Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

č. 20 / 18. máj 2018 / 22. ročník

týždenne do 35 000 domácností a firiem

Pečené prasiatka.

D.K.D. - STAV s.r.o. Prievidza

Odstavčatá.

ponúkame:

T: 0908 13 11 99

zstrojové omietky: - vápenno - cementové - sádrové zpotery: - cementové - anhydridové

1, 12

131180222

Stavebná firma

72-118003

13-1180197

Cena dohodou T: 0948 416 144, e-mail: dkdstav@gmail.com

7, 11 1

zrýchlo a efektívne zdodržanie termínov zpo dohode cena pevná/nemenná zcelé Slovensko

1, 7

13-1180021

2 4, 7

131180139

131180151

1, 10

721180036

1, 3 7 42

13-1180012

5, 13 1, 2 6, 12 8-10

13-1180011

13-1180029 47-021

prievidzsko.sk

PRIEVIDZSKO

PD18-20 strana- 01

12, 14


2 som dal v práci výpoveď, ktorú mi odmietol zamestnávateľ prevziať z odôvodnením, že je zle napísaná, pracujem ako hlavný strojník oprava údržba strojov, po dnešnom pokuse o výpoveď mi zakázali pohyb po výrobnej hale a k oprave strojov, preradili ma do výroby a odmietli mi dať okamžitú výpoveď. Potrebujem tento pracovný pomer ukončiť čím skôr, max. s jednomesačnou výpovednou lehotou, nakoľko mám už novú pracovnú ponuku. Ako postupovať, aby mi nerobili nepríjemnosti? Ďakujem za odpoveď, s pozdravom.

Ing. Mária Zemčíková

Klimatizácia

otvára od 1.9.2018 nový študijný odbor 2-ročného pomaturitného špecializačného štúdia

28..Q procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel. Externé štúdium (nadstavba) je určené pre absolventov všetkých maturitných odborov skupiny 28 – technická a aplikovaná chémia. Profil absolventa, možnosti uplatnenia a ďalšie informácie o štúdiu si môžete prečítať na webovej stránke školy.

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.

Vážení čitatelia, otázky alebo námety týkajúce sa právneho poradenstva posielajte na adresu redakcie RP PRIEVIDZSKO, Ul. Šumperská 43, Prievidza. Nezabudnite napísať kontaktnú adresu, resp. telefónne číslo, na ktoré sa vám môžeme ozvať, ak váš problém nebude možné, príp. vhodné riešiť v našej rubrike. Samozrejme, vami zaslané otázky budú v prípade uverejnenia riešené ako anonymné. Táto rubrika slúži ako bezplatné poradenstvo pre občanov.

Pozor zmena!!! Redakcia PRIEVIDZSKO je od nového roku 2018 na novej adrese:

Štúdium sa končí absolventskou skúškou a absolventi získajú titul DiS – diplomovaný špecialista. Prihlášku si záujemcovia môžu stiahnuť z webovej stránky školy www.sosnovaky.sk a vyplnenú zaslať na adresu: Spojená škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0901918325.

EXTRA

131180103

statika a projekty stavieb ° odborné stavebné poradenstvo stavebný dozor ° ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná. Podľa cit. § 38 ZP písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku. Vo veci Vám odporúčam poslať výpoveď, prípadne okamžité skončenie prac. pomeru zamestnávateľovi doporučenou poštou s doručenkou - na adresu podľa informácii v obchodnom registri.  

131180208

13-1180014

Odpoveď: Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí

13-1180030

Dražobník GAVILA s. r. o.,

1. mája 173/11, Trenčín, IČO: 45 517 959 uverejňuje týmto podľa zákona č.527/2002 Z. z.

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE 001/2018 Dátum dražby: 21.06.2018 o 11:00 hod. - prvé kolo dražby

Miesto konania dražby: Brnianska 1J, Trenčín 911 05, Notársky úrad Trenčín, JUDr. Denisa Adamkovičová. Predmet dražby: Nehnuteľnosti zapísané na Okresnom úrade v Prievidzi, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 9909 pre obec Prievidza, katastrálne územie Prievidza a to: PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape: právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba nie je evidovaný na liste vlastníctva STAVBY: chata súp. č. 761 postavená na pozemku parc. č. 7735.

Najnižšie podanie 21 000,- EUR. Dražobná zábezpeka 3 000,- EUR

Bližšie informácie o podmienkach účasti na dražbe:

gavila@gavila.sk, www.gavila.sk, kontakt, 0905 476 407, 032/3262 202

Šumperská 43, Prievidza

(oproti reštaurácii Woodstock)

0905 719 148 0915 780 751

PD18-20 strana- 02

36-0011

Počas horúcich letných dní sa už ani v našom zemepisnom pásme nedá zaobísť bez chladenia obytných miestností. Ak uvažujeme o kúpe klimatizácie, pre správny výber musíme brať do úvahy viacero faktorov. Trh ponúka množstvo chladiacich zariadení od najlacnejších mobilných ochladzovačov vzduchu až po zložité klimatizačné jednotky, schopné nielen chladiť, ale aj vykurovať. Aby sme sa rozhodli správne, najprv si treba uvedomiť, čo od tohto zariadenia očakávame. Výber klimatizácie ovplyvňuje v akom dome bývame, či ide o rodinný alebo bytový dom, či o výškovú viacposchodovú budovu, alebo iba nízky niekoľkopodlažný objekt. Ďalej nám musí byť jasné, ktorú miestnosť, prípadne viaceré priestory potrebujeme klimatizovať, či chceme pohodu v spálni alebo v obývačke. Výkon klimatizačnej jednotky sa navrhuje aj vzhľadom na podlahovú plochu a svetlú výšku miestnosti, jej orientáciu na svetové strany, veľkosť ochladzovaných plôch. Ďalej rozhoduje teplota, ktorú chceme v priestore udržiavať, ale aj počet ľudí, ktorí sa tam bežne zdržiava. Ak sme sa rozhodli pre klimatizáciu, nepomýľme si ju s ochladzovačom vzduchu. Klimatizácia má vlastný obeh s chladiacou kvapalinou, pri ochladzovačoch dochádza k znižovaniu teploty vzduchu odparovaním vody, následkom čoho sa zvyšuje vlhkosť vzduchu v miestnosti a efekt chladenia sa stráca. V princípe môžu byť klimatizačné jednotky mobilné alebo pevne namontované. Najmä pri dodatočnom zabudovaní pevných jednotiek vzniká čiastočný problém pri potrebe určitých stavebných úprav. Pevná klimatizácia môže byť inštalovaná centrálne – jedna pre všetky miestnosti, alebo do každej klimatizovanej miestnosti dáme samostatnú jednotku s menším výkonom. Druhý variant je drahší. Mobilná klimatizačná jednotka je síce lacnejšia, ale nedokáže ochladiť celú miestnosť, pretože odvádzané teplo miestnosť opäť ohrieva. Jej vypnutím sa účinok chladenia ihneď stratí. Pri rozhodovaní je veľmi dôležitá aj hlučnosť zariadenia, ktorá by nemala prekročiť 35dB. Pri 50dB sa už dostávame na úroveň umývačiek riadu, čo je pre spánok nevhodné. No a neposledným kritériom je spotreba energie, ktorú ovplyvňuje výkon chladenia, ale aj systém chodu. Klimatizačné jednotky zaradené do triedy A so systémom ON/OFF majú vyššiu spotrebu ako zariadenia s inverterom, u ktorých sa výkon kompresora dá plynule regulovať. Nevyberajme si ani podľa „zvučnej“ značky ani podľa ceny. Nechajme si poradiť od odborníka, ktorý nám navrhne pre naše potreby ten najvhodnejší model.

Spojená škola Nováky

Otázka: Dobrý deň, chcem sa spýtať, dnes

721180164

Úvodník


redakÄ?nĂŠ slovo

Ivan BroŞík

Jedno prĂĄvo mĂĄme vĹždy A to je prĂĄvo na nĂĄzor. Hoci si to niektorĂ­ naĹĄi spoluobÄ?ania, bohĂĄÄ?i a politici nedokĂĄĹžu ani len pripustiĹĽ, kaĹždĂ˝ z nĂĄs mĂĄ prĂĄvo na Ăşplne vlastnĂ˝ nĂĄzor a ten nĂĄzor mĂĄ taktieĹž prĂĄvo vyslovovaĹĽ bez toho, aby ho v

tom ktokoÄžvek obmedzoval. S jedinou vĂ˝nimkou – a to je spravodajstvo. Tam je prĂ­pustnĂĄ iba informĂĄcia. AkonĂĄhle ide o komentĂĄr, poznĂĄmku, glosu, fejtĂłn, esej a inĂŠ Şånre, Ä?i uĹž v novinĂĄrskom svete, alebo aj v tom medziÄžudskom, je iba na kaĹždom z vĂĄs/nĂĄs, ako toto prĂĄvo vyuŞívame. Opäż sa vynĂĄrajĂş novĂ­ cenzori a kĂĄdrovĂĄci, ktorĂ­ by toto prĂĄvo chceli ÄžuÄ?om vziaĹĽ. A ak tĂ­ vzdorujĂş, potom stĂşpa agresivita tĂ˝chto umlÄ?iavateÄžov pravdy, nepripustia Ĺžiaden argument, sĂş presvedÄ?enĂ­, Ĺže jedine oni majĂş prĂĄvo na vĹĄeobecnĂş pravdu. Je to smutnĂŠ a je to zĂĄroveĹˆ varovnĂŠ. KaĹždĂ˝ aspoĹˆ troĹĄku demokraticky zmýťĞajĂşci Ä?lovek poznĂĄ Voltaireov vĂ˝-

rok „nesĂşhlasĂ­m s tĂ˝m, Ä?o hovorĂ­ĹĄ, ale do poslednej kvapky krvi budem brĂĄniĹĽ tvoje prĂĄvo povedaĹĽ to“. Treba si ho asi oĹživiĹĽ. A treba to tĂ˝m cenzorom pripomĂ­naĹĽ. Ich Ä?as sa pominul pred tridsiatimi rokmi. Ak zaspali dobu, nie je to iba ich vec, je to problĂŠm nĂĄĹĄ vĹĄetkĂ˝ch. Ak ju vĹĄak vracajĂş pred tĂ˝ch tridsaĹĽ rokov vedome, ide o poruĹĄovanie zĂĄkonov a rĂşcanie zĂĄkladov krehkej demokracie na Slovensku, Ä?oraz viac dorĂĄĹˆanej zo vĹĄetkĂ˝ch moĹžnĂ˝ch i nemoĹžnĂ˝ch strĂĄn. VeÄža odvahy v presadzovanĂ­ vlastnĂ˝ch nĂĄzorov a veÄža ĹĄĹĽastia na ceste k demokracii – aj na Slovensku! Ivan BroŞík

Vtip: PrĂ­de Janko domov a hovorĂ­: „Mamka, predstav si, Ĺže som dostal jednotku z matematiky.“ Mamka: „VĂĄĹžne?“ Janko: „Nieee, len si to predstav...“ AndrĂŠ Maurois: „Bez rodiny sa Ä?lovek trasie od zimy v nekoneÄ?nom vesmĂ­re.“

3

zdravie

0LORYDQÂŁ

MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

PreÄ?o je dĂ´leĹžitĂ˝ obvod pĂĄsu Obvod pĂĄsu je Äžahko merateÄžnĂ˝ parameter. Je aj ukazovateÄž moĹžnosti srdcovocievnych ochorenĂ­. Ak sa tuk hromadĂ­ v oblasti brucha viac ako inde, je rizikom pre zdravie. StĂşpajĂşci obvod okolo brucha mĂ´Ĺže skrĂĄtiĹĽ Ĺživot aĹž o 20 rokov. Najprv je pozorovanĂŠ zhromaĹžÄ?ovanie tuku v podkoŞí, postupne vznikĂĄ okolo brucha „pneumatika“, sĂşbeĹžne sÂ Ĺˆou sa hromadĂ­ tuk aj v útrobĂĄch – okolo bruĹĄnĂ˝ch orgĂĄnov, dochĂĄdza k stukovateniu peÄ?ene – steatĂłze, podĹžalĂşdkovej ŞĞazy, obliÄ?iek. Tukom obalenĂŠ orgĂĄny nedokĂĄĹžu sprĂĄvne pracovaĹĽ. Riziko je väÄ?ĹĄie, ako keÄ? je tuk v oblasti zadku, alebo stehien. ĂštrobnĂ˝ tuk je inĂ˝ ako podkoĹžnĂ˝. Je viac hormonĂĄlne aktĂ­vny. VyluÄ?uje mnohĂŠ lĂĄtky, ktorĂŠ sĂş ĹžiaÄž priamo spúťżaÄ?om srdcovĂ˝ch ochorenĂ­ OvplyvĹˆujĂş hladinu tukov, cukru, inzulĂ­novĂş rezistenciu. Ä˝udia so ĹĄirĹĄĂ­m pĂĄsom, Ä?i hrubĹĄĂ­m driekom zomierajĂş ĹžiaÄž skĂ´r. Ako meraĹĽ pĂĄs? Meranie sa robĂ­ vo výťke prirodzenĂŠho pĂĄsu, ktorĂ˝ sa nachĂĄdza nad pupkom. Pri Ăşklonoch na stranu, zĂĄhyb, ktorĂ˝ sa vytvorĂ­, je prirodzenĂĄ lĂ­nia pĂĄsu. NĂĄjdite vrchol svojej bedrovej kosti a spodnej hrany rebier. NormĂĄlne dĂ˝chajte. KrajÄ?Ă­rsky centimeter umiestnite do stredu medzi tĂ˝mito bodmi a obtoÄ?te ho okolo pĂĄsu. Skontrolujte svoje meranie. ZistenĂŠ Ä?Ă­slo je obvod pĂĄsu. 80 cm je hornĂĄ hranica ideĂĄlneho obvodu pĂĄsu u Şien, 94 cm u muĹžov. S pribĂşdajĂşcimi centimetrami veÄžmi stĂşpa riziko vysokĂŠho krvnĂŠho tlaku, hladiny cholesterolu, kornatenia ciev a cukrovky. TĂĄto hodnota je bez ohÄžadu na výťku a vek. Riziko je vyĹĄĹĄie, keÄ? okrem väÄ?ĹĄieho obvodu v oblasti pĂĄsu, je v krvi zvýťenĂĄ hladina tukov, cholesterolu, ale aj triglyceridov. Obvod pĂĄsu nie je len na urÄ?enie konfekÄ?nej veÄžkosti obleÄ?enia, ale je Äžahko zistiteÄžnĂ˝ ukazovateÄž prognĂłzy. Preto, ak prekraÄ?ujete tieto hodnoty, treba sa pustiĹĽ do boja. NaprĂ­klad prejsĹĽ 10 000 krokov denne, alebo 3 krĂĄt 10 minĂşt rĂ˝chlej pohybovej aktivity ako jogging alebo beh. S rozhodnutĂ­m netreba vĂĄhaĹĽ, lebo vnĂştrobruĹĄnĂ˝ tuk metabolicky ĂştoÄ?Ă­ na prognĂłzu Ä?loveka. RacionĂĄlna strava je samozrejmou sĂşÄ?asĹĽou opatrenĂ­. Redukcia hmotnosti o 1 kg obyÄ?ajne znamenĂĄ aj zmenĹĄenie obvodu pĂĄsu o 1 cm. MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA vaĹĄe otĂĄzky k tĂŠme – zdravie@regionpress.sk

bË?

NRPSOHWQÂŤ SRLVWHQLH QDURN

2EGLYRYDQÂż

na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

bË?

