Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

č. 17 / 25. apríla 2014 / 18. ročník

3,4 8,11 2,16

týždenne do 35 000 domácností a firiem

3 2 11 9

realitný inzertný portál

Podporte náš nový bezplatný realitný portál. Inzerujte svoju nehnuteľnosť na www.kupreality.sk a každý týždeň môžete vyhrať 10.000,- Eur za netopovaný inzerát a 20.000,- Eur za topovaný inzerát.

87-0068

prievidzsko.sk

PRIEVIDZSKO

3

7,14 3,8 16 5 11 16 5 8,10 13 12

PD 14-17 STRANA - 01


stalo sa

7

2

8 5 2 3 8 7 9 2 1 4 7

na Slovensku

Ficov zdravotnĂ˝ stav nie je dobrĂ˝

PremiĂŠr Robert Fico ani dnes neodpovedal na otĂĄzky novinĂĄrov. PodÄža podpredsedu vlĂĄdy a ministra vnĂştra Roberta KaliĹˆĂĄka je za tĂ˝m jeho zdravotnĂ˝ stav. Fico sa objavil v prĂ­tomnosti mĂŠdiĂ­, keÄ? vĂ­tal a odprevĂĄdzal prezidenta SR Ivana GaĹĄparoviÄ?a, ktorĂ˝ sa zĂşÄ?astnil na zasadnutĂ­ BezpeÄ?nostnej rady SR. OtĂĄzky na jeho adresu ostali bez odpovedĂ­. „Ja to naozaj pripisujem jeho stavu, ktorĂ˝ nie je jednoduchĂ˝,“ vysvetlil novinĂĄrom KaliĹˆĂĄk. PremiĂŠr si dolieÄ?uje zranenie achilovky, väz si roztrhol eĹĄte poÄ?as marcovej predvolebnej prezidentskej kampane. PodÄža KaliĹˆĂĄka zdravotnĂ˝ stav predsedu vlĂĄdy stĂĄle nie je dobrĂ˝.

Firmy kaĹĄlĂş na infozĂĄkon

TrnavskĂŠ mestskĂŠ ďŹ rmy odmietajĂş zverejĹˆovaĹĽ informĂĄcie ohÄžadom svojho beĹžnĂŠho fungovania. SpoloÄ?nosti, ktorĂŠ vlastnĂ­ mesto, Ä?i uĹž Ăşplne alebo Ä?iastoÄ?ne, jednoducho neposkytujĂş vĹĄetky Ăşdaje na zĂĄklade infozĂĄkona. Vedenie tĂ˝chto ďŹ riem sa brĂĄni takzvanĂ˝mi limitujĂşcimi pravidlami v zĂĄkone.Aj tieto zĂĄvery vyplĂ˝vajĂş z prieskumu Transparency International Slovenko (TIS), ktorĂ˝ hodnotil prĂ­stup ĹĄtĂĄtnych a samosprĂĄvnych podnikov k zverejĹˆovaniu informĂĄciĂ­. Okrem skĂşmania zmlĂşv sa analytici TIS zamerali aj na Ä?alĹĄie zisĹĽovania, ako naprĂ­klad na platy manaŞÊrov alebo ich Ĺživotopisy. Aj tieto fakty nechceli uviesĹĽ ďŹ rmy vlastnenĂŠ mestom Trnava.

NezamestantosĹĽ klesĂĄ

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v marci tohto roka 13,28 %. V porovnanĂ­ s februĂĄrom 2014, keÄ? bola na Ăşrovni 13,49 %, klesla o 0,21 percentuĂĄlneho bodu. Koncom marca Aktuality.sk informovali o vĂ˝sledkoch prieskumu spoloÄ?nosti Profesia s agentĂşrou Focus, ktorĂŠ ani zÄ?aleka nevyzneli optimisticky - podÄža analĂ˝z desatina SlovĂĄkov neverĂ­, Ĺže sa uplatnia na trhu prĂĄce. Zhruba pätina respondentov (21 %) v prieskume uviedla, Ĺže oÄ?akĂĄva nĂĄjdenie si prĂĄce pribliĹžne do polroka aĹž roka. ÄŽalĹĄĂ­ch 16 % naprĂ­klad odpovedalo, Ĺže prĂĄcu si budĂş hÄžadaĹĽ rok a viac.

PrĂĄvnik radĂ­

Tovar je vĹĄak i napriek tejto skutoÄ?nosti plne funkÄ?nĂ˝. Rada by som sa spĂ˝tala, Ä?i mĂĄm i napriek tejto skutoÄ?nosti moĹžnosĹĽ odstĂşpiĹĽ od zmluvy, nakoÄžko viem, Ĺže znĂĄma tĂşto moĹžnosĹĽ vyuĹžila pri zakĂşpenĂ­ podobnĂŠho tovaru pri podomovom predaji. MĂ´Ĺžem obdobne postupovaĹĽ i ja? ÄŽakujem VĂĄm za odpoveÄ?. ÄŒitateÄžka MĂĄria. VĂĄĹženĂĄ Ä?itateÄžka, v prĂ­pade, ak dĂ´jde medzi predĂĄvajĂşcim a spotrebiteÄžom k uzavretiu zmluvy na zĂĄsielkovĂ˝ predaj tovaru prostrednĂ­ctvom tzv. internetovĂŠho obchodu, vznikajĂş na strane predĂĄvajĂşceho viacerĂŠ povinnosti za ĂşÄ?elom ochrany spotrebiteÄža ako slabĹĄej zmluvnej strany. SĂşÄ?asne,

OdstĂşpenie od zmluvy uzavretej na diaÄžku

DobrĂ˝ deĹˆ, pred niekoÄžkĂ˝mi dĹˆami som si na interneJUDr. te zakĂşpila tovar, ktorĂ˝ po MaroĹĄ osobnom prevzatĂ­ nespÄşĹˆal Prosman vĂ˝robcom opisovanĂş kvalitu.

auctio, s.r.o. draĹžobnĂĄ spoloÄ?nosĹĽ

DraĹžba

DraĹžba 3izb. RD v obci Diviacka NovĂĄ Ves okres Prievidza, katastrĂĄlne Ăşzemie Diviacka NovĂĄ Ves, zapĂ­sanĂŠho na: liste vlastnĂ­ctva Ä?Ă­slo 38 ako: tSPEJOOâEPNTPTĂžQJTOâNÇ?Ă“TMPNOB QBSDFMFSFHJTUSBv$i Ç?Ă“TMP tQBSDFMBSFHJTUSBv$i QBSDFMOĂ?Ç?Ă“TMP ESVIQP[FNLV;ĂˆISBEZ WâNFSBN tQBSDFMBSFHJTUSBv$i QBSDFMOĂ?Ç?Ă“TMP ESVIQP[FNLV ;BTUBWBOĂ?QMPDIZBOĂˆEWPSJB WâNFSBN Miesto draĹžby: Nitra, Ĺ tefĂĄnikova tr. 9, kancelĂĄria draĹžobnĂ­ka na prĂ­zemĂ­ ÄŒas:NĂˆKBPIPENajniŞťie podanie: &VS DraĹžobnĂĄ zĂĄbezpeka: &VS MinimĂĄlne prihodenie: &VS TermĂ­ny obhliadok: EÇŞBPIPEJOF EÇŞBPIPEJOF VĹĄetci zĂĄujemcovia o obhliadku sa ohlĂĄsia pred termĂ­nom obhliadky na tel. Ä?. : 0908/764 499, DraĹžobnĂ­k: auctio, s.r.o., www.auctio.sk

02-0096

7 4 9 1

8 9 2 5 3 8 1 9

DRAĹ˝BA!!! Typ: RodinnĂ˝ dom Obec: PRIEVIDZA, ul. Ĺ portovĂĄ Okres: Prievidza TermĂ­n draĹžby: 12.05.2014 o 10:00 hod. TermĂ­ny obhliadok: 25.04.2014 o 11:30 hod. a 05.05.2014 o 10:30 hod. NajniŞťie podanie: 124 000,- EUR Miesto draĹžby: VeÄžkĂ˝ salĂłnik na 1.poschodĂ­, Grand Hotel, PalackĂŠho 3477, 911 01 TrenÄ?Ă­n Predmet draĹžby: RodinnĂ˝ dom sĂşp.Ä?. 125-3 postavenĂ˝ na parc.Ä?. 2345/1 a hosp. budova so sĂşp.Ä?. 1196-3 postavenĂĄ na parc.Ä?. 2345/2, spolu s pozemkami parc.Ä?. 2345/1 a 2345/2 o celkovej vĂ˝mere 556 m2, evidovanĂ˝ na LV Ä?. 296, kat. Ăşzemie Prievidza, obec PRIEVIDZA. PoznĂĄmka: RodinnĂ˝ dom preĹĄiel v roku 2006 kompletnou rekonĹĄtrukciou. KontaktnĂĄ osoba: Martin VaĹĄko 02/322 02 736 viac info na www.platitsaoplati.sk 52-0171

5

SaS si poradila s vnútorným koniktom

Ako povedal v rozhovore pre agentĂşru SITA, odchod nejakej Ä?asti Ä?lenov a s tĂ˝m spojenĂŠ prepieranie ĹĄpinavej bielizne na verejnosti, nepomĂĄha Ĺžiadnej strane bez ohÄžadu na to, Ä?i je liberĂĄlna alebo konzervatĂ­vna. „Z toho sa treba zotaviĹĽ,“ povedal s tĂ˝m, Ĺže strane rastĂş aj preferencie. „NetvrdĂ­m ale, Ĺže naĹĄe preferencie budĂş rĂĄsĹĽ do neba,“ dodal SulĂ­k.

