Page 1

KOĹ ICKO okolie NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

46)Ă?Â?8%.8)7-

>%(2Â?

786%29

031190175

Ä?. 49 / 6. DECEMber 2019 / 23. ROÄŒNĂ?K

TýŞdenne do 20 730 domåcností

-30% platĂ­ len do 20.12.2019

37-0168

-XĂĽQiWU. 78, KoĹĄice Tel.: 055/685 57 87

0905 489 069, 0907 954 380

NAJLEPĹ IE BRIKETY NA SLOVENSKOM TRHU

EkologickĂŠ, originĂĄl RUF

37-0001-2

-/Çł!Ă -/Ă&#x;Ă (Č…"^%,

1 paleta 96 balĂ­kov

.0!-4,ŐżĂ?.-,3)7Ă?4Ă?ÄĄ0 Ă?+3Ć?'Ă? Ă?Ć?#,7Ă? Ă?PĂ RY Ă?+XB?Ă?MBĂ?Ă?BMĂ?Ă?#30

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

1 balĂ­k = 10 ks 10 kg

TovĂĄrenskĂĄ 3, NĂĄm. MaratĂłnu Mieru, KoĹĄice

Izolovanie pivnĂ­c 85_0805

DREVENÉ OKNà | DVERE | INTERIÉR | BRà NY | PODLAHY | SCHODY

ĹĄirokĂ˝ sortiment v bistre MariĂĄnka

66-0217

PYROTECHNIKA

www.drevsting.sk

0910 433 877

66-0216

'20296Ăż$520'5(9$

DREVENÉ BRIKETY z dubovÊho dreva

vysokĂĄ vĂ˝hrevnosĹĽ ÂŚ cca 19 - 21 MJ/kg EKO CERTIFIKĂ T nĂ­zke emisie ÂŚ popolnatosĹĽ 0,3% praktickĂŠ vĂĄkuovĂŠ balenie ÂŚ Ä?istĂĄ prĂĄca 10 kg balenie ÂŚ 10 kusov, to je o 20% lepĹĄie zlisovanie pre vĹĄetky typy kotlov ÂŚ krbov ÂŚ kachlĂ­ ÂŚ pecĂ­ horia 6 - 8 hodĂ­n ÂŚ tlejĂş aĹž 8 - 10 hodĂ­n

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTà Ž ODKVAPOV� SYSTÉM - SKLADOM

V�HODNÉ ZĽAVY!

www.regionpress.sk sieĹĽ 39 regionĂĄlnych novĂ­n

66-0219

www.brikety.shop ÂŚ info@brikety.shop

mobil: 0905 245 995 KoĹĄice, PriemyselnĂĄ 4 www.saďŹ roll.sk e-mail: saďŹ roll@saďŹ roll.sk

34-0022-1 / 2

0908 998 998

ZABEZPEÄŒUJEME DOPRAVU K VĂ M DOMOV 34-0213

objednĂĄvky:

27-0013-1

GARANTUJEME NAJLEPĹ IU CENU NA TRHU

KS19-49 strana-

1

27-0001-5

‍ݲ‏ ‍ݲ‏ ‍ݲ‏ ‍ݲ‏ ‍ݲ‏ ‍ݲ‏


REDAKČNÉ SLOVO / služby, bývanie

KOŠICKO okolie Druhá nedeľa adventu – nedeľa pokoja Redakcia: Masarykova 2 KOŠICE kosicko@regionpress.sk

Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Mgr. Alžbeta Hadariová Ing. Renáta Sakslová Ing. Eva Jůzová Radovan Bezecný

0905 338 873 0907 779 017 0907 877 863 0907 779 011

www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk Šéfredaktor: Ivan Brožík

DISTRIBÚCIA (20.730 domácností) každý týždeň: Bačkovík, Beniakovce, Bidovce, Blažice, Bohdanovce, Budimír, Bukovec, Čaňa, Čižatice, Drienovec, Malá Vieska, Tepličany, Ďurkov, Geča, Haniska, Jasov, Kechnec, Kokšov - Bakša, Košické Oľšany, Kysak, Malá Ida, Mokrance, Budulov, Moldava nad Bodvou, Nižná Hutka, Nižná Kamenica, Nižná Myšľa, Nováčany, Obišovce, Poproč, Rákoš, Rozhanovce, Rudník, Ruskov, Byster, Zdoba, Seňa, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Šemša, Turňa nad Bodvou, Vajkovce, Valaliky, Vyšná Kamenica

Najčítanejšie regionálne noviny

Chcete si podať inzerát?

„Prajem ti pokojnú prvú adventnú“ – prišlo mi minulú nedeľu ráno želanie. Pokojnú. Nuž, želám vám pokojnú druhú. S plným vedomím vzácnosti obsahu slova pokoj.

du a jeho svetom je lož. Primitívna lož. Spolieha sa na vyvolaný hnev z takejto arogancie, ale... Ak v hneve prekročíme kontrolu rozumu, vystavujeme sa riziku množstva chýb a omylov, ktoré spravíme či sa ich dopustíme. Mnohé a mnohí nás Je nedeľa pokánia. Svätý František môžu nahnevať, my sami sa však oberátvrdí, že „len keď zabúdame na seba, me o vnútorný pokoj a rozvahu, ak púšťanachádzame seba samých“. Často narie- me takýto hnev mimo kontroly rozumu. kame nad slabosťou svojho života, či už Riešenie konfliktov spočíva v rozumnom ide o krehkosť telesnú, lebo podliehame uvedomení si záujmov druhej strany. Svätý František Saleský mal veľmi rôznym chorobám, ale i nad krehkosťou morálnou, zúfame zo špiny amorálnosti, inšpiratívny prístup ku každodenným arogancie a spupnosti, povýšenectva, nástrahám života. „Treba vždy a všade najmä zo strany niektorých hlučných žiť pokojne. Ak nás stihne súženie, či už mocných tohoto nášho malého sloven- vnútorné alebo vonkajšie, treba ho znáského sveta. Ale – často robíme to, čo šať pokojne. Ak ideme v ústrety radosti, sami vzápätí odsudzujeme. Správame treba ju prijať pokojne, bez rozrušenia. sa očividne nenormálne a nemorálne. Treba utekať pred zlom? Áno, ale aj to v Plačeme nad biedou, v ktorej žijeme a ne- pokoji, nie v zmätku, pretože inak by sme vieme či dokonca, čo je najabsurdnejšie, na úteku mohli spadnúť a dať nepriateľonechceme si pomôcť. vi možnosť, aby nám vzal život. Ak treba Potrebujeme pokoj. Bez pokoja ne- vykonať dobro, máme k tomu pristupovať prežijeme. Živoríme, no nežijeme. pokojne, aby sme v náhlivosti nenarobili Hľadáme pravdu? Chceme ju čítať a zbytočne chyby. Dokonca aj počuť? Alebo sa jej vyhýbame ako čert pokánie treba robiť s pokokrížu? Bojíme sa jej? Nemáme odvahu jom.“ sa s ňou zoznámiť? Akceptovať ju takou, akou je a urobiť opatrenia na to, aby pravTakže – želám vám podou zostala? Úprimné hľadanie pravdy kojnú druhú, milí čitaznamená odloženie svojho subjektívne- telia! ho pohľadu a pripustiť názory iných. Kto nemá o ne záujem, kto im dokonca za» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor braňuje zaznieť, ten nemá záujem o prav-