Edícia pre vťetkých, ktorí milujú SUV 1DMSUHG£YDQHMģLH6899LWDUDDSRSXO£UQ\6;6&URVVSULFK£G]DMŸYbSRQXNHNWRU£Y£VXU�LWHFK\W¯]DVUGFH =DVWDYWHVDXbVYRMKRQDMEOLŀģLHKRSUHGDMFX6X]XNLHģWHGQHV

52-0068

3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL9LWDUDFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁVSOÂŁWND VKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL6;6&URVVFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁ VSOÂŁWNDVKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 9ÄŁHWN\VXP\VÂźV'3+)LQDQFRYDQLHUHDOL]XMHĂŽ62%/HDVLQJDV $NFLDSODWÂŻGRY\SUHGDQLD]ÂŁVRE.XNDĹ€GÂŤPXPRGHOX68=8.,]ÂŻVNDWHURĂ?QÂź]ÂŁUXNXDDVLVWHQĂ?QÂŤVOXĹ€E\]GDUPD0RĹ€QRVħSUHGßŀHQLD]ÂŁUXN\DĹ€QDURNRY(PLVLH&2ĘŁJNP www.suzuki.sk NRPELQRYDQÂŁVSRWUHEDSDOLYDĘŁOQDNP,OXVWUDĂ?QÂŤIRWR

PD18-20 strana- 03


4 5

prĂĄvnik radĂ­

„DobrĂ˝ deĹˆ,  obraciam sa na vĂĄs s otĂĄzkou, Ä?i je moĹžnĂŠ daĹĽ vĂ˝poveÄ? zamestnĂĄvateÄžovi dohodou, za predpokladu, Ĺže JUDr. som momentĂĄlne prĂĄce Barbora neschopnå  a chcela by KoncovĂĄ som ju podaĹĽ poÄ?as PNky.

ZamestnanĂĄ som od. 1. 09.2017. V pracovnej zmluve mame uvedenĂş vĂ˝povednĂş dobu 1 mesiac do roka od podpisu pracovnej zmluvy a  3 mesiace po 1 roku. PracovnĂ˝ pomer by som ale chcela ukonÄ?iĹĽ Ä?o najskĂ´r, najradĹĄej dohodou.“ V  prvom rade je potrebnĂŠ ozrejmiĹĽ pojmy v  zmysle ZĂĄkonnĂ­ka prĂĄce. Neexistuje totiĹž pojem „vĂ˝poveÄ? dohodou“. ZĂĄkonnĂ­k prĂĄce poznĂĄ buÄ? vĂ˝poveÄ? alebo dohodu o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru. VĂ˝poveÄ?ou mĂ´Ĺže skonÄ?iĹĽ pracovnĂ˝ pomer zamestnĂĄvateÄž aj zamestnanec. VĂ˝poveÄ? musĂ­ byĹĽ pĂ­somnĂĄ a doruÄ?enĂĄ, inak je

neplatnĂĄ. VĂ˝poveÄ? je jednostrannĂ˝ Ăşkon, ktorĂ˝ adresujeme druhej strane. PokiaÄž dĂĄva vĂ˝poveÄ? zamestnĂĄvateÄž, musĂ­ maĹĽ na to zĂĄkonnĂ˝ dĂ´vod. Zamestnanec mĂ´Ĺže daĹĽ vĂ˝poveÄ? aj bez udania dĂ´vodu. Pri podanĂ­ vĂ˝povede pracovnĂ˝ pomer skonÄ?Ă­ uplynutĂ­m vĂ˝povednej doby. Dohoda o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru je dvojstrannĂ˝m prĂĄvnym Ăşkonom, uzavretĂ˝m medzi zamestnĂĄvateÄžom a zamestnancom. Ak sa zamestnĂĄvateÄž a zamestnanec dohodnĂş na skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru, pracovnĂ˝ pomer sa skonÄ?Ă­ dohodnutĂ˝m dĹˆom. pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

1DELF\NOLDĂĽNPGRSUiFH

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

%LF\NHO MH IDQWDVWLFNĂŞ GRSUDYQĂŞ SURVWULHGRN 9 SUHSOQHQĂŞFK UDQQĂŞFK D SRSROXGÄ–DMĂŁtFK KRGLQiFK MH ĂžDVWR UĂŞFKOHMĂŁt DNR DXWi $ MHKR HNRORJLFNi VWRSD MH SUtMHPQĂŞP ERQXVRP 0iM MH XĂĽ SR ĂŁLHVW\NUiW WDN]YDQĂŞP F\NOLVWLFNĂŞP PHVLDFRP 'R SURMHNWXĂ„'RSUiFHQDELF\NOLÂł VD ]DSRMLO DM PHVWVNĂŞ D NUDMVNĂŞ SRVODQHF D NDQGLGiW QD SULPiWRUD 3ULHYLG]H 5LFKDUG7DNiĂž

auto-moto/predaj 1 ° Predåm 2kolesový Malotraktor Agzat 100 Cena 750 ₏. T: 0915 418 014 ° Predåm pojazdnú ťkodu 120 mnoho nåhr.dielov, platnå Ek, Stk. Cena 300₏.T: 0918 119 985

auto-moto/inĂŠ

UkonÄ?enie pracovnĂŠho pomeru poÄ?as PN

2

° KĂşpim starĂş motorku, babetu, diely, doklady. T:0940 969 845 ° |Ä Ă´ĂłÄŽĂź [úĂ ĂžÄ Ă¸ĂśĂ¸Ă˝ÄŽĂťĂ˝ÄˆĂ˛Ăˇ Ä Ä„Ä?ýô úÞąðnĂ˝ch dvojdielnych diskov BBS Speedline, 5x112, 8.5x19, ET 43, stredovĂĄ diera 66.6, ĂżÄ Ă¸ĂźÄŽÄ Ă˝Ă´Ä„Ä Ä?ôýĢĂżÄ Ă´mĄóøm]ĂłĂžĂąÄ Ĺ­Ä‚ÄƒĂ°Ä… Ă˝Ă´ĂžĂżÄ Ă°Ä…ĂžÄ…Ă°Ă˝Ä˘Ă˝Ă´Ä‰Ä…ÄŽÄ Ă°Ă˝Ä˘Ä ĂžÄ…Ă˝Ä˘Ä‚ÄƒÄ Ă´ĂłĂžÄ…Ä˘ krytky s logom Audi, cena 630 â‚Ź za komĂżĂťĂ´Äƒ|ĂžóÞáÞóôßÞŹýÞÜúóøĂúÞßÄ‰ĂžĂąÄ Ă°Ĺ› Ă°Ăš[ćĂťĂ´ÄƒĂ˝Ä˘ÿýôĄĂžÄ ĂžÄ‰ĂźĂ´Ä Ă´YX\RZ\~X`€Ä? 0905 423 331

° PredĂĄm 4ks letnĂ˝ch pneumatĂ­k o rozĂźĂ´Ä Ă´ X^\R]\ ~X[ o ĉý wĂťĂ´ĂąĂ´Ä Â€Ä Ă°Ă˝Ä‚|Ä Ăž Ăž Ä ĂžÄ‰ĂźĂ´Ä Ă´X^\R]\~X[Ä ĂžĂşÄ…Ĺ­Ä ĂžĂąÄˆYWXZóôĉĢý 6mm, bez poĹĄkodenia, dobrĂ˝ stav, cena za ĂşĂžĂźĂżĂťĂ´Äƒ^W€Ä?W`W\[YZZZX

5,&+$5'7$.Ă&#x2030;Ăż .2081Ă&#x2030;/1(92Äł%<

platenĂĄ inzercia

° PredĂĄm 4ks letnĂ˝ch pneumatĂ­k zn. YoúÞáðßðnĂťÄ&#x201E;Ă´qĂ°Ä Ä&#x192;áĂžÄ ĂžÄ&#x2030;ĂźĂ´Ä Ă´X^\R]\~X[ Ä ĂžĂşÄ&#x2026;Ĺ­Ä ĂžĂąÄ&#x2C6;YWXZóôÄ&#x2030;Ģý]ßßùôÄ&#x2030;ÿÞĹ&#x2013;úÞóôýøðĂłĂžĂąÄ Ĺ­Ä&#x201A;Ä&#x192;Ă°Ä&#x2026;òôýðÄ&#x2030;Ă°úÞßÿÝôÄ&#x192;]WÂ&#x20AC;Ä? 0905 423 33

VĂ Ĺ PRIMĂ TOR

3RWYUG]XMH ĂĽH F\NOLVWLND QLH MH OHQ R UHOD[H ĂžL ĂŁSRUWH Ă&#x201E;$ ĂžR E\ VL PRKRO SULDĢ ĂžORYHN YLDF DNR SUtVĢGRSUiFHQDELWĂŞHQGRUItQPL 'R QiURGQpKR F\NOLVWLFNpKR SURMHNWX VRP VD ]DSRMLO DM WHUD] D RSlĢ VRP Y WtPH 7UHQĂžLDQVNHKR

VDPRVSUiYQHKR NUDMD VSROX VR ĂĽXSDQRP -DURVODYRP %DĂŁNRP D NROHJDPL 'DQRP .ULĂĽNRP D 5DGRP +ODGNĂŞPÂł KRYRULO SR RGĂŁODSDQĂŞFK NLORPHWURFK 5LFKDUG 7DNiĂž SUHG YFKRGRP GR Ă&#x2019;UDGX76.3RVODQHFDNDQGLGiW QDSULHYLG]VNpKRSULPiWRUD]GROiYD WUDVX 3ULHYLG]D Âą 7UHQĂžtQ D VSlĢ DVSRÄ&#x2013; UD] GR WĂŞĂĽGÄ&#x2013;D .ĂŞP DXWRP VL Y\EHUi FHVWX FH] %iQRYFHQDG%HEUDYRXSUHELF\NHO ]YROLO KRUVNĂŞ SULHFKRG +RP{OND 7UL KRGLQ\ WDP WUL KRGLQ\ VSlĢ 9 QRKiFK VSROX NLORPHWURY Ă&#x201E;&\NOLVWLNDPDQDR]DMEDYtDĂžORYHN VL WDNRXWR FHVWRX GR SUiFH

SUHWULHGLP\ĂŁOLHQN\DOHDMQDWUDIt QD]DXMtPDYp]iNXWLDQiĂŁKRNUDMD D¹ÞRVLEXGHPHKRYRULĢVN{UVL YĂŁLPQH QHGRVWDWN\ NWRUp WUiSLD Ä?XGtÂł GRSÄ&#x17D;Ä&#x2013;D 5LFKDUG 7DNiĂž QD

1DĂ&#x2019;UDG76.FKRGtSRVODQHF5LFKDUG7DNiĂžQDELF\NOLDMQD]DVDGQXWLDNRPLVLtĂžLGRNRQFDQD]DVWXSLWHÄ?VWYR1DWRSRVOHGQpGRNRQFD QHPRKRO PHĂŁNDĢ 2GRY]GiYDO WRWLĂĽ RFHQHQLD 7UHQĂžLDQVNHKR VDPRVSUiYQHKRNUDMD,ĂŁORRFHQ\SUHRVREQRVWLNUDMDNWRUpSRSUYĂŞNUiWY KLVWyULLXGHOLONUDMVNĂŞSDUODPHQW-HGQĂŞP]ODXUHiWRYMHDM3ULHYLGĂĽDQ 0LFKDO 'RELDĂŁ &HQX GRVWDO ]D PLPRULDGQ\ SUtQRV Y REODVWL UHSUH]HQWiFLHQiĂŁKRUHJLyQX0HG]LRFHQHQĂŞPLERODMVSLVRYDWHÄ?5XGROI 'RELiĂŁSDQL-DQD-DEORQVNiDNROHNWtYKHPDWRORJLFNRWUDQVI~]QHKR RGGHOHQLD]SRYDĂĽVNRE\VWULFNHMQHPRFQLFH

PDUJRĂŁWDWLVWLFNĂŞFK~GDMRYâWDWLVWLNX DYĂŁDN GRSUDYQ~ ]KRGQRWLOL YLDFHUt F\NOLVWL NWRUt SULĂŁOL GR SUiFH QD GYRFK NROHViFK Ă&#x201E;= URND QD URN MH QD FHVWiFK VWiOH YLDF iXW D NDPLyQRY 1D GUXKHM VWUDQHVRPUiGĂĽHÄ?XGLD]DĂžtQDM~ PDĢ]iXMHPRF\NORWUDV\7UHQĂžLDQVNDĂĽXSDMHYWRPWRXNiĂĽNRYi 2F\NORWUDViFKOHQQHKRYRUtDOH LFKDMEXGXMH9LDFÄ?XGtWDNP{ĂĽH EH]SHĂžQH FKRGLĢ DM GR SUiFH SUiYHQDELF\NOLÂł]KUQXOQiURGQĂŞ F\NORNRRUGLQiWRU 3HWHU .OXĂžND Ă&#x201E;2SiUGQtRWYRUtPHĂžDVĢYiĂĽVNHM F\NORPDJLVWUiO\ RG +RUQHM 6WUHG\ SR 1RYp 0HVWR QDG 9iKRP D EXGXM~ VD DM MHM Ä&#x2021;DOĂŁLH ĂžDVWL 1RDWHĂŁLĢVDP{ĂĽHPHDMP\9\ĂžOHQHQpV~SHQLD]HQDWUDVXSUH F\NOLVWRY RG 3ULHYLG]H SR =HPLDQVNH .RVWRÄ?DQ\ D PRPHQWiOQH NUDM UR]KRGXMH R Ä&#x2021;DOĂŁRP ~VHNX F\NORFKRGQtND QD KRUQHM 1LWUHÂł X]DYUHOWpPXF\NORFKRGQtNRY5LFKDUG7DNiĂž

131180085

3 6

6 7 5 2 8 2 6 1 4 5 4 1 8 4 8 3 5 7 8 1 6 2 7

° wĹ?ÿøß Ä&#x201A;Ä&#x192;Ă°Ä Ä˘ ßÞÿôóÄ&#x2C6; |Ă¸ĂžĂ˝Ă¸Ă´Ä nðùôÄ&#x192;Ă° Stadion, aj diely. Tel.0949 154 017 ° oÂ&#x2020;X^\vmÂ&#x192;m`WvmÂ&#x192;mY\WZ\W|u{zuq~ MUSTANG STADION SIMSON. KĂşpim tieto motorky. T: 0915 215 406

byty/predaj

3

° PredĂĄm 3izb.byt v PD. T: 0905 313 616. ~wýôÄ&#x2026;ÞÝðĹ&#x203A;

byty/prenĂĄjom

4

domy/predaj

5

° |Ä Ă´ĂłÄ&#x17D;Ăź òáðÝÄ&#x201E;ĂżÄ&#x201E; Ä&#x2026; ~ðóÞùøòøEoĂ´Ä ĂžÄ&#x2026;Ă´Ăš Â&#x20AC; 0915 994 252

pozemky/predaj

6

° PredĂĄm stav. pozemok v PD-Sever, ul. Na Ä&#x201A;Ä&#x192;Ä Ä&#x17D;Ĺ&#x201A;ðòá Ä&#x2030;Ă° Ä&#x201A;ĂşÄ&#x2026;Ă´ĂťĹ? òôýÄ&#x201E; Y_ RĂźY [_YW ĂźYÄ&#x2026;ŭáÞóýÄ&#x17D;øýÄ&#x2026;Ă´Ä&#x201A;Ä&#x192;ĹòøðóÞáÞóðßÞŹýÄ&#x17D;Â&#x20AC; 0905 293 145

reality/inĂŠ

7

stavba

8

° Kúpim haki leťenie. T: 0908 532 682

51-0153

° |Ä Ă´ĂłÄ&#x17D;Ăź Ä&#x201A;úÝÞÝðßøýÄ&#x17D;Ä&#x192;ĂžÄ&#x2026;Ģ ĹąÄ&#x201E;ßÿÄ&#x2C6; Ăž Þùjeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a voĂłĂžĂźĂ´Ä Ă˝Ä˘ ÿÝðÄ&#x201A;Ä&#x192;ĂžÄ&#x2026;Ģ Ĺ&#x2013;ðòáĆ&#x160; oôýð Þó ]\W â&#x201A;Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş Ä&#x201A;ĂşĹ?Ĺ&#x2013;ĂşÄ&#x201E;Â&#x20AC;Ä?W`W\`Y\``X

