__MAIN_TEXT__

Page 1

Č. 38 / 20. SEPTEMBER 2019 / 23. ROČNÍK

MALACKO Najčítanejšie regionálne noviny

predaj - montáž - servis Predajňa: Nádražná ul., Malacky

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

ZĽAVA -30%

KRTKOVANIE Vstavané skrine Ondrúš

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

Objednávky na tel.: 0905 632 250, www.zubky.eu

10-0028

• upratovanie • čistenie kožených sedačiek

0908 437 079

NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0010

MUDr. Ingrid Kriváòová •Keramické fazety, korunky, mostíky, protézy •Lieèba parodontitídy •Stomatochirurgia •Zubná hygiena•Pieskovanie Srdeène vítame nových pacientov

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

ing. kubaška

ZUBNÁ AMBULANCIA, Malacky

UPCHATÝ ODPAD?

63-0007

0908 739 902 viktor.ondrus23@gmail.com /

94-0091-1

Najlepší výber KOTLOV

52-0008-1

0905 662 395

VSTAVANÉ SKRINE 10-0161

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR Drobné opravy Údržba firiem Záhrada Elektrika, voda, obklad

Týždenne do 27 450 domácností

ČAJOHRANIE

KANALIZÁCIA?

NETRÁPTE SA! POMÔŽEME VÁM!

Záhorácka 54/20, Malacky

HĹBKOVÉ

VÁM VYČISTÍ

10-0031

sedačky, postele, koberce, kožené sedačky

Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

16-0217

KRTKO ZÁHORIE

Karol Mikláš

TEPOVANIE

ZÁCLONY A ZÁVESY BYTOVÝ TEXTIL

www.tepovaniekm.sk tel.: 0949 85 11 10

~ upchatý drez ~ kanalizáciu ~ odpad ~ WC 0915 87 93 49 0940 50 30 50 www.krtkozahorie.sk

Príjmeme

Kuchára

1200€

PREDAJ KVALITNÝCH KRMÍV A LIAHNÍ

netto

Pribinova 16, Malacky +421 948 656 456

plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk plzenskahodovna #poctivapivaren

www.plzenskahodovna.sk

Otváracie hodiny: Pondelok - Sobota: 6.00 – 20.00 h Nedeľa a sviatky: zatvorené

MALACKY, KOZIA 46/B

0917 568 470

MA19-38 strana -

1

15-0005

Svoje CV posielajte na: plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk

OTVORENÉ OD 19. 8. 2019

Po - Pia 7.30 - 19.00 Sobota: 8.00 - 13.00 16-0153

Bližšie informácie Vám radi poskytneme cez pracovné dni v čase 08:00 do 17:00 hod. na telefónnom čísle +421 948 851 521.

Priemyselná 5863, 901 01 Malacky

ROZVOZ ZDARMA!

Tel.: +421 918 986 151

10-0164

www.annastudio.sk

(oproti Floriánovi)

tel.: 0915 726 087

15-0108

25.9.2019 o 19.00 h

10-0029

www.cistyodpad.sk

10-0020

NONSTOP 0908 151 982


POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

InzercIa

Ing. Igor Abel 0905 387 063 Vladislav Abel 0905 859 679 Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469 Distribúcia: Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk Šéfredaktor: Ivan Brožík DISTrIBúcIa (27.450 domácností) Každý týždeň: Malacky, Borinka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Malé Leváre, Marianka, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Mást, Stupava, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Závod, Zohor, Plavecký Mikuláš, Veľké Leváre, Lozorno, Závod, Gajary, Marianka, Závod

Malacky

Stupava

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou. Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

západné Slovensko BV Bz DS Ga Hc KM LV Ma nr nz PK Pn Sc Se TO Tn TT zM

94.750 100.200 33.080 31.290 28.510 16.370 31.310 27.450 54.930 34.140 18.210 38.810 26.700 34.570 40.560 59.430 46.550 18.990

Bratislavsko Východ Bratislavsko Západ Dunajskostredsko Galantsko+Šaliansko Hlohovecko+Sereďsko Komárňansko Levicko Malacko nitriansko novozámocko Pezinsko Piešťansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko Topoľčiansko+PE+BN Trenčiansko+DCA+IL Trnavsko zlatomoravsko

Stredné Slovensko BB KY LI Lc MT Or PB PD zV zH za

50.530 29.120 35.020 30.690 41.690 36.230 28.230 41.340 39.560 27.490 52.120

BJ Ge HU Ke KS SL MI PP PO Sn

33.870 28.710 26.640 83.740 20.730 12.970 29.620 41.130 42.845 32.750

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK Lučenecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Prievidsko zvolensko+DT+KA Žiarsko+ZC+BS Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Košicko Košicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Prešovsko+SB Spišsko+LE+GL

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Chceme ľuďom prinášať reálne výsledky Dôvodov, prečo som sa rozhodol vstúpiť do politiky je mnoho. Azda najsilnejší je ten, že mi v nej chýba normálnosť. Nielen ľudskosť, solidarita a slušnosť by mali byť normálne. V politike by mali byť normálne aj program a dosahovanie skutočných výsledkov. Pretože reči každodenný život ľudí nezlepšia. A práve normálnosť chýba nielen mne, ale aj ľuďom naprieč Slovenskom. Presvedčil som sa o  tom v  mestách a obciach počas zbierania podpisov potrebných na registráciu politickej strany Dobrá voľba. Rekordných takmer 30-tisíc podpisov sa nám spoločne podarilo vyzbierať za menej ako mesiac, čo je pre náš tím veľmi  motivujúce. Ľudia jasne vyjadrili svoj názor a  potrebu obsahu,  skutočných výsledkov a  riešení vnímame rovnako. Považujem za normálne, keď štát pomáha tam, kde máme najväčší problém a  najväčší dlh voči spoločnosti. A  práve na tieto skupiny sa sústreďuje program Dobrej voľby. Dôstojný život a podpora najzraniteľnejších skupín sú oblasti,  ktoré boli roky zanedbávané. Založenie rodiny musí byť pre mladých radosťou a  životným poslaním, a nie finančnou záťažou. Rovnako nesmieme zabúdať ani na seniorov, ktorí majú po rokoch

ťažkej práce nárok na zaslúžený odpočinok a odmenu, a  nie nedôstojné prežívanie zo dňa na deň. Toto však nevyrieši jednorazový vianočný príspevok. Veľkú pozornosť si nepochybne zaslúžia aj pacienti a celé zdravotníctvo. Zdravotnú politiku musíme nastaviť tak, aby bola zdravotná starostlivosť dostupná pre všetkých bez rozdielu. Tieto oblasti však musíme riešiť naprieč všetkými regiónmi Slovenska. Ak sa totiž budeme sústrediť len na región hlavného mesta, rozdiely v našej krajine sa budú prehlbovať. Obce, mestá a regióny najlepšie vedia, čo potrebujú, a preto musia spolurozhodovať o tom, čo sa s nimi bude diať. V  našom tíme sú ľudia, ktorí pre túto spoločnosť už niečo dokázali a ich cieľom je urobiť ešte viac. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí naplniť naše ciele a  ľuďom doručiť reálne výsledky. Lebo len rečami nič nezlepšíme. Ďakujem, ak mi v  tom pomôžete a spoločne pomôžeme Slovensku a  všetkým, ktorí tu žijeme.

