Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

č. 9 / 4. marca 2016 / 20. ročník

3,12 1,3

týždenne do 35 000 domácností a firiem

1,10 2 10,15 1 13,16 5 10,12

75-14-05

4,5 1

1 5 6,7

PRIEVIDZA

14

47-034

prievidzsko.sk

PRIEVIDZSKO

1,3

PD 16-09 STRANA - 01


5 9 6 5

9 8

7

6 3 1

9 5 4

redakčné slovo

3

7 4 8 4 1 3 7 3 8 4

výzva

Ivan Brožík

Desatoro prikázaní Na dlhý čas ho boľševici premenovali na „morálny kódex budovateľa komunizmu“. V zarámovanej tabuľke visel v  každej triede základnej školy vedľa obrazu prezidenta Gustáva Husáka. Nestraníci kódex museli recitovať na straníckych školeniach, vojaci

zas na politických školeniach mužstva. Prišiel prevrat a straníci zmenili kabáty. Začali sa ukazovať v prvých laviciach v kostoloch, začali sa chváliť svojou vierou v Boha a pritom verili a veria iba vo vlastnú moc a cudzie peniaze. Názorových oponentov nazývajú prostitútkami, podvodníkmi, hyenami či idiotmi. Šestka – nezosmilníš, sedmička – nepokradneš, osmička - nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu, deviatka - nepožiadaš manželku blížneho svojho. To im problém nerobí. Veď je to „iba“ Desatoro. A spoveď zmyje predsa všetko. Štvrtina mladých ľudí je na Slovensku bez práce a až polo-

Ivan Brožík

Piaty marec má mnoho tvárí Pravdepodobne najhroznejšou udalosťou, ktorá sa v novodobých dejinách ľudstva viaže k  piatemu marcu, bolo víťazstvo NSDAP v parlamentných voľbách v Nemecku so ziskom 44 percent hlasov v  roku 1933. Takmer polovica Nemcov volila Národnosocialistickú nemeckú stranu robotníkov. V  presvedčení, že volí to najlepšie dobro. Sociálnu spravodlivosť a  demokraciu. Títo voliči majú dodnes na rukách krv (podľa niektorých odhadov) takmer 80 miliónov ľudí, čo v  tom čase predstavovalo takmer štyri percentá svetovej populácie. Bol to najhroznejší podvod na politike ako takej. Politika má byť totiž umením spravovať veci verejné, umením riadiť štát a obhajovať záujmy jedného štátu voči druhému, vytvárať a udržovať vzťahy medzi týmito štátmi. Politika už v antickom Grécku bola chápaná ako správa vecí verejných. Nie ako sprenevera majetku verejného a delegovanej moci na moc vlastnú. Opozičné názory a činnosti majú byť v  demokratickej spoločnosti normálnou súčasťou politického spektra. Mimochodom, demokracia pôvodne charakterizovala spoločenstvá, v ktorých je zdrojom štátnej moci ľud. Všetok ľud. Ľud, teda my. „Demokracia znamená doslova vládu, ktorú uskutočňuje ľud ako celok (grécky démos), skôr než vládu akejkoľvek časti ľudu, triedy alebo určitých záujmových kruhov. Moderná demokracia sa opiera o štyri základné piliere - princíp tradičných občianskych práv, princíp suverenity, princíp deľby moci a najmä a predovšetkým princíp realizácie vôle ľudu cestou slobodných, všeobecných, priamych a tajných volieb. Aj v týchto voľbách ide predovšetkým o  zvrchovanosť ľudu. Nie oligarchov a samozvaných majiteľov nášho štátu. Aj o tom je naša sloboda. Byť civilizovaným občanom znamená predovšetkým žiť v spoločenstve, v ktorom platí ústava, v ktorom sa ctia a plnia právne normy. „Na Slovensku je problém už aj so slobodou slova. Je oveľa jednoduchšie niekoho zakázať ako za totality. Vtedy dištance museli súdruhovia zložito vysvetľovať, dnes stačí, ak niekto z vplyvných ľudí zavolá, že balík reklamy môže ísť aj do iného média...“ Tvrdí občan Štefan Skrúcaný. Zároveň je rozhodnutý voliť tak, „aby môj hlas neprepadol“. Naozaj nikto nechce od našich politikov, aby nám umývali nohy ako Kristus najbiednejším. Ale dať si vymývať mozgy od nich – to nemusíme! Voľme tak, aby sa za nás dejiny nemuib seli hanbiť!

PD 16-09 STRANA - 02

vica chce zo Slovenska odísť. Mladí a šikovní ľudia Slovensko radšej opúšťajú. Idú študovať či pracovať do zahraničia, pretože tam vidia lepšie školy, viac pracovných príležitostí a vyššie mzdy. Aj slušnejšiu spoločnosť. Podľa údajov zdravotných poisťovní odchádza zo Slovenska každoročne až 30 tisíc mladých ľudí. Nechávajú tu napospas morálnej i ekonomickej biede svojich rodičov i starých rodičov. A tým, ktorí si morálne kódexy vysvetľujú po svojom. I desatorá. Komu sa ešte chce žiť v takejto krajine? Okrem tých, ktorí ju vždy iba rabovali a  rabovať budú? Či už ako komunisti, alebo ako „demokrati“, podľa toho, aký vietor práve veje? Ivan Brožík


Ľudovít Štúr

inšpirácie

(Z rečí na Uhorskom sneme) 17. novembra 1847 „My chceme slobodu; to je náš cieľ a svätá naša túžba. Keď ale slobodu chceme, dajme slobodu tomu, kto ju vždy zastával, usaďme slobodu tam, kde bolo jej miesto a prítulok, keď ju v krajine utisli a zo všet-

kých kútov vyhnali... Ale sa hovorí, že u nás slobody dosť, na to ale odpovedám, že áno, bolo jej dosť, a až mnoho zemianskej, ale opravdivej ľudskej veľmi málo...“ 21. decembra 1847 „Každému je známo, v akom stave sa nachádza v krajine našej úbohý ľud poplatný, jeden každý zná a vidí, že je potlačený... Osud je nevyhnutná potreba prirodzená, tejto ale v štátoch a histórii nieto, ani byť nemôže, bo tu na čele dejov stojí vôľa ľudská... Ale nechže sa vyslovím o stave chudobného ľudu nášho a o potrebe poľahčenia a polepšenia jeho lósu. To požadujú čím najsúrnejšie záujmy a budúcnosť našej vlasti, to požaduje prisluhovanie

spravodlivosti a svätá vec človečenstva. Všetko toto hlasite k nám volá, aby sa už raz a naposledok chudobného ľudu lós polepšil! Žiadame v krajine našej slobodu rozširovať a dobre máme, lebo bez tejto postati v zlom stave sa krajina nachádza a nemá opravdivej bezpečnosti. My chceme ďalej vzdelanosť v krajine rozširovať a celkom po práve a pravde to žiadame, ale v takýchto okolnostiach najmä medzi chudobným ľudom ju rozširovať sa nám sotva pošťastí. Buďmeže spravodliví! My ponosy zbierame a na sneme krajinskom prednášame, ale keby sme ľudu ponosy pozbierali, aké ib množstvo by sa ich našlo!

Vtip: Kedy bude na Slovensku dobre? Keď štyri cudzie jazyky ovládajúci policajt ochotne pomôže prácou unavenému cigáňovi nastúpiť do vlaku metra v Košiciach. Jose Saramago: „Je ťažké pochopiť ľudí, ktorí sa demokraticky zúčastnia volieb a referenda a potom nie sú schopní demokraticky prijať vôľu ľudu.“

3

duchovné okienko

Marián Kaňuch

Lídri.

EKOKANAL 0908 967 587, 0911 967 587  Čistenie kanalizácií a odtokov  Inšpekcia potrubia  Frézovanie kanalizačných kamerou  Čistenie lapačov tukov potrubí  Vyhľadávanie kanalizač.  Tlakové skúšky potrubia  Bezvýkopové opravy trás detektorom -výkopové opravy kanalizácií  Lokálne bezvýkopové opravy

09-21

NON-STOP

V roku 2016 si pripomíname 400. rokov od úmrtia Juraja Turzu. Nedávno som mal prednášku o tomto významnom palatínovi a horlivom protestantovi. Pri štúdiu materiálov a príprave ma zaujalo, čo o ňom vyslovil pri jeho pohrebe osobný tajomník Juraj Závodsky. Povedal nasledovné: „Juraj Turzo, oravský gróf, čo slávny bol v svete, ale i palatín, zástupca kráľa v kráľovstve, zhynul predčasnou smrťou a teraz v takej truhle spočíva. Jeho najväčšou starosťou bolo poctivo chrániť zbožnosť a spravodlivosť a dobre vládcovi slúžiť, ba i v želanom mieri strážiť domáci kozub, poskytnúť pomoc dobrým a prísne trestať vinníkov.“ Ocenil tohto vysoko postaveného politika. Turzo sa okrem iného pri svojom verejnom pôsobení snažil o zbožnosť a spravodlivosť. Aké vzácne vyznanie vyslovené na rozlúčke s touto významnou osobnosťou našich dejín. Pre mnohých ľudí je dnes zložité vysloviť takéto slova o niekom vysoko postavenom, pretože v mnohých našich očiach sa politika a správa veci verejných stali symbolom zla a nespravodlivosti. A tak ľudia strácajú dôveru. Alebo sa mýlim? Na konci mojej prednášky som povzbudil ľudí k tomu, aby išli voliť. Po mojich záverečných slovách zaznela z pléna klasická otázka: A koho? Bolestivé zvolanie, ktoré smutne opisuje dnešnú realitu. Úprimne povedané nečakám, že všetci vysoko postavení budú „chrániť zbožnosť“, ale čakám, že budú ctiť spravodlivosť. Budú za ňu zápasiť a presadzovať. A jednou z mnohých možností, ako sa to môže stať sú aj naše modlitby. Sám veľký apoštol Pavol napísal vo svojom 1 liste mladému kresťanovi Timoteovi v prvých troch veršoch nasledujúce slová: „Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom...“ Pavol vyzýva ku modlitbám. Milí čitatelia. Jednú z veci, ktorú lídri potrebujú sú naše modlitby. Neza b u d n i m e na to. Zvlášť v týchto dňoch. Marián Kaňuch, evanjelický farár

