Page 1

č. 49 / 7. december 2018 / 22. ROČNÍK

LUČENECKO VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

ESHOP:

34-0011-1

www.zalozna.sk/eshop

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 30 000 domácností a firiem

ol_titulka.indd 1

03-0028-11

UŠETRI

a PREDAJ KRMÍV

PREDAJ SLIEPOK

OD MARCA 2019

Viac informácií na strane č. 8

04.12.2018 9:51:29

LC18-49 strana- 1

46-0009

POZRI PONUKU NA ZADNEJ STRANE


2 redakčné slovo / SLUŽBY VSKO

LUČENECKO VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO Redakcia:

Železničná 26 LUČENEC lucenecko@regionpress.sk

Vydavateľ: REGIONPRESS s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Miriam Hašková 0905 915 039 Distribúcia: Renáta Sláviková 0908 979 491 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk www.facebook.com/lucenec.ko Šéfredaktor: Ivan Brožík DISTRIBÚCIA (30 000 domácností) Každý týždeň: Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár, Fiľakovo, Vidiná, Halič, Boľkovce, Mikušovce, Panické Dravce + v párnom týždni navyše: Málinec, Kalinovo, Cinobaňa, Breznička, Veľká Ves, Točnica, Veľká nad Ipľom, Kokava nad Rimavicou, Rapovce, Fiľakovské Biskupice + v nepárnom týždni navyše: Divín, Mýtna, Dobroč, Lovinobaňa, Tomášovce, Tuhár, Ružiná, Kotmanová, Podrečany, Želovce, Bušince, Pôtor, Dolná Strehová, Závada

Bez bosoriek by to asi nešlo Slovenské legendy považujú Luciu za najväčšiu zo všetkých bosoriek. No, môžeme polemizovať, lebo bosoriek a bosorákov sa nám akosi až príliš štedro urodilo v posledných rokoch na Slovensku. Dokonca, mnohí z nich akosi až príliš verne pripomínajú príbeh, ktorý hovorí, že keď Luciu ľudia chceli upáliť ako bosorku, nič sa jej nestalo a žila si spokojne a bosorácky ďalej. Deň pred Luciou (13. decembra) sa zvykne jesť cesnak, ktorý má chrániť ľudí pred zlými duchmi. V minulosti si ľudia od Lucie až do Vianoc vymetali každú izbu v dome či dokonca aj stajne metličkou a kropili ich svätenou vodou. Dodnes sa ľudia držia príslovia: „Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc“... Ak sa vrátime do reality, potom treba pripomenúť, že ten cesnak má niečo do seba. Má výrazné antibakteriálne účinky a je úžasným pomocníkom v prevencii proti ochoreniu dýchacích ciest. Avšak, treba s ním opatrne, ak pracujete v spoločnosti iných ľudí, či cestujete hromadnou dopravou. Čo sa týka upratovania, je vhodné, ale iba v rozumnej miere. Na Vianoce predsa nechodí po domácnostiach kontrola z hygieny, ale celkom úplne iná bytosť. Vianočné obdobie by sme mali prežiť oddýchnutí, nie uštvaní. A aj tak sú v

tých dňoch najcennejšie ľudské slová, pohladenie či to, že rodina je spolu do tej miery, ako sa len dá. Počas prípravy na sviatočné dni by sa dospelí mali o čosi viac venovať deťom. Spomínať si s nimi na dávnejšie prežité roky, na sviatky u starých rodičov. Na všetkých tých, ktorí sa už medzičasom pobrali. Určite nie so smútkom, veď je toľko veselých zážitkov... Ozaj, kedy naposledy ste si odniekiaľ vybrali škatuľu plnú fotografií a pozerali ste si ich, všetci za jedným stolom? No ak už máte iba tie digitalizované, nič sa nedej, veď aj monitoru počítača sa zmestia viacerí. Kedysi dávno sa celá rodina podieľala na príprave Vianoc. Nenechali to iba na matku. Spolu si dohodli kde a ako ich strávia. Mimochodom, na Štedrý deň sa návštevy, ak nejde o najbližší rodinný kruh, vonkoncom nepatria. Je to naozaj spoločensky intímny čas. Nech sa vám ho teda podarí pripraviť a prežiť tak, ako ste si predsavzali.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Poltár

Luèenec Ve¾ký Krtíš

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou. Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

WWW.REGIONPRESS.SK

Západné Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

57.000 67.000 26.000 30.000 24.000 15.000 30.000 25.500 48.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000

Bratislavsko Východ Bratislavsko Západ Dunajskostredsko Galantsko+Šaliansko Hlohovecko+Sereďsko Komárňansko Levicko Malacko Nitriansko Novozámocko Pezinsko Piešťansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko Topoľčiansko+PE+BN Trenčiansko+DCA+IL Trnavsko Zlatomoravsko

Stredné Slovensko BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

50.000 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 30.000 35.000 36.500 26.500 52.000

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

29.000 25.000 25.000 82.750 22.250 12.000 30.500 35.000 40.000 30.000

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK Lučenecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Žiarsko+ZC+BS Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Košicko Košicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Prešovsko+SB Spišsko+LE+GL

LC18-49 strana- 2


3 hlavu hore / SLUŽBY, bývanie

Dvaja Samému sa kráča životom ťažšie ako dvom. Moji rodičia majú narodeniny v jeden deň. Nedávno sme oslavovali maminu osemdesiatku a otcovu osemdesiatdvojku. Bolo krásne pozrieť sa spoločne na takmer šesťdesiat spoločných rokov – v dobrom aj zlom. Dopĺňajú sa – mama má lepšie nohy a otec ruky, mama má rada červené a otec biele. Je veľa žien, ktoré sú v pozadí svojich mužov. Muži sú často obdivovaní za svoje úspechy, ale potrebujú svoje ženy, ktoré ich držia pri zemi. Nedávno nám náš učiteľ Otec Bernard, SJ vysvetľoval, že sme povolaní k tomu, aby sme spolupracovali s Bohom, tvorili a menili svet. Otec Bernard nám hovoril, že veriaci človek je putujúci na ceste. A dvom sa kráča lepšie. Svätý Ignác z Loyoly učil, že najdôležitejšie je každodenné účtovanie so svojim S-vedomím. Niekedy sme nepozorní a roztržití, a nechávame sa zviesť povrchnosťou a zlými vecami. Potrebujeme žiť vedome, uvedomovať si dobré a zlé veci v našom živote, rozlišovať dôležité a nedôležité veci, nenechať sa zviesť, ale nechať sa viesť našim Partnerom, ktorý je s nami nepretržite na našej ceste. Den-

nú reflexiu robíme pred Kristom na kríži, ďakujeme mu za všetko dobré, čo sme dostali a prosíme o to, aby sme veci videli zreteľne a jasne. Uvedomujeme si dobrodenia, dary, udalosti a stretnutia, pády aj chyby a ich príčiny, prejavujeme vďačnosť a ľútosť. Predkladáme Mu to, s čím si nevieme poradiť a vkladáme do neho dôveru, že s Jeho pomocou pochopíme a uskutočníme plán, ku ktorému sme povolaní. Je to postupné uvedomovanie si seba, Boha ako svojho spoločníka a spolupracovníka, ktorý nás vedie a premieňa. Ignác používa slovo „examen“ ako sebapozorovanie, pohľad dovnútra a v modlitbe reflexie alebo spytovania svedomia zdôrazňuje hlavne vďačnosť. Boh nás pozýva do každodennej akcie a spolupráce, nie na to, aby sme čakali, že sa niečo stane. Najlepšie na tom celom je, že sme dvaja – On, ktorý dokáže všetko, a ja, ktorý bez Neho nedokážem nič. Vo dvojici sa lepšie kráča životom.

» Ján Košturiak

PEDIKÚRA Účtovníctvo, personalistika a mzdy,

Kalonda

Kontakt: irena.agocova@ireko.sk, 0907 830 422

Záhradníctvo Kalonda

LC18-49 strana- 3

32-0193

ZÁ H R A D N ÍC TVO

ekonomické poradenstvo, daňové priznania: pre obchodné spoločnosti, fyzické osoby, občianske združenia a iné neziskové organizácie.


4 bývanie

O STAROSŤ MENEJ SO SUĹ IÄŒKOU BEKO

SuĹĄiÄ?ka uĹĄetrĂ­ mnoĹžstvo prĂĄce. &( sa navyĹĄe zmestĂ­ vĹĄade, zbavĂ­ vĂĄs Ĺžehlenia a obleÄ?enie ostane Ä?istĂŠ a hebkĂŠ.

