Page 1

Ä?. 49 / 6. december 2019 / 23. ROÄŒNĂ?K

ĽUBOVNIANSKO TýŞdenne do 12 970 domåcností

>%(2Â?

RealitnĂĄ kancelĂĄria HypotekĂĄrne centrum

SRĂĽLĂžRYÄ–DPLQLEDJURY PLQLQDNODGDĂžRYDPLQLGXPSURY &K\VWiWHVDSUHGDĢVYRME\W VWURMHGRNJY6WÄ?XERYQL GRPDOHERSR]HPRN SUtćWHNQiPGRNDQFHOiULH MAXXIMA5HDO -----------------------------

PREDAJ MLĂ DOK od marca 2020

Viac informĂĄciĂ­ NA STRANE Ä?.

www.maxxima.sk

AY\EDYtPH9iPDM~YHU DWREH]VWDURVWt DSRSODWNRY /HYRĂžVNi$ 1HWUiSVDDSRĂĽLĂžDMVLVWURM 2'.RFND XUREtĂŁVLWRViP 6WDUiÄ?XERYÄ–D

3

INZERCIA

0907 887 332

0915 549 895 ,KQHÍ]DPHVWQ½PH(/(.75,.�529 DSRPRFQÙFKHOHNWULN½URY

DHĂŁWHVDSULWRP]DEDYtĂŁ

57-0010-1

0948 544 401

- NemeckĂĄ pracovĂĄ zmluva na dobu neurÄ?itĂş - TurnusovĂĄ prĂĄca: 3 týŞdne sa pracuje a týŞdeĹˆ mĂĄte voÄžno - Poskytujeme ubytovanie, sluĹžobnĂŠ vozidlo, pracovnĂŠ obleÄ?enie a pracovnĂŠ nĂĄradie - Mzda: 12-13â‚Ź na hodinu brutto + 8â‚Ź netto za odpracovanĂ˝ deĹˆ V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

57-0011-1

Lada 4x4 Bronto

LadaSpiĹĄ, s.r.o., MlynskĂĄ 8, 053 11 SmiĹžany 0904 804 708 / 0915 943 498 / info@ladaspis.sk

www.ladaspis.sk

SL19-49 strana-

79-0128

37-0250

0908 479 600

031190175

a PREDAJ KRMĂ?V

-----------------------------

Mgr-DQDâROWêVRYi

786%29

46-0020

al Re

46)Ă?Â?8%.8)7-

www.pozicajsima.eu

57-0085

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

1


redakÄ?nĂŠ slovo / sluĹžby, zdravie

VydavateÄž: REGIONPRESS, s.r.o.

„Prajem ti pokojnĂş prvĂş adventnĂşâ€œ – priĹĄlo mi minulĂş nedeÄžu rĂĄno Ĺželanie. PokojnĂş. NuĹž, ĹželĂĄm vĂĄm pokojnĂş druhĂş. S plnĂ˝m vedomĂ­m vzĂĄcnosti obsahu slova pokoj.

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

KristĂĄn Kaleta

0907 887 332

DistribĂşcia: www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk Ĺ ĂŠfredaktor: Ivan BroŞík DISTRIBĂšCIA (12.970 domĂĄcnostĂ­) KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: StarĂĄ Ä˝ubovĹˆa, ÄŒirÄ?, Forbasy, Hniezdne, HromoĹĄ, ChmeÄžnica, Jakubany, Kamienka, KolaÄ?kov, Kyjov, Ä˝ubotĂ­n, NiĹžnĂŠ RuĹžbachy, NovĂĄ Ä˝ubovĹˆa, Orlov, PlaveÄ?, Plavnica, PodolĂ­nec, Ĺ ambron, Ĺ ariĹĄskĂŠ Jastrabie, Ăšdol, VeÄžkĂ˝ LipnĂ­k, VyĹĄnĂŠ RuĹžbachy

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou. Prosba o pomoc: ProsĂ­me VĂĄs, v prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, vedieĹĽ. ÄŽakujeme.

du a jeho svetom je loĹž. PrimitĂ­vna loĹž. Spolieha sa na vyvolanĂ˝ hnev z takejto arogancie, ale... Ak v hneve prekroÄ?Ă­me kontrolu rozumu, vystavujeme sa riziku mnoĹžstva chĂ˝b a omylov, ktorĂŠ spravĂ­me Ä?i sa ich dopustĂ­me. MnohĂŠ a mnohĂ­ nĂĄs Je nedeÄža pokĂĄnia. SvätĂ˝ FrantiĹĄek mĂ´Ĺžu nahnevaĹĽ, my sami sa vĹĄak oberĂĄtvrdĂ­, Ĺže „len keÄ? zabĂşdame na seba, me o vnĂştornĂ˝ pokoj a rozvahu, ak púťżanachĂĄdzame seba samĂ˝ch“. ÄŒasto narie- me takĂ˝to hnev mimo kontroly rozumu. kame nad slabosĹĽou svojho Ĺživota, Ä?i uĹž RieĹĄenie konfliktov spoÄ?Ă­va v rozumnom ide o krehkosĹĽ telesnĂş, lebo podliehame uvedomenĂ­ si zĂĄujmov druhej strany. SvätĂ˝ FrantiĹĄek SaleskĂ˝ mal veÄžmi rĂ´znym chorobĂĄm, ale i nad krehkosĹĽou morĂĄlnou, zĂşfame zo ĹĄpiny amorĂĄlnosti, inĹĄpiratĂ­vny prĂ­stup ku kaĹždodennĂ˝m arogancie a spupnosti, povýťenectva, nĂĄstrahĂĄm Ĺživota. „Treba vĹždy a vĹĄade najmä zo strany niektorĂ˝ch hluÄ?nĂ˝ch ĹžiĹĽ pokojne. Ak nĂĄs stihne súŞenie, Ä?i uĹž mocnĂ˝ch tohoto nĂĄĹĄho malĂŠho sloven- vnĂştornĂŠ alebo vonkajĹĄie, treba ho znĂĄskĂŠho sveta. Ale – Ä?asto robĂ­me to, Ä?o ĹĄaĹĽ pokojne. Ak ideme v Ăşstrety radosti, sami vzĂĄpätĂ­ odsudzujeme. SprĂĄvame treba ju prijaĹĽ pokojne, bez rozruĹĄenia. sa oÄ?ividne nenormĂĄlne a nemorĂĄlne. Treba utekaĹĽ pred zlom? Ă no, ale aj to v PlaÄ?eme nad biedou, v ktorej Ĺžijeme a ne- pokoji, nie v zmätku, pretoĹže inak by sme vieme Ä?i dokonca, Ä?o je najabsurdnejĹĄie, na Ăşteku mohli spadnúż a daĹĽ nepriateÄžonechceme si pomĂ´cĹĽ. vi moĹžnosĹĽ, aby nĂĄm vzal Ĺživot. Ak treba Potrebujeme pokoj. Bez pokoja ne- vykonaĹĽ dobro, mĂĄme k tomu pristupovaĹĽ preĹžijeme. Ĺ˝ivorĂ­me, no neĹžijeme. pokojne, aby sme v nĂĄhlivosti nenarobili HÄžadĂĄme pravdu? Chceme ju Ä?Ă­taĹĽ a zbytoÄ?ne chyby. Dokonca aj poÄ?uĹĽ? Alebo sa jej vyhĂ˝bame ako Ä?ert pokĂĄnie treba robiĹĽ s pokokrĂ­Ĺžu? BojĂ­me sa jej? NemĂĄme odvahu jom.“ sa s Ĺˆou zoznĂĄmiĹĽ? AkceptovaĹĽ ju takou, akou je a urobiĹĽ opatrenia na to, aby pravTakĹže – ĹželĂĄm vĂĄm podou zostala? ĂšprimnĂŠ hÄžadanie pravdy kojnĂş druhĂş, milĂ­ Ä?itaznamenĂĄ odloĹženie svojho subjektĂ­vne- telia! ho pohÄžadu a pripustiĹĽ nĂĄzory inĂ˝ch. Kto nemĂĄ o ne zĂĄujem, kto im dokonca zaÂť Ivan BROĹ˝Ă?K / ĹĄĂŠfredaktor braĹˆuje zaznieĹĽ, ten nemĂĄ zĂĄujem o prav-

94.750 100.200 33.080 31.290 28.510 16.370 31.310 27.450 54.930 34.140 18.210 38.810 27.920 34.570 40.560 59.430 46.550 18.990

Bratislavsko VĂ˝chod Bratislavsko ZĂĄpad Dunajskostredsko Galantsko+Ĺ aliansko Hlohovecko+SereÄ?sko KomĂĄrĹˆansko Levicko Malacko Nitriansko NovozĂĄmocko Pezinsko PieĹĄĹĽansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko TopoÄžÄ?iansko+PE+BN TrenÄ?iansko+DCA+IL Trnavsko Zlatomoravsko

!VWURMRYà ĆLVWHQLH zadechtovaných komínov > fasådne komíny !ĆLVWHQLHDNRQWUROD komínov

 REKOLDGND='$50$

.RQWDNWXMWHQšVYSUDFRYQĂ•FKGÄŒRFK RGKRGGRKRG

www.kominar-poprad.sk www.kominyfrezovanie.sk (ULPRQWVUR/XĆLYQš 0LFKDO+XGšĆ

BEZPEÄŒNOSTNÉ DVERE

ÄŒakĂĄte dlho na objednĂĄvku na

PSYCHIATRICKÉ VYŠETRENIE?

NaĹĄe OCEÄ˝OVÉ DVERE so ZĂ RUBŇOU, CHRĂ NIA-ZATEPLIA-ODHLUÄŒNIA VĂĄĹĄ domov DUB MATNĂ?

ÄŒEREŠŇA MATNĂ

ORECH MATNĂ?

DUB vzor

ÄŒEREŠŇA vzor

BIELE vzor

AKCIA 250â‚Ź

Sabinov nie je Ä?aleko z PreĹĄova. VyĹĄetrĂ­ VĂĄs MUDr. KrĂ­Ĺž.

kovanie ZDARMA

0905 242 618

(pracovnĂŠ dni - doobedu)

zameranie ZDARMA

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

.20ÂĽ129

> revĂ­zie komĂ­nov ku kolaudĂĄciĂĄm RD !IUĂ ]RYDQLHDYOR{NRYDQLH komĂ­nov

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE v ponuke aj hladkĂŠ dvere a odtieĹˆ Wenge vĹĄetky dvere SKLADOM www.ocelovedvere.sk odbornĂĄ montĂĄĹž s licenciou ocelovedvere@ocelovedvere.sk technickej sluĹžby od polĂ­cie SR

0905 468 802 KEŽMAROK, HlavnÊ nåmestie 78

OtvorenÊ: Po-Pia: 9-17

ZVĂ?Ĺ TE SI

34-0005-1

Mierovå 14 STARà ĽUBOVŇA lubovniansko@regionpress.sk

F R É ZO VA N I E a 9 / 2 n . 2 9$ 1 , (

KĂšPNU SILU INZERCIOU

0907 887 332

StrednĂŠ Slovensko BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

50.530 29.120 35.020 30.690 41.690 36.230 28.230 41.340 39.560 27.490 52.120

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

33.870 28.710 26.640 83.740 20.730 12.970 29.620 41.130 42.845 32.750

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK LuÄ?enecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS PovaĹžsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Ĺ˝iarsko+ZC+BS Ĺ˝ilinsko+BY

WWW.REGIONPRESS.SK

CIA INZE8R87 332

VýchodnÊ Slovensko

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Koťicko Koťicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Preťovsko+SB Spiťsko+LE+GL

0907

SL19-49 strana-

2

99-0013-1

Redakcia:

Druhå nedeĞa adventu – nedeĞa pokoja

ĽUBOVNIANSKO

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

83-0461

2


bývanie, služby, zdravie

Ľubovniansko

3

0,40

VAŠA KRVNÁ PLAZMA 3dz0à36)&ßȴ&

Pri predaji via c ako 30 ks koží

Chirurgická ambulancia MUDr. Milan Jacko, MBA Kože vykupujeme vysušené, bez hláv a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

J?RI>KQKȚà!-à?FLILDF@HȚàIFBȵ?>à ȡO>WLSàHɢ?LS àLMLQOB?LS>KȢ@EàHɢ?LS à ȆIF>@Eà>àSeWFSLSiELà>M>OȚQRà Sà /"ß',3ß HCÐLCMNCP?ıLĖÐ

od marca 2020

61_0091

32

kontakt: 054/478 84 40

ZDARMA!