PD 16-09 STRANA - 03


3 4 1 5 9 8

8 9

4 1 6 5

1 4 7 8 5

4 6 8 4

5

1 9 6 3

8

tip na výlet

Vychádzka na Devín Čo myslíte, je volebný víkend dobrou príležitosťou pre takýto zámer? Určite je! Výlet štúrovcov na Devín v roku 1836 bol totiž jedným z najvýznamnejších historicko-obrodeneckých podujatí slovenskej mládeže v procese národného uvedomovania

sa v prvej polovici 19. storočia. Devín sa dostával do popredia záujmu slovenských národovcov ako symbol národnozjednocovacieho hnutia, slovenskej štátnosti a svojbytnosti, slovanskej spolupatričnosti, ako nositeľ kultúrno-historických tradícií Veľkej Moravy a cyrilo-metodskej misie. Štúr bol presvedčený, že „... história je pre národ tým, čím je svedomie pre človeka.“ Nie div, že prišiel na myšlienku uskutočniť vychádzku na „hroby dávnej slávy“, chcejúc tak „... padlé samostatnosti slovenské národní svátek zasvětiti...“, na Devín, kde chcel obnoviť pamiatku našej samostatnosti, vzdať

občianska

riadková inzercia

auto-moto/iné

2

°Kúpim starú motorku, aj diely. Dobre zaplatím. T: 0919 165 847 °Kúpim starú motorku ,auto T: 0919 231 611 °Kúpim starú motorku, aj diely. Dobre zaplatím. T: 0919 165 847

byty/predaj

3

°Predám 1-izb. prerobený byt v Há a garáž na Partizánskej ul. T:0918 252 600° Predám 3-izb. čiastočne zariadený byt na Mládeži v PD, po rekonštrukcii, slnečný, 7/10 Pos. Cena 47 000,-€ + dohoda. T: 0904 543 952 °Predám 2-izb. byt na St. sídl. V PD, T: 0919 202 721

byty/prenájom

4

°Prenajmem trojizbový byt nezariadený na Zapotôčkoch. T: 0948 344 978 °Súrne hľadám lacný podnájom. T: 0949 269 911 po 16.00 °Prenajmem časť rodinného domu 1-izb. byt, samostatný vchod. V Bojniciach T: 0905 402 314

pozemky/predaj

6

°Predám rozostavaný rodinný dom, obytná plocha 250 m2, pozemok 600 m2 v Prievidzi – časť Necpaly. Informácie na T: 0903 548 994

reality/iné

7

°Predám garáž (22m2) so záhradou (575 m2) na Veľkolehotskej ceste. Elektrika a voda. Najvyššej ponuke (21 500,- €) T: 0908 267 895

domácnosť

9

°Za odvoz darujem kompletnú staršiu obývačku v dobrom stave T: 0904 133 533 °Predám kovový stojan na dve 100 l akváriá a priestor na príslušenstvo za 50 €. Stolíkový funkčný šlapací šijací stroj 30 €. Prievidza T: 0907 342 578 °SPLÁTKY OD 10€ na NOTEBOOKY, PC ZOSTAVY, SMARTFÓNY, LED TV 80-127cm, 0 € akontácia, 0 € dovoz, darček, T: 0903 752 333

rôzne/predaj

13

°Predám digitálne piano CASIO CDP-100 používané 5 rokov. Bez závad, s návodom na obsluhu. Cena 100 €. Stolička zdarma. Kontakt: 0905 495 818 °Predám podvozok z trakt. vlečky, dvojkoles. s ručnou aj nájazd. brzdou. T: 0904 203 854 volať po 19.00 h.

Chcete si podať inzerát? Návod nájdete na strane 5 dolu.

PD 16-09 STRANA - 04

hold slovanskej vzájomnosti a kochať sa v národných citoch. Na sviatok svätého Juraja, sa pozvaní zišli v záhrade hostinca pod hradom. Sám Štúr mal iba dvadsať rokov. Cestu na Devín neabsolvovali jeho účastníci spoločne, ale iba v malých skupinkách. Nálada bola slávnostná, čo vyzdvihol aj Štúr: „Slnce vychádzalo z jasna, keď sme sa približovali k starým hradbám osamelého Devína a zdalo sa nám, že vychádza nový deň Slovenska.“ Navrhol, aby si každý účastník zvolil životné krédo a pridal k svojmu krstnému menu ďalšie meno, slovanské. Sám prijal red meno Velislav.


sa živnostníkovi náhodou finančne nedarí, zo strany štátu ho čakajú pokuty a exekučné vyhrážky. Kým veľkých finančných žralokov ťahá z problémov štát reštrukturalizáciami, živnostníkov utopí hneď, ako sa to len dá. Živnostníci sú pritom základom slovenskej ekonomiky, pričom vytvárajú veľkú časť HDP a významne sa podieľajú aj na zamestnanosti. Sú však čoraz viac vyčerpaní. Mnohí už nevládzu a svoje živnosti pozastavujú, ak nie rovno rušia. Tento nepriaznivý trend výstižne charakterizuje aj fakt, že počet živností klesol na najnižšiu úroveň za posledných seib dem rokov.

Vtip: Voľby. Každému voličovi dali do ruky zalepenú obálku. Potom ich vyzvali, aby ju hodili do urny. Akýsi pastier cestou k urne začal obálku otvárať. Volebný orgán ho okríkol: „Čo to robíš?“ „Chcem iba vedieť, čo tam stojí napísané.“ „A či ty nevieš, že naše voľby sú tajné?!“ B. Kingsolver: „Vojny a voľby sú priveľké a zároveň primalé na to, aby na nich z dlhodobého hľadiska záležalo. Každodenná práca – na tom záleží a to sa sčítava.“

5

občianska

riadková inzercia

rôzne/iné

14

°Kúpim šilingy mince aj bankovky a iné zlaté a strieborné mince, šperky, hodinky a iné predme‫ ﬚‬zo zlata a striebra, kúpim aj vyznamenania, bodáky a šable. T: 0915 627 285 °Opletám demižóny T: 0908 214 664 °Kto vypomôže v záhrade pri RD? Odmena dohodou, T: 0919 202 721 °Kúpim a dobre zaplatím za staré Rakúske známky, pohľadnice, bankovky a zlaté mince aj šilingy T: 0915 627 285 °Kúpim socialistické hračky, kočíky, šlapacie moskviče aj v horšom stave.T.0903 550 907

hľadám prácu

Predám TATRANSKÝ PROFIL cena od 3,- €/m2 DLAŽKOVICA, ZRUBOVINA

zoznamka

ZA SUPER CENY DOVOZ V CENE 0917 266 883 www.tatranskyprofilorava.sk

nové

IČKY Ž Ô P 0 00 20 do v bez poplatko

aj pre ženy na MD, živnostníkov, dôchodcov a opatrovateľky

0903 133 295, 0949 129 474 (stačí prezvoniť)

www.serioznapozicka.sk

15

°Hľadám prácu – doučovanie detí od 1- 6 roč. ZŠ, dlhoročná prax ako učiteľka 1 stupňa. T: 0917 558 882 °Hľadám prácu ako upratovačka v Prievidzi. T: 0910 353 649 °Hlad. prácu ako murár, maliar T: 0944 933 056 °Hľadám prácu opatrovateľky u starších serióznych ľudí ako aj asistentky pri zdravotne postihnutých deťochpríprava do školy v okolí Prievidze. Ponúknite. Tel:0904 329 830

15-0009

Rok 2016 sa pre živnostníkov začal ako ďalší z tých zlých. Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne stúpnu v tomto roku o 27,12 eur a do sociálnej poisťovne o 67,56 eur. Od roku 2010 minimálne odvody živnostníkov stúpli už o 43 percent. Otázka je,

komu sa od roku 2010 zvýšil čistý príjem o 43 percent? Živnostníkom určite nie a tak ich životná úroveň neustále klesá. A to ešte odvodové zaťaženie pre živnostníkov stúpa v čase, keď kvalita štátom poskytovaných služieb sa v rovnakom období zlepšila len minimálne. Živnostníci bojujú s nezmyselnou byrokraciou, ktorá niekedy hraničí so šikanovaním zo strany štátnych úradov. Živnostníci pri svojom podnikaní riskujú svoj majetok, tvrdo pracujú na získaní priazne zákazníkov a modlia sa, aby odberatelia platili faktúry na čas. Popri všetkom musia neustále sledovať zmeny v zákonoch, keďže štátne úrady čakajú aj na tú najmenšiu chybu. A ak

68-07

Živnostník je škodná

24-0014

financie

PD 16-09 STRANA - 05

16

°Vdovec 81 ročný hľadá priateľku z okolia Nitrianskeho Pravna na spoločné trávenie voľného času. Samota je zlá..T: 0905 729 404 ° Hľadám priateľku na vážny vzťah od 55 do 60 rokov. Tel. číslo: 0918 256 367 °Viete dámy čo všetko musím robiť, nakupovať, prať, žehliť, upratovať aj pracovať. Dá sa to vôbec zmeniť? Nehľadám slúžku do domácnosti, hľadám niečo iné. 52 ročný muž T: 0905 974 052


8 3 3 7 8 6 1 6 9 2 7 9 4 3 9 4 7 1 9 1 2 6 4 8 7 6

právnik radí

Oprava chýb v katastrálnom operáte

„Dobrý deň, potreboval by som poradiť ako postupovať, ak som nehnuteľnosť nadobudol na základe osvedčenia o dedičstve ja, ale v katastri nehnuJuDr. Peter teľností je zapísaný ako Rokaš vlastník môj brat (ide iba

o nesprávne meno, ostatné údaje - rodné číslo, dátum narodenia aj trvalý pobyt sú moje osobné údaje, teda sú uvedené správne). Za Vašu radu vopred ďakujem. Váš čitateľ Pavol“ Vážený čitateľ, v  zmysle katastrálneho zákona sú údaje katastra hodnoverné, ak sa nepreukáže opak. Zákonodarca touto formuláciou vytvára priestor na opravu nesprávne zapísaných údajov, a teda zosúladenie skutkového a právneho stavu, ktoré sa realizuje prostredníctvom inštitútu opravy chýb v katastrálnom operáte.

