Page 1

ÄŒ. 20 / 17. MĂ J 2019 / 23. ROÄŒNĂ?K

SENECKO TýŞdenne do 25 000 domåcností

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny Lichnerova 8 903 01 Senec

ZimnĂŠ zĂĄhrady Zasklenie balkĂłnov

VYĹ ETRENIE ZRAKU ZĂĄbrus skiel priamo v oÄ?nej optike Ĺ irokĂ˝ vĂ˝ber rĂĄmov SlneÄ?nĂŠ okuliare - novĂĄ kolekcia 2019

CENOVĂ PONUKA A ZAMERANIE STRECHY

ObjednĂĄvateÄž: OBYÄŒAJNĂ? Ä˝UDIA a nezĂĄvislĂŠ osobnosti (OÄ˝ANO), ZĂĄmockĂĄ 6873/14, Bratislava, IÄŒO: 42287511 DodĂĄvateÄž: REGIONPRESS, s.r.o., Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava, IÄŒO: 36252417

0948 757 757

,$ *"

t"

www.eupipe.sk

,$ *"

VYCVIÄŒĂ?M vĂĄĹĄho PSA, profesionĂĄl

t"

ŕť„0908 728 081

06-0079

NON-STOP

 novå kolekcia råmov - Zima 2018  výber kvalitných kontaktných ťoťoviek

", $*"

3,50 â‚Ź/m

2

CenovĂŠ ponuky ZDARMA ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

45-0027

o ziv e r 2 bnĂŠ m e / v â‚Ź sta od

Lichnerova 16, Senec +421 905 433 944 www.optikmorvay.sk

150

0905 746 124

Objednajte sa u nĂĄs na vyĹĄetrenie zraku

SC19-20 strana

odbornosĹĽ - kvalita - spoÄžahlivosĹĽ

1

91-0007

ťkridla výpredaj

www.strechysc.sk

07-0012

STRECHYNA KÄ˝ĂšÄŒ

e-mail: info@strechysc.sk 06-0010

0908 186 129

52-0041-1

HAVARIJNà SLUŽBA

PREDAJ: – odkvapovĂŠ systĂŠmy – streĹĄnĂŠ prĂ­sluĹĄenstvo – streĹĄnĂŠ rezivo – streĹĄnĂŠ oknĂĄ – streĹĄnĂŠ krytiny MONTĂ Ĺ˝NE PRĂ CE: – pokrĂ˝vaÄ?ske prĂĄce – klampiarske prĂĄce – tesĂĄrske prĂĄce – montĂĄĹž blezkozvodov – demontĂĄĹž eternitu/azbestu – krovy, prĂ­streĹĄky, streĹĄnĂŠ oknĂĄ

ZÄžavy aĹž do 25%

TLAKOVÉ A MECHANICKÉ ÄŒISTENIE DOMOVEJ A PRIEMYSELNEJ KANALIZĂ CIE MONITORING

ZADARMO!

ZÄžavy na krytiny aĹž do 35%

Prosím Vás, ktorí ste     9O¤ŠQIŠI7PSZIRWOS NISHZ¤ŠREOVENMRE, !"# # $%  &"&'( # 

031190081

91-0089

tPEĆƒBIWP[JEMB;%"3." t7:3"%&/*&;&7*%&/$*&OBNJFTUF TBNP[SFKNPTĆƒPV

Slovenský výrobok Slovenský výrobca

1Ä‹ETVSW°QRIZSÄ XI

KANALIZĂ CIE KRTKOVANIE

tBVUPSJ[PWBOâTQSBDPWBUFŹTUBSâDIWP[JEJFM

www.hpsmont.sk

za m vĂ˝ er ro an ba ie

Sl

ÄŒISTENIE

Autovrakovisko MATTY (areĂĄl PD Igram)

Kontakt: 0908 440 026 | e-mail: info@matty.sk

Pestovatežskå 1, 831 03 Bratislava tel.: 02/4329 1235

91-0008

www.optikasenec.sk

HPS mont, spol. s r.o.

bok ýro

Tel.: 0950 248 511

enskĂ˝ v ov

51-0001

OÄ?nĂĄ Optika SENEC


2 REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

Peter Bukovinský 0905 915 040 Zora Kováčová 0905 719 132 Distribúcia: Zora Kováčová 0905 719 132 www.regionpress.sk www.facebook.com/Senecko.sk Šéfredaktor: Ivan Brožík DISTRIBÚCIA (25.000 domácností) Každý týždeň: Senec, Veľký Biel, Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Malinovo, Most pri Bratislave, Dunajská Lužná, Kalinkovo, Hamuliakovo, Rovinka, Miloslavov, Alžbetin Dvor, Tomášov, Nová Dedinka, Tureň, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Reca, Nový Svet, Boldog, Čataj, Kaplná, Igram, Blatné, Senec, Hrubý Šúr, Hrubá Borša, Vlky, Svätý Martin

Senec

Západné Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

57.000 67.000 26.000 30.000 24.000 15.000 30.000 25.500 48.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000

Bratislavsko Východ Bratislavsko Západ Dunajskostredsko Galantsko+Šaliansko Hlohovecko+Sereďsko Komárňansko Levicko Malacko Nitriansko Novozámocko Pezinsko Piešťansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko Topoľčiansko+PE+BN Trenčiansko+DCA+IL Trnavsko Zlatomoravsko

Stredné Slovensko BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

51.100 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 35.500 35.000 36.500 26.500 52.000

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

31.000 25.000 25.000 82.750 22.250 13.100 30.500 40.000 40.000 30.000

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK Lučenecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Žiarsko+ZC+BS Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Košicko Košicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Prešovsko+SB Spišsko+LE+GL

0902 881 000 X 0907 288 562 0903 931 099 X 0940 785 977 VÁM PONÚKA BEZKONKURENČNÉ CENY V RÁMCI CELÉHO SENCA 3€ SPOĽAHLIVOSŤ, PRESNOSŤ A BEZPEČNOSŤ JE U NÁS NA PRVOM MIESTE

OPRAVY - SERVIS plynových kotlov, elektrokotlov, ohrievačov vody plynových a elektrických, ročné prehliadky a čistenie kotlov, oprava sporákov, inštalatérske práce

PREDAJ a MONTÁŽ KOTLOV

Tel.: 0910 996 565, intexasro@gmail.com

Frézovanie

rokov

komínov

25

tTBESPLBSUØO tUFQFMOÏB[WVLPWÏJ[PMÈDJF tGBTÈEOZ[BUFQűPWBDÓTZTUÏN tJOUFSJÏSPWÏTUBWFCOÏQSÈDF

• Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma

ZĽAVAEZ

Areál PD, Boldocká 301, Senec tel./fax: 02/4592 5329, 0905 605 209 www.in-real.sk

91-0028

TAXI 7EVEN

sme pre vástuuž Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou. Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

LICENČNÁ TAXISLUŽBA

91-0073

INZERCIA

Tel.: 0911 585 577

e-mail: ingeneer.sergii@gmail.com

06-0061

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09

jú vznešenými heslami o nejakej čistote, práve, spravodlivosti, heslami, ktoré možno recyklovať od volieb k voľbám tak, ako použitý papier. Nevoľte tých, ktorí pre post kdekoľvek a za čokoľvek striedajú politické strany a tričká podľa toho, akú kde práve majú šancu na osobný profit a ak už ju nikde nemajú, založia si stranu vlastnú. Tým vám jasne dokaSúhlasili by ste, aby vaše dieťa učil zujú, že im nejde o vás, ale o seba. učiteľ bez vzdelania a kvalifikácie? Boli by ste spokojní, ak by vaše matky Ale hlavne voľte, pretože ak sa neoperovali lekári, ktorí sa možno dobre rozhodnete vy, iní, aktívnejší a ambivyznajú v automobilovej elektroinštalá- cióznejší rozhodnú za vás. Často je už cii, ale nemocnicu poznajú iba z čakár- vopred jasné, ako. V ponuke sú predsa ne pred ambulanciou? Alebo by ste sa aj slušné osobnosti. Ľudia, za ktorými uspokojili s tým, že máte zamestnanca, sú výsledky ich práce pre iných ľudí. ktorého platíte každý mesiac a za tridsať Preštudujte si ešte dôkladne listiny rokov pre vás a pre vašu firmu nič ne- kandidátov, ktoré vám nedávno prišli spravil? do domácností. A voľte budúcnosť, nie minulosť. Voľte perspektívu, nie tmu Najmä o tomto by mali byť voľby, a stagnáciu. Voľte hrdosť a nie hanbu teda, výber vašich zástupcov kdekoľ- Slovenska. Zaželajme si v tom šťastnú vek, kde majú zastupovať vás. Vás, vaše ruku. Európsky parlament rozhoduje o mnohých témach, rodiny, váš štát. mach, ktoré sa nás v každodennom dodennom Nevoľte tých, ktorí chcú už tradič- živote týkajú. Zvoľme si vzdelaných, zdelaných, ne zastupovať iba sami seba, svoje slušných, údrych zápeňaženky a svoje veľmi úzke stra- čestných a múdrych nícke či ideologické záujmy. Nevoľte stupcov! kandidátov s pochybnou, neraz až kriminálnou minulosťou či dokonca aj pr튝astnú ruku tomnosťou, nedajte sa oklamať tým, že vám želá » Ivan BROŽÍK / šéfredaktor sú na kandidátskych listinách, že mávaKandidátky nám začali už pomerne dávnejšie ponúkať do každých volieb väčšinou notoricky známe mená. Nositeľom týchto mien je úplne jedno, že sa tak vlastne sami odborne devalvujú, lebo odborník na všetko je odborníkom na nič. Treba sa nám teda zamyslieť.

