Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

michalovsko.sk

MICHALOVSKO

2-3

č. 7 / 17. február 2017 / 21. ročník

3-5

2-5

TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

KRTKOVANIE

WWW.ZATEPLOVANIEDOMOV.EU

� Prečistenie kanalizácií � Monitorovanie kanalizácie � Vývoz žumpy � Prenájom mobilných WC

NAJNIŽŠIE CENY!

69-0138

0905 188 051

3

ZATEPĽOVANIE SADROKARTÓNY

www.cisteniekanalizacie.sk Pochádzam z Michalovského regiónu

týždenne do 30 000 domácností a firiem

REKONŠTRUKCIE KÚPEĽNE

www.goldexpress.sk

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE, LEŠENIE, MATERIÁL, PRÁCA

3 2

2

5 3-5 6-7

74/ 3 -1

0949 378 111 1,5€

62-0013

TAXI TREBIŠOV

MI 17-07 STRANA - 01

2-4


tiraz michalovsko bez vierky.pdf 10. 9. 2015 6:57:47

regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

PIESTANSKO MICHALOVSKO NOVOMESTSKO-MYJAVSKO TREBIĹ OVSKO-SOBRANECKO

týŞdenne do 30 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Ĺ tefĂĄnikova 44 Michalovce 056 / 644 29 22 michalovsko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

prĂĄvnik radĂ­

DaĹˆovĂĄ povinnosĹĽ pri predaji alebo darovanĂ­ nehnuteÄžnosti

„DobrĂ˝ deĹˆ, s manĹželom sme zdedili v roku 2005 rodinnĂ˝ dom s pozemkom, ktorĂ˝ sme zrekonĹĄtruovali. V roku 2013 sme nehnuteÄžnosti daMgr. rovali naĹĄim deĹĽom. Cena nehnuMiroslav teÄžnosti v darovacej zmluve nebola TokarÄ?Ă­k uvedenĂĄ. Deti sa teraz rozhodli, Ĺže

nehnuteÄžnosti predajĂş a peniaze si rozdelia rovnĂ˝m dielom. ProsĂ­m o radu, Ä?i v prĂ­pade predaja v roku 2017 budĂş maĹĽ povinnosĹĽ platiĹĽ daĹˆ z predaja nehnuteÄžnosti a ak ĂĄno, v akej výťke? ÄŽakujem, VaĹĄa Ä?itateÄžka LĂ˝dia.“ DobrĂ˝ deĹˆ p. LĂ˝dia, v prvom rade ste uviedli, Ĺže nehnuteÄžnosti ste zdedili spolu s manĹželom. Neviem, Ä?i tĂĄto vaĹĄa informĂĄcia je presnĂĄ. Je to veÄžmi nepravdepodobnĂŠ, keÄ?Ĺže osoba, po ktorej ste dedili bola zrejme poruÄ?iteÄžom jednĂŠho z vĂĄs. Majetok zĂ­skanĂ˝ dedenĂ­m jednĂŠho z manĹželov dokonca nepatrĂ­ ani do bezpodielovĂŠho spoluvlastnĂ­ctva manĹželov. Budem vychĂĄdzaĹĽ z toho, Ĺže nehnuteÄžnosti vlastnĂ­te spoloÄ?ne. Ak daĹˆovnĂ­k predal nehnuteÄžnosĹĽ (napr. dom, pozemok) resp. Ä?asĹĽ nehnuteÄžnosti na zĂĄklade uzatvorenej kĂşpnopredajnej zmluvy, takĂ˝to prĂ­jem je na daĹˆovĂŠ ĂşÄ?ely povaĹžovanĂ˝ za prĂ­jem

z prevodu vlastnĂ­ctva nehnuteÄžnosti.   To, Ä?i prĂ­jem z predaja nehnuteÄžnosti u daĹˆovnĂ­ka podlieha zdaneniu a je zdaniteÄžnĂ˝m prĂ­jmom alebo je od dane oslobodenĂ˝, zĂĄvisĂ­ od posĂşdenia podmienok pre jeho oslobodenie podÄža ustanovenĂ­ zĂĄkona o dani z prĂ­jmov. TakĂ˝to prĂ­jem sa zaraÄ?uje medzi ostatnĂŠ prĂ­jmy, a to prĂ­jmy z prevodu vlastnĂ­ctva nehnuteÄžnostĂ­. DaĹˆ sa zaplatĂ­ z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorĂş ste nehnuteÄžnosĹĽ nadobudli, samozrejme, za predpokladu, Ĺže vznikne kladnĂ˝ rozdiel. Tento rozdiel vĹĄak mĂ´Ĺžete znĂ­ĹžiĹĽ o preukĂĄzateÄžne vynaloĹženĂŠ vĂ˝davky (napr. vĂ˝davky sĂşvisiace s rekonĹĄtrukciou a pod.) ZĂĄkon o dani z prĂ­jmov v ust. § 9 vymedzuje podmienky, ktorĂŠ musia byĹĽ pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

Inzercia: Marianna SovjakovĂĄ 0907 895 864

Supported by a Grant from Norway

DistribĂşcia: (30.500 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) Miroslav ZobĂ­n 0908 966 046

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete

o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 27.000 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

Aj vy sa chcete sprĂĄvaĹĽ ekologicky a eĹĄte k tomu aj uĹĄetriĹĽ peniaze na energiĂĄch? UkĂĄĹžeme VĂĄm ako na to! EnvironmentĂĄlne efektĂ­vne rieĹĄenia do kaĹždej domĂĄcnosti VĂĄm predstavĂ­me v naĹĄom mobilnom edukaÄ?nom centre, ktorĂŠ navĹĄtĂ­vi aj VaĹĄu obec. 20. 2. 2017 07:00 - 11:00 Rakovec nad Ondavou 12:00 - 16:00 MalÄ?ice 17:00 - 21:00 HraĹˆ 21. 2. 2017 07:00 - 11:00 Novosad 12:00 - 16:00 ZemplĂ­nske HĂĄmre 17:00 - 21:00 ZemplĂ­nska Teplica

22. 2. 2017 07:00 - 11:00 Kuzmice 12:00 - 16:00 MichaÄžany 17:00 - 21:00 Lastovce

24. 2. 2017 07:00 - 11:00 PribenĂ­k 12:00 - 16:00 MalĂŠ Trakany 17:00 - 21:00 VeÄžkĂŠ Trakany 25. 2. 2017 07:00 - 11:00 BoĹĽany 12:00 - 16:00 Leles

23. 2. 2017 07:00 - 11:00 BorĹĄa 12:00 - 16:00 Somotor 17:00 - 21:00 KrĂĄÄžovskĂ˝ Chlmec

3. 3. 2017 07:00 - 11:00 Medzilaborce

Projekt EKODEDINA / EKO-CEĐ›O bol podporenĂ˝ z NĂłrskych grantov v rĂĄmci programu CezhraniÄ?nĂĄ spoluprĂĄca. na realizĂĄciu projektu predstavuje sumu 352 714 EUR. The ECO-VILLAGE / EKO-CEĐ›O project was supported by grants from Norway under the program the grant to implement the project amounts to 352 714 EUR. „Granty EHP a NĂłrska – vytvĂĄrajme a zdieÄžajme vĂ˝sledky spolu“ „EEA Grants and Norway Grants – Create and share results together“

„Slovensko – Ukrajina: SpoluprĂĄca naprieÄ? hranicou“

„Granty EHP a NĂłrska – Aj fondy mĂ´Ĺžu byĹĽ jednoduchĂŠâ€œ „EEA Grants and Norway Grants – Grants can be simple“

'   & Pozývame Ťa na školenie !  %   $ $"  !  #   

   ! "     " 

