Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.

... nájdeš, čo hľadáš

č. 02/ 13.január 2017 / 20. ročník

3

týždenník do 48 000 domácností a firiem

5 5

70-0003

6

59-12-1

45-0009

6 6

3

6 6

74-10

nitrianskoonline.sk

NITRIANSKO

2

NR 17-02 STRANA - 01


regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týŞdenne do 41 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Redakcia: tel./fax: e-mail:

KmeĹĽkova 10, Nitra 037 / 776 77 11 nitriansko@regionpress.sk

Ivan BroŞík vydĂĄva: regionPRESS s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

NeÄ?akajme na vĂ˝zvy

celodennĂş prevĂĄdzku. U nĂĄs sme eĹĄte len na zaÄ?iatku otvĂĄrania naĹĄich duĹĄĂ­. Vonku mrznĂş Äžudia bez strechy nad hlavou DobrĂ˝ deĹˆ vĂĄĹženĂ­ naĹĄi Ä?itatelia rovnako ako zvieratkĂĄ v útulkoch Ä?i vo voÄžnej prĂ­rode. a  zĂĄroveĹˆ aj dobrĂ˝ rok 2017! NeÄ?akajme na vĂ˝zvy charitatĂ­vnych organizĂĄciĂ­, poupratujme Opäż sme tu s naĹĄimi a dĂşfa- si v domovoch i v srdciach a darujme to, Ä?o mĂ´Ĺže ohriaĹĽ, zame, Ĺže aj pre mnohĂ˝ch z  vĂĄs tepliĹĽ, pomĂ´cĹĽ preĹžiĹĽ. CharitatĂ­vnym organizĂĄciĂĄm, Ăştulkom, – vaĹĄimi novinami. KeÄ? sa tvo- ĹživĂ˝m tvorom v nĂşdzi. VeÄ? vĹĄetci sme „BoĹžie deti“. rili, Slovensko zvierala ÄžadovĂĄ NeÄ?akajme v tomto roku ani na inĂŠ vĂ˝zvy a aktĂ­vne sa povlna a ako sa zdĂĄ, riadna zima dieÄžajme na kontrole toho, ako sa u nĂĄs spravuje nĂĄĹĄ ĹĄtĂĄt. bude eĹĄte zopĂĄr týŞdĹˆov trvaĹĽ. PretoĹže nikomu inĂŠmu, nech si niektorĂ­ jedinci myslia Ä?okoÄžVatikĂĄn otvoril Ăştulky pre vek, nepatrĂ­. Ĺ tĂĄt nie je sĂşkromnĂŠ vlastnĂ­ctvo prĂĄve tak, ako

naĹĄe zdravie Ä?i vzdelanie. Je Ä?as na vĂ˝menu tĂ˝ch politikov, ktorĂ­ si to myslia a podÄža toho tak vo vĂ˝kone nami zverenej moci svojvoÄžne a arogantne konajĂş smejĂşc sa nĂĄm do tvĂĄrĂ­. NeÄ?akajme na vĂ˝zvy, Ĺže to spravĂ­ niekto za nĂĄs. Bez naĹĄej aktivity moĹžno zomrie niekoÄžko bezdomovcov, moĹžno uhynie mnoĹžstvo zvierat, ale bez nej rovnako chradne aj nĂĄĹĄ ĹĄtĂĄt. VĹždy ide o obrovskĂş tragĂŠdiu, za ktorĂş nesieme svoj diel zodpovednosti. Porobme si to upratovanie kĂ˝m je Ä?as. Inak sme uĹž aj my zamrzli v objatĂ­ mrazivej apatie a neochoty ĹžiĹĽ lepĹĄie. VeÄža ĹĄĹĽastia! Ivan BroŞík

Inzercia: Daniela RezĂĄkovĂĄ 0905 400 025 Zuzana PekaroviÄ?ovĂĄ 0905 387 061

DistribĂşcia: (48.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: Nitra mesto, DolnĂŠ a HornĂŠ KrĹĄkany, LuĹžianky, IvĂĄnka pri Nitre, BranÄ?, V. ZĂĄluĹžie, Lehota, Jarok, DrĂĄĹžovce, Ĺ titĂĄre, Jelenec, Pohranice, Ĺ˝irany, Golianovo, RiĹĄĹˆovce, Cabaj-ÄŒĂĄpor, RumanovĂĄ, Zbehy, ÄŒakajovce + v pĂĄrnom týŞdni navyĹĄe: JelĹĄovce, NovĂŠ Sady, Sila, ÄŒĂĄb, HruboĹˆovo, LukĂĄÄ?ovce, HornĂŠ Lefantovce, BĂĄdice, Mechenice, SokolnĂ­ky, HosĹĽovĂĄ, ÄŒeÄžadice, DolnĂŠ Obdokovce, Neverice, KostoÄžany pod TrĂ­beÄ?om, Ladice + v nepĂĄrnom týŞdni navyĹĄe: Klasov, Svätoplukovo, MojmĂ­rovce, VeÄžkĂĄ dolina, PoÄžnĂ˝ Kesov, MoÄ?enok, VeÄžke a MalĂŠ Chyndice VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

"#%#!;#!<#!$$ !96 !6"!%" $9"9# #="#%='9$%<$"#%$ ! !$ !#"!