ER

e-mail: inreal@wmx.sk

NA N www.kominicek.sk 0905 702 276 • 0917 850 155

15-0004

Vydavateľ: REGIONPRESS s.r.o.

ontáž m a j a d e pr kotlov

KAMENÁRSTVO PEŠKO ໄ0908 5 588 877

Hlavná 421, Vištuk

kamenarstvo.pesko@gmail.com

ཐkompletné zhotovenie pomníkov ཐširoký výber rôznych druhov kameňa ཐvybetónovanie základov ཐodstránenie starých pomníkov ... ཐkrížiky, lampáše, vázy ...

PONÚKAME KVALITU ZA VÝHODNÉ CENY

SC19-20 strana

2

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI

stavebný ો bio ો komunálny

VÝKOPOVÉ PRÁCE MINIBÁGROM

DOVOZ: štrk•piesok•makadam•zemina

0917 373 326 www.pemont.sk

24-0035

Lichnerova 72 SENEC senecko@regionpress.sk

24-0024 24-0032

Redakcia:

Pekný a najmä pokojný predvolebný týždeň, vážení naši čitatelia!

91-0013

SENECKO


3 POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

Najlepšia sezóna na nové Suzuki

ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE

/LPLWRYDQ«HG¯FLH$//6($621V¼WX 3ULSUDYWHVDQDSHUIHNWQ¼OHWQ¼VH]µQXDWLHŀQDYģHWN\ÑDOģLH9OLPLWRYDQ¿FKHG¯FL£FK$OO6HDVRQWHUD]]¯VNDWH SU«PLRY« ]LPQ« NROHV£ V SQHXPDWLNDPL <RNRKDPD D ÑDOģLH Y¿KRG\ =DVWDYWH VD X QDMEOLŀģLHKR SUHGDMFX DY\EHUWHVL689YģSHFL£OQHMOHWQHMSRQXNHVR]LPQ¿PERQXVRP    

  !     " #  

$%2&'()&*+, -  .-/)*-+ &(( 0 134555 

9Ÿ.211Ÿ$œ63251Ÿ02725

SC19-20 strana

32+219Ģ(7.Ÿ&+.2/,(6

3


4 Nà ZOR / RELAX, SLUŽBY

ÂťPredĂĄm TK-14 malotraktor, vĹĄetko po GO + motor, 2.500 â&#x201A;Ź.Tel. 0902370919 ÂťPredĂĄm Ĺ koda Felicia, vĂ˝mena motora + prednĂĄ nĂĄprava + kÄşby, zachovalĂĄ, 500 â&#x201A;Ź + dohoda.Tel. 0902370919 ÂťPredĂĄm Zetor S611 po GO motora + Ä?erpadla, 2.000 â&#x201A;Ź.Tel. 0902370919

02 AUTO-MOTO / inĂŠ 03 BYTY / predaj 04 BYTY / prenĂĄjom ÂťDĂĄm do prenĂĄjmu garsonku 27 m2 na DiaÄžniÄ?nej ulici vrĂĄtane parkovacieho miesta.Tel. 0907747843 ÂťPrenajmem 2izb. byt, komp. zariad. v Ivanke pri D.Tel. 0904313695

05 DOMY / predaj 06 POZEMKY / predaj 07 REALITY / inĂŠ ÂťDĂĄm do prenĂĄjmu garĂĄĹž, 21 m2 v Senci na Gagarinovej ulici.Tel. 0905479150

ExistujĂş ÄžudskĂŠ postoje, ktorĂŠ stojĂ­ za to zaznamenaĹĽ. Lebo, naĹĄĹĽastie, eĹĄte stĂĄle existujĂş Äžudia, ktorĂ˝m je ÄžahostajnosĹĽ k veciam cudzia. Naopak, k spravodlivosti, morĂĄlke a Äžudskosti sa budĂş hlĂĄsiĹĽ do poslednĂŠho dychu. Pani EmĂ­lia Ĺ˝itnĂĄ mĂĄ 86 rokov. PreĹžila si toho veÄža. Ako dievÄ?a veÄža najmä zlĂŠho. NedĂĄvno videla vĂ˝sledky prieskumu volebnĂ˝ch preferenciĂ­. KeÄ?Ĺže on-line svet je pre jej generĂĄciu nie aĹž tak blĂ­zky, poprosila vnuka. A s vnukom sme sa v redakcii dohodli, Ĺže jej prosbu zverejnĂ­me. Pani EmĂ­lia apeluje:

a neverili sme vĹĄetkĂ˝m tĂ˝m sprĂĄvam o ich zloÄ?inoch. NeÄ?akala som, Ĺže sa raz tieto nĂĄzory dokĂĄĹžu vrĂĄtiĹĽ v takej sile. Ich nositelia obchodujĂş s myĹĄlienkou, Ĺže hrdĂĄ krajina mĂ´Ĺže fungovaĹĽ len s posluĹĄnĂ˝mi a odovzdanĂ˝mi ÄžuÄ?mi bez vlastnĂŠho nĂĄzoru. LenĹže Ä?loveÄ?ina nie je obchod. LĂĄska, pokora a ÄžudskosĹĽ sa kĂşpiĹĽ nedĂĄ. NenĂĄvidia inakosĹĽ, lenĹže pestrofarebnosĹĽ je pre Ĺživot a prĂ­rodu prirodzenĂĄ. Slobodu, Ä?loveÄ?inu a intelekt nevyhubĂ­ Ĺžiadna zbraĹ&#x2C6; na svete. AkokoÄžvek dokonalĂĄ bude.

ProsĂ­m vĹĄetkĂ˝ch ÄžudĂ­ navĂ´kol, aby pri najbliŞťej voÄžbe uvaĹžovali â&#x20AC;&#x17E;Neverila som, Ĺže reĹžim, kedy sme rozumom aj srdcom. PretoĹže my sme sa deĹ&#x2C6; Ä?o deĹ&#x2C6; triasli od strachu, keÄ? toto pre svoje deti a vnĂşÄ?atĂĄ nechceli. Äžudia zomierali pre besnenie nĂĄzorov Nechceli sme, aby Ä?o i len nĂĄznakom a inakosĹĽ, keÄ? sme beĹžali a ukrĂ˝vali sa opäż preŞívali tie pekelnĂŠ hrĂ´zy a vĂ´bosĂ­ v noci a v zime po lesoch, boli sme bec sa nad tĂ˝m museli zamýťĞaĹĽ. Aby to smädnĂ­ a hladnĂ­, Ĺže ten reĹžim bude nie- vĹĄetko raz a navĹždy zostalo mementom kto znovu obdivovaĹĽ. Utekali sme pred doby a varovanĂ­m.â&#x20AC;&#x153; frontom a vĹĄetkĂ˝m tĂ˝m zlom a nevedeli sme, akĂŠ bude rĂĄno. Neverila som, Ĺže Pani EmĂ­lia v Ä?asoch vojny dostala tie myĹĄlienky sa mĂ´Ĺžu v civilizova- reumu a ohluchla na jedno ucho z tej nom svete vrĂĄtiĹĽ. Je jedno, Ä?i tie ha- zimy v lese keÄ? sa ukrĂ˝vali pred faĹĄisnebnĂŠ myĹĄlienky hlĂĄsajĂş priamo alebo tami. A dostala tĂ˝fus keÄ? pila z potoich cynicky skrĂ˝vajĂş do odkazov. ka vodu a v ruĹžomberskej nemocnici skoro s kamarĂĄtkou zomrela... Dnes OspravedlĹ&#x2C6;ujem sa za moju generĂĄ- vo veku 86 rokov prosĂ­ ÄžudĂ­, aby mali ciu, Ĺže sme vĂĄs dostatoÄ?ne nenauÄ?ili ro- rozum. zoznaĹĽ cynickĂş pretvĂĄrku. PretoĹže aj v naĹĄej dobe sme ich prĂĄvoplatne zvolili Âť red

