Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

3-11

č. 48 / 2. december 2016 / 20. ročník

3-15

týždenne do 30 000 domácností a firiem

HĽADÁME VODIČOV

KRTKOVANIE

� Prečistenie kanalizácií � Monitorovanie kanalizácie � Vývoz žumpy � Prenájom mobilných WC

Jazdia sa týždňové turnusy poväčšine v krajinách V4. Nástup možný ihneď. Potrebné vodičské oprávnenie C + E na návesové súpravy + karta vodiča. Kontakt: Milan Hrabik 0905 714 717

69-0138

www.cisteniekanalizacie.sk

0905 188 051

10

na medzinárodnú a vnútroštátnu nákladnú dopravu.

NAJNIŽŠIE CENY!

Pochádzam z Michalovského regiónu

3-6

62-0059

michalovsko.sk

MICHALOVSKO

2-3

LuKa TAXI

4-9

Michalovce

0948 635 513 0908 885 441

Vzdelávacia spoločnosť otvára v Trebišove akreditované kurzy Účtovníctvo - 260 hodín Pracovník v obchode - 220 hodín Murár - 500 hodín

87-0018

Predám dvojpodlažný dom s veľkým pozemkom v obci Trhovište 0908 338 822

0949 378 111 1,5€

www.goldexpress.sk

2 MICHALOVCE, Andreja Sládkoviča 5 (OC Karaka - oproti Kauflandu ), 0948 101 822, maduxmi@madux.sk, KOŠICE Mlynská 17, 0948 399 341, maduxke@madux.sk, PREŠOV Hlavná 10, 0948 340 116 maduxpo@madux.sk, BARDEJOV, Slovenská, 5/č.d.717, 7.posch./ tel.fax: 054/4706972, mobil: 0911 915 333, e-mail: maduxbj@madux.sk, GIRALTOVCE, Hviezdoslavova 726/29 (pri POŠTE), tel. 0907 341 507, e-mail: manox.style@gmail.com BRATISLAVA - MARTIN - BANSKÁ BYSTRICA - ŽILINA - TRENČÍN - TRNAVA - NITRA

61-0002

TAXI TREBIŠOV

7

74/ 155-4

Mesto od 1,50€

12

ZASKLENIE BALKÓNOV & PVC OKNÁ

3-12 MASTER GROUP ss.r.o. ro 0915 927 993 0940 707 621

PVC obklad

ZĽAVA -50% %

Pri objednávke do konca roka VERTIKÁLNA ŽALÚZIA ZDARMA

6

AKCIA

S nami sa na cene dohodnete... dohodnete

13 3-6 14-15

MI 16-48 STRANA - 01


právnik radí

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné 2 byty/predaj byty/prenájom

3 4

domy/predaj pozemky/predaj reality/iné stavba domácnosť

5 6 7 8 9

Kúpa tovaru cez internet

„Dobrý deň, objednala som si v rámci Slovenskej republiky cez internet tovar, ktorý mi bol riadne doručený v  dodacej lehote, a to na dvakrát, nakoľko sa tovar skladal z viacerých častí. Nakoľko tovar nezodpovedal mojim predJuDr. Peter stavám, oznámila som emailom Rokaš predávajúcemu, že mám záujem

tovar vrátiť. Predávajúci mi odpovedal, že od kúpnej zmluvy možno odstúpiť iba v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pričom od dodania prvej časti tovaru uplynuli 3 týždne a spolu s emailom mi zaslal svoje obchodné podmienky. Pri objednávke tovaru, ani pri jej potvrdení alebo prevzatí tovaru som obchodné podmienky nemala k dispozícii (na webovej stránke sa nenachádzajú) a ani o lehote, v ktorej môžem odstúpiť od zmluvy som nebola informovaná. Je takýto postup predávajúceho správny? Nemám možnosť dodatočne vrátiť tovar, ak som o lehote na odstúpenie od zmluvy nebola informovaná predávajúcim? Mám právo na vrátenie kúpnej ceny? Ďakujem, Vaša čitateľka Eva.“ Vážená čitateľka, v prípade kúpy tovaru cez internet sa zmluvné vzťa-

hy medzi predávajúcim a kupujúcim riadia predovšetkým zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v  platnom znení. Pôjde o tzv. spotrebiteľský vzťah, v ktorom kupujúci vystupuje ako spotrebiteľ, za predpokladu, že ide o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. V  zmysle uvedeného zákona je v  prvom rade predávajúci povinný pred uzavretím kúpnej zmluvy na diaľku informovať spotrebiteľa pokračovanie na nasledujúcej strane

STRECHY Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

záhrada a zverinec 10

hobby a šport deťom rôzne/predaj

11 12 13

rôzne/iné hľadám prácu zoznamka

14 15 16

Tesárske

Pokrývačské

Ponuky a zameranie ZDARMA.

Klampiarske

0940 88 88 29

00-0000

práce

Chcete si podať inzerát?

69-0132

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraMImedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP MI 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, MI zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

MI 16-48 STRANA - 02


dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. To znamená, že vám vzniklo právo na odstúpenie od zmluvy v 14-dňoo jeho práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach a lehote a postupe vej lehote, ktorá začala plynúť odo dňa dodatočného splnenia si pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že pre- informačnej povinnosti predávajúcim (t.j. od doručenia obchodných dávajúci spotrebiteľovi poskytol riadne a včas uvedené informácie, podmienok). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak bolo je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané predávajúceho najneuzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak, pokiaľ skôr v posledný deň určenej lehoty. si predávajúci svoju informačnú povinnosť riadne nesplnil a posky- Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že tovar sa potol dané informácie spotrebiteľovi až dodatočne, najneskôr však do važuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo 12 mesiacov od začatia plynutia 14-dňovej lehoty na odstúpenie od ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo objednaného tovaru. To znamená, že ak sa dodáva tovar pozostáva-

Právnik radí

pokračovanie

júci z viacerých dielov alebo kusov, za prevzatý sa tovar považuje okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu a až od daného momentu plynie 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ dôjde k platnému odstúpeniu od zmluvy v zmysle vyššie uvedeného, predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. JUDr. Peter Rokaš Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

Vtip: „Čím by si chcel byť?“ „Milionárom, ako môj otec.“  „Tvoj otec je milionár?“  „Nie, ale tiež by ním chcel byť.“ Epiktétos: „Rozumný človek nemiluje preto, že je to výhodné, ale preto, že v samej láske nachádza šťastie.“

duchovné okienko

- Exteriéry a interiéry - Obklady a dlažby - Zatep¾ovanie

Martin Mekel

Sme držiteľmi licencie na zatepľovanie

Navzájom

RD, objektov a bytových domov

- Murárske práce - Komplexná stavebná èinnosś www.stamiokna.sk

0917 054 584 Masarykova sarykova 19, MICHALOVCE

AKCIA

na vybrané knihy

Michalovce Priemyselná 10 // 0907 710 105 V. Kapušany Čepeľ 31 // 0904 909 899 K. Chlmec Dobravská 1 // 0908 981 321

VYKUPUJEME AJ V HOTOVOSTI Výkup kovového šrotu, papiera, farebných kovov, plastu a akubatérií aj v roku 2016

BOOKS

00-0000

-10% zľava

Vyhnite sa predvianočnému zhonu - navštívte už teraz naše kníhkupectvo a spolu vyberieme vhodný darček pre Vašich blízkych. Kníhkupectvo Books

Sama Chalupku 20F, MICHALOVCE

00-0000 HH55

62-0052

Otváracie hodiny: Po-Pia 7:00 - 15:30 po dohovore s vykupovačom je možné vykúpiť materiál aj v inom čase pri väčšom množstve materiálu zapožičanie kontajnera a doprava zdarma, individuálne ceny

KUPÓN

/pri zadnom vchode do nemocnice/

74-166

AUTOŠKOLA - KURZY - REKVALIFIKÁCIE - autoškola, výcvik vodičov sk.”B” - stavebné stroje, žeriavy, viazači - vodiči vysokozdv. motorové vozíky INFO: 0905 625 775 www.favorit-vt.sk

00-0000

Výkupne:

stamirekonstrukcie@gmail.com

0907 322 238

Zberné suroviny a.s. Kragujevská 3, 010 01 Žilina

3

OPRAVA a SERVIS

POKLÁDKA PODLAHY  BRÚSENIE  TMELENIE  LAKOVANIE

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.

0907 258 462

BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic, Studená 3, 821 01 Bratislava

LI C E N C I A

na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolaèných kontaktných systémov

87-0152

0905 308 280

87-0016

plastových a hliníkových okien a dverí

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu držite¾a:

ISTÁ PÔŽIČ0KA do 15 00

Martin Mekel, gréckokatolícky kňaz

aj pre ženy na materskej, živnostníkov, dôchodcov a opatrovateľky

(stačí prezvoniť)

MI 16-48 STRANA - 03

24-0012

0915 438 718 www.istapozicka.sk

Človek prejde okolo mňa a ... nič. Ani pozdrav ani pohľad. „Načo manželstvo? Máme sa radi, to stačí! Sme priatelia, druh a družka.“ „Nemám na to, ale  chcem? Žiaden problém. Požičiam si.“ Aby sme mohli robiť, čo chceme, dovoľujeme každému, aby robil čo chce. Je správne byť tolerantným. Inak, po slovensky, znášanlivým. Žiaľ očakáva sa, že s  prešibanosťou, chamtivosťou a skazenosťou iných musíme aj súhlasiť. Dokonca máme učiť naše deti, aby ju napodobňovali. Učia nás byť ľahostajnými voči ľuďom okolo nás. Nevadí nám, že sa ženú do záhuby. Nech robia, čo chcú. Je to predsa ich život. Čo nás po nich. Bezdomovci? Sami si za to môžu. Tak im treba! Rómovia? Len nech dajú pokoj. Nech si žijú vo svojich osadách. No lepšie by bolo, keby neboli. Postihnutí? Dáme ich do ústavu. Len sa pozrime, koľko detí pije energetické nápoje. Decko chce mobil, tak nech ho má a dá pokoj. Pletky, klamstvá, horory, pornografia na „sieťach“. Dievčatám kúpime antikoncepčné tabletky a chlapcom vysvetlíme, že ich hodnota je v tom ako vyzerajú a koľko zarobia. Nevadí nám, že naši najbližší žijú v neodpustení, horkosti, často otvorení na okultné praktiky. Nevadí nám, keď niekto zosmiešňuje Boha a cirkev. Odpadky na zemi. Je nám to jedno. Zabudli sme na Ježišov príkaz: „Milujte sa navzájom!“ NAVZÁJOM znamená, že nám záleží na tom druhom a  tomu druhému na mne. My sme sa skôr „NAVZÁJOM“ naučili podozrievať jeden druhého zo zlých úmyslov. „NAVZÁJOM“ vieme ešte tak obchodovať. Samozrejme, že ty, čo čítaš tieto riadky nepatríš k ľuďom čo robia alebo schvaľujú takéto veci. Žiaľ pravda je taká, že za mnohé veci si spoluzodpovedný. Aj ja, aj ty. No cítiš sa bezmocný, a tak ťa unáša prúd. Pochop, že kráčať s dobou neznamená kráčať správne. Nie je múdre robiť si čo chceš. Nie je správne mlčať, keď treba povedať pravdu. Nesmieš byť ľahostajný k zlu. Ani tolerantný k hriechu. Nezabudni však milovať hriešnikov. Ak si odvážny, začni volať k Bohu o milosť. „Bože, očisť moje srdce a myseľ! Chcem žiť v pravde. Zošli mi svojho Ducha.“ Verím že sme viacerí odvážni. To prinesie zmenu. Neboj sa! Odvahu! Do toho!


4 8 6

1

o móde inak

s Martinom Perneckým

Niekoľko zimných univerzálnych trendov Ako ste si už určite všimli, v módnom priemysle sa začínajú ženské a mužské trendy pomaly zjednocovať. Tento všeobecný trend sa nazýva „genderless fashion“. Napriek tomu, že to v doslovnom preklade znamená „bezpohlavná móda“, dizajnérom ide v skutočnosti o zlúčenie trendov oboch pohlaví - teda unisex fashion. Kožušina - Výrazné kožušiny boli vždy viac-menej ženskou záležitosťou. Raz za čas sa v nich ukázali exoti alebo odvážlivci, ako Leoš Mareš, Macklemore či Kanye West. Avšak na tohtoročných týždňoch módy bola kožušina jedným z najvýrazneších mužských trendov. Páni, prišiel čas zahodiť predsudky a inšpirovať sa týmto odvážnym trendom. Zamat - Počas zimných mesiacov túžime po teple, luxuse a komforte. Žiadny iný materiál nespĺňa tieto požiadavky tak ako zamat. Je to materiál pôsobiaci honosne a príjemne na dotyk. Viacerým z nás sa zamat spája s „vintage“ kúskami, no tentokrát bol zamat prezentovaný v novom, modernom svetle, v podobe súčasných strihov. Pre jeho výraznú textúru kombinujte zamat s hladkými materiálmi. Najkrajšie vynikne v tmavých a sýtych farbách, ako čierna, tmavomodrá, bordová či smaragdovozelená. Zamatové kúsky vhodné pre mužov sú napríklad zamatové saká pre elegánov alebo mikiny pre tých, ktorí obľubujú športovejší štýl. Military - Fanúšikovia nedávno trendových „military jackets“ si na jeseň opäť prídu na svoje. Svetové módne domy sa nechali inšpirovať klasickými armádnymi uniformami, uniformami armádnych letcov a námornikov, no aj exotickejšími odevmi marockej stráže. Military je trend vhodný aj pre konzervatívnejších čitateľov. Ovčia kožušina - Trend, ktorý v zime určite radi uvítame je „shearling“. Nazýva sa tak typ väčšinou ovčej kožušiny, ktorá má jednu stranu semišovú a druhá je pokrytá pristrihnutou vlnou. „Shearling“kúsky sú dosť výrazné, a tak najlepšie vyniknú v kombinácii s jednoduchým oblečením v neutrálnych farbách alebo s rifľovinou. Najlepšou investíciou je podľa môjho názoru kabát. Je to praktický kúsok na zimnú sezónu, ktorý určite vynosíte. mp

Kresťan by mal byť hrdinom Kto je najvyššie postavený Slovák vo Vatikáne a ako vidí svet okolo seba? Arcibiskup Cyril Vasiľ hovorí v knižnom rozhovore o svojom živote, o stave cirkvi na Slovensku, ale reaguje aj na aktuálne spoločenské a po-

litické problémy doby. Kniha odhaľuje Vasiľov rozmer teológa a intelektuála, ale aj kňaza, ktorý trávi veľa času na periférii Ríma s tínedžermi a často sa s nimi brodí s ruksakom v blate na skautských výletoch. Aj preto u neho nenájdete banálne cirkevnícke frázy. Prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD. je slovenský gréckokatolícky duchovný, arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Do povedomia slovenskej verejnosti sa naposledy v septembri výrazne zapísal svojou homíliou na Národnej púti v Šaštíne. Vtedy okrem iného pripomenul

„dnes je potrebná odvaha, neslobodno mlčať! Sme svedkami ničenia ľudských životov.“ V knihe Kresťan by mal byť hrdinom hovorí arcibiskup o svojom živote v rodine gréckokatolíckeho kňaza, ako neskôr emigroval cez Juhosláviu do Talianska, ako sa stal postupne jezuitom, skautom aj biskupom. Ale aj o tom, čo sa deje v centre cirkvi a či chce pápež František v otázke manželstva naozaj korigovať tradičné cirkevné učenie. Otvorene vysvetľuje, aké vlastnosti by mal mať biskup dneška a čo môžu veriaci robiť, ak tieto kritériá predstavitelia cirkvi ib nespĺňajú.