PREDAJ MLÁDOK

?Ð@CXNCıLĖÐKCRĜB?ÐTWSƢęT?HĝA?Ð IPTLĝÐNJ?XKS

vhodná pri: ÍĎP?XMAFÍIŎ@MTÍ?ÍƐJG?AF - artróze Í@MJCQRG?AFÍIŎ@MT - tenisovom a golfovom lakti ÍNPGÍMQRPMFCÍNcRW ÍNMƐIMBCLGCÍKCLGQIMTÍ?ÍĢJCLIMT ÍXĉN?JMAFÍƐJG?AFÍ?ÍTcXMTÍ

5kg KRMIVA

králik s liečivom, nosnice, brojlery a kačice, bažant, ovce, kozy, ošípané, husi, morky, psy

vždy v STREDU v týchto termínoch: 11.12. 2019 22.1. , 12.2. , 4.3. , 25.3. 2020

Čirč . . . . . . . . . . . . . . 9,00 hod. Ľubotín. . . . . . . . . . . 9,20 hod. Plaveč . . . . . . . . . . . . 9,35 hod. Orlov . . . . . . . . . . . . . 9,50 hod. Hromoš. . . . . . . . . . 10,15 hod. Plavnica-Coop. . . . . 10,40 hod. Údol-pohos. Zas . . . . 11,00 hod. Chmeľnica-MŠ . . . . 11,20 hod. Jakubany-p. zbroj.. . 11,45 hod. N. Ľubovňa-n. cen. . 12,00 hod. Kolačkov-pož. zbr. . . 12,20 hod. Litmanová . . . . . . . 12,55 hod.

Jarabina . . . . . . . . . Kamienka . . . . . . . Hniezdne-Coop . . . . Nižné Ružbachy. . . Podolinec-pošta . . . Spišská Belá-Coop . Ľubica . . . . . . . . . . . Huncovce . . . . . . . . Vrbov . . . . . . . . . . . Vlková. . . . . . . . . . . Abrahám.-kostol. . . Janovce. . . . . . . . . .

13,15 hod. 13,40 hod. 14,00 hod. 14,20 hod. 14,40 hod. 15,10 hod. 15,30 hod. 15,50 hod. 16,10 hod. 16,25 hod. 16,40 hod. 17,00 hod.

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

33-0041

46-0020

VOLAJTE 0907 893 351 • 0907 684 441 0915 252 372 • 0905 345 352

SL19-49 strana-

3


02 AUTO-MOTO / inĂŠ Âť KĂşpim Jawu, CZ, Simson mĂ´Ĺžu byĹĽ aj nepojazdnĂŠ alebo len diely. 0949505827

03 BYTY / predaj 04 BYTY / prenĂĄjom 05 DOMY / predaj 06 POZEMKY / predaj 07 REALITY / inĂŠ 08 STAVBA Âť KĂ&#x161;PIM HAKI LEĹ ENIE, 0908 532 682

09 DOMà CNOSŤ 10 Zà HRADA A ZVERINEC 11 HOBBY A ŠPORT 12 DEŤOM 13 RôZNE / predaj 14 RôZNE / inÊ 15 HĽADà M PRà CU 16 ZOZNAMKA

AktĂ­vna ĂşÄ?asĹĽ diabetika na lieÄ?be Diabetes mellitus je ochorenie, ktorĂŠ je neporovnateÄžnĂŠ s inĂ˝mi ochoreniami, samotnĂ˝ diabetik mĂ´Ĺže ovplyvniĹĽ jeho stav, priebeh, vĂ˝voj a prognĂłzu neuveriteÄžnĂ˝mi 75-85 percentami. Je to obrovskĂĄ vĂ˝hoda oproti pacientom s inĂ˝mi ochoreniami. AktĂ­vna ĂşÄ?asĹĽ na lieÄ?be znamenĂĄ dodrĹžiavanie reĹžimovĂ˝ch opatrenĂ­ - upravenie stravovacĂ­ch zvyklostĂ­ a zvýťenie fyzickej aktivity. A tu je kameĹ&#x2C6; Ăşrazu. Aj keÄ? tĂĄto moĹžnosĹĽ je, nevyuŞívajĂş ju vĹĄetci. Prieskumy ukazujĂş, Ĺže spomedzi diabetikov aĹž - viac ako 75 percent sa stravuje nepravidelne, - viac ako 75 percent konzumuje nevhodnĂŠ potraviny, - viac ako 77 percent si nemeria hladiny cukru v krvi nepravidelne, - viac ako 58 percent si aplikuje zlĂş dĂĄvku inzulĂ­nu, - viac ako 45 percent nedodrĹžuje urÄ?enĂ˝ Ä?as a dĂĄvku predpĂ­sanĂŠho lieku PreÄ?o je to tak? - Kompliancia je miera spoluprĂĄce pri lieÄ?be ochorenia. Vyjadruje, ako sa pacient riadi radami, ktorĂŠ dostane od lekĂĄra, zdravotnej sestry, z dostupnej literatĂşry. PlatĂ­ to o dodrĹžiavanĂ­ diĂŠty, cviÄ?enĂ­, uŞívanĂ­ liekov, inzulĂ­nu, pravidelnosti kontrolnĂ˝ch vyĹĄetrenĂ­. DĂ´raz je kladenĂ˝ na ochotu spolupracovaĹĽ s  medicĂ­nskymi odporĂşÄ?aniami. Ă&#x161;spechom lieÄ?by je staĹĽ sa dobre informovanĂ˝m a motivovanĂ˝m

diabetikom, ktorĂ˝ poznĂĄ moĹžnosti a vĂ˝hody lieÄ?by pre jeho zdravie. SchopnosĹĽ chorĂŠho spracovaĹĽ svoje ochorenie, vyrovnaĹĽ sa s chronickou diagnĂłzou, nielen s  cukrovkou, trvĂĄ u kaĹždĂŠho rĂ´zne dlho â&#x20AC;&#x201C; niekto to dokĂĄĹže pomerne Äžahko a  veÄžmi skoro sa zaÄ?ne zaujĂ­maĹĽ, Ä?o mĂ´Ĺže aktĂ­vne zmeniĹĽ na zlepĹĄenie svojho zdravia a aj to realizovaĹĽ. Niekto sa s  ochorenĂ­m vyrovnĂĄva veÄžmi dlho a  niekto sa aj nevyrovnĂĄ a stĂĄle si kladie nerieĹĄiteÄžnĂŠ otĂĄzky typu â&#x20AC;&#x17E;preÄ?o prĂĄve ja?â&#x20AC;&#x153;. ChronickĂŠ ochorenie, akĂ˝m cukrovka je, mĂ´Ĺžeme vnĂ­maĹĽ pesimisticky, poddaĹĽ sa mu, alebo ho ignorovaĹĽ. Prijatie ochorenia ale znamenĂĄ zaÄ?aĹĽ kroky k lieÄ?be a k lepĹĄĂ­m vĂ˝sledkom. Kompliancia je dĂ´leĹžitĂĄ k  dobrej metabolickej kompenzĂĄcii â&#x20AC;&#x201C; k dobrej kontrole glykĂŠmiĂ­ a  k  predchĂĄdzaniu komplikĂĄciĂ­. SlabĂĄ motivĂĄcia zniĹžuje ĹĄancu na ĂşspeĹĄnĂş lieÄ?bu. Je nevĂ˝hodnĂĄ aj pre verejnĂŠ zdroje zo zdravotnĂŠho poistenia, lebo znamenĂĄ plytvanie prostriedkami na nespolupracujĂşceho pacienta na Ăşkor toho, ktorĂ˝ sa chce lieÄ?iĹĽ a zlepĹĄiĹĽ si svoje zdravie. KaĹždĂĄ snaha, aby sa diabetik stotoĹžnil s  lieÄ?bou, je vĂ­tanĂĄ a  mĂ´Ĺže zlepĹĄiĹĽ vĂ˝sledok spoloÄ?nej snahy lekĂĄr - pacient o  ĂşspeĹĄnĂş lieÄ?bu.

-/Çł!Ă -/Ă&#x;Ă (Č&#x2026;"^%,

.0!-4,ŐżĂ?.-,3)7Ă?4Ă?ÄĄ0 Ă?+3Ć?'Ă? Ă?Ć?#,7Ă? Ă?PĂ RY Ă?+XB?Ă?MBĂ?Ă?BMĂ?Ă?#30

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

PLASTOVĂ&#x2030; OKNĂ , DVERE ď Ź KOMPLETNĂ STAVEBNĂ Ä&#x152;INNOSŤ ď Ź PREDAJ PARAPETOVĂ?CH DOSĂ K ď Ź Ĺ˝ALĂ&#x161;ZIE A SIETE PROTI HMYZU ď Ź GARĂ Ĺ˝OVĂ&#x2030; BRĂ NY moĹžnosĹĽ predaja aj na splĂĄtky

KontaktnĂĄ adresa PreĹĄov: LevoÄ?skĂĄ 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202 KontaktnĂĄ adresa Poprad: Hviezdoslavova 24 tel.: 0915 547 169 email.: poprad@dachmann.sk

DiabetologiÄ?ka, odbornĂ­Ä?ka na poruchy metabolizmu a výŞivy

DĂ MSKE A PĂ NSKE

KADERNĂ?CTVO

PrĂ­klad: RP SL 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou SMS vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 â&#x201A;Ź s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. TIP 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹ&#x2C6;ov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och chcete inzerovaĹĽ. TIP 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, SL zameĹ&#x2C6;te za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na 2. strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.

