Page 1

regionĂĄlne noviny

PreÄ?Ă­tajte si lepĹĄie noviny. 2-3

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

Ä?. 37 / 14. september 2018 / 22. roÄ?nĂ­k

11-12 10

týŞdenne do 25 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

ChystĂĄte sa maÄžovaĹĽ, stavaĹĽ alebo rekonĹĄtruovaĹĽ?

ZimnĂŠ zĂĄhrady

A viete, Ĺže sprĂĄvny vĂ˝ber farieb a vhodnĂ˝ technologickĂ˝ postup VĂĄm mĂ´Ĺže uĹĄetriĹĽ aj polovicu nĂĄkladov? Najmä, ak VĂĄm dobrĂş radu poskytne odbornĂ­k s dlhoroÄ?nĂ˝mi skĂşsenosĹĽami. Neviete na koho sa obrĂĄtiĹĽ? V predajni VĂĄĹĄ Dom farieb & hobby centrum nĂĄjdete profesionĂĄlnych predajcov, ktorĂ­ zodpovedia kaĹždĂş vaĹĄu otĂĄzku. NavĹĄtĂ­vte nĂĄs a presvedÄ?te sa na vlastnĂŠ oÄ?i. PreÄ?o prĂ­sĹĽ prĂĄve k nĂĄm? ŕ˝? milĂ˝ a ochotnĂ˝ personĂĄl s odbornĂ˝mi znalosĹĽami nĂĄjde pre VĂĄs najvhodnejĹĄie rieĹĄenie ŕ˝? mnohĂŠ vĂ˝robky mĂĄme aĹž o 30-50 % lacnejĹĄie ako obchodnĂŠ centrĂĄ. NaÄ?o platiĹĽ inde viac, ak na jednom mieste nĂĄjdete optimĂĄlnu ponuku? ŕ˝? ku kaĹždĂŠmu nĂĄkupu na 49 eur dostanete osvieĹžujĂşci darÄ?ek Pri maÄžovanĂ­ alebo rekonĹĄtrukcii sa oplatĂ­ spoÄžahnúż sa na odbornĂ­kov a dlhĂŠ roky sa teĹĄiĹĽ z Ăşspechu!

1

Zasklenie balkĂłnov

12

www.hpsmont.sk Slovenský výrobok Slovenský výrobca

52-0010

BratislavskĂĄ 25, Senec (bĂ˝valĂŠ potraviny Jednota), ŕť„ 02/45 92 43 43, www.vasdomfarieb.sk

Pestovatežskå 1, 831 03 Bratislava tel.: 02/4329 1235

za vm ýr er ob an a ie 

HPS mont, spol. s r.o.

13

bok ýro

Sl

enskĂ˝ v ov

24-0074

ÄŒALĂšNNICTVO

3-6

tel.: 0904 697 765 TureĹˆ 442, 903 01

e-mail: mancal@centrum.sk

06-0002

 obnova a vĂ˝roba Ä?alĂşnenĂŠho nĂĄbytku na mieru  Ä?alĂşnenĂ˝ nĂĄbytok pre deti  predaj matracov

6-7

predaj - montĂĄĹž - servis PredajĹˆa: TomĂĄĹĄikova 35 a 37, BA 02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

94-0150

Najlepťí výber KOTLOV

2    . 0   

8-9

12

odbornosĹĽ - kvalita - spoÄžahlivosĹĽ

SC 18-37 STRANA - 01

14-15

91-0008     +#',)%/ (*$)&,

  ---"'( )*'(!)%

9

- odbornĂŠ vyĹĄetrenie zraku - kontaktnĂŠ ĹĄoĹĄovky - LetnĂĄ kolekcia 2018 Lichnerova 16, Senec +421 905 433 944 www.optikmorvay.sk 53-0000

senecko.sk

SENECKO

9-10

12-13


NehaĹˆte Äžud mĂ´j!

redakÄ?nĂŠ slovo

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týŞdenne do 25 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Redakcia: e-mail:

Lichnerova 72 Senec senecko@regionpress.sk

Inzercia: Peter BukovinskĂ˝ 0905 915 040 Zora KovĂĄÄ?ovĂĄ 0905 719 132

VydĂĄva: Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

DistribĂşcia: (25.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: Senec, VeÄžkĂ˝ Biel, BernolĂĄkovo, Ivanka pri Dunaji, ZĂĄlesie, Malinovo, Most pri Bratislave, DunajskĂĄ LuĹžnĂĄ, Kalinkovo, Hamuliakovo, Rovinka, Miloslavov, AlĹžbetin Dvor, TomĂĄĹĄov, NovĂĄ Dedinka, TureĹˆ, KostolnĂĄ pri Dunaji, KrĂĄÄžovĂĄ pri Senci, Reca, NovĂ˝ Svet, Boldog, ÄŒataj, KaplnĂĄ, Igram, BlatnĂŠ, Senec, HrubĂ˝ Ĺ Ăşr, HrubĂĄ BorĹĄa, Vlky, SvätĂ˝ Martin VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 27.000 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Ivan BroŞík

„NehaĹˆte Äžud mĂ´j, Ăşsta neÄ?istĂŠ! Ĺ˝e odhodok on je hlĂşpy; mĂşdrosĹĽou jeho vykĂşpenĂ­ ste a eĹĄte vĂĄs raz vykĂşpi! ÄŒi nepoÄ?ujeĹĄ slovĂĄ rozumnĂŠ, Ä?o deĹˆ po dni opakuje? VeÄ?nĂŠ v nich pravdy, hlbokĂŠ, umnĂŠ; ten Äžud vedu si hotuje.“ Andrej SlĂĄdkoviÄ?.

NehaĹˆte predavaÄ?a, pokladnĂ­ka, pekĂĄra, nehaĹˆte nikoho, kto pracuje poÄ?as sobĂ´t, nedieÄž, sviatkov a v noci, Ĺže zrazu musĂ­te dlho stĂĄĹĽ v obchode pri pokladni, vo vestibule ĹželezniÄ?nej stanice pri okienku, alebo Ĺže v nedeÄžu rĂĄno uĹž nemĂĄte Ä?erstvĂŠ, v noci napeÄ?enĂŠ peÄ?ivo. HaĹˆte tĂ˝ch, ktorĂ­ vĂĄs podarovali takĂ˝mto „sociĂĄlnym“ balĂ­Ä?kom. ZaÄ?Ă­na sa v  praxi ukazovaĹĽ jeho vĂ˝sledok. HaĹˆte tĂ˝ch, ktorĂ­ zobrali uĹž aj tak ĹžobrĂĄcky platenĂş prĂĄcu ÄžuÄ?om poÄ?as sviatkov, sobĂ´t a nedieÄž. PretoĹže buÄ? vĂ˝robu v tomto Ä?ase podnikatelia zastavili, alebo na Ĺˆu objednĂĄvajĂş o polovicu menej zamestnancov.

NehaĹˆte ani tĂ˝ch podnikateÄžov Ä?i obchodnĂ­kov – majĂş iba dve moĹžnosti – znĂ­ĹžiĹĽ „prĂ­platkovĂŠâ€œ nĂĄklady o polovicu, alebo zvýťiĹĽ ceny tovarov a sluĹžieb. HaĹˆte tĂ˝ch, ktorĂ­ tak rozhodli. Alebo mlÄ?te. HaĹˆte tĂ˝ch, ktorĂ­ vĂĄm roky sÄžubujĂş zvyĹĄovanie dĂ´chodkov, ale doteraz ste sa eĹĄte nedoĹžili vĂ˝platy tĂ˝ch – po prepoÄ?Ă­tanĂ­, ktorĂŠ vĂĄm uĹž deväż mesiacov (ak nie dlhĹĄie) patria. SÄžubujĂş vĂĄm, ako vĂĄm od januĂĄra budĂşceho roka pridajĂş, ale nezaplatili vĂĄm to, Ä?o vĂĄm od januĂĄra pomaly konÄ?iaceho sa roka nĂĄleŞí. HaĹˆte tĂ˝ch, ktorĂ­ sĂş za to zodpovednĂ­. Oj, ako nĂĄm chĂ˝bajĂş SlĂĄdkoviÄ?ovia dneĹĄka! Ivan BroŞík

PLAVECKĂ? KLUB DELFĂ?N SENEC ZĂ PIS DO PLAVECKĂ?CH KURZOV s pobytom v saune na podporu detskej imunity pre deti od 4 -15 rokov 22. a 23. september 2018 od 10 do 12 v hoteli TP DruĹžba***, SlneÄ?nĂŠ jazerĂĄ - Juhh Tel.: 0903 027 081

www.pkdelďŹ nsenec.webnode.sk e.sk e-mail: pk.delďŹ n.senec@gmail.com com

06-0186

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

   

Odraz dokonalosti GLAZĂšRA, ENGOBA

TesĂĄrske, Klampiarske, p , PokrĂ˝vaÄ?ske prĂĄce

VzorkovĹˆa - Sklad: 

VinohradnĂ­cka 16 Senec  

0904 111 115 e-mail: krovstav.info@gmail.com

Bolero

Twist

Samba

Figaro 11

Stodo

-40%

-30%

-40%

-40%

-40%

SC 18-37 STRANA - 02

Bravura

-30%

KROVSTAV

91-0208

PIESTANSKO SENECKO regionĂĄlne noviny


TV program pondelok

17. 9. 2018

06:00 TelerĂĄno 08:30 ZĂĄmena manĹželiek 09:40 Oteckovia 10:40 RodinnĂŠ prĂ­pady 11:40 Kobra 11 XVI. 3-4/15 13:45 FARMA - DUEL 16:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 17:00 PRVÉ TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 Reex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄŒASIE 20:20 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:20 FARMA 22:25 ŇuchaÄ? III. 3/8 23:30 Kobra 11 XVI. 3-4/15 01:50 FARMA 02:30 Susedia 03:25 ZĂĄmena manĹželiek 04:15 RodinnĂŠ prĂ­pady 04:55 TELEVĂ?ZNE NOVINY MARKĂ?ZA

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 09:35 DEDIÄŒSTVO 9 10:50 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Vtierka Castle III. 8,9 14:50 SĂšDNA SIEŇ 15:55 SĂšDNA SIEŇ 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 23:00 MINISTRI 23:45 Agent I. 9 00:40 NOVINY TV JOJ 01:35 POLICAJTI V AKCII 02:40 PrvĂŠ oddelenie 03:05 DEDIÄŒSTVO 9 04:05 ProfesionĂĄli III. 26 04:50 NOVINY TV JOJ JOJ

05:40 SprĂĄvy RTVS „N“ 07:00 Postav dom, JEDNOTKA zasaÄ? strom 07:30 RannĂŠ sprĂĄvy RTVS 08:25 Svet z vtĂĄÄ?ej perspektĂ­vy 08:50 Na krok od neba 10:05 Dempsey a MakepeacovĂĄ 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 13:55 HurĂĄ do zĂĄhrady 14:30 Tajomstvo mojej kuchyne 15:10 Test magazĂ­n 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 Svet z vtĂĄÄ?ej perspektĂ­vy 16:50 Na krok od neba 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:30 Studniarova dcĂŠra 22:15 ReportĂŠri 22:50 PrĂ­pady 1. oddelenia 23:50 Studniarova dcĂŠra 01:35 PrĂ­pady 1. oddelenia

Vtip: RozprĂĄvajĂş sa dvaja malĂ­ chlapci a jeden vravĂ­: „OdnauÄ?il som babku hrĂ˝zĹĽ si nechty.“ „A ako si to dokĂĄzal?“ „Schoval som jej zuby!“ Francis Bacom: „Človek zomiera toÄžkokrĂĄt, koÄžkokrĂĄt stratil priateÄžov.“

3

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia A Uauto-moto/predaj 1 A 2 Uauto-moto/inĂŠ °KĂşpim starsiu vzduchovku alebo babetu.Tel. 0907374235 °KĂşpim starĂŠ auto alebo motocykel, aj nĂĄhradnĂŠ diely a vĹĄetko Ä?o sa tĂ˝ka motorizmu (trofeje).Tel. 0903818122 °KĂşpim havarovanĂŠ alebo motoricky poĹĄkodenĂŠ auto.Tel. 0905218938 °KĂşpim mrieĹžku zadnĂ˝ch blatnĂ­kov , prĂ­padne aj blatnĂ­ky na prvĂ˝ ‍‏p Ĺ KODA 1000MB.Tel. 0904964671 °ČZ-JAWA OdkĂşpim Motocykle/Diely- DOHODA ISTĂ .Tel. 0908205521 B 3 Ybyty/predaj B 4 Ybyty/prenĂĄjom °Prenajmem garsĂłnku v rodinnom dome v Senci.Tel. 0910360007 °HÄžadĂĄm podnĂĄjom 2 izb. byt od 1. decembra, lok. HollĂŠho, Hurbanova, KollĂĄrova SC, dlhodobo, sĂşrne, len seriĂłzne.Tel. 0090869648.5 °Prenajmem 2-izbovĂ˝ byt v KrĂĄÄžovej pri Senci. Tel. 0905 464 526.Tel. 0918588890 D 5 Odomy/predaj °PredĂĄm 5 i RD v centra PK na ul. Obrancov mieru, kompl. rekonĹĄtr., 2-garĂĄĹž, cena 329.000 â‚Ź, viac info:. Tel. 0911721592 P 6 Opozemky/predaj R 7 E reality/inĂŠ °Chata, ValÄ?ianska dolina (pri Martine), 55.000 â‚Ź.Tel. 0907150537 S 8 T stavba °PredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄach‍‏.

NOVĂ

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

BUDE VĂ S   

           !  "# $% & % $ # # # '($% ) ! % * '(

+ , - . / !  #  (0%& 1

23 

 %#

0 '4 ##" 56 % 7 '8 '0

52-0127

9 7 '8 ' #1    %0: *; < '# ' =     '09% 4 3 #" >>>0#007 ,?25<5A5B<C$   D$EAF$< 5660G 23 0

SC 18-37 STRANA - 03

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraSCmedzeraÄ&#x152;Ă­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP SC 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹ&#x2C6;ov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, SC zameĹ&#x2C6;te za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.


1

2 9 3 9 5 8 7 8 2 1 8 3 6 6 2 1 7 9 3 7 2 5 6 9

škola

Bezplatné stravovanie

vyžiada posilnenie kuchynského personálu, nehovoriac o nedostatku miest v jedálňach, ktorý sa už teraz prejavuje vyčkávaDiskusia o bezplatnom stra- ním pred výdajným okienkom ako v čakárni. vovaní žiakov neutícha. Vy- Umožniť bezplatné stravovanie v situácii, keď kuchárky zaránechajme politický kontext bajú sumu nezodpovedajúcu postaveniu vyspelému štátu EÚ tohto rozhodnutia a triezvo sa v 21. storočí, je nekompetentným rozhodnutím, ktoré je mimo pozrime na návrh, ktorý sa má znalosti reality v školách. Ako riaditeľ by som uprednostnil, keby stať realitou. Každá bezplat- sa peniaze na prejedenie investovali do personálu, ktorý by bol nosť zvýši dopyt. Stalo sa tak motivovaný zamestnať sa v školskej jedálni, pracovať na kvalite aj v prípade vlakov „zadarmo“. stravy, čím by prilákal nových stravníkov. Isto, dotácia sociálne Zvýšený počet stravníkov si slabších rodín by bola užitočná, tá sa mala aplikovať už dávno.

