Page 2

2 prĂĄvnik radĂ­ / reality, sluĹžby

PRIEVIDZSKO Zmluva o finanÄ?nom leasingu

+ v pĂĄrnom týŞdni navyĹĄe: BystriÄ?any, ÄŒereĹˆany, Diviacka N.V., Diviaky n/N, DlŞín, D. Vestenice, Dubnica, HornĂĄ Ves, H. Vestenice, Kamenec p/V, KocĂşrany, KostolnĂĄ Ves, KoĹĄ, Lehota p/V, LieĹĄĹĽany, N.Rudno, N.SuÄ?any, Nitrica, Opatovce, Oslany, Radobica, Rudnianska Lehota, SeÄ?, Ĺ Ăştovce a Zemianske KostoÄžany + v nepĂĄrnom týŞdni navyĹĄe: Dubnica, CĂ­geÄž, Hradec, Chrenovec-Brusno, Jalovec, Kanianka, KÄžaÄ?no, Lazany, LipnĂ­k, M.ÄŒausa, MalinovĂĄ, M.LehĂ´tka, NedoĹžery - Brezany, N. Pravno, NovĂĄky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, RĂĄztoÄ?no, SebedraĹžie, TuĹžina, V.ÄŒausa a V.LehĂ´tka

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

57.000 67.000 26.000 30.000 24.000 15.000 30.000 25.500 48.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000

Bratislavsko VĂ˝chod Bratislavsko ZĂĄpad Dunajskostredsko Galantsko+Ĺ aliansko Hlohovecko+SereÄ?sko KomĂĄrĹˆansko Levicko Malacko Nitriansko NovozĂĄmocko Pezinsko PieĹĄĹĽansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko TopoÄžÄ?iansko+PE+BN TrenÄ?iansko+DCA+IL Trnavsko Zlatomoravsko

StrednĂŠ Slovensko BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

51.100 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 35.500 35.000 36.500 26.500 52.000

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

31.000 25.000 25.000 82.750 22.250 13.100 30.500 40.000 40.000 30.000

131190339

Prosba o pomoc: ProsĂ­me VĂĄs, v prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, vedieĹĽ. ÄŽakujeme.

131190002 72119 0002

hurtis@advokathurtis.sk statika a projekty stavieb ° odbornÊ stavebnÊ poradenstvo stavebný dozor ° ÚPLN� STAVEBN� SERVIS - od zåmeru cez projekt po realizåciu stavby, úkony s pozemkami ...

Âť TĂ­m advokĂĄtskej kancelĂĄrie V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Ä Ä„Ä?ýĢąŭúÞÿÞąĢĂżÄ ÄŽĂ˛Ă´ ĉðÿĎÚðýøôúðýðÝøĉðÄ?ýŭòáĂżÄ ÄąĂżĂžĂšĂžĂş ÿÞŹøÄ?ÞąłðĂżÄ ÄąÄ‚ĂťÄ„Ĺ–Ă´Ă˝Ä‚ÄƒÄ…Ă° 5ąÞĉĹúĂ˝ÄŽÄ Ă°ĂłĂ¸Ă´6 ĂźĂžĂ˝ÄƒÄŽĹąĂ°Ä‚Ă´Ä Ä…Ă¸Ä‚Ä Ĺ…Ä‰Ă˝Ă´ĂˇĂžĂłÄ Ä„ĂˇÄ„

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

sa ZBAVIŤ DLHOV zåkonným spôsobom?

131190006

DISTRIBĂšCIA (35.000 domĂĄcnostĂ­) KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: v Prievidzi, Bojniciach, Handlovej a NovĂĄkoch

Chcete

tĂśÄ ĂžÄ„Ăż W`W\]W[Z]ZÄ‚ĂˇĂśÄ ĂžÄ„ĂżÜßðøÝòÞß

721190202

INZERCIA

Simona Pellerovå 0905 719 148 Anna Svítkovå 0915 780 751 Distribúcia: Anna Svítkovå 0915 780 751 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk ŠÊfredaktor: Ivan BroŞík

 geometrickĂŠ plĂĄny  vecnĂŠ bremeno polohopisnĂŠ a výťkopisnĂŠ plĂĄny vytĂ˝Ä?enie hranĂ­c pozemkov, polohy budov a inĂŠ

J+B

PONĂšKAME STAVEBNÉ PRĂ CE obklad, dlaĹžba, sadrokartĂłn, maÄžovanie, podlahy, omietky, KOMPLETNÉ STAVBY NA KÄ˝ĂšÄŒ BEZKONKURENÄŒNÉ CENY!

