Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

č. 11 / 16. marec 2018 / 22. ročník

0905 638 627

finančná ochrana

1, 3 11 4, 13 1

66-0001-4

volajte

(nebankovky, banky, exekúcie, dražby, podvodníci, znalci, susedia, ...)

? Chcete FINANČNÚ OCHRANU ?

týždenne do 35 000 domácností a firiem

4, 13 2,10 €/kg

2

13-1180011

Doprava v cene! Pečené prasiatka. Odstavčatá. T: 0908 13 11 99

131180109

13-1180021

1, 13 1, 13 3, 11

PANADOL MIGRÉNA 20 tbl -

THERAFLU - prechladnutie a chrípka

zosilnená úľava od migrény do 30 minút vďaka obsahu 2 liečiv proti bolesti a kofeínu pre posilnenie účinku

14 vreciek

11 5,34€

9,85€

4,75€

8,75€ LA ROCHE POSAY ANTHELIOS MLIEKO BEBE 50+ - optimálna UVB 50+ a

VICHY IDÉAL SOLEIL - Anti-age

60cps 7,49€

15,48€

6,07€

6,65€

4,39€

3,95€

BIODERMA HYDRABIO SÉRUM 40ml + BIODERMA HYDRABIO PEELING ZADARMO 75ml

11

EUCERIN HYALURON-FILLER -

PANCREOLAN 30cps liek obsahuje tráviace enzýmy, neodstraňuje príčiny ochorenia, ale obnovuje trávenie

5

7,14€

15,85€

krém SPF 50

17,48€

pastiliek – pastilky proti zápalu a bolesti hrdla s obsahom antibiotika

17,26€

12,53€

7,00€

DORITHRICIN - 20 tvrdých

VOLTAREN FORTE 150g -

analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti na 12 hodín

UVA ochrana pre pokožku malých detí

1

sérum proti starnutiu pleti

8, 9 31,58€

17,34€

30,80€

21,90€

PD18-11 strana- 01

131180019

prievidzsko.sk

PRIEVIDZSKO

10, 12


Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Ivan Brožík

Inzercia:

Otázka: Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou. Bývali sme v podnájme, kde mesačné nájomné činilo 170 € nájom + 130 € mesačná záloha na energie /voda, plyn, elektrika, kúrenie/, s tým, že ak budú náklady nižšie, vlastník vráti rozdiel. Preplatky nám však nikdy nedali, vraj nám nepatria. Suma, ktorá nám mala byť vrátená je 452 €. V čl. II bod 3 nájomnej zmluvy sa píše: Náklady na energie je povinný vlastník JUDr. Ing. Ľuboš preukázať a ak záloha nebude pokrývať náklaMaxina, PhD. dy, tieto doplatí, alebo ak budú náklady nižšie, vlastník vráti nárok na vrátenie rozdielu zálohovej platby. Máme teda podľa zmluvy nárok na vrátenie rozdielu zálohovej platby?

Simona Pellerová 0905 719 148 Anna Svítková 0915 780 751

13-1180014

Distribúcia: (35.000 domácností/firiem) Každý týždeň: v Prievidzi, Bojniciach, Handlovej a Novákoch +v párnom týždni navyše: Bystričany, Čavoj, Čereňany, Diviacka N.V., Diviaky n/N, Dlžín, D. Vestenice, Dubnica, Horná Ves, H. Vestenice, Kamenec p/V, Kocúrany, Kostolná Ves, Koš, Lehota p/V, Liešťany, N.Rudno, N.Sučany, Nitrica, Opatovce, Oslany, Radobica, Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce, Temeš, Valaská Belá a Zemianske Kostoľany + v nepárnom týždni navyše: Dubnica, Cígeľ, Hradec, Chrenovec-Brusno, Chvojnica, Jalovec, Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, M.Čausa, Malinová, M.Lehôtka, Morovno, Nedožery-Brezany, N.Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, Sebedražie, Tužina, V.Čausa a V.Lehôtka Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

statika a projekty stavieb ° odborné stavebné poradenstvo stavebný dozor ° ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

Odpoveď: Vzhľadom na uvedenú zmluvnú formuláciu Vám vyplýva jednoznačný nárok na vrátenie rozdielu zálohovej platby. Rozdiel medzi Vami zaplatenými zálohovými platbami a úhradou zodpovedajúcou skutočnej spotrebe (nedoplatok/preplatok) by mal byť vysporiadaný v rámci vyúčtovania, ktoré by Vám za dohodnuté obdobie mal predložiť prenajímateľ. V tomto prípade Vám teda vznikol nárok domáhať sa vydania bezdôvodného obohatenia v zmysle § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka. V súlade s § 265 a nasl. zákona č. 160/2015 Z. z., Civilného sporového poriadku sa môžete obrátiť na súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu. Súd v tomto prípade bez nariaďovania pojednávania môže rozhodnúť, aby Vám povinný (teda vo Vašom prípade prenajímateľ) do 15 dní od doručenia platobného rozkazu, zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a nahradil Vám trovy konania. V prípade, ak si neviete dať rady so spísaním platobného rozkazu, obráťte sa na advokáta.

Vážení čitatelia, otázky alebo námety týkajúce sa právneho poradenstva posielajte na adresu redakcie RP PRIEVIDZSKO, Ul. Šumperská 43, Prievidza. Nezabudnite napísať kontaktnú adresu, resp. telefónne číslo, na ktoré sa vám môžeme ozvať, ak váš problém nebude možné, príp. vhodné riešiť v našej rubrike. Samozrejme, vami zaslané otázky budú v prípade uverejnenia riešené ako anonymné. Táto rubrika slúži ako bezplatné poradenstvo pre občanov.

37o7>;3¤ PRIEVIDZA

0907 170 155

Pozor zmena!!! Redakcia PRIEVIDZSKO je od nového roku 2018 na novej adrese: 13-1180112

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

LOGO FIRMY, ŠPORTOVÉHO KLUBU, ŠKOLY A POD. NA PRACOVNÉ ODEVY – MONTÉRKY, <:1é3¤51316A*=6,A>-;<A ŠPORTOVÉ ODEVY, TAŠKY… >A=å1<-3>)41<=87<4)é- )3:¤<3-,7,)+1-4-07<A

Šumperská 43, Prievidza

(oproti reštaurácii Woodstock)

0905 719 148 0915 780 751

AUTOPAL Nitrianske Pravno AKCIA: Nemecké uhoľné brikety UNION 3

PD18-11 strana- 02

Kvalitné české uhlie Bilina

T: 0949 898 042

131180080

vydáva: regionPRESS s.r.o.

721180039

e-mail:

Šumperská 43 Prievidza 971 01 prievidzsko@regionpress.sk

131180117

týždenne do 35 000 domácností a firiem

Redakcia:

o našej budúcnosti. Naopak, teraz má slušnosť absolútnu možnosť ukázať, že je úprimná, že ľudia, ktorí sú za Slušné Slovensko budú presadzovať svoje požiadavky slušne, kultivovane, inteligentne a pokojne. Nenechajme sa vyprovokovať ľuďmi, ktorí súčasnú situáciu zneužívajú na šírenie nenávisti, nadávok, vulgarizmov ba až priam strachu. Tých, ktorí zacítili, že si môžu udrieť, kopnúť, hoci len slovne. Nie sme ako oni, milí čitatelia a naozaj – chce to iba inteligentnú rozvahu. Nech sa nám v tom darí – všetko dobré! Ivan Brožík

13-1180029

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

neubližujeme iným. Nie je to zas až tak dávno, aby si to starší občania nepamätali. V pohnutých časoch krátko po sovietskej Udalosti uplynulých dní na Slo- okupácii Československa došlo v Košiciach k takmer pouličnému vensku boli naozaj turbulent- lynču. Na občianke, ktorá mala iné politické presvedčenie a iný né. Zároveň však mimoriadne názor ako množstvo nahnevaných z okupácie. Veľa nechýbalo. vážne, ak nie priam osudové. Presne v takej istej situácii sme na Slovensku v týchto dňoch. Milí naši čitatelia, sme sved- V politike sa dejú významné a dlho očakávané zmeny. To kami vášní a emócií, ktoré však nikomu z nás či vás nedáva právo napríklad na socimajú v našich vyjadreniach a álnych sieťach, ale aj v skutočných každodenných medzisprávaní určite miesto, ale iba ľudských vzťahoch urážať toho, kto má iné presvedčenie či dovtedy, ak nimi bezdôvodne videnie politiky, alebo iný názor na vývoj udalostí i predstavu

13-1180030

prievidzsko.sk

PIESTANSKO PRIEVIDZSKO

Chce to rozvahu!

redakčné slovo

72118 0098

... nájdeš, čo hľadáš

131180108

regionálne noviny


EVIDZSKO 3

1. roÄ?nĂ­k

týŞdenne do 35 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

obÄ?ianska

1,11

PRIEVIDZA

riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/predaj 1

47-022

2

° PredĂĄm 2kolesovĂ˝ Malotraktor Agzat 100. Cena 750 â&#x201A;Ź. T: 0915 418 014

auto-moto/inĂŠ

streĹĄnĂŠ krytiny

od

1,11

° KĂşpim komplet kolesĂĄ s letnĂ˝m dezĂŠnom na Fabiu 1. Rozmery pneußðÄ&#x192;ĹúX]\R^W~X[_XÂ&#x20AC;óøÄ&#x201A;ĂşÄ&#x2C6;\vEX[tYqÂ&#x20AC; Z\Â&#x20AC;qxW`W\^]X_W`

ponĂşka murĂĄrske, bĂşraÄ?ske a vodĂĄrske prĂĄce, sĂĄdrokartĂłn, maÄžovanie, bytovĂŠ jadrĂĄ, elektrikĂĄrske prĂĄce. Zn. Lacno

5,25â&#x201A;Ź/m

2 DPH s

zĂĄruka

do 30 rokov

8,10

721180096

72-1180001

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

reality/inĂŠ

7

stavba

8

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

1,5 8,9 8,10

131180111

PD 17-50 STRANA - 01 13-1180020

4

° |Ä Ă´ĂłÄ&#x17D;Ăź Ä&#x201A;úÝÞÝðßøýÄ&#x17D;Ä&#x192;ĂžÄ&#x2026;Ģ ĹąÄ&#x201E;ßÿÄ&#x2C6; Ăž ÞùÚôßô\WWW_WWWĂ°XWWWWÝøÄ&#x192;Ä ĂžÄ&#x2026;Ă° Ä&#x2026;ĂžĂłĂžĂźĂ´Ä Ă˝Ä˘ÿÝðÄ&#x201A;Ä&#x192;ĂžÄ&#x2026;ĢĹ&#x2013;ðòáĆ&#x160;oôýðÞó ]\WpĂžÄ&#x2026;Ă´Ä&#x2030;øôßĂžÄ&#x201A;ðóĹßÄ&#x2026;Ä&#x2C6;úÞýÄ&#x17D;ßðÚ Ä&#x192;ÝðúÞÄ&#x2026;Ĺ?Ä&#x201A;ĂşĹ?Ĺ&#x2013;ĂşÄ&#x201E;Â&#x20AC;Ä?W`W\`Y\``X

1,3

PD18-11 strana- 03

byty/prenĂĄjom

° wĹ?ÿøßáðúøÝôĹ&#x2013;ôýøôÂ&#x20AC;W`W_\ZY]_Y

Z POHODLIA DOMOVA

-Omietky sadrovÊ -DlaŞby -Striekanie interiÊrových farieb -Plåvajúce podlahy

3

° pÄ&#x17D;Ăź óÞ óÝáÞóÞùĢáÞ ĂżÄ Ă´Ă˝Ä&#x17D;ÚßÄ&#x201E; YEøÄ&#x2030;ùÞÄ&#x2026;Ĺ­ĂąÄ&#x2C6;Ä&#x192;Ä&#x2026;zĂžÄ&#x2026;Ä&#x17D;úÞòáÄ&#x2026;ÞĽýŭÞóX[ YWX_oôýðóÞáÞóÞÄ&#x201E;Ä&#x192;Ä?W`WZ_`Z^W` 131180017

8,10 T:0948 975 710

byty/predaj

° pÄ&#x17D;Ăź óÞ óÝáÞóÞùĢáÞ ĂżÄ Ă´Ă˝Ä&#x17D;ÚßÄ&#x201E; YEøÄ&#x2030;ùÞÄ&#x2026;Ĺ­ ĂąÄ&#x2C6;Ä&#x192; Ä&#x2026;ÞĽýŭ Þó X[ YWX_ oôýð óÞáÞóÞÄ&#x201E;Ä&#x192;Ä?W`WZ_`Z^W

1,3

131180126

MoĹĄtenickĂĄ 4 971 01 Prievidza mobil: 0918 781 009, 0907 821 436 mail: ropetech.pd@gmail.com

721180036

PREDAJ A MONTĂ Ĺ˝ PLECHOVĂ?CH KRYTĂ?N OD SLOVENSKĂ&#x2030;HO VĂ?ROBCU

ROPE-TECH, s.r.o.

° Â&#x2014;Â&#x2020;EvmÂ&#x192;m{óúĹ?ÿøßyĂžÄ&#x192;ÞòÄ&#x2C6;úÝôRpøôÝÄ&#x2C6;E pÞáÞóðøÄ&#x201A;Ä&#x192;Ä&#x17D;Â&#x20AC;W`W_YW\\YX

E+G 2 STAV s.r.o.

- cenovĂĄ ponuka, zameranie, kladacĂ­ plĂĄn a doprava zdarma (platĂ­ pri odbere nad 1.000â&#x201A;Ź) - zapoĹžiÄ?anie prestihĂĄvaÄ?a zdarma - ohĂ˝banie na mieru

13-1180035

A I C K A Ă N JAR

1,12

1,12

URBIS

2

° CZ 175 Jawa 90 Jawa 250 350 Pionier Mustang Stadion Simson. Kúpim tieto motorky.T: 0915 215 406

131180135

72-1180002

1,5

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraPDmedzeraÄ&#x152;Ă­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP PD 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹ&#x2C6;ov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, PD zameĹ&#x2C6;te za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.


