Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

2

novozamocko.sk

NOVOZÁMOCKO č. 20 / 18. máj 2018 / 22. ročník

týždenne do 35 000 domácností a firiem

Ponúkame prácu

4

pre VODIČA MKD Bližšie info: 0915 617 628

76-0066

Minimálny plat 1700 Eur brutto/mes. víkendy doma.

STOLÁRSTVO Nové Zámky

4 4

Stolárske práce všetkého druhu nabytokzemanik@nabytokzemanik.sk

www.nabytokzemanik.sk

76-0051

0908 192 109

57

www.kosa-nz.sk

KOSENIE, ČISTENIE POZEMKOV, ZÁHRADNÍCKE PRÁCE

0908 159 115 76-0050

76-0017

kosa@kosa-nz.sk

3 7

76-0003

2

IZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH

7

Príjmeme

PREDAVAČKU

Ponúkaná mzda: 2,50 EUR / hod. v čistom, stravné lístky.

INFO: 0908 580 999

76-0062

do predajne v Bánove.

PREDAVAČKU do predajne v Komjaticiach.

Ponúkaná mzda: 450 - 500 € v čistom, stravné lístky

INFO: 0908 580 999

ných krytín zimný VÝPREDAJ streš H / m2 ceny od: 3,50 € + DP

76-0065

76-0001

Príjmeme

76-0040

0911 28 88 68

PONUKA PRÁCE

Lymfodrenáž U Vás doma, iba NZ

0905 790 483 0948 037 087

NZ 18-20 STRANA - 01

76-0069

07-0001

ovar dovezieme! To

36-0014

t Strechy na kľúč t škridla - plech t REZIVO t dosky t OSB dosky ARRI, s.r.o. tel.: 0948 848 820, www.strecha.ws tel. ws e-mail: strecha@strecha.ws

5

Trápia Vás opuchnuté, ťažké nohy? Pomôžem!

2,6


NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 35 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Podzámska 21 Nové Zámky 035 / 646 14 10, 640 31 14 novozamocko@regionpress.sk

Ivan Brožík

vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

0908 979 443 Distribúcia: (35.000 domácností/firiem) Každý týždeň: v Nových Zámkoch, Šuranoch a v obciach okresu: Palárikovo, Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou, Komjatice, Veľký Kýr a Bánov + párny týždeň: Nitriansky Hrádok, Kostolný Sek, Lipová, Hul, Uľany nad Žitavou, Mojzesovo, Jatov, Podhájska a Radava + nepárny týždeň: Zemné, Komoča, Andovce, Semerovo, Jasová, Veľké Lovce, Bešeňov, Branovo a Dedinka Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000 domácností a firiem

pripomenula kurátorka výstavy Silvia L. Čúzyová, v prácach Táni Hojčovej je svetlo technologickou nevyhnutnosťou, ale aj samotnou témou tvorby. „Ide o umelkyňu, ktorá je v odborných kruhoch známa vysokou precíznosťou a mimoriadnou teoretickou pripravenosťou. Zrelými plodmi jej fotografickej práce sú pô-

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch predstaví tvorbu slovenskej fotografky Táni Hojčovej. Výstava s názvom Svetelné minúty ukáže autorkin posun od mikrosveta k makrosvetu, od experimentov s jednou zápalkou až k fotografovaniu atmosférických svetelných úkazov a blízkeho vesmíru. Ako

sobivé a technicky dokonalé fotografie prechádzajúce širokým tematickým i žánrovým spektrom,“ uviedla Čúzyová. Výstava Svetelné minúty bude v Galérii umenia Ernesta Zmetáka sprístupnená 17. mája a potrvá do 23. júna. (tasr)

COLNÍCI UDEĽOVALI POKUTY PREPRAVCOM TOVARU AJ TAXIKÁROM licencie a povolenia k vykonávaniu prepravy tovaru. Nedostatky sa týkali slovenských aj zahraničných prepravcov. Časť kontrol bola zameraná aj na prevádzkovateľov taxislužby. Najčastejšie zistenými nedostatkami boli chýbajúce preukazy vodiča, chýbajúce platné koncesie či neoznačenie vozidla taxislužby ustanoveným spôsobom. „Okrem toho bolo vo viacerých prípadoch zistené nedodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, pretože zákazník

Od začiatku tohto roka pristihli nitrianski colníci počas cestných kontrol vo svojom regióne 88 dopravcov, ktorí prevádzkovali cestnú dopravu v rozpore so zákonom. Ako uviedol hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher, za zistené porušenia v oblasti cestnej dopravy im boli uložené pokuty vo výške 3457 eur, v 14 prípadoch bude o sankcii rozhodovať príslušný správny orgán. Najčastejšími porušeniami zákona o cestnej doprave boli chýbajúce doklady o prepravovanom tovare či chýbajúce platné

PRIJMEME STRÁŽNIKA NA TPP

e-mail: distribucia.nz@regionpress.sk

Distribúcia a grafika:

rok „nesúhlasím s tým, čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť tvoje právo povedať to“. Treba si ho asi oživiť. A treba to tým cenzorom pripomínať. Ich čas sa pominul pred tridsiatimi rokmi. Ak zaspali dobu, nie je to iba ich vec, je to problém náš všetkých. Ak ju však vracajú pred tých tridsať rokov vedome, ide o porušovanie zákonov a rúcanie základov krehkej demokracie na Slovensku, čoraz viac doráňanej zo všetkých možných i nemožných strán. Veľa odvahy v presadzovaní vlastných názorov a veľa šťastia na ceste k demokracii – aj na Slovensku! Ivan Brožík