NajlepĹĄia hudba poÄ?as celĂŠho leta

DISKOTĂ&#x2030;KA kaĹždĂ˝ vĂ­kend od 31. mĂĄja PIATOK - SOBOTA

TAXI TAXI 3: 0918 628 877

CHOVATEÄ˝SKĂ&#x2030; POTREBY pre domĂĄce a hospodĂĄrske zvieratĂĄ Pri nĂĄkupe nad 100 â&#x201A;Ź poĹĄtovnĂŠ zdarma!

08 STAVBA ÂťPredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄachty. Cena od 650 â&#x201A;Ź. Doveziem, osadĂ­m, vyko-

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzera SC medzera Ä&#x152;Ă­slo rubrikymedzera Text inzerĂĄtu PrĂ­klad: RP SC 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou SMS vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 â&#x201A;Ź s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. TIP 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹ&#x2C6;ov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och chcete inzerovaĹĽ. TIP 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, SC zameĹ&#x2C6;te za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.

ZbernĂŠ miesto: 401," TQPMTSP 1SJFNZTFMOĂ&#x2C6; 4FOFDtQPOQJBIPE

SC19-20 strana

4

facebook / U MUNGA

06-0080

01 AUTO-MOTO / predaj

â&#x20AC;&#x153;U MUNGAâ&#x20AC;? - SlneÄ?nĂŠ jazerĂĄ - sever

Prosba babiÄ?ky plnej Ä?loveÄ?iny

agrohase@agrohase.sk ag 0908 330 99 05 10-0044

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia


5 SLUลฝBY, RELAX

JรšN 2019

06-0082

BEZDOTYKOVร UMYVรREล‡

Medzinรกrodnรก  & "!& * 0

* 0," "

 $"$ + ",/+  ' (

 

 "$"(/!

!( $ .*)%(- "

###!% SC19-20 strana

91-0090

   

5


»Predám prikývku ušitú z kožušín na gauč 190x160cm a na 2 kreslá 60x160cm. Tel. 0902679183

10 ZÁHRADA A ZVERINEC »PREDÁM KURIATKA OD KVOČKY.Tel. 0918137075

11 HOBBY A ŠPORT »Kúpim staré hodinky, mince, bankovky, odznaky.Tel. 0903753758 »Predám jelenie parohy, trofeje, poľovnícku výstroj a taniere zdobené poľovníckou tématikou. Tel. 0902679183 »Predám rozličnú fototechniku, vhodné i pre zberateľov a funkčný starší písací stroj vhodný pre zberateľov.Tel. 0902679183 »Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom stave.Tel. 0903753758

12 DEŤOM 13 RÔZNE / predaj 14 RÔZNE / iné »Kúpim ľudové kroje.Tel. 0902708047

15 HĽADÁM PRÁCU 16 ZOZNAMKA

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzera SC medzera Číslo rubrikymedzera Text inzerátu

Diabetologička, odborníčka na poruchy metabolizmu a výživy

0903 969 611

KAMENÁRSTVO KAJAL (medzi Galantou a Šaľou)

Iba to najkvalitnejšie

pre Vašich zosnulých! ry čné tva eňov e n i d e J m ých ka nčné n b o r h re ná konku za bez acie ceny! uvádz m e aj tý m e i v o ím Vyh očnejš r á n j a n íkom. zákazn °

7° : 8°° - 1 ty o b o s v o o s sviatk delka d od pon orené aj poča otv

54 7 2 1 3 0948

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzera SC medzera Číslo rubrikymedzera Text inzerátu

Myslenická 23, PEZINOK (Grinava) tel.: 033/640 53 48 mobil: 0907 724 351

pracujeme aj cez víkendy Tel.: 0915 541 769

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Práce vo výškach

Chcete si podať inzerát?

AUTODOPRAVA 7even ≈ doprava ≈ ≈ prevoz ≈ ≈ dovoz ≈ ≈ sťahovanie ≈

autodoprava7even@gmail.com

jedálneho lístka minimálne 2 krát do týždňa. Nachádza sa aj v treščej pečeni, rybom oleji. V teľacej a kuracej pečeni je ho o niečo menej. Vyskytuje sa vo vajíčku, najviac v žĺtku, masle a smotane, v syroch. Obsah v kravskom mlieku závisí od ročného obdobia. V rastlinných potravinách je ho málo, hlavne v orechoch a avokáde. Pri zistenej nízkej hladine vitamínu D aj napriek dostatočnému príjmu potravou a pravidelnom a rozumnom slnení je vhodné dopĺňať vo forme kvapiek alebo tabliet. Predtým je vhodné poznať hladinu vitamínu D v krvi a skontrolovať po 2 mesiacoch užívania. Nízka hladina vitamínu D sa týka veľkej časti populácie. Hlavnou príčinou je podcenenie slnečnej expozície ako hlavného zdroja vitamínu D pre organizmus. Čoraz viac sme v uzavretých priestoroch, ľudia sú schovaní v dopravných prostriedkoch namiesto chôdze peši, deti sa menej hrajú vonku, menej času sa trátrá vi vonku, či už v záhradách, adách, pri športoch, alebo najbežjbežnejšej chôdzi. Tento trend end je celosvetový a preto aj je nízka hladina vitamínu uD pozorovaná celosvetovo, o, nás nevynímajúc.

Príklad: RP SC 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Príklad: RP SC 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

INZERCIA

0905 915 040

SC19-20 strana

6

36-0009

09 DOMÁCNOSŤ

Diagnostika nízkej hladiny vitamínu D je možná na základe klinického obrazu. Je pravdepodobná, ak má človek dve a viac z ochorení ako sú únavový syndróm, chronická bolestivosť, osteoporóza alebo depresia. Ak má navyše ochorenie srdca a ciev, cukrovku, poruchu metabolizmu tukov, obezitu, alebo ochorenie imunitného systému, pravdepodobnosť sa zvyšuje. Hladinu vitamínu D je možnú stanoviť laboratórne vyšetrením vzorky krvi. Zdroje vitamínu D: Hlavným zdrojom je slnečné žiarenie, preto 2-3 krát do týždňa, hlavne na jar a v lete, by sme mali telo vystaviť slnečným lúčom aspoň na 20minút na väčšom povrchu tela. Vyhýbať sa treba ale silnému žiareniu na pravé poludnie – vhodné je ráno do 11.hodiny a poobede po 15.hodine, 10-15 minút bez krému s ochranným filtrom a potom samozrejme s ochranným faktorom ako prevencia pred spálením a vznikom rakovinových ochorení kože, výšku ochranného faktora treba zvoliť podľa typu kože. Vo vyššom veku však významne klesá schopnosť získať vitamin D zo slnečného žiarenia. Stravovanie dopĺňa do 10 percent potrebného vitamínu D. Nakoľko je rozpustný v tukoch, vyskytuje sa v potravinách, ktoré prirodzene obsahujú rôzne druhy tuku. Zdrojom sú hlavne ryby, najmä tuniak, makrela, losos, sardinky, ale aj naše sladkovodné. Ryby patria do

Oprava a údržba všetkých druhov striech, odkvapových systémov a klampiarskych prvkov aj na ťažko prístupných objektoch.

06-0032

nám aj tlakovú skúšku. Tel. 0905925991 »Kúpim haki lešenie.Tel. 0908532682

Vitamín D, alebo - kam nechodí lekár, chodí slnko

91-0073

Občianska riadková inzercia

32-0050-2

6 ZDRAVIE / SLUŽBY


7 SLUŽBY

Kamenárstvo KAM-MAN Veľké Úľany

76-0016

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a kamenárske práce za akciové ceny!