3

4 6

9 4 3 6 7 2

7 2 3

8

9

prĂĄvnik radĂ­

NevysporiadanĂŠ pozemky

kĂ˝m spĂ´sobom usporiadaĹĽ vlastnĂ­cke vzĹĽahy k tĂ˝mto pozemkom tak, aby v katastri nehnuteÄžnostĂ­ ako vlastnĂ­ci ďŹ gurovali potomkovia mojej matky?â&#x20AC;&#x153; Ă no, uvedenĂş situĂĄciu je moĹžnĂŠ rieĹĄiĹĽ a vysporiadaĹĽ. TĂĄto situĂĄcia nastala z dĂ´vodu nedostatoÄ?nej lustrĂĄcie majetku vaĹĄej matky v dediÄ?skom konanĂ­, Ä?Ă­m zostal urÄ?itĂ˝ majetok poruÄ?iteÄžky neprededenĂ˝. V prĂ­pade, Ĺže potomkovia po zomretom dodatoÄ?ne zistia, Ĺže v rĂĄmci dediÄ?skĂŠho konania nebol zahrnutĂ˝ do dediÄ?stva vĹĄetok majetok poruÄ?iteÄža, je moĹžnĂŠ tento nedostatok odstrĂĄniĹĽ nĂĄvrhom na zaÄ?atie dodatoÄ?nĂŠho konania o dediÄ?stve. Osobami oprĂĄvnenĂ˝mi na podanie nĂĄvrhu sĂş predovĹĄetkĂ˝m tĂ­, o ktorĂ˝ch

â&#x20AC;&#x17E;DobrĂ˝ deĹ&#x2C6;, lustrĂĄciou v katastri nehnuteÄžnostĂ­ som zistil, Ĺže pri niektorĂ˝ch pozemkoch ďŹ guruje stĂĄle moja matka, ktorĂĄ je uĹž takmer 20 rokov po smrti. JUDr. Pri niektorĂ˝ch pozemkoch mĂĄ Barbora pri svojom mene uvedenĂŠ KoncovĂĄ â&#x20AC;&#x17E;sprĂĄva SPFâ&#x20AC;&#x153;. Je moĹžnĂŠ neja-

3 7 6 8

2 5 3 9 7 4 2 3 5

sa moĹžno domnievaĹĽ, Ĺže sĂş poruÄ?iteÄžovĂ˝mi dediÄ?mi. Vo vaĹĄej situĂĄcii preto spravte jednoduchĂ˝ nĂĄvrh na zaÄ?atie dodatoÄ?nĂŠho konania o dediÄ?stve po vaĹĄej matke tomu sĂşdu, v obvode ktorĂŠho vaĹĄa matka zomrela (podÄža osvedÄ?enia o dediÄ?stve). V tomto nĂĄvrhu je potrebnĂŠ uviesĹĽ informĂĄcie o pĂ´vodnom dediÄ?skom konanĂ­, a to uvedenĂ­m Ăşdajov o tom, kto vykonĂĄval pĂ´vodnĂŠ dediÄ?skĂŠ konanie spolu s uvedenĂ­m oznaÄ?enia rozhodnutia, ktorĂ˝m bolo konanie prĂĄvoplatne skonÄ?enĂŠ. Toto rozhodnutie (Ä?i uĹž uznesenie o dediÄ?stve alebo osvedÄ?enie o dediÄ?stve) je vhodnĂŠ priloĹžiĹĽ ako dĂ´kaz k nĂĄvrhu. pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

MedzinĂĄrodnĂĄ spoloÄ?nosĹĽ GLS, zastĂşpenĂĄ na Slovensku spoloÄ?nosĹĽou GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o, hÄžadĂĄ dlhodobĂŠho partnera â&#x20AC;&#x201C; subdodĂĄvateÄža na komplexnĂŠ zabezpeÄ?enie logistickĂ˝ch a dopravnĂ˝ch sluĹžieb v regiĂłne a okolĂ­ mesta Prievidza.

Okrem motivaÄ?nĂŠho systĂŠmu odmeĹ&#x2C6;ovania ponĂşka GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. aj moĹžnosĹĽ dlhodobej spoluprĂĄce a rastu s poprednĂ˝m a silnĂ˝m eurĂłpskym poskytovateÄžom kuriĂŠrskych sluĹžieb. V prĂ­pade zĂĄujmu nĂĄs prosĂ­m kontaktujte mailom na adrese: operativa@gls-slovakia.sk

g3.bratislavsko@regionpress.sk

° |Ä Ă´ĂłÄ&#x17D;Ăź Ä&#x201A;Ĺ?Ä Ă˝Ă´ Ä&#x2030;Ă°Ä Ă¸Ă°ĂłĂ´Ă˝Ă¸Ă´ óÞßÄ&#x201E; ÝðòýÞÂ&#x20AC;W`X\W]YWYW

SLOVENSKĂ? VĂ?ROBCA SEDACĂ?CH SĂ&#x161;PRAV NA MIERU

131180103

Orange: 0915 780 751 domĂĄcnosĹĽ 9

zĂĄhrada a zverinec 10

redakcia BRATISLAVSKO hobby a ĹĄport 11

StavebnĂĄ firma

° Predåm påvy. Tel 0949 225 092

D.K.D. - STAV s.r.o.

°wĹ?ÿøßÚôÝôýøôóðýøôÝøôĂżĂ°Ä ĂžĂˇÄ&#x2C6;Ă°Ä&#x192;Ä ĂžĂľĂ´ĂšĂ´Â&#x20AC;W`W[XZ[W_W °wĹ?ÿøßÚôÝôýøôĂżĂ°Ä ĂžĹąĂ¸Ă´Â&#x20AC;W`[W^ZW 056

hÄžadĂĄm prĂĄcu

zÄžava -15%

LĂ TKA - aquaclean - 2168 - 15% zÄžava =

CELOKOŽA hrúbka - 1,3mm - 3154 - 15% zĞava =

AKCIA od 20.3.2018 do 15.4.2018

ROZVOZ UHLIA

15

° tĽðóÄ&#x17D;ĂźĂżÄ Ä&#x17D;òÄ&#x201E;ýðÂ&#x201A;Â&#x2020;Â&#x201A;ýðÚÝôÿĹ&#x2013;øôĂžĂşÄ Ă´Ä&#x201A; Prievidza. Tel. kontakt 0915 348 072

Ă&#x161;radnĂŠ preklady z/do NJ/SJ Mgr. Ing. KurtulĂ­kovĂĄ Ivana.T: 0918 067 235

Jozef Grimmel

13-1180012

°tĽðóÄ&#x17D;ĂźĂżÄ Ä&#x17D;òÄ&#x201E;ðúÞĂźÄ&#x201E;Ä Ä&#x17D;Ä ĂźĂ°ĂťĂ¸Ă°Ä Ă°Ăš inĂŠ. T: 0944 695 761

zoznamka

1 760 â&#x201A;Ź 2 680 â&#x201A;Ź

131180136

14

16

0905 402 526

grimmeljozef@gmail.com, www.grimmel.webjet.sk

131180119

rĂ´zne/inĂŠ

72-118003

°Ä&#x2C6;ßÿðÄ&#x192;øòúÄ&#x17D;\\Ä áĽðóÄ&#x17D;ĂżÄ Ă¸Ă°Ä&#x192;ôĽðýð zoznĂĄmenie.T: 0944 724 181 °íôýð\\Ä áĽðóÄ&#x17D;ĂżÄ Ă¸Ă°Ä&#x192;ôĽðÂ&#x20AC;W`[[`ZW 525

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

VEĽKà ZIMNà AKCIA

5,99 131180053

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraPDmedzeraÄ&#x152;Ă­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP PD 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹ&#x2C6;ov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, PD zameĹ&#x2C6;te za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.

realizuje stavebnĂŠ prĂĄce vĹĄetkĂ˝ch druhov: zzatepÄžovanie RD a bytovĂ˝ch domov zrekonĹĄtrukcie RD a bytovĂ˝ch domov interiĂŠr aj exteriĂŠr zrekonĹĄtrukcie nebytovĂ˝ch priestorov zobklady zdlaĹžby zlepenie PVC a kobercov zzĂĄmkovĂŠ dlaĹžby zploty zsadrokartĂłny zomietky zmaliarske prĂĄce zbĂşracie prĂĄce zstavby RD na kĞúÄ? T: 0948 416 144, e-mail: dkdstav@gmail.com

13-1180015

Prievidza

tel.: 02/ 446 37 644 deĹĽom02/ 446 37 64512 fax: 02/ 446 37 646 BlatnĂ­cka 3 rĂ´zne 831/predaj 02 Bratislava 13

72 118 0093

riadkovĂĄ inzercia

PD18-11 strana- 04

13-0750XX50

obÄ?ianska

721180079

BudĂşci subdodĂĄvateÄž bude v pridelenom regiĂłne zabezpeÄ?ovaĹĽ nielen doruÄ?ovanie a vyzdvihovanie zĂĄsielok, ale aj prevĂĄdzku depa, spracovanie zĂĄsielok v depe a ich prepravu medzi depom a centrĂĄlnym noÄ?nĂ˝m prekladiskom v BudÄ?i. Z tohto dĂ´vodu je podmienkou pre nadviazanie spoluprĂĄce s potencionĂĄlnym zĂĄujemcom vlastnĂ˝ vozovĂ˝ park, prevĂĄdzkovĂŠ a administratĂ­vne priestory depa a dostatok spoÄžahlivĂ˝ch ÄžudskĂ˝ch zdrojov.


nové dedičské konanie. Notár teda vykoná na návrh nové dedičské konanie, pričom zohľadní výsledky skoršieho konania. Ak by V ďalších bodoch návrhu je nutné uviesť skutočnosti o novoob- poručiteľka zanechala napríklad závet, v ktorom určila dedičov javenom majetku – teda o aký majetok ide a pod. Napríklad v spolu s dedičskými podielmi ku všetkému jej majetku, takýto prípade nehnuteľností je vhodné tieto tvrdenia preukázať dô- závet by sa vzťahoval podľa jeho znenia na všetok majetok porukazom – výpisom z listu vlastníctva, na ktorom je ako vlastník čiteľky, teda aj ten, ktorý sa objavil až po právoplatnom skončení nehnuteľnosti uvedený poručiteľ (výpis z listu vlastníctva nemu- pôvodného konania a postupovalo by sa aj v tomto konaní podľa sí byť použiteľný na právne úkony, stačí výpis z listu vlastníctva neho. Ak poručiteľka nezanechala závet vôbec, alebo ho zanechala, vytlačený z katasterportal.sk). Súd po prijatí tohto návrhu poverí notára, ktorý nemusí byť nevy- avšak nie ku konkrétnemu majetku, ktorý sa objavil až po právohnutne totožný s tým, ktorý vec prejednal pôvodne aby vykonal platnom skončení pôvodného konania, tento majetok by sa dedil

Právnik radí

zo zákona podľa pravidiel a vo výške podielov stanovených v Občianskom zákonníku. Výsledkom prejednania novo objaveného dedičstva je uznesenie o dedičstve, v ktorom sú uvedení dedičia po poručiteľke a im prislúchajúce podiely na dedenom majetku. Takéto rozhodnutie je následne podkladom na zmenu vlastníka v katastri nehnuteľností. V  prípade ďalších otázok je možné nás kontaktovať mailom na: advokat@zavaseprava.sk alebo telefonicky na čísle 0918 803 803. JUDr. Barbora Koncová advokát

pokračovanie

Vtip: „Mamííí? Opuchol mi prst!“ „Ako to vieš?“ „Nevmestí sa mi do nosa!“ T. Lukovický: „Riaďte si svoj život, lebo ho niekto iný bude riadiť za vás.“

5

pozor (na) liek

Ondrej Sukeľ

AKCIA COOL TREND BLÚZA

Začíname

COOL TREND NOHAVICE PÁS

Klasická monterková pracovná blúza zo silného kvalitného materiálu s krytými zipsami, nastaviteľnou šírkou rukávou, kontrastným sedlom, náprsnými vreckami na suchý zips, vreckom na mobil, dvomi spodnými vreckami na zips, vreckom na ľavom rukáve, reflexnými doplnkami a priestorom na potlač firemným logom.

COOL TREND NOHAVICE NA TRAKY

Klasické monterkové nohavice do pása so zapínaním na gombík a gumou v páse pre pohodlné nosenie. Monterky majú zosilnené kolená, sedlo, dve zadné vrecká, bočné multifunkčké vrecká na náradie a reflexné doplnky. Monterky sú dodávané s textilnym opaskom s plastovou sponou.

VEĽKOSŤ: 46-66 FARBA: modro-čierna, šedo-oranžová, šedo-čierna

1493 38

VEĽKOSŤ: 46-66 FARBA: modro-čierna, šedo-oranžová, šedo-čierna

12

Klasické monterkové nohavice s náprsenkou so zapínaním na gombíky na ľavom boku. Monterky majú gumu v páse pre pohodlné nosenie, sedlo a dve zadné vrecká, zosilnené kolená, bočné multifunkčné vrecká na náradie, reflexné doplnky, na náprsenke multifunkčné vrecko a priestor pre potlač firemným logom.

1367 34

11

VEĽKOSŤ: 46-66 FARBA: modro-čierna, šedo-oranžová, šedo-čierna

PAGE DÁMSKA SOFTSHELL BUNDA SACRAMENTO SOFTSHELL BUNDA FIRSTY HIGH O1 Dámska softshellová bunda, odolná proti vode a vetru, vetranie v podpazuší, odnímateľná kapucňa, sťahovanie v dolnom okraji, rukávy do gumičky, reflexné doplnky, potlač v oblasti ramien, TPU membrána, odolnosť proti prieniku vody 10 000 mm mimo oblasti švov, paropriepustnosť 3 000g / m 2 /24 hod.

VEĽKOSŤ: XS – 3XL FARBA: čierna, modrá

3168 36

24

ADAMANT BAXTER HIGH 01

Ľahká kotníková obuv z priedušného materiálu, ktorá je vhodná pre aktivity v práci, ale aj na voľný čas. Odporúčanie: pre zvýšenie odolnosti materiálu proti vlhkosti použite impregnačný sprej.

VEĽKOSŤ: 36-48 NORMA: EN ISO 20347 01 SRC FO

2405 58

20

Pánska softshell bunda, odolná proti vode a vetru, odnímatefľná kapucňa, vetranie v podpazuší, rukávy zakončené regulovateľnou manžetou, TPU membrána, vodeodolnosť 10 000mm mimo oblasti švov, paropriepustnosť 3 000 g/m2/24 hod..

VEĽKOSŤ: S – 3XL FARBA: šedá s modrými doplnkami

3630 24

VEĽKOSŤ: 36-48 NORMA: EN 20 347

31

BENNON RITERO

Ľahká , vzdušná outdoorová poltopánka športového typu s kombinovaným zvrškom z textilu a PU materiálu . Obuv je opatrená viacúčelovou podošvou Vibram Highspeed Q590 a je vhodná pre aktívne využitie voľného času

VEĽKOSŤ: 37-48

4541 45

37

Celokožená členková obuv bez oceľovej špice, zvršok: byvolia useň, podošva: PU2D, nepíšúca, odolná voči olejom, pohonným hmotám a kontaktnému teplu do 110 ° C, antistatická.

1240 28

10

1530 69

12

FEET GREY SOFTSHELL OBUV

Športová softshellová obuv s reflexnými doplnkami, ľahká a pohodlná na nosenie. Päta a špica vystužená vrstvou polyuretánu. Phylonova vrstva v podrážke zmierňuje došľap pre ešte väčšie pohodlie pri nosení.

2716 53

VEĽKOSŤ: 36-46 FARBA: šedá

22

BENNON REBEL O1 GREEN LOW PETRAX Športová pracovná otvorená poltopánka vyrobená z ľahkých modernýách materiálov. Vďaka použitým materiálom, strihu a tvaru kopyta je obuv veľmi ľahká, vzdušná a pohodlná pre dlhodobé nosenie v práci i vo voľnom čase.

VEĽKOSŤ: 37-47 NORMA: EN ISO 20347:2012 O1 SRC FO FARBA: čierno-zelená

4450 69

36

Materiál: nylon máčanie: latexová pena

VEĽKOSŤ: 7, 8, 9, 10, 11 NORMA: EN 388 (4121)

132 18

1

HABALA S.R.O. KOŠOVSKÁ CESTA 28, (BÝVALÝ AREÁL PRIMA ZDROJ), 971 01, PRIEVIDZA TEL.: 046/546 82 99, MOB.: 0917 - 856 416, 0917 - 653 789 OTV. HODINY: PO - PIA: 07,00 - 17,00 HOD., SO: 09,00 - 12,00 HOD.

NAŠU KOMPLETNÚ PONUKU TOVAROV A SLUŽIEB NÁJDETE NA:

WWW.HABALA.SK

AKCIA JE ČASOVO OBMEDZENÁ OD 19.3. DO 13.4.2018 ALEBO DO VYPREDANIA ZÁSOB. UVEDENÉ CENY SÚ VRÁTANE DPH.

ZA TLAČOVÉ CHYBY NERUČÍME.

PD18-11 strana- 05

.

72 118 0085

PONÚKAME POTLAČ ODEVOV. MOŽNOSŤ NÁHRADNÉHO PLNENIA PRE FIRMY NAD 20 ZAMESTNANCOV Z CHRÁNENEJ DIELNE.

