Page 1

Ä?. 45 / 9. novembER 2018 / 22. ROÄŒNĂ?K

HRUBĂ STAVBA STAVEBNÉ MATERIĂ LY A ÄŒINNOSTI

POPRADSKO KEZMARSKO

v tomto Ä?Ă­sle

TýŞdenne do 35 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Vykrocˇ za pråcou k nåm!

ESHOP:

6PHWXXĹ€URNRY6WÂŁOHQDSUHGXMHPHDKÄ€DGÂŁPH

PRQWÂŁĹ€QHSUÂŁFHWODNRYÂŁ VNŸģNDDY\SHÄŠRYDQLH29 ]PHQ\ SUDFRYQÂżĂ?DVK

]ÂŁNODGQÂŁ]ORĹ€NDP]G\ČœK

6SUÂŻSODWNDPLDSUÂŤPLDPL GR(85PHVEH]QDGĂ?DVRY

HOHNWUR]DSRMHQLHPRQWÂŁĹ€ UR]YÂŁG]DFÂŻFKVNUÂŻÄŠ Y\NRQÂŁYDQLHHOHNWURVNŸģRN KRWRYÂżFKYÂżURENRY ]PHQ\ SUDFĂ?DVKRG

]ÂŁNODGQÂŁ]ORĹ€NDP]G\ČœK

6SUÂŻSODWNDPLDSUÂŤPLDPL GR(85PHVEH]QDGĂ?DVRY

/LVÂŁURY REVOXKD]RUDGHQÂżFKOLVRYSULGLHURYDQÂŻ VWULKDQÂŻRKÂżEDQÂŻDY\ħDKRYDQÂŻ]ORĹ€LWÂżFK WYDURYVÂźĂ?LDVWRN]SOHFKX VWULKDQLHSÂŁVRYQD]RUDGHQÂżFKQRĹ€QLFLDFK ]WDEŸĀ ]ÂŁNODGQÂŁ]ORĹ€NDP]G\ČœK 6SUÂŻSODWNDPLDSUÂŤPLDPL GR(85PHVEH]QDGĂ?DVRY

34-0011-1

(OHNWURPRQWÂŁĹ€Q\FK SUDFRYQÂŻNRY

Ak budeť ťikovný hodinový zåklad môŞeť matˇvyťťí. príspevok na zåvodnÊ stravovanie

prĂ­spevok na dopravu

Č´UHPQÂŤÄŁSRUWRYÂŤDNWLYLW\

YLDQRĂ?QÂżDGRYROHQNRYÂżSODW

ZATEPĽOVANIE

info: 0902 60 73 75

ĂšÄŒTOVNĂ?CTVO popradsko.sk

0950 256 282

99-0090

X]ÂŁYLHUNDĂ‘DOÄŁLHKR Y\GDQLDMH14.11.2018

rod. domov, bytov, bytovĂ˝ch jadier, a inĂŠ stavebnĂŠ Ä?innosti ...

99-0261

3RģOLQ£PVYRMŀLYRWRSLVQDkariera@tatramat.skDOHERKRSULQHVRVREQHQDYU£WQLFXȴUP\ ˇ vody, Hlavnå 1, 058 01 Poprad. TATRAMAT–ohrievace

VLHħUHJLRQ£OQ\FKQRY¯Q

VĂ?STAVBA RD na kĞúÄ? REKONĹ TRUKCIE

99-0014

0RQWÂŁĹ€Q\FK SUDFRYQÂŻNRY

www.zalozna.sk/eshop

99-0302

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

TĂŠma týŞdĹˆa

PP18-45 strana- 1


2 EDITORIÁL / SLUŽBY

INZERCIA Mgr. Marcela Petreková 0905 338 878 Miroslav Imrich 0907 895 865 Distribúcia: Katarína Fábryová 0907 673 929 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk www.facebook.com/popradsko.sk Šéfredaktor: Ivan Brožík DISTRIBÚCIA (35 000 domácností) Každý týždeň: Poprad, Svit, Kežmarok, Spišská Belá a obce: Gánovce, Hozelec, Švábovce, Hôrka, Spišský Štiavnik, Hranovnica, Spišské Bystré, Kravany, Štrba, Tatranská Štrba, Lučivná, Svit-Podskalka, Batizovce, Spišská Teplica, Veľká Lomnica, Huncovce, Ľubica, Vrbov, Vlková, Abrahámovce, Jánovce, Veľký Slavkov, Mlynica, Vikartovce.

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Tí z vás, ktorí nemajú až tak dokonalý zrak, si možno všimnú, že sme mierne zväčšili písmo. Možno sa tak k vám dostane menej textu, ale predsavzali sme si, že budeme naozaj v dobrej viere vyberať a zaraďovať pre vás také informácie, ktoré vás nielen zaujmú, ale vám aj poradia či prípadne čo-to pripomenú. Informácie z konkrétnych regiónov, v ktorých žijete, budú vám bližšie, adresnejšie a aktuálnejšie, lebo ich budú pripravovať naši kolegovia z regionálnych redakcií, znalí presne tých problémov – ale aj radostí a úspechov, ktorými žije práve váš región. Najčítanejšie rubriky zachovávame, od tých najstarších až po nie až tak dávno zaradené „Zdravie“. Pridáme však čosi navyše, čo považujeme za pridanú hodnotu pre vás. Pri pozornom listovaní v našom týždenníku na to rýchlo prídete, čo sme mali na mysli.

80%

Súčasné zmeny však neznamenajú, že odteraz bude náš i váš týždenník zas roky vyzerať rovnako. Priebežné obsahové i vizuálne zmeny nevylučujeme ani v ďalších mesiacoch. Určite ste si už dávnejšie, vážení čitatelia, všimli, že vydavateľstvo REGIONPRESS, s.r.o. vo výbere tém, ktoré vám ponúka, dáva oveľa väčší priestor charite, dobročinnosti, nezištnosti a šíreniu podnetných slov, ako iné tituly na trhu. V tomto našom trende budeme pokračovať. Radi budeme informovať o aktivitách a podujatiach, ktoré sa z najrôznejších príčin nemajú šancu dostať do takzvaných veľkých médií. Aj to je náš trvalý zámer. Svet totiž nie je iba zlý. A vy to viete asi najlepšie. Nech sa vám dobre číta!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

KONTAKTUJTE SVOJHO OBCHODNÉHO ZÁSUPCU: petrekova@regionpress.sk 0905 338 878

11 %

 Zdroj: MML-TGI, SR, 3-4. 2017

HĽADÁME KOLPORTÉRA

na roznos reklamných novín počas víkendov na dohodu

Štrba Kežmarok Centrum min. 10,00 Eur brutto za 1 roznos Lučivná min. 3,02 Eur brutto za jeden roznos min. 9,50 EUR brutto za 1 roznos

+ príplatky: väčší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

www.regionpress.sk distribucia.pp@regionpress.sk, 0907 673 929

distribú

c poprad ia: 35 000 sko@re VLHĨ gio regionálnych

Inzercia u nás sa oplatí

www.regionpress.sk

novín

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

Západné Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

57.000 67.000 25.000 30.000 24.000 15.000 30.000 25.500 48.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000äLYRW

Vydavateľ: REGIONPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg.MKSREV36736/09

INZERUJTE v najčítanejších regionálnych novinách

%iMHþQiåHQD

popradsko@regionpress.sk

Súčasne sme rozhodnutí zvýšiť počet strán týždenníka. Naďalej ho však budete dostávať zadarmo, na tom sa nemení určite nič a mali by ste ho dostávať v tých dňoch, na ktoré ste boli doteraz zvyknutí.