Paušálna úhrada stravovania štátom však narobí oveľa viac problémov ako úžitku, nech je zámer akokoľvek šľachetný. Opäť tu musím poukázať na to, ako škodí nekompetentná politika školstvu, ktoré si vyžaduje odbornosť a skúsenosť, nie populárne a nedomyslené zásahy. Zavedenie bezplatných obedov bez dostatočného materiálno-priestorového vybavenia a bez platového zatraktívnenia povolania školských kuchárov považujem za nezodpovedné pridanie ďalších starostí, ktoré bude musieť riešiť, ako vždy, škola. Bezplatné stravovanie by som preto zmenil na zodpovedné stravovanie. Ján Papuga, riadteľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

občianska

riadková inzercia Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.Tel. 0905925991 °Kúpim haki lešenie. Tel. 0908532682 D 9 Odomácnosť Z Ázáhrada a zverinec 10 °Predám ovos. Tel. 0903770577 °Predám domáce kurence, morky a husokačky.Tel. 0905621560 °Predám domáce ošípané, očistené polovičky aj s vnútornosťami + krv, dovoz zdarma.Tel. 0905621560 H 11 Ohobby a šport °Kúpim rôzne starožitnosti aj poškodené. Tel. 0903753758 °Kúpim harmoniku. Tel. 0915876860 D 12 E deťom R 13 Ôrôzne/predaj R 14 Ôrôzne/iné H 15 Ľ hľadám prácu Z 16 Ozoznamka B blahoželania L S spomienky P Dňa 11. septembra uplynie 7 rok čo nás navždy opustil vo veku 53 rokov Tibor Rigo. So zármutkom v srdci spomínajú manželka, deti, vnúčatá a ostatní príbuzní.

MÁŠ autoservis? pneuservis? MÁŠ autobazár? Daj o sebe vedieť Inzercia: 0905 915 040 0905 719 132

REALIŤÁCI!

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSCmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SC 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

info: 0905 719 132 0905 915 040

SC 18-37 STRANA - 04


TV program utorok

18. 9. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 09:45 Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 XVI. 5-6/15 13:45 FARMA 14:55 Policajné prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Sestričky 21:40 FARMA 22:40 Policajné prípady 23:40 Kobra 11 XVI. 5-6/15 01:45 FARMA 02:35 Svokra 03:30 Policajné prípady 04:15 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 09:35 DEDIČSTVO 10 10:50 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Vtierka Castle III. 10,11 14:50 SÚDNA SIEŇ 15:55 SÚDNA SIEŇ 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NAŠI IV. 22:00 MINISTRI 22:40 Mafstory 23:05 Agent I. 10 00:05 NOVINY TV JOJ 00:55 POLICAJTI V AKCII 01:55 Prvé oddelenie 02:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 03:15 DEDIČSTVO 10 04:05 Profesionáli III. 27 04:50 NOVINY TV JOJ JOJ

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Na krok od neba 10:05 Dempsey a Makepeacová 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:25 Tajomstvo mojej kuchyne 15:10 Slovenské hrady objektívom 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:50 Na krok od neba 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Maigret kladie pascu 21:55 Nočný recepčný 23:00 Kapitán Cain 23:55 Maigret kladie pascu 01:25 Nočný recepčný

Vtip: Matka sa pýta dcéry: „Denisa, prečo sa nad tou krížovkou tak chichoceš?“ „Ale, je tu hlava rodiny na štyri a mne tu vyšlo otec.“ T. M. Plautus: „Nič nie je drahšieho nad priateľa v núdzi.“

5

myslím si

Veronika Remišová

S odvahou a láskou k Slovensku

V parlamentných voľbách v roku 2016 nám ľudia dali dôveru, že budeme vždy stáť na ich strane a bojovať za lepšie Slovensko. Dnes mnohí volajú po slušnosti, no slušnosť je minimum, čo si naša krajina zaslúži. Slovensko dnes potrebuje viac. Potrebuje odvahu, aby konečne spravodlivosť začala platiť pre všetkých. Odvahu, aby sa svojich práv domohli nielen tí, čo majú moc a peniaze, ale aj bežní ľudia. Odvahu, aby tí, čo Slovensko devastujú a parazitujú na ňom, boli potrestaní a ostatným štát nekládol polená pod nohy, ale pomáhal im. Slovensko je krásna krajina, kde je mnoho šikovných ľudí. S odvahou ju spoločne zmeníme na úspešnú, spravodlivú a dobre fungujúcu krajinu.

Čo sa nám doteraz podarilo

Využite príležitosť a jazdite naplno za 1 % z ceny vozidla mesačne. Viac informácií nájdete na stránke www.jednopercento.sk

Naše návrhy na lepší život ľudí

*

1%

V parlamente sme navrhovali mnohé opatrenia pre lepší život rodín, napríklad zvýšenie daňového bonusu na dieťa na dvojnásobok, príspevok pre rodičov, ak dieťa nedostalo miesto v škôlke, zákon na zlepšenie pravidiel eurofondov, ktorý mal zabrániť nezmysleným projektom a kradnutiu spoločných peňazí, zvýšenie príspevku pre opatrovateľov, či lepšiu reguláciu hracích automatov, ktoré ničia životy ľudí. Vládna koalícia návrhy nepodporila, no mnohé naše návrhy si osvojila a predložila ako svoje vlastné zákony. Odpisovať sa síce nepatrí, no podstatné je, že tieto návrhy pomohli ľuďom. S odvahou a láskou k Slovensku chceme našu krajinu meniť k lepšiemu. Ďakujeme za dôveru. Veronika Remišová

* Prvá splátka je 15 % a 2. – 36. mesačná splátka je 1 % z plnej cenníkovej ceny vozidla vrátane DPH. Poskytovateľom financovania je Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

SC 18-37 STRANA - 05

91-0017

Nový operatívny lízing

platená inzercia

Jazdite naplno. Plaťte

Upozornili sme na mnohé kauzy a ušetrili sme tak občanom desiatky miliónov eur. Pri eurofondovom škandále v školstve sme zabránili rozkradnutiu 600 miliónov eur. Kvôli kauze Bžán, kde mal advokát blízky vládnym politikom dostať odmenu 77 miliónov eur, sme zvolali mimoriadnu schôdzu parlamentu a odmena bola nakoniec výrazne znížená. Minulý rok sme zabránili zdražovaniu cien energií. Upozornili sme na mnohé eurofondové škandály a podali množstvo podnetov na Najvyšší kontrolný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie, Európsky úrad boja proti podvodom, či na políciu. Niektoré prípady boli vďaka tejto aktivite zastavené, iné sa kontrolujú alebo koná elitná jednotka polície NAKA.


3

„Rozmýšľali sme o možnosti využiť terapiu prostredníctvom zvierat, ale nevieme sa orientovať. Prosím, poraďte nám.“ Pri terapii vykonávanej prostredníctvom zvierat sa vyMgr. Renáta užíva ich pozitívny vplyv na Botková organizmus človeka. Zviera-

9 3 2 7 5 3 6 9 8 7 3 8 5 5 2 4 3 2 7 6 8

najmä pri rôznych pohybových obmedzeniach. Navodiť duševnú rovnováhu, alebo zmierniť pocit osamelosti dokážu aj mačky, ktoré sa v rámci animoterapie taktiež pomerne často využívajú. Pomerne známa je aj liečivá sila delfínov, ako aj papagájov, ktoré sú veľmi často využívané pri liečbe komunikačných problémov. Na získanie sebavedomia pri uzavretých deťoch, ktoré majú strach z nadväzovania priateľstiev, alebo ak stoja na okraji kolektívu. Možností je naozaj mnoho. Už len samotný kontakt, možnosť dotyku, ktorý je sprostredkovateľom emócií, vieme docieliť liečivé účinky pri najrôznejMgr. Renáta Botková psychológ ších ťažkostiach.

Petra Tótha www.hydinarskafarma.sk

AKCIA

hydinárska farma topolnica (pri galante)

Husi na výkrm -Landeské ké 2.80€/kg živej váhy Rozvoz ZADARMO!

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

VYCVIČÍM vášho PSA, profesionál ໄ0908 728 081

Senecko.sk

www.hydinarskafarma.sk Hydinárska Hydin inárs rska FFarma arm rma TopoLni TopoLnica n ca c

a: ponúk

(pri Galante)

• Nosnice 8-12 týždňové červené, čierne, jarabatá a sasex • Brojlerové kačice na výkrm • Káčere Mulard Na výkrm • Landeské husi na výkrm krmivo pre nosnice Rozvoz ZADARMO! rastová a znášková 0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

15-0032

Šachy v Smere Len nedávno sme sa zamýšľali nad súvislosťami možného prestupu Petra Kažimíra z  funkcie ministra financií na pozíciu guvernéra Národnej banky Slovenska a už sa s jeho menom v médiách spájajú ďalšie pozoruhodné informácie. Smer údajne uvažuje o nominovaní Petra Kažimíra do súboja o prezidentský palác. Na potvrdenie tejto správy síce ešte stále čakáme, avšak nikto z kompetentných jej pravdivosť nepoprel, a preto je vysoko pravdepodobné, že Peter Kažimír v  dohľadnom čase rozšíri dlhý zástup uchádzačov o funkciu hlavy štátu. Bolo by omylom domnievať sa, že minister financií sa vzdal ambícií spojených s  kreslom guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Peter Kažimír je realista, a preto vie, že ako kandidát Smeru sa v  prezidentských voľbách môže za určitých okolností dostať do druhého kola, ale jeho vyhliadky na víťazstvo sú bledé. Rovnako však vie aj to, že ak chce získať podporu predsedu Smeru Roberta Fica pre svoje guvernérske ambície, musí preňho niečo urobiť. V tejto chvíli najsilnejšia strana potrebuje ako soľ prezidentského kandidáta. Miroslav Lajčák túto ponuku definitívne odmietol a predseda Smeru si ďalšiu blamáž v podobe prehry v druhom kole dovoliť nemôže. Tak voľba padla na Petra Kažimíra, ktorý si veľmi dobre uvedomuje, že vyhrať nemôže a ide len o to, ako prehrá. Či so cťou alebo potupne. Výber prezidentského kandidáta Smeru nemal hladký priebeh. Do veľkej miery bol ovplyvňovaný strategickými úvahami o  politickom vývoji po prezidentských (2019) a  parlamentných voľbách ( 2020). Do hry však vstúpili aj otázky spojené s vnútrostraníckym zápasom. Robert Fico vidí, že popularita Petra Pellegriniho po získaní premiérskej funkcie rastie. Tak vo verejnosti, ako aj v  straníckej základni. Nevyhnutne to speje k rivalite, a preto sa predseda Smeru usiloval nahovoriť práve Petra Pellegriniho, aby zabojoval o úrad hlavy štátu. Ak by uspel, na straníckej pôde by sa zbavil konkurenta a  zároveň by mal v  prezidentskom paláci cenného spojenca. Nuž a  ak by neuspel, čo by bolo rovnako pravdepodobné, ako je to v prípade Petra Kažimíra, bolo by pre Roberta Fica oveľa jednoduchšie vytesniť Petra Pellegriniho do úzadia. Fakt, že Peter Pellegrini neprijal prezidentskú kandidatúru, je veľavravný. Súčasný premiér zrejme vsadil na predpoklad, že pri zostavovaní vlády v roku 2020 by mohol byť pre hlavných politických hráčov prijateľnejším partnerom na diskusiu ako predseda Smeru Robert Fico. Pre novú stranu prezidenta Andreja pt Kisku a jeho poradcov obzvlášť.

36-0016

postreh

tá sú totiž nezištné, úprimné, dokážu poskytnúť priateľstvo, i pocit vzájomnej potrebnosti. Kontakt so zvieraťom dokáže posilniť schopnosť regenerácie, skracuje dobu zotavenia sa po chorobe, aj úraze a tiež zvieratá dokážu zmierniť pocit žiaľu i intenzitu stresu. Asi najznámejšou je canisterapia, teda terapia pomocou psíkov, ktorá je účinná najmä pri problémoch psychického rázu, ale aj pri rehabilitačných postupoch nielen pri fyzickom, ale i mentálnom postihnutí. Skvelými liečiteľmi v rámci využívania fyzioterapeutických metód sú kone, ktoré sú špeciálne pripravené. Ich pohyb je rytmický, pravidelne sa striedajúci, čo výrazne pomáha

36-0016

4 9 8 5

Animoterapia

psychológ radí

51-0009

6

SC 18-37 STRANA - 06


19. 9. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zámena manželiek 09:45 Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 XVI. 7-8/15 13:50 FARMA 14:55 Policajné prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 21:40 FARMA 22:40 Policajné prípady 23:40 Kobra 11 XVI. 7-8/15 01:40 FARMA 02:30 Dobre vedieť! 03:20 Policajné prípady 04:05 Rodinné prípady MARKÍZA

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 09:35 DEDIČSTVO 11 10:50 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Vtierka Castle III. 12,13 14:50 SÚDNA SIEŇ 15:55 SÚDNA SIEŇ 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 SOM MAMA 21:30 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 23:00 Agent I. 11 00:05 NOVINY TV JOJ 00:55 POLICAJTI V AKCII 02:00 Prvé oddelenie 02:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 03:20 DEDIČSTVO 11 04:10 Profesionáli III. 28/28 JOJ

06:10 Správy RTVS „N“ 07:00 Postav dom, JEDNOTKA zasaď strom 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 08:55 Na krok od neba 10:05 Dempsey a Makepeacová 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:30 Tajomstvo mojej kuchyne 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Slovenské hrady objektívom 16:40 Na krok od neba 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Pre pár dolárov naviac 22:35 Všetkým na očiach 23:25 Pre pár dolárov naviac 01:30 Všetkým na očiach

Vtip: Strýko, ty si naozaj kanibal? „Ako si na to, prosím ťa, prišiel?“ „Mamička hovorila, že žiješ len z príbuzných.“ Jack London: „Aj keď odsudzujem chyby svojich priateľov, neznamená to, že by som ich prestal mať rád.“

7

zdravie

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Najčastejšie zlozvyky v stravovaní VI.