LEXAN, ARLA

Tel.: 0917 323 441, sklad: Fučíková 8, Senec www.lexanzelensky.sk

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Otvorené: Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00 Predaj:

06-0070

• plexiskla a plného polykarbonátu

Veľké Úľany, Leninova 71 0903 475 820, info@kam-man.sk www.kam-man.sk

36-0025

Doplnky a montáž ZADARMO!

• polykarbonátových

LÍ OKO dosiek na prístrešky, V Y CEN DPH balkóny a zim. záhrady PŠIE € / m² s E L • hliník. profilov J NA ,80 a príslušenstva OD 7

Staňte sa odporúčaným elektrikárom a získajte nových zákazníkov Ako sa stať odporúčaným elektrikárom Ste elektrikár alebo zastupujete spoločnosť, ktorá zamestnáva elektrikárov?

Rozšírte svoju klientelu!

Chcete bezplatne zverejniť ponuku vašich služieb na stránke Západoslovenskej distribučnej? Ročne evidujeme viac než 20 000 žiadostí o pripojenie.

Staňte sa preto súčasťou výberu preverených elektrikárov a technikov a rozšírte svoju klientelu.

Kliknite na odkaz Ako sa stať odporúčaným elektrikárom, kde nájdete postup zverejnenia a všetky potrebné informácie.

94-0065

www.zsdis.sk/elektrikari

SC19-20 strana

7


priestor na našej kandidátke a pokúsili sa z neho spraviť prvého rómskeho poslanca parlamentu, aby sme z neho urobili pozitívny vzor pre deti v osadách ... a podarilo sa. A Peter urobil kus dobrej práce. Hoci SNS rozkradla eurofondy špeciálne určené na riešenie rómskeho problému, Peter dokázal v Bruseli presvedčiť kompetentných, aby nám dali opäť dôveru. Svojim príbehom a odhodlaním získal pre Slovensko 380 miliónov eur, ktoré vybojoval hlavne na postavenie škôlok v dedinách, kde sú aj Rómovia (lebo, ak výchovu malých detí nepodchytíme od malička, nič z nich nebude a doplatíme na to všetci). Verím Peťovi, je mi ako brat. Vždy dodržal slovo, ktoré dal a plne mu dôverujem. Prosím preto aj Vás, ktorí dôverujete mne, pomôžme mu spoločne. Ukážme hlasom pre dobrého Róma, že Slovensko nie je čierna diera Európy, ale odvážna krajina, ktorá sa nebojí postaviť zoči-voči fašistom z celej Európy, ktorí nám chcú Náš európsky dom mieru zbúrať.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

•Strihanie •Kúpanie •Trimovanie •Strihanie pazúrikov •Masáž labiek •Čistenie očí a uší Ing. Linda PAVLOVIČOVÁ

SC19-20 strana

0 630 +421 905 455 Už nemusíte voziť vášho miláčika do salónu. Ja prídem k vám domov. (Senec a okolie)

06-0056

V sobotu sa môže úplne reálne stať, že Smer po predlhých rokoch nebude víťazom volieb. Lenže úplne reálne zároveň hrozí, že v sobotu voľby vyhrá Kotleba a o Slovensku budú v celej Európe písať, ako o čiernej diere, kde vyhrala fašistická strana. Jednu hanbu vystrieda hanba druhá. Minule sme boli krajina s najnižšou účasťou a teraz môžeme byť kolískou fašistov. Neviem ako Vás, ale mňa taká predstava vôbec neteší a som odhodlaný urobiť čokoľvek, len, aby sme tomu zabránili. Rozhodol som sa, že nebudem pýtať vo voľbách žiadne krúžky pre mňa, ale budem prosiť ľudí, ktorí mi dôverujú o podporu iného človeka na našej kandidátke - podporu pre Petra Polláka. Áno, je Róm, viem a zároveň viem, že je dobrý človek. Keď som ho pred 8 rokmi spoznal na jednej vysokej škole, od prvej chvíle ma zaujalo jeho odhodlanie konečne vyriešiť rómsky problém. Veľmi ho mrzelo, že politici reálne tento problém riešiť nikdy nechceli a tému len zvykli zneužívať pre svoj vlastný prospech. Riešenia, ktoré vtedy na mieste navrhol, boli tak zaujímavé a efektívne, že som sa rozhodol presvedčiť mojich kolegov, aby sme mu dali

KOMPLETNÁ ÚPRAVA VA DOMÁCICH ILÁČIKOV MILÁČIKOV

91-0028

Zlo zvíťazí, ak dobrí ľudia neurobia nič

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

8 POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

8


9 POLITICKĂ INZERCIA

 DO EURĂ&#x201C;PSKEHO PARLAMENTU 

 

MICHAL Ĺ IPOĹ 

Predstavujem VĂĄm 13 vĂ˝bornĂ˝ch kandidĂĄtov na naĹĄej kandidĂĄtke. Ja som sa rozhodol voliĹĽ Petra PollĂĄka (Ä?. 3) a prosĂ­m aj VĂĄs, ktorĂ­ mi dĂ´verujete o krúŞok pre neho. Doba je mimoriadne vĂĄĹžna a chcem aj tĂ˝mto gestom dokĂĄzaĹĽ celej EurĂłpe, Ĺže Slovensko je odvĂĄĹžna krajina a pred faĹĄistami hlavu nesklonĂ­. Ă no, PeĹĽo je RĂłm, ale zĂĄroveĹ&#x2C6; Ä&#x152;lovek hodnĂ˝ naĹĄej dĂ´very. Ä&#x17D;akujem.

Aj naĹĄe regiĂłny sa mĂ´Ĺžu ĂşspeĹĄne rozvĂ­jaĹĽ, aby boli lepĹĄĂ­m miestom pre Ĺživot. Aby sme to dosiahli, eurĂłpske peniaze sa musia pouŞívaĹĽ na rozumnĂŠ projekty, z ktorĂ˝ch budĂş maĹĽ úŞitok obyÄ?ajnĂ­ Äžudia a nie oligarchovia.

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov

obÄ?iansky aktivista proti hazardu StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a | 37 rokov

PETER POLLĂ K

ZITA PLEĹ TINSKĂ

V krajinĂĄch EĂ&#x161; nebola 74 rokov vojna. Chcem mier aj pre naĹĄe deti a vnĂşÄ?atĂĄ. PoÄ?me voliĹĽ a nedovoÄžme eurĂłpskym faĹĄistom nĂĄĹĄ dom mieru zniÄ?iĹĽ. VeÄžmi si vĂĄĹžim dĂ´veru Igora a celĂŠho hnutia OÄ˝ANO. Budem VaĹĄĂ­m hlasom.

Ak zlepťíme podnikateĞskÊ prostredie, Ğudia budú maż ťancu na lepťie platy. Pri tvorbe európskej legislatívy nesmieme zabúdaż ani na kresżanskÊ hodnoty, na ktorých stojí naťa civilizåcia.

DOMINIK DRDUL

EVA HORVĂ THOVĂ

vysokoĹĄkolskĂ˝ pedagĂłg | LevoÄ?a | 46 rokov

starostka | ChmeÄžnica | 57 rokov

ĹĄtudent a obÄ?iansky aktivista v oblasti prĂĄv osĂ´b so zdravotnĂ˝m postihnutĂ­m | Trnava | 21 rokov

lekĂĄrka | Bratislava | 44 rokov

Slovensko sa musĂ­ staĹĽ hrdĂ˝m a rovnocennĂ˝m partnerom na eurĂłpskej scĂŠne. Budem presadzovaĹĽ takĂŠ rieĹĄenia, aby ĹĄikovnĂ­ Äžudia neboli nĂştenĂ­ odchĂĄdzaĹĽ za prĂĄcou do zahraniÄ?ia.

Chcem sa priÄ?iniĹĽ o lepĹĄie Slovensko a lepĹĄiu EurĂłpu pre kaĹždĂŠho. Mojim cieÄžom je, aby v EurĂłpskom parlamente znel nĂĄĹĄ hlas aj pri tĂŠmach prĂĄv marginalizovanĂ˝ch skupĂ­n.

MILAN POTOCKĂ?

LUCIA GREĹ KOVITSOVĂ

EĂ&#x161; je motorom rozvoja regiĂłnov. VyuĹžime preto jedineÄ?nĂş ĹĄancu a prĂ­leĹžitosti, ktorĂŠ nĂĄm naĹĄe Ä?lenstvo v tomto prestĂ­Ĺžnom klube ponĂşka.

