Page 1

regionĂĄlne noviny

PreÄ?Ă­tajte si lepĹĄie noviny. 2-3

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

Ä?. 07 / 17. februĂĄr 2017 / 21. roÄ?nĂ­k

%-"Ç#"

 obnova a vĂ˝roba Ä?alĂşnenĂŠho nĂĄbytku na mieru  Ä?alĂşnenĂ˝ nĂĄbytok pre deti aj domĂĄcich milĂĄÄ?ikov

Prijememe

 

XXXEMB[CBWBSHBTL

AUTOMECHANIKA

POESFKWBSHBEMB[CB![P[OBNTL

ZĂĄmkova dlaĹžba Varga Ondrej

s nĂĄstupom ihneÄ?, Senec

ŕť„0908 728 081

06-0037

HovorĂ­me aj srbsky, ukrajinsky, maÄ?arsky a rumunsky

5

91-0054

VYCVIÄŒĂ?M vĂĄĹĄho PSA, profesionĂĄl

KontaktnĂŠ osoby: Karol Kis - 0903 269 263 Imrich GabriĹĄ - 0910 168 923

06-0039

CHCETE PRACOVAŤ NA 1 ZMENU?

ObecnĂ˝ futbalovĂ˝ klub s dlhoroÄ?nou tradĂ­ciou a solĂ­dnym zĂĄzemĂ­m hÄžadĂĄ do svojich radov hrĂĄÄ?ov dorastu roÄ?nĂ­ky 2001, 2000, 1999 a hrĂĄÄ?ov starĹĄĂ­ch Ĺžiakov roÄ?nĂ­ky 2004, 2003, 2002. PonĂşkame moĹžnosĹĽ hraĹĽ v kvalitnĂ˝ch súżaĹžiach v rĂĄmci BFZ ako aj perspektĂ­vnu moĹžnosĹĽ v budĂşcnosti po splnenĂ­ vĂ˝konnostnĂ˝ch a vekovĂ˝ch kritĂŠriĂ­ si zahraĹĽ TIPOS III. Ligu Bratislava. V prĂ­pade zĂĄujmu kontaktujte naĹĄich trĂŠnerov na niŞťie uvedenĂ˝ch Ä?Ă­slach.

TeĹĄĂ­me sa na VĂĄs.

"/(-*Ä—5*/"t/&.Ä—*/"

51-0026

Mà TE VZŤAH K MÓDE?

0903 435 984

Miesto výkonu pråce: Logiscký park Senec Viac info na tel.: 0902 912 410

',SĂˆĹąB 4FOFD

7

1

,63;:%041&-Âś"+%&5*

HÄžadĂĄme pani na upratovanie kancelĂĄrskych priestorov a haly na DiaÄžniÄ?nej ceste v Senci

$"--"/%*3&$5.&5)0% www.jazykovkasenec.sk

0917 416 950

Kontakt: KatarĂ­na KrĂĄtka - 0905 894 507

ODVOZ A LIKVIDĂ CIA ODPADU

SĂşkromnĂĄ materskĂĄ ĹĄkola DeĹˆ otvorenĂ˝ch dverĂ­

www.p-k.sk

tel.: 0911 289 790, 02/444 600 89

v dĹˆoch 20.-24.3.2017

4

94-0011

√ Odvoz a uskladnenie odpadov √ VĂ˝kup Ĺželeza a farebnĂ˝ch kovov √ AutorizovanĂ˝ zber a spracovanie autovrakov √ DemontĂĄĹž, rozpaÄžovanie technologickĂ˝ch zariadenĂ­ √ DemolaÄ?nĂŠ a bĂşracie prĂĄce √ Autodoprava, preprava VZV a UNC

1 5

91-0053

 HPP  pracovnĂĄ doba: pon-pia: 6.00 - 14.30 hod.  nĂĄstup moĹžnĂ˝ ihneÄ?

91-0028

www.calunnictvomancal.sk e-mail: mancal@centrum.sk

RADI BY STE ZMENILI PRĂ CU?

7

MĹ K KrĂĄÄžovĂĄ pri Senci futbalovĂ˝ klub

Ondrej Varga tQPLMBEBOJF[ĂˆNLEMBäCZ tĂžESäCBBQSĂ“QSBWZ t1-05: 0)3"%: 1SJEPEĂˆWLFEMBäCZ [ĹąBWBOBEMBäCV

91-0051

tel.: 0904 697 765 TureĹˆ 442, 903 01

06-0003

Viac info: 0918 802 228

5

týŞdenne do 25 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

ÄŒALĂšNNICTVO

Firma zo Senca prĂ­jme vodiÄ?ov na sklĂĄpaÄ? a nĂĄves 06-0036

SrdeÄ?ne VĂĄs pozĂ˝vame.

BEZPLATNÉ obhliadky a ponuky

BliŞťie informĂĄcie na tel. Ä?Ă­sle 0903 563 400 alebo na www.carovnydomcek.sk HrubĂĄ BorĹĄa 105

www.instavex.sk

0917 751 129

ZÄžavy aĹž - 20% na prĂĄce a materiĂĄly

Darujte 2% z danĂ­ NEZĂ BUDKA - Senec

IÄŒO: 34076255 ÄŒĂ­slo ĂşÄ?tu - IBAN: SK50 0900 0000 0000 1919 6373

91-0043

NEZà BUDKA zdruŞenie na pomoc rodinåm so zdravotne postihnutými deżmi a mladistvými Turnianska 8A, 903 01 Senec

7 Objednajte sa k nĂĄm na vyĹĄetrenie zraku telefonicky +421 905 433 944 alebo online www.optikmorvay.sk NĂĄjdete nĂĄs: Lichnerova 16, Senec

SC 17-07 STRANA - 01

2

91-0002

Bytových+"%*&3tKúpeĞní t Domov tElektroinťtalåcie t MaĞovanie JADRà a KúpeĞne do 5 dní

321170006-3

REKONĹ TRUKCIE BYTOV

v Ä?ase od 9:00 - 17:30

91-0047

senecko.sk

SENECKO

3-4


PIESTANSKO SENECKO regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

redakÄ?nĂŠ slovo

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týŞdenne do 25 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Lichnerova 72 Senec 02 / 45 92 64 03 senecko@regionpress.sk

Ivan BroŞík vydĂĄva: regionPRESS s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Vyjaruje sa Neviem, Ä?i je to gramaticky korektnĂŠ slovo, ale prĂĄve v Ä?ase vzniku tohto redakÄ?nĂŠho slova svietilo slnko a  teplota vonku atakovala hranicu desaĹĽ stupĹˆov nad nulou. TakĹže peknĂ˝ Ä?alĹĄĂ­ a hĂĄdam uĹž koneÄ?ne vyjarenĂ˝ týŞ-

deĹˆ, vĂĄĹženĂ­ Ä?itatelia! Jar mĂĄme radi asi preto, Ĺže je symbolickĂ˝m a veÄ?nĂ˝m dĂ´kazom toho, Ĺže po zime bĂ˝va teplo, po tme svetlo a po zlom dobrĂŠ. Tak akosi je to na tom naĹĄom svete „zariadenĂŠâ€œ. Je iba na nĂĄs, aby sme boli schopnĂ­ vidieĹĽ Ä?i vnĂ­maĹĽ aj to teplo, svetlo a dobro. Lebo je tu prĂ­tomnĂŠ. Aj keÄ? sa to nie kaĹždĂŠmu musĂ­ prĂĄve teraz zdaĹĽ. MladĂ˝ chlapec „urobĂ­â€œ skúťku, uĹž druhĂş opravnĂş, pred maturitnou komisiou, inĂ˝ zĂ­ska prĂĄcu a koneÄ?ne si mĂ´Ĺže nakĂşpiĹĽ aj do zĂĄsoby, nielen zo dĹˆa na deĹˆ. Pacienta pustia z nemocnice domov do domĂĄceho lieÄ?enia, na zĂĄhrade sa