MYnoviny

Týždenne do 35 000 domácností a firiem

Bajkalská 3852/20 POPRAD

nie, nemýlite sa, toto sú vaše noviny, ktoré ste roky od nás dostávali. Iba sú vynovené. Aj noviny treba totiž občas vynoviť. Snažili sme sa v tejto zmene zohľadniť mnohé vaše pripomienky, ktoré sme poctivo zaznamenávali a zamýšľali sa nad nimi.

Plus7dni

Najčítanejšie regionálne noviny

Redakcia:

Srdečný pozdrav, vážení naši čitatelia,

Čítanosť týždenníkov

KEZMARSKO

REGIONPRESS

POPRADSKO

INZERÁT, KTORÝ PREDÁVA

Bratislavsko Východ Bratislavsko Západ Dunajskostredsko Galantsko+Šaliansko Hlohovecko+Sereďsko Komárňansko Levicko Malacko Nitriansko Novozámocko Pezinsko Piešťansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko Topoľčiansko+PE+BN Trenčiansko+IL Trnavsko Zlatomoravsko

0905 338 878

Stredné Slovensko BB KY LI LC MT OR PB OR PB PD ZV ZH ZA

50.000 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 30.000 38.000 30.000 35.000 36.500 26.500 52.000

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK Lučenecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Žiarsko+ZC+BS Žilinsko+BY

VIZITKY

0905 338 878

Východné Slovensko 27.500 25.000 25.000 82.750 22.250 12.000 30.500 35.000 40.000 30.000

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Košicko Košicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Prešovsko+SB Spišsko+LE+GL

LETÁKY

0905 338 878 99-0006-27

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

PP18-45 strana- 2


3 SLUŽBY / bývanie ...viac ako len účtovníctvo

• profesionálne spracovanie účtovníctva pre FO a PO • mzdová a personálna agenda • optimalizácia firemných nákladov a daní • zmluvná garancia za vykonanú prácu • vypracovanie finančných analýz podľa požiadaviek • vypracovanie všetkých druhov daňových priznaní • zastupovanie klientov DÚ, SP, ZP • archivácia a uskladnenie účtovných dokladov

mrekon@mrekon.sk

79-0260

0903 033 796

Plechové garáže od 279 € Koterce +421 902 191 560 pre psy www.robstal.pl pozinkovaná konštrukcia zdarma dodávka a montáž zdarma

45-0191

Garážové vráta

99-0019-1

Okamžitý výkup nehnuteľností v hotovosti - aj družstevných bytov tel. 0905 924 303 Kúpime ornú pôdu

www.antolakwylewki.pl

99-0049

99-0035

ak hľadáte viac ako len účtovníka neváhajte ma kontaktovať

99-0048

Nové pôžičky

VLHħUHJLRQ£OQ\FKQRY¯Q

pre podnikateľov, SZČO, s.r.o. a opatrovateľky v Rakúsku a Nemecku

výhodné do 10.000 €

X]£YLHUNDÑDOģLHKR Y\GDQLDMH14.11.2018

Viac info na: 0948 126 350

Páči sa mi POPRADSKO.SK na facebooku Staň sa fanúšikom a sleduj nové inzeráty, dôležité info, tipy na voľný čas priamo na FB.

regionálne noviny

POPRADSKO KEŽMARSKO

OD 1.10. 2018 NÁS NÁJDETE UŽ

NA NOVEJ ADRESE

BAJKALSKÁ 3852/20 99-0006-27

(oproti Lidlu, budova Proarch)

PP18-45 strana- 3

www.regionpress.sk

99-0306

popradsko.sk


4 SLUŽBY / firmám

01 AUTO-MOTO / predaj

» Predám FiatP55/1.1 T 0950 620 352

02 AUTO-MOTO / iné AUTO-MOTO/INÉ 03 BYTY / predaj BYTY/PREDAJ 04 BYTY / prenájom BYTY/PRENAJOM D05ODOMY M Y // predaj P R E D A J POZEMKY/PREDAJ 06 POZEMKY / predaj REALITY/INÉ 07 REALITY / iné STAVBA 08 STAVBA » Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925 991 » KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908 532 682

Poslanci a starostovia Majú nás zastupovať a slúžiť nám. Niektorých si aj platíme. A čo dostávame? Dvíhajú ruky ako roboti. Medzi ľudí prídu pred voľbami. Na plagátoch nám vysvetľujú akú sú šikovní a ako dobre robia svoju prácu. Škoda, že sme si to nevšimli. Keď treba pristaviť kontajner na odpad, tak je problém, ale obecný časopis (starostova bezplatná reklama) hlása, akú techniku nakúpili a čo všetko sa buduje. Istý starosta má kamaráta, ktorý robí dopravné značenia. Dedina je vyznačená tak, že sa v nej môže jazdiť formula jedna. Poznám podnikateľov, ktorí zamestnávajú tisíce ľudí a kňazov, ktorí pomáhajú stovkám núdznym. Nepotrebujú o sebe lepiť plagáty a písať akí sú úžasní. „Nezávislý“ chlapec, kandiduje na primátora a chce vybudovať silné mesto na Strednom Slovensku. Z pozadia ho riadi a financuje oligarcha, ktorý sa na meste už roky priživuje. Zdá sa mi, že sú tri skupiny ľudí, ktorí kandidujú vo voľbách - v jednej skupine sú takí, ktorí sa nevedia uplatniť, v druhej sú tí, čo tam idú robiť obchod pre seba ale-

bo svojich sponzorov a v tretej skupine sú tí, ktorí slúžia občanom. Tretia skupina je v menšine. Vždy som si myslel, že by nás malo zastupovať viac žien - majú viac empatie, schopnosti spájať a bývajú aj menej náchylné na vystatovanie sa a korupciu ako chlapi. Aj tento názor som si musel poopraviť, keď v médiách rozoberali akési roškovo - troškové grófky. Všimol som si, že do politiky idú aj normálni ľudia. Niektorí sa zmenia - skorumpujú ich, alebo akosi osprostejú. Rozšírte skupinu číslo tri! Čo sa s tým dá robiť? Napadá ma jediné. Vy, slušní ľudia, máte skúsenosti a chcete slúžiť, prihláste sa, kandidujte! V našich obciach žije veľa šikovných ľudí, len sa potrebujeme viac spájať, budovať medzi sebou dôveru. Viem si predstaviť, že založíme spolky, v ktorých budeme premieňať odpad na energiu, budovať športové a rekreačné areály, lokálne farmy a predajné siete. Veď takto fungovali už naši starí rodičia a gazdovské spolky zakladali Jurkovič, Lichard alebo Ferienčik.

