Page 1

č. 16/ 19. apríl 2019 / 23. ROČNÍK

POPRADSKO KEŽMARSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 40 000 domácností

VÝSTAVBA RD na kľúč REKONŠTRUKCIE

ZATEPĽOVANIE

info: 0902 60 73 75

99-0011-1

rod. domov, bytov, bytových jadier, a iné stavebné činnosti ...

99-0001-1

... najlepší pomer kvalita - cena ...

Príďte sa presvedčiť do našej vzorkovej predajne !!! Partizánska 1849 (vedľa autosalónu PEUGEOT), POPRAD-ZÁPAD Mobil: 0902 209 489 Tel.: 052/7764 353

0907 646 356

ŽALÚZIE, SIEŤKY p r o t i h my z u rýchlo, lacno, kvalitne www.lacne-zaluzie.sk

15 € NAJVÄČŠÍ VÝBER POMNÍKOV NA SLOVENSKU

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ: tGVOLŘOPTƃBTUBWKFEOPUMJWâDIPSHÈOPW tQPWBIVBQSÓŘJOV7ÈÝIPPDIPSFOJB bolestí, alergií, skrytých chorôb tQSÓUPNOPTƃDVE[PSPEâDIPSHBOJ[NPW tPLBNäJUFSJFÝJ[ESBWPUOÏQSPCMÏNZ bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392 99-0076-1

0907 942 957

BIO meranie celého tela

Výživová poradňa

Čínska medicína MING

� KLASICKÁ MASÁŽ � REFLEXNÁ MASÁŽ � LÁVOVÉ KAMENE

���� ��� ��� | mlynarpeter��gmail.com

99-0090

Peter Mlynár, Na letisko ����, Poprad

INZERCIA

0905 338 878

PP19-16 strana-

1

99-0007-x

0915 893 966 ¦ 052/776 82 45 ¦ 0905 426 189 www.idstone.sk+RGåRYD VPHUSUHGDMĖDâ.2'$D%D]iU$$$$872)

99-0310

POPRAD - VÝCHOD

3552'1ƒ325$'ĉ$ WWW.BYLINNEPRODUKTY.SK | 0919 024 301

VIZITKY

0905 338 878

LETÁKY

0905 338 878

99-0091

ovocných stromov a krov

99-0064

Odborný orez

I D S TON E s . r. o .

KAMENÁRSTVO PRIEMYSELNÝ AREÁL

Okamžitý výkup nehnuteľností v hotovosti - aj družstevných bytov tel. 0905 924 303 Kúpime ornú pôdu

99-0026-1

DO VAŠEJ ZÁHRADY info: 052/ 776 39 40 0907 909 473

99-0017-1

SKLENNÍKY


2 redakÄ?nĂŠ slovo / SLUĹ˝BY, bĂ˝vanie KEĹ˝MARSKO

Redakcia:

BajkalskĂĄ 3852/20 POPRAD popradsko@regionpress.sk

VydavateÄž: REGIONPRESS s.r.o.

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Mgr. Marcela PetrekovĂĄ 0905 338 878 Miroslav Imrich 0907 895 865 DistribĂşcia: KatarĂ­na FĂĄbryovĂĄ 0907 673 929 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk Ĺ ĂŠfredaktor: Ivan BroŞík DISTRIBĂšCIA (40.000 domĂĄcnostĂ­) KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: Poprad, Svit, KeĹžmarok, SpiĹĄskĂĄ BelĂĄ a obce: GĂĄnovce, Hozelec, Ĺ vĂĄbovce, HĂ´rka, SpiĹĄskĂ˝ Ĺ tiavnik, Hranovnica, SpiĹĄskĂŠ BystrĂŠ, Kravany, Ĺ trba, TatranskĂĄ Ĺ trba, LuÄ?ivnĂĄ, Svit-Podskalka, Batizovce, SpiĹĄskĂĄ Teplica, VeÄžkĂĄ Lomnica, Huncovce, Ä˝ubica, Vrbov, VlkovĂĄ, AbrahĂĄmovce, JĂĄnovce, VeÄžkĂ˝ Slavkov, Mlynica, Vikartovce.

Starå Ÿubovòa

Naozaj nie je dovolenĂŠ vĹĄetko Aj keÄ? si niektorĂ­ myslia, Ĺže im ĂĄno a vĹždy. Ĺ˝iadna moc a Ĺžiaden spoloÄ?enskĂ˝ status nedovoÄžuje Ä?loveku vĹĄetko. Neexistuje nijakĂ˝ kĂĄnon, zĂĄkon, nijakĂĄ spoloÄ?enskĂĄ norma, ktorĂĄ by to umoĹžĹˆovala. VĂĄĹženĂ­ Ä?itatelia, do dneĹĄnĂŠho redakÄ?nĂŠho slova, ktorĂŠ s k vĂĄm dostĂĄva v Ä?ase vĂ˝znamnĂ˝ch sviatkov, som si pre vĂĄs dovolil vybraĹĽ pĂĄr myĹĄlienok z prĂ­hovoru arcibiskupa Cyrila VasiÄža SJ, sekretĂĄra KongregĂĄcie pre vĂ˝chodnĂŠ cirkvi, ktorĂ˝ odvysielal vlani na VeÄžkĂş noc VatikĂĄnsky rozhlas. â€žÄŒĂ­m je bez Boha svedomie? Ak Boha niet, ak Kristus nevstal z mĹ•tvych, ak duĹĄa nie je nesmrteÄžnĂĄ, ak Ä?lovek nenesie na veÄ?nosĹĽ zodpovednosĹĽ za svoje konanie, ak veÄ?nosĹĽ neexistuje – tak potom niet nijakej spravodlivosti, mimo tej Äžudskej, ktorej je moĹžnĂŠ Äžahko uniknúż a ktorĂĄ je v naĹĄich rukĂĄch aj s jej kritĂŠriami a hodnotovĂ˝m systĂŠmom, ktorĂ˝ si upravĂ­me podÄža naĹĄej chuti, potom vari mĂ´Ĺžeme ĹžiĹĽ ako zvery, ba horĹĄie ako zvery, potom je naĹĄa sloboda nĂĄstrojom zĂĄhuby pre vĹĄetkĂ˝ch okolo nĂĄs, ktorĂ­ nĂĄm nejakĂ˝m spĂ´sobom mĂ´Ĺžu zavadzaĹĽ a prekĂĄĹžaĹĽ pri uskutoÄ?ĹˆovanĂ­ naĹĄich chúżok.“ PĂĄn arcibiskup nĂĄm pripomĂ­na, Ĺže mnohĂ­ mocnĂ­ tohto i nĂĄĹĄho sveta nĂĄm

dĂĄvajĂş najavo, Ĺže zlo, podlosĹĽ a dobrota je to istĂŠ. „ByĹĽ uĹĄÄžachtilĂ˝ alebo podlĂ˝ nie je, nemĂ´Ĺže, nesmie byĹĽ to istĂŠ.“ A zĂĄroveĹˆ sa veÄžmi nĂĄstojÄ?ivo pĂ˝ta - „... Alebo vari ĂĄno?!“ Preto aj dnes pripomĂ­nam rok starĂş vĂ˝zvu arcibiskupa Cyrila VasiÄža: „Cirkev v liturgii vyznĂĄva vieru v Krista, teda to, Ĺže Kristus „tretieho dĹˆa vstal z mĹ•tvych podÄža SvätĂŠho pĂ­sma. A vstĂşpil do neba, sedĂ­ po pravici Otca. A zasa prĂ­de v slĂĄve sĂşdiĹĽ ĹživĂ˝ch i mĹ•tvych a jeho krĂĄÄžovstvu nebude konca a Ĺže ... oÄ?akĂĄvame vzkriesenie mĹ•tvych a Ĺživot budĂşceho veku. Vyslovme aj dnes tieto slovĂĄ s vedomĂ­m ich nesmiernej, Ĺživotnej dĂ´leĹžitosti a potvrÄ?me to celĂ˝m naĹĄĂ­m Ĺživotom a konanĂ­m.“ ÄŒlovek si naozaj nesmie dovoliĹĽ vĹĄetko, Ä?o sa jemu zaĹžiada. Ale mĂ´Ĺže a musĂ­ urobiĹĽ koÄžko vlĂĄdze a je v jeho silĂĄch, aby nĂĄĹĄ spoloÄ?nĂ˝ Ĺživot bol spravodlivejĹĄĂ­, krajĹĄĂ­. VĂĄĹženĂ­ Ä?itatelia, milostiplnĂŠ a poĹžehnanĂŠ VeÄžkonoÄ?nĂŠ sviatky, dostatok zdravia, ĹĄĹĽastia a lĂĄsky vĂĄm ĹželĂĄ vydavateÄžstvo a vĹĄetky redakcie pod znaÄ?kou REGIONPRESS.

