Page 1

regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY

KEĹ˝MARSKO Ä?. 7 / 17. februĂĄr 2017 / 21. roÄ?nĂ­k

AUTODOPRAVA

ARBORISTIKA Orezåvanie, oťetrovanie a výruby stromov

do 3,5 tony

www.avtatry.sk

7

rod. domov, bytov, bytovĂ˝ch jadier, a inĂŠ stavebnĂŠ Ä?innosti ...

ZATEPĽOVANIE

info: 0902 60 73 75

... najlepĹĄĂ­ pomer kvalita - cena ... PrĂ­Ä?te sa presvedÄ?iĹĽ do naĹĄej vzorkovej predajne !!! PartizĂĄnska 1849 (vedÄža autosalĂłnu PEUGEOT), POPRAD-ZĂ PAD Mobil: 0902 209 489 Tel.: 052/7764 353

7-10

HÄžadĂĄme

kadernĂ­ka/-Ä?ku 0905 748 545

6-9

79-0031

Info: 0902 930 234

11

99-0013-3

2-3 3-4

televĂ­zny program

12 4-5 3 13-15

a inĂŠ ponuky 74/ 3 -1

BazĂĄr nĂĄbytku Lara Sun sro

Kontakt: 0948750077 kurzylm@avtatry.sk

VĂ?STAVBA RD na kĞúÄ? REKONĹ TRUKCIE

• ĂšÄ?tovnĂ­k • Kurz opatrovania • Sprievodca cestovnĂŠho ruchu • Kredity pre uÄ?iteÄžov

OtvĂĄracie hodiny: ! #$"  /  NĂ BYTKU /  

13

lektor :Ing.Peter GalloviÄ? miesto :LiptovskĂ˝ MikulĂĄĹĄ Kredity pre uÄ?iteÄžov

ponĂşka akreditovanĂŠ kurzy:

Poprad  /  /

3-5

SeminĂĄr: Povinnosti obcĂ­ podÄža ustanovenĂ­ zĂĄkona Ä?. 79/2015 Z.z. o odpadoch, 28.3.2017

99-0030-1

OkamŞitý výkup nehnuteĞností v hotovosti - aj druŞstevných bytov tel. 0905 924 303 Kúpime ornú pôdu

2-5

SŤAHOVANIE PRENà JOM LEŠENIA info: 0902 60 73 75

pomocou stromolezeckej techniky

Na vyĹĄetrenie je potrebnĂŠ sa objednaĹĽ: 0907 922 021 VyĹĄetrujeme v Ä?ase: Po - Ne | 7:30 - 18:00

0940 618 689

0907 571 286

59-12-1

www.alternamedica.estranky.sk • funkÄ?nosĹĽ a stav jednotlivĂ˝ch orgĂĄnov • povahu a prĂ­Ä?inu VĂĄĹĄho ochorenia, prĂ­p. bolestĂ­ • prĂ­tomnosĹĽ baktĂŠriĂ­, parazitov, plesnĂ­ a vĂ­rusov • prĂ­tomnosĹĽ ĹĽaĹžkĂ˝ch kovov a voÄžnĂ˝ch radikĂĄlov • nedostatok vitamĂ­nov a minerĂĄlov • nastavĂ­ prĂ­rodnĂş lieÄ?bu a vhodnĂŠ stravovanie • skontroluje ĂşÄ?innosĹĽ lieÄ?by • vyĹĄetrujĂş sa vĹĄetky orgĂĄny tela

5-7

99-0034-1

12 â‚Ź platĂ­ pre 2 osoby

4-7

79-0014

Drevårska 1, POPRAD | Lanťkrounskå 132, KEŽMAROK

4-7

týŞdenne do 35 000 domåcností a firiem

99-0034-1

EURODIAG Centrum biodiagnostiky a prĂ­rodnej lieÄ?by

79-0025

popradsko.sk

POPRADSKO

8-9

PP 17-07 STRANA - 01

vo vnĂştri novĂ­n


regionálne noviny

POPRADSKO

redakčné slovo

KEŽMARSKO

e-mail: popradsko@regionpress.sk Redakcia: Kežmarská 1, Poprad ( smer na Stráže )

vydáva: regionPRESS s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Ivan Brožík

Vyjaruje sa Neviem, či je to gramaticky korektné slovo, ale práve v čase vzniku tohto redakčného slova svietilo slnko a  teplota vonku atakovala hranicu desať stupňov nad nulou. Takže pekný ďalší a hádam už konečne vyjarený týž-

deň, vážení čitatelia! Jar máme radi asi preto, že je symbolickým a večným dôkazom toho, že po zime býva teplo, po tme svetlo a po zlom dobré. Tak akosi je to na tom našom svete „zariadené“. Je iba na nás, aby sme boli schopní vidieť či vnímať aj to teplo, svetlo a dobro. Lebo je tu prítomné. Aj keď sa to nie každému musí práve teraz zdať. Mladý chlapec „urobí“ skúšku, už druhú opravnú, pred maturitnou komisiou, iný získa prácu a konečne si môže nakúpiť aj do zásoby, nielen zo dňa na deň. Pacienta pustia z nemocnice domov do domáceho liečenia, na záhrade sa

zo zeme vytlačili prvé snežienky. Neznamená to, že máme byť hluchí a slepí voči zlu, tme a chladu. Naopak, nesmieme si na ne nikdy zvyknúť. Aj v tomto našom vydaní vás napríklad inšpirujeme, ako sa pridať na stranu dobra, ako si načerpať endorfíny, ako sa zbaviť adrenalínu – hoci aj v podobe Morény. Ako si polepšiť. Život bez boja o dobro je iba vegetovanie. A život bez trápení je gýč. Vyjaruje sa a verme, že táto jar bude viac dobrá, ako zlá! Lenže, trošku je to aj na nás samotných. Ivan Brožík

Inzercia: Mgr. Marcela Petreková

0905 338 878

Distribúcia: ( 35.000 domácností )

Každý týždeň: v mestách: Poprad, Svit, Kežmarok, Spišská Belá a obciach: Gánovce, Hozelec, Švábovce, Hôrka, Spišský Štiavnik, Hranovnica, Spišské Bystré, Kravany, Vikartovce, Štrba, Tatranská Štrba, Lučivná, Svit-Podskalka, Batizovce, Spišská Teplica, Veľký Slavkov, Mlynica, Veľká Lomnica, Huncovce, Ľubica, Vrbov, Vlková, Abrahámovce, Jánovce. Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete

o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

79-0003

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

271170040

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

PP 17-07 STRANA - 02


zdravie

Za návštevu pohotovosti miniete desať eur

chce ministerstvo zdravotníctva predložiť na rokovanie vlády v marci. Do parlamentu by sa mal dostať v apríli. Medzi osoby, ktoré vôbec nebudú platiť poplatok, patria paMinisterský návrh je jasný cienti s ošetrením bezprostredne po vzniku úrazu, rovnako - poplatok za ústavnú po- ak ide o poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rámci ústavnej hotovostnú službu bude 10 pohotovostnej služby v trvaní najmenej dve hodiny. eur, pričom doteraz bol 1,99 Ústavná pohotovostná služba - Ide vlastne o „urgentný príeura. Zvýši sa aj poplatok za jem“ nemocníc. Tam pacienta neuvážená neopodstatnená ambulantnú pohotovostnú návšteva príde najdrahšie. Problém je však v tom, že laik iba službu (LSPP) zo súčasných v minimálnej miere a dokonca aj lekár iba obmedzene vie 1,99 eura na dve eurá. Návrh vopred rozhodnúť, či stav pacienta si vyžaduje návštevu na

urgentnom príjme. To sa zistí až po odborných vyšetreniach priamo tam. Ambulantná pohotovostná služba - Je to Lekárska služba prvej pomoci (LSPP). Ani tam by však pacienti nemali chodiť s tým, čo možno bežne cez deň vybaviť v ordinačných hodinách v ambulancii všeobecného lekára. RZP - V prípadoch, keď nie sme si istí, či privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci (sanitky) je opodstatnené, zavoláme na dispečing RZP (112) a skonzultujeme stav postihnutého - opíšeme stav postihnutej osoby a dispečer rozhodne čo red ďalej.

BIO meranie celého tela

Vtip: Pri truhle starého poľovníka plačú zvieratá. Srna povie: „Ten ujo bol dobrý človek.“ Zajac prisvedčí: „Veru hej, vystrelil na mňa šesťkrát, no ani raz ma netrafil.“

František Saleský: „Každý kríž, ktorý ťa nájde, znášaj trpezlivo a z lásky k Bohu. V tom je veľká, ale málo chápaná pravda o duchovnom živote.“

občianska

15 €

riadková inzercia

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ: • funkčnosť a stav jednotlivých orgánov • povahu a príčinu Vášho ochorenia bolestí, alergií, skrytých chorôb • prítomnosť cudzorodých organizmov • okamžite rieši zdravotné problémy, bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

auto-moto/predaj 1

POPRAD

vstupenky: www.ticketportal.sk

by‫﬚‬/predaj

NA PREDAJ:

3

• 3 izbový byt v Poprade, by‫﬚‬ /prenájom 4 na starom juhu, čiastočná rekonštrukcia, cena 67.000 € domy /predaj 5

--->>> Rubriky už nemajú obtekanie, jej velkosť zodpovedá presne dvom enterom v texte.

pozemky/predaj 6 NA PREDAJ: • Garáž v Poprade, ul. Okružná, v časti smerom na Aquacity, 18 m�, pivnica, montážna jama

PREDSTAVENIE NOVÝCH MÓDNYCH TRENDOV SVADOBNÝCH ŠIAT, PÁNSKEJ MÓDY, ČI OBRÚČOK

VSTUP VOĽNÝ

č. 0911 566 814 Tel. stavba

hobby a šport

11

deťom

12

rôzne/iné

14

hľadám prácu

15

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 3 dolu.

www.ghpraha.sk 99-0045

www.svadobnyveltrh.sk

PP 17-07 STRANA - 03

7

domácnosť

9

záhrada a zverinec 10

99-0006-6

Tel. č. 0949 390 057

reali‫﬚‬/iné

ZÁHRADA A ZVERINEC °Predám včelí lesný med, tmavý aj svetlý, 0907 348 865

8

HĽADÁME PRE KLIENTA: • 2 izbový byt vo SVITE

°KÚPIM STARÝ TRAKTOR 0950 685 078 °Kúpim Škoda 110R, Garde alebo Rapid. Aj bez papierov nepojazdné, 0904 527 918 °Kúpim staré motorky ‫﬚‬pu jawa 0908 795 502

DOMÁCNOSŤ °SPLÁTKY OD 10e na NOTEBOOKY, PC ZOSTAVY, SMARTFONY, LED TV 80127cm, 0 € akontácia, 0 € dovoz, darček, tel 0903 752 333

Tel. č. 0911 566 814

PREZENTÁCIA FOTOGRAFOV, SVADOBNÝCH OZNÁMENÍ, DOPLNKOV, DEKORÁCII A ŠPERKOV

2

REALITY/INÉ °Kúpim 2. alebo 3. izbový byt v PP a okolí, 0907 208 079 °Kúpim 1-2 izbový byt KK, PP 0918 606 438 °Kúpim garáž v PP, 0915 931 178

www.savonareality.sk

Aréna Poprad 37-10

17. 5. 2017

auto-moto/iné

99-0001-2

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392 Výživová poradňa Čínska medicína MING Hľadáme asistentku na 1-2 dni v mesiaci

3

rôzne/predaj

13

zoznamka

16

RÔZNE/PREDAJ °Predám lacno gauč, sedačku 3+1+1, chladničku, skrine, šijací stroj, stolík, koberce, lampu. Tel.: 0915 577 273 ZOZNAMKA °41r by sa rád zoznámil s dámou, ženou na pekne dis stretka na veku nezáleží, sms 0907 661 294

čísla rubrík auto-moto/predaj auto-moto/iné by‫﬚‬/predaj by‫﬚‬/prenájom domy/predaj pozemky/predaj reali‫﬚‬/iné stavba

1 2 3 4 5 6 7 8

domácnosť záhrada a zverinec hobby a šport deťom rôzne/predaj rôzne/iné hľadám prácu zoznamka

9 10 11 12 13 14 15 16

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraPPmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP PP 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, PP zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

<


9 7 1 6 2

6

4 5 8 2 6 4 9

1 7 5

1 2 6 4 1 5 2 4 1 7

osobnosti regiónov

Jonáš Záborský zo Záboria

Na svet prišiel 3. februára 1812 v Záborí v  okrese Martin a zomrel 23. januára 1876 v Župčanoch na východe (dnešného) Slovenska. Tento mesiac akosi potichu Jonáš Záborský pochádzal zo slovenskej zemianskej rodiny uplynulo naozaj celkom Záborských. Navštevoval evanjelické lýceum v Kežmarku a okrúhle výročie narodenia napokon svoje vzdelávanie ukončil v roku 1834 na evanjelicslovenského básnika, pro- kom teologickom kolégiu v Prešove. zaika, dramatika, historika, Pôsobil ako kaplán v Pozdišovciach, v rokoch 1839 – 1840 štunovinára, evanjelického a ne- doval na univerzite v Halle, v roku 1840 bol chvíľu kaplánom u skôr rímskokatolíckeho kňaza M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši, no ešte koncom roka prijal a teológa Jonáša Záborského. miesto farára v Rankovciach. Je autorom klasicistických básnic-

kých skladieb, satirických próz, didaktických humoresiek, autobiografických próz, historických poviedok a mnohých drám. Nie je to tak dávno, čo sa objavilo aj jeho dielko Slováci: Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie, a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu, a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zaviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády! red

duchovné okienko

Ján Buc

Kto je môj pastier?

931170007-2

Kto by sa nechcel mať lepšie! Pravdepodobne všetci by sme vedeli vymenovať veci, ktoré by sme potrebovali, aby sa nám lepšie, jednoduchšie, spokojnejšie žilo. Naše potreby môžu byť rôzne. Čo ale s tými potrebami robíme? Kráľ Dávid napísal mnohé žalmy. Jeden z  tých známejších je 23. žalm. Začína slovami: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba“. Myslím, že to nebola len jeho vypovedaná túžba, ale skutočnosť - že reálne zažíval dostatok v tom, čo potreboval pre svoj život. Akoby predpokladom na to, aby mu nič nechýbalo, bolo, že Pán je jeho pastier. Obraz pastiera nesymbolizoval len ochranu, ale potvrdzuje aj autoritu vládcu. Pán bol jeho vládcom, žil pod jeho vedením. Nebol vždy a vo všetkom 100 percentný, ale aj po pádoch vstal a hľadal Boha celým srdcom. A to je možno tá otázka pre nás. Nakoľko my hľadáme Pána? Naše hľadanie mohlo niečo prerušiť. Necítili sme sa dosť dobrí, dosť dostatoční byť pri Ňom. Prestali sme sa modliť, lebo sme žili v presvedčení, že sme hriešni a Boh nás aj tak nevypočuje. Naše myšlienky valcovali klamstvá o  prísnom a  nemilosrdnom Bohu, ktorý na nás aj tak kašle. Lenže, ak ON nie je našim Pastierom, tak kto potom? Keby sme otočili text tohto žalmu do negatívneho vyjadrenia, znelo by to asi takto: „Pán nie je môj pastier, všetko mi chýba“. Možno je to pritiahnuté za vlasy, ale niečo pravdy na tom je. Nikto nepozná naše srdce tak ako Boh sám. Na jeho obraz sme boli stvorení. (porov. Gn 1,26). On má vlasy na našich hlavách spočítané (porov. Mt 10, 30) a  pozná každé zákutie nášho srdca (porov. Jer 12,3). On je ten, ktorý rozdal talenty (porov. 25,14n). On nás pozval žiť v tomto čase a na tomto mieste. Ak ho urobíme naším pastierom, verím, že si začneme uvedomovať jeho starostlivosť. Uchopiteľnú zmenu, budeme môcť vidieť v našom srdci, kde sa rozleje pokoj, aký nám svet nevie ani len ponúknuť (porov. Jn 14, 27). On je Knieža pokoja (porov. Iz 9,5). Jeho kráľovstvo je kráľovstvom pokoja, radosti a spravodlivosti (porov. Rim 14,17). Každý z nás si môže vybrať, kto bude jeho pastierom. Ale len jediný Pastier vie dať to, čo potrebujeme, aby sme boli šťastní. A to chceme, či?