2

k. ú. Studienka • veľkosť 2650 m2 V PRÍPADE VÁŽNEHO ZÁUJMU SA OZVITE NA

tel. č. 0905 354 180

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR š.p. Pliešovce, o.z. Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky

Ponuka na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu - výberové konanie 1. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Lozorno, obec: LOZORNO, okres: Malacky, zapísaná na LV č. 2520: - pozemok – parcela registra “C“ číslo 10009 – ostatná plocha o výmere 2 283 m2. Minimálna predajná cena: 12 500,00 €. 2. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Plavecký Štvrtok, obec: PLAVECKÝ ŠTVRTOK, okres: Malacky: - pozemok– parcela registra “C“ číslo 5218/2 – ostatná plocha o výmere 938 m2. Minimálna predajná cena: 4 580,00 €. 3. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Malacky, obec: MALACKY, okres: Malacky, zapísané na LV č. 1111: - stavba s.č. 3690 – garáž na parcele reg. “C“ číslo 30005/6, - pozemok – parcela registra “C“ číslo 30005/6 (pozemok pod stavbou) – zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2, - pozemok – parcela registra “C“ číslo 30005/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2. Minimálna predajná cena: 2 670,00 €. Písomné ponuky zašlite do 27.09.2019 do 13:00 hod. Obálku označiť: „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE VLM SR“. Informácie o výberovom konaní na stránke: www.vlm.sk

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo • výkup kovového odpadu a farebných kovov • výkup papiera (noviny, časopisy, letáky) Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne) 0903 373 854, 0903 404 138

Pomôžeme Vám Pomô

schudnúś sc Chudnite pod odborným doh¾adom s

NUTRI F OD PLAN FO

Tomáš Drucker Dobrá voľba

MA19-38 strana -

cena dohodou

16-0299

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09

peniť ľudia z PS/SPOLU, KDH či od Kisku. Ale to nevadí a to sa poddá. Urobili sme to v dobrom záujme všetkých ľudí, ktorým na Slovensku úprimne záleží. Poďme bojovať za podstatné veci - poďme vrátiť unesený štát späť do rúk ľudí a nenahrávajme úplne zbytočne našimi chybami Ficovej mafii. Dlhé roky ľudia túžia po zmene a nekazme si to zbytočným strašením týmito témami, ktoré mnohých ľudí môžu od volieb odstrašiť. Máme pred sebou posledných 5 mesiacov boja za lepšie a spravodlivé Slovensko. Máme pred sebou finálny zápas za Slovensko, kde budeme radi žiť. Nekazme si to. PS. Pellegriniho sa nám síce odvolať nepodarilo, ale bojovali sme dobrý boj. Sám som na schôdzi rečnil vyše troch hodín a pomohli aj moji kolegovia. Veľmi ma však mrzí, že nás poslanci za strany PS/SPOLU, KDH a ani kolegyňa Remišová zo ZA ĽUDÍ, nedokázali podporiť ani jednou jedinou vetou v rozprave - v našom spravodlivom boji za spravodlivosť na Slovensku. Opäť zvíťazilo ego, opäť sme museli bojovať sami.

16-0298

Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o.

Myslíte si, že je najpodstatnejším problémom Slovenska to, či majú homosexuáli registrované partnerstvá? Určite nie a ani my nie. Bohužiaľ - PS/SPOLU a KDH sa tak celé leto tvária. Nerokujú o inom, len o tom, či návrh na partnerstvá homosexuálov predložia hneď po voľbách, ako chce PS/SPOLU, alebo až za 2 roky, ako navrhuje predseda KDH. A rozumní ľudia sú na Slovensku z toho v šoku. a najmä voliči KDH, ktorí nechápu o čo Hlinovi ide. Akoby sme v štáte, ktorý nám spod rúk uniesla mafia, nemali teraz iné problémy! Zároveň platí, že takto úplne zbytočne lejú tieto strany vodu na mlyn Ficovi a spol, ktorému teraz len stačí ľudí týmto strašiť a môže mu to pomôcť vyhrať voľby. Preto sme minulý týždeň prišli s prvou časťou plánu, ako opozícia môže spoločne poraziť mafiu vo voľbách. Nazvali sme ju „NESTRAŠME ĽUDÍ“ - a sľúbili sme, že naše hnutie nevstúpi do vládnej koalície, ktorá by chcela zaviesť registrované partnerstvá a adopcie detí homosexuálmi. Že nevstúpime do vlády, ktorá by chcela uvoľniť boj voči drogám, ktorá by chcela brať ľuďom sociálne výhody, ktorá by chcela súhlasiť s kvótami pre migrantov. Jasné, že teraz budú chvíľu na nás

63-0003

Bernolákova 1 A MaLacKY malacko@regionpress.sk

PREDÁME VEĽKOKAPACITNÝ MUROVANÝ SKLAD

Malacky: budova bu udova APOLYS, AP Jánošíkova 4 Šaštín Ša aštín Stráže: Strá Novoveská 941 0910 0 628 555, 55 www.nutrifood.sk

16-0211

redakcia:

Nestrašme ľudí a zoberme tromfy Ficovi z rúk 031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

MALACKO

Najčítanejšie regionálne noviny

33-0034

2


SLUŽBY

3

16-0012

MALACKO

• 1-hrob od 990 € AKECMIBAER • 2-hrob od 1300 €

SEPT

Zregenerujeme Vašu batériu priamo vo Vašej firme. Výhoda: vyššia kapacita, cena, kapacitný protokol. HOFFMANN CHARGER GmbH Legionárska 383/1, Malacky 0948 062 317, 0918 364 229

MOBILNÁ PEDIKÚRA

JABLONOVÉ 391

0903 979 741 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

aj diabetické a mykotické nohy

www.kamenarstvo-jablonove.sk

Miriam tel.: 0915 677 453

16-0014

Malacky: od 12 € Okolie do 25 km: od 14 € 10-0135

Kvalitná a nadčasová nemecká bižutéria Cour de Lion Výroba šperkov najmodernejšou 3D technológiou Opravy, výkup zlata a výmena šperkov za zlomky Talianske bižutérne šperky z kože a Svarowski kameňmi Cango & Rinaldi Poradenstvo v oblasti šperkov

krátka dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

v pohodlí Vášho domova

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK

ZDARMA: doplnky, chodníky zo zámkovej dlažby, doprava do 100 km

všetky kamenárske práce

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, BALENÉ ŠTIEPKY, KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

15-0021

NAJ väčší výber NAJ rýchlejšia vý roba NAJ lacnejší serv is NAJ krajšie šper ky NAJ rýchlejšie op ravy NAJ dlhšie na trh u

16-0035

ZLATNÍCTVO EBNER Sasinkova 5377, Malacky www.ebner-klenotnik.eu 0903 434 192, 0903 431 134, 0918 785 459

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

Máte vysokozdvižný vozík a batéria dlho nevydrží?

16-0290

Slovenčina naša Nie päť euro, ale päť eur. Nie elektrika, ale elektrina. Nie oregáno, ale oregano.

ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA PRE DETI A DOSPELÝCH MUDr. Gilbert Maurille Houndjo, Struhárova 2, Zohor

U T O B O S AJ V

+421 917 566 813

MA19-38 strana -

OBJEDNÁVKY CEZ SMS SPRÁVY

3

10-0158

Zmluvný lekár: VšZP, Dôvera, Union

Pondelok: 7:00 – 12:00 II 13:00 – 16:00 Štvrtok: 7:00 – 12:00 II 13:00 – 16:00 Piatok: 7:00 – 12:00 II 13:00 – 16:00 Sobota: 7:00 – 13:00 (príplatok 5 €)


BÝVANIE

4

Z¼AVY VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR pri ná

OVÝ LET VÝHLIADAKRMO! ZAD

Trnava, Suchovská 5 mob.: 0911 391 426, 0902 469 252 info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

16-0029

15-0002

Nemecký profil INOUTIC - OKNÁ VYROBENÉ NA SLOVENSKU! ODPORÚČAME PROFILY DO NOVOSTAVIEB: EFORTE 3-sklo Ug = 0,6 • PRESTIGE 2-sklo Ug 1,0 a 3-sklo Ug 0,7

Bratislava • Malacky

garážové brány predokenné rolety ploty, brány www.rolvex.sk 0905 485 891 SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ

Príklady montáže okien: 2-izbový byt: 1 230 € 3-izbový byt: 1 530 € 4-izbový byt: 1 700 €

A ZIMNÉ ZÁHRADY

CELKOVÉ CENY

339 €

389 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie interiéru s 10% zľavou

499 €

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM • ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH

AKCIA -30% NA PRÁCU

HNEDÉ UHLIE od 86 €/t ČIERNE UHLIE od 200 €/t BRIKETY od 160 €/t KOKS od 295 €/t

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

PREDAJ MONTÁŽ • SERVIS

KLIMATIZÁCIA

KLIMATIZÁCIE

399 EUR / s DPH

www.klimatizacia.info www.mdmgroup.sk 0910 111 100, 0905 744 062

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

MA19-38 strana -

4

41-0016

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.

akejkoľvek značky so zárukou Obhliadka zdarma Montáž štandard 200 € NAJLEPŠIA CENA NA TRHU Volajte 0915 818 784 (Tomáš) 0911 439 620

16-0276

01 AUTO-MOTO / predaj AUTO-MOTO - PREDAJ 01 » Predám Ford Focus 2, 1,8 TDCI, 85 kW, modrá metalíza, r.v. 2006, plná výbava, nové letné pneu s aluminium.diskami, zimné s diskami, nová STK do 2021, cena 2100 €.Tel. 0907721667

NOVINKA: Nemecký profil SALAMANDER Smart 76 mm, SALAMANDER Harmony 82 mm

Ceny sú vrátane DPH

Dňa 27. 9. 2019 uplynie 1 rok, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedo Anton Babinec z Gajar. S láskou a úctou spomína manželka Marta, synovia Tony a Peter s rodinou. Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ AKCIA! ŽALÚZIE

16-0060

Dňa 27. 9. 2019 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý a prastarý otec pán Visner Oldřich z Vysokej pri Morave. S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.

EUROOKNÁ A DVERE

• HLINÍKOVÉ OKNÁ • PLASTOVÉ OKNÁ • Posuvné systémy • Exteriérové žalúzie a doplnky • Garážové brány

ZNÍŽENIE CIEN

Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť, navždy prestalo pre Teba slnko hriať, ale tí, čo Ťa mali radi, nikdy neprestanú na Teba spomínať. 22. 9. si pripomíname smutné 1. výročie úmrtia nášho milovaného Jirku Křehlíka. S úctou a láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

PLASTOVÉ OKNÁ

15-0009

Dňa 19. 9. 2019 si pripomíname 10 rokov, čo nás navždy opustila Veronika Šušlová rod. Ond rejková a dňa 8. 11. 2019 uplynie 31 rokov, čo nás navždy opustil Eduard Šušla z Malaciek. S láskou spomínajú dcéra Iveta a syn Peter s rodinami.

datom@datom.sk, www.datom.sk

41-0017

SPOMIENKY

Malacky, Břeclavská 3 0911 690 217, 0905 690 217

63-0006

Občianska riadková inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny


BÝVANIE, SLUŽBY

5

ww

w.s trec hyb ejz. sk

MALACKO

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO 0911 950 299

0949 636 264

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

CESTA NA HOHENAU

16-0303

BRNIANSKA 4

MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 034/779 34 79 pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

jesenné

15-0001

novinky

MA19-38 strana -

5


SLUŽBY

6

Najčítanejšie regionálne noviny

05 DOMY / predaj 05 DOMY - PREDAJ

» Predám 2-podlažný RD v Gajaroch vhodný na 2-generačné bývanie, rozloha pozemku 10,3 ára, cena dohodou.Tel. 0905438605

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

» drobné práce, montáže » obklady, dlažba » plávajúce podlahy » obložkové zárubne » maľovanie

OBJEDNÁVKY: 0905 224 152

0948 447 013

15-0010

0907 721 667, Malacky

16-0047

TECHNICKÁ KONTROLA OSOBNÝCH VOZIDIEL UŽ AJ U NÁS

16-0241

TOVÁRENSKÁ 15B/5160, MALACKY

OBKLADY A DLAŽBY • DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE • MAĽOVANIE • REKONŠTRUKCIA JADIER • SADROKARTÓN • PLÁVAJÚCE PODLAHY • ZÁMKOVÁ DLAŽBA • DOPRAVA MATERIÁLU

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

www.kia.sk

Myslíte si, že vyzerá úžasne? Počkajte, až si nasadnete.

+421 904 465 115

16-0136

VÝSTAVBA RD PORADENSTVO ZATEPLOVANIE MAĽBY, NÁTERY SADROVÉ STIERKY SADROKARTÓNY BYTOVÉ JADRÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ALTÁNKY

STROJOVÉ OMIETKY

• sádrové • vápenno-cementové

HRUBÉ STAVBY PLOTY Tel.: 0910 644 981

∙ Rekonštrukcie bytov a RD ∙ Zatepľovanie RD ∙ Kúpeľne na kľúč ∙ Montáž sadrokartónu ∙ Požičovňa lešenia ∙ Maliarske práce ∙ Domy na kľúč ∙ Dovoz materiálu www.krajcirteam.sk

Nová Kia XCeed. Senzácia, ktorá sa nedá utajiť. Ikonický športový dizajn zadnej časti s výrazným tvarom LED svetiel, pútavý zadný difúzor a duálny výfuk jednoznačne tvoria podmaňujúci charakter nového modelu Kia XCeed, ktorý sa okamžite stane témou rozhovoru pre vašich priateľov.

igorkrajcir01@gmail.com

0908 420 353

30䝖/䜋;䜋36,"

( " 3 " / $ * "  , 7" - * 5 :

Malacky Auto, s. r. o., Pezinská 37, Malacky, T: 0948 303 226, E: kia-predaj@malacky-auto.sk W: www.malacky-auto.sk

