Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

lucenecko.sk

LUCENECKO VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO č. 7 / 16. február 2018 / 22. ročník

týždenne do 30 000 domácností a firiem

2 2 2 5 1

Lučenecko

2

Bušince

1

hľadá kolportéra pre:

Ak Vás naša ponuka zaujala, píšte na e-mail: lucenecko@regionpress.sk, alebo volajte na tel.č. 0908 979 491

AKCIA

Pôži�ky od �udí pre �udí ÇelezniǏná 40 LUƎENEC

3 4 2-5

(vchod z Mierovej)

0907 855 872

1 3


Inzercia: Miriam Hašková 0905 915 039

Distribúcia: (30.000 domácností/firiem) Každý týždeň: Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár, Fiľakovo, Vidiná, Halič, Boľkovce, Mikušovce, Panické Dravce + v párnom týždni navyše: Málinec, Kalinovo, Cinobaňa, Breznička, Veľká Ves, Točnica, Veľká nad Ipľom, Kokava nad Rimavicou, Rapovce, Fiľakovské Biskupice + v nepárnom týždni navyše: Divín, Mýtna, Dobroč, Lovinobaňa, Tomášovce, Tuhár, Ružiná, Kotmanová, Podrečany, Želovce, Bušince, Pôtor, Dolná Strehová, Závada Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete

o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

TV program pondelok

19. 2. 2018

06:00 Curling 09:00 Freestylové lyžování 10:00 Snowboarding 11:00 Krasobruslení 11:30 Boby 13:00 Rychlobruslení 13:45 Skoky na lyžích 15:15 Boby 16:00 Rychlobruslení 16:30 Boby 17:00 Skoky na lyžích 18:00 Extrémní sporty 18:30 Lední hokej 19:00 Klasické lyžování 19:30 Alpské lyžování 20:45 Skoky na lyžích 21:30 Freestylové lyžování 22:00 Rychlobruslení 22:30 Boby 23:00 Extrémní sporty 23:30 Lední hokej 00:00 Klasické lyžování 00:30 Alpské lyžování 01:45 Boby 02:00 Freestylové lyžování EUROSPORT

07:00 Svätá omša 07:50 Ruženec 08:20 Starý zákon 08:55 Večerná univerzita 10:20 Z prameňa 10:35 Kresťan v spoločnosti 11:30 Vzťahy 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Duchovná poradňa 13:30 V škole Ducha 14:00 Kulmenie 14:15 Slovo v obraze 14:25 vKontexte 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Katechéza 16:45 LUXáreň 17:30 Doma je doma 18:35 Starý zákon 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:15 Pozvánka 20:30 V Samárii pri studni 21:55 Stretko 23:00 Quo vadis s Maxom Kašparů 23:45 Z prameňa 00:25 Kresťan v spoločnosti 01:20 Večerná univerzita 02:20 V škole Ducha

05:59 Studio 6 09:00 Panství Downton 09:55 168 hodin 10:30 Po stopách hvězd 11:00 Pošta pro tebe 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Nevěsta 14:25 Případ mrtvých spolužáků 15:55 To je vražda, napsala 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 Případy 1. oddělení 21:05 Dabing Street 21:35 Reportéři ČT 22:15 Kriminalista 23:15 Na stopě 23:40 Ve jménu vlasti VI 00:30 AZ-kvíz 00:55 Kalendárium 01:45 GEN - Galerie elity národa 02:05 Dobré ráno 04:40 Pod pokličkou

TV LUX

HOVÄDZIE A ZAJAČIE

KOŽE

VOLAJTE: 0904

481 220

CT1

VLNU•PAROŽIE•PERIE

PREDÁM A DOVEZIEM

sliepky, mládky 12-22 týž., brojlerové kuriatka

1-14 dňové alebo 1 - 2,5 kg,

husi, kačky, husokačky, morky, kalimero

Lučenec

právnik radí

Nevyrovnaný záväzok a jeho plnenie

Právnik radí

pokračovanie

jačmeň, kukuricu, ovos, pšenicu, slnečnicu, zmesky, šrot

0904 481 220

nančné prostriedky, ktoré súvisia s omeškaním dlžníka. Pokiaľ dlžník nesplní svoj záväzok riadne a včas, dostáva sa do omeškania. Omeškanie dlžníka spôsobuje zmenu záväzku, a to čo do oprávnení veriteľa a po„Zamestnávateľ ako podnikateľ vinností dlžníka tak, aby veriteľ nebol omeškaním dlžníka poškodený. som vykonal pre svojho obchod- Pri peňažných dlhoch môže veriteľ okrem plnenia požadovať i  úroky ného partnera služby, za ktoré z omeškania, ak nie je dlžník podľa zákona povinný platiť poplatky z mi nezaplatil včas a riadne. Mám omeškania. Úroky z  omeškania predstavujú sankciu za omeškanie právo si od svojho odberateľa vy- s  platením peňažného dlhu (treba odlišovať od úroku ako peňažnej JUDr. máhať aj nejaké iné nároky ako odmeny za poskytnutie finančných prostriedkov). Barbora samotnú nezaplatenú sumu?“ Úrok z omeškania je sankciou pre dlžníka. Pokiaľ sa dlžník dostane do omešKoncová Áno, máte nárok aj na ďalšie fi- kania, veriteľovi vzniká priamo zo zákona právny nárok na zaplatenie úroku

z omeškania ako príslušenstva k istine. Výška zákonných úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia (v obchodnoprávnych vzťahoch o osem percentuálnych bodov vyššia) ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Pričom je nutné poukázať na skutočnosť, že výšku úroku z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch nemožno modifikovať. Naproti tomu v obchodnoprávnych vzťahoch si zmluvné strany môžu dohodnúť vyšší úrok z omeškania, tento však nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Poplatok z  omeškania je akýmsi ekvivalentom pre úrok z  omeškania pri omeškaní s platením nájomného za užívanie bytu. Poplatok z omeškania je pokračovanie na nasledujúcej strane

