik - Fotografie od Dany Janáčkovej a zatiaľ poslednou víťazkou s titulom Kniha Záhoria 2016 je Konvália od Denisy Fulmekovej. O víťazovi vtedy rozhodovalo spolu 1956 hlasov, z ktorých Konvália s podtitulom Zakázaná láska Rudolfa Dilonga o nenaplnenej láske františkánskeho mnícha a židovského dievčaťa v čase holokaustu získala 282 hlasov. Doteraz rekordný počet 65 titulov sa v ankete o priazeň čitateľov uchádzal v roku 2016.

• Pracovná zmluva na dobu neurčitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou • Mzda vyplatená vždy do 12. dňa v mesiaci • Príplatky v rámci zákona, 13. plat • Príspevok zamestnávateľa 2% na doplnkové dôchodkové poistenie • Stravovanie prostredníctvom stravovacej karty, denné stravné v hodnote 3,65 Eur • Možnosť zvýšenia základnej mzdy po skúšobnej dobe • Miesto práce: Senica • Zamestnanie v stabilnej spoločnosti, možnosť kariérneho rastu • Zabezpečenie odborných školení Viac informácií: • Tel. číslo: + 421 910 801 368 • Email: office@generalplastic.sk • web: www.generalplastic.sk 41-0160

Požiadavky: • Manuálna zručnosť • Ochota pracovať na zmeny • Zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita • Práca vhodná pre mužov, aj pre absolventov

ponúka voľné pracovné miesta na pozíciu

PRIJMEME do TPP

SKLADOVÝCH PRACOVNÍKOV

OPERÁTOR VÝROBY

do skladov v Trebaticiach (okr. Piešťany)

• práca s ruč. skenerom • práca s VZV (preukaz výhodou) ponúkame:

na riadnu pracovnú zmluvu

• stabilná a dlhodobá práca

Miesto výkonu práce: Senica, Kaplinské pole. Základná mzda 3,84 €/h, odmeny do výšky 220 € mesačne. Záujemcom bude po nástupe priznaný bonus 300 € vyplácaný v mesačných splátkach (50 € počas 6 mesiacov).

0905 550 896 0905 701 520

Informácie na tel. čísle 0918 781 113

• dvojzmenná prevádzka • 8-hod. pracovný čas • možnosť ubytovania • bonusy, stravné lístky • príspevok na dopravu Možnosť zárobku od 700,-€/mes. v čistom.

24-0152

Senica (TASR) - Záhorská knižnica, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici a Záhorské múzeum v Skalici ako organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v spolupráci s Mestským centrom kultúry v Malackách zorganizovali desiaty ročník súťaže Kniha Záhoria. V Záhorskej knižnici je vystavených 55 kníh prihlásených do desiateho ročníka čitateľskej ankety. „O víťazovi rozhodujú čitatelia, ktorí knihám dávajú hlas odovzdaním hlasovacieho lístka v prospech vybraného titulu vo verejných knižniciach Záhoria alebo prostredníctvom internetu na webových stránkach spoluorganizátorov ankety,“ uviedla riaditeľka Záhorskej knižnice Katarína Soukupová. Hlasovanie bude ukončené 30. septembra. „Súťažia výlučne knihy, ktorým nechýba medzinárodné knižné označenie ISBN, sú o Záhorí, o Záhorákoch, zo Záhoria alebo od autorov či vydavateľov pôvodom z regiónu alebo na Záhorí žijúcich, a pritom sú to knihy z produkcie roku

Ponúkame: • Nástupný plat:

SE 18-36 STRANA - 11

41-0155

Obec Vrbovce a Záhorské osvetové stredisko Senica vás srdečne pozývajú v nedeľu 16. septembra 2018 o 15:00 hodine do obce Vrbovce – Šance k „Pamätníku 1848“ na oslavy 170. výročia Povstania slovenského

11

Slovensko v sobotu 1. septembra 2018 získalo novú blahoslavenú. Stala sa ňou Anna Kolesárová. Ide o prvú laičku, ktorá bola na Slovensku blahorečená. Rodáčku z Vysokej nad Uhom pri Michalovciach v závere druhej svetovej vojny zastrelil vojak sovietskej armády (22. novembra 1944). Mladé dievča zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť. Dekrét o jej mučeníctve schválil v marci pápež František. Slávnostnému obradu blahorečenia Anny Kolesárovej z Vysokej nad Uhom na pontifikálnej svätej omši za účasti 30 000 veriacich predsedal na štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach legát pápeža Františka, kardinál Angelo Becciu, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Bola to vôbec prvá slávnosť, na ktorej sa osobne zúčastnil, keďže úrad oficiálne prebral v ten deň. Pápež František stanovil dátum liturgického slávenia sviatku novej blahoslavenej na 20. november. Blahorečenie je v rímskokatolíckej cirkvi jedným z prvých stupňov v procese k svätorečeniu. Slovensko zažije slávnosť blahorečenia po roku. V Bratislave bol vlani v septembri blahorečený salezián kňaz Titus Zeman. Predtým boli u nás v roku 2003 blahorečení ako mučeníci z obdobia komunizmu rehoľná sestra Zdenka Schelingová a gréckokatolícky biskup Vasiľ Hopko na tom istom mieste v Petržalke. Beatifikácia znamená vyhlásiť toho, kto bol doteraz nazývaný Boží služobník alebo ctihodný, za blahoslaveného. Je to akt, ktorým – po uskutočnení predpísaného procesu – pápež dovolí, aby sa Božiemu služobníkovi preukazoval verejný cirkevný kult, na istom území a predpísanými spôsobmi, napr. v diecéze, ktorá proces viedla, alebo aj v celom národe, do ktorého Boží služobník patril, alebo v určitej skupine veriacich, napr. v reholi. Podujatie zorganizovali Košická arcidiecéza a Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom v okrese Michalovce. V závere druhej svetovej vojny ju zastrelil vojak, ktorému sa odmietla podvoliť. Zomrela 22. novembra 1944 vo svojej rodnej obci, kde je aj pochovaná. Vo farskej kronike v Pavlovciach nad Uhom sa o jej smrti nachádza zápis z roku 1944. Zdroj: TK KBS