66-30

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

www.eeagrants.sk 62-0016

Jasenov

POZVĂ NKA

MI 17-07 STRANA - 02

52-0015

KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: Michalovce, TrebiĹĄov, Sobrance, ZemplĂ­nske HradiĹĄte, VinnĂŠ, PozdiĹĄovce, MoÄ?arany, StarĂŠ, TopoÄžany, Petrovce n/Laborcom, LĂşÄ?ky, ZĂĄvadka, HaŞín, FekiĹĄovce, GajdoĹĄ, VeÄžkĂŠ ReviĹĄtia, HnojnĂŠ, Jovsa + v pĂĄrnom týŞdni navyĹĄe: SeÄ?ovce, StrĂĄĹžske, Budkovce, DĂşbravka, ZaluĹžice, Sliepkovce, Rakovec n/Ondavou, BaÄ?kov + v nepĂĄrnom týŞdni navyĹĄe: VeÄžkĂŠ KapuĹĄany, KrĂĄÄžovskĂ˝ Chlmec, LoŞín, Stretava,


oslobodený od dane, potom je výdavkom cena nehnuteľnosti zistená v čase darovania. Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním do 31.12.2015, výsplnené pre oslobodenie príjmu z  predaja nehnuteľnosti. Od dane je davkom je cena v čase darovania, tzv. reprodukčná obstarávacia cena (určeoslobodený aj príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením ná napr. znaleckým posudkom k času darovania, resp. ohodnotenie určené v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov v darovacej zmluve). Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním po odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníc- 31.12.2015, výdavkom je cena v čase darovania určená znaleckým posudkom. V prípade, ak by príjem z predaja u darcu nebol oslobodený od dane, výtva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. Na účely uplatnenia výdavku pri príjme z predaja nehnuteľnosti nadobud- davkom u predávajúceho je obstarávacia cena zistená u darcu (t.j. cena, nutej darom, ktorý nie je oslobodený od dane sa posudzuje skutočnosť, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva). či by bol príjem z predaja u darcu v čase darovania, ak by nehnuteľnosť Ak Vaše deti predajú nehnuteľnosti, ktoré ste im darovali v roku 2013, predal, oslobodený od dane alebo nie. Ak by bol príjem z predaja u darcu v roku 2017 nebudú spĺňať podmienku oslobodenia a príjem z predaja

Právnik radí

pokračovanie

týchto nehnuteľností bude podliehať zdaneniu, pretože k predaju nehnuteľností dôjde do päť rokov od ich nadobudnutia. Ako výdavok (cena, za ktorú by deti nadobudli majetok ak by nebol darovaný) pri príjme z predaja nehnuteľností sa uplatní reprodukčná obstarávacia cena, keďže vy ako darcovia ste v čase darovania nehnuteľností spĺňali podmienky oslobodenia. Výška sa zaplatí ako rozdiel predajnej ceny a tzv. reprodukčnej ceny určenej napr. znaleckým posudkom. Spoločne dosiahnuté príjmy z predaja a spoločne vynaložené výdavky sa zahrnú do ich základu dane podľa ich spoluvlastníckych podielov. Mgr. Miroslav Tokarčík advokát

- Exteriéry a interiéry - Obklady a dlažby - Zatep¾ovanie

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné 2 3

byty/predaj

3

byty/prenájom

4

domy/predaj pozemky/predaj reality/iné

5 6 7

Sme držiteľmi licencie na zatepľovanie

RD, objektov a bytových domov

- Murárske práce - Komplexná stavebná èinnosś www.stamiokna.sk

0907 322 238 OPRAVA A SERVIS

PENIAZE

ZÁHRADNÍCTVO

Zabezpečovacie systémy

Realizácia okrasných záhrad Pravidelná Pravidelné údržba kosenie a údržba Strihanie okrasných drevín Budovanie jazierok, potokov, fontán Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

sepela.matej@gmail.com sepela matej@gm

0940 234 800 www.zahradnictvo-uhrin.sk

volajte 0904 277 140 Strojové kopanie studní

za NAJ CENU 62-0020

� 0908 077 054

87-0032

Centrálne vysávače

0907 148 965 0905 195 458

87-0038

0905 308 280

87-0006

Murárske práce

keï ich potrebujete: Pôžièka pre zamestnaných od 300-3000eur Pôžièka pre živnostníkov a opatrovate¾ky v Rakúsku a Nemecku od 300-6000eur 87-0036

plastových a hliníkových okien, dverí, žalúzií, sietí proti hmyzu

Elektroinštalačné práce pri rekonštrukciách a novostavbách

00-0000

stamirekonstrukcie@gmail.com

0917 054 584 Masarykova sarykova 19, MICHALOVCE

stavba 8 domácnosť 9 záhrada a zverinec 10 hobby a šport deťom rôzne/predaj rôzne/iné hľadám prácu zoznamka

11 12 13 14 15 16

ÚÈTOVNÍCTVO - Vedenie jednoduchého a podvojného úètovníctva - Personalistika a mzdy - Daòové priznania - Zakladanie s.r.o.

na roznos novín pre

STRÁŽSKE 87-0012

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

distribucia.mi@regionpress.sk

0907 887 332

OD Herkules SNINA 057/762 11 78 � 0908 667 480 � 0908 667 005

Dodáme Vám sedaèku

na rozmer pod¾a Vašich predstáv.

Čiapka ušiarka

Slovenská norma

Teraz zľavy na sedacie súpravy až 40 %

na pôvodná ce

14,99 €

od

470 €

www.librabis.sk

-85% Tepelná a zvuková izolácia

Totálny výpredaj - moderná, veľmi teplá unisex čiapka, vhodná na denné nosenie ale aj na lyžovanie.

Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

TESCO - Michalovce Kontakt: 0918 874 969

Chcete si podať inzerát?

nová cena

2,34 €

87-0019

vzorky dverí

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Kompletná ponuka na:

Naše služby pre Vás

� � �

Vynáška nábytku do domu alebo bytu Doručenie nábytku v dohodnutom čase Montáž nábytku našimi pracovníkmi

MI 17-07 STRANA - 03

U-čková sedačka iba za

499€

+ taburetka GRÁTIS

62-0014

ARIAN, Masarykova 60, Michalovce 0905 693 740, 0905 794 715

prijmeme

KOLPORTÉRA

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraMImedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP MI 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, MI zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


6

7

7 5 2 3

3 9 1 5

3 9 6

reflexia

8 5

Za návštevu pohotovosti miniete desať eur

chce ministerstvo zdravotníctva predložiť na rokovanie vlády v marci. Do parlamentu by sa mal dostať v apríli. Medzi osoby, ktoré vôbec nebudú platiť poplatok, patria paMinisterský návrh je jasný cienti s ošetrením bezprostredne po vzniku úrazu, rovnako - poplatok za ústavnú po- ak ide o poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rámci ústavnej hotovostnú službu bude 10 pohotovostnej služby v trvaní najmenej dve hodiny. eur, pričom doteraz bol 1,99 Ústavná pohotovostná služba - Ide vlastne o „urgentný príeura. Zvýši sa aj poplatok za jem“ nemocníc. Tam pacienta neuvážená neopodstatnená ambulantnú pohotovostnú návšteva príde najdrahšie. Problém je však v tom, že laik iba službu (LSPP) zo súčasných v minimálnej miere a dokonca aj lekár iba obmedzene vie 1,99 eura na dve eurá. Návrh vopred rozhodnúť, či stav pacienta si vyžaduje návštevu na

zdravie

9 7 6 2 5

8 7

6

urgentnom príjme. To sa zistí až po odborných vyšetreniach priamo tam. Ambulantná pohotovostná služba - Je to Lekárska služba prvej pomoci (LSPP). Ani tam by však pacienti nemali chodiť s tým, čo možno bežne cez deň vybaviť v ordinačných hodinách v ambulancii všeobecného lekára. RZP - V prípadoch, keď nie sme si istí, či privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci (sanitky) je opodstatnené, zavoláme na dispečing RZP (112) a skonzultujeme stav postihnutého - opíšeme stav postihnutej osoby a dispečer rozhodne čo red ďalej.