EUR. Zmluvné strany sa dohodli, že táto pôžička je bezúročná a má byť splatená dňa 31.12.2017. Keďže dlžník dňa 31.12.2017 nesplatil svoj dlh dostal sa do omeškania. Veriteľovi vznikol nárok na úrok z omeškania vo výške 5,00% ročne zo sumy 1.200,00 EUR od 01.01.2018 do zaplatenia. Dlžník vyrovnal svoj dlh dňa 31.10.2018 vo výške 1249,97 EUR (1.200,00 EUR ako istina + 49,97 EUR ako zákonný úrok z omeškania za 304 dní). Príklad: B) Spoločnosť STAVEBNINY s.r.o. ako dodávateľ dodal spoločnosti KROVSTAV s.r.o. ako odberateľovi materiál na základe čoho vystavil dodávateľ faktúru č. FV-0001 zo dňa 25.07.2017, splatnú dňa 15.08.2017 v sume 3.850,00 EUR. Na základe rámcovej kúpnej zmluvy bol pre prípad omeškania dlžníka dohodnutý zmluvný úrok z omeškania vo výške 13,00% ročne z dlž-

nej sumy. Po mimosúdnom rokovaní skrze inkasnú spoločnosť dlžník dňa 05.03.2018 uhradil veriteľovi sumu vo výške 4.166,99 EUR (3.850,00 EUR ako istina + 40,00 EUR ako paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky + 276,99 EUR ako zmluvný úrok z omeškania za 202 dní). Zákonný úrok z omeškania, poplatok z omeškania ako i paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky plynú zo zákona pri omeškaní dlžníka a stávajú sa vaším nárokom. V prípade ďalších otázok je možné nás kontaktovať mailom na: advokat@ zavaseprava.sk alebo telefonicky na čísle 0918 803 803. JUDr. Barbora Koncová advokát

za každý deň omeškania 0,5 ‰ (promile) dlžnej sumy, najmenej však 0,83 eura za každý i začatý mesiac omeškania. Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky je sankčný inštitút v obchodnoprávnych vzťahoch. V prípade omeškania dlžníka má veriteľ právo požadovať paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,00 EUR za každú jednu pohľadávku bez ohľadu na dĺžku omeškania. Príklad: A) Na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 01.01.2017 Peter M. ako veriteľ požičal Jánovi T. ako dlžníkovi finančné prostriedky vo výške 1.200,00

59-0016

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

59-0016-4

vydáva: regionPRESS s.r.o.

08-03

tel/fax: e-mail:

Železničná 26, Lučenec 047 / 451 21 56-7 lucenecko@regionpress.sk

07:00 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou JEDNOTKA 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Sudkyňa Amy 14:55 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Neskoro večer 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body sekundy 20:20 Počasie 20:30 Návštevníci 2 22:25 Občan za dverami 23:00 Labyrint 00:05 Nash Bridges 00:45 Návštevníci 02:40 Občan za dverami 03:15 Dámsky klub

KÚPIM:

Redakcia:

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 13:00 Mentalista III. 15-16/24 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:10 Horná Dolná 22:35 Šéfovia na zabitie 2 00:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:40 Mentalista III. 15-16/24 03:00 Šéfovia na zabitie 2 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

05:00 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:20 NOVÉ BÝVANIE 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:55 SÚDNA SIEŇ 11:00 OCHRANCOVIA 31 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 POLICAJTI V AKCII 15:00 NAŠI 16 15:45 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 22:00 HESLO 22:40 KUKÁTKO 23:35 Vražedné Miami II. 5 00:35 Myšlienky vraha 6 01:30 NOVINY TV JOJ 02:25 TOP STAR 02:45 OCHRANCOVIA 31 03:30 SÚDNA SIEŇ 04:15 SÚDNA SIEŇ JOJ

45-0017

týždenne do 30 000 domácností a firiem

19. 2. 2018

66-0001-3

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

volajte 0905 638 627 finančná ochrana www.LCU.sk

lucenecko.sk

PIESTANSKO LUCENECKO

TV program pondelok

( nebankovky, banky, úrady, exekúcie, dražby, podvodníci, znalci, susedia, ... )

... nájdeš, čo hľadáš

? NIČIA Vás finančné PROBLÉMY ?

regionálne noviny


TV program utorok

20. 2. 2018

06:00 Teleráno 08:40 Svokra 09:55 Oteckovia 11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista III. 17-18/24 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Šťastný domov 21:40 Dobre vedieť! 22:40 Rodinné prípady 23:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 14/24 00:45 Mentalista 02:20 Lovec zločincov IV. 1-2/22 03:45 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program utorok

20. 2. 2018

06:45 Curling 09:15 Krasobruslení 09:45 SeEUROSPORT verská kombinace 10:45 Severská kombinace 12:00 Biatlon 13:30 Severská kombinace 14:30 Lední hokej 16:00 Severská kombinace 16:30 Severská kombinace 17:00 Biatlon 18:00 Extrémní sporty 18:30 Lední hokej 19:00 Klasické lyžování 19:30 Alpské lyžování 20:30 Alpské lyžování 20:45 Biatlon 21:15 Freestylové lyžování 22:00 Krasobruslení 23:00 Extrémní sporty 23:30 Lední hokej 00:00 Klasické lyžování 00:30 Freestylové lyžování 01:15 Snowboarding

05:05 NOVINY TV JOJ 06:00 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:20 NOVÉ BÝVANIE 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 11:00 OCHRANCOVIA 32 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 POLICAJTI V AKCII 15:00 NAŠI 17 15:45 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 VLCI 22:40 Spackané plastické operácie: Po zákroku II. 7 23:10 Vražedné Miami II. 6 00:10 Myšlienky vraha 7 01:10 KRIMI 01:40 NOVINY TV JOJ 02:40 OCHRANCOVIA 32 03:25 SÚDNA SIEŇ 04:15 SÚDNA SIEŇ