Deň počatého dieťaťa fórum života

Oslavujme okrem narodenín aj svoje „počatiny“ Oslávte s nami svoje „počatiny“! – tak znie motto tohtoročnej celoslovenskej kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa, ktorú organizuje občianske združenie Fórum života v spolupráci so študentskou organizáciou ForLife mission a s ďalšími partnermi. „V tejto kampani už dlhé roky pozývame ľudí, aby sa stali hlasom tých, ktorí ho ešte nemajú. Šírime úctu ku každému nenarodenému dieťaťu a touto cestou sa snažíme mobilizovať spoločnosť nielen k tomu, aby si uvedomila vzácnosť každého počatého ľudského života, ale aj ku konkrétnym riešeniam v rámci prevencie, to znamená k pomoci tehotným ženám, dievčatám a matkám v zložitej životnej situácii,“ vysvetľuje koordinátor projektu Martin Gazdík. Túto myšlienku je možné podporiť nosením bielej stužky – symbolu nevinnosti – v období okolo 25. marca. Keďže v roku 2016 tento dátum pripadá na Veľký piatok, odporúča sa preložiť oslavu „počatín“ na termín po Veľkej noci. Tohtoročná kampaň sa inšpirovala pro-life iniciatívou študentov bratislavského Univerzitného pastoračného centra, ktorí takúto oslavu v minulosti zorganizovali so všetkým, čo k  tomu patrí – s punčom, muffinmi a informáciami o  tom, že život každého z  nás sa začína počatím a  tento dátum je rovnako dôležitý ako narodeniny. „Až vtedy, keď objavíme hodnotu vlastného života, dokážeme dostatočne oceniť aj hodnotu života druhých. Keď sa zamyslíme nad tým, že sme to mohli byť práve my, koho mama by podstúpila potrat a nedovolila by nám narodiť sa, pochopíme, že je to veľmi osobná, doslova existenčná záležitosť pre každého z nás. Cez túto optiku začneme vnímať ako vzácny život každého počatého dieťaťa,“ vysvetľuje vysokoškoláčka Mária Froncová. Ako dodáva, cieľom tejto oslavy je pozitívnym spôsobom podnietiť úctu k  nenarodenému životu predovšetkým u mladých ľudí. „Budeme radi, ak sa nejaká skupinka alebo spoločenstvo rozhodne napiecť dobroty, uvariť punč alebo dobrý čaj, a  zorganizovať malú oslavu života vo svojom prostredí, osloviť okoloidúcich a obdarovať ich nielen muffinmi, ale aj zmienkou o  hodnotách,“ uzatvárajú pracovníci Fóra života. Viac informácií o kampani nájdete na internetových stránkach www.25marec.sk a www.forumzivota.sk.

Občiansku riadkovú inzerciu, spomienky a smútočné oznámenia si môžete podať v našich zberných miestach: Námestie baníkov 24 Pohrebníctvo Florena

PD 16-09 STRANA - 06

Konanie o oprave chýb začne príslušný okresný úrad (ďalej v  texte len „katastrálny úrad“) z  úradnej povinnosti (tzn. aj bez návrhu ), ak sa dozvie o nezrovnalostiach v  evidovaných údajoch. Katastrálny úrad opraví údaje katastra pokiaľ sú v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinou, alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov katastra, ak ide o chybne zakreslené hranice pozemkov vykoná katastrálny úrad opravy v katastrálnej mape v súčinnosti s vlastníkmi a inými pokračovanie na nasledujúcej strane


Právnik radí

formácie, pričom takáto listina zároveň slúži ako podklad na opravu nesprávne zaevidovaného údaja. oprávnenými osobami a napokon opraví údaje ka- Za predpokladu, že nedôjde k oprave chýb v katastri tastra spôsobené chybami v písaní a počítaní a inými ex offo, môže konanie o oprave iniciovať osoba, ktorej zrejmými nesprávnosťami v písomných vyhotoveniach práv, právom chránených záujmov alebo povinností sa právnych úkonov, vo verejných listinách a v iných lis- údaje katastra týkajú. Pokiaľ konanie začína na návrh, musí byť z neho zrejmé na akú vec sa vzťahuje, čoho tinách. Častým prípadom býva práve nutnosť opravy nesúla- sa navrhovateľ domáha a najmä v čom spočíva rozpor du zapísaného údaja v katastri s verejnou alebo inou v zapísaných údajoch a verejnou alebo inou listinou, listinou, na základe ktorej bol daný údaj do katastra na základe ktorej bol údaj zapísaný. Možnosť podať zapísaný, ako je tomu aj podľa Vami poskytnutej in- návrh na opravu chýb nie je časovo obmedzená.

pokračovanie

Katastrálny úrad je povinný vykonať opravu do 30 dní, v osobitne odôvodnených prípadoch do 90 dní od doručenia písomnej žiadosti o opravu chýb. V prípade, ak je návrh na opravu posúdený ako nedôvodný, katastrálny úrad rozhodnutím návrh zamietne, pričom je voči takémuto rozhodnutiu prípustné odvolanie. JUDr. Peter Rokaš Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

Vtip: Hovorí sa, že obdobie transformácie socializmu na kapitalizmus je dobou rozkvetu. „Akého rozkvetu?“ „U vyšších vrstiev rozkvitá rozkrádanie a korupcia a u nižších bieda.“ Clarke James F.: „Politik myslí na budúce voľby, štátnik na budúcu generáciu.“

7

59-11-1

tradície na Slovensku

47-072

75-25

Postavili sa boľševikom Sviečková manifestácia

PD 16-09 STRANA - 07

V marci si, žiaľ, málo pripomíname jednu z  najdôležitejších udalostí našich slovenských dejín, ktorá ukázala, že Slováci si vedia obhájiť svoje práva. Odohrala sa 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Je dnes s odstupom času považovaná za jedno z najdôležitejších vystúpení občanov a veriacich proti komunistickému režimu v Česko-Slovensku. Mala by vojsť do galérie tých najvzácnejších tradícií Slovákov. Vyjadrila však aj požiadavku za úplné dodržiavanie občianskych práv v Česko-Slovensku pre všetkých občanov – veriacich aj neveriacich. Kvalitou občianskeho odporu, šírkou záberu požiadaviek, odvahou vzoprieť sa totalitnej moci a reálnym utrpením ju možno považovať za systémový začiatok doteraz neukončeného pádu komunistickej totality na Slovensku, ku ktorému došlo po 17. novembri 1989. Totalitný komunistický režim hneď po svojom nástupe k moci postupne vytláčal zo spoločnosti všetko, čo neslúžilo jeho ideológii. Tvrdé zákroky režimu boli namierené hlavne proti katolíckej cirkvi, najpočetnejšej cirkvi v štáte. Boli zrušené všetky rehole, všetky semináre okrem jedného, všetky náboženské spolky a inštitúcie, zastavené boli desiatky časopisov okrem dvoch prísne kontrolovaných. Biskupi boli uväznení, kňazi boli pod kontrolou komunistických cirkevných tajomníkov. Do väzenia sa dostalo aj množstvo kňazov a radových veriacich. Vykonávanie kňazského povolania bolo podmienené tzv. „štátnym súhlasom“, ktorý bol kňazom svojvoľne odoberaný a tým bolo kňazom znemožňované vykonávať ich povolanie. Dokonca aj obyčajné slúženie omše v súkromí bez štátneho súhlasu bolo trestným činom. Autá VB so zapnutými sirénami a majákmi, začali počas sviečkovej manifestácie prudko jazdiť po námestí a vrážať do ľudí. Príslušníci VB a niektorí civili s odznakmi kričali na ľudí, bili ich obuškami, päsťami a tých, čo padli, kopali na zemi. Viacerých odvliekli do pripravených áut VB a odvážali na policajné stanice. Zhromaždených veriacich pritom neprestajne kropili prúdmi vody vozidlá technických služieb. Na potlačenie zhromaždenia veriacich občanov bolo nasadených celkovo 953 príslušníkov bezpečnosti. Celkovo bolo zadržaných 126 občanov ČSSR a 12 cudzích štátnych príslušníkov, medzi nimi boli i akreditovaní novinári. Proti nikomu z vtedajších politických a štátnych činiteľov nebolo nikdy začaté trestné red stíhanie.