 %  OtoÄ?enie otvĂĄrania dverĂ­ 

8 kg suĹĄiÄ?ka Beko s tepelnĂ˝m Ä?erpadlom DPY 8506 GXB1 kapacita ĹĄatstva 8 kg, 16 programov, signalizĂĄcia plnĂŠho zĂĄsobnĂ­ka na vodu a Ä?istoty filtra, vnĂştornĂŠ osvetlenie, senzor suĹĄenia, moĹžnosĹĽ zameniĹĽ smer otvĂĄrania dverĂ­, moĹžnosĹĽ pripojiĹĽ na odpad, hluÄ?nosĹĽ 65 dB(A), rozmery vxĹĄxh: 85 x 60 x 65,4 cm529 â‚Ź

#%( $

Bez veĹĄania a Ĺžehlenia

&%"'! Programy na kaĹždĂ˝ typ textĂ­lie8 kg prĂĄÄ?ka Beko WTV 8712 XSW

1400 ot./min, kapacita ĹĄatstva 8 kg, 15 programov, AquaWave bubon, nĂĄdobka na tekutĂ˝ pracĂ­ prostriedok, rozmery vxĹĄxh: 84 x 60 x 59 cm

299 â‚Ź

199 â‚Ź

$  NadĂ˝chanĂĄ bielizeĹˆ

' &(

TĂšTO VĂ?HODNĂš CENOVĂš PONUKU NĂ JDETE EXLUZĂ?VNE V SIETI PREDAJNĂ?

279 â‚Ź

259 â‚Ź

6 kg prĂĄÄ?ka Beko

UmĂ˝vaÄ?ka Beko na 13 sĂşprav riadu

171 cm vysokĂĄ chladniÄ?ka Beko

1000 ot./min, kapacita ĹĄatstva 6 kg, 15 programov, nĂĄdobka na tekutĂ˝ pracĂ­ prostriedok, rozmery vxĹĄxh: 84 x 60 x 44 cm

13 sĂşprav, hluÄ?nosĹĽ 46 db, 6 programov, 5 teplĂ´t, 3. kĂ´ĹĄ - prĂ­borova priehradka, turbo suĹĄenie, drĹžiak na umĂ˝vanie pekĂĄÄ?ov, LCD displej, signalizĂĄcia nedostatku soli a leĹĄtidla, ProSmart invertorovĂ˝ motor s 10 rokmi zĂĄruky

Objem chladniÄ?ky 175 l, objem mrazniÄ?ky 87 l, LED osvetlenie, mrazniÄ?ka s tromi zĂĄsuvkami, moĹžnosĹĽ otoÄ?enia dverĂ­, integrovanĂĄ rukoväż, antibakteriĂĄlna Ăşprava, rozmery vxĹĄxh: 171 x 54 x 60 cm

DFN 26321 W

RCSA 270 K30W

33-025

WTE 6511 B0

Beko prezentace 207x277.indd 1

26.11.18 12:43

LC18-49 strana- 4


5 myslím si / SLUŽBY, bývanie

Robert Fico neplnĂ­ Ä?alĹĄĂ­ sÄžub! Ceny energie rastĂş! Smer-SD je pri vlĂĄde s malou prestĂĄvkou uĹž viac ako 10 rokov. Jeden z veÄžkĂ˝ch sÄžubov Roberta Fica bol, Ĺže ceny energiĂ­ budĂş stabilnĂŠ. Ani tento sÄžub sa mu vĹĄak nepodarilo naplniĹĽ. Dobieha ich spĂ´sob vlĂĄdnutia a to, Ĺže nemajĂş vĂ­ziu, nepozerajĂş dopredu a hasia iba to, Ä?o im pod nohami horĂ­. Len to sa nie vĹždy dĂĄ. A tak je tomu aj teraz. Cena energie je zĂĄvislĂĄ od viacerĂ˝ch zloĹžiek. Jedna z nich je cena samotnej elektriny alebo plynu na burze a zvyĹĄok sĂş prvky ako nĂĄklady na prenos, politickĂŠ rozhodnutia a Ä?alĹĄie zloĹžky s tĂ˝m sĂşvisiace. Za poslednĂŠ roky ceny samotnej elektriny a plynu na trhoch klesali, ale ceny u nĂĄs, v domĂĄcnosti, neklesali. To by sa dalo akceptovaĹĽ, ak by sa aj pri raste ceny na trhoch, naĹĄe ceny nemenili. Lebo ak pri poklese ceny na trhu koneÄ?nĂŠ ceny energie neklesajĂş, znamenĂĄ to, Ĺže Äžudia si priplĂĄcajĂş na obnovu sietĂ­. Ak vĹĄak

DobrĂŠ

OK

NO

LuÄ?enec s.r.o.

cena energie na trhu rastie, mali by firmy, ktorĂŠ energiu vyrĂĄbajĂş a dodĂĄvajĂş, resp. Ăşrad pre regulĂĄciu sieĹĽovĂ˝ch odvetvĂ­ (ĂšRSO) vyjsĹĽ ÄžuÄ?om v Ăşstrety a ceny ponechaĹĽ nezmenenĂŠ a pouĹžiĹĽ ten preplatok, ktorĂ˝ si Äžudia naĹĄetrili v Ä?ase, keÄ? cena energiĂ­ bola niŞťia, ale koncovĂŠ ceny sa nemenili. Preto nevidĂ­m dĂ´vod, aby sa zvyĹĄovala cena energiĂ­ hneÄ? ako cena na trhu rastie. Je to nefĂŠr voÄ?i ÄžuÄ?om a znamenĂĄ to, Ĺže ĂšRSO si svoju prĂĄcu dobre nerobĂ­. O to viac, ak toleruje vlĂĄde, Ĺže dotuje tak ĹživotnĂŠmu prostrediu a ÄžuÄ?om ĹĄkodlivĂş vĂ˝robu energiu z uhlia, ktorĂĄ stojĂ­ ÄžudĂ­ roÄ?ne spolu viac ako 100 miliĂłnov eur.

AKCIA

Âť Eduard Heger

tieĹˆovĂ˝ minister financiĂ­ a hospodĂĄrstva

PLASTOVÉ OKNà výrobca plastových okien a dverí z PVC a hliníka

HISTORICKY CENY! JESEĹ&#x2021; S PERFEKTNĂ?MI =,01e=Ä&#x201D;A9<32.5$Ăż8-Ă&#x201D; ZIMNĂ&#x2030;=Ä&#x201D;A9<32.5$Ăż8-Ă&#x201D; 0904 621NAJNIŽŠIE 130, 0903ZIMNĂ&#x2030; 208CENAMI 592 6.Ă&#x2019;67(6,1$&(1,ÄĄVAĹ E SK KĂ&#x161;lc@dobre-okno.sk STE T SI NA NAC NACE C NI CENI CE NIÄĄ VA NIÄĄ VAĹ  A,Ĺ E Ĺ www.dobre-okno.sk EO OKNĂ KNĂ KN Ă U NĂ NĂ S NĂ S!!! Ă S! S!!! !! e-mail: OtvorenĂŠ: Po Po-Pia: 9.00 - 17.00 hod.

PREDAJ A MONTĂ Ĺ˝ OKIEN, DVERĂ? Z PVC - HLINĂ?KA A TIENIACEJ TECHNIKY POKOVOVANĂ&#x2030; + MENĹ IE STAVEBNĂ&#x2030; PRĂ CE. IZOL$Ăż1e DVOJSKLO U- 1,0 10 rokov zĂĄruka

EURĂ&#x201C;PSKA KVALITA!

CENO9Ă&#x2030;%20%A!!! 5($/,=8-(0(6$'ROKARTĂ&#x201C;N, KvalitnĂŠ KASKO ZĂ RUÄ&#x152;NĂ? A POZĂ RUÄ&#x152;NĂ? 7-kom. 6$/$0$1'(5 '/$ĂŚ%Y2%./$'Y, PLĂ V$-Ă&#x201D;&( GARĂ Ĺ˝OVĂ&#x2030; BRĂ NY SERVIS OKIEN A DVERĂ? 32'/$+<$0(1ä,( %RĂ&#x153;GMANN za bezkonkurenÄ?nĂŠ ceny ZA7(3Ä&#x201D;OVACIE PRĂ CE za uvĂĄdzacie ceny

LC18-49 strana- 5


6 tradície / SLUŽBY

Pripravme si tradičné ozdoby zaujme možnosť vyzdobiť si stromček s vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Medzi tie najjednoduchšie patria zlepené polky škrupín vlašských orechov s červenou mašľou, ktoré je možné nalakovať priehľadným alebo farebným lakom na drevo. Nielen krajčírky budú vedieť vytvoriť háčkované vločky, anjelikov či ďalšie vianočné motívy. Krásne vyzerajú tiež malé perníky, ozdobené bielou polevou. Na zdobenie stromčeka pochutinami môžete použiť tiež obľúbené vianočné kolekcie, ktoré majú na Slovensku viac ako storočnú tradíciu. Figúrky z rôznych druhov čokolády, duté alebo s náplňou, potešia malých i veľkých. Nedajte na to, čo do vás hučia zo všetkých strán a vraj je tento rok „trendy“. Vianočné tradície sú rodinné či rodové. Je zvykom práve tieto sviatky pripravovať a sláviť tak, ako to robili naši predkovia. Je to vyjadrením láskavej spomienky na nich.

