Page 8

9

8

Gazdinka radĂ­ 5

6

4 1 2 5 2 6 3 5 8 1 3 9 4 3 2 9 4 9 8 3 9 6

AkĂŠ „zbrane“ pouĹžiĹĽ v kuchyni

Najviac vyĹĽaĹženĂ˝ priestor v byte Ä?i dome je kuchyĹˆa. KaĹždĂ˝ Ä?len rodiny, aj keÄ? nie je aktĂ­vne Ä?innĂ˝ (nevarĂ­), mĂĄ v nej svoje miesto. Ako ju udrĹžaĹĽ Ä?istĂş a voĹˆavĂş? Tu je zopĂĄr „babskĂ˝ch zbranĂ­â€œ hromadnĂŠho niÄ?enia ĹĄpiny. PoliÄ?ky a dvere skriniek vyÄ?istĂ­me a baktĂŠriĂ­ sa zbavĂ­me domĂĄcim Ä?istiacim prostriedkom. V rozpraĹĄovaÄ?i zmieĹĄame teplĂş vodu s Ä?ajovnĂ­kovĂ˝m olejom (tea tree oil) alebo levanduÄžovĂ˝m olejom. RovnakĂ˝ ĂşÄ?inok mĂĄ aj roztok vody s rozmarĂ­novĂ˝m, eu-

kalyptovĂ˝m, citrĂłnovĂ˝m a levanduÄžovĂ˝m olejom. Z kaĹždĂŠho po ĹĄtyri kvapky. Ak mĂĄte skrinky drevenĂŠ pouĹžite prĂ­pravok z vody 3 lyŞíc octu, malej lyĹžiÄ?ky jojobovĂŠho oleja a lyĹžiÄ?ky citrĂłnu. Ak mĂĄte na linke kruhy po hrncoch cez noc na ne naneste cibuÄžovĂş ĹĄĹĽavu. KombinĂĄciou oleja a citrĂłnovej ĹĄĹĽavy zase odstrĂĄnite ĹĄkvrny po ovocĂ­ a zeleniny z plastovĂ˝ch dosiek. V kuchyni vĂĄm super pomĂ´Ĺže aj fĂŠn. KachliÄ?ky za sporĂĄkom zbavĂ­te mastnoty nahriatĂ­m teplĂ˝m vzduchom. Nahrejete, zotriete hadrou a mastnota je preÄ?. Podobne vĂĄm pomĂ´Ĺže aj kukuriÄ?nĂ˝ ĹĄkrob nasypanĂ˝ na suchej handriÄ?ke. KuchynskĂ˝ drez a vĂ˝levku vyÄ?istĂ­me ak do neho nasypeme

tri prĂĄĹĄky do peÄ?iva, poprĂ­pade sĂłdu bikarbĂłnu a zalejeme horĂşcim octom a vodou. Ocot mĂĄ v kuchyni aj pri upratovanĂ­ nezastupiteÄžnĂŠ miesto. Jeho Ä?istiace dezinfekÄ?nĂŠ ĂşÄ?inky mĂ´Ĺžeme pouĹžiĹĽ pri upratovanĂ­ chladniÄ?ky, mikrovlnky Ä?i podlĂĄh. RĂ˝chlovarnĂş kanvicu zbavĂ­ vodnĂŠho kameĹˆa. Jednoducho nĂ­m odstrĂĄnime aj mastnotu. Mastnotu z mikrovlnky odstrĂĄnime aj citrĂłnom. PrekrojenĂ˝ citrĂłn otoÄ?enĂ˝ prerezanĂ˝m hore nechĂĄme na 30 sekĂşnd zahriaĹĽ a potom opäż jednoducho zotrieme. CitrĂłnovĂş ĹĄĹĽavu mĂ´Ĺžeme efektĂ­vne pouĹžiĹĽ aj pri Ä?istenĂ­ nerezu. gazdinka Evka

hlavu hore!