BEZ DPH

SERVIS

D09 ODOMÁCNOSŤ M Á C N O S Ť » Ponúkam na predaj vo veľmi dobrom stave zachovalú kachľovú pec -funkčnú (potreba vlastného rozobratia)cena dohodou, kontakt: 0902140512 » Predáme zachovalý kancelársky stôl čiernej farby (4 zásuvky) v rámci Popradu za symbolickú cenu, 0907 138 704

» red

/

OKIEN A DVERÍ Ponúkame kvalitnú opravu plastových okien a dverí. Výmena skla, tesnenia, nastavenie okien a dverí, výmena komponentov a iné.

Kancelária: Podtatranská 135/2 bl. Lipa, 058 01 Poprad www.oprava-servis-okien.sk

99-0301

Občianska riadková inzercia

10 ZÁHRADA A ZVERINEC ZÁHRADA A ZVERINEC 11 HOBBY A ŠPORT HOBBY A ŠPORT 12 DEŤOM

DEŤOM

13 RôZNE / predaj

RÔZNEPREDAJ

14 RôZNE / iné

Návod nájdete na strane 6 dolu.

0950 276 839

VIZITKY

OJ

N OST

PORADENSTVO A OBHLIADKA ZDARMA�

PP18-45 strana- 4

0905 338 878

GARAN A CI

t1POÞLBNFÞESäCVBTFSWJTQMBTUPWâDIPLJFOWÝFULâDIUZQPW t0QSBWZBWâNFOVŘBTUJLPWBOJB t1SFNB[BOJFBJNQSFHOÈDJVUFTOFOÓ t7âNFOVUFTOFOÓ t0ETUSÈOFOJFQSFGVLPWBOJBPLJFO t0ECMPLPWBOJF[BTFLOVUÏIPLPWBOJB Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:

Chcete si podať inzerát?

0905 338 878

Máte plastové okná a prefukuje Vám? Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?

SPOK

16 ZOZNAMKA ZOZNAMKA

INZERCIA

99-0066-17

15 HĽADÁM HĽADÁM PRÁCUPRÁCU

SERVIS OKIEN

I

R Ô Z N E / I N É » Predám obývaciu stenu RODOS, orech (3 a pol m); konferenčný stolík, dvojlôžkový rozťahovací gauč na kolieskach, u ukladacím priestorom + 2 kreslá, sedacie rozkladacie kreslo na kolieskach s uklad. priestorm, vysávač COSMIC 850 W, VP100 malo používaný, štvordielny obedár nerezový nepoužívaný; obraz zimná krajina. Cena dohodou. Kontakt 0917 160 342

LETÁKY

0905 338 878


5 domácnosť a elektro

Partizánska 3714, Poprad - Západ (vedľa hotela Olympia)

ELEKTRICKÝ HOBLÍK

ŠTIEPAČKA NA DREVO

FUKÁR - VYSÁVAČ LÍSTIA MOTOROVÝ

HECHT 1771

HECHT 6061 Vertikálna elektrická štiepačka dreva. Príkon 2200 W. Max. tlak 6 ton. Max. dĺžka polena 570/780/1060 mm. Hmotnosť 78 kg. Max. priemer dreva 400 mm.

HECHT 9259 Dvojtaktný spaľovací motorom HECHT. Výkon 1 HP, zberný vak 50 l. Rýchlosť vzduchu až 148 km/h. Obsah 25,4 cm3. Hmosnosť 5,8 kg

% www.remeslopp.sk

10 Z

V ĽA

A

Viac výrobkov na:

35 99 39 99

RÁMOVÁ RUČNÁ PÍLA

HECHT 600605 Slúži na rezanie dreva. Dĺžka 53,4 cm.

1% www.remeslopp.sk

1

Z

V ĽA

A

Viac výrobkov na:

% 10 www.remeslopp.sk

% 10 www.remeslopp.sk A ZĽ

VA

Viac výrobkov na:

4

99

5 59

1%

1

A AV

8 99 9 99

5

79

6 49

AKU SKRUTKOVAČ LI-LON BS 12C2 LI-152B Aku vŕtací skrutkovač AEG Powertools BS12C2 4935448464, Napätie 12 V, Kapacita 1.5 Ah Hmotnosť 1,2 kg.

%

23 ZĽ

A AV

429 90

1

A ZĽ

VA

99

279 90

Viac výrobkov na:

INVENTOROVÁ ZVÁRAČKA

1

%

10 Z

V ĽA

A

A ZĽ

WS 13-125 SXE s reg. otáčok Príkon 1300 W. Otáčky bez zaťaženia 2800-11500 ot./min. Priemer kotúča 125 mm. Hmotnosť 2,4 kg.

Z

99 159

179

99

5 00 6

50

otváracie hodiny: - 17 00 hod. 00 00 Sobota : 8 - 12 hod. tel.: 052/776 78 70 mobil: 0903 999 585 e-mail: obchod@remeslopp.sk

t spojovací materiál

t pletivá

t kotviaci materiál

t monterky, rukavice

t klince

t záhradná technika

t stavebné náradie

t elektrické naradie

t železiarsky tovar

t ohrievacia technika

t kachle, pece, dymovody t požičovňa náradia

V ĽA

A Viac výrobkov na:

www.remeslopp.sk

99 00 125 00

AKU KOMPAKTNÝ SKRUTKOVAČ BS 14 G3 LI-152C Napätie 14,4 V Počet a výkon akumulátorov 2x1,5 Ah. Max. moment 36 Nm. Hmotnosť s akumul. 1,3 kg. Doba nabíjania 60 min. Skľúčidlo 1,5-13 mm. Slúči na skrutkovanie, vŕtanie.