1

4

7

8

6 1 6 2 9 6 9 8 3 7 1 7 2 2 1 8 1 6 2 9 8

reflexia

dobré rady

Odvoliť sa dá aj z domu Tak isto z  nemocnice, z  domova dôchodcov, alebo iného podobného zariadenia sociálnych služieb. Voliči, ktorí zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nebudú môcť v deň volieb v sobotu 5. marca ísť sami voliť do volebnej miestnosti, môžu

požiadať o voľbu do prenosnej volebnej schránky. Voliť môžu aj ľudia v celách policajného zaistenia alebo vo väzbe. Podmienkou je, aby boli buď v okrsku, do ktorého patria podľa svojho trvalého bydliska, alebo aby mali voličský preukaz. Požiadať o takúto voľbu do prenosnej volebnej urny stačí v deň volieb. Vhodné je to však urobiť hneď ráno po otvorení volebnej miestnosti. Môže sa totiž stať, že z väčších činžiakov požiadajú počas dňa viacerí voliči, najmä tí najstarší, o takúto možnosť voľby a členovia komisie potom musia ísť do toho istého domu opakovane viackrát. Stačí, ak v deň volieb požiada takýto volič svojho príbuzné-

Ivan Brožík

Zopakujme rok 1998! 30. septembra 1994 sa uskutočnili na Slovensku v poradí už tretie voľby od pádu komunizmu, ale boli to prvé skutočne slobodné voľby. Víťaznými stranami bolo Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana a Združenie robotníkov Slovenska. Strany vo vláde boli síce tri, toto obdobie sa dá bez akéhokoľvek zveličovania pomenovať obdobím jedného muža. V porovnaní s predchádzajúcou vládou Jozefa Moravčíka Slovensko naberalo čoraz horší kurz. Mečiarova vláda zväčša odmietala reformy. Zabrzdila reformné procesy v sociálnej i ekonomickej oblasti. Pripúšťala pokračovanie systémových zmien iba vtedy, keď takéto zmeny mohli posilniť jej mocenské pozície. Pre politické subjekty, ktoré vládli Slovensku v rokoch 1994-1998 bolo typické autoritárstvo, ktoré prakticky vylučovalo princípy ústavného liberalizmu. Pri riešení spoločenských konfliktov používala voči politickým súperom či odporcom takmer vždy represívne prvky. Vo sfére privatizácie či bezpečnosti utajovala mnohé rozhodnutia, opozícii dokonca zablokovala prístup ku kanálom rozhodovania a takýmito praktikami sa v konečnom dôsledku museli oslabiť demokratické inštitúcie. Vláda V. Mečiara sa snažila oslabiť aj centrá inštitucionálnej autority a moci, či už to bol prezident, parlamentná opozícia, Ústavný súd či masové média. Na média tlačili politickým, administratívnym či ekonomickým spôsobom. Vytvárali štátnu ideológiu so silným ochranársko-nacionalistickým a izolacionistickým zafarbením, škandalizujúcu politických a ideových oponentov vládnej moci. Vo vzťahu k osloveniu voličov sa vládna garnitúra uchyľovala k populizmu. Medzi ďalšie negatíva Mečiarovej vlády patrí aj to, že klientelisticky prepojila politickú a ekonomickú moc, ako aj to, že nedodržiavala princípy právneho štátu. Jej činnosť koketovala s nelegálnosťou a balansovaním na pokraji princípov ústavnosti, opakovaným porušovaním princípov právneho štátu v záujme udržania moci v rukách vládnej koalície. Vo voľbách v roku 1998 pri 84 percentnej účasti voličov povedali občania takémuto spôsobu vládnutia veľmi výrazné – DOSŤ! (Použité hodnotenia dobových sociológov, politológov a publicistov.) ib

PD 16-09 STRANA - 08

ho, známeho či suseda, aby vo volebnej miestnosti požiadal okrskovú volebnú komisiu v mieste trvalého bydliska o to, aby k nemu vyslala svojich členov s prenosnou volebnou schránkou. Okrsková volebná komisia vyznačí účasť týchto voličov na hlasovaní hneď po návrate svojich členov s prenosnou volebnou schránkou do volebnej miestnosti. Ak volič nemôže pre svoje zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky alebo nemôže sám upraviť hlasovací lístok, môže to na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti za neho urobiť iný volič, nemôže to však byť člen okrskovej red volebnej komisie.


osobnosti regiónov

Jozef Kroner

Pochádzal z dvanástich detí. Začínal ako robotník v Trenčíne, neskôr ako vedúci dielne v Považskej Bystrici. Popri práci sa Tento človek s veľkým „Č“ venoval ochotníckemu divadlu. Od roku 1956 pôsobil v činohre sa narodil 20. marca 1924 SND v Bratislave až do roku 1984, keď odišiel do dôchodku. v  Staškove. Opustil nás 12. Účinkoval v mnohých televíznych filmoch a seriáloch. marca1998 v Bratislave. Jeho O jeho živote a tvorbe nakrútil režisér Fero Fenič televízny film brat bol herec Ľudovít Kroner, Trate Jozefa Kronera (1987). Na základe hlasovania slovendcéra zas herečka Zuzana ských filmových novinárov v Ankete 2000 sa Jozef Kroner stal Kronerová, bol manželom slovenským hercom 20. storočia. Medzi jeho záľuby patril ryherečky Terézie Hurbanovej- bolov a hubárčenie. Je autorom kníh Herec na udici, Herec -Kronerovej. nielen na udici, S kamerou a s udicou, Neobyčajný testament

a O rybke Beličke. Svetové uznanie Jozefovi Kronerovi priniesla rozporuplná hlavná úloha vo filme Jána Kadára a Elmara Klosa Obchod na korze (1965). Tragický príbeh z obdobia tzv. Slovenského štátu a arizácie židovského majetku bol v roku 1966 ocenený Oscarom. Charakteristická bezprostrednosť, humor a prítomnosť humanizmu vdýchli život mnohým postavám zo slovenskej a svetovej klasiky. Jozef Króner patrí medzi hercov, ktorí nepoznali oddych, a ktorých herecká vášeň neopúšťala ani na dôchodku. V posledných rokoch svojho života účinkoval v niekoľkých red nových českých filmoch.

Vtip: „Pán kandidát, keď vás zvolíme do parlamentu, čo nám môžete zaručiť?“ „Pán redaktor, zaručiť nemôžem nič, ale sľúbiť môžem čokoľvek.“ Gene Sharp: „Diktátori nepovoľujú voľby, ktoré by ich mohli zhodiť z trónov.“

9

na rovinu

s Petrom Beňom

... z iniciatívy Zastavme hazard! V deň volieb piateho marca sa v niektorých mestách objavia v blízkosti volebných miestností aj aktivisti vašej iniciatívy. Budú sa uchádzať o podpisy pod petíciu. Mnohí ľudia poznajú tragické osudy gamblerov - samovrahov, rozpadnuté rodiny, prípadne ľudí zadlžených na celý život kvôli hazardu a preto sa sťažujú na množstvo herní a kasín, najmä na tie uprostred sídliska, pri materských a základných školách či blízko detských ihrísk. V Bratislave, Galante, Nitre, Ružomberku, Levoči a Prešove preto vyjdú do ulíc stovky dobrovoľníkov z mnohých organizácií a na verejných priestranstvách budú oslovovať ľudí s prosbou, aby podpísali petíciu. Táto petícia je jediný zákonom dovolený spôsob ako vytlačiť herne a kasína mimo územia mesta. A ako ľudia spoznajú aktivistov, aby im dôverovali, že ide naozaj o petíciu s takouto požiadavkou? Do 6 miest sme distribuovali 900 tričiek s logom kampane Zastavme hazard a v Bratislave máme aj 1000 náramkov s logom kampane. Vo viacerých mestách budú podložky pod hárkami označené logom kampane Zastavme hazard. Je to čisto občianska aktivita a preto štátna volebná komisia rozhodla, že zbierať sa môže. Hazard už obmedzila Praha, Brno, Viedeň aj Budapešť, tak prečo nie u nás? Túto aktivitu podporujú aj bývalí hráči gambleri. Ako argumentujú oni? Bývalí hráči nám povedia v skratke svoj príbeh a podpíšu všetci - ich tragický príbeh je dostatočný argument. Rovnako aj všetci členovia ich rodín a všetci priatelia. Ešte sme nestretli vyliečeného hráča, ktorý by nepodpísal. Hráči, ktorí sa stále liečia, nám hovoria, že z 350 liečených hráčov bude do konca života „čistých“ asi len 10. Ostatní sa k hre aspoň raz vrátia, lebo keď vidia herňu, túžia znova hrať. A herne vidia kam sa len pohnú. Čo sa udeje s vyzbieranými podpismi? Vyzbierané podpisy sa spočítajú a keď ich bude viac ako 30 percent obyvateľov daného mesta, petičný výbor ich odovzdá primátorovi mesta. Tak možno prevádzkovanie hazardných hier v meste red obmedziť.

PD 16-09 STRANA - 09


8 5 3 8 7 6 5 7 8 1 2 9 6 1 7 2 3 9 7 6 5

Psie „bozky“ Ak ste ešte neodvolili a čítate nás 5. marca, potom hneď na úvod pripomenieme, že so psíkom by ste sa nemali pokúšať vstúpiť do volebnej miestnosti. Ak to aj zákony explicitne nevylučujú, ide predsa o  vážny akt občianskej zodpovednosti. Výnim-

ku z takejto rady majú samozrejme majitelia asistenčných vodiacich psíkov, ktoré sú akousi milou a najmä užitočnou samozrejmosťou vo svete zdravých ľudí. A  teraz už k  dnešnej téme – „láskavé pozornosti“. Mnohí majitelia najmä psíkov, ale aj mačičiek pretavujú svoju lásku do akéhosi „bozkávacieho“ rituálu. Predpokladajme, že vaše zvieratko je pod pravidelnou veterinárnou kontrolou, je pravidelne ošetrované proti parazitom a úplne zdravé. Potom nejaký ten „božtek“ nie je hrozbou, ak si zapamätáte nasledovné – psíka nikdy nebozkávajte na nosík ako prví. V psej svorke sa pri vytváraní zdravej hierarchie totiž zaužívalo, že

ten, kto bozkáva ako prvý, je v pozícii podriadenej. A nechcete predsa, aby vám domáci miláčik neprerástol cez hlavu. Mnohé mamičky majú obavy z toho, keď psík olizne dieťa. Ak sú však dodržané všetky zásady jeho zdravého chovu a zabezpečený je pravidelný veterinárny dohľad nad zvieratkom, potom netreba mať obavy. Dokonca, zistilo sa, že psie oliznutie zvyšuje imunitnú obranyschopnosť ľudského organizmu. Aj pri bozkoch aj pri oblizovaní však platí, že všetko treba s mierou, nepreháňať to a najmä, voliť radíme takéto prejavy „lásky“ red iba ako jednu z mimoriadnych odmien pre zvieratko.