zo zeme vytlaÄ?ili prvĂŠ sneĹžienky. NeznamenĂĄ to, Ĺže mĂĄme byĹĽ hluchĂ­ a slepĂ­ voÄ?i zlu, tme a chladu. Naopak, nesmieme si na ne nikdy zvyknúż. Aj v tomto naĹĄom vydanĂ­ vĂĄs naprĂ­klad inĹĄpirujeme, ako sa pridaĹĽ na stranu dobra, ako si naÄ?erpaĹĽ endorfĂ­ny, ako sa zbaviĹĽ adrenalĂ­nu – hoci aj v podobe MorĂŠny. Ako si polepĹĄiĹĽ. Ĺ˝ivot bez boja o dobro je iba vegetovanie. A Şivot bez trĂĄpenĂ­ je gĂ˝Ä?. Vyjaruje sa a verme, Ĺže tĂĄto jar bude viac dobrĂĄ, ako zlĂĄ! LenĹže, troĹĄku je to aj na nĂĄs samotnĂ˝ch. Ivan BroŞík

Inzercia:

JedĂĄleĹˆ Espresso

DistribĂşcia: (25.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem)

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

06-0014

OBEC TOMĂ Ĺ OV ObecnĂ˝ Ăşrad, ul. 1. mĂĄja Ä?. 5, 900 44 TomĂĄĹĄov e-mail: tomasov@tomasov.sk, www.tomasov.sk

STD Donivo a.s. ponĂşka prĂĄcu vodiÄ?om MKD

MierovĂĄ Ä?. 1, TomĂĄĹĄov - FĂŠl. BliŞťie informĂĄcie sĂş dostupnĂŠ na Ăşradnej tabuli obce a na internetovej strĂĄnke http://www.new.tomasov.sk/index.php?obec=tabula

DopravnĂĄ spoloÄ?nosĹĽ s viac neĹž 500 kamiĂłnmi rozĹĄiruje vozovĂ˝ park

91-0050

Obec Tomåťov vyhlasuje výberovÊ konanie na obsadenie funkcie riaditeĞa Materskej ťkoly s VJM Tomåťov - Óvoda,

™eaVidk‚edYb^Zc`n)*"**ĂŚkg{iVcZk†`ZcYdk + zĂĄkladnĂ˝ plat ™YdYg ^VkVc^ZkeaVicX]iZgb†cdk"egVk^YZacZ k 25. dĹˆu mesiaca ™VYZ`k{icZĂ„cVcĂšc‚d]dYcdiZc^Z o{`aVYceaVi Y^‚in dYbZcn ™ jazda podÄža predpisov nariadenia 561/2006 ™ 4 týŞdĹˆ. prac. turnus + týŞdeĹˆ voÄžno ™ plne vybavenĂ˝ tankovacĂ­mi a platobnĂ˝mi kartami

Senec: telepun@std.sk, www.std.sk, +421 917 628 262

Prijmeme do TPP

Tel.: 0905 202 418 STAŇTE SA SĂšÄŒASŤOU NAJVĂ„ÄŒĹ EJ LOGISTICKEJ SPOLOÄŒNOSTI HÄ˝ADĂ ME ABSOLVENTOV AJ SKĂšSENĂ?CH ZAMESTNANCOV

ReĹĄtaurĂĄcia v BernolĂĄkove

VaĹĄe Ăşlohy (ponĂşkame viac druhov pracovnĂ˝ch Ä?innostĂ­): â– ManipulĂĄcia s tovarom v sklade v trojzmennej prevĂĄdzke â–  Obsluha vysokozdviĹžnĂŠho vozĂ­ka (Ä?elnĂ˝, retrak, ĹĽahaÄ?,...) â–  Balenie, ukladanie a prĂ­prava tovaru pre expedĂ­ciu â–  PrĂĄca so skenerom

vyuÄ?enĂş Ä?aĹĄnĂ­Ä?ku

(prĂ­padne s praxou) odvoz do SC zabezpeÄ?enĂ˝ Info: 0907 711 686

PREVà DZKY ■SENEC ■ Gà Ň (GALANTA) ■ NITRA

â– V lokalitĂĄch Senec a GĂĄĹˆ (Galanta) zabezpeÄ?ujeme

bezplatnĂş dopravu zamestnancov zo smerov KomĂĄrno, VeÄžkĂ˝ Meder, Selice, Ĺ aÄža, SereÄ?, Pezinok, DunajskĂĄ Streda â–  BezplatnĂŠ zaĹĄkolenie na prĂĄcu s vysokozdviĹžnĂ˝m vozĂ­kom a nĂ­zkozdviĹžnĂ˝m vozĂ­kom â–  BezplatnĂŠ stravovanie zamestnancov â–  MoĹžnosti kariĂŠrneho rastu â–  MotivujĂşce odmeĹˆovanie â–  NadĹĄtandardnĂŠ prĂ­platky za odpracovanĂŠ sviatky, nedele a noÄ?nĂŠ zmeny â–  StabilnĂş prĂĄcu v skvelom time â–  PrĂĄca na hlavnĂ˝ pracovnĂ˝ pomer a mzda vĹždy naÄ?as â–  Ĺ˝ivotnĂŠ poistenie Zaujala VĂĄs tĂĄto prĂ­leĹžitosĹĽ? ZaĹĄlite nĂĄm vĂĄĹĄ Ĺživotopis Ä?o najskĂ´r na: praca@dhl.com Tel.:

â– BezplatnĂĄ linka - 0800 500 540

SPà JAME ĽUD�. ZLEPŠUJEME ICH ŽIVOTY.

POSKYTUJEME DOPRAVU DO ZAMESTNANIA

SC 17-07 STRANA - 02

PRIJMEME   

  !""# $#% & '()*)*$#$" #'"+ ',""-)'*."/

prijme na TPP

PonĂşkame:

SKLADOVĂ? PRACOVNĂ?K / SKLADOVĂ PRACOVNĂ?ÄŒKA

91-0042

kuchĂĄra do reĹĄtaurĂĄcie v Senci (BISTRO ROBIN)

 

0907 633 415

85-0138

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 26.750 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

0903 410 436, 0903 716 902

t[ĂˆNPĹ˜OĂ“DLFQSĂˆDF QMPUZ CSĂˆOZ

91-0045

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

VĂ?VOZ ODPADU 1SJKNFNFJIOFĹ›[WĂˆSBĹ˜PWBWPEJĹ˜PW VEÄ˝KOOBJEMOVĂ?MI OBOĂˆLMBEOâBVUPNPCJMTLVQJOB$ & KONTAJNERMI AJ V SOBOTU 0CKFEOĂˆWLZ 02/ 45 92 47 04 tOĂˆLMBEOBEPQSBWB CĂžSBDJFBWâLPQPWĂ?QSĂˆDF

