Page 1

Ä?.11/ 15. marec 2019 / 23. ROÄŒNĂ?K

POPRADSKO SERVIS OKIEN

pre vĹĄetkĂ˝ch SZÄŒO aj opatrovateÄžky v RakĂşsku

0915 893 966 ÂŚ 052/776 82 45 ÂŚ 0905 426 189 www.idstone.sk

OPRAVA OKNA Ĺ ETRĂ? VAĹ E NĂ KLADY! ZARUÄŒUJEM VYSOKĂš ODBORNOSŤ, KVALITU A VAĹ U SPOKOJNOSŤ!

99-0009

99-0076-1

Teraz je ten NAJVHODNEJĹ Ă? ÄŒAS si daĹĽ

skontrolovaĹĽ VaĹĄe oknĂĄ TERMOKAMEROU!

Pavol JuĹĄÄ?ĂĄk www.oknorenova.sk

A ZERCI

LETĂ KY

0905 338 878

ÄŒO DOKĂ Ĺ˝E ZISTIŤ: tGVOLĹ˜OPTĆƒBTUBWKFEOPUMJWâDIPSHĂˆOPW tQPWBIVBQSĂ“Ĺ˜JOV7ĂˆĂ?IPPDIPSFOJB bolestĂ­, alergiĂ­, skrytĂ˝ch chorĂ´b tQSĂ“UPNOPTĆƒDVE[PSPEâDIPSHBOJ[NPW tPLBNäJUFSJFĂ?J[ESBWPUOĂ?QSPCMĂ?NZ bezbolestne a vhodnĂŠ aj pre deti, trvĂĄ 45 min

ÄŒas VaĹĄej konzultĂĄcie je potrebnĂŠ objednaĹĽ : 0905 655 392

PREDAJ:

VýŞivovĂĄ poradĹˆa

Ĺ TRKY, PIESKY, STAVEBNĂ? MATERIĂ L

78 338 8

ÄŒĂ­nska medicĂ­na MING

SKLENĂ?KY

0918 391 621

DO VAĹ EJ ZĂ HRADY

SUHGDMÄ–D3RSUDG

ekospol.poprad@gmail.com

TEST ZDRAVIA BiorezonanÄ?nĂŠ vyĹĄetrenie celĂŠho telaEkospol Recycling, s.r.o. LEVOĂ˝6.Ăˆ

OkamŞitý výkup nehnuteĞností v hotovosti - aj druŞstevných bytov tel. 0905 924 303 Kúpime ornú pôdu

t systĂŠm NLS Diacom lite freq, podobne ako pri MR t vhodnĂ˝ pre chorĂ˝ch, zdravĂ˝ch /prevencia/ t zisti stav a povahu ochorenia t Ä?o VĂĄĹĄ organizmus potrebuje t bezbolestnĂŠ a vhodnĂŠ aj pre deti t testuje sa na Ăşrovni fyzickej aj psychickej TESTUJU SA VĹ ETKY ORGĂ NY + trvĂĄ 60-90 min., vĂ˝sledky ihneÄ? + test patogĂŠnov, alergii, potravin,vitamĂ­nov + poradĹˆa výŞivy /stravovanie/

99-0011-1

99-0042-5

rod. domov, bytov, bytovĂ˝ch jadier, a inĂŠ stavebnĂŠ Ä?innosti ...

PP19-11 strana-

1

JEDNODUCHOSŤ

ODOLNOSŤ

MoĹžnosĹĽ VĂ˝plĹˆ lexan* objednania nerozbitnĂ˝ na mieru ( nie sklo) cena 75 â‚Ź / m2 * lexan 4,5 mm 2UV jednokomorovĂ˝ Profil pozinkovanĂ˝ priehÄžadnĂ˝, vĂ˝bornĂŠ moĹžnosĹĽ vĂ˝beru farby tepelnoizolaÄ?nĂŠ AutomatickĂŠ otvĂĄranie okien 45 â‚Ź

vĂ˝mena vanĂ­ liĹĄtovanie a utes. vanĂ­ inĂŠ opravy (voda, odpad) zapojenie prĂĄÄ?ky priamo na odpad

VĂ?STAVBA RD na kĞúÄ? REKONĹ TRUKCIE

ZATEPĽOVANIE info: 0902 60 73 75

KVALITA

RENOVĂ CIA VANĂ? SMALTOM

OBJEDNĂ VAJTE NA: obchod@pr-mont.sk

99-0018-1

TEST PREBIEHA NA NAJMODERNEĹ Ă?CH PRĂ?STROJOCH

99-0026-1

www.stavebniny-zamagurie.sk

www.alternamedica.estranky.sk

DospelĂ˝ 15 eur, Deti 8 eur/ do 6 r. predĹĄkolĂĄci/ NĂĄjdete nĂĄs na: DrevĂĄrska 1, POPRAD Na vyĹĄetrenie je potrebnĂŠ VyĹĄetrujeme v Ä?ase: sa objednaĹĽ: 0907 922 021 Po - Ne | 7:30 - 18:00

15 â‚Ź

PR MONT - klampiarska výroba, s.r.o. Tovårenskå 2285/12, Poprad - StråŞe telefón: 052/ 776 39 40, 0907 909 473

vlastnosti

99-0017-1

0905

0902 111 773

BIO meranie celĂŠho tela

ww w.p r-m on t.sk sklenik na mieru

IN

0907 646 356

99-0064

99-0310

OdbornĂ˝ orez

ovocných stromov a krov

Info a objednĂĄvky:

99-0002-1

UĹ˝ 6 ROKOV SA VENUJEME VĂ?LUÄŒNE SERVISU.

NAJVĂ„ÄŒĹ Ă? VĂ?BER POMNĂ?KOV NA SLOVENSKU

POPRAD - VĂ?CHOD

+RGüRYD VPHUSUHGDMĖDâ.2'$D%D]iU$$$$872)

PoÄ?as revĂ­zie VĂĄm termokamerou zmeriam tepelnĂŠ Ăşniky, tesnenia, prĂ­tlaky aj sklĂĄ. Navrhnem spĂ´sob opravy, vypoÄ?Ă­tam cenu a po VaĹĄom odsĂşhlasenĂ­ opravu zrealizujeme. NAJNIŽŠIE CENY V POPRADE

rýchlo, lacno, kvalitne www.lacne-zaluzie.sk

PRIEMYSELNĂ? AREĂ L

LEN 5 eur ZA CELĂ? BYT/DOM

ŽALÚZIE, SIEŤKY p r o t i h my z u 0907 942 957

KAMENĂ RSTVO

REVĂ?ZIA OKIEN TERMOKAMEROU

99-0019-1

www.eurouver.eu

I D S TON E s . r. o .

99-0007-1

ĂšVER NA PODNIKANIE

0948 126 350

TýŞdenne do 40 000 domåcnostíNajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

33-0008

KEŽMARSKO


2 redakÄ?nĂŠ slovo / SLUĹ˝BY, bĂ˝vanie

VydavateÄž: REGIONPRESS s.r.o.

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Mgr. Marcela PetrekovĂĄ 0905 338 878 Miroslav Imrich 0907 895 865 DistribĂşcia: KatarĂ­na FĂĄbryovĂĄ 0907 673 929 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk Ĺ ĂŠfredaktor: Ivan BroŞík DISTRIBĂšCIA (35 000 domĂĄcnostĂ­) KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: Poprad, Svit, KeĹžmarok, SpiĹĄskĂĄ BelĂĄ a obce: GĂĄnovce, Hozelec, Ĺ vĂĄbovce, HĂ´rka, SpiĹĄskĂ˝ Ĺ tiavnik, Hranovnica, SpiĹĄskĂŠ BystrĂŠ, Kravany, Ĺ trba, TatranskĂĄ Ĺ trba, LuÄ?ivnĂĄ, Svit-Podskalka, Batizovce, SpiĹĄskĂĄ Teplica, VeÄžkĂĄ Lomnica, Huncovce, Ä˝ubica, Vrbov, VlkovĂĄ, AbrahĂĄmovce, JĂĄnovce, VeÄžkĂ˝ Slavkov, Mlynica, Vikartovce.

O pĂĄr dnĂ­ sa zaÄ?nĂş zapÄşĹˆaĹĽ bocianie hniezda. VĹĄimli ste si, Ĺže je beĹžnĂŠ, ak o týŞdeĹˆ dva skĂ´r priletĂ­ samÄ?ek a aĹž potom samiÄ?ka? TĂĄ uĹž mĂĄ hniezdo z väÄ?ĹĄej Ä?asti pripravenĂŠ, poopravovanĂŠ, vĹĄetko uĹž Ä?akĂĄ iba na to, aby sa zaloĹžila novĂĄ generĂĄcia. Dokonca aj na vchodovĂ˝ch dverĂĄch bytovĂ˝ch domov sa (v lepĹĄom prĂ­pade) objavujĂş oznamy o tom, Ĺže v tom a v tom byte sa zaÄ?Ă­na rekonĹĄtrukcia, Ĺže sa bude robiĹĽ dennĂŠ od-do a Ĺže potrvĂĄ mesiac, dva, tri. Aj preto u nĂĄs v naĹĄom týŞdennĂ­ku dĂĄme pravidelnejĹĄĂ­ priestor tĂŠme stavba. Nielen tej vĹĄak. „KeÄ? sa obyvateÄžstvo nechĂĄ rozptyÄžovaĹĽ trivialitami, keÄ? sa kultĂşrny Ĺživot vymedzĂ­ ako nekoneÄ?nĂ˝ kolobeh zĂĄbavy, keÄ? seriĂłzna verejnĂĄ komunikĂĄcia dostĂĄva podobu detskĂŠho bÄžabotania, keÄ? sa – struÄ?ne povedanĂŠ – z ÄžudĂ­ stane iba obecenstvo a z verejnĂ˝ch zĂĄleĹžitostĂ­ estrĂĄda, potom sa nĂĄrod ocitol v nebezpeÄ?enstve a jeho kultĂşrna smrĹĽ sa stĂĄva reĂĄlnou moĹžnosĹĽou.“ To kedysi povedal Neil Postman (8. marec 1931, New York, New York, USA – 5. oktĂłber 2003, New York), americkĂ˝ odbornĂ­k na masmĂŠdiĂĄ, mediĂĄlny teoretik, kultĂşrny kritik, pedagĂłg, profesor a redaktor. Preto sa na naĹĄich strĂĄnkach bude-