Spoločnosť MALACKY AUTO, s. r. o., bol na rok 2016 nositeľom najprestížnejšieho ocenenia pre predajcu vozidiel KIA na Slovensku! Kombinovaná spotreba paliva 5,1-7,1 l/100 km, emisie CO2. 134-162 g/km/WLTP. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

MA19-38 strana -

10-0166

04 BYTY / prenájom04 BYTY - PRENÁJOM » Dám do prenájmu 3i veľký byt v Rohožníku.Tel. 0905525169 » Dám do prenájmu 3i byt v Rohožníku.Tel. 0905525169 » Dám do prenájmu garsónku Juh Ma.Tel. 0905525169 » Prenajmem 3 izbový byt v Závode, cena 350 € + energie.Tel. 0903403364 » Prenajmem zariadenú 1 izbu v RD v Zohore, komfort. Tel. 0903361804 » Prenajmem na bývanie širšie plochy podkrovie v dome centrum mesta Malaciek, vhodný pre pár. od 01.10.2019, zariadený, cena 450€ s energiami/mes.Tel. 0919033488

Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu) www.tavservis.com | 0914 117 466

6

16-0059

03 BYTY / predaj 03 BYTY - PREDAJ » Predám pekný 3-izb byt so zariadením, 1/4 posch., v centre Ma (Domky), cena 125.000 €.Tel. 0903214185 » Predám garsónku Juh Ma s balkónom.Tel. 0905525169 » Predám 2-izb byt v Malackách na sídlisku Juh, posch. 1/8, 52 m2, + pivnica, nová fasáda (zateplená bytovka). V blízkosti obchody, škôlka, pošta, zdravotné stredisko. Cena 75.000 €, k dispozícii ihneď, s možnosťou vybavenia hypotekárneho úveru.Tel. 0948091425

STK BLUSK

Servis elektroniky: audio-video-technika, TV, LED, notebook, mobil - tablet

15-0003

02 AUTO-MOTO AUTO-MOTO - INÉ / iné 02 » Kúpim havarované alebo motoricky poškodené auto, motocykel.Tel. 0905218938 » CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

VÝKOPOVÉ PRÁCE MINIBAGROM Tel. 0901 717 208

16-0266

» Predám elektrický skúter Alfa Centauri Model TC-016, max nosnosť 120 kg, max dojazd 50 km, max rýchlosť 40 km/h, nové batérie, nová nabíjačka, technický list k dispozícii, cena 1000 €.Tel. 0903431134 » Predám VW Passat r.v. 2009, EK, STK 05/2021, naj. 210 tis km, cena 5500 €.Tel. 0904400236 » Predám VW Passat r.v. 2013, EK, STK 06/2020, naj. 175 tis km, cena 10.000 €.Tel. 0918695931

10-0178

Občianska riadková inzercia


SLUŽBY

7

adrian.hurban@centrum.sk

34EU5R

1200

21EU0R

Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže, murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy a DPH.

BONUS

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU • -10% PRE SENIOROV A ZŤP • TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ • INTERIÉROVÉ DVERE • AKCIE NA NOVOSTAVBY • 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA • VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY • UVÁDZACIE CENY • GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV NA ENERGIE

PREDOKENNÉ ROLETY, za VONKAŠIE najlepšie ceny v regióne ŽALÚZIE A MARKÍZY

0918 500 492

20EU2R

» montáž plávajúcej podlahy » obklady, dlažby » kamenné koberce » liate podlahy » stierkovanie » benátske stierky » tapetovanie » montáž sadrokartónu

SEPTEMBER

• TLAČ JEDLÝCH OBRÁZKOV PODĽA VLASTNEJ PREDLOHY • KRABICE NA TORTY A ZÁKUSKY • POŤAHOVÉ HMOTY NA TORTY • POMÔCKY NA MODELOVANIE • FORMY A FORMIČKY NA PEČENIE • FARBY A CUKROVÉ DEKORÁCIE

mesiac obrovských zliav

Predaj mäsa

a domácich výrobkov

CENTRUM DVERÍ ...ked´sú dvere dverami v = 2000 mm š = 900 mm a jednostranná laminácia

Možnosť osobného odberu: Gajary, 1. mája 1043, tel.: 0903 423 779

klobásky, jaternice, údené mäso, bravčová masť, slanina, oškvarky... 39R 4EU

PEČENÉ

15R 5EU

Výber zo 70 druhov akciových vchodových dverí

SLOVENSKÝ VÝROBOK S 10-ROČNOU ZÁRUKOU

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

PRASA • REBRÁ LENÁ HUS • BAVORSKÉ KO A KAČIC

zieme doaj ve k vám domov

Bernolákova 3, Malacky (sídlisko Domky) OBJEDNÁVKY: 0917 102 395, 0915 778 455 PON: ZATV., UT - PIA: 8.00 - 18.00, SO: 7.30 - 12.00, NE: ZATV.

Santa F e

15-0216

AKCIA

Garážové brány za ve¾koobchodné ceny!

OD

900

10-0018

3x

maliarske a natieračské práce

16-0016

OD

OD

2100

16-0002

30EU0R

2400

OD

1500

INTERNETOVÝ OBCHOD

0908 857 304

1600

1600

-61%

1600

AKCIA

15-0201

MALACKO

MA19-38 strana -

7


SLUŽBY

8

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska riadková inzercia

06 POZEMKY / predaj06 POZEMKY - PREDAJ » Predám v Kuchyni SP 21 á.Tel. 0905525169 » Predám v Rohožníku veľký SP 1600 m2 aj s chalupou.Tel. 0905525169

~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO NA POHREB

08 STAVBA STAVBA 08 » Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty, cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.Tel. 0905925991 » Kúpim haki lešenie.Tel. 0908532682

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky 034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk www.pohrebníctvo-ecker.sk

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

16-0011

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663

KAMENÁRSTVO Janko JARNÉ ZĽAVY

1-hrob - Tarn Brown: 1000 € 2-hrob - Tarn Brown: 1200 €

Robíme nové pomníky • krycie dosky • odstránenie jlacnejšie na krycích dosiek pred pohrebom • rekonštrukcie a brúsenie starých hrobov ukladanie urien • obnova písma Záruka 15 rokov www.kamenarjanko.estranky.sk • 0948 650 959

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 € Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2390 € • 1-hr. 1790 € chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie, váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

www.kamenarstvo-bocan.sk

11 HOBBY A ŠPORT 11 HOBBY A ŠPORT » Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel. 0907374235 » Kúpim hudobný nástroj. Tel. 0907374235

Sme na trhu viac ako 26 rokov a snažíme sa Vám čo najviac pomôcť v ťažkých chvíľach, ktoré prežívate pri strate blízkeho.