% www.remeslopp.sk

21

Lepšie ceny pod Tatrami nenájdete

PP18-45 strana- 5

79 99

1300 W UHLOVÁ BRÚSKA

Akcia platí do 23.11.2018, prípadne do vypredania zásob

Pondelok - Piatok : 7 00

129 99

89 99

VA

%

PROFI BIT 17 ks

180 00

www.remeslopp.sk

%

11

11

SADA SKRUTKOVACÍCH BITOV 00 139

A Viac výrobkov na:

Na mokré i suché vysávanie s príkonom 1400W. Automatická zásuvka 230 V. Nádrž 30 l. Hmotnosť 7,5 kg.

www.remeslopp.sk

1%

Z

V ĽA

99

HECHT 8314 Z

249

HECHT 1822 Zvárací invertor. Zvárací prúd 20 - 180 A. Zváracie napätie 27,2 V. Priemer elektród 1 - 4 mm. Hmotnosť 5,4 kg. Držiak elektród, zemniace kliešte, imbusový kľúč a drôtená kefa s kladivkom a kufrím súčasťou dodávky. A AV ZĽ

%

10

116

ELEKTRICKÝ VYSÁVAČ

HECHT GG 3300 Benzínový generátor elektrického prúdu. Výkon 3,5 HP. Trvalý výkon 2600 W, max. 3000 W. Prevádzková doba cca 12 h. Nádrž 15 l. 2 x zásuvka.

1%

NASTAVITEĽNÉ HRABLE HECHT R4 Nastaviteľná dĺžka rukoväte od 124 do 161 cm. Šírka od 18 do 65 cm.

Viac výrobkov na:

JEDNOFÁZOVÝ GENERÁTOR

SKLADACIA PÍLKA HECHT F2AD Dĺžka ostria je 19 cm, celková dĺžka otvorenej píly je 40 cm.

A AV

99 385

Z

V ĽA

A

Viac výrobkov na:

00 159

180 00

Pozrite si náš e-shop

lopp.sk www.remes v našom Registrujte sa e ZĽAVY. e-shope a získajte ďalši op esh z Pri objednávke ce kajte zís a 8 01 kt2 použite kód: 45 5% ke výš vo vu zľa ďalšiu

!

99-0073

Motor s príkonom 710 W. Max. pracovný záber 82 mm, max brúsna hĺbka 2 mm. Otáčky bez zaťaž. 16.000 ot./min.. Hmotnosť 2,6 kg.


6 EDITORIÁL / SLUŽBY

HRUBÁ STAVBA STAVEBNÉ MATERIÁLY A ČINNOSTI

Téma týždňa

Hospodárite s vodou?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzera PP medzera Číslo rubrikymedzera Text inzerátu Príklad: RP PP 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, PP zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

popradsko.sk

Opäť dobrý deň i týždeň, milí čitatelia. Tiež patríte medzi tých, ktorí sú presvedčení, že cez pákové batérie voda jednoducho nemôže unikať? Tak sa mýlite. Môže a dosť vo veľkých objemoch. Ak nemáme v poriadku naše domáce sanitárne zariadenia, medzi ktoré patrí napríklad bidet, pisoár, splachovacie wc, umývadlo, vaňa či sprchovací kút a prirátame k nim aj batériu nad kuchynským drezom, strata vody môže byť denne aj v objeme sto litrov na priemernú domácnosť. Nielen, že ide o ekologický hazard so vzácnou tekutinou, ale ide aj o domáci rozpočet. A hneď dvojnásobne. Tých sto litrov denne navyše platíte vodárňam a ak si dávate vyvážať žumpu, tak ich platíte aj v častejšom odvoze obsahu tejto zbernej nádrže. Úplne základným krokom by preto malo byť preveriť si, ako sme ošetrili prívod vody na vstupe do nášho domáceho systému. Akékoľvek drobné nečistoty v prívodnom potrubí – hoci aj malé šupinky hrdze zo starého rozvodu – dokážu totiž takmer znefunkčniť aj tie najmodernejšie pákové batérie. Tak isto stupeň tvrdosti vody rozhoduje o tom, do akej miery prestávajú byť hladké trecie plochy kartuší. A – samozrejme aj obsah vápnika vo vode. Vodný kameň je nepriateľ číslo jeden všetkých zariadení, fungujúcich na báze prietoku a ohrevu vody.

Oplatí sa teda investovať do takzvaných vstupných zariadení, ktoré vodu na prívode do domáceho rozvodu nielen dôkladne filtrujú, ale upravujú aj jej tvrdosť či vápenatosť. Hlavnou funkciou vodovodných batérii je samozrejme kontrola intenzity prietoku vody a jej teploty bez ohľadu na to, či ide o kuchynské drezové batérie, kúpeľné batérie na umývadlách alebo v sprche. Moderné vodovodné batérie majú aj prídavnú funkciu – dizajn. Značkové kuchynské batérie už nie sú len statickými vývodmi vody, ale sú plné prídavných funkcii ako je otočenie o 360 stupňov, výsuvná hadica na uľahčenie umývania objemných hrncov a nádob, ba majú dokonca bezdotykové ovládanie. Šetriť sa dá aj na funkčných a spoľahlivo pracujúcich zariadeniach. Ale musíte dlhšie čakať na teplú vodu alebo, naopak, na studenú, pri každom otočení kohútika zbytočne unikne osem až dvanásť litrov. Ak tento problém nevyriešite, využite vodu inak, napríklad na polievanie kvetov. Ak vodu práve nepoužívate, jednoducho ju zastavte, napríklad pri umývaní zubov či počas mydlenia pod sprchou. Za minútu zbytočného vypúšťania vody vyplytváte aj vyše 8 litrov. Rozdiel medzi napustenou vaňou a krátkou sprchou je viac ako 50 litrov.

PLASTOVÉ OKNÁ, DVERE  KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ  PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK  ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU  GARÁŽOVÉ BRÁNY možnosť predaja aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov: Levočská 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202 Kontaktná adresa Poprad: Hviezdoslavova 24 tel.: 0915 547 169 email.: poprad@dachmann.sk

www.dachmann.sk maxidachmann@gmail.com

83-0058

Chcete si podať inzerát?

» red

SKLENÍKY DO VAŠEJ ZÁHRADY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

NAŠE DVERE CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA VÁŠ DOMOV OCEĽOVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU AKCIA na všetky

230 €

V PONUKE UŽ AJ INTERIÉROVÉ DVERE!!! DUB hladký

- iba u nás

ČEREŠŇA hladká

JELŠA hladká

BIELE vzor

dvere

14 bodové zamykanie, 2 zámky + 2 sady kľúčov, protipožiarne, zateplené, vlastný zvonček, podsvietenie kľučky, hrúbka krídla 7 cm, odhlučnené, prah vo farbe zárubne

KVALITA

www.ocelovedvere.sk

KOVANIE ZDARMA !!!