PD 14-17 STRANA - 02

pri tomto predaji nadobĂşda spotrebiteÄž prĂĄva, ktorĂŠ mu pri zakĂşpenĂ­ tovaru v kamennom obchode inak neprinĂĄleĹžia. ĂšÄ?elom tejto Ăşpravy je vyvĂĄĹžiĹĽ nevyrovnanĂ˝ prĂĄvny stav, kedy si spotrebiteÄž nemĂĄ moĹžnosĹĽ tovar, o ktorĂ˝ mĂĄ zĂĄujem, osobne prehliadnuĹĽ a preveriĹĽ, Ä?i tovar zodpovedĂĄ jeho poĹžiadavkĂĄm. VĹĄeobecne je moĹžnĂŠ konĹĄtatovaĹĽ, Ĺže spotrebiteÄž je oprĂĄvnenĂ˝ bez uvedenia dĂ´vodu odstĂşpiĹĽ od zmluvy do siedmich pracovnĂ˝ch dnĂ­ odo dĹˆa prevzatia tovaru, to vĹĄak len v prĂ­pade, ak si predĂĄvajĂşci splnĂ­ vĹĄetky svoje informaÄ?nĂŠ povinnosti. pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane


3

TÉMA TÝŽDŇA

Všetko pre Váš

DOM A BYT Úvodník

Ing. Mária Zemčíková Vyberáme kosačku Trávnik okolo domu, v okrasnej záhrade či v predzáhradke je takmer povinnou výbavou pozemku. Na jeho údržbu nevyhnutne potrebujeme kosačku. Ako si vybrať pre našu plochu tú najvhodnejšiu? Na trhu je veľký výber kosačiek, v zásade poznáme vretenové s elektrickým alebo benzínovým pohonom, rotačné elektrické, benzínové či akumulátorové, motorové kosačky alebo kosačky so sedadlom či záhradné traktory. Dôležitý parameter podľa ktorého vyberáme kosačku, je veľkosť kosenej plochy. Pre mnohých z nás je ďalším kritériom cena. V tejto konkurencii sú elektrické kosačky vo výhode, pretože motorové sú takmer dvakrát tak drahé. Okrem toho prevádzka stroja na elektrinu neznečisťuje životné prostredie a navyše je menej hlučný ako motorový. Nevýhodou je nižší výkon, nevyhnutná blízkosť zdroja a obmedzenie kosenej plochy dĺžkou kábla. Navyše kábel pri kosení musíme neustále sledovať, aby sme ho nepresekli. Ak máme trávnik menších rozmerov (do 1 000 m2) v blízkosti domu alebo rozvodu elektrickej energie, elektrická kosačka je ideálnym riešením. Väčšia zatrávnená plocha si vyžaduje kosačku na pohon benzínovým motorom. Dnes väčšina renomovaných výrobcov vyrába tieto stroje so štvortaktným motorom. Dvojtaktné motory sú oveľa hlučnejšie, znečisťujú viac životné prostredie, no výhodné sú pri kosení svahovitých terénov. Motorové kosačky sa pomerne jednoducho ovládajú a niektoré modely sú vybavené aj plynule meniteľnou rýchlosťou pohonu kolies. Vyžadujú si však pravidelnú údržbu a prevádzkovo sú nákladnejšie ako elektrické. Ideálne sú na kosenie trávnikov s rozlohou do 2 000 m2. Štvorkolesové stroje so sedadlom predstavujú najpohodlnejší spôsob kosenia. Do tejto kategórie patria tiež záhradné traktory, ktoré sú určené na kosenie veľkých trávnatých plôch či parkov. Veľkosť zberného koša umožňuje predĺžiť fázu kosenia medzi jeho vyprázdňovaním. Aj samotné vyprázdňovanie je jednoduché – dá sa ovládať zo sedadla vodiča. Väčšina výrobcov ponúka k spomínaným strojom aj ďalšie príslušenstvo. Základné údaje o kosačke predstavujú výkon motora, šírka záberu, výškové nastavenie rezu, objem zberného koša, hmotnosť stroja a odporúčaná veľkosť kosenej plochy. Práve posledný údaj je pri výbere smerodajný a zvyčajne korešponduje s výkonom motora a tým aj s jeho cenou. Nezabudnime, že zatrávnená plocha si vyžaduje aj pravidelnú zálievku. Dobre udržiavaný trávnik nás bude tešiť nielen na pohľad, ale aj pri jeho využití na relax či športovanie.

PD 14-17 STRANA - 03


2 1 3 7 9 9 7 5 3 4 8 9 2

7

3 1 4 2 9 1 1 8 2 5 9 4

Právnik radí

zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru. Podmienkou odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku teda nie je dodanie vadného, príp. poškodeného tovaru. V predmetnej veci Vám vzniká právo odstúpiť od zmluvy automaticky, a to i bez uvedenia dôvodu. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar, a to najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Predávajúci má okrem povinnosti vrátiť zaplatenú cenu i povinnosť uhradiť spotrebiteľovi náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti

pokračovanie

Medzi tieto patrí najmä povinnosť predávajúceho oznámiť potencionálnemu spotrebiteľovi svoje identifikačné údaje, charakter tovaru alebo služby, ktorú ponúka, cenu tovaru alebo služby, platobné podmienky ako i poučenie o možnosti odstúpenia od zmluvy. Uvedené údaje musia byť spotrebiteľovi doručené v písomnej forme najneskôr v deň dodania tovaru. V prípade, ak si predávajúci svoje vyššie uvedené informačné povinnosti nesplní, má spotrebiteľ právo odstúpiť od

občianska

riadková inzercia

auto-moto/iné byty/predaj

2 3

byty/prenájom

4

domy/predaj

5

pozemky/predaj reality/iné

6 7

stavba domácnosť

8 9

09-48-3

auto-moto/predaj 1

Chcete si podať inzerát? Návod nájdete na strane 5 dolu.

PD 14-17 STRANA - 04

s objednaním tovaru. To však neplatí v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Pre úplnosť uvádzame, že právo odstúpiť od zmluvy je zákonom vylúčené napríklad v prípade predaja audiovizuálneho diela alebo zvukového záznamu, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo v prípade predaja novín, časopisov a periodickej tlače. JUDr. Maroš Prosman Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.


06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 10:45 Zámena manželiek 12:10 Odložený prípad 13:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:00 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TN 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:30 Monk 00:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:15 Odložený prípad 02:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad MARKÍZA

06:35 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:25 TOP STAR 08:00 PANELÁK: Úder pod pás 09:00 SÚDNA SIEŇ: Oklamala si ma 09:50 SÚDNA SIEŇ: Sexi postavička 10:55 SÚDNA SIEŇ: Potrebujem peniaze! 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 Kosti 13:40 Vtierka Castle 14:40 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 Búrka: Dobrodružstvo lásky 18:15 SÚDNA SIEŇ: Zákusky verzus automaty 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 PANELÁK: Vážne rozhodnutia 21:30 Agenti S.H.I.E.L.D. 22:30 DEDIČSTVO: Bratia 23:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 00:30 Zombie: Pochovaní zaživa JOJKA

06:15 Sila lásky 07:05 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:50 Nash Bridges: Nájomní vrahovia 08:35 Správy RTVS „N“ 09:45 Agatha Christie : Poirot: Tragédia v sídle Marsdonovcov 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Čo ja viem 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Nepoužiteľní 21:50 Peklo na kolesách 22:35 Prežiť!: Totálna búrka 23:25 Nash Bridges: Nájomní vrahovia 00:15 Peklo na kolesách 00:55 Dámsky klub 02:25 Sila lásky 03:15 Prežiť!: Totálna búrka 04:05 Beckov - na hrade a v podhradí

Vtip: Vnúčik dobehne domov a pýta sa babky: - Babka, ty môžeš mať deti? - Nie, vnúčik môj. Malý vybehne zase von a hovorí kamarátom: - Vidíte, mal som pravdu, je to samec! Samuel Smiles : „Aby bol človek morálny, musí vzdorovať svojim okamžitým vnuknutiam.“

5

občianska

riadková inzercia

záhrada a zverinec hobby a šport deťom rôzne/predaj

10 11 12 13

rôzne/iné

14

hľadám prácu

15

zoznamka

16

03-0030

28. 4. 2014

Stop regulačnému šialenstvu Vo Veľkej Británii si dali tú námahu námah a spočítali, že Bruselom iniciované právne normy obsahujú 13  miliónov m slov a na ich prečítanie pr treba tak tri mesiace. m Britské firmy sa sťažujú, že posadnutosť Bruselu čo regulovaním všetkého, všetk sa hýbe, má za následok n obrovský nárast byrokracie by a ich znevýh znevýhodnenie s konkurenciou v boji s konku z  USA, Ázie či južnej Ameriky. Ame

Záplava bruselských smerníc už dávno prekročila akékoľvek rozumné hranice. Množstvo hlúpych obmedzení vyháňa firmy z EÚ a ľudia majú čoraz väčší problém nájsť si adekvátne zamestnanie. Britský premiér vyhlásil, že začne rokovania s  Bruselom o  opätovnom prevzatí niektorých kompetencií a  o  zásadnom znížení byrokratického zaťaženia. A  čo Slovensko? Vláda pri preberaní legislatívy EÚ sama do nej pridáva ďalšie záťaže. Naši zástupcovia v Európskom parlamente len bezhlavo prikyvujú tzv. európskym riešeniam. Májové voľby do Európskeho parlamentu však ponúkajú možnosť na zmenu. Ján Oravec, líder kandidátky SaS do eurovolieb

www.eurovolby2014.sk

SaS za vás, ostatní za Brusel

75-94

TV program pondelok

PD 14-17 STRANA - 05


4

8 9 1

6

2 9

1 8 7

6

2

4

1 5

9 4 5 9

1 6 7 5 1 6 8

Gazdinka radí

Magický máj.

Dámy, dnes neupratujeme ani nevaríme. Ideme si užiť trošku romantiky a mágie dôb minulých. Noc z posledného apríla na 1. mája bola od nepamäti magická. Už staroveký Rimania oslavovali príchod jari oslavou kvetín, tancom a ohňom. Prvý máj patril aj uctievaniu patrónke rodín. Na našom území bola táto noc jedným z najväčších pohanských sviatkov. Zapaľovaním ohňov sa zbavovali zlých síl, oheň prinášal ľuďom očistu a zrod nového. Toto jarné obdobie bolo pre ľudí oslavou plodnosti. Neskôr sa táto po-

hanská slávnosť spojila s kresťanstvom. V 7. storočí žila Walpurgina, žena ktorá pomáhala svätému Bonifácovi obracať pohanských Nemcov na kresťanov. Keď ju neskôr vyhlásili za svätú, noc kedy sa bojovalo proti zlým pohanským silám vyhlásili za „Walpurginu noc“. Walpurgina noc je sviatok lásky, veselosti a tanca. Ľudia verili, že si plodnosť a mladosť zaistia preskakovaním ohňa. Tak, ak treba choďte si s partnerom skočiť. Že vraj deti splodené v túto noc sú neobyčajne šťastné. Dobytok zase vodili cez popol, aby bol plodný. Ak chcete ochrániť podľa tradícii ochrániť svoj domov tak na 1. mája obehnite 3 krát svoj dom (niektoré bytovku, pomôžete aj su-