ĹĄtiepanĂ˝ buk - odrezky dub

T: 0940 214 847, 0910 706 467

0910 598 927

721190213

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09

finanÄ?nĂŠho leasingu vĹĄak nebezpeÄ?enstvo ĹĄkody na prenajatej veci prechĂĄdza na nĂĄjomcu momentom zaÄ?atia leasingovĂŠho vzĹĽahu. Za udrĹžiavanie predmetu leasingu zodpovedĂĄ tieĹž nĂĄjomca. NĂĄjomca sa teda musĂ­ staraĹĽ o predmet prenĂĄjmu tak, ako keby bol jeho vlastnĂ­kom. PrĂĄva a  povinnosti zmluvnĂ˝ch strĂĄn spravidla vymedzuje zmluva o finanÄ?nom leasingu a doplnkovo aj vĹĄeobecnĂŠ obchodnĂŠ podmienky leasingovej spoloÄ?nosti. Rovnako ako zmluva aj tieto podmienky by mali byĹĽ predmetom rokovanĂ­ zmluvnĂ˝ch strĂĄn pred podpisom zmluvy o  finanÄ?nom leasingu. VĂ˝hodou finanÄ?nĂŠho leasingu pre nĂĄjomcu je najmä skutoÄ?nosĹĽ, Ĺže nemusĂ­ vynaloĹžiĹĽ peĹˆaĹžnĂŠ prostriedky na jednorazovĂş kĂşpu potrebnej veci, pretoĹže predmet finanÄ?nĂŠho leasingu uhrĂĄdza vo forme pravidelnĂ˝ch splĂĄtok. NĂĄjomcovi nevznikĂĄ ani povinnosĹĽ na kĂşpu predmetu nĂĄjmu po uhradenĂ­ poslednej splĂĄtky leasingu. NevĂ˝hodou finanÄ?nĂŠho leasingu vĹĄak mĂ´Ĺže byĹĽ vysokĂŠ nĂĄjomnĂŠ, ktorĂŠho sĂşÄ?asĹĽou bĂ˝va spravidla zisk leasingovej spoloÄ?nosti a vĹĄetky nĂĄklady s leasingom spojenĂŠ.

ĉĽðąÞąŭúĄÿńýEXW

VydavateÄž: REGIONPRESS, s.r.o.

Podstatou finanÄ?nĂŠho leasingu je dlhodobĂŠ prenechanie predmetu nĂĄjmu do uŞívania lĂ­zingovĂŠmu nĂĄjomcovi za odplatu, priÄ?om nĂĄjomca je oprĂĄvnenĂ˝ po uplynutĂ­ dohodnutej doby nĂĄjmu odkĂşpiĹĽ predmet nĂĄjmu za vopred dojednanĂş kĂşpnu cenu. Ide teda o finanÄ?nĂ˝ prenĂĄjom, po ukonÄ?enĂ­ ktorĂŠho po zaplatenĂ­ poslednej splĂĄtky a  kĂşpnej ceny dochĂĄdza k prevodu vlastnĂ­ckeho prĂĄva z prenajĂ­mateÄža na nĂĄjomcu. Zmluva o finanÄ?nom leasingu, resp. leasingovĂĄ zmluva neexistuje ako samostatnĂ˝ zmluvnĂ˝ typ ani v obÄ?ianskom, ani v obchodnom zĂĄkonnĂ­ku. Spravidla je uzatvĂĄranĂĄ vo forme nepomenovanej zmluvy, a  preto vĹĄetky nĂĄleĹžitosti zmluvy upravujĂş zmluvnĂŠ strany samostatne na zĂĄklade vzĂĄjomnej dohody. Zmluva vĹĄak musĂ­ dostatoÄ?ne urÄ?iĹĽ zĂĄväzky poskytovateÄža i  prĂ­jemcu finanÄ?nĂŠho leasingu. PodstatnĂŠ nĂĄleĹžitosti, ktorĂŠ by mala zmluva o  finanÄ?nom leasingu obsahovaĹĽ sĂş urÄ?enie zmluvnĂ˝ch strĂĄn, vymedzenie predmetu nĂĄjmu a  podmienok jeho uŞívania, urÄ?enie doby trvania nĂĄjmu a zmluvy, platobnĂŠ podmienky, t. j. výťka splĂĄtok a výťka kĂşpnej ceny. Predmetom leasingovej zmluvy mĂ´Ĺže byĹĽ tak hnuteÄžnĂĄ ako aj nehnuteÄžnĂĄ vec. VlastnĂ­kom predmetu nĂĄjmu je aĹž do uhradenia vĹĄetkĂ˝ch zĂĄväzkov zo strany nĂĄjomcu leasingovĂĄ spoloÄ?nosĹĽ, Ä?iĹže poskytovateÄž leasingu. V prĂ­pade

131190310

Ĺ umperskĂĄ 43 PRIEVIDZA prievidzsko@regionpress.sk

131190244

Redakcia:

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK LuÄ?enecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS PovaĹžsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Ĺ˝iarsko+ZC+BS Ĺ˝ilinsko+BY

VýchodnÊ Slovensko

09-31

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Koťicko Koťicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Preťovsko+SB Spiťsko+LE+GL

PD19-33 strana-

2

Profile for prievidzsko prievidzsko

Prievidzsko 19-33  

pd1933

Prievidzsko 19-33  

pd1933

Advertisement