!!$%#& !9

â&#x20AC;˘ ManipulĂĄcia a preprava materiĂĄlu â&#x20AC;˘ ZemnĂŠ prĂĄce â&#x20AC;˘ VĂ˝roba a doprava betĂłnovĂ˝ch zmesĂ­ â&#x20AC;˘ Zhutnenie a Ăşprava povrchov â&#x20AC;˘ VĂ˝roba a prenos energiĂ­ â&#x20AC;˘ Ä&#x152;erpanie a odÄ?erpĂĄvanie â&#x20AC;˘ VertikĂĄlna preprava â&#x20AC;˘ VĹ&#x2022;tanie, bĂşranie, rezanie a zvĂĄranie â&#x20AC;˘ LeĹĄenie â&#x20AC;˘ Meranie â&#x20AC;˘ Ä&#x152;istenie a bezpeÄ?nosĹĽ â&#x20AC;˘ Zariadenie stavenĂ­sk â&#x20AC;˘ PrĂ­sluĹĄenstvo

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. Ä&#x17D;akujeme V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu: BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 27.000 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

PrĂ­jem obÄ?ianskej (riadkovej) inzercie uĹž iba

#9!6!="&68 ! 96#!#!9&6!:'&6!9#!&6%9 6 !"!&6<8 &68 6!'8 &6%6%&!8 :':"#! !(-+1).320/,21/<3>1/5( +31(3),   /6 +( 6 *

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

NR 17-02 STRANA - 02

94-001

nitrianskoonline.sk

PIESTANSKO NITRIANSKO

redakÄ?nĂŠ slovo

prostrednĂ­ctvom SMS na Ä?Ă­slo 8866

(podrobnĂ˝ nĂĄvod na str. 5)


Vtip: UÄ?iteÄž sa pĂ˝ta: â&#x20AC;&#x17E;O zĂĄhrady sa starajĂş zĂĄhradnĂ­ci. Kto sa teda starĂĄ o sady?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Sadistiâ&#x20AC;&#x153;- ozve sa Karolko. Miroslav Schlesinger: â&#x20AC;&#x17E;Nik z nĂĄs sĂ­ce nie je dokonalĂ˝, ale kaĹždĂ˝ je schopnĂ˝ ĹžiĹĽ ako skutoÄ?ne milujĂşci Ä?lovek.â&#x20AC;&#x153;

3

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

S I V R E S RĂ? E V D A N E I K O

auto-moto/inĂŠ

2

°KĂşpim malotraktor Terra, Vari, Agzat alebo Tk14, tel.: 0904 995 579 °Ä&#x152;Z, JAWA - ODKĂ&#x161;PIM Motocykel, DIELY. DOHODA ISTĂ , tel.: 0907 195 747 °KĂ&#x161;PIM starĂş motorku JAWA, CZ aj nepojazdnĂş, tel.: 0904 199 506 °KĂşpim starodĂĄvny bicykel aj pokazenĂ˝, rĂ´zne diely, svetlĂĄ, dynamĂĄ atÄ?., tel.: 0949 154 017 °KĂ&#x161;PIM JAWA PERAK, ZETKU CZ 150, 125 AJ POKAZENĂ&#x2030; ALEBO LEN DIELY, PLATĂ?M IHNEÄ&#x17D;, tel.: 0915 215 406 °Ä&#x152;Z JAWA PAV MANET KĂ&#x161;PIM VĹ ETKO. DOBRE ZAPLATĂ?M, tel.: 0949 505 827

51-0003

45-0026

0918 498 387

auto-moto/predaj 1

byty/predaj

3

byty/prenĂĄjom

4

°HÄžadĂĄme 2 a 3 izbovĂ˝ byt na predaj v Nitre, maximĂĄlna cena do 90 tis. euro, Melova, tel.: 0915 709 289 °MAMINA S DVOMA DEŤMI HÄ˝ADĂ PODNĂ JOM, tel.: 0918 239 500 °Prenajmem chatu vo ValÄ?ianskej doline, dlhodobo, 200 â&#x201A;Ź/mesiac, tel.: 0907 150 537

domy/predaj

5

°PredĂĄm RD vo V. Ä&#x17D;ure, tel.: 0905 447 211

pozemky/predaj

6

reality/inĂŠ

7

°HĞadåme pozemok v okolí Nitry, vhodný na výstavbu. Melova, tel.:

('%$2#,&-(

AktuĂĄlne vydanie nĂĄjdete aj na: www.regionpress.sk/vydavatelstvo/aktualne-cislo

NR 17-02 STRANA - 03

$/!(#1.'!$

$"$ ' ' 0.'!$)& + ' *(#,&-() + &-" $1.   )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" # )&! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# %"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 %"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


8 5 3

8 9 4 2 4 3 9 1 3

3 4 2 6 5

2 8

DvanĂĄsĹĽ statoÄ?nĂ˝ch

svet knihy

â&#x20AC;&#x17E;KeÄ? v maÄ?arskom zĂĄchytnom tĂĄbore pre uteÄ?encov hrozila humanitĂĄrna katastrofa, denne tam prichĂĄdzal tajomnĂ˝ muĹž, aby Ä?istil zĂĄchody. Upozornil na neho lekĂĄr a bĂ˝valĂ˝ rektor VladimĂ­r KrÄ?mĂŠry, ktorĂ˝ na stretnutie s tĂ˝mto muĹžom nezabudne

3

6 9 6 1 5 8

do smrti: â&#x20AC;&#x17E;LatrĂ­ny vyzerali hrozne, vĹĄetko z nich vytekalo. Bol hmlistĂ˝ deĹ&#x2C6; a zrazu sa z hmly vynorila impozantnĂĄ postava, vyĹĄe dvojmetrovĂ˝ muĹž, mohutnĂ˝ starec, sivĂŠ vlasy, hustĂĄ dlhĂĄ brada. V rukĂĄch mal vedrĂĄ, metly, handry. PriĹĄiel k zĂĄchodom a mlÄ?ky ich Ä?istil. BĂĄl som sa ho spĂ˝taĹĽ, kto je, aby mi nepovedal: â&#x20AC;&#x17E;Ja som, kto som.â&#x20AC;&#x153; Po menĹĄom pĂĄtranĂ­ cez maÄ?arskĂ˝ch priateÄžov sa mi podarilo zistiĹĽ, Ĺže tĂ˝m tajomnĂ˝m muĹžom bol GĂĄbor IvĂĄnyi, farĂĄr evanjelickej metodistickej cirkvi a rektor Vysokej ĹĄkoly J. Wesleyho.â&#x20AC;&#x153; Aj to sa dozviete z kniĹžky 12 statoÄ?nĂ˝ch, z  ktorej autorom Ä˝ubom BechnĂ˝m sme sa na sklonku vlaĹ&#x2C6;ajĹĄieho roka rozprĂĄ-

vali v rubrike Na rovinu. KniĹžke sa darĂ­, uĹž Ä?oskoro bude maĹĽ prezentĂĄciu v Bratislave. Stane sa tak 18. 1. 2017 v znĂĄmom knĂ­hkupectve za ĂşÄ?asti takĂ˝ch hostĂ­, ako je VladimĂ­r KrÄ?mĂŠry, Andrej BĂĄn, Zuzana Ĺ tevulovĂĄ, Zuzana Wienk Ä?i Iveta RadiÄ?ovĂĄ a samozrejme, autor. Tentoraz pre vĂĄs Ä˝ubo BechnĂ˝ vybral nasledujĂşci citĂĄt z kniĹžky 12 statoÄ?nĂ˝ch: ,,VeÄ?nosĹĽ sa zaÄ?Ă­na uĹž na zemi, a keÄ? sa tu nevieme dohodnúż a spolupracovaĹĽ na zlepĹĄenĂ­ tohto sveta, tak ani v nebi to nebude len o vyspevovanĂ­ svätĂ˝ch pesniÄ?iek.â&#x20AC;&#x153; (Anton Srholec) ib

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia 0915 709 289 °HÄžadĂĄme rodinnĂŠ domy na predaj v Nitrianskom okrese, predĂĄvame rĂ˝chlo a za Ä?o najlepĹĄie ceny, Melova, tel.: 0915 709 289

stavba

8

°KĂşpim haki leĹĄenie, tel.: 0904 066 203 °PredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄachâ&#x20AC;ŤďŹ&#x161;â&#x20AC;Ź. Cena od 650 â&#x201A;Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku,tel.: 0905 925 991