STRECHY ZA CENY

AKÉ TU EŠTE NEBOLI ! LKULÁCIU: VYBERTE SI SVOJU CENOVÚ KA

1.

2.

Lacnejšia krytina

MATT HNEDÁ Omega

220m²=2.000 ZÁRUKA 15 ROKOV

3.

Škridla

Kvalitná krytina

ICE OMEGA

TERRAN EVO

220m²=2.490 ZÁRUKA 35 ROKOV

220m²=2.290 ZÁRUKA 50 ROKOV

€ komplet doplnky, fólia 135g, skrutky = 1.200 30bm odkvap farba, 15 rokov záruka = 405€ € 1.300 = áž mont ntáž, demo 385€ = latovanie s namorením a dodaním

5.290€

4.500€

5.580€

4.790€

5.780€

4.990€

Objednávajte: 0905

85-0061

9 2

3 8 9 2 4 4 5 6 6

svet knihy

143 259

ROOFS s.r.o., M.R. Štefánika, areál stavebnín RP TREBIŠOV

0905 143 259, striech.centrum@gmail.com, www.strechy-roofs.eu

PLOŠNÁ INZERCIA .................................................. 0907 895 864

KOVANÉ PLOTY

VÝROBA KOVANÝCH: plotov-brán-mreží-zábradlí VÝROBA KOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ (lexanové prístrešky, schody a iné)

Tel.: 0907

869 671

PREDAJ A MONTÁŽ pletív-brán-stĺpikov

00-0000

1

3 1

69-0168

5 2 5 8 1

00-0000

6

MI 16-48 STRANA - 04


inšpirácie

Zamyslime sa nad tým, akí sme

sú tak isto diskriminované v politike a žiaľ – neraz beztrestne dlhodobo vystavené aj násiliu, dokonca nielen psychickému, ale aj fyzickému. Spoločenské postavenie Násilie na ženách treba minimalizovať. Agresiu a netožien na Slovensku je viac leranciu zase vykoreniť v každom človeku, pretože sa ako smutné. V  porovnaní pretavujú do hrubého zaobchádzania. Tvrdí to Marian s vyspelými štátmi Európ- Mesároš, výkonný riaditeľ Slovenského národného streskej únie takmer hanebné. diska pre ľudské práva (SNSĽP). Ženy sú vystavené diskri- Od 25. novembra do 10. decembra prebieha kampaň OSN minácii pri výbere povola- s názvom Orange the World. Prostredníctvom oranžovej nia, mzdovej diskriminácii, farby chce symbolizovať svetlejšiu budúcnosť takto

poznačeným ženám. Neschopnosť akceptovať druhých znamená, že človek nedokáže tolerovať sám seba. Stredisko sa v tomto roku zapojilo do kampane s názvom Biela stužka. „Akcentuje na potrebu zapojenia mužov a chlapcov do boja proti násiliu na ženách, pretože najmä tí sú zaň zodpovední,“ pripomenul Marian Mesároš. Nositelia bielej stužky sa zaväzujú, že nebudú páchateľmi násilia, nebudú ho ospravedlňovať a aktívne proti nemu zabojujú. Dáme si na seba biele stužky a nielen symbolicky? ib

Vtip: Lekár vraví starej babke: „Nebojte sa, babička, mám pre vás zázračný liek. Po jeho užívaní omladnete o dvadsať rokov.“ „Joj, pán doktor, len aby som neprišla o dôchodok!“ Ernest Bloch: „Mnohí prišli vďaka peniazom o rozum, ale málokto ho vďaka nim získal.“

spomienka

800

5

Ivan Brožík

Básnik citu a dobra – Milan Rúfus Pred siedmimi rokmi nás opustil úžasný človek, ktorého dielo osviežovalo duše detí aj dospelých rovnako a vždy intenzívne – básnik Milan Rúfus. „Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu.“ Prvé básne publikoval Milan Rúfus v časopisoch Prameň, Nový rod, Mladá tvorba a Borba. Debutoval básnickou

Ponúkame aj VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ s platbou pri podpise zmluvy

pobočka Humenné Nám. Slobody 25 V BUDOVE OC LABORECC 2. poschodie 0911 231 064

ce centrála Michalovce Špitálska 5 Šp 0915 887 596 09 infolinka: inf 0918 883 321 09

pobočka Sobrance Komenského 32 1. poschodie 0908 526 780

GARÁŽOVÉ BRÁNY

PLECHOVÉ GARÁŽE 3x5m

Dovoz a montáž garáží ZDARMA

Sme tu pre Vás

aj v Novom roku 2017 69-0168

399€

pobočka Trebišov M.R.Štefánika 1766 V BUDOVE JMF oproti kostolu 0918 497 777

MI 16-48 STRANA - 05

zbierkou Až dozrieme (1956), ktorá znamenala výrazný posun dobového chápania poézie. Svoje juvenílie, ktoré predchádzali knižnému debutu, publikoval až o mnoho rokov neskôr v zbierkach Chlapec (1966) a Chlapec maľuje dúhu (1974). „Nie je to práve hysterický nepokoj súčasného sveta, ktorý hovorí o tom, ako veľmi sa tento svet vzďaľuje od jaslí vianočného Dieťaťa?“ Knihou lyrických miniatúr s poetologickým pozadím kresťanských modlitieb je zbierka Modlitbičky (1992), ktorá vyšla vo viacerých reedíciách, ako aj s rozšíreným obsahom pod názvom Nové modlitbičky (1994). Podobnú tematiku, no s motivickým zázemím dialógu dieťaťa a otca, má aj kniha Pamätníček Modlitby za dieťa (1995). Filozoficko-meditatívny charakter má básnická zbierka Neskorý autoportrét (1992), v ktorej básnik sumuje prežitú skutočnosť, rovnako ako zbierka Čítanie z údelu (1996). Nevinnosť ako prísľub vytúženej harmónie stíšeným hlasom oslavuje v osobnej básnickej spovedi Žalmy o nevinnej (1998). „Anjelské prianie Dobré ránko, pekný dník aby na teba pozor dal.“ Milan Rúfus patril medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej poézie. Všeobecne bol považovaný za kultúrnu i morálnu autoritu, pretože dlhodobo nastoľoval otázky pravdy a krásy, písal o svetskej a božskej láske a hľadal ľudskosť a pravdu. Rúfusove básne sú jednoduché a zrozumiteľné, plné viery v Boha, pokory, skromnosti a lásky k životu. Jeho básnické a esejistické diela i tvorba pre deti sa tešia veľkému čitateľskému záujmu a sú preložené do viacerých jazykov. „Dar, Nebo, Zem len teba chcem. Ľúbim ťa úprimne, naveky buď pri mne.“ ib


za život

www.zateplovaniedomov.eu

Mária Demeterová

Zakúsiť radosť z obdarovania Rozžiarené detské oči, deti, ktoré s roztraseným hlasom spievajú naučenú pesničku či básničku pred svätým Mikulášom... Kto z nás by si na to nespomínal? Je tu ten čas, kedy sa usilujeme obdarovať a urobiť radosť našim blízkym, priateľom a  predovšetkým deťom. Obdarovanie však môže mať aj inú podobu. Napríklad čo tak obdarovať našou pomocou a pozornosťou budúcu matku, ktorá je v krajnej životnej núdzi a nestretla sa s podporou okolia? Mladú mamičku, alebo aj tehotnú matku dvoch detí s manželom – agresorom? Ženu po ukončení pobytu v ústavnom zariadení, ženu, ktorá pochádza z ohrozených sociálnych skupín? Rôzne prípady, rôzne okolnosti, rôzne príbehy. Dva životy, ktoré čelia neistej budúcnosti. Matka a dieťa, pre ktoré je najdôležitejší záujem okolia. Preto sme v  neziskovej organizácii Fórum života prišli práve 6. decembra na sviatok sv. Mikuláša s  dvomi projektmi konkrétnej pomoci. Projekt Zachráňme životy oslavuje už deviate narodeniny a jeho mladšia sestra – Poradňa Alexis – funguje sedem rokov. Začínali sme plní entuziazmu, ale bez prostriedkov, s  tromi príjemkyňami pomoci a nevedeli sme, ako zareaguje verejnosť. Veď v spoločnosti je veľa iných zbierok a projektov a ľudia niekedy aj štedrosť a  veľkorysosť iných zneužívajú. Preto sme vsadili najmä na transparentnosť a dôslednú informovanosť. Postupne si projekt získaval podporu a  spolupracovníkov. Z  mesiaca na mesiac rástol nielen počet darcov, a  tým aj príjemkýň pomoci, žien s deťmi, ktoré by veľakrát nemali šancu narodiť sa, ale aj spolupracovníkov, poskytovateľov  pomoci a ďalších nadšencov. Za deväť rokov sme pomohli 130 ženám a dievčatám. Za týmto číslom sú konkrétne mená, konkrétne osudy. Mnohým sa podarilo vyriešiť svoju zložitú životnú situáciu. Pôvodne dúfali, že budú vo svojom vzťahu šťastné, ale sny sa postupne rozplývali a  ony sa ocitli na dne, bez pomoci. Projekty boli pre ne záchranným kolesom. Ani jedna neoľutovala, že sa rozhodla pre dieťatko. Postupne sa narodilo 112 detí, bytostí, z ktorých vyrastú dospelí ľudia, akí, to bude závisieť od rodičov (žiaľ, väčšinou len matiek), ale aj od nás, ktorí  v nich nezabijeme nádej, že majú šancu na lepší život. Mária Demeterová, Koordinátorka projektu Zachráňme životy

www.indevel.sk

STROJOVÉ OMIETKY Y SADROKARTÓNY DY OBKLADY Y DLAŽBY VŠETKO NA JEDNOM MIESTE, LEŠENIE, MATERIÁL, PRÁCA

BEZPEČNOSTNÉ DVERE Slovenská norma

PÔŽIČKA

ˇ TLAC

- ručenie nehnuteľnosťou - ručenie autom - splatnosť až 5 rokov

Spoločnosť s licenciou od NBS

vysoká kvalita

rýchle dodanie

letáky/katalógy/vizitky/a tákyy//ka /kat k tal t lógy ógy/ gy/vi / izit itky/ itk ky/a iin ky/a iné néé n

Posuvný ý hliníkový ý systém y

VÝPREDAJ poškodených dverí od

“S nami to máte!”