me snaĹžiĹĽ aj naÄ?alej nezaoberaĹĽ sa iba spomĂ­nanĂ˝mi banĂĄlnosĹĽami prĂĄve tak, ako sa naÄ?alej budeme usilovaĹĽ odvracaĹĽ vyĹĄĹĄie naznaÄ?enĂş „kultĂşrnu smrĹĽâ€œ nĂĄroda. Hoci aj informĂĄciami, ktorĂŠ inde iba ĹĽaĹžko nĂĄjdete. Lebo – ako napĂ­sal v minulom storoÄ?Ă­ mladĂ˝ francĂşzsky prozaik a vĹĄestrannĂ˝ umelec Boris Vian - „utekĂĄme, Ä?o nĂĄm nohy staÄ?ia do budĂşcnosti, beŞíme tak rĂ˝chlo, Ĺže nĂĄm unikĂĄ prĂ­tomnosĹĽ a minulosĹĽ sa nĂĄm strĂĄca v prachu, ktorĂ˝ sme pri tom behu rozvĂ­rili.“ Je to ĹĄkoda. PretoĹže prĂ­tomnosĹĽ, najmä teraz, na prahu jari, je predsa prekrĂĄsna. StaÄ?Ă­, aby ste sa Ä?astejĹĄie ako v uplynulĂ˝ch mesiacoch vybrali do prĂ­rody, alebo si naĹĄli Ä?as chvĂ­Äžku posedieĹĽ na zĂĄhrade. ZastaviĹĽ ten nadiktovanĂ˝ rytmus a pĂĄr okamihov byĹĽ pĂĄnmi svojho Ä?asu. StaÄ?Ă­, aby sme sa vĹĄetci venovali menej tomu nepodstatnĂŠmu, Ä?o je takmer bez hodnĂ´t a zamerali sme sa na nieÄ?o oveÄža dĂ´leĹžitejĹĄie. Ĺ˝ivot nĂĄs, nĂĄĹĄ, a naĹĄich najbliŞťích a jeho kvalitu. Preto eĹĄte raz - peknĂ˝ týŞdeĹˆ vĂĄm vĹĄetkĂ˝m.

tSFIBCJMJUBĹ˜OĂ?DWJĹ˜FOJB tFMFLUSPMJFĹ˜CB /diadynamik, ultrazvuk/ tSBĂ?FMJOPWâ[ĂˆCBM t4.TZTUĂ?N tNBOVĂˆMOFUFDIOJLZ/PIR, mäkkĂŠ techniky/ objednĂĄvky na: 0903 047 831 HlavnĂĄ 847/45, 4WJU

SpoloÄ?nosĹĽ Pfeiffer SK s.r.o. prijme do svojho tĂ­mu montĂŠra vodovodov a kanalizĂĄciĂ­ - 6 â‚Ź / hod. ( brutto) pomocnĂŠho montĂŠra - 5 â‚Ź / hod. ( brutto)

HÄžadĂĄme manuĂĄlne zruÄ?nĂŠho Ä?loveka s chuĹĽou uÄ?iĹĽ sa novĂ˝m veciam ( + ubytovanie, cestovnĂŠ a diĂŠty) VĂ˝kon prĂĄce: Ăşzemie SR. V prĂ­pade zĂĄujmu nĂĄs kontaktujte na:

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

 Ivan BROŽ�K / ťÊfredaktor

KvalitnĂŠ natieranie striech

3MĂŚUIZWS

Poprad

0907 545 258

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou. Prosba o pomoc: ProsĂ­me VĂĄs, v prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm vedieĹĽ. ÄŽakujeme.

VIZITKY

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

57.000 67.000 26.000 30.000 24.000 15.000 30.000 25.500 48.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000

0905 338 878 Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

Bratislavsko VĂ˝chod Bratislavsko ZĂĄpad Dunajskostredsko Galantsko+Ĺ aliansko Hlohovecko+SereÄ?sko KomĂĄrĹˆansko Levicko Malacko Nitriansko NovozĂĄmocko Pezinsko PieĹĄĹĽansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko TopoÄžÄ?iansko+PE+BN TrenÄ?iansko+DCA+IL Trnavsko Zlatomoravsko

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RP medzera PP medzera ÄŒĂ­slo rubriky medzera Text inzerĂĄtu PrĂ­klad: RP PP 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321.

StrednĂŠ Slovensko BB KY LI LC MT OR PB OR PB PD ZV ZH ZA

50.000 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 30.000 38.000 30.000 35.000 36.500 26.500 52.000

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK LuÄ?enecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS PovaĹžsko=PB+PU Oravsko=DK+NO+TS PovaĹžsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Ĺ˝iarsko+ZC+BS Ĺ˝ilinsko+BY

VýchodnÊ Slovensko 29.000 25.000 25.000 82.750 22.250 12.000 30.500 35.000 40.000 30.000

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Koťicko Koťicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Preťovsko+SB Spiťsko+LE+GL

99-0006-11

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

PP19-11 strana-

2

99-0077

BajkalskĂĄ 3852/20 POPRAD popradsko@regionpress.sk

RehabilitaÄ?nĂŠ centrum

REHABPOINT ponĂşka:

Spätnou SMS vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 â‚Ź s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. TIP 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. TIP 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, PP zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.

32-0024-2

Redakcia:

PeknĂ˝ a uĹž Ä?iastoÄ?ne aj kalendĂĄrne jarnĂ˝ týŞdeĹˆ vĂĄĹženĂ­ Ä?itatelia!

65-031

KEŽMARSKO

87-0038

POPRADSKO


3 bývanie, sluŞby

BEZPEÄŒNOSTNÉ DVERE

PrijĂ­ma objednĂĄvky na:

AKCIA 230â‚Ź

t kurÄ?atĂĄ brojlere okolo 1 kg t morky 7-týŞdĹˆovĂŠ t nosnice 6-16 týŞdĹˆovĂŠ t kaÄ?ky, husi a husokaÄ?ky

t kurÄ?atĂĄ brojlere

NaĹĄe OCEÄ˝OVÉ DVERE so ZĂ RUBŇOU, CHRĂ NIA-ZATEPLIA-ODHLUÄŒNIA VĂĄĹĄ domov DUB vzor

ÄŒEREŠŇA vzor

BIELE vzor

jednodĹˆovĂŠ

kovanie ZDARMA zameranie ZDARMA v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE v ponuke aj hladkĂŠ dvere a odtieĹˆ Wenge vĹĄetky dvere SKLADOM www.ocelovedvere.sk odbornĂĄ montĂĄĹž s licenciou ocelovedvere@ocelovedvere.sk technickej sluĹžby od polĂ­cie SR

KEŽMAROK, Priekopa 1804

SERVIS OKIEN

ObjednĂĄvky na tel. Ä?.: 052/776 73 59, 052/776 73 60, 0911 952 229 InformĂĄcie: Pondelok - Piatok : 8.00 do 15.00 hod.

OtvorenÊ: Po-Pia: 9-17

t;BTLFOJFCBMLĂ˜OPW t#F[QFĹ˜OPTUOĂ?EWFSF t*OUFSJĂ?SPWĂ?EWFSF t1MBTUPWĂ?PLOĂˆ7DIPEPWĂ?EWFSF tÇBMĂž[JFTJFĆƒLZSPMFULZ%FĹľBOPD

moĹžnosĹĽ predaja aj na splĂĄtky

t1POĂžLBNFĂžESäCVBTFSWJTQMBTUPWâDIPLJFOWĂ?FULâDIUZQPW t0QSBWZBWâNFOVĹ˜BTUJLPWBOJB AK t1SFNB[BOJFBJNQSFHOĂˆDJVUFTOFOĂ“ 7Ă?FULP[BOBKMFQĂ?JFDFOZOBUSIV C P ON IOVĂ [BWPMBKUFOĂˆNBNZ7ĂˆNVSPCĂ“NFJOEJWJEVĂˆMOVQPOVLV t7âNFOVUFTOFOĂ“ UK t0ETUSĂˆOFOJFQSFGVLPWBOJBPLJFO A QPEĹąBWBĂ?JDIQSFETUĂˆW#&;,0/,63&/Ä—/²$&/: t0ECMPLPWBOJF[BTFLOVUĂ?IPLPWBOJB

KontaktnĂĄ adresa Poprad: Hviezdoslavova 24 tel.: 0915 547 169 email.: poprad@dachmann.sk

A CI

www.dachmann.sk maxidachmann@gmail.com

N OST

99-0003-5

I

K

OJ

PORADENSTVO A OBHLIADKA ZDARMAďż˝

a Ĺˆ j a d pre bcov ĂĄ v ko h vĂ˝ro i n d Po enskĂ˝c tku slov nĂĄby

KontaktnĂĄ adresa PreĹĄov: LevoÄ?skĂĄ 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202

GARAN

SPO

0950 276 839

ď Ź KOMPLETNĂ STAVEBNĂ ÄŒINNOSŤ ď Ź PREDAJ PARAPETOVĂ?CH DOSĂ K ď Ź Ĺ˝ALĂšZIE A SIETE PROTI HMYZU ď Ź GARĂ Ĺ˝OVÉ BRĂ NY

ÄŽalej ponĂşkame

MĂĄte plastovĂŠ oknĂĄ a prefukuje VĂĄm? Okno sa VĂĄm zasekĂĄva a nedoviera?

ZavolĂĄme VĂĄm, staÄ?Ă­ prezvoniĹĽ:

PLASTOVÉ OKNà , DVERE

34-0005-1

0905 468 802

HYDINA KUBUS s.r.o. VEĽK� SLAVKOV 290

99-0053-1

ORECH MATNĂ?

83-0005

ÄŒEREŠŇA MATNĂ

-40% na sedaÄ?ky AKCIA PLATĂ? DO 31.3.2019

NĂ BYTOK

OD PRIOR ¡ 1. Mà JA 19 ¡ POPRAD ¡ 0911 645 145

PP19-11 strana-

3

99-0074

DUB MATNĂ?


02 AUTO-MOTO / iné » Kúpim rôzne náhradné diely na škoda, spartak, felícia, octavia, 100,110R, 1000mb, tel 0910594060 » Kúpim rôzne nahrádné diely na Tatru 603 a 613, tel 0910594060 »Kúpim Jawu 90, 175, 250, 350 a CZ 125,150,175,250 aj nepojazdné. 0949505827

03 BYTY / predaj 04 BYTY / prenájom domy predaj 05 DOMY / predaj

06 POZEMKY / predaj REALITY 07 REALITY / iné 08 STAVBA » KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908 532 682 » Čistenie hrobov a obnova písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č. 0919 205 521 » Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925 991

» Tím advokátskej kancelárie V4 Legal, s.r.o.

finančná ochrana

66-0044

» Predám Opel Astra combi rv. 2005 1,9TDI naj.150 000 km. Auto spoľahlivé dobrý stav cena 3850 €ur. 0902255999

alebo subjektívnej nemožnosti plnenia. Na to, aby došlo k zániku záväzku zhotoviteľa z dôvodu subjektívnej nemožnosti plnenia sa vyžaduje, aby bolo zmluvne dojednané osobné zhotovenie diela zhotoviteľom, prípadne to z  povahy diela vyplývalo. V prípade nemožnosti plnenia je možné riešiť otázku náhrady škody, prípadne bezdôvodného obohatenia. K zmareniu, resp. zničeniu diela môže dôjsť v dôsledku ľudského konania (napr. stratou materiálu poskytnutého objednávateľom zhotoviteľovi na zhotovenie diela), alebo z  dôvodu objektívnych príčin (napr. ak povodňou došlo k  znehodnoteniu či zničeniu zhotovovaného diela). V  prípade, ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá za jeho zhotovenie rovnako, ako keby ho zhotovoval on sám. Čo sa týka časovej dĺžky tejto zodpovednosti zhotoviteľa, vo všeobecnosti platí, že zhotoviteľ zodpovedá za zhotovenie diela v štádiu vyhotovovania diela, ako aj po jeho vyhotovení, resp. dokončení, ak dielo ešte neodovzdal objednávateľovi.