 Ivan BROŽ�K / ťÊfredaktor

F R É ZO VA N I E a 9 / 2 n . 2 9$ 1 , ( .20¼129

> revízie komínov ku kolaudåciåm RD !IUà ]RYDQLHDYOR{NRYDQLH komínov !VWURMRYà ĆLVWHQLH zadechtovaných komínov > fasådne komíny !ĆLVWHQLHDNRQWUROD komínov

 REKOLDGND='$50$

.RQWDNWXMWHQšVYSUDFRYQĂ•FKGÄŒRFK RGKRGGRKRG

www.kominar-poprad.sk www.kominyfrezovanie.sk (ULPRQWVUR/XĆLYQš 0LFKDO+XGšĆ

99-0013-1

POPRADSKO

SanatĂłrium TatranskĂĄ Kotlina, n.o. 2GERUQĂŞOLHĂžHEQĂŞ~VWDYDSUtURGQpOLHĂžHEQpN~SHOH

R]QDPXMHçHPiYSUHYiG]NH Pneumoftizeologickú ambulanciu

3MĂŚUIZWS

Poprad

)\]LDWULFNRUHKDELOLWDĂžQ~DPEXODQFLX

Kontakt a informĂĄcie: 7HOĂž

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

(PDLOUHFHSFLD#VDQWNVN

Prosba o pomoc: ProsĂ­me VĂĄs, v prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, vedieĹĽ. ÄŽakujeme.

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

57.000 67.000 26.000 30.000 24.000 15.000 30.000 25.500 48.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000

Bratislavsko VĂ˝chod Bratislavsko ZĂĄpad Dunajskostredsko Galantsko+Ĺ aliansko Hlohovecko+SereÄ?sko KomĂĄrĹˆansko Levicko Malacko Nitriansko NovozĂĄmocko Pezinsko PieĹĄĹĽansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko TopoÄžÄ?iansko+PE+BN TrenÄ?iansko+DCA+IL Trnavsko Zlatomoravsko

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RP medzera PP medzera ÄŒĂ­slo rubriky medzera Text inzerĂĄtu PrĂ­klad: RP PP 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321.

StrednĂŠ Slovensko BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

51.100 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 35.500 35.000 36.500 26.500 52.000

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

31.000 25.000 25.000 82.750 22.250 13.100 30.500 40.000 40.000 30.000

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK LuÄ?enecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS PovaĹžsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Ĺ˝iarsko+ZC+BS Ĺ˝ilinsko+BY

VýchodnÊ Slovensko

99-0006-3

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Koťicko Koťicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Preťovsko+SB Spiťsko+LE+GL

PP19-16 strana-

2

Spätnou SMS vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 â‚Ź s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. TIP 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. TIP 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, PP zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.SpĂĄnkovĂŠ laboratĂłrium a od 01.05.2019 Ambulanciu vĹĄeobecnĂŠho lekĂĄra Imuno-alergologickĂş ambulanciu


3 bývanie, SLUŽBY

1.måjový kotlíkový guĞåť Teťíme sa na Vås

stretåvka socialistických motocyklov a automobilov çLYiKXGEDDY\VW~SHQLH /Matejovskå dychovka/. NRWOtNRYÏJXĕiüNOREiVN\ ĀDSRYDQpSLYNRDLQpüSHFLDOLW\

PROGRAM =DÄ€LDWRNRGKRG YVSRORÄ€QRVWLKXGREQtND -iQD3D\HUFKLQD Dychovka od 13 hod. 9HWHUiQ\RGKRG

0903 800 342

:::.$67,(/0$7(-29&(6. 99-0104

5HĂĽWDXUiFLD.DĂĽWLHÄ•0DWHMRYFH LidickĂĄ 1666/8 3RSUDG0DWHMRYFH

BETÓNOVÉ PLOTY

ĂšVER NA PODNIKANIE

BEZPEÄŒNOSTNÉ DVERE

pre vĹĄetkĂ˝ch SZÄŒO aj opatrovateÄžky v RakĂşsku

NaĹĄe OCEÄ˝OVÉ DVERE so ZĂ RUBŇOU, CHRĂ NIA-ZATEPLIA-ODHLUÄŒNIA VĂĄĹĄ domov ÄŒEREŠŇA MATNĂ

ORECH MATNĂ?

DUB vzor

ÄŒEREŠŇA vzor

BIELE vzor

AKCIA 230â‚Ź kovanie ZDARMA

0948 126 350 www.eurouver.eu

zameranie ZDARMA v ponuke aj

PrijĂ­ma objednĂĄvky na:

INTERIÉROVÉ DVERE v ponuke aj hladkĂŠ dvere a odtieĹˆ Wenge vĹĄetky dvere SKLADOM www.ocelovedvere.sk odbornĂĄ montĂĄĹž s licenciou ocelovedvere@ocelovedvere.sk technickej sluĹžby od polĂ­cie SR

LETĂ KY

0905 338 878

KEŽMAROK, Priekopa 1804

INZERCIA

0905 338 878

jednodĹˆovĂŠ

OtvorenÊ: Po-Pia: 9-17

VIZITKY

0905 338 878

PP19-16 strana-

3

34-0005-1

0905 468 802

t kurÄ?atĂĄ brojlere t kurÄ?atĂĄ brojlere okolo 1 kg t morky 7-týŞdĹˆovĂŠ t nosnice 6-16 týŞdĹˆovĂŠ t kaÄ?ky, husi a husokaÄ?ky

HYDINA KUBUS s.r.o. VEĽK� SLAVKOV 290

ObjednĂĄvky na tel. Ä?.: 052/776 73 59, 052/776 73 60, 0911 952 229 InformĂĄcie: Pondelok - Piatok : 8.00 do 15.00 hod.

99-0053-1

DUB MATNĂ?

99-0019-1

0918 217 665

27-0017-18

cenu obojstrannÊ za jednostranných


4 politickĂĄ inzercia / SluĹžby, zdravie

03 BYTY / predaj 04 BYTY / prenĂĄjom 05 DOMY / predaj 06 POZEMKY / predaj 07 REALITY / inĂŠ Âť Prenajmem priestor v PP 20m2 - 0905750697

08 STAVBA Âť KĂšPIM HAKI LEĹ ENIE, 0908 532 682 Âť PredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄachty. Cena od 650 â‚Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku. T.Ä?.: 0905925991

Ä?inĹžiaku bĂ˝va viacero rodĂ­n, musia si dohodnúż spoloÄ?nĂŠ pravidlĂĄ sprĂĄvania v Ĺˆom. DohodnĂş si naprĂ­klad, Ĺže dovnĂştra púťżajĂş len ÄžudĂ­, ktorĂ˝ch niekto z barĂĄku poznĂĄ a nie hocikoho. No a tu nastal v naĹĄom spoloÄ?nom EurĂłpskom dome problĂŠm. Hoci sme vĹĄetci obÄ?ania EĂš vedeli, Ĺže ak chceme Ă­sĹĽ niekam mimo EĂš, musĂ­me prejsĹĽ dĂ´kladnou pasovou a colnou kontrolou, zrazu sme videli, Ĺže to neplatĂ­. Zrazu eurĂłpski mocnĂ­ umoĹžnili, aby krĂ­Ĺžom cez EurĂłpu maĹĄĂ­rovali miliĂłny ekonomickĂ˝ch imigrantov bez toho, aby mali pri sebe aspoĹˆ pasy! Na tomto prĂ­klade som chcel ukĂĄzaĹĽ, Ĺže ĂĄno Brusel robĂ­ aj chyby a veÄžkĂŠ chyby. Na druhej strane, ak EĂš berieme za nĂĄĹĄ spoloÄ?nĂ˝ dom, tak len hlupĂĄk by ho bĂşral, ak niÄ?o v Ĺˆom nefunguje. ÄŒiĹže nie, bĂşraĹĽ je nĂĄĹĄ cieÄž! NebĂşrajme, opravme si ho a doprajme aj naĹĄim deĹĽom a vnĂşÄ?atĂĄm ĹžiĹĽ Ĺživot v bezpeÄ?Ă­. V tĂ˝chto voÄžbĂĄch ide o veÄža. O bezpeÄ?nĂ˝ Ĺživot naĹĄich detĂ­.

