Page 1

regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

levicko.sk

LEVICKO

týŞdenne do 30 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

 

59-0051

4

59-0020-1

0903 376 067

6

59-0049

59-0010

59-0008-1

8

KARIÉRNE PORADENSTVO RUŽOVà BUDÚCNOSŤ https://www.facebook.com/ruzovabud/

RĂ?M 20.4. - 24.4., (hotel, polpenzia, sprievodca) CENA LEN 188â‚Ź

2,3

59-0031

Tel.: 0949 495 570 e-mail: ruzovabuducnost.lv@gmail.com

4

Pozrite sa na tĂş nĂĄdheru, ktorĂş mĂĄte moĹžnosĹĽ vidieĹĽ na vlastnĂŠ oÄ?i

HĞadåm ŠIKOVNÉHO DÔCHODCU, ktorý ovlåda beŞnÊ

5

OSVIENÄŒIM 16.3. (piatok) SĂš VOÄ˝NÉ MIESTA STOVEĹ˝ATĂ PRAHA 28.8. - 30.8.

59-0070

stavebnĂŠ prĂĄce a prĂĄcu s drevom na opravu zĂĄhradnej chatky. Levice-KalinÄ?iakovo 0905 252 430

Slovenský zväz chovateĞov Oblastný výbor Levice vås pozýva na

59-0057

OBLASTNÚ V�STAVU ZVIERAT PREDà M A DOVEZIEM sliepky, mlådky 12-22 týŞ., brojlerovÊ kuriatka

ktorĂĄ sa uskutoÄ?nĂ­ v areĂĄli Domu chovateÄžov SNP 5, Levice

1-14 dĹˆovĂŠ alebo 1 - 2,5 kg,

24.02.2018 od 08,00 do 17,00 h 25.02.2018 od 08,00 do 15,00 h poÄ?as vĂ˝stavy tombola a predaj vystavnĂ˝ch zvierat

jaÄ?meĹˆ, kukuricu, ovos, pĹĄenicu, slneÄ?nicu, zmesky, ĹĄrot

0904 481 220

Ĺ PINAVĂš PRĂ CU

PLASTOVÉ A HLIN�KOVÉ OKNà , DVERE A GARà ŽOVÉ BRà NY

VĂĄĹženĂ­ priatelia, mĂĄte problĂŠm so strechou?

BEZPEÄŒNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

SALAMANDER SA ALA AMA MAND NDER ND ER R•G GEA GEALAN EA ALA L N • AL ALUP ALUPLAST UP PLAST LA AST k objednaným oknåm Şalúzie a sieżky ZDARMA 6-komorový profil za cenu 5-komorovÊho - sieżky na balkónovÊ dvere - vonkajťie rolety vhodnÊ aj do WC a kúpelní - demontåŞ - montåŞ - likvidåcia odpadu - rekonťtrukcie domov a bytov Levice, Nåmestie ŠoltÊsovej, budova Santal

59-0025-1

oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

2,4

Je tu pre vĂĄs IZOMER s.r.o. Sv. Michala 4, Levice, preto volajte 0903 727 829

-65 % 2

5

• hydroizolĂĄcie striech fĂłliou Fatrafol 810 so zateplenĂ­m • hydroizolĂĄcia lepenkou Elastodek • pokrĂ˝vaÄ?skĂŠ prĂĄce • tesĂĄrske prĂĄce • vĂ˝roba klampiarskych prvkov

59-0005

59-0050

UROBĂ?ME ZA VĂ S !!!

telefón: 0908 666 853 ž

21

5 4

rokov na trhu 1997-2018

59-0016

59-0046

informåcie: OV SZCH Levice, SNP 5 0903 468 549 • ovszch.levice@mail.t-com.sk

husi, kaÄ?ky, husokaÄ?ky, morky, kalimero

IZOMER - strecha pre vĂĄĹĄ Ĺživot www.izomer.sk

LV 18-07 STRANA - 01

7 59-0026-1

A ŠPECIà LKU KRà TKOZOB�CH LETÚŇOV

59-0039-2

(hotel, polpenzia, sprievodca)

LIGNANO SABBIADORO LETO v predaji (aj vlastným autom) DO 20.2. ZĽAVA!


PIESTANSKO LEVICKO regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

ZADARMO ODVEZIEM

týždenne do 30 000 domácností a firiem

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

20

0950 731 742

Inzercia: Blažena Valkovičová 0905 422 015

Distribúcia: (30.000 domácností/firiem) Každý týždeň: Levice, Šahy, Želiezovce, Tlmače a Lipník + v párnom týždni: Krškany, Kalinčiakovo, Zbrojníky, Hronovce, Čankov, Tekovské Lužany, Mýtne Ludany, Demandice, Santovka, Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom, Horná Seč, Dolná Seč, Bajka, Tekovský Hrádok, Veľký Ďur, Lok Hontianska Vrbica, Plášťovce, Horné Túrovce, Veľké Túrovce, Hrkovce, Horné Semerovce, Pohronský Ruskov, Šarovce, Malý Kiar + v nepárnom týždni: Kozárovce, Rybník, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Bátovce, Žemberovce, Podlužany, Hronské Kosihy, Hronské Kľačany, Starý Tekov, Veľké Kozmálovce, Malé Kozmálovce, Pukanec, Nový Tekov, Čaka, Plavé Vozokany, Beša, Horša, Farná, Veľké Ludince Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000 domácností a firiem

LV 18-07 STRANA - 02

59-0013

vydáva: regionPRESS s.r.o.