duchovné okienko

Ján Buc

Prečo plačes? Takáto otázka z úst Ježiša, keď zbadá uplakanú Máriu Magdalénu, ktorá s bolesťou v srdci po Jeho ukrižovaní, smrti a pohrebe hľadá Jeho telo sa nám môže zdať trošku sarkastická. Nebola, Ježiš nebol taký. Nespoznala Ježiša, pretože veľmi plakala. V tom momente už nebol dôvod na plač, no ona nevedela, že Ježiš vstal zmŕtvych, nevedela, že Jeho potupná smrť bola paradoxne víťazstvom. Prečo dnes ľudia plačú? Prečo plačeme my? Prečo je tak často v našom sdrci veľa smútku, beznádeje, strachu, zúfalstva? Plačeme, smútime a niekedy aj kvôli nášmu plaču a slzám v očiach nemusíme vidieť, že skončila búrka a slnko začína opäť svietiť, nevidíme dúhu, záblesk nového a lepšieho. Aj náš život, tak ako život Márie Magdalény môže nabrať nový dynamizmus radosti a pokoja. Nie som sám, Ježiš neostal v hrobe, nevykašlal sa na mňa a nikdy sa nevykašle - to je najvyššia garancia pre každého, aj keď sa to nemusí čítať ľahko a s dôverou. Je to pravda, tak či tak. Tak ako uplakaná žena počuje svoje meno z úst Ježiša, ktorého oplakáva a hľadá jeho telo, tak Boh hľadá každého človeka, každého. Keď zachytíme Jeho hlas, zažijeme Jeho prítomnosť, spoznáme Jeho záujem, premení to náš život. Slzy smútku a bolesti sa stanú slzami radosti a nádeje. On prichádza aby nám dal život a to život v plnosti. (Porov. Jn 10,10) On s nami kráča v každom dni, je tu aby nám pomohol. No my mu často ani nedáme šancu. On je blízko, je pripravený, ale my sa správame ako by neexistoval a všetko sme mali zvádať sami. Nemusíme! On prišiel kvôli nám, ktorí sme slabí, chorí, hriešni. Prišiel hľadať, čo sa stratilo. Dal za nás život. Vyliata krv Božieho Syna ukazuje hodnotu každého človeka.“Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko?“(Rim 8:32) Ján Buc, katolícky kňaz

PD 14-17 STRANA - 06

sedom) s bazovými vetvičkami a potom ich zaveste nad vchod. Ak máte krb, tak do popola urobte z lieskových vetvičiek krížik. Vetvičky, konáriky aj stromy tzv. máje mali tiež ochrannú funkciu. Ľudia si ich najskôr dávali na domy a hospodárske budovy, aby sa ochránili pred zlom a chorobami. Neskôr sa stal „máj“ verejným prejavom lásky muža k žene a prísľubom manželstva. Tento romantický počin sa bohužiaľ stráca. Tak nezabudnite aspoň na jednu sladkú „pusinku“ pod rozkvitnutou čerešňou. A ešte niečo, ak na 1. mája darujete niekomu soľ, či oheň darujete s ním aj svoje šťastie. Je na vás ako sa rozhodnete. gazdinka Evka


TV program utorok

29. 4. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:10 Odložený prípad 13:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:00 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:35 Monk 00:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:20 Odložený prípad 02:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:55 Monk MARKÍZA

06:35 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:25 TOP STAR 07:55 PANELÁK: Vážne rozhodnutia 09:00 SÚDNA SIEŇ: Po otcovi dedím ja 09:50 SÚDNA SIEŇ: Prečo sme zlí? 10:50 Súdna sieň: Vraždil kuchynský nôž 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 Kosti 13:40 Vtierka Castle 14:40 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 Búrka: Dobrodružstvo lásky 2 18:15 SÚDNA SIEŇ: Zmizni z môjho bytu 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Výzdoba v paneláku 21:30 Vtierka Castle VI. 5 22:30 VDOVA 15 23:30 District 02:05 C.S.I.: Kriminálka Miami 02:45 Vtierka Castle 03:25 VDOVA 04:10 PANELÁK: Výzdoba v paneláku 04:55 KRIMI JOJKA

05:45 Sila lásky 06:35 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:20 Nash Bridges: Zasľúbená zem 08:10 Správy RTVS „N“ 09:20 Doktor z hôr 10:15 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy 12:20 Dámsky klub 13:55 Taxík 14:25 Postav dom , zasaď strom 14:55 Extrémni experti 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Nikto nie je dokonalý 21:20 Grand hotel II: Kinematograf 22:50 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka: Prenasledovanie 23:30 Nash Bridges: Zasľúbená zem 00:20 Grand hotel 01:45 Dámsky klub 03:15 Sila lásky 04:05 Extrémni experti 47/68

Vtip: V škole sa pýta pán učiteľ žiaka: - Prečo ešte nemáš nakreslený vlak? - Pán učiteľ, môj vlak pred hodinou odišiel. Tibor Dery: „Ak je človek zamilovaný sám do seba, má to tú výhodu, že keď sa znenávidí, nemusí sa rozvádzať.“

stalo sa

7

v zahraničí

Taliansko

Vatikánske úrady očakávajú na svätorečení dvoch pápežov v nedeľu 27. apríla až tri milióny pútnikov a turistov z celého sveta. Návaly nadšencov cítiť už aj takmer týždeň pred veľkou udalosťou. Len do víkendu sem pricestovalo viac ako 300-tisíc ľudí z Poľska, ktorých jazyk počuť na každom kroku. „Je to pre nás veľká udalosť, vymodlená, nemohli sme ostať doma a sledovať to z televízie,“ tvrdí 30-ročná Eva z poľského Vroclavu. Devätnásťročný Lukas prišiel namiesto starej mamy, ktorá mu zomrela minulý rok. „Wojtylu si pamätala ešte ako mladého kňaza. Vždy mi o ňom rozprávala, o tom, aký to bol dobrý človek a ako vedel ľudí naozaj počúvať. Prišiel som do Ríma, pretože viem, že stará mama by prišla určite.“

Egypt

Výbuch bomby umiestnenej pod autom zabil dnes neďaleko egyptskej metropoly Káhira vysokopostaveného policajného dôstojníka. Brigádny generál Ahmad Zakí zahynul pri výbuchu, ku ktorému došlo v Meste 6. októbra, približne 32 kilometrov od Káhiry, uviedla egyptská štátna televízia. Mesto 6. októbra je satelitné mesto vybudované v púšti 32 kilometrov juhozápadne od centra Káhiry. Založili ho v roku 1979 a pomenované je podľa dňa, keď egyptská armáda prekročila izraelskú Bar Levovu líniu. Má okolo pol milióna obyvateľov.

Vietnam

Na trest smrti odsúdil vietnamský súd v Hočiminovom Meste Američana Jasona Dinha, ktorý sa na palube lietadla pokúsil prepašovať heroín z Vietnamu do Austrálie. Informovala o tom dnes agentúra DPA s odvolaním sa na vietnamské médiá. Ľudový súd v Hočiminovom Meste odsúdil v utorok 41-ročného Dinha na smrť za „nezákonnú prepravu drog“. Odsúdený má teraz 15 dní na to, aby sa proti rozsudku odvolal, uviedol denník An Ninh Thu Do.

Rusko

Ruské námorníctvo spustilo neplánované vojenské cvičenie v Kaspickom mori, informovala dnes agentúra Interfax s odvolaním sa na ministerstvo obrany. Manévre za účasti Kaspickej flotily potrvajú sedem dní. Celkovo sa do nich zapojilo desať plavidiel a zhruba 400 príslušníkov námorných síl. Na brehoch Kaspického mora ležia okrem Ruska aj Irán, Kazachstan, Turkménsko a Azerbajdžan. Región je pretkaný plynovodmi a ropovodmi, poznamenala agentúra Reuters.

PD 14-17 STRANA - 07


5

3

4 4 8

1 7 4

2

5

5 3

odbornĂ­k radĂ­

9

8 9 1 3 8 4 2 7 9 5 1 4

8

Mgr. Matúť Albert, fyzioterapeut

Neviem.

Ăşprimnosti a vĂ˝razom snahy chcieĹĽ sa nauÄ?iĹĽ nieÄ?o novĂŠ. sprĂĄvny ĹživotnĂ˝ ĹĄtĂ˝l, pohybovĂĄ inaktivita, nelieÄ?enĂĄ cukrovka ĂšprimnosĹĽ je teda kĞúÄ?ovĂĄ vo vzĹĽahu k druhĂ˝m ÄžuÄ?om. Nielen alebo Ä?okoÄžvek inĂŠ. VĂ˝sledkom bude dlhodobĂĄ prĂĄceneschopk partnerovi, Ä?i susedovi, ale aj k lekĂĄrovi a v koneÄ?nom dĂ´sledku nosĹĽ, pokles psychickĂ˝ch a fyzickĂ˝ch sĂ­l a reĂĄlny vĂ˝hÄžad na trvaaj k sebe samĂŠmu. SpĂ˝tajme sa sami seba, Ä?i sme ĂşprimnĂ­ sami lĂş invaliditu. Toto nie je sci ďŹ , je to reĂĄlna hrozba, ktorĂĄ v posledk sebe. Vieme, Ĺže potrebujeme dostatoÄ?ne piĹĽ, pravidelne jesĹĽ nĂ˝ch dvadsiatich rokoch neustĂĄle rastie. a hĂ˝baĹĽ sa. KoÄžkĂ­ z nĂĄs sme neĂşprimnĂ­ a vyhovĂĄrame sa sami pred RieĹĄenie je jednoduchĂŠ. DodrĹžujme nevyhnutnĂŠ (dostatoÄ?nĂ˝ pitsebou – dnes eĹĄte nie, mĂĄm moc prĂĄce, nestĂ­ham, musĂ­m robiĹĽ inĂŠ. nĂ˝ reĹžim 2 aĹž 3 litre vody denne), pravidelnĂ˝ a vyvĂĄĹženĂ˝ prĂ­jem SkĂşsim zajtra... TĂ˝mto spĂ´sobom problĂŠm pred sebou posĂşvame potravy (5 aĹž 7 malĂ˝ch porciĂ­ denne), pohybovĂĄ aktivita (aspoĹˆ a zatvĂĄrame oÄ?i pred jeho rieĹĄenĂ­m. On vĹĄak pretrvĂĄ, zosilnie a 50 minĂşt chĂ´dze denne). A samozrejme buÄ?me ĂşprimnĂ­ k sebe poÄ?kĂĄ si. KeÄ? nastane jeho Ä?as, tak si nĂĄs vychutnĂĄ v celej parĂĄde. a k svojmu okoliu. Na tejto nĂĄroÄ?nej ceste VĂĄm prajem veÄža sĂ­l. Je pritom jedno, Ä?i to bola prechodenĂĄ chrĂ­pka, nadvĂĄha, neMgr. Matúť Albert fyzioterapeut

ÄŒarovnĂŠ slovo, ktorĂŠho sa mnohĂ­ z nĂĄs boja. HanbĂ­me sa za to, Ĺže by sme ho mali pouĹžiĹĽ, Ĺže by sme sa mali priznaĹĽ. NevedieĹĽ nie je hanbou. Hanbou je, keÄ? nechceme vedieĹĽ, alebo odmietame robiĹĽ nevyhnutnĂŠ! PriznaĹĽ sa, Ĺže neviem je dĂ´kazom

hlavu hore!