Č?Ĺ&#x201D;Ć&#x192;ČĽË&#x2039;Ć&#x192;Ç ɢȜČ?ÇŤĘ&#x2039;ÇŤĆ&#x192;Č&#x2021;Ë&#x2039;Ć&#x192;Ç  É˝Č?ČśÇ&#x152;Ĺ&#x201D;ȼȜʽ Ć&#x192;Ę&#x2039;ÇŤĹ&#x201D; ɢȜĆ&#x192;Ę&#x2039;Ǎʽʥ ɢɭĹ&#x2013;Ć&#x192;Ę ɢɭƥČ&#x2019;Ę Ć&#x17D;ǭॲ ÂĽĹ&#x201D;Ę ĆĄÉ­ÇŤĆĄĘ ĆĄČĽÇŤĹ&#x201D;४ ŚʠĆ&#x17D;ĆĄČ&#x;ĆĄÇ&#x152;Ĺ&#x201D;É­Ĺ&#x201D;ČĽĘ&#x2039;ȜʽĹ&#x201D;Ę?Č&#x;ÇŤĆĄÉ˝Ę&#x2039;ČśĘ˝Ę Č&#x2021;ČźČ?Č&#x2021;ĆĄĹ&#x201D;Č?ƥŚȜ ÇżĹ&#x201D;É˝Č?ÇŤĹ&#x201D;Ć&#x192;Ç Ę˝Ę ĆĄĘ&#x2039;Č&#x2021;Ë&#x2039;Č&#x;Ć&#x17D;ĆĄĘ?ČśČ&#x;Ę Ë&#x2122;ČśĆ&#x17D;ŕ  É­ČśČ&#x2021;Ȝʽ् Ë&#x2013;É­Ę Ę Ç­Č&#x;ĆĄĆ&#x17D;ʽȜǿʥɭȜʽȊȜʽƢĘ˝Ë&#x160;ɢČ?Ĺ&#x2013;Ć&#x192;Ĺ&#x201D;ČĽÇŤĆĄÉ­ČśĆ&#x17D;ÇŤŕ˘&#x161; Ć&#x2020;ȜʽɽČ&#x2021;ƢǠȜɢɭǭɽɢƥʽČ&#x2021;Ę ČśĆ&#x17D;ŕ  ßżŕ  ßżŕĄŤɢȜȼƥĆ&#x192;Ç Ĺ&#x2013;Č&#x;ĆĄ ǿƥĆ&#x17D;ČĽĘ É˝Ĺ&#x201D;Ć&#x17D;Ë&#x2013;ŚʠĹ&#x201D;Ę&#x2039;ȜʽË&#x160;Ę Ę ÇŤĘ ŕ˘&#x2014;ŕ &#x201A;ŕ &#x2020;ßżƥʠɭ् Ë&#x2013;Ĺ&#x201D;ʽƥĆ&#x17D;ÇŤĆĄČ&#x;ĆĄËŤĆĄË&#x2030;ǍŚǍČ?ȼƢĆ&#x2020;ƥɭɢĹ&#x201D;ČĽÇŤĆĄÉ­ČśĆ&#x17D;ÇŤĆ&#x2020;Ȝʽŕ˘&#x161; É˝Č&#x2021;ƢǠȜɢɭǭɽɢƥʽČ&#x2021;Ę ŕ˘&#x2014;ȜŚǿƥČ&#x;ɢƥȊĹ&#x201D;Ë&#x2013;Ç­Ę˝Ë&#x160;Ć&#x2020;Č?ĆĄČĽĆĄČĽË&#x2039; ɢɭƥÉ­ČśĆ&#x17D;ÇŤČĽĘ ŚʠĆ&#x17D;ĆĄČ&#x;ČśË&#x2122;ȼƢĘ˝Ë&#x160;Ć&#x2020;ƥɭɢĹ&#x201D;Ę?Ë&#x2013;Ĺ&#x201D;Č&#x2021;É­Ĺ&#x201D;Ę&#x2039;Ę Ç­ Ć&#x2020;Ĺ&#x201D;É˝Ĺ&#x201D;Č?ƥŚȜĆ&#x17D;ČśĆ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ę&#x2039;ČśĆ&#x2020;ČĽĆĄĆ&#x17D;Čśŕ &#x20AC;ŕ  É­ČśČ&#x2021;Ę Ć&#x17D;ÇŤĆĄĘ?Ĺ&#x201D;Ę?Ĺ&#x201D; ɢȜĆ&#x17D;Č&#x2019;Ĺ&#x201D;ɢȜĘ&#x2039;ɭǍƥŚɭȜĆ&#x17D;ÇŤČĽË&#x160;् ČĽĹ&#x201D;ʽɭǠȼƥČ&#x;ĆĄʥɢɭĹ&#x201D;ʽʠÉ˝Ë&#x160;É˝Ę&#x2039;ƢČ&#x;Ę ɢȜĆ&#x17D;ɢȜɭË&#x160;É­Čśŕ˘&#x161; Ć&#x17D;ÇŤČĽË&#x160;्Č&#x2021;Ę&#x2039;ȜɭĹ&#x2013;Ę˝Ć&#x17D;ȟɽČ?ĆĄĆ&#x17D;Č&#x2021;Ę Ć&#x17D;Č?Ç ČśĆ&#x17D;ȜŚƢǠȜĘ˝Ĺ&#x2013;Ë&#x2122;ČĽĆĄÇ Čś ČśĆ&#x192;ǠȜɭƥȼǍĹ&#x201D;ǿƥĆ&#x17D;ȼƢǠȜË&#x2013;Ć&#x2020;Č?ƥȼȜʽĘ Ć&#x192;Ç É­Ĺ&#x2013;ČĽÇŤÉ­ČśĆ&#x17D;ÇŤČĽĘ  ɢɭƥĆ&#x17D;ɢɭƥɢĹ&#x201D;Ć&#x17D;ČĽĘ Ę&#x2039;Ç­Č&#x;Ć&#x17D;ČśĆ&#x192;Ç Ę Ć&#x17D;ȜŚË&#x160;् Ë&#x2013;Ĺ&#x201D;ŚƥË&#x2013;ɢƥĆ&#x2020;Ç­Č&#x;ĆĄÉ˝Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;ɭȜɽĘ&#x2039;Č?ǍʽȜɽĘ? ČśĘ Č&#x2021;ČśČ?ȜɢȜʽǍȼȼƢĆ&#x17D;ĆĄĘ&#x2039;ÇŤɢȜĆ&#x2020;Ĺ&#x201D;É˝ɢɭĹ&#x2013;Ë&#x2013;Ć&#x17D;ČĽÇŤČĽŕ˘&#x2014; Ć&#x17D;ƥȼȼƢĘ&#x2039;Ĺ&#x2013;ŚȜɭË&#x160;Ć&#x17D;ȜɽĘ&#x2039;ʠɢȼƢĹ&#x201D;Çżɢɭƥ ČĽÇ­Ë&#x2013;Č&#x2021;ȜɢɭǭǿČ&#x;ȜʽƢÉ­ČśĆ&#x17D;ÇŤČĽË&#x160;् Ë&#x2013;Ĺ&#x201D;ʽƥĆ&#x17D;ÇŤĆĄČ&#x;ĆĄɢɭǭɽɢƥʽȜČ&#x2021; ʽࢹČ&#x;Ĺ&#x201D;Ę&#x2039;ĆĄÉ­É˝Ę&#x2039;ʽƥɢɭƥĘ Ę&#x2039;Ę Ć&#x17D;ĆĄČĽĘ&#x2039;Č&#x2021;Ë&#x160; Ć&#x17D;ɭʠǠƢǠȜĹ&#x201D;Ę&#x2039;É­ĆĄĘ&#x2039;ǍƥǠȜɽĘ&#x2039;ʠɢȊĹ&#x201D; Ę˝Ë&#x160;ɽȜČ&#x2021;ČśĘ Č&#x2021;ČśČ?É˝Č&#x2021;ƢǠȜĘ Ę&#x2039;ĘĄĆ&#x17D;ÇŤĹ&#x201D; ŚʠĆ&#x17D;ĆĄČ&#x;ĆĄɢɭƥɽĹ&#x201D;Ć&#x17D;Ë&#x2013;ȜʽĹ&#x201D;Ę? ËŤĆĄË&#x2030;ǍŚǍČ?ČĽĆĄÇżĘ Ç­Ë&#x2013;Ĺ&#x2013;Č&#x2021;ȜȼȼǭČ&#x2021; ɢɭĹ&#x2013;Ć&#x192;ĆĄÉ˝ȜǠČ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ć&#x17D;ČśČ&#x;ČĽĹ&#x201D; Ë&#x2013;ȜɽʥČ?Ĺ&#x201D;Ć&#x17D;ĆĄČĽÇŤĆĄÉ­ČśĆ&#x17D;ǍȼȼƢǠȜ Ĺ&#x201D;ɢɭĹ&#x201D;Ć&#x192;ȜʽȼƢǠȜË&#x2122;ǍʽȜĘ&#x2039;Ĺ&#x201D;ॲ

      

SL19-49 strana-

4

ObjednĂĄvateÄž: ZA Ä˝UDĂ?, JaĹĄĂ­kova 4849/2, 82103 Bratislava, IÄ&#x152;O: 52581675, VydavateÄž: REGIONPRESS, s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava, IÄ&#x152;O: 36252417

A KOZMETIKA

33-00039

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RP medzera SL medzera Ä&#x152;Ă­slo rubriky medzera Text inzerĂĄtu

maxidachmann@gmail.com

Âť MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA, MPH

ĂĄČśČ&#x;ČźË&#x2122;ĆĄČ&#x;ĆĄÉ­ČśĆ&#x17D;ÇŤČĽĹ&#x2013;Č&#x; Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

www.dachmann.sk OB A JE J B DN EZ Ă V OK

  

 