59-0038

tel: e-mail:

• starú bielu a čiernu techniku • ojazdené pneumatiky na osobné a nákladné autá od r. výr. 2012

Mlynská 2238 Levice 036 / 631 75 51 levicko@regionpress.sk

59-0016-3

Redakcia:


Vtip:

L. N. Tolstoj: „ŠżastnĂ˝ je ten, kto naĹĄiel ĹĄĹĽastie v rodine.“

BEZPEÄŒNOSTNÉ DVERE PLASTOVÉ OKNĂ A DVERE ÄłÂ–ÂŒÂˆĂŹÂŽÂœÄ­Ä…Â„Â?ĂąÂ?Œˆ Äł“„•„“ˆ—œ™’‘Ž„Â?Ă¨ÂŒÂˆÄ­Â™Â‘ĂąÂ—Â’Â•Â‘Â˛

GARĂ Ĺ˝OVÉ SEKÄŒNÉ BRĂ NY

Kontakt: 0909 203 506 iei@iei-lv.sk

riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/inĂŠ 2

rekonťtrukcia bytov a preråbanie bytových jadier

ijŽ’Â?“Â?ÂˆÂ—Â‘Â˛Â•ÂˆÂŽÂ’Â‘Ă¨Â—Â•Â˜ÂŽÂ†ÂŒÂˆ…œ—’™ę‡’Â?’™ ÄłÂ–Â„Â‡Â•Â’ÂŽÂ„Â•Â—Ă˜Â‘Â’Â™ĂżÂ–ÂœÂ–Â—Â˛Â? Äł–ˆ•™Œ–‘„“Â?„–—’™² ÄłÂŽĂąÂ“ÂˆĂ?‘ˆ‘„ÂŽĂ?ù „‹Â?ÂŒÂ‘Ă ÂŽÂ’Â™Â˛’Ž‘Â&#x; ÄłÂ?’‘—Â&#x;Ä…Â?„Â?Œ‘Â&#x;—’™ÿ†‹“’‡Â?Â&#x;‹ Äł“’Â?Â&#x;Â•Â˜ÂŹÂ‘Ăż–ˆ•™Œ– Äł’…‹Â?Œ„‡Ž„„Ž„Â?Ž˜Â?Â&#x;†Œ„†ˆ‘œ

HLIN�KOVÉ OKNà A DVERE

daĹˆovĂŠ priznanie

DPH - mzdy

0948 477 859

kĂşpeÄžne na kĞúÄ?

0950 804 451

59-0066-1

ul. PoÄžnĂĄ 6, Levice

vyrobĂ­me VĂĄm nĂĄbytok na mieru

tWTUBWBOĂ?TLSJOF tLVDIZOTLĂ?MJOLZ tLBODFMĂˆSTLZOĂˆCZUPL tTQĂˆMOF tEFUTLĂ?J[CZ tQĂ“MFOJFNBUFSJĂˆMV tPMFQPWBOJFISĂˆO"#4 tJOUFSJĂ?SPWĂ?EWFSF tQSFEBKESFWPUSJFTLZ tOĂˆCZULPWĂ?LPWBOJF

LV 18-07 STRANA - 03

3 4

° Dåm do prenåjmu garsónku v Leviciach, kuchynskå linka, internet, 0907134596 ° Dåm do dlhodobÊho prenåjmu 2 izb.byt na prízemí, na ul. Ku Bratke, LV, 0907489006 ° PRENAJMEM 1.IZB. BYT V LV, 0908304393 ° Prenajmem 1izbový byt v Leviciach na Pereckej ulici. 0915646286 ° Prenajmem 3-izbový zariadený byt v LV 0915747728

domy/predaj

5

° Na predaj rodinný dom (120 m2 ) na pozemku 1238 m2 v obci Nýrovce (okres Levice). Dom je postavený z pevnÊho materiålu (tehla-kvåder) so sedlovou strechou. Je v dobrom stave, vhodný na okamŞitÊ bývanie. Cena 40 000 ₏. Kontakt: 0908 049 899

pozemky/predaj

6

reality/inĂŠ

7

° HĞadåme by‍ ‏na predaj pre svojich klientov. Hincovå 0908442843 ° HĞadåme domy na predaj pre klientov. Hincovå 0908442843 ° HĞadåme pozemky na predaj v tejto lokalite. Hincovå 0908442843

,PIĂˆSZIP WâQBEPWLBOB5MNBÇ?F

stavba

8

domĂĄcnosĹĽ

9

° SPLà TKY OD 10e na NOTEBOOKY,PC ZOSTAVY, SAM59-0014-2

 