Občianska riadková inzercia

ČÍSLA RUBRÍK auto-moto/predaj auto-moto/iné byty/predaj byty/prenájom domy/predaj pozemky/predaj reality/iné stavba domácnosť záhrada a zverinec hobby a šport deťom rôzne/predaj rôzne/iné hľadám prácu zoznamka

04 BYTY / prenájom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

»Prenajmem byt v BA 0915 628 884

05 DOMY / predaj »Predám záhradu s murovanou chatou. Ľudvikov dvor. 0910 652 053

08 STAVBA »Predám lešenie a použit. železný plot s bránami 0917 583 701 »Kúpim haki lešenie 0908 532 682

12 DEŤOM »KTO DARUJE BUDÚCEJ SLOBODNEJ MAMINE Z VEĽMI CHUDOBNEJ RODINY CUMLÍKY A KOZMETIKU PRE NOVORODENCA. LEN SMS. 0907 524 913

pracovné odevy obuv ¦ rukavice výšivky už od 1 ks tričká ¦ košele ¦ mikiny y uteráky ¦ krstné košieľk

AMI

14 RôZNE / iné

Po-Pia: 9��-17�� y Sobota: len objednávk

Rooseveltova 24, Košice

0904 296 595

aneta.dugasova@gmail.com

66-0016-1

2

BEZPEČNOSTNÉ DVERE Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov DUB MATNÝ

ČEREŠŇA MATNÁ

ORECH MATNÝ

DUB vzor

ČEREŠŇA vzor

BIELE vzor

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge

Západné Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

94.750 100.200 33.080 31.290 28.510 16.370 31.310 27.450 54.930 34.140 18.210 38.810 27.920 34.570 40.560 59.430 46.550 18.990

Bratislavsko Východ Bratislavsko Západ Dunajskostredsko Galantsko+Šaliansko Hlohovecko+Sereďsko Komárňansko Levicko Malacko Nitriansko Novozámocko Pezinsko Piešťansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko Topoľčiansko+PE+BN Trenčiansko+DCA+IL Trnavsko Zlatomoravsko

Stredné Slovensko BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

50.530 29.120 35.020 30.690 41.690 36.230 28.230 41.340 39.560 27.490 52.120

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

33.870 28.710 26.640 83.740 20.730 12.970 29.620 41.130 42.845 32.750

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK Lučenecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Žiarsko+ZC+BS Žilinsko+BY

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

t Sídlisko Terasa, Sokolovská 5 Po-Pia: 8-17

AKCIA 270€

16 ZOZNAMKA

kovanie ZDARMA

»MUŽ 40 HĽADÁ ŽENU DO 50R, 0907 112 595

zameranie ZDARMA v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk ocelovedvere@ocelovedvere.sk

t Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda | Po-Pia: 9-18 obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

VŠETKO OKOLO ZVÁRANIA A NÁRADIA Holubyho 12, 043 27 Košice e-mail: gobako@gobako.sk Tel./fax: 055/677 03 19 055/72 74 07 - predajňa

Východné Slovensko

www.gobako.sk

KS19-49 strana-

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RP medzera KS medzera Číslo rubriky medzera Text inzerátu Príklad: RP KS 12 Predám kočík, 0987 654 321

zváracie stroje zváracie roboty ochranné pomôcky elektródy náradie a brusivo lepidlá a tmely zváracie drôty kompresory elektrocentrály 34-0017-1

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Košicko Košicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Prešovsko+SB Spišsko+LE+GL

všetky dvere SKLADOM

66-0002-1

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

»KTO DARUJE, ALEBO LACNO PREDÁ GRAMOPLATNE -ZBERATEĽ tel. 0914 136 879 - STAČÍ PREZVONIŤ »KTO DARUJE ŤAŽKO CHORÉMU DIEVČATKU CD OD PETRY JURINOVEJ NEMÁM RADA BOXEROV. LEN SMS. 0907 524 913

2

Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, KS zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na 2. strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


služby, bývanie

košicko okolie

3 Zariadenie pre seniorov

PREPICHY POD CESTY

Tel.: 0911 047 213

www.DrienoveckeKupele.sk

STROJOVÉ KOPANIE

Pôžičky od 18 do 75 rokov

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

PLASTOVÉ OKNÁ, DVERE  KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ  PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK  ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU  GARÁŽOVÉ BRÁNY

Ahoj, som nová, lepšia pôžička. Plať za mňa, mňa koľko chceš.

85-0052

STUDNÍ do 13 m VŔTANIE STUDNÍ

Zemné výkopové práce

Slovenčina naša Nie nechať pozdravovať, ale dať pozdravovať.

Zemné výkopové práce

Slovenčina naša Nie byť k smiechu, ale byť na smiech.

PATRIA n.o. Drienovec 497 Tel.: 055/48 98 710, 460 21 15 Reh. centrum: 055/48 98 711

34-0204

62-0008

Zlatý páv, s.r.o. Drienovecké kúpele, Drienovec

27-0010-11 / 0056-5

Špecializované zariadenie a Rehabilitačné centrum

možnosť predaja aj na splátky

724

Kontaktná adresa Košice: Kováčska 63 Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk maxidachmann@gmail.com

83-0005

Predajné miesta: Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 18, 0918 509 Košice, Fejova ulica 1, 0918 709 028

34-0003-1 / 6-1

Kontaktná adresa Prešov: Levočská 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202

Novootvorená predajňa Predajná plocha 200 m

Y K VskEá T 28C, KE

OKNÁ , VONK DVERE, RO LE A GARÁ JŠIE ŽALÚZ T Y ŽOVÉ I BRÁN E Y

Poprad

Otvorené denne: Po-Ne 8-20 h PARKOVANIE vo DVORE NTNÉ VENCE KYTICE, DARČEKY, VENCE a ADVE

ĎAKU za spo JEME lu

Donáška: www.expreskvety.sk

®

Vonkajšie žalúzie

0905 778 904

v rok prácu u 201 9

NA PREDAJNI VEĽKOOBCHODNÉ CENY

Doplnky k oknám všetkého Hliníkové / plastové? druhu v našej ponuke Plastové s hliníkovým klipom PLASTOVÉ OKNÁ V NAJLEPŠOM POMERE KVALITY A CENY

Noves okná Košice s.r.o., Žižkova 12 040 01 Košice, noveske@stonline.sk 27-0145

REZANÝCH KVETOV

é ben Vyro nsku love na S

055/729 07 87, 0905 882 008

KS19-49 strana-

3

66-0038-8

Bývalý veľkoobchod "Anjelik"


ACN / služby, ACN relax

4

Najčítanejšie regionálne noviny

Chceme žiť v našej krajine a pracovať na zlepšení života v nej

Modlite sa za nás, aj my sme kresťania

V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom nás navštívil pakistanský kňaz otec Emmanuel Yousaf. Spýtali sme sa ho na situáciu v jeho krajine aj na cestovanie po Slovensku.

studne a podobne. V 80. rokoch však prebrala správu krajiny armáda a islamské zákony šaría sa začali sprísňovať. Najviac nám robí starosti zákon o rúhaní, ktorý platí dodnes a extrémne často sa zneužíva.