06:05 Správy RTVS „N“ 06:55 Pravdivé príbeJEDNOTKA hy s Katkou Brychtovou 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Neskoro večer 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Sudkyňa Amy: Vina a trest 67 14:55 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:50 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Kolekcia 22:15 Polnočné slnko 23:10 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:55 Nash Bridges 00:40 Kolekcia 02:25 Slovensko v obrazoch

07:00 Svätá omša 07:50 Ruženec 08:20 Starý zákon 08:55 Poltónklub 10:10 Z prameňa 10:30 Duchovná poradňa 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Quo vadis s Maxom Kašparů 13:40 Viera v Rusku 14:35 Nová kvalita života 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Večerná univerzita 16:40 Tam a späť 16:55 Slovo v obraze 17:05 Peter medzi nami 17:30 Doma je doma 18:35 Starý zákon 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:25 vKontexte 21:15 Spojení oceánom 21:45 Si jedna z nás 22:15 LUXáreň 23:00 Chvály 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Poltónklub: Hrozen 02:25 vKontexte

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 Greenhornům je 25 10:25 Křtiny 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Z Divadélka pod věží 15:00 Doktor Martin 15:50 To je vražda, napsala VIII: Vražda na Madisonské třídě 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 Vyprávěj 20:55 Tichá bolest 22:25 Ve jménu vlasti VI 23:15 Taggart 00:25 AZ-kvíz 00:55 Banánové rybičky 01:25 Zajímavosti z regionů 01:55 Na stopě 02:20 Dobré ráno 04:50 Kočka není pes

JOJ

TV LUX

CT1

�� ����� � ��� �� ���

Vtip: „Čo robí váš manžel?“ „Leží v nemocnici.“ „A na čo sa sťažuje?“ „Na nedostatok piva.“ L. N. Tolstoj: „Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine.“

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné

2

byty/predaj

3

byty/prenájom

4

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

reality/iné

7

stavba

8

domácnosť

9

������� ������

� ������������� �������������� ������������ � �������� ���������� ������ ���� ���� � �������� ��������� ��� ������������ ��������� � ��������� �������� � ��������� ������� �������� ������� ��� � ������� ��� �������� �������

����������� ���� �������

číslo 26 / 30. jún 2017

záhrada a zverinec 10 hobby a šport

11

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraLCmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP LC 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, LC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete v tiráži na druhej strane. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


4 Ako správne vybrať vysokú školu? Výber vysokej školy a fakulty je dôležitým životným medzníkom veľkej väčšiny stredoškolákov. Každý rok sa študenti a absolventi stredných škôl rozhodujú, na ktorú vysokú školu a fakultu si podajú prihlášky. Záujemcovia o štúdium na vysokých školách v Slovenskej republike si môžu vybrať z 20 verejných, 3 štátnych, 12 súkromných a z 5 pobočiek zahraničných vysokých škôl, ktoré majú spolu 115 fakúlt (z toho sú 103 verejné, 4 štátne, 8 súkromné), 14 vysokých škôl nemá žiadnu fakultu. Pri výbere vhodnej vysokej školy by ste mali prihliadať na svoje záujmy, profesiu, ktorej by ste sa radi v budúcnosti venovali a na svoje uplatnenie na trhu práce po skončení vysokoškolského štúdia. Kritériami pre výber je aj prestíž jednotlivých škôl a, samoreme, financie na štúdium a študentský život ako taký. Osoby s jasne vyhranenými záujmami majú väčšinou v tejto otázke jasno, ale mnoho mladých ľudí po maturite nemá jasnú predstavu o svojom smerovaní a ani vysnívanom povolaní. Štúdium v zahraničí je v dnešnej dobe stále viac populárne. Môže vám priniesť mnoho nových skúseností, umožní vám zdokonaliť sa v cudzom jazyku, a v neposlednom rade štúdium na zahraničnej univerzite zvýši vašu cenu na trhu práce. Termíny na podanie prihlášky na vysokú školu - prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávajú už od mesiaca november. Na väčšine vysokých škôl sa prihláška podáva v štandardnom termíne v mesiacoch február až máj. Niektoré fakulty prijímaju prihlášky ešte dodatočne v mesiacoch jún až september. Podrobné informácie Vám poskytnú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôl. Na stránkach sú publikované pokyny k vypĺňaniu elektronickej a papierovej prihlášky, aký je poplatok za prijímacie konanie, spôsob dokladovania platby, požadované prílohy prihlášky a termíny prijímacích skúšok. (red)

Bez prijímacích skúšok

Bc.

Mgr.

PhDr.

Verejná správa

Verejná správa

Verejná správa

����������������� a st�������� podnikania

����������������� a st�������� podnikania

����������������� a st�������� podnikania

Ekonomika ������������ �����������������

�������� Viac informácií o štúdiu získate v Miest������������������������� Malinovského 1, 1 Gemerská cesta 977 01 Brezno ��������������

brezno@vsemvs.sk �����������������

+421 917 905713 604814 736 +421

Podaj si elektronickú prihlášku ������������������������������podáme ju spolu!