08-03

» red

Lučenec

Dispečing SK - 0950 333 222

(i) pozemok, parcela reg. E, p.č. 414 o výmere 4036 m2, druh pozemku: záhrady, zapísaný na LV č. 661, vedenom OÚ odb. kat. Veľký Krtíš, k.ú. Horné Plachtince, obec Horné Plachtince, okres Veľký Krtíš , v podiele 1/2, (ii) pozemok, parcela reg. E, p.č. 416 o výmere 7006 m2, druh pozemku: záhrady, zapísaný na LV č. 656, vedenom OÚ odb. kat. Veľký Krtíš, k.ú. Horné Plachtince, obec Horné Plachtince, okres Veľký Krtíš, v podiele 1/1 a (ii) pozemok, parcela reg. E, p.č. 418 o výmere 2412 m2, druh pozemku: záhrady, zapísaný na LV č. 654, vedenom OÚ odb. kat. Veľký Krtíš, k.ú. Horné Plachtince, obec Horné Plachtince, okres Veľký Krtíš v podiele 1/1. Vyvolávacia cena bude znalecká cena. Predbežný záujemcovia sa môžu informovať e-mailom na office@ak-glemba.sk.

INZERCIA

0905 915 039

LC18-49 strana- 6

36-0032

Správca úpadcu BEGOKON p.v.o.d. „v likvidácii“ so sídlom Žilinská 8, 811 08 Bratislava oznamuje, že v mesiaci Marec 2019 plánuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi organizovať dobrovoľnú dražbu nasledovného majetku:

45-0017

Začiatky tradície ozdobovania vianočného stromčeka môžeme nájsť už niekoľko storočí pred našim letopočtom, kedy Germáni a Kelti oslavovali svoje božstvá a zimný slnovrat s vetvami stromov ovešanými najrôznejším ovocím. Ihličnatý stromček, ako ho poznáme dnes, sa však v tejto podobe začal objavovať až v 16. storočí v Nemecku, ozdobený ovocím, sladkosťami a červenými stužkami. Od tej doby sa stal symbolom Vianoc a aj jeho ozdobovanie prešlo vývojom. Dnes sa ponúka mnoho variant, ako si svoju jedľu, smrek či borovicu ozdobiť. Medzi najpopulárnejší druh výzdoby patria klasické guľaté vianočné ozdoby spolu s trblietavou reťazou a vianočnou hviezdou. Aby stromček vyzeral elegantne, využívajú sa obyčajne dve farby ozdôb, ktoré ladia k sebe aj spolu so svetielkami. Pre stromček pôsobiaci dojmom zimného kráľovstva je možné zvoliť polopriehľadné sklenené ozdoby v striebornej, bielej či svetlo modrej farbe. Veľa ľudí naopak túži, aby z ich stromčeka vyžarovala vianočná pohoda a tradície, a tak volia ozdoby vyrobené z usušenej slamy v kombinácií s červenou a zlatou farbou. Ak máme čas a chuť tvoriť, potom


7 zdravie / bývanie, zdravie

Tuk v strave â&#x20AC;&#x201C; nie vĹĄetky tuky sĂş ĹĄkodlivĂŠ 2. Ä?asĹĽ Tuk je neoddeliteÄžnou sĂşÄ?asĹĽou naĹĄej stravy. Jeho mnoĹžstvo denne by nemalo presiahnuĹĽ 70 gramov. Mali by predstavovaĹĽ tretinu z celkovĂŠho dennĂŠho prĂ­jmu energie. Dve tretiny majĂş byĹĽ nenasĂ˝tenĂŠ mastnĂŠ kyseliny. Zmeny majĂş byĹĽ v ich zloĹženĂ­ â&#x20AC;&#x201C; zvýťenie rastlinnĂ˝ch tukov a menej ĹživoÄ?Ă­ĹĄnych. TretinovĂŠ pravidlo mĂĄ oznaÄ?enie aj SAFA:MUFA:PUFA â&#x20AC;&#x201C; teda saturovanĂŠ (nasĂ˝tenĂŠ) ku mononenasĂ˝tenĂ˝m a polynenasĂ˝tenĂ˝m tukom majĂş byĹĽ 1:1:1. PodÄža tohto pravidla a podÄža spotreby u nĂĄs treba znĂ­ĹžiĹĽ prĂ­jem tuÄ?nĂ˝ch mäsovĂ˝ch vĂ˝robkov ako sĂş klobĂĄsy, salĂĄmy, paĹĄtĂŠty, Ä?alej konzumĂĄciu voÄžnĂ˝ch tukov, kam patrĂ­ slanina, masĹĽ, z mäsa nezjesĹĽ viditeÄžnĂŠ tuÄ?nĂŠ Ä?asti, tuÄ?nĂş hydinu konzumovaĹĽ iba prĂ­leĹžitostne, tuÄ?nĂŠ mlieÄ?ne vĂ˝robky obozretne. TĂ˝m znĂ­Ĺžime prĂ­jem saturovanĂ˝ch tukov, v tretinovom pravidle oznaÄ?enĂ˝ch ako SAFA (Saturated Fatty Acids). Na druhej strane rozloĹženie prijatĂ˝ch tukov treba zmeniĹĽ v prospech mononenasĂ˝tenĂ˝ch MUFA (Monounsaturated Fatty Acids) a polynenasĂ˝tenĂ˝ch PUFA (Polyunsaturated Fatty Acids) cestou zvýťenia prĂ­jmu rĂ˝b, aj tuÄ?nĂ˝ch morskĂ˝ch, naprĂ­klad losos. Ich vĂ˝znamnĂ˝, bohatĂ˝ a kvalitnĂ˝ zdroj je v rastlinnĂ˝ch vĂ˝robkoch - kvalitnĂ˝ch rastlinnĂ˝ch olejoch, ale aj rĂ´znych orechov a orieĹĄkov. Z hÄžadiska prĂ­jmu energie medzi PUFA, MUFA a PUFA nie je podstatnĂ˝ rozdiel. Teda ak by sme ich skonzumovali viac, ako spotrebujeme poÄ?as dĹ&#x2C6;a, priberieme. Ak znĂ­Ĺžime

konzumĂĄciu vĹĄetkĂ˝ch, alebo ktorĂŠhokoÄžvek typu viac, ako minieme poÄ?as dĹ&#x2C6;a, je to podstata redukÄ?nĂŠho reĹžimu a postupne dĂ´jde k poklesu hmotnosti. ZĂĄsadnĂ˝ rozdiel medzi jednotlivĂ˝mi tukmi je ale v ovplyvnenĂ­ inĂ˝ch ochorenĂ­. Pri nedodrĹžanĂ­ tretinovĂŠho pravidla a tĂ˝m rovnomernĂŠho rozloĹženia, dochĂĄdza k vzniku ochorenĂ­ srdca, moĹžnĂŠho poĹĄkodenia vĹĄetkĂ˝ch dĂ´leĹžitĂ˝ch ciev, metabolickĂ˝m ochoreniam â&#x20AC;&#x201C; hlavne cukrovky 2. typu a vysokej hladine cholesterolu a triglyceridov v krvi. V metabolizme tukov sa pouŞíva aj nĂĄzov trans-mastnĂŠ kyseliny, skratka TFA (Trans Fatty Acids). VznikajĂş pri hydrogenĂĄcii tukov â&#x20AC;&#x201C; teda v procese stuĹžovania a pri zahrievanĂ­ olejov nad teplotu, ktorĂş stolerujĂş. PrĂ­jem takĂ˝chto tukov by mal byĹĽ minimĂĄlny â&#x20AC;&#x201C; maximĂĄlne do 1% energetickĂŠho prĂ­jmu, teda asi 2 gramy. NajÄ?astejĹĄie bĂ˝vajĂş skrytĂŠ v rĂ´znych hotovĂ˝ch vĂ˝robkoch, plnenĂ˝ch cukrovinkĂĄch a keksĂ­koch, hotovĂ˝ch omĂĄÄ?kach, umelĂ˝ch smotanĂĄch a ĹĄÄžahaÄ?kĂĄch, rastlinnĂ˝ch zmrzlinĂĄch, pri nĂĄhrade kakaovĂŠho masla tukmi, niektorĂŠ cereĂĄlie typu musli pouŞívanĂŠ Ä?asto deĹĽom na raĹ&#x2C6;ajky. KeÄ?Ĺže bĂ˝vajĂş veÄžmi obĞúbenĂŠ, ich prĂ­jem bĂ˝va Ä?asto prekroÄ?enĂ˝ hlavne u detĂ­ a ÄžudĂ­ vyuŞívajĂşcimi polotovary.