9

V mesiaci januĂĄr 2017 vyhrajte finanÄ?nĂş hotovosĹĽ 300 EUR

ZASKLIEVANIE BALKĂ&#x201C;NOV I TERĂ S SlovenskĂ˝ certifikovanĂ˝ vĂ˝robca HLINIKOVĂ?CH POSĂ&#x161;VNYCH ZASKLIEVACĂ?CH SYSTĂ&#x2030;MOV BALKĂ&#x201C;NY

od

337 â&#x201A;Ź

TERASY

ZĂ DVERIA

od

od

125s.â&#x201A;Ź

22 â&#x201A;Źs. /me

/me

â&#x20AC;˘ Ku kaĹždej objednĂĄvke darÄ?ek ZDARMA â&#x20AC;˘ 7-roÄ?nĂĄ zĂĄruka + doĹživotnĂĄ na posĂşvny mechanizmus (kovanie) â&#x20AC;˘ MoĹžnosĹĽ splĂĄtok s 0% Ăşrokom

ZIM. ZĂ HRADY

od

86 s.â&#x201A;Ź

NOVOROÄ&#x152;NĂ? VĂ?PREDAJ

/me

PRĂ?STREĹ KY

od

206s.â&#x201A;Ź /me

15% - 60%

od

62 â&#x201A;Źs. /me

0948 787 777 www.balkona.eu

('%$2#,&-( $/!(#1.'!$

$"$ ' ' 0.'!$)& + ' *(#,&-() + &-" $1.   )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" # )&! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# %"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 %"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

NR 17-02 STRANA - 04

63-0011

°PredĂĄm aj na SPLĂ TKY (bez akontĂĄcie, od 10 â&#x201A;Ź/mesiac) notebooky HP, Asus, Lenovo, Dell,Acer-hernĂŠ laptopy aj notebooky do ĹĄkoly a na internet, Äžahko prenosnĂŠ. Dovoz a inĹĄtalĂĄcia zdarma, zĂĄruka 2 roky, darÄ?ek - USB kĞúÄ?, tel.: 0903 752 333 °PredĂĄm aj na SPLĂ TKY ( bez akontĂĄcie, od 10 â&#x201A;Ź/mesiac ) novĂ˝ ultra modernĂ˝ poÄ?Ă­taÄ? pre nĂĄroÄ?nĂ˝ch hrĂĄÄ?ov Athlon X4 (4-jadrovĂ˝) s prĂ­sluĹĄenstvom+monitor.Dovoz a inĹĄtalĂĄciazdarma,zĂĄruka2roky,darÄ?ekUSB kĞúÄ?, tel.: 0903 752 333 °PredĂĄm aj na SPLĂ TKY smartfĂłny a mobil. telefĂłny-mnoho znaÄ?iek (bez akontĂĄcie, od 10 â&#x201A;Ź/mesiac).Dovoz a inĹĄtalĂĄcia zdarma,zĂĄruka 2 roky, darÄ?ek-USB kĞúÄ?, tel.: 0903 752 333 °PredĂĄm aj na SPLĂ TKY (bez akontĂĄcie,od 10 â&#x201A;Ź/mesiac) LED televĂ­zor, SMART TV-Samsung, Panasonic, Orava, LG, Philips, Sony (uhl. od 81 do 138cm). Dovoz a inĹĄtalĂĄcia zdarma,zĂĄruka 2 roky, darÄ?ek-USB kĞúÄ?, tel.:

bezrĂĄmovĂ˝ a rĂĄmovĂ˝ systĂŠm

domĂĄcnosĹĽ


inĹĄpirĂĄcie

OtvĂĄrajme dvere na Ĺživote ohrozenĂ˝m! PĂĄpeĹž FrantiĹĄek v spoluprĂĄci s Ă&#x161;radom apoĹĄtolskej charity rozhodol, Ĺže tri dennĂŠ centrĂĄ pre bezdomovcov zostanĂş teraz otvorenĂŠ 24 hodĂ­n bez prestĂĄvky. ApoĹĄtolskĂ˝ almuĹžnĂ­k Konrad Krajewski pre agentĂşru

ANSA spresnil, Ĺže ak aj v tĂ˝chto centrĂĄch nebude uĹž Ĺžiadne voÄžnĂŠ lĂ´Ĺžko, â&#x20AC;&#x17E;ktokoÄžvek by zaklopal, nĂĄjde sa preĹ&#x2C6;ho vĹždy miesto v teple i jedloâ&#x20AC;&#x153;. Pre tĂ˝ch, ktorĂ­ nechcĂş spaĹĽ v nocÄžahĂĄrni, dal VatikĂĄn k dispozĂ­cii spacie vaky vhodnĂŠ do prostredia, kde je 20-stupĹ&#x2C6;ovĂ˝ mrĂĄz. Ä˝udia bez domova budĂş mĂ´cĹĽ strĂĄviĹĽ noc aj v autĂĄch, ktorĂŠ poskytne pĂĄpeĹžskĂĄ charita. â&#x20AC;&#x17E;Je jasnĂŠ, Ĺže auto nemĂ´Ĺže zostaĹĽ naĹĄtartovanĂŠ celĂş noc. Bolo by to nebezpeÄ?nĂŠ. Ale ako Ăşkryt sa dajĂş pouĹžiĹĽ,â&#x20AC;&#x153; vysvetlil Krajewski a dodal, Ĺže charitnĂŠ auto na prenocovanie uĹž vo VatikĂĄne vyuŞíva jeden 87-roÄ?nĂ˝ bezdomovec.

