Page 3

3 spoloÄ?nosĹĽ / interiĂŠr, sluĹžby

PREDAJ DRVENÉHO KAMENIVA

rôznych frakcií aj praných frakcií do betónov z lomu Vrícko

0905 406 261, 0917 399 777

SEDACIE SĂšPRAVY NA MIERU

ADRESA PREDAJNE

sluŞby HĽADà TE ZAMESTNANCA?

PRAVENEC, PRAVENEC 411 0907 787 089 www.zarpa.sk

URKQDVHGHQLH SRORKRYDWHÄ?QpRSLHUN\NV

SRORKRYDWHÄ?QpRSLHUN\NV

721190220

IZOLUJEME PLOCHÉ STRECHY T: 0905 830 182

InformĂĄcie o cenĂĄch nĂĄjdete na web strĂĄnke dopravex.sk, e-mail: dopravex@dopravex.sk InformĂĄcie dopravy nacenĂ­me po tel. dohovore

131190251

131190089

Ponúkame najvýhodnejťiu dopravu.

SKĂšSTE TO

INZERCIOU v naĹĄich novinĂĄch

0905 719 148 0915 780 751

Ă’ORĂĽQĂŞSULHVWRU Ă’ORĂĽQĂŞSULHVWRU Madlo 37cm + taburetky

Ă’ORĂĽQĂŞSULHVWRU

6SDQLHĂŁ[FP 131190336

&(1$$.&,$'2=Äš$9$ 1990,- EUR 9/Ă&#x2030;7.( 52=0(5<FP

SPOLOÄ&#x152;NOSŤ

M37/TAB/-3BF195/PO-3/-R100/PLYT/PO-1/-2BU132/PO-2/-MOD1/PO-1/-M26

Ä˝udĂ­ oslovuje radikalizmus, je hluÄ?nĂ˝ a vyĹžaruje energiu

Kto z koho â&#x20AC;&#x201C; slepĂĄ ulica Nie som zĂĄstancom radikĂĄlnych ciest rieĹĄenia. Som viac-menej presvedÄ?enĂĄ, Ĺže u radikalistov (radikĂĄlnych aktivistov) ani tak nejde o zĂĄsadovosĹĽ a principiĂĄlnosĹĽ, ako skĂ´r o povahovĂş Ä?rtu rieĹĄiĹĽ veci rĂĄzne, priÄ?om sa neraz ukĂĄĹže, Ĺže ich pohÄžad bĂ˝va Ä?ierno-biely.

Fascinuje ma vĹĄak ich zanietenosĹĽ, silnĂĄ motivĂĄcia a schopnosĹĽ zachvĂĄtiĹĽ ĹĄirokĂŠ skupiny. UvaĹžujem, Ä?o je tou devĂ­zou, ktorou oslovujĂş. JasnosĹĽ a zrozumiteÄžnosĹĽ cieÄžov? JednoduchosĹĽ prevedenia? RozhodnosĹĽ v reÄ?i?

Cesta omylov

Na druhej strane, radikĂĄli sĂş aj veÄžmi zraniteÄžnĂ­ zo strany ich opozĂ­cie. Ä˝ahko moĹžno zosmieĹĄniĹĽ ich postoje, ktorĂŠ pĂ´sobia viac silĂĄcky neĹž racionĂĄlne, viac â&#x20AC;&#x17E;manipulatĂ­vneâ&#x20AC;&#x153; ako presvedÄ?ivo. SituĂĄciu veÄžmi zjednoduĹĄujĂş, na dĂ´slednĂŠ rozliĹĄovanie im neostĂĄva energia, ba ani Ä?as. SĂş netrpezlivĂ­ v Ä?akanĂ­ na dlhodobĂŠ vĂ˝sledky, vidia ohrozenia aj tam, kde ich niet, a cĂ­tia sa povolanĂ­ â&#x20AC;&#x17E;konaĹĽâ&#x20AC;&#x153; tu a teraz. StrhnutĂ­ vlastnou prozreteÄžnosĹĽou a pridanĂ­m sa okolia mylne vydĂĄvajĂş svoju cestu za jedinĂş sprĂĄvnu.