Âť Igor MatoviÄ?

predseda hnutia OĽANO

TEST ZDRAVIA BiorezonanÄ?nĂŠ vyĹĄetrenie celĂŠho tela www.alternamedica.estranky.sk

TEST PREBIEHA NA NAJMODERNEĹ Ă?CH PRĂ?STROJOCH

t systĂŠm NLS Diacom lite freq, podobne ako pri MR t vhodnĂ˝ pre chorĂ˝ch, zdravĂ˝ch /prevencia/ t zisti stav a povahu ochorenia t Ä?o VĂĄĹĄ organizmus potrebuje t bezbolestnĂŠ a vhodnĂŠ aj pre deti t testuje sa na Ăşrovni fyzickej aj psychickej TESTUJU SA VĹ ETKY ORGĂ NY + trvĂĄ 60-90 min., vĂ˝sledky ihneÄ? + test patogĂŠnov, alergii, potravin,vitamĂ­nov + poradĹˆa výŞivy /stravovanie/

DospelĂ˝ 15 eur, Deti 8 eur/ do 6 r. predĹĄkolĂĄci/ EURODIAG, DrevĂĄrska 1, POPRAD Na vyĹĄetrenie je potrebnĂŠ VyĹĄetrujeme v Ä?ase: sa objednaĹĽ: 0907 922 021 Po - Ne | 7:30 - 18:00

99-0042-x

02 AUTO-MOTO / inĂŠ

FaĹĄisti a extrĂŠmisti si v celej EurĂłpskej Ăşnii uĹž leĹĄtia bagandĹže, aby v nasledujĂşcich voÄžbĂĄch do EurĂłpskeho parlamentu zĂ­skali toÄžko hlasov, aby projekt EurĂłpskej Ăşnie zborili v zĂĄkladoch. EurĂłpska Ăşnia je unikĂĄtny projekt, ktorĂ˝ mĂĄ samozrejme aj viacerĂŠ chyby. Je to ale projekt, ktorĂ˝ zabezpeÄ?il v jej Ä?lenskĂ˝ch krajinĂĄch 74 rokov mieru. A ak to zoberieme len z tohto hÄžadiska, kde inde vo svete mohli Äžudia tak dlho ĹžiĹĽ bez strachu o svoj Ĺživot? MnohĂ­ Äžudia vĹĄak k EurĂłpskej Ăşnii necĂ­tia Ĺžiadnu pozitĂ­vnu emĂłciu. UvedomujĂş si skĂ´r nevĂ˝hody, ktorĂŠ nĂĄm Ä?lenstvo v tomto spolku prinĂĄĹĄa. Preto sme sa rozhodli vniesĹĽ do verejnej diskusie pred eurovoÄžbami novĂ˝ pojem, kedy EurĂłpsku Ăşniu nazĂ˝vame ako „NĂĄĹĄ EurĂłpsky Dom“. PreÄ?o? Lebo najlepĹĄie vystihuje to, Ä?o pre nĂĄs EurĂłpska Ăşnia znamenĂĄ. EurĂłpska Ăşnia je akoby nĂĄĹĄ spoloÄ?nĂ˝ dom, v ktorom mĂĄ kaĹždĂ˝ Ä?lenskĂ˝ ĹĄtĂĄt svoju izbu. NaĹĄa izbiÄ?ka je moĹžno niekde na treĹĽom poschodĂ­, ale je naĹĄa a v bezpeÄ?Ă­. Presne tak, ako keÄ? v jednom dome/

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PR�STREŠKY, OPLOTENIA, BRà NY, Zà BRADLIA, SCHODIŠTIA, SÚSTRUŽN�CKE A FREZà RSKE PRà CE PO DOHODE

t,070%3&701PQSBE

99-0094

01 AUTO-MOTO / predaj auto moto  Predåm: Toyota Auris, rv02/2011, 1,6 valvematic, 97kw, výbornå spotreba, k autu letnÊ aj zimnÊ pneu na elektrónoch originål Toyota. Zachovala, servisovanå, 1. majiteĞ. Cena dohodou. Tel.0944 383 151

74 rokov mieru. NestaÄ?Ă­? 031180217 ObjednĂĄvateÄž: OBYÄŒAJNĂ? Ä˝UDIA a nezĂĄvislĂŠ osobnosti (OÄ˝ANO), ZĂĄmockĂĄ 6873/14, 811 01 Bratislava, IÄŒO: 42287511 DodĂĄvateÄž: regionPRESS s.r.o., Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava, IÄŒO: 36252417

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

09 DOMà CNOSŤ 10 Zà HRADA A ZVERINEC  Predåm zåhradu na Dubine je tam voda, elektrina, odpad septikom rieťený. Cena dohodou.Tel. 0909 174 873

11 HOBBY A Ĺ PORT 12 DEŤOM 13 RĂ´ZNE / predaj Âť KĂşpim jelenie paroĹžie za najlepĹĄiu cenu! 0944132200 Âť PredĂĄm skrinku s umĂ˝vadlom, vhodnĂĄ do kĂşplene, 1 mesiac pouŞívanĂĄ. DĂ´vod predaja kĂşpa zostavy. 0907 536 256 Âť PredĂĄm hernĂ˝ notebook MSI GT62VR 6RD, v top stave aj s batohom. 1200 eur. Notebook - Intel Core i7 6700HQ Skylake, 15,6“ 1920x1080 IPS antireflexnĂ˝, RAM 16GB DDR4, Windows 10 Home. 0908 512 443

14 RĂ´ZNE / inĂŠ Âť KĂşpim starĂŠ odznaky, vyznamenania, dohoda, 0907910755

15 HĽADà M hladam pracuPRà CU 16 ZOZNAMKA zoznamka

+421 911 313 632 info@axaproperty.sk www.axaproperty.sk 79-0002

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

NĂĄvod nĂĄjdete na strane 2 dolu.

PP19-16 strana-

4


5 bývanie, SLUŽBY

VIZITKY

0905 338 878

LETÁKY

www.regionpress.sk

68-06

0905 338 878

Nové plastové a plast-hliníkové okno

Slovaktual OPTIM www.slovaktual.sk/optim

SVIT t

Hlavná 15/33 svit1@slovaktual.sk t tel.: 052/ 775 65 20

Hlavná 15, tel./fax : 052 / 775 65 20

SIKERS SVIT

s. r. o.

tLPNQMFYOÏTUBWFCOÏQSÈDF tTUBWCZOBLűÞŘtSFLPOÝUSVLDJF e-mail: sikerss

Brány a dvere od európskej jednotky nás presvedčili! Domové dvere bez bočného dielu od

1 530 €

Automatická garážová brána od *

729 €

vit@sikerssvit

99-0089-1

.sk

PP19-16 strana-

5


6 EDITORIà L / SLUŽBY

AkĂŠ oknĂĄ a dvere – plastovĂŠ Ä?i drevenĂŠ

OKIEN A DVER� Ponúkame kvalitnú opravu plastových okien a dverí. Výmena skla, tesnenia, nastavenie okien a dverí, výmena komponentov a inÊ. Obhliadka TERMOKAMEROU

Ĺ UMNĂ STRECHA

PEKNà STRECHA nåtery striech nåtery kostolov oprava a výmena striech lacno a kvalitne tel.: 0908 842 631