0905 464 371

,

74- 168

6

to na začiatku prvého a na začiatku tretieho trimestra. Pozor - zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté v súvislosti so zubným kazom sa plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia len vtedy, ak poistenec absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku u zubného lekára. Ak ju neabsolvujete, na budúci rok si každé ošetrenie u stomatológa hradíte zo svojho bez ohľadu na to, že ste poistení. Do Vianoc zostáva už iba pár dní a preto je red naozaj najvyšší čas!

distribúcia

0907 779 011

0905 719 145

Plastové okná - montáž aj v zime

490 €

Tepelná a zvuková izolácia

www.librabis.sk

Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

TESCO - Michalovce Kontakt: 0918 874 969

vzorky dverí

prijmeme

ÚÈTOVNÍCTVO

KOLPORTÉRA

- Vedenie jednoduchého a podvojného úètovníctva - Personalistika a mzdy - Daòové priznania - Zakladanie s.r.o. ARIAN, Masarykova 60, Michalovce 0905 693 740, 0905 794 715

S DOSTANEME VÁ ETU

do sveta INTERN

info: 0911

972 872

66-103

1

šetrí peniaze. Prehliadka pozostáva v podrobnej prehliadky chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, z kontroly mePreventívna prehliadka u dzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, stomatológa (zubára) je z kontroly zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygiepredpokladom ako si v pr- nických návykov. Na základe verejného zdravotného povom rade zachovať zdravý istenia sa prehliadka vykonáva u poistencov, ktorí ešte chrup a tým sa vyhnúť aj nedosiahli 18 rokov veku, dvakrát v kalendárnom roku mnohým vážnym ocho- a u poistencov, ktorí dosiahli 18 rokov veku, jedenkrát v reniam, hoci aj srdcového kalendárnom roku. U tehotných poisteniek sa prehliadsvalu, ale zároveň nám ka vykonáva dva razy počas toho istého tehotenstva, a

69-0127

6 5 8 7 2 9 5 1 9 1 8 3 6 7 8 2 3 9

Zostáva už len pár dní na zubára

zdravie

87-0009

3 5

8 3

na roznos novín pre

MICHALOVCE STRÁŽSKE

distribucia.mi@regionpress.sk 87-0012

7 1

0907 887 332

Kompletné služby pre firmy ¦ pre rozvíjanie Vášho podnikania na webe WEB balíčky od 100 € WEB prezentácie Programovanie Analýza WEB stránok

Optimalizácia SEO PPC kampane E-mail marketing Grafické práce

MI 16-48 STRANA - 06

Sociálne siete Poradenstvo a školenie Tvorba textov PO projektová podpora a servis


Na Mikulášsky výlet do chrámov svätého Mikuláša

svätým pobrať do jeho svätýň – našich chrámov. Chrám svätého Mikuláša (Cerkov/Cerkva svätého Nikolaja) je drevená gréckokatolícka cerkev byzantského obradu v obci Čo vy na to? Ak je predpoveď Bodružal v okrese Svidník v Prešovskom kraji. Cerkev je zasväpočasia na víkendový výlet tená svätému Mikulášovi Divotvorcovi, arcibiskupovi z Myry v nedobrá, neznamená to, že Lýkii. Od 8. júla 2008 je chrám zapísaný do svetového zoznamu treba zostať doma. Máme tu kultúrneho dedičstva UNESCO. „Mikuláša“ a to znamená, že Chrám svätého Mikuláša v Bratislave je zaujímavá ranobarokonielen na nejaké dobrôtky či vá sakrálna stavba postavená na mieste pôvodného gotického vrecko uhlia sa môžeme tešiť. kostola pod hradným kopcom Bratislavského hradu. V interiéri Nuž teda, poďme sa za týmto je v presbytériu umiestnený hlavný oltár s obrazom sv. Miku-

Informácie a objednávky na:

www.caffeicaf.com

láša. Kazateľnica je dielom Petra Brandenthala z 18. storočia. Najvýznamnejšou stavbou mesta Pukanec je rím.-kat. farský kostol sv. Mikuláša, patróna mesta. Je to prekrásne gotické architektonické dielo pozostávajúce z dvoch lodí s pozoruhodnou sieťovou klenbou a pôvodným vnútorným zariadením. Výraznou pamiatkou Trnavy je zas Bazilika sv. Mikuláša, ktorého stavba a začala v roku 1380. Tento gotický trojloďový kostol bol postavený na mieste staršieho románskeho kostola, na ktorý sa vzťahuje najstaršia písomná správa o Trnave (1211) a ktorého časť základov bola odkrytá pri rozsiahlych renovačných prácach v r. 1975. ib

Vtip: Jožko ráno v izbičke plače a mamička za ním príde a pýta sa: „Prečo plačeš?“ A Jožko odpovie: „Zdalo sa mi, že nám zhorela škola.“ Mamička na to: „Veď to bol len sen.“ Jožko hovorí: „Prečo si myslíš, že plačem?“ Karl Ludwig Borne: „Bolesť je otcom a láska matkou múdrosti.“

0907 915 624

Bruno Ferrero

Každý deň

www.intenso.biz

MÄSO - ÚDENINY

ba lattba ožná pla Mo M nálom, min te m ter nýýmii lístkamii n avvn ttrrav stra str

Prijmeme PREDAVAČKU s nástupom ihneď. Tel.: 0907 179 826

TREBIŠOV

TREBIŠOV

K.CHLMEC

K.CHLMEC

(vedľa cukrárne HASS CLUB)

(bývala POLSKA)

(bývalý AGAT)

(nad nemocnicou v priestoroch potravín MILK-AGRO)

M. R. Štefánika 56

Hlavná 681

Istý žobrák raz predstúpil pred boháča, aby ho poprosil o kúsok chleba. Boháč nielen, že mu nič nedal, ale keď žobrák neodchádzal, rozhneval sa, zodvihol kameň a hodil ho doňho. Žobrák ten kameň vzal a vložil si ho do kapsy so slovami: „Vezmem si ten kameň pre prípad, že príde hodina, keď ho budem môcť hodiť do boháča.“ Celý život nosil so sebou tú ťarchu, ten kameň v kapse i v srdci. Napokon nadišiel čas hodiť ho. Boháč sa dopustil zločinu, prišiel o celý svoj majetok a skončil vo väzení. Práve v ten deň sa žobrák ocitol na ceste popri ňom. Uvidel boháča s putami na rukách. Podišiel k nemu, vybral z kapsy kameň a napriahol ruku, že ho hodí. Chýbala mu však odvaha, a tak nechal kameň vykĺznuť na zem. Povedal si: „Úbožiak! Bol bohatý a spupný, ale teraz mi ho je ľúto. Prečo som so sebou toľký čas nosil ten kameň? Bola to hlúposť!“

Denne čerstvé mäso a mäsové výrobky

Ibranyiho 51

87-0165

M. R. Štefánika 26

Istého učeného a váženého rabína pozvali, aby predsedal konferencii o exode v jednom z najvýznamnejších kultúrnych centier v meste. Odborné publikum pozorne sledovalo jeho prednášku. Rabín vysvetľoval pasáž o manne, ktorá padala z neba, takto: „Pán nechal padať na zem svoj chlieb, ktorý mal chuť ako medový koláč. Nazbierali ho vždy toľko, aby vystačil na jeden deň. V piatok nazbierali viac a uchoval sa na nasledujúci deň. Keď začalo slnko hriať, roztopil sa...“ Jeden poslucháč ho prerušil: „Aké mrhanie časom! Prečo mali zbierať len na jeden deň? Nebolo by lepšie, keby im bol Boh poslal zásoby aspoň na jeden rok ? Bolo by to praktické a menej prácne...“ Rabín mu podľa svojho zvyku odpovedal príbehom: „Jeden veľký kráľ mal syna. Bol to len chlapec, ale mal nastúpiť na trón a jeho výchova bola štátnou záležitosťou. Platil zákon, podľa ktorého kráľ mohol vidieť svoje dieťa len raz do roka. Kráľ svojho syna veľmi miloval a princ veľmi ľúbil svojho ocka. Ako radi by boli spolu častejšie! Ale zákon bol neoblomný. Tak sa postupne jeden druhému odcudzili.“ A pokračoval: „Preto Boh posielal svoj dar každý deň ...“ Preto sa modlíme každý deň.

Kameň vo vrecku

Pozývame Vás na výhodné VIANOČNÉ NÁKUPY �

7

príbehy pre dušu

00-0000

tip na výlet

MI 16-48 STRANA - 07

Príbehy pre potešenie duše nájdete v kníhkupectve www.donbosco.sk


6 9

8 5 1 3 9

8 3 1 8 7

3 2

2 9

7

zabudnutĂŠ remeslĂĄ

2 3 6

3 9 1 5 8

dobrĂŠ vedieĹĽ

MedovnikĂĄrstvo

stupom Ä?asu, v 17. a 18. storoÄ?Ă­ vznikli Ä?alĹĄie cechy aj v Trnave, Banskej Bystrici, Kremnici, Bardejove, KoĹĄiciach. SladkĂŠ remeslo sa v EurĂłpe Med sa ako zĂĄkladnĂĄ zloĹžka pri vĂ˝robe medovnĂ­kov skuobjavilo uĹž v rannom stre- poval zĂĄroveĹˆ s plĂĄstmi, takĹže sa medovnikĂĄri Ä?asto vedoveku, priÄ?om vĂ˝raznejĹĄĂ­ novali aj voskĂĄrskemu remeslu – vĂ˝robe svieÄ?ok, fakieÄž a rozmach zaznamenalo v 14. Ä?alĹĄĂ­ch vĂ˝robkov z vosku. storoÄ?Ă­ s rozvojom cechovĂŠ- MedovnĂ­ky sa najskĂ´r vyrĂĄbali v reliĂŠfnej podobe, keÄ? sa ho hnutia. cesto vtlĂĄÄ?alo do plytkĂ˝ch foriem z hruĹĄkovĂŠho dreva. Cesto PrvĂ˝ medovnikĂĄrsky cech zĂ­skalo koneÄ?nĂ˝ tvar a bohatĂş vĂ˝zdobu, potom sa z formy v Uhorsku bol zaloĹženĂ˝ v opatrne vybralo a upieklo. MotĂ­vy boli rĂ´zne, priÄ?om kaĹždĂ˝ roku 1619 v  Bratislave. Po- lepĹĄĂ­ majster chcel maĹĽ svoje originĂĄlne nĂĄmety a tvary.

telekom na cestĂ ch

...dobrĂ˝ produkt

9$Ä&#x203A;(0(672 1$9Ä&#x203A;7t9,´7(/(.20 1$&(67i&+Âľ =$32-7(6$$9<+5$-7(1$.2/(6( 3/1209ĂŹ+,(5 NestĂ­hate predajnĂŠ miesto 7HOHNRPXYMHKREHĹ&#x2013;QòFK RWYiUDFtFKKRGLQiFK" 1HPiWHSUHGDMÄ­XSULDPR YRVYRMRPPLHVWHE\GOLVND"

www.telekomnacestach.sk

Slovak Telekom pripravil pre zĂĄkaznĂ­kov po celom 6ORYHQVNXMHGLQHÄ&#x20AC;Q~SUtOHĹ&#x2013;LWRVĹ&#x192;NWRURXMHĂ&#x2026;7HOHNRP QDFHVWiFK´²SRMD]GQp SUH]HQWDÄ&#x20AC;QpPLHVWRVPRĹ&#x2013;QRVĹ&#x192;RXREMHGQDQLDVOXĹ&#x2013;LHE DSURGXNWRY1HWUDGLÄ&#x20AC;Qò XĹ&#x2013;]GLDÄĽN\S~WDYòNDPLyQ EXGHSULVWDYHQòDMYR YDÄżRPPHVWH 1iYÄżWHYDNDPLyQDYÄżDN QH]QDPHQiLED~VSRUX Ä&#x20AC;DVXDOHSÄżLXGRVWXSQRVĹ&#x192; .DĹ&#x2013;GòNWRY\SOQtGRWD]QtN NPDOpPXSULHVNXPXDOHER XUREtVSRPRFRXY\ÄżNROHQpKRSHUVRQiOXREMHGQiYNXSURGXNWRYDOHERVOXĹ&#x2013;LHE GRVWDQHPRĹ&#x2013;QRVĹ&#x192;]DWRÄ&#x20AC;LĹ&#x192;VL NROHVRPVYòKUDPLDY\KUDĹ&#x192; RNDPĹ&#x2013;LW~YòKUX3UHQDMPHQÄżtFKPiPHSULSUDYHQò GHWVNòN~WLNDYVWXGHQRP SRÄ&#x20AC;DVtVDXQiVP{Ĺ&#x2013;HWH ]DKULDĹ&#x192;WHSOòPÄ&#x20AC;DMRP

trebiĹĄov

nĂ mestie ĹĄ. b. romana

7. 12. 2016 od 11.00 do 18.00

sobrance NĂ MESTIE SLOBODY

8. 12. 2016 od 11.00 do 18.00

7HUPtQ\DRVWDWQp LQIRUPiFLHQiMGHWHQD ZZZWHOHNRPQDFHVWDFKVN

michalovce

OC ZEMPLĂ?N, ANDREJA SLĂ DKOVIÄ&#x152;A 5

9. 12. 2016 od 11.00 do 18.00 10. 12. 2016 od 9.00 do 16.00

94-240

94-240

PrinĂĄĹĄame vĂĄm najrĂ˝chlejĹĄĂ­ Magio internet, Magio TV s bohatou ponukou programov a Ä?alĹĄie jedineÄ?nĂŠ sluĹžby. PrĂ­Ä?te si pozrieĹĽ ĹĄpiÄ?kovĂŠ smartfĂłny a vybraĹĽ rodinnĂ˝ balĂ­k Magenta 1. NavyĹĄe kaĹždĂ˝ z vĂĄs mĂ´Ĺže zĂ­skaĹĽ okamĹžitĂş vĂ˝hru!