Ako sa zneužíva? Zákon o rúhaní hovorí, že za znevažovanie proroka Mohameda či Koránu vás čaká trest. A jediným trestom v tomto prípade je smrť. Často ho však využívajú radikáli na to, aby riešili svoje osobné spory. Nielen s kresťanmi, ale aj s umier„Chceme žiť s bratmi moslimami v nenými moslimami, ktorých je väčšina. našej spoločnej krajine a pracovať Ak mám problém s kolegom či konkuna jej zlepšení, tak, ako Slováci rentom, obviním ho z rúhania. Kým sa pracujú na zlepšení Slovenska.“ z toho “vyseká”, dávno ho vyhodia z moslimami. Nemali sme žiadne rozpo- práce a ja mám pokoj. Dotyčný však trpí ry… Teda, mali sme ich veľa, ale boli to a môže sa stať, že ho odsúdia na smrť za klasické detské prekáračky (smiech). vymyslené obvinenie. Koniec-koncov, Náboženstvo nikdy nebolo témou. Môj to bol aj prípad Asie Bibi, ktorý je Slováotec pracoval v armáde a tiež mal viacero kom dobre známy. moslimských priateľov. Pamätám si, že Skúste ho napriek tomu priblížiť. na vianoce sme piekli koláče a roznášali ich po moslimských rodinách. A tie rodi- Asia Bibi bola obvinená z rúhania, ktoré nespáchala. Skutočným dôvodom bolo, ny robili to isté počas ich sviatkov. že jej moslimská kolegyňa nechcela, Kedy sa situácia kresťanov začala aby pila vodu z rovnakých pohárov ako oni. Asia Bibi to odmietla a o pár dní zhoršovať? Miestami bolo diskrimináciu cítiť aj prišlo toto vykonštruované obvinenie. vtedy, najmä v menších mestách a de- Trvalo niekoľko rokov, kým sa na Najdinách. Nemohli piť vodu z rovnakej vyššom súde podarilo rozsudok smrti Aké to bolo vyrastať v Pakistane ako dieťa kresťanských rodičov? V porovnaní s dneškom veľmi dobré. Študoval som na katolíckej škole, napriek tomu bola väčšina mojich spolužiakov

Otec Emmanuel zdôrazňuje, že napriek ťažkej situácii nemáme kresťanov v Pakistane ľutovať. „Modlite sa za nás,“ vraví. zvrátiť. Asia Bibi mala šťastie, viacerí ho však nemajú.

žiu prozreteľnosť. Ľudia od kresťanstva neodchádzajú, žijeme ako komunita.

Ako to myslíte? Asiu Bibi zatkla po obvinení polícia. To sa niekedy nestane a zakročí rozvášnený dav - tieto obvinenia totiž rozhlasujú cez mešity a dozvie sa o nich rýchlo celá komunita. Nie raz sa stalo, že dav takto obvineného človeka zlynčoval.

Cestovali ste po celom Slovensku. Čo bol váš hlavný odkaz? Kresťania, sme Pakistanci, sme kresťania. Chceme žiť s bratmi moslimami v našej spoločnej krajine a pracovať na jej zlepšení, tak, ako Slováci pracujú na zlepšení Slovenska. K tomu potrebujeme pomoc - aj finančnú, aj politickú, no najmä pomoc silnej modlitby. Modlite sa za nás, prosím.

Kresťania tvoria v Pakistane menšinu, len tri percentá populácie. Ako vyzerá ich viera, ich kresťanský život? Pán Boh nás požehnal a nemáme probViac informácií o Týždni pomoci prenalém s nedostatkom kňazov, čo sa často sledovaným kresťanom a o možnostiach stáva. V skutočnosti musíme zháňať pomoci nájdete na www.prenasledovani.sk prostriedky - napríklad od ACN - na výZdroj: Dominik Harman stavbu nových. V tomto cítim veľkú BoPápežská nadácia ACN – Slovensko

ČESKÝ VÝROBCA ČOKOLÁDY už od roku 1992

Ponuku čokoládok ku káve s logom CARLA alebo vlastným logom si vyžiadajte na carla@carla.sk alebo na tel. 0903 655 192. Ďalšie informácie o výrobkoch nájdete na:

Výrobca: www.carlachocolate.com

Zastúpenie SR: www.carla.sk

KS19-49 strana-

4

66-0023-2

viny


služby, bývanie, relax

košicko okolie

5

AKCIA! Lyžiarsky výcvik (komplet výstroj)

od 35 € do 55 €

POŽIČOVŇA a SERVIS LYŽÍ Valaliky

Veľký výber lyžiarskych setov a snowboardov

NOVINKA!

37-0249

055/699 77 58 ¦ www.blacksport.sk ¦ Hlavná 11, Valaliky

34-0028-4

celosezónne zapožičanie lyžiarskych setov od 50 € do 150 €

(nové aj použité)