7 divov mesta

Ivan Brožík

Pod Tatrami privítame dielo o Jánovi Pavlovi II.

Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol je najcennejšou umelecko-historickou pamiatkou v meste. Je výnimočný najvyššou kostolnou vežou na Slovensku (87 m), ktorá je dominantou mesta. Pozoruhodný je tiež siedmimi veľkými hodinovými ciferníkmi na veži, ktoré poháňa jeden hodinový stroj. V  interiéri sa nachádza viacero klenotov ako napr. cenný relikviár v tvare kríža z 1. polovice 14. storočia, oltár či  bronzová krstiteľnica, ktorá je jednou z posledných uliatych v  slávnej spišskonovoveskej zvonolejárskej dielni založenej Majstrom Konrádom.

Najdlhšie šošovkovité námestie v Európe

09.marec 2017 HUMENNÉ

Charakteristickým znakom Spišskej Novej Vsi je šošovkovité námestie, ktoré patrí medzi najkrajšia na Slovensku a najdlhšie tohto typu v Európe.

GENERÁLNI REKLAMNÍ PARTNERI

športová hala - od 18,00h

Secesná budova Reduty

MEDIÁLNI PARTNERI MEDIÁLNI PARTNERI REKLAMNÍ PARTNERI Kúpelná 3, 080 01 Prešov

Kúpelná 3, 080 01 Prešov

www.gmtprojekt.sk

GMTservis

spol,s.r.o.

development

GMT

spol,s.r.o.

SOFTWARE www.tmservis.sk

pre po¾nohospodárov a samosprávy

VSTUPENKY V PREDAJI V SIETI:

TM Servis

01.01.2017

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO HUMENNÉ

Strojček na cestoviny

Detoxikačné náplaste na pôvodná ce

29,90 €

Mladý BIO zelený jačmeň

na pôvodná ce

11 €

Chia semienka

na pôvodná ce

na pôvodná ce

24,90 €

25,99 €

85_0140

Naše Vysoké Tatry sú pre mnohých Slovákov, ale aj turistov zo zahraničia predovšetkým svätostánkom prírody. Ale na niektorých miestach, napríklad na Sliezskom dome, si s úctou spomenieme aj na svätca, svätého otca Jána Pavla II., ktorý tieto veľhory miloval práve tak, ako Slovákov či Poliakov, ktorí z  oboch strán pod nimi žijú. Aj preto zaujala informácia, ktorá sa začala šíriť po našej krajine. Mesto Poprad privíta tento rok multimediálne dielo, ktoré už prilákalo tisícky divákov. Ide o špeciálny viac než dvojhodinový koncert o prvom slovanskom pápežovi Jánovi Pavlovi II. Jedinečná spomienka na svätca, ktorí pred vyše dvomi desaťročiami navštívil aj Levočskú púť, bude spojená s originálnym vystúpením vyše 130 umelcov. Bude to 56 členov orchestra opery Štátneho divadla Košice, 40 členov speváckeho zboru, 30-členného detského zboru a štyria sólisti. Pontifikát Jána Pavla II. je neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. Našu krajinu navštívil trikrát. „Miloval Slovensko, miloval slovenský ľud,“ hovorí Igor Havrila, hlavný organizátor, ktorý prišiel s myšlienkou pripraviť toto dielo. Scenár ku koncertu pripravili kňaz Jozef Leščinský spolu s riaditeľom Štátneho divadla Košice Petrom Himičom. Režisérom akcie je Ján Sabol, hudobnú dramaturgiu pripravuje dirigent Igor Dohovič. Multimediálne dielo, ktoré svojím námetom a spracovaním oživí návštevu pápeža z roku 1995 na Levočskej púti, sa uskutoční 28. júna 2017 o 18:00 h na Zimnom štadióne v Poprade. Bude zložené z dvoch častí. V prvej predstavia organizátori pápežov život, rodinu, školu, záujmy, vojnu a prvé kňazské roky. Druhá časť bude venovaná službe a posolstvu. Diela svetových skladateľov popretkávajú televízne zábery, fotografie či reportáže zo života sv. Jána Pavla II. Zaznie hudba Verdiho, Mozarta, Pucciniho či Schuberta, ako aj obľúbená pieseň svätca v podaní 30-členného detského zboru opery Štátneho divadla Košice „Pán zastavil sa na brehu“. ib

Medzi najväčšie atrakcie Spišskej Novej Vsi podľa jej obyvateľov a návštevníkov patrí týchto sedem divov:

Reduta je romantickou secesnou budovou postavenou v r. 1899 - 1902 so štyrmi nárožnými vežičkami. Strechu ukončuje labuť sediaca na lýre, ktorá označuje časť budovy, kde sa nachádza divadlo. Dnes v Redute sídli Spišské divadlo, je tu koncertná sieň, reštaurácia a kaviareň, sídli tu tiež Mestské kultúrne centrum a Televízia Reduta. Na Slovensku sa dodnes zachovalo len osem takýchto historicky cenných divadelných budov.

Zdroj: Michal Lipiak, Komunikačný tím koncertu

-24% Royalty mechanický strojček, v ktorom si len vyberiete hrúbku cesta a všetko je pripravené! Materiál: kov

nová cena

22,90 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

-79%

-73%

-77%

Účinky: odstránenie škodlivých toxínov z organizmu, pocit získania energie, uľahčenie a zlepšenie alergií, úprava krvného tlaku, úľava pri artitíde a bolesti kĺbov, atď. Balenie obsahuje nová cena 10 ks náplastí.

Jeho užívanie má detoxikačné, regeneračné a vyživné účinky, ktoré pomáhajú efektívne bojovať s mnohými zdravotnými neduhmi. Balenie obsahuje nová cena 200 g jačmeňa.

Chia semienka sú ideálnym zdrojom proteínov, vlákniny, kvalitných sacharidov a zdravých tukov. Balenie obsahuje 1kg Chia semienok.

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

2,34 €

nová cena

6,90 €

5,99 €

MI 17-07 STRANA - 04

pokračovanie na nasledujúcej strane


osobnosti regiónov

Jonáš Záborský zo Záboria

Na svet prišiel 3. februára 1812 v Záborí v  okrese Martin a zomrel 23. januára 1876 v Župčanoch na východe (dnešného) Slovenska. Tento mesiac akosi potichu Jonáš Záborský pochádzal zo slovenskej zemianskej rodiny uplynulo naozaj celkom Záborských. Navštevoval evanjelické lýceum v Kežmarku a okrúhle výročie narodenia napokon svoje vzdelávanie ukončil v roku 1834 na evanjelicslovenského básnika, pro- kom teologickom kolégiu v Prešove. zaika, dramatika, historika, Pôsobil ako kaplán v Pozdišovciach, v rokoch 1839 – 1840 štunovinára, evanjelického a ne- doval na univerzite v Halle, v roku 1840 bol chvíľu kaplánom u skôr rímskokatolíckeho kňaza M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši, no ešte koncom roka prijal a teológa Jonáša Záborského. miesto farára v Rankovciach. Je autorom klasicistických básnic-

kých skladieb, satirických próz, didaktických humoresiek, autobiografických próz, historických poviedok a mnohých drám. Nie je to tak dávno, čo sa objavilo aj jeho dielko Slováci: Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie, a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu, a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zaviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády! red

František Saleský: „Každý kríž, ktorý ťa nájde, znášaj trpezlivo a z lásky k Bohu. V tom je veľká, ale málo chápaná pravda o duchovnom živote.“

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Kominárstvo

DUB vzor

ČEREŠŇA vzor

JELŠA vzor

Ján Buc

Kto je môj pastier?

OCEĽOVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU

BUK vzor vzo o

WENGE vzor

075 01 TREBIŠOV, Sládkovičova 1301/5

AKCIA na všetky

250 €

dvere

399 €

Tel.: 056/672 23 63, Mobil: 0905 741 378

V PONUKE UŽ AJ INTERIÉROVÉ DVERE!!!

Vám ponúka tieto služby:

DUB hladký ký

ČEREŠŇA hladká

JELŠA hladká

S certifikátom NBU - iba u nás

WENGE hladké

14 bodové zamykanie, 2 zámky + 2 sady kľúčov, protipožiarne, zateplené, vlastný zvonček, podsvietenie kľučky, hrúbka krídla 7 cm, odhlučnené, prah vo farbe zárubne

www.ocelovedvere.sk w

ZAMERANIE Z A ZDARMA! VŠETKY DVERE SKLADOM

KOVANIE K OVA ZDARMA !!! Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

Otvorené: Po - Pia: 9:00 - 17:00

ocelovedvere@ocelovedvere.sk ocel loveddvere@@ocelloveddvere skk 74-05

271170020

0917 56 36 12 0911 60 20 40

BIELE vzor

Overal pre psa

vytvorenie jednoduchej web stránky na pôvodná ce

26,99 €

už od

50 €

základné SEO v rozsahu optimalizácie webu pre prehliadače, kľúčových slov

-92%

najlepšie ceny v regióne

nová cena

2,34 €

info:

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

0911 202 121

web

prijmeme

KOLPORTÉRA na roznos novín pre

STRÁŽSKE distribucia.mi@regionpress.sk 271170038

0907 887 332

ISTÁ PÔŽIČ0KA do 15 00

“S nami to máte!”

www.indevel.sk

PÔŽIČKA Spoločnosť s licenciou od NBS

aj pre ženy na materskej, živnostníkov, dôchodcov a opatrovateľky

- ručenie nehnuteľnosťou - ručenie autom - splatnosť až 5 rokov

0915 438 718

74-17

(stačí prezvoniť)

www.istapozicka.sk

24-0010

0905 464 371

99-0036

facebook vizitka s aktualizáciou

Totálny výpredaj maskáčového overalu pre psa. Veľkosti L, XL, XXL. Zapínanie na cvoky.

Kto by sa nechcel mať lepšie! Pravdepodobne všetci by sme vedeli vymenovať veci, ktoré by sme potrebovali, aby sa nám lepšie, jednoduchšie, spokojnejšie žilo. Naše potreby môžu byť rôzne. Čo ale s tými potrebami robíme? Kráľ Dávid napísal mnohé žalmy. Jeden z  tých známejších je 23. žalm. Začína slovami: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba“. Myslím, že to nebola len jeho vypovedaná túžba, ale skutočnosť - že reálne zažíval dostatok v tom, čo potreboval pre svoj život. Akoby predpokladom na to, aby mu nič nechýbalo, bolo, že Pán je jeho pastier. Obraz pastiera nesymbolizoval len ochranu, ale potvrdzuje aj autoritu vládcu. Pán bol jeho vládcom, žil pod jeho vedením. Nebol vždy a vo všetkom 100 percentný, ale aj po pádoch vstal a hľadal Boha celým srdcom. A to je možno tá otázka pre nás. Nakoľko my hľadáme Pána? Naše hľadanie mohlo niečo prerušiť. Necítili sme sa dosť dobrí, dosť dostatoční byť pri Ňom. Prestali sme sa modliť, lebo sme žili v presvedčení, že sme hriešni a Boh nás aj tak nevypočuje. Naše myšlienky valcovali klamstvá o  prísnom a  nemilosrdnom Bohu, ktorý na nás aj tak kašle. Lenže, ak ON nie je našim Pastierom, tak kto potom? Keby sme otočili text tohto žalmu do negatívneho vyjadrenia, znelo by to asi takto: „Pán nie je môj pastier, všetko mi chýba“. Možno je to pritiahnuté za vlasy, ale niečo pravdy na tom je. Nikto nepozná naše srdce tak ako Boh sám. Na jeho obraz sme boli stvorení. (porov. Gn 1,26). On má vlasy na našich hlavách spočítané (porov. Mt 10, 30) a  pozná každé zákutie nášho srdca (porov. Jer 12,3). On je ten, ktorý rozdal talenty (porov. 25,14n). On nás pozval žiť v tomto čase a na tomto mieste. Ak ho urobíme naším pastierom, verím, že si začneme uvedomovať jeho starostlivosť. Uchopiteľnú zmenu, budeme môcť vidieť v našom srdci, kde sa rozleje pokoj, aký nám svet nevie ani len ponúknuť (porov. Jn 14, 27). On je Knieža pokoja (porov. Iz 9,5). Jeho kráľovstvo je kráľovstvom pokoja, radosti a spravodlivosti (porov. Rim 14,17). Každý z nás si môže vybrať, kto bude jeho pastierom. Ale len jediný Pastier vie dať to, čo potrebujeme, aby sme boli šťastní. A to chceme, či? Ján Buc, katolícky kňaz

MI 17-07 STRANA - 05

5

duchovné okienko

NAŠE DVERE CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA VÁŠ DOMOV

DEMÈÁK - kontrolu, čistenie a preskúšanie komínov - vložkovanie a opravy komínov - pravidelné kontroly komínov v RD a organizáciach /vyplývajúce z vyhl. 401/2007 Zb. Zákonov/ - revízie komínov - poradenská činnosť a iné služby

Vtip: Pri truhle starého poľovníka plačú zvieratá. Srna povie: „Ten ujo bol dobrý človek.“ Zajac prisvedčí: „Veru hej, vystrelil na mňa šesťkrát, no ani raz ma netrafil.“


8 7 7 8 6 5 2 5 9 7

9

4 5 2 1 7 8 6 1

tiach Európy. Jedna z nich sa nachádza v Poľsku a dodnes ju „zdobí“ perverzný nápis umiestnený nad vstupnou bránou. Je to miesto, kde sa zviera hrdlo hoci len v úlohe „turistu“ aj za Nedávno bolo výročie. Ne- jasného počasia. Pre toto miesto je charakteristické a (ani nie dávno padlo na jeho adresu príliš) zvláštne to, že napriek tak veľkému množstvu návštevpár slov. Lenže nedávno už níkov je tam ticho. bolo dávno, hoci to nie je ani Knižka utiekol som z Osvienčimu autora Rudolfa Vrbu je príbehom jeho a jehospoluväzňa Alfreda Wetzlera a ich úteku z mesiac. Pred viac ako polstoročím Osvienčimu. Ich zámerom bolo upozorniť celý svet na to, čo sa existovalo peklo s pobočkami v skutočnosti deje so Židmi, ktorých natlačia do „dobytčákov“ roztrúsenými po rôznych čas- a vypravia ich z rôznych kútov Európy do koncentračných táHľadáme ASISTENTKU, len z okresu MI, pozícia je vytváraná na základe §51a. Uchádzačky musia spĺňať kritériá ÚPSVaR. Výkon práce – Michalovce Výberové konanie: 27. 2. 2017 Životopisy zasielajte na: central@pobox.sk (uveďte pracovnú pozíciu) Kontakt: 056/6420512