INS Truck inzercia 125x253 Michalovsko 11_16.indd 1

29.11.2016 14:57

MI 16-48 STRANA - 08

NajobĞúbenejĹĄie, v tvare srdca, jazdca na koni (husĂĄra), bĂĄbätka, konĂ­ka Ä?i bĂĄbiky sa napokon stali najprepracovanejĹĄie. OriginĂĄlnou pochúżkou boli medovnĂ­ky okrĂşhleho tvaru s otvorom v strede, tzv â&#x20AC;&#x17E;pĂĄgleâ&#x20AC;&#x153;, ktorĂŠ sa napichovali na drevenĂŠ ĹĄable, a tak sa ponĂşkali zĂĄkaznĂ­kom. MedovnĂ­ky (pernĂ­ky) uskladĹ&#x2C6;ujeme v plechovĂ˝ch krabiciach v suchĂ˝ch a chladnĂ˝ch miestnostiach, tak si pernĂ­ky uchovĂĄvajĂş dobrĂş vĂ´Ĺ&#x2C6;u i chuĹĽ, krehkosĹĽ i vlĂĄÄ?nosĹĽ. PernĂ­ky a medovĂŠ peÄ?ivo sĂş zdraviu prospeĹĄnĂŠ aj za vĂ˝datnĂ˝m mastnĂ˝m obedom ( obsah glukĂłzy nachĂĄdzajĂşci sa v medovom peÄ?ive napomĂĄha zuĹžitkovaniu tukov). ib


VoĹ&#x2C6;avĂ˝ prĂ­bytok si mĂ´Ĺžete jednoducho pripraviĹĽ pomocou aromatickĂ˝ch vreciek pripevnenĂ˝ch k teplĂŠmu radiPokoj, usmiate tvĂĄre, radostnĂŠ stretnutia, nedoÄ?kavĂŠ ĂĄtoru. PlĂĄtennĂŠ vrecúťka naplnenĂŠ klinÄ?ekmi, ĹĄkoricou, deti, svetielka a vĂ´ne. To je adventnĂ˝ Ä?as. VĂ´Ĺ&#x2C6;a orechov, badiĂĄnom Ä?i inĂ˝m voĹ&#x2C6;avĂ˝m korenĂ­m postupne uvoÄžĹ&#x2C6;ujĂş badiĂĄnu, vanilky, ĹĄkorice, ale aj varenĂŠho vĂ­nka nĂĄm kaĹž- prĂ­jemnĂş vĂ´Ĺ&#x2C6;u. dĂ˝ deĹ&#x2C6; pripomĂ­najĂş blĂ­Ĺžiaci sa Ĺ tedrĂ˝ deĹ&#x2C6;. VĂ´Ĺ&#x2C6;a intenzĂ­v- Ak do nich pridĂĄte kĂ´ru z pomaranÄ?ov, jej vĂ´Ĺ&#x2C6;a vĂĄs povzbudĂ­ pri prĂĄci. Ak sa vĂĄm vreckĂĄ nechce plniĹĽ, tak kĂ´ru ne vplĂ˝va na nĂĄladu Ä?loveka. LevanduÄža upokojuje, rozmarĂ­n a Ä?okolĂĄda pĂ´sobia an- z citrusov jednoducho poloĹžte na radiĂĄtor. Alebo naĹ&#x2C6; tidepresĂ­vne, citrĂłn zas zvyĹĄuje pracovnĂ˝ vĂ˝kon. Koncen- poloĹžte misku s vodou, do ktorej kvapnete pĂĄr kvapiek trĂĄciu a sĂşstredenie podporujĂş bazalka a mäta, ĹĄkorica ĂŠterickĂŠho oleja. Pomocou ĂŠterickĂ˝ch olejov (prĂ­rodnĂ˝ extrakt rastlĂ­n, kvetĂ­n, zas zĂştulnĂ­ domov.

gazdinka radĂ­

VĂ´Ĺ&#x2C6;a adventu

drevĂ­n) byt nielen prevoniate, ale aj vyÄ?istĂ­te. Okrem relaxaÄ?nĂ˝ch a lieÄ?ivĂ˝ch ĂşÄ?inkov majĂş aj vynikajĂşce dezinfekÄ?nĂŠ vlastnosti - sĂş tieĹž veÄžmi dobrĂ˝ likvidĂĄtori baktĂŠrii. DrevenĂŠ podlahy Ä?i kachliÄ?ky voĹ&#x2C6;avo vydrhnete, ak do vody kvapneme 5-7 kvapiek oleja. V tomto obdobĂ­ odporĂşÄ?am mix borovica- levanduÄža alebo pomaranÄ? - vanilka. A eĹĄte nieÄ?o, najkrajĹĄia vĂ´Ĺ&#x2C6;a, ktorĂĄ vĂĄs vĹždy upokojĂ­ a dobije pozitĂ­vnou energiou, je vĂ´Ĺ&#x2C6;a blĂ­zkeho Ä?loveka. Preto rodinnĂŠ objatie nevynechajte ani jeden deĹ&#x2C6; v ro-ku. gazdinka Evka

Vtip: MalĂ˝ MiĹĄko radostne volĂĄ: ,, MamiÄ?ka ja som sa uĹž nauÄ?il pĂ­saĹĽ!â&#x20AC;&#x153; ,,Ă no, drobec? To je vĂ˝bornĂŠ!â&#x20AC;&#x153; PoteĹĄĂ­ sa mamiÄ?ka. ,,A Ä?o si napĂ­sal?â&#x20AC;&#x153; ,,Ä&#x152;o ja viem, Ä?Ă­taĹĽ eĹĄte neviem.â&#x20AC;&#x153; JĂĄn Kostra: â&#x20AC;&#x17E;BuÄ? trpezlivĂ˝. Porozumenie nech Ťa vĹždy sprevĂĄdza, keÄ? skĂşmaĹĄ, Ä?o bolĂ­. Ĺ˝ivot je veÄžkĂŠ krĂĄsne umenie. NemĂĄme eĹĄte pre ten odbor ĹĄkoly.â&#x20AC;&#x153;

spoloÄ?nosĹĽ

3. sklo bez prĂ­platku

 2NQ¢DGYHUHceny za mimoriadne ríplatku! a 3. sklo bez p SODVWRYª +67 DOHERKOLQ®NRYª + 67 

OkruĹžnĂĄ 3 (areĂĄl AUTOFLASH) mobil: 0918 520 651, 0911 141 518 e-mail: michalovce@slovaktual.sk

   :9 !

 "0*=7".7-;,(+"@&.% !3@C"+&) -&#3%&>=0(B1('-;+$&7/.7&,-?"-2<-3 */0()<, 2$1(&-:+12 -<" 0*<6 .,  )2. /0.120$#-<"24., -2;-5- 120$"'$#.,3 +$!. "$6/0()<, E-$!3#$2$,="D2($2.12 -("$ .#) -3:0 1+$#.4 D

3. sklo bez prĂ­platku QD]GYLÄŹQRSRVXYQÂŞGYHUH

TREBIĹ OV

Ä&#x152;sl. armĂĄdy 1174/7 (Longov) mobil: 0911 940 509 e-mail: trebisov@slovaktual.sk

85-0011

MICHALOVCE

zlavy na oknĂĄ

6,&D2&"-2<-3  7"*6+(-*

.14.)$.!F?!$-;/0.&0 ,5-&/0=%&2&

-< .,/+&2 -$ (&40:2 4 6#"4&6<1* 2$ (->2 +:"($

E +&-7"

( "(-%.0,:"(<- 5551*6+(-*1* +$!. - 2$+E<1+$   

Inz_Skylink_RegioPress_161128_p2-1.indd 7

MI 16-48 STRANA - 09

94-250

 (+$,-("*;'. ("' +.4"$7 A8 882$%<-(*.4:.!0 -"$7 28.11.16 14:06

Ivan BroŞík

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska o svätení nedele

QDYÄ&#x2019;HWN\RNQ¢3$6,9

www.slovaktual.sk

9

MilĂ­ bratia a sestry! DeĹ&#x2C6; PĂĄna je pre nĂĄs prĂ­leĹžitosĹĽou zastaviĹĽ sa, upriamiĹĽ pozornosĹĽ na Boha. â&#x20AC;&#x17E;Pamätaj, Ĺže mĂĄĹĄ svätiĹĽ sviatoÄ?nĂŠ dniâ&#x20AC;&#x153; hovorĂ­ nĂĄm tretie BoĹžie prikĂĄzanie. TĂ˝mito sviatoÄ?nĂ˝mi dĹ&#x2C6;ami sĂş pre nĂĄs nedele: pripomĂ­najĂş nĂĄm deĹ&#x2C6; PĂĄnovho zmĹ&#x2022;tvychvstania a deĹ&#x2C6; zoslania Ducha SvätĂŠho. ZĂĄroveĹ&#x2C6; sĂş pre nĂĄs odkazom na biblickĂş sprĂĄvu o stvorenĂ­ sveta, po ktorom Boh na siedmy deĹ&#x2C6; odpoÄ?Ă­val. V minulosti bolo svätenie nedele v naĹĄej spoloÄ?nosti samozrejmosĹĽou. Dnes to tak, ĹžiaÄž, nie je. MnohĂ­ v nedeÄžu pracujĂş alebo chodia na nĂĄkupy. VznikĂĄ tak atmosfĂŠra, v ktorej sa preŞívanie sviatoÄ?nĂŠho dĹ&#x2C6;a nesviatoÄ?nĂ˝m spĂ´sobom javĂ­ ako beĹžnĂŠ a prijateÄžnĂŠ, a to dokonca aj pre veriacich katolĂ­kov. S tĂ˝m vĹĄak nemoĹžno sĂşhlasiĹĽ. ReĹĄpektovanie tretieho BoĹžieho prikĂĄzania aj dnes znamenĂĄ zasvätenie nedeÄžnĂŠho dĹ&#x2C6;a, teda oddych od prĂĄce a vzdanie vÄ?aky PĂĄnovi prostrednĂ­ctvom bohosluĹžby. MĂĄme za Ä?o Bohu Ä?akovaĹĽ a mĂĄme ho za Ä?o chvĂĄliĹĽ. KaĹždĂ˝ Ä?lovek potrebuje aj oddych od prĂĄce, ktorĂş konĂĄ poÄ?as týŞdĹ&#x2C6;a. Potrebuje venovaĹĽ Ä?as svojim blĂ­zkym, svojej rodine. V nedeÄžu by mala byĹĽ rodina spolu, nemalo by chĂ˝baĹĽ spoloÄ?nĂŠ stolovanie poÄ?as obeda, u veriacich spoloÄ?nĂĄ modlitba. VĹĄade naokolo vĹĄak vidĂ­me, Ĺže mnoho otcov musĂ­ pracovaĹĽ na stavbĂĄch Ä?i developerskĂ˝ch projektoch â&#x20AC;&#x201C; aj dva-tri týŞdne bez prestĂĄvky. ViacerĂŠ Ĺženy â&#x20AC;&#x201C; matky nemĂ´Ĺžu nedele preĹžiĹĽ s rodinou, lebo ich trĂĄvia v obchodnĂ˝ch prevĂĄdzkach. MusĂ­me si uvedomiĹĽ, Ĺže prvou obeĹĽou stierania rozdielov medzi pracovnĂ˝mi dĹ&#x2C6;ami a nedeÄžou â&#x20AC;&#x201C; je rodina. Obraciame sa na vĂĄs, drahĂ­ veriaci, aby ste nĂĄs podporili v ĂşsilĂ­ o lepĹĄie preŞívanie nedele. Apelujme spoloÄ?ne na predstaviteÄžov politickĂ˝ch strĂĄn, ale aj na miestne samosprĂĄvy a podnikateÄžov, aby pri rozhodovanĂ­ o otvĂĄracĂ­ch hodinĂĄch neposielali v nedeÄžu matky a otcov do zamestnania. NezabĂşdajme vĹĄak, Ĺže ak â&#x20AC;&#x201C; ako kresĹĽania katolĂ­ci â&#x20AC;&#x201C; nezmenĂ­me svoje nĂĄvyky a s nimi sĂşvisiace nĂĄroky na druhĂ˝ch â&#x20AC;&#x201C; nadarmo budeme vyzĂ˝vaĹĽ obÄ?ianskych predstaviteÄžov, aby upravili pravidlĂĄ nedeÄžnĂŠho predaja. Preto vĂĄs, drahĂ­ bratia a sestry, prosĂ­me: venujme nedeÄžu Bohu a svojej rodine. ZĂşÄ?astnime sa na bohosluĹžbe. NavĹĄtĂ­vme prĂ­buznĂ˝ch a priateÄžov, najmä starĂ˝ch, chorĂ˝ch a nevlĂĄdnych. OddĂ˝chnime si. NechoÄ?me v nedeÄžu nakupovaĹĽ. NezabĂşdajme, Ĺže aj kaĹždĂ˝ predavaÄ? mĂĄ svoju rodinu a v nedeÄžu niekomu chĂ˝ba. Nech vĂĄs neustĂĄle poĹžehnĂĄva a ochraĹ&#x2C6;uje VĹĄemohĂşci Boh, Otec i Syn i Duch SvätĂ˝. Biskupi Slovenska (redakÄ?ne krĂĄtenĂŠ) ib


6 2 5

8 7

5 3 8 2

7 1 6 8 7 9 7 3 6 2 5 9 1 1 3 8 6

tradície

dobré rady

Nezabudnime na Barborky

naše domácnosti. Nerobte si nič z presného dátumu mena Barbora – 4. 12. Ak nestihnete narezať vetvičky v tento deň, nič sa Kúsok poézie jarnej príro- nestane. V  našich domácnostiach je oveľa teplejšie, dy uprostred zimy, priamo predkovia tak nemrhali teplom pri kúrení ako naše gev  čase vianočných sviat- nerácie, preto „Barborkám“ stačia aj dva týždne a nie kov – to sú „Barborky“. Je tri ako kedysi. to zaužívaný názov pre Tradične spoľahlivo vykvitnú konáriky čerešne a višne, odrezky drevín, ktoré by slivky, ale aj jablone. Poteší zlatý dážď, orgován, kalina, nám mohli v  správnom trnka, breza či dokonca vŕba. čase zakvitnúť a oživiť tak Na odrezanie použite dobre nabrúsený čistý nôž, nikdy

nie nožnice. Tie totiž stlačia konárik tak, že nedokáže „piť“ a čoskoro uschne. Barborky potrebujú dostatok svetla, odstátu vodu treba pravidelne vymieňať a pozor, nikdy nie prievan! Ich krásu možno predĺžiť použitím výživy pre kvetiny, ktorú dostaneme v  každom kvetinárstve. Ovocné dreviny je vhodné denne osviežiť vodným rozprašovačom. Ak máte príliš suchý byt, potom sa rozhodnite pre zlatý dážď – určite to zvládne. Rozkvitnuté čerešňové vetvičky symbolizujú čistotu panny Márie a tak určite patria do našich domácností red práve počas Vianoc.