KS19-49 strana-

5


služby, bývanie, politická inzercia

6

Najčítanejšie regionálne noviny

ȍŔƃȥˋƃǠ ɢȶȍǫʋǫƃȇˋƃǠ ɽȍȶnjŔȥȶʽ ƃʋǫŔ ɢȶƃʋǫʽʡ ɢɭŖƃʠɢɭơȒʠƎǭࡲ ¥ŔʁơɭǫơʁơȥǫŔࡪ ŹʠƎơȟơnjŔɭŔȥʋȶʽŔʍȟǫơɽʋȶʽʁȇȼȍȇơŔȍơŹȶ ǿŔɽȍǫŔƃǠʽʁơʋȇˋȟƎơʍȶȟʠ˙ȶƎࠁɭȶȇȶʽ࡫ ˖ɭʠʁǭȟơƎʽȶǿʡɭȶʽȩȶʽƢʽˊɢȍŖƃŔȥǫơɭȶƎǫ࢚ ƆȶʽɽȇƢǠȶɢɭǭɽɢơʽȇʠȶƎࠁ߿ࠁ߿࡫ɢȶȥơƃǠŖȟơ ǿơƎȥʠɽŔƎ˖ŹʠŔʋȶʽˊʁʁǫʠࢗࠂࠆ߿ơʠɭ࡫ ˖ŔʽơƎǫơȟơ˫ơˉǫŹǫȍȥƢƆơɭɢŔȥǫơɭȶƎǫƆȶʽ࢚ ɽȇƢǠȶɢɭǭɽɢơʽȇʠࢗȶŹǿơȟɢơȩŔ˖ǭʽˊƆȍơȥơȥˋ ɢɭơɭȶƎǫȥʠŹʠƎơȟȶ˙ȥƢʽˊƆơɭɢŔʍ˖ŔȇɭŔʋʁǭ ƆŔɽŔȍơŹȶƎȶƎŔʋȶƆȥơƎȶࠀࠁɭȶȇʠƎǫơʍŔʍŔ ɢȶƎȒŔɢȶʋɭǫơŹɭȶƎǫȥˊ࡫ ȥŔʽɭǠȥơȟơʡɢɭŔʽʠɽˊɽʋƢȟʠɢȶƎɢȶɭˊɭȶ࢚ Ǝǫȥˊ࡫ȇʋȶɭŖʽƎȼɽȍơƎȇʠƎȍǠȶƎȶŹƢǠȶʽŖ˙ȥơǠȶ ȶƃǠȶɭơȥǫŔǿơƎȥƢǠȶ˖ƆȍơȥȶʽʠƃǠɭŖȥǫɭȶƎǫȥʠ ɢɭơƎɢɭơɢŔƎȥʠʋǭȟƎȶƃǠʠƎȶŹˊ࡫ ˖ŔŹơ˖ɢơƆǭȟơɽʋŔɭȶɽʋȍǫʽȶɽʍ ȶʁȇȶȍȶɢȶʽǫȥȥƢƎơʋǫɢȶƆŔɽɢɭŖ˖Ǝȥǫȥࢗ ƎơȥȥƢʋŖŹȶɭˊƎȶɽʋʠɢȥƢŔǿɢɭơ ȥǭ˖ȇȶɢɭǭǿȟȶʽƢɭȶƎǫȥˊ࡫ ˖ŔʽơƎǫơȟơɢɭǭɽɢơʽȶȇ ʽࢱȟŔʋơɭɽʋʽơɢɭơʁʋʠƎơȥʋȇˊ ƎɭʠǠƢǠȶŔʋɭơʋǫơǠȶɽʋʠɢȩŔ ʽˊɽȶȇȶʁȇȶȍɽȇƢǠȶʁʋʡƎǫŔ ŹʠƎơȟơɢɭơɽŔƎ˖ȶʽŔʍ ˫ơˉǫŹǫȍȥơǿʁǭ˖Ŗȇȶȥȥǭȇ ɢɭŖƃơɽȶǠȒŔƎȶȟȥŔ ˖ȶɽʡȍŔƎơȥǫơɭȶƎǫȥȥƢǠȶ ŔɢɭŔƃȶʽȥƢǠȶ˙ǫʽȶʋŔࡲ

33-0041

      

85_0807

¥Ŕ òȍȶʽơȥɽȇʠ ˙ǫǿơ ʽˊʁơ ࠀ߿߿ ʋǫɽǭƃ ˙ǫơȥ࡫ ȇʋȶɭƢ ʽˊƃǠȶʽŖʽŔǿʡ ɽʽȶǿơ Ǝơʋǫ ɽŔȟƢ࡫ Źơ˖ ɢȶȟȶƃǫ ɢŔɭʋȥơɭŔ Ŕ ʽǫŔƃ Ŕȇȶ ࠁ߿ ʋǫɽǭƃ ȟʠ˙ȶʽ ʽ ɭȶʽȥŔȇơǿ ɽǫʋʠŖƃǫǫࡲ èȶƎǫƆȶȟ࡫ ȇʋȶɭˋ ˖ȶɽʋŔȍ ȥŔʽˋƃǠȶʽʠƎǫơʍŔʍŔɽŖȟ࡫ǿơŔǿ%ơŖʋŔࡲ¡ŔȟŔ ȟŔȍƢǠȶ ŔȇʠŹȇŔࡲ áɭŔƃȶʽŔȍŔ Ŕȇȶ ˖ƎɭŔʽȶʋȥŖ ɽơɽʋɭŔࡲ¡Ŕȥ˙ơȍǿʠȶɢʠɽʋǫȍɢȶƆŔɽʋơǠȶʋơȥɽʋʽŔࡲ áɭǫ˖ȥŔȍɽŔȇɢȶȟơɭʠɽǫȥȶʠ˙ơȥȶʠ࡫ȇʋȶɭŖʋǫơ˙ ƆŔȇŔȍŔǿơǠȶƎǫơʍŔࡲèȶ˖ʽǫơƎȍǫɽŔŔȥŔʽˋƃǠȶʽʠ ɽˊȥŔȶɽʋŔȍŔ%ơŖʋŔɽŔȟŔࡲŁɢɭơȥŔǿŔʋƢǠȶŹˊʋʠ ȶƎǫʁȍŔŹˋʽŔʍȇࢱɭȶƎǫƆȶȟࡲ¥ơȟŔȍŔȥŔʽˋŹơɭࡲŁ ɭȶƎǫƆȶʽɽȇƢǠȶɢɭǭɽɢơʽȇʠࠁࠁ߿ơʠɭŹˊɽǫȥơŹȶȍŔ ɽƃǠȶɢȥŖ ˖ŔŹơ˖ɢơƆǫʍ ƎȼɽʋȶǿȥƢ ŹˋʽŔȥǫơ Ŕȥǫ ˖ŖȇȍŔƎȥƢɢȶʋɭơŹˊɢɭơɽơŹŔŔƎǫơʍŔࡲ‘ơŹˊǿơǿ ȥơɢȶȟȶǠȍǫɭȶƎǫƆǫŔ࡫ȥơʽǫơȟɽǫɢɭơƎɽʋŔʽǫʍƆȶ ŹˊɽࢱȩȶʠŔŔȇʠŹȇȶȟŹȶȍȶࡲöʋŖʋȥơƃǠŔȍɭȶƎǫȥˊ ɽǿơƎȥˋȟɭȶƎǫƆȶȟʽʁʋǫƃǠʠࡲöʋˊɭǫ˖ƎơɽǫŔʋǫƃǠ ʋŔȇˋƃǠʋȶ ɭȶƎǭȥ ˙ǫǿʡ ȥŔ ǠɭŔȥǫƃǫ ƃǠʠƎȶŹˊࡲ 0ȶ ɽȟơ ʋȶ ˖Ŕ ɽȶƃǫŖȍȥˊ ʁʋŖʋ࡫ ȇʋȶɭˋ ȥơƃǠŖ ɽɢŔƎ࢚ ȥʡʍ Ǝȶ ƃǠʠƎȶŹˊ ȟŔʋȇʠ ɽ ȟŔȍˋȟǫ Ǝơʍȟǫࡲ òȶȟɢɭơɽʽơƎƆơȥŖ࡫˙ơʁʍŔɽʋȥʡȇɭŔǿǫȥʠʋʽȶɭǫŔ ʁʍŔɽʋȥƢɭȶƎǫȥˊ࡫Ŕɢɭơʋȶʽơȥʠǿơȟʽʁơʋȇʠɽʽȶ࢚ ǿʠ ɽȥŔǠʠ ˖ȍơɢʁơȥǫʠ ɢȶƎȟǫơȥȶȇ ɢɭơ ʽʁơʋȇˊ ɭȶƎǫȥˊ ȥŔ òȍȶʽơȥɽȇʠࡲ 0ǫ ʠ˙ ʋʡ ɭȶƎǫȥʠ ʋʽȶɭǫŔ ƎʽŔǿŔ ˖ȶƎɢȶʽơƎȥǭ ɭȶƎǫƆǫŔ ŔȍơŹȶ ǫŹŔ ǿơƎơȥࡲ 0ǫɽʡƎơʋǫŔɭȶƎǫƆǫŔʽɢȍȥơǿɽǫȍơ࡫ŔȍơŹȶŹȶǿʠǿʡ ɽȶ ˖ƎɭŔʽȶʋȥˋȟǫ ʍŔ˙ȇȶɽʍŔȟǫࡲ ¡ȶǿȶʠ ɽȥŔǠȶʠ ǿơ ɢɭǫȥǫơɽʍ ʋŔȇʡ ɭȶƎǫȥȥʡ ɢȶȍǫʋǫȇʠ࡫ ȇơƎˊ ʁʋŖʋ ȇŔ˙ƎơǿɭȶƎǫȥơ࡫ŔǿʽƎȶŹɭȶȟ࡫ŔǿʽࢱʍŔ˙ȇȶɽʋǫŔƃǠ࡫ ŹʠƎơȶɢȶɭȶʠࡲòʋɭŔȥŔòȟơɭɽŔɽǭƃơɽƃǠȶʽŖʽŔ ˖ŔɽȍȶnjŔȥࢧȶƃǠɭŖȥǫȟơɽȶƃǫŖȍȥˊʁʋŖʋࢨ࡫Ŕȍơ˖Ŕ ࠀࠁɭȶȇȶʽ࡫Ɔȶɽʡɢɭǫȟȶƃǫ࡫ɽŔǫȟʋȶȥơɢȶƎŔɭǫȍȶࡲ áɭơʋȶɢɭȶɽǭȟȶƎȼʽơɭʠȒʠƎǭ࡫ȇʋȶɭǭɽǫȥŔȟǫơɽʋȶ