ÂĽĹ&#x201D; òČ?ȜʽƥȼɽČ&#x2021;Ę Ë&#x2122;Ǎǿƥ Ę˝Ë&#x160;Ę ĆĄ ŕ &#x20AC;ßżßż Ę&#x2039;ǍɽǭĆ&#x192; Ë&#x2122;Ǎƥȼ् Č&#x2021;Ę&#x2039;ȜɭƢ Ę˝Ë&#x160;Ć&#x192;ǠȜʽĹ&#x2013;Ę˝Ĺ&#x201D;ǿʥ ɽʽȜǿƥ Ć&#x17D;ĆĄĘ&#x2039;ÇŤ É˝Ĺ&#x201D;Č&#x;Ƣ् ŚƥË&#x2013; ɢȜČ&#x;ČśĆ&#x192;ÇŤ ɢĹ&#x201D;É­Ę&#x2039;ČĽĆĄÉ­Ĺ&#x201D; Ĺ&#x201D; ʽǍĹ&#x201D;Ć&#x192; Ĺ&#x201D;Č&#x2021;Čś ŕ  ßż Ę&#x2039;ǍɽǭĆ&#x192; Č&#x;Ę Ë&#x2122;Ȝʽ Ę˝ ɭȜʽȼĹ&#x201D;Č&#x2021;ĆĄÇż ɽǍĘ&#x2039;Ę Ĺ&#x2013;Ć&#x192;ǍǍॲ èȜĆ&#x17D;ÇŤĆ&#x2020;ČśČ&#x;् Č&#x2021;Ę&#x2039;ȜɭË&#x2039; Ë&#x2013;ȜɽĘ&#x2039;Ĺ&#x201D;Č? ČĽĹ&#x201D;Ę˝Ë&#x2039;Ć&#x192;ǠȜʽʠĆ&#x17D;ÇŤĆĄĘ?Ĺ&#x201D;Ę?Ĺ&#x201D;É˝Ĺ&#x2013;Č&#x;्ǿƥĹ&#x201D;Çż%ĆĄĹ&#x2013;Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;ॲÂĄĹ&#x201D;Č&#x;Ĺ&#x201D; Č&#x;Ĺ&#x201D;Č?ƢǠȜ Â?Ĺ&#x201D;Č&#x2021;Ę ĹšČ&#x2021;Ĺ&#x201D;ॲ ĂĄÉ­Ĺ&#x201D;Ć&#x192;ȜʽĹ&#x201D;Č?Ĺ&#x201D; Ĺ&#x201D;Č&#x2021;Čś Ë&#x2013;Ć&#x17D;É­Ĺ&#x201D;ʽȜĘ&#x2039;ČĽĹ&#x2013; ɽƥɽĘ&#x2039;É­Ĺ&#x201D;ॲÂĄĹ&#x201D;ČĽË&#x2122;ĆĄČ?ǿʠȜɢʠɽĘ&#x2039;ÇŤČ?ɢȜĆ&#x2020;Ĺ&#x201D;É˝Ę&#x2039;ĆĄÇ ČśĘ&#x2039;ĆĄČĽÉ˝Ę&#x2039;Ę˝Ĺ&#x201D;ॲ ĂĄÉ­ÇŤË&#x2013;ČĽĹ&#x201D;Č?É˝Ĺ&#x201D;Č&#x2021;ɢȜČ&#x;ĆĄÉ­Ę É˝ǍȼȜʠË&#x2122;ƥȼȜʠ्Č&#x2021;Ę&#x2039;ȜɭĹ&#x2013;Ę&#x2039;ÇŤĆĄË&#x2122; Ć&#x2020;Ĺ&#x201D;Č&#x2021;Ĺ&#x201D;Č?Ĺ&#x201D;ǿƥǠȜĆ&#x17D;ÇŤĆĄĘ?Ĺ&#x201D;ॲèȜË&#x2013;ʽǍƥĆ&#x17D;Č?ÇŤÉ˝Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201D;ČĽĹ&#x201D;Ę˝Ë&#x2039;Ć&#x192;ǠȜʽʠ É˝Ë&#x160;ČĽĹ&#x201D;ȜɽĘ&#x2039;Ĺ&#x201D;Č?Ĺ&#x201D;%ĆĄĹ&#x2013;Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;É˝Ĺ&#x201D;Č&#x;Ĺ&#x201D;ॲĹ ɢɭƥȼĹ&#x201D;ÇżĹ&#x201D;Ę&#x2039;ƢǠȜĹšË&#x160;Ę&#x2039;Ę  ČśĆ&#x17D;ÇŤĘ Č?Ĺ&#x201D;ĹšË&#x2039;Ę˝Ĺ&#x201D;Ę?Č&#x2021;ࢹɭȜĆ&#x17D;ÇŤĆ&#x2020;ČśČ&#x;ॲÂĽĆĄČ&#x;Ĺ&#x201D;Č?Ĺ&#x201D;ČĽĹ&#x201D;Ę˝Ë&#x2039;ŚƥɭॲĹ É­ČśĆ&#x17D;ÇŤĆ&#x2020;ȜʽɽČ&#x2021;ƢǠȜɢɭǭɽɢƥʽČ&#x2021;Ę ŕ  ŕ  ßżĆĄĘ É­ĹšË&#x160;ɽǍȼƥŚȜČ?Ĺ&#x201D; É˝Ć&#x192;ǠȜɢȼĹ&#x2013; Ë&#x2013;Ĺ&#x201D;ŚƥË&#x2013;ɢƥĆ&#x2020;ÇŤĘ? Ć&#x17D;ȟɽĘ&#x2039;ȜǿȼƢ ĹšË&#x2039;Ę˝Ĺ&#x201D;ČĽÇŤĆĄ Ĺ&#x201D;ČĽÇŤ Ë&#x2013;Ĺ&#x2013;Č&#x2021;Č?Ĺ&#x201D;Ć&#x17D;ȼƢɢȜĘ&#x2039;É­ĆĄĹšË&#x160;ɢɭƥɽƥŚĹ&#x201D;Ĺ&#x201D;Ć&#x17D;ÇŤĆĄĘ?Ĺ&#x201D;ॲÂ&#x2018;ĆĄĹšË&#x160;ǿƥǿ ȼƥɢȜČ&#x;ȜǠČ?ÇŤÉ­ČśĆ&#x17D;ÇŤĆ&#x2020;ÇŤĹ&#x201D;्ȼƥʽǍƥČ&#x;ɽǍɢɭƥĆ&#x17D;É˝Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;ʽǍĘ?Ć&#x2020;Čś ĹšË&#x160;ɽࢹȊȜʠĹ&#x201D;Â?Ĺ&#x201D;Č&#x2021;Ę ĹšČ&#x2021;ČśČ&#x;ŚȜČ?ȜॲĂśĘ&#x2039;Ĺ&#x2013;Ę&#x2039;ČĽĆĄĆ&#x192;Ç Ĺ&#x201D;Č?É­ČśĆ&#x17D;ÇŤČĽË&#x160; É˝ǿƥĆ&#x17D;ČĽË&#x2039;Č&#x;É­ČśĆ&#x17D;ÇŤĆ&#x2020;ČśČ&#x;Ę˝Ę Ę&#x2039;ÇŤĆ&#x192;ǠʠॲĂśĘ&#x2039;Ë&#x160;É­ÇŤË&#x2013;Ć&#x17D;ƥɽǍĹ&#x201D;Ę&#x2039;ÇŤĆ&#x192;Ç  Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;Č&#x2021;Ë&#x2039;Ć&#x192;Ç Ę&#x2039;Čś É­ČśĆ&#x17D;Ç­ČĽ Ë&#x2122;Ǎǿʥ ČĽĹ&#x201D; Ç É­Ĺ&#x201D;ČĽÇŤĆ&#x192;ÇŤ Ć&#x192;Ç Ę Ć&#x17D;ȜŚË&#x160;ॲ 0Čś É˝Č&#x;ĆĄ Ę&#x2039;Čś Ë&#x2013;Ĺ&#x201D; ɽȜĆ&#x192;ÇŤĹ&#x2013;Č?ČĽË&#x160; Ę Ę&#x2039;Ĺ&#x2013;Ę&#x2039;् Č&#x2021;Ę&#x2039;ȜɭË&#x2039; ČĽĆĄĆ&#x192;Ç Ĺ&#x2013; ɽɢĹ&#x201D;Ć&#x17D;ŕ˘&#x161; ČĽĘĄĘ? Ć&#x17D;Čś Ć&#x192;Ç Ę Ć&#x17D;ȜŚË&#x160; Č&#x;Ĺ&#x201D;Ę&#x2039;Č&#x2021;Ę  É˝ Č&#x;Ĺ&#x201D;Č?Ë&#x2039;Č&#x;ÇŤ Ć&#x17D;ĆĄĘ?Č&#x;Ǎॲ òȜČ&#x;ɢɭƥɽʽƥĆ&#x17D;Ć&#x2020;ĆĄČĽĹ&#x2013;्Ë&#x2122;ĆĄĘ Ę?Ĺ&#x201D;É˝Ę&#x2039;ČĽĘĄČ&#x2021;É­Ĺ&#x201D;ǿǍȼʠĘ&#x2039;ʽȜɭǍĹ&#x201D; Ę Ę?Ĺ&#x201D;É˝Ę&#x2039;ȼƢÉ­ČśĆ&#x17D;ÇŤČĽË&#x160;्Ĺ&#x201D;ɢɭƥĘ&#x2039;ČśʽƥȼʠǿƥČ&#x;Ę˝Ę ĆĄĘ&#x2039;Č&#x2021;Ę ɽʽȜŕ˘&#x161; ǿʠ ɽȼĹ&#x201D;Ç Ę  Ë&#x2013;Č?ĆĄÉ˘Ę ĆĄČĽÇŤĘ  ɢȜĆ&#x17D;Č&#x;ÇŤĆĄČĽČśČ&#x2021; ɢɭƥ Ę˝Ę ĆĄĘ&#x2039;Č&#x2021;Ë&#x160; É­ČśĆ&#x17D;ÇŤČĽË&#x160; ČĽĹ&#x201D; òČ?ȜʽƥȼɽČ&#x2021;ʠॲ 0ÇŤ Ę Ë&#x2122; Ę&#x2039;ĘĄ É­ČśĆ&#x17D;ÇŤČĽĘ  Ę&#x2039;ʽȜɭǍĹ&#x201D; Ć&#x17D;Ę˝Ĺ&#x201D;ÇżĹ&#x201D; Ë&#x2013;ČśĆ&#x17D;ɢȜʽƥĆ&#x17D;ČĽÇ­ É­ČśĆ&#x17D;ÇŤĆ&#x2020;ÇŤĹ&#x201D; Ĺ&#x201D;Č?ƥŚȜ ÇŤĹšĹ&#x201D; ǿƥĆ&#x17D;ƥȼॲ 0ÇŤɽʥĆ&#x17D;ĆĄĘ&#x2039;ÇŤĹ&#x201D;É­ČśĆ&#x17D;ÇŤĆ&#x2020;ÇŤĹ&#x201D;Ę˝ɢČ?ČĽĆĄÇżɽǍČ?ƥ्Ĺ&#x201D;Č?ƥŚȜŚȜǿʠǿʥ ɽȜ Ë&#x2013;Ć&#x17D;É­Ĺ&#x201D;ʽȜĘ&#x2039;ČĽË&#x2039;Č&#x;ÇŤ Ę?Ĺ&#x201D;Ë&#x2122;Č&#x2021;ȜɽĘ?Ĺ&#x201D;Č&#x;Ǎॲ ¥ȜǿȜʠ ɽȼĹ&#x201D;ǠȜʠ ǿƥ ɢɭǍȼǍƥɽĘ? Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;Č&#x2021;ĘĄ É­ČśĆ&#x17D;ÇŤČĽČĽĘĄ ɢȜČ?ÇŤĘ&#x2039;ÇŤČ&#x2021;ʠ् Č&#x2021;ĆĄĆ&#x17D;Ë&#x160; Ę Ę&#x2039;Ĺ&#x2013;Ę&#x2039; Č&#x2021;Ĺ&#x201D;Ë&#x2122;Ć&#x17D;ƥǿɭȜĆ&#x17D;Ǎȼƥ्Ĺ&#x201D;ǿʽĆ&#x17D;ȜŚɭȜČ&#x;्Ĺ&#x201D;ÇżʽࢹĘ?Ĺ&#x201D;Ë&#x2122;Č&#x2021;ȜɽĘ&#x2039;ÇŤĹ&#x201D;Ć&#x192;Ǡ् ŚʠĆ&#x17D;ĆĄȜɢȜɭȜʠॲòĘ&#x2039;É­Ĺ&#x201D;ČĽĹ&#x201D;òČ&#x;ĆĄÉ­É˝Ĺ&#x201D;ɽǭĆ&#x192;ĆĄÉ˝Ć&#x192;ǠȜʽĹ&#x2013;Ę˝Ĺ&#x201D; Ë&#x2013;Ĺ&#x201D;É˝Č?ČśÇ&#x152;Ĺ&#x201D;ČĽࢧȜĆ&#x192;Ç É­Ĺ&#x2013;ČĽÇŤČ&#x;ĆĄɽȜĆ&#x192;ÇŤĹ&#x2013;Č?ČĽË&#x160;Ę Ę&#x2039;Ĺ&#x2013;Ę&#x2039;ࢨ्Ĺ&#x201D;Č?ĆĄË&#x2013;Ĺ&#x201D; ŕ &#x20AC;ŕ  É­ČśČ&#x2021;Ȝʽ्Ć&#x2020;ČśɽʥɢɭǍČ&#x;ČśĆ&#x192;Ǎ्É˝Ĺ&#x201D;ÇŤČ&#x;Ę&#x2039;ČśȼƥɢȜĆ&#x17D;Ĺ&#x201D;É­ÇŤČ?Ȝॲ ĂĄÉ­ĆĄĘ&#x2039;ČśɢɭȜɽǭČ&#x;ČśĆ&#x17D;ȟʽƥɭʠČ&#x2019;Ę Ć&#x17D;ǭ्Č&#x2021;Ę&#x2039;ȜɭǭɽǍČĽĹ&#x201D;Č&#x;ÇŤĆĄÉ˝Ę&#x2039;Čś

85_0805

01 AUTO-MOTO / predaj

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

83-0005

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

zdravie, politickå inzercia / sluŽby

MOĹ˝NOSŤ ZAKĂ&#x161;PENIA

DARÄ&#x152;EKOVĂ?CH POUKAZOV + VIANOÄ&#x152;NĂ?CH BALĂ?Ä&#x152;KOV JAKUBIANSKĂ ZASTĂ VKA, STARĂ Ä˝UBOVĹ&#x2021;A

0918 829 831

POÄ&#x17D;AKUJTĂ­kEom

zn svojim zåka rom tne a obzacdohte.rapjťiau spr olupråcu eråtom pekným inbozvniansko Vaťe Ľu

SlovenÄ?ina naĹĄa Nie nechaĹĽ pozdravovaĹĽ, ale daĹĽ pozdravovaĹĽ.