na Slovensku

Katarína bola tento rok taká nejaká nijaká – ani na ľade, ani na blate. Skôr však pekná. Nič nenasvedčovalo tomu, že práve v súvislosti s  týmto menom sa u  nás už tradične začínajú takzvané „stridžie dni“. Zvýšená aktivita nepriaznivých síl sa viazala hlavne na „stridžie dni“, ktoré začínali na Katarínu (25.11.) a končili v deň zimného slnovratu, na Tomáša (21.12.). Za obdobie popretkávané zlými čarami a mágiou sa tak považovali aj Ondrej (30. novembra), Barbora (4. decembra), Mikuláš (6. decembra) a Lucia (13. decembra).V tieto dni mali ženy zakázané priasť, tkať, šiť a párať perie. Žena, ktorá vošla ráno prvá do cudzieho domu, bola považovaná za strigu. Keď vošiel do domu muž v kožuchu, znamenalo to chorobu. Predvianočné obdobie bolo plné ochrannej a ľúbostnej mágie, dodržiavania poverových príkazov a zákazov. Mikuláš je v súčasnosti asi najznámejším zo stridžích dní, deti si večer položia na oblok vyumývané čižmy a ráno v nich nájdu balíček sladkostí. Tento deň má tradíciu ešte v pohanských sviatkoch, postavy fúzatého Mikuláša v kožuchu naruby, čerta a anjela pripomínajúceho Barborku alebo Luciu sa objavili až v 19. storočí. Najvýznamnejším zo stridžích dní bola Lucia, v minulosti sa s ňou vždy spájali ochranné obyčaje a veštby. Najviac stríg a bosoriek sa potulovalo po dedinách práve v tento deň, verilo sa, že o polnoci mútia pod mostami mlieko. Pastieri ich odháňali trúbením a práskaním bičov z chotára aj krížnych ciest. Na dvere domov, stajní a hospodárskych budov ľudia kreslili svätenou vodou kríže, jedli cesnak a dávali ho dokonca spolu s chlebom aj zvieratám. Po domoch chodievali „Lucky“ oblečené v bielych šatách s pomúčenými tvárami, ometajúc steny štetkou alebo husím krídlom. Poverové úkony v rámci stridžích dní sa vykonávali na dedinách ešte v 30. rokoch 20. storočia, dodnes sú súčasťou folklóru a stretnúť sa s nimi môžete hlavne v skanzenoch a múzeách, ktoré pripravujú sezónne podujatia v rámci ľudového zvykoslovia. ib

59-247-14

Stridžie dni

PRVÉ

vydanie regionPRESS východ rok 2000 Košicko - distribúcia 90.000 ks rok 2016 - distribúcia východ 330.000 ks

Váš najbližší kontakt

KY

OR Západné Slovensko BRATISLAVSKO ZA PB DUNAJSKOSTREDSKO LI GALANTSKO MT TN HLOHOVECKO KOMÁRŇANSKO PD BB SE LEVICKO PN TO MALACKO O ZH NITRIANSKO MA ZV TT HC NOVOZÁMOCKO ZM PK LC NR PEZINSKO SSC BZ PIEŠŤANSKO GA LV BV SENECKO NZ SENICKO DS TOPOĽČIANSKO KM TRENČIANSKO TRNAVSKO ZLATOMORAVECKO Stredné Slovensko LUČENECKO PRIEVIDZSKO BANSKOBYSTRICKO MARTINSKO ZVOLENSKO ŽIARSKO KYSUCKO ORAVSKO LIPTOVSKO POVAŽSKO ŽILINSKO

MI 16-48 STRANA - 10

SL

BJ

PP

PO

HU

SN GE

KS

KE

Východné Slovensko BARDEJOVSKO GEMERSKO HUMENSKO KOŠICKO ĽUBOVNIANSKO

MI

Štefánikova 44 MICHALOVCE MICHALOVSKO POPRADSKO PREŠOVSKO SPIŠSKO

0907 895 864


Trikrát meraj a raz kúp!

Živé zviera nie je vec, aj keď naši zákonodarcovia ako jediní a poslední v Európskej únii na to majú zjavne iný a dokonca hanebný názor. Trošku upravená ľudová Vždy budete musieť popri tom naďalej na deti dohliadať a múdrosť je pred Vianocami pri menších ratolestiach počítajte s tým, že starostlivosť o opäť aktuálna. Ak zvažujete psíka budete musieť prevziať do svojich rúk. živý darček pod stromček, Zrazu príde po sviatkoch bežný pracovný zhon – návrat do je to oveľa závažnejšie roz- škôlky, školy, práce. A psík zostáva sám doma. Cez Vianoce ho hodnutie, ako nákup čoho- obklopovali ľudia, teraz je však sám. Môže plakať a zavíjať koľvek, čo možno dokonca od žiaľu, alebo sa začne nudiť a „zábavu“ si už nájde. Vy sa aj do dvoch týždňov vrátiť. však po návrate domov nemusíte s jeho konaním stotožniť.

A jedného dňa pohár pretečie... a psík už nie je členom rodiny, ale jedným z mnohých, ktorí končia na ulici. Pes však nepochopí, prečo skončil na ulici. Veď by dal za svoju rodinu život. Preto nezabúdajte, že pes nie je hračka, ale priateľ a spoločník. No nie na pár dní, ale na niekoľko rokov. Na celý jeho psí život. Ak ste však prebrali všetko naozaj zodpovedne, potom napríklad miešanci z útulkov majú svoje mimoriadne čaro, sú vnímaví, poslušní, inteligentní a aj napriek tomu, čo si prežili, sú novej rodine oddaní. Nový domov zvieratka sa stane pre vás red i pre toho psíka tým najkrajším vianočným darom.

Vtip: Dve babky sa rozprávajú: „Môj manžel je hrozný. Včera volal do susedov, aké majú číslo telefónu.“ „No môj je ešte horší. Predal auto, aby mal na benzín!“ Konfucius: „Ten, kto chce byť v trvalom šťastí a porozumení, sa musí často meniť.“

11

viete, že?

... čo možno nevieme

t¹mpˆÔ|~ˆo 

€||EñāøöĎóð íøðóýôăôĂƊ

W`W\_]^X^Y W`X_]W^_`^ W`X^]\WWX_ W`W\^^\[]Z

viete, že? analýza mayskej nádo-

Zasklievanie balkónov, plastové rolety, plastové obklady, lexanové prístrešky, drevené altánky, zimné záhrady ...

by odhalila stopy nikotínu? Ide o vôbec prvý pevný, fyzický dôkaz používania tabaku v starovekých kultúrach. Konkrétne pri Mayoch na to dosiaľ poukazovali iba nápisy a maľby. Oznámili to biochemik Dmitri Zagorevski z Rensselaer Polytechnic Institute v Troy a doktorandka antropológie Jennifer Loughmillerová-Newmanová z University at Albany (oboje štát New York, USA). Rozhodli sa preveriť, či vyše 1300-ročná zdobená nádoba z klasického obdobia Mayov naozaj slúžila k tomu, čo na nej bolo napísané hieroglyfmi: „domov jeho (či jej) tabaku“.

Drevené altánky a zimné záhrady bezkonkurenčné ceny 0908 320 642 www.mdrolex.sk 0944 442 668 rolex.montaze@gmail.com

_\EWWZ\

zĎĂăĄÿø÷ýôġ viete, že?

naše „šampanské“, vyrábané na juhu Slovenska je síce „iba“ šumivé víno, ale receptúra pochádza z oblasti Champagne? Začalo sa vyrábať už v  roku 1825 podľa originálnej receptúry. Všetko mal „na svedomí“ mladý vojak Johann Hubert, ktorý sa na ceste domov z vojny vracal cez Slovensko, kde sa zaľúbil do slečny Paulíny. Napoleonský vojak veľmi dobre poznal tajomstvo výroby šampanského, preto založil spolu so svojou láskou v Prešporku prvú výrobňu sektov, ktorá fungovala mimo územia Francúzska. V skutočnosti síce Johann firmu nezaložil, ale figuroval v nej ako jeden z majiteľov. Keď v roku 1882 Johanna postihla ťažká choroba, ktorej podľahol ako 33 ročný, Paulína prebrala vedenie podniku. Samotný cisár František Jozef I. v roku 1896 ohodnotil sekt so slovami: „Toto šampanské je vynikajúce.“

viete, že?

ak nemáte doma žiaden dezinfekčný prostriedok a spôsobíte si nejaké poranenie, pri ktorom hrozí zápal, tak pomôže cukor? O tejto vlastnosti cukru naozaj len málokto vie. Obyčajný cukor sa dá naozaj použiť ako dezinfekcia, ktorá zabíja baktérie a podporuje hojenie rán. Preto ho možno bez obáv pridať napríklad do obväzu pre urýchlenie hojenia a na vstrebanie prebytočnej vlhkosti. S cukrom sa však dajú efektívne odstraňovať škvrny. Na oblečení, čalúnení i na kobercoch sa môžete fľakov zbaviť aj bez drahej chémie. Namočte znečistené miesto v teplej vode a posypte ho sladkými kryštálmi. Po niekoľkých hodinách škvrna zmizne.

viete, že? prepitné, inak ľudovo

VATMEX s.r.o. Jelšová 1, 080 05 Prešov Informujte sa a kontaktujte Nášho obchodného partnera: Tel. 0905 749 740, 0905 749 742 www.vatmex.sk

MI 16-48 STRANA - 11

66-117

veterinár radí

„tringelt“ z originálu (Trinkgeld) má tiež svoje pravidlá? Ak ste na obede či večeri v zahraničí, predtým, než budete chcieť odmeniť čašníka tringeltom, preverte si, či už nie je zarátaný v účte. Často sa označuje táto daň ako „fee“. Ak nie je, v prípade spokojnosti sa stanovuje vo výške desať percent, pri maximálnej spokojnosti pätnásť percent. Ale – v Japonsku a mnohých ďalších krajinách je „tringelt“ zas nezdvorilou urážkou. internet


9 4

5 5 6

6 9 2 1 1 3 7 9 4 6 7 6 4

MĂşzeum kultĂşry ChorvĂĄtov na Slovensku

Ä?asti Bratislavy zistĂ­te, Ĺže kedysi to bola samostatnĂĄ obec, ktorĂĄ istĂ˝ Ä?as niesla aj pomenovanie ChorvĂĄtska NovĂĄ Ves. PreÄ?o sa teraz, v zime, troĹĄku nepodozvedaĹĽ Ä?osi o nĂĄrode, ktorĂŠho plĂĄĹže a more sĂş naĹĄim kaĹždoroÄ?nĂ˝m letnĂ˝m dovoDevĂ­nska NovĂĄ Ves pri Brati- lenkovĂ˝m snom? slave oÄ?arĂ­ i dnes nedotknu- ExpozĂ­cia SNM â&#x20AC;&#x201C; MĂşzea kultĂşry ChorvĂĄtov na Slovensku je tou krĂĄsou prĂ­rody a bez- zameranĂĄ najmä na prezentĂĄciu hmotnĂŠho a kultĂşrneho prostrednosĹĽou miestnych dediÄ?stva chorvĂĄtskej menĹĄiny na Slovensku. KeÄ? v 16. stoobyvateÄžov. Ak vĹĄak zaÄ?nete roÄ?Ă­ priviedli cesty ChorvĂĄtov z pĂ´vodnej balkĂĄnskej vlasti na pĂĄtraĹĽ po Ä?alĹĄĂ­ch informĂĄci- Ăşzemie zĂĄpadnĂŠho Slovenska, priniesli si so sebou svoj jazyk, ĂĄch z histĂłrie tejto mestskej svoju vieru, zvyky, duchovnĂş a hmotnĂş kultĂşru. V tom Ä?ase

svet mĂşzeĂ­

3 3

1 6 9 5 7

výzva

T L A Ë&#x2021; C

Ivan BroŞík

MalĂ­ programĂĄtori pozor, Hodina kĂłdu je tu CelosvetovĂĄ iniciatĂ­va Hodina kĂłdu, ktorĂş organizuje neziskovĂĄ organizĂĄcia Code.org s podporou spoloÄ?nosti Microsoft sa bude tento rok konaĹĽ v týŞdni od 5. do 11. decembra. Deti, ĹĄtudenti aj dospelĂ­ si tak mĂ´Ĺžu vyskúťaĹĽ zĂĄklady programovania a pripojiĹĽ sa k mnohĂ˝m znĂĄmym osobnostiam ako Barack Obama, Mark Zuckerberg Ä?i Bill Gates. Na Slovensku sa do iniciatĂ­vy minulĂ˝ rok zapojila naprĂ­klad olympioniÄ?ka Danka BartekovĂĄ, spisovateÄžka Petra NagyovĂĄ-DĹžerengovĂĄ, herec Juraj Kemka Ä?i choreograf Jaro Bekr. â&#x20AC;&#x17E;Aj tento rok sme sa stali partnerom organizĂĄcie Code.org, aby sme vÄ?aka Minecraftu a  Hodine kĂłdu posunuli poÄ?Ă­taÄ?ovĂş vedu bliŞťie k miliĂłnom mladĂ˝ch ÄžudĂ­ na celom svete,â&#x20AC;&#x153; povedal Satya Nadella, vĂ˝konnĂ˝ riaditeÄž spoloÄ?nosti Microsoft. â&#x20AC;&#x17E;InĹĄpirovala ma generĂĄcia Minecraft, ktorĂĄ sa nevidĂ­ na  pozĂ­cii hrĂĄÄ?ov hry, ale na  pozĂ­cii, kde tvoria novĂ˝ vysnĂ­vanĂ˝ svet. Toto je generĂĄcia, ktorĂĄ bude tvoriĹĽ, budovaĹĽ a vytvĂĄraĹĽ naĹĄu budĂşcnosĹĽ a spoloÄ?ne im mĂ´Ĺžeme priblĂ­ĹžiĹĽ poÄ?Ă­taÄ?ovĂŠ myslenie a  pomĂ´cĹĽ nadobudnúż zruÄ?nosti na rieĹĄenie problĂŠmov, aby sa dokĂĄzali chopiĹĽ prĂ­leĹžitostĂ­, ktorĂŠ ich Ä?akajĂş,â&#x20AC;&#x153; dodal Satya Nadella.