33-00039

áȶȟȼ˙ơȟơɭȶƎǫȥŖȟ

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

  

 

KS19-49 strana-

6


sluŞby, bývanie, relax, politickå inzercia

koĹĄicko okolie

7 PripravenĂ­ prevziaĹĽ zodpovednosĹĽ

ÄŒo prinesie reforma zdravotnĂ­ctva? PozitĂ­vny kvantovĂ˝ skok

• • •

STAVBY A REVĂ?ZIE

VIS ÄŒOVŇA-SER PREDAJ-POĹ˝I I SK s j ltĂŠ ro st Ĺ o Peter ĂĄrska vĂ˝ boardovĂĄ beĹžk lyĹžiarska snow

NavĹĄtĂ­vte nĂĄs: KOĹ ICE, Hlinkova

25

37-0079

Ä“Ĺś7Ĺś[ Ă?ŜēŜ ŜēŜŜēŜ Ă“ Ä“Ĺś ŜēŜ  ŜēŜ• ŜēŜ  

PopulistickĂŠ lacnĂŠ bludy Fica Ä?i Kotlebu priniesli akurĂĄt tak to, Ĺže po 12 rokoch je zdravotnĂ­ctvo v katastrofĂĄlnom stave. ReĂĄlne zmenĂ­me fungovanie zdravotnĂ­ctva v prospech obÄ?anov.

SUPER AKCIA

vyuĹžite naĹĄu ponuku a doprajte

zĂĄĹžitok zo snehu VaĹĄim deĹĽom

Richard SulĂ­k predseda SaS

URZY Ĺ˝IARSKE K Ĺ KOLSKÉ LY0â‚Ź týŞdeĹˆ 25-3

www.pozicovnalyzikosice.sk

0911 41 41 40

ZdravĂ˝ rozum je najlepĹĄĂ­ recept

Chceme presadiĹĽ dotĂĄcie na stavbu tradiÄ?nĂ˝ch kachlĂ­

AKCIA VYPOĹ˝IÄŒANIE LYĹ˝IARSKEJ VĂ?STROJE na celĂş zimu len za 75â‚Ź pre dospelĂ˝ch 60â‚Ź pre juniorov 50â‚Ź pre deti

OtvĂĄracie hodiny: Pondelok-Piatok 12-18h Sobota 9-13h

SĂşÄ?asĹĽou juniorskĂŠho lyĹžiarskeho kompletu sĂş: ŤlyĹže v dĺŞkach 140-150cm a väÄ?ĹĄie ŤlyĹžiarska obuv vo veÄž kostiach 25 a väÄ?ĹĄie Ťprilba + palice

37-0231

SĂşÄ?asĹĽou detskĂŠho lyĹžiarskeho kompletu sĂş: ŤlyĹže v dĺŞkach 70-140cm ŤlyĹžiarska obuv vo veÄž kostiach 15-24 Ťprilba + palice

TERASY ZIMNÉ Zà HRADY ZASKLENIE Zima sa blíŞi , nenechåvajte veci na poslednú chvíĞu . Materiåly: HLIN�K, DREVO

kd

VideĂĄ a fotky realizĂĄciĂ­ nĂĄjdete na:

Zabezpeèíme demontåŞ, betonåŞ, poklådku dlaŞby...

PR�STREŠKY � Š - TERASY Rà MOVÉ/BEZRà MOVÉ ZASKLENIE TIENENIE NA STRECHY SKLENENÉ STRECHY STAVEBNÉ PRà CE

KS19-49 strana-

7

Venujem sa tradiÄ?nĂŠmu remeslu – stavbe kachlĂ­ a pecĂ­, prakticky celĂ˝ Ĺživot. V zaÄ?iatkoch 90- tych rokov som sa stretol s problĂŠmami, ktorĂŠ brĂĄnili plnohodnotne rozvĂ­jaĹĽ toto remeslo (a tieĹž inĂŠ). Z toho dĂ´vodu som v rokoch 2004 vytvoril „cech“, ktorĂ˝ mal zo zaÄ?iatku okolo 40 Ä?lenov. Teraz ich mĂĄme vyĹĄe 200 z celej republiky. StretĂĄvame sa vĹĄak s rĂ´znymi problĂŠmami v podnikanĂ­. PociĹĽujĂş ich aj zĂĄkaznĂ­ci, ktorĂ­ si tieto kachle Ä?i pece objednĂĄvajĂş. VĂ˝skumom EĂš bolo potvrdenĂŠ, Ĺže tieto zariadenia sĂş veÄžmi ĂşspornĂŠ na palivo a majĂş najniŞťie ĹĄkodlivĂŠ emisie, Ä?o je prospeĹĄnĂŠ pre ĹživotnĂŠ prostredie. KaĹždĂ˝ si ich vĹĄak nemĂ´Ĺže dovoliĹĽ. Preto chcem presadiĹĽ nenĂĄvratnĂŠ dotĂĄcie na zelenĂş energiu pre vĹĄetkĂ˝ch obÄ?anov na stavbu tradiÄ?nĂ˝ch keramickĂ˝ch, kachÄžovĂ˝ch pecĂ­ na spaÄžovanie odpadovĂŠho dreva Ä?i biomasy tak, ako je to zavedenĂŠ v RakĂşsku. Garantom za odbornĂş spĂ´sobilosĹĽ v danĂ˝ch remeslĂĄch by mali byĹĽ cechy s Ä?lenmi uvedenĂ˝ch remesiel. Za revĂ­zie tĂ˝chto zariadenĂ­ budĂş oprĂĄvnenĂ­ automaticky podnikatelia v danom remesle, a nie neodbornĂ­ci.