Otvorené: Po - Pia: 9:00 - 17:00 ocelovedvere@ocelovedvere.sk

PREDAJŇA: Priekopa 1804, 060 01 Kežmarok, Tel.: 0905 468 802

PP18-45 strana- 6

ODOLNOSŤ

Možnosť Výplň lexan* objednania nerozbitný na mieru ( nie sklo) cena 75 € / m2 * lexan 4,5 mm 2UV jednokomorový Profil pozinkovaný priehľadný, výborné možnosť výberu farby tepelnoizolačné Automatické otváranie okien 45 €

ZAMERANIE ZDARMA! VŠETKY DVERE SKLADOM

Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

JEDNODUCHOSŤ

OBJEDNÁVAJTE NA: obchod@pr-mont.sk PR MONT - klampiarska výroba, s.r.o. Továrenská 2285/12, Poprad - Stráže telefón: 052/ 776 39 40, 0907 909 473

vlastnosti

99-0009-6

BBUK vzor v

ww w.p r-m on t.sk sklenik na mieru

JELŠA vzor

74-0006-3

ČEREŠŇA vzor

DUB vzor


7 bývanie

PP18-45 strana- 7


8 bývanie / firmåm

+Ä?$'Ăˆ0( 35(./,(1729

NEJDE VĂ M BIZNIS?

63/$7%289+2729267, 93235$'(

Â&#x2021;,=%29ĂŠ%<7

KONTAKTUJ T

E NĂ S

80%

starĂ˝ alebo novĂ˝ juh po rekonĹĄtrukcii do 92.000 EUR

Â&#x2021;,=%29ĂŠ%<7

popradsko@regionpress.sk

0905 338 878

stav a sĂ­dlisko nerozhoduje do 60.000 EUR

7HOĂž

ZZZVDYRQDUHDOLW\VN|POPRAD, DostojevskĂŠho 23

99-0020-26

AJ TU MOŽE BYŤ VAŠA REKLAMA

popradsko.sk

HĽADà TE

ia Ă­ ercoplat Inu znĂĄs sa

CEL S KĂ&#x161; OS ST LO E T I VE O N VN Z AĹ ER NSK ICH C I OU 09 05 NOVINOU Ă 33 8 8 CH 78

ZAMESTNANCA?

DISTRIBĂ&#x161;CIA

kolportĂŠrov

VYDAVATEĽSTVO

TLAÄ&#x152;IAREĹ&#x2021;

www.regionpress.sk

1 300

www.regionpress.sk

79-0259

sieĹĽ

+421 911 313 632 info@axaproperty.sk www.axaproperty.sk

PP18-45 strana- 8


9 SLUŽBY

Viac ako 10 rokov skĂşsenostĂ­ na trhu ! ... najlepĹĄĂ­ pom er kvalita - cena ...

OKNĂ - DVERE ALPHALINE

GARĂ Ĺ˝OVĂ&#x2030; BRĂ NY

6 komorovĂ˝ profil v hÄşbke 90 mm vhodnĂŠ aj do nĂ­zkoeneget. domov

40 mm

IzolaÄ?nĂŠ 3 sklo U 0,6 W/m2 Termoizol. vloĹžka - PolystyrĂŠn

2090 x 1460 mm

SlovenskĂ˝ v Ă˝ ro b o k

16s DP2Hâ&#x201A;Ź

od

SIEŤKY PROTI HMYZU Ĺ˝ALĂ&#x161;ZIE

586â&#x201A;Ź

ZASKLIEVANIE BALKĂ&#x201C;NOV

HORIZONTĂ LNE VERTIKĂ LNE ROLETY

PRENĂ JOM LEĹ ENIA PartizĂĄnska 1849 (vedÄža autosalĂłnu PEUGEOT), POPRAD-ZĂ PAD 0902 209 489 052/7764 353

FOREVER, s.r.o.

88

8 "

"65

' 650

03

3 &7&

. ; 0 0,

99-0061

PrĂ­Ä?te sa presvedÄ?iĹĽ do naĹĄej vzorkovej predajne !!!

QDYĹ&#x20AC;G\9DÄŁD

V SRN R M Q R V ħ

4,

" , * &5 PrenĂĄjom prevoznĂ˝ch EÄ&#x152;

Predaj zimných aj letných pneumatík

VeĞký výber alu a plechových diskov uŞ od 7 eur

t"VUPTFSWJT QOFVTFSWJT t1PäJĹ&#x2DC;PWĹľBĂ&#x2C6;VU QSĂ&#x201C;WFTOâDIWP[Ă&#x201C;LPWBTUSPKPW t1SĂ&#x201C;QSBWBBWZLPOBOJF45, &,B,0 t/0/4501PEĆ&#x192;BIPWĂ&#x2C6;TMVäCB t%PWP[ QSJIMĂ&#x2C6;TFOJFBSFHJTUSĂ&#x2C6;DJBĂ&#x2C6;VĆ&#x192;[&Ă B64" t1SFQSBWBPTĂ&#x2122;CBUPWBSV t1SPGFTJPOĂ&#x2C6;MOBFLPMPHJDLĂ&#x2C6;BVUPLP[NFUJLBBDIĂ?NJB .SK

LevoÄ?skĂĄ 13, 064 01 StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, tel.: 052 4324436, 0904 209 666

PP18-45 strana- 9

57-0056

.SK


10 financie / slov. potraviny / firmám

Financie pre základné školy navyše

Pekári možno prerušia výrobu

Nenávratný finančný príspevok na pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov budú môcť základné školy získať v rámci pripravovanej výzvy V základnej škole úspešnejší II. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Rezort školstva výzvu vyhlási ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje s cieľom podporiť aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečenia rovnosti príležitostí žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. Na tento zámer je vyčlenených 9,5 milióna eur. „Pre základné školy v menej rozvinutých regiónoch je určených deväť miliónov eur a pol milióna eur je určených pre základné školy Bratislavského samosprávneho kraja ako viac rozvinutejšieho regiónu,“ oznámilo ministerstvo školstva. Oprávnenými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok sú základné školy zaradené do siete škôl a školských zariadení. „V prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu, oprávneným žiadateľom je jej zriaďovateľ,“ vysvetlil rezort. Základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú oprávneným žiadateľom len pre aktivitu zameranú na vytvorenie pracovného miesta pre asistenta učiteľa pre žiaka so zdravotným