(Píše pre vás diabetologička, odborníčka na poruchy metabolizmu a výživy.) Zhrnutie najčastejších omyly o stravovaní z predchádzajúcich častí: 1. Všetko, čo je na tanieri, treba zjesť. 2. Po obede musí byť niečo sladké. 3. Po obede si treba dať „šlofíka“. 4. Prijímanie tekutín iba pri pocite smädu. 5. Pred jedlom sa nemá piť. 6. Fast-food je moderný. 7. Hladovanie medzi jedlami je prospešné. 8. Na rýchlosti jedenia nezáleží. 9. Stravu netreba pozorne požuvať. 10. Jedlo slúži iba na zasýtenie. 11. Rozdielne stravovanie počas týždňa a cez víkend. 12. Jedenie pred spánkom skľudňuje. 13. Vynechávanie jedenia počas dňa. 14. Nezdravé potraviny blízko seba. 15. Maškrty na dosah 16. Časté striedanie „zaručených“ diét - Najväčší úspech v  zdravom stravovaní má iba ten, kto si vyberie jedlo, ktorá mu chutí a vyhovuje. Dodržiavanie rôznych „osvedčených“ stravovacích režimov, nevedie k dlhodobému úspechu. Tukožrútska polievka, Atkinsonova diéta, ketónová diéta, delená strava,... to sú len niektoré najčastejšie oslavované. Ak ale klientovi nevyhovuje potrava v  nej obsiahnutá, určite ju nebude dodržiavať dlhodobo a veľmi rýchlo nastane zlyhanie. Nehľadiac na zdravotné riziká spojené s  niektorými z nich. Každý by si mal vytvoriť režim, ktorý mu vyhovuje. Týka sa to doby prijímania stravy, frekvencie, ale hlavne skladby stravy. Dodržiavať treba ale samozrejme medicínske odporúčania čo sa týka veľkosti porcií, spravovania – takzvaný technologický postup prípravy stravy, a výberu hlavných ingrediencií. Iba takýto návod má nádej na trvalý úspech. 17. Hladovanie - Snaha o rýchle schudnutie často núti k vynechávaniu jedla a tým navodeniu pocitu hladu. Jemné hladové krŕče sú prirodzené, ale umáranie sa hladom vedie k dosiahnutiu opačného efektu, ako chceme, najčastejšie nasleduje prejedenie, potom pocit zlyhania, zasa snaha o  vynechanie jedla a stále dokola. Organizmus je ale veľmi rozumný. Opakované hladovanie je pre neho alarmujúce a  znamená ohrozenie príjmu energie a preto začne tvoriť viac zásob – prijaté jedlo premieňa rýchlejšie na tukové zásoby. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk

91-0207

TV program streda

SC 18-37 STRANA - 07


4

4 3 2 7

3 4

7 5 2 8

1 9

prvĂĄ pomoc

2 8

2

4 5

8 1 9

NĂĄzvy a deďŹ nĂ­cie

TechnickĂĄ prvĂĄ pomoc - jej podstatou je odstrĂĄnenie vonkajĹĄĂ­ch fyzikĂĄlnych a chemickĂ˝ch prĂ­Ä?in, ktorĂŠ spĂ´sobili Ăşraz, otravu alebo nĂĄhle PrvĂĄ pomoc je sĂşbor jednodu- ochorenie a ktorĂŠ neustĂĄle zhorĹĄujĂş stav postihnutĂŠho, kĂ˝m ich vplyv chĂ˝ch a ĂşÄ?elnĂ˝ch opatrenĂ­, kto- trvĂĄ. Ä&#x152;asto je predpokladom pre poskytnutie zdravotnĂ­ckej prvej pomoci. rĂ˝mi sa mĂĄ pri nĂĄhlom ohrozenĂ­ ZdravotnĂ­cka prvĂĄ pomoc - je sĂşbor opatrenĂ­, ktorĂŠ pri nĂĄhlom ohrozenĂ­ alealebo naruĹĄenĂ­ hodnĂ´t zabrĂĄ- bo postihnutĂ­ zdravia cieÄžavedome a ĂşÄ?inne obmedzujĂş rozsah a dĂ´sledky niĹĽ rozvoju Ä?alĹĄieho poĹĄkode- ohrozenia alebo postihnutia. ZdravotnĂ­cku prvĂş pomoc moĹžno rozdeliĹĽ na nia a zmierniĹĽ nĂĄsledky po- zdravotnĂ­cku laickĂş prvĂş pomoc a zdravotnĂ­cku odbornĂş prvĂş pomoc. ĹĄkodenia na najmenĹĄiu mieru. ZdravotnĂ­cka laickĂĄ prvĂĄ pomoc - je sĂşbor zĂĄkladnĂ˝ch odbornĂ˝ch a PrvĂş pomoc moĹžno rozdeliĹĽ na technickĂ˝ch zdravotnĂ­ckych opatrenĂ­ poskytovanĂ˝ch spravidla bez technickĂş a zdravotnĂ­cku. ĹĄpecializovanĂ˝ch prostriedkov. SĂşÄ?asĹĽou laickej prvej pomoci je pri-

hlavu hore!

13Âś4530+07² 0Ă&#x20AC;&53&/*" 57ÂŤ3&"5&-"

Prof. JĂĄn KoĹĄturiak

Technika a Ğudia

Technika v poslednĂ˝ch storoÄ?iach pomohla ÄžuÄ?om vyuŞívaĹĽ vodu, paru, Ĺželeznice, elektrinu, ropu, automobily, plyn, stroje, poÄ?Ă­taÄ?e a informĂĄcie na obrovskĂ˝ rast produktivity a bohatstva. Za pribliĹžne tristo rokov, sme zaĹžili obdobie, akĂŠ si Äžudstvo nepamätĂĄ. Prinieslo predĺŞenie ÄžudskĂŠho Ĺživota, zlepĹĄenie vzdelania, slobody a mnohĂ˝ch Ä?alĹĄĂ­ch oblastĂ­. V najbliŞťích 20 rokoch prebehnú  v technike a spoloÄ?nosti zmeny, ktorĂŠ budĂş väÄ?ĹĄie ako tie za poslednĂ˝ch 300 rokov. StarĂŠ zanikĂĄ, aby novĂŠ vzniklo. KonÄ?Ă­ sa periĂłda ropy a plynu, nastupuje energia zo slnka a vetra. Ropou budĂşcnosti sĂş informĂĄcie a elektrinou budĂşcnosti je umelĂĄ inteligencia. Niekedy mĂĄm pocit, Ĺže stroje sĂş stĂĄle vĂ˝konnejĹĄie a inteligentnejĹĄie a Äžudia lenivejĂş, degenerujĂş a hlĂşpnu. HrozĂ­ vlĂĄda umelej inteligencie nad nami, alebo budĂş rĂ˝chle a vĂ˝konnĂŠ stroje slúŞiĹĽ ÄžuÄ?om? Je to vĂ˝zva pre vĹĄetkĂ˝ch. NestaÄ?Ă­ ovlĂĄdaĹĽ technolĂłgie, musĂ­me ovlĂĄdnuĹĽ najskĂ´r sami seba. NaÄ?o sĂş nĂĄm dĂĄtovĂŠ okuliare do virtuĂĄlnych svetov, keÄ? sa nevieme teĹĄiĹĽ zo sveta okolo seba? Budeme maĹĽ digitĂĄlnych priateÄžov, ale nevieme byĹĽ chvĂ­Äžu ani sami so sebou. Od druhĂ˝ch sa oddeÄžujeme betĂłnovĂ˝mi plotmi. NaÄ?o potrebujeme lietaĹĽ na inĂŠ planĂŠty, keÄ? si nevieme chrĂĄniĹĽ tĂş naĹĄu? PreÄ?o chceme rozĹĄĂ­riĹĽ schopnosti Ä?loveka, keÄ? nevyuŞívame ani darovanĂŠ talenty? VidĂ­me dvadsaĹĽ rokov dopredu, ale nevĹĄimneme si nĂşdzneho Ä?loveka vedÄža seba. Pripravujeme sa na budĂşcnosĹĽ, ale nezvlĂĄdame prĂ­tomnosĹĽ. StarĂ­ Äžudia leĹžia v Ăşstavoch pod sedatĂ­vami, aby s nimi zaneprĂĄzdnenĂ­ mladĂ­ nemali starosti. MnohĂ­ sa nevedia zbaviĹĽ zĂĄvislostĂ­, ktorĂŠ sĂş len ochutnĂĄvkou toho, Ä?o prichĂĄdza s novĂ˝mi technolĂłgiami. BohatĂ­ nezvlĂĄdajĂş bohatstvo, chudobnĂ­ chudobu, workoholici prĂĄcu a nepracujĂşci svoju nepotrebnosĹĽ. Vyhadzujeme potraviny, niÄ?Ă­me prĂ­rodu, zotroÄ?ujeme ÄžudĂ­. Viem, novĂŠ technolĂłgie mĂ´Ĺžu vyrieĹĄiĹĽ tieto problĂŠmy, ale len ak budĂş v rukĂĄch sprĂĄvnych ÄžudĂ­. Te c h n o l Ăł g i a nemĂĄ morĂĄlku. BudĂşcnosĹĽ mĂ´Ĺže byĹĽ lepĹĄia ako si vieme predstaviĹĽ. Ak sa lepĹĄĂ­mi staneme aj my. jk

F L V O P Q 7 WĂ? P L F Ĺ&#x2DC; S B E BK Z L ä Ă&#x2C6; L V P Q

volanie odbornej pomoci a starostlivosĹĽ o postihnutĂŠho do jeho odovzdania do zdravotnĂ­ckeho oĹĄetrenia. Ă&#x161;raz - je kaĹždĂŠ nĂĄsilnĂŠ poĹĄkodenie tela, ktorĂŠ zanechĂĄva nĂĄsledky vo forme otvorenĂ˝ch rĂĄn, vnĂştornĂ˝ch zmien, pomliaĹždenĂ­n, vykÄşbenĂ­n, zlomenĂ­n, popĂĄlenĂ­n, poleptania a pod. Otrava - je kaĹždĂŠ poĹĄkodenie zdravia alebo spĂ´sobenie smrti ĂşÄ?inkom chemickej lĂĄtky (jedu). NĂĄhla prĂ­hoda - je nĂĄhle vzniknutĂŠ ochorenie alebo vzplanutie skrytej Ä?i chronickej choroby. MĂ´Ĺže vzniknúż aj u zdanlivo zdravĂŠho. ZaÄ?Ă­na väÄ?ĹĄinou prudko, vyvĂ­ja sa Ä?asto aĹž dramaticky a neraz ohrozĂ­ postihred nutĂŠho aj na zdravĂ­.

tGPUPPNMBEFOJF tMJFĹ&#x2DC;CBBLOĂ?*1-QSĂ&#x201C;TUSPKPN tSĂ&#x2C6;EJPGSFLWFODJB tEJBNBOUPWĂ&#x2C6;EFSNBCSĂ&#x2C6;[JB tPETUSĂ&#x2C6;OFOJF QJHNFOUPWâDIĂ?LWĹťO

AKCIA FOTOOMLADENIE 5+1 ZDARMA

-50%

GPUPSFKVWFOJ[Ă&#x2C6;DJB

Ă&#x2C6; QMBUO "LDJB  EP

na bezbolestnĂŠ permanentnĂŠ odstrĂĄnenie chÄşpkov na tvĂĄri a tele IPL PRĂ?STROJOM

SALĂ&#x201C;N ADRI, Ĺ portovĂĄ 5, Senec

www.salonadri.sk

0903 420 232

91-0209

1

9 1

Za digitĂĄlnym mamografom nemusĂ­te cestovaĹĽ do Bratislavy RĂĄdiodiagnostickĂŠ centrum v Pezinku ponĂşka vyĹĄetrenie digitĂĄlnym mamografom Hologic Lorad Selenia americkej firmy Hologic. Toto zariadenie patrĂ­ medzi absolĂştnu ĹĄpiÄ?ku a rovnakĂ˝mi sĂş vybavenĂŠ aj veÄžkĂŠ onkologickĂŠ preventĂ­vne centrĂĄ. Digialny mamograf, ktorĂ˝ uĹž nerobĂ­ â&#x20AC;&#x17E;klasickĂŠâ&#x20AC;&#x153; snĂ­mky, ale snĂ­manĂ˝ obraz sa ukladĂĄ priamo do vĂ˝konnĂŠho poÄ?Ă­taÄ?a, mĂĄ oproti starĹĄĂ­m prĂ­strojom obrovskĂŠ vĂ˝hody. â&#x20AC;˘ Pracuje s veÄžmi nĂ­zkymi dĂĄvkami Ĺžiarenia â&#x20AC;˘ MĂĄ vysokĂş citlivosĹĽ a rozliĹĄovaciu schopnosĹĽ â&#x20AC;˘ SnĂ­mkovanie je omnoho prĂ­jemnejĹĄie,â&#x20AC;&#x153;stiskâ&#x20AC;&#x153; detekÄ?nĂ˝ch platnĂ­ slabĹĄĂ­, bez problĂŠmov ho znesĂş aj pacientky, pre ktorĂŠ bola klasickĂĄ mamografia bolestivĂĄ â&#x20AC;˘ MĂ´Ĺžu ho absolvovaĹĽ aj pacientky s implantĂĄtmi â&#x20AC;˘ SnĂ­mky sa uschovĂĄvajĂş neobmedzene dlho, dajĂş sa

porovnaĹĽ s nĂĄlezmi z inĂ˝ch prĂ­strojov (ultrazvuk, magnetickĂĄ rezonancia) â&#x20AC;˘ NĂĄlezy sa dajĂş vÄ?aka internetu konzultovaĹĽ s ktorĂ˝mkoÄşvek podobne vybavenĂ˝m pracoviskom na svete Hlavnou idnikĂĄciou na preventĂ­vne vyĹĄetrenie je vek 40 rokov â&#x20AC;&#x201C; od tejto hranice by Ĺženy mali preventĂ­vnu mamografiu absolvovaĹĽ pravidelne kaĹždĂŠ dva roky. VyĹĄetrenie treba absolvovaĹĽ skĂ´r, ak mĂĄte v rodine blĂ­zkych pokrvnĂ˝ch prĂ­buznĂ˝ch postihnutĂ˝ch tĂ˝mto ochorenĂ­m, alebo ste si nahmatali v prsnĂ­ku podozrivĂş hrÄ?ku. NevĂĄhajte s preventĂ­vnou prehliadkou! 10% Ĺžien poÄ?as svojho Ĺživota ochorie na rakovinu prsnĂ­kov. VÄ?asnĂ˝ nĂĄlez je pre Ăşspech lieÄ?by rozhodujĂşci. Pacienti vĹĄetkĂ˝ch zdravotnĂ˝ch poisĹĽovnĂ­ majĂş toto vyĹĄetrenie plne hradenĂŠ zo zdravotnĂŠho poistenia. Ĺ˝iadanku na vyĹĄetrenie VĂĄm mĂ´Ĺže vydaĹĽ VĂĄĹĄ gynekolĂłg, ale aj vĹĄeobecnĂ˝ lekĂĄr. VyĹĄli sme pacientkĂĄm v ústrety a pracovisko vykonĂĄva vyĹĄetrenia do neskorĂ˝ch poobedĹ&#x2C6;ajĹĄĂ­ch hodĂ­n. ObjednĂĄvajte sa na niŞťie uvedenĂ˝ch telefĂłnnych Ä?Ă­slach.

MestskĂĄ poliklinika Pezinok (2. poschodie), HollĂŠho 2, tel: 0904 013 977, 0905 600 314

SC 18-37 STRANA - 08

51-0308 51-0229 51-0045

5


TV program štvrtok

20. 9. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Mi.Lu.Jem 08:40 Svokra 09:45 Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 XVI. 9-10/15 13:55 FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:40 FARMA 22:45 Sestričky 00:00 Kobra 11 XVI. 9-10/15 01:50 FARMA 02:40 Svokra 03:25 Policajné prípady 04:05 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 09:35 DEDIČSTVO 12 10:50 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Vtierka Castle III. 14,15 14:50 SÚDNA SIEŇ 16:00 SÚDNA SIEŇ 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 SEDEM 22:45 Črepiny 23:30 Agent I. 12 00:30 NOVINY TV JOJ 01:25 POLICAJTI V AKCII 02:30 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 03:25 DEDIČSTVO 12 04:15 Profesionáli VI. 1/16 04:50 NOVINY TV JOJ

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 Postav dom, JEDNOTKA zasaď strom 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku 08:50 Na krok od neba 10:05 Dempsey a Makepeacová 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:25 Tajomstvo mojej kuchyne 15:05 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:45 Na krok od neba 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Kráľovná Viktória 22:05 Philadelphia 00:05 Kráľovná Viktória 00:55 Philadelphia 02:55 Dámsky klub 04:25 Správy RTVS „N“

JOJ

Vtip: Malý Jožko kričí cez celý dvor: „Tato, sliepky prdia!“ Otec mu odpovedá: „Nie, Jožko, v kuríne je stará mama.“ Marcus Tilius Cicero: „Kolísanie šťasteny testuje spoľahlivosť priateľov.“

9

verejné zdravotníctvo Ako s prvákmi spoločne zvládnuť nástup do školy II.