9 5 3

3 1 4 8

2 5 1 7 9 5 4 5 7 3

7

2

3

4 8 7 3 9 8 1

charita

Hrali pre charitu Vo Zvolene sa uskutočnil druhý ročník charitatívneho mediálneho tenisového turnaja Play4charity. Peniaze z akcie tento rok pomôžu neziskovej organizácii Plamienok. Bývalí futbaloví reprezentanti Miroslav Karhan, Ján Švehlík či Laco Molnár, Igor

Demo, hokejisti Boris Valábik, Dušan Pašek, ale aj úspešný tréner Ľubomír Pokovič alebo herci Milo Kráľ a Marián Slovák a ďalší vytiahli tenisovú raketu, aby podporili dobročinnú akciu. Bývalý slovenský futbalový reprezentant a donedávna rekordér v počte štartov za národný tím Miroslav Karhan prišiel kvôli charitatívnej akcii už po druhýkrát. „Vždy sa rád zúčastním na takejto akcii, najmä ak to slúži dobrej veci,“ povedal Karhan tesne po exhibícií osobností, na ktorej sa zúčastnili v tíme pod vedením herca Mariána Slováka aj jeho herecký kolega Milo Kráľ, bývalí hokejisti Dušan Pašek, Boris Valábik, hokejový tréner Ľubomír Pokovič, majster Európy vo futbale

Ján Švehlík, bývalý futbalista Igor Demo, ale aj známy moderátor Dušan Gabáni. Vo finále turnaja zvíťazila v dramatickom zápase dvojica Miroslav Karhan – Ondrej Gajdoš nad dvojicou Ivan Rudolf – Ján Švehlík 7:5. Akciu podporila aj tenistka Dominika Cibulková, ktorá venovala podpísanú raketu a tenisky, ktoré boli predmetom tichej dražby. Výťažok z nej, tak ako z celej akcie poputuje tento rok neziskovej organizácii Plamienok, ktorá bezplatne poskytuje nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. TA SR

eko okienko

Komunálne voľby 2018 v najčítanejších regionálnych novinách.

SENICKO-SKALICKO skalicko@regionpress.sk

11% 7%

Erika Herzáňová – 0905 915 033 Silvia Lukůvková – 0908 979 377

SE 18-36 STRANA - 12

6%

6%

5%

5% NČ pre Ženy

Prvé objednávky s EXTRA ZĽAVOU!

Čítanosť týždenníkov

Život

Pripravujeme špeciály k voľbám: jún/júl: Komunálny odpočet september/október: Volebný seriál o komunálnych témach október/november: Mimoriadne prílohy: Predstavujeme kandidátov

Báječná žena

S nami oslovíte najviac voličov!

Dajte o sebe vedieť

MY noviny

Máte čo ponúknuť svojmu okoliu?

PLUS 7dní

Kandidujete v komunálnych voľbách?

REGIONPRESS

V Mestských lesoch v Bratislave odchytili tento týždeň šesťtisíceho netopiera. Informovala o tom vo štvrtok organizácia Saola - ochrana prírody. Pravidelný odchyt netopierov slúži na monitorovanie rôznych druhov a sledovanie ich života. Výsledky odchytov sú základom pre ochranu netopierov. Na odchyt netopierov sa využíva sieť z veľmi jemných vlákien. Inštalujú sa do vchodových štôlní, jaskýň alebo k vodným plochám. Netopiere sa aj napriek ultrazvuku nestihnú vždy sieťam uhnúť a zamotajú sa v nich. Takýmto spôsobom môžu aj ochranári sledovať rôzne druhy týchto nočných živočíchov. Vďaka pravidelnému odchytu vedia, či sa netopierom v sledovaných lokalitách darí a či sa tu dokážu aj rozmnožovať. Samotný odchyt netopierom nepomôže, je však základom pre ochranárske opatrenia. „Všetky druhy netopierov sú zákonom chránené a ich odchyt je možný len na základe príslušných povolení. Cieľom odchytu je spoznať, aké druhy v skúmanej oblasti žijú a zároveň zistiť, či sa tu i rozmnožujú. Zbierame tiež údaje o ich kondícii, občas realizujeme i odber parazitov, trusu či slín. Vždy sa snažíme netopiere stresovať čo najmenej a vypúšťame ich hneď, ako to je možné. Len málokedy s netopierom manipulujeme dlhšie ako dve minúty,“ informovalt Michal Noga z mimovládnej organizácie Saola – ochrana prírody. O každom odchytenom netopierovi existuje záznam. Šesťtisíceho netopiera v poradí zachytili na brehu rybníka na Železnej Studienke pri Bratislave. „Odchyt netopierov nie je súťaž, ani honba za rekordmi. Omnoho viac sa tešíme, ak na lokalite nájdeme viacero druhov, radosť máme tiež z odchytu mláďat, pretože vieme, že sa v skúmanej oblasti rozmnožujú,“ doplnil Noga. Ochranári z organizácie Saola na základe výsledkov odchytov spolupracujú pri ochrane rôznych druhov netopierov aj so Štátnou ochranou prírody, Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku, jaskyniarmi či užívateľmi banských diel. Ochranu našich druhov tento rok podporila Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie, Vyšehradský fond a v týchto dňoch sa rozbieha ďalší medzinárodný projekt. red