Komu z nás ešte niečo hovorí meno Slobodan Miloševič? Mladšej generácii asi chvalabohu nič a  ostatní si zrejme spomenú na bývalého juhoslovanského prezidenta, ktorý zomrel v roku 2006 v cele Haagskeho väzenia, kde bol súdený medzinárodným tribunálom za vojnové zločiny z deväťdesiatych rokov. Jeho smrť – oficiálne zdôvodnená infarktom myokardu – je dodnes opradená rúškom tajomstva. Je všeobecne známe, že Miloševič sa liečil na vysoký tlak, poruchy srdcového rytmu a  pridružené komplikácie. Menej známa je skutočnosť, že v jeho krvi sa pri pitve našli stopy rifampicinu. Rifampicin však nie je liek na vysoký tlak, ale antibiotikum, ktoré sa užíva takmer výhradne pri tuberkulóze. Je teda jasné, že nejde o bežne užívaný liek, ktorým by bežne disponovala akákoľvek lekáreň, či akýkoľvek lekár a že v prípade ochorenia tuberkulózou by Miloševič trávil čas nie vo väzenskej cele, ale na prísnej izolačke pod dohľadom špecialistov. Prečo ho teda spomíname? V  roku 2007 vydal doktor Neil Sandson príručku pre všeobecných lekárov, v ktorej na konkrétnych prípadoch popisuje riziká nevhodnej kombinácie liekov. A práve Slobodanovi Miloševičovi je venovaná kapitola s názvom „Mŕtvi veľa nepovedia...“ Ide o prvé publikované podozrenie z úmyselného zneužitia liekovej interakcie – účinku spôsobeného spolupôsobením dvoch či viacerých liekov – na sofistikovanú vraždu. Najčastejšími a najviac zdokumentovanými interakciami sú účinky ovplyvňujúce odbúravanie liekov v pečeni. A tak významná skupina liekov odbúravanie iných liekov blokuje, čím zvyšuje ich hladinu v krvi často až na toxickú úroveň. Iná nemalá skupina liekov naopak odbúravanie iných liekov urýchľuje až tak, že vôbec nedosiahnu želaný účinok. Presne do tej skupiny patrí aj Rifampicin. „Miloševičova“ epizóda priniesla svetu povedomie o tom, že liekové interakcie môžu mať smrteľné dôsledky – hoci aj neúmyselne. Interakcie nevykazujú iba neobvyklé lieky užívané na liečbu zriedkavých chorôb. Antibiotiká, lieky na vysoký cholesterol, lieky od bolesti, hormóny, antidepresíva – tieto (a mnohé ďalšie) lieky predstavujú v kombinácii s  inými rovnako bežnými liekmi vysoké riziko, na ktoré sa často zabúda. A  práve im bude venovaná táto nová rubrika, ktorá je súčasťou projektu www. interakcieliekov.sk. Táto stránka ponúka možnosť overiť si riziko užívanej kombinácie liekov prostredníctvom najrozsiahlejšej európskej databázy liekových interakcií. Tým najčastejším a najrizikovejším sa budeme v tomto stĺpčeku venovať pravidelne a podrobne. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory


6

2 6

5 3 2 7 5 1 4 8 7 8 6 4 4 2 7 5 3 5 2 6 8 1 2 2 6 4 5

psychológ radí

Mgr. Renáta Botková

Psychika a choroby

Za zdravotnými ťažkosťami sa často skrývajú práve naše emócie, myšlienky, aj slová, ktoré ovplyvňujú aj našu fyzickú „Absolvovala som už všetky kondíciu. Nepríjemné zážitky, neriešené problémy, neschopmožné vyšetrenia a všetky nosť robiť v  živote rozhodnutia, situácie a  emócie, ktoré výsledky sú negatívne, no máme problém spracovať, ale aj obyčajné hádky a  spory. moje zdravotné problémy Každý emocionálny stres predstavuje nápor aj pre naše telo. pretrvávajú. Lekár mi pove- Ak je naše trápenie príliš veľké, alebo trvá už dlhšiu dobu, dal, aby som skúsila navští- naša psychika sa hlási o  pomoc prostredníctvom najrôzviť psychológa, že na vine nejších telesných ťažkostí. Hromadenie negatívnych pocitov bude pravdepodobne psy- i  neustály stres ovplyvňujú náš imunitný, srdcovo-cievny chika. Je to možné?“ systém (infarkt, vysoký krvný tlak, rôzne srdcové problémy),

vredové choroby, chronické zápaly, problémy so spánkom, cukrovku, kožné, alergické, či dokonca i nádorové ochorenia. Často hovoríme o dlhodobo potláčaných pocitoch. Kľudne sa aj hnevajme, ak treba, pozor však na dĺžku a intenzitu. No ak však svoje emócie odmietame, či nevyjadrujeme, všetko nevypovedané si náš organizmus ukladá a nám následne vysiela signály a varovania vo forme bolesti. Často ich prepočúvame a uvedomíme si ich, až keď je neskoro. Počúvajme preto svoje telo. Ono sa nám snaží dať len najavo, že robíme niečo nesprávne, že si ubližujeme. Dôležitá je rovnováha. Telesná a duševná. To je zdravie. Mgr. Renáta Botková psychológ

zdravie

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

3. výročie úmrtia nášho drahého

S láskou spomína manželka Anna, deti a vnúčatá.

S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

131180121

pani Mária Gombárová.

131180116

Michala Krajčíka.

Dňa 15. marca 2018 sme si pripomenuli Dňa 18.3.2018 si pripomíname

1. výročie, kedy nás navždy opustila

5. výročie, kedy ná opustil

naša mama a švagriná

131180122

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

Dňa 21.3.2018 si pripomíname nedožité 60. narodeniny a 23.4.2018 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko, brat a švagor

Neplačte, že som odišiel, len pokoj mi prajte, večnú spomienku v srdciach si na mňa zachovajte. Vždy láska znela v mojom srdci, tak s láskou spomínajte.

Peter Murko

Rudolf Chylo

15. marca uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý syn, brat, kolega a kamarát motorkár

z Prievidze.

z Lazian. S láskou spomíname.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomína celá smútiaca rodina.

Dňa 18.3.2018 si pripomíname 15. výročie, kedy nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, starký a prastarký

Dňa 26.2.2018 uplynulo 10 rokov,

Marián Mello

Ján Čiko.

131180131

Spomína smútiaca rodina.

72 118 0080

pani Mária Lukáčová.

pán Ondrej Dolog.

131180129

kedy nás navždy opustil otec, dedo a brat

z Veľkej Lehôtky. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Marta, dcéra Mirka, synovia Marián a Roman s rodinami

PD18-11 strana- 06

Smútiaca rodina.

131180134

(Prečo nie jedlo z rýchleho občerstvenia) Rýchle občerstvenie alebo Fast food znamená rýchle jedlo. Na prvý pohľad atraktívne svojou rýchlou dostupnosťou a cenou. A to je všetko. Žiaľ, je ale typické nižšou výživovou hodnotou. Jedlo je často predpripravené, veľakrát zamrazené, pre spotrebiteľa iba zohriate alebo dofritované. Ryby s  hranolkami začali vo Veľkej Británii ešte v roku 1860, v Amerike až o sto rokov neskôr, ale zato s masovým rozmachom. K nám sa najprv nesmelo dostali hotdogy, neskôr hranolky, rôzne hamburgery, sendviče s pochybnou náplňou, vysmážané krídelká. Zaznamenali nevídaný úspech – jedlo je hneď a má veľmi výraznú chuť. Fast food sa stal zaujímavý a populárny. A nezdravý. Z  lekárskeho pohľadu obsahuje veľmi veľa tuku v  podobe majonéz a  omáčok, používania vysmážania, často na nekvalitnom či prepraženom oleji. Takto upravené mäso, zemiaky, zrazu obsahujú oveľa viac cholesterolu, ako v  ich prirodzenej podobe. Hrozí ateroskleróza, cievy v srdci a mozgu sa stávajú tuhými, nepružnými. Prepálený tuk obsahuje nezdravé, mastné kyseliny zmenené na nezdravú trans-formu, dochádza k zvýšeniu zlého LDL-cholesterolu v krvi, objavujú sa srdcovo-cievne a onkologické ochorenia. Jedlá z fast-foodu majú typicky výraznú chuť, odlišnú od prirodzenej. Je to dané množstvom rôznych chemicky upravených ochucovadiel s  vysokým obsahom soli, s následným zvýšením krvného tlaku. Celková príprava a  výber potravín zapríčiňuje, že jedlo predstavuje obrovskú energetickú nálož, je tučnejšie a sladšie. Vzniká obezita, cukrovka, ochorenia srdca. Krátky čas vymedzený na jedlo vedie ku konzumácii stále väčších porcií, telo ani nemá čas vyslať signál, pocit sýtosti nastáva 15-20 minút po konzumácii a to obyčajne je už po všetkom – jedlo zjedené, kelímky prázdne. Tieto jedlá preto predstavujú energetickú a  tukovú bombu, majú nízky glykemický index, nízku výživovú hodnotu a  vysokú hodnotu energetickú. Po konzumácii veľmi rýchlo dochádza znovu k pocitu hladu. Jedlo, ak má byť zdravé, si vyžaduje nevyhnutne primeraný čas na svoju prípravu, aj konzumáciu. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

Dňa 19. marca 2018 si pripomíname 1. smutné výročie, kedy nás navždy opustila naša drahá mamina, stará a prastará mama

Dňa 14. marca 2018 sme si pripomenuli

131180132

Fast food v našich životoch


veterinár radí

Artrotické kĺby u psíkov

schopnosť pohybu musí ostať po telesnej stránke fit. Dobré osvalenie zadných končatín vždy pomáha spevniť kĺby, akokoľvek poškodené progresivitou choroby. Lenže, na Pes dosahuje svoj seniorský to je potrebný pohyb. Nie je to však začarovaný kruh? vej z pohľadu človeka veľmi Vôbec najlepším druhom pohybu je plávanie. V lete na plárýchlo. Veľké plemená prak- vanie denne využívajte štrkoviská a rieky s pomalým tokom, ticky už po ôsmom roku živo- aporty robte z vody, alebo z blízkeho brehu. Nehádžte aporty ta, menšie neraz už po desia- z diaľky - chorým kĺbom nerobia dobre šprinty, skoky a otočky. tom roku. No aj psík s takouto Chôdza vo vode je dobrá tak pre človeka, ako aj pre psíka. Ponepríjemnou diagnózou, kto- núka sa prechádzka po brehu jazera, kedy psík ide popri vás rá výrazne obmedzuje jeho na vôdzke a kráča vo vode, pričom je ponorený po brucho.

Chôdza a klus pri nohe, ak sa jej psík nebráni, je tiež pomerne nenáročný pohyb. Pri bežných vychádzkach a výletoch využívajte preto klus a chôdzu. Tento druh pohybu takmer vôbec nezaťažuje kĺby. Dĺžka prechádzky má byť taká, aby sa psíkovi po nej nezhoršil stav, čo sa prejaví krívaním alebo stuhnutosťou pri vstávaní. Ak sa to predsa stane, nabudúce mu skráťte prechádzku napr. o 15 minút. Sami si musíte odsledovať, akú dlhú prechádzku Váš psík zvládne, aby nenastali ťažkosti ( krívanie, stuhnutosť). Ešte varovanie, chorým psím kĺbom robia zle rýchle obrátky red a skoky.

Vtip: „Vojak Metllička, vy neviete, že pitie vína vo veľkom množstve zabíja?“ „Vojak sa nesmie báť smrti, pán kapitán!“ H. Ford: „Myslenie je najťažšia činnosť na svete. Preto sa mu venuje tak málo ľudí.“

reflexia Dňa 1. apríla 2018 uplynie 20 rokov, čo nás opustil náš milovaný otec, svokor, starý a prastarý otec pán

Dňa 11.3.2018 sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás opustila naša milovaná mamička a babička

S láskou spomína dcéra Katarína s rodinou, syn Jozef s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá po zosnulom synovi Stanislavovi.

72118 0092

72 118 0070

– lesník vo výslužbe z Morovna. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú dcéra, synovia s rodinami a ostatná rodina.

Dňa 15.3. 2018 sme si pripomenuli

Dňa 18.marca 2018 si pripomíname 3. výročie, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko

2. výročie, kedy nás opustil otec a starý otec

František Hepner

pán Ing. František ŠILLER

72 118 0078

Manželka a deti s rodinami.

S láskou spomínajú dcéry Daniela, Gabriela, syn František s rodinami.

72118 0090

z Prievidze. Prinášame biele ruže, majú biele lupienky, my sme do nich uložili, všetky naše spomienky. Odišiel, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije spomienkami.

z Prievidze. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Žiarila z teba láska a dobrota, budeš nám chýbať do konca života. Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.

Dňa 15. 3. 2018 sme si pripomenuli 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel a otec

pán Jozef Mečiar z Cigľa a 18.3.2018 uplynie 21 rokov od smrti otca a starého otca

72 118 0088

Ondreja Čertíka zo Sebedražia. S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Dňa 21. marca 2018 si pripomíname 1. výročie úmrtia

Ing. Ivany Briatkovej a 1. februára 2018 sme si pripomenuli 1 .výročie úmrtia pani

Anny Kusovskej.

PD18-11 strana- 07

79-0001

721180094

z Bojníc. S láskou spomíname.

Ivan Brožík

„Ďakujem, že som“

Tomáš Mečiar

Božena Zaťková.

7

V druhej polovici marca vrcholí celoslovenská kampaň „25. marec – Deň počatého dieťaťa“. Tohtoročným mottom je vyznanie  „Ďakujem, že som“, teda poďakovanie každého z nás za to, že nám bolo umožnené narodiť sa, rozvíjať sa a dospieť na našej životnej ceste do momentu, v ktorom sa nachádzame práve teraz. „Cez prizmu uvedomenia si hodnoty nášho vlastného života a toho, že to je nezaslúžený dar, ktorý sme dostali a ktorý môžeme užívať, najlepšie vnímame aj hodnotu života všetkých ostatných ľudí. Najmä tých najzraniteľnejších, ktorí sa nedokážu brániť sami, teda aj nenarodených detí,“ vysvetľuje hlavná koordinátorka kampane Anna Siekelová. Občianske združenie Fórum života v rámci kampane Deň počatého dieťaťa organizuje množstvo podujatí po celom Slovensku, do ktorých sa môže zapojiť ktokoľvek, komu záleží na tom, aby našou spoločnosťou rezonovali pojmy ako solidarita, prirodzené hodnoty a zmysluplný život. Symbolom kampane je už tradične biela stužka znázorňujúca nevinnosť, ktorú budú dobrovoľníci rozdávať v uliciach slovenských miest a obcí. „Jej pripnutím na odev a nosením v dňoch okolo 25. marca dáte najavo nielen účasť na kampani Deň počatého dieťaťa, ale aj svoj osobný postoj k problematike ochrany ľudského života od počatia,“  hovorí Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, a dodáva, že kampaň má občiansky charakter. „Veríme, že ochrana prirodzených hodnôt je, alebo mala by byť vlastná nielen veriacemu človeku, ale každému, kto racionálne uvažuje a kto vníma vzácnosť života – či už toho svojho, alebo ostatných ľudí.“  V dňoch 23. – 24. marca sa v Rajeckých Tepliciach uskutoční XX. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život, tento rok na tému Výchova a vzdelávanie k ochrane života a jeho zmyslu. Počas týždňa Počas týždňa predchádzajúceho 25. marcu sa v Kňazskom seminári v Badíne chystá trojdňový kurz TeenSTAR programu – formačného programu pre mladých ľudí v duchu prípravy na zodpovedné partnerstvo a  rodičovstvo, ako aj množstvo ďalších podujatí a akcií po celom Slovensku. Viac informácií nájdete na www.25. marec.sk. Zdroj: Fórum života