91-0041

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

pomocnĂş kuchĂĄrku 0903 726 459

02-0031-2

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme

UFM tXXXWQQTFOFDTLtFNBJMTFLSFUBSJBU!WQQTFOFDTL

prijme

KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: Senec, BernolĂĄkovo, Most pri Bratislave, Ivanka pri Dunaji, ÄŒierna Voda, KaplnĂĄ, Igram, BlatnĂŠ, ÄŒataj, ChorvĂĄtsky Grob, Boldog, Reca, VeÄžkĂ˝ Biel, KrĂĄÄžovĂĄ pri Senci, TureĹˆ, KostolnĂĄ pri Dunaji, NovĂĄ Dedinka, NovĂ˝ Svet, HrubĂĄ BorĹĄa, ZĂĄlesie, Malinovo, Vlky, Hurbanova Ves, TomĂĄĹĄov, Rovinka, Kalinkovo, Miloslavov, HrubĂ˝ Ĺ Ăşr, Hamuliakovo a DunajskĂĄ LuĹžnĂĄ VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

VEREJNO - PROSPEĹ NĂ? PODNIK SENEC, a.s., Senec, FĂĄndlyho 3

Hviezdoslavova 5, Senec

91-0008

Peter BukovinskĂ˝ 0905 915 040 Zora KovĂĄÄ?ovĂĄ 0905 719 132


zdravie

Za návštevu pohotovosti miniete desať eur

chce ministerstvo zdravotníctva predložiť na rokovanie vlády v marci. Do parlamentu by sa mal dostať v apríli. Medzi osoby, ktoré vôbec nebudú platiť poplatok, patria paMinisterský návrh je jasný cienti s ošetrením bezprostredne po vzniku úrazu, rovnako - poplatok za ústavnú po- ak ide o poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rámci ústavnej hotovostnú službu bude 10 pohotovostnej služby v trvaní najmenej dve hodiny. eur, pričom doteraz bol 1,99 Ústavná pohotovostná služba - Ide vlastne o „urgentný príeura. Zvýši sa aj poplatok za jem“ nemocníc. Tam pacienta neuvážená neopodstatnená ambulantnú pohotovostnú návšteva príde najdrahšie. Problém je však v tom, že laik iba službu (LSPP) zo súčasných v minimálnej miere a dokonca aj lekár iba obmedzene vie 1,99 eura na dve eurá. Návrh vopred rozhodnúť, či stav pacienta si vyžaduje návštevu na

urgentnom príjme. To sa zistí až po odborných vyšetreniach priamo tam. Ambulantná pohotovostná služba - Je to Lekárska služba prvej pomoci (LSPP). Ani tam by však pacienti nemali chodiť s tým, čo možno bežne cez deň vybaviť v ordinačných hodinách v ambulancii všeobecného lekára. RZP - V prípadoch, keď nie sme si istí, či privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci (sanitky) je opodstatnené, zavoláme na dispečing RZP (112) a skonzultujeme stav postihnutého - opíšeme stav postihnutej osoby a dispečer rozhodne čo red ďalej.

Vtip: Pri truhle starého poľovníka plačú zvieratá. Srna povie: „Ten ujo bol dobrý človek.“ Zajac prisvedčí: „Veru hej, vystrelil na mňa šesťkrát, no ani raz ma netrafil.“

František Saleský: „Každý kríž, ktorý ťa nájde, znášaj trpezlivo a z lásky k Bohu. V tom je veľká, ale málo chápaná pravda o duchovnom živote.“

3

občianska

riadková inzercia

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

 ZÁBRADLIA BRÁNY SCHODISKÁ

Pohrebná služba v Senci VA-SI, spol. s r.o.

NON STOP Služba

Viacroné skúsenosti, referencie v oblasti:

06-0006

www.dimensa.sk ໄ0905 843 805

51-0056

NEREZ OCE

Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie matričných dokladov ZDARMA Pohreby Pohreby aj už od 400 € na splátky PREVÁDZKA: VA-SI, spol. s r.o., Farské námestie 16, Senec www.pohrebnasluzba-vasi.sk

06-0002

Várady - 0911 011 020, 0903 653 930

KRTKOVANIE

Kamenárstvo KAM-MAN Veľké Úľany

Počas výstavy sme pre Vás znížili ceny za kompletné náhrobné kamene až o 400€.

• Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma NA NEREZ

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu! Doplnky a montáž ZADARMO!

Akcia trvá do konca februára!

- JEDNOHROBY - DVOJHROBY KOMBINOVANÉ - TROJHROBY - HROBKY - URNY - URNOVÉ HROBY

Ďalšie informácie na tel. č.: 0948 312 754 alebo 0904 312 754 15-0001

36-0034

ZĽAVA

0905 702 276 • www.bd-krby.sk

Tradičná veľká výstava

1

auto-moto

2

byty byty

3 4

domy

5

pozemky reality

6 7

stavba

8

Chcete si podať inzerát?

Frézovanie komínov

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a kamenárske práce za akciové ceny!

Veľké Úľany, Leninova 71 0903 475 820 www.kam-man.sk

06-0030

ročná kontrola a čistenie komínov na tuhé a plynné palivo, revízie ku kolaudácií Ladislav Kálmán - 0905 643 724 Peter Barányi - 0903 822 100

91-0032

Kominárstvo Senec

SC 17-07 STRANA - 03

36-0019

0911 367 700

06-0011

91-0015

čistenie kanalizácií NON-STOP havarijná služba

auto-moto

A /predaj U °Predám VW passat 1,8T benzín, čierna metalíza, r.v. 2002, druhý majiteľ, 325 tis. km, nové tlmiče aj spojka, pravidelne servisovaný, doložené faktúrami. Sereď. Tel. 0907258863 A /iné U °CZ 175 PIONIER 05 JAWA 350 250 STADION, KÚPIM TAKÉTO MOTORKY. PLATÍM IHNEĎ.Tel. 0915215406 °KÚPIM JAWA - CZ AJ NEPOJAZDNÉ ALEBO LEN DIELY.Tel. 0949505827 °ČZ, JAWA - ODKÚPIM Motocykel, DIELY. DOHODA ISTÁ.Tel. 0907195747 B /predaj Y B /prenájom Y °Prenajmem v Senci zariadenú izbu s príslušenstvom v RD so samost.vchodom.Tel. 0944012024 °V Bratislave vezmem do prenájmu 1 izbový byt.Tel. 0903661719 D /predaj O °Predám 3 i RD 9 á poz. Budmerice, čiast. rek., 88.000 €.Tel. 0905548835 P /predaj O R /iné E °Dám do prenájmu garáž vo dvore rodinného domu.Tel. 0944988730 °Kúpim al. prenajmem garáž na Jesenského ul. v Senci.Tel. 0902706100 °Dám do prenájmu garáž na Gagarinovej ul. v SC.Tel. 0917821534 S T °Predám sklolaminátové žumpy Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSCmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SC 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


9 7 1 6 2

6

4 5 8 2 6 4 9

1

osobnosti regiónov

7 5

1 2 6 4 1 5 2 4 1 7

Jonáš Záborský zo Záboria

Na svet prišiel 3. februára 1812 v Záborí v  okrese Martin a zomrel 23. januára 1876 v Župčanoch na východe (dnešného) Slovenska. Tento mesiac akosi potichu Jonáš Záborský pochádzal zo slovenskej zemianskej rodiny uplynulo naozaj celkom Záborských. Navštevoval evanjelické lýceum v Kežmarku a okrúhle výročie narodenia napokon svoje vzdelávanie ukončil v roku 1834 na evanjelicslovenského básnika, pro- kom teologickom kolégiu v Prešove. zaika, dramatika, historika, Pôsobil ako kaplán v Pozdišovciach, v rokoch 1839 – 1840 štunovinára, evanjelického a ne- doval na univerzite v Halle, v roku 1840 bol chvíľu kaplánom u skôr rímskokatolíckeho kňaza M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši, no ešte koncom roka prijal a teológa Jonáša Záborského. miesto farára v Rankovciach. Je autorom klasicistických básnic-

kých skladieb, satirických próz, didaktických humoresiek, autobiografických próz, historických poviedok a mnohých drám. Nie je to tak dávno, čo sa objavilo aj jeho dielko Slováci: Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie, a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu, a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zaviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? red Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!

občianska

riadková inzercia

PLYN KÚRENIE VODA

PALIVOVÉ DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

0903 168 625

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSCmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SC 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

za ks* 0905 719 132

Uvedené ceny sú bez DPH.