Âť red

VLHħUHJLRQ£OQ\FKQRY¯Q

WWW.REGIONPRESS.SK

PLASTOVÉ OKNà , DVERE

t;BTLFOJFCBMLĂ˜OPW t#F[QFĹ˜OPTUOĂ?EWFSF t*OUFSJĂ?SPWĂ?EWFSF t1MBTUPWĂ?PLOĂˆ7DIPEPWĂ?EWFSF tÇBMĂž[JFTJFĆƒLZSPMFULZ%FĹľBOPD

ď Ź KOMPLETNĂ STAVEBNĂ ÄŒINNOSŤ ď Ź PREDAJ PARAPETOVĂ?CH DOSĂ K ď Ź Ĺ˝ALĂšZIE A SIETE PROTI HMYZU ď Ź GARĂ Ĺ˝OVÉ BRĂ NY

t1POĂžLBNFĂžESäCVBTFSWJTQMBTUPWâDIPLJFOWĂ?FULâDIUZQPW t0QSBWZBWâNFOVĹ˜BTUJLPWBOJB AK t1SFNB[BOJFBJNQSFHOĂˆDJVUFTOFOĂ“ 7Ă?FULP[BOBKMFQĂ?JFDFOZOBUSIV PO CIOV [BWPMBKUFOĂˆNBNZ7ĂˆNVSPCĂ“NFJOEJWJEVĂˆMOVQPOVLV t7âNFOVUFTOFOĂ“ NU Ă KA QPEĹąBWBĂ?JDIQSFETUĂˆW#&;,0/,63&/Ä—/²$&/: t0ETUSĂˆOFOJFQSFGVLPWBOJBPLJFO t0ECMPLPWBOJF[BTFLOVUĂ?IPLPWBOJB

moĹžnosĹĽ predaja aj na splĂĄtky

KontaktnĂĄ adresa PreĹĄov: LevoÄ?skĂĄ 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202

GARAN

A CI N OST

99-0003-5

K

OJ

I

SPO

0950 276 839

0905 338 878

ÄŽalej ponĂşkame

MĂĄte plastovĂŠ oknĂĄ a prefukuje VĂĄm? Okno sa VĂĄm zasekĂĄva a nedoviera?

ZavolĂĄme VĂĄm, staÄ?Ă­ prezvoniĹĽ:

inzerujte u nĂĄs

regionpress.sk

PORADENSTVO A OBHLIADKA ZDARMAďż˝

KontaktnĂĄ adresa Poprad: Hviezdoslavova 24 tel.: 0915 547 169 email.: poprad@dachmann.sk

www.dachmann.sk maxidachmann@gmail.com

83-0005

SERVIS OKIEN

ZAMESTNANCA? 61_0092

0908 337 893

www.oprava-servis-okien.sk

HĽADà TE

-nĂĄtery striech -nĂĄtery kostolov -oprava komĂ­nov

MICHAL

KancelĂĄria: PodtatranskĂĄ 135/2 bl. Lipa, 058 01 Poprad 99-0020-1

a farieb. ÄŒasto spomĂ­nanou nevĂ˝hodou je, Ĺže biele plastovĂŠ oknĂĄ Ä?asom oĹžltnĂş. VäÄ?ĹĄinou sa to vĹĄak stĂĄva len pri nekvalitnĂ˝ch plastovĂ˝ch oknĂĄch, preto je dobrĂŠ vybraĹĽ si spoÄžahlivĂŠho predajcu, ktorĂ˝ ruÄ?Ă­ za kvalitu predĂĄvanĂ˝ch okien. NiektorĂ­ Äžudia povaĹžujĂş plastovĂŠ oknĂĄ za menej estetickĂŠ, ide vĹĄak len o vec nĂĄzoru. PlastovĂŠ oknĂĄ si v modernej architektĂşre naĹĄli svoje miesto ako dostupnĂ˝ a dobre vyzerajĂşci prvok mnohĂ˝ch stavieb. DrevohlinĂ­kovĂŠ oknĂĄ, to znamenĂĄ drevenĂŠ oknĂĄ z vonkajĹĄej strany, oplĂĄĹĄtenĂŠ hlinĂ­kovĂ˝m krytom, zniĹžujĂş citlivosĹĽ drevenĂ˝ch okien na poveternostnĂŠ vplyvy, aj nĂĄroky na ich ĂşdrĹžbu. KĂ˝m vonkajĹĄiu stranu rĂĄmu chrĂĄni kov, zvnĂştra si uŞívate pohÄžad na plnohodnotnĂŠ drevo. HlinĂ­kovĂ˝ kryt mierne zvyĹĄuje aj tvarovĂş pevnosĹĽ drevohlinĂ­kovĂŠho okna. Pre svoj jedineÄ?nĂ˝ modernĂ˝ vzhÄžad a vĂ˝bornĂŠ tepelno-izolaÄ?nĂŠ vlastnosti, sa hodĂ­ pre pasĂ­vne a energeticky ĂşspornĂŠ domy, rezidencie, vily Ä?i penziĂłny so zvýťenĂ˝mi nĂĄrokmi na design.

61_0105

OknĂĄ a dvere sĂş mimoriadne dĂ´leĹžitĂ˝m prvkom kaĹždej stavby. Pri vĂ˝bere sa nĂşka viacero moĹžnostĂ­ a rozhodnúż sa pre tie sprĂĄvne nebĂ˝va najÄžahĹĄie. O kĂşpe rozhodujĂş viacerĂŠ faktory ako charakter stavby, finanÄ?nĂŠ moĹžnosti, poĹžadovanĂĄ kvalita a pod. Drevo je prĂ­rodnĂ˝ obnoviteÄžnĂ˝ materiĂĄl, ktorĂ˝ ,,dĂ˝cha“. DrevenĂŠ oknĂĄ sĂş nadÄ?asovĂŠ, hodia sa na historickĂŠ budovy, koliby, drevenice, ale aj na modernĂŠ obydlia. DrevenĂŠ oknĂĄ sĂş vyhÄžadĂĄvanĂŠ vÄ?aka prĂ­rodnĂŠmu charakteru, variabilite farieb, prirodzenej kresbe a priaznivĂ˝m tepelnoizolaÄ?nĂ˝m vlastnostiach. DrevenĂŠ oknĂĄ sĂş veÄžmi estetickĂŠ, prĂ­jemnĂŠ na pohÄžad i na dotyk. Na druhej strane drevenĂŠ oknĂĄ vyĹžadujĂş väÄ?ĹĄiu starostlivosĹĽ ako plastovĂŠ oknĂĄ. Pri zlej alebo nedostatoÄ?nej starostlivosti hrozĂ­ riziko vĂ˝skytu hĂşb, plesnĂ­ a Ä?ervotoÄ?ov. PlastovĂŠ oknĂĄ sĂş najlacnejĹĄie a najpouŞívanejĹĄie. ModernĂ˝ vzhÄžad a skvelĂŠ izolaÄ?nĂŠ vlastnosti z nich urobili najvyhÄžadĂĄvanejĹĄie a najpouŞívanejĹĄie oknĂĄ pre rodinnĂŠ domy a byty, kancelĂĄrske i priemyselnĂŠ budovy. SĂş dostupnĂŠ v ĹĄirokom prevedenĂ­ tvarov

SERVIS

Macrolux 7/16 bronz 17,35 â‚Ź/m2 s DPH

KvalitnĂ˝ materiĂĄl pre nerozbitnĂŠ zasklievanie a prestreĹĄovanie

Prievidza – obec Koť – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk Koťice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

NajlepĹĄie ceny a doprava po celej SR! ÄŽalĹĄie akciovĂŠ ponuky na www.zenitsk.sk