9 7 3 6 7 6 9 2 7 3 6 5 5 8 1 5 9 2 8 5 7 3 8 2

svet knihy

Ä&#x152;as a nĂĄhoda

OsvobozenĂŠho divadla a jeho protagonistov FrantiĹĄek Cinger. Jaroslav JeĹžek bol Ä?eskĂ˝ skladateÄž (skvelo improvizujĂşci, Ä?o V tĂ˝chto dĹ&#x2C6;och sa dostĂĄva bolo poteĹĄenĂ­m hlavne pre divĂĄkov), dramaturg a klavirista. Ä?itateÄžom do ruky kniĹžka, Bol autorom taneÄ?nej, divadelnej a ďŹ lmovej hudby. Bol to ktorĂĄ uĹž na prvĂ˝ dotyk sÄžu- statoÄ?nĂ˝ a Ä?estnĂ˝ Ä&#x152;ech. buje zaujĂ­mavĂŠ Ä?Ă­tanie o Od detstva trpel ĹĄedĂ˝m zĂĄkalom. Ako dieĹĽa navĹĄtevoval hradgeniĂĄlnej trojici JeĹžek + W+V. Ä?anskĂş ĹĄkolu pre vĂ˝chovu nevidiacich. Prekonal ĹĄarlach a Teda, Werich, Voskovec, Je- takmer ohluchol. NavyĹĄe mal tieĹž chorĂŠ obliÄ?ky. VzhÄžadom na Ĺžek. VolĂĄ sa Ĺ ĹĽastnĂŠ blues to, Ĺže aktĂ­vne spolupracoval na protinacistickĂ˝ch hrĂĄch Osvoboaneb Z denĂ­ku Jaroslava zenĂŠho divadla, v januĂĄri 1939 spolu s Voskovcom a Werichom JeĹžka, autorom je â&#x20AC;&#x17E;kronikĂĄrâ&#x20AC;&#x153; emigroval do USA. V USA krĂĄtko bĂ˝val v PensylvĂĄnii a potom sa

presĂ­dlil do New Yorku, kde pĂ´sobil ako zbormajster spevokolu. Zomrel na chronickĂŠ obliÄ?kovĂŠ ochorenie vo veku 35 rokov. KniĹžka je zaujĂ­mavĂĄ nielen ako biograďŹ a, ale ponĂşka aj zaujĂ­mavĂŠ novinky zo Ĺživota tohto gĂŠnia hudby. NaprĂ­klad iba mĂĄlo â&#x20AC;&#x17E;jeĹžkovĂ˝châ&#x20AC;&#x153; najskalnejĹĄĂ­ch poznĂĄ jeho dielo SonĂĄta pre... PokĂşsil sa s Ĺ&#x2C6;ou preraziĹĽ v americkom exile, prihlĂĄsil ju do súżaĹže. LenĹže - sonĂĄta sa zrazu stratila. JeĹžka to nesmierne ranilo, jeho uĹž aj tak podlomenĂŠ zdravie dostalo poslednĂş deďŹ nitĂ­vnu ranu. O â&#x20AC;&#x17E;stratenieâ&#x20AC;&#x153; JeĹžkovej sonĂĄty sa postaral prĂĄve krajan, zapĂ­sanĂ˝ do tej istej súżaĹže, Bohuslav red MartinĹŻ,vtedy tieĹž imigrant. www.konstrukter.sk .PGHKCKCĂ?L?Ă?NMXÄ&#x2122;AGCĂ?TĂ?Ä°0Ă??Ă?10 info@konstrukter.sk

inĹĄpiratĂ­vne Ĺženy

Jana PalkoviÄ?ovĂĄ

3,"&Č´Ă 373Ă Ă? Ă?Ă?#30 LCRRM ,-Ă&#x;/Çł1,/Ă 3Č&#x2122;/, 6Ă Ă? Ă?Ă?#30 LCRRM ,-Ă&#x;/Çł1,/Ă !%Ă&#x;*&!(Ă&#x;'Ă 3Č&#x2122;/, 6Ă 

Aromaterapia pre duĹĄu - spoznaj svoju esenciu

 Ă?Ă?#30 LCRRM

StavebnĂĄ firma ABC Trade HandlovĂĄ prĂ­jme

PRĂ?JMEME do TPP

murĂĄrov, zatepÄžovaÄ?ov. Chcete maĹĽ pravidelnĂ˝ a dobrĂ˝ plat, tak volajte

0905 792 833 nĂĄstup ihneÄ?

73Çł/Č´Ă  Ă 7*Ă Ă Ă? Ă?Ă?)Äą FMB

7Çł*,Č´+Č&#x17D;(Ă Ă 220Ă -Ă Ă?)Äą FMB

, 0)2%Ă !+!Ă Ă? Ă?Ă?)Äą FMB

)(Č&#x2122;/+&(Ă Ă Ă?)Äą FMB

PRACOVNĂ?KOV

2#* �ͽͽà àͽ

do mraziarenských SKLADOV ��18�C�

v Maduniciach (okr. Hlohovec) 721180047

MoĹžnosĹĽ zĂĄrobku 950,-â&#x201A;Ź/mes. v Ä?istom. VZV vĂ˝hodou.

PrĂĄca vhodnĂĄ aj pre Ĺženy. MoĹžnosĹĽ ubytovania, prac. odevy-obuv zabezpeÄ?Ă­me, prĂ­spevok na dopravu, strvnĂŠ lĂ­stky + bonusovĂŠ odmeny.

0905 550 896 0905 701 520

24-0049

na roznos novĂ­n v celom okrese Prievidza (mesto Prievidza, Bojnice, NovĂĄky, HandlovĂĄ

03-005-56

HÄžadĂĄme kolportĂŠrov ArgĂĄnovĂ˝ olej

+ Nitrianske Rudno, Rudnianska Lehota, LieĹĄĹĽany, KostolnĂĄ Ves, SeÄ?, Diviaky nad Nitricou, Nitrianske SuÄ?any, HornĂŠ Vestenice, Lehota pod VtĂĄÄ?nikom, HornĂĄ Ves, Radobica, Oslany, Kamenec pod VtĂĄÄ?nikom, Zemianske KostoÄžany, CigeÄž, Poruba, Poluvsie, Pravenec, MalinovĂĄ, KÄžaÄ?no).

Podmienka: platnĂ˝ OP, zodpovednĂ˝ prĂ­stup k prĂĄci.

Tel.: 0915 780 751

StavebnĂĄ ďŹ rma

HÄ˝ADĂ

na pĂ´vodnĂĄ ce

17,90 â&#x201A;Ź

-45% ArgĂĄnovĂ˝ olej na vlasy a pleĹĽ mĂĄ vĂ˝bornĂŠ lieÄ?ebnĂŠ, antibakteriĂĄlne, hydrataÄ?nĂŠ a regeneraÄ?nĂŠ ĂşÄ?inky. Balenie mĂĄ 100 ml.

novĂĄ cena

9,90 â&#x201A;Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

PRACOVNĂ?KA

do panelĂĄrne v Nemecku ............................ 0907 736 115

HOVĂ&#x201E;DZIE KOĹ˝E

KĂ&#x161;PIM:

VĹĄetko v prĂ­rode mĂĄ svoje miesto a ĂşÄ?el. Nie nĂĄhodu sme my Äžudia prepojenĂ­ s PrĂ­rodou. VnĂ­mame ju zrakom, hmatom, sluchom, chuĹĽou a Ä?uchom. A vĹĄetko to, Ä?o nĂĄm bolo naĹĄĂ­m StvoriteÄžom danĂŠ, vĹĄetko toto, mĂĄ pre nĂĄĹĄ Ĺživot veÄžkĂ˝ vĂ˝znam. Pomocou tĂ˝chto zmyslov nĂĄm je danĂĄ moĹžnosĹĽ vylieÄ?iĹĽ sa. Vie nĂĄs lieÄ?iĹĽ pohÄžad na krĂĄsu, vie nĂĄs lieÄ?iĹĽ prĂĄca resp. tvorba rukami â&#x20AC;&#x201C; arteterapia; hudba svojimi vibrĂĄciami â&#x20AC;&#x201C; muzikoterapia, vieme sa vylieÄ?iĹĽ pomocou jedla a dovoÄžujem si tvrdiĹĽ, Ĺže zo vĹĄetkĂ˝ch zmyslov nĂĄs lieÄ?i najkomplexnejĹĄie Ä?uch. Viete preÄ?o? Ä&#x152;uch je priamo spojenĂ˝ s naĹĄim mozgom, konkrĂŠtne hypotalamom a v Ĺ&#x2C6;om uloĹženom tzv. limbickom mozgu (limbickĂ˝ otlaÄ?ok). LimbickĂ˝ mozog je vĂ˝vojovo najstarĹĄou Ä?asĹĽou mozgu a sĂş v Ĺ&#x2C6;om zaznamenanĂŠ vĹĄetky naĹĄe emĂłcie, spomienky. Je to akĂĄsi disketa podobnĂĄ poÄ?Ă­taÄ?ovej pamäti. Od funkcie mozgu zĂĄvisĂ­ regulĂĄcia nervovĂŠho a hormonĂĄlneho systĂŠmu nĂĄĹĄho tela. A od nich zas nielen naĹĄe telesnĂŠ zdravie, ale aj emoÄ?nĂŠ. KeÄ?Ĺže my nie sme len telo, oba systĂŠmy majĂş priamy sĂşvis s naĹĄou duĹĄou, duchom. ZjednoduĹĄene povedanĂŠ, Ä?uch priamo ovplyvĹ&#x2C6;uje naĹĄe fyzickĂŠ telo a emoÄ?nĂŠ zdravie. KeÄ? som pracovala ako pĂ´rodnĂĄ asistentka, videla som ako novorodeniatka krĂştili noĹĄtekom a tak hÄžadali podÄža Ä?uchu svoju mamu. Rovnako ako mlĂĄÄ?atkĂĄ v prĂ­rode, ktorĂŠ eĹĄte nevnĂ­majĂş oÄ?ami, ale riadia sa Ä?uchom potrebnom k zorientovanĂ­ sa v prostredĂ­. PamätĂĄm si vĂ´ne odjakĹživa. UrÄ?ite si aj vy spomeniete, len skĂşste. Ä&#x152;o vĂĄm pripomĂ­na vĂ´Ĺ&#x2C6;a kĂĄvy, ruĹže, Ä?i mamy? SĂş spomienky spojenĂŠ s touto vĂ´Ĺ&#x2C6;ou prĂ­jemnĂŠ Ä?i neprĂ­jemnĂŠ ? MĂĄte pri nej ĂşzkosĹĽ, strach, bolesĹĽ? Ak ĂĄno, ozval sa vĂĄm prĂĄve vĂĄĹĄ limbickĂ˝ mozog - centrum spomienok a emĂłciĂ­. S tĂ˝mito informĂĄciami pracuje aromaterapia. Skrz tieto vnemy si vieme spomenúż a nĂĄjsĹĽ to, Ä?o nĂĄm spĂ´sobuje poĹĄkodennie telesnĂŠ Ä?i emoÄ?nĂŠ. Nie vĹĄetko, Ä?o vonia, lieÄ?i (syntetickĂĄ kozmetika, drogĂŠria, potraviny ). Aromaterapia pouŞíva za ĂşÄ?elom holistickĂŠho prĂ­stupu k zdraviu Ä?loveka esenciĂĄlne oleje CPTG / najvyĹĄĹĄej terapeutickej kvality. O ich ĂşÄ?inkoch sĂş popĂ­sanĂŠ tisĂ­ce vĂ˝skumov, aromaterapia je totiĹž znĂĄma historicky uĹž tisĂ­ce rokov. O tom vĂĄm vĹĄak napĂ­ĹĄem v Ä?alĹĄom Ä?lĂĄnku. Budem rada, ak vĂĄm ju budem mĂ´cĹĽ priblĂ­ĹžiĹĽ. KaĹždĂ˝ jeden ĹživotnĂ˝ prĂ­beh pri moje prĂĄci s esenciami vrĂĄmci aromateraie obohacuje aj mĹ&#x2C6;a. Preto som za tento Dar PrĂ­rody nesmierne vÄ?aÄ?nĂĄ. Som vÄ?aÄ?nĂĄ, Ĺže SMIEM. AkĂŠkoÄžvek otĂĄzky mĂ´Ĺžete smerovaĹĽ na jana@inspirativnezeny.sk. Autor: Jana PalkoviÄ?ovĂĄ, terapeutka

85_0181

9

VLNUâ&#x20AC;˘PAROĹ˝IEâ&#x20AC;˘PERIE VOLAJTE: 0904

481 220

Chia semienka na pĂ´vodnĂĄ ce

25,99 â&#x201A;Ź

-85% Chia semienka sĂş ideĂĄlnym zdrojom proteĂ­nov, vlĂĄkniny, kvalitnĂ˝ch sacharidov a zdravĂ˝ch tukov. Cena kupĂłnu zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a balenie 1 kg chia semienok.

novĂĄ cena

3,90 â&#x201A;Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

PD18-11 strana- 08

45-0119

1

59-0016-5

3


a Nadácia otvorenej spoločnosti. Jej cieľom je vyzdvihnúť inšpiratívne príbehy tých, ktorí sa neboja inovácií. Spoločnosť Microsoft a Nadácia otvorenej spoločnosti preTechnológie pomáhajú fun- to vyzývajú neziskové organizácie pôsobiace na Slovensku, govať efektívnejšie nielen aby sa pochválili, ako využívajú technológie na pomoc iným. firmám, ale aj neziskovým ,,Hľadáme inšpiratívne príklady toho, ako technológie pomáorganizáciám, ktoré tam hajú neziskovým organizáciám efektívnejšie pracovať, lepšie môžu lepšie napĺňať svoje komunikovať a predovšetkým pomáhať ich klientom. Chceposlanie. Práve im je určená me oceniť a zviditeľniť ich úspechy a zároveň motivovať aj súťaž NGO Awards, ktorú vy- ďalších, aby sa nebáli inovovať a využívať technológie naplhlasuje spoločnosť Microsoft no,“ hovorí Lenka Čábelová, manažérka komunikácie spoloč-

nosti Microsoft na Slovensku a v Českej republike. ,,Veríme, že aj tento rok nájdeme tých, ktorí sa neboja inovácií. Zaujíma nás, ako využívajú IT napríklad pri vzdelávaní ľudí s postihnutím, či na podporu sociálne ohrozených skupín, pri komplexných riešeniach tímovej spolupráce s dobrovoľníkmi alebo na špecializovanú webovú aplikáciu či serverové riešenie podporujúce činnosť ich organizácie,“ povedal Ján Orlovský, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti. Do súťaže Microsoft NGO Awards sa dá prihlásiť od 12. marca do 20. apríla, vyhlásenie výsledkov sa bude konať 17. mája 2018 v Bratislave. Viac informácií nájdete na: http://ngoday.osf.sk/ red

Vtip: Viete čo jediné nedokáže Chuck Norris? Vyžiť zo slovenského platu! C. Chua: „Neodkladajte život na budúci týždeň, budúci mesiac, budúci rok alebo nasledujúce desaťročie. Teraz žite svoj život v tomto okamihu.“

Stavebná spoločnoť

9

na rovinu

s Martinom Škubanom

... s pedagógom, hudobníkom, skladateľom, otcom.

Hľadá pracovnú pozíciu:

STAVBYVEDÚCI – pozemné stavby Podmienky:

- Prax v odbore min. 5 rokov - Vysokoškolské, prípadne stredoškolské vzdelanie stavebného smeru - Vodičské oprávnenie skupiny “B”

STAVEBNÝ TECHNIK – majster Podmienky:

Nástup: marec – apríl/2018 Plat: dohodou Kontakt: 0905 856 531 e-mail: strojstav@strojstav.eu, www.strojstav.eu

72118 0099

- Prax v odbore min 3 roky - Sredoškolské vzdelanie technického zamerania - Vodičské oprávnenie skupiny “B”

Firma Renesco a.s. so sídlom v Bratislave hľadá

všeobecnú účtovníčku, výkon práce – Letisková 2B, Prievidza

Požiadavky:

Svoje životopisy zasielajte na mailovú adresu:

michaela.hegliova@renesco.com, ako predmet uveďte „účtovníčka“ alebo osobne na adresu Letisková 2B v Prievidzi.