BETÓNOVÉ PLOTY cenu obojstranné za jednostranných

0918 217 665

INZERCIA

0905 338 878

27-0017-9

V dnešnom článku naviažeme na ten predchádzajúci a  budeme sa venovať ďalšej z  podstatných náležitostí zmluvy o dielo, ktorou je vykonanie diela zhotoviteľom na vlastné nebezpečenstvo. Vykonanie diela na vlastné nebezpečenstvo zhotoviteľa znamená, že zhotoviteľ zodpovedá za zmarenie, resp. zničenie diela, a to najmä počas jeho realizácie. Vo všeobecnosti teda za uskutočňovanie diela nesie zodpovednosť samotný zhotoviteľ, pričom predmetom tejto zodpovednosti je plnenie, resp. zhotovované dielo. V  zmysle uvedeného tak zhotoviteľ nesie zodpovednosť za to, že dielo bude jednak zhotovené riadne a  včas, a  to v  súlade s  podmienkami upravenými v zmluve o dielo, a zároveň za to, že dôjde aj k  samotnému odovzdaniu takto zhotoveného diela. Ako sme si už vysvetlili v  predchádzajúcich článkoch, predmetom zmluvy o dielo nie je pracovná činnosť, ktorú zhotoviteľ vykonáva za účelom zhotovenia diela, ale výsledok tejto pracovnej činnosti, t.j. dielo samotné. Z tohto dôvodu zmarenie, resp. zničenie diela nemá za následok zánik záväzku zhotoviteľa vykonať dielo, ale naopak, tento je povinný dielo vykonať opätovne, a to na vlastné náklady. Napriek uvedenému však môže nastať situácia, kedy zmarením, resp. zničením diela, zaniká aj záväzok zhotoviteľa dielo zhotoviť. Ide o prípad objektívnej

volajte

01 AUTO-MOTO / predaj

PEKNÁ STRECHA nátery striech nátery kostolov oprava a výmena striech lacno a kvalitne tel.: 0908 842 631

0905 638 627

Zmluva o dielo a zodpovednosť za vyhotovenie diela

NIČIA Vás DLHY ? NEBOJTE sa SÚDOV ! DRAŽBA je PODVOD !

Občianska riadková inzercia

61_0076

4 Právnik radí / SLUŽBY

LETÁKY

0905 338 878

09 DOMÁCNOSŤ 10 ZÁHRADA A ZVERINEC zahrada a zverinec » Predám záhradu v Poprade za 6,500 E. Info: 0905893214 » PREDÁM ZÁHRADU V PP, CENA 6,500E. Info: 0905893214 11 HOBBY A ŠPORT hobby » Predám známky. Info 0902607283 12 DEŤOM 13 RôZNE / predaj 14 RôZNE rôzne ine / iné » Kúpim staré odznaky, vyznamenania, dohoda, 0907910755

15 HĽADÁM PRÁCU +421 911 313 632 info@axaproperty.sk www.axaproperty.sk

16 ZOZNAMKA

79-0002

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 2 dolu.

PP19-11 strana-

4


99-0081

5 bývanie

PP19-11 strana-

5


6 politickĂĄ inzercia / SLUĹ˝BY AĹž 17 okresov (zväÄ?ĹĄa najchudobnejĹĄĂ­ch) nemĂĄ svojho zĂĄstupcu v NR SR, ale z Bratislavy a okolia ich je 53! Preto chceme, aby sa kandidĂĄt do NR SR s najvyĹĄĹĄĂ­m poÄ?tom hlasov v kaĹždom okrese stal automaticky poslancom. OstatnĂ­ sa doplnia presne takĂ˝m spĂ´sobom, akĂ˝ funguje dnes ... a priblĂ­Ĺžime politiku k ÄžuÄ?om. 3. Za ĂşÄ?asĹĽ na voÄžbĂĄch deĹˆ dovolenky navyĹĄe. ZĂĄleŞí nĂĄm na tom, aby svoj nĂĄzor vyjadrilo Ä?o najviac ÄžudĂ­. Preto navrhujeme deĹˆ dovolenky za ĂşÄ?asĹĽ v kaĹždĂ˝ch voÄžbĂĄch a referende. 4. UmoĹžnime koneÄ?ne voliĹĽ cez internet. Sme v 21. storoÄ?Ă­, ale ak ste nĂĄhodou na dovolenke, voliĹĽ nemĂ´Ĺžete. EstĂłnci uĹž 13 rokov mĂ´Ĺžu voliĹĽ bez ohÄžadu na to, kde sĂş - v zahraniÄ?Ă­, na horĂĄch, v nemocnici Ä?i len doma v zĂĄhrade. Technicky je to rieĹĄiteÄžnĂŠ, len treba trochu chcieĹĽ. Ide nĂĄm o spravodlivĂŠ Slovensko. PomĂ´Ĺžte nĂĄm ho presadiĹĽ.

Âť Igor MatoviÄ?

predseda hnutia OĽANO

INZERCIA

HĽADà TE

0905 338 878

ZAMESTNANCA? regionpress.sk

inzerujte u nĂĄs

0905 338 878

LETĂ KY

0905 338 878

mentĂĄcia, zmluva so stavebnĂ­kom o vykonanĂ­ stavebnĂ˝ch prĂĄc, stavebnĂŠ povolenie od mesta Ä?i obce. ÄŽalej, kaĹždĂŠ stavenisko by malo byĹĽ oznaÄ?enĂŠ. Aj pri stavbe rodinnĂŠho domu by ste mali maĹĽ napr. na oplotenĂ­ pripevnenĂş informaÄ?nĂş tabuÄžu so zĂĄkladnĂ˝mi informĂĄciami. InformaÄ?nĂĄ tabuÄža - TĂĄto ani zÄ?aleka nie iba kozmetickĂĄ zĂĄleĹžitosĹĽ musĂ­ obsahovaĹĽ oznaÄ?enie stavby, nĂĄzov firmy, ktorĂĄ realizuje stavbu Ä?i meno stavebnĂ­ka, Ä?Ă­slo stavebnĂŠho povolenia, meno stavbyvedĂşceho a termĂ­n zaÄ?atia a ukonÄ?enia stavby. Oplotenie a vjazd - kaĹždĂŠ stavenisko by malo byĹĽ oplotenĂŠ po celom obvode a stavebnĂŠ prĂĄce by nemali ohrozovaĹĽ nikoho zo susedstva. Oplotenie by malo byĹĽ aspoĹˆ 1,8 m vysokĂŠ a vstupy by mali byĹĽ jednoducho zamykateÄžnĂŠ. EĹĄte pred zaÄ?atĂ­m stavby je nutnĂŠ vytvoriĹĽ dostatoÄ?ne pevnĂş a stabilnĂş prĂ­jazdovĂş cestu.

Âť red

vĹĄetkĂ˝m organizĂĄciĂĄm, firmĂĄm aćDNXMH jednotlivcom, ktorĂ­ v minulosti darovali ]RVYRMLFKGDQtQHLQYHVWLĂžQpPXIRQGX2QNROyJLD²UiGLRWHUDSLDQI ĂžtPSRGSRULOLDNWLYLW\NWRUpVDVQDĂĽLD]OHSĂŁLĢĂŁWDQGDUGOLHĂžE\SDFLHQWRYV vĹĄetkĂ˝m organizĂĄciĂĄm, firmĂĄm a jednotlivcom, ktorĂ­ v minulosti darovali UDNRYLQRXYS{VREQRVWLSRSUDGVNHMRQNROyJLH ]RVYRMLFKGDQtQHLQYHVWLĂžQpPXIRQGX2QNROyJLD²UiGLRWHUDSLDQI ĂžtPSRGSRULOLDNWLYLW\NWRUpVDVQDĂĽLD]OHSĂŁLĢĂŁWDQGDUGOLHĂžE\SDFLHQWRYV 3URVWULHGN\ ] GDURYDQĂŞFK GDQt XĂĽ QLHNRÄ?NR URNRY VO~ĂĽLD QD UDNRYLQRXYS{VREQRVWLSRSUDGVNHMRQNROyJLH ]DEH]SHĂžHQLH GHQQHM GRSUDY\ SDFLHQWRY QD OLHĂžEX ĂĽLDUHQtP QD UiGLRWHUDSHXWLFNRP RGGHOHQt Y 3UHĂŁRYH SDFLHQWL WDNWR QLH QD V~ 3URVWULHGN\ ] GDURYDQĂŞFK GDQt XĂĽ 7tWR QLHNRÄ?NR URNRY VO~ĂĽLD RGNi]DQtQD]GOKDY~KRVSLWDOL]iFLX ]DEH]SHĂžHQLH GHQQHM GRSUDY\ SDFLHQWRY QD OLHĂžEX ĂĽLDUHQtP QD UiGLRWHUDSHXWLFNRP RGGHOHQt Y 3UHĂŁRYH 7tWR SDFLHQWL WDNWR QLH V~ 2NUHP WRKR MH PRĂĽQp QDNXSRYDĢ ]GUDYRWQtFN\ PDWHULiO NWRUĂŞP VD RGNi]DQtQD]GOKDY~KRVSLWDOL]iFLX ]DEH]SHĂžXMH EH]SHĂžQHMĂŁt D SRKRGOQĂŞ ĂĽLORYĂŞ SUtVWXS QD SRGiYDQLH NRQWLQXiOQHM 7HQWR ]GUDYRWQtFN\ MH LQDN 2NUHP WRKR FKHPRWHUDSLH MH PRĂĽQp QDNXSRYDĢ ]GUDYRWQtFN\PDWHULiO PDWHULiOQLH NWRUĂŞP VD KUDGHQĂŞ]SURVWULHGNRYYHUHMQpKR]GUDYRWQtFWYD3RGREQHQLHV~KUDGHQp ]DEH]SHĂžXMH EH]SHĂžQHMĂŁt D SRKRGOQĂŞ ĂĽLORYĂŞ SUtVWXS QD SRGiYDQLH QLHNWRUpSRP{FN\VO~ĂĽLDFHQD~Ä?DYXSDFLHQWRYVSRNURĂžLORXUDNRYLQRXD NRQWLQXiOQHM FKHPRWHUDSLH 7HQWR ]GUDYRWQtFN\ PDWHULiO QLH MH LQDN YĂŞSRWNRPYGXWLQHEUXĂŁQHM KUDGHQĂŞ]SURVWULHGNRYYHUHMQpKR]GUDYRWQtFWYD3RGREQHQLHV~KUDGHQp QLHNWRUpSRP{FN\VO~ĂĽLDFHQD~Ä?DYXSDFLHQWRYVSRNURĂžLORXUDNRYLQRXD 1DĂŁHVQDK\RXGUĂĽDQLHOHSĂŁtFKVOXĂĽLHEDNRPIRUWXSDFLHQWRYSULQiURĂžQHM YĂŞSRWNRPYGXWLQHEUXĂŁQHM OLHĂžEHQiGRURYĂŞFKFKRU{EVWiOHWUYDM~ 1DĂŁHVQDK\RXGUĂĽDQLHOHSĂŁtFKVOXĂĽLHEDNRPIRUWXSDFLHQWRYSULQiURĂžQHM OLHĂžEHQiGRURYĂŞFKFKRU{EVWiOHWUYDM~

  "#            !  