PP19-16 strana-

6

721190134

Makrolon Ultralight 2/10 Ä?Ă­ra 9,07 â‚Ź/m2 s DPH

polykarbonĂĄt plexisklo hlinĂ­k


7 EDITORIÁL / SLUŽBY

PP19-16 strana-

7


8 ACN/ kultúra

Pomoc výnimočným ženám alebo postihnuté prírodnými katastrofami. Zvlášť na misiách, kde panujú najťažšie podmienky, žijú sestry i napriek permanentnému ohrozeniu života, námahám, chudobe, vojne a prenasledovaniu obetavo svoje povolanie. Spomeňme si len na našu slovenskú misionárku a lekárku Veroniku Teréziu Ráckovú, ktorá bola zastrelená 16. mája 2016 v Južnom Sudáne. Heslom pôstnej a veľkonočnej kampane ACN je: „Výnimočné ženy. Vďaka Bohu. Vďaka vám.“ Kampaň ACN predstavuje výnimočné poslanie rehoľných sestier z celého sveta a svedectvá o ich povolaní, živote modlitby a živote v spoločenstve, ako aj o ich službe najmenším a najbiednejším. Tieto sestry nám predkladajú hrdinské svedectvo autentickej viery a lásky. Ukazujú radostnú cestu života darovaného Bohu i blížnemu. Ich zasvätenie a modlitba nesie aj nás. Cez naše modlitby, obety a dary môže- me byť súčasťou ich misie, a tak sami rásť v duchovnej slobode ľudí patriacich celkom Bohu. Viac informácií o  našej kampani na pomoc sestrám: www.vynimocnezeny.sk

» P. Martin Mária Barta duchovný asistent ACN

49-0044

Medzi prvé projekty, ktoré po druhej svetovej vojne realizoval a podporoval zakladateľ Kirche in Not (ACN) P. Werenfried van Straaten, patrili tzv. „Božie pevnosti“ – ženské kontemplatívne kláštory postavené pozdĺž železnej opony. Poslaním týchto kláštorov bolo modliť sa najmä za prenasledovanú Cirkev v komunistických krajinách východného bloku a byť duchovnou záštitou v boji proti rozmáhajúcemu sa militantnému ateizmu. Najmä vďaka tisícom skrytých modliacich sa duší a vernosti prenasledovanej Cirkvi môžeme dnes slobodne žiť svoju vieru aj v našej krajine. Osobitná vďaka patrí práve rehoľným sestrám, ktorých život dáva svetu akoby duchovnú rovnováhu. Preto podpora rehoľných sestier je jednou z priorít pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, a venuje im aj svoju tohtoročnú celosvetovú pôstnu a  veľkonočnú kampaň. ACN ročne podporuje približne 11 000 rehoľných sestier prostredníctvom viac ako 800 projektov v 85 krajinách sveta. Okrem podpory ich formácie, pastoračnej a charitatívnej činnosti poskytuje ACN napríklad aj existenčnú finančnú pomoc najmä kontemplatívnym kláštorom, starým a chorým sestrám či sestrám bez akýchkoľvek príjmov. Nadácia podporuje tiež projekty na výstavbu a obnovu kláštorov zvlášť v krajinách, ktoré boli zničené vojnou

PP19-16 strana-

8


99-0071

9 SLUŽBY

záhradné centrum plavnica

ZÁHRADNÉ CENTRUM

̽SUHGDM ̽PRQW£ŀ  ̽VHUYLV

PLAVNICA

52%27,&.‹.26$Î.< ®

9\XŀLWH

JARNÝ B

ON

US 27,&.‹ .26$Î. <

NA 52%

€

  €

€ RGYHĀN RVWLNR VDÏN\

3/$7G R 

̽ NRV¯]DNDŀG«KRSRÏDVLD ̽MHEH]KOXNXDHP¯VLL ̽ XŀQH]ELHUDWHDQHY\Y£ŀDWH SRNRVHQ¼WU£YX

̽ YSRQXNHGUXKRYRGPt

DWDNWLHŀVPDUWNRVDÏN\̰RYODGDQLH FH]DSOLN£FLXYPRELOH

VIAC INFO NA: 0904 222 065 | jatgarden@gmail.com

PP19-16 strana-

9

57-0050

1HFKDMWHMXNRVLħD9\VLXŀ¯YDMWHVYRMYRĀQ¿ÏDV


10 ZDRAVIE / kultúra zdravie

Pomôžu vitamíny, pitný režim aj vychádzky

Ako na jarnú únavu? Poznáte to, však? Ešte len prekročíme prah nového roka a už sa nevieme dočkať, kedy nám na dvere zaťuká jar. A keď nás konečne lúče prvého jarného slnka pošteklia na nose, tak sa namiesto očakávaného prílevu energie, dostaví neskutočná únava.

„Jarná únava predstavuje súhrn nepríjemných pocitov, ktoré sa objektívne prejavujú u všetkých vekových kategórií populácie,“ hovorí docentka Jana Hamade, vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

líkových radikálov v našom okolí. Tieto látky potom ešte viac zaťažujú organizmus a zvyšujú náchylnosť k infekcii. Svoju úlohu zohráva i to, že počas zimy jedávame menej ovocia a zeleniny. To všetko kladie veľké nároky na telo, ktoré musí často maximálne využívať rezervy energie, ako aj imunitného systému,“ vysvetľuje docentka Jana Hamade.

Pomôže pohyb

Ako hovorí odborníčka, je dôležité pripraviť svoje telo po zime na prechod do jari. Organizmus po zime naštartujeme pravidelnou dennou polhodinovou rýchlejšou chôdzou. Pohyb však potrebuje telo nielen na čerstvom vzduchu, Čo spôsobuje jarnú únavu? Príčinou jarnej únavy sú podľa od- myslieť by sme naň mali aj v práci. Ak borníčky biorytmy, ktoré ľudský or- máte sedavé zamestnanie, robievajte ganizmus výrazne ovplyvňujú. Počas si pravidelné prestávky a zacvičte si. zimného obdobia neprijímame dostatok Otvorte okno, poprechádzajte sa a ponaslnečného svetla, čo sa prejaví úbytkom ťahujte si chrbát, ruky i nohy. Na uvoľneenergie, malátnosťou a negatívnym nie pomáhajú i dýchacie cvičenia, a tak psychickým naladením. „Na vine nie počas dňa urobte vo vzpriamenom sede je moderná doba, jarnou únavou trpeli tri - štyri razy sériu hlbokých nádychov a už aj naši predkovia. Po skončení zimy výdychov, pri každom nádychu a výdyje organizmus vyčerpaný a unavený zo chu rátajte do päť. stresov a chorôb. V zime sa viac ľudí pohybuje v uzavretých priestoroch, čím Zvýšte príjem čerstvého sa zvyšuje pravdepodobnosť prenosu ovocia a zeleniny infekčných chorôb formou kvapôčkovej Pred príchodom jarných dní je veľmi infekcie. Zvýšená je aj produkcia smogu, dôležité zvýšiť príjem čerstvého ovocia ktorá má za následok vyšší podiel kys- a zeleniny, nezabúdajte ani na pravi-

zdroj jill 111 pixabay

ilustračné foto delné pitie čistej vody, ktorú môžete striedať s nesladenými čajmi či šťavami. „Z vitamínov je najdôležitejší prísun vitamínu C. Imunitný systém podporíte užívaním prírodných látok zo skupiny antioxidantov, ktoré zmierňujú pôsobenie voľných kyslíkových radikálov, ako sú vitamíny A, B, C a minerály, selén a zinok,“ radí odborníčka.

Vyhýbajte sa stresu a relaxujte

Dôležité je tiež vedieť, že organizmus

oslabuje a škodí mu fajčenie aj nadmerná konzumácia alkoholu. „Ak je to možné, snažte sa vyhýbať stresujúcim situáciám. Neokrádajte sa o spánok, nájdite si vhodnú relaxačnú metódu, napríklad jogu, či autogénny tréning a venujte sa nejakej záľube,“ uzatvára Jana Hamade.

Informácie poskytol Odbor hygieny detí a mládeže a referát komunikačný ÚVZ SR Redakčne spracovala: Renáta Kopáčová

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

PODPORTE NAŠICH HOKEJISTOV A NECHAJTE IM ODKAZ NA FAN VLAJKE! Navštívte hokejovú Roadshow Raiffeisen banky pri príležitosti MS v hokeji 2019. Zabavte sa v hokejovom duchu, vyhrajte zaujímavé ceny a možno aj lístky na MS v hokeji 2019.