PLAT 2500 €

do PP ZŤP pracovníkov do chrán.dielne.

č.tel: 0911 391 069

72 118 0082

Prijmeme

Pozri www.bazos.sk Č. inz.: 83618344 Č. inz.: 83091096 T. č.: 0908 742 287

72118 0050

- Vzdelanie v odbore účtovníctva - Prax v odbore min.7 rokov - AJ – nevyhnutne slovom aj písmom - Účtovanie v SAP-e, modul FI CO - skúsenosť s účtovaním medzinárodných daní vítaná

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Preprava sypkých materiálov. Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA. info: 0903 779 101

garancia platu 1000 €/mes.

PD18-11 strana- 09

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

Technológie a mimovládny priestor

41-0065

MVO

Umelci sa vždy vyjadrovali, keď cítili potrebu podporiť spravodlivosť. Výnimkou nie sú ani tieto dni... Áno, práve hudba a hlavne pieseň má tú silu, že sa dokáže rýchlo vryť pod kožu, do hláv a  sŕdc človeka. A  na Slovensku je bohužiaľ korupcia takmer na všetkých miestach, aj keď sa to stále darí výborne skrývať. Protekčne sa dostávame na vysoké školy, protekčne si nájdeme dobrý džob, známosti a peniaze majú väčšiu váhu ako čestnosť a  poctivosť. Spievam o tom v mojej piesni Vítaný hosť. Posledné dni Slovensko žije zavraždením novinára, aktuálne sme o tom s Jánom Martonom urobili pieseň V pavučinách, v ktorej sa spieva okrem iného „Marcové dni a slzy v púšti čakajú na slávu. Umierajú už aj všetci tí čo hlásali pravdu. Dobré ráno sloboda, ty môj malý národ. Máme šťastie od Boha a ukradnutý spánok.“ Zatiaľ ešte „múzy nemlčia“, keď by zmĺkli, bolo by už naozaj zle. Ako reagujú mladí na vyjadrovanie sa mladých ľudí od umenia slovom, písmom...? Múzy ma kopú stále. Melódie mi chodia vo vlaku, i keď kráčam po meste, keď večer zaspávam, i keď sa milujem s priateľkou. Dnes do očí kritiku povie málokto, ľudia skôr povedia, že je to pekné. Pravdu vedia skôr napísať. Vtedy, keď sa nemusia dívať do očí a  priamo konfrontovať. Tieto pravdy sú vzácne a  zriedkavé. Potrebujem vedieť, kde sa môžem zlepšiť. Kritika posúva. Teraz je potrebné, aby sa generácie spojili v ich aktivitách za revitalizáciu dobra a pomenovanie zla na Slovensku. Môže mať pesnička takúto „integračnú“ schopnosť? Môže a dokonca musí. Zastávam názor, že človek je od prírody dobrý. Pokazí ho výchova a prostredie. Niekedy v tomto zhone a pachtením sa za peniazmi zabudneme na to podstatné, čo je v nás a prečo je človek človekom. Ak už nevieš, ako máš premôcť svojho nepriateľa, objím ho. Bozk vždy zaženie všetky chmáry a objatie má veľkú moc. Rovnako tak text piesne, ak je v spojení so silnou melódiou, o čo sa vždy od srdca snažím. ib


3

1

9

9 7 3 6 7 6 9 2 7 3 6 5 5 8 1 5 9 2 8 5 7 3 8 2

varovanie

Upozornenie na stiahnutie lieku

spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Dôvodom stiahnutia predmetných šarží lieku z trhu je nesúlad so špecifikáciou lieku v parametri – príbuzné Štátny ústav pre kontrolu látky (nečistoty). Liečivom v Zoledronate STADA je kyliečiv (ŠÚKL) informoval selina zoledrónová. o stiahnutí lieku Zoled- Používa sa na: Predchádzanie komplikácií v kostiach, ronat STADA, con inf 1x5 napr. zlomenín, u dospelých pacientov s metastázaml/4 mg (liek.inj.plast.) mi v kostiach (šírením rakoviny z prvotného miesta číslo šarží: PO0984, výskytu do kostí). PP1440, PQ0776, PQ1135 Zníženie množstva vápnika v krvi dospelých pacienz úrovne distribučných tov, keď prítomnosť nádoru spôsobí jeho prílišný

hlavu hore!

agentúra životného prostredia.

Prof. Ján Košturiak

Prvá výzva MAS Žiar bude smerovať k podpore poľnohospodárskej činnosti

Očakávajme neočakávané Nové veci prichádzajú na svet tak, že najskôr to trvá dlhšie, ako sme si predstavovali a potom prichádza rýchla a šokujúca zmena. Poznáte pojmy aditívna výroba, umelá inteligencia, autonómne vozidlá, bio výroba, big data, smart, blockchain, nanotechnológie, rozšírená realita, exponenciálne technológie a prelomové inovácie? Zmenia svet, v ktorom dnes žijeme na nepoznanie. To, čo bolo vzácne a drahé sa stane dostupným a lacným. Bol som nedávno na prednáškach, kde som videl technológie, ktoré zlacňujú energiu, prístup k  informáciám a vzdelaniu, vodu, zlepšujú život chorým a postihnutým ľuďom, prinášajú lepšiu mobilitu a bezpečnosť. Digitálne technológie každý rok zdvojnásobujú svoje výkony a znižujú ceny. Exponenciálne rastú výkony technológií a technologických firiem a skracujú sa aj časové intervaly prelomových zmien. Prichádzajú trendy, ktoré pochovávajú starý svet hierarchických inštitúcii, zbytočných medzičlánkov, bánk a korporácii. Ľudská práca bude iná. Všetky činnosti, ktoré sa dajú popísať procesmi, postupmi a štandardmi preberú stroje. Pre ľudí zostane práca, hodná ľudskej bytosti – taká, v ktorej treba tvorivosť, predstavivosť, hra, empatia, emócie, zábava a zmysel. Často počúvam výhrady, že niektorí ľudia nemajú v sebe schopnosti tvoriť a radšej pracujú za peniaze na linke v podniku. Profesor John Hagel k tomu povedal: „Choďte sa pozrieť na malé deti, ktoré sa hrajú – neuvidíte medzi nimi rozdiely.“ Až neskôr, keď dospejú, sa niektorí stávajú ľudskými zdrojmi. Mali smolu. Museli chodiť do tradičnej školy a práce, kde ich naučili plniť inštrukcie a úlohy od nadriadených. Máme voľbu medzi svetom nedostatku a  konkurencie alebo svetom hojnosti a spolupráce. Ten prvý svet odchádza do minulosti s  našou generáciou, ten druhý prichádza s našimi deťmi, ktoré sú dnes v uliciach. Tak ako sme boli aj my v roku 1989. Pomôžme im, aby to zvládli. Aby sme porazili svet sebectva, materializmu, klamstiev a zlodejstiev. jk

Začal sa druhý ročník súťaže pre mladých zoológov

Bojnice 8. marca (TASR) - V Bojniciach sa opäť stretnú záujemcovia o svet fauny a flóry, aby si zmerali svoje vedomosti. Národná zoologická záhrada v Bojniciach spolu s občianskym združením Kremnické vrchy a Knižnicou Jána Kollára v Kremnici spustili druhý ročník Zoo Lympiády, ktorá má za cieľ vybrať najlepšieho mladého zoológa Slovenska. Informovala hovorkyňa zoo v Bojniciach Simona Kubičková. „Súťažiť sa bude opäť v štyroch kategóriách: materské školy, prvý stupeň základných škôl (ZŠ), druhý stupeň ZŠ a stredné školy. Prihlasovanie už je spustené, súťažiaci sa môžu registrovať do konca marca, formulár aj všetky podrobné informácie nájdu na stránkach www.zoobojnice.sk a www.kjkk.sk,“ uviedla Kubičková. Pre súťažiacich organizátori tento rok podľa nej pripravili štyri témy, a to umlčaný les, pobytové znaky zvierat, kosti a kostry zvierat a medzinárodný dohovor CITES. „Súťažiaci sa môžu zúčastniť dobrovoľných prednášok, ktoré im pomôžu pripraviť na veľké finále. To sa bude konať 30. mája v areáli Národnej zoo Bojnice,“ doplnila. Cieľom Zoo Lympiády je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie. Súčasne má prispieť k zlepšeniu informovanosti a angažovanosti v otázkach životného prostredia, tiež k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami. „Minulý rok sa do súťaže zapojilo viac ako 200 detí z celého Slovenska a stretli sme sa s obrovským úspechom a pozitívnymi ohlasmi na toto podujatie. Veríme, že v tomto ročníku zopakujeme minuloročný úspech, že sa prihlási ešte viac milovníkov prírody a mladých nadšených zoológov,“ skonštatovala Kubičková. Partnermi podujatia sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská zoologická spoločnosť, Štátna ochrana prírody SR a Slovenská

Chrenovec-Brusno 9. marca (TASR) - V rámci svojej prvej výzvy na získanie fondov Európskej únie miestna akčná skupina (MAS) Žiar podporí poľnohospodársku činnosť. Organizácia operujúca na území hornej Nitry plánuje výzvu vyhlásiť v máji, informovala TASR jej administratívna pracovníčka Michaela Šovčíková. Štatút MAS získalo občianske združenie (OZ) Žiar po desiatich rokoch, tento týždeň otvorilo i svoju novú kanceláriu v priestoroch miestneho kultúrneho strediska v Chrenovci-Brusne v okrese Prievidza. „Po mnohých aktivitách, ktoré sme počas desiatich rokov absolvovali, je otvorenie kancelárie zúročením celej našej práce. Pravidelnými stretnutiami sme prehlbovali našu spoluprácu, postupne sa pridávali ďalší, ktorých myšlienka spoločnej stratégie zaujala. Založili sme pracovné skupiny, v ktorých sme spracovali našu víziu a ciele, dostávali sme sa do povedomia verejnosti organizovaním rôznych podujatí,“ zhodnotil predseda MAS Žiar Tomáš Konuš. Členovia OZ tak podľa neho vytvorili pevný potenciál, ktorý sa stal základom pre prácu v nasledujúcom období. OZ Žiar funguje od roku 2007. Tvoria ho zástupcovia handlovskej doliny, občianskeho združenia Hornonitrie, podnikateľského a občianskeho sektora. Územie mikroregiónov spája pohorie Žiar, podľa ktorého dostalo združenie svoje pomenovanie. V súčasnosti má 39 členov. Územie má spracovanú aj vlastnú stratégiu rozvoja. „Finančné prostriedky, ktoré OZ Žiar získalo v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2014-2020, sú vo výške 1.330.098,11 eura. Budú použité na podporu podnikania, rozvoj cestovného ruchu a služieb či zlepšenie životných podmienok občanov,“ pripomenula Šovčíková.

Pri likvidácii bývalej vetracej šachty v Koši došlo k poruche na potrubí

Koš 9. marca (TASR)- Pri likvidácii bývalej vetracej šachty v Koši (okres Prievidza) došlo v piatok k poškodeniu jedného z potrubí. Technickú poruchu, v súvislosti ktorej sa ľahko zranili traja zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), už od-

vzostup. Nádory môžu zrýchliť normálnu prestavbu kostí tak, že sa zvýši uvoľňovanie vápnika z kostí. Tento stav sa označuje ako hyperkalciémia vyvolaná nádorom (TIH). Dostupnosť liečby pre pacientov týmto rozhodnutím ohrozená nie je, na trhu sú k dispozícii iné lieky s tou istou účinnou látkou. ŠÚKL nedostal žiadne hlásenia na nežiaduci účinok súvisiaci s týmto nedostatkom. Uvedené šarže lieku sa sťahujú z bezpečnostných dôvodov. Návrh na stiahnutie šarží má preventívny charakter. Pacienti liek nemusia vrátiť do lekárne. red

stránili. Informovala TASR hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková. „Pri vykonávaní prác došlo k technickej poruche - poškodeniu jedného z potrubí, ktoré boli v jame, čo spôsobilo vniknutie vody a čiastočne aj používaného materiálu do podzemných banských diel,“ opísala Siváková. Vzhľadom na vlastnosti výplňového materiálu a nedostatočný čas na jeho stabilizovanie v uzatvorenom priestore bane podľa nej zaznamenali dočasné krátkodobé zvýšenie zásaditosti banskej vody. „Vplyvom zvýšeného pH v banskej vode došlo u troch zamestnancov, ktorí montovali čerpaciu techniku, k ľahkým pracovným úrazom, a to k poleptaniu kože,“ ozrejmila. Siváková ďalej zdôraznila, že nešlo o mimoriadnu udalosť, pri ktorej neboli ohrození zamestnanci ani prevádzka v podzemí, udalosť si tiež nevyžiadala zásah banských záchranných zborov. „Išlo o technickú poruchu na potrubí, ktorá je už v súčasnosti odstránená. Tento havarijný stav mal vplyv aj na banské vody, ktoré sme z podzemia vyčerpali na povrch. Intenzívne monitorujeme hodnoty vody vypúšťanej do povrchových tokov a vzniknutú situáciu aktuálne riešime,“ priblížila. Súčasťou likvidácie bývalej vetracej šachty je vyplnenie telesa šachty drveným betónom a schváleným spevňovacím materiálom. HBP na to nevyužívajú žiadny odpad, ale certifikovanú výplňovú tesniacu hmotu. Všetky práce zabezpečujú v súlade s povolením Obvodného banského úradu v Prievidzi, uzavrela hovorkyňa HBP.

čestní ľudia, ktorí sú v radoch vyšetrovateľov, policajtov, prokuratúry, nabrali odvahu na to povedať, ako veci prebiehajú. Možno, ako oni boli terčom nejakých šikanóznych konaní, ako im boli odoberané prípady a aby povedali Slovensku, aká je pravda,“ okomentovala udalosti posledných dní Veronika Ľahká z občianskeho združenia Ars Preuge. Zhromaždenie má podľa Ivana Sýkoru z Berkatu paralelu v tom z roku 1989. „Podujatie splnilo svoj účel, podľa mňa všetci sme to vnímali dosť emočne. Pre mňa je kľúčové, aby sme si všetci odniesli do života odkaz Jána Kuciaka... Každý, kto sa nad tou tragédiou zamyslí, nemôže zostať rovnaký a musí sa snažiť vzhľadom na okolnosti, ktoré sú tu, aby krajina smerovala k lepšiemu,“ skonštatoval. Zástupcovia oboch občianskych združení vysokú účasť podľa svojich slov privítali. „Ja sa z toho veľmi teším, lebo to je podľa mňa signál toho, že ľudia prestávajú byť ľahostajní voči krajine, v ktorej žijú,“ zhodnotila Ľahká. Podobne sa vyjadril i Sýkora. Obe občianske združenia sú pripravené pokračovať i v ďalších aktivitách v Prievidzi. Zavraždeného novinára Jána Kuciaka si verejnosť bude môcť pripomenúť aj na filmovom festivale Jeden svet, a to v pondelok 13. marca prostredníctvom filmu o Anne Politkovskej, ktorý Berkat, ako organizátor festivalu v Prievidzi, venuje pamiatke Kuciaka.