Teraz len za

35,50 €

50%

Jednodňový zájazd do rakúskeho Klosterneuburgu, návšteva najväčšej výstavy orchideí, prehliadka mestečka a monumentálneho kláštora Klosterneuburg. Termín a nástupné miesto: 11.03.2017 a 18.03.2017, Bratislava

75-05

Flora Olomouc

Teraz len za

35 €

19,90 €

REHABILITÁCIA

PRÍSTROJOVÉ OŠETRENIA TVÁRE A TELA

Andrea Majerovská

tMJFŘCBBLOÏ*1-QSÓTUSPKPN tPETUSÈOFOJF QJHNFOUPWâDIÝLWŻO tEJBNBOUPWÈEFSNBCSÈ[JB

Turecká 10 903 01 Senec (vedľa Pizza Neapol)

0905 321 878, 0948 404 212 www.rehabilitacie-senec.sk

NA BEZBOLESTNÉ PERMANENTNÉ ODSTRÁNENIE CHĹPKOV - IPL PRÍSTROJOM 0903 420 232 www.salonadri.sk

Teraz len za

35,50 €

19,90 €

objednávky:

VYUŽITE ZĽAVU -50%

SALÓN ADRI Športová 5, Senec

Tropicarium Budapešť

Pondelok: 7:00 - 15:30 Utorok: 9:00 - 19:00 Streda: 8:00 - 16:30 Štvrtok: 9:00 - 19:00 Piatok: 7:00 - 15:30

OL AJ TU , MOH , RAT ZE IN BYT VAS 2 13 9 71 05 09

91-0006

tGPUPPNMBEFOJF tSÈEJPGSFLWFODJB tLMBTJDLÈNBTÈäUWÈSF tLSZPMJQPMâ[B

44%

Prežite najkrajší sviatok kvetín a príďte na najväčšiu a najstaršiu záhradnícku výstavu v Čechách. Termín a nástupné miesto: 22.04.2017, Bratislava

46%

Jarný jednodňový zájazd do Budapešti s návštevou Tropicaria a Oceanaria. Cena zahŕňa: preprava vozidlom značky Mercedes, prehliadka mesta Budapešť so sprievodcom. Termín a nástupné miesto: 08.04.2017, Bratislava.

Veľká noc vo Viedni

Senecko.sk Teraz len za

26,50 €

16,90 €

38%

Nalaďte sa snami na veľkonočnú nôtu na 1-dňovom zájazde na veľkonočné trhy priamo v centre Viedne. Termín: 15.4.2017. Nástupné miesto: Bratislava.

www.megazlava.sk

Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny.

OBJEDNAJTE SA NA TEL. ČÍSLE:

0911 413 682 WWW.VENI-VIDI.SK

15-0022

spomienky blahoželania

14 € / 0,070 € za ks 24 € / 0,060 € za ks 32 € / 0,053 € za ks 39 € / 0,049 € za ks 33 € / 0,033 € za ks

17,90 €

91-0035

16

ks ........ ks ........ ks ........ ks ........ ks ........

Výstava orchideí

11

12 13 14 15

200 400 600 800 1000

Technická špecifikácia: 300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset, *cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,- € / 30,1260 Sk.

51-0048

TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS ZÁSOBIŤ SA NA ĎALŠIU VYKUROVACIU SEZÓNU

16-0046

tel.: 0903 191 058 | pavucossa@gmail.com www.pavuk-strechy55.webnode.cz

^

zoznamka

0911 990 463

10

hobby

deťom rôzne rôzne hľadám prácu

 výškové a klamparske práce  čistenie striech, povál, zýábrany proti vtákom  výmena a čistenie strešných a odvodňovacích žľabov a zvodov  práce s autoplošinou

Kvalitné vizitky od

^

záhrada

9

PALIVOVÉ DREVO

16-0046

domácnosť

OPRAVA VŠETKÝCH DRUHOV STRIECH

škridlové, eternitové, asfaltové, plechové, šindel, Fatrafol,...

06-0013

o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach‫﬚‬. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.Tel. 0905925991 °Kúpim haki lešenie.Tel. 0908532682 D O °Predám výhodne nové dvierka na kuch. linky a poťahové látky na sedačky, kreslá - rôzne.Tel. 0919176233 Z a zverinec Á °Predám domáce ošípané, očistené polky + vnútornosti, krv, dovoz zadarmo.Tel. 0905621560 °Predám domáce kurence očistené aj s drobkami.Tel. 0905921560 °Predám jačmeň. Tel. 0903716155 H a šport O °Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom stave. Tel.: 0903 753 758.Tel. 0903753758 D E R /predaj Ô R /iné Ô H Ľ °Opatrím seniora v domácnosti. Prax 4 roky. Mám 32 r. Katarína. Tel. 0911743670 Z O °SYMPATICKÁ 53 R HĽADÁ PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE.Tel. 0944724181 S P B L

SC 17-07 STRANA - 04

Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po – Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradíme Vám, ako nakupovať.


svet knihy

Utiekol som z OsvienÄ?imu

tiach EurĂłpy. Jedna z nich sa nachĂĄdza v PoÄžsku a dodnes ju „zdobĂ­â€œ perverznĂ˝ nĂĄpis umiestnenĂ˝ nad vstupnou brĂĄnou. Je to miesto, kde sa zviera hrdlo hoci len v Ăşlohe „turistu“ aj za jasnĂŠho poÄ?asia. Pre toto miesto je charakteristickĂŠ a (ani nie prĂ­liĹĄ) zvlĂĄĹĄtne to, Ĺže napriek tak veÄžkĂŠmu mnoĹžstvu nĂĄvĹĄtevnĂ­kov je tam ticho. KniĹžka utiekol som z OsvienÄ?imu autora Rudolfa Vrbu je prĂ­behom jeho a jehospoluväzĹˆa Alfreda Wetzlera a ich Ăşteku z OsvienÄ?imu. Ich zĂĄmerom bolo upozorniĹĽ celĂ˝ svet na to, Ä?o sa v skutoÄ?nosti deje so Ĺ˝idmi, ktorĂ˝ch natlaÄ?ia do „dobytÄ?ĂĄkov“ a vypravia ich z rĂ´znych kĂştov EurĂłpy do koncentraÄ?nĂ˝ch tĂĄ-