oc ! Vi em e to st ih nĂş Ĺ› do Vi an www.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 363

87-0091

, mete.tam Steapvoia je trebu

¡ Stanovenie nĂĄroku. NemĂ´Ĺže byĹĽ vĹĄetko pre vĹĄetkĂ˝ch zadarmo, ale musĂ­te vedieĹĽ, Ä?o koÄžko stojĂ­ a Ä?o za svoje peniaze dostanete. ¡ ZdravotnĂĄ starostlivosĹĽ vÄ?as a v garantovanej kvalite. ¡ PravidlĂĄ majĂş platiĹĽ pre vĹĄetkĂ˝ch rovnako. Pre chudobnĂ˝ch bez znĂĄmostĂ­, aj pre bohatĂ˝ch s konexiami. ¡ KeÄ? sa starĂĄte o svoje zdravie, ĹĄtĂĄt sa vĂĄm odmenĂ­. ¡ Prepojenie registrov, moĹžnosĹĽ dobrovoÄžnĂŠho objednĂĄvania na presnĂ˝ termĂ­n. ¡ UvoÄžnenie cesty pre novĂŠ lieky. ¡ InvestĂ­cie do nemocnĂ­c formou projektovĂŠho financovania. ¡ PoisĹĽovne nesmĂş maĹĽ dlhy voÄ?i lekĂĄrom a musia maĹĽ vytvorenĂş rezervu.

Jozef Bitala

podnikateÄž a Ä?len strany SaS

03-00171 ObjednĂĄvateÄž: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., PriemyselnĂĄ 8, 82109 Bratislava, IÄŒO42139333 VydĂĄvateÄž: REGIONPRESS, s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava, IÄŒO: 36252417

•

Predstavili sme 138 rieĹĄenĂ­ pre zdravotnĂ­ctvo. Ĺ˝iadne kozmetickĂŠ zmeny, Ĺžiadne akoĹže vylepĹĄenia pre zalepenie oÄ?Ă­, ale vĂĄĹžne, systematicky zoradenĂŠ a premyslenĂŠ kroky. RozpracovanĂŠ do detailov, prekonzultovanĂŠ s odbornĂ­kmi priamo v ambulanciĂĄch, nemocniciach, lekĂĄrĹˆach a poisĹĽovniach. Na ich konci bude spokojnĂ˝ a sprĂĄvne lieÄ?enĂ˝ pacient. ZdĂĄ sa vĂĄm to utĂłpia? NĂĄm nie, pretoĹže presne vieme, ako na to a nebojĂ­me sa pomenovaĹĽ veci, ktorĂŠ inĂ­ obchĂĄdzajĂş. Tu je pĂĄr zo 138 naĹĄich rieĹĄenĂ­:

ZistĂ­me TepelnĂŠ Ăşniky okolo okien, dverĂ­, balkĂłnov RosnĂŠ body, tepelnĂŠ mosty Chyby v izolĂĄcii striech a fasĂĄd Vyhodnotenie termosnĂ­mkov a nĂĄvrh odstrĂĄnenia problĂŠmov


8

relax

KS19-49 strana-

Najčítanejšie regionálne noviny

8


služby, bývanie, zamestnanie

košicko okolie

9

ODVLHČOVANIE BUDOV

52-0017-59

85_0810

RÝCHLO - ŠETRNE - BEZ ODKOPÁVANIA ZÁKLADOV

34-0039-10

- jedno alebo dvojradová injektáž - plošná injektáž Šlepkovský 4 - izolovanie podláh 0905 722k0ta4z.sk www.odb-inje - izolovanie balkónov - opravy prasklín na stenách - zabránenie sadaniu chodníkov

KS19-49 strana-

9


služby, bývanie, zamestnanie

10

Najčítanejšie regionálne noviny

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

0915 479 711 - 055/729 08 68 - dason.ke@dason.sk Otváracie hodiny: PO až PIA, rozpis na www.dason.sk

22 ZIMNÁ AKCIA

83-0019

VONKAJŠIE ŽALÚZIE -32% VONKAJŠIE ROLETY -30% IT ŽALÚZIE IDS -48%

Slovenčina naša Nie dva deci, ale dve deci. Nie po čase, ale časom. Nie krajka, ale čipka.

hľadá pracovníkov na stavbu do Nemecka Ponúkame: stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP hodinová mzda od 10€ netto/hod. ubytovanie ZADARMO nástup možný ihneď

Poď k nám pracovať do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

34-0217

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 20.12. 2019

Sprostredkovanie opatrovateľskej

práce v Rakúsku už 15 rokov

www.hilfe-in-wuerde.at office@hilfe-in-wuerde.at 0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

66-0084-1

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

AIW - Práca - Opatrovanie seniorov v Rakúsku! t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť tmáme stále dostatok ponúk aj pre mužov tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

AIW má zástupcov v rôznych mestách Slovenska! Zavolajte na bezplatné číslo 0800 24 24 44 a dohodnite si osobné stretnutie. Pracovať môžete už o pár dní!