Jazyková škola na internete

Ivan Brožík Pasivita pomáha tomu, koho nechcete

ADAM KRTKO čistenie kanalizácie, lapačov tukov kamerovanie lokalizácia potrubia

NONSTOP 0948 948 606

47-043

Mužské meno Fridrich má germánsky pôvod a jeho význam v preklade je „mierny vladár“. Meniny oslavujú 5. marca. Fridrichovia sú svojhlaví. Nie je ľahké ovládať ich. Ak by sme mali vybrať pre nich zvierací symbol, prirovnali by sme ich k baranovi. Veľmi sa páčia ženám, sú nadmieru zvodní a šarmantní. V spoločnosti radi predvádzajú žartovné kúsky, aj keď veľa ráz to preháňajú. Pokojne ich môžeme zaradiť medzi rodených chvastúňov. Ovplyvňuje ich planéta Mars a obľúbenú farbu majú červenú. Fridrichovia konajú vždy pohotovostne, aby sa stali úspešnými. V roku 2012 nevolilo 40,89 percent oprávnených voličov. Svojím postojom umožnili vznik jednofarebnej vlády. Ak ste si aj vy mysleli, že nevolenie je postoj, veľmi sa mýlite. Ak hlas nikomu nedáte, nedostane ho ten, koho najviac podporujete, najviac získa víťaz volieb. Pasivita nie je neutrálna, pasivita pomáha tomu, čo nechcete. Približne 20 percent voličov je stále nerozhodnutých. Ak si nerozhodnutí zvolia správne a účasť bude vysoká, môže to dopadnúť aj celkom dobre. Ozaj, Fridrich bol aj Engels, vydavateľ diela Karola Marxa Kapitál. Fridrich bol aj Barbarossa. Bol to významný panovník, ktorý väčšinu svojho politického života prežil v konfliktoch s mestami. Čiže, na Fridricha si treba dávať pozor. Tak podobne znela aj kampaň spoločnosťou rešpektovaných osobností. Jej cieľom bolo, aby sa čo najviac oprávnených voličov rozhodlo ísť k voľbám – rozhodnúť sa a rozhodnúť o budúcich štyroch rokoch života na Slovensku. Alebo – reálnejšie – spolurozhodnúť. Volebné miestnosti sú na celom Slovensku otvorené v  sobotu, piateho marca 2016 do 22.00. „Pri ne-konaní si premyslene vyberáme to, že zahráme rolu, ktorá je v diametrálnom protiklade k nášmu dlhodobému a navyknutému správaniu.“ Nagal Théun Mares. Autor tejto myšlienky je jedným z  predstaviteľov múdrosti Toltékov, (v domorodom jazyku nahuatl ich názov znamená„umelci). Táto nie veľmi známa civilizácia, ktorá sa pokladá za najstaršiu civilizáciu ktorá kedy obývala našu Zem, žila v oblasti Strednej Ameriky (súčasné Mexiko). Nasledujúcim civilizáciám priniesla veľkú múdrosť a poznanie, z ktorých čerpali Aztékovia i Mayovia. ib

Radlinského 27 B, 81107 Bratislava

* AJ, NJ, Tal.J, Šp.J, RJ, FJ, Tur.J * Študujte z pohodlia domova * Kontakt s lektorom per mail * Zašleme študijný materiál Stiahnite si študijný katalóg www.humboldt.sk

s.r.o.

spoločnosť

15-0062

1

veterinár radí

7. - 12. marca 2016 Domáce potreby

PRIEVIDZA, G. Švéniho 8/C, po-pia: 08:00-18:00, so: 08:00-12:00, tel.: 0908 676 271

PD 16-09 STRANA - 10

51-0077

8


psychológ radí

Mgr. Renáta Botková

Ako sa správne rozhodovať?

vizualizácií, nalaďte sa na všetky možnosti, ktoré zvažujete, vžite sa do nich a potom si povedzte, v ktorej by ste sa cítili najlepšie. Dobré je uvedomiť si aj to, že našou súčasťou je Keď sa neviete rozhodnúť ako rozum, tak aj srdce. Neurobiť správne rozhodnutie len zo medzi dvoma alternatívami, strachu, že nie je rozumné, teda racionálne, skutočne nie je je dobré urobiť si akúsi ana- veľmi rozumné. Tak isto sú tu naše pocity a dojmy, ktoré má lýzu. V  predstave si môžete každý človek. Nie je preto dobré ich pri rozhodovaní potláčať. vyskladať obraz toho, akú Keď človek ide hlavou proti srdcu, má tendenciu bilancovať budúcnosť vám vaše roz- a  pozerať sa späť, či to bolo naozaj správne rozhodnutie, alebo nie a často sa stáva, že svoje rozhodnutie ľutuje, že hodnutie prinesie. Pustite sa do konkrétnych si mohol vybrať radšej tú druhú možnosť. Treba preto svo-

je pocity a dojmy brať vážne. Snažte sa ich však prepájať s tým, čo vám hovorí aj váš rozum. Stáva sa aj to, že z dvoch možností nevnímate správne ani jednu. Nenechajte sa tým „zatlačiť do kúta“. Možnosť C vždy existuje, no nemusíte ju vidieť hneď. Tu vám pomôže, ak si zložitú situáciu rozdelíte na malé postupné kroky a tvorivé ciele. Ak si dobre premyslíte, aké kritériá sú pri konkrétnom rozhodovaní dôležité, môžete byť schopný lepšie pracovať s okolnosťami a nenechať sa nimi prevalcovať. Dôležité je tiež vedieť poradiť sebe presne tak, ako keby ste radili nejakému Mgr. Renáta Botková psychológ svojmu známemu.

MESTO PRIEVIDZA INFORMUJE

Budovanie obchvatu Prievidze súdny spor nezabrzdí

Mesto Bojnice nebude žiadať na Ústavnom súde SR preskúmanie rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, týkajúce sa sporu o zákonnosť postupu pri vydaní územného rozhodnutia k stavbe obchvatu Prievidze. Po vypracovaní povinnej štúdie realizovateľnosti tak môže byť projekt realizovaný s použitím zdrojov fondov EÚ.

V úvode roka 2016 bol ukončený súdny spor vo veci preskúmania zákonnosti postupu pri vydaní územného rozhodnutia k umiestneniu II. etapy, 1. stavby obchvatu mesta Prievidza. Najvyšší súd SR potvrdil rozsudok Krajského súdu v Trenčíne, ktorý žalobu mesta Bojnice zamietol a potvrdil rozhodnutie Okresného úradu Trenčín. Aj to bolo impulzom na zvolanie pracovného rokovania na mestskom úrade v  Prievidzi, ktoré sa konalo 16. februára 2016. Samosprávy, Slovenská správa ciest a  ďalší zainteresovaní si na ňom vymenili aktuálne informácie o príprave realizácie diela a  ďalšom plánovanom postupe. Dôležitá bola najmä diskusia o tom, aké kroky podnikne mesto Bojnice v súvislosti s rozhodnutím Najvyššieho súdu SR. Ukázalo sa totiž, že jedným zo scenárov by mohlo byť aj podanie žiadosti o preskúmanie rozsudku na Ústavnom súde SR zo strany mesta Bojnice. Ďalšie pokračovanie sporu by ohrozilo aktivity súvisiace s  plánovaným vypracovaním štúdie realizovateľnosti, ktorá je povinným podkladom pri financovaní zo zdrojov EÚ.

Vtip: Na plot pred úradom vlády vyliezol chlap. „Zlezte dolu!“- volá naňho policajt. „Nejdem! Som slobodný občan demokratického štátu!“ „Prepáčte, nevedel som, že ráčite byť cudzinec.“ Fela Durotoye: „Problémom bolo vždy to, že dobrí ľudia nevedia, ako vyhrať voľby.“

11

dobré správy

vybral Ivan Brožík

Volebná infolinka!

Na otázky voličov odpovedia na volebnej informačnej telefonickej linke ministerstva vnútra. Funguje na bratislavských telefónnych číslach: 02/ 4859 2312 a 02/ 4859 2313. Volať sa na ňu dá ešte aj v deň volieb. Občania tam dostanú informácie týkajúce sa voličov, ich práv a povinností, organizačného zabezpečenia volieb a ďalšie. V deň volieb do Národnej rady SR, v sobotu 5. marca počas celého hlasovania, bude linka fungovať od 7:00 do 22:00 hod. Informačná   linka je určená výlučne pre občanov.

Projekt pre rómske študentky

Zástupcovia investora vysvetlili, že práve štúdia realizovateľnosti, ktorá sa pripravuje ako variantná,môže napomôcť zakomponovaniu pripomienok zo strany samospráv vďaka tomu, že budú opäť odborne vyhodnotené. Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach o  ďalšom postupe rokovalo na svojom zasadnutí dňa 24. februára 2016, ktorého sa zúčastnili aj Richard Takáč, podpredseda TSK; Katarína Macháčková, primátorka Prievidze a Jaroslav Pleva, vedúci odboru dopravy z Úradu TSK. Napokon poslanci neschválili návrh, aby mesto Bojnice žiadalo na Ústavnom súde SR o preskúmanie rozsudku Najvyššieho súdu SR, týkajúceho sa časti stavby I/64 Prievidza obchvat. Budovanie obchvatu a  verejné obstarávanie na zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti už teda tento súdny spor nezabrzdí. „Zvíťazili zdravý rozum a zodpovednosť poslancov Mest-

ského zastupiteľstva v Bojniciach. Hlavne za zodpovedný prístup sa chcem bojnickému poslaneckému zboru úprimne poďakovať. Ubezpečujem poslancov aj všetkých obyvateľov mesta Bojnice, že Prievidza sa ako dobrý sused necíti byť v tomto spore súperom. Práve naopak, chceme pomôcť realizácii a chceme pomôcť aj tomu, aby požiadavky Bojničanov boli akceptované. Určite sa budeme snažiť ich spoločne presadzovať,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza. „Rozhodnutie Bojníc je dôležité aj preto, že vybudovanie obchvatu Prievidze zo zdrojov EÚ v rámci programovacieho obdobia 2014-2020 je asi posledná príležitosť na financovanie z tohto zdroja. Bolo by veľmi zlé, keby došlo k ďalším zdržaniam súdnymi spormi a napokon by sa nám obchvat nepodarilo vybudovať z týchto zdrojov. Celý obchvat by bolo nutné realizovať z prostried-

kov štátneho rozpočtu, čo je pri odhadovanej investícii 100 miliónov eur veľmi ťažko predstaviteľné,“ dodáva. Potrebu obchvatu ako významnej dopravnej infraštruktúry v regióne potvrdila aj Vláda SR. Na výjazdovom zasadnutí dňa 9. októbra 2013 v Handlovej prijatím uznesenia, ktorým uložila ministrovi dopravy zabezpečiť začatie realizácie I. etapy, druhej stavby obchvatu mesta Prievidza do 31. decembra 2015 a začatie realizácie II. etapy do 31. decembra 2016. Primátorka Prievidze Katarína Macháčková preto listom požiadala ministra dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja, aby zo svojej pozície urobil všetko, čo bude v jeho silách, aby podporil urýchlené rozhodnutie kompetentných o vyčlenení prostriedkov na účel vypracovania štúdie realizovateľnosti „Cesta I/64 Žilina – Topoľčany“, ktorej súčasťou majú byť aj stavby obchvatu mesta Prievidza.