TV program streda

21. 2. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:50 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 12:55 Mentalista III. 19-20/24 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Ako uloviť frajera 00:40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 15/24 01:40 Mentalista III. 1920/24 03:00 Lovec zločincov 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program streda

21. 2. 2018

06:45 Curling 09:00 Běžecké lyžování 11:00 Běžecké lyžování 12:00 Rychlobruslení 12:45 Boby 13:45 Rychlobruslení 14:30 Boby 14:45 Lední hokej 16:00 Freestylové lyžování 16:30 Běžecké lyžování 17:15 Alpské lyžování 18:00 Extrémní sporty 18:30 Lední hokej 19:00 Klasické lyžování 19:30 Alpské lyžování 20:45 Alpské lyžování 21:15 Běžecké lyžování 21:45 Rychlobruslení 22:15 Boby 22:45 Freestylové lyžování 23:00 Extrémní sporty 23:30 Lední hokej 00:00 Klasické lyžování 00:30 Alpské lyžování EUROSPORT

05:00 NOVINY TV JOJ 05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:20 NOVÉ BÝVANIE 08:45 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 11:00 OCHRANCOVIA 33 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 POLICAJTI V AKCII 15:00 NAŠI 18 15:45 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY II. 1/10 Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 12 2017 21:45 Kuriér 23:40 Vražedné Miami II. 7 00:40 Myšlienky vraha 8 01:40 NOVINY TV JOJ 02:35 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 03:25 POLICAJTI V AKCII 04:10 SÚDNA SIEŇ 04:55 NOVINY TV JOJ

05:40 Správy RTVS „N“ 06:30 Góly - body JEDNOTKA sekundy 06:50 Počasie 06:55 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Sudkyňa Amy 14:50 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa I 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Liga majstrov 23:30 Nash Bridges 00:15 Sudkyňa Amy 01:00 Komisár Montalbano

07:00 Svätá omša 07:50 Ruženec 08:20 Starý zákon 09:15 Z prameňa 09:30 Slovo v obraze 09:45 Hrdinské duchovenstvo 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 V Samárii pri studni 14:25 vKontexte 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:25 Spojení oceánom 17:00 Klbko 17:30 Doma je doma 18:35 Starý zákon 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:30 Fundamenty 21:30 Runiverz 21:50 Viera v Rusku 22:20 Peter medzi nami 22:40 Vzťahy 23:15 LUXáreň 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Stretko 02:20 Vzťahy 03:00 Hodina milosrdenstva 03:20 Viera v Rusku

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 Doktor Martin 10:35 Nádobí 10:50 Vyprávěj 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Profíci 14:30 Tichá bolest 16:00 To je vražda, napsala: Vražda Sherlocka Holmese 1/2 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:05 Inspektor Max: Hračka 1/13 21:05 Cirkus Bukowsky 21:54 Výsledky losování Šťastných 10 21:55 Columbo 23:30 Kriminalista 00:30 AZ-kvíz 01:00 Hobby naší doby 01:25 Máte slovo s M. Jílkovou 02:30 Dobré ráno

JOJ

TV LUX

CT1


TV program štvrtok

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:45 Šťastný domov 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:50 Rodinné prípady 12:55 Mentalista III. 21-22/24 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Detektív Dušo 21:40 Dobre vedieť! 23:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 16/24 00:40 Mentalista III. 21-22/24 02:25 Lovec zločincov IV. 5-6/22 03:50 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV program štvrtok

05:50 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:20 NOVÉ BÝVANIE 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:55 SÚDNA SIEŇ 11:00 OCHRANCOVIA 34 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:55 POLICAJTI V AKCII 15:00 NAŠI 15:40 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 Zdena Studenková, Zuzana Šebová, Michal Hudák, Marián Čekovský a ďalší 22:00 SEDEM 22:50 SILNÉ REČI 23:30 KOLABS 00:00 Vražedné Miami 01:00 Myšlienky vraha 9 01:55 NOVINY TV JOJ

06:55 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou JEDNOTKA 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Sudkyňa Amy 14:50 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Počasie 20:30 Zlaté časy 21:30 V mene môjho syna 23:00 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:45 Nash Bridges 00:30 Sudkyňa Amy 01:15 V mene môjho syna 02:45 Postav dom, zasaď strom

07:00 Svätá omša 07:50 Ruženec 08:20 Starý zákon 09:10 Quo vadis s Maxom Kašparů 10:10 Z prameňa 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Stretko 14:10 Chvály 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Večera u Slováka 16:30 Kulmenie 17:00 Nová kvalita života 17:30 Doma je doma 18:35 Starý zákon 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:20 Adorácia 21:10 Hudobné pódium 21:50 Na Zakarpatí s láskou 22:10 Duchovná poradňa 22:40 Spojení oceánom 23:15 V škole Ducha 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Peter medzi nami 01:35 Quo vadis s Maxom Kašparů 02:20 LUXáreň

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:55 F. . Věk 7/13 10:45 Zdeněk Podskalský 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Z Divadélka pod věží 15:10 Doktor Martin 16:00 To je vražda, napsala 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 Vyprávěj 20:55 Gejzír 21:25 Máte slovo s M. Jílkovou 22:24 Výsledky losování Šťastných 10 22:25 Případy detektiva Murdocha X 23:10 Taggart 00:05 AZ-kvíz 00:30 Objektiv 01:00 Toulavá kamera 01:35 Banánové rybičky 02:00 ... a šneka sníš? 02:30 Dobré ráno

JOJ

22. 2. 2018

TV LUX

22. 2. 2018

EUROSPORT 07:30 Alpské lyžování 08:15 Severská kombinace 09:30 Alpské lyžování 10:30 Severská kombinace 12:15 Biatlon 13:45 Curling 15:00 Short Track 16:00 Severská kombinace 16:45 Biatlon 17:30 Alpské lyžování 18:00 Extrémní sporty 18:30 Lední hokej 19:00 Klasické lyžování 19:30 Alpské lyžování 20:30 Alpské lyžování 20:45 Biatlon 21:15 Severská kombinace 22:00 Alpské lyžování 22:30 Short Track 23:00 Extrémní sporty 23:30 Lední hokej 00:00 Klasické lyžování 00:30 Freestylové lyžování 01:15 Snowboarding

CT1

Smútočn

rok uplynie decembra il Dňa 28. ust avždy op čo nás n žel, vaný man náš milo zať ý otec a otec, star

P. Strauss: „Život je niekedy taký tragický, že sa musíme vedieť zasmiať, aby sme ho vydržali.“

občianska

riadková inzercia

deťom

12

rôzne/predaj

13

° Predám bicykel dvere,nábytok, lustre,televízor, plynový sporák, škoda oktavia 0907615064 ° Predám bicykel dvere, nábytok,lustre, televízor,plynový sporák, škoda oktavia 0907615064

rôzne/iné

14

hľadám prácu

15

zoznamka

16

° 49 rozvedený z Lučenca Rúbaniska hľadám slobodnú mamičku alebo rozvedenú vdovu z Opatovej Poltár, Lučenec od 35-44 rokov, sms ozvi sa pa 0944968599

ka

Smútočná spomienka

enka

,

žňavy.