Aj tĂ­ najzraniteÄžnejĹĄĂ­ majĂş prĂĄvo na dĂ´stojnĂŠ ĹživotnĂŠ podmienky a plnohodnotnĂŠ zaÄ?lenenie do spoloÄ?nosti. KĞúÄ?ovĂ˝m je rovnakĂ˝ prĂ­stup ku kvalitnĂŠmu vzdelaniu Ä?i rovnosĹĽ prĂ­leĹžitostĂ­ na trhu prĂĄce.

IGOR DUĹ ENKA

DUĹ AN Ĺ Ă NDOR

VĂ˝hody Ä?lenstva v EĂ&#x161; sĂş nespochybniteÄžnĂŠ. Chcem zachovaĹĽ a posilniĹĽ to, Ä?o v EurĂłpskej Ăşnii funguje a nestrĂĄcaĹĽ Ä?as tĂ˝m, Ä?o dokĂĄĹžu nĂĄrodnĂŠ ĹĄtĂĄty lepĹĄie a efektĂ­vnejĹĄie zvlĂĄdnuĹĽ sami.

Sme je krajina, tvorivĂ˝ch, pracovitĂ˝ch a usilovnĂ˝ch ÄžudĂ­, ktorĂĄ mĂĄ Ä?o ponĂşknuĹĽ EurĂłpe a svetu. Spolu vytvorĂ­me podmienky, aby sme sa dokĂĄzali eĹĄte lepĹĄie presadiĹĽ v silnej konkurencii.

LUCIA RENNEROVĂ

PAVOL JUSKO

novinĂĄr a obÄ?iansky aktivista Michalovce | 43 rokov

asistentka poslanca NR SR | KoĹĄice | 29 rokov

prĂĄvnik | Bardejov | 31 rokov

poradca pre výskum a inovåcie | Pezinok | 47 rokov

tlmoÄ?nĂ­Ä?ka v eurĂłpskych inĹĄtitĂşciĂĄch KoĹĄice | 55 rokov

vysokoĹĄkolskĂ˝ pedagĂłg | Bratislava | 55 rokov VerĂ­m v ekonomicky prosperujĂşce, sociĂĄlne, spravodlivĂŠ a sebavedomĂŠ Slovensko, ktorĂŠ sa v EĂ&#x161; nestratĂ­. Garanciou dĂ´stojnĂŠho postavenia naĹĄej vlasti je vĹĄak aj ochrana tradĂ­ciĂ­ a hodnĂ´t.

EĂ&#x161; nĂĄm poskytuje mier, bezpeÄ?nosĹĽ, ale aj ďŹ nanÄ?nĂş podporu na rozvoj a vyrovnĂĄvanie rozdielov. Preto budem maĹĽ vĹždy na zreteli zĂĄujmy obyvateÄžov svojej krajiny a regiĂłnov.

EVA IVANOVOVĂ

MATĂ&#x161;Ĺ BYSTRIANSKY

Chcem, aby sa eurĂłpske rozvojovĂŠ fondy vyuŞívali na sprĂĄvne veci. Na projekty a investĂ­cie, ktorĂŠ nĂĄm, ÄžuÄ?om na Slovensku, prinesĂş rozvoj, prosperitu a viac lepĹĄie platenĂ˝ch pracovnĂ˝ch miest.

Aj v eurĂłpskych centrĂĄlach musĂ­ zaznieĹĽ hlas protikorupÄ?nĂŠho hnutia, ktorĂ˝m je OÄ˝ANO od svojho vzniku. MĂĄme jasnĂş vĂ­ziu, vĂ˝bornĂ˝ program a reĂĄlne ciele pre lepĹĄĂ­ Ĺživot vĹĄetkĂ˝ch ÄžudĂ­.

ekonĂłmka | Prievidza | 39 rokov

obycajniludia.sk

www.

SC19-20 strana

9

031190060

25. mĂĄja     svoj  

mediĂĄlny poradca | DolnĂĄ StrehovĂĄ | 24 rokov


10 PRÁVNIK RADÍ / BÝVANIE, SLUŽBY

valí manželia sa však môžu dohodnúť tak, že aplikáciu týchto zásad vylúčia. V tomto prípade je potrebné si uvedomiť, že na dohodu o vyporiadaní BSM sa vzťahujú všeobecné ustanovenia Zákona ako na každý iný právny úkon.

Ak by teda nastala situácia, kedy by bývalí manželia úplne vylúčili predNajčastejšie využívaným spôsobom metné zásady a v dohode o vyporiadavyporiadania BSM je uzatvorenie do- ní BSM by sa dohodli tým spôsobom, hody o vyporiadaní BSM. Dohodu o vy- že všetky aktíva by nadobudol len poriadaní BSM možno uzatvoriť ústne, jeden z bývalých manželov, bol by tapísomne a  mlčky - konkludentne, pri- kýto právny úkon s najväčšou pravdečom Zákon vyžaduje písomnú formu podobnosťou považovaný za absolútlen v prípade, že sa takáto dohoda týka ne neplatný právny úkon. O  platnosti nehnuteľnosti. Z dôvodu právnej istoty takejto dohody o vyporiadaní BSM by je však vhodné dohodu o vyporiadaní bolo možné uvažovať v  prípade exisBSM uzatvoriť v  písomnej forme, ke- tencie dôvodu ospravedlňujúceho jej ďže pri ústnej či konkludentnej forme uzavretie v  takomto znení. Vzhľadom dohody existuje väčšie riziko budúcej na zmysel vyporiadania BSM je dohospornosti, týkajúcej sa zhody prejavov du o vyporiadaní BSM možné uzatvoriť vôle bývalých manželov. až po jeho zániku. V súvislosti s formou dohody o vyTo znamená, že dohoda uzatvorená poriadaní BSM je potrebné uviesť, že v čase pred zánikom BSM by bola pre aj napriek možnosti uzavretia dohody rozpor so zákonom neplatná. o  vyporiadaní BSM ústne či konkludentne, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o  tom, ako sa vyporiadali. V  zmysle vyššie uvedeného je v prípade vyporia» Tím advokátskej kancelárie dania BSM potrebné riadiť sa určitými V4 Legal, s.r.o. e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk zásadami, ktoré ustanovuje Zákon. Bý-

KOBERCE - PVC

Slovakia TAP s.r.o. PEZINOK Bratislavská 85 tel. 033/642 25 06 otvorené: po-pia: 800 - 1700 so: 900 - 1300

- 30% zľava

Várady - 0911 011 020, 0903 653 930

- 10% zľava Pokládka, dovoz

na detské koberce

KÚPIM BYT

V BRATISLAVE A OKOLÍ

0948 008 910

· výkopové práce: šírka 30 a 60 cm do hĺbky 2,1 m · úpravy terénu · obkopávanie základov pre izolácie · rozbíjanie betónu

Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie matričných dokladov ZDARMA Pohreby Pohreby aj už od 400 € na splátky PREVÁDZKA: VA-SI, spol. s r.o., Farské námestie 16, Senec www.pohrebnasluzba-vasi.sk

VLHNE VÁM DOM?

PALIVOVÉ DREVO 0911 990 463

0902 416 560 0910 322 544

www.mandr.sk

SC19-20 strana

45-0119

• injektáž a podrezávanie • izolácia pivníc, základov aj proti tlakovej vode • omietky a rekonštrukcie RD 16-0170

24-0030

Minibager pri svojej váhe 1600 kg prejde otvorom šírky 1m

www.fabi.sk

NON STOP Služba

na koberce 200x290 mm

Ponuka prác MINIBAGROM, UNC a AVIOU 3 t. sklápač

0903 319 828 28

Pohrebná služba v Senci VA-SI, spol. s r.o.

51-0068

www.slovakiatap.sk

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

- metrážne, bytové, kancelárske a kusové koberce - pvc, vinyl, sokle, lišty - obrusy, garníže, behúne, rohože

52-0072

máj Akcia

Kontakt: 0901 702 723 e-mail: kontakt@animatus.sk

10

06-0001

Po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) sa v zmysle Občianskeho zákonníka (ďalej len „Zákon“) vykoná jeho vyporiadanie. Zákon pozná tri spôsoby vyporiadania BSM, a to dohodou, súdnym rozhodnutím a zákonnou domnienkou.