08-088 TT36

V lesoparku sa im darí


svet knihy

Za všetko (ne)môže Štúr

mali čo robiť, aby sa dožili nasledujúceho dňa, a preto im bolo ukradnuté, či sú Slováci, Maďari, Nemci alebo Huróni. No zrazu sa mali lepšie, deťom pribudlo viac voľného času, ktorý vďaka Márii Terézii začínajú tráviť v škole, a títo vzdelaní ľudia vždy viac špekulujú nad životom a svetom. Popri mnohých prevratných úvahách si uvedomia, že v kráľovstve, ktorému vládnu Habsburgovci, žijú skupiny ľudí s rozdielnymi jazykmi i zvykmi. Tie skupiny sa nazývajú národy a proces uvedomovania si svojej výnimočnosti zas národné obrodenie.

Ďalším zväzkom edície Naše hrôzyplné dejiny sa dostávame do 18. storočia, do obdobia osvietenstva, keď sa z feudálneho spoločenstva začínajú vyčleňovať moderné národy. Do 18. storočia ľudia

Čaká ťa listovanie v cholerovom denníku, rátanie škôd, ktoré za sebou nechali Napoleonovi vojaci, dozvieš sa, čo sa udialo 22. augusta 1830 v liptovskomikulášskom hostinci Čierny orol, prečo vlastne Štúr zomrel, čo je to silozpyt a množstvo iných zaujímavostí. A ako odmenu za čitateľskú vernosť si môžeš zarapovať Žiadosti slovenského národa. Autorom zaujímavého čítania je dlhoročný pedagóg z jedného z bratislavských gymnázií Robert Beutelhauser. Okrem učenia píše aj knihy pre študentov základných a stredných škôl. red

Vtip: Motocyklista v rýchlosti minie značku obmedzujúcu rýchlosť na šesťdesiatku a za prvým kríčkom ho zastavia dopraváci: -Pán vodič, tak si hovorím, či vôbec viete čítať? -Ale iste. Čo potrebujete prečítať? E. Hemingway: „Otoč sa tvárou k slnku a všetky tiene ti padnú za chrbát.“

heslo dňa TRVALÁ A PERSPEKTÍVNA PRÁCA V SENICI S UBYTOVANÍM,

Chceš byť súčasťou jedinečného svetového projektu? Potom je táto pracovná ponuka určená práve tebe.

Nástupný plat 4€/hod. netto. NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ

• LAKOVAČ

(mzda od 600 €/mesiac)

EURO-DISKONT Slovakia s.r.o., Staničná 20, 908 51 Holíč prijme

• MONTÁŽ LIETADIEL Kontakt: Ing. Vladimír Pekár 0903 655 977 • shark@shark.aero Ing. Barbora Gálová 0911 164 541 • b.galova@shark.aero

Dopravná firma DEMO TRANS so sídlom v Holíči hľadá

Hostinec na Řeznické Baště Sudoměřice přijme do pracovního poměru

NA JEDNOZMENNÚ PREVÁDZKU Firma Bike Mate s.r.o. prijme do pracovného pomeru z dôvodu rozširovania výroby

SERVÍRKU Více informací na tel.:

Pracovníkov montáže v bicyklovej a kolesovej výrobe

41-0145

+420 604 182 366

VODIČA MKD

Ponúkame plat 1500 € v čistom, prácu na vozidle DAF Euro6 s posuvnou podlahou, víkendy doma, stabilné prepravy. 0903 418 512 doprava@demotrans.sk

63-0153

PRÁCA V SENICI

SKAND Skalica, spol. s r.o. Nádražná 26, 909 01 Skalica Dopravná spoločnosť prijme do TPP:

• VODIČOV AUTOBUSOVEJ DOPRAVY (VP sk. D)

Informácie na 0915 703 070, mailom: skand@skand.sk alebo v sídle spoločnosti. Všetky ostatné informácie poskytujeme na tel. č. 034/664 43 92.