· 24. 4. 2019, Hviezdoslavova 193/2, Kežmarok, od 12.00 do 17.00 hod. · 25. 4. 2019, Nám. sv. Egídia 81, Poprad, od 12.00 do 17.00 hod. Tešíme sa na vás. Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku. Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

B Y Ť

U

N Á S 32-0051

R A D O S Ť

RB_hokej_roadshow_207x137_0319.indd 34

12.4.19 14:45

PP19-16 strana-

10


11 politická inzercia, kultúra Slováci musia byť partneri, nie sluhovia za montážnymi pásmi

KANDIDÁTNA LISTINA pre voľby do Európskeho parlamentu – 25. mája 2019

Ing. Peter Tomeček, manažér • Mgr. Anton Martvoň, PhD., právnik, vysokoškolský pedagóg • Mgr. Slavomír Harabin, stredoškolský pedagóg • Radovan Znášik, MA. MPP., manažér • JUDr. Marieta Okenková, PhD., právnička • RNDr. Marta Rácová, poslankyňa MsZ • Ing. Marián Rusznyák, CEO-výkonný riaditeľ spoločnosti • Ing. Sergej Kozlík, ekonomický analytik • PhDr. Ľubica Blašková, vysokoškolský pedagóg • Ing. Peter Švec, bezpečnostno-vojenský analytik • Ing. Juraj Srnec, manažér • prof. Ing. Ján Piľa, PhD., univerzitný profesor • Petra Margušová, realitná maklérka • Ing. Andrej Gmitter, manažér

Viac V i na:

Predsedníčka strany Slavěna Vorobelová s kandidátmi do EP Sergej Kozlík, Anton Martvoň, Peter Tomeček, Slavomír Harabin.

www.narodnakoalicia.sk w Autor: -ps-

v

79-0141

Slovensko je krajina s najväčším podielom exportu na domácej produkcii. Preto strana NÁRODNÁ KOALÍCIA pokladá členstvo v Európskej únii za dôležité. „Treba však zastaviť úsilie európskej byrokracie o centralizáciu moci v Bruseli. Musíme ubrániť európske hodnoty kresťanstva a tradičnej rodiny, ktorá vychádza zo spolužitia muža a ženy. Európa musí posilniť ochranu svojich vonkajších hraníc a musí byť v nej počuť aj hlas tých menších štátov,“ vysvetlila postoj NÁRODNEJ KOALÍCIE jej predsedníčka Slavěna Vorobelová. Zdôraznila, že sa treba vrátiť k pôvodnej myšlienke EÚ ako zoskupenia národných štátov, a nie k vytvoreniu super štátu. Na svojej kandidátke strana ponúka 14 skúsených odborníkov z rôznych oblastí.

Otvorenie diskusie o zavedení európskeho veku odchodu do dôchodku v 62 rokoch. Zlepšenie ochrany vonkajších hraníc EÚ proti nekontrolovateľnej nelegálnej migrácii. Investovanie miliárd eur na boj proti chudobe v členských krajinách, nie len v Afrike. Aby vo všetkých krajinách boli predávané potraviny a spotrebiče rovnakej kvality. Obmedzenie kompetencií Eurrópskej prokuratúry voči Slovákom. v Rovnaké pravidlá a výšky R dotácií pre našich aj zahrad ničných farmárov a podnikan teľov. te Zákaz adopcie detí pármi rovZ nakého pohlavia. n Ochranu prírody, lesov a živoO ččíchov, zabrániť nelegálnemu výrubu a lovu na našom úzev mí. m Slobodu slova a zákaz cenzúS ry na internete.

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741

NA PRVOM MIESTE

V Európskom parlamente chce NÁRODNÁ KOALÍCIA presadiť:

49-0042

ZÁUJMY SLOVENSKA

PP19-16 strana-

11


12 školy / relax Podľa školskej legislatívy je na prvom stupni základnej školy možné domáce vzdelávanie, tzv. homeschooling. Stačí na to súhlas riaditeľa školy, mať garanta, t. j. učiteľa I. stupňa, treba spísať individuálny študijný plán, urobiť ešte pár byrokratických úkonov a dieťa sa môže vzdelávať v domácom prostredí. Samozrejme, rodičia musia mať prostriedky na to, aby mohli so svojím dieťaťom denne zostať doma a dohliadať na jeho vzdelávanie. Každý polrok je potrebné prísť na komisionálnu skúšku zo všetkých predmetov a domáce vzdelávanie sa tak napĺňa vo forme vysvedčenia. Toto platí len do štvrtého ročníka vrátane. Žiaľ, na rozdiel od Českej republiky, náš zákonodarca neumožnil takýto typ individuálneho vzdelávania na druhom stupni ZŠ. Či je to tradičná nedokonalosť slovenského zákona alebo zámer ministerstva, ktoré sa obáva masového rozmachu „homeschoolingu“, nech zostane nezodpovedané. Isté však je, že takéto polovičaté riešenie sťažuje situáciu rodičom, ktorí z rôznych dôvodov nedôverujú klasickému vzdelávaniu. Neostáva im iné, ako využívať rozličné diery zlého školského zákona, aby zachovali kontinuitu vzdelávania svojich detí. Najčastejším spôsobom je to, že prihlásia deti na slovenskú školu a požiadajú o štúdium v Česku, kde je možné domáce vzdelávanie, ako aj v

iných krajinách s vyspelým prístupom k školstvu. Aj tu cítim prehnaný konzervativizmus ministerstva školstva a snahu ponechať v deštruktívnom systéme, čo najviac žiakov, aby sa nebodaj nevymkli spod kontroly domácim „neštandardným“ vzdelávaním, aby neušli diktátu štátu. Aj keby sa domáce vzdelávanie dovolilo počas celej základnej školy, je nepravdepodobné, že by sa žiaci hromadne začali vzdelávať doma. Málo rodičov si môže dovoliť byť celý deň s deťmi bez pravidelného platu. K domácemu vzdelávaniu sa utiekajú, ak dieťa nezvláda societu školy alebo jednoducho nedôverujú školskému systému. Niekedy je to aj z dôvodu, že rodičia často cestujú a nežijú na jednom mieste. V poslednom období pociťujem, že mnohí rodičia vidia závažné nedostatky v systéme slovenského školstva, ktorý dlhodobo stagnuje a ignoruje potreby žiaka, ako to vidíme všetci, čo v školstve pôsobíme. Aj preto sa rôzne alternatívy vzdelávania objavujú čoraz častejšie. Keďže štát dlhodobo nevie uspokojiť potreby žiaka, ba dostáva osadenstvá škôl doslova na kolená, nemal by brániť rodičom využívať iné možnosti, ako kvalitnejšie vzdelať a vychovať človeka. A občana, ktorý raz tento stav zmení. Asi toho sa obávajú najviac...

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

Vinšovačky na Veľkú noc » Veľa vône koláčikov, pritom mnoho korbáčikov, čistú vodu zo studničky, dobré vínko do skleničky. » K radu ďaľších vinšovníkov aj ja podľa dobrých zvykov pripojiť chcem keď nie inšie aspoň ešte tieto vinše: Pekné sviatky, dobrú zhodu,ženám čerstvú, sviežu vodu, mužom nech tiež sladko je, nech si vyjdú na svoje. » Tým, čo nosia sukničky, veľa čerstvej vodičky, tým čo nosia nohavice, veľa dobrej slivovice. » Nádherné veľkonočné sviatky, maľované vajíčka ako z rozprávky, úsmev na perách po celý deň, všadeprítomnú pohodu ako sen. » Jedno šibi je zdravie, druhé je zasa krása, tretie šibi je šťastie, a to štvrté volá sa, daj dobrého koláča. » redakcia 79-0145

Homeschooling

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská, Bratislava

VLHħUHJLRQ£OQ\FKQRY¯Q

X]£YLHUNDÑDOģLHKRY\GDQLDMH24.04.2019

Nedostávate vaše obľúbené noviny do schránky? Napíšte nám do redakcie popradsko@regionpress.sk