° ÄŒZ-JAWA OdkĂşpim Motocykle/Diely- DOBRE zaplatĂ­m 0908205521 ° KĂşpim starĂŠ mopedy, jawa,babeta, pionier,stadion aj diely, ihneÄ? pricestujem, zaplatĂ­m. 0949154017 ° KĂšPIM VAĹ E STARÉ AUTO AJ BEZ STK. TEL:0919420515

byty/predaj byty/prenĂĄjom

ĂšÄŒTOVNĂ?CTVO

59-0035

MHV MONT, Levice, Moyzesova 29 0905 899 551 mhvmont@gmail.com

SADROKARTÓN ZATEPĽOVANIE OMIETKY, STIERKY DLAŽBY, OBKLADY Zà MKOVà DLAŽBA FASà DY

59-0002

od 489â‚Ź s DPH

BYTOV, DOMOV, KÚPEĽN�

3

obÄ?ianska

53-0029

59-0059

REKONĹ TRUKCIA

PONĂšKA: • komplexnĂŠ vedenie jednoduchĂŠho a podvojnĂŠho ĂşÄ?tovnĂ­ctva pre FO a PO, daĹˆovĂŠ priznania • spracovanie mzdovej a personĂĄlnej agendy • poskytovanie poradenstva 59-0019

59-0065

REKONĹ TRUKCIA BYTOV A DOMOV KĂšPEÄ˝NE NA KÄ˝ĂšÄŒ OMIETKY • STIERKY LAMINĂ TOVÉ PODLAHY DLAĹ˝BY • OBKLADY MUROVANÉ PLOTY ZĂ MKOVĂ DLAĹ˝BA SADROKARTĂ“N

„Čo robĂ­ vĂĄĹĄ manĹžel?“ „LeŞí v nemocnici.“ „A na Ä?o sa sĹĽaĹžuje?“ „Na nedostatok piva.“

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? NĂĄvod nĂĄjdete na Ä?alĹĄej strane dolu.


obÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia SUNG S8, LED TV 80-138cm,0â‚Ź akontĂĄcia,0â‚Ź dovoz, zĂĄruka, 0903752333

zĂĄhrada a zverinec 10 ° Dar.Ä?ierne 0911232930

kocĂşriky

hobby a ĹĄport

11

Ivan BroŞík

Bolo by krĂĄsne oÄ?istiĹĽ svet o faloĹĄnosti, od faloĹĄnĂ˝ch priateÄžov i faloĹĄnĂ˝ch prorokov. Potrebujeme na to horoskop Ä?i Ä?osi eĹĄte viac? NestaÄ?Ă­me si my sami? Naozaj to vyzerĂĄ na rok veÄžkĂ˝ch zmien. Hoci je uĹž pol druha mesiaca z neho za nami, sme iba na zaÄ?iatku. Verme si, my vĹĄetci vzĂĄjomne, Ĺže ten rok a tie zmeny budĂş pre nĂĄs dobrĂŠ. Za celĂş redakciu a vĹĄetky jej poboÄ?ky vĂĄm ĹželĂĄm peknĂ˝ týŞdeĹˆ. PeknĂ˝, dobrĂ˝, pokojnĂ˝ i nĂĄdejnĂ˝. VeÄ? sa zaÄ?al novĂ˝ rok. Rok Psa. Ivan BroŞík

GLAZĂšROVANIE VANĂ? ANĂ? rokov „UĹž my od ďŹ rm “ MOLNĂ R

23

0903 03 405 405 5 588 588 0905 05 983 602

94-0040 0040

8 5 3 7 9 2 1 4 7

Nie, nepomĂ˝lili sme sa. To v astrolĂłgii starĂ˝ch ÄŒĂ­Ĺˆanov sa zaÄ?al novĂ˝ rok. Rok Psa. To, Ä?o sÄžubuje Äžudstvu je vĹĄak natoÄžko zaujĂ­mavĂŠ, Ĺže predsa len mu treba venovaĹĽ aspoĹˆ zopĂĄr myĹĄlienok. Vraj, milĂ­ Ä?itatelia, sa v

tomto roku nauÄ?Ă­me povedaĹĽ Nie, keÄ? uĹž naozaj treba povedaĹĽ Nie. Vraj to bude rok mnohĂ˝ch pozitĂ­v, mal by nĂĄs zbaviĹĽ tĂ˝ch, ktorĂ­ podvĂĄdzajĂş, kradnĂş, klamĂş, mal by nĂĄs zbaviĹĽ bezprĂĄvia a sociĂĄlnej nespravodlivosti. NuĹž, je to iba „Ä?Ă­nsky horoskop“. Ale, znie pekne, treba uznaĹĽ. Dobre znie aj rada, Ĺže sa mĂĄme zbaviĹĽ faloĹĄnĂ˝ch priateÄžov. Rozhodne to spravte. O niÄ? a ani o nikoho neprĂ­dete. TĂ­ faloĹĄnĂ­ vĂĄs Ä?asom aj tak odkopnĂş! Zbavia sa vĂĄs ako obnosenej obuvi. Bez mihnutia oka s argumentom, Ĺže veÄ? aj oni majĂş prĂĄvo „ŞiĹĽâ€œ.

66-0001-3

2

ZaÄ?al sa novĂ˝ rok...

volajte 0905 638 627 ďŹ nanÄ?nĂĄ ochrana www.LCU.sk

2 8

7

redakÄ?nĂŠ slovo

( nebankovky, banky, Ăşrady, exekĂşcie, draĹžby, podvodnĂ­ci, znalci, susedia, ... )

7 4 9 1

8 9 2 5 3 8 1 9

? NIÄŒIA VĂĄs ďŹ nanÄ?nĂŠ PROBLÉMY ?