Âť MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA, MPH

DiabetologiÄ?ka, odbornĂ­Ä?ka na poruchy metabolizmu a výŞivy

]Ä?DYD DĂĽGR

'XNHOVNĂŹFKKUGLQRY /XÄ&#x20AC;HQHF EĂŹYDOĂŹDUHiO5,62

279Ă&#x2030;5$&,(+2',1< 321'(/2.62%27$

 1('(/$

=$7925(1e

]Ä?DYD DĂĽGR

LC18-49 strana- 7

ĹŹĆľĆ&#x2030;ſŜÇ&#x2021;

Ä&#x201A;Ä&#x161;Ĺ˝Ä?Ĺ&#x;ĹŠÄ&#x201A;Ä?Ĺ?Ä&#x17E; Ä?Ĺ?Ĺ?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ç&#x2021;Í&#x2022;Ä&#x201A;ĹŻĹŹĹ˝Ĺ&#x161;ŽůÍ&#x2022;Ĺ˝Ä?Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x2021;

Î&#x17D;Ç&#x152;ĹąÄ&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ć?Ä&#x201A;ĹśÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ç&#x152;Ć&#x203A;Ä&#x201A;Ĺ&#x161;ƾŊÄ&#x17E;ĹśÄ&#x201A;


8 politika

01 AUTO-MOTO / predaj 02 AUTO-MOTO / inĂŠ

03 BYTY / predaj 04 BYTY / prenĂĄjom 05 DOMY / predaj 06 POZEMKY / predaj

07 REALITY / inĂŠ 08 STAVBA

Kam sa podelo 2,4 miliardy eur? Slovenskej ekonomike sa darĂ­. Za zhorĹĄuje. poslednĂŠ 4 roky ĹĄtĂĄt vybral od ÄžudĂ­ a Roky poÄ?Ăşvame o tom, Ĺže na dĂ´firiem aĹž o 2,4 miliardy â&#x20AC;&#x201C; nie miliĂłnov, leĹžitĂŠ veci nie sĂş peniaze. A zĂĄsadnĂŠ ale miliĂĄrd! â&#x20AC;&#x201C; eur navyĹĄe. Kam sa po- problĂŠmy naĹĄej krajiny roky stoja: pladeli tieto peniaze? Ä&#x152;o sa za ne urobilo ty rastĂş len akoĹže, nemocnice sa nĂĄm pre ÄžudĂ­? rozpadajĂş pred oÄ?ami, ĹĄkoly sa zasekli KeÄ? beĹžnĂĄ rodina prĂ­de k neÄ?aka- niekde v osemdesiatych rokoch, celĂŠ nĂ˝m peniazom, vyuĹžije ich na rieĹĄenie ĹĄkolstvo preĹĄÄžapuje na mieste a Äžudia v dlho odkladanĂŠho problĂŠmu: vĂ˝mena regiĂłnoch jazdia po Ä?oraz horĹĄĂ­ch ceskotla na kĂşrenie, oprava domu Ä?i novĂ˝ tĂĄch. poÄ?Ă­taÄ? pre dieĹĽa. VĹĄetci vieme, Ĺže najaPritom na mnohĂŠ z tĂ˝chto problĂŠkĂştnejĹĄĂ­m problĂŠmom Slovenska je zlĂ˝ mov peniaze boli â&#x20AC;&#x201C; pravda je vĹĄak takĂĄ, stav zdravotnĂ­ctva. Ä&#x152;o teda s peniazmi Ĺže sa roztopili a postrĂĄcali na veci, ktonavyĹĄe urobil nĂĄĹĄ ĹĄtĂĄt? rĂŠ Äžudia nijako nepocĂ­tili. Nie je moĹžnĂŠ, Len za poslednĂŠ 4 roky vlĂĄda vy- aby ĹĄtĂĄt od obÄ?anov za 4 roky vybral o brala od ÄžudĂ­ a firiem toÄžko peĹ&#x2C6;azĂ­ na- 2,4 miliardy eur navyĹĄe, ale Äžudia necĂ­viac, Ĺže sme za ne mohli maĹĽ 3 veÄžkĂŠ tia nijakĂŠ vĂ˝znamnĂŠ zlepĹĄenie. TakĂŠto ĹĄpiÄ?kovĂŠ nemocnice a k tomu novĂş nehospodĂĄrne narĂĄbanie s peniazmi ĹĄtĂĄtnu nemocnicu v kaĹždom druhom daĹ&#x2C6;ovĂ˝ch poplatnĂ­kov musĂ­ skonÄ?iĹĽ. okresnom meste â&#x20AC;&#x201C; spolu 44 novĂ˝ch Ako prezident budem preto od vlĂĄdy nemocnĂ­c. A eĹĄte by ostalo aj na vyĹĄĹĄie vĹždy ĹžiadaĹĽ, aby sme verejnĂŠ peniaze platy pre sestry a lekĂĄrov. SkutoÄ?nosĹĽ investovali tam, kde je ich najviac treba je vĹĄak takĂĄ, Ĺže ĹĄtĂĄt dodnes nepostavil â&#x20AC;&#x201C; a so zdravĂ˝m rozumom. ani jednu jedinĂş novĂş nemocnicu. Âť Robert MistrĂ­k Peniaze vĹĄak zÄ?aleka nechĂ˝bajĂş nezĂĄvislĂ˝ kandidĂĄt na prezidenta SR iba v zdravotnĂ­ctve. NaprĂ­klad na opravu vĹĄetkĂ˝ch rozbitĂ˝ch ciest II. a III. triedy â&#x20AC;&#x201C; teda ciest, po ktorĂ˝ch denne jazdĂ­ väÄ?ĹĄina vodiÄ?ov na Slovensku â&#x20AC;&#x201C; potrebujeme pribliĹžne 450 miliĂłnov eur. To je len necelĂ˝ch 20% sumy, ktorĂş ĹĄtĂĄt vybral navyĹĄe: vĹĄetky tieto cesty teda mohli byĹĽ uĹž dĂĄvno opravenĂŠ. Realita? Kvalita cestnej siete v regiĂłnoch sa nijako nezlepĹĄuje â&#x20AC;&#x201C; naopak, Ä?alej sa

09 DOMà CNOSŤ

2EMHGQiYDWHÄ?5REHUW0LVWUtN%UDWLVODYD'RGiYDWHÄ?8QLPHGLD3DQyQVNDFHVWD%UDWLVODYD,Ă˝2

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

0,40

ZIMNĂ AK

CIA do 28.2.201 9 Pri kĂşpe 50kg krm

iva

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzera LC medzera Ä&#x152;Ă­slo rubrikymedzera Text inzerĂĄtu PrĂ­klad: RP LC 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou SMS vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 â&#x201A;Ź s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. TIP 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹ&#x2C6;ov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och chcete inzerovaĹĽ. TIP 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, LC zameĹ&#x2C6;te za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.

5kg krmiva

ZDARMA!

PREDAJ SLIEPOK

OD MARCA 2019

34

krĂĄlik s lieÄ?ivom, nosnice, brojlery a kaÄ?ice, baĹžant, ovce, kozy, oĹĄĂ­panĂŠ, husi, morky, psy

vŞdy v ŠTVRTOK v týchto termínoch: 6.12. 2018 17.1. , 7.2. , 28.2. , 21.3. 2019

PodkrivĂĄĹ&#x2C6; . . . . . . . . 9,00 hod. MĂ˝tna . . . . . . . . . . . . 9,25 hod. DobroÄ? . . . . . . . . . . . 9,50 hod. KotmanovĂĄ-CBA. . . 10,05 hod. Divin . . . . . . . . . . . . 10,20 hod. TuhĂĄr-host. Eva . . . . 10,50 hod. RuĹžina-kostol . . . . . 11,05 hod. LovinobaĹ&#x2C6;a . . . . . . 11,20 hod. CinobaĹ&#x2C6;a . . . . . . . . 11,40 hod. ToÄ?nica-zvonica . . . . 12,05 hod. PodreÄ?any-kostol . . 12,20 hod.

VeÄžkĂĄ Ves . . . . . . . . 12,40 hod. Kalinovo. . . . . . . . . 13,00 hod. BrezniÄ?ka . . . . . . . . 13,15 hod. PoltĂĄr-ZelenĂŠ-host. 13,40 hod. RovĹ&#x2C6;any-poĹĄta . . . . 14,00 hod. HrnÄ?iar. Ves-poĹĄta . 14,20 hod. Hrn. ZaluĹžany-poĹĄta 14,40 hod. VidinĂĄ-Coop . . . . . . 15,00 hod. TomĂĄĹĄovce . . . . . . . 15,20 hod. HaliÄ?-CBA. . . . . . . . . 15,40 hod. >> Auto bude stĂĄĹĽ na stanoviĹĄti alebo ObecnĂ˝m Ăşradom 10 minĂşt <<

VOLAJTE 0907 893 351 â&#x20AC;˘ 0907 684 441 0915 252 372 â&#x20AC;˘ 0905 345 352

InzerĂĄt, ktorĂ˝ predĂĄva 46-0009

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

KoĹže vykupujeme vysuĹĄenĂŠ, bez hlĂĄv a noĹžiÄ?iek. Cena koŞí sa mĂ´Ĺže meniĹĽ.