0910 902 635•0905 323 022

63-0011

10 ZÁHRADA A ZVERINEC ZÁHRADA A ZVERINEC 10 » Predám ovos v Lábe, cena 15 € / 100 kg.Tel. 0908745587 » Predám mäsové kurčatá na ďalší chov od 1-týž a staršie, živé na zabitie 1,90 € / kg a očistené 2,90 € / kg, M.Cauner, Kostolište 152, 0911 206 783.Tel. 0908151966 » Predám 1-roč. kohúta orpington porcelánový, nosnice mládky 12 €/ks, čínske kačice 8-mesačné. Tel. 0903406475 » Darujem krásne trojfarebné mačiatka. 0944177497 » Potrebujem vypíliť 2 orechové stromy (vek asi 40 rokov). Odpílenie a odpratanie hlavného kmeňa a haluziny podľa vzájomnej dohody. TEL. 0905233007

Divadelný sviatok v Malackách štartuje už v sobotu 28. septembra Hambáljarmokom, ktorý sa po prvýkrát bude konať v Zámockom parku. Nebude chýbať hambálkovská vtipná kaša, choduliari, žongléri, tvorivé dielne, divadelné či iné lahôdky. „Hambáljarmok bude, to je novinka, na nádhernom nádvorí kaštieľa v Malackách. Novinkou je tiež, že bude začínať odpoludnia a potrvá až do večera. S divadlom pre deti i dospelých, s vtipnou kašou a s hambálkomatom, kde si budú môcť diváci pozrieť ukážky z inscenácií 17-ročného Divadla na hambálku,“ vymenúva Vlado Zetek, režisér DNH, ktoré spoločne s Mestským centrom kultúry Malacky pripravuje už 12. ročník festivalu Zejdeme sa na hambálku. Program divadelného jarmoku štartuje o druhej hodine rozprávkou Nového divadla Nitra: Cisárove nové šaty. Baroková crazy komédia na motívy svetoznámych príbehov Hansa Christiana Andresena je určená pre ľudí od 3 do 100 rokov a sľubuje zábavu i poučenie. Vo veselej nálade budeme pokračovať aj ďalšou divadelnou chuťovkou – predstavenie Don Quijote na motívy románu Miguela de Cervantesa nám predvedú v Malackách dobre známi Jakub Nvota a Kamil Žiška z Túlavého divadla. O pouličné umenie a zábavu medzi jednotlivými predstaveniami sa postarajú Kyselí Krastafci.

dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

07 REALITY REALITY - INÉ / iné 07 » Kúpim novšiu garsonku alebo jednoizbový byt v Malackách alebo v Zohore, 0905609614 » Predám zrekonštruovanú 2 podlažnú chatu s pozemkom 4a v Sološnici, cena 25.000€. Tel. 0907775922

09 DOMÁCNOSŤ DOMÁCNOSŤ 09 » Predám lacno továrenský šijací stroj zn. Minerva.Tel. 0907989610

Festival otvorí Hambáljarmok na nádvorí kaštieľa

~ Komplexné pohrebné a kremačné služby ~ Veľký výber rakiev ~ Nové vzory úmrtných oznámení ~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“ ~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí ~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín ~ Viazanie vencov a smútočných kytíc ~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS ~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA ~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých

Nie spratek, ale galgan, Slovenčina naša fagan, lagan, nezbedník, potvora.

MA19-38 strana -

15-0088

» Predám rodinný dom, 4i novostavba v Malackách. 149 tis. 0908250591 » Predám RD s dvomi byt. jednotkami, poz. 570 m2, 4 i byty, novostavba, holobyt, parkovisko,145 000 za byt, Kostolište, Alej M.Benku, nie som RK 0905854796

8

Humorne ladený bude aj večerný program – diváci sa môžu tešiť na koncert hudobno-pracovnej skupiny Vrbovskí víťazi s Braňom Jobusom. Ich priemyselný folklór na doma vyrobených hudobných nástrojoch sú jednoducho zážitkom, ktorý si nesmiete nechať ujsť. To však ešte nebude všetko. Večerné finále bude tiež veľkolepé – ohňovú šou nám príde predviesť Fakírka Kika. Počas Hambáljarmoku nebudú chýbať ani divadelné stánky s drobným občerstvením – obľúbenou vtipnou kašou, domácimi koláčikmi, kávou, limonádami, chlebíkmi s cibuľou či domácimi nátierkami. Deti si budú môcť vyrobiť vlastné bábky v tvorivých dielňach. Program oživí originálny divadelný hambálkomat – zariadenie na výber scénky z niektorej hry Divadla na hambálku. Vstup na Hambáljarmok je voľný. Festival Zejdeme sa na hambálku sa následne presunie do svojich tradičných priestorov – do budovy Kulturního domečka (kina) a do Spoločenského domu v Malackách. Bohatý program bude prebiehať počas celého nasledujúceho týždňa, až do 5. októbra. Vstupenky na jednotlivé predstavenia je možné zakúpiť v kine vždy počas jednej hodiny pred každým filmovým či iným podujatím alebo online na stránke www.mckmalacky.sk

» dnh


RELAX

9

10-0181

MALACKO

MA19-38 strana -

9


BÝVANIE

10

» Kúpim staré hodiny, mince, bankovky, odznaky. Tel.: 0903 753 758 » Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom stave. Tel.: 0903 753 758

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových plechových plochých BEZ DEMONTÁŽE

12 DEŤOM DEŤOM 12 13 RÔZNE / predaj 13 RÔZNE - PREDAJ » Predám cirkulár 380 V.Tel. 0903406475 » Predám šrotovník, novú káru, staré hodiny, elektromotor, demižóny, mlynček na hrozno, kompresor, pekné stoličky, pračku whirpool, zn. lacno. Tel. 0903818122.Tel. 0903818122 14 RÔZNE / iné RÔZNE - INÉ 14 15 HĽADÁM PRÁCU 15 HĽADÁM PRÁCU » Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným úspechom v písaní, čítaní, rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353 » Doučím v Ma žiakov MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ i dospelých AJ, NJ, SJ, MAT, FYZ, CHEM a iné.Tel. 0905442325 » Hľadám práce murárske, maliarske, výkopové, izolatérske, úprava terénu. Tel. 0910 301 533

VEĽKÁ SILA PRE PERFEKTNÉ JARNÁ VÝSLEDKY AKCIA JARNÁ

0907 887 056 Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo a cenová ponuka ZADARMO !

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

AKCIA

UŽITE SI VIAC VOĽNÉHO ČASU

INŠTALMONT IN s. r. o. Ul. 1. mája 30, Malacky tel.: 034/772 39 31, 772 31 92 odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.sk

Fúkač HUSQVARNA 525BX

Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použitie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedinečným ventilátorom a konštrukciou krytu prináša vysokú fúkaciu ovládanie.  kapacitu a zároveň jednoduché ovládanie. ■ Objem valca 25,4 cm³, výkon 0,9 kW, hmotnosť 4,3 kg, fúkací Robotická výkon 86 m/s.kosačka

SILA PRE PERFEKTNÉ VÝSLEDKY HUSQVARNA AUTOMOWER 310 JARNÁ AUTOMOWER® 365 €

~ inštalačný materiál (voda ÚK, plyn) ~ hutný materiál ~ kotly ~ ohrievače vody ~ kanalizácia ~ digestory ~ kúpelňa - možno aj Vaša

Akciová cena:väčších Výkonná štvorkolesová robotická kosačka na kosenie Bežnáveľké cena:plochy 389 € a zložitejších trávnatých plôch. Vhodná pre stredne s rozlohou do 1000 m². Zvláda svahy so sklonom do 40 %. Smart technológie automaticky navedú robotickú kosačku úzkymi priechodmi. ■ Odporúčaná pracovná plocha 1000 m², maximálny sklon kosenej plochy až 40 %.