5

deĹĽom

12

rĂ´zne/predaj

13

45-0006

°KĂşpim kroje a ich sĂşÄ?asti a rĂ´zne pozostalosti. 0905674276 °ODKĂšPIM KROJE AJ ÄŒASTI KROJOV MINCE BANKOVKY VYZNAMENANIA POHÄ˝ADNICE 0903868361 °ZO STARĂ?CH DOMOV KĂšPIM STAROĹ˝ITNOSTI, STARÉ VECI A Ä˝UDOVÉ KROJE 0918439124

° PredĂĄm 50l mrazniÄ?ku. Cena dohodou. 0904269437

rĂ´zne/inĂŠ

14

hÄžadĂĄm prĂĄcu

15

zoznamka

16

45-0053

° KĂšPIM STAROĹ˝ITNOSTI AUTO MOTO Ä˝UDOVÉ CHALUPĂ RSKE VOJENSKÉ SKLO PORCELĂ N HOCIÄŒO ÄŒO PRE VĂ S STRATILO UĹ˝ITOÄŒNOSŤ. 0905674276 ° KĂşpim mlynÄ?ek na mäso s elektrickĂ˝m motorom 0907461995

47-036

° SYMPATICKà 54 R HĽADà PRIATEĽA NA ZOZNà MENIE 0944724181 ° 53r.hĞadå priateĞku 0917049831

)(&%3$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

7 3,70 â‚Ź / ks

45-0024

Rozvoz objednĂĄvok zadarmo. OD MARCA DO NOVEMBRA

LV 18-07 STRANA - 04


5 Stredná odborná škola technická

AUTOMECHANIKA A AUTOELEKTRIKÁRA

tel: 036/634 19 81, 036/634 23 35 skola@sostlmace.sk www.sostlmace.sk

Ponúkame možnosti štúdia:

LKV do servisu v Leviciach.

Študijné odbory (štvorročné 59-0061

Hľadám

TESÁROV STOLÁROV

do Rakúska a Nemecka MONTÁŽ MONTOVANÝCH DOMOV

Ul. sv. Michala 36, Levice

- biochemik - mliekarská výroba (duálne vzdelávanie)

ŠTUDIJNÉ ODBORY 4 - ročné s maturitou - obchod a podnikanie 4 - ročné s maturitou a výučným listom - kozmetik - operátor stavebnej výroby 5 - ročné s maturitou a výučným listom - hotelová akadémia 2 - ročné s maturitou pre uchádzačov s výučným listom - podnikanie v remeslách a službách - spoločné stravovanie - vlasová kozmetika - strojárstvo

Nadstavbové štúdium Pomaturitné štúdium (dvojročné - s maturitným vysvedčením) • vo všetkých ponúkaných odboroch

Štúdiom u nás môžete získať:

• zváračský preukaz (zváranie elektródou a v ochranne atmosfére argónu a CO )

• osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti • finančné ohodnotenie na odbornom výcviku študentom končiacich ročníkov

www.soslevice.sk

59-0058

výcviku vo firmách spolupracujúcich so školou

• istotu zamestnania po ukončení štúdia

59-0061

• motivačné podnikové štipendiá až do výšky 80 eur mesačne • praktické skúsenosti a zručnosti počas odborného

Kontakt:

0944 052 013

KÚPIM ORNÚ PÔDU, PASIENOK, MÔŽE BYŤ AJ PODIEL, 0950 656 234

Kpt. J. Nálepku 72, Levice 59-0027

45-0060

Ako správne vybrať vysokú školu?

UČEBNÉ ODBORY 3 - ročné s výučným listom - autoopravár-mechanik - inštalatér - murár - maliar - stolár - kaderník - predavač - hostinský - kuchár - čašník - cukrár

NOVÉ

(dvojročné - s maturitným vysvedčením) • strojárstvo

na SK živnosť. 7 - 12 dňové turnusy. Úkolová práca. Aj 4-členné partie (1 pracovník NJ).

Mzda od 140 €/deň JOL s.r.o. Veľký Cetín tel.: 0908 715 316 0043 676 84 66 83 15

- s maturitným vysvedčením a výučným listom) • mechanik strojov a zariadení • programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení • mechanik elektrotechnik • mechanik nastavovač Učebné odbory (trojročné - s výučným listom) • strojný mechanik • obrábač kovov

Helena Škutová info@tureality.sk

www.TUreality.sk

JUDr. Ladislav Barát, Školská 3, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Ing. Lucia Tancoš, PhD., bytom SNP 441/194, 935 41 Tekovské Lužany, vyhlasuje

na predaj nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve úpadcu nachádzajúcich sa v okrese Levice, obci Tekovské Lužany, k. ú. Tekovské Lužany zapísané na Liste vlastníctva č. 504 nasledovne: Pozemok: parcela reg. "C" č. 470 záhrady o výmere 786 m2, parcela reg. "C" č. 471 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1191 m2 Stavba: Rodinný dom, súp. č. 441, postavený na parcele reg. "C" č. 471 Termín konania dražby: 13.03.2017 o 10:00 h. Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jana Janošková, Štefánikova trieda 27, 949 01 Nitra. Najnižšie podanie: 34 909,- EUR. Podmienky dražby a bližšie informácie súvisiace s dražbou sú k dispozícii na telefónnom čísle: 037 6522 462, email: akbarat@bog.sk.