GALÉRIA UMENIA ERNESTA ZMETÁKA PREDSTAVÍ TVORBU T. HOJČOVEJ

NOVOZÁMOCKO? napíšte nám

0907 779 018

NEDOSTÁVATE DO SCHRÁNKY

Inzercia:

tom ktokoľvek obmedzoval. S jedinou výnimkou – a to je spravodajstvo. Tam je prípustná iba informácia. Akonáhle ide o komentár, poznámku, glosu, fejtón, esej a iné žánre, A to je právo na názor. Hoci či už v novinárskom svete, alebo aj v tom medziľudskom, je si to niektorí naši spolu- iba na každom z vás/nás, ako toto právo využívame. občania, boháči a politici Opäť sa vynárajú noví cenzori a kádrováci, ktorí by toto právo nedokážu ani len pripustiť, chceli ľuďom vziať. A ak tí vzdorujú, potom stúpa agresivita každý z nás má právo na týchto umlčiavateľov pravdy, nepripustia žiaden argument, úplne vlastný názor a ten sú presvedčení, že jedine oni majú právo na všeobecnú názor má taktiež právo vy- pravdu. Je to smutné a je to zároveň varovné. Každý aspoň slovovať bez toho, aby ho v trošku demokraticky zmýšľajúci človek pozná Voltaireov vý-

do obchodu v Nových Zámkoch, hrubá mzda 2,94 EUR brutto/hod. +15% prémie. KELCOM international s.r.o. Nové Zámky, tel.č.: 0902 914 370 www.hydinarskafarma.sk Hydinárska Hydin inárs rska FFarma arm rma TopoLni TopoLnica n ca c (pri Galante)

59-0180

PIESTANSKO NOVOZÁMOCKO

Jedno právo máme vždy

redakčné slovo

a: ponúk

• 8 - 15 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby • 1-14 dňové brojlerové kačice • 1-14 dňové mulard kačice • 1-14 dňové mulard káčere • 1-14 dňové Húsatá Landeské • 7 - týž. morky big 6

krmivo pre nosnice rastová a znášková

Rozvoz ZADARMO!

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

36-0016

... nájdeš, čo hľadáš

Najlepší úrok ! AKCIA pri pôžičke nad 500€

-50% 76-0005

regionálne noviny

NZ 18-20 STRANA - 02

nebol riadne oboznámený s cenou poskytovanej služby a nebol mu vydaný pokladničný doklad. Taxikári boli pokutovaní napríklad v Komárne, Štúrove, Nitre, Šali, Zlatých Moravciach, Nových Zámkoch i v Leviciach,“ uviedol Pacher. Ako pripomenul, dopravcom, ktorí sa porušením cestného zákona dopustia priestupku, môžu colníci uložiť blokovú pokutu do výšky 500 eur, v rozkaznom konaní až do výšky 1500 eur a v správnom konaní hrozí dopravcom pokuta od 100 do 15.000 eur. (tasr


psycholĂłg radĂ­

ProblĂŠmy nevlastnej matky

„Dostala som sa do role nevlastnej matky. Partner mĂĄ 5 roÄ?nĂş dcĂŠrku, ktorĂş spolu vychovĂĄvame, keÄ?Ĺže Ĺžije s nami. VĹĄetko bolo v  poriadku,   aĹž kĂ˝m ma nezaÄ?ala jej biologickĂĄ Mgr. RenĂĄta matka pred malou ohovĂĄraĹĽ. Je BotkovĂĄ mi z toho ĹĽaĹžko, pretoĹže pociĹĽu-

jem zmenu sprĂĄvania voÄ?i mne zo strany malej. Neviem akĂ˝ postoj mĂĄm zachovaĹĽ?“ Je to veÄžmi nĂĄroÄ?nĂĄ situĂĄcia, ktorĂĄ si vyĹžaduje nemalĂş dĂĄvku reĹĄpektu a trpezlivosti, pretoĹže bez toho sa Ä?aleko pohnúż nedĂĄ. Rola matky je v Şivote kaĹždĂŠho z nĂĄs nesmierne dĂ´leĹžitĂĄ, nech uĹž je realita akĂĄkoÄžvek. Je veÄžmi dĂ´leĹžitĂŠ uvedomiĹĽ si, Ĺže rolu matky uĹž v Şivote partnerovej dcĂŠrky zastĂĄva niekto inĂ˝.  VaĹĄa rola v jej Ĺživote by mohla byĹĽ Ăşplne inĂĄ. MĂ´Ĺžete byĹĽ jej priateÄžkou, ktorej sa dĂĄ s Ä?Ă­mkoÄžvek zdĂ´veriĹĽ, spriaznenou duĹĄou, ktorĂĄ sa ju vĹždy snaŞí pochopiĹĽ, alebo „vychovĂĄvateÄžkou“, ktorĂĄ ju mĂ´Ĺže nauÄ?iĹĽ rĂ´znym veciam... Ak toto bude zrejmĂŠ vĹĄetkĂ˝m stranĂĄm,

verĂ­m, Ĺže to mĂ´Ĺže priniesĹĽ úĞavu od strachu, ktorĂŠho vnĂ­mam, Ĺže aktuĂĄlne je okolo vĂĄs mnoho. Strach mĂĄ totiĹž rĂ´zne podoby. MĂ´Ĺže byĹĽ ukrytĂ˝ aj za vaĹĄim hnevom, Ä?i sklamanĂ­m, ako aj za „útokom“ biologickej matky partnerovej dcĂŠrky. Aj reakcia samotnĂŠho dievÄ?atka v sebe odrĂĄĹža urÄ?itĂŠ pocity strachu, nakoÄžko mĂ´Ĺže napodobĹˆovaĹĽ reakcie svojej mamy. SituĂĄcii by mohlo dopomĂ´cĹĽ aj spoloÄ?nĂŠ stretnutie, kde by ste mali priestor, sa vĹĄetci otvorene porozprĂĄvaĹĽ o celej situĂĄcii, svojich pocitoch, postojoch a tĂ˝m celĂş situĂĄciu zmierniĹĽ. DcĂŠrka a jej Ä?alĹĄie fungovanie by jednoznaÄ?ne malo byĹĽ na prvom mieste. Prajem hlavne veÄža ĹĄĹĽastia a dĂĄvku trpezlivosti. Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ psycholĂłg

Vtip: UÄ?iteÄžka sa pĂ˝ta Ĺžiakov na slovenÄ?ine: „Žiaci, som peknĂĄ. AkĂ˝ je to Ä?as?“ „MinulĂ˝!“

F. de la Rochefoucauld: „Viac krutosti ako zloba napĂĄcha sebeckosĹĽ.“

3

obÄ?ianska

0LORYDQÂŁ

riadkovĂĄ inzercia na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

auto-moto/predaj 1

Ë?