.FHB;ÇĽ BWBTL

OF[OJäVKUFTBLWZTPLâNDFOĂ&#x2C6;N

Teraz len za

245 â&#x201A;Ź

169 â&#x201A;Ź

SPOLU od

150â&#x201A;Ź

Tropicarium BudapeĹĄĹĽ Teraz len za

35,50 â&#x201A;Ź

19,90 â&#x201A;Ź

Flora Olomouc

Teraz len za

katalĂłgy a inĂŠ

DomĂĄca pedikĂşra na pĂ´vodnĂĄ ce

17,99 â&#x201A;Ź

35 â&#x201A;Ź

19,90 â&#x201A;Ź

NĂĄplaste na chudnutie

Karneval v BenĂĄtkach

na pĂ´vodnĂĄ ce

9,99 â&#x201A;Ź

vysokĂĄ kvalita

-61%

Aj Vy chcete maĹĽ krĂĄsne a hladkĂŠ chodidlĂĄ? Je tu Pedi Spin pre krĂĄsu a zdravie VaĹĄich nĂ´h. Pedi Spin odstraĹ&#x2C6;uje suchĂş a popraskanĂş koĹžu v pohodlĂ­ VĂĄĹĄho novĂĄ cena domova.

PouŞívanie nĂĄplastĂ­ efektĂ­vne zabraĹ&#x2C6;uje vstrebĂĄvaniu tukov, cukrov, ĹĄkrobu a pomĂĄha tlmiĹĽ prehnanĂ˝ apetĂ­t. PrĂ­rodnĂ˝ urĂ˝chÄžovaÄ? s bylinkami nezaĹĽaĹžuje trĂĄviaci novĂĄ cena systĂŠm.

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpi na www.megazlava.sk

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

8,99 â&#x201A;Ź

PrĂ­stroj na Ä?istenie uĹĄĂ­ na pĂ´vodnĂĄ ce

19,99 â&#x201A;Ź

-61% PrĂ­stroj funguje ako vysĂĄvaÄ?! Jemne a ĹĄetrne odstrĂĄni prebytoÄ?nĂ˝ uĹĄnĂ˝ maz Ä?i uĹž potrebujete vyÄ?istiĹĽ uĹĄkĂĄ svojmu dieĹĽaĹĽu alebo sebe.

novĂĄ cena

7,99 â&#x201A;Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

44%

JednodĹ&#x2C6;ovĂ˝ zĂĄjazd do Olomouca na zĂĄhradnĂ­cku vĂ˝stavu FLORA. Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a: preprava luxusnĂ˝m vozidlom znaÄ?ky Mercedes, technickĂ˝ sprievodca. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 22.04.2017, Bratislava

Teraz len za

85 â&#x201A;Ź

49 â&#x201A;Ź

-51%

46%

JarnĂ˝ jednodĹ&#x2C6;ovĂ˝ zĂĄjazd do BudapeĹĄti s nĂĄvĹĄtevou Tropicaria a Oceanaria. Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a: preprava luxusnĂ˝m vozidlom znaÄ?ky Mercedes, prehliadka mesta BudapeĹĄĹĽ so sprievodcom TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 08.04.2017, Bratislava

vizitky od 0,033 â&#x201A;Ź/ks

0905 719 145 0907 779 011

32%

Na 5 dĹ&#x2C6;ovom poznĂĄvacom zĂĄjazde navĹĄtĂ­vite veÄ?nĂŠ mesto, ktorĂŠ dĂ˝cha histĂłriou zo vĹĄetkĂ˝ch strĂĄn, nespoÄ?etnĂ˝m mnoĹžstvom pamiatok, ktorĂŠ sĂş dielom svetoznĂĄmych umelcov. TermĂ­n: 27.4.-1.5.2017. Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a autobusovĂş dopravu, ubytovanie s raĹ&#x2C6;ajkami, sluĹžby sprievodcu.

A6 formĂĄt

Ä?ierno-biela tlaÄ? + distribĂşcia

$FTUPWBOJF VeÄ?nĂŠ mesto RĂ­m

letĂĄky 10.000 ks

Vytvorte si vlastnĂş hru

Do Hodiny kĂłdu sa mĂ´Ĺže zapojiĹĽ akĂĄkoÄžvek ĹĄkola alebo zĂĄujmovĂ˝ krúŞok. UÄ?itelia mĂ´Ĺžu prihlĂĄsiĹĽ svoju triedu cez jednoduchĂ˝ formulĂĄr na strĂĄnke www. hourofcode.com/us/sk a absolvovaĹĽ so ĹĄtudentmi Hodinu kĂłdu poÄ?as vyuÄ?ovania, priÄ?om po registrĂĄcii sa ich ĹĄkola zobrazĂ­ aj na globĂĄlnej mape. SamotnĂŠ lekcie sĂş ĹĄpeciĂĄlne navrhnutĂŠ tak, aby pomocou vizuĂĄlneho programovania deĹĽom pomohli veÄžmi rĂ˝chlo pochopiĹĽ zĂĄklady fungovania programovacĂ­ch jazykov. â&#x20AC;&#x17E;TohtoroÄ?nĂĄ novĂĄ lekcia Minecraft prinĂĄĹĄa do Hodiny kĂłdu jemne pozmenenĂ˝ postup, kedy sa deti v prvej fĂĄze nauÄ?ia zĂĄklady vizuĂĄlneho programovania a nĂĄsledne v druhej fĂĄze dostanĂş moĹžnosĹĽ vytvoriĹĽ si vlastnĂ˝ svet v  prostredĂ­ Minecraft, kde vyuĹžijĂş to, Ä?o sa predtĂ˝m nauÄ?ili,â&#x20AC;&#x153; hovorĂ­ Zuzana MolÄ?anovĂĄ, manaŞÊrka akademickĂ˝ch programov v Microsoft Ä&#x152;eskĂĄ republika a Slovensko. Deti sa vĹĄak mĂ´Ĺžu zapojiĹĽ aj do programovania v prostredĂ­ Ä?alĹĄĂ­ch znĂĄmych svetov, ako je naprĂ­klad Star Wars, Angry Birds, Frozen Ä?i Moana. KaĹždĂ˝, kto ĂşspeĹĄne dokonÄ?Ă­ aspoĹ&#x2C6; jednu z dostupnĂ˝ch lekciĂ­, automaticky zĂ­ska medzinĂĄrodnĂ˝ certiďŹ kĂĄt o absolvovanĂ­ Hodiny kĂłdu. ib

bola pre toto Ăşzemie typickĂĄ zrubovĂĄ konĹĄtrukcia drevenĂ˝ch stavieb. V 17. storoÄ?Ă­ sa zaÄ?ali stavaĹĽ domy hlinenĂŠ, vĂ˝nimoÄ?ne sa objavili stavby z kameĹ&#x2C6;a. Strechy boli pokrytĂŠ slamou. Pre oĹživenie a zachovanie historickĂŠho a etnickĂŠho vedomia slovenskĂ˝ch ChorvĂĄtov boli dĂ´leĹžitĂŠ kontakty s ChorvĂĄtmi zo starej vlasti, chorvĂĄtskymi ĹĄtudentmi a pedagĂłgmi. TĂĄto dlhodobĂĄ vĂ˝stava ChorvĂĄtskeho kultĂşrneho zväzu na Slovensku predstavuje prĂĄcu chorvĂĄtskych kultĂşrnych spolkov a pĂ´sobenie folklĂłrnych sĂşborov, ktorĂ˝ch hlavnĂ˝m cieÄžom je zachovanie Ĺživej chorvĂĄtskej kultĂşry â&#x20AC;&#x201C; kultĂşrneho ib dediÄ?stva predkov.

rýchle dodanie

ZaĹžite jedineÄ?nĂş atmosfĂŠru svetoznĂĄmeho BenĂĄtskeho karnevalu a preĹžite najväÄ?ĹĄie faĹĄiangovĂŠ divadlo masiek. Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a autobusovĂş dopravu a sluĹžby sprievodcu. TermĂ­n: 21.02.2017 - 23.02.2017 NĂĄstupnĂŠ miesto: Bratislava

www.megazlava.sk Ä&#x152;o je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny.

3,99 â&#x201A;Ź

ArgĂĄnovĂ˝ olej sada

43%

distribĂşcia

Zaujala VĂĄs zÄžava? Chcete na MegaZÄžava.sk nakĂşpiĹĽ a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po â&#x20AC;&#x201C; Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradĂ­me VĂĄm, ako nakupovaĹĽ.

na pĂ´vodnĂĄ ce

34,90 â&#x201A;Ź

prijmeme

-43% Argan Ă&#x2013;l na skrĂĄĹĄlenie pokoĹžky a udrĹžanie mladistvĂŠho vzhÄžadu.KozmetickĂĄ sada obsahuje: dennĂ˝ pleĹĽovĂ˝ krĂŠm (125 ml), noÄ?nĂ˝ pleĹĽovĂ˝ krĂŠm (125 ml), telovĂŠ mlieko (250 ml), sprchovĂ˝ gĂŠl novĂĄ cena ĹĄampĂłn (250 ml).

19,90 â&#x201A;Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

MI 16-48 STRANA - 12

KOLPORTĂ&#x2030;RA distribucia.mi@regionpress.sk

0907 887 332

na roznos novĂ­n pre

MICHALOVCE STRà ŽSKE


Ako ušetriť na poistení

chcú poisťovne premietnuť do cien, platil iba z nových, a nie aj z už existujúcich poistiek. To znamená, že ak máte Poisťovne budú od nového zámer uzavrieť poistenie na byt, chalupu, dom, havarijné roku platiť nový osemper- poistenie na auto či iný druh poistenia, poponáhľajte sa centný odvod a je logické, a urobte tak do konca roka 2016. že ho premietnu do cien. Pre poistky neplatia kalendárne roky, sú platné odo dňa To znamená, že poistky uzavretia tak dlhú dobu, na akú sa zaviažete platiť po„zdražia“. istné. Finančný výbor však v par- Treba však pripomenúť verejnosti, že ministerstvo filamente presadil, aby sa nancií chcelo pôvodne poisťovniam prikázať, aby platili chystaný odvod, ktorý si osempercentný odvod zo všetkých peňazí, ktoré od ľudí

vyberú na neživotných poistkách. Znamenalo by to, že by platili odvod aj z tých zmlúv, ktoré boli uzatvorené v minulosti a ktoré to v cene ešte nemali započítané. V domácnostiach, ktoré platia napríklad dve „zákonné“ poistky, dve havarijné, poistenie za byt, nejaké „zdravotné“ poistky a podobne by tak išlo ročne o vyššie náklady podľa kvality poistiek až do sto eur. Po veľkom tlaku samotných poisťovní nakoniec finančný výbor presadil, že sa „odvod zavedie len na novo uzavreté poistné zmluvy od účinnosti zákona, teda od 1. januára ib 2017.

Vtip: Na pieskovisku dvaja chválenkári: „Môj otec je historik. Ha!“ „A moja mama hysterička. He!“ Joseph Addison: „Myslieť možno len rozumom, ale chápať len srdcom.“

13

eko okienko

Ján Onduš

Vodiči špinavci – II V minulom článku som písal o vodičoch- špinavcoch, o konkrétnom znečistenom úseku (priekop vedľa cesty, odpočívadiel) medzi Nitrianskym Pravnom a obcou Vyšehradné (po koniec tabule Trenčiansky samosprávny kraj) na samotný kopec. Pri návrate domov na konci pracovného týždňa som zažil pocit spokojnosti a šťastia, keď tento úsek bol krásne vyčistený, (vedľa cesty plné vrecia odpadu, staré pneumatiky, atď.), radosť pozrieť, radosť v duši... Kto takto zodpovedne vyčistil, vyzbieral tento odpad po vodičoch - špinavcoch? Bolo ho tam viac než dosť!!! Pátral som cez rôzne úrady, až som našiel dobrodinca – človeka, ktorý má rád naše Slovensko. Je to pán starosta z obce Nitrianske Pravno v spolupráci s ľuďmi z obce a správou ciest Nitrianske Pravno. Starosta, ktorému daný úsek ani nepatrí (tak hovoria predpisy, vlastnícke vzťahy, nariadenia a pod.), ale ako starosta sa hanbil, že do jeho obce z turčianskej strany, do lona Hornej Nitry vedie takýto znečistený úsek cesty (dlhý asi 10km). Pánovi starostovi a  ľudom, ktorí sa pričinili svojou prácou na vyčistení krásneho kúta Hornej Nitry patrí veľké ĎAKUJEM a obdiv. Poznám a verím, že takýchto starostov a  aktívnych ľudí (skupín) pribúda. Je to veľmi dobre, že stále viac si začíname uvedomovať, čo nám pán Boh dal - krásny kúsok zeme v srdci Európy, nádhernú prírodu, vážme si to! A možno aj tí vodiči -špinavci sa zmenia a pochopia, že to, čo máme, je n a š e S L O V E N S K O, ktoré si musíme chrániť a nie ho ničiť, znečisťovať.

Večný a neriešený problém.

Ako psíčkarka som si už zvykla, že si nezvyknem. Zakaždým, keď venčím svojho psa, zisťujem, že nie každý majiteľ po svojom psovi aj uprace. Ale pravdou je, že aj keď tak chce urobiť, nemá ako a kam. A nie všetko sa dá bezo zvyšku odstrániť. Igelitové vrecko a odpadkový kôš (ak vôbec na nejaký v okolí narazí) nestačia a problém nevyriešia. Prechádzať sa pol hodinu s plným vreckom v ruke tiež nie je bohviečo. Nehovoriac o moči, ktorý aj keby a ko ko ľ v e k chcel, jednoducho zo zeme nezdvihne! Aj preto všetci chodíme po trávnikoch plných psích výkalov a musíme sa dívať na obcikané lavičky, stĺpy osvetlenia, múriky a ploty, a do-

konca aj naše kultúrne pamiatky sú tým nepekne poznačené. Zaujíma to vôbec niekoho? Pri poslednej návšteve sestry v Rakúsku som bola milo prekvapená, že oni na všetky tieto problémy riešenie majú. Ľudia tam venčia psíkov v na to určených zariadeniach. V týchto zariadeniach mohol ( a

na moje počudovanie aj sám chcel ) psík vykonať tak malú ako aj veľkú potrebu. Zjavne to fungovalo, keďže v okolí zariadenia nič nezapáchalo. Na zariadení bola

uvedená webová stránka www.ecodogtoilet.com. Po jej zhliadnutí som neverila vlastným očiam. Tieto zariadenia vyrába slovenský výrobca ( áno, čítate správne – slovenský ) a inštaluje ich v Rakúsku. A ktovie kde ešte. Len nie na Slovensku. A tak si kladiem otázku. Nemohli by sa peniaze, ktoré my, psíčkari, každoročne platíme na daniach za psy, použiť práve na takéto zariadenia? Naše peniaze by boli použité efektívne na niečo, čo skutočne funguje a chráni životné prostredie, čo by určite ocenili aj spoluobčania, ktorí psy nemajú.