Baví Vaše dieťa futbal a ešte ho nehrá?

Nábor detí

do ŠK Nová Dedinka Kedy: 26.9., 27.9. a 28.9.2018 o 17:30 hod. Kde: futbalové ihrisko ŠK Nová Dedinka (Športová 3) Pre koho: chlapci aj dievčatá ročníky 2013 a staršie v športovom oblečení

06-0185

Kontakt: Ladislav Maluniak - 0905 553 501 Jarmila Mikšíková, mail: jarka.jaja@gmail.com web: www.sknovadedinka.sk

06-0020

Myslenická 23, PEZINOK (Grinava) tel.: 033/640 53 48 mobil: 0907 724 351

KONT-BLESK

MATEJ SALAY, Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel

LEKÁREŇ CENTRUM ODVOZ

Pozývame Vás 18.9.2018 TESTOVANIE VLASOVEJ POKOŽKY

DOVOZ

tel./fax: 02/45 91 62 97 mob.: 0903 414 044

 Ocuvite LUTEIN forte 60 TBL 19,50 € 15,50 €  BETA GLUCAN 500 mg 34,50 € 28,50 €  MOBIVENAL micro 120 TBL 19,50 € 9,99 €  TLAKOMERY OMRON -20% zľava  GLUKOMETRE ZDARMA k prúžkom

91-0055

5,99 € AKCIA AUTOLEKÁRNIČKA mesiaca TLAKOMERY HARTMANN -50% ZĽAVA Dobré ceny v našej lekárni:

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

Pohrebná služba v Senci VA-SI, spol. s r.o.

všetko€ zľava 7

NON STOP Služba

06-0051

Poradenstvo cez Facebook.

Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie matričných dokladov ZDARMA Pohreby Pohreby aj už od 400 € na splátky PREVÁDZKA: VA-SI, spol. s r.o., Farské námestie 16, Senec www.pohrebnasluzba-vasi.sk

SC 18-37 STRANA - 09

06-0001

Várady - 0911 011 020, 0903 653 930

MERANIE CRP v našej lekárni Lekáreň CENTRUM, Senec

Stavebného materiálu štrku, piesku,drte

Zabezpečujeme prevoz VZV, UNC, traktorbágrov, malých stavebných strojov e-mail: kontblesk@stonline.sk

svrbenie, seborea, lupiny, padanie vlasov

NONSTOP LINKA - 0907 790 712

Odpadov veľkokapacitnými kontajnermi

Čo pomôže dieťaťu rýchlejšie sa dostať do školskej rutiny? Vhodné je už zo začiatku vypestovať u dieťaťa potrebné režimové prvky – vstávať v určitú hodinu a chodievať spať v rovnaký čas. Po nástupe do školy si treba určiť, kedy sa rodič bude s dieťaťom učiť. Najvhodnejší čas nastáva, keď sa dieťa vráti zo školy a jednu až dve hodiny si odpočinie. Školská príprava predstavuje nielen samotné úlohy, ale aj upratovanie v taške, overenie ostrosti farbičiek a ceruziek, prípravu vecí na ďalší deň atď. Spočiatku je na mieste s týmito činnosťami dieťaťu pomáhať, a to napríklad formou vysvetlenia, čo je potrebné do tašky vložiť, vybrať, aké úlohy urobiť. Zo začiatku by malo ísť o spoločnú činnosť, ktorej cieľom je dieťa naučiť, aby svoje povinnosti časom zvládalo samo. Ako môže rodič či pedagóg pomôcť hanblivému dieťaťu v kolektíve? Dieťa sa pri vstupe do nového prostredia stretáva s náročnou životnou situáciou, a najmä tomu hanblivému môže vstup do nového kolektívu spôsobovať ťažkosti. Rodičia by im mohli uľahčiť prvé dni napríklad pozvaním spolužiakov domov, prípadne dovoliť dieťaťu, aby recipročne išlo na návštevu k spolužiakom. Pokiaľ má dieťa spočiatku problémy zoznámiť sa so spolužiakmi, treba mu vysvetliť, že to niekedy jednoducho chvíľu trvá, než sa v triede s niekým skamaráti, ale že si určite čoskoro nejakého kamaráta nájde. Je vhodné dieťa upozorniť, že s niektorými deťmi bude tráviť viac času a s inými menej a jeho skutočnými kamarátmi sa stanú len niektorí. V prípade, že dieťa ťažko nadväzuje vzťahy, môže byť výnimočné v inej oblasti a je užitočné nájsť mu nejaké krúžky, ktoré by kopírovali jeho záujmy. Čo starší žiak, ako mu pomôcť, ak má z nástupu do školy stres? Po psychickej stránke by mal žiakovi pomôcť ako rodič, tak aj učiteľ. Obaja musia poznať prejavy stresu u žiaka. Rodič by sa mal porozprávať s dieťaťom o jeho starostiach, nemal by ho však kritizovať a vytýkať mu nedostatky, z výchovy musí zmiznúť irónia a výsmech. Treba dať najavo pochopenie a súčasne vieru v zlepšenie danej situácie. Rodič by mal dbať u dieťaťa na dostatok spánku, pohybu na čerstvom vzduchu a zdravej výžive. Rovnako je dôležité pomáhať žiakovi s plánovaním a organizáciou času, často tu bývajú veľké rezervy. Zároveň si treba overiť, či žiakovi nespôsobuje stres i vysoká mimoškolská aktivita. Pedagóg by mal overiť aj možnosť stresov z rodinného prostredia (nároční rodičia, konflikty v rodine a pod.). Odbor hygieny detí a mládeže a Referát komunikačný ÚVZ SR


6 7 2 1 8 4 3 3 8

6

8

Mesto, ktorĂŠ ide s dobou

poÄ?in týŞdĹ&#x2C6;a

2

spevok. otvorenej mestskej wi-ďŹ siete, pokrytie centra mesta NovĂ˝ priestor s voÄžnĂ˝m prĂ­stupom na internete by 30 Mbps pripojenĂ­m do siete internet vrĂĄtane vybramal vzniknúż na NĂĄmestĂ­ slobody v sĂşvislosti s rea- nĂ˝ch verejnĂ˝ch budov, umoĹžnenie pripojenia sa do lizĂĄciou projektu sebestaÄ?nej inteligentnej laviÄ?ky so siete obyvateÄžom a nĂĄvĹĄtevnĂ­kom mesta. Projekt je solĂĄrnymi panelmi. â&#x20AC;&#x17E;Mesto mĂĄ k dispozĂ­cii informĂĄcie plne v sĂşlade s ĂşzemnĂ˝m plĂĄnom a programom hoso vyĹĽaĹženĂ­ tĂ˝chto prĂ­stupovĂ˝ch zariadenĂ­, preto chce podĂĄrskeho a sociĂĄlneho rozvoja mesta Michalovce,â&#x20AC;&#x153; vybudovaĹĽ sĂşvislĂş wi-ďŹ sieĹĽ v celom centre mesta,â&#x20AC;&#x153; uvĂĄdza sa v dokumente. uvĂĄdza sa v dĂ´vodovej sprĂĄve k materiĂĄlu, ktorĂ˝ mi- MestskĂ­ poslanci v tejto sĂşvislosti schvĂĄlili predloĹženie chalovskĂ­ poslanci schvĂĄlili na svojom augustovom Ĺžiadosti, realizĂĄciu projektu, aj 5-percentnĂŠ spoluďŹ nancovanie. MaximĂĄlna výťka celkovĂ˝ch oprĂĄvnenĂ˝ch zastupiteÄžstve. TASR â&#x20AC;&#x17E;Obsahom Ĺžiadosti mesta Michalovce je vybudovanie vĂ˝davkov na jeden projekt je 15.000 eur.

MichalovskĂĄ samosprĂĄva pripravuje v meste Ä?alĹĄĂ­ wi-ďŹ hotspot. AktuĂĄlne ich prevĂĄdzkuje dva, a to na NĂĄmestĂ­ osloboditeÄžov a StaniÄ?nej ulici. UchĂĄdzaĹĽ sa bude v tejto sĂşvislosti o ďŹ nanÄ?nĂ˝ prĂ­-

3 5 1 6 6 2 4 8 1 3 2 7 7 4

autom za hranice

Za rybaÄ?kou do NĂłrska

www.SIETKY-ZALUZIE.sk 0919 432 800, info@sietky-zaluzie.sk GapÄ?o DuĹĄan

www.integra-fs.sk e-mail: integra-fs@integra-fs.sk

91-0021

KAMENĂ RSTVO

vyhotovenie kompletnĂ˝ch pomnĂ­kov krycie dosky - ohrady - zĂĄklady lampĂĄĹĄe a vĂĄzy parapety a schodiskovĂŠ stupne z umelĂŠho kameĹ&#x2C6;a betonĂĄĹž zĂĄkladov pod pomnĂ­ky

KamennĂ˝ lampĂĄĹĄ a vĂĄza k pomnĂ­ku ZDARMA

49-0004

033/645 54 59, 0905 663 786 XXXLBNFOBSTUWPHBQDPTL

LTE internet 13 â&#x201A;Ź

24-0036

ŕŤ&#x2039; bez viazanosti ŕŤ&#x2039; rĂ˝chlosĹĽ aĹž do 30 MB ŕŤ&#x2039; neobmedzenĂ˝ prenos dĂĄt

EURONIC.SK

Ponúkame rôzne druhy Şulových pomníkov a kamenårske pråce za akciovÊ ceny!

â&#x20AC;˘ Stavba teplovzduĹĄnĂ˝ch krbov a teplovzduĹĄnĂ˝ch rozvodov â&#x20AC;˘ VloĹžkovanie komĂ­nov â&#x20AC;˘ RekonĹĄtrukcia starĂ˝ch komĂ­nov â&#x20AC;˘ Obhliadka komĂ­na zdarma NA NEREZ

ZĽAVA

IA rĂ˝chlosĹĽ 15 MB AKC teraz mesaÄ?ne len za

 0907 153 480

komĂ­nov

www.kominicek.sk 0905 702 276 â&#x20AC;˘ 0917 850 155

Vyberte si kvalitu za prijateÄžnĂş cenu! Doplnky a montĂĄĹž ZADARMO! VeÄžkĂŠ Ă&#x161;Äžany, Leninova 71 0903 475 820 www.kam-man.sk

OHOL AJ TU MNZERĂ T

BYŤ Và Šmobil:

I

9 132 0905 71 40 50 0905 91

RK OknĂĄ s.r.o

kvalita za rozumnĂş cenu iba za

333â&#x201A;Ź

0905 383 034 34 rkokna@zoznam.sk

36-0129

OKNO V PLNEJ VĂ?BAVE

SC 18-37 STRANA - 10

36-0142

0903 969 611

KamenĂĄrstvo KAM-MAN VeÄžkĂŠ Ă&#x161;Äžany

15-0005

Pråce vo výťkach

FrĂŠzovanie 02-0048-2

Oprava a údrŞba vťetkých druhov striech, odkvapových systÊmov a klampiarskych prvkov aj na żaŞko prístupných objektoch.

91-0096

NĂĄjdete nĂĄs: 3FDBt*HSBNĹ&#x2DC;(pri bytovke)

51-0293

JeseĹ&#x2C6; je nĂĄdhernĂŠ obdobie roka. MnohĂ­ nadĹĄenci rybĂĄrskeho ĹĄportu v tomto Ä?ase vyrĂĄĹžajĂş do NĂłrska na svoju vysnĂ­vanĂş dovolenku roka. Ĺ˝iaden Jadran, Ĺžiadne egejskĂŠ more, ale fjordy. Ak cestujete autom, potom je dobrĂŠ poznaĹĽ tamojĹĄie predpisy pre vĂ˝bavu vozidla. Hoci zimnĂĄ sezĂłna v NĂłrsku trvĂĄ aĹž od 1. novembra do prvĂŠho pondelka po VeÄžkej noci, pre prĂ­pad moĹžnĂŠho skorĹĄieho sneĹženia tam majĂş jasnĂŠ pravidlĂĄ. V sĂşlade s platnĂ˝mi normami nĂłrskeho prĂĄva, zimnĂŠ pneumatiky nie sĂş povinnĂŠ, ale nemĂ´Ĺžete svoje auto pouŞívaĹĽ, ak neposkytuje dostatoÄ?nĂş priÄžnavosĹĽ k povrchu, napr. pomocou zaloĹženia zimnĂ˝ch pneumatĂ­k, pneumatiky s hrotmi, reĹĽazami a podobne. KolesĂĄ jednej nĂĄpravy musia maĹĽ pomerne podobnĂŠ vlastnosti. Za splnenie povinnostĂ­ sa povaĹžuje jazda na pneumatikĂĄch nesĂşcich symboly M+S, MS, M&S, MS (â&#x20AC;&#x17E;bahno a snehâ&#x20AC;&#x153;), 3PMSF (symbol 3 horskĂŠ vrcholy s vloÄ?kou). V NĂłrsku mĂ´Ĺžete cestovaĹĽ tieĹž na celoroÄ?nĂ˝ch pneumatikĂĄch. VozidlĂĄ s vyĹĄĹĄou hmotnosĹĽou neĹž 3500 kg musia maĹĽ pneumatiky s minimĂĄlnou hÄşbkou dezĂŠnu 3 mm. V okruhu Nordland, Toms a Finnmark platĂ­ tento predpis od 15 novembra do 30 aprĂ­la. Za jazdu na pneumatikĂĄch s nedostatoÄ?nou hÄşbkou dezĂŠnu mĂ´Ĺžete dostaĹĽ pokutu vo výťke 750 NOK, Ä?iĹže okolo 95 eur. DopravnĂŠ predpisy v NĂłrsku povoÄžujĂş pouĹžitie pneumatĂ­k s hrotmi v zimnom obdobĂ­ (od 1. novembra do prvej nedele po VeÄžkej noci), ak si to vyĹžadujĂş zimnĂŠ podmienky, pneumatiky s hrotmi sĂş povolenĂŠ aj mimo sezĂłny. Ak je vozidlo vybavenĂŠ pneumatikami s hrotmi a jeho hmotnosĹĽ neprekraÄ?uje 3,5 t je potrebnĂŠ takĂŠ pneumatiky namontovaĹĽ na vĹĄetky kolesĂĄ. DopravnĂŠ predpisy v NĂłrsku povoÄžujĂş pouŞívanie snehovĂ˝ch reĹĽazĂ­ v zimnom obdobĂ­, ak si to okolnosti vyĹžadujĂş, reĹĽaze mĂ´Ĺžu byĹĽ pouĹžitĂŠ taktieĹž mimo zimnĂş sezĂłnu. VodiÄ?i cestujĂşci po NĂłrsku, by mali so sebou vĹždy prevĂĄĹžaĹĽ reĹĽaze, pre prĂ­pad nĂĄhlych zmien poÄ?asia. Auto na nĂłrskych cestĂĄch v zime mĂ´Ĺže maĹĽ reĹĽaze na jednej nĂĄprave a pneumatiky s hrotmi na druhej. ReĹĽaze musia byĹĽ vyrobenĂŠ z kovu/ocele a vyhovovaĹĽ podmienkam jazdy a musia byĹĽ odolnĂŠ. V Nordland, Troms a Finmark je potrebnĂŠ maĹĽ reĹĽaze red od 15. oktĂłbra do 30. aprĂ­la.