Facebook: aiwsk

32-0137

Kritériá pre spoluprácu s AIW: · opatrovateľský kurz a prax · dobrá znalosť nemeckého jazyka · vek 25 až 60 rokov

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS bezrámové rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

VIANOČNÁ AKCIA 0918 477 323 | www.balkona.eu

prístrešky

splátky od 149 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

zasklievanie terás

splátky od 101 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

KS19-49 strana-

splátky od 98 €

10

63-0179

balkóny


bývanie, zdravie, zamestnanie

koĹĄicko okolie

11

Kuenz –6.VUR MHYêUREFRPüHULDYRY

6WDELOQiDDWUDNWtYQDSUiFDYVWURMiUVNHMVSRORĂžQRVWL 3UDFXMYSULHP\VHOQRPSDUNX.HFKQHFSUL.RĂŁLFLDFK

HĽADà ME DODà VATEĽOV DOPRAVY

ObsadzovanÊ profesie: =iPRÞQtN - zåkladný kurz zvårania v ochrannej atmosfÊre (ZM1–CO2), ]QDORVĢYêNUHVRYURYQDQLHSODPHĖRP =YiUDÞ- zåkladný kurz zvårania v ochrannej atmosfÊre (ZM1–CO2), FHUWLILNiW]YiUDÞDSUHSURFHV

DACHSER Slovakia a.s., popredný európsky poskytovateĞ logistických sluŞieb, hĞadå dodåvateĞov dopravy s vlastným vozidlom:

Mzda: 3UDFRYQtN QD]DXĂžHQLH

PracovntN s odbornou praxou YnaĹĄom odbore:

Hod. mzda bez SrĂ­Slatku: 3,50 eur

Hod. mzda bez SrĂ­Slatku: 5,50 eur

Hod. mzda s SrĂ­Slatkom: 5,33 eur

Hod. mzda s SrĂ­Slatkom: 7,50 eur

0HVDĂžQHÂź

0HVDĂžQHÂź

VQDGĂžDVPLDSUtSODWNDPL

VQDGĂžDVPLDSUtSODWNDPL

ƒ DennĂ˝ rozvoz zĂĄsielok v smere KoĹĄice alebo Poprad ƒ NosnosĹĽ a kapacita vozidla min. 3 tony / 15 pal. miest ƒ ManipulĂĄcia iba s paletizovanĂ˝m tovarom ƒ TýŞdennĂĄ fakturĂĄcia a krĂĄtka doba splatnosti faktĂşr ƒ DlhodobĂĄ a stabilnĂĄ spoluprĂĄca ƒ PracovnĂ˝ pomer na subdodĂĄvateÄžskĂş zmluvu

.XHQ]Âą6.SDWUtPHG]L723ILULHPUHJLyQX ]RGSRYHGQĂŞSUtVWXSN]DPHVWQDQFRPP]G\YĂĽG\QDĂžDV SUtVSHYRNQDGRSUDYXDOHER%(=3/$71e8%<729$1,( SUH]DPHVWQDQFRYPLPR.RĂŁtF]DPHVWQDQHFNpS{ĂĽLĂžN\ .RQWDNWXMWHQiV

WHOĂž

055/789 09 10 37-0008-1

www.kuenz.sk ÂŚ ZZZWRS]YDUDFVN

stanislav.balog@dachser.com

www.dachser.sk 66-0210

e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com ÂŚ PLFKDHODVRSNRYD#NXHQ]FRP

17 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIÄ&#x152;KOVĂ&#x2030; VĂ?ŤAHY, PLOĹ INY A STROPNĂ&#x2030; ZDVIHĂ KY PRE IMOBILNĂ&#x2030; OSOBY

OZVITE SA NĂ M NA:

U nĂĄs mĂĄte bezplatnĂş nĂĄvĹĄtevu, zameranie a nĂĄvrh bezbariĂŠrovĂŠho rieĹĄenia v rĂĄmci celej Slovenskej republiky Ăşplne zadarmo.

bezplatnĂş infolinku: 0800 199 060 e-mail: velcon@velcon.sk

KS19-49 strana-

11

ALEBO NAVĹ TĂ?VTE: www.velcon.sk

320025-12

Príspevok od ťtåtu pre ŤZP osoby. PomôŞeme våm s jeho vybavením.


12

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

NOVÉ TVÁRE V POLITIKE

,298-)3Ā%2346)(78%:-03/%2(-(„8/9 (3*)&69„63: ',4%60%1)282 ',:30-)&

7PSZIRWOS WXSN° RE OVMŁSZEXOI 6S^LSHYNI WE ÐM WOSRа Z VYO¤GL TEVXMI TSPMXMOSZ OXSV° VSO] ^RIYŁ°ZEN½ QSG RE VS^OV¤HERMI REĤMGL HER° 2IQ·ŁIQI QEĨ HSFV½ ^HVEZSXR½ WXEVSWXPMZSWĨ Z]ĤĤMI H·GLSHO] EPIFS HSOSRÐIR¬ HMEāRMGI TVIXSŁI TIRME^I VSO] QM^R½ Z WGLV¤ROSZÀGL ǽVQ¤GL RE ½ÐXSGL WTSR^SVSZ ZP¤HRIN OSEP°GMI .I TVEZHE ŁI RE DžMGLdž WXVERI W½ TIRME^I QSG SZP¤HEN½ W½H] TSP°GMY EN EVQ¤HY EPI RE REĤIN WXVERI NI TVEZHE E WTVEZSHPMZSWĨ 2E REĤIN WXVERI NI ZIāE TSGXMZÀGL E WPYĤRÀGL āYH° OXSV° W½

SGLSXR° FSNSZEĨ ^E WTVEZSHPMZSWĨ E ^E PITĤMI 7PSZIRWOS TVI R¤W ZĤIXOÀGL > XÀGLXS āYH° WQI Z]XZSVMPM EN REĤY OERHMH¤XOY 2E NIN ÐIPI W]QFSPMGO] WXSN° DžSF]ÐENR¤ ŁIRE ^ :ÀGLSHYdž OXSV¤ NI LPEWSQ XMW°GSZ āYH° OXSV° GLG½ PITĤMY FYH½GRSWĨ TVI WIFE TVI WZSNMGL FP°^O]GL E RENQ§ TVI WZSNI HIXM 0°HIV LRYXME NY XEOXS TVMZ°XEP RE OERHMH¤XOI LJ:°XEQ:¤WREREĤINOERHMH¤XOIETIZRIZIV°Q ŁIFYHIXIWXIPIWRIR°QXSLSW½FSNEW+SPM¤ĤSQ OXSVÀR¤WXYVSOSZZ]GMGMEZE:]GMGMEZER¤W ^S ŁMZSXSHEVRIN XIOYXMR] FIVMI R¤Q H·ZSH