NedĂĄvno bolo vĂ˝roÄ?ie. NedĂĄvno padlo na jeho adresu pĂĄr slov. LenĹže nedĂĄvno uĹž bolo dĂĄvno, hoci to nie je ani mesiac. Pred viac ako polstoroÄ?Ă­m existovalo peklo s poboÄ?kami roztrĂşsenĂ˝mi po rĂ´znych Ä?as-

borov vtedy v Nemecku vlĂĄdnucej NSDAP. Je dobrĂŠ takĂşto knihu si preÄ?Ă­taĹĽ. Je to lepĹĄie, ako poÄ?ĂşvaĹĽ politikov ako sa hĂĄdajĂş, koÄžko hodĂ­n dejepisu treba pridaĹĽ do uÄ?ebnĂ˝ch osnov Ä?i koÄžko autobusov treba vypraviĹĽ tam a tam. Je dobrĂŠ po preÄ?Ă­tanĂ­ tejto knihy si sadnúż s deĹĽmi alebo Ĺžiakmi a rozprĂĄvaĹĽ sa. O tom, Ä?o je ÄžudskosĹĽ, Ä?o je neÄžudskosĹĽ, Ä?o je fanatizmus, Ä?o je rasizmus a extrĂŠmizmus. Za niekoÄžko veÄ?erov bez sledovania stupĂ­dnych a dennodenne navlas rovnakĂ˝ch televĂ­znych programov to urÄ?ite stojĂ­. „NĂĄrod, ktorĂ˝ zabudol na svoju minulosĹĽ, nemĂĄ budĂşcnosĹĽâ€œ ib – tak nejak to vravia v PoÄžsku. Ale platĂ­ to aj u nĂĄs.

Vtip: MyĹĄ sa vrĂĄti z laboratĂłria do svojej klietky a hovorĂ­ svojej kamarĂĄtke: „Tak som si toho doktora pekne vycviÄ?ila.“ „Naozaj?“ „No jasnĂŠ, vĹždy, keÄ? stlaÄ?Ă­m to tlaÄ?idlo, tak mi prinesie jedlo.“ Antoine de Saint-ExupĂŠry: „MilujeĹĄ, pretoĹže milujeĹĄ. Pre lĂĄsku niet dĂ´vodu.“

myslĂ­m si

InteriĂŠr: rekonĹĄtrukcie bytov a domov, bytovĂ˝ch jadier, kĂşpeÄžnĂ­, vodoinĹĄtalaÄ?nĂŠ, kĂşrenĂĄrske a elektroinĹĄtalaÄ?nĂŠ prĂĄce, sadrokartĂłny

 Predaj a montåŞ oplotenia

Obhliadky a cenovĂŠ ponuky - zadarmo TNF QSF WĂˆTVäWUV JBDBLP

20 SPLPW

BoldockĂĄ cesta 7 Senec - areĂĄl PD

www.in-real.sk

e-mail: inreal@wmx.sk

Predseda parlamentu, ktorĂ˝ tak rĂĄd kĂĄĹže so zopätĂ˝mi rukami o morĂĄlke, urobil veÄžmi amorĂĄlny Ä?in. Zatajil, Ĺže za neho podvodne hlasoval podpredseda parlamentu GlvĂĄÄ?. NieÄ?o neslĂ˝chanĂŠ! Priamo dvaja najvyĹĄĹĄĂ­ predstavitelia parlamentu, ktorĂ­ by mali strĂĄĹžiĹĽ zĂĄkonnosĹĽ poruĹĄia zĂĄkon a navzĂĄjom svoj podvod zakryjĂş!

PR�STREŠKY • ALTà NKY 0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk PRI POTVRDEN • Prístreťky k domu, na autå, jednospådovÊ, valbovÊ, � OBJEDNà VKY sedlovÊ... • Samovožne stojace altånky • Odkvapový DO KONC A FEBRUà RA systÊm • ZåhradnÊ domèeky • Zåhradný nåbytok ZŸAVA NA PRà CU • Tatranský profil • Lexan • Šindel • Škridla • Plech

Utete od vĹĄednosti, stresu a zhonu. Nechajte sa zvies upokojujĂşcou atmosfĂŠrou prĂ­rody a lesov v okolĂ­ Modry!

50%

63-0018

obhliadka + cenovĂĄ ponuka ZDARMA

MiliĂłn za nadĂĄvku

24-0011

Ĺ kolenia ŕŤ‹ SeminĂĄre ŕŤ‹ Workshops ŕŤ‹ Oslavy ŕŤ‹ Ubytovanie Piesok 4132/L15, 900 01 Modra, ࡞ 0917 468 973 info@bbmodrydom.sk, www.bbmodrydom.sk

Jazdeckå ťkola KEJTINKA ponúka pre deti aj dospelých

 voÄžnoÄ?asovĂŠ aktivity vĂ˝uku jazdy na koni aktĂ­vny oddych odbĂşranie stresu

91-0046

94-033

Miesto LUCKY RanÄ? Reca

Kontakt: Lucia KrivosudskĂĄ 0905 818 189

SC 17-07 STRANA - 05

Predseda vlĂĄdy nevĂĄhal v zĂşfalom boji za svoju obhajobu pri podvode pri cenĂĄch energiĂ­ vytiahnuĹĽ na tlaÄ?ovke Ăşmyselne sfalĹĄovanĂ˝ graf. SnaĹžil sa nĂ­m navodiĹĽ dojem, Ĺže ceny elektriny za RadiÄ?ovej vlĂĄdy boli o viac ako dvojnĂĄsobok vyĹĄĹĄie ako dnes. V skutoÄ?nosti je rozdiel cien minimĂĄlny. Samozrejme, tieĹž nepovedal to, Ĺže ceny za RadiÄ?ovej narĂĄstli preto, lebo Fico rozdal licencie na postavenie slneÄ?nĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­ svojim kamarĂĄtom. A prĂĄve v roku 2011 za RadiÄ?ovej boli tieto elektrĂĄrne pripĂĄjanĂŠ do siete a podÄža Ficovho zĂĄkona do ceny elektriny sa preniesol doplatok, ktorĂ˝ vĹĄetci platĂ­me FicovĂ˝m kamarĂĄtom za elektinu, ktorĂş vyrobia v tĂ˝ch sleneÄ?nĂ˝ch elektrĂĄrĹˆach. A ten nie je zanedbateÄžnĂ˝ 300 miliĂłnov eur roÄ?ne!!! ObludnĂŠ.

Danko zakryl podvod 91-0044

www.novafenz.sk

06-0035

tTBESPLBSUĂ˜O tUFQFMOĂ?B[WVLPWĂ?J[PMĂˆDJF tGBTĂˆEOZ[BUFQĹąPWBDĂ“TZTUĂ?N tJOUFSJĂ?SPWĂ?TUBWFCOĂ?QSĂˆDF AreĂĄl PD, BoldockĂĄ 301, Senec tel./fax: 02/4592 5329, 0905 605 209

Igor MatoviÄ?