57-0069

4


sluŽby, politická inzercia

Ľubovniansko

5 Pripravení prevziať zodpovednosť

Čo prinesie reforma zdravotníctva? Pozitívny kvantový skok

Predstavili sme 138 riešení pre zdravotníctvo. Žiadne kozmetické zmeny, žiadne akože vylepšenia pre zalepenie očí, ale vážne, systematicky zoradené a premyslené kroky. Rozpracované do detailov, prekonzultované s odborníkmi priamo v ambulanciách, nemocniciach, lekárňach a poisťovniach. Na ich konci bude spokojný a správne liečený pacient. Zdá sa vám to utópia? Nám nie, pretože presne vieme, ako na to a nebojíme sa pomenovať veci, ktoré iní obchádzajú. Tu je pár zo 138 našich riešení: · Stanovenie nároku. Nemôže byť všetko pre všetkých zadarmo, ale musíte vedieť, čo koľko stojí a čo za svoje peniaze dostanete. · Zdravotná starostlivosť včas a v garantovanej kvalite. · Pravidlá majú platiť pre všetkých rovnako. Pre chudobných bez známostí, aj pre bohatých s konexiami. · Keď sa staráte o svoje zdravie, štát sa vám odmení. · Prepojenie registrov, možnosť dobrovoľného objednávania na presný termín. · Uvoľnenie cesty pre nové lieky. · Investície do nemocníc formou projektového financovania. · Poisťovne nesmú mať dlhy voči lekárom a musia mať vytvorenú rezervu. Populistické lacné bludy Fica či Kotlebu priniesli akurát tak to, že po 12 rokoch je zdravotníctvo v katastrofálnom stave. Reálne zmeníme fungovanie zdravotníctva v prospech občanov.

Richard Sulík

LETISKOVÝ TRANSFER

ceny už

AJ Z VÁŠHO OKOLIA ZABEZPEČUJEME ODVOZ NA LETISKÁ Krakow | Katowice

na osobu

VLHħUHJLRQ£OQ\FKQRY¯Q

0948 51 51 51 info@unibuss.sk X]£YLHUNDÑDOģLHKR Y\GDQLDMH11.12.2019

SL19-49 strana-

5

34-0221

viac info na

online rezervácie www.unibuss.sk

Naozaj máte doma potraviny na vyhodenie? Hádam v každej domácnosti sa nájdu z času na čas potraviny, ktoré sa rozhodneme vyhodiť. Niekedy je naše rozhodnutie oprávnené. Áno, niektoré potraviny je potrebné vyhodiť. Najmä tie, ktoré sú označené slovami „spotrebujete do“. Lebo tieto sa rýchlo kazia. Mikroorganizmy urobia svoje, vyprodukujú aj toxíny, ktoré sú pre zdravie ľudí nebezpečné a preto jesť potraviny po dátume, ktorý je na obale uvedený, je zdraviu nebezpečné. A ak majú byť bezpečné aj počas dátumu uvedenom na obale, je treba dodržiavať podmienky skladovania, ktoré sú v označení uvedené.

Benefity: wifi pripojenie, káva/nápoj ZDARMA

od 39 €

Zdravý rozum je najlepší recept

Sú však potraviny, ktoré sú označené slovami „minimálna trvanlivosť do ...“. Tieto potraviny, ak nemajú porušený obal a ak sú správne skladované, môžeme skonzumovať aj po tomto dátume. Aj lekvár alebo zavárané uhorky, ak ich za rok nezjeme, nevyhodíme. Aj syr, ktorý v pivnici zreje niekedy až 9 mesiacov, nevyhodíme len preto, že mu ukončil dátum uvedený na obale a v podstate mu nič nie je, pretože mliekarenské kultúry zabránia rozmnožovaniu baktérií škodlivých pre naše zdravie. Preto odporúčam, takéto potraviny dôkladne prezrieť prv, než skončia v odpadkovom koši.

Jarmila Halgašová

tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo

03-00171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

57-0028-3

predseda SaS


sluŽby

Predaj brikiet

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

AJ TU MOŽE BYŤ

VAĹ A REKLAMA

BUK / DUB CENA ZA PALETU

20%

960 kg / 96 balĂ­kov

30%

57-0032-3

200 â&#x201A;Ź

6WDÄ&#x160;VDIDQŸģLNRPQDÄŁHM VWUÂŁQN\DVOHGXM

- novĂŠ inzerĂĄty, GÂśOHĹ&#x20AC;LWÂŤLQIR WLS\QDYRÄ&#x20AC;QÂżĂ?DV VŸħDĹ&#x20AC;H SULDPRQDQDÄŁRP)%

VLHħUHJLRQ£OQ\FKQRY¯Q

ia Ă­ ercoplat Inu znĂĄs sa

PĂĄÄ?i sa mi LUBOVNIANSKO.SK na facebooku

o z n a m u j e,

Ĺže sa bude konaĹĽ dobrovoÄžnĂĄ opakovanĂĄ draĹžba pod oznaÄ?enĂ­m: DD 07/2019 DD 07/2019 dĹ&#x2C6;a 09.01.2020 v zasadacej miestnosti Hotela FamĂ­lia, TovĂĄrenskĂĄ 827/7, 064 01 StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a o 12:00 hod. Predmet draĹžby : sĂşbor nehnuteÄžnostĂ­ vo vlastnĂ­ctve tretĂ­ch osĂ´b, zaradenĂ˝ do oddelenej podstaty ZabezpeÄ?enĂŠho veriteÄža, vedenĂ˝ OkresnĂ˝m Ăşradom StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a katastrĂĄlny odbor ako: (i) NehnuteÄžnosĹĽ â&#x20AC;&#x201C; pozemok parcely C KN parc. Ä?. 1571/19, zastavanĂŠ plochy a nĂĄdvoria, o vĂ˝mere 26 m2, nachĂĄdzajĂşci sa v katastrĂĄlnom ĂşzemĂ­: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, obec: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, okres: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, ĹĄtĂĄt: SR, zapĂ­sanĂĄ na LV Ä?. 2555 pod B 1 v spoluvlastnĂ­ckom podiele TretĂ­ch osĂ´b 1/1. (ii) NehnuteÄžnosĹĽ â&#x20AC;&#x201C; pozemok parcely C KN parc. Ä?. 4269/12, zastavanĂŠ plochy a nĂĄdvoria, o vĂ˝mere 22 m2, nachĂĄdzajĂşci sa v katastrĂĄlnom ĂşzemĂ­: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, obec: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, okres: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, ĹĄtĂĄt: SR, zapĂ­sanĂĄ na LV Ä?. 2555 pod B 1 v spoluvlastnĂ­ckom podiele TretĂ­ch osĂ´b 1/1. (iii) NehnuteÄžnosĹĽ â&#x20AC;&#x201C; pozemok parcely C KN parc. Ä?. 1568/1, zastavanĂŠ plochy a nĂĄdvoria, o vĂ˝mere 262 m2, nachĂĄdzajĂşci sa v katastrĂĄlnom ĂşzemĂ­: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, obec: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, okres: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, ĹĄtĂĄt: SR, zapĂ­sanĂĄ na LV Ä?. 6674 pod B 1 v spoluvlastnĂ­ckom podiele Tretej osoby I 1/2 a pod B 2 v spoluvlastnĂ­ckom podiele Tretej osoby II 1/2; (iv) NehnuteÄžnosĹĽ â&#x20AC;&#x201C; pozemok parcely C KN parc. Ä?. 1571/3, zastavanĂŠ plochy a nĂĄdvoria, o vĂ˝mere 410 m2, nachĂĄdzajĂşci sa v katastrĂĄlnom ĂşzemĂ­: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, obec: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, okres: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, ĹĄtĂĄt: SR, zapĂ­sanĂĄ na LV Ä?. 6674 pod B 1 v spoluvlastnĂ­ckom podiele Tretej osoby I 1/2 a pod B 2 v spoluvlastnĂ­ckom podiele Tretej osoby II 1/2. (v) NehnuteÄžnosĹĽ â&#x20AC;&#x201C; pozemok parcely C KN parc. Ä?. 1571/26, zastavanĂŠ plochy a nĂĄdvoria, o vĂ˝mere 203 m2, nachĂĄdzajĂşci sa v katastrĂĄlnom ĂşzemĂ­: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, obec: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, okres: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, ĹĄtĂĄt: SR, zapĂ­sanĂĄ na LV Ä?. 6674 pod B 1 v spoluvlastnĂ­ckom podiele Tretej osoby I 1/2 a pod B 2 v spoluvlastnĂ­ckom podiele Tretej osoby II 1/2. (vi) NehnuteÄžnosĹĽ â&#x20AC;&#x201C; stavba â&#x20AC;&#x201C; rodinnĂ˝ dom, sĂşpisnĂŠ Ä?Ă­slo 1758, orientaÄ?nĂŠ Ä?Ă­slo 100, postavenĂ˝ na pozemku parcely C KN parc. Ä?. 1571/26, zastavanĂŠ plochy a nĂĄdvoria o vĂ˝mere 203 m2, nachĂĄdzajĂşci sa na MĂ˝tnej ulici, v katastrĂĄlnom ĂşzemĂ­: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, obec: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, okres: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, ĹĄtĂĄt: SR, zapĂ­sanĂĄ na LV Ä?. 2555 pod B 1 v spoluvlastnĂ­ckom podiele TretĂ­ch osĂ´b 1/1. (vii) NehnuteÄžnosĹĽ â&#x20AC;&#x201C; stavba â&#x20AC;&#x201C; garĂĄĹž, sĂşpisnĂŠ Ä?Ă­slo 5696, postavenĂĄ na pozemku parcely C KN parc. Ä?. 4269/12 zastavanĂŠ plochy a nĂĄdvoria o vĂ˝mere 22 m2, nachĂĄdzajĂşca sa na OkruĹžnej ulici, v katastrĂĄlnom ĂşzemĂ­: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, obec: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, okres: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, ĹĄtĂĄt: SR, zapĂ­sanĂĄ na LV Ä?. 2555 pod B 1 v spoluvlastnĂ­ckom podiele TretĂ­ch osĂ´b 1/1. 180.000 EUR najniŞťie podanie: 500 EUR minimĂĄlne prihodenie: 49.790,88EUR draĹžobnĂĄ zĂĄbezpeka:

TermĂ­n obhliadky: 18.12.2019 a 19.12.2019 o 11:00 hod. Obhliadka sa uskutoÄ?nĂ­ po predchĂĄdzajĂşcom ohlĂĄsenĂ­ na t. Ä?.: 0948 663 906, zĂĄujemcovia sa ohlĂĄsia aspoĹ&#x2C6; jeden deĹ&#x2C6;pred konanĂ­m obhliadky. Podrobnostina www.notar.sk alebo aj Ăşradnej tabuli MestskĂŠho Ăşradu StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a.