LC18-49 strana- 8

0905 915 039


9 EDITORIÁL / SLUŽBY

O darčekoch už by sme mali mať jasno Nedávno prišli odborníci na psychológiu nákupu s tým, že vraj, ak hľadáme vhodný darček pre nám blízku konkrétnu osobu a do dvanástich minút ho v nákupnom centre nenájdeme, mali by sme odísť z obchodu a dať si prestávku. Ide totiž o hraničný časový limit, kedy ešte hľadáme darček s láskou a vyberáme to, čo z nášho pohľadu obdarovaného naozaj úprimne poteší. Po dvanástich minútach sa v nás údajne čosi zlomí a prestaneme racionálne a s citom rozmýšľať a sme náchylnejší kúpiť to, čo by sa páčilo nám. S ďalším časovým odstupom sme vraj ochotní kúpiť čokoľvek, len aby to bolo už za nami. Aj preto je vhodné najskôr si zadeliť darčeky do hlavných skupín. Teda, pre ženy, manželku, priateľku, mamu ale aj starú mamu, sestru či dcéru. Potom pre mužov, logicky teda pre všetkých, ktorí sa tvária, že na darčekoch im nezáleží, ale vždy sa z každého mimoriadne tešia. Pravda, ak to nie je klasika – ponožky či trenírky. Na Vianoce sa vždy tešia deti – od najmenších až po tie najväčšie.. A pretože priania sa plnia hlavne na Vianoce, tak sa starostlivo rozhliadnite a vyberte pre deti darče-

ky, ktoré si priali. Napokon je tu ešte jedna zaujímavá kategória – darčeky pre rodinu. Hoci aj v podobe rodinného relaxu. Teda niečoho, čo je spoločnou aktivitou všetkých členov rodiny. Vhodne zvolený darček by mal vychádzať z naozaj dobrého poznania obdarovaného. Mal by prekvapiť, zaujať a mal by byť funkčný. Či už ako vhodná dekorácia, alebo predmet dennej potreby. Zároveň by však mal byť z kategórie takých produktov, po ktorých by sám obdarovaný bežne nesiahol. Aj prijímanie darčeku je dosť veľká veda. Rozhodne sa nepatrí pred darcom ho nevybaliť. Ide doslova o rituál a ak aj náhodou po rozbalení váhate, či sa vám darček hodí, alebo páči, prípadne, podobný už máte, nikdy to nedajte najavo darcovi. V prípade hodnotnejších darov, pri ktorých nie sme si istí, či ich prijímateľ dokáže zhodnotiť, prijať a využiť, odložme si radšej pokladničný blok, potvrdzujúci ich zakúpenie. Mnohé predajne v januári takéto predmety spätne odkupujú, avšak za určitých, vopred daných pravidiel.

-10%

» red

NAJLEPŠIE CENY

IBA V NAŠEJ PREDAJNI mikušovská cesta 3022

74 2,50 € /kg

HRÁDOCKÉ PÁRKY cca 800 g

1,80 €/ks 720 g 0,60 €/ks 180 g

Lučenec

0,65 € /ks /ks

HRÁDOCKÁ JEMNÁ SALÁMA 500 g

OTVÁRACIE HODINY: PON – PIA: 7.00 – 15.00 hod.

3,90 € /kgg

HRÁDOCKÁ SUCHÁ SALÁMA cca 600 g

LC18-49 strana- 9

4,40 € /kgg

HRÁDOCKÁ SLANINA cca 350 g

.sk


10 relax Občianska riadková inzercia skoly aj na hry od 10eur mesacne, Pre hracov novy Herny Stolovy pocitac s procesorom Intel i5 s grafickou kartou Nvdia 1050gtx ,8Gb ddram3,1000gb Hdd,vhodny na internet,do skoly aj na hry takisto od 10eur mesacne,ako aj novy LED Tv Smart Samsung po 10eur mesacne 0903 752 333

10 ZÁHRADA A ZVERINEC »Predám pekné a zabehnuté 260 l akvárium 0903035547

11 HOBBY A ŠPORT

Autor: Juraj Mitošinka

nosením nahromadím

súþasĢ Pomôcky: pružných hrôzovláda buržoa, vlákien LSD

nie, po rusky

odskoþenie

1. þasĢ tajniþky

2. þasĢ tajniþky väþší úlomok

olúpil, oraboval

znaþka pre dalton

14 RôZNE / iné 15 HĽADÁM PRÁCU 16 ZOZNAMKA »Hľadám si priateľku som muž v zrelom veku sms 0940203645 »Slobodný 40 tnik hľadá priateľku na zoznámenie, skúsiš sms? 0902924703 »POMÔŽEM ŽENE Z ok. VK DOHODA 0944927667

skr. súhv. Baran džínsy, texasky

posypem soĐou

obrnený transportér základná þíslovka

pracovník v strojárstve Mária (dom.) lodná plachta

citoslovce prekvapenia

výĢah (hovor.) oslovenie muža

vzorec fosfidu mangánu

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzera LC medzera Číslo rubrikymedzera Text inzerátu Príklad: RP LC 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, LC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

4. þasĢ tajniþky sídlo gréc. bohov príslušník buržoázie

Pomôcky: skr. pre kavita, Ari Kvetoslav a podobne (dom.) SBS,CTS, výbežok parus,ETS

majetok štátu (hovor.) druh drogy

veĐká drevená loć

Chcete si podať inzerát?

sunutím vložil dovnútra, vopchal

vz. jodidu irídneho kôĖ s lysinou

televízna spoloþnosĢ Etiópie MPZ Turþianskych Teplíc

vyhĎbenie, dutina (v med.)

spievanie Márius (dom.)

rúbaním priprav

12 DEŤOM 13 RôZNE / predaj

rozhlasozískanie vá spoodrenina nieþoho loþnosĢ (zried.) za peniaze Sudánu

rozhl. sp. Sv. Lucie veĐmi krátke vlny

myslená priamka telev. sp. Taiwanu

vždy (hovor.) cit. rozhorþenia

3. þasĢ tajniþky

výzva na zstavenie jazdy

obludný tvor, obluda

oddelene, zvlášĢ

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2019 Vaše obľúbené noviny

LC18-49 strana- 10

sypaním pridá


11 relax

PONDELOK 10.12.2018 UTOROK

11.12.2018

STREDA

12.12.2018

ŠTVRTOK

13.12.2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:50 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 XXIII. 8-9/19 13:40 FARMA - FINÁLE 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:20 Posledné Vianoce 23:35 Kobra 11 XXIII. 8-9/19 01:40 Rodinné prípady 02:25 Zámena manželiek 03:25 Susedia 04:15 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Šťastný domov 09:40 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 XXIII. 10-11/19 13:50 Susedské prípady 14:55 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dospeláci 22:35 Rodinné prípady 23:40 Kobra 11 XXIII. 10-11/19 01:45 Rodinné prípady 02:30 Šťastný domov 03:30 Policajné prípady 04:15 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zámena manželiek 09:55 Rodinné prípady 11:55 Kobra 11 XXIII. 12-13/19 14:00 Susedské prípady 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Rodinné prípady 23:35 Kobra 11 XXIII. 12-13/19 01:45 Rodinné prípady 02:30 Zámena manželiek 03:25 Policajné prípady 04:10 Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Šťastný domov 09:40 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 XXIII. 14-15/19 13:45 Susedské prípady 14:50 Policajné prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:40 Dobre vedieť! 22:55 Rodinné prípady 00:00 Kobra 11 XXIII. 14-15/19 02:00 Rodinné prípady 02:45 Šťastný domov 03:30 Policajné prípady 04:15 Rodinné prípady

TV JOJ 06:15 RANNÉ NOVINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:40 SÚDNA SIEŇ 10:55 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:20 POLICAJTI V AKCII 16:30 NOVINY 16:50 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:35 INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 23:00 SEDEM 00:10 VŠETKO ČO MÁ ANDER RÁD 00:40 NOVINY TV JOJ 01:35 POLICAJTI V AKCII 03:35 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:20 Hoď svišťom 11

TV JOJ 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 13:10 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 15:20 POLICAJTI V AKCII 16:30 NOVINY 16:45 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 17:45 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Špindl 22:45 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 00:10 NOVINY TV JOJ 01:00 POLICAJTI V AKCII 02:00 SÚDNA SIEŇ 03:10 KRIMI 03:30 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:15 Hoď svišťom

TV JOJ 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 15:20 POLICAJTI V AKCII 16:30 NOVINY 16:50 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 SOM MAMA 19,20/20 22:30 Pokoj v duši 00:35 POLICAJTI V AKCII 01:40 SÚDNA SIEŇ 02:45 SÚDNA SIEŇ 03:35 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:20 Hoď svišťom

TV JOJ 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 15:20 POLICAJTI V AKCII 16:30 NOVINY 16:45 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 17:45 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:35 INKOGNITO 22:00 SEDEM 22:45 Črepiny 23:30 SOM MAMA 19,20/20 01:20 NOVINY TV JOJ 02:15 POLICAJTI V AKCII 03:10 SÚDNA SIEŇ 04:05 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

RTVS 05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 Postav dom, zasaď strom 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Recept na život 09:45 Tajomstvo mojej kuchyne 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:30 Recept na život 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Candice Renoirová 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Jappeloup 22:35 Reportéri 23:15 Prípady 1. oddelenia 00:20 Candice Renoirová 01:10 Jappeloup

RTVS 06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Postav dom, zasaď strom 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Recept na život 09:45 Tajomstvo mojej kuchyne 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:25 Recept na život 15:10 Kultúrne dedičstvo 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Candice Renoirová 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Remeslo má zlaté dno 21:30 Spravodlivosť 22:50 Kapitán Cain 23:45 Candice Renoirová 00:35 Spravodlivosť 01:55 Kapitán Cain