PD 16-09 STRANA - 11

Nový projekt zameraný na podporu rómskych študentiek stredných pedagogických škôl si dal za cieľ zvýšiť počet rómskych učiteliek v materských školách. Vyhlasovateľom je nadácia Rómsky vzdelávací fond, ktorá je organizačnou zložkou zahraničnej nadácie Roma Education Fund. Prostredníctvom väčšieho počtu rómskych učiteliek nadácia očakáva zvýšený počet rómskych detí v materských školách, čo sa následne odrazí na ich lepšej príprave na nástup do základnej školy. Dievčatá, ktoré majú záujem sa do projektu zapojiť, nájdu prihlášku do projektu s názvom „Podpora rómskych študentiek v štúdiu na stredných pedagogických školách“ na stránke http:// www.minv.sk/?romske-komunity-uvod.

Granty od Pontisu

Zručnosti znevýhodnených skupín obyvateľov podporí Nadácia Pontis prostredníctvom svojho zamestnaneckého grantového programu Skills to Succeed. Grant na svoju činnosť získalo 21 projektov neziskových organizácií, ktoré sú zamerané na pracovnú integráciu a zvyšovanie zamestnateľnosti. Cieľom je zvyšovať zručnosti a vzdelanie ľudí, aby sa následne dokázali zamestnať alebo si založiť svoju vlastnú živnosť. Nadácia vyčlenila na podporu vyše 30 400 eur, pričom jednotlivé projekty získali grant 1 000 až 2 000 eur. Program realizuje Nadácia Pontis v spolupráci so spoločnosťou Accenture.

Uchádzajte sa o cenu nadácie Orange

Mimovládne organizácie, ktoré výrazne prispeli k zlepšeniu života na Slovensku, aj tento rok podporí Nadácia Orange celkovou sumou 48-tisíc eur. O Cenu Nadácie Orange sa môžu až do 17. marca uchádzať organizácie, ktoré sa angažujú v oblastiach sociálna inklúzia, komunitný rozvoj a vzdelávanie. Mimovládne organizácie, ktoré sa uchádzajú o ocenenie, sa môžu prihlásiť prostredníctvom nominačného formulára na www.nadaciaorange.egrant.sk. Laureátov Ceny Nadácie Orange za rok 2015 SITA spoznáme v máji.


4 7 8 1 6

9

2 8 1

8 4 6 2 1 9 7 6 1

9

8

7 2 1 6 4 7 3 2

naĹĄe mĂşzea

Múzeum Slovenských nårodných råd

vĂ˝roÄ?iu narodenia M. R. Ĺ tefĂĄnika mĂĄ spomienkovĂ˝ charakter. NĂĄvĹĄtevnĂ­kom symbolicky sprĂ­tomĹˆuje tĂşto vĂ˝znamnĂş osobnosĹĽ naĹĄich nĂĄrodnĂ˝ch dejĂ­n prostrednĂ­ctvom jeho Mimoriadne zaujĂ­mavĂŠ zhmotnenĂŠho, ale aj duchovnĂŠho odkazu. Akoby ich chcemĂşzeum, ktorĂŠ nĂĄvĹĄtevnĂ­- la vrĂĄtiĹĽ do prostredia, v ktorom Ĺžil, do spoloÄ?nosti, v ktorej kom ponĂşka hneÄ? viacero sa pohyboval, do dejinnĂ˝ch udalostĂ­, v ktorĂ˝ch zanechal expozĂ­ciĂ­. Na prehliadku hlbokĂş stopu. V jeho rodnom dome, na evanjelickej fare niektorĂ˝ch vĂĄs pozĂ˝vame v KoĹĄariskĂĄch, sprĂ­tomĹˆuje atmosfĂŠru „veÄžkĂŠho sveta“, v ktorom sa celĂ˝ Ĺživot pohyboval a ktorĂ˝ sa mu stal druhĂ˝m v nasledujĂşcich riadkoch. domovom. MĂşzeum M. R. Ĺ tefĂĄnika ExpozĂ­cia pripravenĂĄ k 125. RodnĂ˝ kraj v spomienkach a tvorbe Ĺ tefana BednĂĄra

VĂ˝stava prezentuje vĂ˝znamnĂŠho slovenskĂŠho akademickĂŠho maliara, graďŹ ka, ilustrĂĄtora, karikaturistu, publicistu, priameho ĂşÄ?astnĂ­ka SNP, myjavskĂŠho rodĂĄka... Ĺ˝ivot Äžudu Historicko - etnograďŹ ckĂĄ expozĂ­cia podĂĄva komplexnĂ˝ obraz o tradiÄ?nom spĂ´sobe Ĺživota Äžudu na Myjave. UmiestnenĂĄ je v autentickom interiĂŠri domov z konca 19. storoÄ?ia a zaÄ?iatku 20. storoÄ?ia. ExpozĂ­cia spĂĄja histĂłriu regiĂłnu a mesta s duchovnou kultĂşrou myjavskĂŠho obyvateÄžstva. ExpozĂ­cia prezentuje problematiku prostrednĂ­ctvom 4 atriib bĂştov.

prĂ­behy pre duĹĄu

Bruno Ferrero

09-08

IstĂ˝ nosiÄ? vody v ÄŒĂ­ne mal dve veÄžkĂŠ hlinenĂŠ nĂĄdoby. Viseli na koncoch palice, ktorĂş nosil na krku. Na jednej bola prasklina, kĂ˝m tĂĄ druhĂĄ bola bezchybnĂĄ a vĹždy niesla plnĂş mieru vody. Na konci dlhej cesty, ktorej trasa bola od potoka aĹž k domu, v prasknutej nĂĄdobe ostala voda uĹž len do polovice. CelĂŠ dva roky to takto iĹĄlo; nosiÄ? do svojho domu doniesol kaĹždĂ˝ deĹˆ vĹždy len jeden a pol nĂĄdoby vody. Samozrejme dokonalĂĄ nĂĄdoba bola pyĹĄnĂĄ na svoj vĂ˝kon, veÄ? plnila svoj ĂşÄ?el perfektne. Ale chĂşÄ?a prasknutĂĄ nĂĄdoba hanbila sa za svoju nedokonalosĹĽ, a cĂ­tila sa Ăşboho, lebo bola schopnĂĄ len poloviÄ?nĂŠho vĂ˝konu. Po dvoch rokoch súŞenia prihovorila sa nosiÄ?ovi pri potoku: „HanbĂ­m sa, lebo voda zo mĹˆa teÄ?ie po celej ceste domov.“ NosiÄ? jej takto odpovedal: „VĹĄimla si si, akĂŠ krĂĄsne kvety rastĂş na tvojej strane chodnĂ­ka? Na druhej nerastĂş Ĺžiadne! Preto je to tak, lebo som vĹždy vedel o tvojom nedostatku a na tĂşto stranu cesty som rozsial semenĂĄ kvetĂ­n. Ty si ich kaĹždĂ˝ deĹˆ polievala, kĂ˝m sme sa vracali do domu. A uĹž dva roky zbieram tieto krĂĄsne kvetiny, aby som si ozdobil svoj stĂ´l. Keby si nebola takĂĄ, akĂĄ si, nerozjasĹˆovala by krĂĄsa kvetov celĂ˝ mĂ´j dom.“ VĹĄetci mĂĄme svoje zdanlivĂŠ chyby; mnohĂ­ sme popukanĂ˝mi hlinenĂ˝mi nĂĄdobami. Ale tieto praskliny a chyby, ktorĂŠ sĂş v kaĹždom z nĂĄs, robia nĂĄĹĄ Ĺživot tak veÄžmi zaujĂ­mavĂ˝m a vzĂĄcnym. To nĂĄs vedie k prijĂ­maniu druhĂ˝ch prĂĄve takĂ˝ch, akĂ˝mi sĂş. A vĹždy je moĹžnosĹĽ uvidieĹĽ v nich prĂĄve to dobrĂŠ, jedineÄ?nĂŠ.