PD18-20 strana-04


PrĂĄvnik radĂ­

pokraÄ?ovanie

Ak by vĂĄm chcel daĹĽ zamestnĂĄvateÄž vĂ˝poveÄ?, musĂ­ reĹĄpektovaĹĽ ustanovenia ZĂĄkonnĂ­ka prĂĄce o zĂĄkaze vĂ˝povede. ZĂĄkaz vĂ˝povede sa vzĹĽahuje na rĂ´zne ĹživotnĂŠ situĂĄcie a skutoÄ?nosti, kedy sa zamestnanec nachĂĄdza v tzv. ochrannej dobe. Jednou z tĂ˝chto situĂĄcii je aj trvanie prĂĄceneschopnosti. ZĂĄkaz vĂ˝povede poÄ?as trvania PN sa vĹĄak nevzĹĽahuje na zamestnanca. Ak sa ten rozhodne podaĹĽ vĂ˝poveÄ? poÄ?as ochrannej doby, mĂ´Ĺže tak urobiĹĽ a uplynutĂ­m

vĂ˝povednej doby dĂ´jde ku skonÄ?eniu pracovnĂŠho pomeru. UvĂĄdzate, Ĺže by ste radĹĄej ukonÄ?ili pracovnĂ˝ pomer ihneÄ?. Rozhodnutie bude vĹĄak na vaĹĄom zamestnĂĄvateÄžovi, Ä?i bude sĂşhlasiĹĽ s takĂ˝mto postupom. K uzavretiu dohody totiĹž nemoĹžno ani jednu zo strĂĄn nĂştiĹĽ. PoĹžiadajte svojho zamestnĂĄvateÄža o uzavretie dohody o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru k urÄ?itĂŠmu dĂĄtumu. Ak vyjadrĂ­ svoj nesĂşhlas, bude nutnĂŠ aby ste podali vĂ˝poveÄ?. Po podanĂ­ vĂ˝povede VĂĄm bude plynúż vĂ˝povednĂĄ doba. VĂ˝povednĂĄ doba zaÄ?ne plynúż prvĂ˝m dĹ&#x2C6;om

v mesiaci nasledujĂşci po mesiaci, v ktorom bola vĂ˝poveÄ? doruÄ?enĂĄ zamestnĂĄvateÄžovi. PokiaÄž by ste poÄ?as vĂ˝povednej doby nepriĹĄli do prĂĄce, za predpokladu, Ĺže mĂĄte v pracovnej zmluve tĂşto situĂĄciu oĹĄetrenĂş, mĂ´Ĺže od vĂĄs zamestnĂĄvateÄž ĹžiadaĹĽ peĹ&#x2C6;aĹžnĂş nĂĄhradu vo výťke priemernej mesaÄ?nej mzdy. V prĂ­pade Ä?alĹĄĂ­ch otĂĄzok je moĹžnĂŠ nĂĄs kontaktovaĹĽ mailom na: advokat@zavaseprava.sk alebo telefonicky na Ä?Ă­sle 0918 803 803. JUDr. Barbora KoncovĂĄ advokĂĄt

Vtip: UÄ?iteÄžka sa pĂ˝ta Ĺžiakov na slovenÄ?ine: â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝iaci, som peknĂĄ. AkĂ˝ je to Ä?as?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;MinulĂ˝!â&#x20AC;&#x153; F. de la Rochefoucauld: â&#x20AC;&#x17E;Viac krutosti ako zloba napĂĄcha sebeckosĹĽ.â&#x20AC;&#x153;

POTREBUJETE ODBORNĂ&#x2030;HO LEKĂ RA ?

hlavu hore!

OdbornÊ ambulancie v uniCENTRE v Bojniciach sú tu pre vťetkých poistencov VťZP, Dôvera, Union

Bohatstvom k poctåm a pýche

Prof. JĂĄn KoĹĄturiak

0iWHPRçQRVĹ&#x2122;VORERGQHMYRÄşE\

DIABETOLOGICKĂ DPEXODQFLD

AKCIA 2018 13-1180020

MUDr. ValĂŠria MokrĂĄ tel: 046/5113 251

ENDOKRINOLOGICKĂ DPEXODQFLD

CITY RESTAURANT

MUDr. Milena JanÄ?ĂşchovĂĄ tel: 046/5113 253

OD PRIOR 2. poschodie

$.&,$NiYDNREHGX]DÂź

131180213

uniCENTRUM nĂĄjdete na:

NemocniÄ?nej ulici Ä?. 1247 v Bojniciach (budova sa nachĂĄdza cca 150 m pod nemocnicou)

131180203

NXNDĂĽGpPXGHQQpPXPHQXDOHER EXIHWRYĂŞPVWRORPFLWURQiGD*5Ă&#x2C6;7,6

po - pia: 8.00 - 18.00 7 so: 8.00 - 13.00

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk AESCIN 30tbl -

liek sa pouŞíva ako protiopuchovå, protizåpalovå låtka a venoprotektívna (chråniaca Şily) låtka

4,80â&#x201A;Ź

4,32â&#x201A;Ź

LOCERYL 2.5ml -

liek na nechty je lieÄ?ivĂ˝ a antimykotickĂ˝ prĂ­pravok urÄ?enĂ˝ na lieÄ?bu infekciĂ­ (onychomykĂłz) spĂ´sobenĂ˝ch mikroskopickĂ˝mi hubami (plesĹ&#x2C6;ami a kvasinkami a dermatofytmi) v hornej Ä?asti nechtu

16,39â&#x201A;Ź

14,75â&#x201A;Ź AESCIN 90tbl 9,58â&#x201A;Ź

VICHY RECRUITMENT KIT IDEALIA, LIFTACTIV, NEOVADIOL SLOW AGE BalĂ­Ä?ek obsahuje: 50ml TermĂĄlka 30ml MicerĂĄlka 3v1 15ml krĂŠm 5ml Mineral Sacheta IS a sam. Densi ZÄ˝AVOVĂ? KUPĂ&#x201C;N 4 â&#x201A;Ź s DPH

AVENE, KLORANE, DUCRAY ZĽAVA -20% na single produkty od 21.5. do 26.5. 2018

výŞivový doplnok s obsahom 12 miliård Şivotaschopných baktÊrií v maximålnej dennej dåvke

liek zmierĹ&#x2C6;uje bolesĹĽ a zĂĄpal rĂ´zneho pĂ´vodu, zvlĂĄsĹĽ pri ochoreniach pohybovĂŠho Ăşstrojenstva

2,83â&#x201A;Ź 4,97â&#x201A;Ź

4,62â&#x201A;Ź

IBALGIN 400 48tbl

KOLOSTRUM JUNIOR PLUS VITAMĂ?N C 30tbl -

výŞivový doplnok, tablety obsahujú bovinnÊ (kravskÊ) kolostrum, plus vitamín C

16,42â&#x201A;Ź

14,78â&#x201A;Ź

IBALGIN 400 24tbl -

3,05â&#x201A;Ź

6,79â&#x201A;Ź

PROBIO-FIX 60cps -

PROBIO-FIX 30+60cps

23,67â&#x201A;Ź

21,30â&#x201A;Ź

METABOLIK 250ml

- detoxikaÄ?nĂĄ kĂşra, výŞivovĂ˝ doplnok vyvĂĄĹženĂ˝ komplex bylinnĂ˝ch extraktov a ovocnĂ˝ch ĹĄtiav

7,04â&#x201A;Ź

3,42â&#x201A;Ź

PD18-20 strana- 05

10,79â&#x201A;Ź

5,40â&#x201A;Ź

131180019

8,62â&#x201A;Ź

5

VidĂ­m ich ako sa snaĹžia. ZaÄ?Ă­najĂş uĹž ako malĂŠ deti â&#x20AC;&#x201C; zapĂĄÄ?iĹĽ sa pani uÄ?iteÄžke, sprĂĄvne odpovedaĹĽ, dostaĹĽ pochvalu alebo dobrĂş znĂĄmku. Pekne sa obliekaĹĽ, presvedÄ?ivo rozprĂĄvaĹĽ a dosahovaĹĽ ciele. Jezuita James Martin, popisuje rebrĂ­k, po ktorom nĂĄs od maliÄ?ka uÄ?ia liezĹĽ: 1. MaĹĽ svoje individuĂĄlne ciele, sledovaĹĽ svoje ĹĄĹĽastie a dobro. 2. Potreba maĹĽ, vlastniĹĽ, konzumovaĹĽ a kompenzovaĹĽ si tĂ˝m niekedy vlastnĂş neistotu a prĂĄzdnotu. 3. PostupovaĹĽ v spoloÄ?enskom rebrĂ­Ä?ku smerom hore. 4. PreukazovaĹĽ svoj status cez spoloÄ?enskĂŠ symboly â&#x20AC;&#x201C; funkcia, majetok, titul, obleÄ?enie. 5. ZvnĂştornenie vonkajĹĄĂ­ch statusov, pocit vĂ˝nimoÄ?nosti a dĂ´leĹžitosti. 6. Delenie ÄžudĂ­ na â&#x20AC;&#x17E;celebrityâ&#x20AC;&#x153;, ktorĂŠ stoja na vrchole rebrĂ­Ä?ka a neschopnĂ˝ch â&#x20AC;&#x17E;chudĂĄkov,â&#x20AC;&#x153; ktorĂ­ zostali dole. 7. SúżaĹž, ktorĂĄ ÄžudĂ­ Ĺženie na rebrĂ­ku smerom â&#x20AC;&#x17E;horeâ&#x20AC;&#x153; a Ăşspech druhĂ˝ch sa pre nich stĂĄva ohrozenĂ­m. 8. PresvedÄ?enie, Ĺže hore je bezpeÄ?ie a ĹĄĹĽastie a dole neĂşspech a bieda, vtlĂĄÄ?anie tohto spĂ´sobu myslenia deĹĽom a Ä?alĹĄĂ­m generĂĄciĂĄm. 9. VznikĂĄ pyramĂ­da, na ktorej sa bojuje o miesta na jednotlivĂ˝ch poschodiach, vedomĂŠ udrĹžiavanie â&#x20AC;&#x17E;tĂ˝ch doleâ&#x20AC;&#x153; v nevedomosti a zĂĄvislosti na â&#x20AC;&#x17E;tĂ˝ch hore.â&#x20AC;&#x153; 10. VĂ˝sledkom tohto vĹĄetkĂŠho sĂş boje, nedĂ´vera, strach, frustrĂĄcia a osamelosĹĽ. Sv. IgnĂĄc z  Loyoly hovorĂ­ o nepriateÄžovi Ä?loveka takto: â&#x20AC;&#x17E;Najprv pokúťa ÄžudĂ­, aby chceli bohatstvĂĄ, ktorĂŠ nĂĄsledne vedĂş k mĂĄrnej svetskej slĂĄve. Tie Ä?asto vedĂş k  prehnanej pĂ˝che, ktorĂŠ je brĂĄnou k  ostatnĂ˝m neprĂĄvostiam.â&#x20AC;&#x153; Jezuiti tĂşto deĹĄtrukciu Ä?loveka vyjadrujĂş jedinou vetou: â&#x20AC;&#x17E;Bohatstvom k poctĂĄm a pĂ˝che.â&#x20AC;&#x153; rebrĂ­Ä?ek? Predstavte si cestu smerom dole. NemĂĄm na mysli Ăşpadok ďŹ rmy, rozpad rodiny alebo osobnosti. HovorĂ­m o oslobodenĂ­ sa od majetku a vĹĄetkĂŠho, Ä?o nĂĄs nĂşti liezĹĽ niekam, bez jasnĂŠho zmyslu. AkĂŠ krĂĄsne a oslobodzujĂşce je uvoÄžnene schĂĄdzaĹĽ dole, a  stretĂĄvaĹĽ tĂ˝ch, Ä?o sa trĂĄpia ĹĄplhanĂ­m nahor. ZbavovaĹĽ sa zbytoÄ?nostĂ­, odkladaĹĽ masky, pozĂ­cie a tituly, hovoriĹĽ len to, Ä?o je potrebnĂŠ a  nie, Ä?o chcĂş od nĂĄs poÄ?uĹĽ. To je tĂĄ sprĂĄvna cesta â&#x20AC;&#x201C; zhora nadol. Od pĂ˝chy, moci a pĂ´ct ku skutoÄ?nĂŠmu bohatstvu, v ktorom uĹž nemusĂ­me vlastniĹĽ vĂ´bec niÄ?. jk


6

3 8

7

7

4 3 8 2 4 1 9 6

3 2 7

4 2 7 2

9 6 1 4 3 4 8

psycholĂłg radĂ­

ProblĂŠmy nevlastnej matky

â&#x20AC;&#x17E;Dostala som sa do role nevlastnej matky. Partner mĂĄ 5 roÄ?nĂş dcĂŠrku, ktorĂş spolu vychovĂĄvame, keÄ?Ĺže Ĺžije s nami. VĹĄetko bolo v  poriadku,   aĹž kĂ˝m ma nezaÄ?ala jej biologickĂĄ Mgr. RenĂĄta matka pred malou ohovĂĄraĹĽ. Je BotkovĂĄ mi z toho ĹĽaĹžko, pretoĹže pociĹĽu-

jem zmenu sprĂĄvania voÄ?i mne zo strany malej. Neviem akĂ˝ postoj mĂĄm zachovaĹĽ?â&#x20AC;&#x153; Je to veÄžmi nĂĄroÄ?nĂĄ situĂĄcia, ktorĂĄ si vyĹžaduje nemalĂş dĂĄvku reĹĄpektu a trpezlivosti, pretoĹže bez toho sa Ä?aleko pohnúż nedĂĄ. Rola matky je v Şivote kaĹždĂŠho z nĂĄs nesmierne dĂ´leĹžitĂĄ, nech uĹž je realita akĂĄkoÄžvek. Je veÄžmi dĂ´leĹžitĂŠ uvedomiĹĽ si, Ĺže rolu matky uĹž v Şivote partnerovej dcĂŠrky zastĂĄva niekto inĂ˝.  VaĹĄa rola v jej Ĺživote by mohla byĹĽ Ăşplne inĂĄ. MĂ´Ĺžete byĹĽ jej priateÄžkou, ktorej sa dĂĄ s Ä?Ă­mkoÄžvek zdĂ´veriĹĽ, spriaznenou duĹĄou, ktorĂĄ sa ju vĹždy snaŞí pochopiĹĽ, alebo â&#x20AC;&#x17E;vychovĂĄvateÄžkouâ&#x20AC;&#x153;, ktorĂĄ ju mĂ´Ĺže nauÄ?iĹĽ rĂ´znym veciam... Ak toto bude zrejmĂŠ vĹĄetkĂ˝m stranĂĄm,

verĂ­m, Ĺže to mĂ´Ĺže priniesĹĽ úĞavu od strachu, ktorĂŠho vnĂ­mam, Ĺže aktuĂĄlne je okolo vĂĄs mnoho. Strach mĂĄ totiĹž rĂ´zne podoby. MĂ´Ĺže byĹĽ ukrytĂ˝ aj za vaĹĄim hnevom, Ä?i sklamanĂ­m, ako aj za â&#x20AC;&#x17E;Ăştokomâ&#x20AC;&#x153; biologickej matky partnerovej dcĂŠrky. Aj reakcia samotnĂŠho dievÄ?atka v sebe odrĂĄĹža urÄ?itĂŠ pocity strachu, nakoÄžko mĂ´Ĺže napodobĹ&#x2C6;ovaĹĽ reakcie svojej mamy. SituĂĄcii by mohlo dopomĂ´cĹĽ aj spoloÄ?nĂŠ stretnutie, kde by ste mali priestor, sa vĹĄetci otvorene porozprĂĄvaĹĽ o celej situĂĄcii, svojich pocitoch, postojoch a tĂ˝m celĂş situĂĄciu zmierniĹĽ. DcĂŠrka a jej Ä?alĹĄie fungovanie by jednoznaÄ?ne malo byĹĽ na prvom mieste. Prajem hlavne veÄža ĹĄĹĽastia a dĂĄvku trpezlivosti. Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ psycholĂłg

obÄ?ianska

9

° |Ä Ă´ĂłÄ&#x17D;ĂźÄ&#x2030;Ă°Ä Ă¸Ă°ĂłĂ´Ă˝Ă¸Ă´Ä ĂžĂłóÞßÄ&#x201E;ĂşÄ&#x201E;òáÄ&#x2C6;Ĺ&#x201A;Ă° Ä&#x201A;ÿÞÄ&#x192;Ä Ă´ĂąĂ¸Ä?Ă´ Ä&#x201A;ôóðÄ?ĂşÄ&#x201E; ÞùÄ&#x2C6;Ä&#x2026; Ä&#x201A;Ä&#x192;Ă´Ă˝Ä&#x201E; Ä&#x201A;ĂżÄ&#x17D;ĂťĹ&#x201A;Ä&#x201E; Ä&#x2030;Ă°Ä&#x201A;Ä&#x2C6;ßùÞÝøòúĢòôýÄ&#x2C6;Ä&#x2030;ĂłĹ&#x2026;Ä&#x2026;ÞóÄ&#x201E;ĂżÄ Ă´ĂłĂ°ĂšĂ°Ä ĂžĂł domu, vo vynikajĂşcom stave. T: 0910 880 212 ° |Ä Ă´ĂłÄ&#x17D;ĂźÄ&#x2030;ðòáÞÄ&#x2026;Ă°ĂťĹ?Ä ĂžĂˇĂžÄ&#x2026;Ĺ?Ä&#x201A;ôóðÄ?ĂşÄ&#x201E;Ä ĂžÄ&#x2030;úÝðóðòøðÄ&#x201A;Ĺ?ÝÞŹýŭßĂżÄ Ă¸Ă´Ä&#x201A;Ä&#x192;ĂžÄ ĂžĂźĂ°ĂşÄ Ă´Ä&#x201A;ÝÞß Ä&#x2030;Ă°XWWÄ&#x192;Ä?W`XX\]^_^^

zĂĄhrada a zverinec 10

DĹ&#x2C6;a 17.5.2018 sme si pripomenuli prvĂŠ vĂ˝roÄ?ie Ăşmrtia nĂĄĹĄho milovanĂŠho manĹžela, otca a starĂŠho otca