41-0168

• VODIČOV NÁKLADNEJ DOPRAVY (VP sk. C + E)

SE 18-36 STRANA - 13

63-0157

www.shark.aero

Spoločnosť SHARK.AERO Výrobná prevádzka: Letisko Senica, 906 31 Hlboké 406

41-0173

do potravín na prevádzku Holíč

Požiadavky: - zodpovedný prístup k práci - ochota a chuť pracovať - práca vhodná aj pre ženy Ponúkame: - základná hrubá mesačná mzda 580,- € + prémie do 200,- € - jednozmenná prevádzka - po zapracovaní trvalý pracovný pomer - možnosť profesného rastu - nákup bicyklov a príslušenstva bicyklov za zvýhodnené ceny - príjemný kolektív V prípade záujmu sa môžete informovať priamo v sídle spoločnosti Bike Mate s.r.o., Dlhá 248, Senica 905 01 v prevádzke výroba bicyklov. Tel. 034/6945202 Mobil: 0915/780887 do 15:00 hod. E-mail: svrckova@dema.sk

(mzda od 500 €/mesiac) (mzda od 550 €/mesiac)

BRIGÁDNIČKU Náplň práce: dokladanie tovaru na predajnej ploche, kontrola záruk tovaru, obsluha zákazníkov. Nástupný plat 3,33€/h Brutto + motivačné ohodnotenie podľa vykonanej práce. Životopisy zasielajte na email: katovska@merkfood.com, tel. kontakt: 034/6685936

• LAMINOVAČ

41-0166

Po zapracovaní možnosť práce v Nemecku.ku

SHARK tím je kolektív mladých kreatívnych ľudí, ktorý potrebuje doplniť pozície:

85_0350

info na 0948 159 559, 0948 617 243, 0948 075 894 www.bartexjob.sk, BARTEX JOB s.r.o.

Ivan Brožík

No pasarán

Chceš vyrábať lietadlá na Slovensku – Letisko Senica/LZSE/?

MONTÁŽ KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK

13

Heslo, na ktoré najmä mladšia generácia nemá už žiadne spomienkové väzby. Na našom území iba ak nanajvýš na jeho akúsi synonymickú podobu – „neprojdou“ – heslo Psohlavcov na Chodsku. Alebo, možno si tiež spomenúť na májové pražské barikády z roku 1945 v podobe poviedky Jana Drdu Němá barikáda. V  nej jeden z  pražských povstalcov, veterán z  obrany Madridu namaľoval nápis No pasarán na električku. Možno ísť aj hlbšie do histórie, nielen do Madridu a  Španielska, napadnutého fašistami, napríklad aj do Verdunu, kde francúzsky generál Robert Nivelle použil francúzsku variantu hesla Ils nie passeront pas v dennom rozkaze pri bitke pri Verdune v roku 1916. No pasarán, okamžite mi zablikalo v pamäti, keď som sa dopočul príbeh zo súčasnosti. Novodobí imperátori a uzurpátori moci sa snažia preraziť. Všade a za každú cenu. Občas im niekto stojí v ceste, tak vydávajú pokyny podriadeným, aby sa ho zbavili, aby ho ako prekážku ich partajnému egoizmu odstránili. Vieme o  tom všetci, strach však umlčuje. Človek zo samosprávy ide na vyšší úrad pýtať nejaké peniaze. Dostane sa mu odpovede, ale „áno, až sa zbavíš toho a  tamtoho, inak žiadne peniaze.“ Prípadne sa mu dostane dobre mienenej rady – „obsaď tú funkciu niekým našim“. Je rok 2018, pár týždňov pred 29 výročím Novembra 1989!!! Chce sa mi vyvesiť vlajku s nápisom No pasarán! Chce sa mi postaviť barikádu, chce sa mi ako skutočnému pokrvnému potomkovi Chodov zobrať psa, čakan a ísť. Chce sa mi postaviť za električku na Trójskom moste nad Vltavou a brániť svoju vlasť pred agresormi. „Zbav sa najskôr tamtoho, potom budú peniaze“ – dá sa to dokázať, nejde o fikciu. A možno sa to dokáže, až naberieme odvahu zbaviť sa raz navždy takýchto „úradníkov“, služobníkov štátu, ľudí, platených z  našich daní! Je najvyšší čas, 31 rokov po... Toto nie je legendárny film Otakara Vávru, toto je reálny život či vlastne boj o prežitie v podmienkach súčasnej moci nad našim štátom. Toto je čas na oživotvorenie hesla No pasarán! ib


9

4 2 7 8 6

reflexia A čo tak „celebrity“? Nadšenci lyžovania sa v piatok 7. septembra už po šiesty raz spoločne pustili do upratovania Chopka. Účastníci akcie Zelený Chopok upratovali zjazdovky a okolie horského strediska Jasná. Pripravila sa aj výsadba mladých stromčekov v kalamitných zónach. Informovala o tom manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová. „Takto pred rokom 301 ľudí vyčistilo Chopok zo severnej a južnej strany. Vyzbierali päť ton skál, ktoré komplikujú úpravu zjazdoviek, zatrávnili a zakryli senom jeden hektár lyžiarskych tratí, vysadili až 2000 mladých stromčekov a vyzbierali odpadky v stredisku a jeho okolí. Aj tentoraz očakávame zhruba rovnaký počet účastníkov, ktorí radi strávia čas s ľuďmi rovnakej krvnej skupiny pri práci,“ povedal riaditeľ strediska Jasná Matej Hulej. Z roka na rok vyzbierajú účastníci menej odpadkov a aktivity tak smerujú najmä k tomu, aby sa Chopok zelenal vďaka vyčisteniu od skál, zatrávňovaniu a výsadbe stromčekov. „V tomto roku čaká Zelený Chopok v podstate už druhé dejstvo, nakoľko kopec sa čistil už na jar, po ukončení zimnej sezóny. Práve vtedy sa začali aj prvé prípravy na nadchádzajúcu zimu. Veľkou výhodou pri zasnežovaní zjazdoviek pred jej spustením tento rok môže byť fakt, že v stredisku si uskladnili minuloročný sneh,“ dodala Šarafínová s tým, že ho použijú ako podklad a ušetria tak nielen čas, ale aj financie pri technickom zasnežovaní lyžiarskych tratí. Akciu realizuje OOCR Región Liptov v spolupráci s horským strediskom Jasná a použila na ňu aj prostriedky z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 8000 eur. Bolo by zaujímavé dozvedieť sa, koľko stálic „celebrít“, ktoré sa vždy celú zimu predvádzajú v  smotánkových programoch „na svahoch“ sa takejto akcie zúčastnilo v pracovnom oblečení, ochotne a s plným nasadením, bez akéhokoľvek reklamného podtónu. Asi by sme sa dopracovali k číslu veľmi blízkemu nule. Veď celebrity tu predsa nemáme preto, aby boli na všeobecný osoh, ale iba na prázdny a hlúpy obdiv, no nie? red