V roku 2018 prinášame pre Vás novinku:

á spomi

Ro islav Fábián z a, syn Lad . Ladislav ou spomínajú manžedilknou a svokra s ro a úct . S láskou ou, dcéra Monika s rodin

spomienka

Vtip: Policajti pri obchôdzke vidia, že pri lese je zle zaparkované auto. Podišli k autu a vodiča nikde. Nuž poobzerali sa a vidia, že neďaleko cesty za kríčkom čupí chlapík a tlačí. „Hej, občan a máte papiere? použil úradný tón jeden z policajtov.“ „Nemám, ale mne stačia lopúchy!“

Dň čo a 28 ná nás n . dece ote š mil avžd mbr c, s ova y o a u tar ný pu ply ý o ma stil nie La tec nž rok d S lá i e s a l , , zať sko lav F s u

ás

po

mi en

Spomeňte si s nami na blízkych a dajte to vedieť aj ostatným, ktorí ich poznali. Podrobnejšie info na tel: 0905 915 039

... nájdeš, čo hľadáš

VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

TV program piatok

rod a úc á ino tou biá u, d spo nz cér mín R a M aj oni ú m ožň ka anž s ro elk avy din a, s . ou yn L a s ad vok isl ra. av

lucenecko.sk

LUCENECKO

23. 2. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista III. 23-24/24 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dvojníci 22:40 G. I. Joe 2: Odveta 00:50 Mentalista III. 23-24/24 02:30 Lovec zločincov IV. 7-8/22 03:55 Susedské prípady 04:45 Rodinné prípady

TV program piatok

23. 2. 2018

EUROSPORT 06:00 Freestylové lyžování 06:45 Alpské lyžování 07:30 Curling 10:45 Rychlobruslení 12:15 Biatlon 13:45 Curling 15:00 Alpské lyžování 16:00 Freestylové lyžování 16:30 Alpské lyžování 17:15 Biatlon 18:00 Extrémní sporty 18:30 Lední hokej 19:00 Klasické lyžování 19:30 Alpské lyžování 20:30 Alpské lyžování 20:45 Biatlon 21:15 Alpské lyžování 21:45 Krasobruslení 22:30 Freestylové lyžování 23:00 Extrémní sporty 23:30 Lední hokej 00:00 Klasické lyžování 00:30 Freestylové lyžování 01:15 Boby 02:30 Snowboarding

čísla rubrík

.

regionálne noviny

05:05 NOVINY TV JOJ 06:00 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:20 NOVÉ BÝVANIE 08:45 SÚDNA SIEŇ 09:55 SÚDNA SIEŇ 11:00 OCHRANCOVIA 35 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 POLICAJTI V AKCII 15:00 NAŠI 20 15:45 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 VEĽKÝ BALÍK Zábavno-súťažná relácia. MN 12 2018 21:45 VŠETKO ČO MÁM RÁD 23:25 Lavalantula 2: Druhá láva 01:05 SILNÉ REČI 01:45 VEĽKÝ BALÍK 02:55 KRIMI 03:20 OCHRANCOVIA 35 04:05 SÚDNA SIEŇ 04:50 SÚDNA SIEŇ

06:05 Správy RTVS „N“ 06:55 Pravdivé príbeJEDNOTKA hy s Katkou Brychtovou 07:30 Ranné správy RTVS 08:20 ZOH 2018 PJONGČANG 11:25 Duel 12:00 Správy RTVS 12:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Šikana 12:55 ZOH 2018 PJONGČANG 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie: Návrat ku koreňom - Island 16:55 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:50 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Milujem Slovensko 21:55 Fetiše socializmu II.: Prízrak vojenskej služby 22:25 Večerné správy RTVS 22:35 Scarface 01:20 Neskoro večer 02:15 Scarface

07:00 Svätá omša 07:50 Ruženec 08:20 Starý zákon 08:55 Stretko 10:10 Z prameňa 10:25 Ruženec 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Fundamenty 14:00 Večerná univerzita 14:40 Tam a späť 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Krížová cesta 16:00 Duchovná poradňa 16:25 V škole Ducha 17:30 Moja misia 18:35 Starý zákon 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:30 Viera v Rusku 21:05 Chvály 21:55 Večera u Slováka 22:25 vKontexte 23:15 Si jedna z nás 23:45 Z prameňa 00:30 V Samárii pri studni 01:50 Večera u Slováka 02:20 Duchovná poradňa 03:00 Hodina milosrdenstva 03:20 V škole Ducha

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 Párek 09:55 Doktor Martin 10:50 Vyprávěj 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Na stopě 14:20 Reportéři ČT 15:00 Z Divadélka pod věží 16:05 Cestománie 16:35 Polopatě 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 Četnické humoresky: Loupežník 21:30 Všechnopárty 22:24 Výsledky losování Šťastných 10 22:25 Hercule Poirot 23:20 Případy detektiva Murdocha X 00:05 AZ-kvíz 00:30 Banánové rybičky 01:10 Moravské choutky 01:40 Králíci na prodej 02:05 Bydlení je hra 02:30 Dobré ráno

JOJ

TV LUX

CT1

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné 2 byty/predaj 3 byty/prenájom 4 domy/predaj 5 pozemky/predaj 6 reality/iné 7 stavba 8

domácnosť 9 záhrada a zverinec 10 hobby a šport 11 deťom 12 rôzne/predaj 13 rôzne/iné 14 hľadám prácu 15 zoznamka 16

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraLCmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP LC 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, LC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete v tiráži na druhej strane. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


5

7 4 9 1

8 9 2 5 3 8 1 9

2 8

7

2

8 5 3 7 9 2 1 4 7

na rovinu

s prof. PhDr. Pavlom Mešťanom, DrSc.