79-0004

Ján Buc, katolícky kňaz

PP 17-07 STRANA - 04


Daňová povinnosť pri predaji alebo darovaní nehnuteľnosti

právnik radí

nehnuteľnosti predajú a peniaze si rozdelia rovným dielom. Prosím o radu, či v prípade predaja v roku 2017 budú mať povinnosť platiť daň z predaja nehnuteľnosti a ak áno, v akej výške? Ďakujem, Vaša čitateľka Lýdia.“ Dobrý deň p. Lýdia, v prvom rade ste uviedli, že nehnuteľnosti ste zdedili spolu s manželom. Neviem, či táto vaša informácia je presná. Je to veľmi nepravdepodobné, keďže osoba, po ktorej ste dedili bola zrejme poručiteľom jedného z vás. Majetok získaný dedením jedného z manželov dokonca nepatrí ani do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Budem vychádzať z toho, že nehnuteľnosti vlastníte spoločne. Ak daňovník predal nehnuteľnosť (napr. dom, pozemok) resp. časť nehnuteľnosti na základe uzatvorenej kúpnopredajnej zmluvy, takýto príjem je na daňové účely považovaný za príjem

„Dobrý deň, s manželom sme zdedili v roku 2005 rodinný dom s pozemkom, ktorý sme zrekonštruovali. V roku 2013 sme nehnuteľnosti daMgr. rovali našim deťom. Cena nehnuMiroslav teľnosti v darovacej zmluve nebola Tokarčík uvedená. Deti sa teraz rozhodli, že

z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.   To, či príjem z predaja nehnuteľnosti u daňovníka podlieha zdaneniu a je zdaniteľným príjmom alebo je od dane oslobodený, závisí od posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie podľa ustanovení zákona o dani z príjmov. Takýto príjem sa zaraďuje medzi ostatné príjmy, a to príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností. Daň sa zaplatí z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli, samozrejme, za predpokladu, že vznikne kladný rozdiel. Tento rozdiel však môžete znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky (napr. výdavky súvisiace s rekonštrukciou a pod.) Zákon o dani z príjmov v ust. § 9 vymedzuje podmienky, ktoré musia byť pokračovanie na nasledujúcej strane

Vtip: Myš sa vráti z laboratória do svojej klietky a hovorí svojej kamarátke: „Tak som si toho doktora pekne vycvičila.“ „Naozaj?“ „No jasné, vždy, keď stlačím to tlačidlo, tak mi prinesie jedlo.“ Antoine de Saint-Exupéry: „Miluješ, pretože miluješ. Pre lásku niet dôvodu.“

reflexia

5

Ivan Brožík

Pod Tatrami privítame dielo o Jánovi Pavlovi II.

y pre všetkých Veľkoobchodné cen + pre rodinné domy MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY

!

931170015

03-0008-25

68-05

79-0035

!

ZĽAVY POSLEDNÉ VÝRAZNÉ NOU ZÓ SE U NO PRED PL

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Štedrá

pôžička až do 6000 €

(stačí prezvoniť)

www.istapozicka.sk

0905 464 371

24-0010

0915 438 718

0948 126 350

JELŠA vzor

BBUK v vzor

AKCIA na všetky

ČEREŠŇA hladká

JELŠA hladká

74-17

- iba u nás

BIELE vzor

Zdroj: Michal Lipiak, Komunikačný tím koncertu

www.ocelovedvere.sk

ZAMERANIE ZDARMA! VŠETKY DVERE SKLADOM

www.indevel.sk - ručenie nehnuteľnosťou - ručenie autom - splatnosť až 5 rokov

dvere

14 bodové zamykanie, 2 zámky + 2 sady kľúčov, protipožiarne, zateplené, vlastný zvonček, podsvietenie kľučky, hrúbka krídla 7 cm, odhlučnené, prah vo farbe zárubne

V PONUKE UŽ AJ INTERIÉROVÉ DVERE!!! DUB hladký

“S nami to máte!”

PÔŽIČKA Spoločnosť s licenciou od NBS

OCEĽOVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU 200 €

99-0014-1

aj pre ženy na materskej, živnostníkov, dôchodcov a opatrovateľky

ČEREŠŇA vzor

DUB vzor

Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

KOVANIE ZDARMA !!!

Otvorené: Po - Pia: 9:00 - 17:00 ocelovedvere@ocelovedvere.sk ooce celoved ovedveere@ re@oce ocelloove veddvere.sk vere sk

PREDAJŇA: Priekopa 1804, 060 01 Kežmarok, Tel.: 0905 468 802

PP 17-07 STRANA - 05

74-05

ISTÁ PÔŽIČ0KA do 15 00

NAŠE DVERE CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA VÁŠ DOMOV

Naše Vysoké Tatry sú pre mnohých Slovákov, ale aj turistov zo zahraničia predovšetkým svätostánkom prírody. Ale na niektorých miestach, napríklad na Sliezskom dome, si s úctou spomenieme aj na svätca, svätého otca Jána Pavla II., ktorý tieto veľhory miloval práve tak, ako Slovákov či Poliakov, ktorí z  oboch strán pod nimi žijú. Aj preto zaujala informácia, ktorá sa začala šíriť po našej krajine. Mesto Poprad privíta tento rok multimediálne dielo, ktoré už prilákalo tisícky divákov. Ide o špeciálny viac než dvojhodinový koncert o prvom slovanskom pápežovi Jánovi Pavlovi II. Jedinečná spomienka na svätca, ktorí pred vyše dvomi desaťročiami navštívil aj Levočskú púť, bude spojená s originálnym vystúpením vyše 130 umelcov. Bude to 56 členov orchestra opery Štátneho divadla Košice, 40 členov speváckeho zboru, 30-členného detského zboru a štyria sólisti. Pontifikát Jána Pavla II. je neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. Našu krajinu navštívil trikrát. „Miloval Slovensko, miloval slovenský ľud,“ hovorí Igor Havrila, hlavný organizátor, ktorý prišiel s myšlienkou pripraviť toto dielo. Scenár ku koncertu pripravili kňaz Jozef Leščinský spolu s riaditeľom Štátneho divadla Košice Petrom Himičom. Režisérom akcie je Ján Sabol, hudobnú dramaturgiu pripravuje dirigent Igor Dohovič. Multimediálne dielo, ktoré svojím námetom a spracovaním oživí návštevu pápeža z roku 1995 na Levočskej púti, sa uskutoční 28. júna 2017 o 18:00 h na Zimnom štadióne v Poprade. Bude zložené z dvoch častí. V prvej predstavia organizátori pápežov život, rodinu, školu, záujmy, vojnu a prvé kňazské roky. Druhá časť bude venovaná službe a posolstvu. Diela svetových skladateľov popretkávajú televízne zábery, fotografie či reportáže zo života sv. Jána Pavla II. Zaznie hudba Verdiho, Mozarta, Pucciniho či Schuberta, ako aj obľúbená pieseň svätca v podaní 30-členného detského zboru opery Štátneho divadla Košice „Pán zastavil sa na brehu“. ib


1

3

9

5 2

1 4 8 9 6 2

4

6

5 6 9 9

4 8 6 3 2 3

oslobodenĂ˝ od dane, potom je vĂ˝davkom cena nehnuteÄžnosti zistenĂĄ v Ä?ase darovania. Ak bola nehnuteÄžnosĹĽ nadobudnutĂĄ darovanĂ­m do 31.12.2015, vĂ˝splnenĂŠ pre oslobodenie prĂ­jmu z  predaja nehnuteÄžnosti. Od dane je davkom je cena v Ä?ase darovania, tzv. reprodukÄ?nĂĄ obstarĂĄvacia cena (urÄ?eoslobodenĂ˝ aj prĂ­jem z predaja nehnuteÄžnosti nadobudnutej dedenĂ­m nĂĄ napr. znaleckĂ˝m posudkom k Ä?asu darovania, resp. ohodnotenie urÄ?enĂŠ v priamom rade alebo niektorĂ˝m z manĹželov, ak uplynie aspoĹ&#x2C6; 5 rokov v darovacej zmluve). Ak bola nehnuteÄžnosĹĽ nadobudnutĂĄ darovanĂ­m po odo dĹ&#x2C6;a nadobudnutia tejto nehnuteÄžnosti preukĂĄzateÄžne do vlastnĂ­c- 31.12.2015, vĂ˝davkom je cena v Ä?ase darovania urÄ?enĂĄ znaleckĂ˝m posudkom. V prĂ­pade, ak by prĂ­jem z predaja u darcu nebol oslobodenĂ˝ od dane, vĂ˝tva alebo spoluvlastnĂ­ctva poruÄ?iteÄža. Na ĂşÄ?ely uplatnenia vĂ˝davku pri prĂ­jme z predaja nehnuteÄžnosti nadobud- davkom u predĂĄvajĂşceho je obstarĂĄvacia cena zistenĂĄ u darcu (t.j. cena, nutej darom, ktorĂ˝ nie je oslobodenĂ˝ od dane sa posudzuje skutoÄ?nosĹĽ, za ktorĂş nehnuteÄžnosĹĽ nadobudol darca do vlastnĂ­ctva). Ä?i by bol prĂ­jem z predaja u darcu v Ä?ase darovania, ak by nehnuteÄžnosĹĽ Ak VaĹĄe deti predajĂş nehnuteÄžnosti, ktorĂŠ ste im darovali v roku 2013, predal, oslobodenĂ˝ od dane alebo nie. Ak by bol prĂ­jem z predaja u darcu v roku 2017 nebudĂş spÄşĹ&#x2C6;aĹĽ podmienku oslobodenia a prĂ­jem z predaja

PrĂĄvnik radĂ­

DetoxikaÄ?nĂŠ nĂĄplaste

na rovinu

â&#x20AC;&#x17E;pavolkaplanâ&#x20AC;&#x153;

Blogeri sĂş svedomĂ­m slovenskej Ĺžurnalistiky. AkĂĄ mĂĄ v sĂşÄ?asnosti pravda dĂ´sledky pre toho, kto ju vyslovĂ­ Ä?i napĂ­ĹĄe? NauÄ?iĹĽ sa Ĺživotu v  pravde sa nedĂĄ. To prichĂĄdza s  materinskĂ˝m mliekom. Bez ohÄžadu, Ä?i tu vlĂĄdol reĹžim zloÄ?inov minulosti, alebo ten dneĹĄnĂ˝, prifarbenĂ˝. PĂ­sal som pravdu aj v  minulosti, pĂ­ĹĄem ju aj dnes v  tĂŠmach, kde sa Ä?lovek zĂĄkonite dostĂĄva do konďŹ&#x201A;iktu zĂĄujmov. Nie politickĂ˝ch, politici sĂş uĹž dnes inak â&#x20AC;&#x17E;vychytralĂ­â&#x20AC;&#x153;. Tak, ako Ä?asĹĽ â&#x20AC;&#x17E;novinĂĄrovâ&#x20AC;&#x153;, ktorĂ­ devastujĂş svet poznania konzumenta v zĂĄujme tĂ˝ch prvĂ˝ch. MĂŠdia urobili zĂĄsadnĂş chybu. Porodili svet extrĂŠmizmu a akejsi ponĂĄĹĄky na informaÄ?nĂş nĂĄhradu v  podobe alternatĂ­vnych zdrojov, urobili chybu v spoplatnenĂ­ svojich vĂ˝stupov. Napriek hrozbĂĄm som nikdy neustĂşpil z pozĂ­ciĂ­ objektĂ­vnej pravdy. Hoci, mnohokrĂĄt sa moc, ktorĂĄkoÄžvek, ktorĂĄ tu bola, a ktorĂş zaĹžili aj starĹĄie aj mladĹĄie roÄ?nĂ­ky, vyhrĂĄĹžala podanĂ­m Ĺžaloby Ä?i dokonca dvakrĂĄt aj smrĹĽou. NiÄ? sa vĹĄak nestalo. Iba silnĂŠho totiĹž moĹžno nechaĹĽ ĹžiĹĽ v samote. Autori najmä so skorĹĄĂ­m dĂĄtumom narodenia vedia, Ĺže kedysi sa pĂ­salo â&#x20AC;&#x17E;medzi riadkyâ&#x20AC;&#x153;. Dnes sa zdĂĄ, Ĺže uĹž ani tĂşto odvahu mnohĂ­ novinĂĄri nemajĂş. SĂş podÄža vĂĄs mĂŠdiĂĄ u nĂĄs a v tomto Ä?ase umlÄ?iavanĂŠ? KeÄ? som riadil ako ĹĄĂŠfredaktor redakciu publicistiky a  dokumentu po Novembri ´89, moji redaktori mali dve istoty. Ĺ˝e im vĹždy podrŞím chrbĂĄt a  odbremenĂ­m ich od osobnĂ˝ch Ăştokov za ich novinĂĄrsku prĂĄcu a Şe budĂş pri vysokej kvalite a horĂşcich tĂŠmach odmeĹ&#x2C6;ovanĂ­. VĂ˝sledok? O rok nĂĄs priĹĄiel riaditeÄž BBC uÄ?iĹĽ poznatky z ich tvorby v  novĂ˝ch podmienkach. Po pozretĂ­ si desiatky publicistĂ­k a dokumentov ukonÄ?il svoju misiu slovami â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;PoÄ? prednĂĄĹĄaĹĽ mojim novinĂĄrom do BBCâ&#x20AC;&#x153;. Autori â&#x20AC;&#x17E;svedomiaâ&#x20AC;&#x153; Ä?i â&#x20AC;&#x17E;pravdyâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; povedzme tĂ­, ktorĂ­ opisujĂş stav spoloÄ?nosti, sĂş z mediĂĄlneho priestoru â&#x20AC;&#x17E;vytesĹ&#x2C6;ovanĂ­â&#x20AC;&#x153;, sĂş terÄ?om vyhrĂĄĹžok, ich ekonomickĂĄ existencia je veÄžmi obmedzenĂĄ. AkĂŠ mĂĄte vy skĂşsenosti? â&#x20AC;&#x17E;VytesĹ&#x2C6;ovanieâ&#x20AC;&#x153; som zaĹžil. NajdramatickejĹĄie je to poslednĂŠ. TrvĂĄ uĹž 14 rokov, so vĹĄetkĂ˝mi dĂ´sledkami. Bola to kauza skupinka, ktorĂĄ doniesla desivĂŠ dĂ´sledky pre moju existenciu. Podivuhodne, liekom bola skĂşsenosĹĽ z minulĂŠho reĹžimu. PrejsĹĽ do reĹžimu utajenia a pracovaĹĽ pod inĂ˝mi menami. Blogov, ich pĂ­sania, sa to nedotĂ˝ka. Publikujem ich ako charitatĂ­vnu Ä?innosĹĽ, buÄ? pod svojim menom, alebo na Pravde pod â&#x20AC;&#x201C; pavolka plan. red