Moja domovina

tin Šafárik, ktorý bude Slovensko reprezentovať aj za veľkou mlákou. V Rákociho paláci, sídle Martin Šafárik (1983) je mladý slovenský kňaz, ktorý Krajského múzea v Pre- zároveň vyštudoval operný spev a absolvoval aj súšove, otvorili výstavu ob- kromné štúdium u známeho bratislavského maliara razov Moja domovina z Pavla Potočka. Okrem toho sa venuje thajskému boxu cyklu Okolo Slovenska. V a z predaja vlastných diel financuje svoje filantropické rámci Dní európskeho kul- aktivity. túrneho dedičstva na nej Výstava s názvom Moja domovina je prvou z cyklu aupredstavuje svoju tvorbu torových prezentácií, ktoré presiahnu rámec Slovenska charizmatický autor Mar- a na jeseň budú Slovensko reprezentovať v USA a Ka-

Rozprava August 2018 Obvykle sa stretávame k udržaniu tradície v stredu, keď sa láme „ pracovný týždeň“, pričom streda má ako deň aj ďalšie metaforické prívlastky. V lete to je z praktických dôvodov víkendový čas na terase, pričom sme pre túto aktivitu vymysleli termín „terasníci“, čo je termín pre tých ktorí sedia na terase, cítia sa excelentne a majú aj tému k diskusii –tému, ktorá je vyvážená, a preto sa dohodneme časť nášho mudrovania zverejniť. Jozef dal info, že sú ľudia, ktorí naše rozpravy čítajú a očakávajú ďalšie, aby mohli naše závery porovnať so svojim svetonázorom. Zámerom nášho stretnutia-pretože dôvod vždy musí byť, bolo jubileum Jožkovej vnučky v jej neprítomnosti, ale vedeli sme si poradiť, pretože klíma bola príjemná už preto, že po dlhej dobe deficitu vlahy zapršalo, takže sme vnímali tichý šelest dažďa v stromoch a bubnovanie kvapiek na streche našej terasy. Ochutnávalo sa veltlínske zelené suché víno ročník 2016. Nalievalo sa do pohárov na stopke z brúseného českého skla -výrobok sklárne- Květná. Skrátka sme sa cítili ako na kráľovskej hostine, chýbal len sluha v bielych jemných bavlnených rukavičkách. Jožo mal na sklade len pracovné značky Cerva. Okrem témy stavu prírodných živlov a zmien klimatu bolo zmienené MZ Skalica z 15.8.2018, kde sa okrem iného hlasovalo o návrhu poslancov Ozábalová, Krivský o zriadení dvoch volebných obvodov namiesto piatich . Vyhodnotili sme to takto: Rozdiel medzi týmito dvoma spôsobmi nieje zásadný v prípade, že sa volieb zúčastní 90% oprávnených voličov, čo sa nestane. Inak je to, ak

sa volieb zúčastní napr. 25% voličov, čo je pravdepodobné, kde si kandidát, ktorý sotva pozná malú násobilku, obíde svoju rodinu a známych a bude tak rozhodovať o miliónoch. Hlasovaním sa rozhodlo o zachovaní súčasných piatich obvodoch. Dôležitá nám ale pripadá skutočnosť, že o tom rozhodla tesná väčšina jedenástich poslancov, ktorí s nejakými obmenami hlasovali i o iných sporných návrhoch na zastupiteľstve z minulosti a ktoré nakoniec boli deficitné, nelogické a znamenali aj rozhorčenie časti verejnosti. Takže sa zdá, že tu máme družinu poslancov hlasujúcich pragmaticky, účelovo bez naplnenia obsahu poslaneckého sľubu, ktorý sľubovali pri uvádzaní do funkcie. Jedná sa o hlasovania aj z minulých období, napr. Predaj lesov, podpora HK-36 na základe zmluvy ktorá nebola nijako naplnená a znamenala stratu 47000.- Eur, releasing školy na ul. Strážnická, predaj akcií BVS a vratky z väčšiny projektov krytých EÚ pre nenaplnenie základných pravidiel pre príjem týchto zdrojov EÚ a iné. Toto sú základné postoje v našej rozprave k tomuto problému, takže je čo naprávať a k tomu tu máme blížiace sa voľby v regiónoch. A tak sme sa dopracovali až k záveru nášho posedenia a na základe výroku - „Humor je jeden z najlepších spôsobov ako život v zdraví prežiť“, tu máme záver.