Prof. JĂĄn KoĹĄturiak

59-096-1

 " " &)/(,%) '5 ) /,-.*. ) .+8* ,%$ ;(# *+7,-.* % )()' 4 ( /0 +)/(5/(# +)1#&)/ '1# )"-<'# %+$#('# %)'.(#1')' *)1(B(<' /<"))')B,+)%)/ 2 ,' 17,%&#1+)1*)B-.41.+) )(0,%) +)  '#&#5+ .+ 2 1 -)") & )")' ,%)+) '#&#+0,%)(B#&)1%)+.*#. ;*&-%0/)/+%5"/0/)&()/+B#- .-,)'().,;"&,#A=$-),-+) ()'#%5,.'%),-)-<%$5, .+) )(0 -)-#= .(!.$; ( *+#(7* *+*&5 (# /</%)/ 2 -) 1('(5 = ($*+/ -) :-5- 1*&-7 1) :-5-(") +)1*)B-. (:#"*@17= (5,&(%?+.,& %)((# ,%)(-+)&.$ )/+7 -% (5' -) *+*&-7-.$%'@ ;+1. 2 %?=

.(5,%)+.*#%/#-(%)(+#,0-%, B,-),-5/=+.,&(5'(*+*&-7(#B &).*&-(7(/:-%0*+)$%-0%)+%#. 2 (*+*&-7 .+B#-6 *+(-) 1 (0 3-5- *)-)' -%; ,#-.5#. +#:# ,*9,))' = -(-) /<*)% 1*&-7 1 (:#" (7 2 $ %? (#%-) 1 (5, 1 -)") (#B ('5 2 -:# ,&(%)+.*B(7#)-)'(#$(/0::# 9")%0 *&-0 .B#->)/ &) /0::#. '-+,%;*+-)/>'#9&=#-6*)1+A ,*)&#-#%)'(*+,-02&)+)1%+5B%0 ,B,-)$;,#"/)'7'?,#&( ,*)'@- ( ,)#5&( *)(#%0 '#(#, -+%0 )'()/$ B# *++=(6 #>(# '#(#,-+ 5=(") 0 5, (*)+1#&) +-)$9&=#-6'A/+.,&#15,-.*)/ %-)+7,(=#(0"%: -)"(1;B,-(#&# %-)+7.;)"$)/A15.$',&.:(6") &)/(,%     

  

 

&7+%(#5-%0 %)&7# ).+8*,%")*+&'(-. " 

 ! $ #

PD 14-17 STRANA - 08

03-0041

(pokraÄ?ovanie na Ä?alĹĄej strane)

75-85

MnohĂ­ podnikatelia sa ma pĂ˝tajĂş v Ä?om by mali podnikaĹĽ a majĂş niekedy pocit, Ĺže uĹž je vĹĄetko obsadenĂŠ a nikde sa nedĂĄ uplatniĹĽ. Pozrite sa okolo seba â&#x20AC;&#x201C; ak postavĂ­te dom, ktorĂ˝ bude bez chyby, na Ä?as a pri dodrĹžanĂ­ rozpoÄ?tu, budete maĹĽ najlepĹĄiu stavebnĂş ďŹ rmu ĹĄiroko Ä?aleko. Ak nauÄ?Ă­te doktorov pokore a Ăşcte k pacientovi, sestriÄ?ky klopaĹĽ na dvere, pekne sa pozdraviĹĽ a nebudiĹĽ zavÄ?as rĂĄno pacientov, budete maĹĽ vychĂ˝renĂş nemocnicu. Ak budete predĂĄvaĹĽ najlepĹĄie potraviny s Ăşsmevom a lĂĄskou, neporazĂ­ vĂĄs ani veÄžkĂ˝ supermarket. EĹĄte dĂ´leĹžitejĹĄie ako samotnĂ˝ predmet podnikania je vĹ&#x203A;ak fundament â&#x20AC;&#x201C; hodnoty, o ktorĂŠ sa naĹĄe podnikanie opiera, spĂ´sob ako vedieme seba a spolupracovnĂ­kov vo ďŹ rme. MnohĂŠ manaŞÊrske a podnikateÄžskĂŠ seminĂĄre vychĂĄdzajĂş z toho, Ĺže pre vedenie ÄžudĂ­ sĂş dĂ´leĹžitĂŠ metĂłdy a vonkajĹĄĂ­ prejav. Ak sa vĹĄak pozrieme na model vedenia svätĂŠho Benedikta, nĂĄjdeme inĂ˝ prĂ­stup. Aj v benediktĂ­nskych klĂĄĹĄtoroch je manaŞÊr, ktorĂ˝ vedie celĂş organizĂĄciu, vrĂĄtane ďŹ nanciĂ­. Pri posudzovanĂ­ schopnostĂ­ â&#x20AC;&#x17E;ekonomickĂŠho riaditeÄža klĂĄĹĄtoraâ&#x20AC;&#x153; viesĹĽ klĂĄĹĄtor sa neskĂşma, Ä?o vie, akĂŠ metĂłdy vedenia ÄžudĂ­ ovlĂĄda, ale akĂ˝ je vo vnĂştri, akĂŠ mĂĄ vlastnosti, charakter, ÄžudskĂş zrelosĹĽ, pokoru, skromnosĹĽ, pokoj, spravodlivosĹĽ a otcovskĂ˝ prĂ­stup. VonkajĹĄĂ­ poriadok a vnĂştornĂ˝ poriadok spolu sĂşvisia. V 31. kapitole je reÄ? o ĂşlohĂĄch CellerĂĄra, ktorĂ˝ svojĂ­m spĂ´sobom spravuje majetok klĂĄĹĄtora. Tam sa hovorĂ­: â&#x20AC;&#x17E;Ako CellerĂĄr klĂĄĹĄtora nech je zo spoloÄ?enstva vyvolenĂ˝ jeden brat zrelĂŠho charakteru a triezvy. Nech nie je nemierny v jedenĂ­, povýťeneckĂ˝, bĂşrlivĂ˝, precitlivenĂ˝, nespĂ´sobnĂ˝ a rozhadzovaÄ?nĂ˝. Nech nesie starosĹĽ o vĹĄetko. Nech nezarmucuje bratov. KeÄ? nejakĂ˝ brat nieÄ?o nemĂşdro Ĺžiada, nech ho neurĂĄĹža pohĹ&#x2022;danĂ­m, ale nech odmietne jeho nepatriÄ?nĂş prosbu mĂşdro a s pokorouâ&#x20AC;&#x153;. ZnĂĄmy benediktĂ­nsky mnĂ­ch a poradca manaŞÊrov, P. Anselm GrĂźn, OSB, vyzdvihuje v podnikanĂ­ tieto hodnoty: 1. SpravodlivosĹĽ â&#x20AC;&#x201C; k sebe a k ÄžuÄ?om okolo 2. StatoÄ?nosĹĽ â&#x20AC;&#x201C; neotrasiteÄžnosĹĽ v hodnotĂĄch, ktorĂŠ Ä?lovek povaĹžuje za sprĂĄvne, odvaha postaviĹĽ sa na odpor, prijĂ­maĹĽ rany a kritiku, schopnosĹĽ vysporiadaĹĽ sa s bezmocnosĹĽou a neprĂ­jemnosĹĽami 3. StriedmosĹĽ â&#x20AC;&#x201C; sprĂĄvne hospodĂĄrenie s Ä?asom, sprĂĄvna miera v Ä?erpanĂ­ zdrojov, sprĂĄvne rozliĹĄovanie â&#x20AC;&#x201C; umenie podporovaĹĽ silnĂ˝ch aj slabĂ˝ch 4. Rozvaha a mĂşdrosĹĽ â&#x20AC;&#x201C; cit pre sprĂĄvnu vec v sprĂĄvnom Ä?ase, obozretnosĹĽ, pre-

75-97

Hodnoty v podnikanĂ­


TV program streda

30. 4. 2014

06:00 TelerĂĄno 08:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 09:40 Chlapi neplaÄ?Ăş 11:05 KomisĂĄr Rex 12:10 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 13:10 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 14:05 Monk 15:00 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 17:00 PRVĂ&#x2030; TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 ReďŹ&#x201A;ex 17:50 Chlapi neplaÄ?Ăş 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:30 HLAS Ä&#x152;ESKO SLOVENSKA - SĂ&#x161;BOJ 22:10 Arrow 00:05 Dva a pol chlapa 01:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 01:45 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 02:35 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 03:20 Monk MARKĂ?ZA

06:40 VEÄ˝KĂ&#x2030; NOVINY TV JOJ 07:30 TOP STAR 08:00 PANELĂ K: VĂ˝zdoba v panelĂĄku 09:00 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: Bratranci 09:50 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: Ten hajzel ide po mne 10:55 SĂşdna sieĹ&#x2C6;: NohaviÄ?ky 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 Kosti 13:45 Vtierka Castle 14:40 NĂ KUPNĂ&#x2030; MANIAÄ&#x152;KY 15:40 PĂ LI VĂ M TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 BĂşrka: DobrodruĹžstvo lĂĄsky 3 18:15 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: Boj o miesto 19:00 VEÄ˝KĂ&#x2030; NOVINY TV JOJ 20:30 PANELĂ K: UtajenĂ˝ syn 21:30 Kosti IX. 17 22:30 KravaĹĽĂĄci 23:35 C.S.I.: KriminĂĄlka Miami 00:30 Kosti 01:30 KravaĹĽĂĄci 02:20 Vtierka Castle 03:00 C.S.I.: KriminĂĄlka Miami 03:40 PANELĂ K: UtajenĂ˝ syn 04:25 KRIMI JOJKA

06:45 McLeodove dcĂŠry 07:30 Nash Bridges: JEDNOTKA NebezpeÄ?nĂ˝ vĂ˝let 20 08:15 SprĂĄvy RTVS â&#x20AC;&#x17E;Nâ&#x20AC;&#x153; 09:20 Doktor z hĂ´r - NovĂŠ osudy 10:15 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 13:50 NebĂ­Ä?ko v papuÄžke: Oponice 14:25 PravdivĂŠ prĂ­behy s Katkou Brychtovou: Dar 14:55 ExtrĂŠmni experti 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 Galileo 16:55 Doktor z hĂ´r 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:20 Liga majstrov 22:45 Liga majstrov - zostrihy 23:25 Nash Bridges: NebezpeÄ?nĂ˝ vĂ˝let 20 00:15 ReportĂŠri 00:40 ObÄ?an za dverami 01:10 DĂĄmsky klub 02:40 Sila lĂĄsky 03:30 ExtrĂŠmni experti 04:25 International Gypsy Fest 2011

Vtip: RozprĂĄvajĂş sa dvaja dedkovia: - PoÄ?Ăşvaj, JoĹžo, Ä?o robĂ­ĹĄ, keÄ? nemĂ´ĹžeĹĄ zaspaĹĽ? - No, staÄ?Ă­ poÄ?Ă­taĹĽ do troch. - To staÄ?Ă­ naozaj len do troch? - No, niekedy aj do pol ĹĄtvrtej. SlovenskĂŠ prĂ­slovie: â&#x20AC;&#x17E;Aj bez brady Äžudia mladĂ­, dajĂş niekedy dobrej rady.â&#x20AC;&#x153;

9

hlavu hore!