Prievidza 9. marca (TASR)- Dva odkazy smerom k verejnosti odzneli na piatkovom zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko na Námestí slobody v Prievidzi, a to „žime čestne“ a „bojujme s konšpiráciami“. Do centra mesta si ich prišlo vypočuť viac ako 1500 ľudí všetkých vekových kategórií. Organizátormi zhromaždenia v metropole hornej Nitry boli občianske združenia Ars Preuge a Berkat. Verejnosti sa počas neho okrem iných prihovorili prostredníctvom videa aj dvaja pôvodom Prievidžania, poetka a novinárka Mirka Ábelová a spisovateľ Daniel Hevier. „Ja to vnímam ako veľký posun v spoločnosti, ako príležitosť pre zmenu v krajine a možnosť toho, aby

rizujú Medzinárodný festival duchov a strašidiel na zámku v Bojniciach. Na prelome apríla a mája vstúpi podujatie Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice do svojho jubilejného 25. ročníka. „Strašidlá sa zrodili spontánne, v jednu noc počas návštevy japonských podnikateľov na zámku. O polnoci, po večeri, zrazu niekto vyslovil želanie, že by si pozrel zámok v nočnej atmosfére. Zrazu zhaslo svetlo, tak sme si pomáhali, ako sme vedeli, sviečkami, lampášmi a fakľami a tam sme videli ako očarení Japonci vnímajú toto nočné prostredie v zámku. Že to bolo niečo iné, čarovné a možno až strašidelné,“ spomenul pre TASR riaditeľ SNM-Múzea Bojnice Ján Papco.

Medzinárodný festival duchov a strašidiel na zámku v Bojniciach Prievidza: Zhromažde- oslávi jubileum Bojnice 10. marca (TASR) - Viac ako nia za slušné Sloven20 rôznych námetov, desiatky účinsko sa zúčastnilo viac kujúcich, rovnako desiatky kostýmov a desaťtisíce návštevníkov charakteako 1500 ľudí

PD18-11 strana-10

pokračovanie na strane: 12


ZdĂĄ sa vĂĄm to nepatriÄ?nĂŠ? Presne takto to kedysi dĂĄvno vysvetÄžovala jedna uÄ?iteÄžka ĹĄtvrtĂĄkom na zĂĄkladnej ĹĄkole, keÄ? boli na exkurzii na nĂĄuÄ?nom chodnĂ­ku v jednom z naĹĄich horstiev. Ă no, v prĂ­rode sa, milĂŠ deti, sprĂĄvajte

ako zvieratkĂĄ. Tie nevykrikujĂş, neruĹĄia nikoho, niÄ? neniÄ?ia, nenechĂĄvajĂş po sebe odpadky. To robĂ­ iba Ä?lovek. Tak vy, rqaz, keÄ? budete veÄžkĂ­, to nerobte. Toto je zĂĄkladnĂĄ, hoci nepĂ­sanĂĄ pouÄ?ka z etikety, teda zo sĂşboru sprĂĄvania sa Ä?loveka v prĂ­rode. PrĂ­roda tieĹž nie je verejnĂĄ toaleta. PoznĂĄme to prakticky zo vĹĄetkĂ˝ch odpoÄ?Ă­vadiel popri naĹĄich cestĂĄch, ale, ĹžiaÄž, pozostatky tejto Äžudskej Ä?innosti nĂĄs sprevĂĄdzajĂş aj popri najvyhÄžadĂĄvanejĹĄĂ­ch turistickĂ˝ch chodnĂ­koch v naĹĄich nĂĄrodnĂ˝ch parkoch. Ak uĹž to naozaj na Ä?loveka prĂ­de, nemal by to tento raz urobiĹĽ ako zvieratkĂĄ v lese a zakryĹĽ toaletnĂ˝m papierom. Na ÄžudskĂş

potrebu, ak je neodkladnĂĄ, je mimoriadne sluĹĄnĂŠ a ohÄžaduplnĂŠ voÄ?i ostatnĂ˝m turistom odhrnúż jamku, vzdialenĂş najmenej 60 metrov od nejakĂŠho vodnĂŠho zdroja. Potom, samozrejme, aj s pouĹžitĂ˝m papierom ju treba zahrnúż. Etiketa poÄ?as turistickĂ˝ch vĂ˝letov nĂĄm toho napovedĂĄ eĹĄte veÄža. NaprĂ­klad, aby sme neobsadili celĂ˝ altĂĄnok Ä?i stĂ´l, ale umoĹžnili pri Ĺ&#x2C6;om skonzumovaĹĽ obÄ?erstvenie aj inĂ˝m turistom. Alebo, aby sme si vĹĄetko to, Ä?o sme do prĂ­rody doniesli, aj odniesli tam, kde je moĹžnĂŠ pouĹžiĹĽ nĂĄdobu na komunĂĄlny odpad. Etiketa v prĂ­rode jen inĂ˝mi slovami ohÄžaduplnosĹĽ â&#x20AC;&#x201C; voÄ?i nej red samej, ale aj voÄ?i inĂ˝m ÄžuÄ?om.

Vtip: â&#x20AC;&#x17E;PĂĄn vrchnĂ˝, v polievke mĂĄm kontaktnĂŠ ĹĄoĹĄovky!â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Kde? NevidĂ­m ich!â&#x20AC;&#x153;   J. Wooden: â&#x20AC;&#x17E;DokonalosĹĽ  je nemoĹžnĂĄ. AvĹĄak, snaha o dokonalosĹĽ je moĹžnĂĄ. Robte to najlepĹĄie, ako viete v aktuĂĄlnych podmienkach. To je to, Ä?o sa poÄ?Ă­ta.â&#x20AC;&#x153;

tradĂ­cie 279Â&#x;5$92',ĂŠ6.§.85=<1$6.83,18262%1Âť$87202%,/$0272&<./(

%8'29$*$/$17ÂŞ5,( 35,67$1,&,

27.3.2018 o 16.00 h.

%8'29$2'52=92SRVFKRGLH

3UĂ&#x17D;Ă˝VDSUHVYHGĂ°LÄ&#x2DC;ĂŹHVPHQDMOHS{Ă&#x17D; A

%8'29$$*52352'8.7DV- motocykle (AM, A1, A2, A) 1RYÂż$8',$2.0 T'LN

,YDQ*UROPXV

ZADARMO ODVEZIEM

STARĂ&#x2030; ELEKTROSPOTREBIÄ&#x152;E,

ELEKTRICKĂ&#x2030; NĂ RADIE, PC, MONITORY

0950 731 742

PD18-11 strana-11

11

na Slovensku

KvetnĂĄ nedeÄža otvĂĄra najdĂ´leĹžitejĹĄĂ­ cirkevnĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6; v roku

131180133

V prĂ­rode sa sprĂĄvajme ako zvieratĂĄ

59-0016-8

etiketa

TýŞdeĹ&#x2C6;, v roku 2018 po nedeli 25. marca, poznĂĄme pod nĂĄzvami VeÄžkĂ˝, SvätĂ˝, PaĹĄiovĂ˝ a v evanjelickej cirkvi i TichĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6;. PoÄ?as neho sa kresĹĽania sĂşstreÄ?ujĂş nielen v chrĂĄmoch, ale aj vo svojich domovoch na tichĂŠ nĂĄboĹžnĂŠ rozjĂ­manie, na kajĂşcne Ăşkony, keÄ? sa spoveÄ?ou a evanjelici ĂşÄ?asĹĽou na VeÄ?eri PĂĄnovej vyznĂĄvajĂş zo svojich hriechov a veria v ich odpustenie. MnohĂ­ veriaci pokraÄ?ujĂş v bezmäsovom, na VeÄžkĂ˝ piatok i Ăşplnom pĂ´ste, ale sa tieĹž zameriavajĂş na skutky milosrdenstva a dĂĄvanie almuĹžien. Aj po stĂĄroÄ?iach ostĂĄvajĂş v pamäti generĂĄciĂ­ i jeruzalemskĂŠ ratolesti. Na Slovensku majĂş podobu tradiÄ?nĂ˝ch konĂĄrikov bahniatok. V katolĂ­ckych kostoloch ich poÄ?as Kvetnej nedele kĹ&#x2C6;azi posvätia, Ä?Ă­m podÄža Äžudovej tradĂ­cie zĂ­skavajĂş halĂşzky veÄžkĂş moc. Ä˝udia ich starostlivo opatrujĂş vo svojich prĂ­bytkoch na Ä?estnĂ˝ch miestach. Traduje sa, Ĺže tieto konĂĄriky dokĂĄĹžu ochrĂĄniĹĽ dom a jeho obyvateÄžov od zĂĄsahu blesku, pred poĹžiarom a inĂ˝mi pohromami. Aj napriek tomu, Ĺže sa hovorĂ­ o týŞdni, ide o 9 dnĂ­. KvetnĂĄ nedeÄža, ModrĂ˝ pondelok, SivĂ˝ utorok, Ĺ karedĂĄ streda, ZelenĂ˝ ĹĄtvrtok, VeÄžkĂ˝ piatok, Biela sobota, VeÄžkonoÄ?nĂĄ nedeÄža, VeÄžkonoÄ?nĂ˝ pondelok. Ă&#x161;zemĂ­m Slovenska Ăşdajne prechĂĄdza pomyselnĂĄ kultĂşrna hranica medzi zĂĄpadnou Ä?asĹĽou EurĂłpy s rozĹĄĂ­renou obyÄ?ajou jarnĂŠho ĹĄibania a vĂ˝chodnĂ˝mi oblasĹĽami s prevaĹžujĂşcim polievanĂ­m. Na Slovensku povaĹžujeme za domĂĄce obidva tieto veÄžkonoÄ?nĂŠ zvyky. Do polovice 20. storoÄ?ia bolo vĹĄak na zĂĄpade rozĹĄĂ­renĂŠ ĹĄibanie, na strednom a vĂ˝chodnom Slovensku prevaĹžovalo kĂşpanie a oblievanie, iba na juhozĂĄpadnom Slovensku boli znĂĄme obidve tieto obyÄ?ajovĂŠ praktiky. Oblievanie vodou a kĂşpanie dievÄ?at mlĂĄdencami (namoÄ?enie do potoka, postriekanie voĹ&#x2C6;avou vodou, poliatie vedrom Ä?i vodou z hrnÄ?eka) na VeÄžkonoÄ?nĂ˝ pondelok sa povaĹžovalo za oÄ?istnĂŠ, plodonosnĂŠ a malo dievÄ?atĂĄm na celĂ˝ rok zabezpeÄ?iĹĽ zdravie. VeÄžkonoÄ?nĂŠ ĹĄibanie (ĹĄÄžahaÄ?ka, ĹĄibaÄ?ka) korbĂĄÄ?om z Ă´smich spletenĂ˝ch Ä?erstvo narezanĂ˝ch prĂştov vĹ&#x2022;by je napodobenĂ­m magickĂŠho Ăşkonu rozĹĄĂ­renĂŠho v tradiÄ?nĂ˝ch roÄžnĂ­ckych spoloÄ?enstvĂĄch - bitia s pouĹžitĂ­m zelenĂŠho prĂştika, ktorĂŠ malo zabezpeÄ?iĹĽ znovuobnovenie sily, rastu a zdravia. Zdroj: Internet


7

1

6 3

2

7 4 6 8 3 9 2 6 3 1 7 8 9 7 3 6 2 7 8 4 3 8

naša bezpečnosť

Ivan Brožík

A zas podvodníci s odpočtami Niet týždňa, čo by niekto oprávnene nevaroval pred podvodníkmi, ktorí sa pod najrôznejšími zámienkami snažia vstupovať do bytov či domov občanov s jasným cieľom ich podviesť. Dôkazom neúnavnosti takýchto „podnikateľov“ je aj nasledujúce varovanie. Východoslovenská distribučná (VSD), a. s., upozorňuje na základe informácií od zákazníkov na podozrivé, no najmä zavádzajúce telefonáty neznámej osoby alebo osôb, ktoré ich majú informovať o neoprávnenom odbere elektriny. Takéto osoby sa predstavujú ako zamestnanci tejto spoločnosti a od zákazníkov majú požadovať úhradu škôd spôsobených neoprávneným odberom elektriny. V prípade, že zákazníci škody neuhradia, majú im hroziť prerušením distribúcie elektriny a odpojením od distribučnej sústavy. „VSD sa dôrazne dištancuje od týchto telefonátov. Tieto telefonujúce osoby nie sú zamestnancami spoločnosti VSD a ani ich VSD takouto službou nepoverila. VSD práve pre minimalizovanie zneužitia svojho mena také závažné informácie, resp. zistenia nekomunikuje telefonicky,“ informovala Andrea Vlková z distribučnej spoločnosti. Svojich zákazníkov VSD varuje, aby tieto údajné dlžné čiastky neuhrádzali. Počas kontroly zameranej na neoprávnený odber spoločnosť požaduje prítomnosť zákazníka, ktorého sa takáto kontrola týka, alebo aspoň prítomnosť ním poverenej osoby. VSD takisto vyhotovuje písomný záznam o zistení a výsledkoch, ktoré spolu s vyčíslením škody spôsobenej neoprávneným odberom vznikli a odosiela ich zákazníkovi poštou. Aby čo najviac eliminovala zneužitie jej mena v takýchto prípadoch, nerieši neoprávnený odber telefonicky a ani nepožaduje úhradu dlžnej čiastky v hotovosti. „V prípade akýchkoľvek pochybností o dôveryhodnosti telefonátu s rovnakým alebo obdobným obsahom odporúčame zákazníkom preveriť si správnosť informácií na Zákazníckej linke VSD 0850 123 312,“ uviedla Vlková. Samozrejme, že po zverejnení takejto informácie sa podvodníci môžu presúvať aj do iných regiónov Slovenska. Venujte preto zvýšenú pozornosť tomu, kto a čo od vás chce, žiada či vynucuje si pod najrôznejšími zámienkami a hrozbami. red

rarity

Veľký týždeň

Pondelok - „Modrý, Žltý“ - V rímskokatolíckych kostoloch sa číta evanjelium o žene kajúcej, ktorá vonnou masťou pomaVeľký týždeň alebo Svätý a zala nohy Pána. Katolíci a pravoslávni si pripomínajú pamiatveľký týždeň či Strastný týž- ku praotca Jozefa. V tento deň sa tiež deťom a študentom deň je obdobie liturgického začínali veľkonočné prázdniny. roka v gréckokatolíckej a Utorok - „Sivý“ - Upratovalo sa a vymetali sa pavučiny. Výpravoslávnej cirkvi, ktoré sa chodné katolícke cirkvi si v tento deň pripomínajú neverný začína Veľkým pondelkom židovský národ alebo prekliatie neplodného figovníka. a končí sa Veľkou sobotu. Streda - „Škaredá, Sazometná, Čierna, Sazivá“ - Nepleťme si Všetky dni tohto týždňa ju s Popolcovou stredou. Počas Škaredej stredy sa vymetali majú prívlastok veľký. komíny. Je to deň, kedy žaloval Judáš na Ježiša. Podľa ľudo-

Múzeum tak začalo s organizovaním nočných prehliadok, neskôr jeho riaditeľ dostal nápad, či by nebolo dobré zhromaždiť strašidlá v rámci zastrešujúcej akcie, čím sa vlastne zrodil Medzinárodný festival duchov a strašidiel. „Predkolo, nultý ročník bol už v roku 1993 pri otváraní sezóny v Bojniciach, prvý ročník bol o rok neskôr. V tom čase ešte nebol divadelný a podľa scenára, ucelený príbeh vznikol na treťom ročníku,“ priblížil. Každý ročník Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel je jedinečný, je iný, snažíme sa, aby mal iný dej, aby sme mali iné kostýmy, inú tému, aby zakaždým návštevníci videli niečo jedinečné a zaujímavé, skonštatovala kultúrno-propagačná manažérka SNM-Múzea Bojnice Petra Gordíková. „Medzinárodný festival duchov a strašidiel bolo vždy istým spôsobom inovatívne podujatie, prvý ročník sa konal už v roku 1994 a odvtedy sa každý rok snažíme priniesť aj niečo inovatívne, nejakú zaujímavosť, nejakú modernú technológiu, možno nejaký alternatívny prvok. Jednoducho, aby sme vždy boli prví medzi ostatnými,“ doplnila. Téma festivalu každý rok vychádza z reálií, opiera sa tak čiastočne o nejakú udalosť spätú so zámkom, prípadne súvisí s jeho bývalými majiteľmi alebo obyvateľmi. Asi najčastejšie spomínanou témou je posledný šľachtický majiteľ zámku, gróf Ján František Pálffy. „Mali sme aj iné témy, Hororovú legendu alebo Hadie prekliatie, dokonca jeden rok navštívili zámok aj mimozemšťania, ktorí sa ho snažili ovládnuť,“ ozrejmila ďalej Gordíková. Na festival každoročne zavítajú desaťtisíce ľudí, najnavštevovanejšími boli jeho prvé ročníky, jeden rok ho počas troch dní navštívilo až 40.000 ľudí. Príprava podujatia sa začína už niekoľko mesiacov pred jeho začiatkom, účinkujúcimi bývajú poväčšine ochotnícki herci z okolia. Medzinárodnú účasť zabezpečuje skupina z Talianska, ktorá do Bojníc chodí každý rok. Festival nie je len o strachu, múzeum sa v rámci príbehov snaží ľudí vždy i pobaviť.