SERVIS

OKIEN A DVERĂ?

99-0020-1

KancelĂĄria: PodtatranskĂĄ 135/2 bl. Lipa, 058 01 Poprad www.oprava-servis-okien.sk

HrubĂĄ stavba je slovnĂ˝ pojem, ktorĂ˝ ĹĽaĹžko definovaĹĽ. VĹĄeobecne sa dĂĄ povedaĹĽ, Ĺže hrubĂĄ stavba je postavenie surovĂŠho domu bez estetickĂ˝ch Ăşprav. Bez pozemku to nejde - V prvom rade si teda stavebnĂ­k musĂ­ vybraĹĽ stavebnĂ˝ pozemok, kde bude jeho novĂ˝ dom stĂĄĹĽ. VĂ˝ber pozemku je asi najdĂ´leĹžitejĹĄia Ä?asĹĽ celĂŠho procesu stavby domu. PretoĹže lokalitu vĂĄĹĄho domu nikdy nezmenĂ­te. Dlhodobo sa ustĂĄlilo päż zĂĄkladnĂ˝ parametrov pre vĂ˝ber pozemku. VeÄžkosĹĽ, orientĂĄcia a rozloĹženie pozemku, lokalita pozemku, vybavenosĹĽ inĹžinierskymi sieĹĽami, dopravnĂĄ dostupnosĹĽ a cena stavby. PrvĂŠ prĂ­pravy - PrĂ­prava pred stavbou predstavuje prĂ­pravu miesta, kde sa uskutoÄ?nĂ­ samotnĂĄ vĂ˝stavba. ÄŒiĹže hovorĂ­me najmä o prĂ­prave staveniska. Stavenisko je vytĂ˝Ä?enĂŠ projektom. RozdelĂ­me si ho na dva priestory. JednĂ˝m je miesto, kde bude stavba domu realizovanĂĄ a druhĂ˝m miesto, ktorĂŠ bude vyuŞívanĂŠ na staveniskovĂş prĂĄcu. StavebnĂ­k je povinnĂ˝ pripraviĹĽ a odovzdaĹĽ stavenisko v takom stave, aby bolo moĹžnĂŠ zaÄ?aĹĽ prĂĄce podÄža vopred vytvorenej projektovej dokumentĂĄcie a podÄža podmienok vopred dohodnutĂ˝ch v zmluve a samozrejme v sĂşlade so stavebnĂ˝m povolenĂ­m, ktorĂŠ stavba domu vyĹžaduje. Projekty - Tu ide o celĂş sĂŠriu dokumentov, ako je projektovĂĄ doku-

3RćDNRYDQLH 2QNROyJLDUiGLRWHUDSLD3RSUDGQI 3RćDNRYDQLH 2QNROyJLDUiGLRWHUDSLD3RSUDGQI ćDNXMH

 

   Ponúkame kvalitnú opravu plastových okien a dverí. Výmena skla, tesnenia, nastavenie okien a dverí, výmena komponentov a inÊ. Obhliadka TERMOKAMEROU

HrubĂĄ stavba – zaÄ?Ă­name.

$NVDUR]KRGQHWHGDURYDW ]RVYRMLFKGDQtIRQGX 2QNROyJLDUiGLRWHUDSLDQI $GUHVD0QRKHÄ?RYD3RSUDG $NVDUR]KRGQHWHGDURYDW ]RVYRMLFKGDQtIRQGX ,Ă˝2 2QNROyJLDUiGLRWHUDSLDQI 3UiYQDIRUPD1HLQYHVWLĂžQĂŞIRQG $GUHVD0QRKHÄ?RYD3RSUDG ,%$1ĂžtVOR~ĂžWX6.NyGEDQN\ ,Ă˝2 9ĂŁHREHFQi~YHURYiEDQNDDV 3UiYQDIRUPD1HLQYHVWLĂžQĂŞIRQG ,%$1ĂžtVOR~ĂžWX6.NyGEDQN\ %H]YDĂŁHMSRPRFLVD~URYHÄ–VWDURVWOLYRVWLQHSRGDUtXGUĂĽDĢ 9ĂŁHREHFQi~YHURYiEDQNDDV  7ODĂžLYiQDSRVN\WQXWLHGDQHMHPRĂĽQp]tVNDĢ %H]YDĂŁHMSRPRFLVD~URYHÄ–VWDURVWOLYRVWLQHSRGDUtXGUĂĽDĢ QDZZZGYHSHUFHQWDVNDOHERSRWHOHIRQLFNRPGRKRYRUH QDĂž 7ODĂžLYiQDSRVN\WQXWLHGDQHMHPRĂĽQp]tVNDĢ QDZZZGYHSHUFHQWDVNDOHERSRWHOHIRQLFNRPGRKRYRUH QDĂž

PP19-11 strana-

6

79-0081

NaĹĄe hnutie OBYÄŒAJNĂ? Ä˝UDIA a nezĂĄvislĂŠ osobnosti (OÄ˝ANO) pred týŞdĹˆom predstavilo nĂĄvrh otĂĄzok pre hÄşbkovĂŠ referendum. Navrhli sme 17 rieĹĄenĂ­ problĂŠmov, ktorĂŠ doteraz politici nemali zĂĄujem rieĹĄiĹĽ. ZĂĄroveĹˆ sme dali ÄžuÄ?om moĹžnosĹĽ diskutovaĹĽ o nich, a tieĹž doplniĹĽ Ä?alĹĄie problĂŠmy, ktorĂŠ podÄža vĂĄs trĂĄpia Slovensko natoÄžko, Ĺže by o nich mali Äžudia rozhodnúż v referende. Ä˝udia za týŞdeĹˆ na naĹĄej FB strĂĄnke otĂĄzkam rozdelili cca 70 tisĂ­c hlasov, Ä?o svedÄ?Ă­ o mimoriadne veÄžkom zĂĄujme a nĂĄs to veÄžmi teĹĄĂ­. DovoÄžte, aby som VĂĄm otĂĄzky bliŞťie predstavil - 1. skupinu otĂĄzok sme nazvali SpravodlivĂŠ Slovensko: 1. Navrhujeme hmotnĂş zodpovednosĹĽ politikov. Chceme presadiĹĽ, aby politici a vysokĂ­ ĹĄtĂĄtni ĂşradnĂ­ci za nezĂĄkonnĂŠ a zjavne nevĂ˝hodnĂŠ rozhodnutia ruÄ?ili svojĂ­m majetkom. VĂ˝razne to pomĂ´Ĺže, aby sme zlodejov odradili od pokuĹĄenia kradnúż z nĂĄĹĄho spoloÄ?nĂŠho, lebo ĹĄkodu by platili zo svojho. 2. Chceme, aby si kaĹždĂ˝ okres mohol zvoliĹĽ svojho poslanca do NR SR.

031180217 ObjednĂĄvateÄž: OBYÄŒAJNĂ? Ä˝UDIA a nezĂĄvislĂŠ osobnosti (OÄ˝ANO), ZĂĄmockĂĄ 6873/14, 811 01 Bratislava, IÄŒO: 42287511 DodĂĄvateÄž: regionPRESS s.r.o., Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava, IÄŒO: 36252417

SpravodlivÊ Slovensko pre vťetkých


7 bývanie

Viac ako 10 rokov skúseností na trhu ! ... najlepší pom er kvalita - cena ...

OKNÁ - DVERE ALPHALINE

GARÁŽOVÉ BRÁNY

6 komorový profil v hĺbke 90 mm vhodné aj do nízkoeneget. domov

40 mm

Izolačné 3 sklo U 0,6 W/m2 Termoizol. vložka - Polystyrén

2090 x 1460 mm

Slovenský v ý ro b o k

16s DP2H€

od

SIEŤKY PROTI HMYZU ŽALÚZIE

HORIZONTÁLNE VERTIKÁLNE ROLETY

586€

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

PRENÁJOM LEŠENIA Partizánska 1849 (vedľa autosalónu PEUGEOT), POPRAD-ZÁPAD 0902 209 489 052/7764 353 VLHħUHJLRQ£OQ\FKQRY¯Q

www.regionpress.sk PREČO REKL

INZERCIA U

AMNÁ

NÁS?

 Patríme medzi najčítanejšie týždenníky  Poskytujeme riešenia, ktoré fungujú  Zvyšujeme konkurencieschopnosť  Šetríme starosti  Sme kreatívni a vieme počúvať

popradsko@regionpress.sk

0905 338 878

HĽADÁTE 99-0006-3

ZAMESTNANCA?

PP19-11 strana-

7

regionpress.sk

inzerujte u nás

0905 338 878

99-0041

Príďte sa presvedčiť do našej vzorkovej predajne !!!