na rovinu

... s blogerom, ktorý na verejných blogoch používa meno „pavolkaplan“ o slobode slova, názoru, o demokracii ako takej. Blogeri sú svedomím slovenskej žurnalistiky. Aká má v súčasnosti pravda dôsledky pre toho, kto ju vysloví či napíše? Naučiť sa životu v  pravde sa nedá. To prichádza s  materinským mliekom. Bez ohľadu, či tu vládol režim zločinov minulosti, alebo ten dnešný, prifarbený. Písal som pravdu aj v  minulosti, píšem ju aj dnes v  témach, kde sa človek zákonite dostáva do konfliktu záujmov. Nie politických, politici sú už dnes inak „vychytralí“. Tak, ako časť „novinárov“, ktorí devastujú svet poznania konzumenta v záujme tých prvých. Média urobili zásadnú chybu. Porodili svet extrémizmu a akejsi ponášky na informačnú náhradu v  podobe alternatívnych zdrojov, urobili chybu v spoplatnení svojich výstupov. Napriek hrozbám som nikdy neustúpil z pozícií objektívnej pravdy. Hoci, mnohokrát sa moc, ktorákoľvek, ktorá tu bola, a ktorú zažili aj staršie aj mladšie ročníky, vyhrážala podaním žaloby či dokonca dvakrát aj smrťou. Nič sa však nestalo. Iba silného totiž možno nechať žiť v samote. Autori najmä so skorším dátumom narodenia vedia, že kedysi sa písalo „medzi riadky“. Dnes sa zdá, že už ani túto odvahu mnohí novinári nemajú. Sú podľa vás médiá u nás a v tomto čase umlčiavané? Keď som riadil ako šéfredaktor redakciu publicistiky a  dokumentu po Novembri ´89, moji redaktori mali dve istoty. Že im vždy podržím chrbát a  odbremením ich od osobných útokov za ich novinársku prácu a že budú pri vysokej kvalite a horúcich témach odmeňovaní. Výsledok? O rok nás prišiel riaditeľ BBC učiť poznatky z ich tvorby v  nových podmienkach. Po pozretí si desiatky publicistík a dokumentov ukončil svoju misiu slovami – „Poď prednášať mojim novinárom do BBC“. Autori „svedomia“ či „pravdy“ – povedzme tí, ktorí opisujú stav spoločnosti, sú z mediálneho priestoru „vytesňovaní“, sú terčom vyhrážok, ich ekonomická existencia je veľmi obmedzená. Aké máte vy skúsenosti? „Vytesňovanie“ som zažil. Najdramatickejšie je to posledné. Trvá už 14 rokov, so všetkými dôsledkami. Bola to kauza skupinka, ktorá doniesla desivé dôsledky pre moju existenciu. Podivuhodne, liekom bola skúsenosť z minulého režimu. Prejsť do režimu utajenia a pracovať pod inými menami. Blogov, ich písania, sa to nedotýka. Publikujem ich ako charitatívnu činnosť, buď pod svojim menom, alebo na Pravde pod – pavolka plan. red

PLOŠNÁ INZERCIA .................................................. 0907 895 864

pokračovanie z predchádzajúcej strany

7 divov mesta

NOVÉ ATRAKTÍVNE PODMIENKY pre všetkých Náborový bonus už po týždni práce a další po odpracovani troch mesiacov. EXTRA výhody ako skupinový bonus už od prvého mesiaca a doprava ZADARMO na prvých 6 mesiacov. NAVYŠE priemerný plat 880 EUR, s možnosťou rastu a prestupu do kmeňa. Naštartuj svoju príležitosť s nami! Zabezpečíme ubytovanie aj so stravou formou exkluzívnych príplatkov a balíček ADECCO výhod k tomu. Sme NAJVÄČŠÍ tak využite naše dlhoročné skúsenosti na medzinárodnom trhu. Výberové konania prebiehajú priamo v Rimavskej Sobote a okolí! Volajte 0911 027 135 alebo píšte na kristina.maslanakova@adecco.sk

Ponúkame prácu pre

SBS GUARDING s. r. o.

OPATROVATEĽKY

príjme strážnikov na prevádzky

do Bratislavy a Žiliny Mzda: 2,50 €/hod NETTO Nástup ihneď. Ubytovanie zabezpečené

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

Radnica

v Rakúsku (Viedeň a okolie), s praxou v opatrovaní. Potrebná znalosť nemeckého jazyka. Pre bližšie info volajte na tel.:

0902 087 243 a 0915 333 579

prijmeme

KOLPORTÉRA

STRÁŽSKE TREBIŠOV

Spišský trh

0908 966 046 vydanie regionPRESS východ rok 2000 Košicko - distribúcia 90.000 ks rok 2016 - distribúcia východ 330.000 ks

Váš najbližší kontakt

KY

OR Západné Slovensko BRATISLAVSKO PB ZA DUNAJSKOSTREDSKO LI GALANTSKO MT TN HLOHOVECKO KOMÁRŇANSKO PD BB SE LEVICKO PN TOO MALACKO ZH NITRIANSKO MA ZV TT HC NOVOZÁMOCKO ZM PK LC NR PEZINSKO BZ SSC PIEŠŤANSKO GA LV BV SENECKO NZ SENICKO DS TOPOĽČIANSKO KM TRENČIANSKO TRNAVSKO ZLATOMORAVECKO Stredné Slovensko LUČENECKO PRIEVIDZSKO BANSKOBYSTRICKO MARTINSKO ZVOLENSKO ŽIARSKO KYSUCKO ORAVSKO LIPTOVSKO POVAŽSKO ŽILINSKO

Budova Radnice bola postavená v r. 1777 - 1779 v klasicistickom slohu uprostred námestia. V interiéri je najvýznamnejším priestorom reprezentačná sieň umiestnená uprostred budovy a siahajúca cez  dve poschodia. V  Radnici sídli primátor mesta a časť mestského úradu.

na roznos novín pre

distribucia.mi@regionpress.sk

PRVÉ

Provinčný dom s Levočskou bránou

Budova Provinčného domu bola od stredoveku mestskou radnicou, a to až do r. 1777, kedy ju od mesta kúpila Provincia XVI spišských miest a zriadila v nej svoje administratívne sídlo (do r. 1876, kedy bola Provincia zrušená). Najzaujímavejšou časťou budovy je predná fasáda, ktorej súčasťou je aj tzv. Levočská brána vedúca na Levočskú ulicu. Jej vrchnú časť zdobí rokoková štuková výzdoba so šiestimi kartušami, ktoré symbolicky vyjadrujú vlastnosti, ktoré musel mať funkcionár mesta či provincie. V súčasnosti v budove Provinčného domu sídli Múzeum Spiša so svojimi expozíciami.

NEUVERITEĽNÁ PONUKA iba od Volkswagenu:

36-0017

„pavolkaplan“

borov vtedy v Nemecku vládnucej NSDAP. Je dobré takúto knihu si prečítať. Je to lepšie, ako počúvať politikov ako sa hádajú, koľko hodín dejepisu treba pridať do učebných osnov či koľko autobusov treba vypraviť tam a tam. Je dobré po prečítaní tejto knihy si sadnúť s deťmi alebo žiakmi a rozprávať sa. O tom, čo je ľudskosť, čo je neľudskosť, čo je fanatizmus, čo je rasizmus a extrémizmus. Za niekoľko večerov bez sledovania stupídnych a dennodenne navlas rovnakých televíznych programov to určite stojí. „Národ, ktorý zabudol na svoju minulosť, nemá budúcnosť“ ib – tak nejak to vravia v Poľsku. Ale platí to aj u nás.