Ficov faloĹĄnĂ˝ graf

91-0007

ExteriĂŠr: vĂ˝stavba domu, garĂĄĹže, zateplenie, chodnĂ­ky a ploty, zĂĄmkovĂĄ dlaĹžba, zĂĄhradnĂŠ domÄ?eky a prĂ­streĹĄky DopravnĂŠ sluĹžby: preprava tovarov a nĂĄbytku

 Široký sortiment pletív a plotových panelov, stĺpov, brån a brånok, klince stavebnÊ, zåmky LOCINOX

0903 169 818

 MURà RSKE PRà CE  PRERà BKY BYTOV  MALIARSKE PRà CE  BEZPRRAŠNÉ STIERKY Tel.: 0903 242 355

91-0030

Kvalita naÄ?as za rozumnĂş cenu! www.fero-stav.sk 0915 441 422

5

UĹž ma prestalo baviĹĽ, ako ma mimoriadne vulgĂĄrny politik BĂŠla BugĂĄr stĂĄle krivo obviĹˆuje, Ĺže vulgĂĄrne hreĹĄĂ­m. Nikdy, podotĂ˝kam nikdy som z Ăşst nevypustil slovĂĄ ako ko..., pi.., je... Ä?i ku... NIKDY! Neviem preÄ?o, jedoducho ich ani nedokĂĄĹžem vysloviĹĽ. Naproti tomu, BugĂĄra som mimo kamier eĹĄte ani nepoÄ?ul povedaĹĽ vetu bez niektorej z nich. BeĹžne rozprĂĄva ako ten poslednĂ˝ koÄ?iĹĄ, aĹž mi je to odpornĂŠ. Na dĂ´kaz toho, kto tu je teda ten mimoriadne vulgĂĄrny, som dal verejnĂş ponuku na 1 miliĂłn eur tomu, kto zverejnĂ­ nahrĂĄvku mĂ´jho hlasu (aj nelegĂĄlnu), kde pouĹžijem niektorĂŠ z tĂ˝chto BugĂĄrom obĞúbenĂ˝ch slov. No a teraz sa ukĂĄĹže. Je to aĹž zvrĂĄtenĂŠ, ako vulgĂĄrny BugĂĄr dokĂĄĹže krivo obviĹˆovaĹĽ toho, kto nikdy nehreĹĄĂ­. igor matoviÄ?


2

1

3

9

5 2

1 4 8 9 6 2

4

6

5 6 9 9

4 8 6 3 2 3

duchovnĂŠ okienko

JĂĄn Buc

Kto je mĂ´j pastier? Kto by sa nechcel maĹĽ lepĹĄie! Pravdepodobne vĹĄetci by sme vedeli vymenovaĹĽ veci, ktorĂŠ by sme potrebovali, aby sa nĂĄm lepĹĄie, jednoduchĹĄie, spokojnejĹĄie Ĺžilo. NaĹĄe potreby mĂ´Ĺžu byĹĽ rĂ´zne. ÄŒo ale s tĂ˝mi potrebami robĂ­me? KrĂĄÄž DĂĄvid napĂ­sal mnohĂŠ Ĺžalmy. Jeden z  tĂ˝ch znĂĄmejĹĄĂ­ch je 23. Ĺžalm. ZaÄ?Ă­na slovami: „PĂĄn je mĂ´j pastier, niÄ? mi nechĂ˝ba“. MyslĂ­m, Ĺže to nebola len jeho vypovedanĂĄ túŞba, ale skutoÄ?nosĹĽ - Ĺže reĂĄlne zaŞíval dostatok v tom, Ä?o potreboval pre svoj Ĺživot. Akoby predpokladom na to, aby mu niÄ? nechĂ˝balo, bolo, Ĺže PĂĄn je jeho pastier. Obraz pastiera nesymbolizoval len ochranu, ale potvrdzuje aj autoritu vlĂĄdcu. PĂĄn bol jeho vlĂĄdcom, Ĺžil pod jeho vedenĂ­m. Nebol vĹždy a vo vĹĄetkom 100 percentnĂ˝, ale aj po pĂĄdoch vstal a hÄžadal Boha celĂ˝m srdcom. A to je moĹžno tĂĄ otĂĄzka pre nĂĄs. NakoÄžko my hÄžadĂĄme PĂĄna? NaĹĄe hÄžadanie mohlo nieÄ?o preruĹĄiĹĽ. NecĂ­tili sme sa dosĹĽ dobrĂ­, dosĹĽ dostatoÄ?nĂ­ byĹĽ pri Ňom. Prestali sme sa modliĹĽ, lebo sme Ĺžili v presvedÄ?enĂ­, Ĺže sme hrieĹĄni a Boh nĂĄs aj tak nevypoÄ?uje. NaĹĄe myĹĄlienky valcovali klamstvĂĄ o  prĂ­snom a  nemilosrdnom Bohu, ktorĂ˝ na nĂĄs aj tak kaĹĄle. LenĹže, ak ON nie je naĹĄim Pastierom, tak kto potom? Keby sme otoÄ?ili text tohto Ĺžalmu do negatĂ­vneho vyjadrenia, znelo by to asi takto: „PĂĄn nie je mĂ´j pastier, vĹĄetko mi chĂ˝ba“. MoĹžno je to pritiahnutĂŠ za vlasy, ale nieÄ?o pravdy na tom je. Nikto nepoznĂĄ naĹĄe srdce tak ako Boh sĂĄm. Na jeho obraz sme boli stvorenĂ­. (porov. Gn 1,26). On mĂĄ vlasy na naĹĄich hlavĂĄch spoÄ?Ă­tanĂŠ (porov. Mt 10, 30) a  poznĂĄ kaĹždĂŠ zĂĄkutie nĂĄĹĄho srdca (porov. Jer 12,3). On je ten, ktorĂ˝ rozdal talenty (porov. 25,14n). On nĂĄs pozval ĹžiĹĽ v tomto Ä?ase a na tomto mieste. Ak ho urobĂ­me naĹĄĂ­m pastierom, verĂ­m, Ĺže si zaÄ?neme uvedomovaĹĽ jeho starostlivosĹĽ. UchopiteÄžnĂş zmenu, budeme mĂ´cĹĽ vidieĹĽ v naĹĄom srdci, kde sa rozleje pokoj, akĂ˝ nĂĄm svet nevie ani len ponĂşknuĹĽ (porov. Jn 14, 27). On je KnieĹža pokoja (porov. Iz 9,5). Jeho krĂĄÄžovstvo je krĂĄÄžovstvom pokoja, radosti a spravodlivosti (porov. Rim 14,17). KaĹždĂ˝ z nĂĄs si mĂ´Ĺže vybraĹĽ, kto bude jeho pastierom. Ale len jedinĂ˝ Pastier vie daĹĽ to, Ä?o potrebujeme, aby sme boli ĹĄĹĽastnĂ­. A to chceme, Ä?i? JĂĄn Buc, katolĂ­cky kĹˆaz

inĹĄpirĂĄcie

Adoptuj si nechcenĂŠho!

pokraÄ?uje v jeho nazeranĂ­ na podoby Äžudskosti aj tĂ˝m, Ĺže prednedĂĄvnom priĹĄlo s iniciatĂ­vou – adoptuj si Ä?loveka, ktorĂŠho uĹž nikto nechce. TĂ˝ka sa to vĹĄetkĂ˝ch Ăştulkov pre bezMoĹžno zvaĹžujete Ä?i Ä?Ă­taĹĽ Ä?a- domovcov, vĹĄetkĂ˝ch sociĂĄlnych zariadenĂ­, v ktorĂ˝ch doŞívajĂş lej. Nie, nejde o  zvieratkĂĄ, Äžudia za okrajom zĂĄujmu spoloÄ?nosti hoci aj tie mnohĂŠ potrebujĂş „Viac ako materiĂĄlnym nedostatkom trpia mnohĂ­ Äžudia bez lĂĄsku Ä?loveka, adopciu a do- domova osamelosĹĽou a sociĂĄlnym vylĂşÄ?enĂ­m. Je dobrĂŠ, keÄ? darujeme obleÄ?enie, jedlo a moĹžno aj trochu peĹˆazĂ­, Ä?Ă­m zamov, ktorĂ˝ im po nej dĂĄ. Zariadenie RESOTY, ktorĂŠho bezpeÄ?Ă­me ich vitĂĄlne funkcie... Prvou adoptĂ­vnou „sestrou“, otcom v pravom slova zmys- ktorĂĄ navĹĄtĂ­vila svojho adoptovanĂŠho „brata“, sa stala naĹĄa le bol don AntĂłnio Srholec, podporovateÄžka, Lucia HabloviÄ?ovĂĄ.