Prof. JĂĄn KoĹĄturiak

(pokraÄ?ovanie z predoĹĄlej strany) zieravosĹĽ 5. Viera â&#x20AC;&#x201C; schopnosĹĽ hÄžadaĹĽ v kaĹždom Ä?loveku dobrĂŠ strĂĄnky a prebĂşdzaĹĽ ich 6. NĂĄdej â&#x20AC;&#x201C; dĂ´vera v lepĹĄiu budĂşcnosĹĽ, zĂĄsadnĂĄ hodnota pre vedenie druhĂ˝ch ÄžudĂ­ 7. LĂĄska â&#x20AC;&#x201C; dobrĂŠ zaobchĂĄdzanie s pracovnĂ­kmi, vzĹĽahy, dĂ´vera, zĂĄkladnĂ˝ zdroj sily, kreativity a motivĂĄcie Jezuiti vyzdvihujĂş ĹĄtyri piliere riadenia 1. SebapoznĂĄvanie â&#x20AC;&#x201C; poznĂĄvame svoje silnĂŠ a slabĂŠ strĂĄnky, hodnoty, vytvĂĄrame si realistickĂ˝ pohÄžad na svet a usporiadanie svojho Ĺživota 2. InovatĂ­vnosĹĽ, vynachĂĄdzavosĹĽ â&#x20AC;&#x201C; s dĂ´verou prijĂ­mame zmeny meniaceho sa sveta a inovujeme ho, mĂĄme slobodu rozhodovania a konania, sme proaktĂ­vni 3. LĂĄska â&#x20AC;&#x201C; k veciam a ÄžuÄ?om pristupujeme s pozitĂ­vnym a milujĂşcim prĂ­stupom, vytvĂĄrame tĂ­my, dĂ´veru, lĂĄsku a spolupatriÄ?nosĹĽ 4. Hrdinstvo, odvaha â&#x20AC;&#x201C; povzbudzujeme seba aj druhĂ˝ch k odvĂĄĹžnym a uĹžitoÄ?nĂ˝m Ä?inom, inĹĄpirujeme a vytvĂĄrame budĂşcnosĹĽ Potrebujeme lepĹĄie pravidlĂĄ pre vedenie naĹĄich organizĂĄcii? UÄ?iteÄž manaĹžmentu Jim Collins, pred Ä?asom na konferencii v New Yorku povedal: â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x161;spech je krehkĂ˝ a neĂşspech Ä?asto veÄžmi rĂ˝chly. NovĂ˝ svet podnikania sa dĂĄ oznaÄ?iĹĽ aj slovami permanentnĂĄ nestabilita. Komu bude Ğúto, ak vaĹĄa ďŹ rma zmizne zo sveta? Firma potrebuje svoj zmysel a iba zarĂĄbanie peĹ&#x2C6;azĂ­ je mĂĄlo. NemĂ­Ĺ&#x2C6;ajte zbytoÄ?ne Ä?as na to, ako byĹĽ ĂşspeĹĄnĂ˝. Venujte viac Ä?asu hÄžadaniu toho, ako byĹĽ uĹžitoÄ?nĂ˝ a keÄ? sa vĂĄm to podarĂ­, tak sa nikdy nevzdĂĄvajte.â&#x20AC;&#x153; NovĂ˝ spĂ´sob vedenia ÄžudĂ­, je vlastne veÄžmi starĂ˝ niekoÄžko storoÄ?Ă­. Je to vedenie, ktorĂŠ sa vracia ku koreĹ&#x2C6;om, keÄ? slovo chlapa bolo viac ako hrubĂŠ zmluvy, pripravenĂŠ drahĂ˝mi prĂĄvnikmi. KeÄ? organizĂĄcie nepotrebovali rĂ´zne kontrolnĂŠ systĂŠmy a audity, ale spoluprĂĄca bola postavenĂĄ na dĂ´vere a reĹĄpekte. VychĂĄdza z toho, akĂ˝ je podnikateÄž vo vnĂştri, Ä?o skutoÄ?ne vie a robĂ­ a nie Ä?o rozprĂĄva a prezentuje navonok.

ObjednĂĄvka jedla cez internet Dovoz z da r m a

Pizza z a 3, 50 â&#x201A;Ź

Henri Pizza Trezor

Pizzeria Pepperoni

Pizza Papajko

KĂşpte 2x jedlo alebo pizzu u za 6 â&#x201A;Ź a dostanete 1l Coca Colu olu

Objednajte si u nĂĄs 3x pizzu zu a my ich dovezieme zdarma ma

K 

 

 

Viac ako 300 reĹĄtaurĂĄciĂ­ na PD 14-17 STRANA - 09

(jk)

52-0235

NĂĄpo j zdarm a


7 5 3 5 1 8 2

8

2

1 8 5 2

8 2 1

4 6 7 5

veterinár radí 3 6 2

7

MVDr. Patrik Ličko

Artróza

jeho funkcie. Tento problém sa objavuje hlavne u starších zvierat. S krívaním a ochorením kĺbov sa však môžeme stretnúť aj u Artróza je degeneratívne zápa- mladých psov a mačiek. Jedná sa o vrodený typ ochorenia, tzv. lové ochorenie kĺbov, ktoré za- dyspláziu najmä bedrových a lakťových kĺbov. čína poškodením chrupavky. V Diagnostika sa stanoví na základe klinického, ortopedického ďalšom priebehu chorobný a röntgenologého vyšetrenia. Hlavnou príčinou bolestivosti sú proces narastá a rozširuje sa rôzne zmeny, deformácie, výrastky. Medzi vonkajšie príznaky na ostatné časti kĺbu, kosti, patrí krívanie, neochota k pohybu, slabosť končatín, ťažké ranné väzy a väzivové púzdro. Vý- vstávanie, zmenšenie svalov na postihnutej končatine. sledkom je deformácia kĺbu, Liečba artrózy nie je jednoduchá a najväčšia nádej na úspech čiastočná alebo úplná strata je v jej počiatočných štádiách. Liečba príznakov pomocou anal-

getík, protizápalových liekov prináša okamžitú úľavu, no nerieši príčiny ochorenia. Správna liečba by mala normalizovať narušený metabolizmus a zloženie medzibunkovej hmoty, hlavne kolagénu a tým utlmiť odbúravanie chrupkovej hmoty, zlepšiť výživu a podporiť reparáciu postihnutých tkanív. V súčasnosti máme k dispozícii širokú škálu tzv. chondroprotektív, ktoré obsahujú látky pozitívne ovplyvňujúce a stabilizujúce chrupku. Dôležité je, aby majiteľ pri spozorovaní krívania prišiel včas k vet. lekárovi. Tým sa predíde trvalému poškodeniu kĺbov. Starším psom, ktorým sa podávajú tieto prípravky sa spomalí proces artrózy, tým sa skvalitní ich pohyb a staroba. MVDr. Patrik Ličko

na rovinu

s Veronikou Remišovou

Študovali ste v Paríži, v Bruseli aj v Bratislave, môžete porovnať úroveň vzdelávania v rámci Európy? V zahraničí študenti dostávali viac priestoru na vyjadrenie vlastného názoru. Tento systém vyžadoval väčšiu drinu, pretože v odborných diskusiách sa nedá „variť z vody“. Štúdium bolo ťažké, ale zaujímavé. V ročníku na Sorbonne v Paríži sme začínali štyridsiati, na konci sme prácu obhájili dvaja – ja a kolega Francúz. Študentský život bol naopak príjemnejší v Bratislave. V Paríži som nemala štipendium, rodičia ma podporovať nemohli a tak som voľný čas trávila upratovaním, vodením detí do školy a pod. Na druhej strane musím povedať, že aj na Slovensku som mala výborných profesorov, s ktorými aj po rokoch udržiavam kontakt. To, že v zahraničí profesor nemá desať úväzkov, je spôsobené aj ich ohodnotením a statusom v spoločnosti. Desať rokov ste pôsobili v Európskej komisii v Bruseli. Aké skúsenosti si odtiaľ prinášate? Európska komisia je obrovská inštitúcia. Dlhý čas trvá, kým porozumiete, ako to vo vnútri EÚ funguje –to sa z kníh vyčítať nedá. V Bruseli som prešla niekoľkými pozíciami, od riadenia európskeho programu po vytváranie politík vzdelávania, kde som mala zodpovednosť za pomerne veľký rozpočet. Viedla som tímy odborníkov z celého sveta, keď sme napríklad riešili priority v oblasti vzdelávania a potrebovali sme porovnať fungovanie a efektívnosť systémov v rôznych krajinách. Takisto som spolupracovala s medzinárodnými inštitúciami, ako UNESCO alebo Svetová zdravotnícka organizácia. Práca v Bruseli vás tiež naučí vytvárať spojenectvá. EÚ je založená na konsenze, a vždy potrebujete spojencov, ktorých musíte presvedčiť, aby podporili váš návrh. Tu sú veľmi dôležité jazyky. V EÚ nemôžete očakávať, že sa s niekým porozprávate po slovensky. Pokiaľ neviete aspoň dva jazyky, váš potenciál presvedčiť ľudí o veciach, za ktoré bojujete, je veľmi nízky. Prečo ste sa vrátili na Slovensko? Ak pôsobíte v Bruseli príliš dlho, môžete stratiť perspektívu a nevidíte, s čím sa trápia ľudia tu na Slovensku. Hoci som v Bruseli mohla ostať „navždy“, pred dvomi rokmi som sa rozhodla vrátiť domov. Okrem prednášania na univerzite sa venujem dobrovoľným aktivitám v občianskom sektore. Problémy, ktoré vidím tu, v teréne, by som chcela preniesť na európsku úroveň a nájsť účinné riešenia, ktoré nebudú výhodné len pre niektoré krajiny, ale

0905 464 371

“S nami to máte!”