15-0009

1

Utiekol som z Osvienčimu

87-0040

svet knihy

931170014

9 2 7

1

SL

BJ

PP

PO

Mozaika v Chráme Premenenia Pána

HU

SN GE

KS

KE

Východné Slovensko BARDEJOVSKO GEMERSKO HUMENSKO KOŠICKO ĽUBOVNIANSKO

MI

Štefánikova 44 MICHALOVCE MICHALOVSKO POPRADSKO PREŠOVSKO SPIŠSKO

MI 17-07 STRANA - 06

Už vyše polstoročie sa v júli v Spišskej Novej Vsi koná štvordňové podujatie plné zábavy – vychýrený Spišský trh. Každoročne na Spiš na tento trh prichádzajú státisíce návštevníkov z  celého Slovenska i  zahraničia. Okrem širokej ponuky nákupných možností v  stovkách stánkoch je na námestí pripravený aj pestrý kultúrny program do skorých ranných hodín, množstvo atrakcií pre dospelých i najmenších. Sprievodným podujatím sú Spišské výstavné trhy (Spiš Expo).

0907 895 864

Gréckokatolícky chrám v Spišskej Novej Vsi je jediným na Slovensku, ktorého sakrálnu výzdobu tvorí aj novodobá impozantná mozaika podľa školy otca Marka Rupnika z Centro Aletti v Ríme, ktorého diela možno obdivovať v Lurdoch, Fatime či Vatikáne. Autorom jedinečnej spišskonovoveskej mozaiky z  prírodných materiálov, ktorá sa nachádza v oltárnej časti a na chóre, je otec Kamil Dráb. Posvätená bola v r. 2009. Zdroj: internet (red.upr) www.spisskanovaves.eu


zo zeme vytlaÄ?ili prvĂŠ sneĹžienky.   NeznamenĂĄ to, Ĺže mĂĄme byĹĽ hluchĂ­ a slepĂ­ voÄ?i zlu, tme a chladu. Naopak, nesmieme si na ne nikdy zvyknúż. 2 " & naprĂ­klad inĹĄpirujeme, Aj v tomto naĹĄom vydanĂ­ vĂĄs &##"+ ! ako sa pridaĹĽ na stranu dobra, ako" si naÄ?erpaĹĽ endorfĂ­ny,& ako , $!# sa zbaviĹĽ adrenalĂ­nu – hoci aj v podobe MorĂŠny. Ako si po" !" . 7 ! lepĹĄiĹĽ. "&$5 % $2 Ĺ˝ivot bez boja o dobro je iba vegetovanie. trĂĄ- $ !"A Şivot 7 bez ! penĂ­ je gĂ˝Ä?. #1  " 6#$ bude viac6 dobrĂĄ, ako) zlĂĄ! Vyjaruje sa a verme, Ĺže tĂĄto jar"$ $!" LenĹže, troĹĄku je to aj na nĂĄs samotnĂ˝ch. Ivan BroŞík !" $

 !$#!"!"$$# Vtip: MyĹĄ sa vrĂĄti z laboratĂłria do

$!./6$/#$!$#! svojej klietky a hovorĂ­ svojej kamarĂĄt., !  ke: „Tak som si toho doktora/1!0 pekne , $#$*$" vycviÄ?ila.“ „Naozaj?“ $%1#!&!" #$, „No jasnĂŠ, vĹždy, keÄ? stlaÄ?Ă­m to $$6!" tlaÄ?idlo, tak mi prinesie jedlo.“  " 0&$#"0## 70 "$& 0 Antoine de Saint-ExupĂŠry: % & #1"60 " ) " 0 „MilujeĹĄ, pretoĹže milujeĹĄ. Pre $%&7#$6#!5# 7 lĂĄsku niet dĂ´vodu.“   6! ## 7+ ./

HÄžadĂĄme

PonĂşkame dlhodobĂş   prĂĄcu pre TESĂ ROV    ! na TPP a Ĺ˝L "  pre jednotlivcov +Äš$'Éä   aj celĂŠ partie s praxou. # 

   myslĂ­m si    Igor MatoviÄ?

Kerex s.r.o., Michalovce

prijme pracovnĂ­kov na pozĂ­ciu:

ZVĂ RAÄŒ COâ‚‚

InformĂĄcie na tel. Ä?Ă­slach: 056/642 6523, 056/642 5654 Ĺ˝iadosti a Ĺživotopisy zasielaĹĽ poĹĄtou alebo mailom na: maria.lickova@kerex.sk

Danko zakryl podvodNa vĂ˝ber 4 motĂ­vy  Predseda parlamentu, ktorĂ˝ takkeramickĂ˝ch rĂĄd hrnÄ?e  vhodnĂŠ do mikrov kĂĄĹže so zopätĂ˝mi rukami o morĂĄlke, aj umĂ˝vaÄ?ky riadu  ! urobil veÄžmi amorĂĄlny Ä?in. Zatajil, Ĺže za neho podvodne   

hlasoval podTovar si mĂ´Ĺže predseda parlamentu GlvĂĄÄ?. NieÄ?o www.megaz neslĂ˝chanĂŠ! Priamo dvaja najvyĹĄĹĄĂ­ predstavitelia parlamentu, ktorĂ­ by mali strĂĄĹžiĹĽ zĂĄkonnosĹĽ poruĹĄia zĂĄkon tšmpÂˆĂ” a navzĂĄjom svoj podvod zakryjĂş!

 

€||Eù Milión za nadåvku íøðóýô

*+"  ( )  " $ ( * %$%

62-0011

Výhody: poŞadovanå minimålna prax v odbore výhodnÊ platovÊ podmienky dlhodobå perspektíva zamestnania moŞnosż skupinovej dopravy zamestnancov stravovanie zamestnancov zdarma

D'&#,/D"&)%$:-  ,':-# ) %)()&(B(;" %(6"/D+)($>.#9#D/+2#(-,%)' *&3# /D +-#,&/ *+#:$: *)*# ,1+';9&'(#&()D,--)B()' B&)/%. & $ ) (9)' ,*)&)B()' )')/,D%-)+;')&1-),-(,*4 -; D %-)+; .*+#'( '#&)/& #"& )/3B (#,)& /D , )+2 &)/( ,% /D %-)+)' *(.$: )+5 '+/1 *)-#/3 *+3 D ,:#- #+ /D )" D:-%D-+6#3'+#&<B&)/%'3 /D '( ,&.<1 ,/)$'. 9-3-. *+#$= #D%+6<D(*)=,  '#+(1 D ,%+)'(; #"& )/3B/,-.*)/&)/+")&)/$*)&#-#%1 ,D )'#((-(;' D +32(1' &#'6 +)'B#+)'"/2="'&23, (; )* (#&( ( (#" /)" & )/*&1/#&(39&;/+$(;<#/)-#"& )/3B/D23*,)D:,-/(),=D,*+ /)&#/),=*+%/*#&D/1+3,-)& $*) (#<.$: ++,%5 *)%.,1 )D $") #,%+#-3#. D &#'#(3#. 2D *),-. "&/19-3-.2&1"&#/)$*+2#(-,%; '+-7()")&,)=).<)#C  +)%1 <#/)- ") ,.<)/& /3<(")+)%-)+3")*+#*:-&( /)26%-3&,#/9%2")/3/&$,(: '1,CD"&)%:/#+.D*)&)'(;' 2+/6' D ( /)26B%. , '#(.&; +)% (,/)$ (+)(#(1,D/+$(),=). +)2&:B#& )&9=,-(;<'.(+2*+# 9&#2/#(9)/=/$;/&6*+2#(-# .)& ".,-+/(9*+)/#B #D,:B,(;*+2#(- (+$#,%% %),*-+6  #"& )/3B , . ,*3$= ,%+)'(),= ,&.9(),= ,--)B (),= *+6%&(3 ,&.< 9-3-. ( )'3)'#D'2#(3+)()'*)&#& ,)' ')<(),= ,*+/32= *3( *+ 2#(- ( ,#-%" 2"+(#B(;" #,-D/#&,)'%;+9*%-D:-. ,#/1.)/&2,/)$*),-)$D:B#( %)/(#  )/3B)/# 2),-3/' $(. 8&<#-: / &<(6 &,-( (# (# -%$'.&,&))(/9-%;' )*.,-#& D )#9#& 2'#+(; D /1 +)/((; ) )/19-+(# :(),. $") ,1( D (9)' *+-+/3/$:)' 23*, )D ,*+/)&#/),= ,&.9(),= D,:-.1(3'-)/C'#*)')" &)