11 â&#x201A;Ź

'   &

-79%

2,34 â&#x201A;Ź

 #   

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

   ! "     " 

Chia semienka

KominĂĄr â&#x20AC;˘ dodĂĄvka a montĂĄĹž â&#x20AC;˘ frĂŠzovanie â&#x20AC;˘ vloĹžkovanie â&#x20AC;˘ Ä?istenie â&#x20AC;˘ kontrola

MladĂ˝ BIO zelenĂ˝ jaÄ?meĹ&#x2C6;

na pĂ´vodnĂĄ ce

24,90 â&#x201A;Ź

-77%

KOMĂ?NOV

â&#x20AC;˘ frĂŠzovanie dechtu

0903 534 118

Chia semienka sú ideålnym zdrojom proteínov, vlåkniny, kvalitných sacharidov a zdravých tukov. Balenie obsahuje 1kg Chia semienok.

novĂĄ cena

5,99 â&#x201A;Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

Poprad je 53-tisĂ­covĂŠ mesto, tvoria ho Ä?asti â&#x20AC;&#x201C; Matejovce, SpiĹĄskĂĄ Sobota, VeÄžkĂĄ, StrĂĄĹže pod Tatrami a rekreaÄ?nĂĄ Ä?asĹĽ Kvetnica. Mesto Poprad predstavuje dynamicky sa rozvĂ­jajĂşce administratĂ­vne, hospodĂĄrske, kultĂşrne a spoloÄ?enskĂŠ centrum podtatranskĂŠho regiĂłnu. VĂ˝hodnĂĄ zemepisnĂĄ a strategickĂĄ poloha mu umoĹžĹ&#x2C6;uje vĹĄestrannĂ˝ rozvoj a ĹĄpeciďŹ ckĂş orientĂĄciu na cestovnĂ˝ ruch, ĹĄport a na moĹžnosti vĹĄestrannej sebarealizĂĄcie jeho obyvateÄžov. Rozvoj mesta pokraÄ?uje aj rozĹĄirovanĂ­m bytovej vĂ˝stavby, skvalitĹ&#x2C6;ovanĂ­m cestovnĂŠho ruchu, obchodu a sluĹžieb, rozvojom strednĂŠho a vysokĂŠho ĹĄkolstva, vytvĂĄranĂ­m pracovnĂ˝ch prĂ­leĹžitostĂ­ a oddychovĂ˝ch zĂłn. Podmienky na rozvoj turistickĂŠho a cestovnĂŠho ruchu nastali v novopostavenom vodnom areĂĄli AquaCity, ktorĂ˝ umoĹžĹ&#x2C6;uje celoroÄ?ne vĹĄestrannĂŠ relaxaÄ?nĂŠ vyĹžitie. DobrĂŠ meno a prestĂ­Ĺž mesta potvrdila i nĂĄvĹĄteva britskej krĂĄÄžovnej AlĹžbety II. s princom Filipom v oktĂłbri 2008.Po zriadenĂ­ prvej mobilnej Äžadovej plochy v centre Popradu mesto iniciovalo aj zriadenie druhej väÄ?ĹĄej pri viacĂşÄ?elovej hale ArĂŠna Poprad. VybudovanĂ˝ priemyselnĂ˝ park Poprad â&#x20AC;&#x201C; Matejovce je vyuĹžitĂ˝ takmer na 100 % a jednotlivĂ­ podnikatelia vytvĂĄranĂ­m pracovnĂ˝ch miest prispievajĂş k znĂ­Ĺženiu miery evidovanej nezamestnanosti v rĂĄmci celĂŠho popradskĂŠho okresu. V roku 2011 samosprĂĄva otvorila novĂŠ centrum sociĂĄlnych sluĹžieb a starostlivosti o seniorov, ktorĂŠ poskytuje sociĂĄlne sluĹžby vysokĂŠho ĹĄtandardu.

na pĂ´vodnĂĄ ce

25,99 â&#x201A;Ź

Oto BaÄ?a

Tretie najväÄ?ĹĄie mesto vĂ˝chodnĂŠho Slovenska a 10 najväÄ?ĹĄie mesto na Slovensku mesto Poprad. Mesto leŞí v ĹĄirokej rovnomennej, vysoko poloĹženej kotline na oboch stranĂĄch rieky Poprad. Kataster mĂĄ nepravidelnĂ˝ hviezdicovitĂ˝ tvar s rozlohou 63,05 km². Na sever od mesta sa rozprestiera masĂ­v VysokĂ˝ch a Belianskych Tatier, na vĂ˝chod LevoÄ?skĂŠ pohorie, na juh nĂ­zka pahorkatina KozĂ­ch chrbtov a na zĂĄpad pahorkatina Ĺ trbskĂŠho rozvodia. MasĂ­v VysokĂ˝ch Tatier prevyĹĄuje kotlinu o 2000 m. PomernĂĄ blĂ­zkosĹĽ hlavnĂŠho hrebeĹ&#x2C6;a Tatier tvorĂ­ mestu nĂĄdhernĂş kulisu. Socio-ekonomickĂ˝ a geograďŹ ckĂ˝ vĂ˝znam mesta vyplĂ˝va z jeho vĂ˝hodnej dopravnej polohy na ceste medzinĂĄrodnĂŠho vĂ˝znamu E50 a  na hlavnom ĹželezniÄ?nom ĹĽahu KoĹĄice-Bratislava s prepojenĂ­m na Ä&#x152;eskĂş republiku  a na Ukrajinu. LeteckĂŠ spojenie mesta zabezpeÄ?uje medzinĂĄrodnĂŠ letisko Poprad-Tatry, ktorÊ  patrĂ­ medzi najvyĹĄĹĄie poloĹženĂŠ medzinĂĄrodnĂŠ letiskĂĄ v EurĂłpe â&#x20AC;&#x201C; 718 m n. m.

Ă&#x161;Ä?inky: odstrĂĄnenie ĹĄkodlivĂ˝ch toxĂ­nov z organizmu, pocit zĂ­skania energie, uÄžahÄ?enie a zlepĹĄenie alergiĂ­, Ăşprava krvnĂŠho tlaku, úĞava pri artitĂ­de a bolesti kÄşbov, atÄ?. Balenie obsahuje novĂĄ cena 10 ks nĂĄplastĂ­.

Pozývame Ťa na školenie !  %   $ $"  ! 

Koho volaĹĽ ku komĂ­nu v KeĹžmarku a Poprade?

Poprad

na pĂ´vodnĂĄ ce

52-0015

... s blogerom, ktorĂ˝ na verejnĂ˝ch blogoch pouŞíva meno â&#x20AC;&#x17E;pavolkaplanâ&#x20AC;&#x153; o slobode slova, nĂĄzoru, o demokracii ako takej.

tĂ˝chto nehnuteÄžnostĂ­ bude podliehaĹĽ zdaneniu, pretoĹže k predaju nehnuteÄžnostĂ­ dĂ´jde do päż rokov od ich nadobudnutia. Ako vĂ˝davok (cena, za ktorĂş by deti nadobudli majetok ak by nebol darovanĂ˝) pri prĂ­jme z predaja nehnuteÄžnostĂ­ sa uplatnĂ­ reprodukÄ?nĂĄ obstarĂĄvacia cena, keÄ?Ĺže vy ako darcovia ste v Ä?ase darovania nehnuteÄžnostĂ­ spÄşĹ&#x2C6;ali podmienky oslobodenia. Výťka sa zaplatĂ­ ako rozdiel predajnej ceny a tzv. reprodukÄ?nej ceny urÄ?enej napr. znaleckĂ˝m posudkom. SpoloÄ?ne dosiahnutĂŠ prĂ­jmy z predaja a spoloÄ?ne vynaloĹženĂŠ vĂ˝davky sa zahrnĂş do ich zĂĄkladu dane podÄža ich spoluvlastnĂ­ckych podielov. Mgr. Miroslav TokarÄ?Ă­k advokĂĄt

pokraÄ?ovanie

-73% Jeho uŞívanie mĂĄ detoxikaÄ?nĂŠ, regeneraÄ?nĂŠ a vyĹživnĂŠ ĂşÄ?inky, ktorĂŠ pomĂĄhajĂş efektĂ­vne bojovaĹĽ s mnohĂ˝mi zdravotnĂ˝mi neduhmi. Balenie obsahuje novĂĄ cena 200 g jaÄ?meĹ&#x2C6;a.

6,90 â&#x201A;Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

S TEPELNĂ?M Ä&#x152;ERPADLOM ZĂ?SKATE: - ENERGETICKĂ? CERTIFIKĂ T A1 - ZNĂ?Ĺ˝ENIE NĂ KLADOV NA KĂ&#x161;RENIE AĹ˝ O 70% - NIŽŠIU EL. TARIFU NA SPOTREBU CELĂ&#x2030;HO DOMU

RENIEE PLYNOVĂ&#x2030;Ă&#x2030; KĂ&#x161;R KĂ&#x161;RENIE

TTEPELNĂ&#x2030; EPELN Ä&#x152;ERPADLO

00 â&#x201A;Ź InĹĄtalĂĄcia: 6 00 000 In nĹĄtalĂĄ InĹĄtalĂĄcia: 6 200 â&#x201A;Ź ady: TE MesaÄ?nĂŠ nĂĄkla nĂĄklady: M MesaÄ?nĂŠ nĂĄklady: RAZ DOT Ă CIA! aĹž

100 â&#x201A;Ź

3 700 â&#x201A;Ź

(red.upr) Zdroj: internet, www.poprad.sk

50 â&#x201A;Ź

Tatra Clima, s.r.o., DlhĂŠ hony 4991, 058 01 Poprad tel.: 0917 829 905 | www.tatraclima.sk

PP 17-07 STRANA - 06

99-0040

2


svet knihy

Utiekol som z OsvienÄ?imu

tiach EurĂłpy. Jedna z nich sa nachĂĄdza v PoÄžsku a dodnes ju â&#x20AC;&#x17E;zdobĂ­â&#x20AC;&#x153; perverznĂ˝ nĂĄpis umiestnenĂ˝ nad vstupnou brĂĄnou. Je to miesto, kde sa zviera hrdlo hoci len v Ăşlohe â&#x20AC;&#x17E;turistuâ&#x20AC;&#x153; aj za NedĂĄvno bolo vĂ˝roÄ?ie. Ne- jasnĂŠho poÄ?asia. Pre toto miesto je charakteristickĂŠ a (ani nie dĂĄvno padlo na jeho adresu prĂ­liĹĄ) zvlĂĄĹĄtne to, Ĺže napriek tak veÄžkĂŠmu mnoĹžstvu nĂĄvĹĄtevpĂĄr slov. LenĹže nedĂĄvno uĹž nĂ­kov je tam ticho. bolo dĂĄvno, hoci to nie je ani KniĹžka utiekol som z OsvienÄ?imu autora Rudolfa Vrbu je prĂ­behom jeho a jehospoluväzĹ&#x2C6;a Alfreda Wetzlera a ich Ăşteku z mesiac. Pred viac ako polstoroÄ?Ă­m OsvienÄ?imu. Ich zĂĄmerom bolo upozorniĹĽ celĂ˝ svet na to, Ä?o sa existovalo peklo s poboÄ?kami v skutoÄ?nosti deje so Ĺ˝idmi, ktorĂ˝ch natlaÄ?ia do â&#x20AC;&#x17E;dobytÄ?ĂĄkovâ&#x20AC;&#x153; roztrĂşsenĂ˝mi po rĂ´znych Ä?as- a vypravia ich z rĂ´znych kĂştov EurĂłpy do koncentraÄ?nĂ˝ch tĂĄ-

.FHB;ÇĽBWBTL

OF[OJäVKUFTBLWZTPLâNDFOĂ&#x2C6;N

Oscar Wilde: â&#x20AC;&#x17E;SprĂĄvaj sa ku kaĹždej Ĺžene, ako by si bol do nej zamilovanĂ˝ a ku kaĹždĂŠmu muĹžovi, ako by ti bol nadradenĂ˝! Skoro si zĂ­skaĹĄ povesĹĽ dokonalĂŠho gentlemana.â&#x20AC;&#x153;

spomienka

$FTUPWBOJF

Teraz len za

35,50 â&#x201A;Ź

17,90 â&#x201A;Ź

50%

Flora Olomouc

* lexan 4,5 mm 2UV jednokomorovĂ˝ priehÄžadnĂ˝, vĂ˝bornĂŠ tepelnoizolaÄ?nĂŠ vlastnosti

OBJEDNà VAJTE TERAZ !!! PR MONT - klampiarska výroba, s.r.o. Tovårenskå 2285/12, Poprad - StråŞe telefón: 052/ 776 39 40, 0907 909 473

sklenik na mieru

AutomatickĂŠ otvĂĄranie Profil pozinkovanĂ˝ okien 40 â&#x201A;Ź moĹžnosĹĽ vĂ˝beru farby

VĂ˝plĹ&#x2C6; lexan* nerozbitnĂ˝ ( nie sklo)

Teraz len za

35 â&#x201A;Ź

19,90 â&#x201A;Ź

44%

PreĹžite najkrajĹĄĂ­ sviatok kvetĂ­n a prĂ­Ä?te na najväÄ?ĹĄiu a najstarĹĄiu zĂĄhradnĂ­cku vĂ˝stavu v Ä&#x152;echĂĄch. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 22.04.2017, Bratislava 99-0022

MoĹžnosĹĽ objednania na mieru cena 69 â&#x201A;Ź / m2

Tropicarium BudapeĹĄĹĽ Teraz len za

35,50 â&#x201A;Ź

59-14-1

19,90 â&#x201A;Ź

46%

JarnĂ˝ jednodĹ&#x2C6;ovĂ˝ zĂĄjazd do BudapeĹĄti s nĂĄvĹĄtevou Tropicaria a Oceanaria. Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a: preprava vozidlom znaÄ?ky Mercedes, prehliadka mesta BudapeĹĄĹĽ so sprievodcom. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 08.04.2017, Bratislava.

VeÄžkĂĄ noc vo Viedni

Teraz len za

75-35

26,50 â&#x201A;Ź

16,90 â&#x201A;Ź

38%

NalaÄ?te sa snami na veÄžkonoÄ?nĂş nĂ´tu na 1-dĹ&#x2C6;ovom zĂĄjazde na veÄžkonoÄ?nĂŠ trhy priamo v centre Viedne. TermĂ­n: 15.4.2017. NĂĄstupnĂŠ miesto: Bratislava.

www.megazlava.sk 09-10

Ä&#x152;o je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny. Zaujala VĂĄs zÄžava? Chcete na MegaZÄžava.sk nakĂşpiĹĽ a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po â&#x20AC;&#x201C; Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradĂ­me VĂĄm, ako nakupovaĹĽ.

ZBER STARĂ?CH VOZIDIEL

AUTOVRAKOVISKO AUTOVRAKOVISKO POPRAD POPRAD â&#x20AC;˘ likvidĂĄcia motorovĂ˝ch vozidiel â&#x20AC;˘ odhlĂĄsenie vozidiel z evidencie â&#x20AC;˘ vĹĄetky poplatky ZDARMA ! â&#x20AC;˘ odvoz nepojazdnĂŠho vozidla na ĹĄrotovisko ZDARMA !