Krajewski podÄža agentĂşry ANSA dodal, Ĺže â&#x20AC;&#x17E;robĂ­me, Ä?o je v naĹĄich silĂĄchâ&#x20AC;&#x153; - bezdomovcom v okolĂ­ VatikĂĄnu rozdĂĄvajĂş teplĂş polievku, sendviÄ?e i teplĂş Ä?okolĂĄdu. Pomoc je ďŹ nancovanĂĄ z darov pre apoĹĄtolskĂş charitu a pri jej distribĂşcii pomĂĄhajĂş prĂ­sluĹĄnĂ­ci talianskej armĂĄdy i PĂĄpeĹžskej ĹĄvajÄ?iarskej gardy. Mrazy na Slovensku eĹĄte potrvajĂş. MnohĂŠ dvere, ktorĂŠ bĂ˝vajĂş inak obvykle zamknutĂŠ, by sme mali pootvĂĄraĹĽ. Aj napriek tomu, Ĺže pohodlie nĂĄs, ktorĂ­ nie sĂş nijak ohrozenĂ­, sa o urÄ?itĂ˝ â&#x20AC;&#x17E;ĹĄtandardâ&#x20AC;&#x153; znĂ­Ĺži. Za zĂĄchranu Ĺživota to urÄ?ite ib stojĂ­.

Vtip: Na zastĂĄvke stojĂ­ autobus chystajĂşci sa na odchod. BeŞí za nĂ­m chlap, je celĂ˝ spotenĂ˝ a kriÄ?Ă­. â&#x20AC;&#x17E;PĂĄn vodiÄ?, zastavte, inak nestihnem prĂĄcu!â&#x20AC;&#x153; VodiÄ? chce odĂ­sĹĽ, ale cestujĂşci ho presvedÄ?ia, aby poÄ?kal. ChlapĂ­k dobehne k zadnĂ˝m dverĂĄm, naskoÄ?Ă­ si, dvere sa zatvoria a on si vĂ­ĹĽazoslĂĄvne oddĂ˝chne, potom vyberie odznak a povie: â&#x20AC;&#x17E;RevĂ­zia cestovnĂ˝ch lĂ­stkov.â&#x20AC;&#x153; Anton Srholec: â&#x20AC;&#x17E;NajväÄ?ĹĄie, Äžudsky povedanĂŠ -Ăşspechy- sa dosahujĂş aĹž za hranicami toho, Ä?o je naĹĄou povinnosĹĽou.â&#x20AC;&#x153;

High Tech. High Opportunity.

riadkovĂĄ inzercia

prĂ­Ä? darovaĹĽ krv spolu s naĹĄimi zamestnancami! Daruj mĂĄĹĄ to

Ĺživot, v krvi.

''MB KVAPKA KRVI'' Ä&#x152;akĂĄme Ťa 19. januĂĄra 2017 od

800

v spoloÄ?nosti

zĂĄhrada a zverinec 10

zverejĹ&#x2C6;uje zĂĄmer prenajaĹĽ formou priameho nĂĄjmu, Ä?asĹĽ budovy bez sĂşpisnĂŠho Ä?Ă­sla a to spoloÄ?nĂŠ priestory o vĂ˝mere 2m 2 a Ä?asĹĽ strechy tejto budovy, o vĂ˝mere 30,5m 2 , parc.Ä?. 4790, vhodnĂŠ na umiestnenie elektrickĂŠho komunikaÄ?nĂŠho zariadenia, s dobou nĂĄjmu na 1 rok, s cenou minimĂĄlne 76,92â&#x201A;Ź / m 2 / rok.

°KĂ&#x161;PIM FĂ&#x201C;LIOVNĂ?K, 2â&#x20AC;&#x153; TRUBKY cca 10x50m, tel.: 0904 976 046 °PredĂĄm slneÄ?nicu po 9 â&#x201A;Ź vrece, tel.: 0908 166 218 °PredĂĄm ĹĄteĹ&#x2C6;a, krĂ­Ĺženec, tel.: 0917 049 831 °PredĂĄm pĹĄenicu a oĹĄĂ­panĂŠ KalnĂĄ nad Hronom, tel.: 0915 163 050 °PredĂĄm oĹĄĂ­panĂŠ, tel.: 0902 743 576