Predseda vlĂĄdy nevĂĄhal v zĂşfalom  boji za svoju obhajobu pri podvode pri 00421 908 184 405 cenĂĄch energiĂ­ vytiahnuĹĽ na tlaÄ?ovke 

  Ăşmyselne sfalĹĄovanĂ˝ graf. SnaĹžil sa 

  nĂ­m navodiĹĽ ! dojem, Ĺže ceny elektri

 ny za RadiÄ?ovej vlĂĄdy boli o viac ako 

"  J dvojnĂĄsobok vyĹĄĹĄie ako dnes. V skuODBORNE    je rozdiel cien minimĂĄlny. NĂĄstup moĹžnĂ˝ (/(.75,.Ă&#x2030;5=9Ă&#x2030;5$Ăž SOBILOSTI toÄ?nosti Ă&#x201D; P     S Samozrejme, tieĹž nepovedal to, Ĺže ceny ihneĂŻ.

   za RadiÄ?ovej narĂĄstli preto, lebo Fico

  ! +43 699 181 60 0905 633 416 rozdal licencie na postavenie slneÄ?nĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­ svojim kamarĂĄtom. A Keram 

 prĂĄve v roku 2011 za RadiÄ?ovej boli tieto

 elektrĂĄrne   a podÄžahrnÄ?ek  pripĂĄjanĂŠ do siete  "# Ficovho zĂĄkona do ceny elektriny sa preniesol doplatok, ktorĂ˝ vĹĄetci platĂ­   me FicovĂ˝m kamarĂĄtom za elektinu, "  ktorĂş vyrobia v tĂ˝ch sleneÄ?nĂ˝ch elektrĂĄrĹ&#x2C6;ach. A ten nie je zanedbateÄžnĂ˝ "  300 miliĂłnov eur roÄ?ne!!! ObludnĂŠ.  

0905 867 172 0918 607 897 0917 650 018 0905 775 463 PRIJMEME 1iVWXSLKQHÄ&#x2018; 733EULJiGD elektrikĂĄrov ĂŚLDGQHWHVW\ na prĂĄcu v Ă&#x2C6;R, SR. +Ä&#x2018;DGiPHDM

61-0071

Kontakt: 0918 364 358

030005-6

PonĂşkanĂ˝ plat: 650â&#x201A;Ź + cestovnĂŠ nĂĄhrady 50 â&#x201A;Ź - 60 â&#x201A;Ź moĹžnosĹĽ voÄžby turnusov 3/1 alebo 6/2 Doprava do/zo zamestnania zabezpeÄ?enĂĄ

HÄžadĂĄme FINANÄ&#x152;NĂ&#x161; Ă&#x161;Ä&#x152;TOVNĂ?Ä&#x152;KU + *+/5") *+/5") '.< &)/( s praxou min.,%$+*.&#%1)-A%&)/D(')(##,/ 3r, len z okresu Michalovce. KomplexnĂŠ vedenie ĂşÄ?tovnĂ­ctva. #"&)%-7+/B+D@%1 VĂ˝kon prĂĄce â&#x20AC;&#x201C; Michalovce. ,',#*+#*)'(.&#()<#-5 ( VĂ˝berovĂŠ konanie: 23.2. aĹž 27.2.2017 +)(#(1 *),&(5") *+/5") '.< Ĺ˝ivotopisy zasielajte na: central@pobox.sk ?,%)&)/(,% 3&/ /& (uveÄ?te pracovnĂş pozĂ­ciu) $9-3-(##,/C'#)+*)2(&# Kontakt: 056/6420512

87-0040

  

(BE, FR, NL, LUX, D, GB)

 Ficov faloĹĄnĂ˝ graf

87-0029

na prepravu tovaru v krajinĂĄch EĂ&#x161;

Debnenie DOKA, PERI. PrĂĄca v Ä&#x152;R a SR. Info na tel. Ä?.

87-0112

hÄžadĂĄ VODIÄ&#x152;OV MKD

35Ă&#x2030;&8"

87-0018

do zabehnutej reĹĄtaurĂĄcie s penziĂłnom. ,+##-C)'))+.2"+(#B($*) NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihneÄ? na HPP, moĹžnosĹĽ ubytovania &#-#%1/D(&3+##*+2#(-+*.&#%1 PenziĂłn MlynĂĄrka & Marco RajeckĂŠ Teplice /D+)%)" *6,(50%&.26/( Info:*++!#)( tel. 0903 532 497

Palifor Slovaquie s.r.o.

61_0102

,D/&)''9)' KUCHĂ RA/KUCHĂ RKU

) ! "%

$*%+- "1(%++)-%")#%"" '!#&.% , +" #&2)1%&#)%#)"" $ !3#!

$ *+- "1(%++)-%")#%""'!#&.% , %'-'+)-%4$%$%#& 

%$&$'!% ,"(-%  ' $%-()&' "&'%#-%&&$# #4"#&' & ###('%/#($%&$'/)"*!)1%#"1! $%#%!#!+#$#)"1$%/&'($+!&'""#! !#')(0""4".##"#'" % "$$ ' 4

  ! ! &#$#)("+#!MI 17-07 STRANA - 07

UĹž ma prestalo baviĹĽ, ako ma mimoW`W\_ riadne vulgĂĄrny politik BĂŠla BugĂĄr W`X_] stĂĄle krivo obviĹ&#x2C6;uje, Ĺže vulgĂĄrne hreW`X^] ĹĄĂ­m. Nikdy, podotĂ˝kam nikdy som z Ăşst nevypustil slovĂĄ ako ko..., pi.., je...W`W\ Ä?i ku... NIKDY! Neviem preÄ?o, jedoducho zÄ&#x17D;Ä&#x201A;Ä&#x192;Ä&#x201E;Ăż ich ani nedokĂĄĹžem vysloviĹĽ. Naproti |~Â&#x2C6;omÂ&#x201A; tomu, BugĂĄra som mimo kamier eĹĄte ani nepoÄ?ul povedaĹĽ vetu bez niektorej92ĸ1eSUDFRYQpPLHVWDSUHRSDW z nich. BeĹžne rozprĂĄva ako ten poslednĂ˝ koÄ?iĹĄ, aĹž mi je to odpornĂŠ. Na dĂ´kaz toho,.YDOLĂ&#x20AC;NXMWHVDNXU]RPD]DP kto tu je teda ten mi$JHQW~UH9D96ORYD moriadne vulgĂĄrny, som dal verejnĂş 5DN~VNR²1HPHFNRDMSUH]DÄ&#x20AC;LDWR ponuku =DEH]SHÄ&#x20AC;tPHYiPWLHçNRPSOHWQĂŹ na 1 miliĂłn eur tomu, kto zverejnĂ­ nahrĂĄvku mĂ´jho hlasu (aj 9D9VORYDNLDVN nelegĂĄlnu), kde pouĹžijem niektorĂŠ z tĂ˝chto BugĂĄrom Stawi, s.r.o.  obĞúbenĂ˝ch slov. # " No a teraz sa !" ukĂĄĹže. Je to aĹž zvrĂĄtenĂŠ, ako vulgĂĄrny BugĂĄr dokĂĄĹže krivo obviĹ&#x2C6;ovaĹĽ toho, kto nikdy nehreĹĄĂ­. 9D9   "&' "$ !"# & %     " $ * "$*% 

 