Prof. JĂĄn KoĹĄturiak

SlepĂ˝ ĹžobrĂĄk

* dĂ´kladnĂŠ preverenie Vami kupovanej nehnuteÄžnosti * odbornĂŠ vedenie vĂ˝stavby VĂĄĹĄho rodinnĂŠho domu * zabezpeÄ?enie kompletnĂŠho prĂĄvneho servisu

V nedeÄžu v kostoloch bola reÄ? o slepom ĹžobrĂĄkovi, ktorĂ˝ sa uzdravil. Asi nikto netúŞi po tom, aby nevidel a musel ĹžobraĹĽ, ale niekedy sa dostĂĄvame do podobnej pozĂ­cie. Aj keÄ? mĂĄme zrak v poriadku a peniaze na ĂşÄ?te. NevidĂ­me, necĂ­time a naĹĄe „bohatstvo“ je niekedy vlastne chudobou. RobĂ­me svoju prĂĄcu len ako zamestnanie – bez lĂĄsky.

Aj sobota nĂĄm priniesla sprĂĄvu, Ĺže dobro vĂ­ĹĽazĂ­ nad zlom, pravda nad klamstvom a sluĹĄnosĹĽ nad aroganciou. Ä˝udia sĂş niekedy Ä?udnĂ­. PozerajĂş sa na besedy kandidĂĄtov (pokraÄ?ovanie na Ä?alĹĄej strane)

52-0170

13&%"+*/À5"-"ė/²)0."5&3*-6 t4"/*5"t70%"t t1-:/t,à 3&/*&t t,"/"-*;$*"t

VEREJNO - PROSPEĹ NĂ? PODNIK SENEC, a.s., Senec, FĂĄndlyho 3

UFM tXXXWQQTFOFDTLtFNBJMTFLSFUBSJBU!WQQTFOFDTL

V�VOZ ODPADU VEĽKOOBJEMOV�MI KONTAJNERMI WQSBDPWOâDIEžPDI"+740#056

 02/ 45 92 47 04 0903 410 436, 0903 716 902

0CKFEOĂˆWLZ

PohrebnĂĄ sluĹžba v Senci VA-SI, spol. s r.o.

Obec Ivanka pri Dunaji, zastĂşpenĂĄ starostkou obce RSDr. MagdalĂŠnou Holcingerovou, v zmysle § 9a ods. 2 zĂĄkona Ä?. 138/1991 Zb. o majetku obcĂ­ v platnom znenĂ­, v zmysle § 281 a nasl. ZĂĄkona Ä?. 513/1991 Zb. ObchodnĂ˝ zĂĄkonnĂ­k v platnom znenĂ­a v zmysle ZĂĄsad hospodĂĄrenia s majetkom obce Ivanka pri Dunaji zo dĹˆa 5.1.2009 tĂ˝mto

NON STOP SluŞba Ľuboť Vårady Róbert Vårady Gejza Vårady

oznamuje zåmer predaż majetok obce Ivanka pri Dunaji obchodnou verejnou súżaŞou a podmienky obchodnej verejnej súżaŞe

0911 011 020 0904 898 269 0903 653 930

Prevoz zosnulĂŠho v Senci a okolĂ­ + vybavenie matriÄ?nĂ˝ch dokladov ZDARMA Pohreby uĹž od 400 â‚Ź PREVĂ DZKA: VA-SI, spol. s r.o., VajanskĂŠho 2/A, Senec www.pohrebnasluzba-vasi.sk

montåŞe, opravy a revízie elektrických zariadení

49-0064

tOĂˆLMBEOBEPQSBWB CĂžSBDJFBWâLPQPWĂ?QSĂˆDF tWâSPCBQPEWP[LPWQPEĹ˜MOZ LPOUBKOFSPWOBPEQBE t[ĂˆNPĹ˜OĂ“DLFQSĂˆDF QMPUZ CSĂˆOZ

tĂžESäCBBSFĂˆMPW MFUOĂˆ [JNOĂˆ

ZĂ MER PREDAJA : tQP[FNPLSFHv$i QBSDĹ˜PWâNFSFN ESVIQP[FNLV[ĂˆISBEZ k.Ăş. Ivanka pri Dunaji, obec Ivanka pri Dunaji okres Senec, vedenĂ˝ OkresnĂ˝m Ăşradom Senec, katastrĂĄlny odbor na LV Ä?. 2198 SPĂ”SOB PREDAJA : tPCDIPEOĂˆWFSFKOĂˆTĂžĆƒBäW[NZTMFfBOBTM[ĂˆLPOBĹ˜;C0CDIPEOâ zĂĄkonnĂ­k v platnom znenĂ­, vyhlĂĄsenĂĄ na zĂĄklade uznesenia obecnĂŠho zastupiteÄžstva obce Ivanka pri Dunaji Ä?. 1/2014 zo dĹˆa 20.3.2014 ZVEREJNENIE PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAĹ˝E : 1PENJFOLZPCDIPEOFKWFSFKOFKTĂžĆƒBäFOBQSFEBKNBKFULVPCDFTĂž[WFSFKOFOĂ?OB webovej strĂĄnke obce Ivanka pri Dunaji http://www.ivankapridunaji.sk/ LEHOTA NA PREDKLADANIE NĂ VRHOV DO OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAĹ˝E: ;ĂˆVKFNDPWJBNÙäVW[NZTMFQPENJFOPLPCDIPEOFKWFSFKOFKTĂžĆƒBäFOBQSFEBK NBKFULVPCDFQPEĂˆWBĆƒTWPKFOĂˆWSIZEPBQSĂ“MBPIPE