„Chcel by som povedaĹĽ, Ĺže nĂĄs to prekvapilo, Äžudia pracujĂşci s krĂĄsou v oblasti modelingu väÄ?ĹĄinou ĹĽaĹžko zvlĂĄdajĂş ĹĄpeciďŹ ckĂ˝ pach, hygienu a prostredie Ăştulkov. UkĂĄzala sa vĹĄak ako Ä?lovek s otvorenĂ˝m srdcom pre ÄžudĂ­ v nĂşdzi s chuĹĽou neziĹĄtne pomĂĄhaĹĽ, za Ä?o Ä?akujeme.“ NapĂ­sal za RESOTY M. OlĂĄh. Nie, nie sme proti tomu, aby Äžudia pomĂĄhali Ăştulkom a zvieratkĂĄm v nich. Naozaj. Ale vĹĄetkĂ˝mi desiatimi aj za nĂĄĹĄ týŞdennĂ­k podporujeme iniciatĂ­vu, ktorĂĄ vziĹĄla zo sociĂĄlneho zariadenia pĂĄna Srholca. PomĂ´Ĺžte tĂşto aktivitu ĹĄĂ­riĹĽ do vĹĄetkĂ˝ch kĂştov Slovenska! NavĹĄtĂ­vte obÄ?as niekoho, ktorĂ˝ nikoho, ani uĹž len tĂş nĂĄdej ne ib mĂĄ.

SENECKO

HÄžadĂĄ kolportĂŠra na roznos novĂ­n s nĂĄstupom IHŇED nÞÝóÞÜ oĂˇĂžÄ Ä…ÄŽÄƒÄ‚ĂşÄˆsÄ ĂžĂą tðߥÝøðúÞąÞ nĂťĂ°ÄƒĂ˝Ä˘ tÄ„Ä ĂąĂ°Ă˝ĂžÄ…Ă°‚ôĂ ‚ôĽúŭnøôÝ yðÝøýÞąÞ mĂťĹąĂąĂ´ÄƒĂ¸Ă˝pÄ…ĂžÄ Â—Ă¸Ă´Ä Ă˝Ă°‚Þóð ÄƒÄ„ĂłĂ´Ă˝Ä˘ pĄýðÚĂúĎxĄŹýĎ tÄ Ä„ĂąĹ­Ă”Ĺ?Ä €ÞßðŖÞą yĂžÄ‚ÄƒĂżÄ Ă¸nÄ Ă°ÄƒÄ Ă¸Ä‚ĂťĂ°Ä…Ă´ †ĎÝôĂøô wĂžÄ‚ÄƒĂžĂťĂ˝ÄŽĂżÄ Ă¸pĄýðÚø wÄ ÄŽĂťĂžÄ…ÄŽĂżÄ Ă¸ôýòø tel.: W`W\^X`XZYe-mail: ĂłĂ¸Ä‚ÄƒÄ Ă¸ĂąÄ„Ă˛Ă¸Ă°ĂòÄ Ă´ĂśĂ¸ĂžĂ˝ĂżÄ Ă´Ä‚Ä‚Ä‚Ăş

ZbernĂŠ miesto: 401," TQPMTSP 1SJFNZTFMOĂˆ 4FOFDtQPOQJBIPE

SC 17-07 STRANA - 06


Bez súhlasu štátu nesmiete pomáhať nikomu!

občan

veľmi rýchlo nadávkou. Toto je príbeh o podnikateľovi s ľudskou nielen tvárou. A o štáte s tvárou neľudskou. O štáte „bumážok“, pečiatok povolení a najmä zákazov. O štáte nemysliacich a necítiacich úradníkov. Do tretice – o štáte, plnom veľkoústych vyhlásení a sľubov o tom, ako mu je v popredí človek. Teda, vraj ten najobyčajnejší človek. Marián Markovič z Komárna sa snažil takmer mesiac pomáhať ľuďom bez domova. Bezdomovcom a rodinám s deťmi prinášal teplé jedlo, za ktoré nepýtal ani cent. V pomoci najbiednejším sa dokonca spojil s kamarátmi, ktorí majú niekoľ-

Mladý človek, podnikateľ. Nie taký, ktorý okráda a podvádza, lebo slovo podnikateľ na Slovensku sa vďaka pohrobkom boľševického režimu, straníckym zlodejom spoločného majetku stalo

ko reštaurácií. Každý jeden deň o druhej hodine popoludní tak začali nosiť hladným obedy. Tri týždne vďaka dobrým ľuďom dokázal rozdávať jedlo nielen bezdomovcom, ale i matkám s deťmi, ako aj ľuďom, ktorí nemajú za čo jesť. Až kým sa to nedozvedeli úrady, ktoré začali pýtať povolenie, zdravotnú kartu, to a tamto a ešte ono. Tie isté úrady, ktorým doteraz vôbec neprekážalo, že bezdomovci si vyberali už pohnité zvyšky jedál z kontajnerov, aby vôbec prežili. Vtedy zdravotné karty a povolenia štát nežiadal od nikoho predložiť. ib Načo je nám taký štát?

Vtip: Malý chlapec hovorí mame: „Mami, povedz mi pravdu. V škole nás učia, že deti sa rodia ženám a mne každý hovorí, že som otcovi z oka vypadol.“ Oscar Wilde: „Správaj sa ku každej žene, ako by si bol do nej zamilovaný a ku každému mužovi, ako by ti bol nadradený! Skoro si získaš povesť dokonalého gentlemana.“

reflexia

7

Ivan Brožík

Pod Tatrami privítame dielo o Jánovi Pavlovi II.

V mesiaci február 2017 vyhrajte finančnú hotovosť 300 EUR

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERÁS Slovenský certifikovaný výrobca HLINIKOVÝCH POSÚVNYCH ZASKLIEVACÍCH SYSTÉMOV TERASY

ZÁDVERIA

ZIM. ZÁHRADY

PRÍSTREŠKY

bezrámový a rámový systém

BALKÓNY

337 €

od

od

od

od

od

22 €s.

125s.€

86 s.€

206s.€

62 €s.