â&#x20AC;˘ sĹĽahovanie nĂĄbytku, pneu, bielej a Ä?iernej techniky, ... â&#x20AC;˘ dovoz tovaru z okolitĂ˝ch nĂĄkupnĂ˝ch centier â&#x20AC;˘ dovoz rozliÄ?nĂŠho tovaru zo zahraniÄ?ia - PoÄžsko, ... â&#x20AC;˘ komplexnĂŠ sluĹžby pre sĹĽahovanie â&#x20AC;˘ likvidĂĄcia a odvoz starĂŠho nĂĄbytku â&#x20AC;˘ montĂĄĹž a demontĂĄĹž nĂĄbytku (nie novĂŠho) â&#x20AC;˘ vĂ˝hodnĂŠ cenovĂŠ ponuky â&#x20AC;˘ komplexnĂŠ poistenie prepravovanĂŠho tovaru

www.tatry-sos.sk

viac INFO:

931170005

0905 262 218

0

+421 944 620 05

ODVOZ ZDARMA! 

info: G + G AutosluĹžby, LevoÄ?skĂĄ 857, Poprad tel.: 0918 724 021 â&#x20AC;˘ 0905 386 819 mail: g-gautosluzby@stonline.sk

Autodoprava a sĹĽahovanie SK/EU

PB EXPRES

Autodoprava a sĹĽahovanie SK, EU

PP 17-07 STRANA - 07

m pbexpres@gmail.co u www.pbexpres.e

99-0043

GG ď ď &#x2022;ď &#x201D;ď ?ď &#x201C;ď &#x152;ď &#x2022;ď&#x201A;&#x17D;ď &#x201A;ď &#x2122;

7

Ivan BroŞík

Za Ä?istou goralskou duĹĄou...

JednodĹ&#x2C6;ovĂ˝ zĂĄjazd do rakĂşskeho Klosterneuburgu, nĂĄvĹĄteva najväÄ?ĹĄej vĂ˝stavy orchideĂ­, prehliadka mesteÄ?ka a monumentĂĄlneho klĂĄĹĄtora Klosterneuburg. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 11.03.2017 a 18.03.2017, Bratislava

499â&#x201A;Ź cena s DPH sklenĂ­k

Vtip: MalĂ˝ chlapec hovorĂ­ mame: â&#x20AC;&#x17E;Mami, povedz mi pravdu. V ĹĄkole nĂĄs uÄ?ia, Ĺže deti sa rodia ĹženĂĄm a mne kaĹždĂ˝ hovorĂ­, Ĺže som otcovi z oka vypadol.â&#x20AC;&#x153;

Výstava orchideí

SKLENĂ?KY DO VAĹ EJ ZĂ HRADY

300x250x220cm (d x ĹĄ x v)

borov vtedy v Nemecku vlĂĄdnucej NSDAP. Je dobrĂŠ takĂşto knihu si preÄ?Ă­taĹĽ. Je to lepĹĄie, ako poÄ?ĂşvaĹĽ politikov ako sa hĂĄdajĂş, koÄžko hodĂ­n dejepisu treba pridaĹĽ do uÄ?ebnĂ˝ch osnov Ä?i koÄžko autobusov treba vypraviĹĽ tam a tam. Je dobrĂŠ po preÄ?Ă­tanĂ­ tejto knihy si sadnúż s deĹĽmi alebo Ĺžiakmi a rozprĂĄvaĹĽ sa. O tom, Ä?o je ÄžudskosĹĽ, Ä?o je neÄžudskosĹĽ, Ä?o je fanatizmus, Ä?o je rasizmus a extrĂŠmizmus. Za niekoÄžko veÄ?erov bez sledovania stupĂ­dnych a dennodenne navlas rovnakĂ˝ch televĂ­znych programov to urÄ?ite stojĂ­. â&#x20AC;&#x17E;NĂĄrod, ktorĂ˝ zabudol na svoju minulosĹĽ, nemĂĄ budĂşcnosĹĽâ&#x20AC;&#x153; ib â&#x20AC;&#x201C; tak nejak to vravia v PoÄžsku. Ale platĂ­ to aj u nĂĄs.

Na Goralskom plese minulĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6; skonal riaditeÄž goralskĂŠho mĂşzea v Ĺ˝diari. Peter MichalĂĄk mal 42 rokov. â&#x20AC;&#x17E;VÄ?era v noci pri tanci, medzi svojimi blĂ­zkymi poÄ?as GoralskĂŠho plesu v Ĺ˝diari nĂĄs navĹždy opustil nĂĄĹĄ drahĂ˝ priateÄž a hrdĂ˝ Plickovec - Peter MichalĂĄk. Opustila nĂĄs duĹĄa Ĺ˝diarskeho folklĂłru, pokraÄ?ovateÄž a preberateÄž tradĂ­ciĂ­ tohto regiĂłnu,â&#x20AC;&#x153; zverejnili oznam na sociĂĄlnej sieti skupina Plickovci. NadĹĄencovi folklĂłru a regionĂĄlnej histĂłrie sa prĂĄcou v spomĂ­nanom mĂşzeu splnil celoĹživotnĂ˝ sen. MĂşzeum Ĺ˝diarsky dom, kde je umiestnenĂĄ expozĂ­cia pĂ´vodnĂŠho interiĂŠru domov a krojov niekdajĹĄĂ­ch obyvateÄžov Ĺ˝diaru, postavili pribliĹžne pred 40 rokmi. â&#x20AC;&#x17E;V interiĂŠri Ĺ˝diarskeho domu predstavujem nĂĄvĹĄtevnĂ­kom expozĂ­ciu ÄžudovĂ˝ch krojov, je tu moĹžnĂŠ vidieĹĽ, ako si kedysi Äžudia dekorovali svoje prĂ­bytky, umiestnenĂŠ sĂş tu zĂĄroveĹ&#x2C6; krosnĂĄ a inĂŠ pracovnĂŠ nĂĄradie. Mojou ambĂ­ciou je doplniĹĽ v blĂ­zkej dobe tento priestor aj o fotogalĂŠriu Ĺ˝diaru, pretoĹže sĂşÄ?asnĂ˝ Ĺ˝diar a ten spred 50 rokov je, samozrejme, nieÄ?o Ăşplne inĂŠ a pre porovnanie fascinujĂşce,â&#x20AC;&#x153; povedal asi pred ĹĄtyrmi rokmi mĂŠdiĂĄm Peter MichalĂĄk, ktorĂ˝ si mĂşzeum tradiÄ?nej Äžudovej kultĂşry prenajal od obce Ĺ˝diar na obdobie 10 rokov. Ĺ˝diarsky dom je podÄža jeho slov jedinĂ˝m stĂĄnkom na pĂ´de obce, ktorĂ˝ prezentuje jej kultĂşrne dediÄ?stvo. Peter MichalĂĄk sa celou svojou duĹĄou snaĹžil propagovaĹĽ Ĺ˝diar. ZaÄ?al organizovaĹĽ humorne ladenĂş Ĺždiarsku svadbu spojenĂş s jazdou na konskom zĂĄprahu po okolĂ­, ku ktorĂ˝m pribudli Ä?asom tvorivĂŠ dielne pre deti, ĹĄkola tanca a veÄ?ernĂŠ stretnutia s tradiÄ?nĂ˝mi remeselnĂ­kmi. S tradiÄ?nou goralskou kultĂşrou bol spätĂ˝ od Ăştleho detstva ako folklorista a v poslednĂ˝ch 13 rokoch aj ako krajÄ?Ă­r. Peter MichalĂĄk to vysvetlil takto: â&#x20AC;&#x17E;Venujem sa ĹĄitiu a vyĹĄĂ­vaniu dobovĂ˝ch nohavĂ­c, ktorĂŠ sĂş znĂĄme pod nĂĄzvom portky. V sĂşÄ?asnosti zhotovujem viacero kusov tohto odevu pre naĹĄe deti a mlĂĄdeĹž, ktorĂŠ ho budĂş maĹĽ obleÄ?enĂŠ v kostole poÄ?as nadchĂĄdzajĂşcej birmovky a prvĂŠho svätĂŠho prijĂ­mania. MĂĄme tu takĂşto tradĂ­ciu.â&#x20AC;&#x153; Peter MichalĂĄk tieĹž zastĂĄval funkciu kostolnĂ­ka a mimoriadneho vysluhovateÄža svätĂŠho prijĂ­mania v miestnom kostole. Ä&#x152;esĹĽ jeho pamiatke! ib


Ktorá škola je tá najlepšia? Táto otázka zamestnáva každý rok študentov posledného ročníka ZŠ a maturantov, a samozrejme aj ich rodičov. Kritérií pri výbere je niekoľko, avšak rozhodujúcimi sú buď uplatnenie sa na trhu práce alebo úspešnosť pri prijímaní na ďalšie štúdium na vysokých školách. Ako teda nájsť najlepšiu školu? Hodnotenie stredných škôl podľa výsledkov žiakov, možností výuky a úspešnosti absolventov pri prijímacích pohovoroch na VŠ už dlhé roky spracováva inštitút pre ekonomické otázky INEKO. Na ich webovej stránke skoly. ineko.sk nájdete okrem rebríčka najlepších škôl aj informácie o každej škole, o výsledkoch jej študentov za jednotlivé maturitné predmety, výsledky štátnej školskej inšpekcie a ďalšie informácie. Aby ste získali o konkrétnej škole, ktorá sa dostala do vášho užšieho výberu, komplexnejší obraz, navštívte ju napríklad počas dňa otvorených dverí a informujte sa o výsledkoch žiakov a o podmienkach vyučovania priamo v škole. Vysoké školy hodnotí napríklad ARRA - Akademická rankingová a ratingová agentúra, ktorá každoročne zverejňuje rebríček najlepších a najhorších fakúlt vysokých škôl na Slovensku. Kritériá hodnotenia sú rozdelené do piatich základných skupín – vzdelávanie, atraktivita štúdia, výskum, doktorandské štúdium a grantová úspešnosť. Rebríčky nájdete na stránke arra.sk. Snáď najdôležitejším kritériom pri výbere vysokej školy je šanca absolventov nájsť si vyhovujúcu prácu. Tu môže pomôcť rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl, ktorý pripravuje portál profesia.sk. Nájdete ho na ich web stránke v menu O nás, v časti Tlačové správy. Rebríček uvádza nielen odbory, ktoré sú pre zamestnávateľov najzaujímavejšie, ale aj na ktorej škole, prípadne v ktorom kraji, sa ich oplatí študovať. Určite sú užitočné aj hodnotenia súčasných, či bývalých študentov vysokých škôl - tie spracováva stránka aula.sk. Študenti hodnotia kvalitu študijných programov, prístup učiteľov, aj úspešnosť absolventov pri hľadaní práce.

STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY Ktorú si vybrať?

8

Odborné učilište internátne Šrobárova 20, Poprad

í r e v d h c ý n e D e ň o t vo r Ponuka učebných odborov v školskom roku 2017 / 2018 pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Pre žiakov ponúkame: • ubytovanie v školskom internáte • stravovanie v školskej jedálni • využívanie školskej posilňovne Kontakt:

052/788 59 12

23.2.2017

• • • • • • •

Cukrárska výroba Služby a domáce práce Pedikúra - manikúra Práca pri príprave jedál Záhradníctvo Murárske práce Výroba úžitkových a umeleckých predmetov • Oprava poľnohospodárskych strojov

¦

www.oupoprad.edu.sk

PP 17-07 STRANA - 08

99-0041

TÉMA TÝŽDŇA


STREDNĂ&#x2030; A VYSOKĂ&#x2030; Ĺ KOLY

TĂ&#x2030;MA TĂ?Ĺ˝DĹ&#x2021;A

9

KtorĂş si vybraĹĽ?

viete, Ĺže?

... Ä?o moĹžno nevieme

viete, Ĺže? jedna z naĹĄich jaskĂ˝Ĺ&#x2C6;

je naozaj svetovĂ˝ unikĂĄt? OchtinskĂĄ aragonitovĂĄ jaskyĹ&#x2C6;a je jedinou sprĂ­stupnenou aragonitovou jaskyĹ&#x2C6;ou v EurĂłpe a jednou z troch na svete. NachĂĄdza sa v severozĂĄpadnom svahu vrchu HrĂĄdok v Slovenskom RudohorĂ­, v katastri obce OchtinĂĄ. UmelĂ˝ vchod do jaskyne je dlhĂ˝ 144 m a prekonĂĄva výťkovĂ˝ rozdiel 19 metrov za pomoci 104 schodov. CelkovĂĄ dĺŞka trasy v jaskyni je 300 m, teplota vzduchu sa pohybuje od 7,2Âş do 7,8ÂşC. Prehliadka jaskyne trvĂĄ 30 minĂşt. Strop jaskyne je zdobenĂ˝ jedineÄ?nĂ˝mi formami excentrickej formy aragonitu. SprĂ­stupnenĂ˝ch jaskĂ˝Ĺ&#x2C6; tohto typu je na svete len veÄžmi mĂĄlo a jej charakteristickĂĄ vĂ˝zdoba je unikĂĄtna v celosvetovom meradle.

66-30

931170013

viete, Ĺže? bratislavskĂ˝ Ä&#x152;umil mĂĄ

#$#" # "'%& 3'DD2+*=.3J64*3RD043,+6+3).9D" !G%D$%D  48+1D"#D 456'*D:D*O4)-D

D@D

D,+(69J6'D 

,+"74:6/&/+07 &*&./#-./17"+,-13771<./1 37

viete, Ĺže? na Slovensku mĂĄme

+34D'D56.+=:.704

trĂşbiaci kameĹ&#x2C6;? V lesoch neÄ?aleko malebnej juhoslovenskej dedinky SuchĂĄĹ&#x2C6; sa ukrĂ˝va azda najnevĹĄednejĹĄĂ­ hudobnĂ˝ nĂĄstroj na Slovensku, tzv. TrĂşbiaci kameĹ&#x2C6;. Ide o mohutnĂş sopeÄ?nĂş skalu s dvomi otvormi na vrchnej strane. Hoci leŞí v terĂŠne, ktorĂ˝ bĂ˝va najmä v zime a po daĹžÄ?och len veÄžmi ĹĽaĹžko dostupnĂ˝, turistov priĹĽahuje ako magnet. Na kameni s dĺŞkou vyĹĄe tri a pol metra, ĹĄirokom 240 centimetrov a vysokom viac ako meter, sa dĂĄ naozaj aj trĂşbiĹĽ. Pri fĂşknutĂ­ do hornĂŠho menĹĄieho otvoru zaznie zo spodnĂŠho mohutnĂ˝ hlbokĂ˝ zvuk, ktorĂ˝ sa ĹĄiroko-Ä?aleko rozlieha okolitĂ˝mi dolinami.

J=4:D75414K3478.

17.,+)0,-:!&

*6+7' HDDHD DDDH 8+1DKM714

.+7/1# *+0 $(0)/+077+6&!#

.+7/1# *+07$(0)/+07 97-%

.+7/1# *+07$(0)/+07 5 77./-1

+E2'.1 3)'&#&6%&)13)3%3"&%(%!!3.86)*%73$%&,!* +34D'D56.+=:.704D8.891DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+34D'D56.+=:.704D8.891DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD +34D'D56.+=:.704D8.891DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

:.7,+4<1';7*7(+*$#-#*!&0

+34D'D56.+=:.704D8.891DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 6+-1'79/+2+DC+D2J2+D=J9/+2 ?DD*13)386)*%7"&$3"&%(%!D@D54K+8D47Q(D;DRK'783M)0<D5451'840

D

%6#%3DRK'783M)0<D5451'840D Dâ&#x201A;ŹD6#%3DRK'783M)0<D5451'840D Dâ&#x201A;ŹD&'DK1+3'D7'D54:'C9/+D 8+3D0846SD2JD56+*D043,+6+3).49D9-6'*+3LDK1+370LD56+D640D DIK'783M)0<D5451'840D='-6O9/+D4(K+678:+3.+D @D)4,,++D(6+'0D54K'7D)+1+/D043,+6+3).+D ;D4(+*DA8:6840D ;D6'98D'D75414K+370SD:+K+6D=(463M0D56+*3JA40D =D043,+6+3).+D3'D

viete, Ĺže?