AKCIA

CELOROČNE NÍZKA CENA

PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

15-0039

Občianska riadková inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

ZOZNÁMENIA 16 16 ZOZNAMKA

1 599 €

Fúkač HUSQVARNA 525BX

Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použitie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedinečným ventilátorom a konštrukciou krytu prináša vysokú fúkaciu ovládanie.  kapacitu a zároveň jednoduché ovládanie. Reťazová HUSQVARNA 445 ■ Objem valcapíla 25,4 cm³, výkon 0,9 kW, hmotnosť 4,3 kg, fúkací Výkonná 86 druhej m/s. generácie pre všestranné použitie pre zákazníkov, výkonpíla ktorí ocenia profesionálne kvality takejto píly. Ľahko sa štartuje aj pri Akciová cena: pomalšom zatiahnutí za štartovaciu šnúru, má výklopné viečka nádrží. Bežnáúroveň cena: emisií.  389 € Motor X-Torq® znamená nižšiu spotrebu paliva a zníženú

365 €

Výkon 2,1 kW, kosačka dĺžka lišty 15" (38 cm), hmotnosť bez lišty Robotická a reťaze 4,9 kg HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X

395 €

NAČO KUPOVAŤ drahé náradie, PRÍĎTE SI ho k nám POŽIČAŤ

Akciová Perfektne pokosí členité trávniky až do rozlohy 1600cena: m². Kosačka je Bežná cena: 435 € vybavená aplikáciou Automower® Connect umožňujúcou sledovanie kosačky pomocou GPS v prípade krádeže, GPS navigáciou a X-line designom s LED svetlometmi, predným nárazníkom a špeciálnym Navštívte predajňu: farebnýmnašu krytom kolies. ■ Odporúčaná pracovná plocha 1600 m², maximálny sklon kosenej plochy až 40 %.

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzera MA medzera Číslo rubrikymedzera Text inzerátu 10-0015

CELOROČNE NÍZKA CENA

Príklad: RP MA 12 Predám kočík, 0987 654 321.

VŠETKO

VYCVIČÍM vášho PSA, profesionál ✆ 0908 728 081

REKONŠTRUKCIE ZATEPĽOVANIE FASÁDY, OMIETKY SADROKARTÓN STIERKOVANIE MAĽOVANIE INTERIÉR/EXTERIÉR STRECHY, KROVY PLOTY HRUBÉ STAVBY STROJOVÉ OMIETKY VÁPENOCEMENTOVÉ, SADROVÉ TOP KVALITA

0907 304 888

Ceny sú iba odporúčané vrátanepre DPH.všestranné Akcia platí použitie do 5. 6. 2019. Výkonná píla druhej generácie pre zákazníkov, Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále ktorí ocenia profesionálne kvality takejto píly. Ľahko sa štartuje aj pri uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, za štartovaciu šnúru, má upozornenia. pomalšom výklopné viečka nádrží. špecifi káciuzatiahnutí a vybavenie bez predchádzajúceho Husqvarna X-Torq® znamená nižšiu spotrebu paliva a zníženú úroveň emisií.  Motor je registrovaná ochranná známka. Copyright Všetky práva vyhradené. ■ Výkon © 2,12019 kW, Husqvarna dĺžka lištyAB 15"(publ). (38 cm), hmotnosť bez lišty a reťaze 4,9 kg

395 € KVALITA PRE REMESELNÍKOV

Slovenčina naša Nie ide byť jeseň, ale bude jeseň.

MA19-38 strana -

Navštívte našu predajňu: Reťazová píla HUSQVARNA 445

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2019. AkciováHusqvarna cena: neustále Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Bežná cena: 435 € zmeniť dizajn, uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo špecifikáciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. Copyrightnašu © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené. Navštívte predajňu:

16-0095

10-0043

PRE VÁŠ DOM

51-0001

Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, MA zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezChcete si podať inzerát? pečuje ELET, s.r.o. Návod nájdete na strane 10 dolu.

2 399 €

10

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2019. Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, špecifikáciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

15-0071

Chcete si podať inzerát?


SLUŽBY

MALACKO

Slovenčina naša

0902 899 431 www.sietky.wbl.sk

10-0008

VÝROBA A PREDAJ • sieťky proti hmyzu od 17 € • žalúzie od 17 €

11

ZÁHRADKÁRSKE POTREBY

Nie Angličan ( v zmysle obyvateľ Veľkej Británie všeobecne), ale Brit. Nie bývam na internáte, ale bývam v internáte.

Hviezdoslavova 2948/2 (oproti kinu), SME V CENTRE, S Malacky • tel. č.: 0908 739 513 SME TU PRE VÁ Otvorené: Po - Pia 9,00 - 17,00 h, Sobota 9,00 12,00 ta : 9 00 - 12 00 h

KONSAD s.r.o.

Gen. M. R. Štefánika 109 (za Tabarínom), Malacky 0905 310 906, konsad@konsad.sk, www.konsad.sk otváracie hodiny: ut – pia: 9 – 18, so: 8 – 12

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN z vlastnej produkcie za nízke ceny

PONÚKAME: E: Á CIBUĽA SADZAČKA OZIMNÁ 6 DRUHOV JESENNÉHO SADBOVÉHO CESNAKU JESENNÉ HNOJIVÁ NA TRÁVNIK MAŠTAĽNÝ HNOJ, KRAVSKÝ HNOJ, DUSÍKATÉ VÁPNO SIRÔTKY, VRESY, CHRYZANTÉMY SADBOVÉ JAHODY

~ TRVALKY ~ TRÁVY ~ OKRASNÉ A OVOCNÉ DREVINY ~ MULČOVACÍ MATERIÁL ~ SUBSTRÁTY ~ NETKANÉ TEXTÍLIE ~ MYKORHÍZNE HUBY ~ HNOJIVÁ ~ TRÁVOVÉ OSIVÁ ~ PROJEKTY ZELENE ~ REALIZÁCIA ZÁHRAD ~ AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY ~ ÚDRŽBA ZELENE bývalé kasárne Továre nská u ~ VODNÉ PRVKY l. (POTOKY, JAZERÁ) KONSAD

16-0051

Tabarín Gen. M. R. Štefá nika

16-0107

SLUŽBY AUTORIZOVANÉHO KRAJINNÉHO ARCHITEKTA

VŠETKO PRE SPRACOVANIE HROZNA A OVOCIA Mušttomery, liliehomery, kvasinky, demižóny, Muštomery, M nádoby n ná dobyy na kvas, zátky, mlynčeky a iné

Korkové, Korkové, é silikónovéé zátky zátkky gumové, a – rôzne veľkosti a prevedenia

DROBNÉ OVOCIE: egreše, ríbezle, maliny, černice, čučoriedky, brusnice, jahody, arónie, rakytníky, figovníky a iné

Jesenné hnojivá už v ponuke Zazimovač do bazénov ProBazen

Struháky na kapustu a repu

Ťažítka na kapustu do súdkov Súdky na kapustu – rôzne veľkosti

Jesenný cesnak a cibuľka

tel. č.: 034/772 39 97 • www.spuchlak.sk • pon: 0800 – 1630, ut– pia: 0800 – 1800, so: 0800 – 1200

MA19-38 strana -

11

15-0035

Malacky, Pezinská cesta (medzi TESCOm a autosalónom Hílek - vchod z Pezinskej ul.)