NRPSOHWQÂŤ SRLVWHQLH QDURN

auto-moto/inĂŠ

2

byty/predaj

3

°Predåm garzonku v Nových Zåmkoch.Tel. 0950307470

byty/prenĂĄjom

4

°Dåm do prenåjmu zariadenú garsonku.Tel. 0944507517 °Prenajmem garzonku na VajanskÊho ul.Tel. 0908397314

domy/predaj

2EGLYRYDQÂż

5

°PredĂĄm rod.dom v obci Jasova v tichej lokalite vhodnĂ˝ aj na chalupĂĄrÄ?enie, ale aj pre vÄ?elĂĄra po rekonĹĄtrukcii, vĂ˝mera pozemku 10 a,2 izby,kĂşpelĹˆa s wc. samostatne vystavanĂĄ garĂĄĹž,kĂşrenie na pevnĂŠ palivo. Cena 36500 eur. Tel. 0907325373 °V Strekove poschodovĂ˝ dom na predaj so zĂĄhradou 13ĂĄ. Cena dohodou. Zavolajte na.Tel. 0950665053 °PredĂĄm vo Farnej RD, 4-izb.. 3 garĂĄĹže, 45 000 â‚Ź a viniÄ?nĂ˝ domÄ?ek s vinicou 7 800â‚Ź.Tel. 0908417718

na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

Ë?

pozemky/predaj

6

reality/inĂŠ

7

°Predåm ubytovacie dvojpodlaŞnÊ zariadenie v tichej lokalite Sihoż pri rieke Nitra s kapacitou 40 lôŞok, kuchynka, reťtauråcia, sociålne zariadenia a inÊ vybavenie. Cena 140 000₏, dohoda moŞnå.Tel. 0905593770 °Kúpim byt v NZ.Tel. 0903788444

stavba

EdĂ­cia pre vĹĄetkĂ˝ch, ktorĂ­ milujĂş SUV 1DMSUHGÂŁYDQHMÄŁLH6899LWDUDDSRSXOÂŁUQ\6;6&URVVSULFKÂŁG]DMÂźYSRQXNHNWRUÂŁYÂŁVXUĂ?LWHFK\WÂŻ]DVUGFH =DVWDYWHVDXVYRMKRQDMEOLŀģLHKRSUHGDMFX6X]XNLHÄŁWHGQHV 3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL9LWDUDFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁVSOÂŁWND VKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL6;6&URVVFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁ VSOÂŁWNDVKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 9ÄŁHWN\VXP\VÂźV'3+)LQDQFRYDQLHUHDOL]XMHĂŽ62%/HDVLQJDV $NFLDSODWÂŻGRY\SUHGDQLD]ÂŁVRE.XNDĹ€GÂŤPXPRGHOX68=8.,]ÂŻVNDWHURĂ?QÂź]ÂŁUXNXDDVLVWHQĂ?QÂŤVOXĹ€E\]GDUPD0RĹ€QRVħSUHGßŀHQLD]ÂŁUXN\DĹ€QDURNRY(PLVLH&2ĘŁJNP www.suzuki.sk NRPELQRYDQÂŁVSRWUHEDSDOLYDĘŁOQDNP,OXVWUDĂ?QÂŤIRWR

°Kúpim haki 0908532682

leĹĄenie,.Tel.

domĂĄcnosĹĽ

9

°PredĂĄm aj na splĂĄtky od 10 â‚Ź mesaÄ?ne novy smartfĂłn Samsung Galaxy S8, dovoz 52-0068

NZ 18-20 STRANA - 03

8

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

NĂĄvod nĂĄjdete na strane 5 dolu.


4 NOVAPLAST

V mesiaci máj 2018 vyhrajte finančnú hotovosť 300 EUR. Slovenský certifikovaný výrobca ISO 9001 HLINÍKOVÝCH POSUVNÝCH OKIEN A PRÍSTREŠKOV

TERASY

ZIM. ZÁHRADY od

od

od

125es.€

86es.€

206es.€

62es.€

/m

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka + doživotná na posúvny mechanizmus (kovanie) • Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA NA MÁJ 2018

12

rôzne/predaj

13

°Predám: Postroje kompl. na poníky 40€, osku s brzdou na ko. voz 15, hodinky na CO plyn 5, leštený mramor cca 3

Chcete si podať inzerát? Návod nájdete na strane 5 dolu.

0948 787 777 www.balkona.eu

47-036

freeSAT-50% Z ava

Skylink,Plustelka,Mindig TV

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE MINIBAGROM • • • • •

zemné práce výkopové práce úprava terénov realizácia záhradných jazierok na kľúč preprava stavebného materiálu autom s hydraulickou rukou • preprava sypkých a pevných materiálov

KLIMATIZÁCIE PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS

Kontakt : 0907746176

Profesionálne služby za najlepšie ceny na trhu! 0917 518 915, 0905 458 871 www.gtaklima.sk 59-0142

11

deťom

10% - 50%

na okná a dvere

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky +421 905 738 415 / +421 903 039 191 www.novaplast.biz info@novaplast.biz

/m

/m

-50%

Satelity a Antény Predaj-Montáž-Servis

°Predám domáce ošípané, očistené aj polovice. Cena dohodou. Odvoz v cene.Tel. 0903157784 °Prenajmem záhradu s chatkou na Zúgove. Tel. 0902691316

°Kúpim harmoniku.Tel. 0915876860 °ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel. 0918439124