:D792+D      Dâ&#x201A;Ź

?D(/+*3J:'2+D7.D*#6%93.&(%7"D@D Dâ&#x201A;Ź07D

:D792+D      Dâ&#x201A;Ź

?D(/+*3J:'2+D7.D+6%!+3/4 30D@D Dâ&#x201A;Ź07D

:D792+D      Dâ&#x201A;Ź

?DD-*&,%!D/+*345478+F4:LD.=(<D3++;.789/RD.33%&!

*:+86.D474(<D:D*:4/E864/5478+F4:+/D.=(+D"8'3*'6*D Dâ&#x201A;Ź474('D'1+(4D 6+2.92D Dâ&#x201A;Ź474(' /+*3'D474('D7'2'D:D*:4/5478+F4:+/D.=(+D"8'3*'6*DDDâ&#x201A;Ź474(' /+*3'D474('D7'2'D:D*:4/5478+F4:+/D.=(+D 6+2.92Dâ&#x201A;Ź474('D :D792+D      Dâ&#x201A;Ź

#"&$ D      Dâ&#x201A;ŹD

D

 7 7 

$'/#$!)&'($'!)"%$ '$!

'D=J01'*+D56.-1JA0<D%J2D(9*+D='71'3JD,'08R6'D0846RD/+D3983LD9-6'*.BD56+*D043,+6+3).49D%D56ME 5'*+DC+D7'D043,+6+3).+D3+=RK'783M8+D5451'840D7'D3+:6').'D 6.DR-6'*+D5647M2+D:<513.BD:'6.'(.13SD 7<2(41D67)#&3"*8(-D'D:D69(6.0+D"56J:'D56+D56./M2'8+F'D%&33'(!.,!)"&386)*%7"%5.&,3 )'&#&6%&)*! IK'783M04:D0846MD3+2'/RD=J9/+2D4D9(<84:'3.+D'1+(4D2'/RD.3LD!%!,!+5#%3'&2!,"-3 '(&)7$3& #5)!13*!*&3$!#&$3%3()+ 3.)+% .)+%)"3#&3%3$&!# 3 33 3 33

O'D           D D

D 4*5.7

PP 17-07 STRANA - 09

23-0020

5(+).(:7777+6&!# 4.0* 4.0*.(71+! 1+!.( 2224.0*.( 222/4 ,+-/).(.,-18 0"+1

tieĹž svetovĂŠ prvenstvo? Socha Ä&#x152;umila je unikĂĄtna bratislavskĂĄ pozoruhodnosĹĽ, jeden zo symbolov mesta. KĂ˝m ju nezaÄ?ali kopĂ­rovaĹĽ niektorĂŠ vĂ˝chodoeurĂłpske metropoly, bola Bratislava jedinĂ˝m mestom na svete so sochou vykĂşkajĂşcou z kanĂĄla. Ä&#x152;umilovĂ˝m â&#x20AC;&#x17E;otcomâ&#x20AC;&#x153; je akad. maliar Viktor HulĂ­k. Ä&#x152;umil sa takmer okamĹžite stal jednĂ˝m z najÄ?astejĹĄie fotografovanĂ˝ch â&#x20AC;&#x17E;BratislavÄ?anovâ&#x20AC;&#x153;. Pre Bratislavu â&#x20AC;&#x201C; napriek svojej krĂĄtkej histĂłrii â&#x20AC;&#x201C; znamenĂĄ to istĂŠ, Ä?o Manneken Piis pre mesto Brusel, MalĂĄ morskĂĄ vĂ­la pre KodaĹ&#x2C6; alebo fontĂĄna di Trevi pre RĂ­m.

pravdepodobne najväÄ?ĹĄia rozprĂĄvkovĂĄ vtĂĄÄ?ia zĂĄhrada sa u nĂĄs na Slovensku nachĂĄdza pri dome nĂĄĹĄho spolupracovnĂ­ka a vedeckĂŠho pracovnĂ­ka SAV Miroslava Sanigu? ZĂĄhradka v malebnom RevĂşckom ĂşdolĂ­ predstavuje â&#x20AC;&#x201C; a to bez zveliÄ?ovania â&#x20AC;&#x201C; miesto s najvyĹĄĹĄou hustotou vtĂĄÄ?Ă­ch kĹ&#x2022;midiel a bĂşdok na jeden ĂĄr na celej zemeguli (veÄžkĂ˝ch samorastovĂ˝ch kĹ&#x2022;midiel sa tu nachĂĄdza 60, bĂşdok by sme napoÄ?Ă­tali aĹž 130). VtĂĄÄ?Ă­ raj poskytuje poÄ?as celĂŠho roka najrĂ´znejĹĄĂ­m druhom vtĂĄkov luxusnĂŠ ubytovanie s plnou penziou, roÄ?ne sa tu skonzumuje asi tona slneÄ?nice. internet


4

6

1 1

5

3

2 5

záhrada

7 1 9

2 4 6

5 4 2 9 6 4 5 1 2 3 7

inšpirácie

Adoptuj si nechceného!

pokračuje v jeho nazeraní na podoby ľudskosti aj tým, že prednedávnom prišlo s iniciatívou – adoptuj si človeka, ktorého už nikto nechce. Týka sa to všetkých útulkov pre bezMožno zvažujete či čítať ďa- domovcov, všetkých sociálnych zariadení, v ktorých dožívajú lej. Nie, nejde o  zvieratká, ľudia za okrajom záujmu spoločnosti hoci aj tie mnohé potrebujú „Viac ako materiálnym nedostatkom trpia mnohí ľudia bez lásku človeka, adopciu a do- domova osamelosťou a sociálnym vylúčením. Je dobré, keď darujeme oblečenie, jedlo a možno aj trochu peňazí, čím zamov, ktorý im po nej dá. Zariadenie RESOTY, ktorého bezpečíme ich vitálne funkcie... Prvou adoptívnou „sestrou“, otcom v pravom slova zmys- ktorá navštívila svojho adoptovaného „brata“, sa stala naša le bol don António Srholec, podporovateľka, Lucia Hablovičová.

Ivan Brožík

Začíname myslieť na záhrady Predpovede počasia už avizujú dni, počas ktorých teplota vystúpi nad bod mrazu, a čo je dôležitejšie – už takmer neprerušovane. To je ten najlepší čas, kedy treba zájsť do sadu alebo na záhradu a skontrolovať stromy. Ako aj iné dreviny, samozrejme, či už ide o ovocné alebo okrasné kry alebo živé ploty. Tento rok boli veľmi tuhé holomrazy, a preto hneď jedna dôležitá rada. Počas nich dochádza k zvýšenej strate vody z ovocných stromov. Najcitlivejšie sú mladé a čerstvo vysadené stromčeky. Preto ich už aj v tomto období občas zalejeme. Robíme tak počas dňa, keď teplota vystúpi nad nulu. Po uplynutí tohto obdobia je neskôr určite potrebná dôkladná zálievka. Jej zanedbanie vedie často k úhynu stromov. Ovocné stromy už môžeme prihnojiť. V záhrade môžeme začať pracovať na odstraňovaní škôd, ktoré sa objavili počas zimy. Opravíme stĺpiky pri mladých stromčekoch, ich uväzovanie, taktiež vodiace drôty, skontrolujeme ich pevnosť, v prípade potreby ich ponapíname. Koncom zimy nastáva obdobie rezu ovocných drevín. Začíname jabloňami a drobným ovocím, neskôr pokračujeme kôstkovinami, končíme orechom. Kým sa toto obdobie začne, mali by sme byť vyzbrojení novými vedomosťami a náradím na rez. Zostávajúci čas preto využívame na čistenie, ostrenie a celkovú prípravu náradia, ako i na štúdium literatúry. Poznávanie nových odrôd je zas dôležité v prípade, že sa rozhodneme na jar dosadiť nové stromy namiesto uhynutých či zlikvidovaných. Ak by sme mali času vyše hlavy, potom by sme nemali zabudnúť ani na ďalšie práce, medzi ktoré patrí aj narezanie vrúbľov na jarné očkovanie. Koncom februára môžeme začať vhodným spôsobom vrúbľovať čerešne, višne a marhule. Pri vrúbľovaní budeme potrebovať dobrý ostrý nôž na očkovanie, záhradnícke nožnice, pásku a vosk na očkovanie alebo stromový balzam. Drôtenou kefou tiež očistíme kmene a silnejšie konáre ovocných drevín od starej borky a machu. Spod stromov vyhrabeme zvyšky opadaného lístia, a ak nebolo napadnuté chorobami a škodcami, dáme ho do kompostu. Nezabudnime odstrániť a zlikvidovať i mumifikované (zhnité a vysušené) plody z korún stromov, lebo sú zdrojom nákazy. ib

PP 17-07 STRANA - 10

„Chcel by som povedať, že nás to prekvapilo, ľudia pracujúci s krásou v oblasti modelingu väčšinou ťažko zvládajú špecifický pach, hygienu a prostredie útulkov. Ukázala sa však ako človek s otvoreným srdcom pre ľudí v núdzi s chuťou nezištne pomáhať, za čo ďakujeme.“ Napísal za RESOTY M. Oláh. Nie, nie sme proti tomu, aby ľudia pomáhali útulkom a zvieratkám v nich. Naozaj. Ale všetkými desiatimi aj za náš týždenník podporujeme iniciatívu, ktorá vzišla zo sociálneho zariadenia pána Srholca. Pomôžte túto aktivitu šíriť do všetkých kútov Slovenska! Navštívte občas niekoho, ktorý nikoho, ani už len tú nádej ne má. ib


občan

Bez súhlasu štátu nesmiete pomáhať nikomu! Mladý človek, podnikateľ. Nie taký, ktorý okráda a podvádza, lebo slovo podnikateľ na Slovensku sa vďaka pohrobkom boľševického režimu, straníckym zlodejom spoločného majetku stalo

veľmi rýchlo nadávkou. Toto je príbeh o podnikateľovi s ľudskou nielen tvárou. A o štáte s tvárou neľudskou. O štáte „bumážok“, pečiatok povolení a najmä zákazov. O štáte nemysliacich a necítiacich úradníkov. Do tretice – o štáte, plnom veľkoústych vyhlásení a sľubov o tom, ako mu je v popredí človek. Teda, vraj ten najobyčajnejší človek. Marián Markovič z Komárna sa snažil takmer mesiac pomáhať ľuďom bez domova. Bezdomovcom a rodinám s deťmi prinášal teplé jedlo, za ktoré nepýtal ani cent. V pomoci najbiednejším sa dokonca spojil s kamarátmi, ktorí majú niekoľ-

ko reštaurácií. Každý jeden deň o druhej hodine popoludní tak začali nosiť hladným obedy. Tri týždne vďaka dobrým ľuďom dokázal rozdávať jedlo nielen bezdomovcom, ale i matkám s deťmi, ako aj ľuďom, ktorí nemajú za čo jesť. Až kým sa to nedozvedeli úrady, ktoré začali pýtať povolenie, zdravotnú kartu, to a tamto a ešte ono. Tie isté úrady, ktorým doteraz vôbec neprekážalo, že bezdomovci si vyberali už pohnité zvyšky jedál z kontajnerov, aby vôbec prežili. Vtedy zdravotné karty a povolenia štát nežiadal od nikoho predložiť. Načo je nám taký štát? ib

pijú vo všetkých slovenských regiónoch. Zdravým prameňom z malej dedinky pri Svidníku zabezpečujú pitný režim pre svojich zamestnancov desiatky slovenských firiem. Zásluhu na tom má spoločnosť Prameň Bystrina s. r. o. Svoj príbeh začala písať v máji 2014. Širokej verejnosti chcela ponúknuť zdravú pramenitú vodu. Cieľom bolo hlavne zlepšenie zdravia a skvalitnenie životného štýlu obyvateľstva. Víziou spoločnosti je prinášať vodu všade tam, kde chcú žiť ľudia zdravo, dlhodobo zabezpečiť a udržiavať kvalitu života svojich zákazníkov. Tieto ciele a vízie sa v spoločnosti rozhodli dosiahnuť výhradným zastúpením predaja pramenitej vody Bystrina pre slovenský trh a to aj v spolupráci so spoločnosťou MediConsulting s. r. o., ktorá pôsobí na trhu od roku 2010.

V Bardejove a v Nitre Spoločnosť disponuje dvoma personálne a materiálne komplexne vybavenými distribučnými centrami v Bardejove a v Nitre. Pre náš región je zaujímavé, že výrobná prevádzka spoločnosti Prameň Bystrina sa nachádza v obci Jurkova Voľa pri Svidníku. V dedinke, medzi vrchmi Čierna hora (667 m. n. m.) a Makovica (659 m. n. m) prekrásnej a divokej Ondavskej vrchoviny. A práve prírodný zdroj pramenitej vody vyviera na úpätí vrchu Čierna hora. V blízkom okolí bol kedysi známy pod ľudovým, dnes už archaickým názvom „Pirkulina studňa“, údajne podľa bývalého majiteľa pozemku, na ktorom sa ústie prameňa nachádza.

Prírodná pramenitá voda Bystrina vyviera na úpätí vrchu Čierna hora, čarokrásnej a divokej Ondavskej vrchoviny. V Jurkovej Voli a blízkom okolí bol kedysi známy pod ľudovým, dnes už archaickým názvom, Pirkulina studňa. Bez úpravy pre dojčatá Zdroj poskytuje vzácnu pramenitú vodu, ktorá len s minimálnou úpravou mechanickým filtrom spĺňa kvalitatívne požiadavky pitného režimu pre dojčatá. Vystihuje ho aj názov - „Bystrina“. Spoločnosť si ho osvojila najmä z dôvodu ľahšej identifikovateľnosti produktu zákazníkmi a klientmi. Aby modernizovali a zvýšili kvalitu poskytovaných služieb v oblasti produktov z prírodných zdrojov, nepodcenili ani dlhodobú tradíciu slovenského trhu. Bystrina je jednoducho pramenitá, mikrobiologicky bezchybná, slovenská podzemná voda. Okrem iného spĺňa osobitné požiadavky na kvalitu a môže byť použitá aj na prípravu stravy pre dojčatá, teda pre všetky vekové kategórie. Nie je nijako fyzikálne ani chemicky upravovaná.

Selma Lagerlöf: „Silná je láska, keď prešla ohnivým krstom bolesti.“

11

Bruno Ferrero

Láska a manželstvo

mineralizácia je 205 mg/l. Má optimálny pomer vápnika a horčíka, nízky obsah dusičnanov a dusitanov, minimálny obsah sodíka a mierne zásadité pH (7,5).

Pomáha majstrom aj obci Vodu Bystrina plnia v obci Jurkova Voľa do 11 a 18,9 litrových polykarbonátových fliaš, ktoré potom distribuujú v rámci Slovenska a zabezpečujú tak pitný režim pre desiatky firiem a spoločností. Distribúcia a predaj Bystriny v klasickom konzumnom balení závisí od toho, ako sa voda Bystrina na slovenskom trhu presadí. V budúcnosti však rozšírenie sortimentu i personálnych kapacít nevylučujú. Keďže pramenitá voda Bystrina reprezentuje zdravý životný štýl, sponzoring tejto spoločnosti je zameraný najmä na podporu športu. V roku 2015 Bystrina s „koreňmi“ v Jurkovej Voli spojila svoju značku s nitrianskym volejbalom. Po zmene vlastníckych vzťahov vo volejbalovom klube s pôvodným názvom VK Ekonóm SPU Nitra, vstúpila Bystrina do klubu ako exkluzívny partner aktuálneho majstra Slovenska vo volejbale mužov, pričom došlo k zmene názvu klubu na VK Bystrina SPU Nitra.