28 600 €

39 990 €

DOBROVOĽNÚ DRAŽBU - 2. kolo ID 26723

ID 23776

rodinný dom, 1110m², Farná, Levice, 0944 052 013

3-i rodinný dom, 200 m², Slatina, Levice, 0944 052 013

53 000 € ID 26091

51 990 € ID 23647

ID 27360 rodinný dom, 100 m², M. Ludany, Levice, 0944 052 013

49 990 € ID 28345

ID 25127

3-i byt, 67 m², čiast rekonštruk. Levice, 0944 052 013

23 000 €

18 000 €

rodinný dom, 160 m², krb, Mýtne rodinný dom, 100 m², Nový Ludany, Levice, 0944 052 013 Tekov, Levice, 0944 052 013

59-0056

0907 494 500 0907 647 198

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽIEB

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

RD, 130 m², garáž, čiast. rek., Brhlovce, Levice, 0944 052 013

68 000 €

18 000 €

ID 27261

ID 28583

RD, 3-i, 175 m², garáž, altánok, komplet. rekonštrukcia, Šarovce, Levice 0944 052 013

3-i byt, 68 m2, čiast. rekonšt., garáž, Demandice, Levice, 0944 052 013

LV 18-07 STRANA - 05

59-0012-4

PRIJMEME

Výber vysokej školy a fakulty je dôležitým životným medzníkom veľkej väčšiny stredoškolákov. Každý rok sa študenti a absolventi stredných škôl rozhodujú, na ktorú vysokú školu a fakultu si podajú prihlášky. Záujemcovia o štúdium na vysokých školách v Slovenskej republike si môžu vybrať z 20 verejných, 3 štátnych, 12 súkromných a z 5 pobočiek zahraničných vysokých škôl, ktoré majú spolu 115 fakúlt (z toho sú 103 verejné, 4 štátne, 8 súkromné), 14 vysokých škôl nemá žiadnu fakultu. Pri výbere vhodnej vysokej školy by ste mali prihliadať na svoje záujmy, profesiu, ktorej by ste sa radi v budúcnosti venovali a na svoje uplatnenie na trhu práce po skončení vysokoškolského štúdia. Kritériami pre výber je aj prestíž jednotlivých škôl a, samoreme, financie na štúdium a študentský život ako taký. Osoby s jasne vyhranenými záujmami majú väčšinou v tejto otázke jasno, ale mnoho mladých ľudí po maturite nemá jasnú predstavu o svojom smerovaní a ani vysnívanom povolaní. Štúdium v zahraničí je v dnešnej dobe stále viac populárne. Môže vám priniesť mnoho nových skúseností, umožní vám zdokonaliť sa v cudzom jazyku, a v neposlednom rade štúdium na zahraničnej univerzite zvýši vašu cenu na trhu práce. Termíny na podanie prihlášky na vysokú školu - prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávajú už od mesiaca november. Na väčšine vysokých škôl sa prihláška podáva v štandardnom termíne v mesiacoch február až máj. Niektoré fakulty prijímaju prihlášky ešte dodatočne v mesiacoch jún až september. Podrobné informácie Vám poskytnú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôl. Na stránkach sú publikované pokyny k vypĺňaniu elektronickej a papierovej prihlášky, aký je poplatok za prijímacie konanie, spôsob dokladovania platby, požadované prílohy prihlášky a termíny prijímacích skúšok. (red)


MOBILNĂ? VĂ?KUP PAPIERA

ÄŒASOPISY, NOVINY, LETĂ KY, KANC. PAPIER, KARTĂ“N

W`X\XW[YZ[W`[[[YZ\]]