06-0083

Oznamujeme širokej verejnosti, že dňa 05.05.2019 cca o 02:30 hod. boli z terasy rekreačnej chaty na Slnečných jazerách - juh odcudzené 2 ks plastové biele stoličky s drevenými nohami a drevený stolík trojnožka. Hlásené boli aj ďalšie krádeže že záhradného nábytku v okolí.í. Chceme upozorniť obyvateľov, aby nekupovali ukradnuté veci od ľudí, ktorí si za vaše peniaze aj tak nakúpia s najväčšou pravdepodobnosťou len ďalšiu dávku. Informácie a pomoc na dolapenie ppáchateľa budú odmenené.

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou


49-0042

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741

11 POLITICKÁ INZERCIA

SC19-20 strana

11


12 POLITICKĂ INZERCIA / BĂ?VANIE

Znamienka bez bolesti

   

 

Âť Miroslav BeblavĂ˝

   

Aj keÄ? je poÄ?asie v poslednĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och mimoriadne turbulentnĂŠ, Ä?oskoro k nĂĄm opäż zavĂ­tajĂş tropickĂŠ horĂşÄ?avy a dni plnĂŠ slnka. Aj tento rok je nesmierne dĂ´leĹžitĂŠ myslieĹĽ na svoju koĹžu a materskĂŠ znamienka.

SPOLU - obÄ?ianska demokracia, KopernĂ­kova 47, 82104 Bratislava, IÄ&#x152;O: 51313901

*+$.,/)! ,-!6+.*(+1!*.'0 /%)! '+ -0$+- 0-,*% $+% -!6%+.+%4(*+)5/4/!,+61)!+ 1(4 *2$,+(%/%'+1' !

 " 5/4/ ,+)4$ -+ %*4). !7)%*%!(!*-+',-! 1+:)% '0/+6*.+%4(*25/4/ +'4!.!*%+-+) 3!3,!6%7+,/-+1*%! ./+&*./-+ 0 .'0/+6*+).+%4(*+)5/4/!*!)0 .%:0 %6'7*125!/-!*%!,-! +- %*4 %+0+ ,%/!&-4*+ 

 " .)!.-+3,-41(%+ 7'$/8)$ (!*!/%(.+)3%$.(+1 *%3(+.7 *%*!*41%.7 !$!(% 2%) ,+(%/%%.:0+1(%15!/'+)+*8&*!)+ *8 &&.+),-!.1! 6!* !27*&(!, 5%!,-%,-1!*,+)4$7:09+)*!3*)! *4.:0+1715!/'+ (!1! %!7-+3+3*7 -%!5%7,-%+-%/2 +-)4(*!.(02,-!)( $&./-5$ 2. +6'(%,+)+% 1/! 2 '!9&0,+/-!0& ./+&*8,(/2 2:0 %*!)0.!(%0/!'7+ -+ %*2 + 3$-*%6%

 4)"8-,-!/+*!0 !).:0+17 !0-+)!15!/'+*-3 +.*! 4 (!)!/!.%27%./ !3)! *)!/+ 6+:0 /-4,%6+ %$3+(+1!*.'12$4 ,-!6

33-0017

! " + +! .)! *45)0 ./-+./+1%#+-+1%!/ -+16%'+1% ,+)4$(% 0,-/+17 '+5%'8 /-8!./+ /%!-(.+) !/.'8%$-%.'+ '!9.,-%)*!3./1%(%/-% 4)2 ! *3 *%$+(+,/-+1/!:' 9(5%(!'4-' +(06%/!:'  "  +(% )%(8 ,-%/!:.'8 (!+(+3*%$/%7 !.$( +'+ *!.,+'+&*8  +0 1!/+0 &.*! ,-!.*!0'3+1(% '+ *!.5/4/&!$+,+ (%/%'3(2$41& *%$ +)*1$+ ! (!&%* !,+!(+)(+1!*.'0 " "   $+1+-%( ! '+ +,/-+1/!:' $+ ' -0$ / ! ,-+17 + '.' +:'+ 2 ,+/-!+1( 2)+$(3+./7 +) ,+1! ( )% ! .! !)./+ !0- 1 6%./+) +/+)2../-(+.!*%+-+11+5%%$ )+$(227.-+ %*+0' !

" $+1+-%( !1+- %*4 %4$ $& 3 -1+/*8 .!./-2  +5 &3!(8$+-!#%*0+ %5(%,-!63'+ /' .(05*),-&)+) 1$+ !'1(%/+)0 /-,'1(%/./-+./(%1+./%+*5%$,%!* /+1 +*'+(!'4-'*!1%! 6+./))4 -+%7  " ! .+) ./-!/+( +(% $( +'+ .'()*8 +1*'+ '+ :0 % ,+ !(+)(+1!*.'0*! +'43(%,+$+,%7 ! 5/4/ '/+-0 !,-! 1+:)%+, 7$(1 *!$(1-+3$ 3+17,!*%3! *!1%!3 ,(/%7+,/-+1/!:'2*%3 -1+/*8.!./-2 

ABCDE Ak spozorujete jeden z nasledovnĂ˝ch varovnĂ˝ch prĂ­znakov, bezodkladne navĹĄtĂ­vte dermatolĂłga, ktorĂ˝ dĂ´kladne Na slnku s mierou vyĹĄetrĂ­ jednotlivĂŠ znamienka dermatoAj pri letnĂ˝ch radovĂĄnkach a opako- skopom a jednoznaÄ?ne rozoznĂĄ â&#x20AC;&#x17E;nebezvanĂ­ je nevyhnutnĂŠ, aby sme mysleli peÄ?nĂŠâ&#x20AC;&#x153; ĹĄtruktĂşry: na svoje zdravie. MaterskĂŠ znamienka, A â&#x20AC;&#x201C; ASYMETRIA - znamienko nepraviteda pigmentovanĂŠ koĹžnĂŠ Ăştvary sĂş na delnĂŠho tvaru s vyÄ?nievajĂşcimi okrajmi slneÄ?nĂŠ Ĺžiarenie mimoriadne citlivĂŠ. B â&#x20AC;&#x201C; BORDERS - znamienko je nejasne Znamienka sĂş vrodenĂŠ alebo zĂ­skanĂŠ ohraniÄ?enĂŠ od okolitĂŠho koĹžnĂŠho reliĂŠfu deformity koĹžnĂŠho povrchu. C â&#x20AC;&#x201C; COLOR â&#x20AC;&#x201C; znamienko zmenilo prirodzenĂş hnedĂş farbu alebo je zakrvĂĄcanĂŠ OpaÄžujme sa s rozumom Aj keÄ? mĂĄme akokoÄžvek odolnĂ˝ a D â&#x20AC;&#x201C; DIAMETER â&#x20AC;&#x201C; znamienko nemĂĄ zdravĂ˝ organizmus, kaĹždĂŠ znamien- presiahnuĹĽ priemer 5-6 cm ko sa pri nadmernom pobyte na slnku E â&#x20AC;&#x201C; EVOLVING â&#x20AC;&#x201C; nepriaznivĂ˝m prĂ­koĹže staĹĽ nebezpeÄ?nĂ˝m. Znamienka sĂş znakom je aj vyvýťenie znamienka nad v podstate drobnĂŠ nĂĄdory koĹže a treba ĂşroveĹ&#x2C6; okolitej koĹže V prĂ­pade klinicky a histologicky ich maĹĽ neustĂĄle pod kontrolou a venovaĹĽ im potrebnĂş starostlivosĹĽ. Pri túŞbe nebezpeÄ?nĂ˝ch znamienok sa vykonĂĄ po bronzovej pokoĹžke teda hrĂĄme ne- drobnĂ˝ chirurgickĂ˝ zĂĄkrok, ktorĂ˝ sa nutne uskutoÄ?nĂ­ v akomkoÄžvek roÄ?nom bezpeÄ?nĂ˝ vabank. obdobĂ­. Ak sa chcete vyhnúż neprĂ­jemnĂŠmu pocitu z chirurgickĂŠho vĂ˝konu, Ach, tĂĄ prevencia NajdĂ´leĹžitejĹĄie je sa v letnĂ˝ch dĹ&#x2C6;och dbajte na prevenciu a opaÄžujte sa s mievyvarovaĹĽ najsilnejĹĄiemu slneÄ?nĂŠmu rou a po väÄ?ĹĄinu Ä?asu v tieni. PokoĹžka si Ĺžiareniu od 11: 00 do 15: 00 kedy na zachovĂĄ svieĹžosĹĽ a elastickosĹĽ a vyhneÄžudskĂş koĹžu pĂ´sobĂ­ najsilnejĹĄie UV Ĺžia- te sa aj Ăşpalu. Rozvaha je to najlepĹĄie, renie. DĂ´leĹžitĂŠ je to najmä pri svetlom Ä?o pre zdravie svojej pokoĹžky mĂ´Ĺžete type pokoĹžky, ktorĂ˝ je veÄžmi nĂĄchylnĂ˝ urobiĹĽ. Âť MiĹĄko Scheibenreif na nĂĄrazovĂŠ spĂĄlenie sa na prudkom

PALIVOVĂ&#x2030; DREVO

NemusĂ­te hžadaĹ&#x203A; 2 alebo 3 firmy,

MY PONĂ&#x161;KAME VĹ ETKO, Ă&#x2C6;O POTREBUJETE!