Jedného dňa sa študent spýtal svojho učiteľa: „Učiteľu, čo je to láska?“ Učiteľ mu odpovedal: „Skôr, ako ti odpoviem na tvoju otázku, choď na pole, nájdi tú najväčšiu pšenicu a vráť sa späť. Ale pravidlo je, že cez pole môžeš prejsť iba raz. Nemôžeš sa v poli vrátiť, aby si splnil svoju úlohu, čo najlepšie.“ Študent teda išiel na pole. Keď prechádzal prvým radom, uvidel krásnu veľkú pšenicu. Ako k nej podišiel, zamyslel sa... Možno neskôr uvidím ešte väčšiu ako je táto. O chvíľu skutočne uvidel väčšiu, ale opäť sa zastavil a pomyslel si, že možno tam ďalej bude predsa len ešte väčšia, a tak ju neodtrhol. Neskôr, keď už prešiel viac ako polovicu poľa, začal si uvedomovať, že pšenica, ktorou prechádza nie je zďaleka taká veľká ako tá, ktorú videl na začiatku svojej cesty. Pochopil, že o tú najväčšiu už prišiel a ľutoval, ako sa rozhodol. Prešiel teda poľom a vrátil sa k učiteľovi späť s prázdnymi rukami. Učiteľ mu povedal: „Tak toto je láska...Neprestávaš stále hľadať tú lepšiu. Až neskôr pochopíš, že si prepásol toho najlepšieho človeka...“ „A čo je potom manželstvo?“ - opýtal sa zvedavo študent. Učiteľ mu odpovedal: „Skôr ako ti poviem odpoveď, choď na kukuričné pole, nájdi tú najväčšiu kukuricu a vráť sa. Ale pravidlo je rovnaké: Môžeš prejsť poľom iba raz. Nesmieš sa vracať.“

Spoločnosť darovala finančný príspevok aj na rozvoj obce Jurkova Voľa. Vďaka nemu v obci postavili detské ihrisko. Študent teda išiel na pole. Teraz už bol pripravený neurobiť tú istú chybu. Keď sa dostal do polovice poľa, vybral si stredne veľkú kukuricu, s ktorou bol spokojný a šiel späť k učiteľovi. Učiteľ mu povedal: „Dnes si priniesol kukuricu. Hľadal si takú, ktorá je pekná a veríš, že je to tá najlepšia, akú si mohol dostať.... To je manželstvo. Človek prestane hľadať a úprimne verí, že našiel to najlepšie, čo mohol.“

red.

Výhody vody Bystrina z Jurkovej Vole sa dajú zhrnúť jednoducho. Je to pramenitá voda vhodná aj pre dojčatá bez akejkoľvek úpravy, má nižší obsah rozpustných látok (190 mg/l) a jej celková

PP 17-07 STRANA - 11

61_0028

JURKOVA VOĽA. Vodu z Jurkovej Vole

Prameň je situovaný v prísnom hygienickom pásme ochrany. Ako zdroj pitnej vody sa dnes používa aj pre okolité obce Jurkova Voľa, Nižný a Vyšný Orlík. Je zdrojom kryštálovo čistej, vysoko kvalitnej pramenitej vody, ktorá prechádza dlhou podzemnou cestou. Počas nej sa prostredníctvom hornín prirodzene očisťuje.

„Miško, už si dosť veľký na to, aby si jedol s príborom!“ „Mami, a do ktorej ruky si potom chytím rezeň?“

príbehy pre dušu

Pramenitú vodu Bystrina dodávajú z Jurkovej Vole do všetkých kútov Slovenska Bystrinu z „Pirkulinej studni“ pri Svidník pijú dojčatá aj firmy. Jej názov nosia na dresoch aj slovenskí volejbaloví majstri.

Vtip:

Príbehy pre potešenie duše nájdete v kníhkupectve www.donbosco.sk


6

7

7 5 2 3

3 9 1 5

3 9 6

8 5

9 7 6 2 5

8 7

6

dobré správy

vybral Ivan Brožík

Slovenskej dobročinnosti v Keni sa darí

Vzdelanie je dobrou stratégiou pre budúcnosť Keňanov. „Ak im dáme vzdelanie a šancu na férový život, nebudú chodiť do Európy. Nebudú, lebo majú toľko svojej národnej hrdosti a my ich ešte utužujeme. Hovoríme im, vy nepotrebujete Európanov, musíte sa sami postaviť na nohy.“ Povedal to slovenský lekár a zakladateľ zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta Vladimír Krčméry, ktorý sa podieľa na rôznych humanitárnych projektoch v Keni.

Viac o holokauste

Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH) sa zapojilo do európskych projektov, v rámci ktorých poskytuje informácie o problematike holokaustu na Slovensku. Oba projekty sú veľmi dôležité z hľadiska stimulácie výskumu. Sú to kľúčové projekty pre vybudovanie digitálnej infraštruktúry, aby bádatelia, ktorí pracujú s týmito webovými databázami, sa lepšie zorientovali v spleti často rozptýlených prameňov. Pre Dokumentačné stredisko holokaustu bolo veľmi zaujímavé vstúpiť do týchto projektov a mať možnosť participovať a získavať informácie o rôznych prameňoch.

Chýba sociálny dialóg

Mladým ľuďom chýba sociálny dialóg, ktorý by im dokázal priamo odpovedať na otázky, ktoré sa ich dotýkajú. V súvislosti so šírením radikálnych a extrémistických myšlienok medzi nimi to skonštatovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Stredisko vyzvalo rodičov a učiteľov, aby poukazovali na extrémizmus ako nežiaduci spoločenský jav, ktorý je v demokratickej spoločnosti neprípustný. „Žiadne z extrémistických prejavov, ktoré podnecujú k nenávisti voči určitým skupinám osôb, nesmú byť chránené právom a to ani v kontexte základného ľudského práva – slobody prejavu,“ povedala výkonná riaditeľka strediska Katarína Szabová.

Učitelia sa môžu učiť

Učitelia druhého stupňa základných škôl a učitelia v stredných školách sa môžu hlásiť do programu USA, ktorý je zameraný na výučbu o holokauste. Týždenný program na vybraných školách v USA ponúka učiteľom možnosť prehĺbiť si svoje znalosti. Informovalo o tom ministerstvo školstva na svojej internetovej stránke s tým, že do programu sa môžu hlásiť učitelia so zameraním na dejepis, náuku o spoločnosti, etiku, prípadne na iné predmety humanitného zamerania a s výbornou znalosťou anglického jazyka. Termín odovzdania žiadosti je 31. marec. Podrobné informácie o programe sú na internetovej stránke www.fulbright.sk. internet

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:30 SÚDNA SIEŇ 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 POLICAJTI V AKCII 10:50 DEDIČSTVO: Podozrenie 31 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Stratené duše III. 3 13:50 EXTRÉMNE PRÍPADY 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 22:00 INKOGNITO 23:30 SVET POD HLAVOU: Rodinná záležitosť 00:35 Agentka bez minulosti V. – PREMIÉRA 3 01:35 Biele goliere V. 1/13 02:25 NOVINY TV JOJ 03:05 UHÁDNI MÔJ VEK

06:10 Správy RTVS „N“ 07:15 Tajomstvo moJEDNOTKA jej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:25 Protiklady sa priťahujú 21:55 Reportéri 22:30 Sanitka 23:25 Diagnóza: Vražda 00:10 Správna Agáta 01:00 Protiklady sa priťahujú 02:30 Reportéri 03:00 Dámsky klub 04:30 Slovensko v obrazoch

06:25 NOVINY TV JOJ 07:35 SÚDNA SIEŇ 08:45 SÚDNA SIEŇ 09:50 POLICAJTI V AKCII 10:50 DEDIČSTVO 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Stratené duše III. 4 13:55 EXTRÉMNE PRÍPADY 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Obecná škola 23:00 Spackané plastické operácie 6 00:00 Agentka bez minulosti 01:00 Biele goliere V. 2 02:00 KRIMI 02:20 NOVINY TV JOJ 03:00 UHÁDNI MÔJ VEK 03:35 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:25 SÚDNA SIEŇ

06:10 Správy RTVS „N“ 07:05 Test magaJEDNOTKA zín 07:20 Tajomstvo mojej kuchyne 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Nikto nie je dokonalý 21:35 Slovensko chutí 22:05 Doktorka Fosterová 23:00 Murdochove záhady 23:45 Diagnóza: Vražda 00:35 Správna Agáta 01:20 Doktorka Fosterová 02:10 Murdochove záhady

06:25 NOVINY TV JOJ 07:35 SÚDNA SIEŇ 08:45 SÚDNA SIEŇ 09:50 POLICAJTI V AKCII 10:50 DEDIČSTVO 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Stratené duše III. 5 13:55 EXTRÉMNE PRÍPADY 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:35 PRÁZDNINY: Karma je sviňa! 6 21:40 Dovidenia, stará mama! 23:20 Spackané plastické operácie 7 00:20 Agentka bez minulosti V. – PREMIÉRA 5 01:20 Biele goliere V. 3 02:10 NOVINY TV JOJ 02:45 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 03:35 SÚDNA SIEŇ 04:20 SÚDNA SIEŇ

06:10 Správy RTVS „N“ 07:00 Počasie 07:05 JEDNOTKA Tajomstvo mojej kuchyne 07:50 Test magazín 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Liga majstrov: FC Porto – Juventus Turín 22:50 Liga majstrov - zostrihy 23:30 Diagnóza: Vražda 00:20 Správna Agáta 01:05 Obdobie zločinu 02:40 Slovensko chutí

06:10 NOVINY TV JOJ 07:15 SÚDNA SIEŇ 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 POLICAJTI V AKCII 10:40 DEDIČSTVO: Pravda z minulosti 34/34 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Stratené duše III. 6 13:55 EXTRÉMNE PRÍPADY 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 22:00 INKOGNITO 23:30 DVOJIČKY 00:25 Agentka bez minulosti V. – PREMIÉRA 6 01:20 Biele goliere V. 4 02:10 NOVINY TV JOJ 02:50 UHÁDNI MÔJ VEK 03:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:15 SÚDNA SIEŇ

06:20 Správy RTVS „N“ 07:20 Tajomstvo moJEDNOTKA jej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Včera sme si boli cudzí 21:55 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:25 Diagnóza: Vražda 00:10 Správna Agáta 00:55 Včera sme si boli cudzí 02:20 Slovensko v obrazoch 02:45 Svet v obrazoch 03:05 Dámsky klub

05:00 NOVINY TV JOJ 05:40 KRIMI 06:10 NOVINY TV JOJ 07:15 SÚDNA SIEŇ 08:25 SÚDNA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek SIEŇ 09:25 Ako som prežil 10:40 ČERT NIKDY NESPÍ 12:00 NOVIMARKÍZA 10:00 Rodinné prípady 12:00 Susedské prí- NY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Stratené duše III. 7 13:50 Obecpady 13:05 Mentalista V. 5-6/22 15:00 Rodinné prípady 17:00 ná škola 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NO- TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POVINY 20:30 Svokra Gizela Oňová pomáha rodinám, ktoré sa ČASIE 20:35 Princ z Perzie: Piesky času Americký dobrodružný ocitli v ťažkostiach. 21:40 CHART SHOW 23:45 Dva a pol chlapa film. MN 12 2010 J. Gyllenhaal, G. Artertonová, B. Kingsley, A. VI. 00:40 Šiesty zmysel III. 4/13 01:35 Mentalista V. 5-6/22 Molina, T. DuPont 23:10 22 minút 00:55 Bod zlomu 03:10 NO03:00 Šiesty zmysel III. 4/13 04:05 Zámena manželiek VINY TV JOJ 03:50 UHÁDNI MÔJ VEK

06:20 Správy RTVS „N“ 07:20 Tajomstvo JEDNOTKA mojej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Milujem Slovensko 21:50 Cestou necestou 22:25 Večerné správy RTVS 22:35 Čo robiť v Denveri, keď je človek mŕtvy 00:25 Nikto nie je dokonalý 01:35 Čo robiť v Denveri, keď je človek mŕtvy 03:25 Dámsky klub

05:10 NOVINY TV JOJ 05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:30 Zabi nudu! 07:35 Káčerovo II. 08:30 Simpsonovci XIX. 9,10 09:20 NAŠI 10:05 Dovidenia, stará mama! 10:45 INKOGNITO 12:00 Arthur a Maltazardova pomsta 14:00 Pozná ju ako svoje boty 16:50 Neuveriteľné svetové talenty II. 18:00 PRÁZDNINY: Karma je sviňa! 6 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Drsniačky Americká akčná kriminálna komédia. MN 15 2013 S. Bullocková, M. McCarthyová, M. Wayans 23:10 Outsider 01:15 Kód Apokalypsy 03:10 KRIMI 03:35 NOVINY TV JOJ 04:15 NAŠI 04:45 PRÁZDNINY

06:10 Lilin ostrov pokladov 06:15 Šmolkovia JEDNOTKA 06:30 Kniha džunglí 06:40 Poštár Pat 06:55 Garfield 07:10 Levík Raa Raa 07:20 Požiarnik Sam 07:30 Malý Mikuláš 07:45 Martinka 08:00 Ako si vycvičiť drakov 08:20 Fidlibumove rozprávky 08:50 Trpaslíci 09:20 Daj si čas 09:50 Robin Hood 10:35 Park 11:25 On air 11:45 Slovensko chutí 12:30 Zem spieva 14:20 Na krok od neba 16:20 Láska hory prenáša 17:55 Cestou necestou 18:30 Postav dom , zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:25 Zem spieva 22:05 Neskoro večer: Talkshow Petra Marcina 23:00 Láska hory prenáša 00:25 Na krok od neba 02:15 Zem spieva 04:00 Robin Hood

05:30 NOVINY TV JOJ 06:10 KRIMI 06:45 NOVINY TV JOJ 07:35 Arthur a Maltazardova pomsta 09:30 NAŠI 10:50 Neuveriteľné svetové talenty II. 12:00 Na ostrie noža 14:30 Princ z Perzie: Piesky času 17:00 15 MINÚT. KUCHÁR A HOSTIA 17:55 NOVÉ BÝVANIE DIZAJN 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 23:00 Komando Americký akčný film. MN 18 1985 A. Schwarzenegger, R. D. Chongová, D. Hedaya, V. Wells, A. Milanová, J. Olson, D. P. Kelly a ďalší. 01:00 Návrat do budúcnosti 03:00 KRIMI 03:25 NOVINY TV JOJ 04:00 15 MINÚT. KUCHÁR A HOSTIA

07:10 Levík Raa Raa 07:25 Požiarnik Sam JEDNOTKA 07:35 Malý Mikuláš 07:45 Martinka 08:00 Ako si vycvičiť drakov 08:25 Zázračný ateliér 08:55 Arabela sa vracia 09:25 Autosalón 10:00 Čarovné miesta Zeme 10:55 Slovensko v obrazoch 11:20 Svet v obrazoch 11:45 HiSTORY 11:55 O 5 minút dvanásť 13:00 Občan za dverami 13:35 Poirot: Vianoce Hercula Poirota 15:25 Hody 17:00 Nikto nie je dokonalý 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:15 Počasie 20:25 Tajné životy 21:20 Mediciovci 23:20 Poirot: Vianoce Hercula Poirota 01:05 Hody 02:30 Mediciovci: Vládcovia Florencie 1/8