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora podporuje slovenských pekárov v ich úsilí o spravodlivejšie odbytové ceny pekárenských výrobkov. Aj preto súhlasí s avizovaným možným prerušením výroby počas nastávajúcich sviatkov. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v reakcii na oznámenie zväzu pekárov, že pre nízke ceny svojich produktov zvažujú prerušiť dávky svojho tovaru počas vianočných sviatkov. Zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý je členom SPPK, informoval, že viaceré pekárne na Slovensku nie sú ďalej ochotné vyrábať pekárenské výrobky počas sviatkov. Nedohodli sa na úprave cien s niektorými zahraničnými obchodnými reťazcami, ktoré sa podľa nich snažia napriek stúpajúcim nákladom na výrobu chleba a pečiva odbytové ceny neodôvodnene znižovať. Podľa Holéciovej je nemysliteľné, aby boli nielen pekári, ale všetci dodávatelia potravín a poľnohospodárskych produktov do obchodných reťazcov obeťou v rámci obchodných vzťahov a rokovaní o spravodlivých cenách. SPPK tvrdí, že obchodné reťazce od svojho príchodu na slovenský trh už roky zneužívajú svoje dominantné postavenie a výraznú ekonomickú silu, používajú nekalé obchodné praktiky a uplatňujú vysoké marže na potraviny práve od slovenských výrobcov. Zároveň ich tlačia do nízkych odbytových cien.

znevýhodnením. „Základným školám je tak umožnené vytvorenie nových pracovných miest nad rámec existujúcich miest v školách pre pozície pedagogických asistentov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov či asistentov učiteľa,“ vysvetlilo MŠVVaŠ. UNESCO definuje inkluzívne vzdelávanie ako flexibilný proces s cieľom tvoriť prostredie, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca bez výnimky. Vďaka podpore žiakov so špecifickými potrebami a prostredníctvom ich plnohodnotnej účasti na vzdelávaní, inkluzívny prístup má predpoklad zvyšovať úspešnosť žiakov so špecifickými potrebami a predchádzať ich dištancovaniu sa od vzdelania. Je to právo každého jednotlivca na prístup k vzdelaniu čo najvyššieho stupňa a kvality, založenom na morálnych hodnotách, pričom škola rešpektuje individuálne osobitosti človeka a osobitosti prameniace z jeho príslušnosti k určitej skupine. Výsledkom vzdelávania je jeho plnohodnotné začlenenie do spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Problematika inkluzívneho vzdelávania je súčasťou reformnej agendy nadnárodných inštitúcií, ktoré majú značný záujem o implementáciu inkluzívnej politiky na medzinárodnej úrovni.

» red

KY PB

MA

PK BZ SC BV

TT

MT

TO

HC GA

NZ

DS KM

PO

1 349 350 týždenný tlačený náklad

HU

SN KS

GE

ZV

» red

BJ

PP

BB ZH

ZM

NR

Západné Slovensko BV 53.500 ks Bratislavsko-východ BZ 63.000 ks Bratislavsko-západ DS 25.000 ks DunajskoStredsko GA 30.000 ks Galantsko-Šaliansko HC 27.000 ks Hlohovecko-Sereďsko KM 15.000 ks Komárňansko LV 30.000 ks Levicko MA 25.500 ks Malacko NR 52.500 ks Nitriansko NZ 35.000 ks Novozámocko PK 21.000 ks Pezinsko PN 32.500 ks Piešťansko-Novomestsko-Myjavsko SC 25.000 ks Senecko SE 27.000 ks Senicko-Skalicko TO 38.000 ks Topoľčiansko-Partizánsko-Bánovecko TN 52.000 ks Trenčiansko-Dubnicko-Ilavsko TT 45.500 ks Trnavsko ZM 18.000 ks ZlatoMoravsko

LI

PD

PN

SL

ZA

TN SE

OR

„Práve pekárenský priemysel je roky príkladom toho, kam až môže zájsť neférovosť v rámci rokovaní o spravodlivých cenách za chlieb a pečivo, ktoré by zodpovedali oprávneným ekonomickým nákladom pekárov,“ podčiarkla Jana Holéciová. Pekári podľa SPPK potrebujú do zvýšených odbytových cien svojich výrobkov premietnuť najmä zvýšené ceny energií a stúpajúce mzdové náklady súvisiace s prácou cez víkendy alebo zvýšením minimálnej mzdy. „Avizované hromadné prerušenie výroby vo viacerých pekárňach vnímame ako prirodzený následok roky neriešených problémov v dodávateľskom potravinovom reťazci. Je na zvážení aj ďalších dodávateľov iných potravín, ako sa v blízkej budúcnosti vyrovnajú s tlakom na odbytové ceny svojich vlastných výrobkov a či sa neinšpirujú práve pekármi,“ dodala Holéciová. Na vysvetlenie – do cenotvorby na strane nákladov pekárov vstúpilo rozhodnutie o vyplácaní príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, v noci a počas sviatkov, zdraženie surovín na vstupe do výroby, ktoré sa pohybuje na úrovni priemerného zdraženia potravín u nás, teda asi štyri a pol percenta, nárast ceny pohonných látok. Čoskoro sa k nemu pridá zdraženie elektrickej energie, tepla a plynu. Pultové ceny sa však nemenia.

KE

MI

LC LV

úplné pokrytie Slovenska sieť 39 regionálnych inzertných novín

Stredné Slovensko BB 50.000 ks BanskoBystricko-Brezniansko KY 30.000 ks Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko LI 35.500 ks Liptovsko-Mikulášsko-Ružombersko LC 30.000 ks Lučenecko-Veľkokrtíšsko-Poltársko MT 39.750 ks Martinsko-Turčianskoteplicko OR 38.600 ks Oravsko-D.Kubínsko-Námestovsko-Tvrdošínsko PB 30.000 ks PovažskoBystricko-Púchovsko PD 35.000 ks Prievidzsko ZV 36.500 ks Zvolensko-Detviansko-Krupinsko ZH 26.500 ks Žiarsko-Banskoštiavnicko-Žarnovicko ZA 52.000 ks Žilinsko-Bytčiansko

Východné Slovensko BJ 27.500 ks Bardejovsko-Svidnícko-Stropkovsko GE 25.000 ks Gemersko-Rožňavsko-RimavskoSobotsko-Revúcko HU 25.000 ks Humensko-Vranovsko-Sninsko-Medzilaborecko KE 82.750 ks Košicko KS 22.250 ks Košicko-okolie SL 12.000 ks Ľubovniansko MI 30.500 ks Michalovsko-Trebišovsko-Sobranecko PP 35.000 ks Popradsko-Kežmarsko PO 40.000 ks Prešovsko-Sabinovsko SN 30.000 ks SpišskoNovoVesko-Levočsko-Gelnicko

REGIONPRESS, s.r.o. - slovenská obchodno - marketingová spoločnosť - sieť regionálnych novín s dosahom na viac ako 1,5 milióna domácnosti Slovenska. V súčastnosti do nášho portfólia patrí 39 regionálnych týždenníkov. Spoločnosť bola založená v roku 1997 a jej tituly sú dnes najčítanejším printovým médiom na Slovensku v kategórii týždenníkov s čítanosťou viac ako 10%.