Bojnice: Letnú turistickú sezónu otvoria počas strašidelného sprievodu mestom

Bojnice 12. marca (TASR)- Hudobný festival Bojnické hudobné leto, jazzový festival či tradičné jarmoky čakajú na Bojničanov i návštevníkov mesta v rámci blížiacej sa letnej turistickej sezóny. Kúpeľné mesto si tento rok

pripomenie i 905. výročie prvej písomnej zmienky, a to aj autorským muzikálom. „Tohto roku letnú turistickú sezónu otvoríme už 21. apríla. Vlastne sme spojili sily so zámkom, keďže organizuje pri príležitosti 25. výročia Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel sprievod a pri tejto príležitosti by sme pomyselne otvorili brány mesta,“ načrtla riaditeľka Kultúrneho centra (KC) Bojnice Emília Belianska. Posledný aprílový a prvé dva májové týždne budú podľa nej patriť tradičným jarmokom, na návštevníkov i obyvateľov mesta čaká i stavanie mája. „Nosnou časťou celej letnej turistickej sezóny je tak ako po iné roky Bojnické hudobné leto na zámku, okrem toho prinášame nové podujatie, sú to Jazzové Bojnice, festival jazzu a inej hudby,“ priblížila. „Mesto v tomto roku čaká pomerne veľké výročie, je to 905. výročie prvej písomnej zmienky. Oslavy pripravujeme na 16. júna, v rámci nich bude uvedený aj muzikál z dielne Základnej umeleckej školy. Na oslavy pozveme i partnerské mestá,“ dodala Belianska. Ponuku podujatí tiež doplní Medové leto, prezentácia remesiel, výstava sôch, pouličné divadlo či na jeseň slávnosti tekvíc. V Bojniciach si rovnako ako v iných mestách pripomenú v októbri i výročie vzniku prvej Československej republiky, v tejto súvislosti bojnické kultúrne centrum pripravuje špeciálnu tančiareň. Viacero podujatí bude KC Bojnice organizovať v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región horná Nitra- Bojnice (OOCR RHNB). Mesto v tejto súvislosti na základe rozhodnutia poslancov vloží do OOCR RHNB i mimoriadny členský príspevok vo výške 35.000 eur.

vej povery by sa v tento deň nemal nikto škarediť, pretože by mu to potom mohlo vydržať každú stredu v roku. Štvrtok - „Zelený“ - Je to deň odpustenia a pripomienka poslednej večere Pána. Kňazi umývajú veriacim mužom nohy. Predtým sa rodiny omyly rosou, ktorá mala zabrániť ochoreniam a modlili sa. Ľudia upratovali, aby sa v domoch nedržali blchy. Utíchali zvony - „odleteli do Ríma“ - a znovu sa rozozneli až v Bielu sobotu. Dedinami zneli v dopoludňajších hodinách rapkáče a klapačky a deti hovorili riekanky o Judášovi. Do dnešnej doby sa v pekárňach objavuje pečivo red Judáša, skôr sa podávalo mazané medom.

rýb,“ uviedol Čavojčin. Hospodár v pondelok pri obhliadke miesta spozoroval podľa svojich slov i viacero štúk na druhej strane jazera, ktoré sa treli. Situáciu na toku podľa rybárov spôsobila voda, ktorú bane odčerpávali a korytom starého Ťakova sa dostala do banského prepadliska. Ešte v piatok namerali rybári na vtoku do jazera pH 12, na výtoku bola hodnota pH osem. Na miesto sa vtedy dostavili okrem zástupcov MsO SRZ aj príslušníci polície, zástupcovia správcu toku, HBP ako i Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorí situáciu podľa Čavojčina aj s políciou vyšetrujú. Ťakov potok je rybárskym revírom. Šťuky, vrátane zubáčov tam rybári nasadili pred troma rokmi. V jeho blízkosti sa vyskytujú i chránené živočíchy. Poškodenie jedného z potrubí pri likvidácii bývalej vetracej šachty spôsobilo vniknutie vody a čiastočne aj používaného materiálu do podzemných banských diel. „HBP vzhľadom na vlastnosti výplňového materiálu a nedostatočný čas na jeho stabilizovanie v uzatvorenom priestore zaznamenali i dočasné krátkodobé zvýšenie zásaditosti banskej vody. Havarijný stav mal vplyv aj na banské vody, ktoré z podzemia vyčerpali na povrch. Vplyvom zvýšeného pH v banskej vode utrpeli poleptanie kože traja zamestnanci baní,“ informovala v piatok hovorkyňa HBP Adriana Siváková. Hodnoty vody vypúšťanej do povrchových tokov HBP podľa jej slov intenzívne monitorujú a situáciu riešia. Vetraciu šachtu bane likvidujú vyplnením jej telesa drveným betónom a schváleným spevňovacím materiálom. Práce zabezpečujú v súlade s povolením Obvodného banského úradu v Prievidzi.

Prievidzskí rybári zaznamenali v Koši úhyn Doprava: SSC má záujem vybudovať pri Nit20 kilogramov šťuky Koš 12. marca (TASR)- Prievidzskí rici odbočovacie pruhy rybári zaznamenali na revíri Ťakov potok v Koši (okres Prievidza) zatiaľ úhyn 20 kilogramov šťuky. Situácia podľa nich súvisí s piatkovým (9.3.) poškodením potrubia pri likvidácii bývalej banskej vetracej šachty. Informoval v pondelok TASR hospodár Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (MsO SRZ) v Prievidzi Zdenko Čavojčin. „Ťakov potok vyzerá byť v poriadku, planktón žije. Našli sme 20 kilogramov uhynutej šťuky, ostatné jedince sa pravdepodobne stiahli po prítoku banskej vody preč. Vo vode je však ešte veľa porastu, keď sa oteplí, budeme vedieť či neuhynulo viac

Nitrica 13. marca (TASR)- Na ceste prvej triedy pri Nitrici v okrese Prievidza by mali pribudnúť odbočovacie pruhy. Ich vybudovanie má zabezpečiť Slovenská správa ciest (SSC). „Slovenská správa ciest začala pracovať na zabezpečení spracovania aktualizácie projektovej dokumentácie stavby I/9 Nitrica - križovatka s predpokladom dodania jej aktualizovanej verzie v tomto roku,“ uviedla pre TASR jej hovorkyňa Lucia Karelová. Realizáciu stavby podľa nej SSC predpokladá v budúcom roku, a to v závislosti od zabezpečenia príslušných povolení a pridelenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na

PD18-11 strana- 12

výstavbu. O riešení križovatky smerom na Nitricu informoval pred časom aj minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd) v odpovedi na interpeláciu nezaradenej poslankyne Národnej rady SR Kataríny Macháčkovej o bezpečnosti a modernizácii cesty prvej triedy v okrese Prievidza. Účelom a cieľom stavby je podľa neho odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky pridaním odbočovacích pruhov v križovatke ciest I/9 a III/1771. Potrebu realizácie bezpečnostných opatrení na ceste prvej triedy zdôrazňujú samosprávy z hornej Nitry už dlhodobo. Pripomínajú ju aj po tragickej nehode zo 14. októbra 2017, ktorá si na úseku medzi Hornými Vestenicami a Nitrianskymi Sučanmi vyžiadala osem životov. Polícia na úseku vykonala viacero opatrení. Na ceste po nehode osadili nové dodatkové značenie, k značkám nehoda a úsek častých dopravných nehôd pribudla ďalšia upozorňujúca na dĺžku nebezpečného úseku, pri odbočke na kolibu tiež znížili rýchlosť na 70 kilometrov a je tam zákaz predchádzania.

Prievidza: V RKC sa predstavia ochotnícke divadelné súbory

Prievidza 14. marca (TASR)- Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi bude vo štvrtok 15. marca hostiť ochotnícke divadelné súbory. Tie sa predstavia so svojimi hrami na súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko. Informovala Jana Hvojniková z RKC v Prievidzi. Rozprávkové javisko je prezentáciou kolektívov a sólistov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti z okresov Prievidza a Partizánske. Konfrontuje rôzne štýly práce s detskými súbormi, vytvára priestor pre vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností pedagógov a žiakov z materských i základných škôl a rôznych integrovaných skupín. Na prehliadke sa od 9.00 h v priestoroch RKC v Prievidzi predstavia ochotníci zo Základnej umeleckej školy (ZUŠ) L. Stančeka v Prievidzi, Základnej školy na Mariánskej ulici, ZUŠ Handlová, tiež Divadlo z Pivnice pri ZUŠ Partizánske, detské divadelné súbory zo Súkromnej ZUŠ Ateliér Veľké Bielice, Súkromnej ZUŠ Nedožery-Brezany a súbor Babland z Lehoty pod Vtáčnikom. Podujatie je súčasťou 45. ročníka postupovej súťaže a prehliadky súborov a sólistov divadla hraného deťmi Zlatá priadka - Šaľa. TASR


živnostník

Poukázanie podielu zaplatenej dane

ňovníka, ktorý v príslušnom zdaňovacom období vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom Podľa § 50 zákona č. písomné potvrdenie. 595/2003 Z.z. o dani z príj- Určenie podielu zaplatenej dane je súčasťou tlačiva daňovémov môžu daňovníci určiť, ho priznania fyzickej osoby typ A a aj typ B a je doručované že podiel zaplatenej dane do správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania; výšky 2 percent má správca Daňovník je fyzickou osobou s príjmami zo závislej činnosti dane poukázať ním určenej a požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania právnickej osobe, alebo do preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, môže v levýšky 3 percent, ak ide o da- hote do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia podať

správcovi dane vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Novela ZDP s účinnosťou od 1.januára 2018 priniesla technickú zmenu do § 50 ods. 1 písm. a) v tom zmysle, že tlačivo vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane už za rok 2017 môžu podávať daňovníci výlučne na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR a ktoré uverejňuje na svojom webovom sídle. To znamená, že na tento účel nemožno použiť tlačivá z minulých rokov a ani svoje vlastné tlačivá. Pre lepšiu identifikáciu tlačiva treba pripomenúť, že má formu (vzhľad, štruktúru, farbu) podobnú ako sú tlačivá daňových priznaní. Zdroj: Internet

PREDAJ MALEJ HYDINY za bezkonkurenčné ceny 2,80 € 2,80 € 7,50 € 1,80 € 5,30 €

Začíname 07.04. 2018 a potom každú druhú sobotu pred Kolibou PACHO od 9:00 hod. do 10:00 hod.

PREDÁM A DOVEZIEM

sliepky, mládky 14-22 týž., brojlerové kuriatka 1-14 dňové alebo 1-2,5 kg, husi, kačky, husokačky, morka, kalimero

jačmeň, kukuricu, ovos, pšenicu, slnečnicu, zmesky, šrot

0904 481 220

Ivan Brožík

Venujme v tomto týždni tichú spomienku prvému predsedovi Slovenskej národnej rady, slovenskému spisovateľovi, novinárovi, politikovi, organizátorovi kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelickému kňazovi a vedúcej osobnosti slovenského povstania v rokoch 1848 až 1849, Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. Narodil sa 19. marca 1817 v Beckove, a zomrel 21. februára 1888 v Hlbokom. Pôvodne bol stúpencom Jána Kollára, neskôr Ľudovíta Štúra. Je po ňom pomenovaná planétka (3730) Hurban. Jozef Miloslav Hurban stál na čele slovenského literárneho a verejného života takmer pol storočia. Bol nekompromisným bojovníkom za národné práva Slovákov, nezmieriteľným nepriateľom šovinizmu maďarskej vládnucej triedy i priekopníkom slovanskej vzájomnosti. Hlavne v mladších rokoch života patril medzi radikálnych slovenských odporcov feudalizmu i nadvlády príživníckych šľachtických vrstiev v Uhorsku. Vtedy sa dokonca staval za „odteologizovanie slovenského života“. Do národnobuditeľskej, literárnej a kultúrno-organizačnej činnosti sa zapojil v roku 1835. Spolu s Ľudovítom Štúrom, ktorý na neho osobne vplýval, sa stal najaktívnejším členom Společnosti česko-slovanskej a neskôr po jej zrušení i Ústavu reči a literatúry československej. 24. apríla 1836 sa zúčastnil stretnutia štúrovskej mládeže na Devíne, kde prijal slovanské meno Miloslav. V rokoch 1837 – 1840 bol aktívnym členom tajného spolku Vzájomnosť. V roku 1837 vystúpil s tézou o kmeňovej svojbytnosti Slovákov. Za jeho pôsobenia v Brezovej pod Bradlom a Hlbokom sa stal podjavorinský kraj centrom národnooslobodzovacieho hnutia a taktiež centrom jeho boja proti feudalizmu, útlaku zo strany Maďarov či boja za spoločenskú emancipáciu Slovákov. V rokoch 1848 – 1849 bol jednou z hlavných postáv Slovenského povstania. 18. marca 1848 sa uskutočnila na jeho fare v Hlbokom porada slovenských národovcov. Tu vznikol plán mítingov s cieľom vypracovať celonárodný revolučný program. 28. apríla 1848 sa vďaka jeho neúnavnej práci konal v Brezovej pod Bradlom veľký národnorevolučný míting, kde bol vyhlásený národný program, tzv. Nitrianske žiadosti. V máji toho istého roku potom na zhromaždení v Liptovskom Mikuláši prijali predstavitelia národného revolučného hnutia celonárodný program, Žiadosti slovenského národa, ktoré vychádzali z Hurbanovho regionálneho programu. red

45-0053

0905 745 006 • p. Vavrová • Turá, bývalé PD

13

Jozef Miloslav Hurban

59-0096

husokačky MULÁRD brojlerové KAČKY HUSI brojlerové KURENCE NOSNICE

A. Einstein: „Predstavivosť je všetko. Je to ukážka blížiacich sa životných krás.“

spomienka

59-0016-5

2-3 týždňové 2-3 týždňové 2-3 týždňové 2 týždňové 13 týždňové

Vtip: Janko sa bicykluje s mamou. „Aha mami! Ja viem bicyklovať bez rúk... ... a bez nôh ... a bez zubov....“

PD18-11 strana-13


9 4

6

5 5 6

9 2 1 1 3 7 9 4 6 7 6 4

slovenské potraviny Máme dobrú konkurencieschopnosť

3

Do zahraničia aktuálne exportuje menej ako polovica slovenských poľnohospodárov. Deväť z desiatich poľnohospodárskych firiem, ktoré svoje produkty neexportujú, je však presvedčených o tom, že sú

3

1 6 9 5 7

viete, že?