ZDRAVIE / SLUŽBY

12

Najčítanejšie regionálne noviny

Frézovanie

komínov

• Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma

ZĽAVAEZ 15-0004

ER

NA N www.kominicek.sk 0905 702 276 • 0917 850 155

VÝROBA A ČERPANIE BETÓNOVÝCH ZMESÍ, DOVOZ DOMIEŠVAČOM S PUMPOU DO 7 m3

- ŠAŠTÍN-STRÁŽE - MALACKY

www.bestav.sk

0905 953 850 info@bestav.sk

16-0242

OHÝBANIE BETONÁRSKEJ OCELE, VIAZANIE ARMOKOŠOV

CRH Betonáreň Stupava Výroba, doprava a čerpanie kvalitných betónových zmesí

0903 554 630

51-0181

CRH (Slovensko) a.s., Cementárska 15, Stupava www.crhslovakia.com

INZERCIA

0908 979 469

Inzerát, ktorý predáva

0905 859 679, 0908 979 469

VIZITKY

0905 859 679

MA19-38 strana -

12


BÝVANIE

MALACKO

13 Vtipy týždňa » - Viete, čo je to 90-5090? - Jazda v meste okolo policajtov. » Idem autom a vidím záblesk kamery. Hneď som pochopil, že ma fotia kvôli prekročeniu rýchlosti, aj keď som vedel, že rýchlosť som neprekročil. Tak aby som sa uistil, že mám pravdu, obišiel som ulicu a prešiel znovu v tom istom mieste ešte pomalšie. Bola to pre mňa zábava, tak som prešiel okolo tej kamery ešte trikrát s rýchlosťou korytnačky a s úsmevom som ešte zakýval do kamery, ktorá ma fotila po každom prejazde. Za dva týždne som dostal list, v ktorom bolo päť šekov za nezapnutý pás.

Každá druhá tehla 44 Eko+ ZADARMO

» V správach hovorili, že by každý, kto vyrazí na cesty v zimnom počasí, mal mať so sebou reťaze, lopatu, deku, rozmrazovač, ťažné lano, baterku, hever a náhradné koleso. No, vyzeral som ráno v tej električke ako blbec. » Včera som inštruktorovi v autoškole prešla cez rozum. Ako? Zadným kolesom » - Stretnú sa dve Tatrovky v úzkej uličke. - Cúvaj, - zavrčí jeden z tatrovkárov - lebo urobím to isté, čo som urobil minule. Druhý pre istotu zaradí spiatočku a vycúva. Potom mu to predsa nedá a pýta sa prvého tatrovkára: - Počuj, a čo si to vlastne minule urobil? - Vycúval som.

zakúpite u zmluvného partnera

STAVEBNINY FASÁDIČKA

Poľná cesta 9, Malacky MA19-38 strana -

13

» - Počítačového maniaka zrazí auto, postaví sa a povie: - To nič mam ešte dva životy. » redakcia 15-0002

0917 455 121

» - Predám auto s nehrdzavejúcou, pontónovou karosériou, nepodliehajúcou módnym vplyvom, s dvojtaktným motorom pracujúcim na princípe náhodných výbuchov. Zn: Wartburg 323 Sedan.


SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

15-0011

14

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

16-0053

rozvoz po západnom Slovensku vozidlom do 12 ton, parkovanie Lozorno,

na skrátený úväzok. Podmienkou je ukončené SŠ vzdelanie alebo výučný list. Mzda 4,20 €/h brutto

Kontakt: 0948 917 916

Víkendy doma

jedna odjazdená sobota v mesiaci

Plat 1500€ (600€ v čistom + diéty + prémie)

10-0183

15-0211

nástu

Striktné dodržiavanie AETR samozrejmosťou.

upratovačku

BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

vodiča MKD

Hľadáme pani

- vykladanie balíkov 4,20 € / hod. (brutto) len muži - pomocné práce v tlačiarni 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy + príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

prijme na TPP

Parkovanie áut v Bratislave

Kontakt: 0911 997 728

45-0293

32-0143

TEL.: 0908 120 859

32-0134

p

IHNED 32-0128

0905 859 679, 0908 979 469

Damaro Slovakia s.r.o so sídlom v Nitre

Plat : 850 € brutto

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

Remeselná zručnosť, samostatnosť, prax a vodičský preukaz sk. B sú potrebné. Mzda 8,50 €/hod nástup - netto.

Inzerát, ktorý predáva

Malacky - 0915 973 937 radokov1974@gmail.com www.radokov.sk

predavačku/čašníčku do cukrárne v Malackách 83-0355

0904 996 772

Práce Malacky, Bratislava a okolie, resp. Západoslovenský kraj

0905 641 532, dusan@ecoconcept.sk, www.ecoconcept.sk

prijme ľudí na rozvoz a distribúciu kníh. Požadujeme vlastné auto, ponúkame zárobok 200-250 € týždenne.

Stavebná firma z Malaciek prijme dvoch MURÁROV/BETONÁROV

0908 979 469

Prijmeme

Spoločnosť zo TT 15-0218

Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel.: 0903 402 419, prípadne email: gasparik@sedya.sk

0905 401 532 0905 245 918

24-0096

mzda 50 €/deň

Podmienkou je fyzická zdatnosť a technická zručnosť. Náplň práce: nakládka a vykládka tovaru, rozvoz k zákazníkovi, vynáška nábytku, montáž nábytku. Základná zložka mzdy: 900 - 1300 eur/mesiac na živnosť, podľa odpracovaných hodín.

16-0034

vodiča sk. C

MONTÉRA NÁBYTKU A ŠOFÉRA PRE ROZVOZ NÁBYTKU K ZÁKAZNÍKOM

0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com

Umelecké kováčstvo Výroba z nerezu Montáž a servis pohonov na brány

PRIJMEME

Firma SEDYA s.r.o. – obchod s nábytkom stredisko STUPAVA, Cementárska 15, hľadá

BENÁTSKE STIERKY

10-0042

• SÁDROVÉ STIERKY • SADROKARTÓNY • BYTOVÉ JADRÁ • ELEKTROINŠTALÁCIE • KOVOVÝROBA

• VÝSTAVBA RD • PORADENSTVO • ZATEPLOVANIE • MAĽBY, NÁTERY • BRÁNY

MA19-38 strana -

14


ZAMESTNANIE

MALACKO

HÄžadĂĄme zĂĄmoÄ?nĂ­kov do cementĂĄrne v RohoĹžnĂ­ku

15

PrĂ­jmeme vĂ­kendovĂŠho

ÄŒaĹĄnĂ­ka/Ä?aĹĄnĂ­Ä?ku

4-5 â‚Ź/ hod. netto

INZERCIA

BliŞťie informĂĄcie VĂĄm radi poskytneme na telefĂłnnom Ä?Ă­sle +421 904 601 300.