... s riaditeľom Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Naša spoločnosť musí riešiť a vyriešiť veľmi vážnu otázku (ne)znášanlivosti, rasizmu a antisemitizmu. Kto by mal byť autoritou v takejto snahe? Neznášanlivosť, rasizmus a antisemitizmus sú postoje, ktoré sú viac-menej odolné voči akýmkoľvek argumentom. Preto sa treba snažiť, aby nemali živnú pôdu vôbec „vyklíčiť“ či „zakoreniť“. Aby sme to dosiahli, je to záležitosť výchovy už od raného detstva, a teda vecou každého rodiča. V tomto zmysle sa natíska odpoveď na vašu otázku – autoritou by mal byť každý čestný, spravodlivý, humanizmus vyznávajúci rodič.

TV program sobota

24. 2. 2018

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Zajac Bugs a priatelia 07:05 Tom a Jerry 07:10 Olsen Twins: Mesačný kameň 09:20 Bláznivé prázdniny v tábore 11:00 Dvojníci 13:15 Cesta do Ameriky 15:45 Harry Potter a Dary smrti 2 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 33 životov Skutočný príbeh MN 12 (USA-Chile) 2015 A. Banderas, R. Santoro, J. Binocheová, J. Brolin, L. D. Phillips. 23:10 Kolíska do hrobu 01:20 33 životov 03:30 Kolíska do hrobu MARKÍZA

TV program sobota

24. 2. 2018

08:15 Olympijské hry 08:30 Curling 10:30 Běžecké lyžování 11:30 Olympijské hry 11:45 Rychlobruslení 14:15 Lední hokej 16:00 Boby 16:30 Alpské lyžování 17:15 Běžecké lyžování 18:00 Extrémní sporty 18:30 Lední hokej 19:00 Klasické lyžování 19:30 Alpské lyžování 20:30 Alpské lyžování 20:45 Běžecké lyžování 21:15 Alpské lyžování 21:45 Rychlobruslení 22:30 Boby 23:00 Extrémní sporty 23:30 Lední hokej 00:00 Klasické lyžování 00:30 Snowboarding 01:15 Boby 02:30 Snowboarding 03:00 Boby EUROSPORT

05:40 NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI 07:05 NOVINY TV JOJ 07:55 Timon a Pumbaa II. 12,13,14 09:15 PRÁZDNINY 10 10:20 NAŠI III. 8 10:55 SVET PODĽA EVELYN 12:10 DVOJIČKY 2 13:00 SUPER KARAOKE 13:45 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 15:30 Ja, robot 18:00 PRÁZDNINY II. 1/10 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Návrh Americká romantická komédia. MN 12 2009 S. Bullocková, R. Reynolds, B. Whiteová, C. T. Nelson, M. Akermanová, O. Nunez, A. Mandvi, M. Nouri, M. Steenburgenová a ďalší. 23:00 Novembrový muž 01:30 Niečo ako láska 03:30 KRIMI 03:55 NAJLEPŠIE SLOVENSKÉ TORTY 3

07:00 Prasiatko Peppa 07:05 Včielka Maja JEDNOTKA Nové dobrodružstvá 07:20 Martinka 07:35 Garfield 07:50 Mickey Mouseov klub 20/26 08:15 Fidlibumove rozprávky 08:45 Trpaslíci 09:10 Daj si čas: Kollár, najväčší kráľ knižníc 09:40 800 slov 7/8 10:25 Park 11:15 On air 11:45 Na vysokej skale: Zbojnícka nevesta 12:50 ZOH 2018 PJONGČANG 15:55 Zem spieva 17:55 Fetiše socializmu II.: Prízrak vojenskej služby 18:30 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Zem spieva 22:15 Nezvestná 00:00 Radosť zo života: Vlado Müller 00:25 Zem spieva 02:10 Nezvestná 03:55 800 slov

07:00 Ruženec 08:00 Klbko 08:40 Runiverz 08:55 Večerná univerzita 09:35 Tam a späť 09:50 Slovo v obraze 10:00 vKontexte 10:30 Si jedna z nás 11:00 V škole Ducha 11:30 Viera v Rusku 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Revolúcia Jána XXIII. 14:00 Akatist 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Svätá omša z Manhattanu 17:05 Nová kvalita života 17:30 LUXáreň 18:00 Večera u Slováka 18:35 Klbko 19:05 Ruženec 19:40 Kulmenie 20:30 Svetlo pre opustených 22:35 Spojení oceánom 23:05 Fundamenty 00:35 Hudobné pódium 01:15 Na Zakarpatí s láskou 01:25 Fundamenty 02:30 vKontexte

06:00 Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 06:25 Polopatě 07:20 Sněhurka 07:45 Gejzír 08:15 Panství Downton 09:30 Columbo 11:05 Všechnopárty 12:25 Hobby naší doby 12:50 Postřehy odjinud 13:00 Zprávy 13:05 Putování za měsíční nitkou 13:55 Kmotři z blat 14:30 Konec starých časů 16:05 Neobyčejné životy 17:00 Hercule Poirot 17:55 Kočka není pes 18:25 Kluci v akci 19:00 Události 19:40 Branky, body, vteřiny 20:00 Tajemství těla 21:10 Všichni dobří rodáci 23:10 Sluha Jeho Veličenstva 01:10 Banánové rybičky 01:45 Diskodrom 2007 02:30 Žiješ jenom 2x 03:00 Sama doma 04:30 Na forbíně TM

JOJ

TV LUX

CT1

UŽITE SI JARNÉ PRÁZDNINY VO VAŠOM REGIÓNE

Aký máte názor na povinné návštevy školskej mládeže na pamätných miestach holokaustu? Navštevovať pamätné miesta holokaustu je chvályhodná aktivita, ale bez predchádzajúcej teoretickej prípravy detí a mladých ľudí môže byť takýto „výlet“ kontraproduktívny. Preto ja vždy navrhujem, aby na podobné miesta pedagógovia vodili len študentov, ktorí na to majú vek a potrebné znalosti.