... čo možno nevieme

viete, že? na Slovensku stojí naj-

väčšia socha koňa na svete? Nie, nie je to tá pred Bratislavským hradom. Svetový unikát stojí pred Športovo-kongresovým centrom ELEMENTS RESORT v Šamoríne-Čilistove. Ide skutočne o najvyššiu sochu koňa bez jazdca a podstavca na svete. Známy maďarský sochár Szőke Gábor Miklós, preslávený monumentálnymi sochami zvierat, je autorom neprehliadnuteľnej sochy cválajúceho koňa, ktorá víta návštevníkov pri vstupe do HIPPO ARENA. Socha je zložená z tisícov plátov z nerezovej ocele, ktoré boli po jednom zvárané do impozantného celku.. Socha je vysoká 8,5 m, je 14 m dlhá a váži 20 ton. Je naklonená v uhle 10 stupňov a znázorňuje cválajúceho koňa.

obyvate Švaj iarska

1. as tajni ky

Izabela (dom.)

japonský tiger

omotala

rádioaktívny prvok zn. Ra

švitorenie (bás.)

týkajúca sa víza

klieš ovec Alexander (dom.) bedákala (zastar.)

existuje skratka eskej národnej banky

vite Stephansdom, akoby ste v nej ani neboli? Túto monumentálnu gotickú katedrálu nájdete v srdci mesta na námestí Stephanplatz. V 12. storočí na jej mieste stál románsky kostol, ktorý bol neskôr prestavaný v gotickom štýle. Zaujímavosťou je, že katedrála bola počas II. svetovej vojny zničená a už do siedmich rokov obnovená. Aj napriek prestavbe sa tam však každý deň konali bohoslužby. V Dóme sv. Štefana sa tiež ženil hudobný skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart.

viete, že? vo Fínsku sa nachá-

dza viac sáun ako automobilov? A že je tam v činnej prevádzke viac mobilných telefónov ako má krajina obyvateľov? Mimochodom, hádzanie mobilným telefónom je vo Fínsku oficiálnym športom. Na druhej strane - neexistujú tam žiadne verejné telefónne búdky. A zaujímavé tiež je, že pokuty za dopravné priestupky vo Fínsku dopravní policajti udeľujú podľa výšky ročného príjmu nespratníka. red

zohol, prehol

skratka rádiolokátora

skratka pre a iné

3. as tajni ky

rozleptávala

!

Pomôcky: tora, ryolit, molino

ženské meno bavlnená tkanina 2. as tajni ky cverny

krá am

skratka knokautu E V Topo ian

mužské meno

Pomôcky: Asa, akarid, LPL

Pán Ková ik sa chce da rozvies , tak navštívi advokáta a ten sa ho pýta: - A pre o sa vlastne chcete rozvies ? - Viete, ja som obchodný cestujúci a domov chodím len na víkendy. - No a o?... - Viete,... minulý víkend, sme si to s manželkou užívali v posteli a boli sme trocha hlu ní... - Ale ve to je normálne... - Áno, to je, ale potom na stenu zabúchala suseda a zakri ala: - Aspo cez... (Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.) 365 dní

programovací jazyk rybolovný revír

vyvretá hornina

viete, že? ak vo Viedni nenavští-

me. Od začiatku tohto roka sa producenti potravín a nápojov prezentovali už na troch prestížnych medzinárodných veľtrhoch. Nedávno sa Slovensko vôbec po prvýkrát v histórii prezentovalo svojím národným stánkom aj na najväčšej svetovej potravinárskej výstave Gulfood v Dubaji v konkurencii 5 000 spoločností zo 120 krajín. Potenciál na rozšírenie trhov je v slovenskom agrosektore veľký. Vyrábané potraviny či produkty aktuálne totiž exportuje menej než polovica (43 percent) slovenských red poľnohospodárskych firiem.

Krížovky s úsmevom

viete, že? psík v domácnosti s

malými deťmi môže mať veľmi veľký výchovný vplyv na dieťa? Deti a psy môžu byť skvelí priatelia na život a na smrť. Psy majú zvyčajne veľmi radi deti. A dieťa sa takto naučí napr. ako sa starať o iné živé veci, byť zodpovedný, láskavý a trpezlivý. Často sa psy a deti stanú najlepšími a nerozlučnými kamarátmi. Takéto priateľstvá potom deti vnímajú ako vzor aj vo vzťahu k iným deťom.

dostatočne kvalitné a konkurencieschopné aj pre zahraničné trhy. Za najperspektívnejšiu destináciu pre export je slovenskými poľnohospodármi považovaná Česká republika a Poľsko. Vyplýva to z výskumu analytickej spoločnosti CEEC Research realizovaného v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Agrorezort zvýšil príspevky pre účasť na schválených medzinárodných výstavách v oblasti potravinárstva až o 600 percent, z 3 320 € na 20 000 €. Zároveň začal preplácať ubytovanie a prepravu dvom osobám. Slovenskí producenti sa najbližšie zúčastnia výstavy v Amsterda-

solmiza ná slabika lisár, lisova

zasvietil zababre (expr.) pooblepuj vzorec oxidu selénatého

postaví sa

sviš , sviš anie bedlil

Felicián (dom.) prívrženec deizmu myslené priamky

judejský krá obsial (zried.) zn. pre pascal

zna ka pre foot hrab sa, preh aj sa

Katarína (dom.)

elektronická pošta

kypri pôdu pluhom!

www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

PD18-11 strana- 14


auto moto

Povinná výbava autolekárničky

Neznamená to, že obsah starej vyhodíte - pokojne ho môžete využiť na záhrade, na chalupe či v domácnosti, ale ak pri kontrole Ešte pred tým, ako si skon- Obsah autolekárničky určuje vyhláška MZ SR č.143/2009. Je trolujete teraz, na začiatku rozdelený do štyroch samostatných modulov, ktorých obaly novej motoristickej sezóny, sú označené podľa svojho názvu ako: obsah autolekárničky, skon- a) Modul č. 1 - Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu trolujte si jej expiráciu, teda b) Modul č. 2 - Malé rany, odreniny čas akejsi „záručnej“ doby, c) Modul č. 3 - Veľké rany, krvácanie, popáleniny ktorá keď vyprší, treba si d) Modul č. 4 - Zlomeniny, poranenia kĺbov zaobstarať lekárničku novú. Každý obal modulu lekárničky je zároveň označený dátu-

mom spotreby, pričom celá lekárnička nesmie byť po dátume spotreby modulu lekárničky s najskorším dátumom spotreby. Obal lekárničky má mať oranžovú farbu na celom jeho povrchu; na lícnej strane obalu v jeho strede je umiestený rovnoramenný biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 cm, pri lekárničke podľa § 1 ods. 1 písm. a) s minimálnou veľkosťou 4 cm. Karta prvej pomoci je rýchly a jednoznačný návod na správne poskytnutie prvej pomoci pri život zachraňujúcich výkonoch pri závažných poraneniach. Karta prvej pomoci je vnútornou súčasťou lekárničky. Minimálna veľkosť karty prvej pomoci je 18 x 10 cm. red

MESTO PRIEVIDZA INFORMUJE

Vtip: „Volám vežu , tu let 321. Nemáme palivo!“ „Tu kontrolná veža, let 321 zachovajte pokoj a udajte svoju polohu:“ „Tu let 321, stojíme na letisku a už hodinu čakáme na palivovú cisternu!“ B. Gates: „Čo môžete odložiť raz, odložíte vždy.“

platená inzercia

záhrada

Cestovné v SAD Prievidza zaplatíte aj z pohodlia domova Autobusový prepravca MHD spustil novú formu dobíjania kreditu cestovných kariet. Kredit na dopravných kartách MHD si môžete dobiť už aj z pohodlia domova. Stačí navštíviť internetovú stránku SAD Prievidza. SAD Prievidza spúšťa pre svojich zákazníkov z okolia Prievidze, ale aj Partizánskeho a Bánoviec nad Bebravou elektronické dobíjanie kreditu na cestovných kartách. Cestujúci si môžu prostredníctvom novej služby vybaviť aj novú čipovú kartu. „Zaznamenávali sme nespočetné množstvo podnetov zo strany rodičov, ktorí sa necítili komfortne a hlavne bezpečne, keď bola jediná možnosť dobíjania cestovného kreditu iba priamo v autobusoch. Vznikali tak situácie, kedy museli svojim deťom zveriť väčší objem peňazí a následne deti si mohli dobiť cestovný kredit iba za hotové peniaze. V dnešnej zložitej dobe chceme predovšetkým bezpečnosť detí a preto spúšťame aj formu

elektronického dobíjania kreditu,“ opísal potrebu zmien generálny riaditeľ SAD Prievidza

Michal Danko. „Nový systém ponúka elektronické dobíjanie cestovného kreditu na mest-

Ideme na to už naplno

skú hromadnú dopravu ako aj prímestskú dopravu,“ dodal. Využitie tejto služby z pohodlia domova je veľmi jednoduché. Stačí ak cestujúci navštívi webovú stránku autobusového prepravcu SAD Prievidza www.sadpd.sk. Funkcia dobitie kreditu, ako aj zakúpenie novej dopravnej karty je na webovej stránke prístupná v sekcii „Internetový predaj“. Ak si cestujúci plánuje dobiť kredit na už existujúcej karte, jednoducho zadá číslo svojej cestovnej karty a potvrdí svoje bankové detaily. Dobrou správou je aj kompatibilita s Medzinárodnými preukazmi študenta ISIC. Z pohodlia domova je možné vybaviť si aj novú kartu. Stačí, ak klient zadá svoje údaje, nahrá fotografiu a cestovná karta mu je na zadanú adresu doručená poštou.

Jarné upratovanie mesta sa uskutoční v sobotu 7. apríla 2018 od 8.00 do 12.00 h. Po jarnom upratovaní bude zabezpečený aj zber odpadov prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.

Odpad z vyhrabávania verejných priestranstiev bude odvážať spoločnosť Technické služby mesta Prievidza.Pripravené kopy biologicky rozložiteľného odpadu je potrebné oznámiť na „zelenú linku” 046/542 46 95. Upozorňujeme, že táto služba sa týka len odpadu zhromaždeného v deň konania podujatia. Zapojených obyvateľov upozorňujeme aj na to, aby nezmiešavali zelený odpad z vyhrabávania priestranstiev so zmesovým komunálnym odpadom.

PD18-11 strana-15

131180113

Jarné upratovanie 2018 Primátorka mesta Prievidza a poslanci mestského zastupiteľstva aj v tomto roku pozývajú obyvateľov mesta, spoločenstvá vlastníkov bytov, podnikateľské subjekty a prevádzkovateľov podnikov a objektov na jarné upratovanie mesta Prievidza.

15

Vonku už sa to naozaj dá poznať nielen teplotami – jar je tu! A to znamená, že práce budeme mať v záhrade ako sa vraví „ako na kostole“. Pretože najmä od jarných prác vykonaných v záhrade závisí úspech celej sezóny a krása záhrady. S prácami múdry záhradkár začína po zídení posledného snehu a počas slnečného suchého počasia. Najskôr sa venujeme pôde. Po jej obschnutí a zjavnom oteplení pripravujeme záhony na priamu sejbu zeleniny. Pôdu dobre prekypríme, ale nerýľujeme, neobraciame. Povrch urovnáme hrabľami. Vysievame však až po miernom uľahnutí o 10 až 14 dní. Semená potrebujú tvrdé lôžko, v prekyprenej pôde horšie vzchádzajú. Podľa počasia je čas na sejbu hrášku, karotky, šalátu, paštrnáku, petržlenu, reďkovky a špenátu. Keď je pôda zohriata na celodennú priemernú teplotu okolo 7 stupňov , môžeme začať vysádzať skoré zemiaky. V ovocnej záhrade je ešte stále vhodný čas na vysádzanie ovocných stromčekov. Pri tých, ktoré už v záhrade máme, prečistíme okolitý okruh pôdy, môžeme prihnojiť a v suchu začíname dopĺňať vlahu. Dobré je spraviť aj „predkvetný“ postrek. Opravíme tiež rez kríkov ako sú ríbezle, egreše, černice. V okrasnej záhrade robíme jarný rez ruží a okrasných tráv, na záhony vysievame otužilé druhy - letničky a trávy, vysádzame gladioly a ľalie, odrezkami rozmnožujeme izbové kvety, pripravíme debničky na okná a balkóny, ošetríme záhony dvojročiek a trvaliek a vysádzame okrasné stromčeky a kríčky. Suché steblá ozdobných tráv a stonky trvaliek odrežeme. Aj keď zatiaľ ešte nespúšťame zavlažovací systém, pretože riziko ranných mrazíkov tu stále ešte je, je vhodný čas na jeho dôkladnú kontrolu, utesnenie alebo výmenu spojok, popraskaných častí hadíc a podobne. Teraz je ten správny čas na oživenie záhradného nábytku – lavíc, stolov, kresiel. Ak sú plastové, stačí očistiť, ak sú z ušľachtilejšieho materiálu – dreva a plánujete ich mať celosezónne vonku, je veľmi vhodné opatriť ich izolačným náterom. red


Ä?Ă­slo 11 / 16. marec 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

2018

na zamestnanie v Nemecku MALIAR/LAKĂ?RNĂ?K,

CNC-SĂ&#x161;STRUĹ˝NĂ?K/FRĂ&#x2030;ZAR,

au arĂ­Ĺža zĂĄjazd do P

-40%

2018

ELEKTRIKĂ R, MECHANIK,

2018

VODIÄ&#x152; KAMIĂ&#x201C;NU, ZVĂ RAÄ&#x152;,

2018

PracovnĂĄ ponuka

Ĺ&#x2C6;ovĂ˝ 5-d tobusovĂ˝

TEL: 0948 479 714 www.daka.sk

INĹ TALATĂ&#x2030;R, ZĂ MOÄ&#x152;NĂ?K, VODIÄ&#x152; VYSOKOZDVIĹ˝NĂ&#x2030;HO VOZĂ?KA

265 â&#x201A;Ź 159 â&#x201A;Ź

1. NemeckĂş pracovnĂş zmluvu na neurÄ?itĂ˝ Ä?as vrĂĄtane nemeckĂŠho poistenia a pripoistenia 2. PravidelnĂş vĂ˝platu mzdy vrĂĄtane moĹžnosti zĂĄloh 3. Ubytovanie a pomoc s prekladmi na Ăşradoch 4. Pomoc pri daĹ&#x2C6;ovom priznanĂ­ 5. PrĂ­spevky na Vianoce a na letnĂş dovolenku 6. MoĹžnosĹĽ dlhodobej spoluprĂĄce 7. NĂĄrok na nemeckĂŠ prĂ­davky 8. NĂĄrok na pracovnĂŠ obleÄ?enie a obuv zadarmo 9. Dopravu do Nemecka hradĂ­me 10. NemocenskĂ˝ bonus aĹž do výťky 600 â&#x201A;Ź za rok

0918 726 754 34-0054-1

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

E

  TPP - brigåda ������������

PD18-11 strana-16

0905 867 172 0917 650 018

85_0147

bewerber@weiderer-personal.de

Ä&#x152;ISTO, RĂ?CHLO a bez BĂ&#x161;RANIA stabilizujeme zĂĄkladovĂş pĂ´du a zastavĂ­me sadanie budov injektĂĄĹžou syntetickej Ĺživice

ZIM

(PRĂ CA V ELEKTROVĂ?ROBE)

Graflingerstr. 20 94469 Deggendorf

bewerber@weiderer-personal.de Tel.: +49 991 / 27 00 50 - 26

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV SPĂ&#x201E;TNĂ&#x2030; ZDVIHNUTIE PODLĂ H

V AJWeiderer Personaldienste GmbH

www.weiderer-personal.de

SK.ABAINNOVATOR.COM

PRIJMEME PRACOVNĂ?KOV

34-0028

2018

2018

2018

2018

Pre naĹĄich zamestnancov ponĂşkame:

Prievidzsko 18-11  

Pd1811

Prievidzsko 18-11  

Pd1811

Advertisement