POLIENKA aj GUĽATINA

TERASY ZIMNĂ&#x2030; ZĂ HRADY PRĂ?STREĹ KY ZASKLENIE TIENIACA TECHNIKA 16-0170

NajsuchĹĄie drevo je zo zimnej ĹĽaĹžby, nevĂĄhajte! 0917 649 213

slnku. Samozrejme, nedĂĄ sa ĹžiĹĽ bez slnka a v akejsi vitrĂ­ne. DĂ´leĹžitĂŠ sĂş pravidelne preventĂ­vne prehliadky.

MateriĂĄly: HLINĂ?K, DREVO

montter@montter.sk

www.montter.sk

0919 370 730 0919 383 363

87-0058

STAVEBNĂ&#x2030; PRĂ CE RĂ MOVĂ&#x2030;/BEZRĂ MOVĂ&#x2030; ZASKLENIE TIENENIE NA STRECHY SKLENENĂ&#x2030; STRECHY DREVENĂ&#x2030; PODLAHY

33-0022

KOALĂ?CIA Ä&#x152;. 

ObjednĂĄvateÄž: SPOLU-obÄ?ianska demokracia, Kopernikova 47, 821 07 BA, IÄ&#x152;O: 5 51313901 DodĂĄvateÄž: REGIONPRESS, s.r.o., Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava, IÄ&#x152;O: 36 252 417

SC19-20 strana

12


13 BÝVANIE

ČALÚNNICTVO

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

tel.: 0904 697 765 Tureň 442, 903 01

AKCIA ZĽAVA DO 30%

Vezmeme do prenájmu ornú pôdu v Tomášove

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček Možnosť splátok s 0% úrokom

150 €/ha a rok 63-0054

www.balkona.eu 0948 787 777

e-mail: mancal@centrum.sk

06-0002

terasy

zimné záhrady

Tel.: 0911 786 830 volať po-pia: 8:00 - 14:00

06-0024

balkóny

 obnova a výroba čalúneného nábytku na mieru  čalúnený nábytok pre deti  predaj matracov

SEKOSTAV spol. s r.o. » pracovné odevy » predaj stavebného materiálu » betónu a štrku - 0911 340 130

Šamorínska 4B, 903 01 Senec

e-mail: sekostav@sekostav.sk

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových plechových plochých

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY 0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH

BEZ DEMONTÁŽE

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

63-0006

0907 887 056 Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo a cenová ponuka ZADARMO !

SC19-20 strana

13

06-0039

A ÚK

N

PO

: » stavebné práce - 0911 408 660 E M


14 ZAMESTNANIE Adhex Technologies Slovakia PoÄžnĂĄ 9, 903 01 Senec

ĂşdrĹžbĂĄr

LogistickĂ˝ park, SENEC

* + dochĂĄdzkovĂ˝ bonus a variabilnĂĄ zloĹžka mzdy podÄža kvaliďŹ kĂĄcie a praxe uchĂĄdzaÄ?a

PoĹžiadavky na uchĂĄdzaÄ?a PonĂşkame ď&#x161;ˇ prĂĄca v dvojzmennej prevĂĄdzke ď&#x161;ˇ technickĂŠ myslenie a zruÄ?nosĹĽ ď&#x161;ˇ ďŹ&#x201A;exibilita ď&#x161;ˇ ochota pracovaĹĽ nadÄ?as

PrĂĄca na plnĂ˝ pracovnĂ˝ Ăşväzok - 8 hodĂ­n denne (od 7:30 -16:00) POĹ˝ADUJEME tPECPSOĂ&#x2C6;TQĂ&#x2122;TPCJMPTĆ&#x192;QPEĹąBWZIMĂ&#x2C6;Ă?LZĹ&#x2DC; f tQSFEDIĂ&#x2C6;E[BKĂ&#x17E;DFTLĂ&#x17E;TFOPTUJOBPCEPCOFKQP[Ă&#x201C;DJJ t[PEQPWFEOâQSĂ&#x201C;TUVQLQSĂ&#x2C6;DJ tTBNPTUBUOPTĆ&#x192; PONĂ&#x161;KAME: TUSBWOâMĂ&#x201C;TUPLWIPEOPUF Č˝ QJUOâSFäJN [ĹąBWBOBOĂ&#x2C6;LVQWTJFUJOBĂ?JDIQSFEBKOĂ&#x201C; MFUOĂ?BLDJF WJBOPĹ&#x2DC;OâWFĹ&#x2DC;JFSPL ZĂĄkladnĂĄ zloĹžka mzdy: Č˝CSVUUPNFTJBD  QPEĹąBPECPSOPTUĂ&#x201C;BTLĂ&#x17E;TFOPTUĂ&#x201C;

ď&#x161;ˇ trvalĂ˝ pracovnĂ˝ pomer ď&#x161;ˇ primeranĂŠ pracovnĂŠ ohodnotenie ď&#x161;ˇ platovĂ˝ bonus ď&#x161;ˇ stravnĂŠ lĂ­stky nad rĂĄmec zĂĄkona

V prípade zåujmu a pre viac informåcii nås kontaktujte na niŞťie uvedený e-mail.

S

7

1 6 3 5 9 7 2 9 8 1

2

06-0076

U D O K 1 5 8 U

3 7 5 9 2

06-0078

Kontakt: J. MachĂĄÄ?kovĂĄ e-mail: j.machackova@adhex.com Tel.: 0905 435 333

Termín nåstupu: EPIPEPV Miesto pråce: 4FOFD-PHJTUJDLâQBSL

ZAMESTNANIE

TRIEDIÄ&#x152;KY SECOND-HAND TEXTILU

OperĂĄtor nastavovaÄ? - 850-900* â&#x201A;Ź / brutto

Ă&#x161;drĹžba priestorov, strojov a zariadenĂ­ spoloÄ?nosti s jednozmennou prevĂĄdzkou skladu a triediarne pouĹžitĂŠho ĹĄatstva. OdstraĹ&#x2C6;ovanie drobnĂ˝ch prevĂĄdzkovĂ˝ch zĂĄvad a porĂşch, maliarske, elektroinĹĄtalaÄ?nĂŠ prĂĄce, preto je potrebnĂĄ prax a osvedÄ?enie o odbornej spĂ´sobilosti. PrĂ­leĹžitostnĂŠ zĂĄmoÄ?nĂ­cke a zvĂĄraÄ?skĂŠ prĂĄce. ZvĂĄraÄ?skĂ˝ kurz vĂ˝hodou.