09-35

PrasknutĂŠ hlinenĂŠ nĂĄdoby

 

  

-45%

volajte 0903 544 164

   

Nitrianske Pravno, NådraŞnå 79/28 046/544 77 63 • 0905 547 316 StarÊ ceny pravno@stavmix-plus.sk do 10.3.2016 www.stavmix-plus.sk

09-21-5

KeÄ? boli Adam a Eva vyhnanĂ­ z pozemskĂŠho raja, odchĂĄdzali plnĂ­ zatrpknutosti a hnevu. Mali zachmĂşrenĂŠ tvĂĄre, ovisnutĂŠ pery a srdcia plnĂŠ horkosti. NavzĂĄjom sa obviĹˆovali, napĂĄdali a urĂĄĹžali. „NaniÄ?hodnĂ­k jeden neschopnĂ˝!“ vykriÄ?ala mu Eva. „Za to mĂ´ĹžeĹĄ ty!“ vracal jej to Adam aĹž do zachrĂ­pnutia. KrĂĄÄ?ali so zaĹĽatĂ˝mi päsĹĽami, oÄ?ami blyĹĄtiacimi hnevom, akoby namiesto sĹ•dc mali kamene. Bohu z toho bolo veÄžmi smutno. Rozhodol sa, Ĺže svojim tvorom pridĂĄ nieÄ?o, Ä?o pĂ´vodne nemal v plĂĄne. Potichu preĹĄiel pomedzi muĹža a Ĺženu a zÄžahka sa dotkol ich sĹ•dc a oÄ?Ă­. A stvoril slzy. Adam a Eva sa rozplakali. TĂĄ ĹĽarcha a hnev, Ä?o nosili v srdci, sa rozplynuli. Zaplavila ich novĂĄ neĹžnosĹĽ a objali sa. PrĂ­behy pre poteĹĄenie duĹĄe nĂĄjdete v knĂ­hkupectve www.donbosco.sk

PD 16-09 STRANA - 12

15-0063

PoslednĂ˝ dotyk


Ako vyčistiť domáceho pomocníka

Práčka - neoceniteľný pomocník každej ženy (možno aj chlapa). Perie v niektorých domácnostiach aj každý deň a vďaka nej chodíme čistí. Ale ruku na srdce, kto sa stará o to, aby bola čistá aj práčka? Väčšinou sa ňou začneme zaoberať, až keď začne smrdieť, neprať alebo, keď sa pokazí. Práčku je dôležité čistiť priebežne: filter každé tri mesiace a generálku potrebuje 2x za rok. Dávkovaciu nádobku na prášok a aviváž čistite pravidelne. Ne-

čistoty z nej spôsobujú premnoženie plesní a baktérie a tie sa praním dostávajú na odev a spôsobujú zápach. Neodstránené nánosy vodného kameňa môžu na bielizni spôsobiť škvrny. Filter je dôležité čistiť podľa návodu. Ak to nezvládnete, povolajte chlapa. Údržbou filtra predĺžite životnosť práčky. Bubon čistíme podľa potreby 1 až 3-krát za mesiac (podľa toho, ako často perieme). Aj bez prípravkov z drogérie veľmi dobre vyčistíme usadeniny z práškov, gélov a vodného kameňa. Starú handru alebo uterák vyperieme v 2 dcl octu alebo kyseliny citrónovej na maximálnej teplote. Ocot môžeme používať pri normálnom praní kedykoľvek. Okrem plesní a zápachu vás

môže zbaviť aj ekzému a pritom bielizeň po octe nie je cítiť. Generálku práčky môžete urobiť pomocou 1 kg kryštálovej soli (kúpite v poľnohospodárskych potrebách, drogérii) a 1 l bieleho octu (8 percent alkoholu). Najskôr nalejeme priamo do bubna 3-4 litre vody pridáme roztok kryštálovej soli s vriacou vodou a práčku pustíme na najdlhší prací program pri teplote 95 °C. Po ukončení programu vyčistíme filter a opäť pustíme práčku na najdlhší program, no tentoraz perieme s octom, ktorý nalejeme priamo do práškového dávkovača. ... a keď nechcete mať sivú bielizeň, nepoužívajte aviváž. gazdinka Evka

Vtip: Na predvolebnom mítingu sa pýta politik občana: „Viete niečo o Slovenskom národnom povstaní?“ „No, neviem to určite, ale niečo sa chystá!” Otto von Bismarck: „Ľudia nikdy neklamú tak, ako po poľovačke, počas vojny alebo pred voľbami.“

13

o móde inak

s Martinom Perneckým

Krása nie je len v štíhlosti

26-0008

gazdinka radí

PD 16-09 STRANA - 13

Spoločnosť sa zamerala na ženskú krásu v podobe vychudnutých modeliek, ktorým trčia kosti z tela a na tvári im chýba príjemný ženský úsmev. Lenže, skutočnosť a  praktický život, to je našťastie čosi úplne iné. Aj iné veľkosti totiž možno spĺňajú nároky krásy. Alebo – práve tie. Dnes sa ženy s väčšími veľkosťami boja džínsov ako povestný čert kríža. Ale ak ich vhodne skombinujú s obuvou, ktorá opticky predĺži nohy (sandáliky alebo lodičky s vysokým podpätkom) a dajú si pozor, aby takéto nohavice dobre sedeli, potom sa naozaj nemajú čoho obávať. Používať treba najmä kombináciu napríklad s bielym tričkom, pre honosnejšie príležitosti možno pridať sako v niektorom z veľmi tmavých odtieňov. Na elegancii určite pridá používanie elastických materiálov. Pekným tvarom možno pomôcť formujúcou spodnou bielizňou. Ak obľubujete priliehavejšie sukne, potom je k  nim vhodným doplnkom aj voľný sveter. Ak ho však ešte „domodelujete“ opaskom, určite vzbudíte prirodzený obdiv. Dobrým trikom pre ženy s väčšími konfekčnými veľkosťami je napríklad klamanie farbami. Ak nechcete, aby váš chrbát pôsobil príliš mohutne, voľte na blúzkach a najmä ich zadnej časti tmavú farbu. Aj „sáčko“ stačí kratšie, do pása a ak ho ozdobíte nejakou farebne výraznejšou šatkou, problém s rozmermi je odstránený. Ak ako obuv zvolíte lodičky v  telovej farbe, na vyššom podpätku a s ostrou špičkou, aj vaše nohy budú pôsobiť o číslo menšie, ako v skutočnosti sú. Ak používate ako obľúbený odev šaty, nebojte sa s nimi aj ponad kolená, ale pamätajte, že ak sú bez vzoru, alebo ho majú len nevýrazný, treba použiť opasok. Strih je najvhodnejší „áčko“. Určite nič nepokazíte decentnými doplnkami. Ozaj, na rozdiel od v posledných rokoch zaužívaných zvyklostí, pod dlhé šaty z jemnejšieho elastického materiálu si určite oblečte formujúcu spodničku. Návrat k takejto klasike nie je len estetický. Mnoho žien už dávno, žiaľ, zabudlo, že najzaujímavejšie na nich je vždy to, čo je zakryté. Ak toho ukazujú zo seba až príliš veľa, stávajú sa tuctovými, nezaujímavými a  neraz až vulgárne vyzývavými. mp


3 4 5

7

9 4 7

6

7 4 9 3

5

3

TV program pondelok 1 9 6 1 2 3 9 4 5 2 9 6

7. 3. 2016

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 10:00 Bez servítky 11:00 Rodinné prípady 12:00 Kobra 11 XIV. 1/14 13:00 FARMA - DEŇ ŠTVRTÝ 14:20 FARMA - DUEL 16:00 Rodinné prípady 16:56 Hra o Niké 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:25 POČASIE 20:30 Horná Dolná 21:40 FARMA 22:50 Kredenc 00:00 Rodinné prípady 00:55 NCIS: Los Angeles IV. 11/24 01:40 Policajti z L. A. IV. 6/10 02:25 Kobra 11 03:10 Kredenc 03:40 FARMA MARKÍZA

05:10 NOVINY TV JOJ 05:45 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:15 SÚDNA SIEŇ: Hrdý syn 08:25 SÚDNA SIEŇ: Ste horší ako ŠTB! 09:30 Dr. LUDSKY: Upír 5 10:55 NOVÉ BÝVANIE DIZAJN 12:00 NOVINY O 12:00 13:45 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 14:55 NÁKUPNÉ MANIAČKY 16:00 SÚDNA SIEŇ: Rozvedená dcéra 17:00 NOVINY O 17:00 17:35 TOP STAR 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:15 ŠTARTOVACÍ BALÍK 2016 20:20 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ZOO 22:00 SLADKÝ ŽIVOT 22:55 Kuriér II. 7,8 01:05 Podvodníci V. 2 02:00 Agent VI. 14 02:45 Doba ľadová 04:15 SÚDNA SIEŇ: Rozvedená dcéra JOJKA

glosa Ivan Brožík Vyšší princíp mravný Pán profesor z pražského gymnázia v čase protektorátu predniesol pred študentmi slávnu filmovú vetu – „študenti, z hľadiska vyššieho princípu mravného vražda na tyranovi nie je zločin.“ Ak si raz film Vyšší princíp pozriete, všimnite si, že častejšie sa v  ňom objaví iné konštatovanie pána profesora pred gymnazistami: „Študenti, vyšší princíp mravnosti, ktorý si musíte osvojiť, vám jednoducho nikdy nedovolí konať podlo.“ Nekonať podlo, alebo, ak konať, tak čestne. Nevyberať si vieru (v stranu alebo v Boha) podľa toho, čo sa práve hodí a  z  čoho by mohlo sypať, napríklad. Nevystupovať z  komunistickej strany, lebo pod „Bohom“ sú zajtrajšky svetlejšie. Takéto konanie je podlé. Až odpudivé. Vyšší princíp mravný napríklad zakazuje nenávidieť každého, kto so mnou nesúhlasí. Tí, ktorí nenávidia, sú vlastne chudáci. Veční ukrivdenci. „ Títo ľudia akoby chceli byť bezbreho uctievaní, rešpektovaní a dokonca až milovaní a sú stále sužovaní bolestivým zistením, že ostatní sú im nevďační, alebo neprimerane vďační, dokonca, neodpustiteľne nespravodliví. Všetci sme nespravodliví, lebo si dostatočne nectíme ukrivdencov, nie sme im dostatočne vďační a dokonca – podľa nich – ich prehliadame aj s tým blahom, ktoré páchajú.“ (Václav Havel, Konferencia o nenávisti, Oslo 28.8.1990) V podvedomí nenávidiacich drieme zvrátený pocit, že iba oni sú jedinými pravými držiteľmi kompletnej pravdy a teda akýmisi nadľuďmi či dokonca bohmi s malým „b“. Nárokujú si preto uznanie celého sveta, kompletnú povoľnosť ľudstva, jeho bezbrehú loajalitu, ak nie hneď slepú poslušnosť. Chcú byť stredobodom sveta a permanentne sú podráždení zistením, že svet ich za takýto stredobod neprijíma, neuznáva a dokonca, že si ich ani len nevšíma. Pretože vyšší princíp mravný nikomu mravnému nedovolí konať podlo. Podlo však konajú aj všetci ich nohsledi, „podržtažkovia“ a  iní prisluhovači neschopní vlastného nazerania na chod spoločnosti. A ešte raz zamierime do Čiech – asi poznáte pesničku Pavlíny Filipovskej – „Proč se lidé nemaj rádi“. Dajme si kúsok z refrénu: „Je však třeba začít znova. Nenechat se odradit. Dejte, prosím, na má slova! Jinak se snad nedá žít.“ ib