PRÍSTREŠKY

od /m

záhrada a zverinec 10

hobby a šport

ZÁDVERIA

76-0004

ZASKLIEVANIE TERÁS

63-0107

zdarma,ako aj novy vykonny notebook Hp s 15 palcovou Led obrazovkou,vhodny na internet,do skoly aj na hry od 10eur mesacne, Pre hracov novy Herny Stolovy pocitac s procesorom Intel i5 s grafickou kartou Nvdia 1050gtx ,8Gb ddram3,1000gb Hdd, vhodny na internet,do skoly aj na hry takisto od 10eur mesacne,ako aj novy LED Tv Smart Samsung po 10eur mesacn.Tel. 0903752333 °Predám digitálnu anténu na príjem slovenských a maďarských programov bez poplatku. Montáž dohodou. Tel. 0903122192 °Predám satelitný komplet FREESAT bez mesačných poplatkov, ročný poplatok 25EUR, Slovenské, české a maďarské programy. Montáž zabezpečím.Tel. 0903122192 °Odveziem nepotrebnú práčku, chladničku, mrazničku vrámci NZ ZADARMO.Tel. 0903122192 °Predám použitú chladničku, pračku v zachovalom stave. Funkčná bez závady.Tel. 0903122192

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - 5-6 komorový profil - 2-3 sklo až U=0,5 - výmena a murárske práce - sieťky, parapety, žalúzie, rolety - stavebné úpravy - malovanie priestorov - odvoz starých okien ZADARMO

76-0008

riadková inzercia

info@gtaklima.sk

www.shop.gtaklima.sk

GTA KLÍMA

V NAŠEJ REDAKCII SI MÔŽETE ZADAŤ PLOŠNÚ INZERCIU DO ĽUBOVOLNÉHO OKRESU NA SLOVENSKU

tip na výlet

Najkrajšia dolina Tatier Potulky po Roháčoch sa stali akoby nepísaným pravidlom pre každého milovníka turistiky. Ide totiž o mimoriadne nádherné, malebné a z turistického hľadiska dobre prístupné prostredie, ktoré láka každoročne tisíce náv-

števníkov. Ak chcete zažiť ideálne podmienky na vysokohorskú turistiku, zavítajte práve na Roháče. Je tu možné podnikať jednoduché prechádzky dolinami ale aj náročné hrebeňové túry. Pri troche šťastia môže pozorný turista vybavený ďalekohľadom pozorovať už z priestoru Roháčskej doliny kamzíka, svišťa či orla skalného. Roháčska dolina je mimoriadne bohatá na výskyt chránených rastlinných a živočíšnych druhov. Aj preto sú Roháčske plesá vyhlásené za prírodnú rezerváciu s vyšším stupňom ochrany. Dolina je odvodňovaná Roháčskym potokom, ktorý má priemerný ročný prietok 3 700 litrov vody za

NZ 18-20 STRANA - 04

sekundu. Počas výdatných dažďov či jarného topenia snehu sa prietok zvyšuje až na päťnásobok. Značkovaný chodník vedie už zo Zuberca po Ťatliakovu chatu. Nástup na túru je ideálny od parkoviska rekreačného strediska Zverovka, kde sa nachádza aj najnižšie položené pleso v Tatrách – pleso pod Zverovkou (983 metrov nad morom). Ťatliakova chata leží na križovatke turistických trás, pri Ťatliakovom jazere. Cesty od chaty vedú na Roháčske plesá, Rákoň, Ostrý Roháč, Plačlivé či Volovec. Chata je ideálnym miestom, odkiaľ možno odštartovať túru po hrebeni Západných Tatier. Je tiež obľúbeným cieľom pre cyklistov či vozíčkarov. red

76-0068

občianska


UkonÄ?enie pracovnĂŠho pomeru poÄ?as PN

prĂĄvnik radĂ­

„DobrĂ˝ deĹˆ,  obraciam sa na vĂĄs s otĂĄzkou, Ä?i je moĹžnĂŠ daĹĽ vĂ˝poveÄ? zamestnĂĄvateÄžovi dohodou, za predpokladu, Ĺže JUDr. som momentĂĄlne prĂĄce Barbora neschopnå  a chcela by KoncovĂĄ som ju podaĹĽ poÄ?as PNky.

ZamestnanĂĄ som od. 1. 09.2017. V pracovnej zmluve mame uvedenĂş vĂ˝povednĂş dobu 1 mesiac do roka od podpisu pracovnej zmluvy a  3 mesiace po 1 roku. PracovnĂ˝ pomer by som ale chcela ukonÄ?iĹĽ Ä?o najskĂ´r, najradĹĄej dohodou.“ V  prvom rade je potrebnĂŠ ozrejmiĹĽ pojmy v  zmysle ZĂĄkonnĂ­ka prĂĄce. Neexistuje totiĹž pojem „vĂ˝poveÄ? dohodou“. ZĂĄkonnĂ­k prĂĄce poznĂĄ buÄ? vĂ˝poveÄ? alebo dohodu o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru. VĂ˝poveÄ?ou mĂ´Ĺže skonÄ?iĹĽ pracovnĂ˝ pomer zamestnĂĄvateÄž aj zamestnanec. VĂ˝poveÄ? musĂ­ byĹĽ pĂ­somnĂĄ a doruÄ?enĂĄ, inak je

neplatnĂĄ. VĂ˝poveÄ? je jednostrannĂ˝ Ăşkon, ktorĂ˝ adresujeme druhej strane. PokiaÄž dĂĄva vĂ˝poveÄ? zamestnĂĄvateÄž, musĂ­ maĹĽ na to zĂĄkonnĂ˝ dĂ´vod. Zamestnanec mĂ´Ĺže daĹĽ vĂ˝poveÄ? aj bez udania dĂ´vodu. Pri podanĂ­ vĂ˝povede pracovnĂ˝ pomer skonÄ?Ă­ uplynutĂ­m vĂ˝povednej doby. Dohoda o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru je dvojstrannĂ˝m prĂĄvnym Ăşkonom, uzavretĂ˝m medzi zamestnĂĄvateÄžom a zamestnancom. Ak sa zamestnĂĄvateÄž a zamestnanec dohodnĂş na skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru, pracovnĂ˝ pomer sa skonÄ?Ă­ dohodnutĂ˝m dĹˆom. pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

Vtip: PremiĂŠr na mĂ­tingu vravĂ­ obÄ?anom: „My chceme len vaĹĄe dobro!“ ObÄ?ania: „Ale my si ho nedĂĄme!“ A. P. ÄŒechov: „KeÄ? nedokĂĄĹžeĹĄ ovlĂĄdnuĹĽ hnev, ovlĂĄdne on teba.“