/me

/me

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka + doživotná na posúvny mechanizmus (kovanie) • Možnosť splátok s 0% úrokom

/me

NOVOROČNÝ VÝPREDAJ

/me

15% - 60%

/me

0948 787 777 www.balkona.eu

63-0011

od

RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV Vydávame potvrdenie na dopravný inšpektorát priamo u Vás doma - ZADARMO Predaj náhradných dielov Autorizovaný spracovateľ

Fair Credit | Pôžička Pohoda požičajte si od 200 do 900 EUR • On-line prehľad nad svojím účtom • Transparentnosť

0902 45 77 77 0948 30 02 88

09-10

Bernolákovo, Sládkovičovo

06-0005

ODVOZ ZADARMO pre auto si prídeme k Vám

Zdroj: Michal Lipiak, Komunikačný tím koncertu

24-0025

15-0030

• V pohodlí Vášho domova • Profesionálne jednanie • Férovosť

Naše Vysoké Tatry sú pre mnohých Slovákov, ale aj turistov zo zahraničia predovšetkým svätostánkom prírody. Ale na niektorých miestach, napríklad na Sliezskom dome, si s úctou spomenieme aj na svätca, svätého otca Jána Pavla II., ktorý tieto veľhory miloval práve tak, ako Slovákov či Poliakov, ktorí z  oboch strán pod nimi žijú. Aj preto zaujala informácia, ktorá sa začala šíriť po našej krajine. Mesto Poprad privíta tento rok multimediálne dielo, ktoré už prilákalo tisícky divákov. Ide o špeciálny viac než dvojhodinový koncert o prvom slovanskom pápežovi Jánovi Pavlovi II. Jedinečná spomienka na svätca, ktorí pred vyše dvomi desaťročiami navštívil aj Levočskú púť, bude spojená s originálnym vystúpením vyše 130 umelcov. Bude to 56 členov orchestra opery Štátneho divadla Košice, 40 členov speváckeho zboru, 30-členného detského zboru a štyria sólisti. Pontifikát Jána Pavla II. je neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. Našu krajinu navštívil trikrát. „Miloval Slovensko, miloval slovenský ľud,“ hovorí Igor Havrila, hlavný organizátor, ktorý prišiel s myšlienkou pripraviť toto dielo. Scenár ku koncertu pripravili kňaz Jozef Leščinský spolu s riaditeľom Štátneho divadla Košice Petrom Himičom. Režisérom akcie je Ján Sabol, hudobnú dramaturgiu pripravuje dirigent Igor Dohovič. Multimediálne dielo, ktoré svojím námetom a spracovaním oživí návštevu pápeža z roku 1995 na Levočskej púti, sa uskutoční 28. júna 2017 o 18:00 h na Zimnom štadióne v Poprade. Bude zložené z dvoch častí. V prvej predstavia organizátori pápežov život, rodinu, školu, záujmy, vojnu a prvé kňazské roky. Druhá časť bude venovaná službe a posolstvu. Diela svetových skladateľov popretkávajú televízne zábery, fotografie či reportáže zo života sv. Jána Pavla II. Zaznie hudba Verdiho, Mozarta, Pucciniho či Schuberta, ako aj obľúbená pieseň svätca v podaní 30-členného detského zboru opery Štátneho divadla Košice „Pán zastavil ib sa na brehu“.

SC 17-07 STRANA - 07


PRIJMEME NA PRĂ CU V ÄŒR a SR pracovnĂ­kov do TPP na pozĂ­cie:

mĂĄ protizĂĄpalovĂŠ ĂşÄ?inky,niÄ?Ă­ vĂ­rusy, plesne aj baktĂŠrie, pomĂĄha pri psoriĂĄze, ekzĂŠmoch, aknĂŠ, hemoroidoch. PosilĹˆuje imunitnĂ˝ systĂŠm a regenerĂĄciu, detoxikuje organizmus, pomĂĄha pri problĂŠmoch trĂĄviacej sĂşstavy a inĂŠ...

VODIÄŒ VZV (s praxou) MANIPULAÄŒNĂ? PRACOVNĂ?K PonĂşkame stabilnĂş prĂĄcu, pravidelnĂŠ vĂ˝platy, bezplatnĂŠ ubytovanie a dopravu, OPP, kvalitnĂ˝ pracovnĂ˝ servis, plat 110 - 140 KÄ?/hod, resp. 4,0 - 4,50 â‚Ź netto a ine beneďŹ ty. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihned alebo dohodou. e-mail:

femab@stonline.sk

16,60 EUR!!!

34_0000

0918 519223

85_0000

Tel:

Teraz len za www.naturonline.sk

OPERĂ TOR VĂ?ROBY

Liberec 455 6"&*, ( 708/&2

ECO DOG TOILET

61_0000

e-shop: www.dukra.sk

SK - 0948 517 540. CZ +420 775 270 072 alebo 0FG&H/&F0I,!

ObjednĂĄvajte zlavadna.ssk sk naa zlavadna.sk

    VhodnĂĄ aj pre kojencov.

LEN

â‚Ź

str

ĂĄn

ŽENY CH 

CĂš

MILĂ?CH CH HL LA

 

 

 

POV

ZĂ ZRAÄŒNĂ PLANÉTA AK str. tr. 10 0

BICYKEL, KTO RĂ? NESPADNE

#10 ÄŒĂ­slo 08/201 0166 | Dec Dec 2016

    

OB JAVT

E SV ET OK OL O

NĂ S  ! " !#

"

  #$

 # " #  

str. 70

- JJan 2017

1285

FAK TOV

+LieÄ?ili EgypĹĽania +UŞívali Äžudia infekcie plesĹˆou? drogy +ÄŒo je najdrahĹĄĂ­aj v minulosti? materiĂĄl na svete?

O DOPADLA

PRĂ?Ĺ ERY Z HLBĂ?N

 

 

 

 

str.

54

VESMĂ?R

HITLEROVA RODINA V TOM TO ÄŒĂ?SL E ÄŽALE

25 ÚŽASN�CH Zà BEROV

+ Hitparåda najkrajťích vesmírnych výjavov

pramenbystrina.sk

Doprajte svojmu srdcu viac

85_0000

www.

8 vydanĂ­ len za 12,90 â‚Ź

 + Cover_ZP_

8_2016.ind

d 1

PRĂ?RODA

PREÄŒO Ĺ KODĂ? CUKONĂ M R?

ÄŒLOVEK

% " % "

    &

 

$

str. 40

J NĂ JDETE. ...

ZVIER ATKĂ TO VIDIA INAK

ÄŒLOVEK

5 ZBYTOÄŒNĂ?CH ÄŒASTĂ? TELA

+ NaĹĄi domĂĄci milĂĄÄ?ikovia a ich vycibrenĂŠ zmysly

 + +   + ! "#+ $ ! 

+ Ĺ˝lÄ?nĂ­k aj mandle sĂş nahraditeÄžnĂŠ

%

  DEC 2016 JAN2017 

9 772453

653003

08

7

85_0000

PRĂ?RODA

$"/ $# )& 0, " 1$ 2",' . ", 3&".   /" 3,+ " +. "  $ )&  /   - "$ /4"5 "+6 7" "! " #$ "%&'()- )&", )&$  "  * # " "+ &," "+. 8  "/. " 8 + ," . " $  +  $/+ &" 9.&." :+ )&""#" "3$"'# 3. "3 0, "# &+ 6  

 

  

PreĹĄovÄ?ania platia dane, postavte nĂĄm obchvat za ne !

  

 

 !"# $%!"&'($

)&*$&( !"&)+,

www.lepsipresov.sk 61_0000

;)2",)" " )&"<( "$ =#"  ---,!&*&./&01/,!&2

1,99

80

SC 17-07 STRANA - 08

85-00

BRATISLAVA - MARTIN - BANSKà BYSTRICA - ŽILINA - NITRA - BARDEJOV - PREŠOV - KOŠICE- MICHALOVCE - GIRALTOVCE

VlasovĂĄ kozmetika, pomĂ´cky a zariadenia pre kadernĂ­ctva

85_0000

TRNAVA - HlavnĂĄ 24, 0948 340 117, e-mail: maduxtt@madux.sk, TRENÄ&#x152;Ă?N - ZlatovskĂĄ 9 ( pri OC Ă&#x161;spech), 0948340 673, e-mail: maduxtn@madux.sk

61_0000

ubytovanie zdarma dochĂĄdzkovĂ˝ bonus 1500BC ,,,+/"./' ' dotovanĂŠ stravovanie

Senecko 17-07  

Senecko 17-07

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you