Sledujte nĂĄs aj na FB:

lubovniansko.sk

X]ÂŁYLHUNDĂ&#x2018;DOÄŁLHKR Y\GDQLDMH11.12.2019

SL19-49 strana-

DraĹžobnĂĄ spoloÄ?nosĹĽ MarenÄ?Ă­k draĹžby, s.r.o. SneĹžienkova 1726/4, 949 01 Nitra Kontakt: peter.marencik@gmail.com â&#x20AC;˘ 0948 663 906

6

HĽADà TE ZAMESTNANCA?

SKĂ&#x161;STE TO

INZERCIOU v naĹĄĂ­ch novinĂĄch

0907 887 332

59-13-5

6


sluŽby

7

57-0102

Ľubovniansko

Kristián Kaleta lubovniansko@regionpress.sk 0907 887 332

SL19-49 strana-

7


8

PRÍPRAVY NA VIANOCE prípravy na vianoce, acn

Najčítanejšie regionálne noviny Najčítanejšie regionálne noviny

Voňavý horúci nápoj na zahriatie

Vianočný punč štyrikrát inak Vianočný punč nás dokáže príjemne zahriať počas potuliek po vianočných trhoch, kde si ho zvykneme vychutnávať v spoločnosti blízkych či priateľov. Pripraviť si ho však môžeme aj doma a stráviť tak príjemné chvíle v kruhu rodiny.

čerešne a maliny. Punč nalejeme do pripravených pohárov s ovocím.

Vianočný punč z čierneho čaju

Suroviny: 500 ml červené víno, 300 ml voda,1 sáčok čierneho čaju, šťava z polovice pomaranča, šťava z polovice citróna, 200 ml rum, 100 g trstinový cukor, 4 celé škorice, 8 klinčekov, 2 pomaranZ čoho punč pripravujeme? Tento horúci nápoj sa zvyčajne pripra- če, 2 jablká vuje z čaju alebo ovocného džúsu a vody, tiež z bieleho alebo červeného vína, tvr- Postup: Do hrnca nalejeme vodu a dého alkoholu najčastejšie rumu a cuk- necháme zovrieť. Pridáme čierny čaj a ru. Nemali by v ňom chýbať ani plátky cukor a necháme pár minút lúhovať. citrónu, pomaranča, kúsky ovocia, a vo- Sáčok čaju vyberieme a pridáme šťaňavé koreniny, akými sú škorica, badian, vu z pomaranča a citróna, klinčeky a škoricu. Prilejeme červené víno a rum. vanilka, kardamón či klinčeky. Necháme chvíľku postáť, aby sa chute spojili. Medzitým si do pohárov nakráVianočný punč Suroviny: 700 ml červené víno, 500 ml jame jablká a pomaranč. Punč pred Vianočný punč dokáže príjemne zahriať. foto autor ManuErzi pixabay voda, šťava z polovice pomaranča, šťava podávaním zohrejeme a nalejeme do z polovice citróna, 250 ml rum, 100 g trs- pripravených pohárov s ovocím. necháme zovrieť. Pridáme ovocný čaj alebo šťava, 250 ml jablkový džús, 500 tinový cukor, 4 celé škorice, 8 klinčekov, a cukor a necháme pár minút lúhovať. ml voda, a k tomu ešte jedno jablko, dva na kúsky pokrájané jablká, čerešne, Sáčok čaju vyberieme a pridáme šťavu pomaranče, 4 klinčeky, 2 badiany a celá Vianočný punč s likérom maliny Suroviny: 500 ml červené víno, 300 z citróna, klinčeky a škoricu. Prileje- škorica ml voda, 1 sáčok ovocného čaju, šťava me červené víno. Necháme chvíľku Postup: Do hrnca nalejeme vodu, pri- z polovice citróna, 50 ml rum, 50 ml postáť, aby sa chute spojili, pridáme Postup: Do hrnca nalejeme pomarandáme cukor a varíme, kým sa cukor griotka (čerešňový alebo višňový likér), ovocie aj so šťavou a na záver prileje- čový a jablkový džús (alebo šťavu), neroztopí. Pridáme šťavu z pomaranča 100 g trstinový cukor, 4 celé škorice, 8 me likér a rum. Punč pred podávaním pridáme na kúsky nakrájané jablko a a citróna, klinčeky a škoricu. Prilejeme klinčekov, jahody, višne alebo čerešne zohrejeme. plátky pomarančov. Dolejeme vodou. viny červené víno a rum. Zahrievame, až (sterilizované) ACN Vložíme klinčeky, badián a škoricu a kým punč nezačne vrieť. Medzitým si Nealkoholický vianočný punč varíme 25 minút. do pohárov nakrájame jablká, pridáme Postup: Do hrnca nalejeme vodu a Suroviny: 250 ml pomarančový džús Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Chceme žiť v našej krajine a pracovať na zlepšení života v nej

Modlite sa za nás, aj my sme kresťania

V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom nás navštívil pakistanský kňaz otec Emmanuel Yousaf. Spýtali sme sa ho na situáciu v jeho krajine aj na cestovanie po Slovensku.

studne a podobne. V 80. rokoch však prebrala správu krajiny armáda a islamské zákony šaría sa začali sprísňovať. Najviac nám robí starosti zákon o rúhaní, ktorý platí dodnes a extrémne často sa zneužíva.

Ako sa zneužíva? Zákon o rúhaní hovorí, že za znevažovanie proroka Mohameda či Koránu vás čaká trest. A jediným trestom v tomto prípade je smrť. Často ho však využívajú radikáli na to, aby riešili svoje osobné spory. Nielen s kresťanmi, ale aj s umier„Chceme žiť s bratmi moslimami v nenými moslimami, ktorých je väčšina. našej spoločnej krajine a pracovať Ak mám problém s kolegom či konkuna jej zlepšení, tak, ako Slováci rentom, obviním ho z rúhania. Kým sa pracujú na zlepšení Slovenska.“ z toho “vyseká”, dávno ho vyhodia z moslimami. Nemali sme žiadne rozpo- práce a ja mám pokoj. Dotyčný však trpí ry… Teda, mali sme ich veľa, ale boli to a môže sa stať, že ho odsúdia na smrť za klasické detské prekáračky (smiech). vymyslené obvinenie. Koniec-koncov, Náboženstvo nikdy nebolo témou. Môj to bol aj prípad Asie Bibi, ktorý je Slováotec pracoval v armáde a tiež mal viacero kom dobre známy. moslimských priateľov. Pamätám si, že Skúste ho napriek tomu priblížiť. na vianoce sme piekli koláče a roznášali ich po moslimských rodinách. A tie rodi- Asia Bibi bola obvinená z rúhania, ktoré nespáchala. Skutočným dôvodom bolo, ny robili to isté počas ich sviatkov. že jej moslimská kolegyňa nechcela, Kedy sa situácia kresťanov začala aby pila vodu z rovnakých pohárov ako oni. Asia Bibi to odmietla a o pár dní zhoršovať? Miestami bolo diskrimináciu cítiť aj prišlo toto vykonštruované obvinenie. vtedy, najmä v menších mestách a de- Trvalo niekoľko rokov, kým sa na Najdinách. Nemohli piť vodu z rovnakej vyššom súde podarilo rozsudok smrti Aké to bolo vyrastať v Pakistane ako dieťa kresťanských rodičov? V porovnaní s dneškom veľmi dobré. Študoval som na katolíckej škole, napriek tomu bola väčšina mojich spolužiakov

Otec Emmanuel zdôrazňuje, že napriek ťažkej situácii nemáme kresťanov v Pakistane ľutovať. „Modlite sa za nás,“ vraví. zvrátiť. Asia Bibi mala šťastie, viacerí ho však nemajú.

žiu prozreteľnosť. Ľudia od kresťanstva neodchádzajú, žijeme ako komunita.

Ako to myslíte? Asiu Bibi zatkla po obvinení polícia. To sa niekedy nestane a zakročí rozvášnený dav - tieto obvinenia totiž rozhlasujú cez mešity a dozvie sa o nich rýchlo celá komunita. Nie raz sa stalo, že dav takto obvineného človeka zlynčoval.

Cestovali ste po celom Slovensku. Čo bol váš hlavný odkaz? Kresťania, sme Pakistanci, sme kresťania. Chceme žiť s bratmi moslimami v našej spoločnej krajine a pracovať na jej zlepšení, tak, ako Slováci pracujú na zlepšení Slovenska. K tomu potrebujeme pomoc - aj finančnú, aj politickú, no najmä pomoc silnej modlitby. Modlite sa za nás, prosím.

Kresťania tvoria v Pakistane menšinu, len tri percentá populácie. Ako vyzerá ich viera, ich kresťanský život? Pán Boh nás požehnal a nemáme probViac informácií o Týždni pomoci prenalém s nedostatkom kňazov, čo sa často sledovaným kresťanom a o možnostiach stáva. V skutočnosti musíme zháňať pomoci nájdete na www.prenasledovani.sk prostriedky - napríklad od ACN - na výZdroj: Dominik Harman stavbu nových. V tomto cítim veľkú BoPápežská nadácia ACN – Slovensko

SL19-49 strana-

8


Škola, zábava, služby

Ľubovniansko

9

S U

1

D9 O

4

2

11.12.2019 D3 O6 K U

3

5 9 5 1 7 3 4 2 6 5

S U

1 9 2

K U

4

7

5 7 8 7 9 4 3

9 1

7 9 5

7

4 8 1 7 3 4 3 1 4 6 8 9 3 7

8 3 9 2 9 7 2 8 7 8 4 U5 6 D 3 5 O 8 3 7 5 6 K 9 3 4 U 7 4

57-0101

S

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS bezrámové rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

VIANOČNÁ AKCIA 0918 477 323 | www.balkona.eu

prístrešky

splátky od 149 €

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

SL19-49 strana-

splátky od 98 €

9

63-0179

balkóny


tv program

10 PONDELOK 9.12.2019 UTOROK

10.12.2019

STREDA

Najčítanejšie regionálne noviny

11.12.2019

ŠTVRTOK

12.12.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Digitálny svet 08:35 Zámena manželiek 09:45 Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 13:40 FARMA 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:25 FARMA 22:40 Rodinné prípady 00:35 Kobra 11 01:35 FARMA 02:55 Susedia 03:30 Policajné prípady 04:15 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Utajený šéf 09:45 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 - NOVÉ ČASTI 13:40 FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 21:40 FARMA 22:55 Horná Dolná 00:05 Kobra 11 02:10 FARMA 03:10 Policajné prípady 03:50 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 - NOVÉ ČASTI 13:45 FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 FARMA 23:35 Susedia 00:20 Kobra 11 02:20 FARMA 03:10 Policajné prípady 03:55 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Svokra 09:45 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 - NOVÉ ČASTI 13:50 FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:40 FARMA 22:55 Dobre vedieť! 00:00 Kobra 11 02:00 FARMA 03:00 Policajné prípady 03:50 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 10:35 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 2 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:45 SÚDNA SIEŇ 13:45 SÚDNA SIEŇ 14:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI IV. 9 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 22:55 Myšlienky vraha 00:50 POLICAJTI V AKCII 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ 03:10 Profesionáli