5

obÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia OTVĂ RACIA DOBA: Pondelok – Piatok Sobota NedeÄža

m2 30, kufríkový ťij. str. 3 ks (treba nastavi) 60, pís. stroj 10, kufríkový 20, karbobrúsky pre opravåra 5, vod. erpado 20l 20, vozík 4 kol. pre Kofu 8, dom. tel., Expozimeter, blesky na foto 5, el. motori 220V 0,18Wx 5000ot, 036x1400, 0350x2800, lacno, premietaka 8mm na kaze‍ ‏10, dom. mlinek na 220V, nový zabehaný 20. Kúpim ruský dalekohlad 20x60, vzduchovku Slåviu. Tel: 0915364900,.Tel. 0356424640

8.00 – 18.00 hod. 7.00 –14.00 hod. ZatvorenÊ

PredajĹˆa: Nitrianska cesta 119, NovĂŠ ZĂĄmky, Tel: 035/640 86 00

Ceny sĂş platnĂŠ nĂŠ od od 21.5.2018 21..5..2018 8 do 26 2 26.5.2018 26.5.2 6..5.2 5.2 .2

KARFIOL L

RAJÄŒINA

voÄžnĂ˝ predaj

voÄžnĂ˝ predaj

cena za 1kg g

1,99 Eur ur

voÄžnĂ˝ predaj

voÄžnĂ˝ predaj

KEL NOVĂ?

0,85 Eur

voÄžnĂ˝ predaj

cena za 1ks

voÄžnĂ˝ predaj v edaj aj

ÄŒEREĹ NE EĹ NE Ĺ NE voÄžnĂ˝ predaj daj

rĂ´zne/inĂŠ

14

°HĞadåm opatrovateĞku alebo opatrovateĞa.Tel. 0905978283

0,85 â‚Ź/zv â‚Ź/zv.

hÄžadĂĄm prĂĄcu

TEKVICA VIIC ICA N NA AV VARENIE ARENI ENIE H HRĂ Ĺ OK RĂ Ĺ OK voÄžnĂ˝ predaj redaj

1,20 Eur

JJAHODY ODY

1,50 â‚Ź/ks MRKVA ZVĂ„ZOK

KAPUSTA NOVĂ

cena za 1ks

NAJLEPĹ IE NA NAJLEPĹ I AJLEPĹ I LEPĹ I CENY V MESTE

15

°65r. pani hĞadå opatrovateĞa, opatrovateĞku.Tel. 0905978283 °HĞadåm muråra.Tel. 0917533802

voÄžnĂ˝ v ÄžnĂ˝ predaj pred edaj ed a

zoznamka

0,99 â‚Ź/kg

16

°53r.hÄžadĂĄ priateÄžku.Tel. 0917049831 °SYMPATICKĂ 54 R HÄ˝ADĂ PRIATEÄ˝A NA ZOZNĂ MENIE.Tel. 0944724181 °Bude ĹĄĹĽastie na strane 62 r. vdovca a dĂ´chodcu, ktorĂ˝ Ä?akĂĄ na jemnĂş ĹženskĂş ruku a pohladenie duĹĄe a srdca, bolo by to krĂĄsne.Tel. 0904811403

PONĂšKAME SKORĂš JARNĂš ZELENINUU OD SLO SLOVEN SLOVENSKĂ?CH LOV OVEN PPESTOVATEÄ˝OV: PEST ESTOVATEÄ˝OV STOV STO OVATEÄ˝O OVA VAT ATEĽĽOV ATEÄ˝O Ä˝OV:: ĹĄalĂĄt, cibuÄžka lahĂ´dkovĂĄ, ahĂ´dkovĂĄ, reÄ?kovka, reÄ?ko ovka, kalerĂĄbik, kalerĂĄ rajÄ?ina CHERRY, Y ra rajÄ?ina koktejlovĂĄ, rajÄ?ina, paprika

)(&%3$-'.)

Y DO

ZĽAV

VĂ?PREDAJ PRIESAD KVETOV A ZELENINY

VedĞa predajne sa nachådza veĞkoobchod s ovocím a zeleninou. Pre obchodníkov a kuchyne ponúkame výraznÊ zĞavy!!! Informåcie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804 Ďalej Våm ponúkame ťiroký sortiment ovocia a zeleniny a inÊho potravinårskeho tovaru.

NZ 18-20 STRANA - 05

76-0014

PlatĂ­ do vypredania zĂĄsob !!!

%0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


3 6 4 5

6 7 5 2 8 2 6 1 4 5 4 1 8 4 8 3 5 7 8 1 6 2 7

zdravie MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

výpovednej doby dôjde ku skončeniu pracovného pomeru. Ak by vám chcel dať zamestnávateľ výpoveď, musí Uvádzate, že by ste radšej ukončili pracovný pomer rešpektovať ustanovenia Zákonníka práce o zákaze vý- ihneď. Rozhodnutie bude však na vašom zamestnápovede. Zákaz výpovede sa vzťahuje na rôzne životné vateľovi, či bude súhlasiť s takýmto postupom. K uzavsituácie a skutočnosti, kedy sa zamestnanec nachádza retiu dohody totiž nemožno ani jednu zo strán nútiť. v tzv. ochrannej dobe. Jednou z týchto situácii je aj trva- Požiadajte svojho zamestnávateľa o uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru k určitému dátumu. Ak nie práceneschopnosti. Zákaz výpovede počas trvania PN sa však nevzťahuje vyjadrí svoj nesúhlas, bude nutné aby ste podali výpona zamestnanca. Ak sa ten rozhodne podať výpoveď veď. Po podaní výpovede Vám bude plynúť výpovedpočas ochrannej doby, môže tak urobiť a uplynutím ná doba. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom

Právnik radí

pokračovanie

TIEŽ ZBOŽŇUJETE BAZOVÝ SIRUP? VYBERTE SA NA ZBER KVETOV

Prečo je dôležitý obvod pásu

Bazu zbierajte radšej do košíka, z kvetov tak nevytrasiete vzácny nektár.