TV program pondelok

20. 2. 2017

06:00 Teleráno 08:50 Svokra 10:00 Rodinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:00 Mentalista IV. 21-22/24 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Divoký Zapadákov 21:40 Kredenc 22:10 Kávomat - Miestny úrad Hodrušany 22:50 Mama I. 5-6/22 23:50 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 00:50 Mentalista 02:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 03:00 Mama 03:55 Svokra MARKÍZA

TV program utorok

21. 2. 2017

06:00 Teleráno 08:50 O 10 rokov mladší 10:00 Rodinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:00 Mentalista IV. 23-24/24 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Baby boom 21:40 O 10 rokov mladší 22:45 Rodinné prípady 23:45 Dva a pol chlapa VI. 00:40 Šiesty zmysel III. 1/13 01:35 Mentalista IV. 23-24/24 03:00 Šiesty zmysel III. 1/13 04:05 O 10 rokov mladší 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program streda

22. 2. 2017

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:50 Zámena manželiek 10:05 Rodinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:10 Mentalista V. 1-2/22 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Kredenc 23:40 Dva a pol chlapa VI. 00:40 Šiesty zmysel III. 2/13 01:30 Mentalista V. 1-2/22 03:00 Šiesty zmysel III. 2/13 03:55 Zámena manželiek 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program štvrtok

23. 2. 2017

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:50 Baby boom 10:00 Rodinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:00 Mentalista V. 3-4/22 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:40 Hviezdna párty 23:40 Kávomat - Miestny úrad Hodrušany 00:25 Top aplikácie 00:40 Dva a pol chlapa VI. 01:30 Šiesty zmysel III. 3/13 02:20 Mentalista V. 3-4/22 04:05 Baby boom 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV program piatok

24. 2. 2017

TV program sobota

25. 2. 2017

05:10 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Priatelia Toma a Jerryho III. 07:10 Zachráňte Willyho 2 09:15 Kredenc 09:45 Teória veľkého tresku VIII. 10:40 Muži v čiernom 12:40 Dannyho dvanástka 15:20 Harry Potter a Dary smrti 1 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 My sme Millerovci Komédia MN 15 (USA) 2013 J. Anistonová, J. Sudeikis, E. Robertsová 22:45 Vo štvorici po opici 2 00:50 Dannyho dvanástka 03:00 Vo štvorici po opici 2 MARKÍZA

TV program nedeľa

26. 2. 2017

05:15 Rodinné prípady 06:00 TN 06:55 Scooby Doo, kde si?! 07:15 Tučniaky z Madagaskaru 08:05 Harry Potter a Dary smrti 11:10 Legenda o Zorrovi 13:50 CHART SHOW 15:50 Dobre vedieť! 17:05 Hra o Niké 17:50 Divoký Zapadákov 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Terminátor Genisys Akčný film MN 15 (USA) 2015 A. Schwarzenegger, J. Clarke, E. Clarková, J. Courtney, J. K. Simmons. 23:05 Total Recall 01:25 Terminátor Genisys 03:35 Teória veľkého tresku MARKÍZA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

PP 17-07 STRANA - 12


Na suché a lámavé vlasy zaberú hydratačné masky. Vitamíny a minerály, ktoré obsahuje banán, dodajú vlasom lesk, výživu a hydratáciu. Jeden banán rozmixujete na kašu (banán nesmie byť iba roztlačený, z vlasov by sa rýchlo vymyl), pridajte lyžičku medu a trošku olivového oleja. Avokádová maska dodá vlasom vitamíny A, B, C a množstvo nenasýtených tukov. Jedno avokádo rozmixujte s 2 lyžičkami medu a troškou olivového oleja. Tieto masky je dôležité dávať na vlasy 1 až 2- krát týždenne. Rozštiepeným končekom pomôžu masky zo žĺtka, olivového oleja alebo mletej kávy. Hustú kašičku vmasírujte do korienkov vlasov. gazdinka Evka

smrdia iba kým neuschnú. Ak túto kúru vydržíte 2 mesiace, vlasy budú nielen hustejšie, ale aj pevné a lesklé. Tohtoročná zima dala zabrať aj našim vlasom. Sú vysušené, Svoje pevné miesto pri vlasových kúrach majú bylinky. Okrem polámané, rozlietané a s rozštiepenými končekmi. Zastaviť osvedčeného žihľavového čaju vyskúšajte šalviu alebo rozvypadávanie vlasov a naštartovať ich rast môžeme aj pomo- marín. Za hrsť byliniek dajte do litra vriacej sa vody a nechajte päť minút povariť. Potom odvar zlejte cez plátno alebo cou „babských receptov“. Zábal z rozmiešaného žĺtka s troškou olivového oleja a kvap- sitko do fľaštičky od šampónu. Po každom umytí vlasov si kou rumu, ktorý si treba votrieť do vlasov a zabaliť na 20 min nalejte do dlane a vmasírujte do korienkov vlasov a vlasovej igelitom pozná asi každá žena. Pozitívne proti vypadávaniu pokožky. Ako stimulátor, ale aj dezinfikátor pôsobí na vlasy vlasov pôsobí aj oplachovanie vlasov po ich umytím jablč- soľ a korenie. Dajte trošku týchto ingrediencii do šampónu a ným octom zriedeným s vodou. Nebojte sa, vlasy po octe poriadne hlavu vydrhnite.

gazdinka radí

Vlasový reštart...

Vtip: Svätojánska muška sa sťažuje: „Môj syn sa úplne zbláznil. Od začiatku jari dvorí šesťdesiat wattovej žiarovke!“ Robert Kiyosaki: „Čím viac sa človek usiluje o istoty a bezpečie, tým viac sa vzdáva kontroly nad svojim životom.“

Ponúkame prácu pre

v Rakúsku (Viedeň a okolie), s praxou v opatrovaní. Potrebná znalosť nemeckého jazyka. Pre bližšie info volajte na tel.:

Kostol je najcennejšou umelecko-historickou pamiatkou v meste. Je výnimočný najvyššou kostolnou vežou na Slovensku (87 m), ktorá je dominantou mesta. Pozoruhodný je tiež siedmimi veľkými hodinovými ciferníkmi na veži, ktoré poháňa jeden hodinový stroj. V  interiéri sa nachádza viacero klenotov ako napr. cenný relikviár v tvare kríža z 1. polovice 14. storočia, oltár či  bronzová krstiteľnica, ktorá je jednou z posledných uliatych v  slávnej spišskonovoveskej zvonolejárskej dielni založenej Majstrom Konrádom.

AKADÉMIA VZDELÁVANIA ZAČÍNA V MARCI REKVALIFIKAČNÉ KURZY: KADERNÍK/KADERNÍČKA PEDIKÉR/PEDIKÉRKA KOZMETIK/KOZMETIČKA MEDIÁTOR KONTAKT: 0902 930 237

Overal pre psa

SBS GUARDING s. r. o. príjme strážnikov na prevádzky

do Bratislavy a Žiliny Mzda: 2,50 €/hod NETTO Nástup ihneď. Ubytovanie zabezpečené

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

36-0017

0902 087 243 a 0915 333 579

Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Priznanie invalidného dôchodku

931170014

Medzi najväčšie atrakcie Spišskej Novej Vsi podľa jej obyvateľov a návštevníkov patrí týchto sedem divov:

sociálna poradňa

OPATROVATEĽKY

79-0014

7 divov mesta

STAVEBNÁ FIRMA

PONÚKA prácu na TPP alebo živnosť pre

na pôvodná ce

26,99 €

0902 998 866

-92%

0902 998 823

nástup možný ihneď, práca v Košiciach, Prešove, Humennom a okolí

 057 775 7747

praca@reinter.sk

66-32

Totálny výpredaj maskáčového overalu pre psa. Veľkosti L, XL, XXL. Zapínanie na cvoky.

13

nová cena

2,34 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Čiapka ušiarka

Konanie o priznanie invalidného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na invalidný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. Ak má žiadateľ z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, o priznanie invalidného dôchodku je vhodné požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o priznaní dôchodku. Sociálna poisťovňa tiež upozorňuje žiadateľov o posúdenie zdravotného stavu a o priznanie invalidného dôchodku, že ak trpia viacerými postihnutiami, jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Takýto postup zákon o sociálnom poistení neumožňuje. V takomto prípade je možné mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú

na pôvodná ce

14,99 €

Najdlhšie šošovkovité námestie v Európe

Charakteristickým znakom Spišskej Novej Vsi je šošovkovité námestie, ktoré patrí medzi najkrajšia na Slovensku a najdlhšie tohto typu v Európe.

-85% Totálny výpredaj - moderná, veľmi teplá unisex čiapka, vhodná na denné nosenie ale aj na lyžovanie.

Secesná budova Reduty

Reduta je romantickou secesnou budovou postavenou v r. 1899 - 1902 so štyrmi nárožnými vežičkami. Strechu ukončuje labuť sediaca na lýre, ktorá označuje časť budovy, kde sa nachádza divadlo. Dnes v Redute sídli Spišské divadlo, je tu koncertná sieň, reštaurácia a kaviareň, sídli tu tiež Mestské kultúrne centrum a Televízia Reduta. Na Slovensku sa dodnes zachovalo len osem takýchto historicky cenných divadelných budov.

nová cena

2,34 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Strojček na cestoviny na pôvodná ce

29,90 €

-24%

nová cena

pokračovanie na nasledujúcej strane

22,90 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

61_0102

Royalty mechanický strojček, v ktorom si len vyberiete hrúbku cesta a všetko je pripravené! Materiál: kov

Popradsko.sk

PP 17-07 STRANA - 13

činnosť na ostatné zdravotné postihnutia len zvýšiť, a to spolu najviac o 10 percent. To znamená, že ak poistenec trpí viacerými ochoreniami (napr. má cukrovku, osteoporózu, vysoký krvný tlak), posudkový lekár hodnotí vždy najzávažnejšie zdravotné postihnutie. Tzv. rozhodujúce zdravotné postihnutie je v takomto prípade to, ktoré je hlavnou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Každé ďalšie ochorenie (diagnóza) môže zvýšiť mieru invalidity spolu najviac o 10 percent. Zdravotný stav posudzuje posudkový lekár v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne až na základe písomnej žiadosti o invalidný dôchodok Sociálna poisťovňa k 31. 12. 2016 vyplácala 235 131 invalidných dôchodkov. Z toho bolo vyplácaných 135 148 invalidných dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 do 70 percent a ďalších 99 983 invalidných dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 percent. Zdroj: Sp


myslím si

9 3 9 8

Foto: Autor

Palifor Slovaquie s.r.o.

Igor Matovič

Ficov falošný graf

Predseda vlády neváhal v zúfalom boji za svoju obhajobu pri podvode pri cenách energií vytiahnuť na tlačovke úmyselne sfalšovaný graf. Snažil sa ním navodiť dojem, že ceny elektriny za Radičovej vlády boli o viac ako dvojnásobok vyššie ako dnes. V skutočnosti je rozdiel cien minimálny. Samozrejme, tiež nepovedal to, že ceny za Radičovej narástli preto, lebo Fico rozdal licencie na postavenie slnečných elektrární svojim kamarátom. A práve v roku 2011 za Radičovej boli tieto elektrárne pripájané do siete a podľa Ficovho zákona do ceny elektriny sa preniesol doplatok, ktorý všetci platíme Ficovým kamarátom za elektinu, ktorú vyrobia v tých slenečných elektrárňach. A ten nie je zanedbateľný 300 miliónov eur ročne!!! Obludné.

tq

hľadá VODIČOV MKD (BE, FR, NL, LUX, D, GB)

Ponúkaný plat: 650€ + cestovné náhrady 50 € - 60 € možnosť voľby turnusov 3/1 alebo 6/2 Doprava do/zo zamestnania zabezpečená

(/(.75,.É5=9É5$þ

Milión za nadávku

Už ma prestalo baviť, ako ma mimoriadne vulgárny politik Béla Bugár stále krivo obviňuje, že vulgárne hreším. Nikdy, podotýkam nikdy som z úst nevypustil slová ako ko..., pi.., je... či ku... NIKDY! Neviem prečo, jedoducho ich ani nedokážem vysloviť. Naproti tomu, Bugára som mimo kamier ešte ani nepočul povedať vetu bez niektorej z nich. Bežne rozpráva ako ten posledný kočiš, až mi je to odporné. Na dôkaz toho, kto tu je teda ten mimoriadne vulgárny, som dal verejnú ponuku na 1 milión eur tomu, kto zverejní nahrávku môjho hlasu (aj nelegálnu), kde použijem niektoré z týchto Bugárom obľúbených slov. No a teraz sa ukáže. Je to až zvrátené, ako vulgárny Bugár dokáže krivo obviňovať toho, kto nikdy nehreší. igor matovič

7 divov mesta Provinčný dom s Levočskou bránou

na obsluhu vysokotlakových liacích strojov a nástrojára. Platové podmienky sú stanovené podľa Vašej zručnosti a šikovnosti. Prax v obore výhodou. Požadujeme minimálne absolventov SOŠ resp. (SOU) bez maturity technického zamerania. Info: tq@tq.sk ¦ 052/71 27 300 ¦ všetko potrebné nájdete na našej webovej stránke: www.tq.sk

SATPOL, s.r.o., Ihľany

príjme

Budova Provinčného domu bola od stredoveku mestskou radnicou, a to až do r. 1777, kedy ju od mesta kúpila Provincia XVI spišských miest a zriadila v nej svoje administratívne sídlo (do r. 1876, kedy bola Provincia zrušená). Najzaujímavejšou časťou budovy je predná fasáda, ktorej súčasťou je aj tzv. Levočská brána vedúca na Levočskú ulicu. Jej vrchnú časť zdobí rokoková štuková výzdoba so šiestimi kartušami, ktoré symbolicky vyjadrujú vlastnosti, ktoré musel mať funkcionár mesta či provincie. V súčasnosti v budove Provinčného domu sídli Múzeum Spiša so svojimi expozíciami.

do zamestnania

traktoristu info: 0905 324 613

Danko zakryl podvod

Predseda parlamentu, ktorý tak rád káže so zopätými rukami o morálke, urobil veľmi amorálny čin. Zatajil, že za neho podvodne hlasoval podpredseda parlamentu Glváč. Niečo neslýchané! Priamo dvaja najvyšší predstavitelia parlamentu, ktorí by mali strážiť zákonnosť porušia zákon a navzájom svoj podvod zakryjú!

pokračovanie z predchádzajúcej strany

HĽADÁME do trvalého pracovného pomeru ŠIKOVNÝCH PRACOVNÍKOV

+Ĺ$'Éä 35É&8"

0905 867 172 0918 607 897 0917 650 018 0905 775 463 1iVWXSLKQHđ 733EULJiGD æLDGQHWHVW\ +đDGiPHDM

TATRAMAT QUASAR a.s.