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 10:25 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 3 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:45 SÚDNA SIEŇ 13:50 SÚDNA SIEŇ 14:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI IV. 10 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Rýchlo a zbesilo 7 23:40 Myšlienky vraha VII. 6,7 01:35 POLICAJTI V AKCII 02:40 KRIMI 03:10 Profesionáli VII. 4 03:45 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 10:35 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 4 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:45 SÚDNA SIEŇ 13:45 SÚDNA SIEŇ 14:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI IV. 11 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Nebezpečná láskavosť 23:20 Myšlienky vraha VII. 8,9 01:15 POLICAJTI V AKCII 02:20 NOVINY TV JOJ 03:05 TOP STAR 03:20 Profesionáli

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 5 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:40 INOVUJME SLOVENSKO 12:55 SÚDNA SIEŇ 13:50 SÚDNA SIEŇ 14:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI IV. 12 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:50 NA HRANE 22:20 SEDEM 23:20 Myšlienky vraha VII. 10,11 01:15 POLICAJTI V AKCII 02:20 NOVINY TV JOJ 03:00 TOP STAR

RTVS 05:35 Správy RTVS „N“ 07:00 Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Španielsko 09:10 Durrellovci 09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Don Matteo 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Durrellovci 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Bella a Sebastián 22:10 Reportéri 22:40 Rédl 23:55 Don Matteo 00:45 Zajtrajšie noviny 01:30 Bella a Sebastián 03:10 Dámsky klub

RTVS 06:00 Správy RTVS „N“ 07:05 RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Úžas- Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 né záhrady 09:10 Durrellovci 10:00 Zajtrajšie Úžasné záhrady 09:10 Durrellovci 10:00 Zanoviny 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky jtrajšie noviny 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 klub 13:55 Folklorika 14:25 Don Matteo 16:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:25 Don MatSprávy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Dur- teo 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady rellovci 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy 16:55 Durrellovci 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 RTVS 20:30 Nevera po slovensky 21:45 Mediciov- Správy RTVS 20:30 Wyatt Earp 23:35 Stará škola ci 22:45 Stará škola 23:45 Tajomstvo 00:35 Don 00:35 Don Matteo 01:30 Zajtrajšie noviny 02:15 Matteo 01:30 Mediciovci 02:30 Slovensko v obra- Autosalón 02:40 Dámsky klub 04:25 Správy zoch 02:55 Dámsky klub 04:25 Správy RTVS „N“ RTVS „N“

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Úžasné záhrady 09:10 Durrellovci 09:55 Zajtrajšie noviny 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Don Matteo 15:30 Slovensko s Tiposom 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Durrellovci 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 Kráľovná Viktória 23:05 Neskoro večer 00:00 Don Matteo 00:55 Kráľovná Viktória 02:25 Svet v obrazoch 02:50 Dámsky klub 04:25 Správy RTVS „N“

PIATOK

13.12.2019

SOBOTA

14.12.2019

NEDEĽA

15.12.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká výzva 08:40 Zámena manželiek 09:45 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 - NOVÉ ČASTI 13:45 FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 FARMA - FINÁLE Kto z farmárov vyhrá 75 000 €? MN 12 23:00 Mechanik zabijak Akčný triler MN 15 (USA) 2011 J. Statham, B. Foster, D. Sutherland 00:50 Kobra 11

MARKÍZA 05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:45 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 07:10 Vianočná pošta 09:15 Vianoce so Santom 11:00 Legenda o sovích strážcoch 12:50 Sám doma: Stratení na letisku 14:40 Nezabudnuteľné Vianoce 16:40 Shrek Tretí 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Uväznení v horách Akčný film MN 15 (Kanada) 2018 J. Momoa, J. Wagnerová, Z. McClarnon 22:35 Bleskový muž 00:40 Sudca

MARKÍZA 05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 06:20 Priatelia Toma a Jerryho 06:40 Legenda o sovích strážcoch 08:25 Sám doma: Stratení na letisku 10:15 Shrek Tretí 12:00 CHART SHOW 14:00 Súboj Titanov 16:10 Horná Dolná 17:15 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Ocko je doma 2 22:35 Spojenec 01:15 Ocko je doma 2 02:45 Mechanik zabijak 04:00 Horná Dolná 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 10:35 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 6 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:45 SÚDNA SIEŇ 13:45 SÚDNA SIEŇ 14:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI IV. 13 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Rozpoltený 23:20 Viem, kto ma zabil 01:35 Profesionál 03:25 Profesionáli VII. 7 04:00 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

TV JOJ 05:00 NOVINY TV JOJ 05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:15 SpongeBob SquarePants IX. 5 07:45 Labková patrola II. 5 08:15 PRÁZDNINY 09:30 NAŠI 10:10 MILÁČIKOVO 10:50 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 13:50 John Carter 16:40 Ratatouille 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:35 Kráska a zviera Americký rodinný romantický fantazijný rozprávkový muzikál. MN 12 2017 Emma Watsonová, Dan Stevens, Kevin Kline, Luke Evans, Josh Gad 23:30 Nehanební bastardi 02:50 Viem, kto ma zabil

TV JOJ 05:35 KRIMI 06:05 NOVINY TV JOJ 06:55 SpongeBob SquarePants IX. 6 07:25 Labková patrola II. 6 07:50 Snehová kráľovná 09:30 Ratatouille 11:50 Johnny English 13:45 Kráska a zviera 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 22:40 Pí a jeho život Americko-tchajwansko-britsko-austrálsko-kanadsko-francúzsky akčný dobrodružný film - adaptácia. MN 12 2012 01:25 Nehanební bastardi 04:20 KRIMI

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Úžasné záhrady: 09:10 Durrellovci 10:00 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Don Matteo 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Durrellovci 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Milujem Slovensko 21:55 V dobrej spoločnosti 22:30 Cestou necestou 23:00 Kasíno 01:50 Don Matteo 02:50 Dámsky klub 04:20 Tajomstvo mojej kuchyne

RTVS 05:00 Správy RTVS „N“ 06:20 Kniha džunglí 06:35 Včielka Maja 07:15 Sofia Prvá 07:55 Levia stráž 08:15 Fidlibumove rozprávky 08:45 Trpaslíci 09:15 Daj si čas 09:45 Merlin 11:15 Priateľ pes 11:50 On air 12:15 V dobrej spoločnosti 12:50 Milujem Slovensko 14:25 Grand hotel 15:40 Poirot: Dolina 17:55 Cestou necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:25 Neskoro večer 22:20 3 pódiá 23:15 Grand hotel 00:30 Poirot: Dolina 02:05 Merlin 03:35 On air

RTVS 05:45 Priateľ pes 06:35 Včielka Maja 07:20 Sofia Prvá 07:55 Levia stráž 08:20 Zázračný ateliér 08:45 Táraninky 09:00 Koleso osudu 09:40 Autosalón 10:10 Japonsko zhora 11:00 Slovensko v obrazoch 11:30 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:35 Poirot: Záhada španielskej truhlice 14:30 Ben Hur 17:55 Čarovný kamienok 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Po strnisku bosý 22:15 Polčas rozpadu 00:00 Poirot: Záhada španielskej truhlice 00:55 Ben Hur

SL19-49 strana-

10

TIP NA SOBOTNÝ VEČER

14.12.2019 20:30

UVÄZNENÍ V HORÁCH


prĂĄca

Ľubovniansko

AIW - PrĂĄca - Opatrovanie seniorov v RakĂşsku!

0*0Ă ÂŁĂ 0Č&#x2014;(/,*+dzà*,+1ÇłČ&#x2026;+Ă 0-,),Č´+,0Ę&#x2C6; Ă  0 Ă  -/Č&#x17D;'*Ă&#x;Ă ",Ă 1--Ă -/!,3+Č&#x17D;(,3Ă  +Ă -,7Č&#x17D;!&Ă&#x; TurnusovĂĄ

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW mĂĄ zĂĄstupcov v rĂ´znych mestĂĄch Slovenska! Zavolajte na bezplatnĂŠ Ä?Ă­slo 0800 24 24 44 a dohodnite si osobnĂŠ stretnutie. PracovaĹĽ mĂ´Ĺžete uĹž o pĂĄr dnĂ­! 32-0137

Facebook: aiwsk

Ă?Ă?Ă? Ă?+GLGKÄ&#x2013;JLCĂ?Ă?PMIĂ?NP?V ,Ä&#x2013;QRSNLÄ&#x2013;Ă?KXB?Ă? Ă?Ă&#x2018;

Ć G?BMQRGĂ? X?QGCJ?HRCĂ? L?Ă? FKCLPJP>P PHĂ  ?JC@MĂ? GLDMĂ? RCJCDMLGAIWĂ? 0903 717 998

0907 887 332 85_0763

HonorĂĄr 1 100 aĹž 1 300 â&#x201A;Ź za 15 dnĂ­

www.aiw.sk

INZERĂ T, KTORĂ? PREDĂ VA

Ă *,+1^/Ă ,!Ă&#x;ÉĽ,3Č&#x2122;!%Ă (,+Č&#x201E;1/2(!&Č&#x17D;Ă ÂŁĂ -/Çł!Ă 3,Ă 3Č&#x2122;Č&#x201E;(!% MOČ&#x161;@>Ă ͽàAÉ°LSHVĂ  MLAÉŚ>Ă PQ>SFB?Ă  Ă?Ă?Ă? Ă?4Ä&#x17E;FMBMSĂ?TMBGÄąQIÄ&#x17E;Ă?NPCSI?XĂ?QI Ă? K>GJeĂ 0/Ă >Ă Č´/ Ă?Ă?Ă? Ă?4Ä&#x17E;FMBMSĂ?CJCIRPMRCAFLGAIhĂ??JC@MĂ?QRPMHÄ&#x2013;PQICHĂ?TXBCJ?LGC 1?KMXPCHKMQĆ&#x201E;MSĂ?HC Ă?Ă?Ă? Ă?4Ä&#x17E;FMBMSĂ?NP?VĂ?XĂ?NPÄ&#x2013;AĂ?TMĂ?TÄ&#x17E;ĆĄI?AF Ă?X?@CXNCÄąCLhĂ?S@WRMT?LGC ,Ä&#x2013;QRSNLÄ&#x2013;Ă?KXB?Ă? Ă?Ă&#x2018; ?Ă?TWNJÄ&#x2013;A?LGCĂ?ACQRMTLÄ&#x17E;AFĂ? LÄ&#x2013;FP?B

Ă Č&#x2026;FSKLPQKČ?HLSĂ MLAÉŚ>Ă 

Ă 3,"&Č´Ă +Çł()"+^%,Ă *,1,/,3^%,Ă 3,7&")Ă 0Ă %/ ALELAV Ă?Ă?Ă? Ă?,SRLhĂ?TMBGÄąQIÄ&#x17E;Ă?NPCSI?XĂ?!Ă? Ă?#

t-dĹ&#x2C6;ovĂ?UVrnusy rBkĂşskBĹživnosĹĽ tmĂĄme stĂĄle dostatok ponĂşk aj pre muĹžov tTNFQBrUOFrPNrBkĂ&#x17E;TLFIPÄ&#x152;FrvFOĂ?IPkrĂ­ĹžB trokoWQPNĂ&#x2C6;IBNFPQBtroWBtFÇĽkĂ&#x2C6;NWRBkĂşsku

KritÊriå pre spolupråcu s AIW: ¡ opatrovateĞský kurz a prax ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka ¡ vek 25 aŞ 60 rokov

11

Nie konzultujeme diplomovĂş prĂĄcu, SlovenÄ?ina naĹĄa ale konzultujeme s docentom o diplomovej prĂĄci.