A OD 21. FEBRUÁRA SLEDUJTE

Máte už úctyhodný vek, ako vnímate, že v parlamente sedia ľudia, ktorých viditeľná symbolika na verejnosti spája s nacizmom a fašizmom? To, že sa ľudia s extrémnymi „antihumánnymi“ názormi (fašisti, rasisti, xenofóbi) stali aj u nás viditeľnými (sedia napríklad v parlamente), je výsledkom demokratických princípov, ku ktorým sa Slovensko po r. 1989 prihlásilo, ale aj neriešených historických tabuizovaných tém z obdobia existencie Slovenskej republiky (1939-1945). Kombinácia týchto dvoch fenoménov v súčasnej globalizovanej Európe nie je len „vráskou“ na čele Slovenska, ale aj iných stredoeurópskych, postkomunistických krajín. red

66-0026-1

O holokauste sa vie vo všeobecnosti, že v rámci konečnej otázky riešil likvidáciu židovského etnika. Ale to asi nie je celá pravda. Slovo holokaust je všeobecne zaužívané na pomenovanie tzv. konečného riešenia židovskej otázky, ktoré nacistické Nemecko implantovalo do svojej každodennej existencie formou platného zákona. To, že jeho rasistický základ sa týkal aj potierania životných práv iných národov, etník, hendikepovaných členov ľudskej spoločnosti sa spomína spravidla v iných súvislostiach, ale žiadny seriózny akademik (či veciznalý odborník) to nikdy nikde nepoprel.

redakčné slovo

Ivan Brožík

Začal sa nový rok... Nie, nepomýlili sme sa. To v astrológii starých Číňanov sa začal nový rok. Rok Psa. To, čo sľubuje ľudstvu je však natoľko zaujímavé, že predsa len mu treba venovať aspoň zopár myšlienok. Vraj, milí čitatelia, sa v

tomto roku naučíme povedať Nie, keď už naozaj treba povedať Nie. Vraj to bude rok mnohých pozitív, mal by nás zbaviť tých, ktorí podvádzajú, kradnú, klamú, mal by nás zbaviť bezprávia a sociálnej nespravodlivosti. Nuž, je to iba „čínsky horoskop“. Ale, znie pekne, treba uznať. Dobre znie aj rada, že sa máme zbaviť falošných priateľov. Rozhodne to spravte. O nič a ani o nikoho neprídete. Tí falošní vás časom aj tak odkopnú! Zbavia sa vás ako obnosenej obuvi. Bez mihnutia oka s argumentom, že veď aj oni majú právo „žiť“.

Bolo by krásne očistiť svet o falošnosti, od falošných priateľov i falošných prorokov. Potrebujeme na to horoskop či čosi ešte viac? Nestačíme si my sami? Naozaj to vyzerá na rok veľkých zmien. Hoci je už pol druha mesiaca z neho za nami, sme iba na začiatku. Verme si, my všetci vzájomne, že ten rok a tie zmeny budú pre nás dobré. Za celú redakciu a všetky jej pobočky vám želám pekný týždeň. Pekný, dobrý, pokojný i nádejný. Veď Ivan Brožík sa začal nový rok. Rok Psa.

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín Lučenecko-Veľkokrtíšsko-Poltársko je 21.2.2018. V našej redakcii si môžete podať plošný inzerát do ľubovoľného okresu v celej SR.


05:00 NOVINY TV JOJ 05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:25 Marley a ja: Keď bol ešte 05:05 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE šteňa 09:15 Geissenovci - Ťažký život milionárov 11:15 12 podMARKÍZA NOVINY 06:55 Tom a Jerry 07:10 Tučniaky z mienok dedičstva: Nekompromisný odkaz 13:20 Návrh 15:50 Madagaskaru II. 08:00 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 08:25 NOVÁ ZÁHRADA 16:55 NA CHALUPE 17:55 NOVÉ BÝVANIE DIZAJN Harry Potter a Dary smrti 2 11:00 CHART SHOW 13:00 Detektív 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE Dušo 14:15 Dannyho trinástka 16:55 Horná Dolná 18:15 Suse- POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI Slovenská rodinná show Vila dia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ Rozborila. MN 12 2017 23:00 Spása Dánsko-britsko-juhoafNOVINY 20:30 SUPERSTAR 22:30 Križovatka smrti 1/13 23:30 ricko-švédsko-belgický western. MN 18 2014 M. Mikkelsen, E. Chladná pomsta 01:50 G. I. Joe 2: Odveta 03:30 Horná Dolná Greenová, J. D. Morgan, E. Cantona, M. Persbrandt, J. Pryce a 04:55 TELEVÍZNE NOVINY ďalší. 01:00 Úžasný hotel Marigold 03:25 NA CHALUPE

TV program nedeľa

25. 2. 2018

JOJ

07:55 Prasiatko Peppa 08:00 Včielka Maja Nové dobrodružstvá 08:15 Martinka 08:30 Garfield 08:45 Zázračný ateliér 09:10 STOJ! POZOR! CHOĎ! 09:35 Autosalón 10:05 Čarovné miesta Zeme 11:00 Slovensko v obrazoch 11:30 ZOH 2018 PJONGČANG 14:15 Agatha Christie : Poirot: Stratená baňa 15:05 „Na samotě u lesa“ 16:45 „Četnícke humoresky III.“: „Formule“ 7/13 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Inšpektor Max 21:30 Vrtieť psom 23:00 Poirot: Stratená baňa 23:55 Inšpektor Max: Dobrák od kosti 00:55 Vrtieť psom 02:25 Komisár Montalbano JEDNOTKA