8 Škola / SLUŽBY

Žiacke súťaže

Odborné učilište internátne

stačuje. Takéto nedôstojné podmienky sa týkajú aj dlhoročných celoslovenských súťaží, akými sú olympiády či rôzne recitačné súťaže. Štát si zapíše kolónku, že inicioval súťaže, no de facto je všetko, vrátane dofinancovania, na organizátorovi, teda na centrách voľného času, príp. na školách. Neraz som počul o zrušení niektorej súťaže z dôvodu zlého financovania. A realizovať pedagogickými dokumentmi odporúčanú súťaž bez minimálnych prostriedkov je nedôstojné a demotivujúce. Neraz sa stalo, že žiaci s učiteľmi čakali na súťaženie ako v čakárni u lekára bez akéhokoľvek občerstvenia. Odmietam tézu, že nie sú prostriedky aj na takúto dôležitú činnosť, ktorou sú školské súťaže. Prostriedkov je viac, ako si želáme. Len sú nekompetentne prerozdeľované. V tejto situácii je lepšie zúčastniť sa súťaží komerčných firiem alebo zodpovednejších organizátorov, ktoré ponúkajú oveľa dôstojnejšie podmienky zápolení. Je rozdiel, keď dieťa oceníme tabletom alebo len diplomom. Isté však je jedno - peniaze z našich daní by konečne mali mieriť k našim žiakom, ktorí potrebujú motiváciu. A isté je aj to, že deti treba motivovať aj inak ako hrabaním zadarmo, keďže to ani v živote často nefunguje.

Šrobárova 20, Poprad

P O N U K A U Č EB N ÝC H O D B na šk . r.

O R OV

2019/20

Učebné odbory sú trojročné. Úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie ISCED 2C s výučným listom. 2985 G 00 Cukrárska výroba 6494 G 00 Služby a domáce práce 6491 G 01 Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál 4572 G 06 Poľnohospodárska výroba – oprava poľnohospodárskych strojov 4572 G 02 Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo 3686 G 03 Stavebná výroba - murárske práce ň 3383 G 08 Spracúvanie dreva – výroba úžitkových olská jedále Vlastná šk rnát te in ý a umeleckých predmetov sk ol Vlastný šk ca 6497 G 00 Pedikúra – Manikúra olská knižni Vlastná šk ovňa lň si po á sk ol 9996 0 Prípravný ročník Vlastná šk

» Ján Papuga

052/788 59 12

riaditeľ ZŠ

¦ www.oupoprad.edu.sk ¦ oupoprad@gmail.com

99-0072

Človek je súťaživý, má potrebu prekonávať iných, a tým aj samého seba. Je to prirodzené aj pre deti. Rozvíjať súťaživosť ich vlastne pripravuje na život. Aj preto ich zapájame do súťaží a aktivít, kde môžu prejaviť svoje schopnosti. Okrem toho úspech v súťažiach sa škole dobre prezentuje a vníma sa tak, že škola má šikovných žiakov. Dobrá súťaž pozostáva z nápadu, z jednoduchého priebehu a z primeraného (dôstojného) ocenenia, keďže vynikajúce výkony by mali byť vynikajúco odmenené. Ako je to v športe, v zamestnaní, tak to má byť aj v škole. Je dôležité, či má súťaž aj odbornú porotu. Rozmohli sa totiž súťaže, ktoré vyhrávajú iba na základe počtu „lajkov“, čo je v rozpore s kompetentným rozhodovaním a vyhráva škola, ktorá má najväčší počet žiakov, teda najviac ťuknutí. Dôležité je aj to, aby súťaž poskytovala spätnú väzbu v čo najkratšom čase. Veľmi často sa stáva, že cena za súťaž je symbolická, jednoduchá, bezcenná. Veľmi ťažko sa potom deťom vysvetľuje, prečo vyvíjali takú námahu, keď je cena „o ničom“. Viacerými súťažami nás zahŕňa štát. Práve tie sú veľmi zle financované, hoci často ide o populárne súťaže. Ich finančné zabezpečenie sa počíta len v niekoľkých desiatkach eur. Z tých sa musí zabezpečiť porota, priestory, ceny a aj občerstvenie. Na to štátny príspevok nepo-

Otvorené: PO - NE 10:00 hod. - 19:00 hod. Kontakt: 052/7733617, 0917 123 453

79-0013

VIAC INFO NA WWW.AQUASPAGANOVCE.SK

73-0027

PONÚKAME VAŇOVÝ KÚPEĽ V MINERÁLNEJ VODE /účinný pri liečbe pohybového ústrojenstva/ A RÔZNE MASÁŽE, ZÁBALY A BANKOVANIE.

NEJDE VÁM BIZNIS?

KONTAKTUJ T

E NÁS

popradsko@regionpress.sk

0905 338 878

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA? regionpress.sk

PP19-11 strana-

8

inzerujte u nás

0905 338 878


99-0071

AUTOŠKOLA REČIČÁR, Karpatská 77/1, Poprad, T: 052-7722 807, M: 0901 704 382, 0905 299 969

99-0065

9 relax, služby

PP19-11 strana-

9


10

    

EDITORIà L / SLUŽBY

   

 

!!$ %!!! !" !  %& $ #$'$!# "'2,(*(. 5,$0)(,*'"'(*&2".5$'2#-# '/(.#+,*2'$/// (%$%(*-++%(.'+$ +$ : .0+.,8-#9-"552$(.2    &"'"+,*$$%" ,$3 *1 )*2. ' * "('2%'- $-%,4*- (+(",' '(%$%* ;2&'",'+.,"'#$*#"'0$(%(

.'+$( $',$(&&%(&$4+$-1&&& .""7,$4*1'(*((+7(%$%*- $,(*3,-#'#$*#56 '+., *,(+&')()(*-(%$%*-$(-,'

,"$!( 1*(# ,*"'# +%(.'+$# 8-(.# $-%,4*0 .0%'"%" (,*1 '.6'4 +-&- $,(*2 - (

*27 .5,$0 )(,*0+%(.'+$3!(%$%*"+,(. - '+.*.6& $,(-)(,*' '-4"*($ ,4,(+-&-1'2+(6& :(2.)*&"*%% *"'" 

1> 5 *(#$, 8 4 1 7 )*"'25 )()(*-$,".6,.(%+,",*"'#+%(.'+$#$-%

,4*0.%$(.#+-&%!(  )()(*(- )*+- .%20   " )*(#$,)*")*."%(&"'"+,*+,.($-%,4*0.' @3 / !.31.-> *-2*.0!%2

+"%('')()(*--&'" B ,4,( )()(*- + &- 4 &(#  &$%* -!217)*(+"('2%'"')*(+"('2%'(%$%*

',%+2 %#"'"."-2%'"8-(.6-&%"

  +

@3 / +

5  >5 "  +&--!217(44($$$4 )$=$$$ #(."''+)(%-K''(.'")*+,

.-#)*',*(1)(,-

 ! 4 3 4" <  4 1 7! ; =4 34 3 " #- 3< =5, 8&"4)*"&'3 )*,(+(&+&-+2&'"$(8

$(*($(..'(.%.((%$%*'(&+4(*.?'+$# ?0+,*"" *%+(&'$(*'",'(.% B$*& $*2+'0!12",$(.+8-J&"'5'3&")*(%$%* &" ,(,( ((" %( # .I5" +.(&" )*" .0+,-)(.'6)*8-J&" @(.,0+(&(%&"&(

*"'!'%".3<4+&.=  4 =  > 4> , C(""&)*"."%"$!*'$(*' (+ 5,4" +(& .5$ !*2.% " 8-(. )"+'  ,( .0%'1!%.0 '"$0'"1', A+$*+(&&% # .%+,' .0+,4)'" F . $*(#" +( +)*".((& $(*'- +(& ' *1'0! )(-#,"! +)".% ;2&+'"7 )'"$05)(*(.7: ?(%,($*2+

',)&#!(,+,. ? = 5 343 " = 9, "&(*"' )(1",6.' '* " $,(*2 1 (%$%(

*"+,(..0*-# D6,(8-"+.",5"71(".(, ,4,(*(+7((.12.#4J%# *,(('+.0

!82.&+,*,'-,"+(%$%(*"+,&" $,(*6(+.(

##128-0.$%#4$-++.(##-5

  !> 3  " 5, A2!*'4+78-(.!(-&'" $,(*2)*6. ((.12.'6&1 '*2"' '*2"- G6*"#- +$-,('6'5'" 1'2*($-'!('(*2*"+)(

%('+$-1''" C(",( %("&,(.5,)(.%" "! *("" +,*6 *("" . "! "' -' -# (%$%*'0+4(*"+).2$+$-)"'('"+4)%

')*"*(1'(,+,.1)2#%"("!"''(+," %'++,(,(-#&+,.*'6& (%$%*#-5 %(.'+$ 3 5 44, -+607'56&+)(%('3&"8(&-*7+",4,( #"''4 (*&- $-%,4*'!( "+,. .0,.2

*7 ## )(&"'$0 ' ,( 0 (% 8-J(& ( '#

)*6+,-)'#5" $ *1 &2& 1)2%'3! 8-6 )* (%$%* $&2&&%,%',0 $,(*.",',( #"''31*(#,*6"6((!,"7(+4+'"'5)"

*2" )(#& "& *-$- )(&& "& 56*"7 ,(,( )(1",6.'$-%,4*')(+(%+,.( ? 3 5  >, H8-" $,(*6+&-.'-#4 &'(!($*2,. ',4" )( ..*6'(! @( $!( )*+,.

'" 2.#4 $-+ +* &#4 '%5(.'4 *(+7 1,(!( +"&-+)(%('1+)".7 1,'(.7 .0!-,'7+")*+,.'")*",8(.1"'!(* "

'-+)(%-!871-'-,+%(.'+$$(*' 

0 5  5   + &--!217()()(*-4&$$$4)$=$$$ +)(."''3&+)(%-K''(.'6&)*',

2=5;  4 5  

PP19-11 strana-

.44  ! ')*6$% 8-(.6 *&

+%'6" &- )("7 ( 5,")'"-& . &E"&2%

'#.35$ ($$$ #*" 5,")'"- + '.0-# "'+)(%-4+7-&% 31.0,*)*%("7  4%(+$$ &(# &$%* 5,$0)*(#$,0&-+"071*%"

1(.'4%#:  4'%# &$&$# *(#$,&-+61!L7   " 4 ')*6$%-.'"*)*610'(

.!()*+,.'" 4+7'+&"'2*(!+4+,*

'"! +)(%-)*2- +( 1!*'"'3&" )*,'*&" )((' ()(*-&-",%".0-"7#'   *$."16, " !-(

'3! '2+,*(#(. % ' )*1',2"- +.(## ,.(*0 )*(+,*'6,.(& 1.-$(.3! %( &-%,"&"2%

'0! '(+"(. D$"+,( &- .0-"7 ,",( K''" ' 4 5,$0)(,*'"'(*&2"'2#-12-#&(." '/(.#+,*2'$ 666#54  #

10

33-0008

   '2*('3& (!,+,.(& $-%

,4*'(--5(-%(.'+$ *,(!(5,2,&-+6)()(

*"7.3*1'."$(()(+"8 1!(-#4+)*+ .%20 ,* %% *"'" &"'"+,*$ $-%,4*0 9-" 552$(.2  ;(%$%*-5%(.'

+$:.0%'"%5,2,(+(",'4+-&- &"%"'-*' )()(*-(%$%*'0!$,".6,8-(.3!-&%(. "

'"+,*$.5$-)(1(*-# 12-#&(."()*6+).