06-0188

vybral Ivan BroŞík


TV program piatok

21. 9. 2018

MARKĂ?ZA 06:00 TelerĂĄno 08:30 ZĂĄmena manĹželiek 09:45 Oteckovia 10:50 RodinnĂŠ prĂ­pady 11:50 Kobra 11 XVI. 11-12/15 13:50 FARMA 15:00 PolicajnĂŠ prĂ­pady 16:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 17:00 PRVĂ&#x2030; TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 ReďŹ&#x201A;ex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄ&#x152;ASIE 20:20 Ĺ PORTOVĂ&#x2030; NOVINY 20:30 FARMA - DUEL Kto dnes opustĂ­ farmu? Sledujte duel! MN 12 22:40 Ochranca 00:50 Kobra 11 XVI. 11-12/15 02:30 FARMA - DUEL 04:30 PolicajnĂŠ prĂ­pady

05:40 KRIMI 06:15 RANNĂ&#x2030; NOVINY 08:30 SUPERMAMA 09:50 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 10:50 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 SVET PODÄ˝A EVELYN 13:35 PRĂ ZDNINY II. 4 14:50 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021; 15:55 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021; 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄ&#x152;ASIE 20:35 VĹ ETKO Ä&#x152;O MĂ M RĂ D 22:35 VĹ ETKO Ä&#x152;O MĂ ANDER RĂ D 23:10 SmrtonosnĂĄ pasca: Opäż v akcii 01:10 NOVINY TV JOJ 02:10 DivoÄ?ina 04:10 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 04:55 ProfesionĂĄli VI. 2

05:45 SprĂĄvy RTVS â&#x20AC;&#x17E;Nâ&#x20AC;&#x153; 07:00 Postav dom, JEDNOTKA zasaÄ? strom 07:30 RannĂŠ sprĂĄvy RTVS 08:30 SvetovĂŠ dediÄ?stvo UNESCO na Slovensku 08:50 Na krok od neba 10:05 Dempsey a MakepeacovĂĄ 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 13:55 Postav dom, zasaÄ? strom 14:25 Tajomstvo mojej kuchyne 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:45 Na krok od neba 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:30 Milujem Slovensko 21:55 Cestou necestou 22:30 KokaĂ­n 00:30 Dempsey a MakepeacovĂĄ 01:15 KokaĂ­n 03:10 Sokol rĂĄroh, klenot naĹĄich nĂ­Ĺžin

JOJ

Vtip: Syn po prĂ­chode hlĂĄsi: â&#x20AC;&#x17E;Mami, nezdrŞím sa dlho, veÄ?er mĂĄme v plĂĄne Ă­sĹĽ s kamarĂĄtmi do krÄ?my.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;DĂşfam, Ĺže sa vrĂĄtiĹĄ po dvoch!â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;MyslĂ­ĹĄ po dvoch pivĂĄch, alebo po dvoch hodinĂĄch?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;ToÄžko optimizmu nemĂĄm, synak... myslela som poÄ?et konÄ?atĂ­n.â&#x20AC;&#x153; Mary WardovĂĄ: â&#x20AC;&#x17E;Komu si sa raz stal priateÄžom, zostaĹ&#x2C6; mu priateÄžom navĹždy.â&#x20AC;&#x153;

reďŹ&#x201A;exia

Sklad - PredajĹ&#x2C6;a - TureĹ&#x2C6; okr. Senec Ĺ&#x2013;Ä&#x192;Ä ĂşĂžĂżĂ¸Ă´Ä&#x201A;ÞúÿøôÄ&#x201A;ÞúĂłÄ Ä&#x2026;ôýĢúðßôýøÄ&#x2026;ĂžÄ&#x201A;úðÝÄ&#x2C6; ĂžĂşÄ Ă°Ä&#x201A;ýĢúðßôýôÄ&#x201A;ÞÝøÄ&#x192;Ä˘Ä Ă˝Ă´úðßôýôÄ&#x2030;ôßøýð ßðúðóðßĂżÄ ÄąÄ ĂžĂłĂ˝Ĺ­ÞùúÝðóóÝðŹùðĹ&#x2013;ÝðÿÄ&#x17D;ĂşÄ&#x2C6; ĂźÄ Ă°ĂźĂžÄ ĂžĂşÄ Ă°Ä&#x201A;ýĢĂłÄ Ä&#x192;Ă´

Ondrej Varga tQPLMBEBOJF[Ă&#x2C6;NLEMBäCZ tĂ&#x17E;ESäCBBQSĂ&#x201C;QSBWZ t1-05: 0)3"%: 1SJEPEĂ&#x2C6;WLFEMBäCZ [ĹąBWBOBEMBäCV

',SĂ&#x2C6;ĹąB 4FOFD

ZĂĄmkova dlaĹžba Varga Ondrej

91-0077

XXXEMB[CBWBSHBTL POESFKWBSHBEMB[CB![P[OBNTL

500 KG

25 KG

 

OBJEDNĂ VKY - NON-STOP - Tel.: 0902 777 202

06-0184

1500 KG

preprava sklĂĄpaÄ?om, hyd. ruka

ßðÄ&#x192;Ă´Ä Ă¸Ä&#x17D;ĂťÚôßÞŹýĢ óÞóðĹ&#x203A;Ä&#x2026;ÞĽýôÝÞŹôýŭ Ä&#x2026;nøÜnĂ°ĂśÄ&#x2026;Ä Ă´Ă˛Ă¸Ă°Ă˛Ăˇ Þó\WWóÞX\WWúÜ ðÝôùÞùðÝôýŭÄ&#x2026;|Â&#x201A;o ÿÞY\úÜ

^

od 0,5 tony - 25 ton

OL AJ TU , MOH , RAT ZE IN AS V T BY 2 13 9 71 0905 ^

Autodoprava

Menej viditeÄžnĂĄ sĂşÄ?asĹĽ prĂĄce

%-"Ă&#x2021;#"

na vvĂ˝ber na Ă˝ber vviac iac a ako ko 5550 50 d druhov ruhov k kameĹ&#x2C6;ov, ameĹ&#x2C6;ov, vvĹĄetko ĹĄetko iihneÄ? hneÄ? k oodberu dberu |ĂžĂžĂłÄ Ä&#x17D;Ä&#x192;ðýĹ Ä&#x2026;Ĺ&#x2013;Ă´Ä&#x192;úŭòá Ä&#x2030;ÝøðÄ&#x2026; ýðÚÝðòýôÚĹ&#x2013;Äą Ä&#x2026;Ä Ă´ĂśĂ¸ĂžĂ˝Ă´

OBNOVA PLECHOVEJ a ETERNITOVEJ STRECHY

PRĂ?STREĹ KY â&#x20AC;˘ ALTĂ NKY 0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

- odstrĂĄnenie neÄ?istĂ´t - 12-roÄ?nĂĄ zĂĄruka - vynikajĂşca nepriepustnosĹĽ vody - zameranie zdarma - vzhÄžad ĹĄkridle - bez zĂĄlohy - nĂ­zka hmotnosĹĽ 0950 266 604 - vysokĂĄ ĹživotnosĹĽ - rĂ˝chla obnova ŞĞabov a komĂ­nov

â&#x20AC;˘ PRĂ?STREĹ KY K DOMU, NA AUTĂ , JEDNOSPĂ DOVĂ&#x2030;, VALBOVĂ&#x2030;, SEDLOVĂ&#x2030;... â&#x20AC;˘ SAMOVOÂźNE STOJACE ALTĂ NKY â&#x20AC;˘ ODKVAPOVĂ? SYSTĂ&#x2030;M â&#x20AC;˘ ZĂ HRADNĂ&#x2030; DOMĂ&#x2C6;EKY â&#x20AC;˘ ZĂ HRADNĂ? NĂ BYTOK â&#x20AC;˘ TATRANSKĂ? R AKCIA NA SEPTEMBE PROFIL â&#x20AC;˘ LEXAN â&#x20AC;˘ Ĺ INDELâ&#x20AC;˘ Ĺ KRIDLA â&#x20AC;˘ PLECH

63-0011

-30% NA PRĂ CU

obhliadka + cenovĂĄ ponuka ZDARMA

KOMPLETN� STAVEBN� MATERIà L (areål bývalÊho PD)

e-mail: bonamal@bonamal.sk

0905 602 887

SC 18-37 STRANA - 11

91-0076

TureĹ&#x2C6;, okres Senec

11

Tatranci starnĂş aktĂ­vne, podÄža mestskej polĂ­cie o tom svedÄ?Ă­ spoluprĂĄca tamojĹĄĂ­ch policajtov s vekovou kategĂłriou obyvateÄžov nad 65 rokov. TĂĄ v meste VysokĂŠ Tatry dosahuje takmer 24 percent. Aj seniorov vĹĄak treba upozorĹ&#x2C6;ovaĹĽ na istĂŠ nebezpeÄ?enstvĂĄ. V tejto sĂşvislosti zorganizovali mestskĂ­ policajti sĂŠriu stretnutĂ­ s dĂ´chodcami, ktorĂŠ sa uskutoÄ?nia v jednotlivĂ˝ch mestskĂ˝ch Ä?astiach poÄ?as tohto týŞdĹ&#x2C6;a. â&#x20AC;&#x17E;MedzigeneraÄ?nĂş spoluprĂĄcu sme naĹĄtartovali pred takmer 20 rokmi tzv. susedskĂ˝mi hliadkami. PozornĂŠmu oku dĂ´chodcu trĂĄviaceho väÄ?ĹĄiu Ä?asĹĽ dĹ&#x2C6;a v okolĂ­ obydlia neunikli podozrivĂŠ indĂ­cie, a tak sa nĂĄm vtedy podarilo prekaziĹĽ Ăşmysly bytovĂŠho zlodeja,â&#x20AC;&#x153;zdĂ´raznil zĂĄstupca nĂĄÄ?elnĂ­cka MsP vo VysokĂ˝ch TatrĂĄch Jozef Ĺ tefaĹ&#x2C6;ĂĄk. VzĂĄjomnĂĄ ochota podieÄžaĹĽ sa na poriadku v rozÄžahlom ĂşzemĂ­ VysokĂ˝ch Tatier prerĂĄstla do pravidelnĂ˝ch konzultĂĄciĂ­ so seniormi, Ä?asom na nich ako hosĹĽ pribudla i prezidentka obÄ?ianskeho zdruĹženia FĂłrum pre pomoc starĹĄĂ­m Ä˝ubica GĂĄlisovĂĄ. â&#x20AC;&#x17E;NaĹĄa organizĂĄcia sa zaoberĂĄ problematikou starĹĄĂ­ch, ochranou prĂĄv, poskytovanĂ­m poradenstva, ponukou prĂĄvnej pomoci,â&#x20AC;&#x153; priblĂ­Ĺžila. PodÄža odbornĂ­kov zaoberajĂşcich sa starostlivosĹĽou o seniorov je orientĂĄcia v systĂŠme zdravotnej a oĹĄetrovateÄžskej starostlivosti pomerne komplikovanĂĄ. â&#x20AC;&#x17E;Tak je pre starĹĄĂ­ch ÄžudĂ­, ktorĂ­ sa neorientujĂş v Ä?astĂ˝ch zmenĂĄch legislatĂ­vy pomocou internetu, mĂĄlo prehÄžadnĂĄ,â&#x20AC;&#x153; zdĂ´raznil Ĺ tefaĹ&#x2C6;ĂĄk. Dodal, Ĺže nedostatok ďŹ nanÄ?nĂ˝ch prostriedkov na vysokĂş jednorazovĂş Ăştratu alebo dlhy z minulosti sprevĂĄdzajĂş ÄžudĂ­ dlhodobo a mnohĂ­ tak nasadnĂş na nezastaviteÄžnĂ˝ kolotoÄ?. â&#x20AC;&#x17E;NeodporĂşÄ?ame ÄžuÄ?om pristaĹĽ na pĂ´ĹžiÄ?ky, najmä z nebankovĂ˝ch spoloÄ?nostĂ­. OdporĂşÄ?ame im maĹĽ vyrovnanĂŠ odvody do zdravotnej a SociĂĄlnej poisĹĽovne, najmä z minulosti, sledovaĹĽ Ăşhrady faktĂşr za telekomunikĂĄcie, najmä za sluĹžby mobilnĂ˝ch operĂĄtorov a vyhnúż sa poplatkom za rĂ´zne sĂşdne konania a to aj v sĂşvislosti s vĂ˝konom exekĂşcie,â&#x20AC;&#x153; pripomĂ­na z praxe Ĺ tefaĹ&#x2C6;ĂĄk. Seniori si podÄža neho niekedy neuvedomujĂş rizikĂĄ vyplĂ˝vajĂşce z plnenia ďŹ nanÄ?nĂ˝ch zĂĄväzkov, ktorĂŠ na seba prevzali. ZĂĄstupca nĂĄÄ?elnĂ­ka dodal, Ĺže z hÄžadiska prĂ­jmu sĂş najzraniteÄžnejĹĄou skupinou obÄ?anov. Ich presvedÄ?enie, Ĺže im exekĂştor nemĂĄ Ä?o zobraĹĽ, je mylnĂŠ, exekuÄ?nĂ˝m zrĂĄĹžkam podliehajĂş vĹĄetky druhy dĂ´chodkov. â&#x20AC;&#x17E;NaĹĄĂ­m cieÄžom je zvýťiĹĽ informovanosĹĽ naĹĄich seniorov na dostatoÄ?nĂş ĂşroveĹ&#x2C6; tak, aby sa dokĂĄzali obhĂĄjiĹĽ, obrĂĄniĹĽ a odolaĹĽ nĂĄstrahĂĄm podvodnĂ­kov, ktorĂ­ by mali v Ăşmysle zneuĹžiĹĽ ich status,â&#x20AC;&#x153; objasnil Ĺ tefaĹ&#x2C6;ĂĄk. MestskĂ­ policajti zorganizovali podujatia v Tatranskej Lomnici, Tatranskej Kotline, red Starom a Dolnom Smokovci.