DOHODOU

Levice

na rovinu s prof. PhDr. Pavlom MeĹĄĹĽanom, DrSc. ... s riaditeÄžom MĂşzea Ĺžidovskej kultĂşry v Bratislave. NaĹĄa spoloÄ?nosĹĽ musĂ­ rieĹĄiĹĽ a vyrieĹĄiĹĽ veÄžmi vĂĄĹžnu otĂĄzku (ne)znĂĄĹĄanlivosti, rasizmu a antisemitizmu. Kto by mal byĹĽ autoritou v takejto snahe? NeznĂĄĹĄanlivosĹĽ, rasizmus a antisemitizmus sĂş postoje, ktorĂŠ sĂş viac-menej odolnĂŠ voÄ?i akĂ˝mkoÄžvek argumentom. Preto sa treba snaĹžiĹĽ, aby nemali ĹživnĂş pĂ´du vĂ´bec „vyklĂ­Ä?iĹĽâ€œ Ä?i „zakoreniĹĽâ€œ. Aby sme to dosiahli, je to zĂĄleĹžitosĹĽ vĂ˝chovy uĹž od ranĂŠho detstva, a teda vecou kaĹždĂŠho rodiÄ?a. V tomto zmysle sa natĂ­ska odpoveÄ? na vaĹĄu otĂĄzku – autoritou by mal byĹĽ kaĹždĂ˝ Ä?estnĂ˝, spravodlivĂ˝, humanizmus vyznĂĄvajĂşci rodiÄ?. AkĂ˝ mĂĄte nĂĄzor na povinnĂŠ nĂĄvĹĄtevy ĹĄkolskej mlĂĄdeĹže na pamätnĂ˝ch miestach holokaustu? NavĹĄtevovaĹĽ pamätnĂŠ miesta holokaustu je chvĂĄlyhodnĂĄ aktivita, ale bez predchĂĄdzajĂşcej teoretickej prĂ­pravy detĂ­ a mladĂ˝ch ÄžudĂ­ mĂ´Ĺže byĹĽ takĂ˝to „vĂ˝let“ kontraproduktĂ­vny. Preto ja vĹždy navrhujem, aby na podobnĂŠ miesta pedagĂłgovia vodili len ĹĄtudentov, ktorĂ­ na to majĂş vek a potrebnĂŠ znalosti. O holokauste sa vie vo vĹĄeobecnosti, Ĺže v rĂĄmci koneÄ?nej otĂĄzky rieĹĄil likvidĂĄciu ĹžidovskĂŠho etnika. Ale to asi nie je celĂĄ pravda. Slovo holokaust je vĹĄeobecne zauŞívanĂŠ na pomenovanie tzv. koneÄ?nĂŠho rieĹĄenia Ĺžidovskej otĂĄzky, ktorĂŠ nacistickĂŠ Nemecko implantovalo do svojej kaĹždodennej existencie formou platnĂŠho zĂĄkona. To, Ĺže jeho rasistickĂ˝ zĂĄklad sa tĂ˝kal aj potierania ĹživotnĂ˝ch prĂĄv inĂ˝ch nĂĄrodov, etnĂ­k, hendikepovanĂ˝ch Ä?lenov Äžudskej spoloÄ?nosti sa spomĂ­na spravidla v  inĂ˝ch sĂşvislostiach, ale Ĺžiadny seriĂłzny akademik (Ä?i veciznalĂ˝ odbornĂ­k) to nikdy nikde nepoprel. MĂĄte uĹž ĂşctyhodnĂ˝ vek, ako vnĂ­mate, Ĺže v parlamente sedia Äžudia, ktorĂ˝ch viditeÄžnĂĄ symbolika na verejnosti spĂĄja s nacizmom a faĹĄizmom? To, Ĺže sa Äžudia s extrĂŠmnymi „antihumĂĄnnymi“ nĂĄzormi (faĹĄisti, rasisti, xenofĂłbi) stali aj u nĂĄs viditeÄžnĂ˝mi (sedia naprĂ­klad v parlamente), je vĂ˝sledkom demokratickĂ˝ch princĂ­pov, ku ktorĂ˝m sa Slovensko po r. 1989 prihlĂĄsilo, ale aj nerieĹĄenĂ˝ch historickĂ˝ch tabuizovanĂ˝ch tĂŠm z obdobia existencie Slovenskej republiky (1939-1945). KombinĂĄcia tĂ˝chto dvoch fenomĂŠnov v sĂşÄ?asnej globalizovanej EurĂłpe nie je len „vrĂĄskou“ na Ä?ele Slovenska, ale aj inĂ˝ch stredoeurĂłpskych, red postkomunistickĂ˝ch krajĂ­n.

LV 18-07 STRANA - 06

45-0017

ÝøúąøóĎòøðĂ°Ä‚ĂşĂ°Ä ÄƒĂžÄ…Ă°Ă˝Ă¸Ă´Ă°Ä Ă˛ĂˇÄąÄ…ĂžÄ… ąŭúĄÿĂżÄ Ă¸Ă°ĂźĂžÄ„‚ĎĂóÞßð ÿôýøðĉôøáýôĥðÝôùÞąŭßôýÞĄĉðĂˇÄˆĂśĂ¸Ă´Ă˝Ă¸Ă˛ĂşÄ˘ĂżĂžÄƒÄ Ă´ĂąÄˆ ZM - NR - LV - ZC - ZH - BS - NZ - KN VĂ?KUP Â—Ă¸Ă´Ä Ă˝Ă´wĽðÄ?Ă°Ă˝ÄˆtĂžÄ Ă˝ÄŽÄ„ĂťX_`RZ] Ă¸Ă´Ä Ă˝Ă´ øô Ä Ă˝Ă´wÄ˝ Ä Ă˝Ă´ wĽðÄ?Ă° wĽðÄ?Ă° Ă°Ä?Ă°Ă˝Äˆ Ă˝Äˆ Ĉ tĂž Ĉ tĂžÄ Ă˝ÄŽ tĂžÄ Ă˝ÄŽÄ„Ăť Ä„ Ä„ĂťX X_`R X_`R _`RZ] Z] CENA