PP19-16 strana-

12


13 politická inzercia

Verím v dôveru ľudí Lenže potom ste vaše rodinné vydavateľstvo museli predať. Prečo? V deň tretích narodením našej Rebeky, 21. augusta 2008 a na výročie augusta 1968 som si uvedomil, že síce sme sa jedných okupantov zbavili, ale nahradili ich okupanti noví. Vybojovali sme si síce na Novembrových námestiach slobodu, ale akosi sme ju neuniesli. Veľmi rýchlo sme zverili dôveru do rúk nehodných skorumpovaných politikov a tí, zväčša bývalí komunisti a eštébáci, našu naivnú dôveru zneužili. Ľuďom sľubovali nové Rakúsko, ale urobili si ho len pre seba. Za pár korún si rozdelili naše fabriky a z ľudí si urobili novodobých otrokov. Uvedomil som si, že sa nedokážem na to viac už nezaujato pozerať a rozhodol som sa začať zápas za očistu slovenskej politiky od ľudí ako Mečiar, Slota či Fico. Začal som písať stĺpčeky do našich novín a búšiť do mocných, otvárať ľuďom okále. Na tú dobu dosť odvážne a tvrdo. Reakcia mocných nenechala dlho na seba čakať. Poslali policajné komando, aby vtrhlo do vašej rodinnej firmy. Nevedeli si rady, ako ma pokoriť. Ficovi som maximálne liezol na nervy, lebo som mu odvážne a tvrdo nastavoval zrkadlo a ľudia začínali dôveru v neho strácať a mne veriť. Dával som dole rad radom jeho ľudí a najradšej by ma utopil v lyžičke vody. Lenže nič na mňa nemali, tak si vymysleli obyčajnú podlú lož. Priamo jeho policajný prezident hovoril vo všetkých médiách, že naša firma podvádzala, lebo sme faktúry účtovali v inej výške ľuďom a v inej do účtovníctva. Na základe takéhoto anonymného výmyslu poslali policajné komando, zhabali nám hlavný počítač, čím úplne zastavili chod celej firmy. Zobrali kompletné účtovníctvo, rok sa v ňom desať ľudí hrabalo horedole a nenašli ani jednu jedinú zle zaúčtovanú faktúru. Myslíte si, že sa potom ospravedlnili? Ani jedným jediným slovíčkom. Len nám potichu účtovníctvo vrátili. Zrejme išlo len o očiernenie pred voľbami. Samozrejme. Fico sa spoliehal, že keď nás falošne obvinia, ľudia to neprekúknu a budú voliť jeho. Lenže moji voliči pri nás stáli, a ešte vo väčšom počte. Veľmi rýchlo pochopili, že Fico hral falošnú hru. Prepadovka policajného komanda, kedy jeden Bödörov(blízky človek objednávateľa vraždy Jána a Martiny - Kočnera)človek zastrašoval našu zamestnankyňu s položenou zbraňou na jej pracovnom stole, však bola už len vyvrcholenie šikany. Nekonečná buzerácia cez najrozličnejšie kontroly roky celej firme brala veľmi energiu. Smer mnohým podnikateľom tiež zakázal v našich novinách inzerovať, lebo vraj ak neprestanú, zoberú im štátne zákazky. Chceli nás vyhladovať.

Ale teraz prídu noví spasitelia a povedia, že už by si mal končiť aj ty. Že oni sú lepší. A slušnejší. Slovíčko slušnosť majú veľmi radi. Lenže, čo je slušné na tom, že oni roky, keď ja som s holými rukami zápasil so zlom, mlčali? Nič. Viem, prídu teraz mnohí. Budú rečniť, ako to teraz oni budú robiť lepšie, ako oni vyhrali ten boj. Ako sa namakali. Prídu v slušivých oblečikoch, kravatkách, s ľúbivými úsmevmi. Vyhlásia sa za nových, lepších, neskazených, nezašpinených. Taká je politika. Ale nie je to fér. Čo je fér na tom, že tí, čo teraz zakladajú svoje nové strany, chodia za našimi poslancami a lákajú ich na lepšie miesta na ich kandidátkach? Nič. Je to podlé. V televízii hovoria, ako chcú s nami spolupracovať, ale v skutočnosti nás chcú pokoriť. Ich cieľom je naše hnutie vymazať z politickej mapy. Prečo si to myslíš? Nerobím si o nich ilúzie. Politika je špinavá hra a mnohí majú svoje nie práve najčistejšie úmysly. Zároveň však vedia, že ak my raz budeme súčasťou vládnej koalície, nikdy nikomu z nich nedovolíme zobrať z našich spoločných peňazí ani jeden cent. Vedia, že neumožníme, aby tu vznikli nejaké cudzie vojenské základne, vedia, že nedovolíme adopcie detí homosexuálmi. A to im vadí. Preto sa síce budú do televízií tváriť, že s nami počítajú, ale v skutočnosti budú lákať našich poslancov na medové motúzy, lebo vedia, že ja ich dám všetkých na koniec kandidátky a budú musieť takto skladať účty svojim voličom. Budú sa nás snažiť takto rozložiť zvnútra. Rozhodol si sa kandidovať do eurovolieb, to vážne chceš zo Slovenska utiecť? Jasné, že nikam neutekám. Neboj. Inak, presne toto, čo hovoríš, mi napísali mnohí. Vraj nemám nikam ísť do europarlamentu, ale ma potrebujú tu na Slovensku. Tak prečo vlastne kandiduješ? Z dvoch dôvodov. Prvý je, že chcem aj svojou účasťou v kampani maximálne spopularizovať eurovoľby, aby bola čo najväčšia účasť. Minule sme totiž ako Slovensko urobili veľkú hanbu, keď s účasťou 13% sme trhli historický rekord v nezáujme. A druhý? Zásadne som zmenil názor na úlohu USA pre bezpečnosť vo svete, v Európe a u nás. Odmietam ďalej mlčať, keď vidím obrovské zlyhanie USA v Iraku, ktoré de-facto spôsobilo milióny utečencov v Európe. USA si totiž vymysleli, že v Iraku sú chemické zbrane hromadného ničenia. Na základe toho udreli na Irak, rozvrátili celý štát, ktorý horko-ťažko držal pokope a funkčný (áno) diktátor Sadám Husajn. To spôsobilo vznik Islamského štátu, následný rozvrat Sýrie a milióny utečencov v Európe ... no a následky teraz znášame my všetci. Vystrašení Briti radšej z EÚ odchádzajú, podpora extrémistických, populistických a fašistických strán dramaticky vzrástla v celej Európe, ale Veľký Brat si v pokoji hovie za veľkou mlákou. To nie je fér a nemali by sme o tom mlčať.

Legitímny názor, ale preto kandiduješ? Áno. Ľudia vo voľbách majú dva krúžky. A keďže naše hnutie má reálnu šancu získať miesto len pre jedného poslanca v Európskom parlamente, tak chcem ľudí poprosiť, aby ten druhý krúžok dali mne. Verejne som totiž sľúbil, že ak ich nedostanem aspoň 50 tisíc, tak to budem považovať Zamestnanci to ako znášali? za nesúhlas mojich voličov so zmenou môjho postoja Postupne som začínal cítiť, že hoci väčšina pri mne verne napriek všetkým útokom zla stála, začínam im ubližovať. Cítil som sa zodpovedný za to, že strácajú svojich klientov, len preto, lebo ja voči USA. Ľudia tak môžu rozhodnúť, či mi dovolia som sa rozhodol postaviť mocným pánom zoči-voči. Čím ďalej tým viac som cítil, že ak nechám zmenený názor, alebo na pošlú z parlamentu firmu naďalej pod paľbou a šikanou Ficovej moci, nakoniec môžeme padnúť na kolená a ľudia by preč. Mnoho ľudí mi po mojom vystúpení písalo, že konečne niekto z demokratickej mohli prísť o prácu. Vtedy sme sa s Pavlínkou dohodli, že musíme urobiť niečo, čo sme si nikdy opozície nabral odvahu povedať, že USA nedokázali ani predstaviť. Rozhodli sme sa naše rodinné vydavateľstvo predať a zveriť ho do rúk nám neprinášajú len dobro a prosperitu. novým majiteľom. Samozrejme, že tým netvrdím, že sa teraz Moc vás prinútila vzdať sa vlastného dieťaťa. To muselo bolieť. máme hodiť okolo krku Rusku, v žiadnom Presne tak. Ale, ak by sme to neurobili, útočili by stále až kým by nás nedorazili úplne a ľudí by prípade nie. Len chcem mať slobodu hovoriť sme museli prepustiť. Museli sme sa vzdať firmy, aby sme ju zachránili. o Veľkom Bratovi, že robí chyby. Chcem, aby Obeta k politike patrí. sme zostali v Európskej únii, ako aj v NATO. Neviem, nie nevyhnutne. Vidím okolo seba mnohých politikov a političky, ale obety vidím málo. Len by sme sa mali výrazne viac spoliehať Mnohí prišli do politiky a zrazu zarábajú desaťkrát viac ako predtým. Žijú si pohodlný život politika, na spoločnú obranu Európskych krajín, ako na nezápasia na barikádach, kedy-tedy si dajú nejakú tlačovku a tým to končí. Ja som obetoval nejakú akože nezištnú pomoc z Ameriky. zápasu za očistu politiky od korupcie a za dobro obyčajných ľudí veľmi veľa. Obetoval som svoju Myslíš, že ťa ľudia podporia rodinu, ktorá tým veľmi trpela. Z 3-ročnej Rebeky je dnes už 13-ročná slečna a z mimino Klárka a krúžok ti dajú? má už desať. Miesto toho, aby som trávil čas s nimi, som búšil do Fica a usvedčoval som rad S pokorou verím a dúfam, že áno. Ak nie, radom zlodejov. Miesto toho, aby som im postavil vytúžený dom, som stál na barikádach v boji čestne odídem aj zo slovenského parlamentu za ľudí, z ktorých mnohí mi nikdy za to nepovedia ani mäkké f. Čas, ktorý som nevenoval mojim a postavím sa v nasledujúcich voľbách blízkym ma mrzí najviac. opäť na posledné 150te miesto. Stálo to za to? A ľudia opäť rozhodnú. Z pohľadu rodiny určite nie. Z pohľadu všetkých ostatných ľudí, verím, že áno. Pavlínka mi to však nikdy nevyčítala. Celých desať rokov len trpezlivo pri mne stojí. Vo vnútri určite roky veľmi trpí, ale uvedomuje si, že tú špinavú prácu niekto urobiť musí.