5

9 3 7 2

2

1 5

2 8 6 7 3 6

9 8 6 1

dobrĂŠ rady

6 1 7

9 8 9 3

Neverte poplaťným språvam

mi, komunikujeme s farmĂĄrmi, samosprĂĄvou i fyzickĂ˝mi osobami. Aj bez Rady SPF rieĹĄime vĹĄetky potrebnĂŠ veci.â&#x20AC;&#x153; Informovala generĂĄlna riaditeÄžka fondu Adriana Ĺ klĂ­bovĂĄ v reakcii na vyjadrenia Jednou z nich je aj informĂĄcia o opoziÄ?nĂ˝ch poslancov Anny Zemanovej a Radoslava Pavelku, poparalyzĂĄcii Ä?innosti SlovenskĂŠ- slancov VĂ˝boru NR SR pre pĂ´dohospodĂĄrstvo a ĹživotnĂŠ prostredie. ZĂĄroveĹ&#x2C6; sa ohradila voÄ?i ich tvrdeniam, Ĺže fond je z dĂ´vodu ho pozemkovĂŠho fondu. SlovenskĂ˝ pozemkovĂ˝ fond skonÄ?enia trojroÄ?nĂŠho funkÄ?nĂŠho obdobia Ä?lenov Rady od au(SPF) vĹĄak v skutoÄ?nosti nie je gusta nefunkÄ?nĂ˝. Doplnila, Ĺže fond je aktĂ­vny. NĂĄvĹĄtevu parlaparalyzovanĂ˝. â&#x20AC;&#x17E;NaÄ?alej vyko- mentnĂŠho vĂ˝boru, ku ktorej mĂĄ dĂ´jsĹĽ v najbliŞťom obdobĂ­ vĂ­ta nĂĄvame vĹĄetky funkcie, ktorĂŠ a je na Ĺ&#x2C6;u pripravenĂ˝. sĂşvisia s naĹĄimi kompetencia- Hoci Rade SPF prednedĂĄvnom skonÄ?ilo riadne trojroÄ?nĂŠ funkÄ?-

nĂŠ obdobie a novĂ­ Ä?lenovia zatiaÄž neboli zvolenĂ­, SPF to nebrĂĄni, aby vo svojej Ä?innosti pokraÄ?oval a naÄ?alej pripravoval nĂĄvrhy prĂĄvnych aktov, ktorĂŠ podliehajĂş schvĂĄleniu v Rade fondu, tvrdĂ­ SPF. NehrozĂ­ ani to, Ĺže by farmĂĄri nemohli pracovaĹĽ na poliach, ako tvrdili opoziÄ?nĂ­ poslanci. NavyĹĄe, uvĂĄdza fond, vĹĄetci poslanci, ktorĂ­ boli prĂ­tomnĂ­ na zasadnutĂ­ vĂ˝boru, boli informovanĂ­, Ĺže znaÄ?nĂĄ Ä?asĹĽ agendy fondu nie je viazanĂĄ na odporĂşÄ?acie stanovisko Rady. â&#x20AC;&#x17E;PodÄža platnej legislatĂ­vy Rada schvaÄžuje len prĂĄvne akty, ktorĂ˝ch obsahom je odplatnĂ˝ alebo bezodplatnĂ˝ prevod, alebo prenĂĄjom majetku v sprĂĄve fondu na inĂŠ osoby, red pripomenula Adriana Ĺ klĂ­bovĂĄ.

cykloturistika SeneckĂ˝ "Andersen" hÄžadĂĄ umeleckĂş agentĂşru alebo vydavateÄžstvo. Tel.: 0915 617 461

Vezmeme do prenĂĄjmu ornĂş pĂ´du v TomĂĄĹĄove

91-0199

Tel.: 0911 786 830 volaĹĽ po-pia: 8:00 - 14:00

KvetinĂĄÄ?e, gule palisĂĄdy, ŞĞaby

PREDĂ ME

výrobnÊ priestory - hala 561 m2 nachådza sa na výjazde z diaĞnice D1 do Senca

ObrubnĂ­k (100x20x5cm) 1,70 â&#x201A;Ź s DPH

Tel.: 0903 24 88 02

KvalitnĂŠ vizitky od

VLHNE VĂ M DOM?

ď&#x161;ˇ BETĂ&#x201C;NOVĂ&#x2030; PLOTY ď&#x161;ˇ ZĂ MKOVĂ DLAĹ˝BA

â&#x20AC;˘ injektĂĄĹž a podrezĂĄvanie â&#x20AC;˘ izolĂĄcia pivnĂ­c, zĂĄkladov aj proti tlakovej vode â&#x20AC;˘ omietky a rekonĹĄtrukcie RD

JESENNĂ&#x2030; ZÄ˝AVY www.adoxbeton.sk

5FMtSenec, BoldockĂĄ 7 (areĂĄl PD)

200 400 600 800 1000

0902 416 560 0910 322 544

www.mandr.sk

ks ........ ks ........ ks ........ ks ........ ks ........

14 â&#x201A;Ź / 0,070 â&#x201A;Ź za ks 24 â&#x201A;Ź / 0,060 â&#x201A;Ź za ks 32 â&#x201A;Ź / 0,053 â&#x201A;Ź za ks 39 â&#x201A;Ź / 0,049 â&#x201A;Ź za ks 33 â&#x201A;Ź / 0,033 â&#x201A;Ź za ks

51-0021

hrĂşbka uĹž od 2 cm

IMITĂ CIA DREVA podvaly, palisĂĄdy ĹĄlapĂĄky, kvetinĂĄÄ?e trĂĄvnikovĂŠ lemy sedliacka dlaĹžba 06-0177

VYM�VANà DLAŽBA

06-0168

150 â&#x201A;Ź/ha a rok

45-0156

za ks* 0905 719 132

UvedenĂŠ ceny sĂş bez DPH.

TechnickĂĄ ĹĄpeciďŹ kĂĄcia: 300 g vizitkovĂ˝ papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostrannĂĄ plnofarebnĂĄ tlaÄ?, tlaÄ? - hĂĄrkovĂ˝ oďŹ&#x20AC;set, *cena platĂ­ pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepoÄ?Ă­tanĂĄ konverznĂ˝m kurzom 1,- â&#x201A;Ź / 30,1260 Sk.

RANA OSĂ&#x201D;B OCH STREDNĂ ODBORNĂ Ĺ KOLA AGROTECHNICKĂ J. A. GAGARINA 7ZÉŞXSTPYOSZE&IVRSPɧOSZS

VĂĄs pozĂ˝va na GHĂśRWYRUHQ²FKGYHUÂŁ YOɧ˜O]^PSËśMIOQMRMWXIVWXZESFVER]QMRMWXIVWXZE ZRÉ˝XVELEWMĘ?WOÉŻLS^FSVYZÉŞ^IRWOINENYWXMĘ?RIN WXVɧ˜IO]RSPɸKMIEZĘ&#x20AC;GZMOYTWSZNE^HIGXZE WIFESFVER]NE^H]^VYĘ?RSWXMEMRÉŻ

19.09.2018 od 9.00 do 16.00

A MAJETK U NovĂ˝ ĹĄtudijnĂ˝ odbor 

2019/2020

  94-156

SluĹžba zdieÄžania mestskĂ˝ch bicyklov (bikesharing), teda Slovnaft BAjk, ktorĂş v hlavnom meste spustili minulĂ˝ do uŞívania (a vandali celĂ˝ systĂŠm za 24 hodĂ­n zlikvidovali) , je apelom pre vĹĄetkĂ˝ch zĂşÄ?astnenĂ˝ch. Ako pre kompetentnĂ˝ch a samosprĂĄvy, tak polĂ­ciu i samotnĂ˝ch ĂşÄ?astnĂ­kov cestnej premĂĄvky. Poukazuje na to nĂĄrodnĂ˝ cyklokoordinĂĄtor Peter KluÄ?ka. â&#x20AC;&#x17E;Bikesharing je obrovskĂĄ prĂ­leĹžitosĹĽ. Ale zĂĄroveĹ&#x2C6; to vnĂ­mam ako apel, aby sa rĂ˝chlejĹĄie budovali bezpeÄ?nejĹĄie cyklotrasy. TrebĂĄrs formou drobnĂ˝ch dopravnĂ˝ch opatrenĂ­, naprĂ­klad upokojenĂ­m dopravy, retardĂŠrmi Ä?i zĂłnami 30,â&#x20AC;&#x153; priblĂ­Ĺžil KluÄ?ka. ZĂĄroveĹ&#x2C6; je to aj odkazom pre polĂ­ciu. â&#x20AC;&#x17E;Kontrolujete vodiÄ?ov, Ä?i dodrĹžiavajĂş tieto predpisy. Kontrolujte nĂĄs cyklistov, Ä?i dodrĹžiavame pravidlĂĄ cestnej premĂĄvky, Ä?i sa skutoÄ?ne sprĂĄvame ohÄžaduplne k chodcom,â&#x20AC;&#x153; zdĂ´raznil KÄžuÄ?ka. Na bezpeÄ?nosĹĽ apeluje aj Gabriel SzabĂł, generĂĄlny riaditeÄž spoloÄ?nosti Slovnaft, a. s. Ten zĂĄroveĹ&#x2C6; vyzĂ˝va k vzĂĄjomnej ohÄžaduplnosti a reĹĄpektovaniu sa. â&#x20AC;&#x17E;Chcel by som vyzvaĹĽ vĹĄetkĂ˝ch ĂşÄ?astnĂ­kov dopravy v Bratislave, Ä?i uĹž sĂş to motoristi, cyklisti, alebo chodci â&#x20AC;&#x201C; reĹĄpektujme ostatnĂ˝ch v doprave a chovajme sa k ostatnĂ˝m tak, ako chceme, aby sa oni chovali k nĂĄm. Zdravie je to najcennejĹĄie,â&#x20AC;&#x153; uviedol na brĂ­ďŹ ngu SzabĂł. SpustenĂ­m sluĹžby Slovnaft BAjk, do ktorej mesto investovalo pribliĹžne pol miliĂłna a Slovnaft 1,5 miliĂłna eur, sa v hlavnom meste rozĹĄiruje portfĂłlio a paleta moĹžnostĂ­ alternatĂ­vnej dopravy a zdieÄžanĂ˝ch sluĹžieb. V Ăşvodnej fĂĄze je k dispozĂ­cii 550 bicyklov na 73 dokovacĂ­ch staniciach, poÄ?as roÄ?nej pilotnej prevĂĄdzky by sa ich poÄ?et mal zvýťiĹĽ na 750 bicyklov na 90 staniciach. Tie budĂş v ĹĄtyroch najväÄ?ĹĄĂ­ch bratislavskĂ˝ch mestskĂ˝ch Ä?astiach, teda PetrĹžalke, RuĹžinove, Starom Meste a Novom Meste. V prĂ­pade ĂşspeĹĄnosti projektu by sa bikesharing mohol v budĂşcnosti rozĹĄĂ­riĹĽ aj do inĂ˝ch mestskĂ˝ch Ä?astĂ­. PoÄ?as testovacej fĂĄzy zĂĄroveĹ&#x2C6; kompetentnĂ­ prijĂ­majĂş od verejnosti spätnĂş väzbu na vylepĹĄenie sluĹžby. Rovnako pozitĂ­vne vnĂ­ma bikesharing ako alternatĂ­vu k verejnej doprave aj BratislavskĂĄ integrovanĂĄ doprava, ktorĂĄ je koordinĂĄtorom IntegrovanĂŠho dopravnĂŠho systĂŠmu BratislavskĂŠho kraja. red

91-0079

KoneÄ?ne aj u nĂĄs

SC 18-37 STRANA - 12


TV program sobota

22. 9. 2018

05:10 RodinnĂŠ prĂ­pady 06:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 07:05 TuÄ?niaky z Madagaskaru II. 07:30 Scooby-Doo: ZĂĄhady, s. r. o. II. 07:55 Tom a Jerry 08:10 Tom a Jerry: KĂşzelnĂ˝ prsteĹ&#x2C6; 09:20 Beethoven 11:10 PolicajnĂĄ akadĂŠmia 13:15 Tvoja tvĂĄr znie povedome 16:10 Ä&#x152;o to dievÄ?a chce? 18:20 SmotĂĄnka 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄ&#x152;ASIE 20:20 Ĺ PORTOVĂ&#x2030; NOVINY 20:30 xXx: NĂĄvrat Xandera Cagea 22:40 Rallye smrti 01:00 xXx: NĂĄvrat Xandera Cagea 02:50 Rallye smrti 04:25 SestriÄ?ky MARKĂ?ZA

05:55 NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI 07:10 NOVINY TV JOJ 08:15 Ferdo Mravec 9 08:40 Dr. Dolittle 10:30 NAĹ I IV. 11:50 SVET PODÄ˝A EVELYN 12:30 DVOJIÄ&#x152;KY 2 13:20 Ä&#x152;ESKO SLOVENSKO MĂ TALENT 14:50 JurskĂ˝ park 3 16:50 SvadobnĂĄ noc vo Vegas 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄ&#x152;ASIE 20:35 Ä&#x152;ESKO SLOVENSKO MĂ TALENT 22:00 VEÄ˝KĂ? BALĂ?K 23:00 KalvĂĄria Ă?rsko-britskĂ˝ ďŹ lm. MN 18 2014 B. Gleeson, Ch. O´Dowd, K. ReillyovĂĄ, A. Gillen, D. Moran, I. De BankolĂŠ, M. Emmet Walsh, Marie-JosĂŠe CrozeovĂĄ a Ä?alĹĄĂ­. 01:05 NOVINY TV JOJ 02:00 VybĂ­janĂĄ: ChoÄ? do toho na plnĂŠ gule 03:40 KRIMI JOJ

07:05 Pikkuli 07:10 MalĂ˝ MikulĂĄĹĄ 07:25 JEDNOTKA Sammy a jeho priatelia 07:50 Moji kamarĂĄti Tiger a Macko PĂş 08:15 SoďŹ a PrvĂĄ 08:40 Fidlibum 09:05 TrpaslĂ­ci 09:35 Daj si Ä?as 10:10 MaterskĂŠ znamienko 11:05 On air 11:30 Park 12:00 Hudba made in Slovakia 12:25 Milujem Slovensko 13:55 SleÄ?na MarpleovĂĄ: Nemesis 15:35 BlĂ­zke stretnutie tretieho druhu 17:55 Cestou necestou 18:25 Postav dom, zasaÄ? strom 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:30 ZĂĄhady tela 21:30 Neskoro veÄ?er 22:25 Na pokraji slĂĄvy 00:20 SleÄ?na MarpleovĂĄ: Nemesis 01:55 Na pokraji slĂĄvy 03:55 BlĂ­zke stretnutie tretieho druhu

Vtip: RevĂ­zor sa pĂ˝ta malĂŠho chlapca: â&#x20AC;&#x17E;KoÄžko mĂĄĹĄ rokov?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Päż.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;A kedy budeĹĄ maĹĽ ĹĄesĹĽ?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;KeÄ? vystĂşpim z autobusu.â&#x20AC;&#x153; Chalil DĹžibran: â&#x20AC;&#x17E;Neverte, Ĺže budete usmerĹ&#x2C6;ovaĹĽ lĂĄsku. Ak zistĂ­te, Ĺže ste jej hoden, bude ona usmerĹ&#x2C6;ovaĹĽ vĂĄs.â&#x20AC;&#x153;

13

eko okienko

16-0291

Nåzov projektu: Zvýťenie konkurencieschopnosti spolonosti MAJES výahy a eskalåtory, a. s., vo fåze rozvoja. Kód projektu v ITMS2014+: 313031F867. Projekt je spolunancovaný z Európskeho fondu regionålneho rozvoja.