WWW.REGIONPRESS.SK

DĂ´leĹžitĂŠ telefĂłnne Ä?Ă­sla

(platnĂŠ na celom Slovensku)

ZĂĄchrannĂĄ lekĂĄrska sluĹžba

hÄžadĂĄ pracovnĂ­kov na stavbu do Nemecka

PolĂ­cia

158

85_0810

V prĂ­pade zĂĄujmu nĂĄs kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

TiesĹ&#x2C6;ovĂŠ telefĂłnne Ä?Ă­slo

112

vizitky - kalendĂĄriky - letĂĄky - plagĂĄty - katalĂłgy - tabule - billboardy VYSOKĂ KVALITA

RĂ?CHLE DODANIE

DOBRĂ CENA

52-0017-61

7/$Ăž 0907 887 332

150

PoÄ? k nĂĄm pracovaĹĽ do Nemecka! 34-0217

PonĂşkame: stabilnĂş prĂĄcu v renomovanej spoloÄ?nosti na TPP hodinovĂĄ mzda od 10â&#x201A;Ź netto/hod. ubytovanie ZADARMO nĂĄstup moĹžnĂ˝ ihneÄ?

155

PoĹžiarna sluĹžba

SL19-49 strana-

11


12

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

NOVÉ TVÁRE V POLITIKE

,298-)3Ā%2346)(78%:-03/%2(-(„8/9 (3*)&69„63: ',4%60%1)282 ',:30-)&

7PSZIRWOS WXSN° RE OVMŁSZEXOI 6S^LSHYNI WE ÐM WOSRа Z VYO¤GL TEVXMI TSPMXMOSZ OXSV° VSO] ^RIYŁ°ZEN½ QSG RE VS^OV¤HERMI REĤMGL HER° 2IQ·ŁIQI QEĨ HSFV½ ^HVEZSXR½ WXEVSWXPMZSWĨ Z]ĤĤMI H·GLSHO] EPIFS HSOSRÐIR¬ HMEāRMGI TVIXSŁI TIRME^I VSO] QM^R½ Z WGLV¤ROSZÀGL ǽVQ¤GL RE ½ÐXSGL WTSR^SVSZ ZP¤HRIN OSEP°GMI .I TVEZHE ŁI RE DžMGLdž WXVERI W½ TIRME^I QSG SZP¤HEN½ W½H] TSP°GMY EN EVQ¤HY EPI RE REĤIN WXVERI NI TVEZHE E WTVEZSHPMZSWĨ 2E REĤIN WXVERI NI ZIāE TSGXMZÀGL E WPYĤRÀGL āYH° OXSV° W½

SGLSXR° FSNSZEĨ ^E WTVEZSHPMZSWĨ E ^E PITĤMI 7PSZIRWOS TVI R¤W ZĤIXOÀGL > XÀGLXS āYH° WQI Z]XZSVMPM EN REĤY OERHMH¤XOY 2E NIN ÐIPI W]QFSPMGO] WXSN° DžSF]ÐENR¤ ŁIRE ^ :ÀGLSHYdž OXSV¤ NI LPEWSQ XMW°GSZ āYH° OXSV° GLG½ PITĤMY FYH½GRSWĨ TVI WIFE TVI WZSNMGL FP°^O]GL E RENQ§ TVI WZSNI HIXM 0°HIV LRYXME NY XEOXS TVMZ°XEP RE OERHMH¤XOI LJ:°XEQ:¤WREREĤINOERHMH¤XOIETIZRIZIV°Q ŁIFYHIXIWXIPIWRIR°QXSLSW½FSNEW+SPM¤ĤSQ OXSVÀR¤WXYVSOSZZ]GMGMEZE:]GMGMEZER¤W ^S ŁMZSXSHEVRIN XIOYXMR] FIVMI R¤Q H·ZSH

GIP½OERHMH¤XOYWMQ·ŁIXITS^VMIĨRE[[[SF]GENRMPYHMEWO

REH·WXSNRÀŁMZSXVSF°^R¤WTSWOSOSZGLGI^ R¤WQEĨMFEQPÐMEGYZ§ÐĤMRYEXIHEEF]WSQ TSZIHEP S 1¤VMM ģSJVEROS NI XS HPLSVSÐR¤ TIHEKSKMÐOE OXSV¤ WE ZIRYNI Z^HIP¤ZERMY HIX°EQP¤HIŁI4S^R¤QNY\VSOSZEOSÐIWXR½ HSFV½ŁIRY2IREĤMIPWSQŁMEHRILSÐPSZIOE OXSVÀ F] NIN OIH]OSāZIO ÐSOSāZIO Z]XOSP E QEP ZSÐM RIN RINEO½ ^¤ĤĨ >¤VSZIċ OIÒ WSQ NY ZMHIP \OV¤X WSQ WM TSZIHEP ŁI X¤XS ŁIRE TEXV°HSTSPMXMO]EERMVE^WSQRIQEPSHZELY WE NIN XS STÀXEĨ 2IGLGIP WSQ NY Z]XVLR½Ĩ ^ XSLS HSFV¬LS ŁMZSXE EPIFS ^ XSLS ŁMZSXE Z OXSVSQ ŁMPE E TSQ¤LEPE HVYLÀQ āYÒSQ 2E HVYLIN WXVERI XMIXS ZSāF] W½ S XSQ ŁI FYHIQITSXVIFSZEĨHEĨHSOST]ZĤIXO]Ĥ°O]E ZĤIXO]WMP]EYVSFMĨRMIÐSÐSF]WQIMRSOIH] RIHSO¤^EPMYVSFMĨ4VIXSWSQENNEYVSFMPOVSO ŁIWSQSWPSZMPŁIRYOXSV½WSQVSOSZRIQEP SHZELYSWPSZMĨEF]HSTSPMXMO]ZWX½TMPEESXS VEHĤINWSQŁIXSXSTS^ZERMITVMNEPE/IÒWSQ XSXSMWX¬TSZIHEPTERMģSJVEROSTSZIHEPEQM ŁIÐEOEPEVSOSZOÀQNYSWPSZ°QIDž 2E ÒEPĤ°GL QMIWXEGL FYH½ OERHMHSZEĨ SHFSVR°O LRYXME RE SFVERY .EVSWPEZ 2EÒ FÀZEPÀ Ĥ¬J Z]ĤIXVSZEGMILS X°QY +SVMPE 0YO¤Ĥ /]WIPMGEFÀZEPÀXIRMWXE/EVSP/YÐIVE7½ÐEWR° TSWPERGMLRYXMEOERHMHYN½^OSRGEOERHMH¤XO] P°HIV LRYXME -KSV 1EXSZMÐ NI RE TSWPIHRSQ QMIWXI

1EXSZMÐHEP

1¤VMEģSJVEROS

SF]ÐENR¤ŁIRE^ZÀGLSHY 2EVSHMPEWSQWEZ/VSQTEGLSGL>¤OPEHR½EWXVIHR½TIHEKSKMGO½ ĤOSPY WSQ REZĤXIZSZEPE Z 0IZSÐM Z]WSO½ TIHEKSKMGO½ ĤOSPY WSQ YOSRÐMPEZ4VIĤSZI1SQIRX¤PRIŁMNIQZ7TMĤWOIN2SZIN:WM'IPÀWZSN TVSJIWMNRÀ ŁMZSX WSQ ^EWZ§XMPE HIĨSQ E QP¤HIŁM TVIXSŁI X½XS TV¤GY ^FSŁċYNIQ &SPE WSQ YÐMXIāOSY RE ^¤OPEHRIN M RE Z]WSOIN ĤOSPI 4·WSFMPEWSQEOSVMEHMXIāOEGIRXMIVZSāR¬LSÐEWYÐM^¤OPEHRINĤOSP]E TSWPIHR¬HZEVSO]WSQVMEHMXIāOSYOYPX½VRILS^EVMEHIRME (STSPMXMO]WSQWEVS^LSHPE°WĨTVIXSŁITVIHQIWMEGSQWEQMREVSHMP ZR½ÐMOEZ·FIGQMRMININIHRSZEOINOVENMRIFYHIQ·NZRYOZ]VEWXEĨ HS EOIN ĤOSP] FYHI GLSHMĨ EO¤ YÐMXIāOE LS FYHI YÐMĨ EPIFS EO¤ PIO¤VOEWEFYHISċLSWXEVEĨ4VIXSWSQWEVS^LSHPEZWX½TMĨHSTSPMXMO] :MIQŁINIXSZ¤ŁR]OVSOENERMIWSQTSPMXMÐOE7SQSF]ÐENR¤ŁIRE^ ZÀGLSHYOXSV¤GLGITVIREĤYOVENMRYYVSFMĨRMIÐSZMEGDž

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 23:%/VIWĨERWO¤½RME / >1)2%>(30%>¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3VIKMSR46)77WVSģXYHIRXWO¤8VREZE-Ï3

SL19-49 strana-

12

031190175

1.

: HMWOYWRIN VIP¤GMM 2E XIPS WE WXVIXSP -KSV 1EXSZMÐ W.YVENSQ &PER¤VSQ ,PEZRSY X¬QSY FSPS ^ZIVINRIRÀ VS^LSZSV .¤RE 4SÐMEXOE W ZXIHENĤ°Q KIRIV¤PR]QTVSOYV¤XSVSQ(SFVSWPEZSQ8VROSQ4SÐMEXIOZVS^LSZSVI VMIĤMP EOS MQ Q¤ 8VROE TSQ·GĨ ^EOEQYǾSZEĨ SHSWPERMI QMPM¶RSZ OSV½R ^S ĤX¤XRILS VS^TSÐXY WGLV¤ROSZIN ǽVQI Z OEY^I 8-437 E TSTVM XSQWXMLSPTSSFHMZSEĨEOSĤ¬J727HSO¤^EPYOVEHR½ĨHZIQMPMEVH]OSV½R ZOEY^IIQMWMI:HIFEXI1EXSZMÐTVMTSQIRYPŁITVIQM¬V*MGSQEPYŁ QIWMEGIZSTVIHSH7-7WTV¤ZYŁIWEGL]WX¤TSHZSHWIQMWMEQMEPIRMÐ RIYVSFMPEOSREPEŁZXIH]OIÒ^MWXMPŁI7PSXEWEWR°QRITSHIPMP LJ.IHMR¬ÐS 7QIV^EYN°QEPSFSPSŁIWE7PSXESXMIHZIQMPMEVH]W*MGSQRITSHIPMP 8SXSNILERFEXSXSNIZM^MXOEHZER¤WXMGLVSOSZEOSŁIWSGM¤PRILSĤX¤XY 7QIVY :] WE MHIXI ^ XSLXS Z]OPEQEĨ#Dž TÀXEP WE 1EXSZMÐ &PER¤V WE ^QSLSPPIRREOPEWMGO¬SHOE^SZERMIRESVK¤R]ÐMRR¬ZXVIWXRSQOSRER° OXSV¬ QEN½ GIP½ ZIG Z]ĤIXVMĨ E OSQIRXSZERMY *MGSZIN ^SHTSZIHRSWXM WEZ]LSP8SŁI&PER¤VSZÀQZÀLSZSVO¤QRIZIVMEYŁERMHMZ¤GMTSXZVHMP ZÀWPIHSO LPEWSZERME Z OXSVSQ WQIV¤GO] TSHTVIHWIHE YXVTIP HIFEOIP ETVILVEPZTSQIVI OY 

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

&PER¤VSZM/3

Profile for REGIONPRESS - Luboniansko

Ľubovniansko 19-49  

Regionálne inzertné noviny Ľubovniansko 19-49

Ľubovniansko 19-49  

Regionálne inzertné noviny Ľubovniansko 19-49

Advertisement