Page 15

15 mesto PRIEVIDZA

MESTO MESTO PRIEVIDZA PRIEVIDZA INFORMUJE INFORMUJE

platenĂĄ inzercia

Osvetlenie rozĹĄĂ­rili podÄža poĹžiadaviek TechnickĂŠ sluĹžby realizovali rozĹĄĂ­renie siete verejnĂŠho osvetlenia. V dvoch sĂ­dliskovĂ˝ch Ä?astiach poĹžadovali obyvatelia viac svetelnĂ˝ch bodov. V druhej polovici jĂşla bolo vybudovanĂŠ rozĹĄĂ­renie verejnĂŠho osvetlenia v dvoch lokalitĂĄch sĂ­dliska PĂ­ly. „Na zĂĄklade poĹžiadaviek obyvateÄžov bola zrealizovanĂĄ prĂ­pojka pre osvetlenie dvora na ul. Rudnaya 13 a 15. Po rozĹĄĂ­renĂ­ zabezpeÄ?ujĂş osvetlenie dva stoĹžiare s LED svietidlami, kaĹždĂŠ o prĂ­kone 27 W,“ priblĂ­Ĺžila Silvia BakytovĂĄ z TechnickĂ˝ch sluĹžieb mesta Prievidza. Druhou lokalitou s doplnenĂ˝m osvetlenĂ­m je dvor na Svätoplukovej ulici 22, ktorĂ˝ susedĂ­ s Obchodnou akadĂŠmiou. „V tomto prĂ­pade iĹĄlo o dlhodobĂş poĹžiadavku zo strany verejnosti. K prĂ­pojke verejnĂŠho osvetlenia bol umiestnenĂ˝ stoĹžiar s LED svietidlom o prĂ­kone 27 W,“ dodala BakytovĂĄ.

OplotenĂ­m ĹĄportovĂ­sk chcĂş zvýťiĹĽ ich bezpeÄ?nosĹĽ

Mesto dobuduje oplotenie areĂĄlu ihriska Centra voÄžnĂŠho Ä?asu. Oplotenie pribudne aj na ihrisku na Astrovej ulici. HlavnĂ˝m dĂ´vodom realizĂĄcie tĂ˝chto akciĂ­ je zvýťenie bezpeÄ?nosti a Ä?istoty ihrĂ­sk.

Pri Centre voÄžnĂŠho Ä?asu bude demontovanĂĄ Ä?asĹĽ pĂ´vodnĂŠho areĂĄlovĂŠho oplotenia, nĂĄsledne bude vybudovanĂŠ novĂŠ oplotenie za budovou Centra voÄžnĂŠho Ä?asu. Jeho vybudovanĂ­m sa celĂ˝ areĂĄl uzavrie, Ä?o zabrĂĄni prĂ­stupu cudzĂ­m osobĂĄm a zveri na pozemok a do priestoru ĹĄportoviska. „NovĂŠ oplotenie uĹž bude vyhotovenĂŠ z oceÄžovĂ˝ch stÄşpikov v celkovej dĺŞke 109 metrov. V jednej Ä?asti bude oplotenie z vnĂştornej strany doplnenĂŠ o mantinel z vodovzdornĂŠho protiĹĄmykovĂŠho povrchu. Ten bude slúŞiĹĽ ako prevencia pred vznikom Ăşrazu,“ vysvetÄžuje Andrea NikmonovĂĄ z oddelenia vĂ˝stavby MestskĂŠho Ăşradu v Prievidzi. SpoloÄ?nosĹĽ SprĂĄva majetku mesta Prievidza zaÄ?ala s realizĂĄciou prĂĄc uĹž v jĂşli tohto roka. Ihrisko na Astrovej ulici je urÄ?enĂŠ predovĹĄetkĂ˝m na basketbal a loptovĂŠ hry. KeÄ?Ĺže je situovanĂŠ v tesnej blĂ­zkosti cestnej komunikĂĄcie, samosprĂĄva chce zvýťiĹĽ bezpeÄ?nosĹĽ jeho nĂĄvĹĄtevnĂ­kov vybudovanĂ­m jednostrannĂŠho oplotenia. Oplotenie bude vybudovanĂŠ v dĺŞke 20 metrov. Je navrhnutĂŠ z plotovĂ˝ch stÄşpikov a polypropylĂŠnovej siete s výťkou ĹĄtyri metre. PrĂĄce budĂş realizovanĂŠ eĹĄte poÄ?as letnĂ˝ch prĂĄzdnin.