0911 990 463

VODOINĹ TALĂ CIE PLYNOINĹ TALĂ CIE KĂ&#x161;RENIE 0903 425 708

16-0293

PALIVOVĂ&#x2030; DREVO

AntidepresĂ­va sĂş vĹĄade naokolo

Ponuka prĂĄc MINIBAGROM, UNC a AVIOU 3 t. sklĂĄpaÄ? ¡ vĂ˝kopovĂŠ prĂĄce: ĹĄĂ­rka 30 a 60 cm do hÄşbky 2,1 m ¡ Ăşpravy terĂŠnu ¡ obkopĂĄvanie zĂĄkladov pre izolĂĄcie ¡ rozbĂ­janie betĂłnu

500

VIAC AKO INĹ TALĂ CIĂ? NOVĂ?CH VĂ?AHOV A ESKALĂ TOROV

www.fabi.sk

0903 319 828 28

24-0155

Minibager pri svojej vĂĄhe 1600 kg prejde otvorom ĹĄĂ­rky 1m

2000

0903 168 625

51-0309

PLYN KĂ&#x161;RENIE VODA

SERVIS A SPRĂ VA VIAC AKO VĂ?AHOV A ESKALĂ TOROV

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI stavebnĂ˝ ŕŤ&#x2039; bio ŕŤ&#x2039; komunĂĄlny VĂ?KOPOVĂ&#x2030; PRĂ CE MINIBĂ GROM

0917 373 326 www.pemont.sk

24-0048

DOVOZ: ĹĄtrkâ&#x20AC;˘piesokâ&#x20AC;˘makadamâ&#x20AC;˘zemina

  

VĂ?AHY, ESKALĂ TORY, POHYBLIVĂ&#x2030; CHODNĂ?KY, CALL CENTRUM, ELEKTORNICKĂ EVIDENCIA A SPRĂ VA ZARIADENĂ?, PARKOVACIE DOMY, AUTOMATICKĂ&#x2030; DVERE A BRĂ NY

0905 915 040 AJ TU , MOHOL, 0905 719 132 BYT VAS INZERAT ^

^

NEDOSTĂ VATE SENECKO? VOLAJTE: 0918 706 490

SC 18-37 STRANA - 13

PALIVOVĂ&#x2030; DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

VYKUROVACIA SEZĂ&#x201C;NA SA BLĂ?Ĺ˝I, NEVĂ HAJTE! 0917 649 213

16-0291

B R AT I S L AVA, M A RT I N, T R N AVA, N O V Ă&#x2030; Z Ă M K Y, R I M AV S K Ă S O B OTA, B A N S K Ă BY S T R I C A, S N I N A

09-164

MAJES výahy a eskalåtory, a.s. | Bojnickå 18, Bratislava | +421 903 223 484 majes@majes.sk | www.majes.sk | facebook.com/MAJESvytahyaeskalatory

Vody najväÄ?ĹĄieho maÄ?arskĂŠho jazera Balaton obsahujĂş pomerne veÄžkĂŠ mnoĹžstvo ĂşÄ?innej lĂĄtky antidepresĂ­v a liekov proti epilepsii. VyplĂ˝va to z vĂ˝sledkov vĂ˝skumu vedcov BalatonskĂŠho limnologickĂŠho Ăşstavu, o ktorĂ˝ch v piatok informoval regionĂĄlny spravodajskĂ˝ server Sonline.hu. Vzorky vody odobrali na 57 miestach pri severnom i juĹžnom brehu jazera, pri meste SiĂłfok, ako aj pri ĂşstĂ­ vodnĂŠho kanĂĄla SiĂł. Vzorky obsahovali najÄ?astejĹĄie ĂşÄ?innĂŠ lĂĄtky antidepresĂ­v a liekov proti epilepsii, ktorĂ˝ch chemickĂĄ ĹĄtruktĂşra je veÄžmi stabilnĂĄ, dostĂĄvajĂş sa vo veÄžkom mnoĹžstve von z organizmu a v prĂ­rode sa ĹĽaĹžko rozpúťżajĂş, povedal vedĂşci skupiny experimentĂĄlnej zoolĂłgie Ăşstavu Zsolt Pirger. Ako dodal, tĂ˝chto ĂşÄ?innĂ˝ch lĂĄtok je vo vode väÄ?ĹĄie mnoĹžstvo aj preto, lebo ide o Ä?asto nasadzovanĂŠ farmaceutikĂĄ v MaÄ?arsku. CieÄžom vĂ˝skumu ekologickĂŠho stavu vĂ´d Balatonu je zistiĹĽ, akĂŠ vonkajĹĄie vplyvy pĂ´sobia na ekosystĂŠm jazera i riek, aj z hÄžadiska pozostatkov liekov. PodÄža doterajĹĄĂ­ch vĂ˝sledkov stopy farmaceutĂ­k nemajĂş krĂĄtkodobĂŠ ekologickĂŠ vplyvy, avĹĄak podÄža BLI treba vo vĂ˝skume pokraÄ?ovaĹĽ, pretoĹže zatiaÄž nie sĂş znĂĄme ich dlhodobĂŠ vplyvy. Tieto ĂşÄ?innĂŠ lĂĄtky v jazere neznamenajĂş Ĺžiadne riziko pre Ä?loveka. Aj keby niekto teoreticky vypil aĹž 1000 litrov vody z Balatonu, dostal by do seba iba toÄžko ĂşÄ?innej lĂĄtky, koÄžko obsahuje jedinĂĄ tabletka, zdĂ´raznil BLI. AntidepresĂ­vum je liek alebo lieÄ?ivo, ktorĂŠ zlepĹĄuje chorobnĂş depresiu alebo dystĂ˝miu (miernejĹĄia depresia). Do tejto indikaÄ?nej skupiny patrĂ­ viacero skupĂ­n lieÄ?iv, najmä IMAO (inhibĂ­tory monoaminooxidĂĄzy), tricyklickĂŠ antidepresĂ­va (vyuŞívanĂŠ v psychiatrickej praxi od ich objavu ĹĄĹĽastnou nĂĄhodou v 50. rokoch minulĂŠho storoÄ?ia), novĹĄie SSRI (InhibĂ­tory spätnĂŠho vychytĂĄvania sĂŠrotonĂ­nu) a viacerĂŠ novĹĄie formy vyvinutĂŠ farmaceutickĂ˝mi ďŹ rmami. AntidepresĂ­vne lieky patria k najviac predpisovanĂ˝m liekom psychiatrami a vĹĄeobecnĂ˝mi lekĂĄrmi, a ich efektivita a vedÄžajĹĄie ĂşÄ?inky sĂş predmetom mnohĂ˝ch ĹĄtĂşdiĂ­, a predhĂĄĹ&#x2C6;ajĂşcich sa vyhlĂĄsenĂ­. Viacero antidepresĂ­vnych rastlinnĂ˝ch drog, najmä ÄžubovnĂ­k bodkovanĂ˝ sĂş tieĹž ĹĄtudovanĂŠ a red uŞívanĂŠ.


5 1 6 6

6

3 7

9 2

2

5 9 8 6 2 1 8 9 3 8 9 7 5 2 6 3

TV program nedeÄža

05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:15 Ferdo Mravec 10,11,12,13 09:20 PRĂ ZDNINY II. 5 10:45 SOM MAMA 11:40 DvanĂĄsĹĽ do tucta 13:45 Noc v mĂşzeu: Tajomstvo hrobky 15:45 NOVĂ ZĂ HRADA 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVĂ&#x2030; BĂ?VANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄ&#x152;ASIE 20:35 JurskĂ˝ svet AmerickĂ˝ akÄ?nĂ˝ dobrodruĹžnĂ˝ sci-ďŹ ďŹ lm. MN 12 2015 Ch. Pratt, B. D. HowardovĂĄ, V. D´Onofrio, T. Simpkins, N. Robinson, O. Sy, J. Johnson, I. Khan, B.D. Wong, J. GreerovĂĄ a Ä?alĹĄĂ­ 23:10 VĂ˝chovnĂ˝ tĂĄbor 01:15 Martha Marcy May Marlene 03:20 KRIMI 03:45 Ä&#x152;ESKO SLOVENSKO MĂ TALENT

07:25 Sammy a jeho priatelia 07:40 CaliJEDNOTKA mero 07:55 Moji kamarĂĄti Tiger a Macko PĂş 08:20 SoďŹ a PrvĂĄ 08:40 ZĂĄzraÄ?nĂ˝ ateliĂŠr 09:10 Ahoj, republika 09:45 AutosalĂłn 10:10 Strecha sveta 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minĂşt 12 13:00 ObÄ?an za dverami 13:45 Poirot: Karty sĂş na stole 15:25 Biele slnko púťte 16:45 DedinskĂ˝ sen 17:30 HiSTORY 17:45 HurĂĄ do zĂĄhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:30 TeĂłria tigra KomĂŠdia. MN 15 (SlovenskĂĄ republika) 2015 22:15 Miluj ma alebo odĂ­Ä? 23:40 Poirot: Karty sĂş na stole 01:15 Biele slnko púťte 02:35 TeĂłria tigra

JOJ

23. 9. 2018

06:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 07:05 TuÄ?niaky z Madagaskaru II. 07:30 Scooby-Doo: ZĂĄhady, s. r. o. II. 07:55 PolicajnĂĄ akadĂŠmia 10:00 Spider-Man 3 13:00 Na telo 13:30 Ĺ&#x2021;uchaÄ? III. 3/8 14:50 SĂşboj Titanov 17:00 HornĂĄ DolnĂĄ 18:15 Susedia 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄ&#x152;ASIE 20:20 Ĺ PORTOVĂ&#x2030; NOVINY 20:30 Tvoja tvĂĄr znie povedome Show, v ktorej mĂ´Ĺžete byĹĽ kĂ˝mkoÄžvek! 23:10 Ä&#x152;o to dievÄ?a chce? 01:30 Honba na Ĺ akala 03:30 HornĂĄ DolnĂĄ 04:55 TELEVĂ?ZNE NOVINY MARKĂ?ZA

hrady a zåmky RUŽOVà Zà HRADA n.o.

VEREJNO - PROSPEĹ NĂ? PODNIK SENEC, a.s., Senec, FĂĄndlyho 3

HÄžadĂĄme opatrovateÄžky do domĂĄcnosti klientov v obci:

UFM tXXXWQQTFOFDTLtFNBJMTFLSFUBSJBU!WQQTFOFDTL

SpoloÄ?nosĹĽ TINACO s.r.o. sĂ­dliaca v Logistickom centre v Senci hÄžadĂĄ

HÄžadĂĄme seriĂłznu pani na beĹžnĂŠ upratovanie v Blatnom pri Senci. V rozsahu 1 izba, kuchyĹ&#x2C6;a a sociĂĄlne zariadenie, 1 x za týŞdeĹ&#x2C6;, prĂ­padne 1 x za dva týŞdne, v Ä?ase, podÄža spresnenia. Odmena dohodou. V prĂ­pade potreby dovoz zaistĂ­me. ProsĂ­m volaĹĽ na MT 0902 937 055

skladnĂ­kov ď&#x161;ˇ nĂĄstup ihneÄ? ď&#x161;ˇ ponĂşka trvalĂ˝ pracovnĂ˝ pomer ď&#x161;ˇ prĂĄca na jednu smenu od 6:30 h. do 15:00 h. bez vĂ­kendov ď&#x161;ˇ zdarma ďŹ remnĂĄ doprava na trase BlatnĂŠ, Ĺ enkvice, Modra, Vinosady, Pezinok, ViniÄ?nĂŠ, Senec a späż

ď&#x161;ˇ nĂĄstup ihneÄ? ď&#x161;ˇ ponĂşka trvalĂ˝ pracovnĂ˝ pomer ď&#x161;ˇ prĂĄca na jednu smenu od 6:30 h. do 15:00 h. bez vĂ­kendov ď&#x161;ˇ zdarma ďŹ remnĂĄ doprava na trase Malinovo, ZĂĄlesie, IvĂĄnka pri Dunaji, BernolĂĄkovo, VeÄžkĂ˝ Biel, MalĂ˝ Biel, LogistickĂŠ centrum Senec a späż ď&#x161;ˇ mzda: od 800 â&#x201A;Ź do 1100 â&#x201A;Ź brutto v zĂĄvislosti od vĂ˝konu ď&#x161;ˇ nĂĄplĹ&#x2C6; prĂĄce: prĂ­jem tovaru, uskladĹ&#x2C6;ovanie tovaru, manipulĂĄcia tovaru, prĂĄca s paletami, prĂ­prava a balenie tovaru podÄža objednĂĄvok

VODIÄ&#x152;A

NĂĄplĹ&#x2C6; prĂĄce: - prevoz vajec a hydiny PoĹžiadavky: - Ä?asovĂĄ flexibilita, ochota pracovaĹĽ, samostatnosĹĽ, precĂ­znosĹĽ - vodiÄ?skĂ˝ preukaz sk. B, C, E - zĂĄujemcovia musia vlastniĹĽ digitĂĄlnu kartu vodiÄ?a - vĂ˝hodou sĂş potrebnĂŠ nĂĄleĹžitosti na vedenie vozidla (doklad o psych. spĂ´sobilosti, doklad o zdravot. spĂ´sobilosti vodiÄ?a)

Do nåťho tímu hĞadåme nových kolegov na pozíciu

prĂ­jimeme ÄžudĂ­ do trvalĂŠho pracovnĂŠho pomeru na pozĂ­ciu

Kontakt pre zĂĄujemcov: telefĂłn: 0902 946 109 e-mail: lancaricova@machhydina.sk

POKLADNĂ?K

ď&#x161;ˇ OperĂĄtor vĂ˝roby - 800 - 900 â&#x201A;Ź / brutto ď&#x161;ˇ NastavovaÄ? vĂ˝roby - 800 - 1000 â&#x201A;Ź / brutto ď&#x161;ˇ Technik ĂşdrĹžby - ĂşdrĹžbĂĄr - min. 1100 â&#x201A;Ź / brutto

SpoloÄ?nosĹĽ TINACO s.r.o. sĂ­dliaca v Logistickom centre v Senci hÄžadĂĄ

noÄ?nĂĄ prĂĄca bez styku s klientom

skladnĂ­kov

(krĂĄtky a dlhĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6;)

PoĹžiadavky na uchĂĄdzaÄ?a

Miesto prĂĄce: VajnorskĂĄ 140, Bratislava NĂĄplĹ&#x2C6; prĂĄce: â&#x20AC;˘ KvalitnĂŠ spracovanie ďŹ nanÄ?nej hotovosti od jednotlivĂ˝ch klientov podÄža pokynov PonĂşkame: â&#x20AC;˘ Mzda 700 â&#x201A;Ź brutto + ĹĄtrvĹĽroÄ?nĂŠ odmeny â&#x20AC;˘ PrĂĄcu v stabilnej medzinĂĄrodnej spoloÄ?nosti â&#x20AC;˘ PrĂ­platky za nadÄ?as, prĂĄcu v noci, odpracovanĂŠ vĂ­kendy a sviatky nad rĂĄmec zĂĄkona â&#x20AC;˘ StravnĂŠ lĂ­stky v hodnote 3,80 â&#x201A;Ź â&#x20AC;˘ JubilejnĂŠ ďŹ nanÄ?nĂŠ prĂ­spevky

PonĂşkame

ď&#x161;ˇ TrvalĂ˝ pracovnĂ˝ pomer ď&#x161;ˇ PrimeranĂŠ pracovnĂŠ ohodnotenie ď&#x161;ˇ PlatovĂ˝ bonus ď&#x161;ˇ StravnĂŠ lĂ­stky V prĂ­pade zĂĄujmu nĂĄs kontaktujte na dole uvedenĂ˝ mail.