37-76

 Ä&#x152;AĹ NĂ?KA/SERVĂ?RKU

85_0004

Neviem, Ä?i je to gramaticky korektnĂŠ slovo, ale prĂĄve v Ä?ase vzniku tohto redakÄ?nĂŠho slova svietilo slnko a  teplota vonku atakovala hranicu desaĹĽ stupĹ&#x2C6;ov nad nulou. TakĹže peknĂ˝ Ä?alĹĄĂ­ a hĂĄdam uĹž koneÄ?ne vyjarenĂ˝ týŞ-

deĹ&#x2C6;, vĂĄĹženĂ­ Ä?itatelia! JarmĂĄme radi asi preto,  Ĺže je symbo lickĂ˝m a veÄ?nĂ˝m dĂ´kazom toho, Ĺže po zime   bĂ˝va teplo, po tme svetlo a po zlom dobrĂŠ. Tak akosi je to na tom naĹĄom     svete â&#x20AC;&#x17E;zariadenĂŠâ&#x20AC;&#x153;. vidieĹĽ Ä?i vnĂ­maĹĽ  aj to Je iba na nĂĄs, aby sme boli schopnĂ­ teplo, svetlo a dobro. Lebo je tu prĂ­tomnĂŠ.  Aj keÄ? sa to nie kaĹždĂŠmu musĂ­ prĂĄve teraz zdaĹĽ.     MladĂ˝ chlapec â&#x20AC;&#x17E;urobĂ­â&#x20AC;&#x153; skúťku, uĹž druhĂş opravnĂş, pred     maturitnou komisiou, inĂ˝ zĂ­ska prĂĄcu a koneÄ?ne si mĂ´Ĺže  dĹ&#x2C6;a na deĹ&#x2C6;. Pacienta  pustia nakĂşpiĹĽ aj do zĂĄsoby, nielen zo     z nemocnice domov do domĂĄceho lieÄ?enia, na zĂĄhrade sa

62-0047

Ivan BroŞík

Vyjaruje sa

  

redakÄ?nĂŠ slovo

igor matoviÄ?

MI 16-41 STRANA - 14


PRIJMEME NA PRĂ CU V Ä&#x152;R a SR pracovnĂ­kov do TPP na pozĂ­cie:

mĂĄ protizĂĄpalovĂŠ ĂşÄ?inky,niÄ?Ă­ vĂ­rusy, plesne aj baktĂŠrie, pomĂĄha pri psoriĂĄze, ekzĂŠmoch, aknĂŠ, hemoroidoch. PosilĹ&#x2C6;uje imunitnĂ˝ systĂŠm a regenerĂĄciu, detoxikuje organizmus, pomĂĄha pri problĂŠmoch trĂĄviacej sĂşstavy a inĂŠ...

VODIÄ&#x152; VZV (s praxou)

MANIPULAÄ&#x152;NĂ? PRACOVNĂ?K PonĂşkame stabilnĂş prĂĄcu, pravidelnĂŠ vĂ˝platy, bezplatnĂŠ ubytovanie a dopravu, OPP, kvalitnĂ˝ pracovnĂ˝ servis, plat 110 - 140 KÄ?/hod, resp. 4,0 - 4,50 â&#x201A;Ź netto a ine beneďŹ ty. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihned alebo dohodou. e-mail:

femab@stonline.sk

16,60 EUR!!!

www.naturonline.sk

34_0000

0918 519223

85_0000

Tel:

Teraz len za

OPERĂ TOR VĂ?ROBY

Liberec ��������������������

61_0000

e-shop: www.dukra.sk

SK - 0948 517 540��� CZ +420 775 270 072 alebo �������������

ObjednĂĄvajte zlavadna.ssk sk naa zlavadna.sk

 VhodnĂĄ aj pre kojencov.

LEN

â&#x201A;Ź

str

ĂĄn

Ĺ˝ENY CH CĂ&#x161;

ZĂ ZRAÄ&#x152;NĂ PLANĂ&#x2030;TA AK MILĂ?CH CH HL LA

  

str. tr. 10 0

POV

BICYKEL, KTO RĂ? NESPADNE

#10 Ä&#x152;Ă­slo 08/201 0166 | Dec Dec 2016

�������������������������������������

OB JAVT

E SV ET OK OL O

NĂ S

O DOPADLA

��������������������� ������������������������� ���������������������

��������� ��� ����� ������ ������������ ������� ������ ��� ������ ������� ��� ������� �� ���������� ������������ �������� ������� �� �������� ������� ���� ���� ������� ���- �������� �������� ������ ���� ������� ������ ���������������������- ������� ��� ��������� ������������� ��� ����� �� ����������� �������� ��������� �������� ������ �������� ����� ������� ������� ������������ �������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

PRĂ?RODA

PRĂ?Ĺ ERY Z HLBĂ?N

       str.

54

VESMĂ?R

pramenbystrina.sk

Doprajte svojmu srdcu viac

85_0000

www.

8 vydanĂ­ len za 12,90 â&#x201A;Ź

Cover_ZP_

8_2016.ind

d 1

1285

FAK TOV

PREÄ&#x152;O Ĺ KODĂ? CUKONĂ M R?

V TOMTO Ä&#x152;Ă?SLE Ä&#x17D;ALE

25 Ă&#x161;Ĺ˝ASNĂ?CH ZĂ BEROV

����������+

     Â  Â Â? Â Â  str. 70

- JJan 2017

+LieÄ?ili EgypĹĽania +UŞívali Äžudia infekcie plesĹ&#x2C6;ou? drogy +Ä&#x152;o je najdrahĹĄĂ­aj v minulosti? materiĂĄl na svete?

HITLEROVA RODINA

+ Hitparåda najkrajťích vesmírnych výjavov

PRĂ?RODA

Ä&#x152;LOVEK

Â? Â?   Â?  Â?

str. 40

J NĂ JDETE...

ZVIER ATKĂ TO VIDIA INAK

Ä&#x152;LOVEK

5 ZBYTOÄ&#x152;NĂ?CH Ä&#x152;ASTĂ? TELA

+ NaĹĄi domĂĄci milĂĄÄ?ikovia a ich vycibrenĂŠ zmysly

���� ��������+��� ����������+ ������������� ���� �������+����� ��������+�� � �����

+ Ĺ˝lÄ?nĂ­k aj mandle sĂş nahraditeÄžnĂŠ

���������� ������

��������

������������ ����� DEC 2016 JAN2017 �������

9 772453

653003

08

7

PreĹĄovÄ?ania platia dane, postavte nĂĄm obchvat za ne !

����������������������� ������������������� ������������������������� �����������������

MI 17-07 STRANA - 08

85-00

www.lepsipresov.sk 61_0000

��������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������

1,99

80

85_0000

ECO DOG TOILET

VlasovĂĄ kozmetika, pomĂ´cky a zariadenia pre kadernĂ­ctva

85_0000

BARDEJOV, SlovenskĂĄ, 5/Ä?.d.717, 7.posch./ tel.fax: 054/4706972, mobil: 0911 915 333, e-mail: maduxbj@madux.sk GIRALTOVCE, Hviezdoslavova 726/29 (pri POĹ TE), tel. 0907 341 507, e-mail: manox.style@gmail.com PREĹ OV HlavnĂĄ 10, 0948 340 116 maduxpo@madux.sk, KOĹ ICE MlynskĂĄ 17, 0948 399 341, maduxke@madux.sk MICHALOVCE, Andreja SlĂĄdkoviÄ?a 5 (OC Karaka - oproti KauďŹ&#x201A;andu ), 0948 101 822, maduxmi@madux.sk

61_0000

ubytovanie zdarma dochådzkový bonus 1500�� ��������������������������� dotovanÊ stravovanie

Michalovsko 17-07  

Michalovsko 17-07

Michalovsko 17-07  

Michalovsko 17-07

Advertisement