K Şiadosti je potrebnĂŠ doloĹžiĹĽ potvrdenie, Ĺže uchĂĄdzaÄ? nie je osobou v  zmysle § 9a ods. 6 a 7 zĂĄk. Ä?. 446/2001 Z.z. o majetku vyĹĄĹĄĂ­ch ĂşzemnĂ˝ch celkov v znenĂ­ nesk. predpisov.

hobby a ĹĄport

V prĂ­pade zĂĄujmu VaĹĄe cenovĂŠ ponuky zasielajte na adresu: StrednĂĄ odbornĂĄ ĹĄkola potravinĂĄrska, CabajskĂĄ 6, 949 01 Nitra, do 08.02.2017 v oznaÄ?enej obĂĄlke: â&#x20AC;&#x153;NĂ JOM - neotvĂĄraĹĽâ&#x20AC;&#x153;.

s.r.o.

deĹĽom

12

rĂ´zne/predaj

13

PrenajímateĞ må pråvo neprijaż Şiadny z predloŞených nåvrhov.

rĂ´zne/inĂŠ

14

BliŞťie inf.: na www.soupcabajskanr.edu.sk, na Ăşradnej tabuli ĹĄkoly, na tel. Ä?. : 037/7720427-113, kontaktnĂĄ osoba p.Valachy.

hÄžadĂĄm prĂĄcu

15

DĂĄtum zverejnenia: 14.01.2017 DĂĄtum uplynutia lehoty na zverejnenie: 08.02.2017 do 15:00 hod.

zoznamka

16

Ponuka uchĂĄdzaÄ?a musĂ­ obsahovaĹĽ: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. nĂĄzov, sĂ­dlo, IÄ&#x152;O prĂĄvnickej osoby, zastĂşpenie, aktuĂĄlny vĂ˝pis OR resp. Ĺ˝R, ponĂşknutĂş cenu a ĂşÄ?el nĂĄjmu.

! 45-0025

v Nitre, NovozĂĄmockĂĄ 233. 233. VidĂ­me sa v Nitre, NovozĂĄmockĂĄ

11

°KĂşpim ÄžudovĂŠ kroje 0902 708 047 °ZO STARĂ?CH DOMOV KĂ&#x161;PIM STAROĹ˝ITNĂ&#x2030; A STARĂ&#x2030; VECI, tel.: 0918 439 124

TermĂ­n obhliadky: po tel. dohovore - Ing. BartoviÄ?, tel. Ä?. 037/7720427, 0903 441 735

si ten pravĂ˝

°Symp.43 roÄ?nĂ˝ hÄžadĂĄ priateÄžku, MMS a SMS na 0950 465 438 °52 r.hÄžadĂĄ priateÄžku, tel.: 0917 049 831 °SYMPATICKĂ 53 R HÄ˝ADĂ PRIATEÄ˝A NA ZOZNĂ MENIE, tel.: 0944 724 181 °HÄžadĂĄm intelig. priateÄžku 55-61 r. SMS 0944 004 850 °HÄžadĂĄm priateÄžku na vĂĄĹžny vzĹĽah od 55 do 60 rokov, tel.: 0918 256 367

('%$2#,&-( $/!(#1.'!$

$"$ ' ' 0.'!$)& + ' *(#,&-() + &-" $1.   )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" # )&! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# %"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 %"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 030001

VidĂ­me sa

CabajskĂĄ 6, 949 01 Nitra v sĂşlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zĂĄk. Ä?. 446/2001 Z. z. o majetku vyĹĄĹĄĂ­ch ĂşzemnĂ˝ch celkov v znenĂ­ neskorĹĄĂ­ch predpisov

NehnuteÄžnosti sĂş zapĂ­sanĂŠ v katastri nehnuteÄžnostĂ­ KatastrĂĄlneho Ăşradu v Nitre, sprĂĄva katastra Nitra, na LV Ä?.3901.

Muehlbauer Technologies,

Pre niekoho

StrednĂĄ odbornĂĄ ĹĄkola potravinĂĄrska

0903 752 333 °PredĂĄm novĂ˝, nepouĹžitĂ˝, zabalenĂ˝ NTB HP ProBook 450 G2, cena 450 â&#x201A;Ź, tel.: 0918 157 455

70-0004

BuÄ? hrdinom a

obÄ?ianska

NR 17-02 STRANA - 05

www.regionpress.sk


Reťtauråcia Gloria vo VeĞkom ZåluŞí

prijme

KUCHĂ RA/KU Ä&#x152;AĹ NĂ?KA/Ä&#x152;KU

70-0011

23-0010

PomocnĂŠ prĂĄce pre Ĺženy aj muĹžov v NR. Pracuje sa na 2 zmeny, moĹžnĂĄ dohoda 6-8 hod/deĹ&#x2C6;. VhodnĂŠ na privyrobenie. Pre viac info volaĹĽ 0905 917 308. Trend Personal Slovakia s.r.o.