Kontakt: +421 901 902 921 personalistika@sk.loomis.com

SC 18-37 STRANA - 14

ď&#x161;ˇ mzda: od 800 â&#x201A;Ź do 1100 â&#x201A;Ź brutto v zĂĄvislosti od vĂ˝konu ď&#x161;ˇ nĂĄplĹ&#x2C6; prĂĄce: prĂ­jem tovaru, uskladĹ&#x2C6;ovanie tovaru, manipulĂĄcia tovaru, prĂĄca s paletami, prĂ­prava a balenie tovaru podÄža objednĂĄvok 16-0304

ď&#x161;ˇ PrĂĄca v dvoj - trojsmennej prevĂĄdzke ď&#x161;ˇ TechnickĂŠ myslenie a zruÄ?nosĹĽ ď&#x161;ˇ Flexibilita ď&#x161;ˇ Ochota pracovaĹĽ nadÄ?as

ď&#x161;ˇ nĂĄstup ihneÄ? ď&#x161;ˇ ponĂşka trvalĂ˝ pracovnĂ˝ pomer ď&#x161;ˇ prĂĄca na jednu smenu od 6:30 h. do 15:00 h. bez vĂ­kendov ď&#x161;ˇ zdarma ďŹ remnĂĄ doprava na trase SlĂĄdkoviÄ?ovo, PustĂŠ Ă&#x161;Äžany, VeÄžkĂ˝ Grob, Reca, Boldog, Senec a späż

Kontakt: personĂĄlne oddelenie 0911 345 121 e-mail: personalne@dracik.sk

06-0183

Adhex Technologies Slovakia PoÄžnĂĄ 9, 903 01 Senec

- poĹžadovanĂĄ prax â&#x20AC;&#x201C; aspoĹ&#x2C6; 6 mesiacov PonĂşkame: - mesaÄ?nĂŠ odmeny za pracovnĂ˝ vĂ˝kon - mesaÄ?nĂŠ odmeny za odpracovanĂŠ dni - odmeny za prevoz sliepok - kvartĂĄlne a roÄ?nĂŠ odmeny za ,,neabsenciuâ&#x20AC;&#x153; - vernostnĂŠ odmeny - prĂ­del hydiny a vajec za vĂ˝hodnĂŠ zamestnaneckĂŠ ceny - prĂ­spevok na stravovanie TermĂ­n nĂĄstupu do prĂĄce: ihneÄ? Pracovno - prĂĄvny vzĹĽah: hlavnĂ˝ pracovnĂ˝ pomer ZĂĄkladnĂĄ zloĹžka mzdy: 1100,- Eur 51-0005

06-0180

Kontakt: personĂĄlne oddelenie 0911 345 121 e-mail: personalne@dracik.sk

prĂ­jme do pracovnĂŠho pomeru

06-0183

06-0183

zvĂĄraÄ?a a zĂĄmoÄ?nĂ­ka

Podmienky: ď&#x161;ˇ platnĂ˝ zvĂĄraÄ?skĂ˝ preukaz ZM1 pre zvĂĄranie oceÄžovĂ˝ch konĹĄtrukciĂ­ v ochrannej atmosfĂŠre CO². PoĹžiadavky: ď&#x161;ˇ 2 roky praxe vo zvĂĄranĂ­ ocele, minimĂĄlne SOU strojnĂ­cke, znalosti montĂĄĹže, schopnosĹĽ Ä?Ă­taĹĽ technickĂş dokumentĂĄciu. Plat: 900,- Eur brutto + motivaÄ?nĂŠ prĂ­platky. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihneÄ?.

Kontakt: J. MachĂĄÄ?kovĂĄ j.machackova@adhex.com Tel.: 02/321 816 00 - volaĹĽ do 16:30 hod.

QSFEBKOĂ&#x201C;tLSBKĂ&#x201C;Ot5&95*-&)PVTF

www.textilehouse.sk | tel.: 0902 912 410

skladnĂ­kov

Firma so zahraniÄ?nou ĂşÄ?asĹĽou so sĂ­dlom v Bratislave prijme do pracovnĂŠho pomeru:

Životopisy prosím zasielajte na niŞťie uvedenú adresu: ART for ART Theaterservice GmbH - o. z. Vajnorskå 135, 831 04 Bratislava e-mail: theaterservice@stonline.sk

Životopis prosíme zaslaż na e-mail: personalne@textilehouse.sk

SpoloÄ?nosĹĽ TINACO s.r.o. sĂ­dliaca v Logistickom centre v Senci hÄžadĂĄ

ď&#x161;ˇ mzda: od 800 â&#x201A;Ź do 1100 â&#x201A;Ź brutto v zĂĄvislosti od vĂ˝konu ď&#x161;ˇ nĂĄplĹ&#x2C6; prĂĄce: prĂ­jem tovaru, uskladĹ&#x2C6;ovanie tovaru, manipulĂĄcia tovaru, prĂĄca s paletami, prĂ­prava a balenie tovaru podÄža objednĂĄvok

Kontakt: personĂĄlne oddelenie 0911 345 121 e-mail: personalne@dracik.sk

NĂ STUPNĂ? PLAT 670 â&#x201A;Ź*

* ZĂĄkl. plat 600 â&#x201A;Ź brutto + 70 â&#x201A;Ź brutto za dochĂĄdzku Ä&#x17D;ALĹ IE BONUSY: - VĂ˝konnostnĂ˝ bonus 100 - 300 â&#x201A;Ź netto - Za 2 odpracovanĂŠ soboty v mesiaci 100 â&#x201A;Ź netto (soboty dobrovoÄžnĂŠ) POĹ˝ADUJEME: - UkonÄ?enĂŠ stredoĹĄkolskĂŠ vzdelanie/vyuÄ?enie - VzĹĽah k mĂłde a mĂłdnym trendom, zĂĄkladnĂ˝ prehÄžad v textilnĂ˝ch materiĂĄloch - ZodpovednĂ˝ prĂ­stup k prĂĄci - VĂ˝drĹž pracovaĹĽ fyzicky v stoji PONĂ&#x161;KAME: - PrĂĄca na plnĂ˝ Ăşväzok, jednozmennĂĄ prevĂĄdzka (7:15 - 15:45 hod.) - Doprava z miest Trnava, Galanta, Bratislava zabezpeÄ?enĂĄ zdarma - StravnĂŠ lĂ­stky v hod. 3,60 â&#x201A;Ź, pitnĂ˝ reĹžim, zabezpeÄ?enĂŠ ubytovanie

06-0187

tOĂ&#x2C6;LMBEOBEPQSBWB CĂ&#x17E;SBDJFBWâLPQPWĂ?QSĂ&#x2C6;DF t[Ă&#x2C6;NPĹ&#x2DC;OĂ&#x201C;DLFQSĂ&#x2C6;DF QMPUZ CSĂ&#x2C6;OZ

ObjednĂĄvky: 02/4592 4704 0903 410 436

LogistickĂ˝ park, SENEC

91-0013

V�VOZ ODPADU VEĽKOOBJEMOV�MI KONTAJNERMI AJ V SOBOTU

NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihneÄ?.

TRIEDIÄ&#x152;KY SECOND-HAND TEXTILU

tQSĂ&#x201C;QMBULZ[BWĂ&#x201C;LFOEZ TWJBULZ OBEĹ&#x2DC;BTZ tNPäOPTĆ&#x192;SP[Ă?Ă&#x201C;SFOJBWPEJĹ&#x2DC;TLĂ?IPQSFVLB[V

91-0205

t[Ă&#x2C6;LMBEOĂ&#x2C6;N[EB &63IPE tPTPCOĂ?PIPEOPUFOJFEPWâĂ?LZ

Rovinka Viac info na tel. Ä?.: 0907 799 234

Ă&#x161;speĹĄnĂĄ ďŹ rma hÄžadĂĄ do novĂ˝ch priestorov:

Prijmeme vodiÄ?ov na nĂĄkladnĂ˝ automobil skupiny C, E

06-018x

AkĂŠ dĂ´vody viedli prvĂ˝ch osadnĂ­kov usadiĹĽ sa okolo HavrĂĄnka? Hradisko s tajomnĂ˝m nĂĄzvom je úŞasne atraktĂ­vnou turistickou lokalitou s  obrovskĂ˝m potenciĂĄlom. Na druhej strane â&#x20AC;&#x201C; moĹžno je aj dobre, Ĺže sa o Ĺ&#x2C6;om mĂĄlo vie. ArcheologickĂ˝ vĂ˝skum, ktorĂ˝ predchĂĄdzal vybudovaniu priehrady LiptovskĂĄ Mara, odkryl na vrchu HavrĂĄnok zvyĹĄky sĂşvislĂŠho osĂ­dlenia. Tie patrili dĂ´leĹžitĂŠmu hospodĂĄrskemu a spoloÄ?enskĂŠmu stredisku pĂşchovskej kultĂşrnej skupiny, ktorĂŠ tu prekvitalo okolo prelomu letopoÄ?tov. ArcheologickĂ˝ vĂ˝skum objavil aj zachovanĂ˝ zvyĹĄok pĂ´vodnej hradby keltskĂŠho hradiska. NĂĄlezy dvorca z mladĹĄej doby Ĺželeznej, brĂĄny keltskĂŠho hradiska a svätyne, pochĂĄdzajĂşce spred nĂĄĹĄho letopoÄ?tu, sĂş nĂĄznakovo zrekonĹĄtruovanĂŠ. Na najvyĹĄĹĄom bode lokality bol v stredoveku zemepanskĂ˝ hrĂĄdok, ktorĂ˝ tu stĂĄl od 12. do 16. storoÄ?ia. HavrĂĄnok je jedna z mĂĄla lokalĂ­t na Slovensku, na ktorej sa verejnosti prezentuje aspoĹ&#x2C6; Ä?iastoÄ?nĂĄ rekonĹĄtrukcia pĂ´vodnĂ˝ch objektov na bĂ˝vanie, hospodĂĄrskych budov, kultovĂŠho miesta a Ä?asti fortiďŹ kĂĄcie. Stavitelia sa, prirodzene, snaĹžili umiestniĹĽ prvĂŠ domy novej osady tak, aby Ä?o najlepĹĄie vyhovovali zmienenĂ˝m hospodĂĄrskym, klimatickĂ˝m a bezpeÄ?nostnĂ˝m faktorom. Okrem komunikaÄ?nĂŠho vzĹĽahu k hradisku ako centrĂĄlnemu bodu budĂşceho areĂĄlu si museli vĹĄĂ­maĹĽ aj kvalitu podloĹžia pre zakladanie domov, prĂ­stup ku komunikĂĄcii, k vode, k pozemkom, a v neposlednom rade i polohu miesta voÄ?i slnku a smeru prevlĂĄdajĂşcich vetrov. Nasledovali terĂŠnne Ăşpravy, pretoĹže okrem Ăşzemia popri VĂĄhu sa ostatnĂŠ svahovitĂŠ polohy museli najprv terasovitĂŠ vyrovnaĹĽ. Je preto pravdepodobnĂŠ, Ĺže najprv sa obsadzovali najvĂ˝hodnejĹĄie miesta s juĹžnou orientĂĄciou, a aĹž po rozĹĄĂ­renĂ­ zastavanej plochy aj vzdialenejĹĄie, menej vhodnĂŠ miesta. V Ä?ase akĂştneho ohrozenia rozhodovalo bezpeÄ?nostnĂŠ hÄžadisko. Po prvom zniÄ?enĂ­ hradiska a Ä?asti okolitĂ˝ch sĂ­dlisk niekedy na konci poslednĂŠho storoÄ?ia starĂŠho letopoÄ?tu si väÄ?ĹĄia Ä?asĹĽ obyvateÄžstva postavila domy na Ăşzkych terasĂĄch na vrchole kopca poniĹže valu alebo vnĂştri hradiska. Terasy sĂş typickĂ˝m znakom horskĂŠho osadnĂ­ctva s osobitnĂ˝mi Ä?rtami pre vtered dajĹĄie staviteÄžstvo.

91-0203

HavrĂĄnok - LiptovskĂĄ Mara


! s å V e m å n t s Zame SUPER PRà CA PRE MUŽOV

...najlepĹĄie ponuky týŞdĹ&#x2C6;a

  

STAJAN SLOVAKIA PRIJME:

 

(+ prĂ­platky za nadÄ?asy, soboty...)

- VODIÄ&#x152;OV VZV DO SKLADU

prijme pre pracovisko v Senci

 

vodiÄ?a dopravnej zdravotnej sluĹžby

mzda do 12,00 Eur/ hod. % & '()* ' + ,-& .'  - / - 0 , 0  1-' 

www.trytonagency.sk

www.konstrukter.sk  info@konstrukter.sk

Životopisy zasielajte na: info@zszs.sk

Tel.: 0904 112 000

Firma so sĂ­dlom v Pezinku prijme do pracovnĂŠho pomeru na kumulovanĂş funkciu

OPERĂ TOR VĂ?ROBY 

PRACOVNĂ?K V SKLADE 

PersonĂĄlnu a mzdovĂş ĂşÄ?tovnĂ­Ä?ku, asistentku, fakturantku. PoĹžiadavky: prax v obore min. 2 roky VĂ˝hoda: ovlĂĄdanie programu Softip a MRP HrubĂĄ mzda: 800 â&#x201A;Ź NĂĄstup: ihneÄ?

 

   OBSLUHA CNC  

BliŞťie informĂĄcie na tel. Ä?. 033 6451 176

61 0359

!"# 

plat: 850 â&#x201A;Ź brutto

3/$7RG(XUYĂŞLVWRP XE\WRYDQLHFHVWRYQĂ&#x2021;RGYRG\ 85_0673

+421 918 395 458 +421 905 225 885 . ;. < .'-

85-0616

85_0682

 

34-0219

(650â&#x201A;Ź + 100â&#x201A;Ź + 50â&#x201A;Ź + 50â&#x201A;Ź + 15â&#x201A;Ź = 865â&#x201A;Ź zĂĄklad) (+ prĂ­platky za nadÄ?asy, soboty...)

06-0189

(650â&#x201A;Ź + 100â&#x201A;Ź + 50â&#x201A;Ź + 50â&#x201A;Ź + 15â&#x201A;Ź = 865â&#x201A;Ź ZĂ KLAD)

(sadrokartónista, izolåter, podlahår) na kompletizåciu kontajnÊrových domov

51-0313

- MONTĂ Ĺ˝NIKOV (MONTOVANIE SKRĂ?Ĺ&#x2021;)

PrĂĄca len na dve zmeny. Miesto prĂĄce: NovĂŠ Mesto n. VĂĄhom. Ubytovanie ZDARMA Kontakt: 0918 493 960 mail: stajanslovakia@azet.sk

aktuĂĄlne ponuky na trhu prĂĄce

SC 18-37 STRANA - 15


Ä?Ă­slo 37 / 14. september 2018

85_0614

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

KAMENĂ RSTVO KAJAL (medzi Galantou a Ĺ aÄžou)

VeÄžkĂŠ letnĂŠ znĂ­Ĺženie cien! (dopredaj zĂĄsob - poslednĂŠ kusy za neodmietnuteÄžnĂŠ ceny)

Najkvalitnejťí materiål pre Vaťich zosnulých! MoŞnosż platby kartou

W`[_ZXY^\[Ä&#x2020;Ä&#x2020;Ä&#x2020;ĂşĂ°ĂźĂ´Ă˝Ă°Ä Ä&#x201A;Ä&#x192;Ä&#x2026;ÞúðÚðÝÄ&#x201A;Ăş

SC 18-37 STRANA - 16

36-0186

po - pia: 8°° - 17°°, so: 8°° - 12°° v nedeÄžu a poÄ?as sviatkov aj po tel. dohode

Senecko 18-37  

Senecko 18-37

Senecko 18-37  

Senecko 18-37

Advertisement