PÔŽIČKA

volajte 0903 544 164

(pokračovanie na ďalšej strane)

PD 14-17 STRANA - 10

- ručenie nehnuteľnosťou - ručenie autom

12-0082

www.indevel.sk


TV program štvrtok

05:25 TOP STAR 05:50 Rin Tin Tin: Skutočný príbeh 07:50 Tajomstvo Sherwoodskeho lesa 09:55 Otec nevesty 12:15 Dobrý vojak Švejk 14:40 Sexi pištoľníčky 16:45 Toy Story 3 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 NOVÝ PANELÁK: Chcem dieťa 21:30 Profesionáli: Generál 14 22:30 Sexi pištoľníčky Francúzsko-mexicko-americká akčná westernová komédia. MN 12 2005 S. Hayeková, P. Cruzová, S. Zahn, S. Shepard, D. Yoakam, J. D. Reitman, D. Arndt a ďalší.||J. Roenning, E. Sandberg 00:40 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 01:40 C.S.I.: Kriminálka New York 02:30 Hawaii 5.0 03:10 Dexter JOJKA

1.5. 2014

MARKÍZA 05:50 Jezerní královna 07:25 Myšiak Stuart Little 09:00 Scooby-Doo (HD) 10:40 HLAS ČESKO SLOVENSKA - SÚBOJ 12:35 Rock zo strednej 14:50 Princ a ja: Rok po svadbe 16:40 Asterix a Obelix: Misia Kleopatra 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 Nevinnost Triler MN 15 (ČR) 2011 A. Geislerová, O. Vetchý, H. Čermák, Z. Morávková, A. Linhartová. ||J. Hřebejk 00:00 Liek pre naše deti 02:00 Nevinnost 03:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 3/24

06:05 Sila lásky 06:55 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:40 Správy RTVS „N“ 08:50 Včielka Maja Najkrajšie dobrodružstvá 10:10 Doktor z hôr - Nové osudy II.: Iba dom 6/13 10:55 Galileo 11:25 Duel 11:55 5 proti 5 12:35 Tajomstvo mojej kuchyne 13:20 Rozprávky bratov Grimmovcov: Kráľ drozdia brada 14:20 Fontána pre Zuzanu III 16:05 Všetok čas na svete 17:35 „Šíleně smutná princezná“ 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Čas žeriavov 21:50 Frankie a Johnny 23:45 Všetok čas na svete 01:15 Čas žeriavov 02:45 Tajomstvo mojej kuchyne 03:25 Sila lásky VI. 66 04:20 Správy RTVS „N“

Vtip: Môj sused je skutočný džin. Otvorím fľašku a mám ho v byte.

Ján Pavol II.: „Ak máme správne chápať a hodnotiť, musíme si vytvoriť oázu ticha, ponoriť sa do seba a do modlitby.“

11

na rovinu

s Veronikou Remišovou

09-50

(pokračovanie z predošlej strany) aj pre Slovensko. V Európskej komisii musíte konať nestranne a „nadnárodne“, v Európskom parlamente bojujete za vašu vlastnú krajinu. Niekedy sa však usmievam nad zjednodušenými sloganmi, s ktorými idú do eurovolieb niektoré politické strany. Často chcú riešiť veci, kde EÚ nemá žiadne právomoci, alebo presadzujú extrémne skeptický pohľad, ktorý v Bruseli tiež nič nevyrieši – zbytočne tam budú 5 rokov sedieť a za veľké peniaze frflať. Medzi vašimi prioritami, s ktorými idete do eurovolieb, sú aj opatrenia na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí. Môžete to konkretizovať? Na Slovensku je takmer každý tretí mladý človek bez práce. Zamestnávatelia najčastejšie neprijímajú mladých ľudí preto, že ich vzdelanie neodráža skutočné potreby trhu alebo nemajú prax. EÚ nám pomáha riešiť nezamestnanosť eurofondami. Tie však vláda často vyhadzuje na nezmyselné veci, ako napr. internetové kurzy stolárstva alebo chov kôz za 28 mil. eur. No remeslo sa cez internet naučiť nedá. Programy EÚ by sa nemali zameriavať len na vysokoškolákov. Chcela by som posilniť a zvýšiť rozpočet pre výmenné programy študentov odborných škôl a učilíšť, aby mohli stráviť niekoľko mesiacov v podniku v zahraničí. Tam získajú nielen zručnosti, jazykové vedomosti a potrebnú prax, ale aj kontakty a chuť podnikať. Prečo ste sa rozhodli kandidovať do EP za Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti? Mnohé politické strany dávajú na kandidátku svojich funkcionárov alebo kamarátov. Nerozhoduje, čo človek vie, ale ako poctivo chodí na stranícke schôdze. Slovensko nepotrebuje funkcionárov, ale odborníkov. A najväčší priestor dostali odborníci práve tu, v OĽaNO. Preto som sa k nim s radosťou pridala.

Veronika Remišová, číslo 7 na hlasovacom lístku Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, www.veronika2014. sk Zora Kováčová, regionPRESS Foto: archív VR

59-045-13, 14, 15

bodové určenie miesta poruchy

PD 14-17 STRANA - 11


1 4

9 3 8 7

7 4 5 3 9 8 3 1 7 9 2

4 7 2 5 9 1 7 4 3

Predstavujeme:

Tip na darček - 1. sväté prijímanie naspamäť katechizmus. Na Veľkú noc roku 1849 pristúpil k prvému Dominik Savio (Teresio Bosco) svätému prijímaniu. Mal sedem rokov. Poznačil si štyri zásady, ktoChystá sa Vaše dieťa na prvé rých sa potom držal počas svojho života: 1. Budem sa často spovedať sväté prijímanie a hľadáte pre a k svätému prijímaniu pristupovať tak často, ako mi to spovedník neho vhodný darček? Kniha dovolí. 2. Chcem svätiť sviatočné dni. 3. Mojimi priateľmi bude Ježiš o chlapcovi, ktorý sa stal svä- a Mária. 4. Radšej zomrieť ako zhrešiť. Ako 15-ročný zomrel Dominik tým, je jedným z najobľúbenej- Savio na následky ťažkej choroby. Odvtedy inšpiruje mnoho detí ších životopisov pre deti. Dominik k nasledovaniu jeho života. Savio pochádzal z chudobnej ta- Tip na darček - Sviatosť birmovania lianskej rodiny. Veľmi rád miniš- Teológia jeho/jej tela (Jason Evert) troval a ako malý chlapec vedel Ak sa Váš syn alebo dcéra chystajú na birmovku, ponúkame Vám kni-

viete, že?

... čo možno nevieme

viete, že?

umývačku riadu zhotovila a dala si ju patentovať žena v roku 1886 Američanka Josephine Cochranová? Umývačky boli spočiatku poháňané kľukou alebo parou. Elektromotorom ich vybavili v roku 1912. Predávali sa predovšetkým do hotelov a reštaurácii, až v 50. rokoch 20. storočia sa ujali v domácnostiach. Princíp bol jednoduchý: Cochranová umiestnila do medeného kotla kruh s drôtenými držiakmi na riad. Motor otáčal kruhom, voda so saponátom tryskala z dna kotla, a tým umývala riad. Riad sa po umytí prelial čistou horúcou vodou a tak horúci riad rýchlejšie vyschol. Cochranová, mimochodom vnučka vynálezcu parníka Johna Fitcha, založila továreň na výrobu umývačiek. Neskôr svoj patent aj továreň predala.

viete, že? maľovanie vajíčok má

na svedomí Mária Magdaléna? Jedna legenda o Márii Magdaléne hovorí o tom, že M. Magdaléna, vedomá si privilégia byť svedkom Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania, žiadala a dostala pozvanie na jednu oslavu u cisára Tibéria. Keď ho stretla, držala v rukách vajce a nahlas povedala „Kristus vstal z mŕtvych“. Tibérius sa smial a povedal jej, že zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je skutočné, ak vajce v jej ruke očervenie. Prv, ako to stihol povedať, vajce očervenelo... a ona mohla ohlasovať evanjelium bez toho, aby jej to niekto bránil. Toto je vysvetlenie tradície maľovaných vajec (kraslíc): pochádza práve z tejto legendy.

viete, že? labuť je verný part-

ner? Preto si mladomanželia dávajú na svadobné oznámenia obrázky s labuťami alebo použijú práve labute

ako dekoráciu na svadobných stoloch. Je zaujímavé sledovať, ako sa labute správajú pri pytačkách, pozorovať ich synchronizovaný tanec je pastvou pre oči, ako si kladú hlavy cez seba. Sú symbolom krásy, v rozprávke sa zo škaredého „kačiatka“ stane nádherná labuť, sú symbolom vernosti a oddanosti páru, sú symbolom príkladného zodpovedného manželského života a spoločnej výchovy detí. Labute sú si verné až po smrť, ba dokonca boli zaznamenané prípady, kedy po uhynutí jedného z páru onedlho uhynula aj druhá labuť. Doprajme mladým labutí život.

PD 14-17 STRANA - 12

hu, ktorá ich vovádza do jednej z najintímnejších tém. Ako sa s deťmi rozprávať o sexualite v dnešnom svete, kedy majú mladí množstvo informácií z rôznych zdrojov, je problémom viacerých rodičov. Kniha Teológia jeho/jej tela je určená chlapcom, aby objavili svoju silu a mužskosť, z druhej strany je určená dievčatám, aby objavili krásu a tajomstvo ženskosti. Jason Evert, uznávaný autor pre mladých, prerozprával zrozumiteľným jazykom myšlienky, ktoré mladým adresoval už Ján Pavol II. Nejde pritom o nejaké zákazy, či nariadenia, ale objavovanie toho najväčšieho pokladu, ktorý každý z nás v sebe má. Navštívte internetové kníhkupectvo www.donbosco.sk a knihy získate s 10 % zľavou.