08-03

7

3 1 4 2 9 1 1 8 2 5 9 4

45-0055

2 1 3 7 9 9 7 5 3 4 8 9 2


Vtip: Policajti pri obchôdzke vidia, že pri lese je zle zaparkované auto. Podišli k autu a vodiča nikde. Nuž poobzerali sa a vidia, že neďaleko cesty za kríčkom čupí chlapík a tlačí. „Hej, občan a máte papiere? použil úradný tón jeden z policajtov.“ „Nemám, ale mne stačia lopúchy!“

Redakcia LEVICKO hľadá kolportéra na roznos novín s nástupom IHNEĎ v lokalitách:

Ponuka práce

- STARÝ TEKOV - KOZÁROVCE - TLMAČE-LIPNÍK - MÝTNE LUDANY

Volajte alebo e-mailujte:

- RYBNÍK NAD HRONOM - HRONSKÉ KĽAČANY - HRKOVCE - ŽELIEZOVCE

0905 719 144, 036/631 75 51

P. Strauss: „Život je niekedy taký tragický, že sa musíme vedieť zasmiať, aby sme ho vydržali.“

distribucia.lv@regionpress.sk

zdravie

ZAMESTNÁVAME IHNEĎ S VYLEPŠENÝMI NÁSTUPNÝMI PODMIENKAMI Nemusíte byť z oboru alebo s praxou - vyškolíme Vás! Príležitosť pre každého s chuťou do práce! Pracuj s nami, pracuj s Adeccom, pracuj pre TOP zamestnávateľa!

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Strava nech je tvojim liekom

Zarábaj a pracuj pre TOP zamestnávateľa na našom trhu, pre špičku v automobilovom priemysle, pracuj pre najväčších, pracuj s nami!

59-0033-2

Prinášame ti prácu vo výrobe na trvalý pracovný pomer s novými vylepšenými nástupnými podmienkami: • nástupný plat od 1050 EUR do 1099 EUR, vrátane príplatkov a odmien • BONUS 300 EUR vyplácaný už po odpracovaní jedného týždňa • BONUS 200 EUR vyplácaný po skončení skúšobnej doby • UBYTOVANIE a STRAVOVANIE s príplatkami • DOPRAVA na pol roka ZDARMA • OBUV a OBLEČENIE ZDARMA • náš ADECCO tím v blízkosti závodu, ochotní vždy pomôcť - poradiť!

Čerpacia stanica Shell Levice prijme

PRACOVNÍKOV

Sme popredným svetovým dodávateľom automobilových akustických a textilných riešení. Prevádzkujeme 27 výrobných a 8 technických závodov v 10 krajinách a máme takmer 7 000 zamestnancov po celom svete. Auria ponúka pozitívne pracovné prostredie, ktoré je nástrojom k podaniu špičkového výkonu.

VONKAJŠEJ OBSLUHY Bližšie informácie na čerpacej stanici, profesný životopis zasielajte na

shell8255@csshell.net

59-0063

Solutions Slovakia

15-0027

Práca dlhodobého charakteru! Stačí chuť do práce, ochota pracovať na zmeny, manuálna činnosť!

Volajte 0911 027 135 alebo píšte na kristina.maslanakova@adecco.com

Prijmeme do svojich radov vodiča MKD. Sme slovenská dopravná spoločnosť z Levíc zaoberajúca sa prepravou v rámci SK, CZ, HU, RO, AT, IT, DE, máme megové plachtové návesy. Vodič musí mať platné všetky doklady (vodičský preukaz skupiny C, E, kvalifikačná karta vodiča, tachografová karta vodiča, platná psychologická a zdravotná spôsobilosť vodiča). Voľné 2 pracovné miesta. Viac info cez telefón. Mobil: +421 948 019 183, Ladislav Tóth, LM.TRADE, s.r.o.

Máte skúsenosti v oblasti automotive? Ste proaktívny, ambiciózny, rád sa učíte nové veci? Máte schopnosť nachádzať nové riešenia a prichádzať s novými nápadmi? Motivuje Vás byť súčasťou tímu, ktorý rozbieha nový závod? Potom hľadáme práve Vás !

PROCESNÝ INŽINIER Pracovná náplň : - zabezpečovanie nábehu nových výrobkov a zodpovedajúcich procesov v závode - príprava a overovanie parametrov pre nové výrobné procesy - zodpovednosť za nastavenie a zmeny procesných parametrov linky - zavádzanie opatrení súvisiacich s neustálym zlepšovaním výrobných procesov s ohľadom na kvalitu, produktivitu, lean manufacturing 6sigma, 5S

PROCESNÝ TECHNIK Pracovná náplň : - návrh technologických prípravkov, návrh, inštalácia a optimalizácia pracovísk - sledovanie a vyhodnocovanie technických parametrov výrobného procesu - neustále zlepšovanie procesov výroby, maximalizácia efektívnosti

TECHNIK KVALITY Pracovná náplň : - vykonávanie medzioperačnej a výstupnej kontroly - uvoľňovanie vzoriek, riešenie situácií s možným dopadom na kvalitu produktu Vhodné predpoklady úspešného uchádzača : SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru Znalosť anglického jazyka (mierne pokročilý) Znalosť štandardov ISO/TS 16949, orientácia v metódach lean, KAIZEN, 6sigma Veľmi dobrá užívateľská znalosť práce s PC – MS Office