$01,#,(+-&0+&-+")()('2!87   + $('6  &*  ( 

($0&-+607)('2%$,*('"$0 )(5

,(- " (+(' $ )(,*-#4 (%$%*"+," )(&('4 *-$- &- + (*2,"7 # ' '5"! $*#+$3! $((*


79-0058

11 bývanie, SLUŽBY

Ing. Mgr. Martin

Tuƣinský, PhD.

daȊový poradca, špecialista na dane a úƮtovníctvo

ŠKOLENIE Obsah školenia Pokladnica v s.r.o. – veƮný problém O aké náklady by ste nemali v s.r.o. prísɐ Vzájomné transakcie medzi s.r.o. a spoloƮníkom / konateǾom Zmluvné vzɐahy s.r.o. s inými SZ#O

52-0006-60

www.martintuzinsky.sk

13.03.2019 16:58:15

75-27

RegionPress 137 x 102.indd 2

VIZITKY

0905 338 878

PP19-11 strana-

11

BEZ DPH

/


12 tv program

PONDELOK 18.3.2019 UTOROK

19.3.2019

STREDA

20.3.2019

ŠTVRTOK

21.3.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 12:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XV. 4-5/24 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:20 Kuchyňa 22:00 Vo štvorici po opici 2 00:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:35 Zámena manželiek 03:35 Susedské prípady 04:15 Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 O 10 rokov mladší 09:45 Oteckovia 10:45 Susedské prípady 11:50 Rodinné prípady 12:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XV. 6-7/24 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:40 Horná Dolná 23:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XV. 6-7/24 02:15 O 10 rokov mladší 03:20 Susedské prípady 04:10 Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 11:00 Susedské prípady 12:05 Rodinné prípady 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XV. 8-9/24 15:00 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 2 na 1 22:20 Susedia 23:15 Kuchyňa 00:00 Zakázané ovocie 02:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XV. 8-9/24 03:30 Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Svokra 09:45 Oteckovia 10:50 Susedské prípady 11:50 Rodinné prípady 12:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XV. 10-11/24 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:40 Dobre vedieť! 22:45 Kameňák 00:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XV. 10-11/24 02:15 Svokra 03:30 Susedské prípady 04:10 Rodinné prípady

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:45 SÚDNA SIEŇ 10:50 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kosti IX. 17,18 14:50 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:45 LUCKY ROOM 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2019 21:55 INKOGNITO 23:00 S PRAVDOU VON 00:20 SEDEM 01:20 NOVINY TV JOJ 02:00 INKOGNITO 03:05 SÚDNA SIEŇ 03:55 LUCKY ROOM

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:45 SÚDNA SIEŇ 10:50 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kosti IX. 19,20 14:50 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:45 LUCKY ROOM 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 12 22:00 MOST! 3 23:00 Kuriér 7 00:05 Akty X 5 01:05 NOVINY TV JOJ 01:55 PRÁZDNINY III. 3 03:05 SÚDNA SIEŇ 03:55 LUCKY ROOM 04:50 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:45 SÚDNA SIEŇ 10:50 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kosti IX. 21,22 14:50 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:45 LUCKY ROOM 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 SOM MAMA II. 21:30 REŠTART 23:00 Vtierka Sam 10 00:00 Akty X 6 01:00 NOVINY TV JOJ 01:55 SOM MAMA II. 02:50 SÚDNA SIEŇ 03:30 KRIMI 03:55 LUCKY ROOM 04:50 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:45 SÚDNA SIEŇ 10:50 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kosti IX. 23,24/24 14:50 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:45 LUCKY ROOM 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 S PRAVDOU VON Slovenská zábavná talkšou. MN 12 2018 22:00 SEDEM 23:00 INKOGNITO 00:20 INKOGNITO 01:30 NOVINY TV JOJ 02:20 S PRAVDOU VON 03:30 KRIMI 03:55 LUCKY ROOM 04:50 NOVINY TV JOJ

RTVS 05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 Postav dom, zasaď strom 08:30 Taliansko, história zhora 09:00 Doktor z hôr 09:45 Sudkyňa Amy 10:35 HiSTORY 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:20 Lekári 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Spojené kráľovstvo, história zhora 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Komorník 22:50 Reportéri 23:30 Inšpektor Max 00:30 Komorník 02:50 Dámsky klub 04:25 Správy RTVS „N“

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 Folklorika 08:30 Spojené kráľovstvo, história zhora 09:00 Doktor z hôr 09:45 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Lekári 16:00 Správy RTVS 16:25 Spojené kráľovstvo, história zhora 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Mafia zabíja len v lete 21:15 Mata Hari 22:05 Vrchný inšpektor Banks 23:35 Lekári 00:25 Mafia zabíja len v lete 01:10 Vrchný inšpektor Banks 02:40 Slovensko v obrazoch

RTVS 05:55 Správy RTVS „N“ 07:00 Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Spojené kráľovstvo, história zhora 09:00 Doktor z hôr 09:45 Sudkyňa Amy 10:30 Kultúrne dedičstvo 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Lekári 16:00 Správy RTVS 16:25 Spojené kráľovstvo, história zhora 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Najväčší Slovák 21:45 Thelma & Louise 23:50 Lekári 00:35 Sudkyňa Amy 01:15 Autosalón

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Spojené kráľovstvo, história zhora 09:00 Doktor z hôr 09:45 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Lekári 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Slovensko - Maďarsko 23:20 Radosť zo života 23:50 Lekári 00:35 Sudkyňa Amy 01:15 Obdobie zločinu 02:50 Svet v obrazoch 03:15 Dámsky klub

PIATOK

22.3.2019

SOBOTA

23.3.2019

NEDEĽA

24.3.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XV. 12-13/24 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Kameňák 21:40 Londýn v plameňoch 23:45 Elysium 01:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XV. 12-13/24 03:05 Zámena manželiek

MARKÍZA 05:10 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Modrá lagúna 09:00 Kozmetička a zviera 11:10 Cesta do Ameriky 13:40 THE VOICE ČESKO SLOVENSKO 15:50 Jeho foter, to je lotor! 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Piata vlna Dobrodružný film MN 12 (USA) 2016 Ch. G. Moretzová, N. Robinson, A. Roe, M. Monroeová 22:45 Prci, prci, prcičky: Stretávka 00:55 Londýn v plameňoch 02:30 Prci, prci, prcičky: Stretávka 04:15 Dobre vedieť!

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Ďateľ Woody 07:05 Zajac Bugs a priatelia 07:15 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho II. 08:05 Scooby-Doo, ako sa máš? 08:25 Tom a Jerry 08:50 Číslo 5 žije 2 11:00 2 na 1 13:00 Na telo 13:30 Piata vlna 16:00 Kuchyňa 16:40 Horná Dolná 18:05 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 THE VOICE ČESKO SLOVENSKO 22:30 Jeho foter, to je lotor! 00:50 Cesta do Ameriky 02:50 Jeho foter, to je lotor! 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 SUPERMAMA 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 V SIEDMOM NEBI 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 POŠLI ĎALEJ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Susedia na odstrel 2 Americká komédia. MN 15 2016 S. Rogen, R. Byrneová, Z. Efron 22:50 Vojak 3 00:35 Grandhotel Budapešť 02:35 NOVINY TV JOJ 03:20 SÚDNA SIEŇ 04:05 SÚDNA SIEŇ 04:50 POŠLI ĎALEJ

TV JOJ 05:55 NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI 07:10 NOVINY TV JOJ 08:00 Rýchla rota Chipa a Dala 60,61 08:55 Simpsonovci XXVII. 13,14 09:50 Neserte nám pestúnku II. 20/20 10:20 MILÁČIKOVO 11:10 Garfield 12:50 X-Men 2 15:40 Fanfán tulipán 17:45 PRÁZDNINY III. 3 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Dobrý dinosaurus Americká animovaná rodinná komédia. MN 7 2015 22:30 Deadpool 01:00 Zrodenie diabla 03:00 NOVINY TV JOJ 03:35 NA CHALUPE 04:20 NOVÉ BÝVANIE

TV JOJ 05:20 NOVINY TV JOJ 06:10 KRIMI 06:45 NOVINY TV JOJ 07:40 Rýchla rota Chipa a Dala 62,63,64 09:00 Lietadlá 2 10:40 Ako Mike 12:45 Eragon 14:55 Dobrý dinosaurus 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE DIZAJN 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI Slovenská rodinná šou Vila Rozborila. MN 12 2018 22:45 S kožou na trh 00:55 Dôchodcovia vs. Zombíci 02:40 NOVINY TV JOJ 03:20 MILÁČIKOVO 03:50 S PRAVDOU VON

RTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Spojené kráľovstvo, história zhora 09:00 Doktor z hôr 09:45 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Lekári 16:00 Správy RTVS 16:25 Spojené kráľovstvo, história zhora 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Čo ja viem 22:00 Cestou necestou 22:35 Brutálna Nikita 00:25 Lekári 01:15 Sudkyňa Amy 02:00 Brutálna Nikita 03:55 Dámsky klub

RTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 07:25 Červíčkovia 07:45 Yakari 08:15 Elena z Avaloru 08:35 Fidlibumove rozprávky 09:05 Trpaslíci 09:35 Daj si čas 10:00 Merlin 10:55 On air 11:35 Park 12:10 Voľby prezidenta SR 2019 - 2.kolo - DUEL 13:15 Čo ja viem 14:50 Slečna Marpleová: Niet dymu bez ohňa 16:35 Najväčší Slovák 17:45 Cestou necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:30 Neskoro večer 22:25 Tichá vojna 00:20 Slečna Marpleová: Niet dymu bez ohňa 01:55 Tichá vojna 03:55 Merlin

RTVS 06:00 Správy RTVS „N“ 07:10 Martinka 07:45 Yakari 08:10 Elena z Avaloru 08:30 Zázračný ateliér 09:00 Zbojnícke fašiangy 09:35 Autosalón 10:00 Amerika zhora 11:00 Slovensko v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:35 Poirot: Krádež kráľovského rubínu. 14:30 Wales - Slovensko 17:25 Slnečný kúpeľ 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Strážmajster Topinka 21:25 Kapitánka Mária 22:55 Obdobie zločinu 00:35 Poirot: Krádež kráľovského rubínu. 01:20 Kapitánka Mária

PP19-11 strana-

12

TIP NA SOBOTNÝ VEČER

23.3.2019 20:30

PIATA VLNA


99-0078

13 relax

PP19-11 strana-

13


INZERUJTE v najčítanejších regionálnych novinách

HĽADÁTE

KONTAKTUJTE SVOJHO OBCHODNÉHO ZÁSUPCU: petrekova@regionpress.sk 0905 338 878

CEL S KÚ OS ST LO E T VE O V NINZ AŠ ER NSK ICH C I OU 09 05 NOVINOU Á 33 8 8 CH 78

14 bývanie, služby%iMHþQiåHQDZAMESTNANCA?