PP18-45 strana- 10

Mgr. Marcela Petreková petrekova@regionpress.sk

0905 338 878


11 zábava

Krížovky s úsmevom zasmútil (kniž.)

2. as tajni ky

zna ka irídia

písmeno gréckej abecedy

cukornatá š ava

dozviem sa

Mladá žena dlho chodí v knižnici medzi policami s knihami, ale stále si ni nevyberá. Ke to zamestnanky a vidí, pýta sa jej: - Môžem vám pomôc ? - Áno, h adám knihu o manželskom š astí. - Tak to... (Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.) Alena (dom.)

srdcovnica

pierka

1. as tajni ky

polokrovitá bylina

týkajúce sa mora

orabuj!

metrická stopa malá opálka

skratka tankovej divízie

Alena (dom.) strácal

Eduard (dom.)

mužské meno prvý lovek (bibl.)

kme ová obec v Írsku

nejaký skratka štátu New Jersey

ženské meno

zna ka technécia pomaly (hud.)

neharmonická Leokádia (dom.) vazal

alegória (kniž.) zna ka miliampéra úplne podláv

natieram vápnom Pomôcky: odvrknutie largo, (kniž.) man, sept, mana

ubovo ný

skratka klavíra pritískal

márne mokré po asie obyvate Mongolska citoslovce drapnutia

Otília (dom.) skratka dopravného inšpektorátu

pokolenie Izabela (dom.)

kypria pôdu pluhom omotaj E V Stropkova obrnený transportér

vsalo

3. as tajni ky

!

podobné klasu

Pomôcky: inotaj, anapest, tarica

www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

PP18-45 strana- 11


12 zdravie + relax

v druhej osobe. Jeho pohľad je čistejší a je celkom zaangažovaný v poznávaní druhého. V láske poznáva oveľa zreteľnejšie, detailnejšie, hlbšie. Umelci a zaľúbenci majú čosi spoločné. Vidia viac, zviditeľňujú aj to, čo bolo pred zrakom ostatných ukryté. Najdôležitejšie však je to, že milujúci človek sa dostáva najbližšie k možnosti zmeniť sa, rásť, stať sa lepším. Podobá sa kvalitne rozoranej pôde, pripravenej na zasiatie úrody. Zaľúbenci vedia, že ich život mal v tom čase sýtejšiu farbu, dynamickú plnosť. Stačilo pár chvíľ, aby ponúkli zmysel celému životu. V spomienkach ožívajú a znovu a znovu utvrdzujú, že práve to bola skutočnosť a tá druhá realita bez lásky nemá existenciu. Vieme to, máme takú skúsenosť, a predsa nedokážeme zadržať tieto tajomné okamihy vzopätia lásky dlhšie. Čas sa ich snaží zotrieť, akoby niekomu neprajnému záležalo, aby sme na ne úplne zabudli. Aby sme si nikdy nepripomenuli, čo znamená život v blaženom objatí lásky. Aby sme sa pozerali, poznávali a konali iba pod šedým závojom prázdnej všednosti. A neverili, že existuje svet farieb, ktorý má možno oveľa reálnejšiu tvár než ten náš fádny, ktorý sa večne krúti okolo vlastného ja.

15 €

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

ZAMESTNANCA?

tGVOLŘOPTƃBTUBWKFEOPUMJWâDIPSHÈOPW tQPWBIVBQSÓŘJOV7ÈÝIPPDIPSFOJB bolestí, alergií, skrytých chorôb tQSÓUPNOPTƃDVE[PSPEâDIPSHBOJ[NPW tPLBNäJUFSJFÝJ[ESBWPUOÏQSPCMÏNZ bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

SKÚSTE TO

INZERCIOU v naších novinách

0907 887 332

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa

Čínska medicína MING

DOPRAJ SI ZÁŽITOK Dôležité telefónne čísla

(platné na celom Slovensku)

Záchranná lekárska služba

155

Požiarna služba

150

Polícia

158

Tiesňové telefónne číslo

FABRIKA restaurant Poprad, Dlhé Hony 9, Poprad (OC Kriváň) www.fabrikapoprad.sk

112

» Mária Raučinová, Fórum života

49-0045

Ten, kto bol raz naozaj zaľúbený, nikdy nezabudne na to, ako sa mu zmenil pohľad. Nemyslím teraz na rozšírené zreničky či inak vyburcované telesné vášne. Hovorím o jeho vnútornom psychickom rozpoložení. Obrátil sa mu svet doslova o 180 stupňov. Centrom všetkého sa stala jediná osoba, ku ktorej sa vzťahovalo všetko. To vonkajšie sa mu zdalo neskutočné a vnútorné prežívanie lásky bolo jedinou pevnou realitou jeho života. Hovorí sa tomu „prestup“ od vlastnej bytosti k druhej. Ak sa dovtedy zaujímal len o seba, na všetko hľadel cez optiku svojich záujmov, naraz obrátil svoj zrak na milovanú osobu. Len ona mu dávala zmysel, motiváciu k prekonávaniu prekážok, vypĺňala mu čas a zaberala celú myseľ a priestor srdca. No nielen to. Úprimná láska vždy chce šíriť okolo seba dobro. Dobro nielen úzko zamerané na milovaného, chce sa sám stať dobrým človekom a želá to aj všetkým okolo seba. Chce obrátiť celý svet. To sú tie „ružové okuliare“, ako hovoria s trochou irónie a kvapkou cynizmu tí nezaľúbení. No filozofi a znalci ľudskej duše tvrdia, že pohľad lásky vníma v milovanom človeku kúsok božskosti a nekonečnosti. A to je na tom to pravdivé. Oči zaľúbených sa menej mýlia, než si myslíme. Milujúci je totiž oslobodený od seba, pretože je celkom ponorený

BIO meranie celého tela

HĽADÁTE

99-0008-21

Ktorý svet je skutočnejší?