PD 16-09 STRANA - 14

06:35 TV ŠANCA 07:05 Duel 07:30 Postav JEDNOTKA dom, zasaď strom 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 60 zabijakov divočiny 09:00 Správna Agáta 10:00 Diagnóza 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:25 Dámsky klub 14:00 Postav dom, zasaď strom 14:40 Recept na život 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 60 zabijakov divočiny II. 16:55 Neskoro večer: Talkshow Petra Marcina 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:15 Počasie 20:25 Alžbeta 22:20 Reportéri 22:50 Kriminálka Staré Mesto 23:50 Recept na život 00:40 Alžbeta 02:35 Reportéri 03:05 Dámsky klub


TV program utorok

8. 3. 2016

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 09:45 Bez servítky 10:45 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 12:45 Monk 13:45 FARMA 15:00 Mentalista II. 18/23 16:00 Rodinné prípady 16:56 Hra o Niké 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:25 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 Rodinné prípady 00:00 Mentalista II. 18/23 00:50 NCIS: Los Angeles IV. 12/24 01:45 Policajti z L. A. IV. 7/10 02:20 Monk III. 4/16 03:00 Partička 03:40 FARMA MARKÍZA

06:15 NOVINY TV JOJ 07:00 EXTRÉMNE PRÍPADY: Obrala ma o dom aj ženu 08:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 ZOO 12:00 NOVINY O 12:00 13:45 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 14:55 NÁKUPNÉ MANIAČKY 16:00 SÚDNA SIEŇ 17:00 NOVINY O 17:00 17:35 TOP STAR 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:15 ŠTARTOVACÍ BALÍK 2016 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ZOO 21:40 Dovidenia, stará mama! 22:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov 23:35 OCHRANCOVIA 00:35 Podvodníci 01:35 Agent 02:25 KRIMI 02:45 NOVINY TV JOJ 03:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:10 SÚDNA SIEŇ: Neberte mi syna! JOJKA

06:30 TV ŠANCA 07:00 Duel 07:30 Postav JEDNOTKA dom, zasaď strom 08:30 60 zabijakov divočiny 09:10 Tajomstvo mojej kuchyne 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:25 Dámsky klub 14:00 Postav dom, zasaď strom 14:25 HiSTORY 14:45 Recept na život 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 60 zabijakov divočiny 17:00 Správna Agáta 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Nikto nie je dokonalý 21:35 Slovensko chutí 22:10 Za každú cenu 23:00 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:45 Recept na život 00:30 Za každú cenu 01:25 Občan za dverami 01:50 Slovensko chutí 02:20 Svet v obrazoch

Vtip: „V predvolebnej kampani osloví kandidát okoloidúceho muža: „Povedzte, priateľ, ako sa vám žije za našej vlády?” Oslovený sa ošíva: „Boženka, povedz mu to ty. Ja už som už sedel!“ Christopher Hitchens: „Jediní ľudia, ktorí sú viazaní volebnými sľubmi, sú voliči, ktorí im veria.“

15

viete, že?

... čo možno nevieme

viete, že?

všeobecné volebné právo - pre mužov i ženy bez ohľadu na sociálne a majetkové pomery - nebolo na Slovensku samozrejmosťou až do roku 1920? V marci 1848 boli pod tlakom udalostí prijaté reformné zákony, ktoré uviedli do života nezávislú vládu v Uhorsku a volebné právo do snemu. Podľa neho mohli okrem šľachty už voliť aj majetní občania a za poslanca do snemu mohli byť volení tí, ktorí ovládali maďarčinu. Po tejto reforme mohlo voliť asi šesť percent obyvateľov - aj to iba do dolnej snemovne, lebo hornú tvorili naďalej zástupcovia vysokej šľachty a menovaní cirkevní funkcionári.

viete, že?

až v parlamentných voľbách v  roku 1920 mali občania Slovenska po prvýkrát možnosť voliť a byť volení slobodne, bez ohľadu na pohlavie a sociálne zázemie? Predvolebnej kampani v Trenčíne dodala vážnosť prítomnosť Dr. Vavra Šrobára, ministra pre správu Slovenska. Vo svojom prejave zdôraznil: „Agitovať, presviedčať treba, avšak vždy len prostriedkami dôstojnými vzdelaného národa.“ Ženám, ktoré sa chystali na voľby po prvý raz, odporúčal, aby „pri voľbách šli so svojimi mužmi a otcami a nedali na seba vplývať tými, ktorí zneužívajú náboženstvo a vieru v Boha na politickú agitáciu“.

viete, že?

voľby do prvej slobodnej Slovenskej národnej rady po období komunistickej totality sa uskutočnili v roku 1990? Konali sa súčasne s voľbami do Federálneho zhromaždenia v dňoch 8. júna – 9. júna 1990. Do voličských zoznamov bolo zapísaných 3 622 000 voličov, hlasy odovzdalo vyše 3 455 000 voličov (95,39 percenta), z toho bolo platných 3 377 000 hlasov (97,85 percenta). Na ustanovujúcej schôdzi SNR 26. júna 1990 sa zišlo 147 zo 150 zvolených poslancov (z nich 1/5 pôsobila v SNR už v predchádzajúcom období), ktorí do rúk predsedu SNR Rudolfa Schustera zložili poslanecký sľub.

viete, že?

prvý prezident Slovenskej republiky mohol byť len Michal Kováč? Kováč bol kandidátom HZDS, ktoré síce malo v Národnej rade najviac poslancov (74), ale na zvolenie potreboval minimálne 90 hlasov. A tie by nezískal ani s podporou provládnej SNS. Išlo už o druhé voľby. Do prvých nasadilo hnutie ešte v polovici januára 1993 iného Kováča – o 10 rokov mladšieho lekára Romana, vtedy prvého podpredsedu vlády SR za HZDS. Michal Kováč mal však nezávislejší vzťah voči Mečiarovi – ktorý sa správal čoraz viac autokraticky – ako jeho menovec. Tým by bol prijateľnejší aj pre ostatné politické zoskupenia v parlamente. Inauguráciu prvého prezidenta naplánovali na 2. marca.

PD 16-09 STRANA - 15


PIESTANSKO PRIEVIDZSKO regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 35 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Terézie Vansovej 28, Prievidza 046 / 542 16 13 prievidzsko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia: Helena Drexlerová 0903 526 250

0905 719 148

Simona Pellerová 0915 254 565

Distribúcia: (35.000 domácností/firiem) Každý týždeň: v Prievidzi, Bojniciach, Handlovej a Novákoch +v párnom týždni navyše: Bystričany, Cígeľ, Čavoj, Čereňany, Diviacka N.V., Diviaky n/N, Dlžín, D. Vestenice, Dubnica, Horná Ves, H. Vestenice, Kamenec p/V, Kocúrany, Kostolná Ves, Koš, Lehota p/V, Liešťany, N.Rudno, N.Sučany, Nitrica, Opatovce, Oslany, Radobica, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Seč, Šútovce, Temeš, Valaská Belá a Zemianske Kostoľany + v nepárnom týždni navyše: Dubnica, Hradec, Chrenovec-Brusno, Chvojnica, Jalovec, Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, M.Čausa, Malinová, M.Lehôtka, Morovno, NedožeryBrezany, N.Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, Tužina, V.Čausa a V.Lehôtka Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: Západné Slovensko BV 53.500 Bratislavsko Východ BZ 63.000 Bratislavsko Západ DS 25.000 Dunajskostredsko GA 30.000 Galantsko+Šaliansko HC 26.750 Hlohovecko+Sereďsko KM 15.000 Komárňansko LV 30.000 Levicko MA 25.500 Malacko NR 50.000 Nitriansko NZ 35.000 Novozámocko PK 21.000 Pezinsko PN 32.500 Piešťansko+NM+MY SC 25.000 Senecko SE 31.000 Senicko+Skalicko TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN TN 52.000 Trenčiansko+IL TT 45.500 Trnavsko ZM 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko BB 50.000 Banskobystricko+BR KY 30.000 Kysucko=CA+KM LI 35.500 Liptovsko=LM+RK LC 30.000 Lučenecko+VK+PT MT 39.250 Martinsko+TR OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS PB 30.000 Považsko=PB+PU PD 35.000 Prievidzsko ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS ZA 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko BJ 27.500 Bardejovsko+SK+SP GE 25.000 Gemersko=RV+RS+RA HU 25.000 Humensko+VT+SV+ML KE 82.750 Košicko KS 22.250 Košicko okolie SL 12.000 Ľubovniansko MI 30.500 Michalovsko+TV+SO PP 35.000 Popradsko+KK PO 40.000 Prešovsko+SB SN 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

PD 16-09 STRANA - 16

Profile for prievidzsko prievidzsko

Pd1609  

Pd1609  

Advertisement