Ľudia v stredoveku verili, že v bazovom kríku žijú čarodejnice a tomu, kto ho vyrúbe, sa tvrdo pomstia. Starí Germáni zas túto rastlinu považovali za posvätnú, a nesmela tak chýbať na žiadnom sedliackom dvore. Hippokrates vedel o jej pozitívnych účinkoch a označil ju za dar zdravia od matky Prírody. Baze čiernej sa práve v týchto dňoch začala sezóna. Keďže jar je mimoriadne teplá, jej kvety už kvitnú a práve z nich robia generácie Slovákov skvelý bazový sirup. Ak ste z tých, ktorí neodolajú jeho skvelej, osviežujúcej chuti, vydajte sa na zber kvetov do prírody. Ako sa vyzbrojiť na zber Bazový sirup nielenže výborne chutí, ale je aj

zdravý. Kvety, bobule a kôra bazy sa využívajú ako domáce lieky pri prechladnutí. Plody obsahujú vitamíny C a B, ovocné kyseliny i éterické oleje. Sú tiež bohaté na účinné látky, ktoré uľahčujú potenie a uvoľňovanie hlienov. Farbivo athocyan je zas antioxidant, ktorý chráni bunkové membrány pred voľnými radikálmi. Je to pre vás dostatok argumentov a už sa chystáte na zber? Dáme vám niekoľko odporúčaní, ako sa naň vyzbrojiť. Ideálne je, ak budete bazu zbierať do košíka. Kvety sú jemné a ak z nich nechcete vytriasť vzácny nektár, nezbierajte ich na hulváta do igelitovej tašky. Zoberte si nožnice, ktorými ich odstrihnete a tiež tak zabránite vytraseniu nektáru. Do tretice budete potrebovať dlhé nohavice, tričko s rukávmi a pokrývku hlavy. Obsah z listov bazy totiž chutí aj chrobákom a kliešťom, a tak si dajte pozor, aby ste si domov nepriniesli nejakého príživníka. Kam na bazu Kamkoľvek. Kríky rastú pri lesoch aj pri priehradách, prezradia ich biele listy a typická vôňa. Určite by ste mnohé našli aj pri cestách, tým sa však vyhnite a radšej sa za bazou vyberte do prírody. Spojíte tak príjemné s užitočným. Položte si otázku, koľko sirupu chcete urobiť. Na tri litre budete potrebovať asi 50 kvetov. Skúsení zberači odporúčajú, aby ste ich nepre-

plachovali, len porozkladali na noviny na slnko, aby z nich vyliezli všetky chrobáky. Vo vode prevarte cukor, na každý liter jeden kilogram, pridajte kyselinu citrónovú, nakrájajte jeden citrón na plátky a na noc do takto pripraveného sirupu ponorte listy bazy. Predtým ich odstrihnite od stopky. Ráno môžete cediť a lievať do fliaš. Ste za zdravšiu verziu? Potom namiesto cukru použite brezový cukor xylitol. Toho budete potrebovať podstatne menej, stačí pol kilogramu na tri litre sirupu. Tekutina potom nebude taká hustá ako po pridaní cukru, zato omnoho zdravšia pre telo aj pre zuby. Vyberte si verziu, ktorá vám vyhovuje. Šťastný zber a na zdravie! TEXT A FOTO: kuk

Vo vode najskôr prevarte cukor alebo xylitol s kyselinou citrónovou a citrónmi. Na noc do hrnca vložte od kvety.

76-0007

76-0007

Obvod pásu je ľahko merateľný parameter. Je aj ukazovateľ možnosti srdcovocievnych ochorení. Ak sa tuk hromadí v oblasti brucha viac ako inde, je rizikom pre zdravie. Stúpajúci obvod okolo brucha môže skrátiť život až o 20 rokov. Najprv je pozorované zhromažďovanie tuku v podkoží, postupne vzniká okolo brucha „pneumatika“, súbežne s ňou sa hromadí tuk aj v útrobách – okolo brušných orgánov, dochádza k stukovateniu pečene – steatóze, podžalúdkovej žľazy, obličiek. Tukom obalené orgány nedokážu správne pracovať. Riziko je väčšie, ako keď je tuk v oblasti zadku, alebo stehien. Útrobný tuk je iný ako podkožný. Je viac hormonálne aktívny. Vylučuje mnohé látky, ktoré sú žiaľ priamo spúšťačom srdcových ochorení Ovplyvňujú hladinu tukov, cukru, inzulínovú rezistenciu. Ľudia so širším pásom, či hrubším driekom zomierajú žiaľ skôr. Ako merať pás? Meranie sa robí vo výške prirodzeného pásu, ktorý sa nachádza nad pupkom. Pri úklonoch na stranu, záhyb, ktorý sa vytvorí, je prirodzená línia pásu. Nájdite vrchol svojej bedrovej kosti a spodnej hrany rebier. Normálne dýchajte. Krajčírsky centimeter umiestnite do stredu medzi týmito bodmi a obtočte ho okolo pásu. Skontrolujte svoje meranie. Zistené číslo je obvod pásu. 80 cm je horná hranica ideálneho obvodu pásu u žien, 94 cm u mužov. S pribúdajúcimi centimetrami veľmi stúpa riziko vysokého krvného tlaku, hladiny cholesterolu, kornatenia ciev a cukrovky. Táto hodnota je bez ohľadu na výšku a vek. Riziko je vyššie, keď okrem väčšieho obvodu v oblasti pásu, je v krvi zvýšená hladina tukov, cholesterolu, ale aj triglyceridov. Obvod pásu nie je len na určenie konfekčnej veľkosti oblečenia, ale je ľahko zistiteľný ukazovateľ prognózy. Preto, ak prekračujete tieto hodnoty, treba sa pustiť do boja. Napríklad prejsť 10  000 krokov denne, alebo 3 krát 10 minút rýchlej pohybovej aktivity ako jogging alebo beh. S rozhodnutím netreba váhať, lebo vnútrobrušný tuk metabolicky útočí na prognózu človeka. Racionálna strava je samozrejmou súčasťou opatrení. Redukcia hmotnosti o 1 kg obyčajne znamená aj zmenšenie obvodu pásu o 1 cm. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk

v mesiaci nasledujúci po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zamestnávateľovi. Pokiaľ by ste počas výpovednej doby neprišli do práce, za predpokladu, že máte v pracovnej zmluve túto situáciu ošetrenú, môže od vás zamestnávateľ žiadať peňažnú náhradu vo výške priemernej mesačnej mzdy. V prípade ďalších otázok je možné nás kontaktovať mailom na: advokat@zavaseprava.sk alebo telefonicky na čísle 0918 803 803. JUDr. Barbora Koncová advokát