GIP½OERHMH¤XOYWMQ·ŁIXITS^VMIĨRE[[[SF]GENRMPYHMEWO

REH·WXSNRÀŁMZSXVSF°^R¤WTSWOSOSZGLGI^ R¤WQEĨMFEQPÐMEGYZ§ÐĤMRYEXIHEEF]WSQ TSZIHEP S 1¤VMM ģSJVEROS NI XS HPLSVSÐR¤ TIHEKSKMÐOE OXSV¤ WE ZIRYNI Z^HIP¤ZERMY HIX°EQP¤HIŁI4S^R¤QNY\VSOSZEOSÐIWXR½ HSFV½ŁIRY2IREĤMIPWSQŁMEHRILSÐPSZIOE OXSVÀ F] NIN OIH]OSāZIO ÐSOSāZIO Z]XOSP E QEP ZSÐM RIN RINEO½ ^¤ĤĨ >¤VSZIċ OIÒ WSQ NY ZMHIP \OV¤X WSQ WM TSZIHEP ŁI X¤XS ŁIRE TEXV°HSTSPMXMO]EERMVE^WSQRIQEPSHZELY WE NIN XS STÀXEĨ 2IGLGIP WSQ NY Z]XVLR½Ĩ ^ XSLS HSFV¬LS ŁMZSXE EPIFS ^ XSLS ŁMZSXE Z OXSVSQ ŁMPE E TSQ¤LEPE HVYLÀQ āYÒSQ 2E HVYLIN WXVERI XMIXS ZSāF] W½ S XSQ ŁI FYHIQITSXVIFSZEĨHEĨHSOST]ZĤIXO]Ĥ°O]E ZĤIXO]WMP]EYVSFMĨRMIÐSÐSF]WQIMRSOIH] RIHSO¤^EPMYVSFMĨ4VIXSWSQENNEYVSFMPOVSO ŁIWSQSWPSZMPŁIRYOXSV½WSQVSOSZRIQEP SHZELYSWPSZMĨEF]HSTSPMXMO]ZWX½TMPEESXS VEHĤINWSQŁIXSXSTS^ZERMITVMNEPE/IÒWSQ XSXSMWX¬TSZIHEPTERMģSJVEROSTSZIHEPEQM ŁIÐEOEPEVSOSZOÀQNYSWPSZ°QIDž 2E ÒEPĤ°GL QMIWXEGL FYH½ OERHMHSZEĨ SHFSVR°O LRYXME RE SFVERY .EVSWPEZ 2EÒ FÀZEPÀ Ĥ¬J Z]ĤIXVSZEGMILS X°QY +SVMPE 0YO¤Ĥ /]WIPMGEFÀZEPÀXIRMWXE/EVSP/YÐIVE7½ÐEWR° TSWPERGMLRYXMEOERHMHYN½^OSRGEOERHMH¤XO] P°HIV LRYXME -KSV 1EXSZMÐ NI RE TSWPIHRSQ QMIWXI

1EXSZMÐHEP

1¤VMEģSJVEROS

SF]ÐENR¤ŁIRE^ZÀGLSHY 2EVSHMPEWSQWEZ/VSQTEGLSGL>¤OPEHR½EWXVIHR½TIHEKSKMGO½ ĤOSPY WSQ REZĤXIZSZEPE Z 0IZSÐM Z]WSO½ TIHEKSKMGO½ ĤOSPY WSQ YOSRÐMPEZ4VIĤSZI1SQIRX¤PRIŁMNIQZ7TMĤWOIN2SZIN:WM'IPÀWZSN TVSJIWMNRÀ ŁMZSX WSQ ^EWZ§XMPE HIĨSQ E QP¤HIŁM TVIXSŁI X½XS TV¤GY ^FSŁċYNIQ &SPE WSQ YÐMXIāOSY RE ^¤OPEHRIN M RE Z]WSOIN ĤOSPI 4·WSFMPEWSQEOSVMEHMXIāOEGIRXMIVZSāR¬LSÐEWYÐM^¤OPEHRINĤOSP]E TSWPIHR¬HZEVSO]WSQVMEHMXIāOSYOYPX½VRILS^EVMEHIRME (STSPMXMO]WSQWEVS^LSHPE°WĨTVIXSŁITVIHQIWMEGSQWEQMREVSHMP ZR½ÐMOEZ·FIGQMRMININIHRSZEOINOVENMRIFYHIQ·NZRYOZ]VEWXEĨ HS EOIN ĤOSP] FYHI GLSHMĨ EO¤ YÐMXIāOE LS FYHI YÐMĨ EPIFS EO¤ PIO¤VOEWEFYHISċLSWXEVEĨ4VIXSWSQWEVS^LSHPEZWX½TMĨHSTSPMXMO] :MIQŁINIXSZ¤ŁR]OVSOENERMIWSQTSPMXMÐOE7SQSF]ÐENR¤ŁIRE^ ZÀGLSHYOXSV¤GLGITVIREĤYOVENMRYYVSFMĨRMIÐSZMEGDž

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 23:%/VIWĨERWO¤½RME / >1)2%>(30%>¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3VIKMSR46)77WVSģXYHIRXWO¤8VREZE-Ï3

KS19-49 strana-

12

031190175

1.

: HMWOYWRIN VIP¤GMM 2E XIPS WE WXVIXSP -KSV 1EXSZMÐ W.YVENSQ &PER¤VSQ ,PEZRSY X¬QSY FSPS ^ZIVINRIRÀ VS^LSZSV .¤RE 4SÐMEXOE W ZXIHENĤ°Q KIRIV¤PR]QTVSOYV¤XSVSQ(SFVSWPEZSQ8VROSQ4SÐMEXIOZVS^LSZSVI VMIĤMP EOS MQ Q¤ 8VROE TSQ·GĨ ^EOEQYǾSZEĨ SHSWPERMI QMPM¶RSZ OSV½R ^S ĤX¤XRILS VS^TSÐXY WGLV¤ROSZIN ǽVQI Z OEY^I 8-437 E TSTVM XSQWXMLSPTSSFHMZSEĨEOSĤ¬J727HSO¤^EPYOVEHR½ĨHZIQMPMEVH]OSV½R ZOEY^IIQMWMI:HIFEXI1EXSZMÐTVMTSQIRYPŁITVIQM¬V*MGSQEPYŁ QIWMEGIZSTVIHSH7-7WTV¤ZYŁIWEGL]WX¤TSHZSHWIQMWMEQMEPIRMÐ RIYVSFMPEOSREPEŁZXIH]OIÒ^MWXMPŁI7PSXEWEWR°QRITSHIPMP LJ.IHMR¬ÐS 7QIV^EYN°QEPSFSPSŁIWE7PSXESXMIHZIQMPMEVH]W*MGSQRITSHIPMP 8SXSNILERFEXSXSNIZM^MXOEHZER¤WXMGLVSOSZEOSŁIWSGM¤PRILSĤX¤XY 7QIVY :] WE MHIXI ^ XSLXS Z]OPEQEĨ#Dž TÀXEP WE 1EXSZMÐ &PER¤V WE ^QSLSPPIRREOPEWMGO¬SHOE^SZERMIRESVK¤R]ÐMRR¬ZXVIWXRSQOSRER° OXSV¬ QEN½ GIP½ ZIG Z]ĤIXVMĨ E OSQIRXSZERMY *MGSZIN ^SHTSZIHRSWXM WEZ]LSP8SŁI&PER¤VSZÀQZÀLSZSVO¤QRIZIVMEYŁERMHMZ¤GMTSXZVHMP ZÀWPIHSO LPEWSZERME Z OXSVSQ WQIV¤GO] TSHTVIHWIHE YXVTIP HIFEOIP ETVILVEPZTSQIVI OY 

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

&PER¤VSZM/3

Profile for REGIONPRESS - Kosicko

Kosicko okolie 19-49  

Inzertné noviny Košicko okolie číslo 49/2019, reklama, noviny, spravodajstvo, marketing

Kosicko okolie 19-49  

Inzertné noviny Košicko okolie číslo 49/2019, reklama, noviny, spravodajstvo, marketing

Advertisement