KONTAKT: RSDr. MagdalĂŠna HolcingerovĂĄ, starostka obce Ivanka pri Dunaji tel.Ä?.:te-mail: starosta@ivankapridunaji.sk

SC 14-14 STRANA - 08

91-0028

Tieto týŞdne sĂş krĂĄsnou moĹžnosĹĽou umyĹĽ si blato z tvĂĄre v priezraÄ?nej vode. Jar nĂĄm otvĂĄra oÄ?i aj srdcia – v prĂ­rode mĂ´Ĺžeme vidieĹĽ skutoÄ?nĂş nĂĄdheru. V tomto týŞdni nĂĄm v zĂĄhrade rozkvitli stovky kvietkov. KeÄ? som sa rĂştil na bicykli z JedÄžoviny do KĂşrskej doliny, cĂ­til som vĹĄade okolo novĂ˝ Ĺživot. Aj krĂĄsne stretnutia v tomto týŞdni – v Ĺ˝iline, Brne, RuĹžomberku u Jezuitov alebo Bratislave u KapucĂ­nov. Stretol som veÄža priateÄžov aj krĂĄsnu rodinku Brezinovcov z Liptova. S kamarĂĄtmi v NĂĄruÄ?i sme si zahrali orbal,... ÄŽakujem.

KysuckĂĄ 14/B, Senec tel.: 02 /4592 65 70 www.in-techplus.sk

49-0042

Postupne sa vĹĄak veci zaÄ?ali meniĹĽ. MnohĂ­ spoluĹžiaci, ktorĂ­ zĂ­skali vysokĂŠ a dobre platenĂŠ pozĂ­cie v ĂşspeĹĄnĂ˝ch ďŹ rmĂĄch, boli za fasĂĄdou Ăşspechu neĹĄĹĽastnĂ­. NiektorĂ˝m sa zrĂştili osobnĂŠ vzĹĽahy, ĹživotnĂŠ plĂĄny, inĂ­ sa zamotali do rĂ´znych ĹĄkandĂĄlov a problĂŠmov so zĂĄkonom. TalentovanĂ­ Äžudia, ktorĂ­ dostali najlepĹĄie vzdelanie, pracovnĂŠ pozĂ­cie a peniaze, skonÄ?ili ako slepĂ­ ĹžobrĂĄci. NenaĹĄli rybnĂ­k Siloe ani skutoÄ?nĂŠ bohatstvo.

w w w. i n s p e kc i a d o mu. s k

06-0019

SlepĂ˝ ĹžobrĂĄk, muĹž s odumretou rukou, ochrnutĂ˝, hluchonemĂ˝, malomocnĂ˝, posadnutĂ˝ – vĹĄetkĂ˝ch uzdravila viera. Clayton Christensen, profesor z Harvardu a autor prelomovĂ˝ch knĂ­h o inovĂĄciĂĄch, napĂ­sal pred Ä?asom knihu s nĂĄzvom Ako budeĹĄ meraĹĽ svoj Ĺživot? PĂ­ĹĄe v nej o svojich spoluĹžiakoch, s ktorĂ˝mi sa dohodli na pravidelnĂ˝ch absolventskĂ˝ch stretnutiach. Na prvĂ˝ch stretnutiach bolo vidieĹĽ, ako si vĹĄetci nachĂĄdzali so svojim excelentnĂ˝m vzdelanĂ­m z Oxfordu vĂ˝bornĂş prĂĄcu, odĹĄtartovali sÄžubnĂş kariĂŠru a zakladali si rodiny.

0917 170 111

Senecko 14-14  

Senecko 14-14

Advertisement