RTVS 06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Recept na život 09:45 Tajomstvo mojej kuchyne 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:30 Recept na život 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Candice Renoirová 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Špecialisti 22:00 Vraždy vo Fresange 23:30 Ray Donovan 00:20 Candice Renoirová

RTVS 06:00 Správy RTVS „N“ 06:55 Postav dom, zasaď strom 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Recept na život 09:50 Tajomstvo mojej kuchyne 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:30 Recept na život 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:50 Candice Renoirová 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 Tootsie 23:25 Radosť zo života 23:55 Candice Renoirová 00:50 Tootsie 02:40 Svet v obrazoch

PONDELOK 10.12.2018 UTOROK

11.12.2018

STREDA

12.12.2018

ŠTVRTOK

13.12.2018

DOMA 06:35 Velvet III. 1-2 08:30 Kým nás smrť nerozdelí 11:20 Indická nevesta 329-333 14:15 Búrlivé víno 16:45 Velvet III. 3-4 18:20 Dr. House III. 15-16/24 20:15 Varte s nami 20:30 Neželaná nevesta 133 Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2017-2018 Ö. Deniz, A. Enverová, I. Bilginová, S. Bademci, D. Aksüyeková, F. Tanis. 21:30 Pravý Santa 23:10 Dila II. 16/54 Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2012-2014 00:40 Dr. House III. 15-16/24 02:10 Smotánka 02:40 Adela show 03:05 Búrlivé víno

DOMA 05:00 Chlapi neplačú 06:40 Velvet III. 3-4 08:30 Kým nás smrť nerozdelí 10:15 Neželaná nevesta 133 11:25 Indická nevesta 334338 14:25 Búrlivé víno 16:55 Velvet III. 5-6 18:30 Dr. House III. 17-18/24 20:30 Neželaná nevesta 134 Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2017-2018 Ö. Deniz, A. Enverová, I. Bilginová, S. Bademci, D. Aksüyeková, F. Tanis. 21:30 Vianočná zámena 23:15 Dila II. 17/54 00:20 Dr. House III. 17-18/24 02:00 Smotánka 02:40 Adela show 03:05 Búrlivé víno

DOMA 05:00 Chlapi neplačú 06:40 Velvet III. 5-6 08:30 Kým nás smrť nerozdelí 10:15 Neželaná nevesta 134 11:25 Indická nevesta 339343 14:20 Búrlivé víno 16:45 Velvet III. 7-8 18:20 Dr. House III. 19-20/24 20:30 Neželaná nevesta 135 Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2017-2018 Ö. Deniz, A. Enverová, I. Bilginová, S. Bademci, D. Aksüyeková, F. Tanis. 21:30 Vianoce na inzerát 23:15 Dila II. 18/54 Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2012-2014 00:45 Dr. House III. 19-20/24 02:15 Smotánka 03:05 Búrlivé víno

DOMA 05:00 Chlapi neplačú 06:40 Velvet III. 7-8 08:30 Kým nás smrť nerozdelí 10:15 Neželaná nevesta 135 11:30 Indická nevesta 344348 14:25 Búrlivé víno 16:55 Velvet III. 9-10 18:30 Dr. House III. 21-22/24 20:30 Neželaná nevesta 136 Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2017-2018 Ö. Deniz, A. Enverová, I. Bilginová, S. Bademci, D. Aksüyeková, F. Tanis. 21:30 Duch Vianoc 23:15 Dila II. 19/54 00:30 Dr. House III. 21-22/24 02:05 Smotánka 02:30 Adela show 03:00 Búrlivé víno 04:55 Chlapi neplačú

PLUS 05:55 Prvé oddelenie II. 06:35 Súdna sieň 07:30 ZOO 46 09:00 Vraždy v Midsomeri 11:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 12:35 Neserte nám pestúnku 13:05 Fórky, vtipky XXVIII. 14:00 Simpsonovci 14:55 ZOO 47 16:15 Neserte nám pestúnku 16:40 Fórky, vtipky XXVIII. 17:35 Simpsonovci XXVI. 3,4 18:30 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:40 ŽREBOVANIE 19:45 Hoď svišťom 13 20:35 Obchodník z Číny 22:50 OKTAGON MMA 23:30 Vikingovia 00:30 Hoď svišťom 13 01:20 Varí vám to 02:30 Prvé oddelenie

PLUS 05:50 Prvé oddelenie II. 06:35 Súdna sieň 07:30 ZOO 47 09:15 Vraždy v Midsomeri XIII. 5 11:35 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 12:45 Neserte nám pestúnku II. 3 13:15 Fórky, vtipky XXVIII. 14:10 Simpsonovci 15:05 ZOO 48 16:10 Neserte nám pestúnku 16:40 Fórky, vtipky XXVIII. 17:35 Simpsonovci 18:30 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:30 TIPOS INFO 19:40 ŽREBOVANIE 19:50 Hoď svišťom 14 20:35 Tulipánová horúčka 22:55 Posledných päť rokov 01:00 Hoď svišťom 14 01:45 Varí vám to 02:50 Vikingovia

PLUS 05:50 Prvé oddelenie II. 06:35 Súdna sieň 07:30 ZOO 48 09:05 Vraždy v Midsomeri XIII. 6 11:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 12:35 Neserte nám pestúnku II. 4 13:05 Fórky, vtipky XXVIII. 14:00 Simpsonovci XXVI. 6,7 14:55 ZOO 49 16:05 Neserte nám pestúnku II. 5 16:30 Fórky, vtipky XXVIII. 17:25 Simpsonovci XXVI. 8,9 18:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:30 ŽREBOVANIE 19:45 Hoď svišťom 15/15 20:35 MACGYVER: NOVÉ ČASTI I. 18,19 22:20 Biele goliere VI. 3,4 00:10 Hoď svišťom 15 00:55 Varí vám to

PLUS 05:50 Prvé oddelenie II. 06:30 Súdna sieň 07:30 ZOO 09:05 Vraždy v Midsomeri 11:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 12:40 Neserte nám pestúnku II. 5 13:05 Fórky, vtipky XXVIII. 14:00 Simpsonovci 15:00 ZOO 50 16:05 Neserte nám pestúnku II. 6 16:35 Fórky, vtipky XXVIII. 17:30 Simpsonovci XXVI. 10,11 18:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:30 TIPOS INFO 19:40 ŽREBOVANIE 19:45 Hoď svišťom 20:35 Kráľ Škorpión 2: Návrat kráľa 22:50 Smrtonosná pasca 2 01:30 Hoď svišťom 02:10 Varí vám to

RTVS 06:00 Telev: íkend 07:15 Lexi a Lottie 08:45 Ahoj Slovensko 09:30 Tvárou v tvár 10:00 Spomíname na Milana Rúfusa 10:50 Usniže mi, usni 11:30 Obedníček 12:35 Genius loci 12:50 Orientácie 13:15 Cesta 13:45 Generácia 14:20 Moje Kysuce 15:05 Básnik Milan Rúfus 15:30 Národnostný magazín 16:00 Observatóriá 16:30 Autosalón 17:45 Ahoj Slovensko 18:30 Večerníček 19:05 Lexi a Lottie 19:50 Správy RTVS 20:10 Moja diagnóza 20:35 Silná zostava 21:30 Expremiéri 22:25 Stanica pre dvoch 00:40 Správy RTVS „N“

RTVS 06:00 Observatóriá 07:05 Lexi a Lottie 08:45 Ahoj Slovensko 09:30 Národnostný magazín 10:00 Červený muškát 11:00 Zábava liptovských remeselníkov 11:30 Obedníček 12:45 Krajina bez tieňa 13:10 Vietor 13:40 Prvá - Hana Gregorová 14:35 VaT 15:05 Rozhovor 15:30 Ukrajinský magazín 16:00 Observatóriá 16:30 Halali 17:45 Ahoj Slovensko 18:30 Večerníček 19:05 Lexi a Lottie 19:50 Správy RTVS 20:10 Apokalypsa 21:05 Korunovácia 22:25 Večera s Havranom 00:10 Správy RTVS 01:00 Správy

RTVS 06:00 Observatóriá 07:10 Lexi a Lottie 08:45 Ahoj Slovensko 10:00 Červený muškát 11:00 Zabudnutá dolina 11:30 Obedníček 12:40 Apokalypsa 13:30 Korunovácia 14:35 Moja diagnóza 15:00 Televízia za dverami 16:00 Observatóriá 16:25 Energetika 16:40 Test magazín 16:50 Národnostné správy 17:30 Správy RTVS 17:45 Ahoj Slovensko 18:30 Večerníček 19:05 Lexi a Lottie 19:50 Správy RTVS 20:10 Najdivšie tvory 22:00 Správy a komentáre 22:25 Umenie 23:10 Aleš Votava M 00:25 Správy RTVS „N“