DĹ&#x2C6;a 22. mĂĄja 2018 si pripomĂ­name 1. vĂ˝roÄ?ie odchodu do veÄ?nosti manĹžela, otca, starĂŠho a prastarĂŠho otca

JĂĄna KoriÄ?anskĂŠho

Antona BelaĹ&#x2C6;a z Lehoty p. VtĂĄÄ?nikom. Jeho starostlivosĹĽ, lĂĄska a dobrota nĂĄm budĂş chĂ˝baĹĽ do konca Ĺživota.

z BojnĂ­c. S lĂĄskou na neho spomĂ­najĂş manĹželka Dana, dcĂŠry Nikol s priateÄžom Romanom, Ivana s manĹželom Joshuom a vnuci Joshko a Janko.

131180218

domĂĄcnosĹĽ

Zavrela sa kniha tvojho Ĺživota na 87. strane, vtedy stĂ­chol dom, zĂĄhrada i dvor. Smutno je nĂĄm vĹĄetkĂ˝m, niÄ? uĹž nie je takĂŠ, ako bolo predtĂ˝m.

Ä&#x152;as ubieha a nevrĂĄti, Ä?o vzal. Len lĂĄska, Ăşcta a spomienky v srdciach zostĂĄvajĂş

S Ăşctou a vÄ?akou na neho spomĂ­najĂş manĹželka a synovia s rodinami.

131180230

riadkovĂĄ inzercia

° Predåm påvy tel. 0949 225 092

11

13

rĂ´zne/inĂŠ

14

° Kúpim jelenie danielie parohy a trofeje T: 0904 134 080

Ĺ tefĂĄniou Belkovou

Ĺ uhajda JĂĄn z NovĂĄk,

SmĂştiaca rodina.

° KĂşpim harmoniku, heligĂłnku, starĂ˝ biòÄ&#x2C6;úôÝ ßÞÿôóÄ&#x2026;ÞÚôýÄ&#x201A;úĢ Ä&#x2026;ôòø Â&#x20AC; W`[W `]` 845

hÄžadĂĄm prĂĄcu

15

° Â&#x2020;Ä&#x17D;ßÞÄ?ýĹú áĽðóÄ&#x17D; ĂżÄ Ä&#x17D;òÄ&#x201E; Ä&#x2030;ĂźX Ä&#x2030;Ă´X óÜY Â&#x20AC; 0949 116 198 ° tĽðóÄ&#x17D;ĂźĂżÄ Ä&#x17D;òÄ&#x201E;ðúÞĂźÄ&#x201E;Ä Ä&#x17D;Ä ĂźĂ°ĂťĂ¸Ă°Ä Ă°ĂšøýĢ T: 0944 933 056

zoznamka

z Dolných Vesteníc. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

ktorå nås navŞdy opustila 23.4.2018 vo veku nedoŞitých 94 rokov.

16

° Z`Ä ĂžÄ?Ă˝Ä&#x17D;áĽðóÄ&#x17D;ĂźÄ&#x201E;ŹðýðÄ&#x192;Ä Ä&#x2026;ðÝŭÄ&#x2026;Ä&#x2030;Ĺ&#x203A;ðá xĂ´Ă˝Ä&#x2026;Ä&#x17D;ŹýôÂ&#x20AC;W`W[\^Y`X` ° Ä&#x2C6;ßÿðÄ&#x192;øòúŭ\YÄ ĂźÄ&#x201E;ĹąáĽðóÄ&#x17D;Ä&#x2030;ÞóÿÞÄ&#x2026;Ă´ĂłnĂş, inteligentnĂş partnerku do 50r. len z PD, ĂşÄ&#x192;ĂžÄ Ä&#x17D;áĽðóÄ&#x17D;Ä&#x2026;Ä&#x17D;ŹýÄ&#x2C6;Ä&#x192;Ä Ä&#x2026;ðÝŭÄ&#x2026;Ä&#x2030;Ĺ&#x203A;ðáĂźÄ&#x201A;W`[_ 242 564 Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

Na krĂ­dlach anjelov vzlietol si v diaÄž, necĂ­tiĹĄ bolesĹĽ, necĂ­tiĹĄ ĹžiaÄž. NecĂ­tiĹĄ Ĺživota pracovitĂŠ ruky, tam niekde v diaÄžke ĹĽa objĂ­majĂş anjeli. TrpkosĹĽ osudu ĹĽa uĹž nemuÄ?Ă­, naĹĄiel si pokoj v nebeskom nĂĄruÄ?Ă­.

DĹ&#x2C6;a 26.5.2018 uplynie 9 rokov od smrti naĹĄej drahej manĹželky a mamy pani

DĹ&#x2C6;a 19.5.2018 si pripomĂ­name 8 rokov, Ä?o nĂĄs navĹždy opustil manĹžel, otec, brat, ĹĄvagor

Veroniky Kleinovej

Emil Krpelan

z NovĂĄk. Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichĂş spomienku. SpomĂ­najĂş manĹžel, syn s priateÄžkou Jankou, vnuÄ?kou Vaneskou a ostatnĂĄ rodina. â&#x20AC;&#x17E;Kto Ĺžije v srdci, neumiera.â&#x20AC;&#x153;

S lĂĄskou spomĂ­najĂş manĹželka, syn, dve dcĂŠry s rodinami, pravnuÄ?ka a pravnuk.

TĂ­, ktorĂ­ ste ho poznali, venujte mu s nami tichĂş spomienku.

SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.

KLOBĂ&#x161;KY

Tak letĂ­ Ä?as, Ä?o stĂ­chol tvoj hlas, len spomienky na teba sa vracajĂş zas...

Sídlisko MlådeŞe za Okresným úradom pråce

72-1180001

DĹ&#x2C6;a 20.mĂĄja 2018 si pripomĂ­name 4. smutnĂŠ vĂ˝roÄ?ie, Ä?o nĂĄs opustil nĂĄĹĄ milovanĂ˝ pĂĄn

S lĂĄskou spomĂ­na manĹželka MuĹĄka, dcĂŠra Gabika, Janko, Janko ml., Lucka, Ivka, Martin, Martinko ml. a Patrik.Ć&#x2020;

ponĂşka

PLAVKY

slovenský výrobca moŞnosż zakúpenia len vrchnÊho dielu

Koloman PĂşchy.

721180174

Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹ&#x2C6;ov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, PD zameĹ&#x2C6;te za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu.

z LieĹĄĹĽan.

S lĂĄskou spomĂ­najĂş manĹželka, dcĂŠry Evka, Milka, syn RĂłbert s rodinami, 8 vnĂşÄ?at, pravnuÄ?ka Nelka a ostatnĂĄ rodina.

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraPDmedzeraÄ&#x152;Ă­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP PD 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. V nasledujĂşcom vydanĂ­ budĂş zaradenĂŠ SMS poslanĂŠ do utorka do 24:00 hod. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme.

723180115

rĂ´zne/predaj

721180176

12

DĹ&#x2C6;a 15.5. 2018 uplynulo 10 smutnĂ˝ch rokov, Ä?o nĂĄs navĹždy opustil manĹžel, otec, starĂ˝ a prastarĂ˝ otec pĂĄn

PD18-20 strana- 06

letnĂ˝ sortiment textilu

T: 0907 975 776

131180200

deĹĽom

Z ĂşprimnĂŠho srdca Ä?akujeme prĂ­buznĂ˝m a priateÄžom, ktorĂ­ sa priĹĄli rozlĂşÄ?iĹĽ dĹ&#x2C6;a 26.4.2018 so zosnulou naĹĄou milovanou mamou, babkou a prababkou

131180233

° wĹ?ÿøßÂ&#x2014;Ă´Ä&#x201A;úÞEÝÞÄ&#x2026;Ă´Ă˝Ä&#x201A;úôXY\XWpÄ&#x201E;ĂşÄ&#x17D;Ć&#x160;Ă° øýĢÄ&#x2030;ÝðÄ&#x192;ĢĂ°Ä&#x201A;Ä&#x192;Ä Ă¸Ă´ĂąĂžÄ Ă˝Ä˘ßøýòôáÞóøýúÄ&#x2C6;Ĺ&#x2013;ĂżĂ´Ä ky a bankovky aj ĹĄilingy t.0915 627 285

721180173

hobby a ĹĄport


Móric Beňovský

gust Beňovský, sa narodil 20. septembra 1746 vo Vrbovom a zomrel 23. mája 1786 v Agoncy, v osade „Mauritania“ na Slovenský dobrodruh, Madagaskare. Bol to prvý Európan, ktorý sa plavil v severcestovateľ, objaviteľ, ko- nom Tichom oceáne (sedem rokov pred Jamesom Cookom lonizátor, spisovateľ, kráľ a de La Pérousom). Napísal spomienkové dielo Pamäti a Madagaskaru, plukovník cesty. francúzskej armády, veliteľ Beňovský bol typický predstaviteľ obdobia osvietenstva, poľskej armády a rakúsky rozvoja dopravy a obchodu a objavovania neznámych vojak, gróf Móric Beňovský, území. Bol cestovateľ, ktorý preskúmal západné pobrežie celým menom Matúš Móric Aljašky medzi ústím Yukonu a Kuskokwinu, pričom sa plavil Michal František Serafín Au- pozdĺž ostrova Unimak (Aleuty) a jeho cesta do Macaa bola

osobnosti regiónov

nálne noviny

prvá známa cesta zo severozápadného pobrežia Ameriky na juhovýchodné pobrežie Ázie. Ako prvý Slovák navštívil štyri kontinenty (Európa, Ázia, Afrika, Amerika), ako prvý človek vôbec preskúmal Ostrov svätého Vavrinca. Narodil sa vo Vrbovom a strávil tam aj svoje detstvo. Svoju kariéru začal ako dôstojník rakúskej armády (Slovensko bolo vtedy súčasťou Uhorska, ktoré bolo časťou rakúskej monarchie) v sedemročnej vojne. Jeho názory na náboženstvo a vzťah k autoritám spôsobili, že bol nútený opustiť rakúsku monarchiu (teda aj Uhorsko). Odišiel do Poľska kde sa 20. apríla 1768 oženil s Anou Hönsch. red

Vtip: Ošetrovateľ vojde k bláznovi do izby a vidí, ako ten niečo usilovne píše na hárok papiera. „Čo to píšeš?“ prihovorí sa bláznovi. „List.“ „A komu ho píšeš?“ „Sebe.“ „A čo si tam píšeš?“ „Neviem, pošta príde až zajtra!“ F. Rabelais: „Zlosť je nebezpečná, človeka ponižuje.“

duchovné okienko

... nájdeš, čo hľadáš

RIEVIDZSKO

1. časť

Otvorený list predstaviteľov cirkví a židovskej obce predsedovi vlády Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR napísali otvorený list predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu. „Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky!

13-1180112

decembra 2017 / 21. ročník

týždenne do 35 000 domácností a firiem

Pozorne 1,11

131180080

131180226

47-022

PRIEVIDZA

ponúka murárske, búračske a vodárske práce, sádrokartón, maľovanie, bytové jadrá, elektrikárske práce. Zn. Lacno

0905 402 526

grimmeljozef@gmail.com, www.grimmel.webjet.sk

131180228

13-1180035

Jozef Grimmel

131180017

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA

5,99

-25%

DODANIE DVERÍ UŽ DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám podložka a lišta len za 1 cent

PD18-20 strana- 07

vnímame dianie v spoločnosti po vražde novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pre zachovanie dôvery obyva2 Slovenska v právny štát teľov a v demokraciu je dôležité, aby táto úkladná vražda bola čím skôr vyšetrená a aby jej páchatelia boli potrestaní. 1,5 Chceme oceniť úsilie všetkých vyšetrovateľov a policajtov, ktorí sa usilujú o naplnenie spravodlivosti.

1,12

Spoločnosť potrebuje novinárov, ktorí s odvahou hľadajú pravdu. Slobodná žurnalistika a kontrola verejnej moci mé1,11 diami je dôležitým pilierom demokracie. Ďakujeme tým novinárom, ktorí vyváženým spôsobom pri zachovaní úcty 1,12 ku každému človeku informujú verejnosť o svojich zisteniach. Cirkvi 2 a náboženské spoločnosti rešpektujú legitímne zvolených verejných predstaviteľov a vyzývajú všetkých, aby sa krízové situácie riešili 8,10 s rozvahou a pokorou. Nevynášajme predčasné súdy a obvinenia, pretože aj krivé svedectvo je prestúpením Božích prikázaní. 1,3

131180053

T:0948 975 710

ROZVOZ UHLIA

72-1180002

E+G STAV s.r.o.

7

Slovensko je ohrozené stratou zmyslu pre mravné hodnoty. Prejavuje sa to neúctou k dôs8,10 tojnosti ľudského života od počatia po prirodzenú smrť či ľahostajnosťou k manželstvu. Prejavom nedostatku mrav1,3 nosti vo verejnom živote je aj korupcia, ktorá, žiaľ, je prítomná v mnohých sférach života spoločnosti. Tieto zlá nás ohrozujú, lebo sme sa vzdialili 1,5 od Boha a nezachovávame Desatoro Božích prikázaní.