PP19-16 strana-

13

031190060

Tieto noviny si ako tretiak na vysokej škole pred viac ako dvadsiatimi rokmi zakladal. Aký to bol pocit, keď ste sa ako rodina museli vydavateľstva regionPRESS, s.r.o. vzdať? Veľmi smutný. Žil som pre našu firmu dnom i nocou. Veľakrát ma ráno našli naše fakturantky v kancelárii s tým, že som akosi vynechal noc, lebo som nestíhal. Snažil som sa vybudovať firmu, ktorej základná hodnota bola dôvera. Firmu, v ktorej budú robiť ľudia radi a s dobrým pocitom ... a myslím, že sa mi to vcelku darilo. Bol som na nás hrdý, keďže sme nikdy nešikanovali mladé mamičky, len preto lebo majú malé deti, ako je to v mnohých firmách zvykom. Platil som najvyššie dane zo všetkých živnostníkov na Slovensku. Dlhé roky sme chodili spolu na celofiremné dovolenky do Chorvátska, boli sme jeden dobrý tím.


14 SLUŽBY, zdravie INZERUJTE v najčítanejších regionálnych novinách KONTAKTUJTE SVOJHO OBCHODNÉHO ZÁSUPCU: petrekova@regionpress.sk 0905 338 878 

%iMHþQiåHQD

MYnoviny

Plus7dni

äLYRWREGIONPRESS

Čítanosť týždenníkov

11 %

Zdroj: MML-TGI, SR, 3-4. 2017

NEJDE VÁM BIZNIS?

KONTAKTUJ T

E NÁS

popradsko@regionpress.sk

0905 338 878

VLHħUHJLRQ£OQ\FKQRY¯Q

www.regionpress.sk

16 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060 e-mail: velcon@velcon.sk

PP19-16 strana-

14

ALEBO NAVŠTÍVTE: www.velcon.sk

32-0025-4

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby. Pomôžeme vám s jeho vybavením.


15 práca Prijmeme pracovníkov do TPP na pozíciu:

t KUCHÁR

732 EUR + do 10 % prémie

- zvýhodnené stravovanie - istota trvalého prac. pomeru - dobré pracovné podmienky (3 ročná technológia) - možnosť zaučenia

do stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad na 12 hodinové pracovné zmeny. Kontakt:

0904 679 235

PRÁCA V

Stravovacia prevádzka vo 9HĕNHM/RPQLFL

SULMPHGRSUDFRYQpKRSRPHUX

NEMECKU

KUCHÁRA 3/$7(XU

POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE

VODIČ KAMIÓNA

Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o.

2500 € - 3500 € brutto

Prijmeme skladníkov a zásobovačov/čky výroby

hľadá do svojho tímu skúseného strojníka

Strojník – 7 € / hod. (brutto) – strojnícky preukaz skupiny

Práca na tri zmeny

4 a 9, práca pon-pia, výkon práce: územie SR

mzda 3,65€/hod.

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam Ponúkame: ubytovanie, náhrada cestovného + diéty

Na prácu je potrebný preukaz VZV a prax min.1 rok

SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA PRIJME PRACOVNÍKOV DO STRÁŽNEJ SLUŽBY V OBCHODNÝCH CENTRÁCH V KEŽMARKU.

Pre viac info volať

0948 732 714 Mahax Slovakia, s.r.o.

www.simon-fleisch.de job@simon-fleisch.de

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÁCA PRE KAŽDÉHO v ČR

84-0020

Základná hodinová mzda je 3,20 €/hod.. Podmienkou prijatia je preukaz odbornej spôsobilosti na výkon strážnej služby.

Kontakt: 051 77 212 61, 0903 615 207, papservice@papservice.sk

Možnosť turnusov - Ubytovanie zabezpečené Stabilná celoročná práca

popradsko.sk 45-0008

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

+4€ stravný lístok

32-0024-3

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

Základná znalosť nemeckého alebo anglického jazyka. Nemecká pracovná zmluva. Vybavíme všetko potrebné pre prácu

na TPP vo Veľkej Lomnici

+49/ 15145093826

OPERÁTOR VÝROBY VODIČ VZV ELEKTRIKÁR ZVÁRAČ

CALL CENTRUM: 0905

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?

552 537

ečené UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezp PÁRY VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY aj

85_0279

.RQWDNW0918 476 472

99-0100

3/$7(XU

regionpress.sk

inzerujte u nás

0905 338 878

Krásne prežitie veľkonočných sviatkov praje redakcia Popradsko

INZERCIA

0905 338 878

PP19-16 strana-

15

VIZITKY

0905 338 878

LETÁKY

0905 338 878

85_0283

612 EUR + do 8 % prémie

Ponúkame benefity:

99-0097

t POMOCNÝ KUCHÁR


dlhodobá a stabilna práca

výhodné platové podmienky

85_0286

85-0005

www.konstrukter.sk

ubytovanie a doprava hradené sokolova@granila.eu 0950 301 301

��������������������������

TES SÁROV �� ���������

�����������������������������

����������������

�������������������

PRAVIDELNÝ TURNUS. ������������������������������������� ������������������������������

10 - 20 €/hod. netto

Tel.: 0908 914 180 0905 218 177

���������������������������������

������������������������� ��������������������� ����������������������

ELEKTRIKÁRI SADROKARTONISTI

info@konstrukter.sk

���������������

TPP ��������������������������������

 ������������������� 

�����������������

���������������������� �������������������������� saludosro@gmail.com

�������

OPERÁTOR VÝROBY 800 - 1000 EUR/netto ��������� 900 - 1100 EUR/netto �������������� 11 EUR/hod.

Firma ������ Vám ponúka prácu s nástupom ���������������������

������������������������������������ 413 358 82, 090 04/88 81 418, tel: 0918/4 nfo fo@g @ sk sksrro.sk k ����� in

85_0290

PRÁCA V NEMECKU ��������������

����������������������

NEMÁTE PRÁCU

16 EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY zimné záhrady

rámové

bezrámové

AKCIA ZĽAVA DO 35% 0918 477 323 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

bezrámové

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PP19-16 strana-

rámové

16

63-0077

balkóny

Profile for REGIONPRESS - Popradsko

Popradsko Kežmarsko 19-16  

Regionálne inzertné noviny Popradsko Kežmarsko 19-16

Popradsko Kežmarsko 19-16  

Regionálne inzertné noviny Popradsko Kežmarsko 19-16

Advertisement