RTVS 06:00 Observatóriá 07:05 Lexi a Lottie 08:30 Správy RTVS 08:45 Ahoj Slovensko 09:30 Maďarský magazín 10:00 Narodeniny v hoteli 11:05 Cesty za folklórom 12:35 Najdivšie tvory 13:25 Rómsky magazín 14:05 Biatlon - SP 2018/19 16:00 Hokej - Swiss Challenge 2018 zápasy 19:00 Večerníček 19:15 Lexi a Lottie 19:50 Správy RTVS 20:10 Experiment 20:40 Futbal - Európska liga 23:05 Polícia 23:20 Retro noviny 23:45 Československý filmový týždenník 00:10 Správy RTVS „N“ 01:00 Národnostné správy

LC18-49 strana- 11


12 relax

PIATOK

14.12.2018

SOBOTA

15.12.2018

NEDEĽA

16.12.2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Rodinné prípady 12:00 Kobra 11 XXIII. 16-17/19 14:00 Susedské prípady 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dospeláci 2 Komédia MN 15 (USA) 2013 A. Sandler, K. James, Ch. Rock, D. Spade, S. Hayeková. 22:35 Posledný kráľ severu 00:35 Kobra 11 02:25 Rodinné prípady 03:10 Zámena manželiek

MARKÍZA 06:00 Príbehy Toma a Jerryho I. 06:15 Tučniaky z Madagaskaru I. 07:00 Vianočný sľub 08:50 Zázračná opatrovateľka 10:35 Legendárna partia 12:40 Sám doma: Stratení na letisku 14:30 Čas plný zázrakov 16:40 Shrek Tretí 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Snehulienka a lovec Dobrodružný film MN 12 (USA) 2012 K. Stewartová, Ch. Theronová, Ch. Hemsworth, S. Claflin, I. McShane. 23:05 Červená Čiapočka 01:10 Dospeláci 2 02:55 Posledný kráľ severu

MARKÍZA 05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Tučniaky z Madagaskaru III. 06:45 Tom a Jerry 07:10 Scooby-Doo a tajomný vynález 07:40 Sám doma: Stratení na letisku 09:20 Shrek Tretí 11:10 CHART SHOW 13:15 Snehulienka a lovec 15:50 Dobre vedieť! 16:55 Horná Dolná 18:10 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 47 roninov Dobrodružný film MN 15 (USA) 2013 K. Reeves, H. Sanada, T. Asano, R. Kikuchi. 23:05 Súboj cti 01:05 47 roninov 03:05 Súboj cti 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 SUPERMAMA 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Neuveriteľné svetové talenty 14:20 POLICAJTI V AKCII 16:30 NOVINY 17:00 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 18:00 VEĽKÝ BALÍK 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Warcraft: Prvý stret 23:30 Max Payne 01:35 NOVINY TV JOJ 02:30 Kráľ Škorpión 2: Návrat kráľa 04:20 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

TV JOJ 05:05 Hoď svišťom II. 1/10 05:50 NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI 07:10 NOVINY TV JOJ 08:10 MravecZ 09:50 NAŠI II. 11:05 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 12:35 Špindl 14:50 Dobrodružstvá pána Peabodyho a Shermana 16:30 Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Mechanik zabijak 2 22:40 Periskop hore a dole 00:50 NOVINY TV JOJ 01:45 Smrtonosná pasca 2 03:55 NA CHALUPE 04:40 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:20 KRIMI 05:50 NOVINY TV JOJ 06:40 Ferdo Mravec 30 07:10 Rýchla rota Chipa a Dala 24,25 08:05 Dobrodružstvá pána Peabodyho a Shermana 09:50 SOM MAMA 19,20/20 11:45 Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik 14:05 Warcraft: Prvý stret 16:45 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 22:50 Hudba ticha 01:30 NOVINY TV JOJ 02:25 Periskop hore a dole 03:55 NOVÉ BÝVANIE

RTVS 05:55 Správy RTVS „N“ 06:55 Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Recept na život 09:55 Tajomstvo mojej kuchyne 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:30 Recept na život 15:30 Slovensko s Tiposom 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Candice Renoirová 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Milujem Slovensko 22:00 Drsný Harry 23:40 Zlaté časy 00:40 Candice Renoirová 01:30 Drsný Harry

RTVS 06:15 Myška Tilda 06:35 Lexi a Lottie 07:20 Sammy a jeho priatelia 07:35 Levia stráž 07:40 Sofia Prvá 08:05 Fidlibum 08:30 Trpaslíci 09:05 Daj si čas 09:35 Durrellovci 10:35 On air 10:55 Park 11:30 Hudba made in Slovakia 11:50 Milujem Slovensko 13:20 Záhady tela 14:25 Slečna Marpleová: Tajomstvo sídla Komíny 15:55 Salón sestier Fontanových 17:50 Cestou necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Integrácia 21:50 A.I. Umelá inteligencia 00:10 Slečna Marpleová: Tajomstvo sídla Komíny

RTVS 06:20 Myška Tilda 06:40 Lexi a Lottie 07:40 Levia stráž 08:05 Sofia Prvá 08:30 Zázračný ateliér 08:55 Rozprávanie kvetu kamélie 09:40 Autosalón 10:05 Universum 11:00 Slovensko v obrazoch 11:30 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:45 Poirot: Vražda Rogera Ackroyda 15:35 Remeslo má zlaté dno 16:40 Noční jazdci 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Záhradníctvo 22:30 Poirot: Vražda Rogera Ackroyda 00:15 Komisár Montalbano 02:00 Noční jazdci

PIATOK

14.12.2018

SOBOTA

15.12.2018

NEDEĽA

TIP NA SOBOTNÝ VEČER

15.12.2018 20:30

SNEHULIENKA A LOVEC

16.12.2018

DOMA 06:35 Velvet III. 9-10 08:25 Kým nás smrť nerozdelí 10:10 Neželaná nevesta 136 11:20 Indická nevesta 349-353 14:15 Búrlivé víno 16:45 Velvet III. 11-12 18:20 Dr. House III. 2324/24 20:15 Sladká výzva 20:30 Vianočný sľub Romantická komédia MN 12 (USA) 2014 B. Watson, M. Sagemillerová, S. Grimes, M. J. Hartová, J. White. 22:15 Čarovné Vianoce v Dubaji Romantický film MN 12 (Nemecko) 2010 W. Sittler, A. Dobrová, A. Bocheová, R. Schröterová, J. Laux. 00:15 Dr. House III. 23-24/24 02:10 Smotánka

DOMA 05:35 Smotánka 06:30 Katie DOMA 05:35 Smotánka 06:35 Inga Ffordová: Láska v New Yorku 08:40 Reflex 11:40 Lindströmová: Hviezdy nad Ölandom 08:40 ReExtrémne premeny: Druhá šanca na život 13:55 flex 11:30 Extrémne premeny: Druhá šanca na Čarovné Vianoce v Dubaji 15:55 Vianoce na inze- život 13:40 Najkrajší darček 15:40 Duch Vianoc rát 17:55 Vianočný sľub 20:00 Pravé Vianoce Ro- 17:45 Sladká výzva 17:55 Pravé Vianoce 20:00 mantický film MN 12 (USA-Kanada) 2013 Ashanti, Dvanásť darčekov Romantická komédia MN 12 A. Williamsová, J. Prescott, K. Priceová, D. Ralphe. (Kanada) 2015 B. Nevinová, R. Dunne, D. Kindová, 22:00 Najkrajší darček Romantický film MN 12 A. C. Peterson, D. Allison. 22:00 Vianočné zna(USA) 2014 A. Wittová, G. Hogan, J. Eastwoodová, menie 23:55 Dvanásť darčekov 01:55 Vianočné T. J. McGibbonová, W. Shawn. 00:00 Pravé Viano- znamenie 03:20 Inga Lindströmová: Hviezdy nad Ölandom ce 02:00 Najkrajší darček

PLUS 05:55 Prvé oddelenie 06:35 Súdna sieň 07:30 ZOO 50 09:05 Vraždy v Midsomeri 11:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 12:40 Neserte nám pestúnku 13:10 Fórky, vtipky 14:05 Simpsonovci 15:00 ZOO 51 16:10 Neserte nám pestúnku 16:40 Fórky, vtipky 17:35 Simpsonovci 18:30 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:40 ŽREBOVANIE 19:45 Hoď svišťom 20:35 Smrť jej pristane 22:45 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 23:55 Hoď svišťom 00:40 Varí vám to 02:00 KINOSÁLA 02:10 Súdna sieň

PLUS 05:05 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 05:50 Súdna sieň 08:00 NOVÁ ZÁHRADA 09:00 NA CHALUPE 10:20 NOVÉ BÝVANIE 11:25 Varí vám to 13:20 Najlepšie torty 8 14:30 ADVENTNÁ VÝHRA 15:05 „Já už budu hodný, dědečku!“ 16:50 Najkrajšie bývanie II. 17,18 18:50 KINOSÁLA 19:05 ŽREBOVANIE 19:15 NAŠI II. 19:50 Hoď svišťom II. 3 20:45 Neriadená strela 22:50 Mesto 44 01:40 Smrť jej pristane 03:25 „Já už budu hodný, dědečku!“ 04:45 KINOSÁLA 04:55 Varí vám to