Otvorené: PO - NE 10:00 hod. - 19:00 hod. Kontakt: 052/7733617, 0917 123 453

79-0264

VIAC INFO NA WWW.AQUASPAGANOVCE.SK

79-0265

PONÚKAME VAŇOVÝ KÚPEĽ V MINERÁLNEJ VODE /účinný pri liečbe pohybového ústrojenstva/ A RÔZNE MASÁŽE, ZÁBALY A BANKOVANIE.

NEJDE VÁM BIZNIS?

KONTAKTUJ T

E NÁS

popradsko@regionpress.sk

0905 338 878

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?

37-0103

regionpress.sk

PP18-45 strana- 12

inzerujte u nás

0905 338 878

www.regionpress.sk


13 Zdravie / práca

ZVÝŠTE SI

85_0817

ZAMESTNÁM DOMÁCU PANI A ZÁROVEŇ OPATROVATEĽKU PRE 2ROČNÉ DIEŤA. Požiadavky: vek 18 - 40 rokov, stredoškolské vzdelanie, Anglický jazyk podmienka. Ponúkam čistý mesačný plat 600€ + odvody do sociálnej poisťovne, ubytovanie a strava grátis. Životopis posielajte na mirozahorie@gmail.com Tel: 0903 24 45 45

KÚPNU SILU INZERCIOU

0905 338 878

VIZITKY

0905 338 878 WWW.REGIONPRESS.SK

Inzerát, ktorý predáva

0905 719 134

80%

distribú

c poprad ia: 35 000 dom sko@re gionpreácností ss.sk

Inzercia u nás sa oplatí

16 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060 e-mail: velcon@velcon.sk

PP18-45 strana- 13

ALEBO NAVŠTÍVTE: www.velcon.sk

320136-5

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby. Pomôžeme vám s jeho vybavením.


14 práca

tq

TATRAMAT QUASAR a.s.

Zaoberáme sa výrobou hliníkových odliatkov pre medzinárodné spoločnosti. Cieľom našej firmy je zviditeľniť sa na trhu práce a poskytnúť Vám prijateľné podmienky a istotu práce.

HĽADÁME DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU ŠIKOVNÝCH PRACOVNÍKOV tÚDRŽBÁR strojov a zariadení Vzdelanie minimálne SOU, SOŠ elektrotechnické. - základná zložka mzdy 3,5 EUR/hod. brutto + príplatky a prémie od 1,10 EUR/hod.

tOBSLUHA vysokotlakých liacích strojov, operátor výroby

Vzdelanie minimálne absolventov SOŠ resp. (SOU) bez maturity technického zamerania. - základná zložka mzdy 3,5 EUR/hod. brutto + príplatky a prémie od 1,10 EUR/hod.

Info: tq@tq.sk ¦ 052/71 27 300 ¦ všetko potrebné nájdete na našej webovej stránke:

99-0007-17

Platové podmienky sú stanovené podľa Vašej zručnosti a šikovnosti. Prax v obore výhodou.

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE

VÝBER ZAMESTNANCOV AKO HO NEPOZNÁTE

$NRUR]SR]Q£WHYKRGQRVħNDQGLG£WRYQDGDQ¼ SUDFRYQ¼SR]¯FLX" $NRRYHULħVFKRSQRVWLNDQGLG£WDSURGXNRYDħ" %XGH]DPHVWQDQHFȌEU]GLÏȋDOHERȌħDK¼Ċȋ" ÎRMHWRSUDFSRWHQFL£O" $NRGRN£ŀHWHYLGLHħPRWLY£FLXNDQGLG£WDRSU£FX" 5DG\DNRQDS¯VDħVSU£YQHLQ]HU£W

PP18-45 strana- 14

49-0050

Viac info na udic@performia.sk, 0911 633 455

49-0041

26.11.2018 Poprad


15 práca

Užívajte si v�práci skuto�né naplnenie so stovkami našich pracovných ponúk Splníme vaše predstavy o dobrej práci v akejko�vek oblasti. Všetky vaše požiadavky a nároky na výhodné pracovné podmienky môžete s nami považova� za skuto�ne naplnené.

94-168

www.manuvia.sk

PP18-45 strana- 15


16 EDITORIÁL / SLUŽBY

SKVELÁ PONUKA

info@konstrukter.sk

www.konstrukter.sk

PRÍJMEME PRÍJM MEM

Mikulášsky pobyt v Oravskej horárni

)J:<ͱNGƠDͱNÁG:ÁHͱRƠ<BMÁNÁƳ+

���������

5 dní / 4 noci !!! 3.12. - 7.12.2018 iba za 132.- EUR/ 1 osoba

&>K:ƴGƞÁFR=: ������������������� .;QLͱN:GB>Á:Á=ͱHJ:N: AJ:=>GcÁ˓JFͱM

Cena zahŕňa: 4 x ubytovanie, 4 x bufetové raňajky, 4 x večera, tradičné vianočné folklórne vystúpenie, čaj o piatej Bonus: „hodnotný mikulášsky balíček„ „predvianočné nákupy v Jablonke už v cene pobytu„

27-0249

������������������

85_0814

)ͱ=FB>GD: ������������������������

e sa

Teším Rezervácie: na Vás!!! 0918 591 942 www.oravskahoraren.sk Oravský Podzámok č. 396

PONÚKA PRÁCU

�����������Strong Work �

����������������������������������������� ��������������������������:

������������������������������������

900 - 1500 €�����������������

������

34-0248

����������������������������������0950 212 742

www.konstrukter.sk ������������������������ info@konstrukter.sk

Oplatí sa!

OPERÁTOR VÝROBY �������������������� PRACOVNÍK V SKLADE ��������������������

je príloha najčítanejšej siete regionálnych novín REGIONPRESS s dosahom na viac ako 1,5 mil. domácností v SR. 85-0774

������������������������������ �������������� ����������� OBSLUHA CNC ����������������

������������������

Prináša užitočné informácie pre čitateľov o najlepších obchodných ponukách týždňa, ktoré sa prevažne orientujú na zákazníkov v slovenských domácnostiach.

www.regionpress.sk

sieť 39 regionálnych novín

85_0781

�������������������������������������������� ����������������������������������, ����������������

Základné informácie: periodicita: týždenník, náklad: 1 300 000 výtlačkov, vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, distribúcia: bezplatne do domácností v SR vlastnými kolportérmi, umiestnenie: Oplatí sa! vychádza ako špecializovaná edičná strana na obálkovej zadnej strane novín v rámci vydavateľských titulov spoločnosti REGIONPRESS, s.r.o.

PP18-45 strana- 16

Popradsko 18-45  

Regionálne inzertné noviny Popradsko-Kežmarsko 45.týždeň 2018

Popradsko 18-45  

Regionálne inzertné noviny Popradsko-Kežmarsko 45.týždeň 2018

Advertisement