Page 1

34-0001

za pracovné úrazy, choroby z povolania, nehody a iné. Bezplatná pomoc. 0944 916 238 www.ligapomoci.sk

52-0041

ODŠKODNÉ


... rozhovor

(dokonÄ?enie rozhovoru z 1. strany)

volajte 0903 544 164

PD 13-04 STRANA - 02


DÁMSKE

ZÁKAZKOVÉ KRAJČÍRSTVO

PD 13-04 STRANA - 03


PD 13-04 STRANA - 04


47-0003

Glazúrovanie vaní 0903 405 588 0905 983 602

94-002

"Už 19 rokov od firmy MOLNÁR"

poskytujeme zmluvu,odber zaručený 0911 921178 0917 979275

83-0005

Ponúkame prácu na doma.

PD 13-04 STRANA - 05


PD 13-04 STRANA - 06


STD DONIVO a.s., o.z. Banská Bystrica prevádzka: Na Štepnici 1, Zvolen prijme do pracovného pomeru VODIČA MEDZINÁRODNEJ KAMIÓNOVEJ DOPRAVY pre odštepný závod Banská Bystrica

www.std-donivo.sk

75-18

09-27

Požadujeme: - vodičský preukaz typu C a E - znalosť cudzieho jazyka výhodou

STD DONIVO a.s. P.O.Box 101 974 05 Banská Bystrica Žiadosť + životopis posielať poštou alebo e-mailom. Kontakt: p. Milan Kováč e-mail: kovac@std-donivo.sk tel.: 0905 618 350 02-0002

Ponúkame: - stabilné zamestnanie, istotu a spoľahlivosť - dodržiavanie výplatných termínov - prepravy v EÚ - pracovný čas (1 mesiac) - pridelenie mobilného telefónu

MEDIAN SK, s. r. o. spolonos pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky HADÁ externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA

09-11

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V 02/208 508 08, e-mail: anketari@median.sk

52-0049

schopných vykonáva aj náronejšie projekty (rozhovory s respondentmi)

Stačí prezvoniť a my Vám zavoláme späť 41-0019

ručenie nehnuteľnosťou - zostávate naďalej jej vlastníkom

OZNÁMENIE O DRAŽBE

Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava, tel.: 02-322 02 713,734, 0911 833 855, www.platitsaoplati.sk.

PD 13-04 STRANA - 07

52-0044

Miesto dražby: Hotel Squash Centrum, Vináreň, dolné poschodie, Necpalská 16, 971 01 Prievidza Čas dražby: 18.02.2013 o 10:30 hod. Predmet dražby: Rodinný dom súp. č. 523, postavený na parc. č. 518/3 a garáž súp. č. 693, postavená na parc. č. 518/4, spolu pozemkami parc. č. 518/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 308 m², parc. č. 518/2 záhrady o výmere 397 m², parc. č. 518/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m², parc. č. 518/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m², evidované na LV č. 858, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, okres Prievidza. Najnižšie podanie: 40 500,- EUR


na strane obyÄ?ajnĂ˝ch ÄžudĂ­RĂĄd by som napĂ­sal aj nieÄ?o pozitĂ­vne. Len akosi nie je Ä?o. V decembri Slovensko pod velenĂ­m Roberta Fica pokorilo rekord v nezamestnanosti z roku 2004. Dnes uĹž 430 tisĂ­c ÄžudĂ­ mĂĄrne Ä?akĂĄ na Smerom sĞúbenĂŠ istoty – prĂĄcu, ktorĂş nemajĂş. Od novĂŠho roku stĂşpli dane z nehnuteÄžnostĂ­, vĹĄetky moĹžnĂŠ poplatky, ĹživnostnĂ­kom odvody, ďŹ rmĂĄm dane, spoloÄ?nĂ­kom ďŹ riem drasticky zdravotnĂŠ odvody, atÄ?, atÄ?, atÄ?. Popri tom nĂĄm pĂĄn premiĂŠr ĹĽahĂĄ medovĂ˝ motĂşz popod fĂşzy – vraj v druhom polroku uĹž uĹž bude lepĹĄie.

Ako komu≼   ≼ 

  

   

 

 

              ! 