8,9


9

7 4

6

2 4 3

7 9 8 2

5 3 7

2

5 2 9 3 6 9 4 8 5 6 7

2

tip na výlet

Najkrajšia dolina Tatier

števníkov. Ak chcete zažiť ideálne podmienky na vysokohorskú turistiku, zavítajte práve na Roháče. Je tu možné podnikať jednoduPotulky po Roháčoch sa stali ché prechádzky dolinami ale aj náročné hrebeňové túry. Pri akoby nepísaným pravidlom troche šťastia môže pozorný turista vybavený ďalekohľadom pre každého milovníka tu- pozorovať už z priestoru Roháčskej doliny kamzíka, svišťa ristiky. Ide totiž o mimoriad- či orla skalného. Roháčska dolina je mimoriadne bohatá na ne nádherné, malebné a z výskyt chránených rastlinných a živočíšnych druhov. Aj preto turistického hľadiska dobre sú Roháčske plesá vyhlásené za prírodnú rezerváciu s vyšším prístupné prostredie, ktoré stupňom ochrany. Dolina je odvodňovaná Roháčskym potoláka každoročne tisíce náv- kom, ktorý má priemerný ročný prietok 3 700 litrov vody za

duchovné okienko

2. časť

My všetci ľudia dobrej vôle - verejní predstavitelia i občianska spoločnosť - nesmieme ľutovať žiadne úsilie, aby korupcia zo slovenskej spoločnosti bola vytesnená. Predstavitelia cirkví a náboženských spoločností vyslovujú poďakovanie všetkým statočným a čestným ľuďom, ktorí na tieto problémy upozorňujú a chcú ich riešiť. Tí, ktorí sa korupcie dopúšťajú alebo vytvárajú pre ňu podmienky, sa prehrešujú voči Bohu i ľuďom. Korupcia, ktorá spôsobuje toľko nespravodlivosti, ohrozuje samotnú demokraciu. Strata dôvery v politický systém, ktorý nedokáže zabezpečiť spravodlivosť, vedie k rastu extrémizmu. Sme znepokojení atmosférou nenávisti, ktorá sa šíri v niektorých sociálnych skupinách. Máme právo i povinnosť zachovať si vlastné duchovné a kultúrne tradície a nekontrolovanú migráciu môžeme vnímať ako hrozbu. Ale ako ľudia - kresťania i nekresťania - sme povinní pomáhať ľuďom v núdzi bez ohľadu na farbu pleti a náboženstvo. Viacerí veriaci, kňazi aj cirkvi na Slovensku čelili počas komunizmu prenasledovaniu a na tento útlak nesmieme zabudnúť. Táto skúsenosť nás naučila vážiť si slobodu, rozoznať nové ideológie a brániť sa im. Veľmi dobre si uvedomujeme, že demokracia napriek ťažkostiam, je najlepším miestom na rozvíjanie náboženskej slobody i ostatných slobôd občanov. Odmietame korupciu v akejkoľvek podobe. Sme presvedčení, že budúcnosť obyvateľov Slovenska by mala byť vystavaná na vzájomnom rešpekte, dôvere, dobroprajnosti a úcte k nášmu duchovnému dedičstvu. Tieto hodnoty nám pomôžu prekonávať spoločenské krízy a upriamia náš duchovný zrak na Darcu života, pred ktorým sa každý z nás raz bude zodpovedať.

V Bratislave 23. apríla 2018

PD18-20 strana- 08

sekundu. Počas výdatných dažďov či jarného topenia snehu sa prietok zvyšuje až na päťnásobok. Značkovaný chodník vedie už zo Zuberca po Ťatliakovu chatu. Nástup na túru je ideálny od parkoviska rekreačného strediska Zverovka, kde sa nachádza aj najnižšie položené pleso v Tatrách – pleso pod Zverovkou (983 metrov nad morom). Ťatliakova chata leží na križovatke turistických trás, pri Ťatliakovom jazere. Cesty od chaty vedú na Roháčske plesá, Rákoň, Ostrý Roháč, Plačlivé či Volovec. Chata je ideálnym miestom, odkiaľ možno odštartovať túru po hrebeni Západných Tatier. Je tiež obľúbeným cieľom pre cyklistov či vozíčkarov. red


Ľudia pomohli Ondrejkovi na nohy!

ho portĂĄlu Ä˝udiaÄ˝uÄ?om.sk zĂ­skala vÄ?aka ĹĄtedrosti a dobroprajnosti darcov ďŹ nanÄ?nĂŠ prostriedky na prvĂş lieÄ?bu v Mexiku, nĂĄsledne i na druhĂş. VĂ˝sledkom je, Ondrejko sa narodil s Ĺže stojĂ­ na vlastnĂ˝ch nohĂĄch. rĂĄzĹĄtepom chrbtice a DvojroÄ?nĂ˝ Ondrejko poÄ?as prvĂ˝ch troch mesiacov hydrocefalom. LekĂĄri mu Ĺživota prekonal 11 operĂĄciĂ­. To, Ĺže bude maĹĽ rĂĄzĹĄtep nedĂĄvali veÄžkĂş nĂĄdej, no chrbtice a hydrocefalus sa jeho mama, pani Petra jeho rodina verila a roz- AlbrechtovĂĄ, dozvedela 2 dni pred pĂ´rodom. NĂĄsledhodla sa pre nĂĄkladnĂş kom råŞťtepu bola poĹĄkodenĂĄ miecha i nervy, veÄža lieÄ?bu v zahraniÄ?Ă­. Pros- detĂ­ s touto diagnĂłzou je Ăşplne ochrnutĂ˝ch. Rodine trednĂ­ctvom darcovskĂŠ- vliala nĂĄdej na Ondrejkove uzdravenie informĂĄcia o

SBS LAMA SK

prĂ­jme strĂĄĹžnikov na obchodnĂŠ prevĂĄdzky

v Prievidzi

NĂĄstup IHNEÄ&#x17D;! Kontakt: 0948 109 195

36-0003

480,- â&#x201A;Ź brutto + variabilnĂĄ zloĹžka

Prijmeme do zamestnania na TPP na pozĂ­cie: z autolakovnĂ­k z automechanik Mzda od 950â&#x201A;Ź brutto NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihneÄ?, mĂ´Ĺže byĹĽ aj Ä&#x152;ID. Kontakt: 0907 582 904

lieÄ?be kmeĹ&#x2C6;ovĂ˝mi bunkami. KomplikĂĄciou v jej realizĂĄcii nebolo miesto jej vĂ˝konu, Mexiko, ale suma â&#x20AC;&#x201C; pre beĹžnĂş rodinu nepredstaviteÄžnĂ˝ch 20-tisĂ­c eur. ProstrednĂ­ctvom darcovskĂŠho portĂĄlu Ä˝udiaÄ˝uÄ?om. sk sa vĹĄak sen premenil na realitu â&#x20AC;&#x201C; za pribliĹžne 2 a pol týŞdĹ&#x2C6;a sa podarilo sumu zĂ­skaĹĽ a Ondrejko mohol lieÄ?bu podstĂşpiĹĽ. PriĹĄlo vĂ˝raznĂŠ zlepĹĄenie jeho stavu a Ä?alĹĄia ĹžiadosĹĽ o pomoc na portĂĄli Ä˝udiaÄ˝uÄ?om.sk. PotrebnĂ˝ch Ä?alĹĄĂ­ch 20-tisĂ­c sa vÄ?aka podpore verejnosti podarilo, za pribliĹžne 3 mesiace, zĂ­skaĹĽ opäż. red

Vtip: PremiĂŠr na mĂ­tingu vravĂ­ obÄ?anom: â&#x20AC;&#x17E;My chceme len vaĹĄe dobro!â&#x20AC;&#x153; ObÄ?ania: â&#x20AC;&#x17E;Ale my si ho nedĂĄme!â&#x20AC;&#x153; A. P. Ä&#x152;echov: â&#x20AC;&#x17E;KeÄ? nedokĂĄĹžeĹĄ ovlĂĄdnuĹĽ hnev, ovlĂĄdne on teba.â&#x20AC;&#x153;

tradĂ­cie

PenziĂłn SivĂ˝ KameĹ&#x2C6;*** v PodhradĂ­ prijme do zamestnania

kuchĂĄra/kuchĂĄrku.

Optimetall, s.r.o.

PrĂĄca na TPP, platovĂŠ podmienky od 1 000 â&#x201A;Ź brutto

Domovina 426 972 43 Zemianske KostoÄžany

NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihneÄ?! ZĂĄujemcovia mĂ´Ĺžu svoje Ĺživotopisy posielaĹĽ e-mailom na

prijme do pracovnĂŠho pomeru predavaÄ?ky, Ä?aĹĄnĂ­Ä?ky, brigĂĄdniÄ?ky aliameti777@gmail.com alebo info: 0944 341 711

72118 0178

PoĹžadujeme: zĂĄkladnĂĄ znalosĹĽ s registraÄ?nou pokladĹ&#x2C6;ou

Životopisy posielajte na:

Prijmeme zamestnanca na pozĂ­ciuOPERĂ TOR

Typ pracovnĂŠho Ăşväzku: plnĂ˝ Ăşväzok PrĂĄca na 2 zmeny - nepretrĹžitĂĄ prevĂĄdzka â&#x20AC;&#x201C; 11,5 hod. PonĂşkame: fyzicky nenĂĄroÄ?nĂş prĂĄcu pre Ĺženy v nepretrĹžitej prevĂĄdzke - kompletovanie a balenie vo vĂ˝robe plastovĂ˝ch vĂ˝robkov. BliŞťie informĂĄcie ohÄžadne pracovnĂŠho miesta pri osobnom pohovore.

Prax: vhodnĂŠ aj pre absolventov Miesto vĂ˝konu prĂĄce: HasiÄ?skĂĄ 4, Prievidza PoĹžadujeme: ochotu pracovaĹĽ NĂĄstup: dohodou

Mzda: 480â&#x201A;Ź, max. 30% prĂŠmie

Kontakt: 0905 583 798 , mokra@jpplast.eu

131180195

VÂ prĂ­pade zĂĄujmu nĂĄs kontaktujte: Tel.: 0915 783 285, 284 e-mail: m.borkova@optimetall.com, m.kovacova@optimetall.com

CukrĂĄreĹ&#x2C6; AMETI Prievidza

72 118 0168

ELEKTROVOD Slovakia, s.r.o, NĂĄbreĹžie Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza

Prijmeme na letnĂş brigĂĄdu:

Na pomocnÊ pråce vo výrobe

NĂĄplĹ&#x2C6; prĂĄce: - RuÄ?nĂĄ manipulĂĄcia s materiĂĄlom, brĂşsenie a Ä?istenie materiĂĄlu - PomocnĂŠ a upratovacie prĂĄce vo vĂ˝robe - MoĹžno ako brigĂĄda alebo prĂĄca na dohodu - VhodnĂŠ aj pre ĹĄtudentov od 18 rokov - V mesiacoch jĂşn aĹž september - PoĹžadujeme komunikatĂ­vnosĹĽ a fyzickĂş zdatnosĹĽ BliŞťie informĂĄcie poskytneme vĹĄetkĂ˝m zĂĄujemcom na horeuvedenej adrese, prĂ­p. nĂĄs mĂ´Ĺžete kontaktovaĹĽ mailom na vladimir.zeleznik@elv-slovakia.sk alebo na telefĂłnnom Ä?Ă­sle 0911 905 578 alebo 046 542 77 75.

PD18-20 strana- 09

72 118 0145

75-16

PRĂ CA

ZĂĄmoÄ?nĂ­k PrĂ­prava materiĂĄlu pred zvĂĄranĂ­m, brĂşsenie - brĂşsiÄ?: ZodpovednosĹĽ a flexibilita tÞóøýÞÄ&#x2026;Ä&#x17D;Ä&#x201A;Ă°ĂłÄ&#x2030;ùðZ`WqÄ&#x201E;Ä ĂąÄ Ä&#x201E;Ä&#x192;Ä&#x192;ĂžCóÞáÞóð ZĂĄmoÄ?nĂ­k Ä&#x152;Ă­tanie vĂ˝kresov - montĂĄĹž: zôßôòúŭÚðÄ&#x2030;Ä&#x2C6;ĂşÄ&#x2026;ŭáÞóÞÄ&#x201E; ZodpovednosĹĽ a flexibilita tÞóøýÞÄ&#x2026;Ä&#x17D;Ä&#x201A;Ă°ĂłÄ&#x2030;ùð[\WqÄ&#x201E;Ä ĂąÄ Ä&#x201E;Ä&#x192;Ä&#x192;ĂžCóÞáÞóð ZĂĄmoÄ?nĂ­k SkĂşsenosti s frĂŠzovanĂ­m prĂ­padne vyuÄ?enĂ˝ obrĂĄbaÄ? kovov - frĂŠzar: Ä&#x152;Ă­tanie vĂ˝kresov zôßôòúŭÚðÄ&#x2030;Ä&#x2C6;ĂşÄ&#x2026;ŭáÞóÞÄ&#x201E; ZodpovednosĹĽ a flexibilita tÞóøýÞÄ&#x2026;Ä&#x17D;Ä&#x201A;Ă°ĂłÄ&#x2030;ùð\WWqÄ&#x201E;Ä ĂąÄ Ä&#x201E;Ä&#x192;Ä&#x192;ĂžCóÞáÞóð LakĂ˝rnik: Pripravovanie materiĂĄlu pred lakovanĂ­m (Ä?istenie, brĂşsenie) |Ä Ă¸ĂżÄ Ă°Ä&#x2026;ĂžÄ&#x2026;ðýøôßøôĹ&#x2013;ðýøôĂ°ýðýÄ&#x17D;Ĺ&#x2013;ðýøôÄ&#x2030;Ä&#x17D;úÝðóýôÚĂľĂ°Ä ĂąÄ&#x2C6;Ä&#x2026;Ä Ă˛ĂˇĂ˝Ă´ĂšĂľĂ°Ä ĂąÄ&#x2C6; Ä&#x201A;Ä&#x192;Ä Ă¸Ă´ĂşĂ°Ă˛ÄąĂźĂ¸ÿøĹ&#x2013;Ä&#x192;ÞĽðßøýðĂżÄ Ă¸ĂżÄ Ă°Ä&#x2026;ôýŭßðÄ&#x192;Ă´Ä Ă¸Ä&#x17D;ĂťðÝôùÞÚôáÞÄ?Ă°Ä&#x201A;Ä&#x192;ø Kontrolovanie kvality odvedenej prĂĄce {ĂłÄ&#x201A;Ä&#x192;Ä Ă°Ĺ&#x201A;ĂžÄ&#x2026;ðýøôÄ&#x2026;Ä&#x2030;ýøúýÄ&#x201E;Ä&#x192;ŭòáýôóÞÄ&#x201A;Ä&#x192;Ă°Ä&#x192;úÞÄ&#x2026;Ä&#x2026;Ä&#x201A;Ĺ?ÝðóôÄ&#x201A;Ä&#x192;ôòáýÞÝÞÜøòúŭßø postupmi tÞóøýÞÄ&#x2026;Ä&#x17D;Ä&#x201A;Ă°ĂłÄ&#x2030;ùð\WWqÄ&#x201E;Ä ĂąÄ Ä&#x201E;Ä&#x192;Ä&#x192;ĂžCóÞáÞóð ZvĂĄraÄ?i: PrĂ­prava materiĂĄlu pred zvĂĄranĂ­m, brĂşsenie zvarov Â&#x2020;Ä&#x2026;Ä&#x17D;Ä Ă°Ă˝Ă¸Ă´Ä&#x2026;Ä&#x2030;ĂłÄ&#x201E;òáÞÄ&#x192;ôòáýøúÄ&#x2C6;Ă°ÞòôĽÞÄ&#x2026;ŭòáúÞýĹ&#x2013;Ä&#x192;Ä Ä&#x201E;úòøĹ |ÝðÄ&#x192;ýŭÄ&#x2030;Ä&#x2026;Ä&#x17D;Ä Ă°Ä?Ä&#x201A;úŭĂżÄ Ă´Ä&#x201E;úðÄ&#x2030;Ă˛Ă´Ä Ä&#x192;øþøúÄ&#x17D;Ä&#x192;5Ĺ&#x2013;Ä&#x192;Ä&#x17D;Ä&#x192;ýðÄ&#x201A;ĂşĹ?Ĺ&#x2013;úð6Ä&#x2026;ŭáÞóÞÄ&#x201E; Ä&#x152;Ă­tanie vĂ˝kresov zôßôòúŭÚðÄ&#x2030;Ä&#x2C6;ĂşÄ&#x2026;ŭáÞóÞÄ&#x201E; tÞóøýÞÄ&#x2026;Ä&#x17D;Ä&#x201A;Ă°ĂłÄ&#x2030;ùð^[WqÄ&#x201E;Ä RŹøÄ&#x2026;ýÞÄ&#x201A;Ĺ&#x203A;CóÞáÞóð

info@penzionsivykamen.sk

72 118 0163

BliŞťie info poskytneme na tel.Ä?Ă­sle: 0902 999 518

K posilneniu nĂĄĹĄho pracovnĂŠho tĂ­mu obsadzujeme nasledovnĂŠ miesta:

9

na Slovensku

Rozbehli sa nĂĄm po Slovensku hody

PRACOVNĂ PONUKA 72 118 0144

charita

Hody sa slĂĄvia ako pamiatka na poÄ?esĹĽ posviacky chrĂĄmu alebo pri prĂ­leĹžitosti sviatku patrĂłna chrĂĄmu â&#x20AC;&#x201C; svätca, ktorĂŠmu je kostol zasvätenĂ˝. TradĂ­cia hodov siaha aĹž do stredoveku, keÄ? sa spolu s rozvojom cirkevnej organizĂĄcie v Uhorsku dbalo aj na to, aby patrĂłni jednotlivĂ˝ch chrĂĄmov takpovediac Ä?asovo rovnomerne pokryli spoloÄ?ensky prijateÄžnĂŠ dĂĄtumy v priebehu celĂŠho roka. V minulosti bola totiĹž s hodmi spojenĂĄ nielen slĂĄvnostnĂĄ hostina, ale najmä veÄžkĂ˝, tzv. vĂ˝roÄ?nĂ˝ jarmok. PravdaĹže, na jarmok sa schĂĄdzali kupujĂşci a predĂĄvajĂşci zo ĹĄirokĂŠho okolia a stĂşpol aj poÄ?et hostĂ­ zblĂ­zka i zÄ?aleka. V priebehu 18. storoÄ?ia, keÄ? sa na Slovensku vplyvom rekatolizĂĄcie vĂ˝razne oĹživil mariĂĄnsky kult, stavali sa novĂŠ chrĂĄmy zasvätenĂŠ Panne MĂĄrii, znova sa zaÄ?alo putovaĹĽ do starĹĄĂ­ch i novĂ˝ch mariĂĄnskych pĂştnickĂ˝ch miest, a tak sa viacerĂŠ hodovĂŠ slĂĄvnosti presunuli prĂĄve na jesennĂŠ mesiace september a oktĂłber. Ä&#x152;iastoÄ?ne to sĂşviselo aj s cyklom hospodĂĄrskeho Ĺživota na vidieku â&#x20AC;&#x201C; uĹž bolo po Ĺžatve, väÄ?ĹĄina Ăşrody bola pod strechou, na hody sa chovali husi, ponĂşkalo sa mladĂŠ vĂ­no a burÄ?iak â&#x20AC;&#x201C; skrĂĄtka, bolo to obdobie hojnosti a dostatku potravĂ­n, takĹže hostĂ­ si bolo moĹžnĂŠ patriÄ?ne uctiĹĽ dostatkom jedla i vĂ­na. Treba vĹĄak pripomenúż, Ĺže dĂ´leĹžitĂĄ bola prĂĄve duchovnĂĄ Ä?asĹĽ hodov. Hody sa slĂĄvili viac dnĂ­, v minulosti tri a viac, priÄ?om najvĂ˝znamnejĹĄĂ­m Ä?asovĂ˝m Ăşsekom bola prĂĄve hodovĂĄ nedeÄža. Na zĂĄpadnom Slovensku sa ujal nĂĄzov hody, priÄ?om aj Slovania poznali slovo god, ktorĂŠ mĂ´Ĺžeme voÄžne preloĹžiĹĽ ako hostina â&#x20AC;&#x201C; Ä?iĹže hody sa spĂĄjali s hostinou a hodovanĂ­m. Hody, odpusty, kermeĹĄe sa konali â&#x20AC;&#x201C; podÄža sviatku svätca, ktorĂŠmu boli zasvätenĂŠ â&#x20AC;&#x201C; najmä na jar, v lete, na jeseĹ&#x2C6;. Asi najmenĹĄiu frekvenciu mali v zime. Na hody sa v minulosti chodievalo peĹĄi â&#x20AC;&#x201C; zĂĄroveĹ&#x2C6; to bolo spojenĂŠ s púżou na hlavnĂş hodovĂş svätĂş omĹĄu, do väÄ?ĹĄĂ­ch vzdialenostĂ­ sa dochĂĄzalo koÄ?om, vozom, vlakom, autobusom, neskĂ´r aj autom. Na hodovĂş slĂĄvnosĹĽ sa chystala celĂĄ dedina â&#x20AC;&#x201C; Ĺženy vyriadili, vyumĂ˝vali a vyzdobili kostol, ale aj svoje domĂĄcnosti, v jarnĂ˝ch a letnĂ˝ch mesiacoch sa vybielil interiĂŠr i exteriĂŠr domĂĄcnostĂ­, vĹĄetko sa ligotalo Ä?istotou. Zdroj: KatolĂ­cke noviny autorka je etnologiÄ?ka KatarĂ­na NĂĄdaskĂĄ (krĂĄtenĂŠ)


9 6

3 9 8 5 6

5 1 9

2 1

5

2

4 8

svet knihy 2 8 3 1 4 4 6

Príbeh o zrade a zradcoch

pĂĄchateÄž zrady snĂ­va. A dobre, Ĺže to tak je, pretoĹže zrada si zaslúŞi ostrejĹĄiu reakciu, ako iba pokrÄ?enie ramenami. Na kniĹžnom trhu je dielo JudĂĄĹĄ autora Amosa Oza. Kniha VeÄža ÄžudĂ­ zaĹžilo zradu zĂ­skala uznanie, recenzenti naprĂ­klad z New York Review of a mnohĂ­ z nĂĄs majĂş svojich Books ju prijali s ovĂĄciami a titul sa dostal medzi ďŹ nalistov zradcov â&#x20AC;&#x201C; JudĂĄĹĄov. Zradca- prestĂ­Ĺžnej Man Bookerovej ceny. mi je pretkanĂ˝ prĂ­beh celej, Amos Oz je izraelskĂ˝ spisovateÄž a novinĂĄr. Je nositeÄžom vianielen kresĹĽanskej ĂŠry Äžud- cerĂ˝ch prestĂ­Ĺžnych literĂĄrnych ocenenĂ­ vrĂĄtane Bialikovej stva. A  ten nĂĄm odkazuje, ceny, Goetheho ceny a Ceny Franza Kafku. Ĺže zrada nevedie k ĹĄĹĽastiu PatrĂ­ medzi najznĂĄmejĹĄĂ­ch izraelskĂ˝ch autorov, jeho diela a spokojnosti, aj keÄ? o tom boli preloĹženĂŠ do vyĹĄe 30 jazykov. V slovenÄ?ine vyĹĄli jeho ro-

mĂĄny Ä&#x152;ierna skrinka, Panter v podzemĂ­ a VĂ´Ĺ&#x2C6;a Ĺženy. V JudĂĄĹĄovi mladĂŠho idealistickĂŠho ĹĄtudenta Ĺ muela zaujme rukou napĂ­sanĂ˝ inzerĂĄt na nĂĄstenke a zavedie ho do tajomnĂŠho domu, kde Ĺžije starĂ˝ invalid hÄžadajĂşci platenĂŠho intelektuĂĄlneho spoloÄ?nĂ­ka a tajomnĂĄ Ĺžena prenasledovanĂĄ prĂ­zrakmi minulosti. V prĂ­behu o omyle, túŞbe, neopätovanej lĂĄske a nezodpovedanej nĂĄboĹženskej otĂĄzke, ktorĂ˝ sa odohrĂĄva v rozdelenom Jeruzaleme na prelome rokov 1959 a 1960, sa autor vracia k poÄ?iatkom Ĺžidovsko-arabskĂŠho konďŹ&#x201A;iktu, k dejinĂĄm Jeruzalema a vzniku kresĹĽanstva a radikĂĄlne prehodnocuje zaĹžitĂş predstavu o zrade a zradcoch. red

za Ĺživot

MĂĄria RauÄ?inovĂĄ

DialĂłg, dialĂłg, dialĂłg

PREDĂ M A DOVEZIEM

jaÄ?meĹ&#x2C6;, kukuricu, ovos, pĹĄenicu, zmesky, ĹĄrot

0904 481 220

59-0016-15

sliepky, mlĂĄdky 19-24 týŞ., brojlerovĂŠ kuriatka 1-14 dĹ&#x2C6;ovĂŠ alebo 1-2,5 kg, husi, kaÄ?ky, husokaÄ?ky, morky, kalimero

7

DP PROJEKT s.r.o.

3,70 â&#x201A;Ź / ks

LIKVIDĂ CIA

NEBEZPEÄ&#x152;NĂ&#x2030;HO ODPADU A

94-0090

45-0024

AZBESTOVĂ?CH STRIECH rrMJLWJEPWBU!HNBJMDPN

Rozvoz objednĂĄvok zadarmo. OD MARCA DO NOVEMBRA 59-0184

PREDAJ MALEJ HYDINY za bezkonkurenÄ?nĂŠ ceny 2-3 týŞdĹ&#x2C6;ovĂŠ 2-3 týŞdĹ&#x2C6;ovĂŠ 2-3 týŞdĹ&#x2C6;ovĂŠ 2 týŞdĹ&#x2C6;ovĂŠ

husokaÄ?ky MULĂ RD brojlerovĂŠ KAÄ&#x152;KY HUSI brojlerovĂŠ KURENCE

2,80 â&#x201A;Ź 2,80 â&#x201A;Ź 7,50 â&#x201A;Ź 1,80 â&#x201A;Ź

19.5. 2018 a potom kaĹždĂş druhĂş sobotu pred Kolibou PACHO od 9:00 hod. do 10:00 hod.

0905 745 006 â&#x20AC;˘ p. VavrovĂĄ â&#x20AC;˘ TurĂĄ, bĂ˝valĂŠ PD

PD18-20 strana-10

59-0096

KaĹždĂ˝ z nĂĄs sa uĹž stretol s Ä?lovekom, ktorĂ˝ mal celkom opaÄ?nĂŠ nĂĄzory a postoje. Nevieme sa dosĹĽ vynaÄ?udovaĹĽ, ako niekto mĂ´Ĺže vidieĹĽ veci Ăşplne z inej perspektĂ­vy. A pritom  tvrdiĹĽ, Ĺže len on mĂĄ pravdu. Diskusia s takĂ˝m Ä?lovekom postupne naberĂĄ na intenzite. Jeho jednostrannosĹĽ doslova vytĂĄÄ?a. StaÄ?Ă­ mĂĄlo a konďŹ&#x201A;ikt prerastie do osobnĂ˝ch urĂĄĹžok. Sme toho svedkami denne nielen u politikov, ale Ä?asto aj v rodine, medzi rovesnĂ­kmi, v  spoloÄ?enstvĂĄch. Nejde vĹĄak len o  politickĂŠ hĂĄdky, ide o sĂşboj hodnĂ´t, ktorĂŠ vyznĂĄvame. Ak nĂĄm naozaj zĂĄleŞí na pravde, mali by sme sa drĹžaĹĽ istĂ˝ch princĂ­pov. Po prvĂŠ, nenechajme sa vyviesĹĽ z  miery. Ak staviame na hlbokĂ˝ch ÄžudskĂ˝ch hodnotĂĄch, oprime sa o  skĂşsenosĹĽ, ktorĂĄ nĂĄs sama povedie. NesnaĹžme sa presvedÄ?iĹĽ argumentmi, vyrozprĂĄvajme prĂ­beh, ktorĂ˝ pomĂ´Ĺže protivnĂ­kovi â&#x20AC;&#x17E;vĹžiĹĽ saâ&#x20AC;&#x153; do naĹĄej situĂĄcie. Chceme mu umoĹžniĹĽ pochopenie. Vytvorme v  dialĂłgu atmosfĂŠru bezpeÄ?ia. NeĂştoÄ?me na druhĂŠho, nezneisĹĽujme ho, pretoĹže vyvolĂĄme protireakciu. OceĹ&#x2C6;me jeho prĂ­tomnosĹĽ, staĹ&#x2C6;me sa empatickĂ˝mi, buÄ?me posluchĂĄÄ?mi, vytvorme â&#x20AC;&#x17E;kultĂşru stretnutiaâ&#x20AC;&#x153;, nie â&#x20AC;&#x17E;stret kultĂşrâ&#x20AC;&#x153;. Svoje hodnoty nepopisujme, nedeďŹ nujme, ukĂĄĹžme na ne prostrednĂ­ctvom ÄžudĂ­, ktorĂ­ tak konajĂş a  ktorĂ­ prinĂĄĹĄajĂş konkrĂŠtne dobro druhĂ˝m. Aj v  najväÄ?ĹĄom popieraÄ?ovi hodnĂ´t moĹžno nĂĄjsĹĽ kĂşsok dobra, nieÄ?o, Ä?omu mĂ´Ĺžeme povedaĹĽ â&#x20AC;&#x17E;ĂĄnoâ&#x20AC;&#x153;. Takto nebudeme v  dialĂłgu pĂ´sobiĹĽ negativisticky, ale staneme sa nositeÄžmi svetla a  optimizmu. CitlivĂŠ intĂ­mne otĂĄzky ochrany Ĺživota, sexuality, choroby, umierania, viery a  postoje k  nim sĂş Ä?asto formovanĂŠ preĹžitĂ˝mi minulĂ˝mi udalosĹĽami a zraneniami. Ak o  nich nevieme, mĂĄme ich predpokladaĹĽ. SprĂĄvajme sa sĂşcitne, snaĹžme sa pochopiĹĽ hnev, bolesĹĽ, frustrĂĄciu. Niekedy je sĂşcit najcennejĹĄĂ­m svedectvom vyznĂĄvania hodnĂ´t. Nemajme túŞbu zvĂ­ĹĽaziĹĽ za kaĹždĂş cenu a  poraziĹĽ protivnĂ­ka. DialĂłg je udalosĹĽou stretnutia v rovnocennosti a v  lĂĄske. Sme len brĂĄnou k  pravde, svedkami, nie pravdou samou. PrĂ­liĹĄnĂŠ sebavedomie a agresia v debate strhĂĄva pozornosĹĽ na ÄžudskĂŠ â&#x20AC;&#x17E;egoâ&#x20AC;&#x153; a zatieĹ&#x2C6;uje samotnĂş silu pravdy. Nikdy dialĂłg nevzdĂĄvajme. VeÄ? pravda nĂĄm stojĂ­ za tĂş trpezlivosĹĽ. MĂĄria RauÄ?inovĂĄ, FĂłrum Ĺživota


kg cukru a šťavy z 3 citrónov. Ak ho v zime zmiešate so sirupom zo šalvie a s medom, máte super Nastalo obdobie kvitnutia bazy, dostupného a kloktadlo na boľavé hrdlo. Na boľavé hrdlo, ale aj lacného zdroju vitamínu C, silice, organických ky- maškrtenie sú super bazové cukríky. Do ich výroselín a glykozidov pre každú gazdinku. Kvety bazy by môžete zapojiť aj deti. Drobné kvietky z 10 ks a produkty z nej vyrobené sa používajú pri pre- kvetov bazy ostrihajte, namočte na celú noc do chladnutí, horúčkach a kŕčoch v tráviacom trakte. 1 dcl vody. Ak máte časté zápchy siahnite po zápare z bazy Ďalší deň vylejte zmes do hrnca, pridajte 200 g alebo vyprážaných kvetov. Čierna baza pomáha cukru a štipku citrodeka. Poriadne premiešajte a varte 15 min. Zmes je hotová vtedy, keď po poaj pri migrénach, je močopudná a potopudná. Základom je bazový sirup uvarený z 30 kvetov, 1,5 norení hrnca do studeného kúpeľa začne tuhnúť.