MI 16-48 STRANA - 13

Zuzana N.

Ďakujem, s pozdravom majme radi naše Slovensko. jo Pozn. red.: Samotná obec Nitrianske Pravno návštevníkom už na prvý pohľad pripomína chvíle, keď sme krátko po páde železnej opony iba vzdychali nad námestíčkami v Rakúsku či v Nemecku! Foto: Námestie v Nitrianskom Pravne

61_0087

financie


J ODBORNE STI SPĂ&#x201D;SOBILO

RS FANUC      locker@locker.sk

  ! +43 699 181 60077

  Ĺživotopis zaslaĹĽ na:

      "#    "  "       !   

KeramickĂ˝ Disney hrnÄ?ek na pĂ´vodnĂĄ ce

6,99 â&#x201A;Ź

-15% Na vĂ˝ber 4 motĂ­vy detskĂ˝ch keramickĂ˝ch hrnÄ?ekov, ktorĂŠ sĂş vhodnĂŠ do mikrovlnnej rĂşry aj umĂ˝vaÄ?ky riadu.

novĂĄ cena

5,99 â&#x201A;Ź

61-0071

 

34116102-1

0905 633 416

CNC frĂŠzar    87-0153

elektrikĂĄrov na prĂĄcu v Ă&#x2C6;R, SR. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihneĂŻ.

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

tšmpÂ&#x2C6;Ă&#x201D;|~Â&#x2C6;o 

Â&#x20AC;||EĂąÄ Ă¸ĂśÄ&#x17D;óð íøðóýôÄ&#x192;Ă´Ä&#x201A;Ć&#x160;

zÄ&#x17D;Ä&#x201A;Ä&#x192;Ä&#x201E;Ăżøáýôĥ 

|~Â&#x2C6;omÂ&#x201A;Â&#x2014;~m~

_\EWWZ\

W`W\_]^X^Y W`X_]W^_`^ W`X^]\WWX_ W`W\^^\[]Z

PONĂ&#x161;KAM92ĸ1eSUDFRYQpPLHVWDSUHRSDWURYDWHÄšN\ PRĂ CU

pre elektrikĂĄrov, .YDOLĂ&#x20AC;NXMWHVDNXU]RPD]DPHVWQDMWHVDY elektromontĂŠrov len s platnĂ˝m § $JHQW~UH9D96ORYDNLD  *+"  ( )  " $ ( * %$%(od 4â&#x201A;Ź/hod)

9D9

) ! "%

12-0012

801160141

5DN~VNR²1HPHFNRDMSUH]DÄ&#x20AC;LDWRÄ&#x20AC;QtNRY    "&' "$ !"# PrĂĄca v SK a CZ=DEH]SHÄ&#x20AC;tPHYiPWLHçNRPSOHWQĂŹVHUYLV & %     " $ * "$*% Kontakt: 0905 7519D9VORYDNLDVN 714 

 slysro@gmail.com

$*%+- "1(%++)-%")#%"" '!#&.% , +" #&2)1%&#)%#)"" $ !3#!

Firma Stawi, s.r.o. v Bidovciach Stawi, s.r.o.  hÄžadĂĄ spolupracovnĂ­kov# na "

$ *+- "1(%++)-%")#%""'!#&.% nasledovnĂŠ pozĂ­cie: !"  , %'-'+)-%4$%$%#& 

% "$$ ' 4

  ! ! &#$#)("+#!C/group mobil: 0903 431 350 MI 16-41 STRANA - 14 Prijmeme email: info@c-group.sk

OPERĂ TOROV VĂ?ROBY uŕ˘&#x2122;1-Â&#x2C6;â&#x20AC;Ť;Ý­â&#x20AC;Źvh;fu;rÂ&#x2020;0Ń´bh;

MĂ&#x201E;SIAR PrĂĄca v RAKĂ&#x161;SKU

Â&#x2020;0Â&#x2039;|oÂ&#x2C6;-mb;-1;v|-_u-7;mŕ˘&#x2122;Â&#x152;-l;v|mŕ˘&#x2122;Â&#x2C6;-|;kol

MI 16-48 STRANA - 14' $%-()&' "&'%#-%&&$# #4"#&' & ###('%/#($%&$'/)"*!)1%#"1! $%#%!#!+#$#)"1$%/&'($+!&'""#! !#')(0""4".##"#'"

0918 684 286   

%$&$'!% ,"(-% 

0918 684 286 email: pg@stawi.sk

na rovinu  LOCKER s.r.o. 

  hÄžadĂĄ pracovnĂ­ka! na pozĂ­ciu 

" 

PRIJMEME

37-87

   + *+/5") *+/5") '.< &)/( ,%$+*.&#%1)-A%&)/D(')(##,/ s Alojzom Hlinom #"&)%-7+/B+D@%1 ,',#*+#*)'(.&#()<#-5 ( ... s predsedom KDH o  odkaze No+)(#(1 *),&(5") *+/5") '.< vembra 1989, o  Ăşlohe mladĂ˝ch ÄžudĂ­ ?,%)&)/(,% 3&/ /& pri oÄ?iste naĹĄej spoloÄ?nosti, ale aj o $9-3-(##,/C'#)+*)2(&# â&#x20AC;&#x17E;unesenom ĹĄtĂĄteâ&#x20AC;&#x153;. D'&#,/D"&)%$:-  ,':-# ) %)()&(B(;" VyzĂ˝vate obÄ?anov, aby sme spoloÄ?ne dokonÄ?ili November 89. Ä&#x152;o by%(6"/D+)($>.#9#D/+2#(-,%)' sme *&3# /D +-#,&/ *+#:$: *)*# preto mali spraviĹĽ? V  Novembri 89 zjednoduĹĄene ,1+';9&'(#&()D,--)B()' Äžudia B&)/%. & $ ) (9)' ,*)&)B()' chceli, aby papalĂĄĹĄi nekradli cement na svoje sĂşkromnĂŠ chaty, dnes)')/,D%-)+;')&1-),-(,*4 vĹĄak -; Dsi%-)+; .*+#'( '#&)/& #"& â&#x20AC;&#x17E;feĹĄĂĄciâ&#x20AC;&#x153; kradnĂş miliardy a  stavajĂş )/3B (#,)& /D , )+2 &)/( vily na hradnom kopci v  Bratislave. ,% /D %-)+)' *(.$: )+5 '+/1 Toto sme urÄ?ite nechceli. Je potrebnĂŠ *)-#/3 November dokonÄ?iĹĽ. Nastal Ä?as na *+3 D ,:#- #+ /D )" D:-%D-+6#3'+#&<B&)/%'3 zmenu, nestal Ä?as na NovĂ˝ Novem/D '( ber. Ä˝udia by nemali rezignovaĹĽ. Ten ,&.<1 ,/)$'. 9-3-. *+#$= #D%+6<D(*)=, stav, ktorĂ˝ je teraz, nie je nemennĂ˝. DĂĄ  '#+(1 D ,%+)'(; #"& sa to zmeniĹĽ. Ä˝udia to mĂ´Ĺžu zmeniĹĽ )/3B/,-.*)/&)/+")&)/$*)&#-#%1 ĂşÄ?asĹĽou vo voÄžbĂĄch, ale aj aktĂ­vnou ,D )'#((-(;' D +32(1' &#'6 Ä?innosĹĽou v obÄ?ianskom priestore. +)'B#+)'"/2="'&23, Staviate na tom, Ĺže naĹĄou nĂĄdejou (; )* (#&( ( (#" /)" & sĂş mladĂ­ Äžudia. NeobĂĄvate sa, )/*&1/#&(39&;/+$(;<#/)-#"& Ĺže ich uĹž aĹž tak osud naĹĄej spoloÄ?nosti ne)/3B/D23*,)D:,-/(),=D,*+ zaujĂ­ma? /)&#/),=*+%/*#&D/1+3,-)& $*) Je to aj o mladĂ˝ch ÄžuÄ?och, o ich bu- ++,%5 *)%.,1 )D $") (#<.$: dĂşcnosti. To, ako to â&#x20AC;&#x17E;fungujeâ&#x20AC;&#x153; #,%+#-3#. teraz, D &#'#(3#. 2D *),-. je neudrĹžateÄžnĂŠ. MusĂ­ sa to zmeniĹĽ. "&/19-3-.2&1"&#/)$*+2#(-,%; Ak mĂĄme radi naĹĄu krajinu, musĂ­me '+-7()")&,)=).<)#C jej chcieĹĽ pomĂ´cĹĽ. Potrebuje to. NemĂ´  +)%1 <#/)- ") ,.<)/& Ĺžu sa vĹĄetci mladĂ­ Äžudia vysĹĽahovaĹĽ. /3<(")+)%-)+3")*+#*:-&( Doma je doma. Chcem veriĹĽ, Ĺže v mla/)26%-3&,#/9%2")/3/&$,(: dĂ˝ch ÄžuÄ?och je energia a zĂĄujem'1,CD"&)%:/#+.D*)&)'(;' veci meniĹĽ. 2+/6' D ( /)26B%. , '#(.&; +)% (,/)$ (+)(#(1,D/+$(),=). Ä&#x152;o si myslĂ­te o  ĹĄtĂĄte, v  ktorom je +)2&:B#& )&9=,-(;<'.(+2*+# oznĂĄmenie o  podozrenĂ­ z  korupcie 9&#2/#(9)/=/$;/&6*+2#(-# sprevĂĄdzanĂŠ perzekĂşciou zo strany .)& ".,-+/(9*+)/#B ĹĄtĂĄtnej moci? #D,:B,(;*+2#(- (+$#,%% MyslĂ­m si, Ĺže takĂ˝to ĹĄtĂĄt bol unesenĂ˝. NepatrĂ­ uĹž obÄ?anom. A  bude %),*-+6 sa to #"& )/3B , . zhorĹĄovaĹĽ. A  najhorĹĄie na tom je to, ,*3$= ,%+)'(),= ,&.9(),= ,--)B Ĺže zaÄ?ne pĂ´sobiĹĽ aj tzv. Ĺ tokholmskĂ˝ syndrĂłm a to, Ĺže obeĹĽ zaÄ?ne maĹĽ(),= rada *+6%&(3 ,&.< 9-3-. ( svojho Ăşnoscu. NiektorĂ­ naĹĄi )'3)'#D'2#(3+)()'*)&#& Äžudia ĹžiaÄž politikom, ktorĂ­ uniesli nĂĄĹĄ,)' ĹĄtĂĄt,')<(),= ,*+/32= *3( *+ 2#(- ( ,#-%" 2"+(#B(;" tlieskajĂş. #,-D/#&,)'%;+9*%-D:-. Boli by ste za to, aby politici, ktorĂ˝m ,#/1.)/&2,/)$*),-)$D:B#( bola dokĂĄzanĂĄ (legĂĄlne a  spravod%)/(# livo) korupcia, uĹž nikdy sa  nesmeli  )/3B)/# 2),-3/' $(. uchĂĄdzaĹĽ o politickĂŠ funkcie? 8&<#-: / &<(6 &,-( (# (# Ă no. red -%$'.&,&))(/9-%;' )*.,-#& D )#9#& 2'#+(; D /1 +)/((; ) )/19-+(# :(),. $") ,1( D (9)' *+-+/3/$:)' 23*, )D ,*+/)&#/),= ,&.9(),= D,:-.1(3'-)/C'#*)')" &)

 

85-0818

5  ,D/&)''9)' 3 9 4 1 1 6 2 ,+##-C)'))+.2"+(#B($*) 2 9 6 &#-#%1/D(&3+##*+2#(-+*.&#%1 3 4 8 /D+)%)" *6,(50%&.26/( Foto: Autor 7 1 9 3*++!#)(

$ !" 7 ! "$& 0 )" $0$%&!+1$"$ #1  " 6#$ % & #1"60 " ) " 0 !  " +",$%!/$6 $!" 6 ) $%&7#$6#!5# $%6)$., hnedĂ˝ s tmavĂ˝mi pozdĺŞnymi pruhmi. Brada a hrvoÄž sĂş vlhkĂŠ lĂşky s ojedinelĂ˝mi vysokĂ˝mi bylinami a krĂ­kmi. Je 7 PĹ&#x2022;hÄžaviar Ä?ervenkastĂ˝ "$ !" $   6! ## 7+ ./ ., " $!# ĹĄkoricovĂŠ. Je to veÄžmi plachĂ˝ vtĂĄk. sĹĽahovavĂ˝, zo zimovĂ­sk sa vracia poÄ?as aprĂ­la. Po prĂ­lete (Saxicola rubetra) RĂĄd posedĂĄva na vrcholkoch krĂ­kov a  vysokĂ˝ch bylĂ­n sa zaÄ?nĂş formovaĹĽ pĂĄry. SamiÄ?ka v sprievode samÄ?eka trebuÄžka lesnĂĄ), odkiaÄž vyberĂĄ vhodnĂş jamku v zemi na postavenie hniezda, ktoMaliÄ?kĂ˝  iba Ä?osi 13 centi- (ĹĄtetka lesnĂĄ, pichliaÄ? obyÄ?ajnĂ˝,   vĂ˝hÄžad po okolĂ­, kde sa rozhliada za potenciĂĄl- rĂŠ stavia sama zo suchĂ˝ch stebielok trĂĄv, lĂ­stkov a machu. metrovĂ˝ tvorÄ?ek, rozpätie mĂĄ dobrĂ˝    !    krĂ­del mĂĄ 22 cm a vĂĄĹži 17 nou pozemnou korisĹĽou. OzĂ˝va sa hlasnĂ˝m â&#x20AC;&#x17E;jiv-tek- tekâ&#x20AC;&#x153;. Hniezdnu kotlinku vystiela chlpmi od zvierat. Po vyskĂĄ"    Spieva aj v noci, kedy sa v tichu rozlieha doĹĄiroka-doÄ?a- kanĂ­ z hniezda sa mlĂĄÄ?atĂĄ ukrĂ˝vajĂş v trsoch trĂĄvy pred gramov. #  potenciĂĄlnymi predĂĄtormi, pre ktorĂŠ sĂş v tomto Ä?ase, SamÄ?ek mĂĄ vĂ˝raznejĹĄie leka. odtiene farieb ako sa- Ä&#x152;riepky zo Ĺživota: PĹ&#x2022;hÄžaviar Ä?ervenkastĂ˝ Ĺžije na väÄ?ĹĄine kedy eĹĄte nedokĂĄĹžu lietaĹĽ, Äžahkou korisĹĽou.  miÄ?ka. Ä&#x152;iernohnedĂŠ lĂ­ce nĂĄĹĄho Ăşzemia od nĂ­Ĺžin aĹž po vysokĂŠ horskĂŠ polohy (1 NĂĄsledne sa rodinky rozpadajĂş a vtĂĄky vedĂş samostatnĂ˝ Ĺživot. a  temeno hlavy, chrbĂĄtik 600 m n. m.). Biotop tohto vtĂĄÄ?ieho druhu predstavujĂş Potravu tvorĂ­ hmyz, pavĂşky, mäkkýťe a Ä?ervy. Miroslav Saniga