Zdroj: MML-TGI, SR, 3-4. 2017

Nedostávate vaše obľúbené noviny do schránky? Napíšte nám do redakcie popradsko@regionpress.sk

www.regionpress.sk

popradsko.sk

99-0079

MYnoviny

Plus7dniäLYRWREGIONPRESS

Čítanosť týždenníkov

11 %

PP19-11 strana-

14


15 firmĂĄm, prĂĄca RegionĂĄlne zastĂşpenie

oknĂĄ vietor nezdolĂĄ  NA 40.000      LacnĂŠ AUTODIE LY lacneautodielykosice.eu Ë&#x2021; zavietor Vykroc prĂĄcou k nĂĄm!LEN LacnĂŠ AUTODIELY KAM EN Ă RSTVO NaĹĄe oknĂĄ nezdolĂĄ 6PHWXXĹ&#x20AC;170 rokov6WÂŁOHQDSUHGXMHPHDKÄ&#x20AC;DGÂŁPH Len u nĂĄs za rovnakĂŠ ceny

I D S TO N E s . r. o .

0905 720 086 kosic-e.eu POPRAD VĂ?CHOD lacneautodiely

PRIEMYSELNĂ? AREĂ L

0905 720 086

GA DS KM

tq

37-0014

KE19-03 PP19-06stranastrana-

8

66-0017

66-0017

66-0013

66-0013

27-0001-1

99-0001-1 27-0001-161_0048

03 strana-

mail: stajanslovakia@azet.sk

816

PO

HU

SN KS

GE

ZV

KE

MI

LC LV

09 02 998 988

  lnĂĄ 1, KoĹĄi ce MIESTO PRĂ CE: KYSUCKĂ&#x2030; N. MESTO   UBYTOVANIE ZABEZPEÄ&#x152;UJE FIRMA 0918 493 960 VI AC INFO NA: 09 02 998Kontakt: 988 , personalne@labas.sk, LA BAĹ s. r.o. TextilnĂĄ 1, KoĹĄice KE 19-

BJ

PP

BB ZH

ZM

NZ

SL LI

PD

1

 !./.0/*1*0.11

ATOK PRE KAĹ˝DĂ&#x2030;HO ZA PRĂ CU ZAMESTNANC cez vĂ­kend SMARTPHONE A s neobmedzenĂ˝ a nadÄ?as PRĂ?PL ATOK PRE KAĹ˝DĂ&#x2030;HO pauĹĄĂĄlom a internem ZA PRĂ CU ZAMESTNANCA tom po skúťobnej cez vĂ­kend s neobmedzenĂ˝m dobe a nadÄ?as pauĹĄĂĄlom a internetom po skúťobnej NĂ STUPNĂ dobe MZDA od 630â&#x201A;Ź, odmena za obrat KVALITNĂ&#x2030; STAJAN SLOVAKIA PRIJME: NĂ STUPNĂ a od nadriadenĂŠho MUĹ˝OV AJ Ĺ˝ENY NA POZĂ?CIU FIREMNĂ&#x2030; , PODĂ VANIE MZDA od 630â&#x201A;Ź, PRIEME KVALITNĂ&#x2030; ZAĹ KOLENIE LISĂ R/LISĂ RKA RNĂ TEPLEJ STRAV odmena za obrat MZDA (OBSLUHA LISU, LISOVANIE GUMY) FIREMNĂ&#x2030; od 700â&#x201A;Ź Y (520â&#x201A;Ź/MES. + 0,12â&#x201A;Ź/HOD. + 0,90â&#x201A;Ź/HOD. vĂ˝ber zo 6 druhova od nadriadenĂŠho, ZAĹ KOLENIE + 0,09â&#x201A;Ź/HOD. + PRĂ?PLATKY) jedĂĄl MIESTO PRĂ CE: DOLNĂ&#x2030; VESTENICE PODĂ VANIEdenne PRIEMERNĂ MZDA MOĹ˝NOSŤ ZADA - OPERĂ TOR VĂ?ROBY od 700â&#x201A;Ź TEPLEJ STRAVYRMO KARIĂ&#x2030;RNEHO (VĂ?ROBA VZDUCHOVĂ?CH FILTROV) VI AC NA: (680â&#x201A;Ź/MES. + 0,14â&#x201A;Ź/HOD. + 0,90â&#x201A;Ź/HOD. vĂ˝ber zo 6 druhov RASTU www.labas.sk MOĹ˝NOSŤ + PRĂ?PLATKY) jedĂĄl denne MIESTO PRĂ CE: POTVORICE KARIĂ&#x2030;RNEHO , personaln ZADARMO - BRĂ&#x161;SIÄ&#x152; (VĂ?ROBA LOĹ˝Ă?SK) VI AC NA: e@labas.sk, LA RASTU (3,76â&#x201A;Ź/HOD. + 0,60â&#x201A;Ź/HOD. + 0,08â&#x201A;Ź/HOD. BAĹ  s. r.o. Texti www.labas.sk + 0,90â&#x201A;Ź/HOD. + PRĂ?PLATKY)

- PRACOVN�KOV DO PLASTOVEJ V�ROBY (ŽENY - MUŽI - Pà RY) +421 918 607 897 +421 917 650 018 +421 905 775 463

85_0103

na-

vybavĂ­me za VĂĄs VĂ?LUÄ&#x152;NE SERVISU. odhlĂĄsenie vozidla Info a objednĂĄvky: Pavol JuĹĄÄ?ĂĄk vybavĂ­me VĂĄs www.oknorenova.sk za 0902 111 773

prijme

(Ĺ˝ENY - MUĹ˝I - PĂ RY) pracovnĂŠ miesto predavaÄ?ka/pokladnĂ­Ä?ka - ELEKTRIKĂ ROV -

" VIAC INFO NA:

OPRAVA OKNA Ĺ ETRĂ? VAĹ E NĂ KLADY! ZARUÄ&#x152;UJEM VYSOKĂ&#x161; ODBORNOSŤ,

MĂĄme pre teba super ponuku! MĂĄme pre teba super ponuku! SMARTPHONE PRĂ?PL

- ZVĂ RAÄ&#x152; CO2 Obsadzujeme - OPERĂ TOR VĂ?ROBY -

! 

Teraz je ten NAJVHODNEJĹ Ă? Ä&#x152;AS si daĹĽ

skontrolovaĹĽ VaĹĄe oknĂĄ TERMOKAMEROU!

odhl åsen A VAŠU SPOKOJNOSŤ! PENIAZE KVALITU NA RUKU! ie vozidla UŽ 6 ROKOV SA VENUJEME

Obsadz ujeme

denne 9:00-21:00

denne 9:00-21:00

TlaÄ?iareĹ&#x2C6; | VydavateÄžstvo | DistribuÄ?nĂĄ agentĂşra

OR

ZA

TO NR

37-0010

66-0016-1

0944 414 457

KS19-03 stra

PP19-08 KS19-03 stranastrana-

MT

34-0019-2

NAJNIŽŠIE CENY V POPRADE

od roku výroby 1998

denne 9:00-20:00 denne 9:00-20:00

pracovnĂŠ miestoVĂ?BORNĂ&#x2030; PLATOVĂ&#x2030; PODMIENKY Firma REMIREL s.r.o., CZ pred avaÄ?ka/p PrĂĄca v Ä&#x152;eskej republike okladnĂ­Ä?ka - VODIÄ&#x152; VZV -

  !"#$!%&!' $!()*+*,- 

" 

66-0014

aj POĹ KODENĂ?CH INZ ERCIA

TN

PoÄ?as revĂ­zie VĂĄm termokamerou zmeriam tepelnĂŠ Ăşniky, tesnenia, prĂ­tlaky aj sklĂĄ. Navrhnem spĂ´sob opravy, vypoÄ?Ă­tam cenu a po VaĹĄom odsĂşhlasenĂ­ opravu zrealizujeme.

99-0002-1 66-0014

ODVOZ ZDARMA

KY

SERVIS OKIEN

34-0019-2

34-0006-1

99-0030-2

SNP 145 (oproti BILLE) SVIT | 0948 906 102

aj NEPOJAZDNĂ?CH

HC

37-0014

37-0001-1

37-0001-1

34-0006-1

VYHLASUJE SĂ&#x161;ŤA Ĺ˝ O LĂ?STKY VYHLASUJE ovc e.sk KONCERT ONA LĂ?STKY REVĂ?ZIA OKIENSĂ&#x161;ŤAĹ˝ TERMOKAMEROU viac na str. 5 KONCERT LEN 5 eur ZANA CELĂ? BYT/DOM w w w. s tk b i d ovce. s k

V�KUP ST12AR na str. 5 km od KE Š� CH VOZIDIviac EKOLOGICKà EL LIVOZIDIEL KVIDà CIA V�KUP STARŠ�CH od roku výro by 1998 PENIAZE NA EKOLOGICKà 0944 LIKVIDà CIA RUKU! 414 457

NAJVĂ&#x201E;Ä&#x152;Ĺ Ă? VĂ?BER

0905 338 878

PK BZ SC BV

%%%"% 

"% 

POMNĂ?KOV

ODVOZ ZDARM NA SLOVENSKU A ...LACNO A KVALITNE... aj POĹ KODENĂ?CH WWW.KAMENARSTVOSVIT.SK aj NEPOJAZD NĂ?CH

0905 338 878

TT

%) '  ' +)&(#%# '&$ 

  "   %$ ·    ·     ## #! ·   ' .%+,,  "&*

      

12 km od KE

¡

      t

WQPNĂ&#x2C6;IBNFPQB WBFÇĽ Ă&#x2C6;NWB  tTNFQB UOF PN B Ă&#x17E;TLFIPF FOĂ?IP B t$ #  $ t Ă?UV  B B  tQ BKQ FNV QB BFÇĽ 

... najlepĹĄĂ­ pomer kvalita - cena ...

w w w.s tk bid

¡

 & ! ---) # "

PrĂ­Ä?te sa presvedÄ?iĹĽ do naĹĄej vzorkovej predajne !!! PartizĂĄnska 1849 (vedÄža autosalĂłnu PEUGEOT), POPRAD-ZĂ PAD Mobil: 0902 209 489 Tel.: 052/7764 353

týŞdenník

¡

 ! & #" $ $" 

DobrĂŠ ceny KrĂĄtka Ä?akacia doba

popradsko@regionpress.sk

MA| DREVENĂ&#x2030; OKNĂ | DVERE | lNTER lĂ&#x2030;R | DobrĂŠ ceny | BRĂ NY | PODLAHY | SCHODY | KrĂĄtka Ä?akacia doba