Vtip: „Dôverne vám prezradím, že idem načierno,“ zdôveril sa nenápadne v električke muž inému - vedľa sediacemu. „Dôvera za dôveru,“ povie oslovený, „ja som revízor!“ Amaru: „Žiť so ženou, ktorú nemiluješ, znamená byť ochudobnený o všetku ženskú krásu pod týmto slnkom.“

zdravie

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Strava nech je tvojim liekom

Vzduchovky Kandar B3 na pôvodná ce

89,- €

-39% Kaliber: 4,5mm a 5,5mm Úsťová rýchlosť diaboly - 240 m/s (860 km/h) Hmotnosť: 3,3 kg

nová cena

54,90 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Overal pre psa

na pôvodná ce

26,99 €

-82% Maskáčový zimný overal pre psa s kapucňou, zapínanie na cvoky. Veľkosti L, XL, XXL.

nová cena

4,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

(Hippokrates 6.st.p.n.l.) Úprava stravy dokáže predchádzať ochoreniam, vyliečiť z existujúcich zdravotných ťažkostí. Máme dostupné potraviny zo všetkých kútov sveta a v akomkoľvek množstve, môžeme si vyberať tie, ktoré sú najzdravšie. Dodržiavať stravovacie rady lekárov sa zdá ťažké, až nemožné. V ambulancii sa často stretávam s názorom, že iba „nezdravé“ je chutné. Nie je to tak. Tí, ktorí sa začali stravovať zdravšie, to opakovane potvrdzujú. Treba iba chcieť. Platí, že za posledných 30 rokov konzumujeme o 30 percent viac potravy, ako by sme mali. Narastá obezita. Navyše priemerne vydáme o 30 percent energie v každodennom živote menej ako naše telo vyžaduje. S obezitou, nedostatkom pohybu a stavom prostredia sa objavujú civilizačné ochorenia – choroby srdca, metabolické ochorenia, onkologické diagnózy. Moderná medicína vie liečiť veľa ochorení. Bežne ale pacienti s civilizačnými ochoreniami jedia 5-15 tabliet denne. Pýtajú sa, ktoré by sa dali zredukovať. Ak človek trpí vysokým krvným tlakom, vysokou hladinou cholesterolu, bolesťami na hrudníku, cukrovkou, bolesťami kĺbov, tak žiadne, ak nezmení svoje stravovanie. Takže veľa má každý vo svojich rukách. Až 80 percent všetkých chronických chorôb závisí od toho, čo človek skonzumuje. Platí, že telo nie je odpadkový kôš. Aké jedlo do seba prijíma, priamo ovplyvňuje kvalitu zdravia každého a vznik a rozvoj ochorení. Preto by sme mali poznať zloženie potravy. Človek nemusí byť biochemikom, aby vedel, že denne zjesť keksík alebo čokoládu je nesprávne. Ani mať klobásu každý deň na tanieri. Najjednoduchším ukazovateľom či je strava správna, je hmotnosť. Ak má človek nadváhu, alebo obezitu, stáva sa okamžite pacientom s rizikom mnohých ochorení. Každý však má v rukách nástroj, ako predísť civilizačným ochoreniam. Zmenu stravy sú ľudia ochotní zväčša dodržiavať iba na krátky čas, kým ustúpia najhlavnejšie príznaky, dlhodobo vydržať dokáže iba málo ľudí. V ambulancii mi často pacienti hovoria, že vždy odchádzajú z  vyšetrenia plní predsavzatí a  miera ich dodržiavania sa znižuje dobou uplynutou od návštevy. Znova začnú byť prísnejší až pred nasledujúcou kontrolou. A to je škoda. Správne spôsoby stravovania sú behy na dlhé trate, je to celoživotná snaha. Má byť dlhodobá, ešte lepšie trvalá. Má byť aj zábavou, z ktorej má byť človek radosť. Aj malé zlepšenie dokáže viesť k víťazstvám v podobe zdravia. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA


číslo 7 / 16. február 2018

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

MALIAR/LAKÝRNÍK,

CNC-SÚSTRUŽNÍK/FRÉZAR,

2018

ELEKTRIKÁR, MECHANIK,

2018

VODIČ KAMIÓNU, ZVÁRAČ,

2018

na zamestnanie v Nemecku

OPERÁTOR OPERÁTOR UB BYTOVANIE B YTOV YT TOV O AN NIE IE,, DOPR DOPR DO PRAV PRA AV AV VA, A STRA A, STTRA RAVA AVA VA 09449 3300 094 09 00 345 45

INŠTALATÉR, ZÁMOČNÍK, VODIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA

61_0028

2018

Pracovná ponuka

OPERÁTOR/KY VÝROBY

1. Nemeckú pracovnú zmluvu na neurčitý čas vrátane nemeckého poistenia a pripoistenia 2. Pravidelnú výplatu mzdy vrátane možnosti záloh 3. Ubytovanie a pomoc s prekladmi na úradoch 4. Pomoc pri daňovom priznaní 5. Príspevky na Vianoce a na letnú dovolenku 6. Možnosť dlhodobej spolupráce 7. Nárok na nemecké prídavky 8. Nárok na pracovné oblečenie a obuv zadarmo 9. Dopravu do Nemecka hradíme 10. Nemocenský bonus až do výšky 600 € za rok

PRIJMEME PRACOVNÍKOV

�������������� (PRÁCA V ELEKTROVÝROBE)

ELEKTRIKÁROV ��������

Weiderer Personaldienste GmbH

www.weiderer-personal.de

bewerber@weiderer-personal.de

34-0046

Graflingerstr. 20 94469 Deggendorf

bewerber@weiderer-personal.de Tel.: +49 991 / 27 00 50 - 26

Nakúp za 50 € a dostaneš

KUPÓN -16 €

0905 867 172 0917 650 018

85_0092

TPP - brigáda ������������ 34-0028

2018

2018

2018

2018

Pre našich zamestnancov ponúkame:

Lučenecko 18 07  
Lučenecko 18 07  
Advertisement