 " #       $ %   & '(  

) 

# $ * +  &  & ',     &   . ) /  0 #    111

#$%&'%()* +, -.(/01 23 4452 545678 !,9 :

93-0028

  ! "

Bude, o tom niet pochĂ˝b. Ja premiĂŠrovi verĂ­m. A nie aĹž v druhom polroku, ale uĹž teraz hneÄ? je lepĹĄie. FinanÄ?nĂ˝m Ĺžralokom, ktorĂ˝ch vraj nĂĄĹĄ pĂĄn premiĂŠr majĂş radi ako koza nĂ´Ĺž. TĂ˝m je lepĹĄie. Pred Vianocami zaÄ?ali totiĹž smerĂĄci vo veÄžkom robiĹĽ kroky na prospech zbohatlĂ­kov. ZaÄ?nem najväÄ?ĹĄĂ­m svinstvom, Ä?o spĂĄchali – vlĂĄda trestuhodne nevyuĹžila moĹžnosĹĽ späż odkĂşpiĹĽ SPP. OdkĂşpila draho len materskĂş ďŹ rmu, ktorĂĄ produkuje stratu a zlatĂŠ vajce (dcĂŠrske spoloÄ?nosti), ktorĂŠ prinĂĄĹĄa roÄ?ne zisk cca 280 miliĂłnov eur, prenechala kamarĂĄtom z J&T a ich kumpĂĄnom. Mohli sme maĹĽ 280 miliĂłnov eur v rozpoÄ?te na Ä?okoÄžvek, kde peniaze chĂ˝bajĂş, takto to majĂş naveky kamarĂĄti naĹĄich vladĂĄrov. Medzi sviatkami stihli vladĂĄri narĂ˝chlo potajmo podpĂ­saĹĽ tieĹž pĂĄr zaujĂ­mavĂ˝ch zmlĂşv. Spomeniem len dve z celej kopy – nĂĄkup dvoch lietadiel za 12 miliĂłnov eur bez akejkoÄžvek súżaĹže, cez ďŹ rmu s priliehavĂ˝m nĂĄzvom – Manipul. DruhĂĄ s ďŹ rmou Ditec na dodĂĄvku softvĂŠru za 8,4 miliĂłna eur. Ako inak, opäż bez akejkoÄžvek súżaĹže. V zmluve sĂş spomenutĂŠ takĂŠ zaujĂ­mavosti ako, Ĺže ďŹ rma Ditec si bude ĂşÄ?tovaĹĽ za 8 hodĂ­n prĂĄce programĂĄtora 690 eur a manaŞÊra 936 eur. ParĂĄda, Ä?o poviete? Nechceli by ste dostaĹĽ len tak pre peknĂŠ modrĂŠ oÄ?i takĂş zĂĄkazku od ĹĄtĂĄtu? Sumy, za ktorĂş si v tomto prĂ­pade ĹĄtĂĄt objednal sluĹžby spomĂ­nanej ďŹ rmy sĂş minimĂĄlne o 500% navýťenĂŠ voÄ?i normĂĄlu. PreÄ?o tĂşto zmluvu nikto z opozĂ­cie nekritizuje? ZĂĄhada, Ä?o? Nie je. NemĂ´Ĺžu, lebo presne tej istej ďŹ rme dohadzovali obdobnĂŠ kĹĄefty opoziÄ?nĂ­ci, keÄ? boli oni pri moci. SĂş jednoducho ďŹ rmy, ktorĂ˝m sa darĂ­, bez ohÄžadu na vĂ˝sledok volieb a tĂĄto urÄ?ite patrĂ­ k nim. Pre mĹˆa bolo mlÄ?anie opoziÄ?nĂ­kov v tomto prĂ­pade len dĂ´kazom toho, Ĺže medzi nimi a smerĂĄkmi rozdiel nie je. GenetickĂĄ vĂ˝bava je rovnakĂĄ (politika ako biznis) a rozdiel medzi nimi je len vo veÄžkosti lupu, ktorĂ˝ spĂĄchali. igor matoviÄ?

PD 13-04 STRANA - 08

Prievidzsko 13-04  
Prievidzsko 13-04  

Prievidzsko 13-04