Životopis prosíme zaslaż na e-mail: personalne@textilehouse.sk Tel.: 0902 912 410 www.textilehouse.sk

Ă&#x161;speĹĄnĂĄ ďŹ rma hÄžadĂĄ do novĂ˝ch priestorov:

prĂ­jimeme ÄžudĂ­ do trvalĂŠho pracovnĂŠho pomeru na pozĂ­ciu

NĂ STUPNĂ? PLAT 670 â&#x201A;Ź*

* ZĂĄkl. plat 600 â&#x201A;Ź brutto + 70 â&#x201A;Ź brutto za dochĂĄdzku Ä&#x17D;ALĹ IE BONUSY: - VĂ˝konnostnĂ˝ bonus 100 - 300 â&#x201A;Ź netto - MoĹžnosĹĽ pracovaĹĽ v sobotu POĹ˝ADUJEME: - UkonÄ?enĂŠ stredoĹĄkolskĂŠ vzdelanie/vyuÄ?enie - VzĹĽah k mĂłde a mĂłdnym trendom, zĂĄkl. prehÄžad v textilnĂ˝ch materiĂĄloch - ZodpovednĂ˝ prĂ­stup k prĂĄci - VĂ˝drĹž pracovaĹĽ fyzicky v stoji PONĂ&#x161;KAME: - PrĂĄca na plnĂ˝ Ăşväzok, jednozmennĂĄ prevĂĄdzka (7:15 - 15:45 hod.) - Doprava z miest Trnava, Galanta, Bratislava zabezpeÄ?enĂĄ zdarma - StravnĂŠ lĂ­stky v hod. 3,60 â&#x201A;Ź, pitnĂ˝ reĹžim, zabezpeÄ?enĂŠ ubytovanie

Ă&#x2021;JWPUPQJTQSPTĂ&#x201C;NF[BTMBĆ&#x192;OBFNBJMQFSTPOBMOF!UFYUJMFIPVTFTL

1

QSFEBKOĂ&#x201C;tLSBKĂ&#x201C;Ot5&95*-&)PVTF

www.textilehouse.sk | tel.: 0902 912 410

KvalitnĂŠ vizitky od 5

3

200 400 600 800 1000

ks ........ ks ........ ks ........ ks ........ ks ........

14 â&#x201A;Ź / 0,070 â&#x201A;Ź za ks 24 â&#x201A;Ź / 0,060 â&#x201A;Ź za ks 32 â&#x201A;Ź / 0,053 â&#x201A;Ź za ks 39 â&#x201A;Ź / 0,049 â&#x201A;Ź za ks 33 â&#x201A;Ź / 0,033 â&#x201A;Ź za ks UvedenĂŠ ceny sĂş bez DPH.

06-0081

Prijmeme v Senci na trvalĂ˝ pracovnĂ˝ pomer:

za ks*

0905 915 040

TechnickĂĄ ĹĄpeciďŹ kĂĄcia: 300 g vizitkovĂ˝ papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostrannĂĄ plnofarebnĂĄ tlaÄ?, tlaÄ? - hĂĄrkovĂ˝ oďŹ&#x20AC;set,

8

*cena platĂ­ pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepoÄ?Ă­tanĂĄ konverznĂ˝m kurzom 1,- â&#x201A;Ź / 30,1260 Sk.

PonĂşkame Ti prĂ­leĹžitosĹĽ staĹĽ sa Ä?lenom nĂĄĹĄho tĂ­mu. RozĹĄirujeme rady naĹĄich spolupracovnĂ­kov a prijmeme

ZVĂ RAÄ&#x152;OV s preukazom Z-M1 SKLADNĂ?KOV, VODIÄ&#x152;OV VZV - ZĂĄkladnĂĄ mzda: od 650,-EUR (zvĂĄraÄ?i), 580,-EUR (skladnĂ­ci) - NĂĄstupnĂĄ mzda vrĂĄtane prĂŠmiĂ­ a bonusov: od 950,-EUR (zvĂĄraÄ?i), 870,-EUR (skladnĂ­ci)

INFORMĂ CIE O PRĂ CI

0905 44 81 83

PONGRATZ s.r.o., DolnĂĄ 2066, 900 01 MODRA, okr. PEZINOK

SC19-20 strana

14

51-0038

v.berkovic@pongratz.sk


15 ZAMESTNANIE VEREJNO - PROSPEĹ NĂ? PODNIK SENEC, a.s., Senec, FĂĄndlyho 3

VEDĂ&#x161;CI / PREDAJCA PREDAJNE SO STAVEBNĂ?M REZIVOM

0CKFEOĂ&#x2C6;WLZ

02/4592 4704 0903 410 436

t[Ă&#x2C6;LMBEOĂ&#x2C6;N[EBPE EP &63 tPTPCOĂ?PIPEOPUFOJF TUSBWOĂ?MĂ&#x201C;TULZ tQSĂ&#x201C;QMBULZ[BWĂ&#x201C;LFOEZ TWJBULZ OBEĹ&#x2DC;BTZ tNPäOPTĆ&#x192;SP[Ă?Ă&#x201C;SFOJBWPEJĹ&#x2DC;TLĂ?IPQSFVLB[V

HÄžadĂĄme H ÄžadĂĄme partiu partiu murĂĄrov murĂĄrov - úúkol kol alebo jednotlivcov jednotlivcov - mzda: mzda: 110â&#x201A;Ź/h. 0â&#x201A;Ź/h. alebo PPrĂĄca rĂĄca po po celom celom ĂşzemĂ­ ĂşzemĂ­ SSR. R.

Senecko.sk

PotrebnĂ˝ VP skupiny B. MZDA: 10,- â&#x201A;Ź / hod. + bonusy

ZabezpeÄ?enie ubytovania. PrĂĄca v Ivanke pri Dunaji, okres Senec.

Kontakt: 0903 343 802 SCR Senec s. r. o. prijme poÄ?as letnej sezĂłny (jĂşn - august) na SlneÄ?nĂŠ jazerĂĄ brigĂĄdnikov (mĂ´Ĺžu byĹĽ aj dĂ´chodcovia):

tVQSBUPWBĹ&#x2DC;LZtOPĹ&#x2DC;OâDIWSĂ&#x2C6;UOJLPW tQPLMBEOĂ&#x201C;LPWOBWâCFSWTUVQOĂ?IP Tel.: 02/4592 4718 (8:00 - 15:00) scr@slnecnejazera.eu

06-0005

Tel.: 0903 343 802

PrĂ­jmeme vedĂşceho/predajcu do predajne so stavebnĂ˝m rezivom. PozĂ­cia zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a: vypracovanie cenovĂ˝ch ponĂşk, komunikĂĄciu s dodĂĄvateÄžmi a odberateÄžmi, predaj reziva, vedenie skladovĂŠho hospodĂĄrstva.

HĽADà TE ĽUD�? SC19-20 strana

inzerujte v rubrike

ZAMESTNANIE

15

06-0049

tOĂ&#x2C6;LMBEOBEPQSBWB CĂ&#x17E;SBDJFBWâLPQPWĂ?QSĂ&#x2C6;DF t[Ă&#x2C6;NPĹ&#x2DC;OĂ&#x201C;DLFQSĂ&#x2C6;DF QMPUZ CSĂ&#x2C6;OZ

Prijmeme vodiÄ?ov na nĂĄkladnĂ˝ automobil sk. C, E 91-0002

V�VOZ ODPADU VEĽKOOBJEMOV�MI KONTAJNERMI AJ V SOBOTU

06-0005

UFM tXXXWQQTFOFDTLtFNBJMTFLSFUBSJBU!WQQTFOFDTL


16 EDITORIà L / SLUŽBY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV   TO, RĂ?CHL  stabilizujeme zĂĄkladovĂş pĂ´du a zastavĂ­me sadanie budov injektĂĄĹžou syntetickej Ĺživice

0918 726 754 85 0026

KomĂ­ny s najlepĹĄĂ­m pomerom ceny a kvality na trhu

  

KRBY

BY OPERĂ TOR VĂ?RO tto ne 800 - 1000 EUR/  tto 900 - 1100 EUR/ne 

 

11 EUR/hod.

  nie) va tko ĹĄtĂ­ u, (prĂ­jem tovar delanie vz ĂŠ lsk ko oĹĄ nutnĂŠ stred tto 900 - 1100 EUR/ne .sk er kt www.konstru

kachle

429,4

pece TUMA 362 362,-â&#x201A;Ź

grily, viac ako

300

modelov

RuskĂŠ sklenĂ­ky - ZGT

www.krby-tuma.sk k tel. 0905 394 055

prev.: BĂĄnovce n. Bebr. - showroom prev.: Pezinok - 0917 861 305 prev.: - 0918 250 213 prev.: KoĹĄice - 0915 147 170 - 0908 136 854 prev.: Nitra prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

SC19-20 strana

16

40-0050

DOVOZ ZĂĄhradnĂŠ krby SR pece do 5 ATLAS prac.dnĂ­ hnedĂ˝

sk info@konstrukter. - 0905 218 177 0908 914 180

Tel.:

85-0005

SK.ABAINNOVATOR.COM

34-0001-3

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Profile for senecko senecko

Senecko 19-20  

Senecko 19-20

Senecko 19-20  

Senecko 19-20

Advertisement