nade. Venované sú Dňom európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré sa konajú v 49 štátoch Európy s cieľom upozorniť na kultúrne dedičstvo, identitu a duchovné korene jednotlivých národov. Krajské múzeum v Prešove vzniklo v roku 1945, v Rákociho paláci má stále expozície od roku 1956. Od 1. januára 2017 sa zlúčilo s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou. Spolu s pôvodnou pobočkou v Stropkove tak pôsobí v troch mestách, preto si buduje značku Tripolitana (trojmestie). Vo svojich expozíciách a depozitároch má takmer 100.000 predmetov. red

IKEA Industry Malacky PRÁVE OBSADZUJEME TIETO POZÍCIE: OPERÁTOR/KA BALIACEJ LINKY

OPERÁTOR/KA VÝROBNEJ LINKY

ZÁKLADNÁ MZDA

OD 770 € BRUTTO PRÁCA NA 3 ZMENY GARANTUJEME: • NÁRAST MZDY PO 3 A 6 MESIACOCH • 5 DNÍ DOVOLENKY NAVIAC NAD RÁMEC ZÁKONNÍKA PRÁCE • MESAČNÉ PRÉMIE DO VÝŠKY 15% ZO ZÁKLADNEJ MZDY • ZAMESTNANECKÁ DOPRAVA / PRÍSPEVOK NA DOPRAVU • DOTOVANÁ STRAVA NAD RÁMEC ZÁKONNÍKA PRÁCE

ZÁKLADNÁ MZDA

OD 900 € BRUTTO PRIDAJ SA K NÁM

Životopis spolu s telefónnym číslom posielajte na adresu: IKEA Industry Malacky, o.z. Flatline, Továrenská 19, 901 01 Malacky e-mail: andrea.palusakova@ikea.com, mobil:0910 833 321, 034/7964155

16-0307

1

svet múzeí

Z iného súdku: Co se stane ze sněhurky když ji zasáhne blesk? Popelka.

August, sobota, terasa účasť traja zapísal Řepa Karel

SE 18-36 STRANA - 14

41-0161

6 1 8 5 6 2 9 7 8 1 4 5

2 6 7 1 7 5


dobré rady

Nezabúdajme vetrať V závislosti od činnosti strávime čiastočne až 90 percent dňa v uzatvorených miestnostiach. Preto má dobrý vzduch a zdravá klíma v miestnosti zásadný význam. Pravidelné vetranie je neodmysliteľné, avšak často nevetráme op-

timálne. Vetraním sa znižuje koncentrácia škodlivín vo vzduchu miestnosti. Pri dýchaní človek produkuje oxid uhličitý, ktorý vo vysokých dávkach škodí ľudskému zdraviu. Nielen nábytok a textílie, ale aj stavebniny môžu do vzduchu uvoľňovať škodliviny. Ak je vo vzduchu v miestnosti mnoho škodlivín, prejaví sa to na schopnosti koncentrovať sa a na pocite pohody. Druhým dôležitým účinkom je regulovanie vlhkosti vzduchu. Cez deň štvorčlenná domácnosť odovzdá do vzduchu v miestnosti 10 až 12 litrov vody vo forme vodnej pary. Deje sa to nielen počas kúpania alebo sprchova-

nia, ale aj pri činnostiach, ako je práca v domácnosti, hranie a spánok. Dĺžka vetrania závisí od vonkajšej teploty. Keďže výmena vzduchu prebieha rýchlejšie počas chladného obdobia, od decembra do februára postačí na nárazové vetranie 5 minút. Od júna do augusta by ste však mali vetrať 25 až 30 minút. Pre marec a november platí 10 minút ako orientačný čas, pre apríl, máj, september a október 15 minút. V lete by ste mali vetrať skoro ráno, keď je vonkajšia teplota ešte relatívne nízka. Počas vlhkých a horúcich dní môžete od vetrania upustiť. red

Vtip: Po manželskej hádke hovorí manželka mužovi: „Nebyť teba, bol by z nás ideálny pár!“ Denis Diderot: „Lásku neodsudzuj nikdy! Vždy len milujúceho alebo milovaného.“

15

sociálna poradňa prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

SBS PROFI V+K

• obsluha polygrafického • skladník stroja • elektrikár • vodič motorových • majster výroby vozíkov

ČLENOV STRÁŽNEJ SLUŽBY

prijme

do potravín na prevádzku Holíč

0903 435 184 0903 918 949

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

63-0005

(sklady, výrobný podnik) Preukaz odbornej spôsobilosti Plat 3 €/h brutto

41-0169

Náplň práce: práca s pokladňou, dokladanie tovaru na predajnej ploche, kontrola záruk tovaru, obsluha zákazníkov. Nástupný plat 600 € Brutto + motivačné ohodnotenie podľa vykonanej práce. Nástup ihneď. Životopisy zasielajte na email: katovska@merkfood.com, tel. kontakt: 034/6685936

OM? KOLEGOM ŠIM KO Ť NAŠIM ? LEG o na pozíciách: CHCETE SA STA miest Ťe NA pre Vás pracovné Mám CHCETE SA STA miesto na pozíciách: vné praco Vás pre e Mám OPERÁTOR VÝROBY OPERÁTOR VÝROBY

HĽADÁME

NOVÝCH KOLEGOV

OPERÁTOR BALIACEJ LINKY OPERÁTOR BALIACEJ LINKY

„Nepremeškajte príležitosť získať cenné pracovné skúsenosti v medzinárodnej spoločnosti.“