PLUS 05:30 NOVÉ BÝVANIE 06:20 Varí vám to 07:25 Najlepšie torty 8 08:40 Život po ľuďoch II. 10/10 09:55 Aj anjeli jedia fazuľu 12:55 VŠETKO ČO MÁM RÁD 14:30 POLICAJTI V AKCII 16:40 ADVENTNÁ VÝHRA 17:15 Späť v hre 19:05 ŽREBOVANIE 19:15 NAŠI II. 19:50 Hoď svišťom II. 4 20:45 Max Payne Americký thriller. MN 15 2008 M. Wahlberg, B. Bridges, M. Kunisová, D. Logue, O. Kurylenková, K. Burtonová, J. Gordon, Ch. O´Donnell, Ludacris, T. Atherton a ďalší. 22:50 Noc je ešte mladá 01:00 NAŠI 02:15 VEĽKÝ BALÍK

RTVS 06:00 Príroda 07:05 Lexi a Lottie 08:45 Ahoj Slovensko 09:30 Rómsky magazín 10:00 Jazda na spiacom obrovi 10:45 Pestrá paleta melódií 11:25 Obedníček 12:40 Najdivšie tvory 13:25 Ján Smrek 14:10 Highlighty Európskej ligy 15:00 Stvorení pre šport 15:30 Tvárou v tvár 16:25 Hokejový sen 17:00 Hľadanie stratených svetov 17:45 Ahoj Slovensko 18:35 Puf a Muf 19:00 Večerníček 19:25 Lexi a Lottie 19:50 Správy RTVS 20:10 Família 20:35 Zima kúzelníkov 22:00 Mladosť 00:00 Správy RTVS „N“

RTVS 06:00 Podzemné krásavice 07:25 Stvorení pre šport 08:30 Extrémne v horách 09:25 Noc v archíve 10:50 Televízny klub nepočujúcich 11:20 Biatlon - SP 2018/19 12:45 Gombasecké kultúrne slávnosti 13:35 Farmárska revue 14:00 Na rybách 14:40 VaT 15:35 Európa v obrazoch 16:05 Opustený vesmír 17:25 Svetlo porozumenia 18:30 Večerníček 19:05 Lexi a Lottie 19:50 Správy RTVS 20:10 Anjeli strážni 20:40 Vycestovacia doložka pre Dubčeka 22:05 Babylon Berlín 23:35 Celuloid country 00:30 Správy RTVS

RTVS 06:30 Pred zimným slnovratom 07:25 Extrémne v horách 08:35 Kapura 09:15 Farmárska revue 09:40 Na rybách 10:25 Hľadanie stratených svetov 10:50 Zima na horách 11:20 Família 11:50 Spievanka 12:50 Ján Smrek 13:20 Orientácie 14:15 Dnešná Medea 15:25 Slávnostný galavečer 17:00 Ktosi je za dverami 17:40 Poniky, Poniky 18:30 Večerníček 19:00 Lexi a Lottie 19:50 Správy RTVS 20:10 Slovensko Advent 2018 21:30 Wallander 23:00 Osvietenie 00:55 Správy RTVS „N“ 01:45 Slovo

LC18-49 strana- 12

TIP NA SOBOTNÝ VEČER

15.12.2018 20:45

NERIADENÁ STRELA


13 zamestnanie

LC18-49 strana- 13


14 zamestnanie

LC18-49 strana- 14


15 EDITORIà L / SLUŽBY

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

www.konstrukter.sk ������������������������ info@konstrukter.sk

trokoWQPNĂ&#x2C6;IBNFPQBtroWBtFÇĽkĂ&#x2C6;NWRBkĂşsku tTNFQBrUOFrPNrBkĂ&#x17E;TLFIPÄ&#x152;FrvFOĂ?IPkrĂ­ĹžB tneustĂĄle dostatok ponĂşk t-dĹ&#x2C6;ovĂ?UVrnusy rBkĂşskBĹživnosĹĽ tQonukyBKQrFNVĹžov-oQBtrovBtFÇĽov

OPERà TOR V�ROBY �������������������� PRACOVN�K V SKLADE ��������������������

HonorĂĄr brutto 70 â&#x201A;Ź, 80 â&#x201A;Ź,90 â&#x201A;Ź za 24 hod.

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

TýŞdennĂ­k luÄ?enecko hÄžadĂĄ na roznos novĂ­n a letĂĄkov poÄ?as vĂ­kendov spoÄžahlivĂŠho kolportĂŠra pre obec:

SpoloÄ?nosĹĽ Pfeiffer SK s.r.o. prijme do svojho tĂ­mu montĂŠra vodovodov a kanalizĂĄciĂ­ - 6 â&#x201A;Ź / hod. ( brutto) pomocnĂŠho montĂŠra - 5 â&#x201A;Ź / hod. ( brutto)

HÄžadĂĄme manuĂĄlne zruÄ?nĂŠho Ä?loveka s chuĹĽou uÄ?iĹĽ sa novĂ˝m veciam. ( + ubytovanie, cestovnĂŠ a diĂŠty) VĂ˝kon prĂĄce: Ăşzemie SR. V prĂ­pade zĂĄujmu nĂĄs kontaktujte na:

0908 234 961, hofmannova@pfeiffersk.sk

32-0008-3

85-0

������������������

32-0189

AIW mĂĄ zĂĄstupcov KritĂŠriĂĄ v rĂ´znych mestĂĄch Slovenska! pre spoluprĂĄcu s AIW: Zavolajte na bezplatnĂŠ Ä?Ă­slo ¡ opatrovateÄžskĂ˝ kurz a prax 0800 24 24 44 ¡ dobrĂĄ znalosĹĽ nemeckĂŠho jazyka a dohodnite si osobnĂŠ stretnutie. ¡ vek 25 aĹž 60 rokov PracovaĹĽ mĂ´Ĺžete uĹž o pĂĄr dnĂ­!

������������������������������ �������������� ����������� OBSLUHA CNC ����������������

â&#x20AC;˘ divĂ­n â&#x20AC;˘ - od januĂĄra 2019 - mzda min. 5,51â&#x201A;Ź brutto za jeden roznos + prĂ­platky za väÄ?ĹĄĂ­ poÄ?et strĂĄn, roznos letĂĄkov, nĂĄroÄ?nosĹĽ rajĂłnu info: 0908 979 491 alebo e-mail: lucenecko@regionpress.sk

LuÄ?enec

BrigĂĄda na december

Dokladanie tovaru zĂ´Ă˝Ä&#x17D;Ä ĂžÄ?Ă˝Ä&#x17D;ßðýÄ&#x201E;Ä&#x17D;ÝýðĂżÄ Ä&#x17D;òð |Ä Ä&#x17D;òðýðÄ&#x2030;ßôýÄ&#x2C6;ÿÞóĽðóÞáÞóÄ&#x2C6;

VhodnĂŠ pre Ĺženy aj muĹžov HodinovĂĄ mzda: 3,64â&#x201A;Ź/brutto stravnĂŠ lĂ­stky 3,60â&#x201A;Ź/ks prĂ­platkyÿÞóĽðÂ&#x2020;Ä&#x17D;úÞýýĹúðĂżÄ Ä&#x17D;òô

â&#x20AC;˘ fiÄžakovo â&#x20AC;˘ - mzda min. 7,50â&#x201A;Ź brutto za jeden roznos + prĂ­platky za väÄ?ĹĄĂ­ poÄ?et strĂĄn, roznos letĂĄkov, nĂĄroÄ?nosĹĽ rajĂłnu

Za sumu

399 â&#x201A;Ź v poÄ?te

" (&$  

1.500.000" $ #'( ks %  &  

    

  

 

  

   

LC18-49 strana- 15

   

   

 

info: 0908 979 491 alebo e-mail: lucenecko@regionpress.sk

 $  ! 

    

85_0

TýŞdennĂ­k luÄ?enecko hÄžadĂĄ na roznos novĂ­n a letĂĄkov poÄ?as vĂ­kendov spoÄžahlivĂŠho kolportĂŠra pre obec:

VeÄžkosĹĽ inzerĂĄtu 49,5 x 61,5mm 23-0005

|Ä Ă´Ä&#x2026;øðòøýþÞ 0948 650 905 Mahax Slovakia, s.r.o.


16 EDITORIÁL / SLUŽBY

3D obliečky

od 10 €

UŠETRI

10,50 € 16 €

zadajte zľavový kód a získajte zľavu z nákupu 5%

Uzávierka ďalšieho čísla Lučenecko je 12.12.2018. Objednávka plošnej inzercie na čísle 047/451 21 56 alebo 0905 915 039 alebo na: lucenecko@regionpress.sk

59-0438

„AX6n“

18 €

96-0224

• obliečky • plachty • prehozy • záclony • závesy • osušky • zásteny • deky...

16 €

18 €

13%

NAJLETPÝŽŠDIÒAA PONUKA

EXTOL 422003 Pišto¾ lepiaca tavnáá LLADY ADY DY

4,25 €

4,90 4,9 4 ,9 ,90 90€

Akcia platí od 07. 12. 2018 do 13. 3. 12. 2018 alebo do vypredania zásob. Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332 Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0917 493 211 Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289 Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

LC18-49 strana- 16

03-0201

www.novtex.sk 0905 449 916

Lučenecko 18 49  
Lučenecko 18 49  
Advertisement