Zaoberáme sa výrobou hliníkových odliatkov pre medzinárodné spoločnosti. Cieľom našej firmy je zviditeľniť sa na trhu práce a poskytnúť Vám prijateľné podmienky a istotu práce.

na prepravu tovaru v krajinách EÚ

Kontakt: 0918 364 358

čivé vtáča. Počas hniezdenia žije v párikoch, zvyšok roka trávi v kŕdlikoch. Sýkorka jer neposedný vtáčik, prehliadajúci vetvičky prevažne ihličnanov, kde snorí po poživni. Ozýva sa kovovo znejúcim „ci-ci- tyrlrl–ci-ci- tyrlrl“. Čriepky zo života - V marci jednotlivé páry obsadzujú svoje hniezdne okrsky. Sýkorka chochlatá hniezdi v dutinách stromov, veľmi často v suchých a strúchnivených kmienkoch a  hrubých konároch. Hniezdo je postavené prevažne z machu a vystlané je zo srsti. Hniezdi obyčajne dvakrát do roka. Živí sa hmyzom, na jeseň a v zime aj Miroslav Saniga semenami.

99-0044-1

8 4 1 8 9 2 5 8

Sýkorky, malé a milé vtáčatá máme asi všetci bez rozdielu veľmi radi, najmä vo svojom okolí na terasách či v záhradách. Sú to pomerne malé, no určite viditeľné vtáčiky. Majú asi 13 cm, rozpätie krídel 19 cm

a hmotnosť 12 g. Samček je rovnako sfarbený ako samička. Farby sú hnedá zvrchu, sivobiela zospodku. Biele líce je vyzdobené čiernou škvrnou v tvare podkovičky, majú čiernu briadku. Hlavičku sýkorky chochlatej zdobí sivý, čierno škvrnitý chochlík, podľa ktorého možno túto sýkorku jednoznačne spoznať. Pri znepokojení túto svoju „parochňu“ nápadne vztyčuje, čím dáva zreteľne najavo stupeň rozčúlenia. Táto sýkorka je nebojácna vodkyňa sýkorčieho konvoja, zúrivo prenasledujúceho sovieho votrelca v podobe kuvička vrabčieho alebo pôtika kapcavého. Je však inak plaché a nedôver-

Kvalitou spájame svet

Radnica

Budova Radnice bola postavená v r. 1777 - 1779 v klasicistickom slohu uprostred námestia. V interiéri je najvýznamnejším priestorom reprezentačná sieň umiestnená uprostred budovy a siahajúca cez  dve poschodia. V  Radnici sídli primátor mesta a časť mestského úradu.

TATRAVAGÓNKA a.s. POPRAD PRÍJME STROJNÝCH ZÁMOČNÍKOV pre prototypovú dielňu

Náplň práce: opracováva strojné súčasti zváraním, pilovaním, rezaním, sekaním, vyrovnávaním, ohýbaním, vŕtaním a vystruhovaním s dôrazom na zachovanie požadovaného tvaru, rozmerov a povolených odchýlok podľa technického výkresu Požiadavky na pozíciu: podmienkou je vlastniť platný zváračský Certifikát - Osvedčenie o skúške zvárača

Spišský trh

• dĺžka praxe min. 2 roky v strojárskom priemysle • vysoké pracovné nasadenie, práca na zmeny • čítanie výkresovej dokumentácie

Už vyše polstoročie sa v júli v Spišskej Novej Vsi koná štvordňové podujatie plné zábavy – vychýrený Spišský trh. Každoročne na Spiš na tento trh prichádzajú státisíce návštevníkov z  celého Slovenska i  zahraničia. Okrem širokej ponuky nákupných možností v  stovkách stánkoch je na námestí pripravený aj pestrý kultúrny program do skorých ranných hodín, množstvo atrakcií pre dospelých i najmenších. Sprievodným podujatím sú Spišské výstavné trhy (Spiš Expo).

Termín nástupu: ihneď Platové podmienky: časová mzda Ponúkame: • práca v stabilnej a perspektívnej spoločnosti • dovolenková a vianočná odmena • preplácanie nadčasov • zabezpečené stravovanie pre zamestnancov vo výdajniach stravy priamo v areáli spoločnosti • poskytujeme pracovné odevy a ich čistenie a opravu zdarma • práca v stabilnom podniku so zaučením pod vedením inštruktora • spoločnosť ponúka v rámci benefitov aj množstvo ďalších zliav v regióne • spoločnosť organizuje pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov spoločné zaujímavé podujatia

Mozaika v Chráme Premenenia Pána

Gréckokatolícky chrám v Spišskej Novej Vsi je jediným na Slovensku, ktorého sakrálnu výzdobu tvorí aj novodobá impozantná mozaika podľa školy otca Marka Rupnika z Centro Aletti v Ríme, ktorého diela možno obdivovať v Lurdoch, Fatime či Vatikáne. Autorom jedinečnej spišskonovoveskej mozaiky z  prírodných materiálov, ktorá sa nachádza v oltárnej časti a na chóre, je otec Kamil Dráb. Posvätená bola v r. 2009.

V prípade záujmu kontaktujte Personálne oddelenie telefonicky: mobil:

0918 735 724 0918 735 197 0918 735 653

pevná linka:

052/ 711 2606 052/ 711 2455

resp. e-mailom:

personal@ tatravagonka.sk

PP 17-07 STRANA - 14

99-0008-3

5 7 4

030005-6

4

4

(Parus cristatus)

99-0039

3 2

2

Sýkorka chochlatá

naše poklady

85_0004

7

1 3 4 2

Zdroj: internet (red.upr) www.spisskanovaves.eu


financie

Čo ak nemáte na zaplatenie dane z príjmu?

je potrebné oznámiť túto skutočnosť príslušnému správcovi dane do konca lehoty na podanie daňového priznania, teda do 31. marca 2016. V tom prípade je pre vás vý- Nemusí sa už podávať žiadosť, ako kedysi a čakať na vyjadrehodné požiadať úrady o po- nie súhlasu alebo zamietnutia od daňového úradu. sunutie lehoty na podanie Maximálne si možno predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o 3 celé kalendárne mesiace v prípade dadaňového priznania. Ak si chce daňovník – fyzická ňovníka, ktorý nepoberal príjmy zo zdrojov v zahraničí. Daňovosoba - predĺžiť lehotu na ník musí uviesť v oznámení jeden z nasledujúcich dátumov: podanie daňového priznania, 2.5. 2016 ( namiesto 30.4.2016, pretože tento deň pripadá na a teda aj na zaplatenie dane, sobotu), 31.5.2016, alebo 30. 6. 2016. Ak daňovník poberal príj-

my aj v zahraničí, potom je posun možný najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov. V tomto prípade môže daňovník uviesť ešte aj ďalšie dátumy a to: 1.8.2016 ( namiesto 31.7.2016, pretože tento deň pripadá na nedeľu), 31.8.2016 alebo 30. 9. 2016. Pozor však, tento postup sa nevzťahuje na daňovníka v konkurze alebo v likvidácii, ktorý musí žiadať o predĺženie lehoty. Žiadosť musí podať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže rozhodnutím predĺžiť lehotu najviac o 3 mesiace. V prípade, že by správca dane s lehotou uvedenou v žiadosti nesúhlasil, proti ib rozhodnutiu sa daňovník nemôže odvolať.

Vtip: „Pán Novák?“ „Áno.“ „Prosím, príďte si do škôlky pre syna!“ „Čo zase spravil?“ „Nič, ale už je skoro polnoc.“ Johann Wolfgang von Goethe: „Nikto mi nedá lásku, priateľstvo, vrúcnosť a nehu, ak ju nemá sám v sebe.“

kultúra

15

Ivan Brožík

59-44-1

Speváčka Adele žala na udeľovaní cien Grammy Všetko bolo pripravené na slávnostné udeľovanie hudobných cien Grammy v noci (z nedele na pondelok pred týždňom) v Los Angeles, kde sa v troch zo štyroch hlavných kategórií malo rozhodnúť medzi speváčkami Adele a Beyoncé. Beyoncé bola nominovaná na ceny Grammy v deviatich kategóriách, Adele ich mala päť. Americký rapper Kanye West, bahamská popová speváčka Rihanna a kanadský umelec Drake mali po osem nominácií, zatiaľ čo nováčik Chance the Rapper ich mal sedem vrátane nominácie v kategórii Najlepší nováčik. Napokon sa absolútnou hviezdou večera stala britská speváčka Adele. Je veľkou víťazkou 59. ročníka udeľovania amerických hudobných cien Grammy. Na trofeje premenila všetkých päť nominácií. Adele získala okrem iného ocenenie za najlepšiu pieseň a nahrávku roka i najlepší album roka. Adele získala za album 25 cenu Grammy v kategórii album roka. Jej popovú baladu Hello ocenili ako najlepšiu pieseň roka a stala sa tiež najlepšou nahrávkou roka. Dve ďalšie ceny dostala za najlepší popový vokálny album (25) a najlepší popový sólový výkon (Hello). Americká Národná akadémia nahrávacích umení a vied, ktorej 13.000 členov o cenách Grammy hlasuje, oceňuje najlepšie skladby uplynulého roka v dvoch hlavných kategóriách: pieseň roka je určená pre skladateľov a textárov, kým nahrávka roka pre interpreta, technikov a celý produkčný tím.

MÁME PRE TEBA MIESTO: PREDAVAČ/KA - POKLADNÍK/ČKA KEŽMAROK POPRAD

ZUZKA, PREDAVAČKA/POKLADNÍČKA

„NEPRACUJEM V POTRAVINÁCH, PRACUJEM V LIDLI.“

sekcia Kariéra 02-0027

Viac informácií na www.lidl.sk

SVIT

PP 17-07 STRANA - 15

Beyoncé, ktorá bola tento rok nominovaná na ceny Grammy v najväčšom počte deviatich kategórií, si odniesla cenu za najlepší album v kategórii urban contemporary, ako aj za najlepšie hudobné video za pieseň Formation. Ceny vo všetkých štyroch kategóriách, na ktoré bol nominovaný, dostal aj zosnulý britský hudobník David Bowie. Jeho posledný album Blackstar, vydaný dva dni pred umelcovým vlaňajším úmrtím na rakovinu, vyhlásili za najlepší alternatívny album a najlepšie zvukovo vypracovaný neklasický album. Titulná skladba sa okrem toho stala najlepšou rockovou piesňou a Bowie za ňu dostal aj ocenenie pre najlepší rockový výkon. ib


PRIJMEME NA PRĂ CU V Ä&#x152;R a SR pracovnĂ­kov do TPP na pozĂ­cie:

mĂĄ protizĂĄpalovĂŠ ĂşÄ?inky,niÄ?Ă­ vĂ­rusy, plesne aj baktĂŠrie, pomĂĄha pri psoriĂĄze, ekzĂŠmoch, aknĂŠ, hemoroidoch. PosilĹ&#x2C6;uje imunitnĂ˝ systĂŠm a regenerĂĄciu, detoxikuje organizmus, pomĂĄha pri problĂŠmoch trĂĄviacej sĂşstavy a inĂŠ...

VODIÄ&#x152; VZV (s praxou)

MANIPULAÄ&#x152;NĂ? PRACOVNĂ?K PonĂşkame stabilnĂş prĂĄcu, pravidelnĂŠ vĂ˝platy, bezplatnĂŠ ubytovanie a dopravu, OPP, kvalitnĂ˝ pracovnĂ˝ servis, plat 110 - 140 KÄ?/hod, resp. 4,0 - 4,50 â&#x201A;Ź netto a ine beneďŹ ty. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihned alebo dohodou. e-mail:

femab@stonline.sk

16,60 EUR!!!

www.naturonline.sk

34_0000

0918 519223

85_0000

Tel:

Teraz len za

OPERĂ TOR VĂ?ROBY

Liberec ��������������������

61_0000

e-shop: www.dukra.sk

SK - 0948 517 540��� CZ +420 775 270 072 alebo �������������

ObjednĂĄvajte zlavadna.ssk sk naa zlavadna.sk

 VhodnĂĄ aj pre kojencov.

LEN

â&#x201A;Ź

str

ĂĄn

Ĺ˝ENY CH CĂ&#x161;

ZĂ ZRAÄ&#x152;NĂ PLANĂ&#x2030;TA AK MILĂ?CH CH HL LA 

 

 str. tr. 10 0

POV

BICYKEL, KTO RĂ? NESPADNE

#10 Ä&#x152;Ă­slo 08/201 0166 | Dec Dec 2016

�������������������������������������

OB JAVT

E SV ET OK OL O

NĂ S

O DOPADLA

��������������������� ������������������������� ���������������������

��������� ��� ����� ������ ������������ ������� ������ ��� ������ ������� ��� ������� �� ���������� ������������ �������� ������� �� �������� ������� ���� ���� ������� ���- �������� �������� ������ ���� ������� ������ ���������������������- ������� ��� ��������� ������������� ��� ����� �� ����������� �������� ��������� �������� ������ �������� ����� ������� ������� ������������ �������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

PRĂ?RODA

PRĂ?Ĺ ERY Z HLBĂ?N

       str.

54

VESMĂ?R

pramenbystrina.sk

Doprajte svojmu srdcu viac

85_0000

www.

8 vydanĂ­ len za 12,90 â&#x201A;Ź

Cover_ZP_

8_2016.ind

d 1

1285

FAK TOV

PREÄ&#x152;O Ĺ KODĂ? CUKONĂ M R?

V TOMTO Ä&#x152;Ă?SLE Ä&#x17D;ALE

25 Ă&#x161;Ĺ˝ASNĂ?CH ZĂ BEROV

����������+

     Â  Â Â? Â Â  str. 70

- JJan 2017

+LieÄ?ili EgypĹĽania +UŞívali Äžudia infekcie plesĹ&#x2C6;ou? drogy +Ä&#x152;o je najdrahĹĄĂ­aj v minulosti? materiĂĄl na svete?

HITLEROVA RODINA

+ Hitparåda najkrajťích vesmírnych výjavov

PRĂ?RODA

Ä&#x152;LOVEK

Â? Â?   Â?  Â?

str. 40

J NĂ JDETE...

ZVIER ATKĂ TO VIDIA INAK

Ä&#x152;LOVEK

5 ZBYTOÄ&#x152;NĂ?CH Ä&#x152;ASTĂ? TELA

+ NaĹĄi domĂĄci milĂĄÄ?ikovia a ich vycibrenĂŠ zmysly

���� ��������+��� ����������+ ������������� ���� �������+����� ��������+�� � �����

+ Ĺ˝lÄ?nĂ­k aj mandle sĂş nahraditeÄžnĂŠ

���������� ������

��������

������������ ����� DEC 2016 JAN2017 �������

9 772453

653003

08

7

PreĹĄovÄ?ania platia dane, postavte nĂĄm obchvat za ne !

����������������������� ������������������� ������������������������� �����������������

PP 17-07 STRANA - 16

85-00

www.lepsipresov.sk 61_0000

��������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������

1,99

80

85_0000

ECO DOG TOILET

VlasovĂĄ kozmetika, pomĂ´cky a zariadenia pre kadernĂ­ctva

85_0000

BARDEJOV, SlovenskĂĄ, 5/Ä?.d.717, 7.posch./ tel.fax: 054/4706972, mobil: 0911 915 333, e-mail: maduxbj@madux.sk GIRALTOVCE, Hviezdoslavova 726/29 (pri POĹ TE), tel. 0907 341 507, e-mail: manox.style@gmail.com PREĹ OV HlavnĂĄ 10, 0948 340 116 maduxpo@madux.sk, KOĹ ICE MlynskĂĄ 17, 0948 399 341, maduxke@madux.sk MICHALOVCE, Andreja SlĂĄdkoviÄ?a 5 (OC Karaka - oproti KauďŹ&#x201A;andu ), 0948 101 822, maduxmi@madux.sk

61_0000

ubytovanie zdarma dochådzkový bonus 1500�� ��������������������������� dotovanÊ stravovanie

Popradsko 17-07  

Inzertné noviny Popradsko - Kežmarsko číslo 7 /2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you