Takto nachystanú cukríkovú hmotu nalejte na vopred vymastený plech, naolejujte si ruky a postupne tvarujte guľky. Hmota musí byť ešte teplá. Cukrík hneď po vytvarovaní obaľte v práškovom cukre (2PL) zmiešaným so solamilom (1ČL). Ku koncu leta sa zberajú výrazne sfarbené bobuľky. Z nich sa dá tiež robiť sirup a ideálne sú na výrobu lekváru. Pozor, plody bazy nekonzumujeme surové. Sú jedovaté. gazdinka Evka

Vtip: „Oci, prečo všetci nadávajú tomu pánovi vedľa nás?“ „Pretože hodil po rozhodcovi kameň.“ „Ale veď ho netrafil.“ „Veď práve preto!“ L.N. Tolstoj: „Hoci vplyv minulosti na život je veľmi silný, človek ho silou svojho ducha môže zmeniť.“

spomienka

131180224

Bazová jar

Slovenský certifikovaný výrobca ISO 9001 HLINÍKOVÝCH POSUVNÝCH OKIEN A PRÍSTREŠKOV

ZASKLIEVANIE TERÁS ZÁDVERIA od

125es.€ /m

od

86es.€ /m

AKCIA NA MÁJ 2018

od

206es.€ /m

10% - 50%

PRÍSTREŠKY od

62es.€ /m

0948 787 777 www.balkona.eu

76-0017

09-103

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka + doživotná na posúvny mechanizmus (kovanie) • Možnosť splátok s 0% úrokom

ZIM. ZÁHRADY

63-0107

TERASY

PD18-20 strana-11

11

Ivan Brožík

Pravde žil som, krivdu bil som

V mesiaci máj 2018 vyhrajte finančnú hotovosť 300 EUR.

09-62

gazdinka radí

(verne národ môj ľúbil som) Básnik, spoluautor Memoranda slovenského národa, stál pri vzniku Matice slovenskej, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského romantizmu tvorca historickej epiky a historického spevu – Samo Chalupka. Narodil sa 27. februára 1812 Hornej Lehote a zomrel desiateho mája 1883 tiež v Hornej Lehote. Narodil sa v rodine evanjelického farára Adama Chalupku. Samo Chalupka pochádzal zo starej literátskej rodiny, o ktorej máme už správy zo 16. storočia. Bol mladším bratom dramatika Jána Chalupku ktorý bol prvým významným autorom veselohier, v ktorých zosmiešnil zaostalosť malomešťanov a odsúdil panštenie sa a odrodilstvo. Základné vzdelanie získaval u otca učiteľa a kazateľa, neskôr navštevoval od roku 1821 gymnázium v Gemerskej Teplici a od roku 1822 študoval na lýceu v Kežmarku. Tam naňho vplývali národne uvedomelí profesori Ján Benedikti a Matej Slavkovský, priatelia a spolupracovníci Jána Kollára. Od roku 1824 študoval v Rožňave, od roku 1827 študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave filozofiu a teológiu. Samo Chalupka sa stal jedným zo zakladateľov študentského samovzdelávacieho spolku Společnost česko-slovanská (1829), v rokoch 1831-32 jej podpredsedom, kde začal prednášať výklad Kollárovej Slávy dcery. Členovia spoločnosti sa nevenovali len literatúre, ale zaujímali sa i o dejiny, osud národov a ich zápas za slobodu. Preto sa po vypuknutí povstania poľskej šľachty v roku 1830 proti cárskej nadvláde vydal do Poľska ako dobrovoľník, v nasledujúcom roku bol zranený v bojoch pri Haliči. Po rokoch v básni Všeslav nazval toto povstanie „nešťastnou vojnou“, záhubou slovanskej slobody, keď bojoval brat proti bratovi. V roku 1834 presvedčil listom Ľudovíta Štúra, ktorý pol roka pôsobil ako pisár v Uhrovci, aby sa neodkladne vrátil na lýceum. Celý tento pohyb súvisel s pohybom utláčaných národov v Európe a s bojom proti zvyškom feudálneho poriadku v Rakúskej ríši, s bojom za úplné zrušenie poddanstva, za občiansku rovnoprávnosť. A súvisel aj s maďarským národným hnutím, ktorého cieľom bolo zbaviť sa nadvlády Viedne a zabezpečiť v samotnom Uhorsku vedúcu úlohu maďarskému národu. A v tomto zápolení národov a národností chcel Samo Chalupka a po ňom celá štúrovská mládež literárnou, organizačnou a osvetovou činnosťou uplatňovať aj práva Slovákov. red


5 4 9 8 1 8 7 5 4 9 3 7 6 1 7 8 8 7 5 9 4 5

Plechové garáže od 279 € Koterce +421902 191 560 pre psy www.robstal.pl Garážové vráta

finančná ochrana

Y R T N COU S + QUAD S O R C

66-0001-7

pozinkovaná konštrukcia zdarma dodávka a montáž zdarma

13-0750XX50

721180039

Rovní a rovnejší

RÔZNE

POHÁR Y K S P EURó ÁRODNÉ R S MEDZIN VSTVÁ O R T S J MA

HÁR POHÁR SKÝ PO NÁLNY SLOVEN P SMF/ REGIO CU HOBBY

OV OBEC SKÝC

8 1 0 2 . 5 . 7 2 6 2 V

45-0053

Demokracia je okrem iného popri rovnosti povinností aj rovnosť práv. Ak nefunguje jedno alebo druhé, nejde o nič iné ako o anarchiu. Ak nám niekto ako politiku predvádza v priamom prenose anarchiu, potom nemá právo nielen fungovať v politike, ale ani beztrestne sa pohybovať vo verejnom občianskom priestore. Zdá sa, že ktosi má u nás – bez toho, aby mal na to nárok – absolútne voľný prístup k daňovému tajomstvu. Čo horšie, nielen že má prístup k tomu, k čomu by sa zo zákona dostať nemal, ale údaje, takto, v rozpore so zákonom získané, využíva ako prostriedok politického nátlaku. Mohlo by sa to považovať aj za vydieranie. Ale to možno nateraz odložiť bokom. Zostaňme pri fakte, že ktosi tu u nás používa ako pracovnú metódu zneužívanie daňového tajomstva. Z tých inštitúcií, ktoré by mali dohliadať na dodržiavanie zákona, nekoná žiadna. Nekoná z nevedomosti? To by bolo zlé. Nekoná z politickej náklonnosti? To by bolo ešte horšie. Nekoná preto, že je súčasťou politického boja? To by mohlo byť to úplne najhoršie. Ako je to teda so zákonnosťou a najmä dohľadom nad ňou u nás? Veľmi biedne. Má niekoľko prístupov. Najprv sa presvedčí, o koho by sa mala „obtrieť“ a až potom sa rozhodne, či a ako bude konať, ak vôbec bude konať. Starčeka bezdomovca, ktorý v obchode ukradne „čučo“ za 80 centov dostanú tieto zložky – od polície až po súd do dvoch týždňov do basy na niekoľko rokov. Ten, kto má na drahých právnikov, ten sa môže spravodlivosti vyhýbať aj šestnásť rokov, hoci pokradol neporovnateľne viac ako onen bezdomovec a žije si ako nejaké knieža. Obklopený majetkom, ktorý úplne samozrejme „nevlastní“. S daňovým tajomstvom môže tak isto ktokoľvek pracovať na tlačových konferenciách ako s agentúrnou informáciou, stačí aby mal politický vplyv a beztrestnosť je priam automatická. Rozumiete tomu? Podľa ústavy, teda základného zákona tohto štátu sme si pred zákonom všetci rovní. No zjavne sú si podaktorí rovnejší. Presne ako za režimu, ktorý sa mal oficiálne skončiť na prelome rokov 1989 až 1990. Lenže o čom je potom takáto podoba tej klasickej nedemokracie? Nie je to tak trošku fraška? Asi je najvyšší čas sa nad tým dobre zamyslieť. Jediná výnimka, ktorú treba akceptovať je imunita na výroky, prednesené v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky. Na výroky. Neplatí však na činy, ako je napríklad porušenie daňového tajomstva a podobne. To sú vo všeobecnosti trestné činy. V demokratických štátoch. ib

0905 638 627

Ivan Brožík

volajte

reflexia

svieteniu, až potom v roku 1880 sa začali petrolej a neskôr benzín používať pre spaľovacie motory. Petrolejové svietidlá boli postupne zdokonaľované a petrolej sa vďaka novým technológiám postupne zbavoval zápachu a škodlivých prímesí. Jeho dokonalejšie druhy nazývané salónový petrolej boli dokonca parfumované. Petrolejové lampy, ktoré boli hlavne v období secesie bohato zdobené, dnes predstavujú cenné zberateľské exponáty. Kurátorom výstavy je Krzysztof Gierlach, vedúci oddelenia histórie osvetlenia a oddelenia histórie skla a sklárskeho priemyslu Podkarpatského múzea v Krosne. red

Dražba je PODVOD!

4

ľa v Stropkove, kde bude inštalovaná do konca roka. Výstava pochádza zo zbierok Podkarpatského múzea v Krosne. Petrolej objavil kanadský geológ Abraham Gesner v roku Výstavu Petrolejové lampy - 1846 a prvú petrolejovú lampu, ktorá bola schopná použitia funkčnosť a krása sprístupni- v domácnostiach zostrojil Poliak Lukasiewicz v roku 1853 a lo Krajské múzeum v Prešove reguláciu knôtu jej v roku 1855 zabezpečil Američan Benjamin vo svojich priestoroch Ráko- Silliman. K výraznému rozšíreniu petrolejového osvetlenia ciho paláca. Diváci si ju budú došlo po začatí ťažby ropy v roku 1859 v Pensylvánii. Petrolej môcť pozrieť do konca augus- bol vyrábaný pomocou destilácie ropy vo vákuu a veľmi skota. Potom sa presťahuje do ro vytlačil z trhu olej do lámp, pretože mal vyššiu svietivosť a výstavných priestorov kaštie- bol lacnejší. Rozvoj naftárskeho priemyslu nastal hlavne kvôli

? Ničia Vás banky aj nebankovky ?

9 5

V Prešove sa oplatí zastaviť

svet múzeí

O C Ý SK

Bojnická ZOO otvorila svoju 63. sezónu

Program: 26. 5. 2018 9.30 12.00 15.00 16.30

-

štart HOBBY, REGIONÁL štart EP, MM SR, SP štart QUAD vystúpi kapela LEN TAK

27. 5. 2018 9.30 12.00 15.00 16.30

-

štart HOBBY, REGIONÁL štart EP, MM SR, SP štart QUAD vyhlásenie výsledkov

45-0247

6

1

45-0191

7

PD18-20 strana- 12

Bojnice 1. mája (TASR) - Viaceré novinky na túto sezónu pripravila pre svojich návštevníkov Národná zoologická záhrada v Bojniciach. Stretnúť sa tam budú môcť i s novými druhmi zvierat. V utorok špeciálnym podujatím otvorila zoo svoju letnú turistickú sezónu, podujatie si nenechali ujsť stovky ľudí. „Národná zoologická záhrada Bojnice odštartovala v utorok už svoju 63. sezónu v poradí. Počas dňa mohli návštevníci navštíviť stanoviská, kde sa môžu stretnúť s chovateľmi, opýtať sa na ich zverencov, uvidieť ukážky potravy, prípadne zvlek z hada. Preberali sme tam aj rôzne témy, napríklad aké suveníry si nenosiť z dovolenky,“ povedala pre TASR hovorkyňa zoologickej záhrady Simona Kubičková. Väčšina zvierat sa podľa nej pohybuje už vonku, keďže je krásne teplé počasie, takže sú naspäť vo svojich letných expozíciách. „Z takých noviniek máme napríklad aru hyacintovú, to je najväčší papagáj sveta, je nádherný modrý, ten návštevníkov určite upúta. Prípadne môžu vidieť aj perličky supie, tie majú holú hlavu, čím sa podobajú na supa, ale inak nie sú si veľmi podobné. Prípadne sme doviezli začiatkom tohto roka kožnatku nílsku, tá je na viváriu. Takže je toho naozaj veľa, čo môžu vidieť a, samozrejme, zvieratá pribúdajú stále,“ priblížila. TASR


rekreačný šport

Hubárčenie je tiež rekreačný pohyb

ani množstvo zohnutí, práve naopak. Čím ich je viac, tým väčšia šanca, ako naplniť košík. Z lesa sa vrátite teda nielen s plným (niekedy aj s prázdnym) košíkom, Hubárčenie je náruživý a ale aj vždy nabití pozitívnou energiou a mnohokrát aj s pekný koníček a zároveň nejakým tým zážitkom. A spálenou nadbytočnou enerpríjemný relax. Je to tiež giou. významný zdroj pohybu, Hubárčenie milujú aj rodinné psíky. Je to pre nich vítaná dokonca všestrannejšieho zmena, vnímajú ju ako hru a neraz sú schopné zapojiť ako je iba chôdza. Prejde- sa úplne plnohodnotne do nadšenia z nájdeného dute aj niekoľko kilometrov báčika. a  vôbec vám neprekáža Samozrejmosťou je, že ak máme vnímať hubárčenie

ako rekreačný šport, nemôžeme v tom vidieť komerčné drancovanie našich lesov a prírody ako takej. Huby tam nerastú iba pre nás, v prvom rade sú súčasťou potravinového reťazca obyvateľov prírody. Nestane sa nič, ak si nahľadáme na polievku, pár zavarených pohárikov, či na niekoľko smažených rezňov. To príroda zvládne, ak sme napríklad ešte aj šetrní k podhubiu a nechávame ho na mieste nálezu. Horšie je, ak do lesov vbehnú hordy ľudí a žnú ako kombajny všetko a čo nepoberú, to rozkopú. Nielenže to je nešportové, je to aj v obrovskom rozpore s ochranou prírody. red

Vtip: Prečo musí obžalovaný stáť pri čítaní rozsudku? „Lebo potom bude dlho sedieť.“ A. Mickiewicz: „Keď ma chcete posudzovať, nebuďte so mnou, ale vo mne.“

13

dobré správy

vybral Ivan Brožík

Výstava ľudového odevu

V Záhorskom osvetovom stredisku v Senici sprístupnili výstavu Kroje Záhoria, ktorá mapuje lokálne formy sviatočného a obradového mužského a ženského odevu. Prostredníctvom kompletných odevov, textov a obrazového materiálu výstava oboznámi návštevníka so skalickým, holíčskym, šaštínskym, senickým, jablonickým, moravskosvätojánskym, malackým a plaveckým ľudovým odevom v  minulosti. Panelová časť výstavy priblíži druhy a lokálne formy ľudového odevu na Záhorí a ponúkne podrobnejšie informácie k vystaveným predmetom. Výstava potrvá do 30. mája.

Peniaze pre regióny

Do regiónov poputujú financie pre poskytovateľov sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Určené sú na rekonštrukciu existujúcich aj výstavbu nových objektov, investície do materiálno-technického vybavenia či zvýšenia energetickej hospodárnosti. Z fondov EÚ je vyčlenených viac ako 72 miliónov eur. MPRV SR vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni. Celkovo je z Integrovaného regionálneho operačného programu vyčlenených z fondov EÚ 72,36 milióna eur.

Osobnosti Piešťan

Ceny primátora za rok 2017 odovzdali na galavečere Osobnosť mesta Piešťany v sobotu 12. mája v Dome umenia. Primátor Miloš Tamajka odovzdal ocenenie osobnostiam v desiatich kategóriách. Za aktivity v sociálnej, humanitárnej a charitatívnej oblasti udelilo mesto ocenenie Jozefovi Mikušovi, ktorý poskytol domov opustenému chlapcovi a vychovával ho napriek tomu, že nebol v pokrvnom príbuzenstve. Osobnosťou za aktivity v environmentálnej oblasti sa stala Ľubomíra Báleková za prácu v regionálnom centre Slobody zvierat Piešťany, ktoré vedie už vyše desať rokov.