VoÄžnĂŠ pracovnĂŠ miesto: Referent pre rozpoÄ?et a financie PoĹžadovanĂŠ kvalifikaÄ?nĂŠ predpoklady a inĂŠ kritĂŠria a poĹžiadavky v sĂşvislosti s obsadzovanĂ˝m miestom: ɧPLQLPÂŁOQHÂźSOQÂŤVWUHGQÂŤY]GHODQLHHNRQRPLFNÂŤKRVPHUX ɧQDMPHQHMURN\SUD[HYHNRQRPLFNHMREODVWLSUD[YRYHUHMQHMVSUÂŁYHYÂżKRdou ɧ]QDORVħ]ÂŁNRQDĂ?=ERREHFQRP]ULDGHQÂŻ]ÂŁNRQDĂ?=] R UR]SRĂ?WRYÂżFK SUDYLGOÂŁFK YHUHMQHM VSUÂŁY\ ]ÂŁNRQD Ă?  =] R UR]SRĂ?WRYÂżFKSUDYLGOÂŁFKÂź]HPQHMVDPRVSUÂŁY\]ÂŁNRQDĂ?=]RILQDQFRYDQÂŻ zĂĄkladnĂ˝ch ĹĄkĂ´l, strednĂ˝ch ĹĄkĂ´l a ĹĄkolskĂ˝ch zariadenĂ­ ɧSUÂŁFDV3& :RUG([FHOHPDLOLQWHUQHW ÉœSRNURĂ?LOÂżXŀ¯YDWHÄ€ ɧ]GUDYRWQÂŁVSÂśVRELORVħ ɧEH]ÂźKRQQRVħ ɧosobnostnĂŠ a morĂĄlne predpoklady na poĹžadovanĂŠ miesto, organizaÄ?nĂŠ a komuQLNDĂ?QÂŤVFKRSQRVWLIOH[LELOLWDDVHUWLYLWD]RGSRYHGQRVħORJLFNÂŤP\VOHQLHRGROQRVħ voÄ?i stresu

ɧSURIHVLMQ¿ŀLYRWRSLV ɧRYHUHQÂŤNÂľSLHGRNODGRYRQDMY\ÄŁÄŁRPGRVLDKQXWRPY]GHODQÂŻ ɧ SÂŻVRPQÂż VÂźKODV XFKÂŁG]DĂ?D QD SRXĹ€LWLH RVREQÂżFK ÂźGDMRY SUH SRWUHE\ YÂżEHURYÂŤKRNRQDQLDY]P\VOH]ÂŁNRQDĂ?=]RRFKUDQHRVREQÂżFKÂźGDMRYD o zmene a doplnenĂ­ niektorĂ˝ch zĂĄkonov a publikovanie mena a priezviska v zĂĄpisnici z vĂ˝berovĂŠho konania na webovej adrese mesta Prievidza InformĂĄcie pre uchĂĄdzaÄ?a: PracovnĂĄ pozĂ­cia nie je vhodnĂĄ pre absolventa ĹĄkoly. =ÂŁNODGQÂŁ]ORĹ€NDP]G\(XUÉœ(XU Ĺ˝iadosĹĽ spolu s poĹžadovanĂ˝mi dokladmi a oznaÄ?enĂ­m „VĂ˝berovĂŠ konanie referent pre rozpoÄ?et a financie – neotvĂĄraĹĽâ€œ je potrebnĂŠ doruÄ?iĹĽ v termĂ­ne najQHVNÂśUGRQDDGUHVX0HVWVN¿ŸUDGY3ULHYLG]L1ÂŁPVORERG\Ă? 3ULHYLG]D RozhodujĂşcim je dĂĄtum doruÄ?enia na MsĂš. 8FKÂŁG]DĂ?LNWRUÂŻVSßĊDMÂźNYDOLILNDĂ?QÂŤSUHGSRNODG\DLQÂŤNULWÂŤULDDSRĹ€LDGDYN\ EXGÂźSR]YDQÂŻQDYÂżEHURYÂŤNRQDQLHQDMQHVNÂśUGQÂŻSUHGMHKR]DĂ?DWÂŻP PredpokladanĂ˝ nĂĄstup do prĂĄce je dohodou.

131190325

Mesto Prievidza, MestskĂ˝ Ăşrad, Odbor ĹĄkolstva a starostlivosti o obÄ?ana, Oddelenie sprĂĄvy a ekonomiky ĹĄkolstva, vyhlasuje vĂ˝berovĂŠ konanie na obsadenie pracovnĂŠho miesta Referent pre rozpoÄ?et a financie.

Zoznam poŞadovaných dokladov: ɧŀLDGRVħRŸ�DVħQDY¿EHURYRPNRQDQ¯

PD19-33 strana-

15

Profile for prievidzsko prievidzsko

Prievidzsko 19-33  

pd1933

Prievidzsko 19-33  

pd1933