Nájdete nás v priemyselnom parku vo Vrábľoch, na tel. č. 0948 148 246 alebo na emaili: jobvrb@auriasolutions.com

45-0075

Čo u nás získate? - Dobré finančné ohodnotenie - Možnosť sebarealizácie a ďalšieho profesionálneho rastu Uplatnenie vašich skúseností v medzinárodnom prostredí - Zamestnanecké výhody a benefity

LV 18-07 STRANA - 07

59-0028

Prijmeme vodiča MKD NÁŠ CIEĽ VAŠA KARÉRA

7

(Hippokrates 6.st.p.n.l.) Úprava stravy dokáže predchádzať ochoreniam, vyliečiť z existujúcich zdravotných ťažkostí. Máme dostupné potraviny zo všetkých kútov sveta a v akomkoľvek množstve, môžeme si vyberať tie, ktoré sú najzdravšie. Dodržiavať stravovacie rady lekárov sa zdá ťažké, až nemožné. V ambulancii sa často stretávam s názorom, že iba „nezdravé“ je chutné. Nie je to tak. Tí, ktorí sa začali stravovať zdravšie, to opakovane potvrdzujú. Treba iba chcieť. Platí, že za posledných 30 rokov konzumujeme o 30 percent viac potravy, ako by sme mali. Narastá obezita. Navyše priemerne vydáme o 30 percent energie v každodennom živote menej ako naše telo vyžaduje. S obezitou, nedostatkom pohybu a stavom prostredia sa objavujú civilizačné ochorenia – choroby srdca, metabolické ochorenia, onkologické diagnózy. Moderná medicína vie liečiť veľa ochorení. Bežne ale pacienti s civilizačnými ochoreniami jedia 5-15 tabliet denne. Pýtajú sa, ktoré by sa dali zredukovať. Ak človek trpí vysokým krvným tlakom, vysokou hladinou cholesterolu, bolesťami na hrudníku, cukrovkou, bolesťami kĺbov, tak žiadne, ak nezmení svoje stravovanie. Takže veľa má každý vo svojich rukách. Až 80 percent všetkých chronických chorôb závisí od toho, čo človek skonzumuje. Platí, že telo nie je odpadkový kôš. Aké jedlo do seba prijíma, priamo ovplyvňuje kvalitu zdravia každého a vznik a rozvoj ochorení. Preto by sme mali poznať zloženie potravy. Človek nemusí byť biochemikom, aby vedel, že denne zjesť keksík alebo čokoládu je nesprávne. Ani mať klobásu každý deň na tanieri. Najjednoduchším ukazovateľom či je strava správna, je hmotnosť. Ak má človek nadváhu, alebo obezitu, stáva sa okamžite pacientom s rizikom mnohých ochorení. Každý však má v rukách nástroj, ako predísť civilizačným ochoreniam. Zmenu stravy sú ľudia ochotní zväčša dodržiavať iba na krátky čas, kým ustúpia najhlavnejšie príznaky, dlhodobo vydržať dokáže iba málo ľudí. V ambulancii mi často pacienti hovoria, že vždy odchádzajú z  vyšetrenia plní predsavzatí a  miera ich dodržiavania sa znižuje dobou uplynutou od návštevy. Znova začnú byť prísnejší až pred nasledujúcou kontrolou. A to je škoda. Správne spôsoby stravovania sú behy na dlhé trate, je to celoživotná snaha. Má byť dlhodobá, ešte lepšie trvalá. Má byť aj zábavou, z ktorej má byť človek radosť. Aj malé zlepšenie dokáže viesť k víťazstvám v podobe zdravia. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA


 / 16. februĂĄr 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

'"#%$ 40+H,'.+@/3364=1'H3 .'-+'15-',C1/?,3 )-),1+,=13.)('/+,3 (/(42B213D/?,5*1>6'13

&&&&

"7 ;E! :9

              

 

+/A'-'>136=.0H/?,340+H 4520,064+D/>0406?,'

1 !%1'$%$$!(#2(" %!.#/ "# ! "# !%1%2 #$'&%!.#-"#'. &#% " !1! !*% !'0 !0" %&#1%$ -"+" $ !.

.!/ !0%& .! !%/($%'!

 !%$!0 "2$"-%2,& )'!

$!!$#&"6#&

HI<JKL<MBNOKPM

$5& $#&8$#

 $5$#& QRKOSTIR

"""# #$

%%%%""!"# 

%""%""!"# ""#$" "

%""%""!"#   

   <=>?@ABCDEFG 

ProfesionĂĄlne meranie zraku - najmodernejĹĄie prĂ­strojovĂŠ vybavenie znaÄ?ky TOPCON - promtnĂŠ objednanie sa bez Ä?akacĂ­ch lehĂ´t - predpis a zhotovenie okuliarov TermĂ­ny objednania sa na telefĂłnnom Ä?Ă­sle

036/63 15 208 0907 185 322 MEDIKLINIK oÄ?nĂĄ ambulancia ul. 29. augusta 2, Levice

LV 18-07 STRANA - 08

59-0068

&&&&

"F78<#$7 ;! G9

Levicko 18-07  

noviny, inzercia, reklama, spravodajstvo

Levicko 18-07  

noviny, inzercia, reklama, spravodajstvo

Advertisement