SBS LAMA SK prĂ­jme strĂĄĹžnikov

na obchodnĂŠ prevĂĄdzky

v NITRE

Preukaz odb. spĂ´sobilosti NUTNĂ?!

STAVEBNĂ SPOLOÄ&#x152;NOSŤ prijme

Prijmeme Ĺženy do vĂ˝roby na TPP â&#x20AC;&#x201C; dlhodobo. PrĂĄca je na zmeny 7,5hod./deĹ&#x2C6;. DobrĂŠ platovĂŠ podmienky od 620 EUR/mes. + stravnĂŠ lĂ­stky. Viac info 0905 917 308. MAHAX Slovakia, s.r.o.

Miesto vĂ˝konu prĂĄce : celĂŠ Ăşzemie Slovenskej republiky BENEFITY: Ubytovanie, StravnĂŠ lĂ­stky v hodnote 3,40â&#x201A;Ź/deĹ&#x2C6; ZimnĂŠ a letnĂŠ pracovnĂŠ obleÄ?enie KompletnĂŠ ochrannĂŠ pracovnĂŠ prostriedky NajmodernejĹĄie pracovnĂŠ nĂĄradie

KUCHĂ RA / KUCHĂ RKU s praxou zamestnĂĄme

NA TRVALĂ? PRACOVNĂ? POMER

ISTĂ PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;0KA do 15 00

PrĂ­jem ploĹĄnej inzercie na tel. Ä?. 0905 400 025, 0905 387 061

aj pre Ĺženy na materskej, ĹživnostnĂ­kov, dĂ´chodcov a opatrovateÄžky

Ç ÇťČ&#x201A;É&#x160; ǤǥÇ? Ç ÇťČ&#x201A;É&#x160; Ç?ǧǤǏ

Č ÇľÇžÇťÇˇČŤÇźÇťÇşČ ÇˇÇ­ÇˇČ ÇžČ&#x2020;ÇťČ&#x201A; ǨǭǨÇ&#x201C;ǡǭǰǹǚČ&#x2026;Ë­Ç­ÇśČ&#x201A;ÇťČ&#x201A;Ç­É&#x201E;ǝǚǚǹǿČ&#x20AC;Çą ǨǭǨǭǡǭǰǹǚČ&#x2026;Ë&#x2DC;ǿǡ Ě&#x2122;Ë&#x201A;Ë&#x2039;Ë&#x2020;Ë&#x160;Ë&#x2039;Ë&#x2039;Ë&#x2C6;Ë&#x2C6;Ë&#x2026;Ë&#x2039;

NR 17-02 STRANA - 06

52-0010

$NDGHP\

45-0001

94-002

9D9

12-0002

(staÄ?Ă­ prezvoniĹĽ)

www.istapozicka.sk

24-0010

0915 438 718

 

www.gaudium.sk 033/647 73 49 resp. 0903 433 225

51-0009

v centre oddychu pri Bratislave. Varenie iba na akcie. Plat dohodou, nĂĄstup od 1.4.2017.

271170004-1

PONĂ&#x161;KAME: MZDA: Od 5,00â&#x201A;Ź/hod. za odbornĂŠ prĂĄce (vyuÄ?enĂ˝ v stavebnom odbore) Od 6,00â&#x201A;Ź/hod. za odbornĂŠ prĂĄce (elektrikĂĄri, inĹĄtalatĂŠri, zvĂĄraÄ?i)

23-0010

36-0009

NĂĄstup IHNEÄ&#x17D;

WMBEJNJSLPOEF!MBNBTLTLt


ošúpeme, rozdelíme na polovicu a vydlabeme malý otvor, do ktorého dáme medu koľko sa zmestí (záleží od veľkosti Ak vás ostatné dni obišla chrípka, ste šťastní ľudia. No buď- reďkovky) - položíme na pohár, do ktorého do rána pretečie te v strehu a svojmu organizmu doprajte dobrôtky na posil- med spolu s reďkovkovou šťavou. nenie imunity. Na posilnenie imunity je vhodný zázvor, ale Organizmus super zahreje teplá citronáda Šťavu z dvoch citrónov zmiešajte vo vysokom pohári s dvoaj čierna reďkovka. Nakrájanú ošúpanú čiernu reďkovku zasypeme a zalejeme ma lyžicami trstinového cukru a zalejte teplou vodou. Pridať medom, necháme v chladničke kým pustí šťavu - minimál- môžete aj šťavu z jedného pomaranča. Pite ju každé ráno ne však do druhého dňa. Podávame po lyžičkách 3 x denne pred raňajkami počas celého zimného obdobia. Zbraň proti prechladnutiu - netreba zapíjať - tento sirup je veľmi chutný. Pre tých, ktorí majú radšej med: čiernu reďkovku umyjeme, Univerzálnym domácim doktorom je zázvor. Kocky zázvoru