1. poschodie, Ä?.d. 11

 

2)% !34"!+#%!5-6        !  "#$%&

JuĹžnĂĄ tr. 78, KoĹĄice|

¡ ¡

0915 893 966 ÂŚ 052/776 82 45 ÂŚ 0905 426 189 www.idstone.sk

99-0012

BajkalskĂĄ 20 Poprad

OKNĂ DVER 055/685 57 8 7 E | lNTER lĂ&#x2030;R3-roÄ?nĂĄ prax, SĹ vzdel. | BRĂ N0905 | + odmeny 06 9 | 0907 954 380 Y 489 600â&#x201A;Ź | PODL AHY | SCHODY | 0902 722 593

¡

+RGĂĽRYD VPHUSUHGDMÄ&#x2013;Dâ.2'$D%D]iU$$$$872)

Pracovisko emisnej kontro Ak budeĹĄ ĹĄikovnĂ˝ hodinovĂ˝ zĂĄklad mĂ´ĹžeĹĄ matË&#x2021;vyĹĄĹĄĂ­. ly prijme koleg prĂ­spevok na zĂĄvodnĂŠ stravovanie prĂ­spevok u JuĹžnĂĄnatr.dopravu 78, KoĹĄice Podmienka: YLDQRĂ?QÂżDGRYROHQNRYÂżSODW 055/685 57 8 Pracovisko Č´UHPQÂŤÄŁSRUWRYÂŤDNWLYLW\ 7 0905 489 06 9 3-roÄ?nĂĄ prax, SĹ | 0907 954 380 emisnej kontroly vzdel. 3RÄŁOLQÂŁPVYRMĹ&#x20AC;LYRWRSLVQD kariera@tatramat.sk DOHERKRSULQHVRVREQHQDYUÂŁWQLFXČ´UP\ 600â&#x201A;Ź + odmeny prijme kolegu Ë&#x2021; vody, HlavnĂĄ 1, 058 01 Poprad. TATRAMATâ&#x20AC;&#x201C;ohrievace | DREVENĂ&#x2030; Podmienka: 0902 722 593

9

    

 !"#!$#%&'%()! !"#!$#%&'%()!*+,-+#.)+!+/01"&0

85-0085 

31 .01 .20 19

.0DO

=YÂŁUDĂ?&2

]Y£UDQLHVŸ�LDVWRNDNRQģWUXNFL¯ ]NRYRY¿FKPDWHUL£ORYHOREOŸNRP LE N UX�Q]Y£UDQLH&2 DO REVOXKD]Y£UDF¯FKVWURMRY 31 =£NODGQ£P]GD(85KRG

1.2 6SUÂŻSODWNDPLDSUÂŤPLDPL GR(85]PHQ\01

ob kluce.sk obkluce.sk

 6SUÂŻSODWNDPLDSUÂŤPLDPL GR(85]PHQ\

37-0010

PRQWÂŁĹ&#x20AC;NÂŁEORYEDOHQLH SUÂŻSUDYDGRNXPHQWÂŁFLH SUÂŁFDVXħDKRYÂŁNRP WODNRYÂŁVNŸģNDDY\SHÄ&#x160;RYDQLH ]ÂŁNODGQÂŁP]GD(85KRG

66-0016-1

0RQWÂŁĹ&#x20AC;Q\SUDFRYQÂŻNĂ?ND

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

PN

NAVYĹ UJEME POÄ&#x152;ET VĂ?TLAÄ&#x152;KOV

  NaĹĄe

KEŽMARSKO

PB

816 EDITORIà L EDITORIà L/ /SLUŽBY SLUŽBY

 

 

POPRADSKO

8 EDITORIĂ L / SLUĹ˝ BY

Ă?KRedakcia

SE

R 2019 / 23. ROÄ&#x152;N

85-0085

Ä&#x152;. 3 / 18. JANUĂ

Ä&#x152;. 3 /22. 18.FEBRUĂ R JANUĂ R 2019 2019 // 23. 23. ROÄ&#x152;NĂ?K ROÄ&#x152;NĂ?K Ä&#x152;.8/

ĂşplnĂŠ pokrytie Slovenska

sieĹĽ 39 regionĂĄlnych novĂ­n

REGIONPRESS , s.r.o. - slovenskĂĄ obchodno - marketingovĂĄ spoloÄ?nosĹĽ - sieĹĽ regionĂĄlnych novĂ­n s dosahom na viac ako 1,5 miliĂłna domĂĄcnosti Slovenska. V sĂşÄ?astnosti do nĂĄĹĄho portfĂłlia patrĂ­ 39 regionĂĄlnych týŞdennĂ­kov SpoloÄ?nosĹĽ bola zaloĹženĂĄ v roku 1997 a jej tituly sĂş v poslednĂ˝ch rokoch

najÄ?Ă­tanejĹĄĂ­m printovĂ˝m mĂŠdiom na Slovensku v kategĂłrii týŞdennĂ­kov.

TATRAMAT QUASAR a.s.

ZaoberĂĄme sa vĂ˝robou hlinĂ­kovĂ˝ch odliatkov pre medzinĂĄrodnĂŠ spoloÄ?nosti. CieÄžom naĹĄej firmy je zviditeÄžniĹĽ sa na trhu prĂĄce a poskytnúż VĂĄm prijateÄžnĂŠ podmienky a istotu prĂĄce.

HÄ˝ADĂ ME DO TRVALĂ&#x2030;HO PRACOVNĂ&#x2030;HO POMERU Ĺ IKOVNĂ?CH PRACOVNĂ?KOV tĂ&#x161;DRĹ˝BĂ R strojov a zariadenĂ­ Vzdelanie minimĂĄlne SOU, SOĹ  elektrotechnickĂŠ. - zĂĄkladnĂĄ zloĹžka mzdy 4,3 EUR/hod. brutto + prĂ­platky a prĂŠmie od 1,10 EUR/hod.

tOBSLUHA vysokotlakých liacích strojov, Vzdelanie minimålne absolventov SOŠresp. (SOU) bez maturity technickÊho zamerania. - zåkladnå zloŞka mzdy 3,5 EUR/hod. brutto + príplatky a prÊmie od 1,10 EUR/hod.

tFRĂ&#x2030;ZAR/SĂ&#x161;STRUĹ˝NĂ?K/BRĂ&#x161;SIÄ&#x152; - zĂĄkladnĂĄ zloĹžka mzdy 4,3 EUR/hod. brutto + prĂ­platky a prĂŠmie od 1,10 EUR/hod.

PlatovĂŠ podmienky sĂş stanovenĂŠ podÄža VaĹĄej zruÄ?nosti a ĹĄikovnosti. Prax v obore vĂ˝hodou.

Info: tq@tq.sk ÂŚ 052/71 27 300 ÂŚ vĹĄetko potrebnĂŠ nĂĄjdete na naĹĄej webovej strĂĄnke:

PP19-11 strana-

15

99-0015-3

Vzdelanie minimĂĄlne absolventov SOU.


16 EDITORIà L / SLUŽBY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV ������������������������

" (&$  %  & " $ #'( 

���TO, R�CHL��������������� stabilizujeme zåkladovú pôdu a zastavíme sadanie budov injektåŞou syntetickej Şivice

 $  ! 

0918 726 754

0800 162 162 www.stannah.sk

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

52-0026

SK.ABAINNOVATOR.COM

AIW - Pråca pre opatrovateĞky v Rakúsku ��������������������������

 ������������������� 

INZERCIOU v naĹĄich novinĂĄch

�.���.��� ks

���� ��� ���

popradsko@regionpress.sk

DREVENĂ&#x2030; OBKLADY

Firma REMIREL s.r.o., CZ

����������������������

PrĂĄca v Ä&#x152;eskej republike

OPERà TOR V�ROBY 800 - 1000 EUR/netto ��������� 900 - 1100 EUR/netto ����������������� 1000 - 1200 EUR/netto �������������� 11 EUR/hod.

VODIÄ&#x152; VZV

www.perodrazka.sk

ZVĂ RAÄ&#x152; CO2 OPERĂ TOR VĂ?ROBY ELEKTRIKĂ R

TATRANSKĂ? PROFIL, ZRUBOVĂ? H;DE:=%=EÂ&#x2122;ĂąDHOB<:% M>K:LHOD:%EBĂ°MR:ä<ARMDR prijme

PRACOVNĂ?K DO PLASTOVEJ VĂ?ROBY

info@konstrukter.sk 85-0005

Tel.: 0908 914 180 www.konstrukter.sk

CELOSLOVENSKOU

v poÄ?te

85_0180

������������������������������������ 413 358 82, 090 04/88 81 418, tel: 0918/4 ����� in nfo fo@g @gsk sksrro.sk k

SKĂ&#x161;STE TO

399 â&#x201A;Ź

TPP ��������������������������������

32-0031

Facebook: aiwsk

LEN ZA

�������������������

AIW mĂĄ zĂĄstupcov KritĂŠriĂĄ v rĂ´znych mestĂĄch Slovenska! pre spoluprĂĄcu s AIW: Zavolajte na bezplatnĂŠ Ä?Ă­slo ¡ opatrovateÄžskĂ˝ kurz a prax 0800 24 24 44 ¡ dobrĂĄ znalosĹĽ nemeckĂŠho jazyka a dohodnite si osobnĂŠ stretnutie. ¡ vek 25 aĹž 60 rokov PracovaĹĽ mĂ´Ĺžete uĹž o pĂĄr dnĂ­!

ZAMESTNANCA?

VEĽKOSŤ INZERà TU 49,5 X 61,5 mm

TES Sà ROV �� ���������

HonorĂĄr brutto 75 â&#x201A;Ź, 80 â&#x201A;Ź, 90 â&#x201A;Ź za 24 hod. Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

HĽADà TE

VĂ?BORNĂ&#x2030; PLATOVĂ&#x2030; PODMIENKY +421 918 607 897 +421 917 650 018 +421 905 775 463

PP19-11 strana-

16

0915 863 227 - 0911 168 982 85_0204

trokoWQPNĂ&#x2C6;IBNFPQBtroWBtFÇĽkĂ&#x2C6;NWRBkĂşsku tTNFQBrUOFrPNrBkĂ&#x17E;TLFIPÄ&#x152;FrvFOĂ?IPkrĂ­ĹžB tneustĂĄle dostatok ponĂşk t-dĹ&#x2C6;ovĂ?UVrnusy rBkĂşskBĹživnosĹĽ

34-0001-2

  

DOVEZIEM

85_0199

 

600 000 Stannah

Profile for REGIONPRESS - Popradsko

Popradsko 19-11  

Regionálne inzertné noviny Popradsko-Kežmarsko 11.týždeň 2019

Popradsko 19-11  

Regionálne inzertné noviny Popradsko-Kežmarsko 11.týždeň 2019

Advertisement