Rôzne pozície vo výrobe:

• KONTROLÓRI KVALITY • ODBORNÍ PRACOVNÍCI VO VÝROBE • ŠIČKY Náplň práce: vizuálna kontrola dielov • opracovávanie kožených interiérových častí luxusných vozidiel (Mercedes, Porsche, Audi, Aston Martin, Bentley...) • práca s najmodernejšími technológiami a robotickými zariadeniami • rôzne druhy materiálov – koža, koženka, PVC

Požadujeme: Požadujeme: - vek nad 18 rokov - vek nad 18 rokov - zodpovedný prístup k práci - zodpovedný prístup k práci

Platové ohodnotenie: • nástupná brutto mzda 517 € + osobné ohodnotenie 57 € • dochádzkový bonus 100 € /mesiac • nástupný bonus 600 € (rozdelený na 3 časti) • prémie za produktivitu a nízku nepodarkovosť • nárast platu na základe zručnosti • pravidelná valorizácia platov • vernostné finančné odmeny ( pracovné, životné jubilea, príspevok pri narodení dieťaťa, pri uzavretí manželstva a pod.) • príspevok 1 % na doplnkové dôchodkové sporenie • možnosť kariérneho rastu • príplatky nad rámec Zákonníka práce • letný a zimný bonus

Práca je vhodná pre ženy aj mužov i absolventov. Práca je vhodná pre ženy aj mužov i absolventov.

Syráreň Havran, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica Syráreň Havran, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica personálne oddelenie: 034/698 71 63, svecovad@syrarenhavran.sk personálne oddelenie: 034/698 71 63, svecovad@syrarenhavran.sk

Výhody: hlavný pracovný pomer - dlhodobé a stabilné zamestnanie • získanie vysokej a žiadanej kvalifikácie • príjemné a čisté pracovné prostredie • možnosť kariérneho rastu • možnosť pracovných ciest do zahraničia (USA, Nemecko, Čína...)

IDEAL Automotive Malacky, s.r.o.

Výrobný závod výrabajúci obloženia batožinového priestoru automobilov

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV / KOLEGYNE DO NÁŠHO TÍMU

Eissmann je nemecká spoločnosť, ktorá patrí k najväčším zamestnávateľom regiónu Záp. Slovenska. So svojím medzinárodným zastúpením zamestnáva viac ako 10 000 zamestnancov. Zameriava sa na výrobu interiérových dielov do luxusných automobilov.

Pracovná pozícia:

OPERÁTOR vo VÝROBE

» Miesto výkonu práce: MALACKY, Priemyselná ulica » Nástupná mzda: 750,- € brutto, výrazné navýšenie po skúšobnej dobe: 892,- € brutto, dochádzkový a mesačný bonus + ostatné benefity » Moderné a nové pracovné prostredie

» Stravovanie vo vlastnej jedálni » Práca vhodná pre mužov aj ženy » Dlhodobá a stabilná práca na hlavný pracovný pomer » Viaczmenná prevádzka

+ 421 34 323 5221, +421 34 323 5222

Doprava zabezpečená zo smerov: 1. Brodské – Čáry – Šastín-Stráže- Kuklov – Borský Svätý Jur – Sekule – Moravský Svätý Ján – Závod – Veľké Leváre – Malacky • 2. Senica – Jablonica – Cerová – Prievaly – Pl. Peter – Pl. Mikuláš – Pl. Podhradie – Sološnica – Rohožník – Kuchyňa – Pernek - Malacky

SE 18-36 STRANA - 15

10-0195

ia-kariera.sk@ideal-automotive.com | www.ideal-automotive.com IDEAL Automotive Malacky, s.r.o., Priemyselná 6000, Malacky 63-0147

Svoje žiadosti môžete posielať na adresu: Eissmann Automotive Slovensko, Lesná 880/1, Holíč, 90851 Kontakt: Ing. Eva Beneková, tel: 034 69 00 604 eva.benekova@eissmann-smp.com

Sociálna poisťovňa v rámci kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom skontrolovala v I. polroku 2018 spolu 383 048 práceneschopných poistencov, čo predstavuje 82,4 % zo všetkých novohlásených dočasných pracovných neschopností. V I. polroku 2017 pritom skontrolovala u ošetrujúcich lekárov 380 036 práceneschopných. Na podnet posudkových lekárov Sociálnej poisťovne ukončili ošetrujúci lekári po vykonanej kontrole v tohtoročnom prvom polroku 19 234 dočasných pracovných neschopností, vlani v rovnakom čase 19 074. Kontrolou posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom počas dočasnej pracovnej neschopnosti sa kontroluje odborná úroveň posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom a diagnostický a liečebný proces vzhľadom na dĺžku trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.