87-0112

  

37-76

         naĹĄe poklady  

62-0047

6 8 7 1

  

  

8

  4


Vladimír Clementis

Tisovci, neskôr študoval na Gymnáziu v Skalici. Vladimír Clementis videl nástojčivosť sociálnych otázok. Vo februVladimír Clementis sa na- ári 1923 odišiel Clementis na univerzitu do Drážďan. rodil 20. 9. 1902 v Tisovci, Vladimír Clementis sa veľmi angažovane do posledných v rodine učiteľa cirkevnej chvíľ snažil zabrániť, aby vznikol samostatný slovenský školy Ľudovíta Clementi- štát z milosti Hitlera. Pod anonymným menom Peter Hron sa a jeho manželky Márie pomocou rozhlasu BBC bojoval proti fašistickému útlaku Adely Vranej. Zomrel v ran- aj zo zahraničia. Od začiatku vyzýval z rozhlasu obyvaných hodinách 3. 12. 1952 teľov Slovenska, aby sa stavali na odpor proti tisovskopopravou obesením. -tukovskému režimu a postupne nepriamo vyzýval na Obecnú školu vychodil v ozbrojené povstanie.

osobnosti regiónov

Clementisa však po vojne obvinili z toho, že dosiaľ neurobil sebakritiku za roky 1939 a 1940, prejavil buržoázny nacionalizmus pri riešení maďarskej otázky, nebral vážne kritiku buržoázneho nacionalizmu v KSS, vnútorné problémy nechápal triedne, ale národne, rovnako postupoval v kádrovej politike na ministerstve zahraničia, podliehal benešovskej a masarykovskej línii čs. zahraničnej politiky a trvale nedôveroval Sovietskemu zväzu. Jeden z jeho priateľov ho vydal do rúk polície, ktorá ho odviezla do zámku Koloděje, kde bol väznený a napokon red popravený.

Vtip: Babka príde do mäsiarstva a vraví: „Dobrý deň, nemáte niečo pre psa?“ A predavač na to: „Búdu? Alebo reťaz?“ Zdenka Schelingová: „Keď Boh posiela na nás utrpenie, má pritom odvrátenú tvár. Vtedy je život iba prebdením noci na zlom nocľahu. Ale ak nás tŕnie zraňuje, naša láska vydáva vôňu.“

PR OMONT GL A SS s.r. o.

myslím si

ZASKLIEVANIE balkónov a terás

PROMONT GLASS s.r.o.

15

Igor Matovič

Fico robí zlé meno

promontglass@promontglass.sk

Fico vynadal novinárom, ktorí sa zaujímali o rozkrádanie peňazí určených na predsedníctvo na Lajčákovom ministerstve, do „špinavých protislovenských prostitútok“. Následne okamžite zo zhrozením správu zverejnili všetky svetové významné denníky. Môžeme teda konštatovať, že Fico urobil Slovensku najhoršiu reklamu od čias Mečiara.

RÁMOVÉ ZASKLENIE

87-0005

Paškovci môžu

Práca pre opatrovateľky

z hliníka hliníka,, o ocel ocele, cele,, dreva drev

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

v Holandsku, Nemecku a Rakúsku

- Plat od 2.250,- Eur za 45 dňový turnus - Bez poplatkov - Cestovné, strava a ubytovanie zdarma - Nástup ihneď

„Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi“ si zrejme zmysleli ľudia, keď sa dozvedeli, že súd odmietol odsúdiť dvoch synovcov Pavla pašku, ktorí do krvi zbili na ulici dievča.

PRÍSTREŠKY - TERASY

1rokov 9

Moje účto v pohode

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

UNIVERSAL Agency, s.r.o.,

87-0027

www.promontglass.sk

0918 623 064 0915 085 335

www.universalagency.sk

Určite si pamätáte tlačovku pár dní pred voľbami, kedy ma Fico verejne obvinil, že som nezaplatil dane a účtovníctvo som mal dať do zberu.

Mobil: 0918 584 222, 0908 983 184

E-mail: universalagency@universalagency.sk

62-0005

Nám. osloboditeľov 1, Michalovce Tel./Fax: 056 644 2980

TECHNICKÉ PROFESIE práca v Humennom Kandidát by mal spĺňať nasledujúce kritéria: -ukončené VŠ vzdelanie technického smeru (zameranie na strojárstvo) -prax v danej oblasti minimálne 2 roky -znalosť materiálov, technológie -znalosť noriem v oblasti -aktívna znalosť angličtiny KEY ACCOUNT MANAGER

Kandidát by mal spĺňať nasledujúce kritéria: -ukončené VŠ vzdelanie technického smeru -aktívna znalosť angličtiny alebo nemčiny -prax minimálne dva roky na podobnej pozícii -znalosti informačných systémov SAP, BAAN a pod.- výhodou -znalosti v oblasti strategického nákupu, managementu dodávateľov a aplikácii zlepšovacích procesov - výhodou -očakávame extrovertnú povahu, otvorenú a na faktoch založenú komunikáciu, analytické myslenie a vysoké pracovné nasadenie

Myslíte, že teraz Fico zvolá tlačovku a verejne sa mi ospravedlní, že ma krivo obvinil? Ale, kdeže! Na to je veľký zbabelec. Mňa len hreje dobrý pocit, že ľudia, ktorí mi napriek Ficovému útoku verili, nemusia banovať.

ROBOTNÍCKE PROFESIE práca v Humennom VEDÚCI NÁKUPU PRE HE A SNV -požadované vzdelanie VŠ II./III. stupňa so strojárskym zameraním -aktívna znalosť anglického jazyka -znalosť MS Office, Internet -vodičský preukaz skupiny B -prax minimálne 5 rokov

MONTÁŽNIK

-vyučený v strojárskom odbore -znalosť technickej dokumentácie -prax s montovaním ložísk, spojok, prevodoviek... - výhodou -pozícia vhodná pre absolventa

TECHNICKÝ NÁKUPCA

OPERÁTOR CNC STROJA

VEDÚCI VÝROBY

Kandidát by mal spĺňať nasledujúce kritéria: -vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - strojárske zameranie - prax na vedúcej pozícii minimálne 2 roky - anglický jazyk - komunikačná úroveň - znalosti 5S, TPM - skúsenosti s riadením tímu - zodpovednosť za kľúčové indikátory výkonnosti - dobré komunikačné schopnosti - flexibilita, schopnosť pracovať pod stresom PROGRAMÁTOR CNC STROJOV

Kandidát by mal spĺňať nasledujúce kritéria: -ukončené SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru Kandidát by mal spĺňať nasledujúce kritéria: (zameranie na strojárstvo) -VŠ technická / elektrotechnická -prax v danej oblasti min. 2 roky -aktívna znalosť anglického, alebo nemeckého jazyka -skúsenosti v malosériovej výrobe -ochota cestovať -znalosť CAM systémov - výhodou -praktické skúsenosti výhodou BRIGÁDNIK -pozícia vhodná aj pre absolventa -celoročná brigáda na oddelení konštrukcie. KONŠTRUKTÉR -brigáda vhodná pre študentov 3 - 5. ročníka VŠ - zameranie strojárstvo Kandidát by mal spĺňať nasledujúce kritéria: -ukončené SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru (zameranie na strojárstvo) -prax v danej oblasti - výhodou -aktívna znalosť angličtiny alebo nemčiny tel: -znalosť CAD programov (Inventor, AutoCAD) - výhodou

057/290 90 01

Za šéfa Onkologického ústavu Fico vymenoval človeka, ktorý kryl podvod, kedy lekárka zabielila informáciu v zdrav. karte, ktorá ju usvedčovala z toho, že kvôli nej dojčaťu zlyhali obličky.

-vyučený v strojárskom odbore -znalosť technickej dokumentácie -prax minimálne 2 roky ako obsluha horizontky

Kandidát by mal spĺňať nasledujúce kritéria: -vysokoškolské vzdelanie v odbore strojárstvo -znalosť anglického jazyka

AUTOMATIZAČNÝ INŽINIER

Kryč podvodu riaditeľom

OBSLUHA HORIZONTKY, MANUÁL ALEBO CNC

-vyučený v strojárskom odbore -znalosť technickej dokumentácie -prax na CNC min. 2 roky -skúsenosti s riadiacim systémom Sinumerik, Heidenhain -možnosť zaškolenia skúsených sústružníkov a frézarov

Bašternákova záhada

Markíza zistila, že človek, ktorému mal Bašternák predať svoju firmu, aby sa vyhol plateniu daní, v skutočnosti neexistuje ... a Fico si naďalej hovie v jeho z ukradnutých daní postavenom byte.

pošlite nám Vašu žiadosť spolu so súhlasom na uchovávanie Vašich osobných údajov na adresu:

Sobotné dialógy Fico opäť stratil nervy - odmietal vysvetliť podvod z Lajčákovho ministerstva a novinár sa nedal. Tak mu povedal, že on je premiér a novinár vlastne bezvýznamné nič.

Slovakia s.r.o.

Chemlonská 1, 066 01 Humenné andritz.sk@andritz.com

MI 16-48 STRANA - 15

80-0134

TECHNOLÓG, TECHNOLÓG TEAM LEADER

Nuž, prešlo 10 mesiacov, moje účtovníctvo (ktoré som do zberu nedal) prekutralo zprava zľava desiatky policajtov a znalcov - a výsledok - všetko v poriadku a žiaden podvod.

igor matovič


tiraz michalovsko bez vierky.pdf 10. 9. 2015 6:57:47

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

PIESTANSKO MICHALOVSKO

redakčné slovo

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

týždenne do 30 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Štefánikova 44 Michalovce 056 / 644 29 22 michalovsko@regionpress.sk

Ivan Brožík vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Pevné body vo vesmíre

dátorovi sa chce zvolať, ach ako by sme dnes potrebovali človeka, ktorému stačí dať pár faktov a pohne stojatými vodami mocenskej V  Syrakúzach na Sicílii pred oligarchickej politiky na Slovensku. Nádej tu však je. Spomíname ju oveľa viac ako dvetisíc rokmi napríklad v našom knižnom tipe v podobe u nás i vo svete mimozaznel tento výrok: „Dajte mi riadne uznávanej obrovskej morálnej autority, arcibiskupa Vasiľa. pevný bod vo vesmíre a po- Medzi ľudí sa však dostáva aj iná knižka – ktorá by mohla otvohnem Zemou.“ Pripisuje sa riť oči tým, ktorí ešte nepochopili. Knižka o zákulisí našej politiky. človeku, ktorého meno v  pre- O moci peňazí u nás, o charakteroch bez charakterov, o predávaní klade znamená „železný um“, sa a zapredaní nás, takmer už všetkých. učencovi Archimedovi. V týchto dňoch sa stávame opäť súčasťou „večného príbehu“. VeV  najhlbšej úcte k  tomuto ve- riaci dobre vedia, že je o skromnosti, láske, vytrvalosti a odhod-

laní. O dobre, ale aj o strachu z dobra, oblečeného do bezmocnej nenávisti a ničenia. Dobro už od čias jasličiek v maštali vždy napokon zvíťazilo nad zlom. Je to večný zázrak života. Úlohou nás, dočasne pobývajúcich na tomto svete, v tejto krajine, je poukazovať na zlo a vydať všetko zo seba, aby sme dobru pomohli presadiť sa. Nie, toto naozaj nie je nenávisť, je to iba pomoc tomu všemocnému dobru. A nepochopia to iba tí, ktorí z dobra majú strach. Vediac prečo. Z redakcie vám, milí čitatelia, želáme pokojný a dobra plný ďalší Ivan Brožík adventný týždeň!

Inzercia: Marianna Sovjaková 0907 895 864

Distribúcia: (30.500 domácností/firiem) Miroslav Zobín 0908 966 046

Každý týždeň: Michalovce, Trebišov, Sobrance, Zemplínske Hradište, Vinné, Pozdišovce, Močarany, Staré, Topoľany, Petrovce n/Laborcom, Lúčky, Závadka, Hažín, Fekišovce, Gajdoš, Veľké Revištia, Hnojné, Jovsa + v párnom týždni navyše: Sečovce, Strážske, Budkovce, Dúbravka, Zalužice, Sliepkovce, Rakovec n/Ondavou, Bačkov + v nepárnom týždni navyše: Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec, Ložín, Stretava, Jasenov Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete

o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

74-164

domácností a firiem

MI 16-48 STRANA - 16

Michalovsko 16-48  

Michalovsko 16-48

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you