06:40 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:30 TOP STAR 08:00 PANELÁK: Chcem dieťa 09:00 SÚDNA 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú SIEŇ: Stavbárka 09:50 SÚDNA SIEŇ: Gynekológ 10:55 Súdna MARKÍZA 11:05 Komisár Rex 12:10 Odložený prípad 13:10 sieň: Kožená taška 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti IV. 19 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:00 Dva a pol 13:30 Vtierka Castle I. 3 14:20 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:20 NÁchlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TE- KUPNÉ MANIAČKY 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 LEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELE- Búrka: Dobrodružstvo lásky 4 18:15 SÚDNA SIEŇ: Potrebovali VÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 AKČNÝ PIATOK: Pomsta ste ma iba na dieťa 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT v mene syna 23:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 00:40 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 SÚBOJ NÁRODOV NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:30 Odložený prípad 02:15 22:20 Rýchlo a zbesilo 00:45 Dokonalý únik 02:45 Tajomstvo Sherwoodskeho lesa 04:15 Vtierka Castle NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 03:00 Monk

05:30 Sila lásky 06:20 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:05 Nash Bridges: 25 hodinové Vianoce 07:55 Správy RTVS „N“ 09:05 Rozprávky bratov Grimmovcov: Kráľ drozdia brada 10:15 Fontána pre Zuzanu III 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Občan za dverami 14:25 Svet v obrazoch 14:50 Pošta pre teba 16:00 Správy RTVS 16:20 Milujem Slovensko 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Čo ja viem 21:40 Fetiše socializmu: Tabu pod sukňou 22:10 L.A. - Utajené skutočnosti 00:25 Nikto nie je dokonalý 01:25 Dámsky klub 03:00 L.A. - Utajené skutočnosti

JOJKA

Vtip: Ferko sa učí slovenčinu, ale nejde mu to, tak zájde pre pomoc k otcovi: - Oci, aký je toto čas? „Mamička sa zhovárala so susedou.“ - No synak, to je stratený čas. R. W. Emerson: „Aj keď precestujeme svet, aby sme našli krásu, musíme ju nosiť v sebe, ináč ju nenájdeme.“

prijme do pracovného pomeru vhodných kandidátov na pozíciu:

OPERÁTOR VÝROBY

ZVÁRAČ

do prevádzky v Lozorne

štátne skúšky 111, 141

Ponúkame: • prácu v 3. a 4. zmennej prevádzke ako montážny pracovník a logista • dobré finančné ohodnotenie • zabezpečíme ubytovanie pre zamestnancov

medzinárodnej kamiónovej dopravy

VODIČ

Bližšie informácie: VOSPALEK CORPORATION eu s.r.o. Robotnícka 110/14, 905 01 Senica 0908 147 836, 0903 462 631 renata.tomkova@vospalek.com tomas.horvath@vospalek.com

Bližšie informácie: VOSPALEK CORPORATION eu s.r.o. Učňovská 10, 04 015 Košice - Šaca 0948 135 544 roman.vospalekcorporation@gmail.com

41-0126

Ponúkame: • dobré finančné ohodnotenie

HĽADÁME VODIČOV MKD Najväčšia dopravná spoločnosť na Slovensku STD DONIVO a.s., pobočka Zvolen prijme do pracovného pomeru vodičov MKD ™eaViZc‚k†`ZcYnk:×"dY(%")%:JG ™YdYg ^VkVc^ZkeaVicX]iZgb†cdk"egVk^YZacZ`'*#YĊjbZh^VXV ™oVeaViZc^ZkdY^ùh`‚]ddeg{kcZc^Vh`je^cn8 : ™bd cdhĔcVYiVcYVgYc‚]do{gdW`jo{`aVYceaVi Y^‚in dYbZcn ™ed^hiZc^ZodYedkZYcdhi^oV`dYjhehdWZcoVbZhic{kViZćdk^ ™oVeaViZc^Z`kVa^Ä`VùcZ_`VginkdY^ùV ™bd cdhĔcVYiVcYVgYc‚]do{gdW`j ™K>Eed^hiZc^ZhdhedgZc†begZgdY^cj ™)i YĊdkegVXdkcijgcjh ™hiVW^ac‚oVbZhicVc^Z ™bdYZgckdodkeVg`

egVXV5hiY#h`™lll#hiY#h`™ )'&.%*')+(%.

02-0041-1

PONÚKAME:

od 2.000 do 70.000 EUR

do 48 h ∙ Ručenie nehnuteľnosťou - zostávate naďalej jej vlastníkom

0905 / 35 33 37 0911 / 46 66 55 0905 / 46 66 55 0948 / 46 66 55

Hľadáme obchodných zástupcov

PD 14-17 STRANA - 13

41-0007

∙ Stačí prezvoniť a my vám zavoláme späť

59-095-1, 2

2. 5. 2014

47-117

TV program piatok

13


4 8 5 9

4

6 2 3

2 7

5 6

2 8

8

3

Rado radí

9 9 8 4 5 7

4

3 5

Mgr. Radoslav Gloznek

Vždy klientom radím, aby inzerovali pravidelne, každý týždeň. Prečo? Naše noviny by odborník na reklamu označil odborne ako neadresný direct mailing do domácnosti v danom regióne. Slovo neadresný reprezentuje všetkých, ktorí majú schránku v danom regióne bez toho, že by sme sa pozerali na to, či

ide o niekoho konkrétneho. Direct mailing je priame podanie, doručenie (do schránok). Charakter našich novín preto veľmi súvisí s tým, aby nasadenie inzercie bolo čo najčastejšie, ideálne každý týždeň. No nie preto, že si to tak prajeme my. Pravidlá v tomto určuje váš potenciálny zákazník, ktorého oslovujete reklamou. My sme iba v rovine sprostredkovateľa. Zoberme si nasledujúci príklad: Starší manželský pár sa rozhodol vymeniť svoje staré vchodové dvere, počul už niečo o bezpečnostných dverách. Toto ich rozhodnutie vzniklo presne minulý piatok a spoločne začnú s hľadaním informácií. Významným zdrojom informácii v ich prípade bude práve naše médium. Pre-

listujú si noviny, ktoré im prišli cez víkend do schránky, ale váš inzerát tam nebol. Prečo? Pretože ste sa rozhodli inzerovať raz mesačne s veľkým inzerátom, namiesto toho, aby ste si radšej za tie isté peniaze dali menší inzerát každý týždeň. Tento príklad vám asi najlepšie vysvetlí význam slova neadresný. Vy a ani my jednoducho nevieme o nákupných rozhodnutiach spotrebiteľov, nevieme kedy vznikajú, v ktorom meste alebo dedine okresu. Ak ich nezasiahneme v správny čas nemôžete očakávať, že budete mať zákazníkov. Ak si inzerciu rozplánujete na každý týždeň v roku, tento problém odpadá, pretože vaše pokrytie je 100%. P.S.: Ak máte postreh, otázku, píšte na: radoradi@regionpress.sk

príbehy pre dušu

Bruno Ferrero

NA CESTU S VETROM

kojných zákaz sp o ní

v sp

o ľ a h l i v ýc h s l u ž

z n íko m

ie

12-0069

ro

ko

bz

22

cia Garanity kval

ák a

1,4 m

i l ió

na

v ko

Na trávniku v parku, pod vlahým jarným slnkom v útlej sviežej zeleni, sa objavili silné zúbkaté listy púpav. Z jednej vypučal nádherný sýtožltý kvet, nevinný, celý pozlátený a jasný ako májový západ slnka. Zakrátko sa kvet premenil na lampášik, na ľahunkú chocholatú guľu s chlpatým páperím, vyrastajúcim zo semienok, ktoré si svorne sedeli natlačené v strede gule. A čo sa tie semienka napremýšľali, koľko snov im rozkolísal večerný vetrík, keď bojazlivé svrčky začínali spievať svoju serenádu. „Kam pôjdeme vyklíčiť?“ „Kto vie?“ „Vie to iba vietor.“ V jedno ráno neviditeľné silné prsty vetra zatriasli lampášikom. Semienka unášané vetrom sa rozleteli na svojich padáčikoch. „Zbohom, zbohom!“ zdravili sa na rozlúčku. Väčšina z nich mäkko pristála na dobrej pôde v záhradách a na lúkach. Jedno semienko, zo všetkých najmenšie, po krátkom lete uviazlo v pukline vybetónovaného chodníka. Bolo v nej trocha prachu, ktorý sem navial vietor a zalial dážď. Ale čo bola tá troška v porovnaní s výživnou pôdou trávnika? „Ale tá pôda je moja,“ povedalo si semienko. A bez dlhého rozmýšľania sa poriadne zahniezdilo a začalo zapúšťať korienky. Pred puklinou na chodníku stála rozheganá počmáraná lavička. Často tam sedával utrápený mladík. Z očí mu sršal nepokoj a v srdci sa mu prevaľovali čierne mračná. Namiesto otvorených dlaní mal zaťaté päste. Keď zbadal, ako sa dva zúbkaté zelené lístky predierajú z betónovej pukliny, trpko sa usmial: „To sa vám nepodarí! Ste ako ja!“ A pristúpil ich. Na druhý deň videl, že lístky sa zdvihli a namiesto dvoch tam boli už štyri. Od tej chvíle už nevedel od tvrdohlavej odvážnej rastlinky odvrátiť oči. O pár dní sa objavil kvet, žiarivo žltý ako výkrik šťastia. Utrápený mladík po dlhom čase prvýkrát pocítil, že roztrpčenosť a horkosť, ktorá mu tak zvierala srdce, sa začala rozplývať. Zdvihol hlavu a zhlboka si vydýchol. Päsťou udrel do lavičky a zakričal: „Podarí sa nám to! Určite! Zvládneme to!“ Chcelo sa mu plakať i smiať. A pohladil žltú hlavičku kvetu. Rastliny vycítia lásku a dobrotu ľudských bytostí. Pre malú a odvážnu púpavienku bolo mladíkovo pohladenie najkrajšou vecou na svete.