NZ 18-20 STRANA - 06


Móric Beňovský

osobnosti regiónov

gust Beňovský, sa narodil 20. septembra 1746 vo Vrbovom a zomrel 23. mája 1786 v Agoncy, v osade „Mauritania“ na Madagaskare. Bol to prvý Európan, ktorý sa plavil v severnom Tichom oceáne (sedem rokov pred Jamesom Cookom a de La Pérousom). Napísal spomienkové dielo Pamäti a cesty. Beňovský bol typický predstaviteľ obdobia osvietenstva, rozvoja dopravy a obchodu a objavovania neznámych území. Bol cestovateľ, ktorý preskúmal západné pobrežie Aljašky medzi ústím Yukonu a Kuskokwinu, pričom sa plavil pozdĺž ostrova Unimak (Aleuty) a jeho cesta do Macaa bola

Slovenský dobrodruh, cestovateľ, objaviteľ, kolonizátor, spisovateľ, kráľ Madagaskaru, plukovník francúzskej armády, veliteľ poľskej armády a rakúsky vojak, gróf Móric Beňovský, celým menom Matúš Móric Michal František Serafín Au-

prvá známa cesta zo severozápadného pobrežia Ameriky na juhovýchodné pobrežie Ázie. Ako prvý Slovák navštívil štyri kontinenty (Európa, Ázia, Afrika, Amerika), ako prvý človek vôbec preskúmal Ostrov svätého Vavrinca. Narodil sa vo Vrbovom a strávil tam aj svoje detstvo. Svoju kariéru začal ako dôstojník rakúskej armády (Slovensko bolo vtedy súčasťou Uhorska, ktoré bolo časťou rakúskej monarchie) v sedemročnej vojne. Jeho názory na náboženstvo a vzťah k autoritám spôsobili, že bol nútený opustiť rakúsku monarchiu (teda aj Uhorsko). Odišiel do Poľska kde sa 20. apríla 1768 oženil s Anou Hönsch. red

Vtip: „Oci, prečo všetci nadávajú tomu pánovi vedľa nás?“ „Pretože hodil po rozhodcovi kameň.“ „Ale veď ho netrafil.“ „Veď práve preto!“ L.N. Tolstoj: „Hoci vplyv minulosti na život je veľmi silný, človek ho silou svojho ducha môže zmeniť.“

hlavu hore! Prof. Ján Košturiak Bohatstvom k poctám a pýche

hľadáme kolportérov

na roznos novín počas víkendov na dohodu TVRDOŠOVCE - 8,50Eur NITRIANSKY HRÁDOK KOMJATICE - 8,77Eur + KOSTOLNÝ SEK - 4,00Eur TRÁVNICA - 4,00Eur HÚL - 4,00Eur DOLNÝ OHAJ - 4,00Eur LIPOVÁ- 4,00Eur MAŇA - 4,00Eur JATOV - 2,68Eur min.

min.

min.

min.

brutto za jeden roznos

min.

min.

brutto za jeden roznos

brutto za jeden roznos

min.

brutto za jeden roznos

brutto za jeden roznos

brutto za jeden roznos

brutto za jeden roznos

min.

brutto za jeden roznos

min.

brutto za jeden roznos

+ príplatky: väčší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

INFO: 0908 979 443, distribucia.nz@regionpress.sk

PREDAJ MALEJ HYDINY za bezkonkurenčné ceny 2-3 týždňové 2-3 týždňové 2-3 týždňové 2 týždňové

husokačky MULÁRD brojlerové KAČKY HUSI brojlerové KURENCE

2,80 € 2,80 € 7,50 € 1,80 €

19.5. 2018 a potom každú druhú sobotu

7

0905 745 006 • p. Vavrová • Turá, bývalé PD

Rozvoz objednávok zadarmo. OD MARCA DO NOVEMBRA

94-0090

3,70 € / ks

59-0096

v Šuranoch, SNP 12 od 9:00 hod. do 10:00 hod. v Dvoroch nad Žitavou od 10:30 hod. do 11:30 hod.

45-0024

Dražobná spoločnosť Marenčík dražby, s.r.o. Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra Kontakt: peter.marencik@gmail.com • 0948 663 906

o z n a m u j e,

Y K Û I Ž PÔ

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

KRMNÉ ZMESY

aj pre ženy na MD živnostníkov, Z E B LATKOV dôchodcov P opatrovateľky PO (stačí prezvoniť)

www.pozickyimpresia.sk

6 týždňové morky od 15.4. v predaji

24-0012

ໄ 0903 625 926

ČISTENÁ HYDINA

kurence, morky, kačice, husi ŽIVÁ HYDINA - kurence

Ponuka práce Prijmeme ženy/mužov do výroby na TPP - dlhodobo v NR, práca na zmeny. Mzda 480€ + príplatky do výšky 150€, po zaučení zvýšenie mzdy.

75-16

23-0005

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ Viac info: 0944 425 183 Mahax Slovakia, s.r.o.