gazdinka radí

Chrípkový čas

zmiešame s klinčekmi a troškou mletej škorice, zalejeme horúcou vodou a dosladíme medom. Klinček pôsobí ako antiseptikum, zázvor a škorica majú protizápalové účinky. Na začínajúcu chrípku pomáha čaj s dvoma lyžicami bazového kvetu a šípkami, lyžicou medovky a materinej dúšky. Všetky bylinky zalejte horúcou vodou a nechajte 15 minút lúhovať. Vhodné je piť bylinkové čaje z čiernych ríbezlí, skorocelu, lipového kvetu, mäty piepornej či echinacei. Je vhodné ich striedať s minerálkami, pretože telo stráca pri chorobe nielen vodu, ale aj ionty. A nezabudnite na dostatočný príjem tekutín a časté umývanie rúk. gazdinka Evka

Vtip: Policajti pozorujú lietadlo. Jeden sa spýta: „Čo myslíte, je to súkromné alebo vládne lietadlo?“ „Ty si ale hlupák,“ odpovie mu veliteľ. „Veď keby bolo vládne, tak ho po stranách sprevádzajú motorky!“ J. W. Goethe: „Niektorí ľudia nerobia chyby, lebo nikdy neskúsili robiť niečo čo stojí za to.“

myslím si

7

Igor Matovič

Len to naj

Po krátkej sviatočnej prestávke tieto novinky môžete opäť nájsť vo svojich schránkach. Prajem vám v novom roku všetko len to naj, zdravíčko, šťastíčko, lásku, múdrosť a pokoj v duši. Všetkým. Tým, ktorí ma radi máte, aj tým, ktorí ma z hĺbky duše nenávidíte.

Kaliňákova úradníčka

Vysoká štátna úradníčka na ministerstve vnútra, priama podriadená Kaliňáka vyhlásila, že Kaliňák by mal okamžite odstúpiť. Vraj ľudia na ministerstve sa hanbia robiť pod takým ministrom, ktorý je sám podozrivý z korupcie v kauze Bašternák.

Korupcia neexistuje

Kaliňák sa hneď po Novom roku nechal počuť, že korupcia na najvyšších miestach politiky vôbec neexistuje, preto niet koho stíhať a dať do chládku. Doteraz neprezradil, či to myslel ako novoročný vtip, ale ani ako vtip by taká hlúposť smiešna nebola.

Danko chrápal

Andrej Danko sa správal ako najväčší „sedlák“ priamo na udeľovaní najvýznamnejších štátnych vyznamenaní. Zrejme preto, že chcel ukázať, že nesúhlasí s niektorými ocenenými, teatrálne sa chytal za hlavu, zalamoval rukami a tváril sa, že spí. Dosť úbohé od druhého najvyššieho ústavného činiteľa.

RegioJet končí

09-10

Státisíce Slovákov si obľúbilo rýchle, čisté a relatívne lacné vlaky RegioJet. Avšak Danko sa rozhodol túto firmu zo Slovenska vyštvať a oni si povedali, že nedokážu už viac jeho hlúposti vzdorovať a definitívne končia na trati Košice - Bratislava. Hlupák dosiahol svoje. Šéf vyšetrovacieho tímu Gorila prehovoril, ako mu Kaliňák hádzal polená pod nohy počas vyšetrovania. Elitný policajt tak Kaliňáka usvedčil z toho, že zasahoval do vyšetrovania, čo Kaliňák vždy odmietal. Tiež povedal, že Kaliňák mu nezdvíhal telefón a neodpovedal na sms správy.

Požičiavanie peňazí má nové slušné pravidlá

NR 17-02 STRANA - 07

321170004

Najlepšie sa presvedčíte sami. Zavolajte na infolinku 0800 555 678 alebo vyplňte kontaktný formulár na www.silverside.sk

umom z o r s i s ajte Požičiav

Gajdoš prehovoril

igor matovič


číslo 02 / 13. január 2017

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

TOMÁŠ MATONOHA ∙ ĽUBOŠ KOSTELNÝ ∙ MARKO IGONDA

Milé maminky! e v chalupe kunu. m á m si A ! er p su Máme sa tu h sko ro zjedol. ic o k iš M a i m a zími bobk Sused ju plašil ko tko nám zho relo. še .V ie en ec bl o é k a nej P.S.: Pošlit e nám

V STREDU 18. JANUÁRA O 20:35 NA JOJKE 34-0001

PRAZDNINY.JOJ.SK | FB.COM/PRAZDNINYTVJOJ | INSTAGRAM.COM/TVJOJ

NR 17-02 STRANA - 08

Nitriansko 17 02  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you