Počet PN sa v júli dostal pod hranicu 90 tisíc

Ponúkame: Ponúkame: - základná zložka mzdy (brutto) 3,24 €/hod. - základná zložka mzdy (brutto) 3,24 €/hod. + 14 % prémie + 30 € dochádzkový bonus + 14 % prémie + 30 € dochádzkový bonus - nástupná mzda pri 37,5 hod./ týždeň, môže dosiahnuť - nástupná mzda pri 37,5 hod./ týždeň, môže dosiahnuť 633 € brutto + príplatky za nadčas a sviatky 633 € brutto + príplatky za nadčas a sviatky - prácu na hlavný pracovný pomer, brigádu - prácu na hlavný pracovný pomer, brigádu - štandardný sociálny program - štandardný sociálny program - stabilizačný príspevok a príspevok na DDS - stabilizačný príspevok a príspevok na DDS - výhodná zamestnanecká zľava na naše výrobky - výhodná zamestnanecká zľava na naše výrobky

41-0172

Kontakt: GRAFOBAL, akciová spoločnosť personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica e-mail: personalne@grafobal.sk, tel.: 034 6967330, 0914 222 739

PREDAVAČKU

na objekty v Skalici

Mzda: od 650 € do 1200 € (z toho základná zložka mzdy 500€) Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2,3-4 zmenná prevádzka) • príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú a 4-zmennú prevádzku, príplatok za sobotu a nedeľu vo výške 50% z priemeru) • 13., 14. plat • sociálny program • stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20€ za obed • príspevok za dochádzku • stabilizačný príspevok • príspevok na DDS • odmeny za zlepšovateľské hnutie • odmeny pri pracovných jubileách a odchode do dôchodku • náborový príspevok • ubytovanie

Péenky pod drobnohľadom

EURO-DISKONT Slovakia s.r.o., Staničná 20, 908 51 Holíč prijme

41-0173

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

Počet maródujúcich poistencov minulý mesiac oproti júnu 2018 výrazne klesol – kým v júni 2018 bolo denne na PN-ke v priemere 92 899 poistencov, v júli ich bolo 87 575. Predstavuje to medzimesačný pokles priemerného denného stavu dočasne práceneschopných pre chorobu a úrazy o 5 324 poistencov. Priemerne bolo pritom v júli nemocensky poistených 2 655 731 poistencov a percento dočasnej práceneschopnosti na Slovensku tak predstavovalo 3,298 percenta. Je to menej ako v júni, keď Sociálna poisťovňa zaznamenala priemerné percento dočasne práceneschopných na úrovni 3,510 percenta. Až o niekoľko dní sa pri porovnaní predchádzajúcich dvoch mesiacov predĺžilo trvanie jedného prípadu dočasnej práceneschopnosti – v júli to bolo 55,67 dní, v júni trvala jedna PN-ka v priemere o štyri dni kratšie – 51,48 dní. Čo sa týka rozloženia maródujúcich poistencov podľa okresov, v júli lekári na PN-ku vypísali najviac poistencov v okresoch Kysucké Nové Mesto (5,296 %), Sobrance (5,252 percenta) a Čadca (5,006 percenta). Naopak, najnižšie percento práceneschopnosti vykázali okresy hlavného mesta – Bratislava I (1,460 percenta), Bratislava III (1,719 percenta) a Bratislava IV (1,796 percenta). Inak je to z hľadiska priemerného trvania jednej PN-ky – najdlhšie ju štatistiky vykazujú v okrese Poprad (74,88 dňa), Kysucké Nové Mesto (71,59 dní) a Spišská Nová Ves (71,33 dní). Najkratšie maródovali poistenci v okrese Rožňava (33,94 dní), Revúca (36,84 dní) a Snina (37,93 dní). Zdroj: SP


Ä?Ă­slo 36 / 7. september 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV ������������������������ ���TO, R�CHL��������������� stabilizujeme zåkladovú pôdu a zastavíme sadanie budov injektåŞou syntetickej Şivice

0918 726 754 SK.ABAINNOVATOR.COM

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

34-0054-5

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

BUÄŽ SPOKOJNĂ? KDE PRACUJEĹ . OZVI OZ O ZVI V SA NĂ M !!! PRĂ CA V ÄŒR.

tSPLPWQPNĂˆIBNFPQBUSPWBUFÇĽLĂˆNW3BLĂžTLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂžTLFIPĆŽFSWFOĂ?IPLSÓäB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂžTLBäJWOPTǸ tQPOVLZBKQSFNVäPWPQBUSPWBUFÇĽPW

HonorĂĄr brutto 70 â‚Ź, 80 â‚Ź,90 â‚Ź za 24 hod.

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Žilinskom pre spolupråcu s AIW: a Nitrianskom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka Dohodnite si individuålne stretnutie a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk

MZDA OD 120KČ DO 150 KČ/HOD.

- PLASTOVĂ VĂ?ROBA - 100KÄŒ/HOD. KONTAKTUJTE NĂ S: +421 918 607 897 +421 917 650 018 +421 905 775 463

85_06522

(ODBORNO-TECHNICKĂ KONTROLA + BALENIE)

32-0064

www.konstrukter.sk ������������������������ info@konstrukter.sk

 ! '% #  

OPERà TOR V�ROBY �������������������� PRACOVN�K V SKLADE ��������������������

 

������������������������������ ELEKTRIKà R ��������������������� �������������������� ��������������������� �������������� ����������

600 000 Stannah

 

66-0117

0902 270 896 85-0487

TEL.: ������������

$ % ! # "&' 

NajobĞúbenejťia strecha teraz za super cenu

SE 18-36 STRANA - 16

 #   

0800 162 162 www.stannah.sk

52-0125

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

- MONTĂ Ĺ˝NY PRACOVNĂ?K - ELEKTRIKĂ R -ZVĂ RAÄŒ

Senicko-Skalicko 18-36  

Senicko-Skalicko 18-36

Senicko-Skalicko 18-36  

Senicko-Skalicko 18-36

Advertisement