Príprava minizoo na leto

Letná sezóna v sninskej minizoo je v  plnom prúde, rozbehli ju s  príchodom prvých teplých dní. Najväčšiu návštevnosť očakávajú počas prázdnin, kedy po štvrtý raz pripravujú detské tábory. Nielen tí najmenší si môžu v areáli Animoterapeticko-jazdeckého centra pozrieť nové zvieracie prírastky. Hlavná sezóna sa začne až v lete. Medzi hlavné činnosti, za účelom ktorých centrum vzniklo, patrí jazdenie na koni, ale aj hipoterapia, animoterapia a čiastočne aj kanisterapia. TA SR

PD18-20 strana-13


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

prievidzsko.sk

PIESTANSKO PRIEVIDZSKO

Zavlažovanie rastlín knôtom

vždy je naporúdzi prakticky zadarmo veľmi spoľahlivý knôtový systém. Prísun vlahy knôtovým systémom je vhodný na izČi už idete na viac dní bové a balkónové rastliny vysadené vo veľkých a z  domu (prípadne si ťažkých nádobách, ktoré sa nedajú prenášať alebo chcete odskúšať zavla- sú chúlostivé na zmenu miesta. Postačí, ak sklenú žovací systém pred do- či plastovú fľašu s vodou postavíte vedľa rastlín. Na volenkou), alebo neviete jeden koniec knôtu priviažete závažie, spustíte ho na ako a kedy zalievať vaše dno fľaše a druhú časť zasuniete do pôdy. Takto si izbové a balkónové rastli- vytvoríte vlastný samozavlažovací systém. Je vhodné ny v letných horúčavách, umiestniť fľašu s vodou mierne vyššie, potom okrem

dobré rady

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 35 000 domácností a firiem

Redakcia: e-mail:

Šumperská 43 Prievidza 971 01 prievidzsko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia: Simona Pellerová 0905 719 148 Anna Svítková 0915 780 751

Distribúcia: (35.000 domácností/firiem) Každý týždeň: v Prievidzi, Bojniciach, Handlovej a Novákoch +v párnom týždni navyše: Bystričany, Čavoj, Čereňany, Diviacka N.V., Diviaky n/N, Dlžín, D. Vestenice, Dubnica, Horná Ves, H. Vestenice, Kamenec p/V, Kocúrany, Kostolná Ves, Koš, Lehota p/V, Liešťany, N.Rudno, N.Sučany, Nitrica, Opatovce, Oslany, Radobica, Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce, Temeš, Valaská Belá a Zemianske Kostoľany + v nepárnom týždni navyše: Dubnica, Cígeľ, Hradec, Chrenovec-Brusno, Chvojnica, Jalovec, Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, M.Čausa, Malinová, M.Lehôtka, Morovno, Nedožery-Brezany, N.Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, Sebedražie, Tužina, V.Čausa a V.Lehôtka Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

vzlínania vody funguje aj samospád a zavlažovanie je zaručené. Takýto systém je priateľský k rastlinám aj preto, že ich môže zavlažovať aj počas horúcich dní, vlaha totiž ide pod ne, nedotýka sa zelených častí rastliny. Navyše, voda vo fľaši je teplá tak isto ako okolie, nemôže dôjsť k teplotnému šoku pri takomto spôsobe zálievky. Podľa veľkosti objemu fľaše viete, na ako dlho asi závlaha postačí. Ak plánujete byť dlhšie na dovolenke, potom je správne zvoliť aj niekoľkolitrové plastové nádoby. red

Krížovky s úsmevom Stojí chlapík pred nebeskou bránou a Svätý Peter mu vraví: - Ak mi povieš jeden skutoþne dobrý skutok, ktorý si vykonal, tak Ģa pustím do neba. Chlapík sa zamyslí a povie: kopaním - Žiadny problém! Raz som videl ako motorkársky upravia gang obĢažoval mladé dievþa. Prišiel som k ním a vravím asi dvojmetrovému, 150 kilovému úlomkovitý chlapovi, aby prestal. Potom som mu dal jednu sediment po papuli, vytrhol som mu pírsing z nosa a kopol som ho do zadku!... Svätý Peter pozerá do chlapíkovej knihy života draním zbavil a vraví: kože - Ale takú príhodu tu nemôžem nájsĢ, kedy sa to stalo?... prišíva (Dokonþenie tvorí tajniþku krížovky.) záplaty

chĐastá

kudlatý pes (expr.)

usmrtím jedom

3. þasĢ tajniþky

ktorá má tenké a drobné tvary

druh nerastu

Pomôcky: niobit, Rainer, liparit

vydržal nátlak

rozbitý (hovor.)

1. þasĢ tajniþky

neobkrúĢ plakal (bás.)

ovinie Šimon (dom.) vypchávka podušiek

kyprili pôdu pluhom

rímske þíslo 1999 zĐahka pleslo

posledná þasĢ skoku

znaþka molybdénu kto žije z renty

veĐmi chladiĢ treĢohorná hornina chorĐaviem

znaþka pre long ton

získaná topením hostinec (hovor.)

hárok, po þesky

nadávajú (kniž.) nedospelí Đudia

Leo (dom.) Pomôcky: lutit, kapok, Iam

2. þasĢ tajniþky rieþny kôrovec

oþisti od prachu cudzie muž.meno obyvateĐ Ruska indický boh

mužské meno

podsvetia Juliánsky kalendár

násilne zaberieme cudzie územie tvoriĢ iskry

zatiaĐ þo

www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

PD18-20 strana- 14


auto moto

Jazda na rezervu

nemal zostať stáť. Ak si sleduje kontrolky a počítačom odhadované dojazdové kilometre. Príručnú bandasku s  benzí- Samozrejme, že ukazovatele stavu hladiny paliva v nádrži boli nom dnes v našich končinách v autách aj v minulosti. Keď sa ručička blížila k minimu, rozsvozí v aute asi naozaj už len vietila sa kontrolka, signalizujúca, že auto už ide na rezervu a ten, kto potrebuje doviezť je načase hľadať miesto pre doplnenie paliva. Plavákové snípalivo do kosačky. Moderné mače hladiny paliva merali objem a často sa rezerva rozsveautomobily a dostatočná sieť covala pri úrovní desať litrov paliva v nádrži. Akú vzdialenosť čerpacích staníc v bežnej eu- ujdete na toto množstvo, to si musel každý motorista spočítať rópskej krajine zaručujú, že sám. Spôsob merania zostatku paliva v nádrži sa však výrazbez benzínu či nafty by nikto ne zmenil. Moderné automobily majú namiesto karburátora

vstrekovanie paliva riadené počítačom. Takže ukazovateľ paliva a jeho kontrolka rezervy nie je spínaná meračom v nádrži, ale počítačom riadiacim motor. Preto kontrolka neukazuje minimálne množstvo paliva, ale minimálny dojazd. A to dokonca taký dojazd, aký je obvyklý pre váš spôsob jazdy. Môže to byť 70 km pri dynamickejších šoféroch, ale aj 100 km v tých prípadoch, keď palubný počítač vyhodnotí, že vodič jazdí úsporne. Mimochodom, v horúčavách nikdy netankujte „po hrdlo“. Je to zbytočné. Stačí prestať tankovať pri prvom vypnutí čerpacej pištole. red

Vtip: „Ocko, čo je toto za ovocie?“ „To sú čierne ríbezle.“ „A prečo sú červené?“ „No, lebo sú ešte zelené.“ M. Twain: „Nerozprávajte všetkým okolo seba, že vám svet dlží lepší život. Svet vám nedlží nič. Bol tu totiž skôr ako vy.“

platená inzercia

MESTO PRIEVIDZA INFORMUJE

kultúra

Investície mesta v každom roku rastú

Prichádza nový muzikál Kubo

Samospráva Prievidze použije každoročne viac ako tri milióny eur na rôzne projekty v meste. Ide o stabilnú a primerane zvyšujúcu sa sumu investovanú predovšetkým do verejného prostredia.Vyplýva to z výšky kapitálových výdavkov mestského rozpočtu.

Z pohľadu výšky investovaných financií za posledné roky patria medzi najvýznamnejšie zrealizované projekty napríklad: � rekonštrukcia Materskej školy na Nábr. sv. Cyrila v hodnote 277 369 eur, � dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične ZŠ na Malonecpalskej ulici v hodnote 187 537 eur, � rekonštrukcia osvetlenia gymnastickej a zápasníckej telocvične v športovej hale v hodnote 115 626 eur, � obnovy športovísk v centre mesta a na sídlisku Kopanice, � rekonštrukcie okien a zateplenie balkónov v Zariadení pre seniorov na Ul. Okáľa, � zníženie energetickej náročnosti budov viacerých základných škôl, � vybudovanie chodníkov pre cyklistov a korčuliarov v Mestskom parku, � kúpa nájomných bytových domov na Gazdovskej ulici, � revitalizácia a rekonštrukcia námestia J. C. Hronského,

VÝZNAMNÉ INVESTÍCIE MESTA 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2011

2012

2013

Prehľad výšky významných investícií mesta v jednotlivých rokoch Rok

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Výška najvýznamnejších kapitálových investícií

532 021 eur 1 337 236 eur 1 029 503 eur 2 597 109 eur 3 212 319 eur 3 378 374 eur 3 415 005 eur

* V sumách nie sú zahrnuté všetky kapitálové výdavky v daných rokoch a obsahujú investície vložené predovšetkým do verejného prostredia v meste.

� modernizácia verejného osvetlenia na Ul. Clementisa a K. Novackého, � kúpa budovy Slovenskej sporiteľne pre potreby Mestského úradu v Prievidzi, � každoročné budovanie spevnených plôch na parkovanie vozidiel na sídliskách v Prievidzi, � rozšírenie cintorína na Mariánskej ulici vo viacerých sektoroch,

2014

2015

2016

2017

� fitness ihriská na uliciach Gazdovská, Šulekova, Koncová a ďalšie workoutové ihriská. S významnými investíciami počíta prievidzská samospráva aj v roku 2018. Kapitálové výdavky na rekonštrukcie, obnovu a výstavbu miestnych komunikácií, lávok, chodníkov, parkovísk sú plánované v sume 2 284 526 eur. Rozpočtový plán na tento rok počíta s investíciami aj v oblasti vzdelávania. Tie sú zamerané predovšetkým na rekonštrukcie budov jednotlivých škôl. Pre materské školy je v rozpočte zahrnutý vyšší objem finančných prostriedkov, konkrétne 903 000 eur, ktorý je plánovaný na investičné akcie v materských školách na Ul. V. Clementisa, J. Matúšku, M. Mišíka, M.Gorkého. Významná suma bude investovaná do rozširovania verejného osvetlenia, ktoré by malo pribudnúť na spojovacom chodníku pri futbalovom štadióne a ďalších lokalitách. „Kapitálové výdavky mesta pre rok 2018 na rôzne projekty sú potvrdením toho, že v Prievidzi sa snažíme investovať kontinuálne v priebehu štyroch rokov,“ uzavrela primátorka.

PD18-20 strana-15

131180217

V priebehu siedmich rokov mesto Prievidza zvýšilo investície kapitálových výdavkov na sumu viac ako tri milióny eur ročne. „V našom prvom volebnom období sme museli prednostne riešiť zlú finančnú situáciu mesta.Aj napriek tomu sme ale už vtedy investovali značné sumy do opráv ciest, škôl, škôlok a podobne,“ opísala primátorka Prievidze Katarína Macháčková. V druhom volebnom období sa významné investičné akcie mesta zdvojnásobili.Ako primátorka pokračovala, „V súčasnom volebnom období, resp. za posledné tri roky, sú len kapitálové výdavky na významné investície mesta vo výške viac ako tri milióny eur v každom roku.“

15

Peter Brajercik, Ján Jackuliak, Tomáš Palonder, Karol Čálik, Lucia Vráblicová a Jakub Jablonsky, celkom 22 účinkujúcich si zahrá v novom česko-slovenskom muzikáli Kubo! Muzikál je verný pôvodnému divadelnému spracovaniu a  zároveň preberá to najlepšie z legendárneho filmu.  Jedinečnosť predstaveniu dodajú originálne piesne skvelej Simy Martausovej, aranžmány Petra Uličného a energická choreografia Martina Urbana. Muzikál Kubo bude mať premiéru 20. a 21. mája 2018 v Dome Umenia v Piešťanoch. Následne poputuje za fanúšikmi po celom Slovensku! Kubo  je jednou z filmových a divadelných klasík, ktorú pozná každý Slovák. Je plný čarovných momentov, ktoré postupom času zľudoveli a prenášajú sa z generácie na generáciu. Kubo a  jeho „Anča, ja mám nožík“ teraz opäť ožije v novom muzikálovom spracovaní. Nové Česko-slovenské muzikálové spracovanie divadelnej hry Jozefa Hollého  je  oslavou slovenského folklóru a slovenských tradícií. Toto živé, energické a zábavné predstavenie vtiahne divákov do deja, ktorý dôverne poznajú a obohatí ho o prvky moderného hudobno-tanečného divadla. „Z môjho pohľadu je to projekt, ktorý nielen nadväzuje na tie najlepšie inscenácie hry Jozefa Hollého. Príbeh, ktorý nijako nestráca na svojej aktuálnosti. Dnes je predsa majetok a honba za ním možno ešte väčším božstvom ako voľakedy a navyše prináša na javisko originálnu modernú komponovanú hudbu, ktorá vychádza z autentického slovenského folklóru a príťažlivé spevácke a choreografické kreácie. Pridanou hodnotou bude účinkovanie nielen slovenských, ale aj českých hercov, spevákov a tanečníkov. Som presvedčená, že tento sviatok divadelného umenia prispeje nielen k propagácii slovenského folklóru a divadla, ale neobyčajným spôsobom aj k oslavám stého výročia spoločného štátu Čechov a Slovákov,“ povedala tútorka muzikálu Zuzana Kronerová. Muzikál Kubo uviedlo po prvýkrát Divadlo Nová scéna v rokoch 2009 – 2010 ako koprodukčný projekt Novej scény a SĽUKu v réžii Martina Ťapáka. Po 8-mich rokoch sa opäť vracia na divadelnú scénu  v produkcii Umeleckej agentúry Mystik ako putovné divadlo. red


Ä?Ă­slo 20 / 18. mĂĄj 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

Ĺ&#x2C6;ovĂ˝ 5-d tobusovĂ˝

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

au zĂĄjazd za a balti KrĂĄsami Po

tSPLPWQPNĂ&#x2C6;IBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂ&#x17E;TLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂ&#x17E;TLFIPĆ&#x17D;FSWFOĂ?IPLSĂ&#x201C;äB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂ&#x17E;TLBäJWOPTǸ

 www.daka.sk

280 â&#x201A;Ź 159 â&#x201A;Ź

www.konstrukter.sk ������������������������ info info in fo@k @kon @k o st on stru ruk ru kter kter kt er.s .sk k info@konstrukter.sk

EM

PRACOVN�K V SKLADE �������������������� ������������������������������ OPERà TOR V�ROBY �������������������� ELEKTRIKà R ��������������������� �������������������� ��������������������� OBSLUHA CNC ����������������� ���������������� ���������������������� �������������� ����������������������

������������������

ElektrikĂĄri,

PRIJM

���� E PRACOVN�KOV ���� ����� (PRà C A V EL � EKTRO V�ROB ���� E) ���� ���� ���� ����

TPP br ����� igåda ������ � 0905 867 1 72 0917 650 0 ������� 18 ������� ��

��� ������� ������ �����

�������

PD18-20 strana-16

ZvĂĄraÄ?i CO2 zĂĄmoÄ?nĂ­ci

pre dlhodobĂş prĂĄcu do Nemecka, celoroÄ?nĂĄ prĂĄca aj cez zimu

10 aĹž 14 â&#x201A;Ź/hod.

variabilnĂĄ zloĹžka + ohodnotenie mesaÄ?ne cca 200-220h 4 týŞdennĂŠ turnusy, ubytovanie a doprava hradenĂŠ firmou, týŞdennĂŠ zĂĄlohy 100â&#x201A;Ź

0904 516 707 sokolova@granila.eu

85_0332

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

85_0268

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

85_0266

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

37-0032

StĂĄle ste vĂ­tanĂ­ v Bratislave! Dohodnite si individuĂĄlne stretnutie a pracujte v RakĂşsku uĹž o pĂĄr dnĂ­. www.aiw.sk

85_0309

! NOVINKA ! AIW zåstupca je aj v Žilinskom a Banskobystrickom kraji.

32-0064

KritÊriå pre spolupråcu s AIW: ¡ opatrovateĞský kurz a prax ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka ¡ vek 25 aŞ 60 rokov

94-0072

-43%

HonorĂĄr brutto 70 â&#x201A;Ź, 80 â&#x201A;Ź,90 â&#x201A;Ź za 24 hod.

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Prievidzsko 18-20  

Pd1820

Prievidzsko 18-20  

Pd1820

Advertisement