DvojitĂ˝ monolĂłg

KeÄ? vĹĄak prĂ­de na rozmenenie ich ak-

tivĂ­t na drobnĂŠ, na dotiahnutie pravdy do dĂ´sledkov, na skutoÄ?nĂ˝ stret argumentov v seberovnom dialĂłgu, mĂĄlokedy obstoja v teste prirodzenej mysliteÄžskej autority. Pravdepodobne sa im v snahe obrĂĄniĹĽ vlastnĂŠ postoje nedarĂ­ vcĂ­tiĹĽ sa dosĹĽ do koĹže protivnĂ­ka, alebo aspoĹ&#x2C6; si jeho argumenty vypoÄ?uĹĽ bez vopred danĂ˝ch predsudkov. TakĂ˝ dialĂłg je tragickĂŠ sledovaĹĽ, pretoĹže ide vlastne o dvojitĂ˝ monolĂłg. SpoloÄ?nĂĄ platforma Ä?i vĂ˝chodiskovĂĄ poloha neexistuje, a nie je moĹžnĂŠ ani vystriehnuĹĽ presnĂ˝ uzol nezhody.

Kalkul a opatrnosĹĽ

Popri tomto doteraz mĂĄlo ĂşspeĹĄnom radikĂĄlnom postupe existuje vĹĄak aj druhĂ˝ neĂşspeĹĄnĂ˝ projekt. Tzv. prekombinovanĂĄ diplomacia, Ăşsilie skryĹĽ vyznĂĄvanĂŠ postoje a v mene â&#x20AC;&#x17E;spoloÄ?nĂŠho jazykaâ&#x20AC;&#x153; sa snaĹžiĹĽ prepaĹĄovaĹĽ drobnĂŠ kozmetickĂŠ legislatĂ­vne zmeny v spoloÄ?nosti. TakĂŠ nenĂĄpadnĂŠ, aĹž sĂş nehodnĂŠ postavenia urÄ?itej politickej sily. TeĹĄiĹĽ sa z tĂ˝chto ultra kozmetickĂ˝ch zmien vybojovanĂ˝ch za celĂŠ desaĹĽroÄ?ia demokracie, chce naozaj riadnu dĂĄvku optimizmu. A tak trochu privrieĹĽ oÄ?i aj pred faloĹĄnosĹĽou presadzovateÄžov, ktorĂ­ sa brĂĄnia ukĂĄzaĹĽ svoju pravĂş tvĂĄr. VznikĂĄ potom dojem, Ĺže pracujĂş veÄžmi osamotene a nemajĂş za sebou Ĺžiadne ĹĄirĹĄie zĂĄzemie.

Pochody mladĂ˝ch ÄžudĂ­ sĂş Ä?oraz väÄ?ĹĄou vĂĄĹĄĹ&#x2C6;ou v celom svete.

NemieĹĄajme roly

Ă&#x161;primne povedanĂŠ, prĂĄve tieto dve lĂ­nie sa v naĹĄom konzeravtĂ­vnom spoloÄ?ensko-politickom priestore vzĂĄjomne pretlĂĄÄ?ajĂş a vybĂ­jajĂş jedni na druhĂ˝ch. Ale sĂş to naozaj takĂŠ vzĂĄjomne sa vyluÄ?ujĂşce prĂşdy? NestaÄ?ilo by, aby si lepĹĄie ujasnili svoje postoje vo verejnom pĂ´sobenĂ­ a pracovali mierne povedanĂŠ â&#x20AC;&#x17E;koordinovaneâ&#x20AC;&#x153;? Aby si jedni vytvĂĄrali

PD19-33 strana-

3

a posĂşvali kvalitne vypracovanĂŠ argumenty a druhĂ­ ich vedeli dotiahnuĹĽ v rovine atraktĂ­vnosti? Tieto roly sĂş totiĹž nezameniteÄžnĂŠ. Ak si ich vzĂĄjomne vymenia, zosmieĹĄnia sa obe strany. Prirodzene, zvĂĄdza to, ale prĂĄve o tĂşto vyvĂĄĹženosĹĽ je potrebnĂŠ stĂĄĹĽ.

MĂĄria RauÄ?inovĂĄ, FĂłrum Ĺživota Foto: CBC (reprofoto)

Profile for prievidzsko prievidzsko

Prievidzsko 19-33  

pd1933

Prievidzsko 19-33  

pd1933

Advertisement