Pribinova 16, Malacky +421 948 656 456

plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk plzenskahodovna #poctivapivaren

Svoje CV posielajte na: plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk

www.plzenskahodovna.sk

0905 387 063

16-0153

do predajne trdelnĂ­kov na vĂ˝robu a ich predaj v MalackĂĄch. Mzda 3,50 â‚Ź/h v Ä?istom. 0911 636 589

16-0304

PRIJMEM BRIGĂ DNIKA/ÄŒKU

36-0000

PonĂşkame prĂĄcu na 1 zmenu. Mzda od 850 â‚Ź + 7,5 % mesaÄ?nĂĄ variabilnĂĄ zloĹžka + 13. plat. Svoj Ĺživotopis posielajte na: recruitment@sk.crh.com alebo volajte na tel. Ä?. 0903 761 463.

PONUKA ZAMESTNANIA Pracujte u nĂĄs na pozĂ­ciach

VODIČ VZV

prijmeme s nĂĄstupom ihneÄ?

903 ₏ brutto + príplatky a bonus za dochådzku a výkonnosż

VODIÄŒA NĂ KLADNEJ DOPRAVY v rĂĄmci SR

OPERĂ TOR VĂ?ROBY

výhodnÊ platovÊ podmienky potrebný: VP sk. C+E, KKV

788 â‚Ź brutto + prĂ­platky a bonus

✆ 0948 787 585

51-0191

pråca s hydraulickou rukou a håkovým nażahovåkom

10-0015

Doprava zabezpeÄ?enĂĄ | PrĂ­spevok na ubytovanie alebo VĂĄs ubytujeme

0¢//Ă’^/ĂŒ+1 ÜË*!2„(+'+2ĂŒ*!'+*!^*h. 5 $!Æ)ĂŒ2+˜*h2„'!* 5Ä•c 7 Ä“

SpoloÄ?nosĹĽ IAC Lozorno hÄžadĂĄ

OPERĂ TOROV VĂ?ROBY ZĂĄkladnĂĄ mzda 788,61 â‚Ź

VĂ?DAJCA Ćľ

• prĂ­platky nad rĂĄmec zĂĄkona (poobednĂ˝, noÄ?nĂ˝, vĂ­kend) • 10% dochĂĄdzkovĂ˝ bonus • triedovĂ˝ odmeĹˆovacĂ­ systĂŠm Ă PRIEMERN Ă?ROBE V • 3-zmennĂĄ prevĂĄdzka V A MZD O MESAÄŒNĂ

1300 â‚Ź!

Ćľ'1ĂśĂŒ,.!/0(+2%ĂŒ'(!,ĂŒ.!6*! +)6 .)+ÄŒ)50%60+6,(0„)!Ä“

KUCHĂ R

• moĹžnosĹĽ kariĂŠrneho rastu • firemnĂĄ autobusovĂĄ doprava • moĹžnosĹĽ bĂ˝vania na ubytovni • prĂ­spevok na stravovanie • kaĹždoroÄ?nĂŠ navyĹĄovanie mzdy

Mzda

Ä Ä Ä€Ä€Äş

Ä‘8/01,*ĂŹ+*1/ Ä‘ +Ăś*+/ĂŒ150+2*%ÄŒ(!+ +,.25 Ä‘.8*6)!*5d(Æ%!+*1/5

TieĹž hÄžadĂĄme: OPERĂ TOR LOGISTIKY • MENIÄŒ FORIEM • TECHNOLĂ“G BliŞťie informĂĄcie zistĂ­te u kontaktnej osoby

V prĂ­pade zĂĄujmu kontaktujte: Lea - 0901 902 313 DEVĂ?NSKA NOVĂ VES 16-0302

Kontakt: 0904 700 738 / david.zribko@iacgroup.com

Mzda

ĊćĀĺ

nabor_JLR_VW_A6_2019-06.indd 1

MA19-38 strana -

52-0144

• priaznivĂŠ pracovnĂŠ prostredie • vĂ˝hodnĂŠ finanÄ?nĂŠ podmienky • zimnĂ˝ a letnĂ˝ bonus • 5 dnĂ­ dovolenky navyĹĄe • prĂ­spevok do 3. piliera

ĊćĀĺ

ĆŤ$!Æ5ĂŒ'1$8.+)Ä• ÇŤĆľÇŤÂƒ Ä‹

PoÄ?te s nami vyrĂĄbaĹĽ interiĂŠr do luxusnĂ˝ch automobilov

PonĂşkame

Mzda

 Ćľƒ

15

12/08/2019 1


ZDRAVIE / SLUŽBY

16

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

PRIJMEME (Nemecko)

2200 EUR/mesaÄ?ne Brutto

9

01

e Brutto

.9

AK CI 30 A

.2

Mäsiar-pomocník

ZARIADENIA

(RakĂşsko)

tto

2400 EUR/mesaÄ?ne Bru

131190333

do

0944 113 140

ŤAŽNÉ

(RakĂşsko)

0903 431 350

0904 832 593 85_0646

-2 5

%

Mäsiar

3000 EUR/mesaÄ?n

MontĂĄĹž aj u zĂĄkaznĂ­ka

16-0301

SkladnĂ­k

INZERĂ T, KTORĂ? PREDĂ VA

CHOVATEĽSKÉ POTREBY pre domåce a hospodårske zvieratå Pri nåkupe nad 100 ₏ poťtovnÊ zdarma!

VOLAJ IHNED: 0800 500 002 0800 500 502 0800 500 520

����ATISLAVA������AVA������������������A���������Y��������������

OPERĂ TOR VĂ?ROBY - VODIÄŒ VZV PRĂ CA S PC - ZORAÄŽOVAÄŒ - ZVĂ RAÄŒ A INÉ ....

  ZA 1000â‚Ź

BEZPLATNĂ INFOLINKA

PRACUJ U NĂ S

0948 952 320 0948 297 597

â‚Ź MZD A OD 850 â‚Ź DO 1300

0800 500 091

www.bauservice.sk info@bauservice.sk

85 0637

����A IHNED

ODPREDà ME STAVEBNÉ PROJEKTY V NEMECKU

85_0005

personal

34-0162

ZASKLIEVANIE TERà S A ZIMNÉ Zà HRADY zimnÊ zåhrady

zasklievanie terĂĄs

splĂĄtky od 149 â‚Ź

splĂĄtky od 98 â‚Ź

ZĽAVY AŽ DO 25% www.balkona.eu 0948 787 777

MoŞnosż výhry 250 ₏

Ku kaĹždej objednĂĄvke darÄ?ek MoĹžnosĹĽ splĂĄtok s 0% Ăşrokom

MA19-38 strana -

16

63-0147

E U RO

PRĂ CA V ÄŒR

PersonĂĄlna & pracovnĂĄ agentĂşra

PersonĂĄlna & pracovnĂĄ agentĂşra

10-0182

agrohase@agrohase.sk 09 0908 30 99 05

Profile for malacko malacko

Malacko 19-38  

Malacko 19-38

Malacko 19-38  

Malacko 19-38

Advertisement