0918 537 780

45-0194

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL Kuričky na znášku 6,90 € Brojlerové kačice 1,50 € Husokačky Mulard 1,70 € Húsatá sivé landeské 4,60 € Húsatá biele brojlerové 4,60 €

DD 10/2018 dňa 20.06.2018 v salóniku reštaurácie ARTIN, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra o 10:00 hod. Predmet dražby : Súbor nehnuteľného majetku vedeného, okres Nové Zámky, obec: Bánov, katastrálne územie: Bánov, ako: na LV č. 891 v podiele 1/1 parcela registra „C“ parc. č. 2862/23, druh pozemku: záhrady, o výmere 721 m2 parcela registra „C“ parc. č. 3227/2, druh pozemku: záhrady, o výmere 416 m2 parcela registra „C“ parc. č. 3227/3, druh pozemku: zastavané plochy a  nádvoria, o výmere 179 m2 parcela registra „C“ parc. č. 3227/4, druh pozemku: zastavané plochy a  nádvoria, o výmere 43 m2 na LV č. 4596 v podiele 1/1 Stavba – rodinný dom so súpisným číslom 787, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 3227/3, druh pozemku: zastavané plochy a  nádvoria, o výmere 179 m2 stavba – garáž so súpisným číslom 1608, postavená na parcele registra „C“ parc. č. 3227/4, druh pozemku: zastavané plochy a  nádvoria, o  výmere 43 m2 206.000 EUR najnižšie podanie: 500 EUR minimálne prihodenie: 49.790,88 EUR dražobná zábezpeka: Termín obhliadky: 31.05.2018 a 01.06.2018 o 12:00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t. č.: 0948 663 906, záujemcovia sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. Podrobnosti na www.notar.sk alebo aj úradnej tabuli Obce Bánov.

NZ 18-20 STRANA - 07

59-3-14

59-0018

že sa bude konať dobrovoľná dražba pod označením: DD 10/2018

Vidím ich ako sa snažia. Začínajú už ako malé deti – zapáčiť sa pani učiteľke, správne odpovedať, dostať pochvalu alebo dobrú známku. Pekne sa obliekať, presvedčivo rozprávať a dosahovať ciele. Jezuita James Martin, popisuje rebrík, po ktorom nás od malička učia liezť: 1. Mať svoje individuálne ciele, sledovať svoje šťastie a dobro. 2. Potreba mať, vlastniť, konzumovať a kompenzovať si tým niekedy vlastnú neistotu a prázdnotu. 3. Postupovať v spoločenskom rebríčku smerom hore. 4. Preukazovať svoj status cez spoločenské symboly – funkcia, majetok, titul, oblečenie. 5. Zvnútornenie vonkajších statusov, pocit výnimočnosti a dôležitosti. 6. Delenie ľudí na „celebrity“, ktoré stoja na vrchole rebríčka a neschopných „chudákov,“ ktorí zostali dole. 7. Súťaž, ktorá ľudí ženie na rebríku smerom „hore“ a úspech druhých sa pre nich stáva ohrozením. 8. Presvedčenie, že hore je bezpečie a šťastie a dole neúspech a bieda, vtláčanie tohto spôsobu myslenia deťom a ďalším generáciám. 9. Vzniká pyramída, na ktorej sa bojuje o miesta na jednotlivých poschodiach, vedomé udržiavanie „tých dole“ v nevedomosti a závislosti na „tých hore.“ 10. Výsledkom tohto všetkého sú boje, nedôvera, strach, frustrácia a osamelosť. Sv. Ignác z  Loyoly hovorí o nepriateľovi človeka takto: „Najprv pokúša ľudí, aby chceli bohatstvá, ktoré následne vedú k márnej svetskej sláve. Tie často vedú k  prehnanej pýche, ktoré je bránou k  ostatným neprávostiam.“ Jezuiti túto deštrukciu človeka vyjadrujú jedinou vetou: „Bohatstvom k poctám a pýche.“ rebríček? Predstavte si cestu smerom dole. Nemám na mysli úpadok firmy, rozpad rodiny alebo osobnosti. Hovorím o oslobodení sa od majetku a všetkého, čo nás núti liezť niekam, bez jasného zmyslu. Aké krásne a oslobodzujúce je uvoľnene schádzať dole, a  stretávať tých, čo sa trápia šplhaním nahor. Zbavovať sa zbytočností, odkladať masky, pozície a tituly, hovoriť len to, čo je potrebné a  nie, čo chcú od nás počuť. To je tá správna cesta – zhora nadol. Od pýchy, moci a pôct ku skutočnému bohatstvu, v ktorom už nemusíme vlastniť vôbec nič. jk


Ä?Ă­slo 20 / 18. mĂĄj 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

ĹˆovĂ˝ 5-d tobusovĂ˝

au zĂĄjazd za a balti KrĂĄsami Po

tSPLPWQPNĂˆIBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂžTLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂžTLFIPĆŽFSWFOĂ?IPLSÓäB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂžTLBäJWOPTǸ

HonorĂĄr brutto 70 â‚Ź, 80 â‚Ź,90 â‚Ź za 24 hod.

 www.daka.sk

280 â‚Ź 159 â‚Ź

37-0032

EM

PRACOVNĂ?K V SKLADE 012 %  0312 % OPERĂ TOR VĂ?ROBY 012 % ELEKTRIKĂ R 312 %

 312 % OBSLUHA CNC 32 %4  32 %45*67  382 %45*67

19 ! 

ElektrikĂĄri,

PRIJM

 E PRACOVNĂ?KOV 

(PRĂ C A V EL EKTRO VĂ?ROB  E)   

TPP br igĂĄda 

0905 867 1 72 0917 650 0 18 

 # $ %&'

!" 

NZ 18-20 STRANA - 08

ZvĂĄraÄ?i CO2 zĂĄmoÄ?nĂ­ci pre dlhodobĂş prĂĄcu do Nemecka, celoroÄ?nĂĄ prĂĄca aj cez zimu

10 aĹž 14 â‚Ź/hod. variabilnĂĄ zloĹžka + ohodnotenie mesaÄ?ne cca 200-220h 4 týŞdennĂŠ turnusy, ubytovanie a doprava hradenĂŠ firmou, týŞdennĂŠ zĂĄlohy 100â‚Ź

0904 516 707 sokolova@granila.eu

85_0332

www.konstrukter.sk " *+ + %$,. !/ info@konstrukter.sk info info in fo@k @kon @k o st on stru ruk ru kter kter kt er.s .sk k

85_0266

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

85_0268

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

85_0309

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

32-0064

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Žilinskom pre spolupråcu s AIW: a Nitrianskom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! Dohodnite si individuålne stretnutie ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk

94-0072

-43%

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Novozámocko 18-20  

noviny, inzercia, reklama, spravodajstvo

Novozámocko 18-20  

noviny, inzercia, reklama, spravodajstvo

Advertisement