Nepýtaj sa Vetra, prečo ťa zavial tam, kde si. Aj keď ťa dusí betón, zapúšťaj korene a ži. Si posolstvom. Aj tieto malé príbehy sú semienka, ktoré unáša Vietor. Kde pristanú a čo urobia, to vie iba Vietor. Príbehy pre potešenie duše nájdete v kníhkupectve www.donbosco.sk

PD 14-17 STRANA - 14


3.5. 2014

06:00 Čarodejnice 06:45 Legendy Chima 07:05 Tom a Jerry 07:20 Scooby-Doo 07:50 Kung Fu Panda 08:15 Tučniaky z Madagaskaru 08:40 Dobrák Ben: Nebezpečenstvo v horách 10:35 Dva a pol chlapa 10:55 2 baby na mizine 11:25 Kráska a zviera 12:20 Arrow 14:15 HLAS ČESKO SLOVENSKA 16:15 50x a stále po prvý raz 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Môj dokonalý ex 22:40 Krvavé sprisahanie 00:40 Pomsta v mene syna 02:20 Krvavé sprisahanie 03:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad MARKÍZA

05:30 TOP STAR 05:50 My Little Pony 06:20 Max Steel 06:45 Káčerovo 07:35 Šaolinský futbal 10:05 Geissenovci - Ťažký život milionárov V. - PREMIÉRA 14 11:05 NOVÉ BÝVANIE 12:15 SÚBOJ NÁRODOV 14:00 X FACTOR 15:30 Profesionáli: Generál 14 16:35 Rýchlo a zbesilo 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 X-Men: Prvá trieda Americký akčný fantazijný sci-fi thriller. MN 12 2011 J. McAvoy, M. Fassbender, K. Bacon, R. Byrneová, J. Lawrenceová, N. Hoult, O. Platt, J. Flemyng, J. Jonesová, G. Morshower, R. Wise, B. Fehr a ďalší. 23:20 Americký gangster 02:40 Nebezpečná príťažlivosť 04:25 NOVINY TV JOJ JOJKA

07:25 Pingu 07:30 Požiarnik Sam 07:40 JEDNOTKA Franklin 07:55 Škaredé káčatko 08:20 Garfield 08:30 Trpaslíci 08:45 Fidlibumove rozprávky 09:15 Daj si čas 09:45 Spadla z oblakov: Zjavenie 10:15 Spadla z oblakov: Lietač 10:50 Berlin, Berlin: Čo by bolo, keby... 11:40 On air 12:10 Čo ja viem 13:35 Fetiše socializmu 14:05 Milujem Slovensko 15:35 Nebo môže počkať 17:20 Postav dom , zasaď strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy RTVS 20:20 Pošta pre teba 21:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 21:55 Krajina rebelov 23:40 Nebo môže počkať 01:25 Inšpektor Rocca 02:55 Krajina rebelov 04:40 Drišľakoviny

Vtip: Škótske futbalové mužstvo zvíťazí v prestížnom zápase s odvekým rivalom. Tréner celý natešený hovorí: - Chlapci, dnes ste hrali fantasticky. Zaslúžite si trochu osvieženia. John, otvor okno! Epiktetos: „Ak chceš byť šťastný, vedz, že to záleží len od teba.“

myslím si

15

Igor Matovič

Mylné predstavy

54-0066 TT13

TV program sobota

PD 14-17 STRANA - 15

Politici si zvyknú myslieť, že dôležité je to, čo oni sami za dôležité považujú. Za ako dôležité ľudia na Slovensku považujú eurovoľby sme mohli vidieť v posledných voľbách pred piatimi rokmi. V žiadnej inej krajine v Európe neprišlo voliť tak málo ľudí. Kto za to môže, ľudia či politici? Politici tvrdia, že ľudia. Ľudia vedia, že politici. Videli ste vari niekedy bilbordy politikov, kde by ľuďom vysvetľovali, prečo sú tieto voľby dôležité pre ľudí? Ja nie. Vždy som videl a opäť vidím len ich tváričky s heslami v duchu „Voľte mňa, som najlepší!“. A tak sa nemôžeme čudovať, že ľudia na tieto voľby v podstate kašlú. Veď ako inak mám nazvať to, keď viac ako 4 ľudia z 5 zostalo sedieť doma a voliť neprišlo? Napriek tomu tieto voľby dôležité naozaj sú. Hoci je europarlament zo Slovenska poriadne vzdialený, poslanci v ňom rozhodujú skutočne o našom každodennom živote, hoci si to neuvedomujeme. Už viac ako 80% našich zákonov, ktoré prímajú poslanci na Slovensku, je len napĺňanie smeríc - usmernení, ktoré prijali poslanci v europarlamente. Niekedy dobrých, ale bohužiaľ mnohokrát veľmi hlúpych, ktoré komplikujú život ľuďom či podnikateľom a starajú sa do vecí, do ktorých ich nič nie je. Mnoho ľudí si tiež mylne myslí, že na zastavenie zvrhlostí, ktoré sa Európou šíria, je dôležité voliť do EP politikov tých strán, ktoré majú v názve kresťanstvo spomenuté. Mylná predstava. Ak sa pozriete, ako títo politici hlasovali pri kľúčových hodnotových otázkach, zistíte že opakovane skoro polovička týchto európskych akožekresťanov, hlasovala za zvrhlosti navrhnuté európskymi voľnomyšlienkármi. Nie, nie slovíčko kresťanská/kresťanský v názve môže kresťanom niečo zaručiť. Nie jedno slovíčko rozhodne o tom, ako sa takýto človek bude v europarlamente správať. Slovíčka a ani slová charakter nenahradia, činy sú dôležité. Preto sme sa v našom hnutí rozhodli vybrať ľudí úplne inak ako politické strany. V prvom rade nás zaujímal životný príbeh každého z kandidátov, ich reálna skúsenosť s pomocou iným. To rozhodlo. Až nakoniec sme zistili, že viacerí z nich sú aj presvedčení kresťania. A tak je to správne. Nie slovíčka v názve strany, skutky. Igor Matovič


PIESTANSKO PRIEVIDZSKO regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 35 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Terézie Vansovej 28, Prievidza 046 / 542 16 13 prievidzsko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Páči sa vám zmena, ktorú sme s týmito Páči sa vám zmena, ktorú sme s týmito novinami urobili? Veríme, že áno a na zmenu upozorníte aj iných ľudí. Pridali sme kopu zaujímavých informácií, ktoré môžete využiť. Bezplatný právny servis, rady lekára, rôznych odborníkov, či názory známych ľudí. Všetko sú to informácie, ktoré v týchto novinách dlhodobo chýbali. Snažili sme sa noviny urobiť tak, aby si v nich našiel svoje okienko viac-menej každý čitateľ. Aj deti, cez poučné príbehy Bruna Ferrera, ktoré určite zaujmú aj nás dospelákov, ale aj

Pomôžme si navzájom

veriaci cez pravideľné duchovné okienko. Hore hlavu profesora Košturiaka, či zážitky profesora Krčméryho - hĺbavé a hodnotné slová, múdrych a vzácnych ľudí. Všetka naša snaha však bude márna, ak kolportér, ktorý dostane zaplatené za to, aby vám naše/vaše noviny dal do schránky, tak neurobí. Bohužiaľ, stáva sa to a často. Veľmi nás to mrzí, lebo takto vychádza navnivoč úsilie všetkých ľudí, ktorí sa na tvorbe našich novín podieľajú a vy prichádzate o možnosť opäť v nich zalistovať. Preto vás chceme poprosiť o malú-veľkú pomoc. Akú? V podstate je to jednoduché. Ak viete o mieste, kde sa tieto noviny nedostávajú každý

Inzercia: Helena Drexlerová 0903 526 250

0905 719 148

Simona Pellerová 0915 254 565

Distribúcia: (35.000 domácností/firiem) Každý týždeň: v Prievidzi, Bojniciach, Handlovej a Novákoch +v párnom týždni navyše: Bystričany, Cígeľ, Čavoj, Čereňany, Diviacka N.V., Diviaky n/N, Dlžín, D. Vestenice, Dubnica, Horná Ves, H. Vestenice, Kamenec p/V, Kocúrany, Kostolná Ves, Koš, Lehota p/V, Liešťany, N.Rudno, N.Sučany, Nitrica, Opatovce, Oslany, Radobica, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Seč, Šútovce, Temeš, Valaská Belá a Zemianske Kostoľany + v nepárnom týždni navyše: Dubnica, Hradec, Chrenovec-Brusno, Chvojnica, Jalovec, Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, M.Čausa, Malinová, M.Lehôtka, Morovno, NedožeryBrezany, N.Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, Tužina, V.Čausa a V.Lehôtka

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: Západné Slovensko BV 53.500 Bratislavsko Východ BZ 63.000 Bratislavsko Západ DS 25.000 Dunajskostredsko GA 30.000 Galantsko+Šaliansko HC 26.750 Hlohovecko+Sereďsko KM 15.000 Komárňansko LV 30.000 Levicko MA 25.500 Malacko NR 50.000 Nitriansko NZ 35.000 Novozámocko PK 21.000 Pezinsko PN 32.500 Piešťansko+NM+MY SC 25.000 Senecko SE 31.000 Senicko+Skalicko TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN TN 52.000 Trenčiansko+IL TT 45.500 Trnavsko ZM 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko BB 50.000 Banskobystricko+BR KY 30.000 Kysucko=CA+KM LI 35.500 Liptovsko=LM+RK LC 30.000 Lučenecko+VK+PT MT 39.250 Martinsko+TR OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS PB 30.000 Považsko=PB+PU PD 35.000 Prievidzsko ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS ZA 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko BJ 27.500 Bardejovsko+SK+SP GE 25.000 Gemersko=RV+RS+RA HU 25.000 Humensko+VT+SV+ML KE 82.750 Košicko KS 22.250 Košicko okolie SL 12.000 Ľubovniansko MI 30.500 Michalovsko+TV+SO PP 35.000 Popradsko+KK PO 40.000 Prešovsko+SB SN 30.000 Spišsko+LE+GL

'É06.(

=É.$=.29e.5$-ÿÌ56792

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

PD 14-17 STRANA - 16

víkend priamo do schránok, dajte nám, prosíme, vedieť do redakcie (kontakt je uverejnený na zadnej stránke). Pomôžete mnohým ľuďom, verte. Pomôžete klientom, ktorí si platia inzerciu a tým vlastne platia aj všetky tieto nové informácie, o ktoré sme vaše noviny obohatili. Pomôžete ľuďom, ktorí si radi prečítajú niečo užitočné, či zaujímavé. V neposlednom rade veľmi pomôžete aj nám, ktorí sa na príprave týchto novín podielame. ... a keď chcete pomôcť ešte viac, existuje aj iná forma pomoci - povedzte vašim známym, že tieto noviny máte radi a radi by ste videli v nich aj ich reklamu, lebo bez nej nedokážeme dobré noviny robiť. ďakujeme, redakcia

Pd14 17 strana  
Advertisement